ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.105.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 105

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
17 april 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 322/2012 van de Commissie van 16 april 2012 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van clopyralid, dimethomorf, fenpyrazamine, folpet en pendimethalin in of op bepaalde producten ( 1 )

1

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 323/2012 van de Commissie van 16 april 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

41

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 324/2012 van de Commissie van 16 april 2012 tot wijziging van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 971/2011 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2011/2012

43

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

17.4.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 105/1


VERORDENING (EU) Nr. 322/2012 VAN DE COMMISSIE

van 16 april 2012

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van clopyralid, dimethomorf, fenpyrazamine, folpet en pendimethalin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor folpet en pendimethalin zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor clopyralid en dimethomorf zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor fenpyrazamine zijn eerder in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 396/2005 geen MRL's vastgesteld, zodat de defaultwaarde van 0,01 mg/kg van toepassing was.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof dimethomorf bevat op spinazie en snijbiet is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat clopyralid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bloemkool, broccoli, sluitkool, lijnzaad, koolrapen, rapen en dierlijke producten, rekening houdend met het gebruik op diervoedergewassen die worden vervoederd aan voedselproducerende landbouwhuisdieren. Wat fenpyrazamine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor druiven, tomaten, paprika’s, aubergines, en cucurbitaceae met eetbare schil. Wat folpet betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor wijndruiven, knoflook en tomaten. Wat pendimethalin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bladkoolachtigen, koolrabi en kruiden.

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten deze aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld – waarbij zij bijzondere aandacht heeft geschonken aan de risico's voor de consument en, indien relevant, voor dieren – en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(6)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat, wat het gebruik van folpet op wijndruiven betreft, een potentieel risico voor de gezondheid van de consument niet kon worden uitgesloten als het MRL, overeenkomstig het verzoek van de aanvrager, werd verhoogd. Daarom mag het MRL niet worden verhoogd. Wat clopyralid in melk betreft, stelde de EFSA een lagere MRL voor mits de analysemethode werd gevalideerd. Daar hiervoor geen bewijsmateriaal is verstrekt, moet het MRL ongewijzigd worden gelaten.

(7)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door extreme consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(8)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(9)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 april 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, te vinden op http://www.efsa.europa.eu:

 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Setting of MRLs for fenpyrazamine in table grapes, wine grapes, tomatoes, aubergines, peppers and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2011; 9(10):2403. [30 blz.].

 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach and beet leaves (chard). EFSA Journal 2011; 9(11):2437. [24 blz.].

 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Modification of the existing MRLs for clopyralid in various commodities. EFSA Journal 2011; 9(10):2418. [40 blz.].

 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops. EFSA Journal 2011; 9(10):2400. [31 blz.].

 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes. EFSA Journal 2011; 9(9):2391. [40 blz.].


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor folpet en pendimethalin vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Folpet

Pendimethalin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

0,05 (2)

0110000

i)

Citrusvruchten

0,02 (2)

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,02 (2)

 

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

3 (+)

 

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 (3)

 (3)

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 (3)

 (3)

0130990

Overige

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

 

0140010

Abrikozen

0,02 (2)

 

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

2

 

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

0,02 (2)

 

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

0,02 (2)

 

0140990

Overige

0,02 (2)

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

 

0151010

Tafeldruiven

0,02 (2)

 

0151020

Wijndruiven

5

 

0152000

b)

Aardbeien

3 (+)

 

0153000

c)

Rubussoorten

 

 

0153010

Bramen

3 (+)

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

0,02 (2)

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

0153990

Overige

0,02 (2)

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

0,02 (2)

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

0,02 (2)

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

3 (+)

 

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

3 (+)

 

0154050

Rozenbottels

 (3)

 (3)

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 (3)

 (3)

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)5 (Kiwibes (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 (3)

 (3)

0154990

Overige

0,02 (2)

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,02 (2)

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

 (3)

 (3)

0161060

Kaki's

 (3)

 (3)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

0161990

Overige

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0162010

Kiwi's

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 (3)

 (3)

0162050

Sterappelen

 (3)

 (3)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 (3)

 (3)

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado's

 

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

0163030

Mango's

 

