ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2011.295.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 295

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
12 november 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de Commissie van 11 november 2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad door opstelling van een EU-lijst van levensmiddelenadditieven ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1130/2011 van de Commissie van 11 november 2011 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven door de opstelling van een EU-lijst van voor gebruik in levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen, levensmiddelenaroma’s en voedingsstoffen goedgekeurde levensmiddelenadditieven ( 1 )

178

 

*

Verordening (EU) nr. 1131/2011 van de Commissie van 11 november 2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft steviolglycosiden ( 1 )

205

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

12.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 295/1


VERORDENING (EU) Nr. 1129/2011 VAN DE COMMISSIE

van 11 november 2011

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad door opstelling van een EU-lijst van levensmiddelenadditieven

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10 en artikel 30, leden 1 en 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1333/2008 bepaalt dat er een EU-lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en desbetreffende gebruiksvoorwaarden moet worden opgesteld.

(2)

Levensmiddelenadditieven waarvan het gebruik in levensmiddelen momenteel toegestaan is op grond van Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1994 inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (2), Richtlijn 94/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1994 inzake kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (3) en Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 1995 betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (4) moeten worden opgenomen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 nadat is gecontroleerd of zij in overeenstemming zijn met de artikelen 6, 7 en 8 van die verordening. De controle behoeft geen nieuwe risicobeoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) te omvatten. Levensmiddelenadditieven en gebruiksvormen die niet langer nodig zijn, moeten niet in bijlage II bij die verordening worden opgenomen.

(3)

Alleen levensmiddelenadditieven die in de EU-lijst in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 zijn opgenomen, mogen als zodanig in de handel gebracht en in levensmiddelen gebruikt worden, mits zij voldoen aan de in de lijst gestelde gebruiksvoorwaarden. De lijst van levensmiddelenadditieven moet worden opgesteld op basis van de categorieën levensmiddelen waaraan zij mogen worden toegevoegd. Om de overdracht naar die lijst te vergemakkelijken en de goedkeuringsprocedure transparanter te maken, moet er een nieuw categoriseringssysteem voor levensmiddelen worden ontwikkeld dat als basis voor bijlage II dient.

(4)

Het bestaande levensmiddelencategoriseringssysteem van de Codex Alimentarius General Standard for Food Additives (5) is als uitgangspunt voor het EU-systeem gebruikt. Dat systeem moet echter worden aangepast in verband met de specificiteit van de bestaande goedkeuringen van levensmiddelenadditieven in de Unie. De huidige sectorspecifieke EU-bepalingen voor levensmiddelen zijn in aanmerking genomen. De categorieën zijn uitsluitend bedoeld om een lijst van goedgekeurde additieven en bijbehorende gebruiksvoorwaarden op te stellen.

(5)

Voor de duidelijkheid moeten de levensmiddelenadditieven met het oog op de goedkeuring voor bepaalde levensmiddelen worden gegroepeerd. Omwille van een gelijkluidende interpretatie moeten richtsnoeren voor de omschrijving van de verschillende categorieën worden verstrekt. Zo nodig kunnen interpretatiebesluiten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1333/2008 om aan te geven of een bepaald levensmiddel tot een bepaalde categorie behoort.

(6)

Nitrieten (E 249-250) zijn nodig als conserveermiddel in vleesproducten om de eventuele groei van schadelijke bacteriën, met name Clostridium botulinum, te beperken. Door het gebruik van nitrieten in vlees kunnen echter kankerverwekkende nitrosaminen worden gevormd. Bij de huidige toelating van nitrieten als levensmiddelenadditieven zijn deze twee aspecten tegen elkaar afgewogen, met inachtneming van het wetenschappelijk advies van de EFSA en de noodzaak om bepaalde traditionele levensmiddelen in de handel te houden. Voor bepaalde traditioneel vervaardigde vleesproducten waren in bijlage III bij Richtlijn 95/2/EG maximale restgehalten vastgesteld. Die restgehalten moeten van toepassing blijven voor duidelijk gespecificeerde en geïdentificeerde producten; er dient echter te worden gepreciseerd dat de restgehalten gelden voor het eind van het productieproces. Bovendien zal de Commissie met de lidstaten, de belanghebbenden en de EFSA overleggen om te kijken of de huidige grenswaarden in alle vleesproducten kunnen worden verlaagd en de voorschriften voor traditioneel vervaardigde producten verder kunnen worden vereenvoudigd. Afhankelijk van de uitkomst van dat overleg zal de Commissie besluiten of het wenselijk is een voorstel te doen om de restgehalten voor nitrieten die aan bepaalde vleesproducten mogen worden toegevoegd, aan te passen.

(7)

Voor bereide tafelwaters van categorie 14.1.1 moeten alleen fosforzuur en fosfaten als additieven worden toegestaan. Aangezien bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 bedoeld is om het gebruik van levensmiddelenadditieven in levensmiddelen in de Unie verder te harmoniseren en de goede werking van de interne markt te waarborgen, dienen minerale zouten die aan bereide tafelwaters worden toegevoegd om deze te standaardiseren, niet als additief te worden beschouwd en dus niet binnen het toepassingsgebied van deze verordening te vallen.

(8)

Alle momenteel toegestane levensmiddelenadditieven ondergaan een herbeoordeling door de EFSA overeenkomstig Verordening (EU) nr. 257/2010 van de Commissie (6), waarbij een programma voor de herbeoordeling van goedgekeurde levensmiddelenadditieven is vastgesteld. De levensmiddelenadditieven moeten volgens de prioriteiten van die verordening worden herbeoordeeld.

(9)

In januari 2008 heeft de EFSA een advies over lycopeen uitgebracht (7), waarin zij tot een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van 0,5 mg/kg lichaamsgewicht/dag voor lycopeen (E 160d) uit alle bronnen kwam en concludeerde dat de inname deze hoeveelheid te boven zou kunnen gaan, met name voor kinderen. Het gebruik van lycopeen als levensmiddelenkleurstof moet daarom worden beperkt.

(10)

In september 2009 heeft de EFSA wetenschappelijke adviezen uitgebracht over zonnegeel FCF (E 110) (8), chinolinegeel (E 104) (9) en ponceau 4R (E 124) (10). Uitgaande van de in de wetenschappelijke adviezen geschatte blootstelling via de voeding heeft de EFSA geconcludeerd dat in het geval van chinolinegeel en ponceau 4R bij de maximale gebruiksconcentraties de gemiddelde geschatte inname en de hoge percentielen gewoonlijk boven de ADI liggen. Bovendien kan de blootstelling aan zonnegeel met name voor kinderen tussen één en tien jaar te groot zijn. De innameschattingen zijn berekend aan de hand van de door de levensmiddelenindustrie in 2009 meegedeelde gebruikte hoeveelheden. De Commissie bekijkt de momenteel toegestane gebruiksdoeleinden en gebruiksconcentraties opnieuw om na te gaan of blootstelling aan deze stoffen voor de consument veilig is; zij is van plan in juli 2011 een nieuw voorstel met herziene gebruiksconcentaties op te stellen.

(11)

In haar advies over de veiligheid van via de voeding opgenomen aluminium van 22 mei 2008 concludeert de EFSA dat de blootstelling van een aanzienlijk deel van de Europese bevolking te hoog zou kunnen zijn. De EFSA kon geen conclusies trekken over de specifieke bronnen die aan het aluminiumgehalte van een bepaald levensmiddel bijdragen, zoals de inherent aanwezige hoeveelheid, de bijdragen van het gebruik van levensmiddelenadditieven en de hoeveelheden die tijdens verwerking en opslag uit aluminiumfolie, recipiënten of gebruiksvoorwerpen naar het levensmiddel migreren. Om de blootstelling aan aluminium te verlagen moet het gebruik van bepaalde aluminium bevattende levensmiddelenadditieven worden beperkt. De Commissie werkt aan maatregelen om de blootstelling aan aluminium bevattende additieven te beperken en is van plan om in september 2011 met een voorstel met herziene gebruiksniveaus te komen.

(12)

De belanghebbende partijen is verzocht informatie te verstrekken over het gebruik en de noodzakelijkheid van de in bijlage V bij Richtlijn 94/36/EG opgenomen levensmiddelenkleurstoffen. Sommige van deze kleurstoffen worden momenteel niet gebruikt in bepaalde in die bijlage genoemde categorieën levensmiddelen. Een aantal van die toegelaten kleurstoffen moet echter op de lijst blijven staan omdat zij eventueel kunnen dienen om kleurstoffen waarbij de EFSA tijdens de herbeoordeling vraagtekens plaatst, geheel of gedeeltelijk te vervangen. Vooralsnog kan het aantal toegestane levensmiddelenkleurstoffen in de volgende categorieën levensmiddelen worden beperkt: gearomatiseerde smeltkaas, conserven van rode vruchten, vis- en schaaldierenpasta, voorgekookte schaaldieren en gerookte vis.

(13)

De levensmiddelenkleurstof ethylester van bèta-apo-8'-caroteenzuur (C30) (E 160f) wordt niet meer door de fabrikant aangeboden en volgens het bedrijfsleven hoeft deze stof niet meer door de EFSA te worden herbeoordeeld. Dit levensmiddelenadditief moet dus niet in de EU-lijst worden opgenomen.

(14)

De levensmiddelenkleurstof canthaxanthine (E 161g) mag alleen in „saucisses de Strasbourg” worden gebruikt. De Commissie is meegedeeld dat deze kleurstof niet meer gebruikt wordt. Het gebruik van dit levensmiddelenadditief in „saucisses de Strasbourg” dient dus niet in de EU-lijst te worden toegestaan. Volgens Richtlijn 2009/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende stoffen die kunnen worden toegevoegd aan geneesmiddelen om deze te kleuren (11) mogen echter voor het kleuren van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik geen andere kleurstoffen worden gebruikt dan in bijlage I bij Richtlijn 94/36/EG zijn opgenomen. Canthaxanthine wordt momenteel in bepaalde geneesmiddelen gebruikt. Daarom moet dit additief op de lijst van toegestane additieven blijven staan.

(15)

Bij Verordening (EG) nr. 884/2007 van de Commissie van 26 juli 2007 inzake noodmaatregelen tot opschorting van het gebruik van E 128 Rood 2G als levensmiddelenkleurstof (12) is het gebruik van die kleurstof en het in de handel brengen van levensmiddelen die die kleurstof bevatten opgeschort. E 128 Rood 2G moet dus niet in de EU-lijst worden opgenomen.

(16)

Bij de herbeoordeling door de EFSA is gebleken dat de levensmiddelenkleurstof bruin FK (E 154), die alleen in „kippers” was toegestaan, niet meer gebruikt wordt. Wegens tekortkomingen in de beschikbare toxiciteitsgegevens kon de EFSA bij de herbeoordeling geen conclusies trekken over de veiligheid van deze stof (13). Dit levensmiddelenadditief moet dus niet in de EU-lijst worden opgenomen.

(17)

Het antiklontermiddel siliciumdioxide (E 551) is momenteel krachtens Richtlijn 95/2/EG voor tal van gebruiksdoeleinden toegestaan. Het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding heeft in zijn advies van 18 mei 1990 een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) „niet gespecificeerd” vastgesteld (14). Er is een technologische noodzaak om het gebruik van die stof in zoutvervangers tot een hoger gehalte toe te staan dan nu het geval is. Dat zou de consument ten goede komen omdat er dan niet-klonterende zoutvervangers kunnen komen voor de verkoop in warme en vochtige Europese landen, waar het gebruik van zoutvervangers momenteel door klontervorming lastig en soms onmogelijk is. Daarom moet een verhoogde grenswaarde voor zoutvervangers worden toegestaan.

(18)

De EFSA heeft de informatie over de veiligheid van basisch methacrylaatcopolymeer als glansmiddel/bedekkingsmiddel in vaste voedingssupplementen beoordeeld. In zijn advies van 10 februari 2010 heeft de EFSA geconcludeerd dat bij dat gebruiksdoeleinde de veiligheid niet in het geding is, aangezien basisch methacrylaatcopolymeer na orale toediening vrijwel niet uit het maagdarmkanaal wordt opgenomen. Dit additief zal naar verwachting een technologische functie vervullen doordat het diverse voedingsstoffen tegen vocht beschermt en de smaak ervan maskeert, terwijl de voedingsstof snel in de maag vrijkomt. Daarom moet het gebruik van basisch methacrylaatcopolymeer als glansmiddel/bedekkingsmiddel in vaste voedingssupplementen als omschreven in artikel 2 van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (15) tot een concentratie van 100 000 mg/kg worden toegestaan. Dit nieuwe levensmiddelenadditief moet het E-nummer E 1205 krijgen.

(19)

Het gebruik van additieven in tafelzoetstoffen als omschreven in artikel 3, lid 2, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 moet worden geregeld. Die preparaten met toegestane zoetstoffen zijn bestemd om als vervangingsmiddel voor suiker aan de eindverbruiker te worden verkocht. De noodzaak van additieven kan afhangen van de verschillende vormen waarin zij worden aangeboden, namelijk in vloeibare, poeder- of tabletvorm.

(20)

De overdracht van levensmiddelenadditieven naar bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 moet overeenkomstig artikel 34 van die verordening als voltooid worden beschouwd vanaf de datum waarop de bij deze verordening ingevoerde wijzigingen van toepassing worden. Tot dat tijdstip moeten de bepalingen van artikel 2, leden 1, 2 en 4, van Richtlijn 94/35/EG, artikel 2, leden 1 tot en met 6, 8, 9 en 10, van Richtlijn 94/36/EG en de artikelen 2 en 4 van Richtlijn 95/2/EG, alsmede de bijlagen bij die richtlijnen van toepassing blijven.

(21)

De overdracht van additieven naar de EU-lijst mag geen gevolgen hebben voor het huidige gebruik van die additieven overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Verordening (EG) nr. 1333/2008. Er moet echter een overgangsperiode komen om het bedrijfsleven in staat te stellen aan deze verordening te voldoen.

