ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.016.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 16

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
19 januari 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011

1

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 37/2012 van de Commissie van 18 januari 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

33

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 38/2012 van de Commissie van 18 januari 2012 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de invoercertificaataanvragen die in de periode van 6 tot en met 13 januari 2012 zijn ingediend uit hoofde van deelcontingent III in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1067/2008 geopende tariefcontingent voor zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit

35

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 39/2012 van de Commissie van 18 januari 2012 met betrekking tot invoercertificaten waarvoor de aanvragen in de eerste 7 dagen van januari 2012 zijn ingediend in het kader van het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit, dat wordt beheerd bij Verordening (EG) nr. 620/2009

37

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 40/2012 van de Commissie van 18 januari 2012 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor de deelperiode van 1 maart 2012 tot en met 31 mei 2012

38

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 41/2012 van de Commissie van 18 januari 2012 houdende schorsing van de indiening van invoercertificaataanvragen voor suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten

40

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 42/2012 van de Commissie van 18 januari 2012 inzake de afgifte van invoercertificaten en de toekenning van rechten tot invoer voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van januari 2012 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

42

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

19.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 16/1


VERORDENING (EU) Nr. 36/2012 VAN DE RAAD

van 18 januari 2012

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2011/782/GBVB van de Raad van 1 december 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 9 mei 2011 stelde de Raad Verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (2) vast.

(2)

De Raad verruimde het toepassingsgebied van de maatregelen tegen Syrië bij verordeningen van 2 september, 23 september, 13 oktober en 14 november 2011 (3), en wijzigde de lijsten van beoogde personen en entiteiten en breidde deze uit bij een aantal opeenvolgende uitvoeringsverordeningen (4). Verdere maatregelen, die niet onder de wetgeving van de Unie vallen, worden in de betreffende GBVB-besluiten van de Raad uiteengezet (5).

(3)

In het licht van de voortdurende brute repressie en schending van de mensenrechten door de regering van Syrië worden bij Besluit 2011/782/GBVB aanvullende maatregelen vastgesteld, met name een verbod op de uitvoer van apparatuur voor toezicht op telecommunicatie voor gebruik door het Syrische regime, een verbod op deelname aan bepaalde infrastructuurprojecten en investeringen daarin, alsook aanvullende beperkingen op de overdracht van middelen en de verstrekking van financiële diensten.

(4)

Er moet worden verduidelijkt dat het indienen bij en doorsturen van de noodzakelijke documenten naar een bank met het oog op hun definitieve overdracht naar een niet op de lijst opgenomen persoon, entiteit of lichaam, teneinde een betaling in gang te zetten die is toegestaan op grond van artikel 20, niet wordt beschouwd als het beschikbaar stellen van middelen als bedoeld in artikel 14.

(5)

Gezien de ernst van de politieke en veiligheidssituatie in Syrië, en met het oog op samenhang met de wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2011/782/GBVB, dient de bevoegdheid om de lijst in bijlage II en II bis bij deze verordening te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad.

(6)

De procedure tot wijziging van de lijsten in bijlage II en II bis bij deze verordening dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen maken. Indien opmerkingen worden gemaakt of belangrijk nieuw bewijs wordt aangedragen, toetst de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkingen, en stelt hij de persoon, de entiteit of het lichaam hiervan in kennis.

(7)

Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens deze verordening moeten worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. Elke verwerking van persoonsgegevens dient de bepalingen te respecteren van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (6), alsook van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (7).

(8)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is EU-regelgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging, om te garanderen dat zij in alle lidstaten door de marktdeelnemers uniform worden toegepast.

(9)

Gezien de omvang van de nieuwe wijzigingen en de diverse andere maatregelen die ten aanzien van Syrië reeds werden getroffen, is het dienstig alle maatregelen in een nieuwe verordening te consolideren, waarbij Verordening (EU) nr. 442/2011 wordt ingetrokken en vervangen.

(10)

Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient deze verordening op de dag van de bekendmaking ervan in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

DEFINITIES

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)   "bijkantoor" van een financiële instelling of kredietinstelling: een onderneming die een juridisch afhankelijk onderdeel is van een financiële instelling of een kredietinstelling en rechtstreeks alle of enkele transacties van de betrokken financiële instelling of kredietinstelling uitvoert;

b)   "tussenhandeldiensten":

i)

het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering van goederen en technologie van een derde land aan een ander derde land, of

ii)

het verkopen of aankopen van goederen en technologie in derde landen met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

c)   "contract of transactie": elke verrichting, ongeacht haar vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder "contract" tevens begrepen alle - ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande - met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;

d)   "kredietinstelling": een kredietinstelling als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (8), met inbegrip van bijkantoren ervan binnen of buiten de Unie;

e)   "aardolie en aardolieproducten": de producten die zijn opgesomd in bijlage IV;

f)   "economische middelen": activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

g)   "financiële instelling":

i)

een onderneming, andere dan een kredietinstelling, die een of meer van de operaties verricht als bedoeld in de punten 2 tot en met 12 en 14 en 15 van bijlage I bij Richtlijn 2006/48/EG, met inbegrip van de activiteiten van wisselkantoren (bureaux de change);

ii)

een verzekeringsmaatschappij die over een vergunning beschikt overeenkomstig Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzekering (9), in zoverre zij activiteiten verricht die door die richtlijn worden bestreken;

iii)

een beleggingsonderneming als gedefinieerd in punt 1 van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten (10);

iv)

een collectieve beleggingsonderneming die haar rechten van deelname of aandelen op de markt brengt; of

v)

een verzekeringstussenpersoon als gedefinieerd in artikel 2, lid 5, van Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling (11), met uitzondering van de tussenpersonen die zijn bedoeld in artikel 2, lid 7, van genoemde richtlijn, indien zij levensverzekeringsdiensten en andere diensten in verband met beleggingen verrichten;

alsook de bijkantoren ervan binnen en buiten de Unie;

h)   "bevriezing van economische middelen": het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;

i)   "bevriezing van tegoeden": het voorkómen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden mogelijk zou worden gemaakt, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille;

j)   "tegoeden": financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

k)   "goederen": voorwerpen, materialen en apparatuur,

l)   "verzekering": een overeenkomst waarbij een of meer natuurlijke of rechtspersonen zich tegen betaling ertoe verbinden een of meer andere personen een in de overeenkomst bepaalde vergoeding of uitkering te verstrekken indien een risico intreedt;

m)   "herverzekering": de activiteit die bestaat in het aanvaarden van risico's die door een verzekeringsonderneming of een herverzekeringsonderneming worden overgedragen, of, voor de assuradeursvereniging die bekend staat als "association of underwriters known as Lloyd's", tevens de activiteit die bestaat in het aanvaarden door een andere verzekeringsonderneming of herverzekeringsonderneming dan bedoelde vereniging, van risico's welke door een lid van Lloyd's worden overgedragen;

n)   "Syrische kredietinstelling of financiële instelling":

i)

in Syrië gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen, inclusief de centrale bank van Syrië;

ii)

onder artikel 35 vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Syrië gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen;

iii)

niet onder artikel 35 vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Syrië gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen;

iv)

niet in Syrië gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen, maar die onder zeggenschap staan van een of meer personen of entiteiten die gevestigd zijn in Syrië;

o)   "Syrische persoon, entiteit of lichaam":

i)

de staat Syrië en elke overheidsinstantie van Syrië;

ii)

een natuurlijke persoon die in Syrië verblijft of woont;

iii)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam met officiële zetel in Syrië;

iv)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam, in of buiten Syrië, die of dat direct of indirect onder zeggenschap staat van een of meer van de bovengenoemde personen of lichamen;

p)   "technische bijstand": alle technische bijstand in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienstverlening; technische bijstand kan worden verleend in de vorm van instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten; met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

q)   "grondgebied van de Unie": het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.

HOOFDSTUK II

BEPERKINGEN OP DE UITVOER EN DE INVOER

Artikel 2

1.   Er geldt een verbod op:

a)

de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië van de in bijlage I opgenomen apparatuur die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die apparatuur van oorsprong is uit de Unie;

b)

het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van kogelvrije vesten en helmen, die door personeel van de Verenigde Naties (VN), personeel van de Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee geassocieerd personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Syrië wordt uitgevoerd.

3.   In afwijking van lid 1 kunnen de in bijlage III genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van apparatuur die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, mits zij vaststellen dat dergelijke apparatuur uitsluitend is bedoeld voor humanitaire doeleinden of beschermend gebruik.

Artikel 3

1.   Er geldt een verbod op:

a)

het direct of indirect verlenen van technische bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie (12) (hierna "gemeenschappelijke lijst van militaire goederen" genoemd) zijn opgenomen, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van op die lijst opgenomen goederen, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië;

b)

het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met in bijlage I opgenomen apparatuur die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië;

c)

het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen of in bijlage I zijn opgenomen, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië;

d)

het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) tot en met c) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2.   In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de daarin opgenomen verbodsbepalingen niet van toepassing op de verlening van technische bijstand, financiering en financiële bijstand in verband met:

technische bijstand die alleen is bedoeld voor steun aan de Troepenmacht van de Verenigde Naties voor het toezicht op het troepenscheidingsakkoord (UNDOF);

niet-dodelijke militaire apparatuur, alsmede apparatuur die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de VN en de Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Unie en de VN; of

andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen die zijn uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de EU en haar lidstaten in Syrië;mits dergelijke verlening van bijstand vooraf is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een lidstaat, als genoemd op de websites die zijn vermeld in bijlage III.

Artikel 4

1.   Het is verboden de in bijlage V vermelde apparatuur, technologie of programmatuur, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar personen, entiteiten of lichamen in Syrie of voor gebruik in Syrie, tenzij de bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, daartoe voorafgaandelijk toestemming heeft gegeven.

