ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.152.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 152

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
11 juni 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 559/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor captan, carbendazim, cyromazine, ethefon, fenamifos, thiofanaat-methyl, triasulfuron en triticonazool in of op bepaalde producten ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 560/2011 van de Commissie van 10 juni 2011 tot afsluiting van de verkoop in het kader van Verordening (EU) nr. 1017/2010 houdende opening van de verkoop op de interne markt van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus van de lidstaten

22

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 561/2011 van de Commissie van 10 juni 2011 houdende afsluiting van de verkoop op grond van Verordening (EU) nr. 447/2010 tot opening van de verkoop van mageremelkpoeder in het kader van een openbare inschrijving

23

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 562/2011 van de Commissie van 10 juni 2011 tot vaststelling van het programma voor de toewijzing aan de lidstaten van aan het begrotingsjaar 2012 toe te rekenen financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit de interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Europese Unie en tot afwijking van sommige bepalingen van Verordening (EU) nr. 807/2010

24

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 563/2011 van de Commissie van 10 juni 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

30

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/338/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 10 juni 2011 betreffende de verlening van financiële steun van de Unie aan het Europees referentielaboratorium voor bijengezondheid in de periode van 1 april 2011 tot en met 31 december 2011 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 3767)

32

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

11.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 152/1


VERORDENING (EU) Nr. 559/2011 VAN DE COMMISSIE

van 7 juni 2011

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor captan, carbendazim, cyromazine, ethefon, fenamifos, thiofanaat-methyl, triasulfuron en triticonazool in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor captan, carbendazim, cyromazine, ethefon, fenamifos, thiofanaat-methyl, triasulfuron en triticonazool zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor captan is de Commissie ervan in kennis gesteld dat de toepassingen op selderij, spinazie en peterselie werden ingetrokken en de overeenkomstige MRL's bijgevolg konden worden verlaagd zonder voorafgaand advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(3)

Voor cyromazine is uit een evaluatie van de EFSA (2) gebleken dat het MRL voor sla problemen voor de bescherming van de consumenten kan opleveren. De EFSA heeft aanbevolen om dat MRL te verlagen. Deze problemen betreffen ook andijvie.

(4)

Op grond van de door Zuid-Afrika en Duitsland ingediende aanvullende gegevens heeft de EFSA haar eerdere evaluatie van de blootstelling van de consumenten voor carbendazim (3) en thiofanaat-methyl (4) verder verfijnd. Er wordt geconcludeerd dat het nodig is om de MRL's wat betreft carbendazim voor grapefruits, sinaasappelen en tomaten en wat betreft thiofanaat-methyl voor tomaten te verlagen.

(5)

Voor ethefon (5), fenamifos (6), triasulfuron (7) en triticonazool (8) heeft de EFSA met redenen omklede adviezen over de bestaande MRL's overeenkomstig artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 ingediend. De EFSA heeft geconcludeerd dat het nodig is om de MRL's wat betreft triasulfuron voor gerst, haver, rogge en tarwe en wat betreft fenamifos voor tomaten, aubergines, pepers, watermeloenen, courgettes, spruiten, bananen, aardnoten en oliehoudende zaden te verlagen en het MRL voor druiven te verhogen. Wat triticonazool betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat het MRL niet hoeft te worden gewijzigd. De MRL's voor nieuwe waren voor deze vier stoffen, die tijdelijk zijn vastgesteld in deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005, moeten worden verplaatst naar bijlage II bij die verordening.

(6)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(7)

Via de Wereldhandelsorganisatie zijn de handelspartners van de Unie geraadpleegd over de nieuwe MRL's en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(8)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten en de belanghebbende partijen zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s voortvloeien.

(9)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 en deel B van bijlage III bij die verordening moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Om de producten op een normale wijze in de handel te brengen, te verwerken en te consumeren, voorziet de verordening in een overgangsregeling voor producten die rechtmatig zijn vervaardigd vóór de wijziging van de MRL’s en waarvoor uit de informatie blijkt dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

2)

in deel B van bijlage III worden de kolommen voor ethefon, fenamifos, triasulfuron en triticonazool geschrapt.