(22)

De uitzondering op het „carry-over”-beginsel in samengestelde levensmiddelen die niet in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 zijn vermeld, zoals bepaald in artikel 18, lid 1, onder a), van die verordening moet worden toegelicht. Krachtens artikel 3 van Richtlijn 95/2/EG en artikel 3 van Richtlijn 94/36/EG was deze uitzondering van toepassing op de levensmiddelen die nu in tabel 1, respectievelijk tabel 2 zijn opgenomen. In andere samengestelde levensmiddelen behorende tot de categorieën in deel E (soepen, sauzen, salades enz.) moet het „carry-over”-beginsel van toepassing blijven.

(23)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich hiertegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1333/2008

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Overgangsbepalingen

1.   Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, zoals gewijzigd bij deze verordening, is van toepassing met ingang van 1 juni 2013.

2.   In afwijking van lid 1 zijn de volgende vermeldingen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, zoals gewijzigd bij deze verordening, van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening:

a)

in deel B, punt 3, de vermelding betreffende basisch methacrylaatcopolymeer (E 1205);

b)

in deel E, punt 12.1.2, de vermelding betreffende het gebruik van siliciumdioxide (E 551) in zoutvervangers;

c)

in deel E, punt 17.1, de vermelding betreffende het gebruik van basisch methacrylaatcopolymeer (E 1205) in voedingssupplementen in vaste vorm.

3.   Artikel 2, leden 1, 2 en 4, van Richtlijn 94/35/EG, artikel 2, leden 1 tot en met 6, 8, 9 en 10, van Richtlijn 94/36/EG en de artikelen 2 en 4 van Richtlijn 95/2/EG, alsmede de bijlagen bij die richtlijnen zijn vanaf 1 juni 2013 niet meer van toepassing.

4.   In afwijking van lid 3 komt de vermelding in bijlage IV bij Richtlijn 95/2/EG betreffende het gebruik van siliciumdioxide (E 551) in zoutvervangers te vervallen met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

5.   Levensmiddelen die niet aan deze verordening voldoen maar voor 1 juni 2013 legaal in de handel zijn gebracht, mogen tot hun datum van minimale houdbaarheid of hun uiterste gebruiksdatum worden verkocht.

Artikel 3

Verordening (EG) nr. 884/2007 wordt met ingang van 1 juni 2013 ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 november 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  PB L 237 van 10.9.1994, blz. 3.

(3)  PB L 237 van 10.9.1994, blz. 13.

(4)  PB L 61 van 18.3.1995, blz. 1.

(5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

(6)  PB L 80 van 26.3.2010, blz. 19.

(7)  The EFSA Journal (2008) 674, blz. 1.

(8)  EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(9)  EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(10)  EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

(11)  PB L 109 van 30.4.2009, blz. 10.

(12)  PB L 195 van 27.7.2007, blz. 8.

(13)  EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

(14)  Opinion of the Scientific Committee for Food on First Series of Food Additives for various technological functions, Reports of SCF (25e reeks, 1991).

(15)  PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.


BIJLAGE

„BIJLAGE II

EU-lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en gebruiksvoorwaarden

DEEL A

1.   Inleiding

Deze EU-lijst omvat:

de naam van het levensmiddelenadditief en het E-nummer,

de levensmiddelen waaraan het levensmiddelenadditief mag worden toegevoegd,

de voorwaarden waaronder het levensmiddelenadditief mag worden gebruikt,

beperkingen op de rechtstreekse verkoop van het levensmiddelenadditief aan de eindverbruiker.

2.   Algemene bepalingen betreffende in de lijst opgenomen levensmiddelenadditieven en gebruiksvoorwaarden

1.

Alleen de in deel B opgenomen stoffen mogen als additieven in levensmiddelen worden gebruikt.

2.

De additieven mogen alleen worden gebruikt in de in deel E van deze bijlage genoemde levensmiddelen, onder de daarbij vermelde voorwaarden.

3.

In deel E van deze bijlage zijn de levensmiddelen ingedeeld naar de in deel D van deze bijlage vermelde levensmiddelencategorieën en zijn de additieven gegroepeerd volgens de definities in deel C van deze bijlage.

4.

Uit de opgenomen kleurstoffen bereide aluminiumlakken zijn toegestaan.

5.

De kleurstoffen E 123, E 127, E 160b, E 173 en E 180 mogen niet rechtstreeks aan de consument worden verkocht.

6.

De onder de nummers E 407, E 407a en E 440 vermelde stoffen mogen met suikers worden gestandaardiseerd op voorwaarde dat dit samen met hun nummer en aanduiding vermeld wordt.

7.

Nitriet met de vermelding „voor gebruik in levensmiddelen” mag alleen vermengd met zout of met een zoutvervanger verkocht worden.

8.

Het „carry-over”-beginsel van artikel 18, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 geldt wat alle levensmiddelenadditieven betreft, niet voor de in tabel 1 vermelde levensmiddelen en wat levensmiddelenkleurstoffen betreft, niet voor de in tabel 2 vermelde levensmiddelen.

Tabel 1

Levensmiddelen waarin de aanwezigheid van een additief niet krachtens het „carry-over”-beginsel van artikel 18, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr.1333/2008 mag worden toegestaan

1

Onverwerkte levensmiddelen als omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1333/2008

2

Honing als omschreven in Richtlijn 2001/110/EG van de Raad (1)

3

Niet-geëmulgeerde oliën en vetten van dierlijke of plantaardige oorsprong

4

Boter

5

Niet-gearomatiseerde, gepasteuriseerde en gesteriliseerde (met inbegrip van UHT-sterilisatie) melk en niet-gearomatiseerde, gewone gepasteuriseerde room (met uitzondering van room met een verlaagd vetgehalte)

6

Niet-gearomatiseerde, gefermenteerde melkproducten die na de fermentatie geen warmtebehandeling hebben ondergaan

7

Niet-gearomatiseerde karnemelk (met uitzondering van gesteriliseerde karnemelk)

8

Natuurlijk mineraalwater als omschreven in Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), alsmede bronwater en ander water in flessen of pakken

9

Koffie (met uitzondering van oploskoffie met smaakstoffen) en koffie-extract

10

Niet-gearomatiseerde bladthee

11

Suikers als omschreven in Richtlijn 2001/111/EG vande Raad (3)

12

Droge deegwaren met uitzondering van glutenvrije deegwaren en/of deegwaren voor diëten met een laag eiwitgehalte, in overeenstemming met Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (4)


Tabel 2

Levensmiddelen waarin de aanwezigheid van een levensmiddelenkleurstof niet krachtens het „carry-over”-beginsel van artikel 18, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 mag worden toegestaan

1

Onverwerkte levensmiddelen als omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1333/2008

2

Water in flessen of pakken

3

Volle, halfvolle en magere melk, gepasteuriseerd of gesteriliseerd (met inbegrip van UHT-sterilisatie) (niet-gearomatiseerd)

4

Chocolademelk

5

Gefermenteerde melk (niet-gearomatiseerd)

6

Verduurzaamde melk als omschreven in Richtlijn 2001/114/EG van de Raad (5) (niet-gearomatiseerd)

7

Karnemelk (niet-gearomatiseerd)

8

Room en roompoeder (niet-gearomatiseerd)

9

Oliën en vetten van dierlijke of plantaardige oorsprong

10

Gerijpte en ongerijpte kaas (niet-gearomatiseerd)

11

Boter van schapen- en geitenmelk

12

Eieren en eiproducten als omschreven in Verordening (EG) nr. 853/2004

13

Meel, andere gemalen producten en zetmeel

14

Brood en soortgelijke producten

15

Deegwaren en gnocchi

16

Suiker, met inbegrip van alle mono- en disachariden

17

Tomatenpuree en tomaten in blik en in glas

18

Sauzen op basis van tomaten

19

Vruchtensappen en vruchtennectars als vermeld in Richtlijn 2001/112/EG van de Raad (6) en groentesappen en groentedranken

20

Vruchten, groenten (met inbegrip van aardappelen) en paddenstoelen — in blik, in glas of gedroogd; verwerkte vruchten, groenten (met inbegrip van aardappelen) en paddenstoelen

21

Extra jam of extra confituur, extra gelei en kastanjepasta, als omschreven in Richtlijn 2001/113/EG van de Raad (7); crème de pruneaux

22

Vis, schaal-, en weekdieren, vlees, pluimvee en wild, alsmede bereidingen daarvan, met uitzondering van bereide maaltijden die deze ingrediënten bevatten

23

Cacaoproducten en chocoladebestanddelen in chocoladeproducten als vermeld in Richtlijn 2000/36/EG (8)

24

Gebrande koffie, thee, vruchten- en kruidenthee, cichorei; extracten van thee, vruchten- en kruidenthee en cichorei; thee-, planten- en vruchteninfusies en graanbereidingen voor infusies, mengsels en instantmengsels van deze producten

25

Zout, zoutvervangers, kruiden en kruidenmengsels

26

Wijn en andere producten die onder Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (9) vallen, als vermeld in bijlage I, deel XII, bij die verordening

27

Gedistilleerde dranken als omschreven in bijlage II, categorieën 1 tot en met 14, bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad (10), eau-de-vie (voorafgegaan door de naam van de vrucht), verkregen door maceratie en distillatie en London gin (bijlage II, categorie 16 respectievelijk 22)

Sambuca, maraschino, marrasquino of Maraskino en mistrà als omschreven in bijlage II, categorieën 38, 39 en 43, bij Verordening (EG) nr. 110/2008

28

Sangria, clarea en zurra als vermeld in Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad (11)

29

Wijnazijn die onder Verordening (EG) nr. 1234/2007 valt, als vermeld in bijlage I, deel XII, bij die verordening

30

Levensmiddelen voor zuigelingen en peuters, als vermeld in Richtlijn 2009/39/EG, met inbegrip van voeding voor medisch gebruik voor zuigelingen en peuters

31

Honing als omschreven in Richtlijn 2001/110/EG

32

Mout en moutproducten

DEEL B

LIJST VAN ALLE ADDITIEVEN

1.   Kleurstoffen

E-nummer

Naam

E 100

Curcumine

E 101

Riboflavinen

E 102

Tartrazine

E 104

Chinolinegeel

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

E 122

Azorubine, karmozijn

E 123

Amarant

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

E 127

Erytrosine

E 129

Allurarood AC

E 131

Patentblauw V

E 132

Indigotine, indigokarmijn

E 133

Briljantblauw FCF

E 140

Chlorofylen en chlorofylinen

E 141

Kopercomplexen van chlorofylen en chlorofylinen

E 142

Groen S

E 150a

Karamel (12)

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

E 150c

Ammoniakkaramel

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

E 151

Briljantzwart BN, zwart PN

E 153

Plantaardige koolstof

E 155

Bruin HT

E 160a

Carotenen

E 160b

Annatto, bixine, norbixine

E 160c

Paprika-extract, capsanthine, capsorubine

E 160d

Lycopeen

E 160e

Bèta-apo-8'-carotenal (C30)

E 161b

Luteïne

E 161g

Canthaxanthine (13)

E 162

Bietenrood, betanine

E 163

Anthocyanen

E 170

Calciumcarbonaat

E 171

Titaandioxide

E 172

IJzeroxiden en -hydroxiden

E 173

Aluminium

E 174

Zilver

E 175

Goud

E 180

Litholrubine BK

2.   Zoetstoffen

E-nummer

Naam

E 420

Sorbitolen

E 421

Mannitol

E 950

Acesulfaam-K

E 951

Aspartaam

E 952

Cyclamaten

E 953

Isomalt

E 954

Sacharinen

E 955

Sucralose

E 957

Thaumatine

E 959

Neohesperidine-DC

E 961

Neotaam

E 962

Aspartaam-acesulfaamzout

E 965

Maltitolen

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Erytritol

3.   Andere additieven dan kleurstoffen en zoetstoffen

E-nummer

Naam

E 170

Calciumcarbonaat

E 200

Sorbinezuur

E 202

Kaliumsorbaat

E 203

Calciumsorbaat

E 210

Benzoëzuur (14)

E 211

Natriumbenzoaat (14)

E 212

Kaliumbenzoaat (14)

E 213

Calciumbenzoaat (14)

E 214

Ethyl-p-hydroxybenzoaat

E 215

Ethyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout

E 218

Methyl-p-hydroxybenzoaat

E 219

Methyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout

E 220

Zwaveldioxide

E 221

Natriumsulfiet

E 222

Natriumwaterstofsulfiet

E 223

Natriumdisulfiet

E 224

Kaliumdisulfiet

E 226

Calciumsulfiet

E 227

Calciumwaterstofsulfiet

E 228

Kaliumwaterstofsulfiet

E 234

Nisine

E 235

Natamycine

E 239

Hexamethyleentetramine

E 242

Dimethyldicarbonaat

E 249

Kaliumnitriet

E 250

Natriumnitriet

E 251

Natriumnitraat

E 252

Kaliumnitraat

E 260

Azijnzuur

E 261

Kaliumacetaat

E 262

Natriumacetaten

E 263

Calciumacetaat

E 270

Melkzuur

E 280

Propionzuur

E 281

Natriumpropionaat

E 282

Calciumpropionaat

E 283

Kaliumpropionaat

E 284

Boorzuur

E 285

Natriumtetraboraat (borax)

E 290

Koolstofdioxide

E 296

Appelzuur

E 297

Fumaarzuur

E 300

Ascorbinezuur

E 301

Natriumascorbaat

E 302

Calciumascorbaat

E 304

Vetzuuresters van ascorbinezuur

E 306

Tocoferolrijk extract

E 307

Alfa-tocoferol

E 308

Gamma-tocoferol

E 309

Delta-tocoferol

E 310

Propylgallaat

E 311

Octylgallaat

E 312

Dodecylgallaat

E 315

Erythorbinezuur

E 316

Natriumerythorbaat

E 319

tert-Butylhydrochinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxyanisool (BHA)