2.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, verlenen geen toestemming als bedoeld in lid 1, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de bedoelde apparatuur, technologie of programmatuur door het Syrische regime of namens dat regime zal worden gebruikt voor toezicht op of interceptie van internetcommunicatie of telefoongesprekken in Syrië.

3.   Bijlage V omvat alleen apparatuur, technologie of programmatuur die kan worden gebruikt voor toezicht op of interceptie van internetcommunicatie of telefoongesprekken.

4.   De betrokken lidstaat zal de andere lidstaten en de Commissie op de hoogte brengen van elke op grond van dit artikel verleende toestemming, binnen vier weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 5

1.   Er geldt een verbod op:

a)

het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de apparatuur, technologie en programmatuur genoemd in bijlage V, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de apparatuur en technologie genoemd in bijlage V, of in verband met het leveren, installeren, inwerkingstellen of actualiseren van programmatuur genoemd in bijlage V, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrie of voor gebruik in Syrie;

b)

het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de apparatuur, technologie en programmatuur als genoemd in bijlage V aan personen, entiteiten of lichamen in Syrie of voor gebruik in Syrie;

c)

het verlenen van diensten van enige aard voor toezicht of interceptie van telecommunicatie of internet aan, of die direct of indirect ten goede komen aan de Syrische staat, zijn regering, zijn openbare lichamen, bedrijven en agentschappen of personen of entiteiten die optreden in zijn naam of onder zijn leiding; en

d)

het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a), b) of c) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild;

tenzij de bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, daartoe voorafgaandelijk toestemming heeft gegeven, op basis van artikel 4, lid 2.

2.   Voor de toepassing van lid 1, onder c), worden onder "diensten voor monitoring of interceptie van telecommunicatie of internet" diensten verstaan die, in het bijzonder met gebruikmaking van apparatuur, technologie of programmatuur vermeld in bijlage V, toegang verschaffen tot en voorzien in de levering van de inkomende en uitgaande telecommunicatie en de oproepgegevens van een persoon met als doel deze te extraheren, te decoderen, te registreren, te verwerken, te analyseren en op te slaan of andere daarmee samenhangende handelingen te verrichten.

Artikel 6

Er geldt een verbod op:

a)

de invoer van aardolie of aardolieproducten naar de Unie indien deze:

i)

van oorsprong zijn uit Syrië; of

ii)

werden uitgevoerd uit Syrië;

b)

de aankoop van aardolie of aardolieproducten die zich bevinden in Syrië of die van oorsprong zijn uit Syrië;

c)

het vervoer van aardolie of aardolieproducten die van oorsprong zijn uit Syrië of die vanuit Syrië naar een ander land worden uitgevoerd;

d)

het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook verzekering en herverzekering, in verband met de verbodsbepalingen van de punten a), b) en c); en

e)

de bewuste en opzettelijke deelname aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in de punten a), b), c), of d) opgenomen verbodsbepalingen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 7

De in artikel 6 genoemde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op:

a)

de uitvoering, op of vóór 15 november 2011, van een verplichting die voortvloeit uit een overeenkomst die is gesloten vóór 2 september 2011, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die de bedoelde verplichting willen nakomen, de betrokken activiteit of transactie uiterlijk zeven werkdagen op voorhand gemeld hebben bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld; of

b)

de aankoop van aardolie of aardolieproducten die uit Syrië werden uitgevoerd vóór 2 september 2011, of, indien de uitvoer geschiedde overeenkomstig het bepaalde in punt a), op of vóór 15 november 2011.

Artikel 8

1.   Het is verboden de in bijlage VI vermelde apparatuur of programmatuur direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Syrische personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Syrië.

2.   Bijlage VI bevat de lijst van essentiële apparatuur en technologie voor de volgende sectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Syrië:

a)

aardolie- en aardgasexploratie;

b)

aardolie- en aardgasproductie;

c)

raffinage;

d)

vloeibaarmaking van aardgas.

3.   Bijlage VI omvat geen producten die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen of in bijlage I.

Artikel 9

Er geldt een verbod op:

a)

het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de apparatuur en technologie genoemd in bijlage VI, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in bijlage V, aan Syrische personen, entiteiten of lichamen;

b)

het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de apparatuur en technologie als genoemd in bijlage VI aan Syrische personen, entiteiten of lichamen; en

c)

het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a) of b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 10

1.   De verbodsbepalingen van de artikelen 8 en 9 zijn niet van toepassing op het nakomen van een verplichting die is ontstaan krachtens een contract dat vóór 19 januari 2012 is gegund of gesloten, mits de personen of entiteiten die zich op dit artikel willen beroepen, de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, daarvan minstens 21 kalenderdagen van tevoren in kennis hebben gesteld.

2.   In de zin van dit artikel geldt een contract als "gegund" aan een persoon of entiteit, indien uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de gunning van dat contract aan de persoon of entiteit in kwestie door de andere contracterende partij is overgelegd, na de afsluiting van een formele gunningsprocedure.

Artikel 11

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar de Centrale Bank van Syrië van nieuwe Syrische bankbiljetten en munten die in de Unie zijn gedrukt of geslagen.

HOOFDSTUK III

BEPERKINGEN OP DE DEELNAME AAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN

Artikel 12

1.   Er geldt een verbod op:

a)

de verkoop, overdracht of uitvoer van apparatuur of technologie voor de bouw of installatie in Syrië van nieuwe infrastructuur voor de productie van elektriciteit als genoemd in bijlage VII;

b)

de verlening, direct of indirect, van financiële of technische bijstand in verband met enig project als genoemd onder a).

2.   Deze verbodsbepaling verhindert niet het nakomen van een verplichting die is ontstaan krachtens een contract dat vóór 19 januari 2012 is gesloten, mits de personen of entiteiten die zich op dit artikel willen beroepen, de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, daarvan minstens 21 kalenderdagen van tevoren in kennis hebben gesteld.

HOOFDSTUK IV

BEPERKINGEN OP DE FINANCIERING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN

Artikel 13

1.   Er geldt een verbod op:

a)

het toekennen van financiële leningen of kredieten aan de in lid 2 bedoelde Syrische personen, entiteiten of lichamen;

b)

het verwerven of vergroten van een deelname in de in lid 2 bedoelde Syrische personen, entiteiten of lichamen;

c)

het oprichten van een joint venture met de in lid 2 bedoelde Syrische personen, entiteiten of lichamen;

d)

het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a), b) of c) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2.   Het in lid 1 gestelde verbod geldt voor alle Syrische personen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij:

a)

de exploratie, productie of raffinage van aardolie; of

b)

de bouw of installatie van nieuwe infrastructuur voor de productie van elektriciteit.

3.   Uitsluitend voor de toepassing van lid 2 wordt verstaan onder:

a)   "exploratie van aardolie": onder meer de exploratie naar, de prospectie naar en het beheer van aardoliereserves, alsmede het leveren van diensten op het gebied van de geologie in verband met deze reserves;

b)   "raffinage": het verwerken, behandelen of marktklaar maken van aardolie met het oog op de verkoop van brandstoffen aan de eindverbruiker.

4.   Het verbod van lid 1:

a)

geldt onverminderd de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een contract met betrekking tot:

i)

de exploratie, productie of raffinage van aardolie, gesloten vóór 23 september 2011;

ii)

de bouw of installatie van nieuwe centrales voor de opwekking van elektriciteit, gesloten vóór 19 januari 2012.

b)

vormt geen belemmering voor het vergroten van een deelname met betrekking tot:

i)

de exploratie, productie of raffinage van aardolie, indien deze vergroting valt onder een verplichting die is overeengekomen vóór 23 september 2011;

ii)

de bouw of installatie van nieuwe centrales voor de opwekking van elektriciteit indien het vergroten van de deelname een verplichting vormt die voortvloeit uit een contract gesloten vóór 19 januari 2012.

HOOFDSTUK V

BEVRIEZEN VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

Artikel 14

1.   Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van de in bijlagen II en II bis genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen, worden bevroren.

2.   Aan of ten behoeve van de in bijlagen II en II bis genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3.   Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 15

1.   De bijlagen II en II bis bestaan uit het volgende:

a)

bijlage II omvat een lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Besluit 2011/782/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, alsmede natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die van het regime profiteren of het ondersteunen, of natuurlijke personen, rechtspersonen en entiteiten die banden met hen onderhouden, op wie of waarop artikel 21 van deze verordening niet van toepassing is;

b)

bijlage II bis omvat een lijst van entiteiten die overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Besluit 2011/782/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als entiteiten die banden onderhouden met de personen of entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, alsmede met de personen of entiteiten die van het regime profiteren of het ondersteunen, op wie of waarop artikel 21 van deze verordening van toepassing is.

2.   In de bijlagen II en II bis worden de redenen vermeld waarom een persoon, entiteit of lichaam in de lijst is opgenomen.

3.   De bijlagen II en II bis bevatten tevens, indien beschikbaar, de informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en plaats van vestiging.

Artikel 16

In afwijking van artikel 14 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, aangeduid op de in bijlage III vermelde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)

noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlagen II en II bis genoemde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en openbare voorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d)

noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven;

e)

gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationale recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie;

f)

noodzakelijk zijn voor humanitaire doelen, zoals de verlening en het vergemakkelijken van de verlening van hulpgoederen, de verlening van materialen en artikelen waarmee wordt voorzien in essentiële behoeften van de burgerbevolking, met inbegrip van levensmiddelen, landbouwmateriaal voor de voedselproductie, medicijnen, of voor de evacuatie van buitenlandse onderdanen uit Syrie.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend, binnen vier weken na de verlening van de toestemming.

