ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.076.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 76

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
22 maart 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 269/2011 van de Raad van 21 maart 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee

1

 

*

Verordening (EU) nr. 270/2011 van de Raad van 21 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Egypte

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 271/2011 van de Raad van 21 maart 2011 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen tegen president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 272/2011 van de Raad van 21 maart 2011 houdende uitvoering van artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

32

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 273/2011 van de Commissie van 21 maart 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern (BGA))

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 274/2011 van de Commissie van 21 maart 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Traditional Cumberland Sausage (BGA))

38

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 275/2011 van de Commissie van 21 maart 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

40

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 276/2011 van de Commissie van 21 maart 2011 tot wijziging van de bij Verordening (EU) nr. 867/2010 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2010/11

42

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 277/2011 van de Commissie van 21 maart 2011 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2011 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 533/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

44

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 278/2011 van de Commissie van 21 maart 2011 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2011 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1385/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor vlees van pluimvee

46

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 279/2011 van de Commissie van 21 maart 2011 houdende vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van invoercertificaten die in de periode van 1 tot en met 7 maart 2011 zijn aangevraagd voor suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten en houdende schorsing van de indiening van de certificaataanvragen

48

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 280/2011 van de Commissie van 21 maart 2011 met betrekking tot invoercertificaten waarvoor de aanvragen in de eerste 7 dagen van maart 2011 zijn ingediend in het kader van het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit, dat wordt beheerd bij Verordening (EG) nr. 620/2009

50

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 281/2011 van de Commissie van 21 maart 2011 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2011 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 539/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor bepaalde producten in de sector eieren en ovoalbumine

51

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/167/EU

 

*

Besluit van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming

53

 

*

Besluit 2011/168/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 betreffende het Internationaal Strafhof en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/444/GBVB

56

 

*

Besluit 2011/169/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 houdende wijziging van Besluit 2010/638/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee

59

 

*

Besluit 2011/170/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 houdende wijziging van Besluit 2010/330/GBVB inzake de geïntegreerde rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Irak, EUJUST LEX-IRAQ

61

 

*

Besluit 2011/171/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 houdende wijziging van Besluit 2010/573/GBVB inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië

62

 

*

Besluit 2011/172/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte

63

 

*

Besluit 2011/173/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen vanwege de situatie in Bosnië en Herzegovina

68

 

*

Uitvoeringsbesluit 2011/174/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 tot uitvoering van Besluit 2010/639/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus

72

 

*

Uitvoeringsbesluit 2011/175/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 tot uitvoering van Besluit 2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

95

 

 

2011/176/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 21 maart 2011 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van novelty lighters wordt verboden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 1754)  ( 1 )

99

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/1


VERORDENING (EU) Nr. 269/2011 VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2011/169/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 tot wijziging van Besluit 2010/638/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (1) , dat overeenkomstig hoofdstuk 2 van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie is vastgesteld,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 1284/2009 (2) van de Raad zijn bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee vastgesteld, overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB (3) (later vervangen door Besluit 2010/638/GBVB (4), in reactie op het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen tegen politieke demonstranten in Conakry op 28 september 2009.

(2)

Op 21 maart 2011 heeft de Raad bij Besluit 2011/169/GBVB besloten dat de beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee moeten worden gewijzigd in het licht van de politieke situatie en naar aanleiding van het „Verslag van de internationale onderzoekscommissie die belast is met het onderzoek naar de toedracht van de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee”.

(3)

Verordening (EU) nr. 1284/2009, zoals gewijzigd bij deze verordening, eerbiedigt de fundamentele rechten en beginselen die zijn erkend in met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, meer bepaald het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Verordening (EU) nr. 1284/2009 dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.

(4)

Gezien de politieke situatie in de Republiek Guinee, en ter wille van de samenhang met de wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2010/638/GBVB, dient de bevoegdheid om de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1284/2009 te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad.

(5)

De procedure tot wijziging van de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1284/2009 dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen indienen. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, dient de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkingen opnieuw te bekijken en de betrokken personen, entiteiten of lichamen dienovereenkomstig te informeren.

(6)

Teneinde te verzekeren dat de in deze verordening opgenomen maatregelen doeltreffend zijn, moet de verordening in werking treden op de dag waarop zij wordt bekendgemaakt.

(7)

Verordening (EU) nr. 1284/2009 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1284/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   Bijlage II omvat de personen die door de internationale onderzoekscommissie zijn aangewezen als verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in de Republiek Guinee, en de met hen geassocieerde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die de Raad overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Besluit 2010/638/GBVB van de Raad van 25 oktober 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (5) heeft aangewezen.

2)

artikel 15 wordt vervangen door:

„Artikel 15

De Commissie is bevoegd om bijlage III te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.”;

3)

het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 15 bis

1.   In de gevallen waarin de Raad besluit een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam aan de in artikel 6, lid 1, bedoelde maatregelen te onderwerpen, wijzigt hij bijlage II dienovereenkomstig.

2.   De Raad stelt de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam, bedoeld in lid 1, in kennis van zijn besluit en van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat zij daarover opmerkingen kunnen indienen.

3.   Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, bekijkt de Raad zijn besluit opnieuw en worden de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen dienovereenkomstig geïnformeerd.

4.   De lijst in bijlage II wordt regelmatig, en ten minste om de twaalf maanden, opnieuw bezien.”;

4)

bijlage II wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  Zie bladzijde 59 van dit Publicatieblad.

(2)  PB L 346 van 23.12.2009, blz. 26.

(3)  Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB van de Raad van 27 oktober 2009 betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (PB L 281 van 28.10.2009, blz. 7).

(4)  Besluit 2010/638/GBVB van de Raad van 25 oktober 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (PB L 280 van 26.10.2010, blz. 10).

(5)  PB L 280 van 26.10.2010, blz. 10.”;


BIJLAGE

„BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 6, lid 3, bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen

 

Naam

(en eventuele aliassen)

Nadere gegevens

(geboortedatum en -plaats, nummer paspoort/identiteits-bewijs, enz.)

Redenen

1.

Kapitein Moussa Dadis CAMARA

geboortedatum: 01.01.1964 of 29.12.1968

nummer paspoort: R0001318

Persoon die door de internationale onderzoeks-commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

2.

Commandant Moussa Tiégboro CAMARA

geboortedatum: 01.01.1968

nummer paspoort: 7190

Persoon die door de internationale onderzoeks-commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

3.

Kolonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

geboortedatum: 26.02.1957

nummer paspoort: 13683

Persoon die door de internationale onderzoeks-commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

4.

Luitenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Persoon die door de internationale onderzoeks-commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

5.

Luitenant Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

geboortedatum: 01.01.1960

Persoon die door de internationale onderzoeks-commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.”


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/4


VERORDENING (EU) Nr. 270/2011 VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Egypte

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, lid 2,

Gezien Besluit 2011/172/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Egypte (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit 2011/172/GBVB voorziet in de bevriezing van de tegoeden en economische middelen van bepaalde personen die zijn geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor het verduisteren van Egyptische overheidsmiddelen, waardoor zij de Egyptische bevolking beroven van de voordelen van de duurzame ontwikkeling van hun economie en hun maatschappij en de ontwikkeling van de democratie in het land ondermijnen, en van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die banden met hen onderhouden. Deze natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen worden vermeld in de bijlage bij Besluit 2011/172/GBVB.

(2)

Deze maatregelen vallen onder het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is EU-regelgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging, om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers worden toegepast.

(3)

Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, meer bepaald het recht op een effectief rechtsmiddel en op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening moet worden toegepast overeenkomstig deze rechten.

(4)

Gezien de ernst van de politieke en veiligheidssituatie in Egypte, en met het oog op samenhang met de wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2011/172/GBVB, dient de bevoegdheid om de lijst in bijlage I bij deze verordening te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad.

(5)

De procedure tot wijziging van de lijsten in bijlage I bij deze verordening dient in te houden dat de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen indienen. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, dient de Raad zijn besluit over bijlage I in het licht van die opmerkingen te toetsen en dient hij de betrokken personen, entiteiten of lichamen dienovereenkomstig te informeren.

(6)

Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en op een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens de verordening moeten worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. Elke verwerking van persoonsgegevens dient de bepalingen te respecteren van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (2), alsook van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3).

(7)

Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a)   „tegoeden”: financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

b)   „bevriezing van tegoeden”: het voorkómen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden mogelijk zou worden gemaakt, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille;

c)   „economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

d)   „bevriezing van economische middelen”: het voorkómen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;

e)   „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.

Artikel 2

1.   Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van de personen die, in de zin van artikel 1, lid 1, van Besluit 2011/172/GBVB zijn geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor het verduisteren van Egyptische overheidsmiddelen, en van de in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die banden met hen onderhouden, worden bevroren.

2.   Aan of ten behoeve van de in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3.   Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 3

1.   In bijlage I worden de redenen vermeld waarom een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in de lijst is opgenomen.

2.   Bijlage I bevat verder, wanneer beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen te kunnen identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

Artikel 4

1.   In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, vermeld op de in bijlage II genoemde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)

nodig zijn voor uitgaven om te voorzien in basisbehoeften van de in bijlage I genoemde natuurlijke personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of nutsvoorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of

d)

noodzakelijk zijn voor buitengewone uitgaven, mits de betrokken lidstaat aan alle andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat de toelating wordt verleend, de redenen heeft meegedeeld waarom de toelating moet worden verleend.

2.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

Artikel 5

1.   In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kunnen bevoegde autoriteiten van de lidstaten, vermeld op de in bijlage II genoemde websites, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de betrokken tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat is vastgesteld vóór de datum waarop een in artikel 2 bedoeld natuurlijke persoon, rechts persoon, entiteit of lichaam in bijlage I is opgenomen, of van een justitieel, administratief of arbitrair vonnis dat van vóór die datum dateert;

b)

de betrokken tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gedekt of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c)

het retentierecht of het vonnis is niet ten behoeve van een persoon, entiteit of lichaam van bijlage I; en

d)

de erkenning van het onderpand of van het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

2.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

Artikel 6

1.   Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)

rente of andere inkomsten op die rekeningen; of

b)

betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen zijn opgenomen in bijlage I,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 2, lid 1, worden eveneens bevroren.

2.   Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 7

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 en mits een betaling verschuldigd is door natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen van bijlage I op grond van een contract of overeenkomst die door hen is gesloten of een verplichting die voor hen is ontstaan vóór de datum waarop zij zijn aangewezen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, vermeld op de in bijlage II genoemde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

i)

de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een persoon, entiteit of lichaam die wordt vermeld in bijlage I; en

ii)

de betaling niet in strijd is met artikel 2, lid 2;

b)

de betrokken lidstaat heeft de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat de toestemming wordt verleend, in kennis gesteld van deze vaststelling door de bevoegde autoriteit en van het voornemen toestemming te verlenen.