 

0163040

Papaja's

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

 (3)

 (3)

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

0163080

Ananassen

 

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 (3)

 (3)

0163100

Doerians

 (3)

 (3)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 (3)

 (3)

0163990

Overige

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

 

0211000

a)

Aardappelen

0,1

0,05 (2)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,02 (2)

0,05 (2)

0212010

Cassave (Taro, eddo (eddoe), yautia)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams (Yamboon (jicama))

 

 

0212040

Pijlwortel

 (3)

 (3)

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0,02 (2)

 

0213010

Rode bieten

 

0,05 (2)

0213020

Wortelen

 

0,2

0213030

Knolselderij

 

0,1

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

0,2

0213050

Aardperen (topinamboers)

 

0,05 (2)

0213060

Pastinaken

 

0,2

0213070

Wortelpeterselie

 

0,2

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

0,05 (2)

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

 

0,05 (2)

0213100

Koolrapen

 

0,05 (2)

0213110

Rapen

 

0,05 (2)

0213990

Overige

 

0,05 (2)

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0,05 (2)

0220010

Knoflook

0,1

 

0220020

Uien (Zilveruitjes)

0,1

 

0220030

Sjalotten

0,02 (2)

 

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

0,02 (2)

 

0220990

Overige

0,02 (2)

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0,05 (2)

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

3 (+)

 

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

0,02 (2)

 

0231030

Aubergines (Pepino)

0,02 (2)

 

0231040

Okra's, okers

0,02 (2)

 

0231990

Overige

0,02 (2)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,02 (2)

 

0232010

Komkommers

 

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, patisson)

 

 

0232990

Overige

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

1

 

0233010

Meloenen (Kiwano )

 

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0233990

Overige

 

 

0234000

d)

Suikermaïs

0,02 (2)

 

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,02 (2)

 

0240000

iv)

Koolsoorten

 

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

0,02 (2)

0,05 (2)

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

0241990

Overige

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

0,02 (2)

0,05 (2)

0242010

Spruitjes

 

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, witte kool)

 

 

0242990

Overige

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

0,02 (2)

0,5

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

 

0243020

Boerenkool (Boerenkool (krulkool), Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

0243990

Overige

 

 

0244000

d)

Koolrabi

0,05

0,3

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0,05 (2)

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

0,02 (2)

 

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

2

 

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof)

0,02 (2)

 

0251040

Tuinkers

0,02 (2)

 

0251050

Winterkers

 (3)

 (3)

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

0,02 (2)

 

0251070

Rode amsoi

 (3)

 (3)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleaf-koolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

0,02 (2)

 

0251990

Overige

0,02 (2)

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0,05 (2)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant))

10

 

0252020

Postelein (Winterpostelein, zomerpostelein, zuring, zeekraal, (Salsola soda) monniksbaard (agretti))

 (3)

 (3)

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

0,02 (2)

 

0252990

Overige

0,02 (2)

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Waterkers

0,02 (2)

0,05 (2)

0255000

e)

Witlof

0,02 (2)

0,05 (2)

0256000

f)

Kruiden

0,02 (2)

 

0256010

Kervel

 

0,6

0256020

Bieslook

 

0,6

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiaceae-bladeren)

 

0,6

0256040

Peterselie

 

2

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid)

 (3)

 (3)

0256060

Rozemarijn

 (3)

 (3)

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

 (3)

 (3)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt)

 (3)

 (3)

0256090

Laurierblad

 (3)

 (3)

0256100

Dragon (Hysop)

 (3)

 (3)

0256990

Overige (Eetbare bloemen)

 

0,6

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0,2

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

2 (+)

 

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

2 (+)

 

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes (suikererwt))

0,02 (2)

 

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, keker)

0,02 (2)

 

0260050

Linzen

0,02 (2)

 

0260990

Overige

0,02 (2)

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0,02 (2)

 

0270010

Asperges

 

0,05 (2)

0270020

Kardoen

 

0,05 (2)

0270030

Bleekselderij

 

0,1

0270040

Knolvenkel

 

0,05 (2)

0270050

Artisjokken

 

0,05 (2)

0270060

Prei

 