E 321

Butylhydroxytolueen (BHT)

E 322

Lecithinen

E 325

Natriumlactaat

E 326

Kaliumlactaat

E 327

Calciumlactaat

E 330

Citroenzuur

E 331

Natriumcitraten

E 332

Kaliumcitraten

E 333

Calciumcitraten

E 334

L(+)-Wijnsteenzuur

E 335

Natriumtartraten

E 336

Kaliumtartraten

E 337

Kaliumnatriumtartraat

E 338

Fosforzuur

E 339

Natriumfosfaten

E 340

Kaliumfosfaten

E 341

Calciumfosfaten

E 343

Magnesiumfosfaten

E 350

Natriummalaten

E 351

Kaliummalaat

E 352

Calciummalaten

E 353

Metawijnsteenzuur

E 354

Calciumtartraat

E 355

Adipinezuur

E 356

Natriumadipaat

E 357

Kaliumadipaat

E 363

Barnsteenzuur

E 380

Triammoniumcitraat

E 385

Calciumdinatrium-ethyleendiaminetetraäcetaat (calciumdinatrium-EDTA)

E 392

Extracten van rozemarijn

E 400

Alginezuur

E 401

Natriumalginaat

E 402

Kaliumalginaat

E 403

Ammoniumalginaat

E 404

Calciumalginaat

E 405

Propyleenglycolalginaat

E 406

Agaragar

E 407a

Verwerkt Eucheuma-wier

E 407

Carrageen

E 410

Johannesbroodpitmeel

E 412

Guarpitmeel

E 413

Tragant

E 414

Arabische gom

E 415

Xanthaangom

E 416

Karayagom

E 417

Taragom

E 418

Gellangom

E 422

Glycerol

E 425

Konjac

E 426

Hemicellulose van soja

E 427

Cassiagom

E 431

Polyoxyethyleen(40)stearaat

E 432

Polyoxyethyleensorbitaanmonolauraat (polysorbaat 20)

E 433

Polyoxyethyleensorbitaanmonoöleaat (polysorbaat 80)

E 434

Polyoxyethyleensorbitaanmonopalmitaat (polysorbaat 40)

E 435

Polyoxyethyleensorbitaanmonostearaat (polysorbaat 60)

E 436

Polyoxyethyleensorbitaantristearaat (polysorbaat 65)

E 440

Pectinen

E 442

Ammoniumfosfatiden

E 444

Sucroseacetaatisobutyraat

E 445

Glycerolesters van houthars

E 450

Difosfaten

E 451

Trifosfaten

E 452

Polyfosfaten

E 459

Bèta-cyclodextrine

E 460

Cellulose

E 461

Methylcellulose

E 462

Ethylcellulose

E 463

Hydroxypropylcellulose

E 464

Hydroxypropylmethylcellulose

E 465

Ethylmethylcellulose

E 466

Carboxymethylcellulose, natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom

E 468

Vernette natriumcarboxymethylcellulose, vernette cellulosegom

E 469

Enzymatisch gehydrolyseerde carboxymethylcellulose, enzymatisch gehydrolyseerde cellulosegom

E 470a

Natrium-, kalium- en calciumzouten van vetzuren

E 470b

Magnesiumzouten van vetzuren

E 471

Mono- en diglyceriden van vetzuren

E 472a

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met azijnzuur

E 472b

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met melkzuur

E 472c

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur

E 472d

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met wijnsteenzuur

E 472e

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met monoacetyl- en diacetylwijnsteenzuur

E 472f

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met een mengsel van azijnzuur en wijnsteenzuur

E 473

Sucrose-esters van vetzuren

E 474

Sucroglyceriden

E 475

Polyglycerolesters van vetzuren

E 476

Polyglycerolpolyricinoleaat

E 477

Esters van propaan-1,2-diol met vetzuren

E 479b

Thermisch geoxideerde sojaolie, na reactie met mono- en diglyceriden van vetzuren

E 481

Natriumstearoyl-2-lactylaat

E 482

Calciumstearoyl-2-lactylaat

E 483

Stearyltartraat

E 491

Sorbitaanmonostearaat

E 492

Sorbitaantristearaat

E 493

Sorbitaanmonolauraat

E 494

Sorbitaanmonoöleaat

E 495

Sorbitaanmonopalmitaat

E 500

Natriumcarbonaten

E 501

Kaliumcarbonaten

E 503

Ammoniumcarbonaten

E 504

Magnesiumcarbonaten

E 507

Zoutzuur

E 508

Kaliumchloride

E 509

Calciumchloride

E 511

Magnesiumchloride

E 512

Tin(II)chloride

E 513

Zwavelzuur

E 514

Natriumsulfaten

E 515

Kaliumsulfaten

E 516

Calciumsulfaat

E 517

Ammoniumsulfaat

E 520

Aluminiumsulfaat

E 521

Aluminiumnatriumsulfaat

E 522

Aluminiumkaliumsulfaat

E 523

Aluminiumammoniumsulfaat

E 524

Natriumhydroxide

E 525

Kaliumhydroxide

E 526

Calciumhydroxide

E 527

Ammoniumhydroxide

E 528

Magnesiumhydroxide

E 529

Calciumoxide

E 530

Magnesiumoxide

E 535

Natriumhexacyanoferraat(II)

E 536

Kaliumhexacyanoferraat(II)

E 538

Calciumhexacyanoferraat(II)

E 541

Natriumaluminiumfosfaat, zuur

E 551

Siliciumdioxide

E 552

Calciumsilicaat

E 553a

Magnesiumsilicaat

E 553b

Talk

E 554

Natriumaluminiumsilicaat

E 555

Kaliumaluminiumsilicaat

E 556

Calciumaluminiumsilicaat

E 558

Bentoniet

E 559

Aluminiumsilicaat (kaolien)

E 570

Vetzuren

E 574

Gluconzuur

E 575

Glucono-delta-lacton

E 576

Natriumgluconaat

E 577

Kaliumgluconaat

E 578

Calciumgluconaat

E 579

IJzer(II)gluconaat

E 585

IJzer(II)lactaat

E 586

4-Hexylresorcinol

E 620

Glutaminezuur

E 621

Mononatriumglutamaat

E 622

Monokaliumglutamaat

E 623

Calciumdiglutamaat

E 624

Monoammoniumglutamaat

E 625

Magnesiumdiglutamaat

E 626

Guanylzuur

E 627

Natriumguanylaat

E 628

Kaliumguanylaat

E 629

Calciumguanylaat

E 630

Inosinezuur

E 631

Dinatriuminosinaat

E 632

Dikaliuminosinaat

E 633

Calciuminosinaat

E 634

Calcium-5'-ribonucleotiden

E 635

Dinatrium-5'-ribonucleotiden

E 640

Glycine en natriumglycinaat

E 650

Zinkacetaat

E 900

Dimethylpolysiloxaan

E 901

Bijenwas, wit en geel

E 902

Candelillawas

E 903

Carnaubawas

E 904

Schellak

E 905

Microkristallijne was

E 907

Gehydrogeneerd poly-1-deceen

E 912

Esters van montaanzuur

E 914

Geoxideerde polyethyleenwas

E 920

L-Cysteïne

E 927b

Carbamide

E 938

Argon

E 939

Helium

E 941

Stikstof

E 942

Distikstofoxide

E 943a

Butaan

E 943b

Isobutaan

E 944

Propaan

E 948

Zuurstof

E 949

Waterstof

E 999

Quillaja-extract

E 1103

Invertase

E 1105

Lysozym

E 1200

Polydextrose

E 1201

Polyvinylpyrrolidon

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidon

E 1203

Polyvinylalcohol (PVA)

E 1204

Pullulan

E 1205

Basisch methacrylaatcopolymeer

E 1404

Geoxideerd zetmeel

E 1410

Monozetmeelfosfaat

E 1412

Dizetmeelfosfaat

E 1413

Gefosfateerd dizetmeelfosfaat

E 1414

Geacetyleerd dizetmeelfosfaat

E 1420

Geacetyleerd zetmeel

E 1422

Geacetyleerd dizetmeeladipaat

E 1440

Hydroxypropylzetmeel

E 1442

Hydroxypropyldizetmeelfosfaat

E 1450

Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat

E 1451

Geacetyleerd geoxideerd zetmeel

E 1452

Zetmeelaluminiumoctenylsuccinaat

E 1505

Triëthylcitraat

E 1517

Glyceryldiacetaat (diacetine)

E 1518

Glyceryltriacetaat (triacetine)

E 1519

Benzylalcohol

E 1520

Propaan-1,2-diol (propyleenglycol)

E 1521

Polyethyleenglycol

DEEL C

DEFINITIES VAN GROEPEN ADDITIEVEN

1.   Groep I

E-nummer

Naam

Specifiek maximum

E 170

Calciumcarbonaat

quantum satis

E 260

Azijnzuur

quantum satis

E 261

Kaliumacetaat

quantum satis

E 262

Natriumacetaten

quantum satis

E 263

Calciumacetaat

quantum satis

E 270

Melkzuur

quantum satis

E 290

Koolstofdioxide

quantum satis

E 296

Appelzuur

quantum satis

E 300

Ascorbinezuur

quantum satis

E 301

Natriumascorbaat

quantum satis

E 302

Calciumascorbaat

quantum satis

E 304

Vetzuuresters van ascorbinezuur

quantum satis

E 306

Tocoferolrijk extract

quantum satis

E 307

Alfa-tocoferol

quantum satis

E 308

Gamma-tocoferol

quantum satis

E 309

Delta-tocoferol

quantum satis

E 322

Lecithinen

quantum satis

E 325

Natriumlactaat

quantum satis

E 326

Kaliumlactaat

quantum satis

E 327

Calciumlactaat

quantum satis

E 330

Citroenzuur

quantum satis

E 331

Natriumcitraten

quantum satis

E 332

Kaliumcitraten

quantum satis

E 333

Calciumcitraten

quantum satis

E 334

Wijnsteenzuur (L(+)-)

quantum satis

E 335

Natriumtartraten

quantum satis

E 336

Kaliumtartraten

quantum satis

E 337

Kaliumnatriumtartraat

quantum satis

E 350

Natriummalaten

quantum satis

E 351

Kaliummalaat

quantum satis

E 352

Calciummalaten

quantum satis

E 354

Calciumtartraat

quantum satis

E 380

Triammoniumcitraat

quantum satis

E 400

Alginezuur

quantum satis  (15)

E 401

Natriumalginaat

quantum satis  (15)

E 402

Kaliumalginaat

quantum satis  (15)

E 403

Ammoniumalginaat

quantum satis  (15)

E 404

Calciumalginaat

quantum satis  (15)

E 406

Agaragar

quantum satis  (15)

E 407

Carrageen

quantum satis  (15)

E 407a

Verwerkt Eucheuma-wier

quantum satis  (15)

E 410

Johannesbroodpitmeel

quantum satis  (15)  (16)

E 412

Guarpitmeel

quantum satis  (15)  (16)

E 413

Tragant

quantum satis  (15)

E 414

Arabische gom

quantum satis  (15)

E 415

Xanthaangom

quantum satis  (15)  (16)

E 417

Taragom

quantum satis  (15)  (16)

E 418

Gellangom

quantum satis  (15)

E 422

Glycerol

quantum satis

E 425

Konjac

i)

Konjacgom

ii)

Konjacglucomannaan

10 g/kg, afzonderlijk of in combinatie (15)  (17)

E 440

Pectinen

quantum satis  (15)

E 460

Cellulose

quantum satis

E 461

Methylcellulose

quantum satis

E 462

Ethylcellulose

quantum satis

E 463

Hydroxypropylcellulose

quantum satis

E 464

Hydroxypropylmethylcellulose

quantum satis

E 465

Ethylmethylcellulose

quantum satis

E 466

Carboxymethylcellulose

quantum satis

E 469

Enzymatisch gehydrolyseerde carboxymethylcellulose

quantum satis

E 470a

Natrium-, kalium- en calciumzouten van vetzuren

quantum satis

E 470b

Magnesiumzouten van vetzuren

quantum satis

E 471

Mono- en diglyceriden van vetzuren

quantum satis

E 472a

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met azijnzuur

quantum satis

E 472b

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met melkzuur

quantum satis

E 472c

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur

quantum satis

E 472d

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met wijnsteenzuur

quantum satis

E 472e

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met monoacetyl- en diacetylwijnsteenzuur

quantum satis

E 472f

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met een mengsel van azijnzuur en wijnsteenzuur

quantum satis

E 500

Natriumcarbonaten

quantum satis

E 501

Kaliumcarbonaten

quantum satis

E 503

Ammoniumcarbonaten

quantum satis

E 504

Magnesiumcarbonaten

quantum satis

E 507

Zoutzuur

quantum satis

E 508

Kaliumchloride

quantum satis

E 509

Calciumchloride

quantum satis

E 511

Magnesiumchloride

quantum satis

E 513

Zwavelzuur

quantum satis

E 514

Natriumsulfaten

quantum satis

E 515

Kaliumsulfaten

quantum satis

E 516

Calciumsulfaat

quantum satis

E 524

Natriumhydroxide

quantum satis

E 525

Kaliumhydroxide

quantum satis

E 526

Calciumhydroxide

quantum satis

E 527

Ammoniumhydroxide

quantum satis

E 528

Magnesiumhydroxide

quantum satis

E 529

Calciumoxide

quantum satis

E 530

Magnesiumoxide

quantum satis

E 570

Vetzuren

quantum satis

E 574

Gluconzuur

quantum satis

E 575

Glucono-delta-lacton

quantum satis

E 576

Natriumgluconaat

quantum satis

E 577

Kaliumgluconaat

quantum satis

E 578

Calciumgluconaat

quantum satis

E 640

Glycine en natriumglycinaat

quantum satis

E 920

L-Cysteïne

quantum satis

E 938

Argon

quantum satis

E 939

Helium

quantum satis

E 941

Stikstof

quantum satis

E 942

Distikstofoxide

quantum satis

E 948

Zuurstof

quantum satis

E 949

Waterstof

quantum satis

E 1103

Invertase

quantum satis

E 1200

Polydextrose

quantum satis

E 1404

Geoxideerd zetmeel

quantum satis

E 1410

Monozetmeelfosfaat

quantum satis

E 1412

Dizetmeelfosfaat

quantum satis

E 1413

Gefosfateerd dizetmeelfosfaat

quantum satis

E 1414

Geacetyleerd dizetmeelfosfaat

quantum satis

E 1420

Geacetyleerd zetmeel

quantum satis

E 1422

Geacetyleerd dizetmeeladipaat

quantum satis

E 1440

Hydroxypropylzetmeel

quantum satis

E 1442

Hydroxypropyldizetmeelfosfaat

quantum satis

E 1450

Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat

quantum satis

E 1451

Geacetyleerd geoxideerd zetmeel

quantum satis

E 620

Glutaminezuur

10 g/kg, afzonderlijk of in combinatie, uitgedrukt als glutaminezuur

E 621

Mononatriumglutamaat

E 622

Monokaliumglutamaat

E 623

Calciumdiglutamaat

E 624

Monoammoniumglutamaat

E 625

Magnesiumdiglutamaat

E 626

Guanylzuur

500 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie, uitgedrukt als guanylzuur