Artikel 2

Wat de in de onderstaande lijst vermelde werkzame stoffen en producten betreft, blijft Verordening (EG) nr. 365/2005, in de versie die gold vóór de wijziging door deze verordening, van toepassing op producten rechtmatig die werden vervaardigd vóór 1 januari 2012:

a)

captan: selderij, spinazie en peterselie;

b)

carbendazim en thiofanaat-methyl: bevroren, ingeblikte, geconserveerde en verwerkte producten van grapefruits, sinaasappelen en tomaten;

c)

fenamifos: vruchtgroenten, bananen, oliehoudende zaden en spruiten.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 juni 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  EFSA scientific report (2008) 168.

(3)  EFSA Scientific Report (2009) 289.

(4)  Zie voetnoot 3.

(5)  EFSA Journal (2009) 7(10): 1347.

(6)  EFSA scientific report (2009) 331.

(7)  EFSA scientific report (2009) 278.

(8)  EFSA scientific report (2009) 277.


BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt als volgt gewijzigd:

De kolommen voor captan, carbendazim, cyromazine, ethefon, fenamifos, thiofanaat-methyl, triasulfuron en triticonazool worden vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Captan

Carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim) (R)

Cyromazin

Ethefon

Fenamifos (som van fenamifos en het sulfoxide en het sulfon daarvan, uitgedrukt als fenamifos)

Thiofanaat-methyl (R)

Triasulfuron

Triticonazool

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0110000

i)

Citrusvruchten

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110040

Lemmetjes

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110990

Overige

 

0,1  (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,2 (2)

 

 

0120010

Amandelen

0,3

 

 

0,1

 

 

 

 

0120020

Paranoten

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

0,02 (2)

 

 

0,2

 

 

 

 

0120070

Macadamia

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120100

Pistaches

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120110

Walnoten

0,02 (2)

 

 

0,5

 

 

 

 

0120990

Overige

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

3 (+)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

0,2

 

0,6

 

0,5

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130030

Kweeperen

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130040

Mispels

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130990

Overige

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0140010

Abrikozen

3

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

5

0,5

 

3

 

0,3

 

 

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

1

0,5

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0140990

Overige

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

0,02 (2)

 

 

 

0,03

 

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

0,3

 

0,7

 

0,1 (2)

 

 

0151020

Wijndruiven

 

0,5

 

2

 

3

 

 

0152000

b)

Aardbeien

3 (+)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153000

c)

Rubussoorten

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153010

Bramen

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Overige

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

0,02 (2)

 

 

20

 

 

 

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154050

Rozenbottels

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)5 (Kiwibes (Actinidia arguta))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154990

Overige

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0161010

Dadels

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

 

5 (+)

 

 

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161060

Kaki's

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161990

Overige

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0162010

Kiwi's

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162050

Sterappelen

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163030

Mango's

2

0,5

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163040

Papaja's

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163050

Granaatappels

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163080

Ananassen

0,02 (2)

0,1 (2)

 

2

 

0,1 (2)

 

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163100

Doerians

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163990

Overige

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0211000

a)

Aardappelen

0,05

 

1

 

 

 

 

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0212010

Cassave (Taro, eddo (eddoe), yautia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams (Yamboon (jicama))

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Pijlwortel

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213020

Wortelen

0,1

 

1

 

 

 

 

 

0213030

Knolselderij

0,1

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213060

Pastinaken

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213070

Wortelpeterselie

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213100

Koolrapen

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213110

Rapen

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213990

Overige

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0220010

Knoflook

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Uien (Zilveruitjes)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

1

 

 

 

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

2 (+)

0,3

 

1

0,04

1

 

 

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,04

0,1 (2)

 

 

0231030

Aubergines (Pepino)

0,02 (2)

0,5

 

0,05 (2)

0,04

2

 

 

0231040

Okra's, okers

0,02 (2)

2

 

0,05 (2)

0,02 (2)

1

 

 

0231990

Overige

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,02 (2)

0,1 (2)

1

0,05 (2)

0,02  (2)

0,1 (2)

 

 

0232010

Komkommers

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, patisson)

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0233010

Meloenen (Kiwano)

0,1

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,5

 