0,05 (2)

0270070

Rabarber

 

0,05 (2)

0270080

Bamboescheuten

 (3)

 (3)

0270090

Palmharten

 (3)

 (3)

0270990

Overige

 

0,05 (2)

0280000

viii)

Fungi

0,02 (2)

0,05 (2)

0280010

Gekweekt (Champignon, oesterzwam, shii-take)

 

 

0280020

Wild (Cantharel, truffel, morielje, Eekhoorntjesbrood)

 

 

0280990

Overige

 

 

0290000

ix)

Zeewier

 (3)

 (3)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,02 (2)

0,2

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

0300040

Lupines

 

 

0300990

Overige

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (2)

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

0,1 (2)

0401010

Lijnzaad

 

 

0401020

Pinda's

 

 

0401030

Papaverzaad

 

 

0401040

Sesamzaad

 

 

0401050

Zonnebloempitten

 

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

 

0401070

Sojabonen

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

0401090

Katoenzaad

 

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

 

0401110

Saffloer

 (3)

 (3)

0401120

Komkommerkruid

 (3)

 (3)

0401130

Huttentut

 (3)

 (3)

0401140

Hennepzaad

 

 

0401150

Wonderboom

 (3)

 (3)

0401990

Overige

 

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0,05 (2)

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 (3)

 (3)

0402030

Palmvruchten

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

0402990

Overige

 

0,1 (2)

0500000

5.

GRANEN

 

0,05 (2)

0500010

Gerst

2

 

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

0,02 (2)

 

0500030

Maïs

0,02 (2)

 

0500040

Gierst (Trosgierst, teff)

0,02 (2)

 

0500050

Haver

0,02 (2)

 

0500060

Rijst

0,02 (2)

 

0500070

Rogge

0,02 (2)

 

0500080

Sorghum

0,02 (2)

 

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

2

 

0500990

Overige

0,02 (2)

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (2)

0,1 (2)

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Bloemen

 (3)

 (3)

0631010

Kamille (bloem)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiscus (bloem)

 (3)

 (3)

0631030

Rozenblaadjes

 (3)

 (3)

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

0631050

Lindebloesem

 (3)

 (3)

0631990

Overige

 (3)

 (3)

0632000

b)

Bladeren

 (3)

 (3)

0632010

Aardbei (blad)

 (3)

 (3)

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

0632990

Overige

 (3)

 (3)

0633000

c)

Wortels

 (3)

 (3)

0633010

Valeriaanwortel

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengwortel

 (3)

 (3)

0633990

Overige

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andere kruidenthee

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

150

0,1 (2)

0800000

8.

SPECERIJEN

 (3)

 (3)

0810000

i)

Zaden

 (3)

 (3)

0810010

Anijs

 (3)

 (3)

0810020

Zwarte komijn

 (3)

 (3)

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 (3)

 (3)

0810040

Korianderzaad

 (3)

 (3)

0810050

Komijnzaad

 (3)

 (3)

0810060

Dillezaad

 (3)

 (3)

0810070

Venkelzaad

 (3)

 (3)

0810080

Fenegriek

 (3)

 (3)

0810090

Nootmuskaat

 (3)

 (3)

0810990

Overige

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 (3)

 (3)

0820010

Piment

 (3)

 (3)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 (3)

 (3)

0820030

Karwij

 (3)

 (3)

0820040

Kardemom

 (3)

 (3)

0820050

Jeneverbessen

 (3)

 (3)

0820060

Peper, zwart en wit (Lange peper, roze peper)

 (3)

 (3)

0820070

Vanillestokjes

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinde

 (3)

 (3)

0820990

Overige

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Bast

 (3)

 (3)

0830010

Kaneel (Cassia)

 (3)

 (3)

0830990

Overige

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 (3)

 (3)

0840010

Zoethout

 (3)

 (3)

0840020

Gember

 (3)

 (3)

0840030

Geelwortel

 (3)

 (3)

0840040

Mierikswortel

 (3)

 (3)

0840990

Overige

 (3)

 (3)

0850000

v)

Knoppen

 (3)

 (3)

0850010

Kruidnagels

 (3)