E 627

Natriumguanylaat

E 628

Kaliumguanylaat

E 629

Calciumguanylaat

E 630

Inosinezuur

E 631

Dinatriuminosinaat

E 632

Dikaliuminosinaat

E 633

Calciuminosinaat

E 634

Calcium-5'-ribonucleotiden

E 635

Dinatrium-5'-ribonucleotiden

E 420

Sorbitolen

quantum satis (indien niet als zoetstof gebruikt)

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitolen

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Erytritol

2.   Groep II: in quantum satis — hoeveelheid toegestane levensmiddelenkleurstoffen

E-nummer

Naam

E 101

Riboflavinen

E 140

Chlorofylen, chlorofylinen

E 141

Kopercomplexen van chlorofylen en chlorofylinen

E 150a

Karamel

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

E 150c

Ammoniakkaramel

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

E 153

Plantaardige koolstof

E 160a

Carotenen

E 160c

Paprika-extract, capsanthine, capsorubine

E 162

Bietenrood, betanine

E 163

Anthocyanen

E 170

Calciumcarbonaat

E 171

Titaandioxide

E 172

IJzeroxiden en -hydroxiden

3.   Groep III: levensmiddelenkleurstoffen met een gecombineerd maximum

E-nummer

Naam

E 100

Curcumine

E 102

Tartrazine

E 104

Chinolinegeel

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

E 122

Azorubine, karmozijn

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

E 129

Allurarood AC

E 131

Patentblauw V

E 132

Indigotine, indigokarmijn

E 133

Briljantblauw FCF

E 142

Groen S

E 151

Briljantzwart BN, zwart BN

E 155

Bruin HT

E 160e

Bèta-apo-8'-carotenal (C30)

E 161b

Luteïne

4.   Groep IV: polyolen

E-nummer

Naam

E 420

Sorbitolen

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitolen

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Erytritol

5.   Andere additieven die in combinatie mogen worden gereglementeerd

a)   E 200 – E 203: Sorbinezuur — Sorbaten (Sa)

E-nummer

Naam

E 200

Sorbinezuur

E 202

Kaliumsorbaat

E 203

Calciumsorbaat


b)   E 210 – E 213: Benzoëzuur — Benzoaten (Ba)

E-nummer

Naam

E 210

Benzoëzuur

E 211

Natriumbenzoaat

E 212

Kaliumbenzoaat

E 213

Calciumbenzoaat


c)   E 200 – E 213: Sorbinezuur — Sorbaten; Benzoëzuur — Benzoaten (Sa + Ba)

E-nummer

Naam

E 200

Sorbinezuur

E 202

Kaliumsorbaat

E 203

Calciumsorbaat

E 210

Benzoëzuur

E 211

Natriumbenzoaat

E 212

Kaliumbenzoaat

E 213

Calciumbenzoaat


d)   E 200 – E 219: Sorbinezuur — Sorbaten; Benzoëzuur — Benzoaten; p-hydroxybenzoaten (Sa + Ba + PHB)

E-nummer

Naam

E 200

Sorbinezuur

E 202

Kaliumsorbaat

E 203

Calciumsorbaat

E 210

Benzoëzuur

E 211

Natriumbenzoaat

E 212

Kaliumbenzoaat

E 213

Calciumbenzoaat

E 214

Ethyl-p-hydroxybenzoaat

E 215

Ethyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout

E 218

Methyl-p-hydroxybenzoaat

E 219

Methyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout


e)   E 200 – E 203, E 214 – E 219: Sorbinezuur — Sorbaten; p-hydroxybenzoaten (Sa + PHB)

E-nummer

Naam

E 200

Sorbinezuur

E 202

Kaliumsorbaat

E 203

Calciumsorbaat

E 214

Ethyl-p-hydroxybenzoaat

E 215

Ethyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout

E 218

Methyl-p-hydroxybenzoaat

E 219

Methyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout


f)   E 214 – E 219: p-Hydroxybenzoaten (PHB)

E-nummer

Naam

E 214

Ethyl-p-hydroxybenzoaat

E 215

Ethyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout

E 218

Methyl-p-hydroxybenzoaat

E 219

Methyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout


g)   E 220 – E 228: Zwaveldioxide — Sulfieten

E-nummer

Naam

E 220

Zwaveldioxide

E 221

Natriumsulfiet

E 222

Natriumwaterstofsulfiet

E 223

Natriumdisulfiet

E 224

Kaliumdisulfiet

E 226

Calciumsulfiet

E 227

Calciumwaterstofsulfiet

E 228

Kaliumwaterstofsulfiet


h)   E 249 – E 250: Nitrieten

E-nummer

Naam

E 249

Kaliumnitriet

E 250

Natriumnitriet


i)   E 251 – E 252: Nitraten

E-nummer

Naam

E 251

Natriumnitraat

E 252

Kaliumnitraat


j)   E 280 – E 283: Propionzuur – Propionaten

E-nummer

Naam

E 280

Propionzuur

E 281

Natriumpropionaat

E 282

Calciumpropionaat

E 283

Kaliumpropionaat


k)   E 310 – E 320: Gallaten, TBHQ en BHA

E-nummer

Naam

E 310

Propylgallaat

E 311

Octylgallaat

E 312

Dodecylgallaat

E 319

tert-Butylhydrochinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxyanisool (BHA)


l)   E 338-341, E 343 en E 450-452: Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

E-nummer

Naam

E 338

Fosforzuur

E 339

Natriumfosfaten

E 340

Kaliumfosfaten

E 341

Calciumfosfaten

E 343

Magnesiumfosfaten

E 450

Difosfaten

E 451

Trifosfaten

E 452

Polyfosfaten


m)   E 355 – E 357: Adipinezuur — Adipaten

E-nummer

Naam

E 355

Adipinezuur

E 356

Natriumadipaat

E 357

Kaliumadipaat


n)   E 432 – E 436: Polysorbaten

E-nummer

Naam

E 432

Polyoxyethyleensorbitaanmonolauraat (polysorbaat 20)

E 433

Polyoxyethyleensorbitaanmonoöleaat (polysorbaat 80)

E 434

Polyoxyethyleensorbitaanmonopalmitaat (polysorbaat 40)

E 435

Polyoxyethyleensorbitaanmonostearaat (polysorbaat 60)

E 436

Polyoxyethyleensorbitaantristearaat (polysorbaat 65)


o)   E 473 – E 474: Sucrose-esters van vetzuren, sucroglyceriden

E-nummer

Naam

E 473

Sucrose-esters van vetzuren

E 474

Sucroglyceriden


p)   E 481 – E 482: Stearoyl-2-lactylaten

E-nummer

Naam

E 481

Natriumstearoyl-2-lactylaat

E 482

Calciumstearoyl-2-lactylaat


q)   E 491 – E 495: Sorbitaanesters

E-nummer

Naam

E 491

Sorbitaanmonostearaat

E 492

Sorbitaantristearaat

E 493

Sorbitaanmonolauraat

E 494

Sorbitaanmonoöleaat

E 495

Sorbitaanmonopalmitaat


r)   E 520 – E 523: Aluminiumsulfaten

E-nummer

Naam

E 520

Aluminiumsulfaat

E 521

Aluminiumnatriumsulfaat

E 522

Aluminiumkaliumsulfaat

E 523

Aluminiumammoniumsulfaat


s)   E 551 – E 559: Siliciumdioxide — Silicaten

E-nummer

Naam

E 551

Siliciumdioxide

E 552

Calciumsilicaat

E 553a

Magnesiumsilicaat

E 553b

Talk

E 554

Natriumaluminiumsilicaat

E 555

Kaliumaluminiumsilicaat

E 556

Calciumaluminiumsilicaat

E 559

Aluminiumsilicaat (kaolien)


t)   E 620 – E 625: Glutaminezuur — Glutamaten

E-nummer

Naam

E 620

Glutaminezuur

E 621

Mononatriumglutamaat

E 622

Monokaliumglutamaat

E 623

Calciumdiglutamaat

E 624

Monoammoniumglutamaat

E 625

Magnesiumdiglutamaat


u)   E 626 – E 635: Ribonucleotiden

E-nummer

Naam

E 626

Guanylzuur

E 627

Natriumguanylaat

E 628

Kaliumguanylaat

E 629

Calciumguanylaat

E 630

Inosinezuur

E 631

Dinatriuminosinaat

E 632

Dikaliuminosinaat

E 633

Calciuminosinaat

E 634

Calcium-5'-ribonucleotiden

E 635

Dinatrium-5'-ribonucleotiden

DEEL D

LEVENSMIDDELENCATEGORIEËN

Nummer

Naam

0.

Alle categorieën levensmiddelen

01.

Zuivelproducten en zuivelanalogen

01.1

Niet-gearomatiseerde, gepasteuriseerde en gesteriliseerde (met inbegrip van UHT-sterilisatie) melk

01.2

Niet-gearomatiseerde, gefermenteerde melkproducten, met inbegrip van niet-gearomatiseerde natuurlijke karnemelk (met uitzondering van gesteriliseerde karnemelk), die na de fermentatie geen warmtebehandeling hebben ondergaan

01.3

Niet-gearomatiseerde, gefermenteerde melkproducten die na de fermentatie een warmtebehandeling hebben ondergaan

01.4

Gearomatiseerde, gefermenteerde melkproducten, met inbegrip van producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan

01.5

Gedehydrateerde melk als omschreven in Richtlijn 2001/114/EG

01.6

Room en roompoeder

01.6.1

Niet-gearomatiseerde, gepasteuriseerde room (met uitzondering van room met verlaagd vetgehalte)

01.6.2

Niet-gearomatiseerde, met levende fermenten gefermenteerde roomproducten en vervangingsproducten, met een vetgehalte van minder dan 20 %

01.6.3

Andere room

01.7

Kaas en kaasproducten

01.7.1

Ongerijpte kaas, met uitzondering van producten die onder categorie 16 vallen

01.7.2

Gerijpte kaas

01.7.3

Eetbare kaaskorsten

01.7.4

Weikaas

01.7.5

Smeltkaas

01.7.6

Kaasproducten (met uitzondering van producten die onder categorie 16 vallen)

01.8

Zuivelanalogen, inclusief koffiewitmakers

02.

Oliën, vetten en emulsies van oliën en vetten

02.1

Vrijwel watervrije oliën en vetten (met uitzondering van watervrij melkvet)

02.2

Emulsies van oliën en vetten, voornamelijk van het type water in olie

02.2.1

Boter en boterconcentraat, butteroil en watervrij melkvet

02.2.2

Andere emulsies van oliën en vetten, inclusief smeerbare producten als omschreven in Verordening (EG) nr. 1234/2007 en vloeibare emulsies

02.3

Bakspray op basis van plantaardige olie

03.

Consumptie-ijs

04.

Groenten en fruit

04.1

Onverwerkte groenten en fruit

04.1.1

Verse groenten en fruit, heel

04.1.2

Groenten en fruit, geschild, gesneden en geraspt

04.1.3

Bevroren groenten en fruit

04.2

Verwerkte groenten en fruit

04.2.1

Gedroogde groenten en fruit

04.2.2

Groenten en fruit in azijn, olie of pekel

04.2.3

Groente- en fruitconserven in blik of in glas

04.2.4

Groente- en fruitbereidingen, met uitzondering van producten die onder 5.4 vallen

04.2.4.1

Groente- en fruitbereidingen, met uitzondering van compote

04.2.4.2

Compote, met uitzondering van producten die onder categorie 16 vallen

04.2.5

Jam of confituur, gelei en marmelade en soortgelijke producten

04.2.5.1

Extra jam of extra confituur en extra gelei, als omschreven in Richtlijn 2001/113/EG

04.2.5.2

Jam of confituur, gelei en marmelade alsmede kastanjepasta, als omschreven in Richtlijn 2001/113/EG

04.2.5.3

Andere soortgelijke smeerbare groente- en fruitproducten

04.2.5.4

Notenboter en notenpasta

04.2.6

Verwerkte aardappelproducten

05.

Snoepgoed

05.1

Cacao- en chocoladeproducten als omschreven in Richtlijn 2000/36/EG

05.2

Ander snoepgoed, inclusief microproducten ter verfrissing van de adem

05.3

Kauwgom

05.4

Versieringen, afdeklagen en vullingen, met uitzondering van onder categorie 4.2.4 vallen vullingen op basis van fruit

06.