Artikel 17

In afwijking van artikel 14 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, aangeduid op de in bijlage III vermelde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de verstrekking van de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de essentiele energiebehoeften van de burgerbevolking in Syrie, mits de relevante bevoegde autoriteit voor elk leveringscontract de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste vier weken vóór zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven;

Artikel 18

In afwijking van artikel 14 kunnen de in bijlage III genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de betrokken tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 14 bedoelde persoon, entiteit of lichaam in bijlage II of II bis is opgenomen, of van een justitieel, administratief of arbitrair vonnis dat van vóór die datum dateert;

b)

de betrokken tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gedekt of door een dergelijke uitspraak geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c)

het retentierecht of het justitiële vonnis is niet ten behoeve van een in bijlage II of II bis genoemde persoon, entiteit of lichaam; en

d)

de erkenning van het retentierecht of de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit artikel gegeven toestemming.

Artikel 19

1.   Artikel 14, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)

interesten of andere inkomsten op die rekeningen; of

b)

betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop deze verordening op de betrokken rekeningen van toepassing werd,

mits deze interesten, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 14, lid 1, worden bevroren.

2.   Artikel 14, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 20

In afwijking van artikel 14 en mits een betaling door een persoon, entiteit of lichaam opgenomen op de lijst in bijlage II of II bis voortvloeit uit een contract dat door die persoon of entiteit of dat lichaam was gesloten voor de datum waarop die persoon of entiteit of dat lichaam werd aangewezen, of indien deze betaling voortvloeit uit een verplichting die voor die persoon of entiteit voor genoemde datum was ontstaan, mogen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals aangeduid op de websiter genoemd in bijlage III, onder de door hen passend geachte voorwaarden, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits de betaling niet direct of indirect wordt ontvangen door een persoon of entiteit bedoeld in artikel 14.

Artikel 21

In afwijking van artikel 14, lid 1, kan een in bijlage II bis vermelde entiteit gedurende twee maanden nadat zij in de lijst is opgenomen, betalingen verrichten met bevroren tegoeden of economische middelen die zij na de datum van opname in de lijst heeft ontvangen, mits:

a)

de betaling verschuldigd is op grond van een handelscontract; en

b)

de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect ten goede komt van een in bijlage II of bijlage II bis vermelde persoon of entiteit.

Artikel 22

De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden of economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

HOOFDSTUK VI

BEPERKINGEN OP DE OVERDRACHT VAN KAPITAAL EN OP FINANCIËLE DIENSTEN

Artikel 23

De Europese Investeringsbank (EIB):

a)

mag geen bedragen uitkeren of betalingen verrichten in het kader van of in verband met bestaande leningsovereenkomsten tussen de staat Syrië of een overheidsinstantie van Syrië en de EIB; en

b)

schorst alle in Syrië uit te voeren bestaande overeenkomsten inzake de verstrekking van technische bijstand voor projecten die door middel van onder a) bedoelde leningsovereenkomsten worden gefinancierd en die de bedoeling hebben de staat Syrië of een overheidsinstantie van Syrië direct of indirect ten goede te komen.

Artikel 24

Er geldt een verbod op:

a)

de verkoop of aankoop van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 19 januari 2012, direct of indirect, aan of van een van de volgende instanties:

i)

Syrië of de Syrische regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen;

ii)

een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling;

iii)

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i) of ii);

iv)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i), ii) of iii);

b)

het verlenen van tussenhandeldiensten met betrekking tot overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 19 januari 2012 aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a);

c)

het verlenen van steun aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a) met het oog op het uitgeven van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties, door het verlenen van tussenhandeldiensten, advertering of enige andere dienstverlening met betrekking tot deze obligaties.

Artikel 25

1.   Voor kredietinstellingen en financiële instellingen die vallen onder artikel 35, is het verboden:

a)

een nieuwe bankrekening te openen bij een Syrische kredietinstelling of financiële instelling;

b)

een nieuwe correspondentbankrelatie aan te gaan met een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling;

c)

een nieuwe vertegenwoordiging in Syrië te openen of een bijkantoor of dochtermaatschappij in Syrië op te richten;

d)

een nieuwe joint venture op te richten met een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling.

2.   Er geldt een verbod op:

a)

het toestaan van de opening van een vertegenwoordiging of van de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in de Unie van een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling;

b)

het sluiten van overeenkomsten voor of namens een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, betreffende de opening van een vertegenwoordiging of de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in de Unie;

c)

het verlenen van een vergunning voor het aanvangen en uitoefenen van werkzaamheden voor een kredietinstelling of een financiele instelling of van enige andere activiteit waarvoor voorafgaande toestemming vereist is, door een vertegenwoordiging, bijkantoor of dochtermaatschappij van een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, indien de vertegenwoordiging, het bijkantoor of de dochtermaatschappij niet actief was vóór 19 januari 2012;

d)

het verwerven dan wel vergroten van een deelname, of het verwerven van enig ander eigendomsrecht in een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 35 door een Syrische kredietinstelling of financiële instelling.

Artikel 26

1.   Er geldt een verbod op:

a)

het aanbieden van verzekering of herverzekering aan:

i)

Syrië of de Syrische regering, overheidsorganen, -bedrijven of -agentschappen; of

ii)

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i);

b)

het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) bedoelde verbodsbepaling wordt omzeild.

2.   Lid 1, onder a), is niet van toepassing op het verstrekken aan in de Unie gevestigde Syrische personen, entiteiten of lichamen van een verplichte verzekering of van een verzekering jegens derden, noch op het verstrekken van verzekeringen voor Syrische diplomatieke of consulaire missies in de Unie.

3.   Lid 1, onder a), onder ii), is niet van toepassing op het verstrekken van verzekeringen, waaronder ziektekosten- en reisverzekeringen, aan personen die als particulier handelen, noch op de daarop betrekking hebbende herverzekeringen.

Lid 1, onder a), onder ii), laat onverlet dat verzekeringen of herverzekeringen kunnen worden verstrekt aan de eigenaar van een vaar-, vlieg- of voertuig dat gehuurd wordt door een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1, punt a), onder i), mits laatstgenoemde niet is opgenomen in de lijsten in bijlagen II en II bis.

Voor de toepassing van lid 1, punt a), onder ii), wordt een persoon, entiteit of lichaam geacht niet te handelen op aanwijzing van een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i), indien deze aanwijzing bedoeld is voor het aanleggen, het laden en lossen of de veilige doorreis van een vaar- of vliegtuig dat zich tijdelijk in de Syrische wateren of het Syrische luchtruim bevindt.

4.   Bij dit artikel wordt de uitbreiding of verlenging verboden van verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten die zijn gesloten vóór 19 januari 2012 (behalve wanneer er een voorafgaandelijke contractuele verplichting voor de verzekeraar of herverzekeraar bestaat om een polis uit te breiden of te vernieuwen), maar niet de naleving van overeenkomsten die vóór die datum zijn gesloten, onverminderd artikel 14, lid 2.

HOOFDSTUK VII

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 27

Geen vorderingen, ook niet tot schadeloosstelling of soortgelijke vergoedingen, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking, van boetebedingen, van een garantie, van verlenging of betaling van een obligatie, van een financiële garantie, waaronder op grond van kredietbrieven en soortgelijke instrumenten, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk werd geraakt door maatregelen overeenkomstig deze verordening, worden toegewezen aan de regering van Syrië, haar overheidsinstanties, vennootschappen en agentschappen, noch aan enige persoon of entiteit die namens of ten behoeve van haar optreedt.

Artikel 28

De in deze verordening neergelegde verbodsbepalingen leiden niet tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien deze niet wisten of redelijkerwijs niet konden vermoeden dat hun optreden een inbreuk zou vormen op dat verbod.

Artikel 29

1.   Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a)

alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 14 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, zoals aangegeven op de lijst van websites van bijlage III, en deze informatie, direct of via de lidstaten, aan de Commissie te doen toekomen; alsmede

b)

samen te werken met deze bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2.   Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 30

De lidstaten en de Commissie stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 31

De Commissie is bevoegd om bijlage III te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 32

1.   Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 14, lid 1, bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage II of bijlage II bis dienovereenkomstig.

2.   De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis van zijn besluit, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen daarover opmerkingen kunnen indienen.

3.   Indien er opmerkingen worden ingediend of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en stelt hij de natuurlijke persoon, rechtspersoon, de entiteit of het lichaam van het resultaat in kennis.

4.   De lijsten in de bijlagen II en II bis wordt met regelmatige tussenpozen en ten minste om de 12 maanden opnieuw bezien.

Artikel 33

1.   De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende sancties op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze voorschriften ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2.   De lidstaten delen deze voorschriften na 19 januari 2012 onverwijld mee aan de Commissie en melden alle latere wijzigingen ervan.

Artikel 34

Waar er in deze verordening sprake is van een meldingsplicht, of anderszins van de verplichting de Commissie te informeren of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruik gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage III.

Artikel 35

Deze verordening is van toepassing:

a)

op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b)

aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c)

op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e)

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 36

Verordening (EU) nr. 442/2011 wordt ingetrokken.

Artikel 37

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

N. WAMMEN


(1)  PB L 319 van 2.12.2011, blz. 56.

(2)  PB L 121 van 10.5.2011, blz. 1.

(3)  Verordeningen van de Raad (EU) nr. 878/2011 (PB L 228 van 3.9.2011, blz. 1), (EU) nr. 950/2011 (PB L 247 van 24.9.2011, blz. 3), (EU) nr. 1011/2011 (PB L 269 van 14.10.2011, blz. 18), (EU) nr. 1150/2011 (PB L 296 van 15.11.2011, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordeningen van de Raad (EU) nr. 504/2011 (PB L 136 van 24.5.2011, blz. 45), (EU) nr. 611/2011 (PB L 164 van 24.6.2011, blz. 1), (EU) nr. 755/2011 (PB L 199 van 2.8.2011, blz. 33), (EU) nr. 843/2011 (PB L 218 van 24.8.2011, blz. 1), (EU) nr. 1151/2011 (PB L 296 van 15.11.2011, blz. 3).