 

0233030

Watermeloenen

0,02 (2)

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233990

Overige

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,3

 

 

0234000

d)

Suikermaïs

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0240000

iv)

Koolsoorten

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

0,5

 

 

 

1

 

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, witte kool)

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0242990

Overige

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Boerenkool (Boerenkool (krulkool), Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

0,02 (2)

 

3

 

 

 

 

 

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof)

2

 

0,05  (2)

 

 

 

 

 

0251040

Tuinkers

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251050

Winterkers

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251070

Rode amsoi

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleaf-koolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0251990

Overige

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant))

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0252020

Postelein (Winterpostelein, zomerpostelein, zuring, zeekraal, (Salsola soda) monniksbaard (agretti))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

 

 

20

 

 

 

 

 

0252990

Overige

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0254000

d)

Waterkers

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0255000

e)

Witlof

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0256000

f)

Kruiden

0,02  (2)

 

15

 

 

 

 

 

0256010

Kervel

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Bieslook

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiaceae-bladeren)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Peterselie

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256090

Laurierblad

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256100

Dragon (Hysop)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256990

Overige (Eetbare bloemen)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

2 (+)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

2 (+)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes (suikererwt))

0,02 (2)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, keker)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260050

Linzen

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260990

Overige

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0270010

Asperges

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270020

Kardoen

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270030

Bleekselderij

0,02  (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270040

Knolvenkel

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270050

Artisjokken

0,02 (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270060

Prei

2

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270070

Rabarber

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270080

Bamboescheuten

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270090

Palmharten

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270990

Overige

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Fungi

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0280010

Gekweekt (Champignon, oesterzwam, shii-take)

 

1

5

 

 

 

 

 

0280020

Wild (Cantharel, truffel, morielje, Eekhoorntjesbrood)

 

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280990

Overige

 

0,1  (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Zeewier

0,02  (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,02 (2)

 (3)

 

 

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupines

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,02 (2)

0401010

Lijnzaad

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401020

Pinda's

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401030

Papaverzaad

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401040

Sesamzaad

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401050

Zonnebloempitten

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401070

Sojabonen

 

0,2

 

0,1 (2)

 

0,3

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401090

Katoenzaad

 

0,1 (2)

 

2 (+)

 

0,1 (2)

 

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401110

Saffloer

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401120

Komkommerkruid

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401130

Huttentut

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401140

Hennepzaad

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401150

Wonderboom

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401990

Overige

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0,1 (2)

 

 

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

10

 

 

 

0,01 (2)

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402030

Palmvruchten

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402040

Kapok

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402990

Overige

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0500000

5.

GRANEN

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0500010

Gerst

 

2

 

1

 

0,3

 

 

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500030

Maïs

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500040

Gierst (Trosgierst, teff)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500050

Haver

 

2

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0500060

Rijst

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500070

Rogge

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500080

Sorghum

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500990

Overige

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631000

a)

Bloemen

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632030

Maté

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0800000

8.

SPECERIJEN

0,05 (2)

 (3)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,02 (2)

0810000

i)

Zaden

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810010

Anijs

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810060

Dillezaad

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810080

Fenegriek

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820010

Piment

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820030

Karwij

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820040

Kardemom

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820060

Peper, zwart en wit (Lange peper, roze peper)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820080

Tamarinde

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830000

iii)

Bast

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830010

Kaneel (Cassia)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840010

Zoethout

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840020

Gember

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840030

Geelwortel

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840040

Mierikswortel

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850000

v)

Knoppen

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850010

Kruidnagels

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850020

Kappertjes

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860000

vi)

Stempels

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860010

Saffraan

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870010

Foelie

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

0,05 (2)

0,01 (2)

0900010

Suikerbiet

 

 (3)

 (3)

 

0,1

 (3)

 

 

0900020

Suikerriet

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,05  (2)

0,01  (2)

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

a)

Varkens

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1011010

Vlees

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Lever

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Nier

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1012010

Vlees

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Vet

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Lever

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Nier

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

1013010

Vlees

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Vet

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Lever

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Nier

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1014010

Vlees

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Vet

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Lever

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Nier

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1015010

Vlees

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015020

Vet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015030

Lever

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015040

Nier

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1016010

Vlees

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Vet

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Nier

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe)