Granen en graanproducten

06.1

Granen, heel, gebroken of in vlokken

06.2

Meel, andere gemalen producten en zetmeel

06.2.1

Meel, bloem

06.2.2

Zetmeel

06.3

Ontbijtgranen

06.4

Deegwaren

06.4.1

Verse deegwaren

06.4.2

Droge deegwaren

06.4.3

Voorgekookte deegwaren, vers

06.4.4

Gnocchi van aardappelen

06.4.5

Vullingen voor gevulde deegwaren (ravioli en soortgelijke producten)

06.5

Noedels

06.6

Beslag

06.7

Voorgekookte of verwerkte granen

07.

Bakkerijproducten

07.1

Brood en broodjes

07.1.1

Brood, uitsluitend bereid van de volgende ingrediënten: tarwebloem, water, gist of bakpoeder, zout

07.1.2

Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Banketbakkerswaren

08.

Vlees

08.1

Onverwerkt vlees

08.1.1

Onverwerkt vlees, behalve vleesbereidingen als omschreven in Verordening (EG) nr. 853/2004

08.1.2

Vleesbereidingen als omschreven in Verordening (EG) nr. 853/2004

08.2

Verwerkt vlees

08.2.1

Niet-warmtebehandeld verwerkt vlees

08.2.2

Warmtebehandeld verwerkt vlees

08.2.3

Darmen, afdeklagen en versieringen voor vlees

08.2.4

Traditioneel vervaardigde gezouten vleesproducten waarvoor specifieke bepalingen inzake nitrieten en nitraten gelden

08.2.4.1

Traditionele in een pekelbad gezouten producten (vleesproducten die in een pekeloplossing van nitrieten en/of nitraten, zout en andere bestanddelen worden gedompeld)

08.2.4.2

Traditioneel vervaardigde drooggezouten producten (bij droogzouten wordt de buitenkant van het vlees droog ingewreven met een pekelmengsel dat nitrieten en/of nitraten, zout en andere bestanddelen bevat, gevolgd door stabilisatie/rijping)

08.2.4.3

Overige traditioneel vervaardigde gezouten producten (combinatie van zouten in een pekelbad en droogzouten, of waarbij nitrieten en/of nitraten bestanddeel zijn van een samengesteld product of waarbij de pekeloplossing in het product wordt ingespoten voordat het wordt gekookt)

09.

Vis en visserijproducten

09.1

Onverwerkte vis en visserijproducten

09.1.1

Onverwerkte vis

09.1.2

Onverwerkte schaal- en weekdieren

09.2

Verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren

09.3

Viskuit

10.

Eieren en eiproducten

10.1

Onverwerkte eieren

10.2

Verwerkte eieren en eiproducten

11.

Suikers, stroop, honing en tafelzoetstoffen

11.1

Suikers en stroop als bedoeld in Richtlijn 2001/111/EG

11.2

Andere suikers en stroop

11.3

Honing als omschreven in Richtlijn 2001/110/EG

11.4

Tafelzoetstoffen

11.4.1

Tafelzoetstoffen in vloeibare vorm

11.4.2

Tafelzoetstoffen in poedervorm

11.4.3

Tafelzoetstoffen in tabletvorm

12.

Zouten, specerijen, soepen, sauzen, salades en eiwitproducten

12.1

Zout en zoutvervangers

12.1.1

Zout

12.1.2

Zoutvervangers

12.2

Kruiden, specerijen en kruiderijen

12.2.1

Kruiden en specerijen

12.2.2

Kruiderijen en kruidenmixen

12.3

Azijn

12.4

Mosterd

12.5

Soepen en bouillons

12.6

Sauzen

12.7

Salades en hartige broodsmeersels

12.8

Gist en gistproducten

12.9

Eiwitproducten, met uitzondering van producten die onder categorie 1.8 vallen

13.

Voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen als omschreven in Richtlijn 2009/39/EG

13.1

Levensmiddelen voor zuigelingen en peuters

13.1.1

Volledige zuigelingenvoeding als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie (18)

13.1.2

Opvolgzuigelingenvoeding als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG

13.1.3

Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie (19)

13.1.4

Andere levensmiddelen voor peuters

13.1.5

Dieetvoeding voor zuigelingen en peuters voor medisch gebruik als omschreven in Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie (20) en speciaal samengesteld voedsel voor zuigelingen

13.1.5.1

Dieetvoeding voor zuigelingen voor medisch gebruik en speciaal samengesteld voedsel voor zuigelingen

13.1.5.2

Dieetvoeding voor baby's en peuters voor medisch gebruik als omschreven in Richtlijn 1999/21/EG

13.2

Dieetvoeding voor medisch gebruik als omschreven in Richtlijn 1999/21/EG (met uitzondering van producten die onder categorie 13.1.5 vallen)

13.3

Dieetvoeding voor gewichtsbeperking ter vervanging van de totale dagelijkse voedselinname of van een maaltijd (gehele of gedeeltelijke vervanging van de volledige dagelijkse voeding)

13.4

Levensmiddelen voor personen met een glutenintolerantie als omschreven in Verordening (EG) nr. 41/2009 van de Commissie (21)

14.

Dranken

14.1

Niet-alcoholhoudende dranken

14.1.1

Water, inclusief natuurlijk mineraalwater als omschreven in Richtlijn 2009/54/EG, alsmede bronwater en ander water in flessen of andere verpakkingen

14.1.2

Vruchtensappen als omschreven in Richtlijn 2001/112/EG en groentesappen

14.1.3

Vruchtennectars als omschreven in Richtlijn 2001/112/EG, groentedranken en soortgelijke producten

14.1.4

Gearomatiseerde dranken

14.1.5

Koffie, thee, vruchten- en kruidenthee, cichorei; extracten van thee, vruchten- en kruidenthee en cichorei; thee-, planten-, vruchten- en graanbereidingen voor infusies, alsmede mengsels en instantmengsels van deze producten

14.1.5.1

Koffie, koffie-extract

14.1.5.2

Overige

14.2

Alcoholhoudende dranken, inclusief hun alcoholvrije en alcoholarme pendanten

14.2.1

Bier en moutdranken

14.2.2

Wijn en andere producten als omschreven in Verordening (EG) nr. 1234/2007 en alcoholarme pendanten

14.2.3

Cider en perencider

14.2.4

Vruchtenwijn en „made wine”

14.2.5

Mede

14.2.6

Gedistilleerde dranken als omschreven in Verordening (EG) nr. 110/2008

14.2.7

Gearomatiseerde wijnproducten als omschreven in Verordening (EEG) nr. 1601/91

14.2.7.1

Gearomatiseerde wijnen

14.2.7.2

Gearomatiseerde dranken op basis van wijn

14.2.7.3

Gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten

14.2.8

Andere alcoholhoudende dranken, inclusief mengsels van alcoholhoudende dranken met niet-alcoholhoudende dranken, en gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15 %

15.

Kant-en-klare hapjes en snacks

15.1

Snacks op basis van aardappelen, granen, meel of zetmeel

15.2

Verwerkte noten

16.

Desserts, met uitzondering van producten die onder de categorieën 1, 3 en 4 vallen

17.

Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad  (22), met uitzondering van voedingssupplementen voor zuigelingen en peuters

17.1

Voedingssupplementen in vaste vorm, waaronder capsules, tabletten en soortgelijke vormen, met uitzondering van kauwtabletten

17.2

Voedingssupplementen in vloeibare vorm

17.3

Voedingssupplementen in de vorm van siroop of kauwtabletten

18.

Niet onder de categorieën 1 tot en met 17 vallende verwerkte levensmiddelen, met uitzondering van levensmiddelen voor zuigelingen en peuters

DEEL E

TOEGESTANE LEVENSMIDDELENADDITIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK IN LEVENSMIDDELENCATEGORIEËN

Categorienummer

E-nummer

Naam

Maximum (mg/kg of mg/l)

Voetnoten

Beperkingen/uitzonderingen

0.

In alle levensmiddelencategorieën toegestane levensmiddelenadditieven

E 290

Koolstofdioxide

quantum satis

 

 

E 938

Argon

quantum satis

 

 

E 939

Helium

quantum satis

 

 

E 941

Stikstof

quantum satis

 

 

E 942

Distikstofoxide

quantum satis

 

 

E 948

Zuurstof

quantum satis

 

 

E 949

Waterstof

quantum satis

 

 

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

10 000

(1) (4) (57)

alleen levensmiddelen in poedervorm (d.w.z. levensmiddelen die tijdens het productieproces gedroogd zijn, en mengsels daarvan), behalve de in tabel 1 van deel A van deze bijlage opgenomen levensmiddelen

E 551 – E 559

Siliciumdioxide — Silicaten

10 000

(1) (57)

alleen levensmiddelen in poedervorm (d.w.z. levensmiddelen die tijdens het productieproces gedroogd zijn, en mengsels daarvan), behalve de in tabel 1 van deel A van deze bijlage opgenomen levensmiddelen

E 459

Bèta-cyclodextrine

quantum satis

 

alleen levensmiddelen in tablet- of drageevorm, behalve de in tabel 1 van deel A van deze bijlage opgenomen levensmiddelen

E 551 – E 559

Siliciumdioxide — Silicaten

quantum satis

(1)

alleen levensmiddelen in tablet- of drageevorm, behalve de in tabel 1 van deel A van deze bijlage opgenomen levensmiddelen

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

(57):

Het maximum geldt tenzij in de punten 01 tot en met 18 van deze bijlage een ander maximumgehalte voor afzonderlijke levensmiddelen of levensmiddelencategorieën is vastgesteld.

01

Zuivelproducten en zuivelanalogen

01.1

Niet-gearomatiseerde, gepasteuriseerde en gesteriliseerde (met inbegrip van UHT-sterilisatie) melk

E 331

Natriumcitraten

4 000

 

alleen UHT-geitenmelk

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

1 000

(1) (4)

alleen gesteriliseerde melk en UHT-melk

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

01.2

Niet-gearomatiseerde, gefermenteerde melkproducten, met inbegrip van niet-gearomatiseerde natuurlijke karnemelk (met uitzondering van gesteriliseerde karnemelk), die na de fermentatie geen warmtebehandeling hebben ondergaan

01.3

Niet-gearomatiseerde, gefermenteerde melkproducten die na de fermentatie een warmtebehandeling hebben ondergaan

Groep I

Additieven

 

 

 

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

1 000

(1) (2)

alleen gestremde melk

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(2):

Het maximum geldt voor de som en de hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

01.4

Gearomatiseerde, gefermenteerde melkproducten, met inbegrip van producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan

Groep I

Additieven

 

 

 

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

 

 

 

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

150

 

 

Groep IV

Polyolen

quantum satis

 

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 160b

Annatto, bixine, norbixine

10

 

 

E 160d

Lycopeen

30

 

 

E 200 – E 213

Sorbinezuur — Sorbaten; Benzoëzuur — Benzoaten

300

(1) (2)

alleen desserts op basis van zuivelproducten die geen warmtebehandeling hebben ondergaan

E 297

Fumaarzuur

4 000

 

alleen desserts met vruchtensmaak

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

3 000

(1) (4)

 

E 355 – E 357

Adipinezuur — Adipaten

1 000

 

alleen desserts met vruchtensmaak

E 363

Barnsteenzuur

6 000

 

 

E 416

Karayagom

6 000

 

 

E 427

Cassiagom

2 500

 

 

E 432 – E 436

Polysorbaten

1 000

 

 

E 473 – E 474

Sucrose-esters van vetzuren — Sucroglyceriden

5 000

 

 

E 475

Polyglycerolesters van vetzuren

2 000

 

 

E 477

Esters van propaan-1,2-diol met vetzuren

5 000

 

 

E 481 – E 482

Stearoyl-2-lactylaten

5 000

 

 

E 483

Stearyltartraat

5 000

 

 

E 491 – E 495

Sorbitaanesters

5 000

 

 

E 950

Acesulfaam-K

350

 

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 951

Aspartaam

1 000

 

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 952

Cyclaamzuur en natrium- en calciumcyclamaat

250

(51)

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 954

Sacharine en natrium-, kalium- en calciumsacharinaat

100

(52)

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 955

Sucralose

400

 

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 957

Thaumatine

5

 

alleen als smaakversterker

E 959

Neohesperidine-DC

50

 

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 962

Aspartaam-acesulfaamzout

350

(11)a (49) (50)

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 961

Neotaam

32

 

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(2):

Het maximum geldt voor de som en de hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

(11):

De grenswaarden worden uitgedrukt in a) acesulfaam-K-equivalenten of b) aspartaamequivalenten.

(49):

De maximaal te gebruiken hoeveelheden zijn afgeleid van de maxima voor de bestanddelen, aspartaam (E 951) en acesulfaam-K (E 950).

(50):

De maxima voor E 951 en E 950 mogen niet worden overschreden door het gebruik van aspartaam-acesulfaamzout, afzonderlijk of in combinatie met E 950 of E 951.

(51):

De maximaal te gebruiken hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(52):

De maximaal te gebruiken hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij imide.

01.5

Gedehydrateerde melk als omschreven in Richtlijn 2001/114/EG

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

 

behalve niet-gearomatiseerde producten

E 300

Ascorbinezuur

quantum satis

 

 

E 301

Natriumascorbaat

quantum satis

 

 

E 304

Vetzuuresters van ascorbinezuur

quantum satis

 

 

E 310 – E 320

Gallaten, TBHQ en BHA

200

(1)

alleen melkpoeder voor automaten

E 322

Lecithinen

quantum satis

 

 

E 331

Natriumcitraten

quantum satis

 

 

E 332

Kaliumcitraten

quantum satis

 

 

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

1 000

(1) (4)

alleen gedeeltelijk gedehydrateerde melk met minder dan 28 % vaste stof

E 338-452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

1 500

(1) (4)

alleen gedeeltelijk gedehydrateerde melk met meer dan 28 % vaste stof

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

2 500

(1) (4)

alleen melkpoeder en mageremelkpoeder

E 392

Extracten van rozemarijn

200

(41) (46)

alleen melkpoeder voor automaten

E 392

Extracten van rozemarijn

30

(46)

alleen melkpoeder voor de bereiding van consumptie-ijs

E 407

Carrageen

quantum satis

 

 

E 500 (ii)

Natriumwaterstofcarbonaat

quantum satis

 

 

E 501 (ii)

Kaliumwaterstofcarbonaat

quantum satis

 

 

E 509

Calciumchloride

quantum satis

 

 

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

(41):

Uitgedrukt op basis van het vetgehalte.