(5)  Uitvoeringsbesluit 2011/302/GBVB van de Raad (PB L 136 van 24.5.2011, blz. 91), Uitvoeringsbesluit 2011/367/GBVB van de Raad (PB L 164 van 24.6.2011, blz. 14), Uitvoeringsbesluit 2011/488/GBVB van de Raad (PB L 199 van 2.8.2011, blz. 74), Uitvoeringsbesluit 2011/515/GBVB van de Raad (PB L 218 van 24.8.2011, blz. 20), Besluit 2011/522/GBVB van de Raad (PB L 228 van 3.9.2011, blz. 16), Besluit 2011/628/GBVB van de Raad (PB L 247 van 24.9.2011, blz. 17), Besluit 2011/684/GBVB van de Raad (PB L 269 van 14.10.2011, blz. 33), Besluit 2011/735/GBVB van de Raad (PB L 296 van 15.11.2011, blz. 53), Uitvoeringsbesluit 2011/736/GBVB van de Raad (PB L 296 van 15.11.2011, blz. 55).

(6)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(7)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

(8)  PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.

(9)  PB L 345 van 19.12.2002, blz. 1.

(10)  PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.

(11)  PB L 9 van 15.1.2003, blz. 3.

(12)  PB C 86 van 18.3.2011, blz. 1.


BIJLAGE I

LIJST VAN APPARATUUR DIE ZOUDEN KUNNEN WORDEN GEBRUIKT VOOR BINNENLANDSE REPRESSIE, BEDOELD IN DE ARTIKELEN 2 EN 3

1.

De volgende vuurwapens, munitie en toebehoren:

1.1

vuurwapens die niet vallen onder ML 1 of ML 2 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen;

1.2

munitie speciaal ontworpen voor de vuurwapens die zijn vermeld in punt 1.1, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

1.3

vuurwapenvizieren die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen.

2.

Bommen en granaten die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen.

3.

De volgende voertuigen:

3.1

voertuigen uitgerust met een waterkanon, die speciaal zijn ontworpen of aangepast voor oproerbeheersing;

3.2

voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren;

3.3

voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om barricades te verwijderen, met inbegrip van constructiematerieel met bescherming tegen kogels;

3.4

voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor vervoer of overbrenging van gevangenen en/of gedetineerden;

3.5

voertuigen die speciaal zijn ontworpen om mobiele barrières op te werpen;

3.6

voor de in de punten 3.1 tot en met 3.5 vermelde voertuigen bestemde onderdelen, speciaal ontworpen voor oproerbeheersing.

Opmerking 1:

Dit punt is niet van toepassing op voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor brandbestrijding.

Opmerking 2:

Voor de toepassing van punt 3.5 omvat de term "voertuigen" ook opleggers en aanhangwagens.

4.

De volgende explosieven en aanverwante apparatuur:

4.1

apparatuur en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor het al dan niet elektrisch inleiden van explosies, met inbegrip van ontstekingstoestellen, detonatoren, ontstekers, boosters en slagkoord, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van: apparatuur en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere apparatuur of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers of toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstallaties);

4.2

ladingen voor directionele explosies die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen vallen;

4.3

de volgende andere explosieven die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen vallen, en aanverwante stoffen:

a)

amatol;

b)

nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5%);

c)

nitroglycol;

d)

penta-erythritoltetranitraat (PETN);

e)

picrylchloride;

f)

2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

5.

De volgende beschermende apparatuur die niet valt onder ML 13 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen:

5.1

lichaamspantsering met bescherming tegen kogels en/of messteken;

5.2

kogel- en/of fragmentatiebestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en kogelbestendige schilden.

Aantekening: Dit punt heeft geen betrekking op:

apparatuur speciaal ontworpen voor sportactiviteiten;

apparatuur speciaal ontworpen voor de veiligheid op het werk.

6.

Simulatieapparatuur die niet onder ML 14 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen valt, voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen programmatuur.

7.

Nachtzicht- en thermischebeeldvormingsapparatuur en beeldversterkerbuizen die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen vallen.

8.

Scheermesprikkeldraad.

9.

Militaire messen, gevechtsmessen en bajonetten met een bladlengte van meer dan 10 cm.

10.

Productieapparatuur die speciaal is ontworpen voor de in deze lijst vermelde goederen.

11.

Specifieke technologie voor de ontwikkeling, de vervaardiging of het gebruik van de in deze lijst vermelde goederen.


BIJLAGE II

LIJST VAN NATUURLIJKE PERSONEN, RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN BEDOELD IN ARTIKEL 14 EN IN ARTIKEL 15, LID 1, ONDER A)

A.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van opneming op de lijst

1.

Bashar Al-Assad

Geboren op 11 september 1965 in Damascus; diplomatiek paspoort nr. D1903

President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten.

23.5.2011

2.

Maher (ook bekend als Mahir) Al-Assad

Geboren op 8 december 1967; diplomatiek paspoort nr. 4138

Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het centraal comité van de Baath-partij, sterke man van de Republikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; belangrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (ook bekend als Mamlouk)

Geboren op 19 februari 1946 in Damascus; diplomatiek paspoort nr. 983

Hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (ook bekend als Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Minister van Binnenlandse Zaken; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

5.

Atej (ook bekend als Atef, Atif) Najib

 

Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a; neef van president Bashar Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (ook bekend als Hafez Makhlouf)

Geboren op 2 april 1971 in Damascus; diplomatiek paspoort nr. 2246

Kolonel en hoofd van een eenheid van de algemene inlichtingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (ook bekend als Mohammed Dib Zeitoun)

Geboren op 20 mei 1951 in Damascus; diplomatiek paspoort nr. D000001300

Hoofd van de politieke veiligheidsdienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Geboren op 10 juli 1969 in Damascus, paspoort nr. 454224

Syrisch zakenman. Geassocieerd met Mahir Al-Assad; neef van president Bashar Al-Assad; financiert het regime en maakt daardoor het harde optreden tegen demonstranten mogelijk.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Geboren in 1953 in Hama; diplomatiek paspoort nr. D0005788

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Geboren op 3 mei 1953 in Dara'a; diplomatiek paspoort nr. D000000887

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het plattelandsgebied rond Damascus; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Geboren op 18 juni 1962 in Kerdala; paspoort nr. 88238

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Geboren op 1 maart 1961 in Latakia; paspoort nr. 86449 en nr. 842781

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Geboren op 15 januari 1950 in Al-Madehleh, Tartus

Adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Geboren in 1941

Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar'

Geboren op 10 december 1938

Vicepresident van Syrië; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Geboren op 10 april 1937 (of 20 mei 1937) in Hama, diplomatiek paspoort nr. 0002250

Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met nationale veiligheidszaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Geboren op 20 mei 1966; paspoort nr. 002954347

Zwager van Mahir Al-Assad; zakenman en lokaal vertegenwoordiger van verscheidene buitenlandse bedrijven; financiert het regime en maakt daardoor het harde optreden tegen demonstranten mogelijk.

23.5.2011

20.

Iyad (ook bekend als Eyad) Makhlouf

Geboren op 21 januari 1973 in Damascus; paspoort nr. N001820740

Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene inlichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten.

23.5.2011

23.

Ihab (ook bekend als Ehab, Iehab) Makhlouf

Geboren op 21 januari 1973 in Damascus; paspoort nr. N002848852

Vicepresident van SyriaTel en zaakwaarnemer voor het VS-bedrijf van Rami Makhlouf; financiert het regime en maakt daardoor het harde optreden tegen demonstranten mogelijk.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Geboren in 1951 of 1946 in Kerdaha

Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten; volle neef van president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het regime; volle neef van president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Brigadier Commander Mohammad Ali Jafari (ook bekend als Ja'fari, Aziz; ook bekend als Jafari, Ali; ook bekend als Jafari, Mohammad Ali; ook bekend als Ja'fari, Mohammad Ali; ook bekend als Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Geboren op 1 september 1957 in Yazd, Iran

Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

27.

Major General Qasem Soleimani (ook bekend als Qasim Soleimany)

 

Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC - Qods, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (ook bekend als Taeb, Hassan; ook bekend als Taeb, Hosein; ook bekend als Taeb, Hossein; ook bekend als Taeb, Hussayn; ook bekend als Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Geboren in 1963 in Teheran, Iran

Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Zakenpartner van Maher Al-Assad; financieringsbron van het regime.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (ook bekend als Ri'af Al-Quwatli)

 

Zakenpartner van Maher Al-Assad; financieringsbron van het regime.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

1.8.2011

32.

Major General Tawfiq Younes

 

Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

33.

Mr Mohammed Makhlouf (ook bekend als Abu Rami)

Geboren in Latakia, Syrië op 19 oktober 1932

Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar en Mahir al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Geboren in Latakia

Verbonden met Mahir al-Assad als lid van de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.

1.8.2011

35.

General Ali Habib Mahmoud

Geboren in Tartous, 1939. Benoemd tot minister van Defensie op 3 juni 2009

Minister van Defensie. Verantwoordelijk voor (operaties van) de Syrische strijdkrachten die betrokken zijn bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de repressie.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Neef van Bashar Al-Assad; voorheen hoofd van de "Nizar Oilfield Supplies"

Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionarissen. Financiert de Shabiha in de regio Latakia.

23.8.2011

39.

Brigadier-General Rafiq Shahadah

 

Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen.

23.8.2011

40.

Brigadier-General Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor en Alboukamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Geboren in 1935 in Aleppo

Plaatsvervangend vicepresident, voormalig minister van Defensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur nationale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belangrijke besluitvormer binnen het regime met betrekking tot onderdrukking van de burgerbevolking.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

Brigadier-General Nawful Al-Husayn

 

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib.

23.8.2011

45.

Brigadier Husam Sukkar

 

Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking.

23.8.2011

46.

Brigadier-General Muhammed Zamrini

 

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.

23.8.2011

47.