Artikel 8

1.   De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, levert geen aansprakelijkheid op van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2.   De verbodsbepaling van artikel 2, lid 2, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die financiering of financiële bijstand verstrekten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op de bedoelde verbodsbepalingen.

Artikel 9

1.   Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a)

alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2, lid 1, zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit, vermeld op de in bijlage II genoemde websites, van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via de lidstaten, aan de Commissie te doen toekomen; en

b)

samen te werken met deze bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2.   Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 10

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechters.

Artikel 11

De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 12

1.   In de gevallen waarin de Raad besluit een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 2, lid 1, bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage I dienovereenkomstig.

2.   De Raad stelt de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in kennis van het in lid 1 bedoelde besluit en van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat deze personen daarover opmerkingen kunnen indienen.

3.   Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad het in lid 1 bedoelde besluit en worden de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen dienovereenkomstig geïnformeerd.

4.   De lijst in bijlage I wordt vanaf 21 maart 2011 regelmatig, en ten minste om de 12 maanden, opnieuw bezien.

Artikel 13

1.   De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende de sancties op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2.   De lidstaten delen de voorschriften na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede aan de Commissie en melden alle latere wijzigingen ervan.

Artikel 14

Waar er in deze verordening sprake is van een meldingsplicht, of anderzijds van de verplichting de Commissie te informeren of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruik gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

Artikel 15

Deze verordening is van toepassing:

a)

op het grondgebied van de Unie;

b)

aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c)

op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e)

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 16

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  Zie bladzijde 63 van dit Publicatieblad.

(2)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(3)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.


BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen

 

Naam (en eventuele aliassen)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Voormalig president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 04.05.1928

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

2.

Suzanne Saleh Thabet

Echtgenote van de heer Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, voormalig president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 28.02.1941

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Zoon van de heer Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, voormalig president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 26.11.1960

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Echtgenote van de heer Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, zoon van de voormalige president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 05.10.1971

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Zoon van de heer Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, voormalig president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 28.12.1963

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Echtgenote van de heer Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, zoon van de voormalige president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 13.10.1982

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Voormalig parlementslid

Geboortedatum: 12.01.1959

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Echtgenote van de heer Ahmed Abdelaziz Ezz

Geboortedatum: 31.01.1963

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Echtgenote van de heer Ahmed Abdelaziz Ezz

Geboortedatum: 25.05.1959

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Echtgenote van de heer Ahmed Abdelaziz Ezz

Geboortedatum: 09.10.1969

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Voormalig minister van Huisvesting, Openbare Nutsbedrijven en Stadsontwikkeling

Geboortedatum: 16.05.1945

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Echtgenote van de heer Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Geboortedatum: 03.06.1956

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Voormalig minister van Handel en Industrie

Geboortedatum: 09.02.1955

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Echtgenote van de heer Rachid Mohamed Rachid Hussein

Geboortedatum: 05.07.1959

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Voormalig minister van Toerisme

Geboortedatum: 20.02.1959

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Echtgenote van de heer Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Geboortedatum: 08.01.1960

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Zoon van de heer Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Geboortedatum: 21.09.1990

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 01.03.1938

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Echtgenote van de heer Habib Ibrahim Eladli

Geboortedatum: 23.01.1963

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden


BIJLAGE II

Lijst van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten als bedoeld in artikel 4, lid 1, artikel 5, lid 1, artikel 7, en artikel 9, lid 1, onder a), en adres voor kennisgevingen aan de Commissie

A.   Bevoegde autoriteiten van de lidstaten:

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.bg/pages/view/5519

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANJE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIË

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLAND

http://www.minbuza.nl/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adres voor kennisgevingen of andere mededelingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

CHAR 12/106

1049 Brussel

BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/13


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 271/2011 VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen tegen president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen tegen president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus (1), en met name artikel 8 bis, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 mei 2006 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen tegen president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus aangenomen.

(2)

Gezien de ernstige situatie in Belarus dienen nog andere personen te worden opgenomen op de lijsten van aan beperkende maatregelen onderworpen personen als vervat in de bijlagen I en I bis bij Verordening (EG) nr. 765/2006. Voorts moet de informatie betreffende bepaalde personen op de lijsten van de bijlagen I en I bis bij die verordening worden geactualiseerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en I bis bij Verordening (EG) nr. 765/2006 worden vervangen door de tekst opgenomen in de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.


BIJLAGE I

„BIJLAGE I

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in artikel 2, leden 1, 2 en 4

 

Naam

Transcriptie van Belarussische spelling

Transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Geboorte-datum

Geboorte-plaats

Adres

Paspoort-nummer

Functie

1.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, Vitebsk district

 

 

President

2.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, district Pinsk

 

 

Voormalig hoofd van het Kabinet van de President

3.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Voormalig adjunct-hoofd van het kabinet van de President

4.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Mogilev

 

 

Voorzitter van de Raad van de Republiek,

Voormalig adjunct-hoofd belast met media en ideologie van het kabinet van de president

5.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Sergijev Posad/ Rusland)

 

 

Minister van Voorlichting

6.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Botnia, district Mogilev

 

 

Adjunct-hoofd van het kabinet van de president

7.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, district Brest

 

 

Voormalig minister van Voorlichting

8.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Minister van Justitie

9.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Duitsland

 

 

Voormalig voorzitter van de staatstelevisie

10.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsi, district Mogilev

 

 

Voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden

11.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Raad van de Republiek

12.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, district Mogilev

 

 

Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden

13.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, district Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Lid van de Raad van de Republiek, voormalig leider van de BRSM (Republikeinse Unie van de Belarussische jeugd)

14.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, district Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Secretaris, CEC

15.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, District Minsk

 

 

Procureur-generaal

16.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Lid CEC

17.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Adviseur van de afdeling Sociale organisaties, sociale partners en ngo's van het ministerie van Justitie

18.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

District Riazan, Rusland

 

 

Eerste vicevoorzitter van het Economisch Hof

19.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Rechter in het district Moskou van Minsk

20.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Rechter in het district Partizanski van Minsk

21.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Voormalig adjunct-procureur-generaal

22.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, district Gomel

 

 

Voormalig voorzitter van de KGB

23.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Eerste vicevoorzitter van de KGB

24.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Hoofd van de federatie van vakbonden

25.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Lid van de centrale verkiezingscommissie (CEC)

26.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Voormalig voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC) van het district Gomel

27.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

district Minsk

 

 

Voormalig voorzitter van de REC van het district Grodno

28.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusland

 

 

Hoofd van de regionale verkiezingscommissie (REC), stad Minsk

29.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Voormalig voorzitter van de REC van het district Minsk

30.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Voormalig voorzitter van de REC van het disctrict Mogilev

31.

Rybakou, Aliaksei (Rybakov, Aliaksey)

Rybakov, Aleksei (Rybakov, Alexey)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

 

Rechter bij het hof van het district Moskou van Minsk

32.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganova 80-263, Minsk

MP0469554

Openbaar aanklager

33.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchani, Vitebsk district

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Rechter bij het hof van het Centraal district in Minsk

34.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Openbaar aanklager

35.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958

Regio Grodno

 

 

Voormalig secretaris van de veiligheidsraad, thans bijzonder assistent van de president

36.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956

Smolensk

 

 

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken

37.

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

 

Сиваков, Юрий Леонидович

5.8.1946

Regio Sakhalin

 

 

Voormalig minister van Toerisme en voormalig minister van Binnenlandse Zaken

38.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер'евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966

Vitebsk

 

 

Hoofd van de speciale reactiegroep bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (SOBR)

39.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953

Slutsk (regio Minsk)

 

 

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van Belarus (CEC)

40.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

Падабед Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962

Slutsk (regio Minsk )

 

 

Speciale eenheid, ministerie van Binnenlandse Zaken”.


BIJLAGE II

„BIJLAGE IA

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen bedoeld in artikel 2, leden 1, 2 en 5

 

Naam

Transcriptie van Belarussische spelling

Transcriptie van Russische spelling

Naam in het Belarussisch

Naam in het Russisch

Geboorte-plaats en -datum

Functie

1.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

Лукашэнка Вiктар Аляксандравiч

Лукашенко Виктор Александрович

1976

Assistant van de president voor nationale veiligheidsaangelegenheden

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

 

Directeur, Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president

3.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

Гусеў Аляксей Вiктаравiч

Гусев Алексей Викторович

 

1e adjunct-directeur, Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president

4.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

Крыштаповiч Леў Еўстафьевiч

Криштапович Лев Евстафьевич

 

Adjunct-directeur, Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president

5.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

Колас Алена Пятроўна

Колос Елена Петровна

 

Adjunct-directeur, Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president

6.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

Макей Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ Владимир Владимирович

5 augustus 1958, regio Grodno

Hoofd van het kabinet van de president

7.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

Янчэўскi Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

22 april 1976, Borisov

Assistent van de president, hoofd van de ideologische dienst van het kabinet van de president

8.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

Мальцаў Леанiд Сямёнавiч

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

29 augustus 1949, Vetenevka, district Slonim, regio Grodno

Secretaris van de veiligheidsraad

9.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

Уцюрын Андрэй Аляксандравiч

Втюрин, Андрей Александрович

 

Hoofd van het veiligheids-detachement van de president

10.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Adjunct-voorzitter, centrale verkiezingscommissie (CEC)

11.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogilev

Lid CEC

12.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Lid CEC

13.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Lid CEC

14.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Lid CEC

15.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Lid CEC

16.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр'еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Lid CEC

17.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Lid CEC

18.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

Кiсялёў Анатоль Сямёнавiч

Киселев, Анатолий Семенович

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC), regio Brest

19.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

Крукоўскi, Вячаслаў Яфiмавiч

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC), regio Vitebsk

20.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

Стош Мiкалай Мiкалаевiч

Стош, Николай Николаевич

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC), regio Gomel

21.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

Саўко Валерый Iосiфавiч

Савко, Валерий Иосифович

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC), regio Grodno

22.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

Васiльеў Аляксей Аляксандравiч

Васильев, Алексей Александрович

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC), regio Minsk

23.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

Берастаў Валерый Васiльевiч

Берестов, Валерий Васильевич

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC), regio Mogilev

24.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

Васiлевiч Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

13 februari 1955

Procureur-generaal

25.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

Швед Андрэй Iванавiч

Швед Андрей Иванович

 

Adjunct-procureur-generaal

26.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

Лашын Аляксандр Мiхайлавiч

Лашин, Александр Михайлович

 

Adjunct-procureur-generaal

27.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

Конан Вiктар Аляксандравiч

Конон, Виктoр Александрович

 