 (3)

0850020

Kappertjes

 (3)

 (3)

0850990

Overige

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Stempels

 (3)

 (3)

0860010

Saffraan

 (3)

 (3)

0860990

Overige

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Zaadrokken

 (3)

 (3)

0870010

Foelie

 (3)

 (3)

0870990

Overige

 (3)

 (3)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 (3)

 (3)

0900010

Suikerbiet

 (3)

 (3)

0900020

Suikerriet

 (3)

 (3)

0900030

Wortelcichorei

 (3)

 (3)

0900990

Overige

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

 

0,05  (2)

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

 

 

1011000

a)

Varkens

 

 

1011010

Vlees

 

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nier

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1011990

Overige

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

1012010

Vlees

 

 

1012020

Vet

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Nier

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1012990

Overige

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

1013010

Vlees

 

 

1013020

Vet

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Nier

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1013990

Overige

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

1014010

Vlees

 

 

1014020

Vet

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Nier

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1014990

Overige

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 (3)

 (3)

1015010

Vlees

 (3)

 (3)

1015020

Vet

 (3)

 (3)

1015030

Lever

 (3)

 (3)

1015040

Nier

 (3)

 (3)

1015050

Eetbare slachtafvallen

 (3)

 (3)

1015990

Overige

 (3)

 (3)

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

1016010

Vlees

 

 

1016020

Vet

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Nier

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1016990

Overige

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe)

 (3)

 (3)

1017010

Vlees

 (3)

 (3)

1017020

Vet

 (3)

 (3)

1017030

Lever

 (3)

 (3)

1017040

Nier

 (3)

 (3)

1017050

Eetbare slachtafvallen

 (3)

 (3)

1017990

Overige

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

 

 

1020010

Runderen

 

 

1020020

Schapen

 

 

1020030

Geiten

 

 

1020040

Paarden

 

 

1020990

Overige

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

 

1030010

Kippen

 

 

1030020

Eenden

 (3)

 (3)

1030030

Ganzen

 (3)

 (3)

1030040

Kwartels

 (3)

 (3)

1030990

Overige

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Slakken

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

 (3)

 (3)

(F)= Vetoplosbaar

Folpet

(+)

Som van captan en folpet.

0130000

iii)

Pitvruchten

0152000

b)

Aardbeien

0153010

Bramen

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronk-boon, snijboon, kousenband)

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)”

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

deel A wordt als volgt gewijzigd:

i)

de kolommen voor clopyralid en dimethomorf worden vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Clopyralid

Dimethomorf

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,5

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

0,05 (5)

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

0,8

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

 

0,05 (5)

0110040

Lemmetjes

 

0,05 (5)

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

 

0,05 (5)

0110990

Overige

 

0,05 (5)

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,5

0,05 (5)

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,5

0,05 (5)

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 

0130990

Overige

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,5

0,05 (5)

0140010

Abrikozen

 

 

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers )

 

 

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

 

 

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

 

 

0140990

Overige

 

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

0,5

3

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

Aardbeien

0,5

0,7

0153000

c)

Rubussoorten

0,5

0,05 (5)

0153010

Bramen

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

0153990

Overige

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0,05 (5)

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

0,5

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

4

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

0,5

 

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

0,5

 

0154050

Rozenbottels

0,5

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

0,5

 

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)5 (Kiwibes (Actinidia arguta))

0,5

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

0,5

 

0154990

Overige

0,5

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,5

0,05 (5)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

 

 

0161060

Kaki's

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Overige

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0162010

Kiwi's

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado's

 

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

0163030

Mango's

 

 

0163040

Papaja's

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

 

 

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

 

0163100

Doerians

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

0163990

Overige

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

 

0211000

a)

Aardappelen

0,5

0,5

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

1

0,05 (5)

0212010

Cassave (Taro, eddo (eddoe), yautia)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams (Yamboon (jicama))

 

 

0212040

Pijlwortel

 

 

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

1

0,05 (5)

0213020

Wortelen

0,5

0,05 (5)

0213030

Knolselderij

0,5

0,05 (5)

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0,5

0,05 (5)

0213050

Aardperen (topinamboers)

