ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.020.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 20

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
24 januari 2012


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BEGROTINGEN

 

 

2012/30/EU, Euratom

 

*

Definitieve vaststelling van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011

1

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

Alle ontvangsten als bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement en opgenomen onder de titels 5 en 6 van de staat van ontvangsten, kunnen leiden tot de opvoering van bijkomende kredieten op de begrotingsplaatsen van de oorspronkelijke uitgaven die de betrokken ontvangsten doen ontstaan.

De cijfers voor de uitvoering hebben betrekking op alle toegestane kredieten, dus begrotingskredieten, aanvullende kredieten en bestemmingsontvangsten.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Wetgevingshandelingen

BEGROTINGEN

24.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 20/1


DEFINITIEVE VASTSTELLING

van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011

(2012/30/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 314, lid 4, onder a), en artikel 314, lid 9,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1),

Gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, definitief vastgesteld op 15 december 2010 (2),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (3),

Gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, opgesteld door de Commissie op 18 oktober 2011,

Gezien het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011 door de Raad vastgesteld op 30 november 2011,

Gezien de resolutie van het Parlement van 1 december 2011 over het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011,

Gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 1 december 2011.

De voorzitter

Jerzy BUZEK


(1)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(2)  PB L 68 van 15.3.2011.

(3)  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.


DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 6 VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2011

INHOUD

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

A. Inleiding en financiering van de algemene begroting

B. Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

— Ontvangsten

— Titel 1: Eigen middelen

— Titel 3: Overschotten, saldi en aanpassingen

— Titel 6: Bijdragen en terugbetalingen in het kader van uniale/communautaire overeenkomsten en programma's

— Titel 7: Intrest voor betalingsachterstand

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

— Ontvangsten

— Titel 6: Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma's van de unie/gemeenschap

— Titel 7: Interest voor betalingsachterstand en boeten

— Uitgaven

— Titel 01: Economische en financiële zaken

— Titel 04: Werkgelegenheid en sociale zaken

— Titel 05: Landbouw en plattelandsontwikkeling

— Titel 07: Milieu- en klimaatmaatregelen

— Titel 08: Onderzoek

— Titel 09: Informatiemaatschappij en media

— Titel 11: Maritieme zaken en visserij

— Titel 14: Belastingen en douane-unie

— Titel 15: Onderwijs en cultuur

— Titel 17: Gezondheidszorg en consumentenbescherming

— Titel 19: Externe betrekkingen

— Titel 21: Ontwikkeling en betrekkingen met de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-staten)


 

A. INLEIDING EN FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

Kredieten die gedurende het begrotingsjaar 2011 moeten worden gedekt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

UITGAVEN

Omschrijving

Begroting 2011 (1)

Begroting 2010 (2)

Verschil (in %)

1.

Duurzame groei

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Burgerschap, vrijheid, veiligheid en recht

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

EU als mondiale speler

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00

5.

Administratie

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Totaal uitgaven  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


ONTVANGSTEN

Omschrijving

Begroting 2011 (4)

Begroting 2010 (5)

Verschil (in %)

Diverse ontvangsten (titels 4 t/m 9)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Overschot van het vorige begrotingsjaar (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 0)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

Overschot aan eigen middelen als gevolg van de terugbetaling van het overschot van het Garantiefonds (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldi aan btw- en aan bnp/bni-middelen uit vorige begrotingsjaren (hoofdstukken 3 1 en 3 2)

1 814 882 000

p.m.

Totaal van de ontvangsten van de titels 3 t/m 9

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

Nettobedrag van de douanerechten en de suikerheffingen (hoofdstukken 1 1 en 1 2)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

Eigen middelen uit de btw tegen uniform percentage (tabellen 1 en 2, hoofdstuk 1 3)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

Nog te financieren uit de aanvullende middelenbron (bni-middelen, tabel 3, hoofdstuk 1 4)

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

Uit de eigen middelen zoals bedoeld in artikel 2 van Besluit 2007/436/EG, Euratom (6), te dekken kredieten

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Totaal ontvangsten  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


TABEL 1

Berekening van de aftopping van de uniforme btw-grondslagen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder c), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Lidstaat

1 % van de niet-afgetopte btw-grondslag

1 % van het bruto nationaal inkomen

Aftoppings-percentage (in %)

1 % van het bruto nationaal inkomen (bni) × aftoppingspercentage

1 % van de afgetopte btw-grondslag (8)

Lidstaten met afgetopte btw-grondslag

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

België

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

Bulgarije

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Tsjechië

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Denemarken

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Duitsland

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

Estland

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

Ierland

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

Ierland

Griekenland

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Spanje

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Frankrijk

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

Italië

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Cyprus

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Cyprus

Letland

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Litouwen

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Luxemburg

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Luxemburg

Hongarije

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Malta

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Malta

Nederland

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

Oostenrijk

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Polen

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Portugal

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Portugal

Roemenië

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Slovenië

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Slovenië

Slowakije

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Finland

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

Zweden

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Verenigd Koninkrijk

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

Totaal

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


TABEL 2

Verdeling van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (btw) overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 3)

Lidstaat

1 % van de afgetopte btw-grondslag

Uniform percentage van de eigen middelen „btw” (9) (in %)

Eigen middelen „btw” tegen uniform percentage

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

België

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

Bulgarije

169 013 000

0,3000

50 703 900

Tsjechië

652 877 000

0,3000

195 863 100

Denemarken

963 769 000

0,3000

289 130 700

Duitsland

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

Estland

71 993 000

0,3000

21 597 900

Ierland

633 484 500

0,3000

190 045 350

Griekenland

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Spanje

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Frankrijk

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

Italië

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Cyprus

89 660 000

0,3000

26 898 000

Letland

61 563 000

0,3000

18 468 900

Litouwen

118 148 000

0,3000

35 444 400

Luxemburg

158 259 000

0,3000

47 477 700

Hongarije

421 920 000

0,3000

126 576 000

Malta

30 496 500

0,3000

9 148 950

Nederland

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

Oostenrijk

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Polen

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Portugal

822 402 500

0,3000

246 720 750

Roemenië

460 410 000

0,3000

138 123 000

Slovenië

180 930 000

0,3000

54 279 000

Slowakije

214 596 000

0,3000

64 378 800

Finland

839 952 000

0,3000

251 985 600

Zweden

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Verenigd Koninkrijk

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

Totaal

55 890 066 500

 

14 125 977 050


TABEL 3

Vaststelling van het uniforme percentage en verdeling van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder c), van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 4)

Lidstaat

1 % van het bruto nationaal inkomen

Uniform percentage van de eigen middelen „aanvullende grondslag”

Eigen middelen „aanvullende grondslag” tegen uniform percentage

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

België

3 698 643 000

 

2 551 066 178

Bulgarije

370 007 000

 

255 205 042

Tsjechië

1 391 854 000

 

960 003 889

Denemarken

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Duitsland

26 119 640 000

 

18 015 507 359

Estland

146 742 000

 

101 212 405

Ierland

1 266 969 000

 

873 866 920

Griekenland

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Spanje

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Frankrijk

20 331 649 000

 

14 023 354 543

Italië

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Cyprus

179 320 000

 

123 682 439

Letland

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Litouwen

290 314 000

 

200 238 365

Luxemburg

316 518 000

 

218 312 058

Hongarije

978 454 000

 

674 869 380

Malta

60 993 000

 

42 068 721

Nederland

6 121 794 000

 

4 222 386 866

Oostenrijk

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Polen

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Portugal

1 644 805 000

 

1 134 471 861

Roemenië

1 248 095 000

 

860 848 950

Slovenië

361 860 000

 

249 585 810

Slowakije

687 119 000

 

473 926 800

Finland

1 929 744 000

 

1 331 002 925

Zweden

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Verenigd Koninkrijk

18 044 543 000

 

12 445 868 215

Totaal

126 856 122 000

 

87 496 512 197


TABEL 4

Berekening van de brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdragen van Nederland en Zweden overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 6)

Lidstaat

Brutovermindering

Aandelen in de bni-grondslagen

Bni-sleutel toegepast op de brutovermindering

Financiering van de vermindering ten gunste van Nederland en Zweden

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

België

 

2,92

24 197 489

24 197 489

Bulgarije

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Tsjechië

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Denemarken

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Duitsland

 

20,59

170 881 511

170 881 511

Estland

 

0,12

960 025

960 025

Ierland

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Griekenland

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Spanje

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Frankrijk

 

16,03

133 014 961

133 014 961

Italië

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Cyprus

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Letland

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Litouwen

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Luxemburg

 

0,25

2 070 743

2 070 743

Hongarije

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Malta

 

0,05

399 032

399 032

Nederland

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

Oostenrijk

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Polen

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Portugal

 

1,30

10 760 744

10 760 744

Roemenië

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Slovenië

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Slowakije

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Finland

 

1,52

12 624 890

12 624 890

Zweden

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Verenigd Koninkrijk

 

14,22

118 052 116

118 052 116

Totaal

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

bbp-deflator van de EU, in EUR, (economische voorjaarsprognoses 2010)

(a) 2004 EU25 = 107,4023 / (b) 2006 EU25 = 112,1509 / (c) 2006 EU27 = 112,4894 / (d) 2011 EU27 = 118,4172

Forfaitair bedrag voor Nederland in prijzen van 2011:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Forfaitair bedrag voor Zweden in prijzen van 2011:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABEL 5.1

Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk voor het begrotingsjaar 2010 overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 5)

Omschrijving

Coëfficiënt (11) (%)

Bedrag

1.

Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de totale niet-afgetopte btw-grondslag

15,0995

 

2.

Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Totale toegerekende uitgaven

 

111 581 136 089

5.

Uitbreidingsuitgaven (12) = (5a + 5b)

 

23 885 731 392

5a.

Pretoetredingsuitgaven

 

2 978 639 088

5b.

Uitgaven in verband met artikel 4, lid 1, onder g)

 

20 907 092 304

6.

Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

Oorspronkelijk bedrag van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk (13)

 

388 810 830

9.

Kerncorrectie voor het Verenigd Koninkrijk = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

Uitzonderlijke meevallers aan traditionele eigen middelen (14)

 

29 810 676

11.

Correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (9) – (10)

 

3 841 571 660

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Besluit 2007/436/EG, Euratom mag de aanvullende bijdrage van het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de in lid 1, onder g), van dat artikel bedoelde vermindering van de toegewezen uitgaven in de periode 2007-2013 in totaal niet meer bedragen dan 10 500 000 000 EUR in prijzen van 2004. De corresponderende bedragen worden weergegeven in de tabel hierna.

Correctie voor het Verenigd Koninkrijk 2007-2012

Verschil van het oorspronkelijke bedrag t.o.v. de grenswaarde van 10,5 miljard EUR

(EMB 2007 t.o.v. EMB 2000), in EUR

Verschil in lopende prijzen

Verschil in constante prijzen van 2004

(A)

Britse correctie voor 2007

0

0

(B)

Britse correctie voor 2008

– 301 636 064

– 279 914 923

(C)

Britse correctie voor 2009

–1 350 053 160

–1 271 666 250

(D)

Britse correctie voor 2010

–2 083 537 505

–1 918 060 737

(E)

Britse correctie voor 2011

n.b.

n.b.

(F)

Britse correctie voor 2012

n.b.

n.b.

(G)

Totaal verschil = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 735 226 728

–3 469 641 910


TABEL 5.2

Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk voor het begrotingsjaar 2007 overeenkomstig artikel 4 van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 3 5)

Omschrijving

Coëfficiënt (15) (%)

Bedrag

1.

Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de totale niet-afgetopte btw-grondslag

17,4496

 

2.

Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Totale toegerekende uitgaven

 

105 275 791 730

5.

Uitbreidingsuitgaven (16) = (5a + 5b)

 

2 930 808 042

5a.

Pretoetredingsuitgaven

 

2 930 808 042

5b.

Uitgaven in verband met artikel 4, lid 1, onder g)

 

0

6.

Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

Oorspronkelijk bedrag van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk (17)

 

67 188 488

9.

Kerncorrectie voor het Verenigd Koninkrijk = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

Uitzonderlijke meevallers aan traditionele eigen middelen (18)

 

–46 980 802

11.

Correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (9) – (10)

 

6 877 184 806


TABEL 5.3

Correctie voor begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk voor 2006 overeenkomstig artikel 4 van Besluit 2000/597/EG, Euratom (hoofdstuk 3 5)

Omschrijving

Coëfficiënt (19) (%)

Bedrag

1.

Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de totale niet-afgetopte btw-grondslag

17,2771

 

2.

Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Totale toegerekende uitgaven

 

97 195 051 529

5.

Pretoetredingsuitgaven (PTU)

 

1 837 296 087

6.

Voor PTU gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

Oorspronkelijk bedrag van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk (20)

 

215 286 076

9.

Kerncorrectie voor het Verenigd Koninkrijk = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

Uitzonderlijke meevallers aan traditionele eigen middelen (21)

 

–9 196 589

11.

Correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (9) – (10)

 

5 196 524 008


TABEL 6.1

Berekening van de financiering van de correctie 2010 ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk, vastgesteld op — 3 841 571 660 EUR (hoofdstuk 1 5)

Lidstaat

Aandelen in de bni-grondslagen

Aandelen zonder het Verenigd Koninkrijk

Aandelen zonder Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk

3/4 van het aandeel van Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden in kolom (2)

Kolom (4) verdeeld volgens de sleutel van kolom (3)

Financieringssleutel

Op de correctie toegepaste financieringssleutel

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

België

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

Bulgarije

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Tsjechië

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Denemarken

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Duitsland

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

Estland

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

Ierland

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Griekenland

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Spanje

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Frankrijk

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

Italië

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Cyprus

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Letland

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Litouwen

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

14 561 289

Luxemburg

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

Hongarije

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Nederland

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

Oostenrijk

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Polen

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Portugal

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

Roemenië

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Slovenië

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Slowakije

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Finland

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

Zweden

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Verenigd Koninkrijk

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Totaal

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

De berekening is tot op 15 decimalen nauwkeurig.

TABEL 6.2

Financiering van de definitieve correctie voor het Verenigd Koninkrijk voor 2007 (hoofdstuk 3 5)

Lidstaat

Bedrag

 

(1)

België

706 907

Bulgarije

535 312

Tsjechië

6 744 356

Denemarken

–5 289 141

Duitsland

– 870 891

Estland

– 989 889

Ierland

–6 610 915

Griekenland

–10 394 252

Spanje

–14 463 921

Frankrijk

–4 098 541

Italië

–32 446 645

Cyprus

–71 604

Letland

153 180

Litouwen

108 301

Luxemburg

– 114 511

Hongarije

757 788

Malta

11 085

Nederland

– 683 089

Oostenrijk

– 640 297

Polen

14 123 243

Portugal

3 156 918

Roemenië

7 742 255

Slovenië

657 143

Slowakije

3 867 642

Finland

–4 997 969

Zweden

98 758

Verenigd Koninkrijk

43 008 777

Totaal

0


TABEL 6.3

Financiering van de definitieve correctie voor het Verenigd Koninkrijk voor 2006 (hoofdstuk 3 5)

Lidstaat

Bedrag

 

(1)

België

–8 755 549

Bulgarije

– 741 523

Tsjechië

–3 073 164

Denemarken

–5 928 694

Duitsland

–11 377 531

Estland

– 375 342

Ierland

–4 203 153

Griekenland

–5 690 088

Spanje

–26 632 223

Frankrijk

–49 761 580

Italië

–39 816 491

Cyprus

– 393 976

Letland

– 532 301

Litouwen

– 715 807

Luxemburg

– 771 356

Hongarije

–2 426 193

Malta

– 137 272

Nederland

–2 637 055

Oostenrijk

–1 218 391

Polen

–7 766 880

Portugal

–4 055 856

Roemenië

–3 137 843

Slovenië

– 877 883

Slowakije

–1 383 091

Finland

–4 673 150

Zweden

–1 563 025

Verenigd Koninkrijk

188 645 417

Totaal

0


TABEL 7

Overzicht van de financiering (22) van de algemene begroting per soort eigen middelen en per lidstaat

Lidstaat

Traditionele eigen middelen (TEM)

Btw- en bni-middelen, inclusief aanpassingen

Totaal van eigen middelen (23)

Nettobijdragen van de suikersector (75 %)

Nettodouanerechten (75 %)

Totaal netto traditionele eigen middelen (75 %)

Inningskosten (25 % van bruto TEM) (p.m.)

Eigen middelen uit de btw

Bni-middelen

Vermindering ten voordele van Nederland en Zweden

Correctie voor het Verenigd Koninkrijk

Totaal nationale bijdragen

Aandeel (%) in totaal „nationale bijdragen”

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

België

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

Bulgarije

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Tsjechië

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Denemarken

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Duitsland

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

Estland

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

Ierland

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Griekenland

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Spanje

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Frankrijk

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

Italië

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Cyprus

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Letland

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Litouwen

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Luxemburg

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

Hongarije

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Malta

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Nederland

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

Oostenrijk

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Polen

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Portugal

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

Roemenië

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Slovenië

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Slowakije

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Finland

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

Zweden

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Verenigd Koninkrijk

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

Totaal

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

B. ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN PER BEGROTINGSONDERDEEL

ONTVANGSTEN

Titel

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

1

EIGEN MIDDELEN

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

OVERSCHOTTEN, SALDI EN AANPASSINGEN

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

57 294 000

 

57 294 000

6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN UNIALE/COMMUNAUTAIRE OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

438 717

 

438 717

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

30 210 000

 

30 210 000

 

Totaal

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

TITEL 1

EIGEN MIDDELEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

1 1

BIJDRAGEN EN ANDERE HEFFINGEN VASTGESTELD IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER (ARTIKEL 2, LID 1, ONDER a), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

DOUANERECHTEN EN OVERIGE RECHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER a), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

EIGEN MIDDELEN UIT DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER b), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

EIGEN MIDDELEN OP BASIS VAN HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER c), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

0

 

0

1 6

AAN NEDERLAND EN ZWEDEN TOEGEKENDE BRUTOVERMINDERING VAN DE JAARLIJKSE BNI-BIJDRAGE

0

 

0

 

Titel 1 — Totaal

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

HOOFDSTUK 1 2 — DOUANERECHTEN EN OVERIGE RECHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

1 2

DOUANERECHTEN EN OVERIGE RECHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER a), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

1 2 0

Douanerechten en overige rechten als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

Hoofdstuk 1 2 — Totaal

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0
Douanerechten en overige rechten als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Toelichting

De aanwending van de douanerechten als eigen middelen voor de financiering van de gemeenschappelijke uitgaven vloeit logischerwijs voort uit het feit dat er binnen de Unie vrij verkeer van goederen bestaat. Op dit artikel kunnen de heffingen, premies, extra bedragen of compenserende bedragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen, rechten van het gemeenschappelijk douanetarief en de overige door de instellingen van de Unie ingevoerde of in te voeren rechten op het handelsverkeer met derde landen en de douanerechten op de onder het vroegere Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende producten worden opgevoerd.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name artikel 2, lid 1, onder a).