Adjunct-procureur-generaal

28.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

Стук Аляксей Канстанцiнавiч

Стук, Алексей Константинович

 

Adjunct-procureur-generaal

29.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

Куклiс Мiкалай Iванавiч

Куклис, Николай Иванович

 

Adjunct-procureur-generaal

30.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

Хмарук Сяргей Канстанцiнавiч

Хмарук, Сергей Константинович

 

Procureur van het district Brest

31.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Дыско Генадзь Iосiфавiч

Дыско, Генадий Иосифович

 

Procureur van het district Vitebsk

32.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

Шаеў Валянцiн Пятровiч

Шаев, Валентин Петрович

 

Procureur van het district Gomel

33.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

Марозаў Вiктар Мiкалаевiч

Морозов, Виктор Николаевич

 

Procureur van het district Grodno

34.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

Архiпаў Аляксандр Мiхайлавiч

Архипов, Александр Михайлович

1959, Mogilev

Procureur van het district Minsk

35.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

Сянькевiч Эдуард Аляксандравiч

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

Procureur van het district Mogilev

36.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

Кулiк Мiкалай Мiкалаевiч

Кулик, Николай Николаевич

 

Procureur van de stad Minsk

37.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

Дудкiн Анатоль Канстанцiнавiч

Дудкин, Анатолий Константинович

 

Procureur inzake vervoerskwesties van de Republiek Belarus

38.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

Дранiца Аляксандр Мiкалаевiч

Драница, Александр Николаевич

 

Procureur van het leger

39.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

Бiлейчык Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964

Eerste viceminister van Justitie

40.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

Ломаць Зянон Кузьмiч

Ломать, Зенон Кузьмич

1944, Karabani

Voormalig voorzitter van het staatscontrole-comité

41.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

Куляшоў Анатоль Нiлавiч

Кулешов Анатолий Нилович

25.07.1959

Minister van Binnenlandse Zaken

42.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

Пякарскi Алег Анатольевiч

Пекарский, Олег Анатольевич

 

Eerste viceminister van Binnenlandse Zaken

43.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Poludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

Полудзень Яўген Яўгенавiч

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

Viceminister van Binnenlandse Zaken

44.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

Яўсееў Iгар Уладзiмiравiч

Евсеев, Игорь Владимирович

 

Hoofd van het OMON-operatieteam

45.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

Фармагей Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962

Commandant van de ”Militia” van de stad Minsk

46.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

Лукомскi Аляксандр Валянцiнавiч

Лукомский, Александр Валентинович

 

Commandant van het speciale regiment van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de stad Minsk

47.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

Зайцаў Вадзiм Юр'евiч

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964

Hoofd van de KGB

48.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

Дзядкоў Леанiд Мiкалаевiч

Дедков, Леонид Николаевич

 

Adjunct-hoofd van de KGB, hoofd van de KGB van het district Vitebsk

49.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Бахматаў Iгар Андрэевiч

Бахматов, Игорь Андреевич

 

Adjunct-hoofd van de KGB

50.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

Церцель Iван Станiслававiч

Тертель Иван Станиславович

 

Adjunct-hoofd van de KGB

51.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

Смаленскi Мiкалай Зiноўевiч

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

Voormalig adjunct-hoofd van de KGB

52.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

Вегера Вiктар Паўлавiч

Вегера Виктор Павлович

 

Eerste adjunct-hoofd van de KGB

53.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

Свораб Мiкалай Канстанцiнавiч

Свороб Николай Константинoвич

 

Voormalig adjunct-hoofd van de KGB

54.

Tratsiak, Piotr

Tretiak, Petr

(Tretyak, Piotr)

Траццяк Пётр

Третьяк, Петр

 

Voormalig adjunct-hoofd van de KGB

55.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

Захараў Аляксей Iванавiч

Захаров Алексей Иванович

 

Voormalig hoofd van de afdeling Contra-inlichtingen van de KGB

56.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

Талсташоў Аляксандр Алегавiч

Толсташов Александр Олегович

 

Hoofd van de afdeling Bescherming van de grondwettelijke orde en terrorismebestrijding van de KGB

57.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

Русак Вiктар Уладзiмiравiч

Русак Виктор Владимирович

 

Hoofd van de afdeling Economische veiligheid van de KGB

58.

Iaruta, Viktar

(Yaruta, Viktar)

Iaruta, Viktor

(Yaruta, Viktor)

Ярута Вiктар

Ярута, Виктор

 

Hoofd van afdeling Staatscommunicatie van de KGB

59.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

Варапаеў Iгар Рыгоравiч

Воропаев Игорь Григорьевич

 

Voormalig hoofd van de afdeling Staatscommunicatie van de KGB

60.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

Калач Уладзiмiр Вiктаравiч

Калач Владимир Викторович

 

Voormalig hoofd van de KGB van het district Minsk

61.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

Бусько Iгар Яўгенавiч

Бусько Игорь Евгеньевич

 

Hoofd van de KGB van het district Brest

62.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

Корж Iван Аляксеевiч

Корж Иван Алексеевич

 

Hoofd van de KGB van het district Grodno

63.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

Сяргеенка Iгар Пятровiч

Сергеенко Игорь Петрович

 

Hoofd van de KGB van het district Mogilev

64.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

Герасiменка Генадзь Анатольевiч

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

Hoofd van de KGB van het district Vitebsk

65.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

Ляскоўскi Iван Анатольевiч

Лесковский Иван Анатольевич

 

Voormalig hoofd van de KGB van het district Gomel

66.

Maslakou, Valery

Maslakov, Valeri

Маслакоў Валерый

Маслаков Валерий

 

Hoofd van de afdeling Inlichtingen van de KGB

67.

Volkau, Siarhei

Volkov, Sergei

(Volkov, Sergey)

Волкаў Сяргей

Волков Сергей

 

Voormalig hoofd van de afdeling Inlichtingen van de KGB

68.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

Жадобiн Юрый Вiктаравiч

ЖАДОБИН Юрий Викторович

14 november 1954

Minister van Defensie

69.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Крашэўскi Вiктар

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

Hoofd van de GRU

70.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

Ананiч Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960

Eerste viceminister van Informatie

71.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

Лапцёнак Iгар Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1947, Minsk

Vicedirecteur, ministerie van Informatie

72.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

Давыдзька Генадзь Бранiслававiч

Давыдько, Геннадий Брониславович

 

Voorzitter van de staatstelevisie

73.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

Казiятка Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964, Brest

Directeur-generaal van de „Stolitsjnoje Televidenie”

74.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

Якубовiч Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

23 september 1946

Hoofdredacteur van „Sovjetskaja Belarus”

75.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

Лемяшонак Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

Hoofdredacteur van „Repoeblika”

76.

Prakopau, Iury (Prakopau, Yury)

Prokopov, Iuri (Prokopov, Yuri)

Пракопаў Юрый

Прокопов Юрий

 

Journalist van het staatstelevisiekanaal „Pervi” (№ 1) met een hoge en invloedrijke positie

77.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

Мiхальчанка Аляксей

Михальченко Алексей

 

Journalist van het staatstelevisiekanaal ONT met een hoge en invloedrijke positie

78.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

Таранда Аляксандр Мiхайлавiч

Таранда Александр Михайлович

 

Adjunct-uitgever van de krant „Sovjetskaja Belarus”

79.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

Гардзiенка Сяргей Аляксандравiч

Гордиенко Сергей Александрович

 

Adjunct-uitgever van de krant „Sovjetskaja Belarus”

80.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

Тарапецкая Галiна Мiхайлаўна

Торопецкая Галина Михайловна

 

Adjunct-uitgever van de krant „Sovjetskaja Belarus”

81.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Adjunct-hoofdredacteur van de krant „Sovjetskaja Belarus”

82.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

Жук Дзмiтрый Аляксандравiч

Жук Дмитрий Александрович

 

Directeur-generaal (CEO) van het staatsnieuws-agentschap BIELTA

83.

Hihin, Vadzim

Gigin, Vadim

Гiгiн Вадзiм

Гигин Вадим

 

Hoofdredacteur van het maandblad „Beloroesskaja Doemka”

84.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

Абламейка Сяргей Уладзiмiравiч

Абламейко, Сергей Владимирович

1956, Regio Grodno

Rector van de Belarussische staatsuniversiteit

85.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Сiрэнка Вiктар Iванавiч

Сиренко Виктор Иванович

 

Hoofdchirurg van het ziekenhuis voor spoedopnames van Minsk

86.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

Ананiч Алена Мiкалаеўна

Ананич Елена Николаевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Pervomaiski van de stad Minsk

87.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

Равiнская Таццяна Уладзiмiраўна

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Pervomaiski van de stad Minsk

88.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

Есьман Валерый Аляксандравiч

Есьман Валерий Александрович

 

Rechter bij de rechtbank van het centrale district van de stad Minsk

89.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

Бычко Аляксей Вiктаравiч

Бычко Алексей Викторович

 

Rechter bij de rechtbank van het centrale district van de stad Minsk

90.

Khadanevich, Aliaksandr Aliaksandravich

Khodanevich, Aleksandr Aleksandrovich

Хаданевiч Аляксандр Аляксандравiч

Ходаневич Александр Александрович

 

Rechter bij de rechtbank van het centrale district van de stad Minsk

91.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

Бараноўскi Андрэй Фёдаравiч

Барановский Андрей Федорович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Partizanski van de stad Minsk

92.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

Цiцянкова Алена Вiктараўна

Титенкова Елена Викторовна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Partisanski van de stad Minsk

93.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

Тупiк Вера Мiхайлаўна

Тупик Вера Михайловна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Leninski van de stad Minsk

94.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

Някрасава Алена Цiмафееўна

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Zavadski van de stad Minsk

95.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

Лапцева Алена Вячаславаўна

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Zavadski van de stad Minsk

96.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

Балаўнёў Мiкалай Васiльевiч

Боловнев Николай Васильевич

 

Rechter bij de rechtbank van het district Zavadski van de stad Minsk

97.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

Казак Вiктар Уладзiмiравiч

Казак Виктор Владимирович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

98.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

Шылько Алена Мiкалаеўна

Шилько Елена Николаевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

99.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

Сiмахiна Любоў Сяргееўна

Симахина Любовь Сергеевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

100.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

Кузняцова Наталля Анатольеўна

Кузнецова Наталья Анатольевна

1973, Minsk

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

101.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

Целiца Лiдзiя Фёдараўна

Телица Лидия Федоровна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

102.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

Чарняк Алена Леанiдаўна

Черняк Елена Леонидовна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

103.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

Шастакоў Юрый Валер'евiч

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

104.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

Матыль Таццяна Яраславаўна

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

105.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

Хаткевiч Яўген Вiктаравiч

Хаткевич Евгений Викторович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

106.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

Гусакова Вольга Аркадзьеўна

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktjabrski van de stad Minsk

107.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

Шаграй Рыта Пятроўна

Шаграй Рита Петровна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktjabrski van de stad Minsk

108.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

Мiтраховiч Iрына Аляксееўна

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktjabrski van de stad Minsk

109.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

Пратасавiцкая Наталля Уладзiмiраўна

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktjabrski van de stad Minsk

110.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

Лапко Максiм Фёдаравiч

Лапко Максим Федорович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktjabrski van de stad Minsk

111.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

Варэнiк Наталля Сямёнаўна

Вареник Наталья Семеновна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Frunzenski van de stad Minsk

112.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

Жукоўская Жанна Аляксееўна

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Frunzenski van de stad Minsk

113.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

Самалюк Ганна Валер'еўна

Самолюк Анна Валерьевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Frunzenski van de stad Minsk

114.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Лукашэнка Дзмiтрый Аляксандравiч

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

Zakenman, houdt zich actief bezig met financiële operaties waarbij de familie Loekasjenko betrokken is

115.