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1017010

Vlees

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017020

Vet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017030

Lever

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017040

Nier

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,005 (2)

0,05 (2)

 

 

1020010

Runderen

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

1030010

Kippen

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030030

Ganzen

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030040

Kwartels

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030990

Overige

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1060000

vi)

Slakken

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

 

 (3)

 (3)

0,01  (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Carbendazim - code 1000000: carbendazim en thiofanaat-methyl, uitgedrukt als carbendazim

Thiofanaat-methyl - code 1000000: carbendazim en thiofanaat-methyl, uitgedrukt als carbendazim

Captan

(+) 0130000

iii)

Pitvruchten

Som van captan en folpet.

(+) 0152000

b)

Aardbeien

Som van captan en folpet.

(+) 0153010

Bramen

Som van captan en folpet.

(+) 0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

Som van captan en folpet.

(+) 0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

Som van captan en folpet.

(+) 0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

Som van captan en folpet.

(+) 0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

Som van captan en folpet.

(+) 0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

Som van captan en folpet.

(+) 0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

Som van captan en folpet.

Ethefon

(+) 0161030

Tafelolijven

MRL geldt tot en met 1 juli 2011 in afwachting van de indiening en beoordeling van aanvullende residuproeven.

(+) 0401090

Katoenzaad

MRL geldt tot en met 1 juli 2011 in afwachting van de indiening en beoordeling van een aanvullend metabolismeonderzoek.”


(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(2)  Bepaalbaarheidsgrens

(3)  Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor de MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Carbendazim - code 1000000: carbendazim en thiofanaat-methyl, uitgedrukt als carbendazim

Thiofanaat-methyl - code 1000000: carbendazim en thiofanaat-methyl, uitgedrukt als carbendazim

Captan

(+) 0130000

iii)

Pitvruchten

Som van captan en folpet.

(+) 0152000

b)

Aardbeien

Som van captan en folpet.

(+) 0153010

Bramen

Som van captan en folpet.

(+) 0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

Som van captan en folpet.

(+) 0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

Som van captan en folpet.

(+) 0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

Som van captan en folpet.

(+) 0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

Som van captan en folpet.

(+) 0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

Som van captan en folpet.

(+) 0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

Som van captan en folpet.

Ethefon

(+) 0161030

Tafelolijven

MRL geldt tot en met 1 juli 2011 in afwachting van de indiening en beoordeling van aanvullende residuproeven.

(+) 0401090

Katoenzaad

MRL geldt tot en met 1 juli 2011 in afwachting van de indiening en beoordeling van een aanvullend metabolismeonderzoek.”


11.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 152/22


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 560/2011 VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 2011

tot afsluiting van de verkoop in het kader van Verordening (EU) nr. 1017/2010 houdende opening van de verkoop op de interne markt van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus van de lidstaten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") (1), en met name artikel 43, onder f), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 1017/2010 van de Commissie (2) zijn permanente openbare inschrijvingen geopend voor de verkoop op de interne markt van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus van de lidstaten. Na de verkoop in het kader van de inschrijvingen die sinds 24 november 2010 zijn gehouden, bleef een hoeveelheid graan onverkocht.

(2)

Wat het voor 2012 geldende programma voor de distributie van levensmiddelen voor de meest behoeftigen betreft, overschrijden de door de lidstaten aangevraagde hoeveelheden graan als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 807/2010 van de Commissie van 14 september 2010 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Unie (3), de daadwerkelijk beschikbare hoeveelheid. Derhalve moeten de resterende interventievoorraden graan volledig voor dit doel worden voorbehouden.

(3)

Bijgevolg moet de verkoop van graan in het kader van bij Verordening (EU) nr. 1017/2010 geopende openbare inschrijvingen worden afgesloten en moet die verordening worden ingetrokken. Inschrijvingen die de interventiebureaus van de lidstaten na 25 mei 2011 om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) hebben ontvangen, vervallen aangezien de aangevraagde hoeveelheden niet meer voor dit doel beschikbaar zijn.