Lidstaat

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

België

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

Bulgarije

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Tsjechië

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Denemarken

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Duitsland

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

Estland

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

Ierland

188 800 000

–12 768 548

176 031 452

Griekenland

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Spanje

1 268 000 000

–85 754 864

1 182 245 136

Frankrijk

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

Italië

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Cyprus

28 100 000

–1 900 404

26 199 596

Letland

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Litouwen

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Luxemburg

14 700 000

– 994 161

13 705 839

Hongarije

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Malta

11 300 000

– 764 219

10 535 781

Nederland

1 908 300 000

– 129 058 365

1 779 241 635

Oostenrijk

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Polen

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Portugal

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

Roemenië

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Slovenië

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Slowakije

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Finland

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

Zweden

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Verenigd Koninkrijk

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

Totaal van artikel 1 2 0

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

HOOFDSTUK 1 4 — EIGEN MIDDELEN OP BASIS VAN HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER C), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

1 4

EIGEN MIDDELEN OP BASIS VAN HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER c), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

1 4 0

Eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c) van Besluit 2007/436/EG, Euratom

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

Hoofdstuk 1 4 — Totaal

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0
Eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c) van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Toelichting

De bni-middelenbron is een „aanvullende” bron van eigen middelen, die de ontvangsten verschaft welke in een begrotingsjaar nodig zijn ter dekking van uitgaven die uitstijgen boven het bedrag aan traditionele eigen middelen, btw-afdrachten en andere ontvangsten. Deze middelenbron zorgt er met andere woorden voor dat de algemene begroting van de Europese Unie altijd in evenwicht is ex ante.

Het bni-afroepingspercentage is afhankelijk van hoeveel aanvullende middelen er nodig zijn ter financiering van de gebudgetteerde uitgaven die niet gedekt worden door de andere middelen (btw-afdrachten, traditionele eigen middelen en overige ontvangsten). Het afroepingspercentage wordt toegepast op het bruto nationaal inkomen van elk van de lidstaten.

Het percentage dat van toepassing is op het bni van de lidstaten voor dit begrotingsjaar bedraagt 0,6897 %.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name artikel 2, lid 1, onder c).

Lidstaat

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

België

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

Bulgarije

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Tsjechië

971 819 342

–11 815 453

960 003 889

Denemarken

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Duitsland

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

Estland

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

Ierland

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Griekenland

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Spanje

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Frankrijk

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

Italië

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Cyprus

125 204 687

–1 522 248

123 682 439

Letland

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Litouwen

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Luxemburg

220 998 980

–2 686 922

218 312 058

Hongarije

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Malta

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Nederland

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

Oostenrijk

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Polen

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Portugal

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

Roemenië

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Slovenië

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Slowakije

479 759 755

–5 832 955

473 926 800

Finland

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

Zweden

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Verenigd Koninkrijk

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

Totaal van artikel 1 4 0

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

TITEL 3

OVERSCHOTTEN, SALDI EN AANPASSINGEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

3 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN DE BTW-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 4, 5, EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) Nr. 1150/2000

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN BNI/BNP-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 6, 7 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) Nr. 1150/2000

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

AANPASSING IN VERBAND MET DE GEVOLGEN VAN DE NIET-DEELNEMING VAN BEPAALDE LIDSTATEN AAN SOMMIGE BELEIDSMAATREGELEN OP HET GEBIED VAN DE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT

p.m.

 

p.m.

3 5

RESULTAAT VAN DE DEFINITIEVE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

0

 

0

3 6

RESULTAAT VAN DE TUSSENTIJDSE BIJSTELLINGEN VAN DE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

p.m.

 

p.m.

3 7

AANPASSING MET BETREKKING TOT DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

 

 

Titel 3 — Totaal

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

HOOFDSTUK 3 1 — SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN DE BTW-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 4, 5, EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

3 1

SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN DE BTW-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 4, 5, EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) Nr. 1150/2000

3 1 0

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 1 0 3

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Artikel 3 1 0 — Subtotaal

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Hoofdstuk 3 1 — Totaal

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0
Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 1 0 3
Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

p.m.

673 159 000

673 159 000

Toelichting

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 zenden de lidstaten vóór 31 juli aan de Commissie een overzicht waarin het totale eindbedrag wordt vermeld van de voor het voorgaande kalenderjaar berekende grondslag van de btw-middelen.

Op de debetzijde van elke lidstaat wordt een bedrag ingeschreven dat volgens regels van de Europese Unie wordt berekend op basis van dat overzicht en op de creditzijde de twaalf betalingen die in het vorige begrotingsjaar daadwerkelijk zijn verricht. De Commissie bepaalt het saldo en deelt het tijdig aan de lidstaten mee, zodat deze het op de eerste werkdag van de maand december van hetzelfde jaar op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bedoelde rekening van de Commissie kunnen boeken.

Rectificaties van de bovenbedoelde overzichten als gevolg van controles door de Commissie op grond van artikel 9 van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 en/of wijzigingen in het bni van vroegere begrotingsjaren die gevolgen hebben wat betreft de aftopping van de btw-grondslag, geven aanleiding tot aanpassingen van de btw-saldi.

Rechtsgronden

Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad van 29 mei 1989 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (PB L 155 van 7.6.1989, blz. 9).

Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 130 van 31.5.2000, blz. 1), met name artikel 10, leden 4, 5 en 8.

Lidstaat

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

België

p.m.

28 248 000

28 248 000

Bulgarije

p.m.

492 000

492 000

Tsjechië

p.m.

7 670 000

7 670 000

Denemarken

p.m.

2 075 000

2 075 000

Duitsland

p.m.

16 721 000

16 721 000

Estland

p.m.

1 256 000

1 256 000

Ierland

p.m.

3 469 000

3 469 000

Griekenland

p.m.

–27 208 000

–27 208 000

Spanje

p.m.

386 936 000

386 936 000

Frankrijk

p.m.

119 302 000

119 302 000

Italië

p.m.

83 866 000

83 866 000

Cyprus

p.m.

67 000

67 000

Letland

p.m.

–2 630 000

–2 630 000

Litouwen

p.m.

–7 591 000

–7 591 000

Luxemburg

p.m.

– 808 000

– 808 000

Hongarije

p.m.

–10 819 000

–10 819 000

Malta

p.m.

306 000

306 000

Nederland

p.m.

13 623 000

13 623 000

Oostenrijk

p.m.

4 800 000

4 800 000

Polen

p.m.

–2 181 000

–2 181 000

Portugal

p.m.

10 613 000

10 613 000

Roemenië

p.m.

–48 000

–48 000

Slovenië

p.m.

451 000

451 000

Slowakije

p.m.

–4 424 000

–4 424 000

Finland

p.m.

14 757 000

14 757 000

Zweden

p.m.

6 459 000

6 459 000

Verenigd Koninkrijk

p.m.

27 757 000

27 757 000

Totaal van post 3 1 0 3

p.m.

673 159 000

673 159 000

HOOFDSTUK 3 2 — SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN BNI/BNP-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 6, 7 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

3 2

SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN BNI/BNP-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 6, 7 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) Nr. 1150/2000

3 2 0

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 2 0 3

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Artikel 3 2 0 — Subtotaal

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Hoofdstuk 3 2 — Totaal

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0
Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 2 0 3
Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Toelichting

Aan de hand van de op grond van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 door de lidstaten verstrekte cijfers betreffende de bni/mp-grootheid en de elementen daarvan voor het voorgaande begrotingsjaar, wordt iedere lidstaat gedebiteerd voor een bedrag dat volgens regels van de Europese Unie wordt berekend en gecrediteerd voor de 12 betalingen die in de loop van het vorige begrotingsjaar daadwerkelijk zijn verricht.

De Commissie bepaalt het saldo en deelt het tijdig aan de lidstaten mede, zodat deze het op de eerste werkdag van de maand december van hetzelfde jaar op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bedoelde rekening kunnen boeken.

Wijzigingen in het bruto nationaal product/bruto nationaal inkomen van vroegere begrotingsjaren in de zin van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003, geven met inachtneming van de artikelen 4 en 5 daarvan, voor de betrokken lidstaat aanleiding tot een aanpassing van het overeenkomstig artikel 10, lid 7, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bepaalde saldo.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 130 van 31.5.2000, blz. 1), met name artikel 10, leden 6, 7 en 8.

Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 1).

Lidstaat

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

België

p.m.

75 091 000

75 091 000

Bulgarije

p.m.

18 780 000

18 780 000

Tsjechië

p.m.

193 523 000

193 523 000

Denemarken

p.m.

8 750 000

8 750 000

Duitsland

p.m.

– 413 112 000

– 413 112 000

Estland

p.m.

5 607 000

5 607 000

Ierland

p.m.

12 642 000

12 642 000

Griekenland

p.m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Spanje

p.m.