Shuhaeu, Siarhei (Shuhayeu, Siarhei)

Shugaev, Sergei (Shugayev, Sergey)

Шугаеў Сяргей

Шугаев Сергей

 

Adjunct-hoofd van de KGB

Hoofd van de contraspionagedienst van de KGB

116.

Kuzniatsou, Ihar

Kuznetsov, Igor

Кузняцоў Iгар

Кузнецов Игорь

 

Hoofd van het KGB-opleidingscentrum van de staat

117.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

(Gaidukevich Valeri Vladimirovich)

Гайдукевiч Валерый Уладзiмiравiч

Гайдукевич Валерий Владимирович

 

Viceminister van Binnenlandse Zaken

Commandant van de binnenlandse troepenmacht

Draagt als commandant van de binnenlandse troepenmacht verantwoordelijkheid voor de gewelddadige onderdrukking van demonstraties

118.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich, Gureev Sergei Viktorovich, Gureyev Sergey Viktorovich)

Гурэеў Сяргей Вiктаравiч

Гуреев Сергей Викторович

 

Viceminister van Binnenlandse Zaken

Hoofd van de dienst gerechtelijke instructies

Draagt als viceminister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijkheid voor de gewelddadige onderdrukking van demonstraties en voor schendingen van de mensenrechten

119.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

(Kachanov Vladimir Vladimirovich)

Качанаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Качанов Владимир Владимирович

 

Adviseur van de minister van Justitie

Draagt als adviseur van de minister van Justitie verantwoordelijkheid voor de werking van het Belarussische rechtswezen

120.

Badak Ala Mikalaeuna

(Bodak Alla Nikolaevna)

Бадак Ала Мiкалаеўна

Бодак Алла Николаевна

 

Viceminister van justitie

Draagt als viceminister van justitie verantwoordelijkheid voor de werking van het Belarussische rechtswezen

121.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

(Simonov Aleksandr Anatolievich)

Сiманаў Аляксандр Анатольевiч

Симонов Александр Анатольевич

 

Viceminister van justitie

Draagt als viceminister van justitie verantwoordelijkheid voor de werking van het Belarussische rechtswezen

122.

Tushynski Ihar Heraninavich

(Tushinski Igor Geroninovich)

Тушынскi Iгар Геранiнавiч

Тушинский Игорь Геронинович

 

Viceminister van justitie

Draagt als viceminister van justitie verantwoordelijkheid voor de werking van het Belarussische rechtswezen

123.

Skurat, Viktar

(Skurat, Viktor)

Скурат Вiктар

Скурат Виктор

 

Hoofd van de stedelijke afdeling van Minsk bij het Departement openbare veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, kolonel van de militie.

Hij is door Lukashenko gedecoreerd voor zijn actieve deelname en het uitvoeren van bevelen tijdens het neerslaan van de demonstratie op 19 december 2010

124.

Ivanou, Siarhei

(Ivanov, Sergei , Ivanov, Sergey)

Iваноў Сяргей

Иванов Сергей

 

Adjunct-hoofd van de Dienst bevoorrading van het Directoraat ideologie en personeel van de stedelijke afdeling voor Binnenlandse Zaken van Minsk, majoor van de militie

Hij is door Lukashenko gedecoreerd voor zijn actieve deelname en het uitvoeren van bevelen tijdens het neerslaan van de demonstratie op 19 december 2010

125.

Kadzin, Raman

(Kadin, Roman )

Кадзiн Раман

Кадин Роман

 

Commandant verantwoordelijk voor de wapens en technische uitrusting van de gemotoriseerde patrouilledinest, majoor van de militie.

Hij is door Lukashenko gedecoreerd voor zijn actieve deelname en het uitvoeren van bevelen tijdens het neerslaan van de demonstratie op 19 december 2010

126.

Komar, Volha

(Komar, Olga)

Комар Вольга

Комар Ольга

 

Rechter van het district Frunzenski van Minsk, behandelt de zaak Vasili Parfenkov

127.

Zaharouski, Anton

(Zagorovski, Anton)

Загароўскi Антон

Загоровский Антон

 

Procureur van het district Frunzenski van Minsk, behandelt de zaak Vasili Parfenkov

128.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna; Cherkas, Tatiana Stanislavovna

Чаркас (Чэркас) Таццяна Станiславаўна

Черкас Татьяна Станиславовна

 

Rechter van het district Frunzenski van Minsk, behandelt de zaken Aleksandr Otroshchenkov (veroordeeld tot 4 jaar eenzame opsluiting), Aleksandr Molchanov (3 jaar) en Dmitri Novik (3,5 jaar eenzame opsluiting)

129.

Maladtsova, Tatsiana

(Molodtsova, Tatiana)

Маладцова Таццяна

Молодцова Татьяна

 

Procureur van het district Frunzenski van Minsk, die de zaken Aleksandr Otroshchenkov, Aleksandr Molchanov en Dmitri Novik behandelt.

130.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

(Lebedik, Mikhail Petrovich)

Лябедзiк Мiхаiл Пятровiч

Лебедик Михаил Петрович

 

Eerste adjunct- hoofdredacteur van de krant „Sovjetskaja Belarus”

Actieve regeringsgezinde verslaggever en analist; vervalst feiten en levert partijdig commentaar op de in Belarus lopende processen tegen het maatschappelijk middenveld

131.

Padhaiski, Henadz Danatavich

(Podgaiski, Gennadi Donatovich

Падгайскi Генадзь Данатавiч

Подгайский Геннадий Донатович

 

Directeur van de polytechnische hogeschool van Minsk

Verantwoordelijk voor de uitwijzing van studenten

132.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

(Kukharchik, Piotr Dmitrievich)

Кухарчык Пётр Дзмiтрыевiч

Кухарчик Пётр Дмитриевич

 

Rector van de pedagogische staatsuniversiteit van Minsk

Verantwoordelijk voor de uitwijzing van studenten

133.

Batura, Mikhail Paulavich

(Batura, Mikhail Pavlovich)

Батура Мiхаiл Паўлавiч

Батура Михаил Павлович

 

Rector van de staatsuniversiteit voor informatica en radio-electronica van Minsk

Verantwoordelijk voor de uitwijzing van studenten

134.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

Часноўскi Мечыслаў Эдвардавiч

Чесновский Мечислав Эдвардович

 

Rector van de naar Pushkin vernoemde staatsuniversiteit van Brest

Verantwoordelijk voor de uitwijzing van studenten

135.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna (Alpeyeva, Tamara Mikhailauna; Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

Алпеева Тамара Мiхайлаўна

Алпеева Тамара Михайловна

 

Rector van het internationaal humanitair-economisch instituut

Verantwoordelijk voor de uitwijzing van studenten …”.


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/32


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 272/2011 VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

houdende uitvoering van artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië (1), en met name artikel 16, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 2 maart 2011 Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië vastgesteld.

(2)

Rekening houdend met de ernst van de situatie in Libië moeten er nog meer personen en entiteiten worden opgenomen op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage III bij Verordening (EU) nr. 204/2011,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De personen en entiteiten in de bijlage bij deze verordening worden opgenomen in de lijst in bijlage III bij Verordening (EU) nr. 204/2011.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  PB L 58 van 3.3.2011, blz. 1.


BIJLAGE

Personen en entiteiten bedoeld in artikel 1

Personen

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Mohamed Abou El-Kassim Zouai

 

secretaris-generaal van het Algemeen Volkscongres; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

2.

Baghdadi Al-Mahmoudi

 

minister-president van de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

3.

Mohamad Mahmoud Hijazi

 

minister van Volksgezondheid en Milieu in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

4.

Abdelhaziz Zlitni

 

minister van Planning en Financiën in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

5.

Mohamad Ali Houej

 

minister van Industrie, Economie en Handel in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

6.

Abdelmajid Al-Gaoud

 

minister van Landbouw en Dierlijke en Maritieme Hulpbronnen in de regering van kolonel Kadhafi.

21.3.2011

7.

Ibrahim Zarroug Al-Charif

 

minister van Sociale Zaken in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

8.

Abdelkebir Mohamad Fakhiri

 

minister van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

9.

Mohamad Ali Zidane

 

minister van Vervoer in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

10.

Moussa Mohamad Koussa

 

minister van Buitenlandse Zaken in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

11.

Abdallah Mansour

 

naaste medewerker van kolonel Kadhafi; vooraanstaande rol in de veiligheidsdiensten, voormalig directeur van radio en televisie; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011


Entiteiten

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Fonds voor economische en sociale ontwikkeling

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - P.O. Box: 93599 Libya-Tripoli

Tel.: +218 21 490 8893 -

Fax: +218 21 491 8893 –

E-mail: info@esdf.ly

onder zeggenschap van het regime van Mouammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.

21.3.2011

2.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Site: http://www.laaico.com

Onderneming opgericht in 1981

76351 Janzour-Libya.81370 Tripoli-Libya

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-mail: info@laaico.com

onder zeggenschap van het regime van Mouammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.

21.3.2011

3.

Stichting-Kadhafi voor liefdadigheids-instellingen en ontwikkeling

Administratief adres: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – LIBYA

Tel.: +218 214778301 8893 -

Fax: (+218) 214778766;

e-mail: info@gicdf.org

onder zeggenschap van het regime van Mouammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.

21.3.2011

4.

Stichting-Waatassimou

gevestigd in Tripoli

onder zeggenschap van het regime van Mouammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.

21.3.2011

5.

Hoofdzetel van de Libische radio en televisie

Gegevens:

Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00;

Fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

mail: info@ljbc.net

zet publiekelijk aan tot haat en geweld door deel te nemen aan desinformatiecampagnes.