(46):

Uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur.

01.6

Room en roompoeder

01.6.1

Niet-gearomatiseerde, gepasteuriseerde room (met uitzondering van room met verlaagd vetgehalte)

E 401

Natriumalginaat

quantum satis

 

 

E 402

Kaliumalginaat

quantum satis

 

 

E 407

Carrageen

quantum satis

 

 

E 466

Carboxymethylcellulose

quantum satis

 

 

E 471

Mono- en diglyceriden van vetzuren

quantum satis

 

 

01.6.2

Niet-gearomatiseerde, met levende fermenten gefermenteerde roomproducten en vervangingsproducten, met een vetgehalte van minder dan 20 %

E 406

Agaragar

quantum satis

 

 

E 407

Carrageen

quantum satis

 

 

E 410

Johannesbroodpitmeel

quantum satis

 

 

E 412

Guarpitmeel

quantum satis

 

 

E 415

Xanthaangom

quantum satis

 

 

E 440

Pectinen

quantum satis

 

 

E 460

Cellulose

quantum satis

 

 

E 466

Carboxymethylcellulose

quantum satis

 

 

E 471

Mono- en diglyceriden van vetzuren

quantum satis

 

 

E 1404

Geoxideerd zetmeel

quantum satis

 

 

E 1410

Monozetmeelfosfaat

quantum satis

 

 

E 1412

Dizetmeelfosfaat

quantum satis

 

 

E 1413

Gefosfateerd dizetmeelfosfaat

quantum satis

 

 

E 1414

Geacetyleerd dizetmeelfosfaat

quantum satis

 

 

E 1420

Geacetyleerd zetmeel

quantum satis

 

 

E 1422

Geacetyleerd dizetmeeladipaat

quantum satis

 

 

E 1440

Hydroxypropylzetmeel

quantum satis

 

 

E 1442

Hydroxypropyldizetmeelfosfaat

quantum satis

 

 

E 1450

Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat

quantum satis

 

 

E 1451

Geacetyleerd geoxideerd zetmeel

quantum satis

 

 

01.6.3

Andere room

Groep I

Additieven

 

 

 

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

 

alleen gearomatiseerde room

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

150

 

alleen gearomatiseerde room

E 234

Nisine

10

 

alleen clotted cream

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

5 000

(1) (4)

alleen gesteriliseerde room, gepasteuriseerde room, UHT-room en geslagen room

E 473 – E 474

Sucrose-esters van vetzuren — Sucroglyceriden

5 000

(1)

alleen gesteriliseerde room en gesteriliseerde room met verlaagd vetgehalte

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

01.7

Kaas en kaasproducten

01.7.1

Ongerijpte kaas, met uitzondering van producten die onder categorie 16 vallen

Groep I

Additieven

 

 

behalve mozzarella en niet-gearomatiseerde, met levende fermenten gefermenteerde, ongerijpte kaas

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

 

alleen gearomatiseerde ongerijpte kaas

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

150

 

alleen gearomatiseerde ongerijpte kaas

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

1 000

(1) (2)

 

E 234

Nisine

10

 

alleen mascarpone

E 260

Azijnzuur

quantum satis

 

alleen mozzarella

E 270

Melkzuur

quantum satis

 

alleen mozzarella

E 330

Citroenzuur

quantum satis

 

alleen mozzarella

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

2 000

(1) (4)

behalve mozzarella

E 460 (ii)

Cellulose in poedervorm

quantum satis

 

alleen geraspte en gesneden mozzarella

E 575

Glucono-delta-lacton

quantum satis

 

alleen mozzarella

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(2):

Het maximum geldt voor de som en de hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

01.7.2

Gerijpte kaas

E 1105

Lysozym

quantum satis

 

 

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

125

 

alleen rode gemarmerde kaas

E 140

Chlorofylen, chlorofylinen

quantum satis

 

alleen Sage Derby-kaas

E 141

Kopercomplexen van chlorofylen en chlorofylinen

quantum satis

 

alleen Sage Derby-kaas

E 153

Plantaardige koolstof

quantum satis

 

alleen Morbier-kaas

E 160a

Carotenen

quantum satis

 

alleen gerijpte oranje, gele en gebroken-witte kaas

E 160b

Annatto, bixine, norbixine

15

 

alleen gerijpte oranje, gele en gebroken-witte kaas

E 160b

Annatto, bixine, norbixine

50

 

alleen Red Leicester-kaas

E 160b

Annatto, bixine, norbixine

35

 

alleen Mimolette-kaas

E 160c

Paprika-extract, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

alleen gerijpte oranje, gele en gebroken-witte kaas

E 163

Anthocyanen

quantum satis

 

alleen rode gemarmerde kaas

E 170

Calciumcarbonaat

quantum satis

 

 

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

1 000

(1) (2)

alleen voorverpakte, in plakken of stukken gesneden kaas, gelaagde kaas en kaas met toegevoegde levensmiddelen

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

quantum satis

 

alleen oppervlaktebehandeling van gerijpte producten

E 234

Nisine

12,5

(29)

 

E 235

Natamycine

1

(8)

alleen oppervlaktebehandeling van harde, halfharde en halfzachte kaas

E 239

Hexamethyleentetramine

25 mg/kg restgehalte, uitgedrukt als formaldehyd

 

alleen Provolone-kaas

E 251 – E 252

Nitraten

150

(30)

alleen harde, halfharde en halfzachte kaas

E 280 – E 283

Propionzuur — Propionaten

quantum satis

 

alleen oppervlaktebehandeling

E 460

Cellulose in poedervorm

quantum satis

 

alleen gerijpte kaas, gesneden of geraspt

E 500 (ii)

Natriumwaterstofcarbonaat

quantum satis

 

alleen zuremelkse kaas

E 504

Magnesiumcarbonaten

quantum satis

 

 

E 509

Calciumchloride

quantum satis

 

 

E 551 – E 559

Siliciumdioxide — Silicaten

10 000

(1)

alleen harde en halfharde kaas, gesneden of geraspt

E 575

Glucono-delta-lacton

quantum satis

 

 

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(2):

Het maximum geldt voor de som en de hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(8)

mg/dm2 oppervlakte (niet aanwezig op een diepte van 5 mm).

(29):

Deze stof kan van nature in bepaalde kaassoorten voorkomen ten gevolge van gistingsprocessen.

(30):

In de kaasmelk of gelijkwaardige hoeveelheid indien toegevoegd na verwijdering van wei en toevoeging van water.

01.7.3

Eetbare kaaskorsten

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

 

 

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

quantum satis

 

 

E 160d

Lycopeen

30

 

 

E 180

Litholrubine BK

quantum satis

 

 

E 160b

Annatto, bixine, norbixine

20

 

 

01.7.4

Weikaas

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

 

 

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

1 000

(1) (2)

alleen voorverpakte gesneden kaas, gelaagde kaas en kaas met toegevoegde levensmiddelen

E 251 – E 252

Nitraten

150

(30)

alleen kaasmelk van harde, halfharde en halfzachte kaas

E 260

Azijnzuur

quantum satis

 

 

E 270

Melkzuur

quantum satis

 

 

E 330

Citroenzuur

quantum satis

 

 

E 460 (ii)

Cellulose in poedervorm

quantum satis

 

alleen geraspte en gesneden kaas

E 575

Glucono-delta-lacton

quantum satis

 

 

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(2):

Het maximum geldt voor de som en de hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(30):

In de kaasmelk of gelijkwaardige hoeveelheid indien toegevoegd na verwijdering van wei en toevoeging van water.

01.7.5

Smeltkaas

Groep I

Additieven

 

 

 

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

 

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 100

Curcumine

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 102

Tartrazine

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 104

Chinolinegeel

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 122

Azorubine, karmozijn

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 160e

Bèta-apo-8'-carotenal (C30)

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 161b

Luteïne

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 160d

Lycopeen

5

 

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 160a

Carotenen

quantum satis

 

 

E 160c

Paprika-extract, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

 

E 160b

Annatto, bixine, norbixine

15

 

 

E 200 – E 203

Sorbinezuur – sorbaten

2 000

(1) (2)

 

E 234

Nisine

12,5

(29)

 

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

20 000

(1) (4)

 

E 427

Cassiagom

2 500

 

 

E 551 – E 559

Siliciumdioxide — Silicaten

10 000

(1)

 

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(2):

Het maximum geldt voor de som en de hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

(29):

Deze stof kan van nature in bepaalde kaassoorten voorkomen ten gevolge van gistingsprocessen.

(33):

Maximumgehalte voor E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e en E 161b, afzonderlijk of in combinatie.

01.7.6

Kaasproducten (met uitzondering van producten die onder categorie 16 vallen)

Groep I

Additieven

 

 

 

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

 

alleen gearomatiseerde ongerijpte producten

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

100

 

alleen gearomatiseerde ongerijpte producten

E 1105

Lysozym

quantum satis

 

alleen gerijpte producten

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

125

 

alleen rode gemarmerde producten

E 160a

Carotenen

quantum satis

 

alleen gerijpte oranje, gele en gebroken-witte producten

E 160b

Annatto, bixine, norbixine

15

 

alleen gerijpte oranje, gele en gebroken-witte producten

E 160c

Paprika-extract, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

alleen gerijpte oranje, gele en gebroken-witte producten

E 163

Anthocyanen

quantum satis

 

alleen rode gemarmerde producten

E 170

Calciumcarbonaat

quantum satis

 

alleen gerijpte producten

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

1 000

(1) (2)

alleen ongerijpte producten, voorverpakte gesneden gerijpte producten, gelaagde gerijpte producten en gerijpte producten met toegevoegde levensmiddelen

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

quantum satis

 

alleen oppervlaktebehandeling van gerijpte producten

E 234

Nisine

12,5

(29)

alleen gerijpte en verwerkte producten

E 235

Natamycine

1 mg/dm2 oppervlakte (niet aanwezig op een diepte van 5 mm)

 

alleen oppervlaktebehandeling van harde, halfharde en halfzachte producten

E 251 – E 252

Nitraten

150

(30)

alleen harde, halfharde en halfzachte producten

E 280 – E 283

Propionzuur — Propionaten

quantum satis

 

alleen oppervlaktebehandeling van gerijpte producten

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

2 000

(1) (4)

alleen ongerijpte producten

E 460

Cellulose in poedervorm

quantum satis

 

alleen gesneden of geraspte, gerijpte en ongerijpte producten

E 504

Magnesiumcarbonaten

quantum satis

 

alleen gerijpte producten

E 509

Calciumchloride

quantum satis

 

alleen gerijpte producten

E 551 – E 559

Siliciumdioxide — Silicaten

10 000

(1)

alleen gesneden of geraspte harde en halfharde producten

E 575

Glucono-delta-lacton

quantum satis

 

alleen gerijpte producten

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(2):

Het maximum geldt voor de som en de hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

(29):

Deze stof kan van nature in bepaalde producten voorkomen ten gevolge van gistingsprocessen.

(30):

In de kaasmelk of gelijkwaardige hoeveelheid indien toegevoegd na verwijdering van wei en toevoeging van water.

01.8

Zuivelanalogen, inclusief koffiewitmakers

Groep I

Additieven

 

 

 

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

 

 

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

quantum satis

(1) (2)

alleen kaasanalogen (alleen oppervlaktebehandeling)

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

2 000

(1) (2)

alleen kaasanalogen op basis van eiwit

E 251 – E 252

Nitraten

150

(30)

alleen kaasanalogen op basis van zuivelproducten

E 280 – E 283

Propionzuur — Propionaten

quantum satis

 

alleen kaasanalogen (alleen oppervlaktebehandeling)

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

5 000

(1) (4)

alleen analogen voor geslagen room

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

20 000

(1) (4)

alleen smeltkaasanalogen

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

30 000

(1) (4)

alleen koffiewitmakers

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

50 000

(1) (4)

alleen koffiewitmakers voor automaten

E 432 – E 436

Polysorbaten

5 000

(1)

alleen melk- en roomanalogen

E 473 – E 474

Sucrose-esters van vetzuren — Sucroglyceriden

5 000

(1)

alleen roomanalogen

E 473 – E 474

Sucrose-esters van vetzuren — Sucroglyceriden

20 000

(1)

alleen koffiewitmakers

E 475

Polyglycerolesters van vetzuren

5 000

 

alleen melk- en roomanalogen

E 475

Polyglycerolesters van vetzuren

500

 

alleen koffiewitmakers

E 477

Esters van propaan-1,2-diol met vetzuren

1 000

 

alleen koffiewitmakers

E 477

Esters van propaan-1,2-diol met vetzuren

5 000

 

alleen melk- en roomanalogen

E 481 – E 482

Stearoyl-2-lactylaten

3 000

(1)

alleen koffiewitmakers

E 491 – E 495

Sorbitaanesters

5 000

(1)

alleen melk- en roomanalogen, koffiewitmakers

E 551 – E 559

Siliciumdioxide — Silicaten

10 000

(1)

alleen gesneden of geraspte kaasanalogen en smeltkaasanalogen, koffiewitmakers

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(2):

Het maximum geldt voor de som en de hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

(30):

In de kaasmelk of gelijkwaardige hoeveelheid indien toegevoegd na verwijdering van wei en toevoeging van water.