80 168 000

80 168 000

Frankrijk

p.m.

5 653 000

5 653 000

Italië

p.m.

832 542 000

832 542 000

Cyprus

p.m.

– 259 000

– 259 000

Letland

p.m.

4 298 000

4 298 000

Litouwen

p.m.

13 405 000

13 405 000

Luxemburg

p.m.

–3 302 000

–3 302 000

Hongarije

p.m.

–12 955 000

–12 955 000

Malta

p.m.

1 449 000

1 449 000

Nederland

p.m.

–7 047 000

–7 047 000

Oostenrijk

p.m.

130 157 000

130 157 000

Polen

p.m.

8 593 000

8 593 000

Portugal

p.m.

52 802 000

52 802 000

Roemenië

p.m.

36 444 000

36 444 000

Slovenië

p.m.

2 221 000

2 221 000

Slowakije

p.m.

796 000

796 000

Finland

p.m.

104 522 000

104 522 000

Zweden

p.m.

101 843 000

101 843 000

Verenigd Koninkrijk

p.m.

14 478 000

14 478 000

Totaal van post 3 2 0 3

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

TITEL 6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN UNIALE/COMMUNAUTAIRE OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

6 0

BIJDRAGEN VOOR UNIALE/COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA’S

p.m.

 

p.m.

6 1

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

 

p.m.

6 2

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

 

p.m.

6 3

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

p.m.

 

p.m.

6 5

FINANCIËLE CORRECTIES

p.m.

 

p.m.

6 6

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

ONTVANGSTEN IN HET KADER VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING

p.m.

 

p.m.

6 8

TIJDELIJKE HERSTRUCTURERINGSHEFFING

p.m.

 

p.m.

 

Titel 6 — Totaal

30 000 000

52 000 000

82 000 000

HOOFDSTUK 6 6 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

6 6

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0

Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Andere bijdragen en terugbetalingen zonder specifieke bestemming

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Artikel 6 6 0 — Subtotaal

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Hoofdstuk 6 6 — Totaal

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 1
Andere bijdragen en terugbetalingen zonder specifieke bestemming

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Toelichting

Op deze post worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van het Financieel Reglement de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien in de andere onderdelen van titel 6.

Parlement

 

p.m.

Commissie

 

82 000 000

 

Totaal

82 000 000

TITEL 7

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

7 0

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

GELDBOETEN

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

RENTE OP DEPOSITO'S EN BOETEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 7 — Totaal

123 000 000

610 000 000

733 000 000

HOOFDSTUK 7 0 — INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

7 0

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

7 0 0

Intrest voor betalingsachterstand

7 0 0 0

Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de schatkisten van de lidstaten

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Overige intrest voor betalingsachterstand

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikel 7 0 0 — Subtotaal

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Intrest voor betalingsachterstand en andere rente op boeten

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Hoofdstuk 7 0 — Totaal

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Intrest voor betalingsachterstand

7 0 0 0
Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de schatkisten van de lidstaten

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Toelichting

Lidstaten die bedragen te laat overmaken op de rekening van de Commissie als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000, zijn intrest voor betalingsachterstand verschuldigd.

Voor de lidstaten die de euro als munt hebben, is de rentevoet gelijk aan de door de Europese Centrale Bank op haar herfinancieringstransacties toegepaste rentevoet van de eerste dag van de maand van de vervaldag, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C, vermeerderd met twee punten. Deze rente wordt met 0,25 punt per maand vertraging verhoogd. De verhoogde intrest geldt voor de gehele periode van de betalingsachterstand.

Voor de lidstaten die niet de euro als munt hebben, is de rentevoet gelijk aan de rentevoet die op de eerste dag van de betrokken maand door de respectieve centrale banken op hun basisherfinancieringstransacties wordt toegepast, vermeerderd met twee punten, of, voor de lidstaten waarvoor de rentevoet van de Centrale Bank niet beschikbaar is, de meest equivalente rentevoet die op de eerste dag van de betrokken maand op de geldmarkt van de lidstaat wordt toegepast, vermeerderd met twee punten. Deze rente wordt met 0,25 punt per maand vertraging verhoogd. De verhoogde intrest geldt voor de gehele periode van de betalingsachterstand.

De rentevoet geldt voor alle boekingen van eigen middelen die in artikel 10 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 worden genoemd.

Raad

 

p.m.

Commissie

 

175 000 000

Europese Dienst voor extern optreden

 

p.m.

 

Totaal

175 000 000

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 130 van 31.5.2000, blz. 1).

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1), met name artikel 71, lid 4.

7 0 1
Intrest voor betalingsachterstand en andere rente op boeten

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Toelichting

Op deze post worden de uitstaande rente op de bijzondere bankrekening voor boeten en de intrest voor betalingsachterstand in verband met deze boeten geboekt.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1), met name artikel 71, lid 4.

Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).

Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1), met name artikel 86.

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1), met name de artikelen 14 en 15.

HOOFDSTUK 7 1 — GELDBOETEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

7 1

GELDBOETEN

7 1 0

Geldboeten, dwangsommen en andere sancties

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Aan de lidstaten opgelegde dwangsommen en forfaitaire bedragen wegens niet-nakoming van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin wordt vastgesteld dat een lidstaat een krachtens het Verdrag op hem rustende verplichting niet is nagekomen

p.m.

 

p.m.

 

Hoofdstuk 7 1 — Totaal

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Geldboeten, dwangsommen en andere sancties

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Toelichting

De Commissie kan boeten, dwangsommen en andere sancties opleggen aan ondernemingen en ondernemersverenigingen bij niet-nakoming van een verbod of niet-uitvoering van verplichtingen in het kader van de hierna vermelde verordeningen of van de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De boeten moeten in de regel worden betaald binnen drie maanden na de kennisgeving van het besluit van de Commissie. De Commissie int het verschuldigde bedrag echter niet wanneer een onderneming in beroep gaat bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; de onderneming moet aanvaarden dat rente verschuldigd zal zijn na de uiterste datum voor betaling en de Commissie uiterlijk op de uiterste datum voor betaling een bankgarantie verstrekken die de hoofdsom van de schuld en rente of kosten dekt.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).

Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1), met name de artikelen 14 en 15.

AFDELING III

COMMISSIE

ONTVANGSTEN

Titel

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

890 812 767

 

890 812 767

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

55 700 000

 

55 700 000

6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S VAN DE UNIE/GEMEENSCHAP

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND EN BOETEN

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

438 717

 

438 717

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

30 000 000

 

30 000 000

 

Totaal

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

TITEL 6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S VAN DE UNIE/GEMEENSCHAP

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

6 0

BIJDRAGEN VOOR UNIALE/COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA’S

p.m.

 

p.m.

6 1

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

 

p.m.

6 2

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

 

p.m.

6 3

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

p.m.

 

p.m.

6 5

FINANCIËLE CORRECTIES

p.m.

 

p.m.

6 6

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

ONTVANGSTEN IN HET KADER VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING

p.m.

 

p.m.

6 8

TIJDELIJKE HERSTRUCTURERINGSHEFFING

p.m.

 

p.m.

 

Titel 6 — Totaal

30 000 000

52 000 000

82 000 000

HOOFDSTUK 6 6 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

6 6

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0

Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Andere bijdragen en terugbetalingen zonder specifieke bestemming

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Artikel 6 6 0 — Subtotaal

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Hoofdstuk 6 6 — Totaal

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 1
Andere bijdragen en terugbetalingen zonder specifieke bestemming

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Toelichting

Deze post is overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement bestemd voor de opname van de eventuele ontvangsten die niet onder de andere onderdelen van titel 6 vallen en die aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten voor de financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

TITEL 7

INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND EN BOETEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

7 0

INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

GELDBOETEN

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

RENTE OP DEPOSITO'S EN BOETEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 7 — Totaal

123 000 000

610 000 000

733 000 000

HOOFDSTUK 7 0 — INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

7 0

INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

7 0 0

Interest voor betalingsachterstand

7 0 0 0

Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de Schatkisten van de lidstaten

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Overige interest voor betalingsachterstand

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikel 7 0 0 — Subtotaal

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Interest voor betalingsachterstand en andere rente op boeten

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Hoofdstuk 7 0 — Totaal

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Interest voor betalingsachterstand

7 0 0 0
Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de Schatkisten van de lidstaten

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Toelichting

Elke te late boeking op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bedoelde rekening die op naam van de Commissie is geopend, verplicht de betrokken lidstaat tot het betalen van rente.

Voor de lidstaten die de euro als munt hebben, is de rentevoet gelijk aan de door de Europese Centrale Bank op haar basisherfinancieringstransacties toegepaste rentevoet van de eerste dag van de maand van de vervaldag, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C, vermeerderd met twee punten. Deze rente wordt met 0,25 punt per maand vertraging verhoogd. De verhoogde interest geldt voor de gehele periode van de betalingsachterstand.

Voor de lidstaten die de euro niet als munt hebben, is de rentevoet gelijk aan de rentevoet die op de eerste dag van de betrokken maand door de respectieve centrale banken op hun basisherfinancieringstransacties wordt toegepast, vermeerderd met twee punten, of, voor de lidstaten waarvoor de rentevoet van de Centrale Bank niet beschikbaar is, de meest equivalente rentevoet die op de eerste dag van de betrokken maand op de geldmarkt van de lidstaat wordt toegepast, vermeerderd met twee punten. Deze rente wordt met 0,25 punt per maand vertraging verhoogd. De verhoogde interest geldt voor de gehele periode van de betalingsachterstand.