Lieutenant-General Munir Adanov (Adnuf)

 

Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

48.

Brigadier-General Ghassan Khalil

 

Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Geboren in Latakia

Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Nauwe zakenpartner van Maher Al-Assad. Verleent economische steun aan het Syrische regime.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van Aleppo. Financieringsbron van het regime.

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

Geboren in maart 1959 in Damascus, Syrië

Voorzitter van de Kamer van industrie van Damascus (Zuhair Ghraiwati Sons). Financieringsbron van het regime.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Geboren in 1949 in Homs, Syrië

Stichter van de Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking en logistiek), Homs. Financieringsbron van het regime.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Geboren in 1949 in Latakia, Syrië

Voorzitter van Issam Anbouba Est. for agro-industry. Financieringsbron van het regime.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Geboren in 1943 in Damascus

Minister van Justitie. Geassocieerd met het Syrische regime, onder meer door de ondersteuning van het beleid en de praktijken van dat regime inzake het willekeurig aanhouden en vasthouden.

23.9.2011

56.

Dr Adnan Hassan Mahmoud

Geboren in 1966 in Tartous

Minister van Voorlichting. Geassocieerd met het Syrische regime, onder meer door het ondersteunen en uitdragen van het voorlichtingsbeleid van dat regime.

23.9.2011

57.

Major General Jumah Al-Ahmad

 

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

58.

Colonel Lu'ai al-Ali

 

Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Dera'a.

14.11.2011

59.

Lt. General Ali Abdullah Ayyub

 

Adjunct-chef generale staf (militair en burgerlijk personeel). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

60.

Lt. General Jasim al-Furayj

 

Hoofd generale staf. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

61.

General Aous (Aws) ASLAN

Geboren in 1958

Bataljonschef van de Republikeinse Garde. Een van de getrouwen van Mahir Al-Assad en van president Al-Assad. Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

62.

General Ghassan Belal

 

Generaal, voert het bevel over het veiligheidsbureau van de vierde divisie. Adviseur van Mahir Al-Assad en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Leidt de milities van de Berri-clan. Verantwoordelijk voor de regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

65.

Major General Zuhair Hamad

 

Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civiele functionaris - Hoofd van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Viceminister van Binnenlandse Zaken. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.

14.11.2011

69.

Major General Nazih

 

Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Bataljonscommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Dair Al-Zor.

14.11.2011

71.

Major General Wajih Mahmud

 

Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Geboren op 24 augustus 1959 in Damascus. Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus. Syrisch paspoort nr. 004326765 afgegeven op 2 november 2008, geldig tot november 2014.

Lid van de balie van Parijs.

Leidt advocatenkantoor Sabbagh en partners (Damascus). Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami Makhluf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar Al-Assad bij de financiering van een vastgoedproject in Lattakia. Verstrekt financiële bijstand aan het regime.

14.11.2011

73.

Lt. General Mustafa Tlass

 

Adjunct-chef generale staf (logistiek en bevoorrading). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

74.

Major General Fu'ad Tawil

 

Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Geboren in 1945 in Damascus

Minister van Financiën. Verantwoordelijk voor de Syrische economie.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Geboren in 1956 in Aleppo

Minister van Economie en Handel. Verantwoordelijk voor de Syrische economie.

1.12.2011

77.

Lt. General Fahid Al-Jassim

 

Stafchef. Militair betrokken bij de repressie in Homs.

1.12.2011

78.

Major General Ibrahim Al-Hassan

 

Vicestafchef. Militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

79.

Brigadier Khalil Zghraybih

 

14e divisie. Militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

80.

Brigadier Ali Barakat

 

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

81.

Brigadier Talal Makhluf

 

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

82.

Brigadier Nazih Hassun

 

Inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

83.

Captain Maan Jdiid

 

Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011


B.   Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van opneming op de lijst

1.

Bena Properties

 

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (ook bekend als Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus

Tel.: +963 112110059 / 963 112110043

Fax: +963 933333149

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Tel.: +963 11 2316675

Fax: +963 11 2318875

Website: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com en hamshogroup@yahoo.com

Onder zeggenschap van Mohammed Hamcho of Hamsho; financieringsbron van het regime.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (ook bekend als MILIHOUSE)

 

Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van Riyad Shalish en het ministerie van Defensie; financieringsbron van het regime.

23.6.2011

5.

Political Security Directorate

 

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

23.8.2011

6.

General Intelligence Directorate

 

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

23.8.2011

7.

Military Intelligence Directorate

 

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

23.8.2011

8.

Air Force Intelligence Agency

 

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

23.8.2011

9.

IRGC Qods Force (Quds Force)

Teheran, Iran

De Qods-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Qods-divisie levert apparatuur en verleent steun om het Syrische regime te helpen de protesten in het land de kop in te drukken. De Qods-divisie heeft de Syrische veiligheidsdiensten technische bijstand, apparatuur en ondersteuning verstrekt om de burgerprotestbewegingen te onderdrukken.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Bijkantoor van Cham Holding Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525

Tel: +963 11 99 62

Economische entiteit die het regime financiert.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Bijkantoor van Cham Holding Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525

Tel.: +963 11 99 62

Economische entiteit die het regime financiert.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg - Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Tel.: +963 11 2456777 en 2218602

Fax: +963 11 2237938 en 2211186

E-mail: Publicrelations@reb.sy,

Website: www.reb.sy

Overheidsbank die het regime financiert.

2.9.2011

13.

Addounia TV (ook bekend als Dounia TV)

Tel.: +963 11 5667274,

+963 11 5667271,

Fax: +963 11 5667272 Website: http://www.addounia.tv

Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking van Syrië.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq - Syria P.O Box 9525

Tel.: +963 11 9962, +963 11 668 14000, +963 11 673 1044

Fax: +963 (11) 673 1274

E-mail: info@chamholding.sy

Website: www.chamholding.sy

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste holding van Syrië, trekt profijt uit het regime en ondersteunt het.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Address: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus - Syria

Tel.: +963 11 2212345

Fax: +963 11 44694450

E-mail: sales@eltelme.com

Website: www.eltelme.com

Vervaardiging en levering van telecommunicatieapparatuur voor het leger.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adres: Dara'a Highway, Damascus, Syria

Tel.: +963 11 6858111

Mobiel: +963 933 240231

Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere gebouwen ten behoeve van het leger.

23.9.2011

17.

Souruh Company (ook bekend als SOROH Al Cham Company)

Adres: Adra Free Zone Area Damascus - Syria

Tel.: +963 11 5327266

Mobiel: +963 933 526812 +963 932 878282

Fax: +963 11 5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Website: http://sites.google.com/site/sorohco

Investeringen in plaatselijke militaire industriële projecten waarbij onderdelen van wapens en aanverwante producten worden vervaardigd. Rami Makhlouf is voor 100% eigenaar van het bedrijf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Tel.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Website: http://syriatel.sy/

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime. Middels een licentieovereenkomst betaalt het bedrijf 50% van zijn winst aan de regering.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus

Tel.: +963 11 2260805

Fax: +963 11 2260806

E-mail: mail@champress.com

Website: www.champress.net

Televisiekanaal dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus - Duty Free Zone

Tel.: +963 11 2137400

Fax: +963 11 2139928

Dagblad dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten.

1.12.2011

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus

Verleent steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die rechtstreeks wordt gebruikt voor het toezicht op en de repressie van demonstranten.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus

Tel.: +963 11 2725499

Fax: +963 11 2725399

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tel./fax: +963 11 4471080

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

25.

Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Tel.:+963 11 5111352

Fax:+963 11 5110117

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh - Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus

en PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus

en PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus

Tel.: +963 11 2121816 - +963 11 2121834 - +963 11 2214650 - +963 11 2212743 - +963 11 5110117

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle olie-uitvoer uit Syrië. Financieringsbron van het regime.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria

Tel.: +963 11 3141635

Fax: +963 11 3141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Oliebedrijf in de hand van de overheid. Financieringsbron van het regime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island - Property 2299 - AFPC Building

P.O. Box 7660 Damascus - Syria.

Tel.: +963 11 6183333, +963 11 31913333

Fax: +963 11 6184444, +963 11 31914444

E-mail: afpc@afpc.net.sy

Joint venture voor 50% in bezit van GPC. Financieringsbron van het regime.

1.12.2011

BIJLAGE II bis

LIJST VAN ENTITEITEN OF LICHAMEN BEDOELD IN ARTIKEL 14 EN IN ARTIKEL 15, LID 1, ONDER B)

Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van opneming op de lijst

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; alle kantoren wereldwijd [NPWMD]

Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel.: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

algemeen bestuur: dir.cbs@mail.sy

Overheidsbank die het regime financiert.

13.10.2011


BIJLAGE III

LIJST VAN BEVOEGDE AUTORITEITEN IN DE LIDSTATEN EN ADRES VOOR COMMUNICATIE MET DE EUROPESE COMMISSIE

A.

Bevoegde autoriteiten van de lidstaten:

 

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIJE

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DENEMARKEN

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPANJE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIË

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLAND

http://www.minbuza.nl/sancties

 

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

 

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adres voor contacten met de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

CHAR 12/106

B-1049 Brussel

België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +(32 2) 295 55 85


BIJLAGE IV

LIJST VAN AARDOLIE EN AARDOLIEPRODUCTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6

GS-code

Omschrijving

2709 00

Aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (de aankoop in Syrië van kerosine/reactiemotorbrandstof (GN-code 2710 19 21) is niet verboden, mits die brandstof alleen is bedoeld en wordt gebruikt voor de voortzetting van de vlucht van het vliegtuig waarin de brandstof wordt getankt)

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, "slack wax", ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen

2715 00 00

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt ("cut-back"))


BIJLAGE V

APPARATUUR, TECHNOLOGIE OF PROGRAMMATUUR ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4

Algemeen

Niettegenstaande de inhoud van deze bijlage is zij niet van toepassing op:

a)

apparatuur, technologie of programmatuur die is vermeld in bijlage I van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad (1) of in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen; of

b)

programmatuur die is ontworpen voor installatie door de gebruiker zonder wezenlijke ondersteuning van de leverancier en die algemeen voor het publiek verkrijgbaar is doordat zij via de detailhandel zonder beperkingen uit voorraad wordt verkocht via

i)

winkelverkoop,

ii)

postorderverkoop,

iii)

elektronische transacties, of

iv)

telefonische verkoop,

c)

programmatuur die voor iedereen beschikbaar is.