21.3.2011

6.

Revolutionaire Garde

 

betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

7.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Tel.: +218 21-361-2429

Fax: +218 21-446-705

www.ncb.ly

de National Commercial Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is opgericht in 1970 en heeft haar zetel in AlBayda (Libië), met vestigingen in Tripoli en AlBayda en bijkantoren in Libië. Zij is volledig in handen van de overheid.

21.3.2011

8.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel.: +218 21-333-4035+218 21-444-2541+218 21-444-2544+218 21-333-4031

Fax: +218 21-444-2476+218 21-333-2505

E-mail: info@gumhouria-bank.com.ly

Website: www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is volledig in handen van de overheid. De bank is in 2008 ontstaan als gevolg van de fusie tussen de Al Ummah Bank en de Gumhouria Bank.

21.3.2011

9.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel.: +218 21-379-0022

Fax: +218 21-333-7922

E-mail: info@saharabank.com.ly

Website: www.saharabank.com.ly

Sahara Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is voor 81% in handen van de overheid.

21.3.2011


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/36


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 273/2011 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2011

houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 7, lid 4, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de door Duitsland ingediende aanvraag tot registratie van de benaming „Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006, moet deze benaming worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage vermelde benaming wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian CIOLOŞ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(2)  PB C 204 van 28.7.2010, blz. 15.


BIJLAGE

In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie:

Categorie 1.1.   Vers vlees (en verse slachtafvallen)

DUITSLAND

Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern (BGA)


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/38


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 274/2011 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2011

houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Traditional Cumberland Sausage (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 7, lid 4, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de door het Verenigd Koninkrijk ingediende aanvraag tot registratie van de benaming „Traditional Cumberland Sausage” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006, moet deze benaming worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage vermelde benaming wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian CIOLOŞ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(2)  PB C 208 van 31.7.2010, blz. 8.


BIJLAGE

In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie:

Categorie 1.2.   Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.)

VERENIGD KONINKRIJK

Traditional Cumberland Sausage (BGA)


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/40


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 275/2011 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2011

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (2), en met name artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 maart 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,4

TN

103,8

TR

80,0

ZZ

77,5

0707 00 05

JO

110,6

TR

142,4

ZZ

126,5

0709 90 70

MA

41,6

TR

112,3

ZZ

77,0

0805 10 20

EG

54,3

IL

76,5

MA

54,1

TN

48,6

TR

72,7

ZZ

61,2

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

49,7

ZZ

53,8

0808 10 80

AR

92,4

BR

74,9

CA

88,7

CL

104,4

CN

97,0

MK

50,2

US

135,7

UY

66,1

ZZ

88,7

0808 20 50

AR

90,0

CL

77,5

CN

67,5

US

79,9

ZA

96,4

ZZ

82,3


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/42


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 276/2011 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2011

tot wijziging van de bij Verordening (EU) nr. 867/2010 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2010/11

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker (2), en met name artikel 36, lid 2, tweede alinea, tweede zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde stropen voor het verkoopseizoen 2010/11 zijn vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 867/2010 van de Commissie (3). Deze prijzen en rechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 262/2011 van de Commissie (4).

(2)

Naar aanleiding van de gegevens waarover de Commissie momenteel beschikt, dienen deze bedragen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 951/2006 te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EG) nr. 951/2006 voor het verkoopseizoen 2010/11 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor de in artikel 36 van Verordening (EU) nr. 867/2010 bedoelde producten worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 maart 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24.

(3)  PB L 259 van 1.10.2010, blz. 3.

(4)  PB L 70 van 17.3.2011, blz. 37.


BIJLAGE

Gewijzigde bedragen van de representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code 1702 90 95 die gelden met ingang van 22 maart 2011

(EUR)

GN-code

Representatieve prijs per 100 kg netto van het betrokken product

Aanvullend recht per 100 kg netto van het betrokken product

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

50,36

2,36

1701 99 10 (2)

50,36

0,00

1701 99 90 (2)

50,36

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt III, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(2)  Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt II, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)  Vaststelling per procent sacharose.


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/44


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 277/2011 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2011

inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2011 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 533/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 7, lid 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 533/2007 van de Commissie van 14 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vlees van pluimvee (3), en met name artikel 5, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 533/2007 zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector vlees van pluimvee.

(2)

De in de eerste zeven dagen van maart 2011 voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2011 ingediende invoercertificaataanvragen hebben, voor bepaalde contingenten, betrekking op een hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dient door vaststelling van de op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de invoercertificaataanvragen die op grond van Verordening (EG) nr. 533/2007 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2011, worden de in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënten toegepast.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 maart 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 125 van 15.5.2007, blz. 9.


BIJLAGE

Nummer van de groep

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de invoercertificaataanvragen die zijn ingediend voor de deelperiode van 1.4.2011-30.6.2011

(%)

P1

09.4067

5,364212

P3

09.4069

0,428145


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/46


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 278/2011 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2011

inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2011 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1385/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor vlees van pluimvee

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 7, lid 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 1385/2007 van de Commissie van 26 november 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee (3), en met name artikel 5, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

De in de eerste zeven dagen van maart 2011 voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2011 ingediende invoercertificaataanvragen hebben, voor bepaalde contingenten, betrekking op een hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dient door vaststelling van de op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de invoercertificaataanvragen die op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2011, worden de in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënten toegepast.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 maart 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 309 van 27.11.2007, blz. 47.


BIJLAGE

Nummer van de groep

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de invoercertificaataanvragen die zijn ingediend voor de deelperiode van 1.4.2011-30.6.2011

(%)

1

09.4410

0,366598

3

09.4412

0,374816

4

09.4420

0,458298

6

09.4422

0,476877


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/48


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 279/2011 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2011

houdende vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van invoercertificaten die in de periode van 1 tot en met 7 maart 2011 zijn aangevraagd voor suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten en houdende schorsing van de indiening van de certificaataanvragen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 7, lid 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 891/2009 van de Commissie van 25 september 2009 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten in de sector suiker (3), en met name artikel 5, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De hoeveelheden waarop de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 891/2009 in de periode van 1 tot en met 7 maart 2011 bij de bevoegde autoriteiten ingediende invoercertificaataanvragen betrekking hebben, zijn groter dan de onder volgnummer 09.4320 beschikbare hoeveelheden.

(2)

Derhalve dient overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1301/2006 een toewijzingscoëfficiënt te worden vastgesteld aan de hand waarvan certificaten voor volgnummer 09.4320 kunnen worden afgegeven. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 891/2009 dient de indiening van nieuwe aanvragen van certificaten voor dat volgnummer te worden geschorst tot het einde van het verkoopseizoen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Op de hoeveelheden waarvoor in het kader van Verordening (EG) nr. 891/2009 invoercertificaataanvragen zijn ingediend in de periode van 1 tot en met 7 maart 2011, worden de in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënten toegepast.

2.   De indiening van nieuwe certificaataanvragen voor de in de bijlage vermelde volgnummers wordt geschorst tot het einde van het verkoopseizoen 2010/11.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 254 van 26.9.2009, blz. 82.


BIJLAGE

SUIKER CXL-concessies

Verkoopseizoen 2010/2011

In de periode van 1.3.2011 tot en met 7.3.2011 ingediende aanvragen

Volgnr.

Land

Toewijzingscoëfficiënt

(%)

Nieuwe aanvragen

09.4317

Australië

Geschorst

09.4318

Brazilië

Geschorst

09.4319

Cuba

 

09.4320

Andere derde landen

3,5075

Geschorst

09.4321

India

Geschorst

Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.


Balkansuiker

Verkoopseizoen 2010/2011

In de periode van 1.3.2011 tot en met 7.3.2011 ingediende aanvragen

Volgnr.

Land

Toewijzingscoëfficiënt

(%)

Nieuwe aanvragen

09.4324

Albanië

 

09.4325

Bosnië en Herzegovina

 

09.4326

Servië

 (1)

 

09.4327

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

 

09.4328

Kroatië

 (1)

 

Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.


Suiker voor uitzonderlijke en suiker voor industriële invoer

Verkoopseizoen 2010/2011

In de periode van 1.3.2011 tot en met 7.3.2011 ingediende aanvragen

Volgnr.

Type invoer

Toewijzingscoëfficiënt

(%)

Nieuwe aanvragen

09.4380

Uitzonderlijke invoer

 

09.4390

Industriële invoer

 (2)

 

Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.


(1)  Niet van toepassing: de aangevraagde hoeveelheden zijn niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en worden derhalve volledig toegewezen.

(2)  Niet van toepassing: de aangevraagde hoeveelheden zijn niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en worden derhalve volledig toegewezen.


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/50


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 280/2011 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2011

met betrekking tot invoercertificaten waarvoor de aanvragen in de eerste 7 dagen van maart 2011 zijn ingediend in het kader van het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit, dat wordt beheerd bij Verordening (EG) nr. 620/2009

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 620/2009 van de Commissie van 13 juli 2009 tot vaststelling van de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (3) zijn voorschriften vastgesteld voor het indienen van invoercertificaataanvragen en het afgeven van invoercertificaten.

(2)

In artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 is bepaald dat, in het geval dat certificaataanvragen zijn ingediend voor een grotere hoeveelheid dan die welke beschikbaar is voor de invoertariefcontingentsperiode of de deelperiode daarvan, een toewijzingscoëfficiënt moet worden vastgesteld voor elk van de hoeveelheden waarvoor een certificaataanvraag is ingediend. De invoercertificaataanvragen die op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 620/2009 zijn ingediend tussen 1 en 7 maart 2011 hebben betrekking op een grotere dan de beschikbare hoeveelheid. Derhalve moet worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven en moet de toewijzingscoëfficiënt worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de invoercertificaataanvragen voor het contingent met volgnummer 09.4449 die in de periode van 1 tot en 7 maart 2011 zijn ingediend overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 620/2009, wordt een toewijzingscoëfficiënt toegepast van 28,677523 %.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking ervan het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 182 van 15.7.2009, blz. 25.


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/51


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 281/2011 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2011

inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2011 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 539/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor bepaalde producten in de sector eieren en ovoalbumine

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 7, lid 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 539/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten voor eieren en ovoalbumine (3), en met name artikel 5, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 539/2007 zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector eieren en ovoalbumine.

(2)

De in de eerste zeven dagen van maart 2011 voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2011 ingediende invoercertificaataanvragen hebben, voor bepaalde contingenten, betrekking op een hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dient door vaststelling van de op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de invoercertificaataanvragen die op grond van Verordening (EG) nr. 539/2007 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2011, worden de in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënten toegepast.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 maart 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 128 van 16.5.2007, blz. 19.