De rentevoet geldt voor alle boekingen van eigen middelen in het kader van artikel 10 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 130 van 31.5.2000, blz. 1).

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1), met name artikel 71, lid 4.

7 0 1
Interest voor betalingsachterstand en andere rente op boeten

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor het boeken van de opgelopen rente op de speciale bankrekening voor geldboeten en interest voor betalingsachterstand naar aanleiding van geldboeten.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1), met name artikel 71, lid 4.

Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).

Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1), met name artikel 86.

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1), met name de artikelen 14 en 15.

HOOFDSTUK 7 1 — GELDBOETEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

7 1

GELDBOETEN

7 1 0

Geldboeten, dwangsommen en andere sancties

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Aan de lidstaten opgelegde dwangsommen en forfaitaire bedragen wegens niet-nakoming van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin wordt vastgesteld dat een lidstaat de krachtens het Verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen

p.m.

 

p.m.

 

Hoofdstuk 7 1 — Totaal

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Geldboeten, dwangsommen en andere sancties

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Toelichting

De Commissie kan geldboeten, dwangsommen en andere sancties opleggen aan ondernemingen en ondenemingsverenigingen bij niet-nakoming van een verbod of niet-uitvoering van verplichtingen in het kader van onderstaande verordeningen of in het kader van de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Normaal gesproken moeten de geldboeten worden betaald binnen de drie maanden volgend op de kennisgeving van het besluit van de Commissie. De Commissie zal het bedrag evenwel niet innen wanneer de onderneming een beroep heeft ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie; de onderneming moet aanvaarden dat na de uiterste betalingstermijn rente verschuldigd is op de schuld en dat uiterlijk op die datum aan de Commissie een bankgarantie wordt verstrekt ten belope van het hoofdbedrag en de renten of vermeerderingen.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).

Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1), met name de artikelen 14 en 15.

UITGAVEN

Titel

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

ONDERNEMINGEN

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

CONCURRENTIE

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

MOBILITEIT EN VERVOER

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

MILIEU- EN KLIMAATMAATREGELEN

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

ONDERZOEK

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

INFORMATIEMAATSCHAPPIJ EN MEDIA

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

EIGEN ONDERZOEK

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

MARITIEME ZAKEN EN VISSERIJ

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

INTERNE MARKT

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

REGIONAAL BELEID

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

ONDERWIJS EN CULTUUR

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

COMMUNICATIE

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

GEZONDHEIDSZORG EN CONSUMENTENBESCHERMING

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

EXTERNE BETREKKINGEN

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

HANDEL

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

ONTWIKKELING EN BETREKKINGEN MET DE LANDEN IN AFRIKA, HET CARIBISCHE GEBIED EN DE STILLE OCEAAN (ACS-STATEN)

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

UITBREIDING

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

HUMANITAIRE HULP

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

FRAUDEBESTRIJDING

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

BELEIDSCOÖRDINATIE EN JURIDISCH ADVIES VAN DE COMMISSIE

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

ADMINISTRATIE VAN DE COMMISSIE

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

BEGROTING

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

AUDIT

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

STATISTIEK

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

PENSIOENEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE UITGAVEN

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

TALENDIENSTEN

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

ENERGIE

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

RESERVES

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

Totaal

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

–28 565 370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

TITEL 01

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR HET BELEIDSTERREIN „ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN”

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

INTERNATIONALE ECONOMISCHE EN FINANCIËLE KWESTIES

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

FINANCIËLE VERRICHTINGEN EN INSTRUMENTEN

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

Titel 01 — Totaal

 

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

HOOFDSTUK 01 03 — INTERNATIONALE ECONOMISCHE EN FINANCIËLE KWESTIES

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01 03

INTERNATIONALE ECONOMISCHE EN FINANCIËLE KWESTIES

01 03 01

Deelneming in het kapitaal van internationale financiële instellingen

01 03 01 01

Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling — Terbeschikkingstelling van de te storten bedragen van het geplaatste kapitaal

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling — Opvraagbaar gedeelte van het geplaatste kapitaal

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 01 03 01 — Subtotaal

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

Macro-economische bijstand

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

Hoofdstuk 01 03 — Totaal

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02
Macro-economische bijstand

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

Toelichting

Deze uitzonderlijke bijstand is gericht op verlichting van de financiële problemen van bepaalde derde landen die te kampen hebben met macro-economische problemen, namelijk tekorten op de betalingsbalans en/of ernstige budgettaire onevenwichtigheden.

De bijstand houdt direct verband met de uitvoering door de begunstigde landen van maatregelen voor macro-economische stabilisering en structurele aanpassing. De maatregelen van de Unie vormen in het algemeen een aanvulling op die van het Internationaal Monetair Fonds, waarbij coördinatie met andere bilaterale donoren plaatsvindt.

De Commissie brengt de begrotingsautoriteit tweemaal per jaar op de hoogte van de macro-economische situatie in de begunstigde landen en brengt eenmaal per jaar uitvoerig verslag uit van deze bijstandsverlening.

De kredieten van dit artikel dienen eveneens ter dekking van financiële steun voor de wederopbouw van de gebieden in Georgië die getroffen zijn door het conflict met Rusland. De acties moeten hoofdzakelijk tot doel hebben de macro-economische situatie in het land te stabiliseren. Het totale financiële pakket van de steun werd vastgesteld op een internationale donorconferentie in 2008.

Rechtsgronden

Besluit 2006/880/EG van de Raad van 30 november 2006 tot toekenning van uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo (PB L 339 van 6.12.2006, blz. 36).

Besluit 2007/860/EG van de Raad van 10 december 2007 tot toekenning van communautaire macrofinanciële bijstand aan Libanon (PB L 337 van 21.12.2007, blz. 111).

Besluit 2009/889/EG van de Raad van 30 november 2009 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië (PB L 320 van 5.12.2009, blz. 1).

Besluit 2009/890/EG van de Raad van 30 november 2009 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Armenië (PB L 320 van 5.12.2009, blz. 3).

TITEL 04

WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

04 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR HET BELEIDSTERREIN „WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN”

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

EUROPEES SOCIAAL FONDS

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

WERKEN IN EUROPA — SOCIALE DIALOOG EN MOBILITEIT

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

WERKGELEGENHEID, MAATSCHAPPELIJKE SOLIDARITEIT EN GENDERGELIJKHEID

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

EUROPEES FONDS VOOR AANPASSING AAN DE GLOBALISERING (EFG)

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

INSTRUMENT VOOR PRETOETREDINGSSTEUN (IPA) — ONTWIKKELING VAN HET MENSELIJKE POTENTIEEL

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

Titel 04 — Totaal

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

HOOFDSTUK 04 02 — EUROPEES SOCIAAL FONDS

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

04 02

EUROPEES SOCIAAL FONDS

04 02 01

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds (ESF) — Doelstelling 1 (2000-2006)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Voltooiing van het speciale programma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en het grensgebied in Ierland (2000-2006)

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds (ESF) — Doelstelling 1 (van vóór 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds (ESF) — Doelstelling 2 (2000-2006)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds (ESF) — Doelstelling 2 (van vóór 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds (ESF) — Doelstelling 3 (2000-2006)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds (ESF) — Doelstelling 3 (van vóór 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

Voltooiing van Equal (2000-2006)

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

Voltooiing van eerdere programma’s in het kader van een communautair initiatief (van vóór 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds (ESF) — Technische bijstand en innovatieve acties (2000-2006)

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds (ESF) — Technische bijstand en innovatieve acties (van vóór 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Europees Sociaal Fonds (ESF) — Convergentie

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Europees Sociaal Fonds (ESF) — Peace

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Europees Sociaal Fonds (ESF) — Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Europees Sociaal Fonds (ESF) — Operationele technische bijstand (2007-2013)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

Hoofdstuk 04 02 — Totaal

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Toelichting

In artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is voorzien in financiële correcties waarvan de ontvangsten worden opgenomen in post 6 5 0 0 van de staat van ontvangsten. Deze ontvangsten kunnen aanleiding geven tot het openen van aanvullende kredieten overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement in die specifieke gevallen waarin het noodzakelijk is annuleringsrisico's of reductierisico's van eerder besloten correcties te dekken.

Verordening (EG) nr. 1083/2006 voorziet in financiële correcties voor de periode 2007-2013.

Verordening (EG) nr. 1260/1999 stelt de voorwaarden vast waaronder het voorschot wordt terugbetaald, hetgeen niet tot gevolg heeft dat het aandeel van de structuurfondsen aan de betrokken financiële tussenkomst wordt verminderd. Eventuele ontvangsten uit deze terugbetalingen van het voorschot, die in post 6 1 5 7 van de staat van ontvangsten worden opgenomen, geven aanleiding tot het openen van aanvullende kredieten overeenkomstig de artikelen 18 en 157 van het Financieel Reglement.

Verordening (EG) nr. 1083/2006 stelt de voorwaarden vast voor terugbetaling van voorfinanciering voor de periode 2007-2013.

Het speciale programma voor vrede en verzoening wordt voortgezet, in overeenstemming met de besluiten van de Europese Raad van Berlijn van 24 en 25 maart 1999, om 500 000 000 EUR voor de nieuwe looptijd van het programma beschikbaar te stellen. Het additionaliteitsbeginsel moet ten volle worden geëerbiedigd. De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement over deze maatregel.