De categorieen A, B, C, D en E verwijzen naar de categorieen in Verordening (EG) nr. 428/2009.

De "apparatuur, technologie en programmatuur" als bedoeld in artikel 4 bestaat uit:

A.

Lijst van

Systemen voor deep packet inspection

Systemen voor interceptie op netwerken waaronder systemen voor interceptiebeheer (IMS) en systemen voor informatie over bewaring van gegevens

Monitoringsystemen voor radiofrequenties

Stoorsystemen voor netwerken en satellietverbindingen

Systemen voor infectie op afstand

Spraakherkennings en -verwerkingssystemen

IMSI- (2), MSISDN- (3), IMEI- (4) en TMSI- (5) onderscheppings- en monitoringsystemen

Tactische systemen voor interceptie en monitoring van SMS (6)-, GSM- (7), GPS- (8), GPRS- (9), UMTS- (10), CDMA- (11) en PSTN (12)-communicatie

DHCP- (13), SMTP- (14) en GTP- (15) systemen voor interceptie en monitoring van informatie

Systemen voor patroonherkenning en -profilering

Op afstand werkende forensische systemen

Systemen voor semantische verwerking

Systemen voor het opzoeken van WEP- en WPA-verbindingen en het breken van de codes daarvan

Systemen voor interceptie voor merkgebonden en standaard VoIP-protocollen

B.

niet gebruikt.

C.

niet gebruikt.

D.

Programmatuur voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van de onder A bedoelde apparatuur.

E.

Technologie voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van de onder A bedoelde apparatuur.

Apparatuur, technologie of programmatuur die binnen deze categorieën valt, wordt uitsluitend door deze bijlage bestreken voor zover zij past binnen de algemene beschrijving "systemen voor interceptie en monitoring van internet-, telefoon- en satellietcommunicatie".

In deze bijlage wordt onder monitoring verstaan het vastleggen, extraheren, decoderen, opslaan, verwerken, analyseren en archiveren van de inhoud van gesprekken en van netwerkdata.


(1)  Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).

(2)  IMSI: International Mobile Subscriber Identity. Dit is een unieke identificatiecode voor elk mobiel telefoontoestel, die op de SIM-kaart staat en aan de hand waarvan deze SIM via DSM en UMTS-netwerken kan worden opgespoord.

(3)  MSISDN: Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Dit is het unieke nummer dat aan elk abonnement op een GSM- of UMTS-netwerk wordt toegekend. Eenvoudig gesteld is het het telefoonnummer van de SIM-kaart in een mobiele telefoon en daarom wordt hierdoor de mobiele abonnee net zo goed geïdentificeerd als door het IMSI-nummer, zulks echter in verband met het doorzenden van gesprekken.

(4)  IMEI: International Mobile Equipment Identity. Het is een, gewoonlijk uniek, nummer voor het identificeren van mobiele telefoons van de types GSM, WCDMA en IDEN, alsook van sommige satelliettelefoons. Meestal is het afgedrukt in het batterijvak van de telefoon. Onderschepping (aftappen) kan gericht plaatsvinden via het IMEI-, IMSI- of MSISDN-nummer.

(5)  TMSI: Temporary Mobile Subscriber Identity. Dit nummer is het meest gebruikelijk voor de communicatie tussen de telefoon en het netwerk.

(6)  SMS: Short Message System

(7)  GSM: Global System for Mobile Communications

(8)  GPS: Global Positioning System

(9)  GPRS: General Package Radio Service

(10)  UMTS: Universal Mobile Telecommunication System

(11)  CDMA: Code Division Multiple Access

(12)  PSTN: Public Switch Telephone Networks

(13)  DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

(14)  SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

(15)  GTP: GPRS Tunneling Protocol


BIJLAGE VI

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 8 BEDOELDE ESSENTIËLE APPARATUUR EN TECHNOLOGIE

Algemene aantekeningen

1.

De doelstelling van het verbod op de in deze bijlage vermelde goederen mag niet worden omzeild door de uitvoer van toegestane goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer verboden onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend.

N.B.:

Of de verboden onderdelen als voornaamste element moeten worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan de verboden onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kunnen worden aangemerkt.

2.

Met goederen worden in deze bijlage zowel nieuwe als gebruikte goederen bedoeld.

3.

De definitie van termen tussen 'enkele aanhalingstekens' wordt gegeven in een technische noot bij de betrokken post.

4.

De definitie van termen tussen "dubbele aanhalingstekens" kan worden gevonden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad.

Algemene technologieopmerking (ATO)

1.

"Technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van verboden goederen is ook verboden als deze technologie wordt toegepast op toegestane goederen.

2.

Het verbod geldt niet voor de minimaal noodzakelijke "technologie" voor installatie, bediening, onderhoud en (controle) reparatie van goederen die niet verboden zijn of waarvan de uitvoer op grond van de onderhavige verordening is toegestaan.

3.

Het verbod op de overdracht van "technologie" is niet van toepassing op informatie die "voor iedereen beschikbaar" is, op "fundamenteel wetenschappelijk onderzoek" en op de voor octrooiaanvragen noodzakelijke minimuminformatie.

Exploratie en productie van ruwe aardolie en aardgas

1.A   Apparatuur

1.

Apparatuur voor geologische bestandsopnamen, voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen speciaal ontworpen en aangepast om gegevens voor de exploratie van aardolie en aardgas te vergaren, en de speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

2.

Apparatuur voor geologische bestandsopnamen, voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen speciaal aangepast om gegevens voor de exploratie van aardolie en aardgas te vergaren, tezamen met de speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

3.

Boorapparatuur ontworpen voor het boren in rotsformaties, specifiek voor de exploratie of de productie van aardolie, aardgas en andere natuurlijke koolwaterstofmaterialen.

4.

Boorijzers, boorpijpen, boorkragen, centreerapparatuur, en andere apparatuur die speciaal is ontworpen voor gebruik in boorputten van aardolie en aardgas.

5.

Boorputkoppen, veiligheidsafsluiters en kerstboom- of productiekleppen, alsook speciaal ontworpen onderdelen daarvan, die beantwoorden aan de API- en ISO-specificaties voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

Technische opmerking:

a.

Een "veiligheids- of eruptieafsluiter" wordt tijdens het boorproces gewoonlijk op grondniveau gebruikt (of bij onderwaterboren, op de zeebodem) om ongecontroleerd ontsnappen van olie en/of gas uit de bron te voorkomen.

b.

Een "kerstboomklep of productieklep" wordt gewoonlijk gebruikt om de uitstroom te controleren van vloeistoffen uit het gemaakte boorgat, en wanneer de olie- en/of gasproductie is gestart.

c.

In deze rubriek verwijst de term "API- en ISO-specificatie" naar de specificaties 6A, 16A, 17D en 11IW van het American Petroleum Institute en/of de specificaties 10423 en 13533 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor veiligheidsafsluiters, boorputkoppen en kerstboomkleppen voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

6.

Boor- en productieplatforms voor ruwe aardolie en aardgas.

7.

Vaartuigen en schepen voorzien van boor- en/of aardolieverwerkingsapparatuur die worden gebruikt voor de productie van aardolie, aardgas en andere natuurlijke ontvlambare materialen.

8.

Vloeistof/gasafscheiders (overeenkomstig API-specificatie 12J), speciaal ontworpen voor de productie uit een aardolie- of aardgasbron, om de vloeibare olie te scheiden van water, en gas te scheiden van vloeistoffen.

9.

Gascompressoren met een ontwerpdruk van 40 bar (PN 40 en/of ANSI 300) of meer en een aanzuigcapaciteit van 300 000 Nm3/u of meer, voor de eerste verwerking en het transport van aardgas, met uitzondering van gascompressoren voor CNG (samengedrukt aardgas)-stations, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

10.

Apparatuur voor de productiecontrole onder water en de onderdelen daarvan, die beantwoorden aan de "API- en ISO-specificaties" voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

Technische opmerking:

In deze rubriek verwijst de term "API- en ISO-specificaties" naar specificatie 17 F van het American Petroleum Institute en/of specificatie 13268 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor productiecontrolesystemen onder water.

11.

Pompen, gewoonlijk van hoge capaciteit en hoge druk (meer dan 0,3 m3 per minuut en/of 40 bar), die speciaal zijn ontworpen om boorgruis en/of cement in aardolie- en aardgasbronnen te pompen.

1.B   Test- en inspectie-apparatuur

1.

Apparatuur speciaal ontworpen voor monstername, testen en analyse van de eigenschappen van boorsuspensie, oliebroncement en andere materialen speciaal ontworpen en/of bereid voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

2.

Apparatuur speciaal ontworpen voor monstername, testen en analyse van de eigenschappen van steenmonsters, vloeistof- en gasmonsters en andere materialen afkomstig uit een aardolie- en/of aardgasbron hetzij tijdens of na het boren, hetzij van de daarmee verbonden installaties voor eerste verwerking.

3.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het vergaren en interpreteren van informatie over de fysische en mechanische toestand van een aardolie- en/of aardgasbron, alsook voor de bepaling van de lokale eigenschappen van de rotsformatie en het reservoir.

1.C   Materiaal

1.