BIJLAGE

Nummer van de groep

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de invoercertificaataanvragen die zijn ingediend voor de deelperiode van 1.4.2011-30.6.2011

(%)

E2

09.4401

41,799476


BESLUITEN

22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/53


BESLUIT VAN DE RAAD

van 10 maart 2011

houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming

(2011/167/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 329, lid 1,

Gezien de door het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, de Franse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland gedane verzoeken,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In overeenstemming met artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) brengt de Unie een interne markt tot stand, zet zij zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa op basis van een evenwichtige economische groei en bevordert zij de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het creëren van de juridische voorwaarden die ondernemingen in staat stellen hun activiteiten op het gebied van productie en distributie van producten over de nationale grenzen heen aan te passen en ervoor zorgen dat ondernemingen meer keuzemogelijkheden en kansen hebben, draagt tot het verwezenlijken van deze doelstelling bij. Een van de rechtsinstrumenten waarover ondernemingen zouden moeten beschikken, is een eenheidsoctrooi dat uniforme werking in de hele Unie heeft.

(2)

Ingevolge artikel 118 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en in de context van de totstandbrenging en werking van de interne markt dienen de maatregelen de invoering van uniforme octrooibescherming in de gehele Unie en de instelling van gecentraliseerde Uniewijde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen te omvatten.

(3)

Op 5 juli 2000 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi aangenomen met het oog op de invoering van een eenheidsoctrooi dat zorgt voor uniforme bescherming in de gehele Unie. Op 30 juni 2010 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi (hierna „het voorstel voor een verordening inzake de vertaalregelingen”) aangenomen dat voorziet in de vertaalregelingen die van toepassing zijn op het EU-octrooi.

(4)

Op de zitting van de Raad van 10 november 2010 is vastgesteld dat er geen unanimiteit was om vorderingen te maken met het voorstel voor een verordening inzake de vertaalregelingen. Op 10 december 2010 is bevestigd dat onoverkomelijke moeilijkheden bestonden waardoor unanimiteit op dat moment en in de nabije toekomst onmogelijk was. Aangezien het akkoord over het voorstel voor een verordening inzake de vertaalregelingen noodzakelijk is voor een definitief akkoord betreffende eenheidsoctrooibescherming in de Unie, is gebleken dat de doelstelling om eenheidsoctrooibescherming voor de Unie te creëren niet binnen een redelijke termijn kon worden bereikt door toepassing van de betrokken bepalingen van de Verdragen.

(5)

In deze omstandigheden hebben twaalf lidstaten, namelijk Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, bij brieven van 7, 8 en 13 december 2010 verzoeken tot de Commissie gericht waarin zij aangaven dat zij op basis van de bestaande voorstellen die door die lidstaten tijdens de onderhandelingen werden ondersteund, onderling nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming tot stand wensten te brengen en dat de Commissie te dien einde een voorstel aan de Raad diende voor te leggen. De verzoeken zijn bevestigd tijdens de zitting van de Raad op 10 december 2010. Inmiddels hebben dertien andere lidstaten, met name België, Bulgarije, Tsjechië, Ierland, Griekenland, Cyprus, Letland, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en Slowakije, de Commissie een brief gestuurd waarbij zij hun wens hebben uitgedrukt om ook deel te nemen aan de overwogen nauwere samenwerking. In totaal hebben vijfentwintig lidstaten om nauwere samenwerking verzocht.

(6)

Nauwere samenwerking moet zorgen voor het noodzakelijke juridische kader voor de instelling van eenheidsoctrooibescherming in de deelnemende lidstaten en voor de mogelijkheid dat ondernemingen in de hele Unie hun concurrentiepositie verbeteren doordat zij de mogelijkheid hebben om uniforme octrooibescherming in de deelnemende lidstaten aan te vragen en bijdragen tot de wetenschappelijke en technologische vooruitgang.

(7)

Nauwere samenwerking moet gericht zijn op het creëren van een eenheidsoctrooi, dat zorgt voor uniforme bescherming op het hele grondgebied van de deelnemende lidstaten, en die ten aanzien van al die lidstaten door het Europees Octrooibureau (EOB) zou worden verleend. Als een noodzakelijk onderdeel van het eenheidsoctrooi dienen de geldende vertaalregelingen eenvoudig en kosteneffectief te zijn en overeen te stemmen met die waarin voorzien wordt in het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi, door de Commissie ingediend op 30 juni 2010, gecombineerd met de elementen van het compromis dat in november 2010 door het voorzitterschap is voorgesteld en waarvoor een breed draagvlak bestond in de Raad. De vertaalregelingen zouden erin voorzien dat de mogelijkheid behouden wordt om octrooiaanvragen in elke taal van de Unie bij het EOB in te dienen en de kosten in verband met de vertaling van aanvragen die worden ingediend in andere talen dan een officiële taal van het EOB worden vergoed. Het octrooi dat eenheidswerking heeft, moet enkel in een van de officiële talen van het EOB worden verleend zoals bepaald in het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag). Er zouden geen bijkomende vertalingen vereist zijn, onverminderd overgangsregelingen die evenredig zouden zijn en bijkomende vertalingen op tijdelijke basis, zonder rechtskracht en louter voor informatieve doeleinden, zouden eisen. In ieder geval zouden overgangsregelingen aflopen wanneer machinevertalingen van hoge kwaliteit beschikbaar worden gesteld, behoudens een objectieve evaluatie van hun kwaliteit. In geval van een geschil moeten bindende vertaalverplichtingen gelden voor de octrooihouder.

(8)

De voorwaarden van artikel 20 VEU en van de artikelen 326 en 329 VWEU zijn vervuld.

(9)

Het gebied waarbinnen de nauwere samenwerking zou plaatsvinden, de vaststelling van maatregelen voor de invoering van het eenheidsoctrooi dat bescherming biedt in de gehele Unie en de instelling van gecentraliseerde Uniewijde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen, is volgens artikel 118 VWEU een van de gebieden die onder de Verdragen vallen.

(10)

Tijdens de zittingen van de Raad op 10 november 2010 en 10 december 2010 is vastgesteld respectievelijk bevestigd dat de doelstelling om binnen de Unie eenheidsoctrooibescherming in te stellen door de Unie als geheel niet binnen een redelijke termijn kan worden bereikt, waardoor is voldaan aan het vereiste in artikel 20, lid 2, VEU, dat slechts als laatste uitweg voor nauwere samenwerking wordt gekozen.

(11)

Nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming is gericht op het bevorderen van wetenschappelijke en technologische vooruitgang en de werking van de interne markt. Dankzij de instelling van eenheidsoctrooibescherming voor een groep lidstaten zou het niveau van octrooibescherming verbeteren door te voorzien in de mogelijkheid om uniforme octrooibescherming op het hele grondgebied van de deelnemende lidstaten te verkrijgen en zouden de kosten en complexiteit voor dat grondgebied worden opgeheven. Aldus wordt daardoor het bereiken van de doelstellingen van de Unie bevorderd, worden haar belangen beschermd en wordt haar integratieproces versterkt in overeenstemming met artikel 20, lid 1, VEU.

(12)

De instelling van eenheidsoctrooibescherming is niet opgenomen in de lijst van exclusieve bevoegdheidsgebieden van de Unie die in artikel 3, lid 1, VWEU zijn opgesomd. De rechtsgrond voor de invoering van Europese intellectuele-eigendomsrechten is artikel 118 VWEU, dat valt binnen hoofdstuk 3 (de onderlinge aanpassing van de wetgevingen) van titel VII inzake gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de wetgevingen en dat specifiek de instelling en de werking van de interne markt noemt, een van de gedeelde bevoegdheden van de Unie volgens artikel 4 VWEU. De instelling van eenheidsoctrooibescherming met inbegrip van toepasselijke vertaalregelingen valt bijgevolg binnen het kader van de niet-exclusieve bevoegdheid van de Unie.

(13)

Nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming eerbiedigt de Verdragen en het uniale recht en doet geen afbreuk aan de interne markt of de economische, sociale of territoriale samenhang. Zij vormt geen belemmering voor of discriminatie in de handel tussen de lidstaten en verstoort de mededinging tussen de lidstaten niet.

(14)

Nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming eerbiedigt de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van niet-deelnemende lidstaten. De mogelijkheid van het verkrijgen van eenheidsoctrooibescherming op het grondgebied van de deelnemende lidstaten heeft geen invloed op de beschikbaarheid of de voorwaarden van octrooibescherming op het grondgebied van niet-deelnemende lidstaten. Bovendien moeten ondernemingen uit niet-deelnemende lidstaten de mogelijkheid hebben onder dezelfde voorwaarden als ondernemingen uit deelnemende lidstaten eenheidsoctrooibescherming op het grondgebied van de deelnemende lidstaten te verkrijgen. Bestaande regels van niet-deelnemende lidstaten tot vaststelling van de voorwaarden voor het verkrijgen van octrooibescherming op hun grondgebied blijven onverlet.

(15)

Met name zou nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming in overeenstemming zijn met het uniale recht inzake octrooien omdat nauwere samenwerking het reeds bestaande acquis zou respecteren.

(16)

Behoudens naleving van alle voorwaarden van deelname die in dit besluit zijn neergelegd, staat nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming te allen tijde open voor alle lidstaten die overeenkomstig artikel 328 VWEU bereid zijn de handelingen die binnen dit kader reeds zijn vastgesteld, na te leven,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, de Franse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland worden gemachtigd onderling nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, door toepassing van de betrokken bepalingen van de Verdragen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 10 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

CSÉFALVAY Z.


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/56


BESLUIT 2011/168/GBVB VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

betreffende het Internationaal Strafhof en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/444/GBVB

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met haar internationale optreden tracht de Unie de beginselen van de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de beginselen van gelijkheid en solidariteit en de naleving van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationale recht, zoals vastgelegd in artikel 21 van het Verdrag, ingang te doen vinden. De Unie streeft naar het aanknopen van betrekkingen en het opbouwen van partnerschappen met onder meer internationale organisaties die deze beginselen ook aanhangen.

(2)

Tot de doelstellingen van de Unie behoort het bewaren van de vrede, het voorkomen van conflicten en het versterken van de internationale veiligheid, overeenkomstig de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties.

(3)

Het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (hierna „het Statuut van Rome” genoemd) is op 1 juli 2002 van kracht geworden.

(4)

Alle lidstaten hebben het Statuut van Rome bekrachtigd.

(5)

De beginselen van het Statuut van Rome en de beginselen voor de werking van het Internationaal Strafhof (hierna „het ISH” genoemd), stemmen volledig overeen met de beginselen en doelstellingen van de Unie. De ernstige misdrijven waarover het ISH rechtsmacht heeft, zijn een bron van zorg voor de gehele internationale gemeenschap alsook voor de Unie en haar lidstaten.