De maatregelen inzake fraudebestrijding worden gefinancierd met middelen uit artikel 24 02 01.

Rechtsgronden

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name de artikelen 158, 159 en 161. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de artikelen 174, 175 en 177.

Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 12).

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25).

Referentiebesluiten

Conclusies van de Europese Raad van Berlijn van 24 en 25 maart 1999.

Conclusies van de Europese Raad van Brussel van 16 en 17 december 2005.

04 02 17
Europees Sociaal Fonds (ESF) — Convergentie

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Toelichting

Het optreden van de Unie op grond van artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is erop gericht de economische en sociale samenhang van de uitgebreide Unie te versterken om de harmonieuze, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de Unie te bevorderen. Voor dit optreden wordt bijstand verleend uit de fondsen in het kader van het cohesiebeleid, de Europese Investeringsbank (EIB) en de andere bestaande financieringsinstrumenten. Het doel van dit optreden is het verminderen van de economische, sociale en territoriale ongelijkheden die zich vooral in landen en regio’s met een ontwikkelingsachterstand voordoen, als gevolg van de versnelling van de economische en sociale herstructurering en van de veroudering van de bevolking.

Het optreden in het kader van de fondsen in het kader van het cohesiebeleid geeft, op nationaal en regionaal niveau, vorm aan de prioriteiten van de Unie ten gunste van een duurzame ontwikkeling doordat de groei, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid, de sociale insluiting en de milieubescherming en -kwaliteit worden bevorderd.

De convergentiedoelstelling beoogt de convergentie van de minst ontwikkelde lidstaten en regio’s te versnellen door de verbetering van de voorwaarden voor groei en werkgelegenheid via de toename en kwalitatieve verbetering van de investeringen in fysiek en menselijk kapitaal, de ontwikkeling van de innovatie en van de kennismaatschappij, het vermogen zich aan economische en sociale veranderingen aan te passen, milieubescherming en -verbetering en bestuurlijke efficiëntie. Deze doelstelling vormt de prioriteit van de fondsen in het kader van het cohesiebeleid. Bij de activiteiten in het kader van de fondsen in het kader van het cohesiebeleid wordt rekening gehouden met gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Een deel van dit krediet dient ter ondersteuning van een verbetering van de kinderopvang, om kinderen de kans te geven te leven in een familiale omgeving. Deze steun omvat:

samenwerking tussen en technische steun voor niet-gouvernementele organisaties en plaatselijke overheden, onder meer door hen te helpen bij het te weten komen welke projecten in aanmerking komen voor Uniefinanciering;

identificatie en uitwisseling van beste praktijken alsook een bredere toepassing van deze praktijken, met inbegrip van grondig toezicht op het niveau van het kind.

Een deel van het krediet dient ter financiering van duurzame en milieuvriendelijke maatregelen (Green New Deal) die de eisen van economische, sociale en milieuontwikkeling met elkaar in overeenstemming brengen en het herstel van de Europese regio’s na de economische en financiële crisis bevorderen.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 12).

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25).

04 02 19
Europees Sociaal Fonds (ESF) — Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Toelichting

Het optreden van de Unie op grond van artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is erop gericht de economische en sociale samenhang van de uitgebreide Unie te versterken om de harmonieuze, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de Unie te bevorderen. Voor dit optreden wordt bijstand verleend uit de fondsen in het kader van het cohesiebeleid, de Europese Investeringsbank (EIB) en de andere bestaande financieringsinstrumenten. Het doel van dit optreden is het verminderen van de economische, sociale en territoriale ongelijkheden die zich vooral in landen en regio’s met een ontwikkelingsachterstand voordoen, met de versnelling van de economische en sociale herstructurering en met de veroudering van de bevolking.

Het optreden in het kader van de fondsen in het kader van het cohesiebeleid geeft, op nationaal en regionaal niveau, vorm aan de prioriteiten van de Unie ten gunste van een duurzame ontwikkeling doordat de groei, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid, de sociale insluiting en de milieubescherming en -kwaliteit worden bevorderd.

De doelstelling „Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”, die geldt voor andere dan de minst ontwikkelde regio’s, beoogt om het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van de regio’s alsmede de werkgelegenheid te vergroten door op economische en sociale veranderingen, inclusief die welke met de vrijmaking van de handel verband houden, te anticiperen via de toename en kwalitatieve verbetering van de investeringen in menselijk kapitaal, innovatie en de bevordering van de kennismaatschappij, ondernemerschap, milieubescherming en -verbetering, de verbetering van de toegankelijkheid, het aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven, en de ontwikkeling van inclusieve arbeidsmarkten. Bij de activiteiten in het kader van de fondsen in het kader van het cohesiebeleid wordt rekening gehouden met gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Een deel van het krediet dient ter financiering van duurzame en milieuvriendelijke maatregelen (Green New Deal) die de eisen van economische, sociale en milieuontwikkeling met elkaar in overeenstemming brengen en het herstel van de Europese regio’s na de economische en financiële crisis bevorderen.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 12).

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25).

04 02 20
Europees Sociaal Fonds (ESF) — Operationele technische bijstand (2007-2013)

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van technische bijstand overeenkomstig de artikelen 45 en 46 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1081/2006.

De technische bijstand omvat maatregelen voor de voorbereiding, het toezicht, de evaluatie, de controle en het beheer die nodig zijn voor de uitvoering van het ESF. Dit krediet kan met name worden gebruikt voor de financiering van:

ondersteunende uitgaven (representatiekosten, opleiding, vergaderingen, reizen);

uitgaven voor informatie en publicatie;

uitgaven voor informatietechnologie en telecommunicatie;

uitgaven voor steun voor toegankelijkheid van personen met een handicap binnen maatregelen voor technische bijstand;

uitgaven voor een groep op hoog niveau om te zorgen voor de toepassing van horizontale beginselen zoals gelijkheid van mannen en vrouwen, toegankelijkheid voor personen met een handicap en duurzame ontwikkeling;

contracten voor dienstverlening, evaluaties (inclusief evaluaties achteraf over de periode 2000-2006) en studies;

beurzen.

Technische bijstand omvat eveneens uitwisseling van ervaringen, bewustmakingsactiviteiten, seminars, netwerkvorming en intercollegiale toetsing die tot doel hebben goede praktijken op te sporen en te verspreiden en wederzijds leren, transnationale en interregionale samenwerking aan te moedigen ter versterking van de beleidsdimensie en van de bijdrage van het ESF tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie op het gebied van werkgelegenheid en sociale integratie.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 12).

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25).

TITEL 05

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

05 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR HET BELEIDSTERREIN „LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING”

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

INTERVENTIES OP DE LANDBOUWMARKTEN

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

RECHTSTREEKSE STEUN

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

PLATTELANDSONTWIKKELING

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

PRETOETREDINGSMAATREGELEN OP HET GEBIED VAN LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET BELEIDSTERREIN „LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING”

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

AUDIT VAN DE LANDBOUWUITGAVEN

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

BELEIDSSTRATEGIE EN -COÖRDINATIE VOOR HET BELEIDSTERREIN „LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING”

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

Titel 05 — Totaal

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

HOOFDSTUK 05 04 — PLATTELANDSONTWIKKELING

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

05 04

PLATTELANDSONTWIKKELING

05 04 01

Financiering van plattelandsontwikkeling via het EOGFL, afdeling Garantie — Programmeringsperiode 2000-2006

05 04 01 14

Financiering van plattelandsontwikkeling via het EOGFL, afdeling Garantie — Programmeringsperiode 2000-2006

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 05 04 01 — Subtotaal

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

Financiering van plattelandsontwikkeling via het EOGFL, afdeling Garantie — Afronding van eerdere programma’s

05 04 02 01

Voltooiing van de maatregelen in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie — Regio's van doelstelling 1 (2000-2006)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Voltooiing van het Speciaal programma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en het grensgebied in Ierland (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Afronding van voorgaande programma’s in doelstelling 1- en 6-regio’s (vóór 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Afronding van voorgaande programma’s in doelstelling 5b-regio’s (vóór 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Afronding van voorgaande programma’s in doelstelling 1-regio’s (vóór 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Voltooiing van Leader (2000-2006)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Afronding van eerdere communautaire initiatieven (vóór 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Afronding van voorgaande innovatieve acties (vóór 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Afronding van de maatregelen in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie — Operationele technische bijstand (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 05 04 02 — Subtotaal

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Andere maatregelen

05 04 03 02

Plantaardige en dierlijke genetische hulpbronnen — Voltooiing van reeds eerder genomen maatregelen

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

Artikel 05 04 03 — Subtotaal

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

Overgangsinstrument ter financiering van plattelandsontwikkeling in de nieuwe lidstaten in het kader van het EOGFL, afdeling Garantie — Voltooiing van de programma’s (2004-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (2007-2013)

05 04 05 01

Programma’s voor plattelandsontwikkeling

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Operationele technische bijstand

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Proefproject — Uitwisselingsprogramma voor jonge landbouwers

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Artikel 05 04 05 — Subtotaal

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

Hoofdstuk 05 04 — Totaal

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05
Plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (2007-2013)

Toelichting

Ontvangsten die zijn geboekt op artikel 6 7 1 van de algemene staat van ontvangsten kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten voor elke begrotingslijn van dit artikel overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement..