02

Oliën, vetten en en emulsies van oliën en vetten

02.1

Vrijwel watervrije oliën en vetten (met uitzondering van watervrij melkvet)

E 100

Curcumine

quantum satis

 

alleen vetten

E 160a

Carotenen

quantum satis

 

alleen vetten

E 160b

Annatto, bixine, norbixine

10

 

alleen vetten

E 270

Melkzuur

quantum satis

 

alleen voor producten die bestemd zijn voor bakken en/of braden of voor de bereiding van jus

E 300

Ascorbinezuur

quantum satis

 

alleen voor producten die bestemd zijn voor bakken en/of braden of voor de bereiding van jus

E 304

Vetzuuresters van ascorbinezuur

quantum satis

 

behalve olie van eerste persing en olijfolie

E 306

Tocoferolrijk extract

quantum satis

 

behalve olie van eerste persing en olijfolie

E 307

Alfa-tocoferol

quantum satis

 

behalve olie van eerste persing en olijfolie

E 307

Alfa-tocoferol

200

 

alleen geraffineerde olijfolie, met inbegrip van olie van afvallen van olijven

E 308

Gamma-tocoferol

quantum satis

 

behalve olie van eerste persing en olijfolie

E 309

Delta-tocoferol

quantum satis

 

behalve olie van eerste persing en olijfolie

E 310 – E 320

Gallaten, TBHQ en BHA, afzonderlijk of in combinatie

200

(1) (41)

alleen vetten en oliën voor professionele bereiding van warmtebehandelde levensmiddelen, bakolie en -vet (behalve olie van afvallen van olijven) en reuzel, visolie, runder-, pluimvee en schapenvet

E 321

Butylhydroxytolueen (BHT)

100

(41)

alleen vetten en oliën voor professionele bereiding van warmtebehandelde levensmiddelen, bakolie en -vet (behalve olie van afvallen van olijven) en reuzel, visolie, runder-, pluimvee en schapenvet

E 322

Lecithinen

30 000

 

behalve olie van eerste persing en olijfolie

E 330

Citroenzuur

quantum satis

 

behalve olie van eerste persing en olijfolie

E 331

Natriumcitraten

quantum satis

 

behalve olie van eerste persing en olijfolie

E 332

Kaliumcitraten

quantum satis

 

behalve olie van eerste persing en olijfolie

E 333

Calciumcitraten

quantum satis

 

behalve olie van eerste persing en olijfolie

E 392

Extracten van rozemarijn

30

(41) (46)

alleen plantaardige oliën (behalve olie van eerste persing en olijfolie) en vetten waarin het aandeel meervoudig onverzadigde vetzuren hoger is dan 15 % (m/m), voor gebruik in niet-warmtebehandelde levensmiddelen

E 392

Extracten van rozemarijn

50

(41) (46)

alleen visolie en algenolie, reuzel, runder-, pluimvee-, schapen- en varkensvet, vetten en oliën voor professionele bereiding van warmtebehandelde levensmiddelen, bakolie en -vet, behalve olie van afvallen van olijven

E 471

Mono- en diglyceriden van vetzuren

10 000

 

behalve olie van eerste persing en olijfolie

E 472c

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur

quantum satis

 

alleen voor producten die bestemd zijn voor bakken en/of braden of voor de bereiding van jus

E 900

Dimethylpolysiloxaan

10

 

alleen bakolie en -vet

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(41):

Uitgedrukt op basis van het vetgehalte.

(46):

Uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur.

02.2

Emulsies van oliën en vetten, voornamelijk van het type water in olie

02.2.1

Boter en boterconcentraat, butteroil en watervrij melkvet

E 160a

Carotenen

quantum satis

 

behalve boter van schapen- en geitenmelk

E 500

Natriumcarbonaten

quantum satis

 

alleen zureroomboter

E 338 – E -452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

2 000

(1) (4)

alleen zureroomboter

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

02.2.2

Andere emulsies van oliën en vetten, inclusief smeerbare producten als omschreven in Verordening (EG) nr. 1234/2007 en vloeibare emulsies

Groep I

Additieven

 

 

 

E 100

Curcumine

quantum satis

 

behalve boter met verlaagd vetgehalte

E 160a

Carotenen

quantum satis

 

 

E 160b

Annatto, bixine, norbixine

10

 

behalve boter met verlaagd vetgehalte

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

1 000

(1) (2)

alleen vetemulsies (behalve boter) met een vetgehalte van 60 % of meer

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

2 000

(1) (2)

alleen vetemulsies met een vetgehalte van minder dan 60 %

E 310 – E 320

Gallaten, TBHQ en BHA, afzonderlijk of in combinatie

200

(1) (2)

alleen bakvet

E 321

Butylhydroxytolueen (BHT)

100

 

alleen bakvet

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

5 000

(1) (4)

alleen smeerbare vetproducten

E 385

Calciumdinatrium-ethyleendiaminetetraäcetaat (calciumdinatrium-EDTA)

100

 

alleen smeerbare vetproducten zoals gedefinieerd in artikel 115 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en bijlage XV daarbij, met een vetgehalte van maximaal 41 %

E 405

Propyleenglycolalginaat

3 000

 

 

E 432 – E 436

Polysorbaten

10 000

(1)

alleen vetemulsies voor bakwerk

E 473 – E 474

Sucrose-esters van vetzuren — Sucroglyceriden

10 000

(1)

alleen vetemulsies voor bakwerk

E 475

Polyglycerolesters van vetzuren

5 000

 

 

E 476

Polyglycerolpolyricinoleaat

4 000

 

alleen smeerbare vetproducten als omschreven in artikel 115 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en bijlage XV daarbij, met een vetgehalte van maximaal 41 % en soortgelijke producten met een vetegehalte van minder dan 10 %

E 477

Esters van propaan-1,2-diol met vetzuren

10 000

 

alleen vetemulsies voor bakwerk

E 479b

Thermisch geoxideerde sojaolie, na reactie met mono- en diglyceriden van vetzuren

5 000

 

alleen vetemulsies voor braden

E 481 – E 482

Stearoyl-2-lactylaten

10 000

(1)

 

E 491 – E 495

Sorbitaanesters

10 000

(1)

 

E 551 – E 559

Siliciumdioxide — Silicaten

30 000

(1)

alleen producten om blik in te vetten

E 900

Dimethylpolysiloxaan

10

 

alleen bakolie en -vet

E 959

Neohesperidine-DC

5

 

alleen als smaakversterker, alleen in de vetgroepen B en C in bijlage XV bij Verordening (EG) nr. 1234/2007

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(2):

Het maximum geldt voor de som en de hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

02.3

Bakspray op basis van plantaardige olie

Groep I

Additieven

 

 

 

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

30 000

(1) (4)

alleen sprays van emulsies op basis van water voor het aanbrengen van een laag op bakblikken

E 392

Extracten van rozemarijn

50

(41) (46)

alleen vetten en oliën voor professionele bereiding van warmtebehandelde levensmiddelen

E 551 – E 559

Siliciumdioxide — Silicaten

30 000

(1)

alleen producten om blik in te vetten

E 943a

Butaan

quantum satis

 

alleen bakspray op basis van plantaardige olie (alleen voor beroepsmatig gebruik) en emulsiespray op basis van water

E 943b

Isobutaan

quantum satis

 

alleen bakspray op basis van plantaardige olie (alleen voor beroepsmatig gebruik) en emulsiespray op basis van water

E 944

Propaan

quantum satis

 

alleen bakspray op basis van plantaardige olie (alleen voor beroepsmatig gebruik) en emulsiespray op basis van water

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

(41):

Uitgedrukt op basis van het vetgehalte.

(46):

Uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur.

03

Consumptie-ijs

Groep I

Additieven

 

 

 

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

 

 

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

150

(25)

 

Groep IV

Polyolen

quantum satis

 

alleen ijs met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 160b

Annatto, bixine, norbixine

20

 

 

E 160d

Lycopeen

40

 

 

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

1 000

(1) (4)

 

E 405

Propyleenglycolalginaat

3 000

 

alleen consumptie-ijs op basis van water

E 427

Cassiagom

2 500

 

 

E 432 – E 436

Polysorbaten

1 000

(1)

 

E 473 – E 474

Sucrose-esters van vetzuren — Sucroglyceriden

5 000

(1)

 

E 477

Esters van propaan-1,2-diol met vetzuren

3 000

 

 

E 491 – E 495

Sorbitaanesters

500

(1)

 

E 901

Bijenwas, wit en geel

quantum satis

 

alleen voorverpakte wafels met consumptie-ijs

E 950

Acesulfaam-K

800

 

alleen ijs met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 951

Aspartaam

800

 

alleen ijs met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 954

Sacharine en natrium-, kalium- en calciumsacharinaat

100

(52)

alleen ijs met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 955

Sucralose

320

 

alleen ijs met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 957

Thaumatine

50

 

alleen ijs met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 959

Neohesperidine-DC

50

 

alleen ijs met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 961

Neotaam

26

 

alleen ijs met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 962

Aspartaam-acesulfaamzout

800

(11)b (49) (50)

alleen ijs met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(2):

Het maximum geldt voor de som en de hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(4):

Het maximum wordt uitgedrukt als P2O5.

(11):

De grenswaarden worden uitgedrukt in a) acesulfaam-K-equivalenten of b) aspartaamequivalenten.

(25):

De hoeveelheid van elk van de kleurstoffen E 110, E 122, E 124 en E 155 mag niet meer bedragen dan 50 mg/kg of 50 mg/l.

(49):

De maximaal te gebruiken hoeveelheden zijn afgeleid van de maxima voor de bestanddelen, aspartaam (E 951) en acesulfaam-K (E 950).

(50):

De maxima voor E 951 en E 950 mogen niet worden overschreden door het gebruik van aspartaam-acesulfaamzout, afzonderlijk of in combinatie met E 950 of E 951.

(51):

De maximaal te gebruiken hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(52):

De maximaal te gebruiken hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij imide.

04

Groenten en fruit

04.1

Onverwerkte groenten en fruit

04.1.1

Verse groenten en fruit, heel

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

20

 

alleen oppervlaktebehandeling van ongeschilde verse citrusvruchten

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

10

(3)

alleen tafeldruiven, verse lychees (gemeten in de eetbare delen) en blauwe bessen (Vaccinium corymbosum)

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

100

(3)

alleen vacuümverpakte suikermais

E 445

Glycerolesters van houthars

50

 

alleen oppervlaktebehandeling van citrusvruchten

E 473 – E 474

Sucrose-esters van vetzuren — Sucroglyceriden

quantum satis

(1)

alleen oppervlaktebehandeling van vers fruit

E 901

Bijenwas, wit en geel

quantum satis

 

alleen oppervlaktebehandeling van citrusvruchten, meloenen, appelen, peren, perziken en ananassen en als glansmiddel voor noten

E 902

Candelillawas

quantum satis

 

alleen oppervlaktebehandeling van citrusvruchten, meloenen, appelen, peren, perziken en ananassen en als glansmiddel voor noten

E 903

Carnaubawas

200

 

alleen oppervlaktebehandeling van citrusvruchten, meloenen, appelen, peren, perziken en ananassen en als glansmiddel voor noten

E 904

Schellak

quantum satis

 

alleen oppervlaktebehandeling van citrusvruchten, meloenen, appelen, peren, perziken en ananassen en als glansmiddel voor noten

E 905

Microkristallijne was

quantum satis

 

alleen oppervlaktebehandeling van meloenen, papaja's, mango's en avocado's

E 912

Esters van montaanzuur

quantum satis

 

alleen oppervlaktebehandeling van citrusvruchten, meloenen, papaja's, mango's, avocado's en ananassen

E 914

Geoxideerde polyethyleenwas

quantum satis

 

alleen oppervlaktebehandeling van citrusvruchten, meloenen, papaja's, mango's, avocado's en ananassen

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(3):

De maxima worden uitgedrukt als SO2-totaal uit alle bronnen; een SO2-gehalte van niet meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l wordt verwaarloosbaar geacht.

04.1.2

Groenten en fruit, geschild, gesneden en geraspt

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

50

(3)

alleen geschilde aardappelen

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

300

(3)

alleen pulp van uien, knoflook en sjalotten

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

800

(3)

alleen pulp van mierikswortel

E 296

Appelzuur

quantum satis

 

alleen voorverpakte, onverwerkte en geschilde aardappelen

E 300

Ascorbinezuur

quantum satis

 

alleen gebruiksklare gekoelde onverwerkte groenten en fruit en voorverpakte onverwerkte en geschilde aardappelen

E 301

Natriumascorbaat

quantum satis

 

alleen gebruiksklare gekoelde onverwerkte groenten en fruit en voorverpakte onverwerkte en geschilde aardappelen

E 302

Calciumascorbaat

quantum satis

 

alleen gebruiksklare gekoelde onverwerkte groenten en fruit en voorverpakte onverwerkte en geschilde aardappelen

E 330

Citroenzuur

quantum satis

 

alleen gebruiksklare gekoelde onverwerkte groenten en fruit en voorverpakte onverwerkte en geschilde aardappelen

E 331

Natriumcitraten

quantum satis

 

alleen gebruiksklare gekoelde onverwerkte groenten en fruit en voorverpakte onverwerkte en geschilde aardappelen

E 332

Kaliumcitraten

quantum satis

 

alleen gebruiksklare gekoelde onverwerkte groenten en fruit en voorverpakte onverwerkte en geschilde aardappelen

E 333

Calciumcitraten

quantum satis

 

alleen gebruiksklare gekoelde onverwerkte groenten en fruit en voorverpakte onverwerkte en geschilde aardappelen

(3):

De maxima worden uitgedrukt als SO2-totaal uit alle bronnen; een SO2-gehalte van niet meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l wordt verwaarloosbaar geacht.