(4)

Om de markt snel een signaal te geven en de maatregel efficiënt te kunnen beheren, moet ervoor worden gezorgd dat de onderhavige verordening van kracht wordt op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(5)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De verkoop van graan in het kader van de bij artikel 1 van Verordening (EU) nr. 1017/2010 geopende openbare inschrijvingen wordt afgesloten.

Artikel 2

Verordening (EU) nr. 1017/2010 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian CIOLOŞ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 293 van 11.11.2010, blz. 41.

(3)  PB L 242 van 15.9.2010, blz. 9.


11.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 152/23


UITVOERINGSVERORDENING (EU) nr. 561/2011 VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 2011

houdende afsluiting van de verkoop op grond van Verordening (EU) nr. 447/2010 tot opening van de verkoop van mageremelkpoeder in het kader van een openbare inschrijving

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 43, onder j), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 447/2010 van de Commissie (2) is overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1272/2009 van de Commissie van 11 december 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de aankoop en de verkoop van landbouwproducten in het kader van de openbare interventie (3) een openbare inschrijving geopend voor de verkoop van mageremelkpoeder.

(2)

De door de lidstaten overeenkomstig artikel 1, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 807/2010 van de Commissie van 14 september 2010 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Unie (4) in het kader van het programma voor de distributie van levensmiddelen voor 2012 aangevraagde hoeveelheden overschrijden de momenteel beschikbare hoeveelheid. Het is derhalve dienstig alle resterende hoeveelheden mageremelkpoeder uit de interventievoorraden voor dit doel te gebruiken.

(3)

De verkoop van mageremelkpoeder in het kader van de bij artikel 1 van Verordening (EU) nr. 447/2010 geopende openbare inschrijving, moet derhalve worden afgesloten en die verordening moet worden ingetrokken. De inschrijvingen die vanaf 17 mei 2011 om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) door de interventiebureaus van de lidstaten zijn ontvangen, zijn derhalve niet langer relevant.

(4)

Om de markt snel een signaal te geven en met het oog op een efficiënt beheer van de maatregel, moet de onderhavige verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(5)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De verkoop van mageremelkpoeder in het kader van de openbare inschrijving die bij artikel 1 van Verordening (EU) nr. 447/2010 is geopend, wordt afgesloten.

Artikel 2

Verordening (EU) nr. 447/2010 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian CIOLOŞ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 126 van 22.5.2010, blz. 19.

(3)  PB L 349 van 29.12.2009, blz. 1.

(4)  PB L 242 van 15.9.2010, blz. 9.


11.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 152/24


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 562/2011 VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 2011

tot vaststelling van het programma voor de toewijzing aan de lidstaten van aan het begrotingsjaar 2012 toe te rekenen financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit de interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Europese Unie en tot afwijking van sommige bepalingen van Verordening (EU) nr. 807/2010

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 43, onder f) en g), juncto artikel 4,

Gezien Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro (2), en met name op artikel 3, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU) nr. 807/2010 van de Commissie van 14 september 2010 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Unie (3) moet de Commissie een distributieprogramma vaststellen dat met de voor het begrotingsjaar 2012 beschikbare kredieten moet worden gefinancierd. In dat programma moet voor elke lidstaat die aan de actie deelneemt, met name worden bepaald welke financiële middelen maximaal beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van zijn deel van het programma en welke hoeveelheid van elke soort producten uit de interventievoorraden mag worden genomen.

(2)

De bij het distributieprogramma voor het begrotingsjaar 2012 betrokken lidstaten hebben de Commissie de overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EU) nr. 807/2010 vereiste gegevens verstrekt.

(3)

Voor de verdeling van de begrotingsmiddelen moet rekening worden gehouden met de opgedane ervaring en met de mate waarin de lidstaten gebruik hebben gemaakt van de hun in de vorige begrotingsjaren toegewezen middelen.