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 378/2007 van de Raad van 27 maart 2007 houdende voorschriften voor een vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen waarin Verordening (EG) nr.1782/2003 voorziet (PB L 95 van 5.4.2007, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16).

05 04 05 01
Programma’s voor plattelandsontwikkeling

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor 2007-2013.

Van het totale bedrag aan vastleggingskredieten in deze post heeft 2 095 300 000 EUR betrekking op de verplichte modulatie in overeenstemming met artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009. Bovendien heeft een bedrag van 374 900 000 EUR betrekking op de vrijwillige modulatie in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 378/2007. Alle soorten maatregelen voor plattelandsontwikkeling zullen worden beoordeeld met verfijnde prestatie-indicatoren voor landbouwsystemen en productiemethoden, zodat rekening kan worden gehouden met de uitdagingen op het vlak van klimaatverandering, waterbescherming, biodiversiteit en hernieuwbare energiebronnen. De lidstaten moeten verslag uitbrengen over de actie die is ondernomen naar aanleiding van de nieuwe uitdagingen in het kader van de plattelandsontwikkelingsmaatregelen, ook in de zuivelsector.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 378/2007 van de Raad van 27 maart 2007 houdende voorschriften voor een vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers voorziet en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 (PB L 95 van 5.4.2007, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16).

05 04 05 02
Operationele technische bijstand

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van technische ondersteuningsmaatregelen zoals bedoeld in artikel 66, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005, en met name het Europese netwerk voor plattelandsontwikkeling.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1).

05 04 05 03
Proefproject — Uitwisselingsprogramma voor jonge landbouwers

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Toelichting

Nieuwe post

Dit proefproject dient voor het opstarten van een uitwisselingsprogramma voor jonge landbouwers, met als doel grensoverschrijdende uitwisselingen van beste praktijken op het vlak van landbouwbeheer mogelijk te maken, met name met betrekking tot de uitdagingen waarmee de Europese landbouw te maken krijgt, om op die manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de plattelandsgebieden in Europa.

Dit programma biedt jonge landbouwers een unieke kans om uit de eerste hand kennis te nemen van de diverse landbouwpraktijken in de Unie door tijd door te brengen op boerderijen in verschillende lidstaten. Deze uitwisseling van kennis en ervaringen tussen jonge Europese landbouwers stelt hen beter in staat de uitdagingen tegemoet te treden die worden gesteld door de Europese consumenten, bij te dragen aan de voedselveiligheid en andere uitdagingen aan te gaan waar de Europese landbouw mee te maken heeft, zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, verlies van biodiversiteit en koolstofopslag.

Rechtsgronden

Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).

HOOFDSTUK 05 06 — INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET BELEIDSTERREIN „LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING”

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

05 06

INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET BELEIDSTERREIN „LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING”

05 06 01

Internationale landbouwovereenkomsten

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

Hoofdstuk 05 06 — Totaal

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01
Internationale landbouwovereenkomsten

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de bijdragen van de Unie aan de hierna genoemde internationale overeenkomsten.

Rechtsgronden

Besluit 92/580/EEG van de Raad van 13 november 1992 betreffende de ondertekening en de sluiting van de Internationale Suikerovereenkomst, 1992 (PB L 379 van 23.12.1992, blz. 15).

Besluit 96/88/EG van de Raad van 19 december 1995 betreffende de goedkeuring, door de Europese Gemeenschap, van het Graanhandelsverdrag en het Voedselhulpverdrag, die samen de Internationale Graanovereenkomst 1995 vormen (PB L 21 van 27.1.1996, blz. 47).

Besluit 2000/421/EG van de Raad van 13 juni 2000 inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Voedselhulpverdrag 1999 (PB L 163 van 4.7.2000, blz. 37).

Besluit 2005/800/EG van de Raad van 14 november 2005 betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven (PB L 302 van 19.11.2005, blz. 47).

TITEL 07

MILIEU- EN KLIMAATMAATREGELEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

07 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR HET BELEIDSTERREIN „MILIEU- EN KLIMAATMAATREGELEN”

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

MONDIALE MILIEUZAKEN

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

ONTWIKKELING EN UITVOERING VAN HET MILIEUBELEID EN DE MILIEUWETGEVING VAN DE UNIE

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

MONDIALE KLIMAATMAATREGELEN

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

UITVOERING VAN HET BELEID EN DE WETGEVING VAN DE UNIE INZAKE KLIMAATMAATREGELEN

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

MAINSTREAMING EN INNOVATIE INZAKE KLIMAATBELEID

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

Titel 07 — Totaal

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

HOOFDSTUK 07 11 — MONDIALE KLIMAATMAATREGELEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

07 11

MONDIALE KLIMAATMAATREGELEN

07 11 01

Bijdrage aan multilaterale en internationale klimaatovereenkomsten

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

Hoofdstuk 07 11 — Totaal

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01
Bijdrage aan multilaterale en internationale klimaatovereenkomsten

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Toelichting

Oud artikel 07 02 01 (gedeeltelijk)

Dit krediet dient ter dekking van verplichte en vrijwillige bijdragen aan een aantal internationale conventies, protocollen en overeenkomsten waarbij de Unie partij is, alsmede aan het voorbereidende werk met betrekking tot toekomstige internationale overeenkomsten waarbij de Unie betrokken is.

Rechtsgronden

Besluit 88/540/EEG van de Raad van 14 oktober 1988 betreffende goedkeuring van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag en van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (PB L 297 van 31.10.1988, blz. 8).

Besluit 94/69/EG van de Raad 15 december 1993 betreffende de sluiting van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 33 van 7.2.1994, blz. 11).

Besluit 2002/358/EG van de Raad van 25 april 2002 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen (PB L 130 van 15.5.2002, blz. 1).

TITEL 08

ONDERZOEK

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

08 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR HET BELEIDSTERREIN „ONDERZOEK”

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

SAMENWERKING — GEZONDHEID

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

SAMENWERKING — VOEDING, LANDBOUW EN BIOTECHNOLOGIE

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

SAMENWERKING — NANOWETENSCHAPPEN, NANOTECHNOLOGIEËN, MATERIALEN EN NIEUWE PRODUCTIETECHNOLOGIEËN

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

SAMENWERKING — ENERGIE

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

SAMENWERKING — MILIEU (INCLUSIEF KLIMAATVERANDERING)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

SAMENWERKING — VERVOER (INCLUSIEF LUCHTVAART)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

SAMENWERKING — SOCIAALECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN GEESTESWETENSCHAPPEN

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

SAMENWERKING — RISICODELENDE FINANCIERINGSFACILITEIT (RDFF)

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

IDEEËN

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

CAPACITEITEN — ONDERZOEKSINFRASTRUCTUREN

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

CAPACITEITEN — ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN (KMO’S)

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

CAPACITEITEN — KENNISREGIO'S

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

CAPACITEITEN — ONDERZOEKSPOTENTIEEL

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

CAPACITEITEN — WETENSCHAP IN DE MAATSCHAPPIJ

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

CAPACITEITEN — INTERNATIONALE SAMENWERKINGSACTIVITEITEN

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

CAPACITEITEN — RISICODELENDE FINANCIERINGSFACILITEIT (RDFF)

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

CAPACITEITEN — ONDERSTEUNING VAN DE COHERENTE ONTWIKKELING VAN HET ONDERZOEKSBELEID

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

EURATOM — FUSIE-ENERGIE

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

EURATOM — KERNSPLIJTING EN STRALINGSBESCHERMING

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

AFRONDING VAN VOORGAANDE KADERPROGRAMMA’S EN ANDERE ACTIVITEITEN

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

ONDERZOEKSPROGRAMMA VAN HET FONDS VOOR ONDERZOEK INZAKE KOLEN EN STAAL

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 08 — Totaal

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Toelichting

Deze toelichting is van toepassing op alle begrotingslijnen van deze titel (uitgezonderd hoofdstuk 08 22).

Deze kredieten worden gebruikt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1906/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot vaststelling van de regels voor de deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties op grond van het zevende kaderprogramma, en voor de verspreiding van onderzoeksresultaten (2007-2013) (PB L 391 van 30.12.2006, blz. 1) en Verordening (Euratom) nr. 1908/2006 van de Raad van 19 december 2006 tot vaststelling van de regels voor deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties op grond van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de verspreiding van onderzoeksresultaten (2007-2011) (PB L 400 van 30.12.2006, blz. 1).

Op alle kredieten van deze titel is dezelfde definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo„s) van toepassing als wordt gebruikt in de horizontale specifieke programma’s voor kmo’s binnen hetzelfde kaderprogramma. Deze definitie luidt als volgt:”Een midden- en kleinbedrijf dat in aanmerking komt, is een juridische entiteit die voldoet aan de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie, en geen onderzoekscentrum, onderzoeksinstituut, organisatie die contractonderzoek verricht of consultantsbedrijf is„. Alle onderzoeksactiviteiten die worden verricht krachtens het zevende kaderprogramma, worden uitgevoerd in overeenstemming met fundamentele ethische beginselen (overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1), en vereisten inzake dierenwelzijn. Deze omvatten met name de beginselen die zijn vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Voorts wordt in het bijzonder rekening gehouden met de noodzaak van het opvoeren van de inspanningen ter versterking van de participatie en de rol van vrouwen in wetenschap en onderzoek.