Boorsuspensie, additieven daarbij en componenten daarvan, speciaal bereid voor de stabilisatie van aardolie- en aardgasbronnen tijdens het boren, terugwinning van boorsel aan de oppervlakte, en het smeren en koelen van de boorapparatuur in de bron.

2.

Cement en andere materialen overeenkomstig de API- en ISO-specificaties voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

Technische opmerking:

"API- en ISO-specificatie" verwijst naar de specificatie 10A van het American Petroleum Institute of naar de specificatie 10426 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor oliebroncement en andere materialen die speciaal zijn bereid voor gebruik bij het cementeren van aardolie- en aardgasbronnen.

3.

Corrosiewering, emulsiebehandeling, antischuimagentia, en andere chemicaliën die speciaal zijn bereid voor gebruik bij het boren naar en de eerste verwerking van aardolie uit aardolie- en/of aardgasbronnen.

1.D   Programmatuur

1.

"Programmatuur" speciaal ontworpen voor het vergaren en interpreteren van gegevens van seismische, elektromagnetische, magnetische of gravimetrische bestandsopnamen met het oog op prospectie van aardolie- en aardgasbronnen.

2.

"Programmatuur" speciaal ontworpen voor het opslaan, analyseren en interpreteren van informatie die is verkregen door het boren en de productie met het oog op evaluatie van de fysische karakteristieken en het gedrag van aardolie- en aardgasvoorraden.

3.

"Programmatuur" speciaal ontworpen voor het "gebruik" van aardolieproductie- en verwerkingsinstallaties of specifieke ondereenheden van dergelijke installaties.

1.E   Technologie

1.

"Technologie" die is "vereist" voor het "ontwikkelen", "vervaardigen" of "gebruiken" van apparatuur, bedoeld in 1.A.01 - 1.A11.

Raffinage van aardolie en vloeibaarmaking van aardgas

2.A   Apparatuur

1.

Warmtewisselaars, als hieronder, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor:

a.

Lamellen van warmtewisselaars met een oppervlakte/volume-ratio groter dan 500 m2/m3, speciaal ontworpen voor de voorkoeling van aardgas;

b.

Spiraalwarmtewisselaars, speciaal ontworpen voor de vloeibaarmaking of voorkoeling van aardgas.

2.

Cryogene pompen voor het transport van media op een temperatuur van – 120°C en met een transportcapaciteit van meer dan 500 m3/uur en speciaal hiervoor ontworpen onderdelen.

3.

"Coldbox" en "coldbox"-apparatuur niet gespecificeerd in 2.A.1.

Technische opmerking:

"Coldbox"-apparatuur verwijst naar een speciaal ontworpen constructie, die specifiek is voor LNG-installaties en het proces van vloeibaarmaking omvat. De "coldbox" omvat warmtewisselaars, pijpleidingen, andere instrumenten en thermische isolatoren. De temperatuur binnen de "coldbox" is lager dan – 120°C (nodig voor de condensatie van aardgas). De functie van de "coldbox" is de thermische isolatie van de hierboven beschreven apparatuur.

4.

Apparatuur voor transportterminals van vloeibaar gas met een temperatuur beneden – 120°C en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

5.

Flexibele en niet-flexibele verbindingsbuizen met een diameter groter dan 50 mm voor het transport van media op een temperatuur – 120°C.

6.

Zeeschepen speciaal ontworpen voor het transport van LNG.

7.

Elektrostatische ontzilters, speciaal ontworpen voor de verwijdering van contaminanten zoals zout, vaste stoffen en water uit ruwe aardolie, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

8.

Alle kraakinstallaties, met inbegrip van hydrokraakinstallaties en verkooksers, speciaal ontworpen voor de omzetting van vacuüm gasoliën of vacuümresidu, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

9.

Waterstof-ontzwavelaars, speciaal ontworpen voor het ontzwavelen van benzine, dieselfracties en kerosine, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

10.

Katalytische reformatoren, speciaal ontworpen voor de omzetting van ontzwavelde benzine naar superbenzine, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

11.

Raffinaderijeenheden voor C5-C6-isomerisatie, en raffinaderijeenheden voor het alkyleren van lichte olefinen, ter verbetering van de octaanindex van koolwaterstoffracties.

12.

Pompen, speciaal ontworpen voor het transport van ruwe aardolie en brandstoffen, met een capaciteit van 50 m3/uur of meer, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

13.

Buizen met een buitendiameter van 0,2 m of meer en gemaakt uit een van de volgende materialen:

a.

Roestvrij staal met 23 of meer gewichtspercenten chroom;

b.

Roestvrij staal en nikkellegeringen met een PREN-waarde (weerstand tegen putcorrosie) die hoger is dan 33.

Technische opmerking:

De "PREN"-waarde (PREN - pitting resistance equivalent number) geeft de weerstand aan van roestvrij staal en nikkellegeringen tegen put- of spleetcorrosie. De PREN-waarde van roestvrij staal en nikkellegeringen wordt voornamelijk bepaald door hun samenstelling, voornamelijk: chroom, molybdeen en stikstof. De formule voor de berekening van de PREN is:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

"Schrapers" (Pigs - Pipeline Inspection Gauge(s)) en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor.

Technische opmerking:

"Schrapers" worden gewoonlijk gebruikt voor de inwendige schoonmaak of inspectie van een pijplijn (corrosietoestand of barsten) en worden voortgestuwd door de druk van het product in de pijplijn.

15.

Lanceer- en opvanginstallaties voor schrapers voor de integratie of wegname van schrapers.

16.

Tanks voor de opslag van ruwe aardolie en brandstoffen met een volume dat groter is dan 1 000 m3 (1 000 000 liter), als volgt, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen:

a.

tank met vast dak;

b.

tank met drijvend dak.

17.

Flexibele onderwaterpijpen, speciaal ontworpen voor het transport van koolwaterstoffen en injectievloeistoffen, water of gas, met een diameter van meer dan 50 mm.

18.

Flexibele pijpen gebruikt voor hogedruktoepassing aan de oppervlakte of onder water.

19.

Isomerisatie-apparatuur, speciaal ontworpen voor de productie van superbenzine op basis van toevoer van lichte koolwaterstoffen, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

2.B   Test- en inspectie-apparatuur

1.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het testen en analyseren van de kwaliteit (eigenschappen) van ruwe aardolie en brandstoffen.

2.

Interface-controlesystemen speciaal ontworpen voor de controle en verbetering van het ontziltingsproces.

2.C   Materiaal

1.

Diëthyleenglycol (CAS 111-46-6), triethyleenglycol (CAS 112-27-6)

2.

N-Methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), Sulfolaan (CAS 126-33-0)

3.

Zeolieten, van natuurlijke of synthetische oorsprong, speciaal ontworpen voor wervelbedkrakers of voor de zuivering en/of dehydratie van gas, waaronder aardgas.

4.

Katalysatoren voor het kraken en het omzetten van koolwaterstoffen, als volgt:

a.

Enkelvoudig metaal (platinagroep) op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch reformeren;

b.

Gemengd metaal (platinagroep gecombineerd met andere edelmetalen) op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch reformeren;

c.

Kobalt- en nikkelkatalysatoren met toegevoegd molybdeen op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch ontzwavelen;

d.

Palladium-, nikkel-, chroom- en wolfraamkatalysatoren op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch hydrokraken.

5.

Benzineadditieven speciaal bereid voor een groter octaangehalte van de benzine.

Aantekening:

Hieronder zijn begrepen ethyl-tertiair-butylether (ETBE)(CAS 637-92-3) en methyl-tertiair-butylether (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Programmatuur

1.

"Programmatuur" speciaal ontworpen voor het "gebruik" van LNG-installaties of specifieke ondereenheden van dergelijke installaties.

2.

"Programmatuur" speciaal ontworpen voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van installaties (inclusief ondereenheden ervan) voor olieraffinage.

2.E   Technologie

1.

"Technologie" voor de conditionering en de zuivering van ruw aardgas (dehydratie, verzoeten, verwijdering van verontreiniging).

2.

"Technologie" voor de vloeibaarmaking van aardgas, met inbegrip van "technologie" die is vereist voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van LNG-installaties.

3.

"Technologie" voor het transport van vloeibaargemaakt aardgas.

4.

"Technologie" die is "vereist" voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van zeeschepen die speciaal zijn ontworpen voor het transport van vloeibaargemaakt aardgas.

5.

"Technologie" voor de opslag van ruwe aardolie en brandstoffen

6.

"Technologie" die is "vereist" voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van een raffinaderij, zoals:

6.1.

"Technologie" voor de omzetting van lichte olefinen naar benzine;

6.2.

Katalytisch reformerings- en isomerisatietechnologie;

6.3.

Technologie voor katalytisch en thermisch kraken.


BIJLAGE VII

Apparatuur en technologie bedoeld in artikel 12

8406 81

Stoomturbines met een vermogen van meer dan 40 MW

8411 82

Gasturbines met een vermogen van meer dan 5 000 kW

ex 8501

Elektrische motoren en generatoren met een vermogen van meer dan 3 MW of 5 000 kVA


19.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 16/33


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 37/2012 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2012

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2012.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL

134,3

MA

66,0

TN

80,7

TR

118,4

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

229,9

TR

138,7

ZZ

184,3

0709 91 00

EG

82,2

MA

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

132,1

TR

133,4

ZZ

132,8

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

53,7

MA

53,6

TR

64,1

ZA

42,6

ZZ

49,5

0805 20 10

MA

72,3

ZZ

72,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,2

IL

83,4

JM

134,7

KR

92,8

MA

57,9

TR

85,4

ZZ

85,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

69,9

TR

55,3

UY

45,3

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

124,6

CL

82,5

CN

86,6

MK

29,3

US

149,0

ZA

93,2

ZZ

92,0

0808 30 90

CN

42,5

TR

116,3

US

143,6

ZZ

100,8


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


19.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 16/35


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 38/2012 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2012

tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de invoercertificaataanvragen die in de periode van 6 tot en met 13 januari 2012 zijn ingediend uit hoofde van deelcontingent III in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1067/2008 geopende tariefcontingent voor zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1067/2008 van de Commissie (3) is een jaarlijks tariefcontingent geopend voor de invoer van 3 112 030 ton zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit. Dit contingent bestaat uit vier deelcontingenten.