0,5

0,05 (5)

0213060

Pastinaken

0,5

0,05 (5)

0213070

Wortelpeterselie

0,5

0,05 (5)

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

0,5

1

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

0,5

0,05 (5)

0213100

Koolrapen

1,5

0,05 (5)

0213110

Rapen

1,5

0,05 (5)

0213990

Overige

0,5

0,05 (5)

0220000

ii)

Bolgewassen

0,5

 

0220010

Knoflook

 

0,15

0220020

Uien (Zilveruitjes)

 

0,15

0220030

Sjalotten

 

0,15

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

 

0,3

0220990

Overige

 

0,1

0230000

iii)

Vruchtgroenten

0,5

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

 

1

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

 

0,5

0231030

Aubergines (Pepino)

 

0,3

0231040

Okra's, okers

 

0,05 (5)

0231990

Overige

 

0,05 (5)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

1

0232010

Komkommers

 

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, patisson)

 

 

0232990

Overige

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

1

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

 

0,05 (5)

0233030

Watermeloenen

 

0,05 (5)

0233990

Overige

 

0,05 (5)

0234000

d)

Suikermaïs

 

0,05 (5)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

 

0,05 (5)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0,05 (5)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

1,5

 

0241020

Bloemkool

3

 

0241990

Overige

0,5

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

0242010

Spruitjes

0,5

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, witte kool)

3

 

0242990

Overige

0,5

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

1

 

0243020

Boerenkool (Boerenkool (krulkool), Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

1

 

0243990

Overige

0,5

 

0244000

d)

Koolrabi

0,5

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

0,5

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

10

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

10

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof)

 

1

0251040

Tuinkers

 

10

0251050

Winterkers

 

10

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

 

10

0251070

Rode amsoi

 

10

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleaf-koolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

 

10

0251990

Overige

 

1

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant))

1

1

0252020

Postelein (Winterpostelein, zomerpostelein, zuring, zeekraal, (Salsola soda) monniksbaard (agretti))

0,5

1

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

1

1

0252990

Overige

0,5

0,05 (5)

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

0,5

10

0254000

d)

Waterkers

0,5

10

0255000

e)

Witlof

0,5

10

0256000

f)

Kruiden

3

10

0256010

Kervel

 

 

0256020

Bieslook

 

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiaceae-bladeren)

 

 

0256040

Peterselie

 

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid)

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

 

 

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt)

 

 

0256090

Laurierblad

 

 

0256100

Dragon (Hysop)

 

 

0256990

Overige (Eetbare bloemen)

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0,5

 

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

 

0,05 (5)

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

0,05 (5)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes (suikererwt))

 

0,05 (5)

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, keker)

 

0,1

0260050

Linzen

 

0,05 (5)

0260990

Overige

 

0,05 (5)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0,5

 

0270010

Asperges

 

0,05 (5)

0270020

Kardoen

 

0,05 (5)

0270030

Bleekselderij

 

0,05 (5)

0270040

Knolvenkel

 

0,05 (5)

0270050

Artisjokken

 

2

0270060

Prei

 

1,5

0270070

Rabarber

 

0,05 (5)

0270080

Bamboescheuten

 

0,05 (5)

0270090

Palmharten

 

0,05 (5)

0270990

Overige

 

0,05 (5)

0280000

viii)

Fungi

0,5

0,05 (5)

0280010

Gekweekt (Champignon, oesterzwam, shii-take)

 

 

0280020

Wild (Cantharel, truffel, morielje, Eekhoorntjesbrood)

 

 

0280990

Overige

 

 

0290000

ix)

Zeewier

0,5

0,05 (5)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,5

0,05 (5)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

0300040

Lupines

 

 

0300990

Overige

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,05 (5)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

0401010

Lijnzaad

20

 

0401020

Pinda's

0,5

 

0401030

Papaverzaad

0,5

 

0401040

Sesamzaad

0,5

 

0401050

Zonnebloempitten

0,5

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

0,5

 

0401070

Sojabonen

0,5

 

0401080

Mosterdzaad

0,5

 

0401090

Katoenzaad

0,5

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

0,5

 

0401110

Saffloer

0,5

 

0401120

Komkommerkruid

0,5

 

0401130

Huttentut

0,5

 

0401140

Hennepzaad

0,5

 

0401150

Wonderboom

0,5

 

0401990

Overige

0,5

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0,5

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Overige

 

 

0500000

5.