Onder deze artikelen en posten vallen ook de uitgaven voor vergaderingen, conferenties, workshops en seminars van hoog wetenschappelijk of technologisch niveau en van Europees belang die door de Commissie worden georganiseerd, de financiering van studies, subsidies, follow-up en evaluatie van de specifieke programma’s en de kaderprogramma’s en analysen en evaluaties van hoog wetenschappelijk of technologisch niveau die voor de Unie worden uitgevoerd om nieuwe onderzoeksgebieden te verkennen die in aanmerking komen voor uniale actie, en met name in het kader van de Europese onderzoeksruimte alsmede acties in verband met de follow-up en de verspreiding van resultaten van de programma’s, waaronder die van acties die onder de eerdere kaderprogramma” s zijn uitgevoerd.

Deze kredieten dienen tevens ter dekking van de administratieve uitgaven, waaronder de uitgaven voor statutair en ander personeel, de uitgaven voor informatie en publicaties, de administratieve en technische huishoudelijke uitgaven en een aantal andere uitgaven voor interne infrastructuur die betrekking hebben op de verwezenlijking van de doelstelling van de actie waarvoor zij worden gedaan, waaronder uitgaven voor de acties en initiatieven die nodig zijn voor het opstellen en opvolgen van de strategie van de Unie inzake onderzoek, technologische ontwikkeling, en demonstratie (OTD).

Ontvangsten die voortvloeien uit samenwerkingsovereenkomsten tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en Zwitserland of de multilaterale European Fusion Development Agreement (EFDA) worden geboekt onder de posten 6 0 1 1 en 6 0 1 2 van de staat van ontvangsten en kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten in overeenstemming met artikel 18 van het Financieel Reglement.

Voor sommige van deze projecten bestaat de mogelijkheid dat derde landen of organisaties uit derde landen deelnemen aan de Europese samenwerking op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek. Financiële bijdragen worden geboekt onder de posten 6 0 1 3 en 6 0 1 5 van de staat van ontvangsten en kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten in overeenstemming met artikel 18 van het Financieel Reglement.

Ontvangsten van landen die betrokken zijn bij de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijke en technische onderzoek worden geboekt onder post 6 0 1 6 van de staat van ontvangsten en kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten in overeenstemming met artikel 18 van het Financieel Reglement.

Eventuele ontvangsten uit bijdragen van kandidaat-lidstaten en, indien van toepassing, de potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan voor deelname aan de uniale/communautaire programma’s, die worden opgevoerd onder post 6 0 3 1 van de staat van ontvangsten, kunnen aanleiding geven tot het openen van extra kredieten overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder d), van het Financieel Reglement.

Ontvangsten uit de bijdrage van externe instellingen aan uniale/communautaire activiteiten worden geboekt onder post 6 0 3 3 van de staat van ontvangsten en kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten in overeenstemming met artikel 18 van het Financieel Reglement.

De extra kredieten zullen worden opgevoerd onder artikel 08 22 04.

Teneinde in staat te zijn het doel van 15 % kmo-participatie in met dit krediet gefinancierde projecten te halen, zoals vastgelegd in Besluit nr. 1982/2006/EG, zijn meer specifieke acties noodzakelijk. Projecten die zijn goedgekeurd in het kader van de specifieke kmo-programma’s dienen in aanmerking te kunnen komen voor financiering uit hoofde van het thematische programma wanneer zij voldoen aan de noodzakelijke (thematische) vereisten.

HOOFDSTUK 08 04 — SAMENWERKING — NANOWETENSCHAPPEN, NANOTECHNOLOGIEËN, MATERIALEN EN NIEUWE PRODUCTIETECHNOLOGIEËN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

08 04

SAMENWERKING — NANOWETENSCHAPPEN, NANOTECHNOLOGIEËN, MATERIALEN EN NIEUWE PRODUCTIETECHNOLOGIEËN

08 04 01

Samenwerking — Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

08 04 02

Samenwerking — Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën — Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof

1.1

10 210 000

5 484 551

 

 

10 210 000

5 484 551

 

Hoofdstuk 08 04 — Totaal

 

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 04 01
Samenwerking — Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

Toelichting

De doelstelling van de activiteiten op dit gebied is te helpen bij het tot stand brengen van een kritische massa aan noodzakelijke capaciteit voor de ontwikkeling en exploitatie, met name vanuit het oogpunt van eco-efficiëntie en terugdringing van lozingen van gevaarlijke stoffen in het milieu, van geavanceerde technologieën voor de op kennis en intelligentie gebaseerde producten, diensten en fabricageprocédés van de komende jaren.

Er moeten voldoende kredieten beschikbaar worden gesteld voor nano-onderzoek met betrekking tot de beoordeling van milieu- en gezondheidsrisico’s, aangezien momenteel slechts 5-10 % van het nano-onderzoek wereldwijd hierop gericht is.

Opgevoerd worden tevens de uitgaven voor door de Commissie georganiseerde vergaderingen, conferenties, workshops en colloquia op hoog wetenschappelijk en technologisch niveau en van Europees belang, de financiering van studies, subsidies, follow-up en evaluatie van de specifieke programma’s alsmede de financiering van het IMS-secretariaat, de analysen en evaluaties van hoog wetenschappelijk of technologisch niveau en tevens de acties uit hoofde van de voorgaande kaderprogramma’s.

Bij de onder dit artikel opgevoerde kredieten komen nog de bijdragen van de EVA-lidstaten ingevolge de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, met name artikel 82 en Protocol nr. 32 daarbij. Ter informatie, deze bedragen vloeien voort uit de onder artikel 6 3 0 van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de EVA, die overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder d), van het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van de betrokken kredieten en tot uitvoering in het kader van de bijlage „Europese Economische Ruimte” van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt.

Rechtsgronden

Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1906/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot vaststelling van de regels voor de deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties op grond van het zevende kaderprogramma, en voor de verspreiding van onderzoeksresultaten (2007-2013) (PB L 391 van 30.12.2006, blz. 1).

Beschikking 2006/971/EG van de Raad van 19 december 2006 betreffende het specifieke programma „Samenwerking” tot uitvoering van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (PB L 400 van 30.12.2006, blz. 86).

TITEL 09

INFORMATIEMAATSCHAPPIJ EN MEDIA

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

09 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR HET BELEIDSTERREIN „INFORMATIEMAATSCHAPPIJ EN MEDIA”

 

127 060 941

127 060 941

 

 

127 060 941

127 060 941

 

40 01 40

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

127 090 325

127 090 325

 

 

127 090 325

127 090 325

09 02

REGELGEVINGSKADER VOOR DE DIGITALE AGENDA

 

31 116 500

24 540 045

 

 

31 116 500

24 540 045

09 03

ABSORPTIE VAN ICT

1

119 120 000

115 285 305

 

 

119 120 000

115 285 305

09 04

SAMENWERKING — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

1

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 05

CAPACITEITEN — ONDERZOEKSINFRASTRUCTUREN

1

90 970 000

93 313 542

 

 

90 970 000

93 313 542

 

Titel 09 — Totaal

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

HOOFDSTUK 09 04 — SAMENWERKING — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

09 04

SAMENWERKING — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

09 04 01

Ondersteuning van samenwerking bij onderzoek op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT — Samenwerking)

09 04 01 01

Ondersteuning van samenwerking bij onderzoek op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT — Samenwerking)

1.1

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

09 04 01 02

Samenwerking — Informatie- en communicatietechnologie — Gemeenschappelijke onderneming Artemis

1.1

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

09 04 01 03

Samenwerking — Informatie- en communicatietechnologie — Ondersteunende uitgaven voor de gemeenschappelijke onderneming Artemis

1.1

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

09 04 01 04

Samenwerking — Informatie- en communicatietechnologie — Gemeenschappelijke onderneming ENIAC

1.1

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

09 04 01 05

Samenwerking — Informatie- en communicatietechnologie — Ondersteunende uitgaven voor de gemeenschappelijke onderneming ENIAC

1.1

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

 

Artikel 09 04 01 — Subtotaal

 

1 170 285 000

912 183 766

 

60 000 000

1 170 285 000

972 183 766

09 04 02

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

Afronding van voorgaande communautaire kaderprogramma’s (van vóór 2007)

1.1

61 891 635

 

 

61 891 635

 

Hoofdstuk 09 04 — Totaal

 

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 04 01
Ondersteuning van samenwerking bij onderzoek op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT — Samenwerking)

09 04 01 01
Ondersteuning van samenwerking bij onderzoek op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT — Samenwerking)

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 6/2011

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

Toelichting

Het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) en het thema „Informatie- en communicatietechnologie” (ICT) van het specifieke programma „Samenwerking” hebben tot doel het concurrentievermogen van de Europese industrie te verhogen en Europa in staat te stellen zich de toekomstige ontwikkelingen in de ICT eigen te maken en hieraan richting te geven teneinde aan de maatschappelijke en economische behoeften te voldoen.

De activiteiten zullen Europa's wetenschappelijke en technologische basis verstevigen en zijn wereldwijde leiderschap op ICT-gebied consolideren, de innovatie door toepassing van ICT bevorderen en ervoor zorgen dat de vooruitgang in de ICT snel wordt vertaald in voordelen voor de burger, het bedrijfsleven, de industrie en de overheden in Europa.

<