(2)

Bij artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 is de hoeveelheid van deelcontingent III (volgnummer 09.4125) in vier kwartaaltranches verdeeld en is de hoeveelheid voor tranche 1 vastgesteld op 594 597 ton voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2012.

(3)

In afwijking van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 zijn bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1324/2011 van de Commissie (4) de tranches 1 en 2 van deelcontingent III (volgnummer 09.4125) voor het jaar 2012 samengevoegd en wordt de hoeveelheid van tranche 1, die loopt van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012, vastgesteld op 1 189 194 ton.

(4)

Uit de overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 gedane mededeling blijkt dat de overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea, van die verordening in de periode van 6 januari 2012 om 13.00 uur tot en met 13 januari 2012 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) ingediende aanvragen de beschikbare hoeveelheden overschrijden. Bijgevolg dient door vaststelling van de op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden bepaald voor welke hoeveelheden invoercertificaten kunnen worden afgegeven.

(5)

Ook moet worden bepaald dat in het kader van het in Verordening (EG) nr. 1067/2008 bedoelde deelcontingent III geen invoercertificaten meer mogen worden afgegeven voor de lopende tranche.

(6)

Met het oog op een efficiënt beheer van de procedure voor afgifte van de invoercertificaten dient deze verordening onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Voor elke invoercertificaataanvraag in het kader van het in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 bedoelde deelcontingent III die in de periode van 6 januari 2012 om 13.00 uur tot en met 13 januari 2012 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) is ingediend, wordt een certificaat afgegeven voor de gevraagde hoeveelheid, vermenigvuldigd met een toewijzingscoëfficiënt van 65,561415 %.

2.   De afgifte van certificaten in het kader van het in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 bedoelde deelcontingent III, waarvoor de aanvraag is ingediend met ingang van 13 januari 2012 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), wordt voor de lopende tranche geschorst.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2012.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 290 van 31.10.2008, blz. 3.

(4)  PB L 335 van 17.12.2011, blz. 65.


19.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 16/37


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 39/2012 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2012

met betrekking tot invoercertificaten waarvoor de aanvragen in de eerste 7 dagen van januari 2012 zijn ingediend in het kader van het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit, dat wordt beheerd bij Verordening (EG) nr. 620/2009

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 620/2009 van de Commissie van 13 juli 2009 tot vaststelling van de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (3) zijn voorschriften vastgesteld voor het indienen van invoercertificaataanvragen en het afgeven van invoercertificaten.

(2)

In artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 is bepaald dat, in het geval dat certificaataanvragen zijn ingediend voor een grotere hoeveelheid dan die welke beschikbaar is voor de invoertariefcontingentsperiode of de deelperiode daarvan, een toewijzingscoëfficiënt moet worden vastgesteld voor elk van de hoeveelheden waarvoor een certificaataanvraag is ingediend. De invoercertificaataanvragen die op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 620/2009 zijn ingediend tussen 1 en 7 januari 2012 hebben betrekking op een grotere dan de beschikbare hoeveelheid. Derhalve moet worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven en moet de toewijzingscoëfficiënt worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de invoercertificaataanvragen voor het contingent met volgnummer 09.4449 die in de periode van 1 en 7 januari 2012 zijn ingediend overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 620/2009, wordt een toewijzingscoëfficiënt toegepast van 0,395364 %.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking ervan het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2012.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 182 van 15.7.2009, blz. 25.


19.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 16/38


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 40/2012 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2012

betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor de deelperiode van 1 maart 2012 tot en met 31 mei 2012

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 341/2007 van de Commissie (3) is voorzien in de opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en de instelling van een stelsel van invoercertificaten en certificaten van oorsprong voor uit derde landen ingevoerde knoflook en bepaalde andere landbouwproducten.

(2)

De hoeveelheden waarvoor op grond van artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 341/2007 door traditionele importeurs en door nieuwe importeurs A-certificaten zijn aangevraagd gedurende de eerste zeven dagen van januari 2012, overtreffen de beschikbare hoeveelheden voor producten van oorsprong uit China, Argentinië en alle andere derde landen dan China en Argentinië.

(3)

Derhalve moet, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006, worden vastgesteld in welke mate de uiterlijk op 14 januari 2012 aan de Commissie toegezonden aanvragen van A-certificaten kunnen worden ingewilligd overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 341/2007.

(4)

Met het oog op een efficiënt beheer van de procedure voor afgifte van de invoercertificaten dient deze verordening onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aanvragen voor A-invoercertificaten die op grond van artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 341/2007 zijn ingediend gedurende de eerste zeven dagen van januari 2012 en die aan de Commissie zijn toegezonden uiterlijk op 14 januari 2012, worden ingewilligd tot de in de bijlage bij de onderhavige verordening vermelde percentages van de gevraagde hoeveelheden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2012.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 90 van 30.3.2007, blz. 12.


BIJLAGE

Oorsprong

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt

Argentinië

Traditionele importeurs

09.4104

100 %

Nieuwe importeurs

09.4099

1,219456 %

China

Traditionele importeurs

09.4105

41,003539 %

Nieuwe importeurs

09.4100

0,365686 %

Andere derde landen

Traditionele importeurs

09.4106

100 %

Nieuwe importeurs

09.4102

3,905585 %


19.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 16/40


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 41/2012 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2012

houdende schorsing van de indiening van invoercertificaataanvragen voor suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 891/2009 van de Commissie van 25 september 2009 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van bepaalde communautaire tariefcontingenten in de sector suiker (2), en met name artikel 5, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De hoeveelheden waarop de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 891/2009 in de periode van 1 tot en met 7 januari 2012 bij de bevoegde autoriteiten ingediende invoercertificaataanvragen betrekking hebben, zijn gelijk aan de onder de volgnummers 09.4318, 09.4319 en 09.4321 beschikbare hoeveelheden.

(2)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 891/2009 dient de indiening van nieuwe aanvragen van certificaten voor de volgnummers 09.4318, 09.4319 en 09.4321 te worden geschorst tot het einde van het verkoopseizoen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De indiening van nieuwe certificaataaanvragen voor de in de bijlage vermelde volgnummers wordt geschorst tot het einde van het verkoopseizoen 2011/2012.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2012.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 254 van 26.9.2009, blz. 82.


BIJLAGE

SUIKER CXL-concessies

Verkoopseizoen 2011/2012

In de periode van 1.1.2012 tot en met 7.1.2012 ingediende aanvragen

Volgnummer

Land

Toewijzingscoëfficiënt

(%)

Nieuwe aanvragen

09.4317

Australië

Geschorst

09.4318

Brazilië

 (1)

Geschorst

09.4319

Cuba

 (1)

Geschorst

09.4320

Andere derde landen

Geschorst

09.4321

India

 (1)

Geschorst

„—”

:

Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.


Balkansuiker

Verkoopseizoen 2011/2012

In de periode van 1.1.2012 tot en met 7.1.2012 ingediende aanvragen

Volgnummer

Land

Toewijzingscoëfficiënt

(%)

Nieuwe aanvragen

09.4324

Albanië

 

09.4325

Bosnië en Herzegovina

 (2)

 

09.4326

Servië

 (2)

 

09.4327

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

 

09.4328

Kroatië

 (2)

 

„—”

:

Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.


Suiker voor uitzonderlijke en suiker voor industriële invoer

Verkoopseizoen 2011/2012

In de periode van 1.1.2012 tot en met 7.1.2012 ingediende aanvragen

Volgnummer

Type invoer

Toewijzingscoëfficiënt

(%)

Nieuwe aanvragen

09.4380

Uitzonderlijke invoer

 

09.4390

Industriële invoer

 

„—”

:

Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.


(1)  Niet van toepassing: de aangevraagde hoeveelheden zijn niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en worden derhalve volledig toegewezen.

(2)  Niet van toepassing: de aangevraagde hoeveelheden zijn niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en worden derhalve volledig toegewezen.


19.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 16/42


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 42/2012 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2012

inzake de afgifte van invoercertificaten en de toekenning van rechten tot invoer voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van januari 2012 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 616/2007 van de Commissie (3) zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand, en andere derde landen.

(2)

De invoercertificaataanvragen die in de eerste zeven dagen van januari 2012 in het kader van de groepen 1, 2, 4, 6, 7 en 8 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2012 hebben, voor bepaalde contingenten, betrekking op een hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dient een op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden vastgesteld om te bepalen in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven.

(3)

De aanvragen om rechten tot invoer die in de eerste zeven dagen van januari 2012 in het kader van groep 5 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2012, hebben betrekking op een hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dient een op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden vastgesteld om te bepalen in hoeverre de rechten tot invoer kunnen worden toegekend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Op de invoercertificaataanvragen die op grond van Verordening (EG) nr. 616/2007 in het kader van de groepen 1, 2, 4, 6, 7 en 8 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2012, worden de in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen toewijzingscoëfficiënten toegepast.

2.   Op de aanvragen om rechten tot invoer die op grond van Verordening (EG) nr. 616/2007 in het kader van groep 5 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2012, worden de in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen toewijzingscoëfficiënten toegepast.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 januari 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2012.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 142 van 5.6.2007, blz. 3.


BIJLAGE

Nummer van de groep

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de invoercertificaataanvragen die zijn ingediend voor de deelperiode van 1.4.2012 tot en met 30.6.2012

(%)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Nummer van de groep

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de aanvragen om rechten tot invoer die zijn ingediend voor de deelperiode van 1.4.2012 tot en met 30.6.2012

(en %)

5

09.4215

1,220003