04.1.3

Bevroren groenten en fruit

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

50

(3)

alleen witte groenten, met inbegrip van paddenstoelen en witte peulvruchten

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

100

(3)

alleen bevroren en diepgevroren aardappelen

E 300

Ascorbinezuur

quantum satis

 

 

E 301

Natriumascorbaat

quantum satis

 

 

E 302

Calciumascorbaat

quantum satis

 

 

E 330

Citroenzuur

quantum satis

 

 

E 331

Natriumcitraten

quantum satis

 

 

E 332

Kaliumcitraten

quantum satis

 

 

E 333

Calciumcitraten

quantum satis

 

 

(3):

De maxima worden uitgedrukt als SO2-totaal uit alle bronnen; een SO2-gehalte van niet meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l wordt verwaarloosbaar geacht.

04.2

Verwerkte groenten en fruit

04.2.1

Gedroogde groenten en fruit

Groep I

Additieven

 

 

De stoffen E 410, E 412, E 415 en E 417 mogen niet worden gebruikt voor de productie van gedehydrateerde levensmiddelen die bedoeld zijn voor rehydratering bij inname.

E 101

Riboflavinen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 122

Azorubine, karmozijn

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 129

Allurarood AG

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 131

Patentblauw V

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 133

Briljantblauw FCF

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 140

Chlorofylen, chlorofylinen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 141

Kopercomplexen van chlorofylen en chlorofylinen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 150a-d

Karamels

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 160a

Carotenen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 160c

Paprika-extract, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 162

Bietenrood, betanine

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 163

Anthocyanen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

1 000

(1) (2)

alleen gedroogde vruchten

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

50

(3)

alleen gedroogde kokosnoot

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

50

(3)

alleen witte groenten, verwerkt, met inbegrip van peulvruchten

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

100

(3)

alleen gedroogde paddenstoelen

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

150

(3)

alleen gedroogde gember

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

200

(3)

alleen gedroogde tomaten

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

400

(3)

alleen witte groenten, gedroogd

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

500

(3)

alleen gedroogde vruchten en noten in de schaal, behalve gedroogde appelen, peren, bananen, abrikozen, perziken, druiven, pruimen en vijgen

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

600

(3)

alleen gedroogde appelen en peren

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

1 000

(3)

alleen gedroogde bananen

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

2 000

(3)

alleen gedroogde abrikozen, perziken, druiven, pruimen en vijgen

E 907

Gehydrogeneerd poly-1-deceen

2 000

 

alleen als glansmiddel voor gedroogde vruchten

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(2):

Het maximum geldt voor de som en de hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(3):

De maxima worden uitgedrukt als SO2-totaal uit alle bronnen; een SO2-gehalte van niet meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l wordt verwaarloosbaar geacht.

(34):

Maximum voor E 120, E 122, E 124, E 129, E 131 en E 133, afzonderlijk of in combinatie.

04.2.2

Groenten en fruit in azijn, olie of pekel

Groep I

Additieven

 

 

 

E 101

Riboflavinen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 122

Azorubine, karmozijn

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 129

Allurarood AG

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 131

Patentblauw V

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 133

Briljantblauw FCF

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 140

Chlorofylen, chlorofylinen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 141

Kopercomplexen van chlorofylen en chlorofylinen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 150a-d

Karamels

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 160a

Carotenen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 160c

Paprika-extract, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 162

Bietenrood, betanine

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 163

Anthocyanen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 101

Riboflavinen

quantum satis

 

alleen groenten (behalve olijven)

E 140

Chlorofylen, chlorofylinen

quantum satis

 

alleen groenten (behalve olijven)

E 141

Kopercomplexen van chlorofylen en chlorofylinen

quantum satis

 

alleen groenten (behalve olijven)

E 150a-d

Karamels

quantum satis

 

alleen groenten (behalve olijven)

E 160a

Carotenen

quantum satis

 

alleen groenten (behalve olijven)

E 162

Bietenrood, betanine

quantum satis

 

alleen groenten (behalve olijven)

E 163

Anthocyanen

quantum satis

 

alleen groenten (behalve olijven)

E 200 – E 213

Sorbinezuur — Sorbaten; Benzoëzuur — Benzoaten

2 000

(1) (2)

alleen groenten (behalve olijven)

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

1 000

(1) (2)

alleen olijven en olijvenbereidingen

E 210 – E 213

Benzoëzuur — Benzoaten

500

(1) (2)

alleen olijven en olijvenbereidingen

E 200 – E 213

Sorbinezuur — Sorbaten; Benzoëzuur — Benzoaten

1 000

(1) (2)

alleen olijven en olijvenbereidingen

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

100

(3)

behalve olijven en gele paprika's in pekel

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

500

(3)

alleen gele paprika's in pekel

E 579

IJzer(II)gluconaat

150

(56)

alleen door oxidatie donker gemaakte olijven

E 585

IJzer(II)lactaat

150

(56)

alleen door oxidatie donker gemaakte olijven

E 950

Acesulfaam-K

200

 

alleen zoetzure groente- en fruitconserven

E 951

Aspartaam

300

 

alleen zoetzure groente- en fruitconserven

E 954

Sacharine en natrium-, kalium- en calciumsacharinaat

160

(52)

alleen zoetzure groente- en fruitconserven

E 955

Sucralose

180

 

alleen zoetzure groente- en fruitconserven

E 959

Neohesperidine-DC

100

 

alleen zoetzure groente- en fruitconserven

E 961

Neotaam

10

 

alleen zoetzure groente- en fruitconserven

E 962

Aspartaam-acesulfaamzout

200

(11)a (49) (50)

alleen zoetzure groente- en fruitconserven

(1):

De additieven mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(2):

Het maximum geldt voor de som en de hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(3):

De maxima worden uitgedrukt als SO2-totaal uit alle bronnen; een SO2-gehalte van niet meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l wordt verwaarloosbaar geacht.

(11):

De grenswaarden worden uitgedrukt in a) acesulfaam-K-equivalenten of b) aspartaamequivalenten.

(34):

Maximum voor E 120, E 122, E 124, E 129, E 131 en E 133, afzonderlijk of in combinatie.

(49):

De maximaal te gebruiken hoeveelheden zijn afgeleid van de maxima voor de bestanddelen, aspartaam (E 951) en acesulfaam-K (E 950).

(50):

De maxima voor E 951 en E 950 mogen niet worden overschreden door het gebruik van aspartaam-acesulfaamzout, afzonderlijk of in combinatie met E 950 of E 951.

(52):

De maximaal te gebruiken hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij imide.

(56):

Uitgedrukt als Fe.

04.2.3

Groente- en fruitconserven in blik of in glas

E 101

Riboflavinen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 122

Azorubine, karmozijn

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 129

Allurarood AG

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 131

Patentblauw V

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 133

Briljantblauw FCF

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 140

Chlorofylen, chlorofylinen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 141

Kopercomplexen van chlorofylen en chlorofylinen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 150a-d

Karamels

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 160a

Carotenen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 160c

Paprika-extract, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 162

Bietenrood, betanine

quantum satis

 

alleen groenten (behalve olijven)

E 163

Anthocyanen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 102

Tartrazine

100

 

alleen „processed mushy and garden peas” (in blik)

E 133

Briljantblauw FCF

20

 

alleen „processed mushy and garden peas” (in blik)

E 142

Groen S

10

 

alleen „processed mushy and garden peas” (in blik)

E 127

Erytrosine

200

 

alleen cocktailkersen en gekonfijte kersen

E 127

Erytrosine

150

 

alleen bigarreaus op siroop en in vruchtencocktails

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

50

(3)

alleen witte groenten, met inbegrip van peulvruchten

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

250

(3)

alleen glasconserven van gesneden citroen

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

100

(3)

alleen glasconserven van witte zoete kersen, vacuümverpakte suikermais

E 260

Azijnzuur

quantum satis

 

 

E 261

Kaliumacetaat

quantum satis

 

 

E 262

Natriumacetaten

quantum satis

 

 

E 263

Calciumacetaat

quantum satis

 

 

E 270

Melkzuur

quantum satis

 

 

E 296

Appelzuur

quantum satis

 

 

E 300

Ascorbinezuur

quantum satis

 

 

E 301

Natriumascorbaat

quantum satis

 

 

E 302

Calciumascorbaat

quantum satis

 

 

E 325

Natriumlactaat

quantum satis

 

 

E 326

Kaliumlactaat

quantum satis

 

 

E 327

Calciumlactaat

quantum satis

 

 

E 330

Citroenzuur

quantum satis

 

 

E 331

Natriumcitraten

quantum satis

 

 

E 332

Kaliumcitraten

quantum satis

 

 

E 333

Calciumcitraten

quantum satis

 

 

E 334

L(+)-Wijnsteenzuur

quantum satis

 

 

E 335

Natriumtartraten

quantum satis

 

 

E 336

Kaliumtartraten

quantum satis

 

 

E 337

Kaliumnatriumtartraat

quantum satis

 

 

E 385

Calciumdinatrium-ethyleendiaminetetraäcetaat (calciumdinatrium-EDTA)

250

 

alleen peulvruchten, groenten, paddenstoelen en artisjokken

E 410

Johannesbroodpitmeel

quantum satis

 

alleen kastanjes in opgietvloeistof

E 412

Guarpitmeel

quantum satis

 

alleen kastanjes in opgietvloeistof

E 415

Xanthaangom

quantum satis

 

alleen kastanjes in opgietvloeistof

E 509

Calciumchloride

quantum satis

 

 

E 512

Tin(II)chloride

25

(55)

alleen witte asperges

E 575

Glucono-delta-lacton

quantum satis

 

 

E 579

IJzer(II)gluconaat

150

(56)

alleen door oxidatie donker gemaakte olijven

E 585

IJzer(II)lactaat

150

(56)

alleen door oxidatie donker gemaakte olijven

E 900

Dimethylpolysiloxaan

10

 

 

E 950

Acesulfaam-K

350

 

alleen fruit met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 951

Aspartaam

1 000

 

alleen fruit met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 952

Cyclaamzuur en natrium- en calciumcyclamaat

1 000

(51)

alleen fruit met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 954

Sacharine en natrium-, kalium- en calciumsacharinaat

200

(52)

alleen fruit met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 955

Sucralose

400

 

alleen fruit met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 959

Neohesperidine-DC

50

 

alleen fruit met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 961

Neotaam

32

 

alleen fruit met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

E 962

Aspartaam-acesulfaamzout

350

(11)a (49) (50)

alleen fruit met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

(3):

De maxima worden uitgedrukt als SO2-totaal uit alle bronnen; een SO2-gehalte van niet meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l wordt verwaarloosbaar geacht.

(11):

De grenswaarden worden uitgedrukt in a) acesulfaam-K-equivalenten of b) aspartaamequivalenten.

(34):

Maximum voor E 120, E 122, E 124, E 129, E 131 en E 133, afzonderlijk of in combinatie.

(49):

De maximaal te gebruiken hoeveelheden zijn afgeleid van de maxima voor de bestanddelen, aspartaam (E 951) en acesulfaam-K (E 950).

(50):

De maxima voor E 951 en E 950 mogen niet worden overschreden door het gebruik van aspartaam-acesulfaamzout, afzonderlijk of in combinatie met E 950 of E 951.

(51):

De maximaal te gebruiken hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij zuur.

(52):

De maximaal te gebruiken hoeveelheden worden uitgedrukt als vrij imide.

(55):

Uitgedrukt als Sn.

(56):

Uitgedrukt als Fe.

04.2.4

Groente- en fruitbereidingen, met uitzondering van producten die onder 5.4 vallen

04.2.4.1

Groente- en fruitbereidingen, met uitzondering van compote

Groep I

Additieven

 

 

 

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

 

alleen „mostarda di frutta”

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

200

 

alleen „mostarda di frutta”

Groep IV

Polyolen

quantum satis

 

alleen bereidingen met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers, behalve als zij bestemd zijn voor de bereiding van dranken op basis van vruchtensap

E 101

Riboflavinen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 122

Azorubine, karmozijn

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 129

Allurarood AG

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 131

Patentblauw V

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 133

Briljantblauw FCF

200

(34)

alleen conserven van rood fruit

E 140

Chlorofylen, chlorofylinen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 141

Kopercomplexen van chlorofylen en chlorofylinen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 150a-d

Karamels

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 160a

Carotenen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 160c

Paprika-extract, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 162

Bietenrood, betanine

quantum satis

 

alleen groenten (behalve olijven)

E 163

Anthocyanen

quantum satis

 

alleen conserven van rood fruit

E 200 – E 203

Sorbinezuur — Sorbaten

1 000

(1) (2)

alleen groente- en fruitbereidingen met inbegrip van zeewierbereidingen, sauzen op basis van fruit, aspic, met uitzondering van moes, puree, compote, salades en soortgelijke producten, in glas of blik

E 210 – E 213

Benzoëzuur — Benzoaten

500

(1) (2)

alleen zeewierbereidingen, olijven en olijvenbereidingen

E 210 – E 213

Benzoëzuur — Benzoaten

2 000

(1) (2)

alleen gekookte rode biet

E 200 – E 213

Sorbinezuur — Sorbaten; Benzoëzuur — Benzoaten

1 000

(1) (2)

alleen olijvenbereidingen

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

50

(3)

alleen verwerkte witte groenten en paddenstoelen

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

100

(3)

alleen gerehydrateerde gedroogde vruchten en lychees, „mostarda di frutta”

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

300

(3)

alleen pulp van uien, knoflook en sjalotten

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

800

(3)

alleen pulp van mierikswortel

E 220 – E 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

800

(3)

alleen gelerende vruchtenextracten, vloeibare pectine voor verkoop aan de eindverbruiker

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

800

(1) (4)

alleen fruitbereidingen

E 338 – E 452

Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten

4 000

(1) (4)

alleen glansstoffen voor plantaardige producten

E 405

Propyleenglycolalginaat

5 000

 

 

E 481 – E 482

Stearoyl-2-lactylaten

2 000

(1)

alleen „mostarda di frutta”

E 950

Acesulfaam-K