(4)

Aangezien in vergelijking met vorig jaar aanzienlijk minder hoeveelheden uit de interventievoorraden beschikbaar zijn om als levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de Unie te worden geleverd, dient het jaarprogramma voor 2012 te worden vastgesteld zodra de lidstaten de krachtens artikel 1 van Verordening (EU) nr. 807/2010 vereiste gegevens aan de Commissie hebben verstrekt. De snelle vaststelling van het jaarprogramma geeft de lidstaten extra tijd om de tenuitvoerlegging van het jaarprogramma van de Unie te organiseren en stelt de nationale autoriteiten en de liefdadigheidsinstellingen in de gelegenheid alternatieve bronnen voor de levering van de nodige levensmiddelen te vinden.

(5)

In artikel 4 van Verordening (EU) nr. 807/2010 is bepaald dat indien er geen rijst beschikbaar is in de interventievoorraden, de Commissie toestemming mag verlenen voor de uitslag uit de interventievoorraden van granen die vervolgens worden gebruikt om de levering van op de markt aangekochte rijst en producten op basis van rijst te betalen. Aangezien er momenteel geen interventievoorraden voor rijst zijn, moet bijgevolg toestemming worden verleend voor de uitslag van granen uit de interventievoorraden die vervolgens worden gebruikt om op de markt aangekochte producten op basis van rijst te betalen.

(6)

Artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) nr. 807/2010 voorziet in de overdracht tussen lidstaten van producten die niet beschikbaar zijn in de interventievoorraden van de lidstaat waar zij nodig zijn voor de uitvoering van het jaarlijkse distributieprogramma. Bijgevolg dient onder de bij artikel 8 van Verordening (EU) nr. 807/2010 vastgestelde voorwaarden toestemming te worden verleend voor de overdrachten binnen de Europese Unie die nodig zijn voor de uitvoering van dat programma in 2012.

(7)

Wegens de huidige marktsituatie in de sector granen, die wordt gekenmerkt door hoge marktprijsniveaus, is het ter bescherming van de financiële belangen van de Unie passend de zekerheid te verhogen die overeenkomstig artikel 4, lid 3, en artikel 8, lid 4, van Verordening (EU) nr. 807/2010 moet worden gesteld door degene aan wie de levering van granen is gegund.

(8)

Voor de uitvoering van het jaarlijkse distributieprogramma geldt als ontstaansfeit in de zin van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2799/98 de datum waarop het boekjaar voor het beheer van de interventievoorraden ingaat.

(9)

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 807/2010 heeft de Commissie voor de opstelling van het jaarlijkse distributieprogramma overleg gepleegd met de belangrijkste organisaties die vertrouwd zijn met de problemen van de meest behoeftigen in de EU.

(10)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In 2012 worden ter uitvoering van artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de Europese Unie verstrekt overeenkomstig het in bijlage I bij de onderhavige verordening vastgestelde jaarprogramma voor de verstrekking van levensmiddelen.

Het gebruik van granen ter betaling van op de markt aangekochte producten op basis van rijst, als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 807/2010, is toegestaan.

Artikel 2

De overdracht binnen de Europese Unie van de in bijlage II bij deze verordening vermelde producten wordt toegestaan onder de bij artikel 8 van Verordening (EU) nr. 807/2010 vastgestelde voorwaarden.

Artikel 3

In afwijking van artikel 4, lid 3, vijfde alinea, en artikel 8, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 807/2010, wordt ten behoeve van het distributieprogramma voor 2012 vóór de afhaling van de granen een zekerheid van 150 euro per ton gesteld door degene aan wie de levering is gegund.

Artikel 4

Voor de uitvoering van het in artikel 1 van deze verordening bedoelde jaarlijkse distributieprogramma is 1 oktober 2011 de datum van het in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2799/98 bedoelde ontstaansfeit.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.

(3)  PB L 242 van 15.9.2010, blz. 9.