GRANEN

 

0,05 (5)

0500010

Gerst

2

 

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

2

 

0500030

Maïs

2

 

0500040

Gierst (Trosgierst, teff)

2

 

0500050

Haver

2

 

0500060

Rijst

2

 

0500070

Rogge

5

 

0500080

Sorghum

2

 

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

2

 

0500990

Overige

2

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

 

0,05 (5)

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

0,5

 

0620000

ii)

Koffiebonen

0,5

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

5

 

0631000

a)

Bloemen

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

0631990

Overige

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Overige

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

0633990

Overige

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

0,5

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

0,5

 

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

5

50

0800000

8.

SPECERIJEN

0,5

0,05 (5)

0810000

i)

Zaden

 

 

0810010

Anijs

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

0810990

Overige

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 

 

0820010

Piment

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

0820030

Karwij

 

 

0820040

Kardemom

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

0820060

Peper, zwart en wit (Lange peper, roze peper)

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Overige

 

 

0830000

iii)

Bast

 

 

0830010

Kaneel (Cassia)

 

 

0830990

Overige

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

0840010

Zoethout

 

 

0840020

Gember

 

 

0840030

Geelwortel

 

 

0840040

Mierikswortel

 

 

0840990

Overige

 

 

0850000

v)

Knoppen

 

 

0850010

Kruidnagels

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

0850990

Overige

 

 

0860000

vi)

Stempels

 

 

0860010

Saffraan

 

 

0860990

Overige

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

 

 

0870010

Foelie

 

 

0870990

Overige

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 

0,05 (5)

0900010

Suikerbiet

1

 

0900020

Suikerriet

0,05 (5)

 

0900030

Wortelcichorei

0,05 (5)

 

0900990

Overige

0,05 (5)

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

 

0,05 (5)

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

 

 

1011000

a)

Varkens

0,05 (5)

 

1011010

Vlees

 

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nier

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1011990

Overige

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

1012010

Vlees

0,08

 

1012020

Vet

0,05 (5)

 

1012030

Lever

0,06

 

1012040

Nier

0,4

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,05 (5)

 

1012990

Overige

0,05 (5)

 

1013000

c)

Schapen

 

 

1013010

Vlees

0,08

 

1013020

Vet

0,05 (5)

 

1013030

Lever

0,06

 

1013040

Nier

0,4

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

0,05 (5)

 

1013990

Overige

0,05 (5)

 

1014000

d)

Geiten

 

 

1014010

Vlees

0,08

 

1014020

Vet

0,05 (5)

 

1014030

Lever

0,06

 

1014040

Nier

0,4

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

0,05 (5)

 

1014990

Overige

0,05 (5)

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

0,05 (5)

 

1015010

Vlees

 

 

1015020

Vet

 

 

1015030

Lever

 

 

1015040

Nier

 

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1015990

Overige

 

 

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

0,05 (5)

 

1016010

Vlees

 

 

1016020

Vet

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Nier

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1016990

Overige

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe)

0,05 (5)

 

1017010

Vlees

 

 

1017020

Vet

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Nier

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1017990

Overige

 

 

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

0,05 (5)

 

1020010

Runderen

 

 

1020020

Schapen

 

 

1020030

Geiten

 

 

1020040

Paarden

 

 

1020990

Overige

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0,05 (5)

 

1030010

Kippen

 

 

1030020

Eenden

 

 

1030030

Ganzen

 

 

1030040

Kwartels

 

 

1030990

Overige

 

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen)

0,05 (5)

 

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,05 (5)

 

1060000

vi)

Slakken

0,05 (5)

 

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

0,05 (5)

 

ii)

de volgende kolom voor fenpyrazamine wordt toegevoegd:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (6)

Fenpyrazamine

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,01  (7)

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

 

0110040

Lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

 

0110990

Overige

 

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,01  (7)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,01  (7)

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

0130020