(6)

De Unie en haar lidstaten zijn vastbesloten aan de straffeloosheid van de plegers van deze misdrijven een eind te maken door op nationaal niveau maatregelen te nemen en de internationale samenwerking te intensiveren, zodat zij daadwerkelijk worden vervolgd.

(7)

De Unie en het ISH hebben op 10 april 2006 een overeenkomst inzake samenwerking en bijstand ondertekend, die op 1 mei 2006 in werking is getreden (1).

(8)

Met de in het Statuut van Rome opgenomen beginselen en regels van het internationaal strafrecht moet rekening worden gehouden in andere internationale rechtsinstrumenten.

(9)

De Unie is ervan overtuigd dat universele toetreding tot het Statuut van Rome van wezenlijk belang is voor de volledige efficiëntie van het ISH en vindt dat daartoe initiatieven met het oog op een ruimere aanvaarding van het Statuut van Rome moeten worden aangemoedigd, op voorwaarde dat deze in overeenstemming zijn met de letter en de geest van het Statuut van Rome.

(10)

Het is van het allergrootste belang dat de integriteit van het Statuut van Rome en de onafhankelijkheid van het ISH worden gehandhaafd.

(11)

De Raad heeft in de bijlage bij zijn conclusies van 30 september 2002 betreffende het Internationaal Strafhof een reeks beginselen uitgewerkt die moeten dienen als richtsnoeren voor de lidstaten wanneer zij zich beraden over de noodzaak en de reikwijdte van mogelijke overeenkomsten of regelingen die tot stand komen naar aanleiding van voorstellen betreffende de voorwaarden om personen aan het ISH over te leveren.

(12)

Op 25 mei 2010 heeft de Raad conclusies aangenomen over de conferentie tot herziening van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (hierna „de herzieningsconferentie” genoemd), die plaatsvond in Kampala, Uganda, van 31 mei tot en met 11 juni 2010.

(13)

Tijdens de herzieningsconferentie zijn er wijzigingen op het Statuut van Rome aangenomen, overeenkomstig artikel 5, lid 2, van het Statuut van Rome, om het misdrijf agressie te definiëren en om te bepalen onder welke voorwaarden het ISH ter zake van dat misdrijf rechtsmacht kan uitoefenen; zijn er wijzigingen aangenomen op het Statuut van Rome om de rechtsmacht van het ISH uit te breiden tot drie bijkomende oorlogsmisdaden, wanneer deze zijn gepleegd in niet-internationale gewapende conflicten; en is besloten artikel 124 van het Statuut van Rome voorlopig te behouden. Die wijzigingen moeten worden bekrachtigd of aanvaard en worden van kracht overeenkomstig artikel 121, lid 5, van het Statuut van Rome. Het ISH oefent ter zake van het misdrijf agressie rechtsmacht uit uit hoofde van een besluit dat na 1 januari 2017 moet worden genomen door dezelfde meerderheid van partij zijnde staten als nodig is voor het aannemen van een wijziging op het Statuut van Rome.

(14)

De Unie heeft tijdens de herzieningsconferentie toegezegd dat zij haar instrumenten ter ondersteuning van het ISH zal herzien en moderniseren en dat zij het universele karakter en de instandhouding van de integriteit van het Statuut van Rome zal blijven bevorderen.

(15)

Voor de uitvoering van het Statuut van Rome zijn praktische maatregelen vereist die de Unie en haar lidstaten ten volle moeten steunen.

(16)

Het actieplan waartoe, onder andere, is opgeroepen in een resolutie betreffende de inwerkingtreding van het statuut van het Internationaal Strafhof die het Europees Parlement op 28 februari 2002 heeft goedgekeurd als follow-up van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/443/GBVB van de Raad van 11 juni 2001 betreffende het Internationaal Strafhof (2), is op 4 februari 2004 aangenomen en moet indien nodig worden aangepast.

(17)

Gelet op het voorgaande dient Gemeenschappelijk Standpunt 2003/444/GBVB van 16 juni 2003 betreffende het Internationaal Strafhof (3) te worden ingetrokken en door dit besluit te worden vervangen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het Internationaal Strafhof (hierna „het ISH” genoemd) is voor de voorkoming en beteugeling van de ernstige misdrijven waarover het rechtsmacht heeft een essentiële stap ter bevordering van de eerbiediging van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten, waardoor wordt bijgedragen tot vrijheid, veiligheid, rechtvaardigheid en de rechtsstaat en tot de handhaving van de vrede, de voorkoming van conflicten en de versterking van de internationale veiligheid, overeenkomstig de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties.

2.   Dit besluit heeft ten doel ervoor te zorgen dat het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (hierna „het Statuut van Rome” genoemd) universele steun verwerft door een zo breed mogelijke deelname aan het Statuut te stimuleren, de integriteit van het Statuut van Rome in stand te houden, de onafhankelijkheid van het ISH en diens daadwerkelijke en doeltreffende werking te steunen, samenwerking met het ISH te steunen evenals de toepassing van het beginsel van complementariteit.

Artikel 2

1.   Om het doel van een zo breed mogelijke deelname aan het Statuut van Rome te waarborgen doen de Unie en haar de lidstaten hun uiterste best om dit proces te bevorderen door de kwestie van de breedst mogelijke bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding tot het Statuut van Rome en de uitvoering daarvan waar passend aan de orde te stellen in onderhandelingen, zoals onderhandelingen over overeenkomsten, of politieke dialogen met derde staten, groepen van staten of relevante regionale organisaties.

2.   De Unie en haar lidstaten dragen ook anderszins bij tot een wereldwijde deelneming aan en uitvoering van het Statuut van Rome, zoals door het aannemen van initiatieven ter bevordering van de verspreiding van de waarden, beginselen en bepalingen van het Statuut van Rome en daaraan gerelateerde instrumenten. Ter bevordering van de doelstellingen van dit besluit werkt de Unie, waar nodig, met andere belanghebbende staten, internationale instellingen, niet-gouvernementele organisaties en andere vertegenwoordigers van de civiele samenleving samen.

3.   De lidstaten delen hun eigen ervaringen met betrekking tot de uitvoering van het Statuut van Rome met alle belanghebbende staten en bevorderen dat doel waar nodig op andere wijze. Op verzoek dragen de lidstaten met technische en, waar passend, financiële middelen bij aan de voor de deelneming aan en uitvoering van het Statuut van Rome door derde staten benodigde wetgeving. Op verzoek kan de Unie ook dergelijke bijstand verlenen. Staten die overwegen partij te worden bij het Statuut van Rome of met het ISH samen te werken, worden aangemoedigd de Unie te informeren over de eventuele moeilijkheden die zij daarbij ondervinden.

4.   Bij de uitvoering van dit artikel coördineren de Unie en haar lidstaten de politieke en technische ondersteuning van het ISH met betrekking tot verschillende staten of groepen van staten.

Artikel 3

Om de onafhankelijkheid van het ISH te steunen, stellen de Unie en haar lidstaten het volgende in het werk:

a)

zij moedigen de staten die partij zijn aan om de voor hen vastgestelde bijdrage onverwijld en volledig over te maken, overeenkomstig de door de Vergadering van staten die partij zijn genomen besluiten;

b)

zij doen al het mogelijke opdat de lidstaten zo spoedig mogelijk tot de Overeenkomst betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Strafhof toetreden of deze bekrachtigen en zetten zich in voor de toetreding ertoe of bekrachtiging ervan door andere staten, en

c)

zij streven ernaar om op passende wijze de ontwikkeling te steunen van opleiding en bijstand van rechters, openbare aanklagers, ambtenaren en adviseurs die met het Hof verband houdende werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 4

1.   De Unie en haar lidstaten volgen nauwlettend de ontwikkelingen met betrekking tot samenwerking met het ISH overeenkomstig het Statuut van Rome.

2.   De Unie houdt toezicht op de uitvoering van de overeenkomst tussen het Internationaal Strafhof en de Unie inzake samenwerking en bijstand.

3.   De Unie en haar lidstaten beraden zich, indien nodig, op de sluiting van ad hoc-regelingen en overeenkomsten voor de doeltreffende werking van het ISH en zullen derde partijen aanmoedigen dat ook te doen.

4.   De Unie en haar lidstaten blijven, wanneer passend, derde landen attenderen op de conclusies van de Raad van 30 september 2002 inzake het Internationaal Strafhof, alsmede op de als bijlage daarbij gevoegde richtsnoeren van de Europese Unie, met betrekking tot voorstellen voor overeenkomsten of regelingen betreffende de voorwaarden voor overlevering aan het ISH.

Artikel 5

De Unie en de lidstaten nemen, waar passend, initiatieven of maatregelen die waarborgen dat het beginsel van complementariteit op nationaal niveau wordt uitgevoerd.

Artikel 6

De Raad en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid coördineren, waar nodig, maatregelen die de Unie en de lidstaten nemen voor de uitvoering van de artikelen 2 tot en met 5.

Artikel 7

De lidstaten werken samen om ervoor te zorgen dat de Vergadering van staten die partij zijn in alle opzichten soepel functioneert.

Artikel 8

De Unie zorgt voor samenhang tussen haar instrumenten en beleidsonderdelen op alle gebieden van haar extern en intern optreden in verband met de ernstigste internationale misdrijven die in het Statuut van Rome worden genoemd.

Artikel 9

De Raad herziet dit besluit in voorkomend geval.

Artikel 10

Gemeenschappelijk Standpunt 2003/444/GBVB wordt hierbij ingetrokken en vervangen door dit besluit. Verwijzingen naar Gemeenschappelijk Standpunt 2003/444/GBVB gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 115 van 28.4.2006, blz. 50.

(2)  PB L 155 van 12.6.2001, blz. 19.

(3)  PB L 150 van 18.6.2003, blz. 67.


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/59


BESLUIT 2011/169/GBVB VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

houdende wijziging van Besluit 2010/638/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 27 oktober 2009 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (1) vastgesteld als reactie op het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen tegen politieke demonstranten in Conakry op 28 september 2009.

(2)

Op 25 oktober 2010 heeft de Raad Besluit 2010/638/GBVB (2) vastgesteld, waarbij de beperkende maatregelen werden verlengd tot en met 27 oktober 2011 en Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB werd ingetrokken.

(3)

Besluit 2010/638/GBVB dient te worden gewijzigd in het licht van de politieke situatie en van het verslag van de internationale onderzoekscommissie belast met de vaststelling van de feiten en omstandigheden van de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/638/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van de in de bijlage vermelde personen die door de internationale onderzoekscommissie zijn aangewezen als verantwoordelijken voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee, en van de met hen geassocieerde personen.”.