BIJLAGE I

JAARPROGRAMMA VOOR DE VERSTREKKING VAN LEVENSMIDDELEN IN 2012

(a)

Voor de uitvoering van het programma voor 2012 in elke lidstaat beschikbaar gestelde financiële middelen:

(in EUR)

Lidstaat

Verdeling

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Totaal

113 487 343

(b)

Uit de interventievoorraden van de Europese Unie te nemen hoeveelheid product, bestemd voor verstrekking in de lidstaat binnen de grenzen van het onder a) van deze bijlage vastgestelde maximumbedrag:

(in ton)

Lidstaat

Granen

Boter

Mageremelkpoeder

Belgique/België

 

1 560,273

България

39 144,763

 

Česká republika (1)

450,000

 

Eesti (2)

 

383,316

Éire/Ireland

 

727,985

Elláda

 

2 682,689

España

 

10 095,040

France

 

8 859,003

Italia

 

12 338,912

Latvija

 

870,043

Lietuva

 

1 032,583

Luxembourg (3)

 

Magyarország

 

1 807,420

Malta

1 230,373

 

Polska

 

9 663,348

Portugal

 

2 525,764

România

112 609,424

 

Slovenija

 

287,747

Slovakia

8 976,092

 

Suomi/Finland

 

741,304

Totaal

162 410,652

 

53 575,425


(1)  Česká Republika: toewijzing voor de aankoop van zuivelproducten op de EU-markt: 37 356 EUR, in mindering te brengen op de toewijzing voor mageremelkpoeder, en 33 263 EUR extra, in mindering te brengen op de toewijzing voor boter.

(2)  Eesti: toewijzing voor de aankoop van zuivelproducten op de EU-markt: 30 440 EUR, in mindering te brengen op de toewijzing voor boter.

(3)  Luxembourg: toewijzing voor de aankoop van zuivelproducten op de EU-markt: 44 989 EUR, in mindering te brengen op de toewijzing voor mageremelkpoeder.


BIJLAGE II

(a)

In het kader van het programma voor het begrotingsjaar 2012 toegestane overdrachten van granen binnen de EU:

 

Hoeveelheid

(ton)

Houder

Begunstigde

1

33 988,763

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

2

5 156,000

RPA, UK

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

3

450,000

SJV, Sverige

SZIF, Česká Republika

4

1 230,373

SJV, Sverige

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

5

16 880,298

BLE, Deutschland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

6

41 360,295

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

7

54 368,831

SJV, Sverige

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

8

147,000

FranceAgriMer, France

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

9

8 829,092

SJV, Sverige

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

(b)

In het kader van het programma voor het begrotingsjaar 2012 toegestane overdrachten van mageremelkpoeder binnen de EU:

 

Hoeveelheid

(ton)

Houder

Begunstigde

1

2 682,688

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

2

330,350

SZIF, Česká Republika

FEGA, España

3

6 308,486

OFI, Ireland

FEGA, España

4

3 456,204

RPA, UK

FEGA, España

5

2 118,853

RPA, UK

FranceAgriMer, France

6

7 905,602

BIRB, Belgique

AGEA, Italia

7

1 476,378

OFI, Ireland

AGEA, Italia

8

2 749,632

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

AGEA, Italia

9

207,300

SJV, Sverige

AGEA, Italia

10

870,042

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Rural Support Service, Latvia

11

1 807,420

RPA, UK

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

12

3 294,212

BLE, Deutschland

ARR, Polska

13

1 675,024

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska

14

4 693,285

RPA, UK

ARR, Polska

15

2 525,314

RPA, UK

IFAP I.P., Portugal

16

287,747

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

17

252,008

PRIA, Eesti

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

18

489,296

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland


11.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 152/30


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 563/2011 VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 2011

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (2), en met name artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 juni 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

90,3

TR

107,0

ZZ

98,7

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

124,1

ZZ

124,1

0805 50 10

AR

80,9

BR

36,6

CL

79,9

TR

54,0

ZA

72,3

ZZ

64,7

0808 10 80

AR

80,8

BR

86,9

CL

91,0

CN

110,1

NZ

108,3

US

178,7

UY

50,2

ZA

85,7

ZZ

99,0

0809 10 00

TR

187,5

ZZ

187,5

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


BESLUITEN

11.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 152/32


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 2011

betreffende de verlening van financiële steun van de Unie aan het Europees referentielaboratorium voor bijengezondheid in de periode van 1 april 2011 tot en met 31 december 2011

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 3767)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(2011/338/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1), en met name artikel 75, lid 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (2), en met name artikel 32, lid 7,

Gezien Beschikking 2009/470/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (3), en met name artikel 31, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 75, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 wordt de vastlegging van een uitgave voorafgegaan door een financieringsbesluit van de instelling of de door haar gedelegeerde autoriteiten.

(2)

Overeenkomstig artikel 31, lid 2, van Beschikking 2009/470/EG kan steun van de Unie worden toegekend aan de referentielaboratoria van de Europese Unie op het gebied van diergezondheid en levende dieren.

(3)

Bijgevolg moet financiële steun worden toegekend aan het referentielaboratorium van de Europese Unie dat is aangewezen voor de uitvoering van de functies, vastgesteld in Verordening (EU) nr. 87/2011 van de Commissie van 2 februari 2011 tot aanwijzing van het EU-referentielaboratorium voor bijengezondheid, tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken van dat laboratorium en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (4).

(4)

De Commissie heeft het door het EU-referentielaboratorium voor bijengezondheid ingediende werkprogramma en de bijbehorende begrotingsramingen voor de periode van 1 april 2011 tot en met 31 december 2011 geëvalueerd.

(5)

Verordening (EG) nr. 1754/2006 van de Commissie van 28 november 2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van financiële steun van de Gemeenschap aan de communautaire referentielaboratoria voor diervoeders, levensmiddelen en diergezondheid (5) bepaalt dat de financiële steun van de Unie moet worden toegekend, als de goedgekeurde werkprogramma’s op doeltreffende wijze worden uitgevoerd en de begunstigden alle nodige informatie binnen bepaalde termijnen verstrekken.

(6)

Overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1754/2006 worden de relaties tussen de Commissie en de referentielaboratoria van de Europese Unie vastgelegd in een partnerschapsovereenkomst, die vergezeld gaat van een meerjarig werkprogramma.

(7)

De financiële steun voor het functioneren en de organisatie van seminars van de referentielaboratoria van de Europese Unie moet ook in overeenstemming zijn met de in Verordening (EG) nr. 1754/2006 vastgestelde subsidiabiliteitsvoorschriften.

(8)

Verordening (EG) nr. 1754/2006 stelt de subsidiabiliteitsregels voor de door de referentielaboratoria van de Europese Unie georganiseerde seminars vast. Zij beperkt ook de financiële steun tot maximaal 32 deelnemers aan seminars. Afwijkingen van die beperking moeten overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1754/2006 worden toegestaan aan sommige referentielaboratoria van de Europese Unie die met het oog op de maximale rentabiliteit van hun seminars steun voor meer dan 32 deelnemers nodig hebben. Afwijkingen kunnen worden toegestaan als een Europees referentielaboratorium het leiderschap en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de organisatie van een seminar met een ander referentielaboratorium van de Europese Unie.

(9)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder a), en artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (6) moeten programma’s om dierziekten uit te roeien en te bestrijden (veterinaire maatregelen) worden gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF). Voorts bepaalt artikel 13, tweede alinea, van die verordening dat in deugdelijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen de door de lidstaten en door de begunstigden van steun uit het ELGF verrichte uitgaven voor administratieve en personeelskosten voor onder Beschikking 2009/470/EEG vallende maatregelen en programma’s door het ELGF worden gefinancierd. Met het oog op de financiële controles zijn de artikelen 9, 36 en 37 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van toepassing.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor bijengezondheid verleent de Unie financiële steun aan het Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Sophia-Antipolis Laboratory, voor de uitvoering van de functies en de taken die zijn vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 87/2011.

De financiële steun van de Unie bedraagt 100 % van de door die instelling voor het werkprogramma gemaakte subsidiabele kosten, als omschreven in Verordening (EG) nr. 1754/2006, en bedraagt ten hoogste 249 616 EUR voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2011, waarvan maximaal 48 470 EUR bestemd is voor de organisatie van een technisch seminar over bijengezondheid.

Dit besluit vormt een financieringsbesluit in de zin van artikel 75, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot:

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Sophia-Antipolis Laboratory, Les Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia-Antipolis, Frankrijk.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2011.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(2)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(3)  PB L 155 van 18.6.2009, blz. 30.

(4)  PB L 29 van 3.2.2011, blz. 1.

(5)  PB L 331 van 29.11.2006, blz. 8.

(6)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.