2)

Artikel 4, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van de in de bijlage vermelde personen die door de internationale onderzoekscommissie als verantwoordelijken voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee zijn aangewezen, en de met hen geassocieerde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, worden bevroren.”.

3)

De bijlage bij Besluit 2010/638/GBVB wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 281 van 28.10.2009, blz. 7.

(2)  PB L 280 van 26.10.2010, blz. 10.


BIJLAGE

„BIJLAGE

Lijst van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde personen

 

Naam

(en eventuele aliassen)

Nadere gegevens

(geboortedatum en -plaats, nummer paspoort/identiteits-bewijs, enz.)

Redenen

1.

Kapitein Moussa Dadis CAMARA

geboortedatum: 01.01.1964 of 29.12.1968

nummer paspoort: R0001318

Persoon die door de internationale onderzoeks- commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

2.

Commandant Moussa Tiégboro CAMARA

geboortedatum: 01.01.1968

nummer paspoort: 7190

Persoon die door de internationale onderzoeks- commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

3.

Kolonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

geboortedatum: 26.02.1957

nummer paspoort: 13683

Persoon die door de internationale onderzoeks- commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

4.

Luitenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Persoon die door de internationale onderzoeks- commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

5.

Luitenant Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

geboortedatum: 01.01.1960

Persoon die door de internationale onderzoeks- commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.”.


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/61


BESLUIT 2011/170/GBVB VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

houdende wijziging van Besluit 2010/330/GBVB inzake de geïntegreerde rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Irak, EUJUST LEX-IRAQ

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28 en artikel 43, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 7 maart 2005 Gemeenschappelijk Optreden 2005/190/GBVB inzake de geïntegreerde rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Irak, EUJUST LEX (1) vastgesteld. Dit gemeenschappelijk optreden, dat naderhand is gewijzigd en verlengd, is op 30 juni 2009 verstreken.

(2)

De Raad heeft op 11 juni 2009 Gemeenschappelijk Optreden 2009/475/GBVB (2) vastgesteld, waarbij EUJUST LEX met nog eens twaalf maanden is verlengd tot en met 30 juni 2010, en waarin is bepaald dat EUJUST LEX in die periode start met een proeffase van activiteiten in Irak.

(3)

De Raad heeft op 14 juni 2010 Besluit 2010/330/GBVB (3) aangenomen, waarbij EUJUST LEX met nog eens 24 maanden wordt verlengd tot en met 30 juni 2012, en waarin is bepaald dat in die periode een geleidelijke operationele en structurele verschuiving naar Irak nodig is, waarbij de nadruk op gespecialiseerde opleiding komt te liggen, terwijl de missie waar passend ook activiteiten buiten het land uitvoert.

(4)

Besluit 2010/330/GBVB voorzag in een financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven voor EUJUST LEX-IRAQ van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011. Dit financiële referentiebedrag moet worden verhoogd ter dekking van de operationele behoeften van de missie; Besluit 2010/330/GBVB moet dienovereenkomstig worden aangepast.

(5)

Het mandaat van de missie wordt vervuld in een veiligheidscontext die kan verslechteren en de doelstellingen van het extern optreden van de Unie, als gedefinieerd in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, kan schaden.

(6)

De bevel- en controlestructuur van de missie dient onverlet te laten dat het hoofd van de missie jegens de Commissie contractueel aansprakelijk is voor de uitvoering van de begroting van de missie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 11, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 2010/330/GBVB wordt vervangen door:

„1.   Het financiële referentiebedrag ter dekking van de uitgaven voor de missie van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 bedraagt 22 300 000 EUR.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 62 van 9.3.2005, blz. 37.

(2)  PB L 156 van 19.6.2009, blz. 57.

(3)  PB L 149 van 15.6.2010, blz. 12.


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/62


BESLUIT 2011/171/GBVB VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

houdende wijziging van Besluit 2010/573/GBVB inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 27 september 2010 Besluit 2010/573/GBVB aangenomen (1).

(2)

Na een nieuwe evaluatie van Besluit 2010/573/GBVB wordt het wenselijk geacht de toepassing van de beperkende maatregelen tot en met 31 maart 2012 te verlengen.

(3)

Om de partijen echter te stimuleren vooruitgang te boeken bij het vinden van een politieke oplossing voor het Transnistrische conflict — het uit de weg ruimen van de resterende problemen in verband met de scholen waar het Latijnse schrift wordt gebruikt, en het herstel van het vrij verkeer van personen —, is het wenselijk de beperkende maatregelen op te schorten tot en met 30 september 2011. Aan het eind van die periode zal de Raad de beperkende maatregelen opnieuw bezien in het licht van de ontwikkelingen, met name op de hierboven vermelde gebieden. De Raad kan te allen tijde besluiten de reisbeperkingen opnieuw toe te passen of in te trekken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/573/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

artikel 4, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Dit besluit is van toepassing tot en met 31 maart 2012. Het wordt voortdurend getoetst. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd indien de Raad oordeelt dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.”;

2)

artikel 4, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   De in dit besluit vervatte beperkende maatregelen worden opgeschort tot en met 30 september 2011. Aan het slot van die termijn beziet de Raad de beperkende maatregelen opnieuw.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 253 van 28.9.2010, blz. 54.


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/63


BESLUIT 2011/172/GBVB VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 21 februari 2011 verklaarde de Europese Unie zich bereid steun te verlenen aan de vreedzame en ordelijke overgang naar een op de beginselen van de rechtsstaat gebaseerde civiele en democratische regering in Egypte, die de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden volledig eerbiedigt, alsook aan de totstandbrenging van een economie die de sociale cohesie versterkt en de groei bevordert.

(2)

In dit verband dienen beperkende maatregelen te worden vastgesteld tegen personen die zijn geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor het verduisteren van Egyptische overheidsmiddelen, en daarmee de Egyptische bevolking beroven van de voordelen van een duurzame ontwikkeling van haar economie en samenleving, en de ontwikkeling van de democratie in het land ondermijnen.

(3)

Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen is nieuw optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in bezit zijn van personen die zijn geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor het verduisteren van Egyptische overheidsmiddelen, of van de met hen geassocieerde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen als vermeld in de bijlage, worden bevroren.

2.   Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de bijlage vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of organen.

3.   De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voorwaarden die zij passend acht, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)

noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage genoemde natuurlijke personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of

d)

noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteiten de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat zij de toestemming geven, in kennis stellen van de redenen waarom zij menen dat specifieke toestemming moet worden gegeven.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

4.   In afwijking van lid 1 kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de betrokken tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een gerechtelijk, administratief of arbitraal retentierecht of vonnis dat is vastgesteld vóór de datum waarop de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam bedoeld in lid 1 op de lijst in de bijlage werd geplaatst;

b)

de betrokken tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c)

het retentierecht of het vonnis komt niet ten goede aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam genoemd in de bijlage; en

d)

de erkenning van het retentierecht of het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

5.   Lid 1 belet niet dat een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in de lijst een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een contract dat is gesloten vóór deze persoon of entiteit of dit lichaam in de bijlage werd opgenomen, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een persoon, entiteit of lichaam bedoeld in lid 1.

6.   Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)

rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of

b)

betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen op de betrokken rekeningen van toepassing werden,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder de in lid 1 bedoelde maatregelen blijven vallen.

Artikel 2

1.   De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de in de bijlage opgenomen lijst en eventuele wijzigingen daarin vast.

2.   De Raad stelt de betrokken natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of het betrokken lichaam in kennis van het in lid 1 bedoelde besluit en van de motivering voor de plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat deze persoon of entiteit of dit lichaam daarover opmerkingen kan indienen.

3.   Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad het in lid 1 bedoelde besluit en brengt hij de betrokken persoon of entiteit of het betrokken lichaam daarvan op de hoogte.

Artikel 3

1.   In de bijlage worden de gronden voor opneming in de lijst van de in artikel 1, lid 1, bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen vermeld.

2.   De bijlage bevat tevens de informatie, indien beschikbaar, die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

Artikel 4

Om het effect van de in artikel 1, leden 1 en 2, bedoelde maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen als de in dit besluit vervatte te treffen.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Dit besluit is van toepassing tot 22 maart 2012.

Dit besluit wordt voortdurend getoetst. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


BIJLAGE

Lijst van de in artikel 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen

 

Naam

(en eventuele aliassen)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Voormalig president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 04.05.1928

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

2.

Suzanne Saleh Thabet

Echtgenote van de heer Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, voormalig president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 28.02.1941

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Zoon van de heer Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, voormalig president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 26.11.1960

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Echtgenote van de heer Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, zoon van de voormalige president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 05.10.1971

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Zoon van de heer Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, voormalig president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 28.12.1963

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Echtgenote van de heer Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, zoon van de voormalige president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 13.10.1982

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Voormalig parlementslid

Geboortedatum: 12.01.1959

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Echtgenote van de heer Ahmed Abdelaziz Ezz

Geboortedatum: 31.01.1963

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Echtgenote van de heer Ahmed Abdelaziz Ezz

Geboortedatum: 25.05.1959

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Echtgenote van de heer Ahmed Abdelaziz Ezz

Geboortedatum: 09.10.1969

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Voormalig minister van Huisvesting, Openbare Nutsbedrijven en Stadsontwikkeling

Geboortedatum: 16.05.1945

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Echtgenote van de heer Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Geboortedatum: 03.06.1956

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Voormalig minister van Handel en Industrie

Geboortedatum: 09.02.1955

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Echtgenote van de heer Rachid Mohamed Rachid Hussein

Geboortedatum: 05.07.1959

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Voormalig minister van Toerisme

Geboortedatum: 20.02.1959

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Echtgenote van de heer Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Geboortedatum: 08.01.1960

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Zoon van de heer Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Geboortedatum: 21.09.1990

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 01.03.1938

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Echtgenote van de heer Habib Ibrahim Eladli

Geboortedatum: 23.01.1963

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/68


BESLUIT 2011/173/GBVB VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

betreffende beperkende maatregelen vanwege de situatie in Bosnië en Herzegovina

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 14 december 2010 bevestigd vastbesloten te zijn het Algemeen Kaderakkoord voor vrede van Dayton en Parijs te steunen en zich bereid getoond voorstellen te overwegen die de Unie beter in staat moeten stellen om in dit verband effectief met Bosnië en Herzegovina samen te werken.

(2)

In dat verband moeten beperkende maatregelen worden opgelegd aan bepaalde natuurlijke en rechtspersonen wier activiteiten de soevereiniteit, de territoriale integriteit, de constitutionele orde en de internationale rechtspersoonlíjkheid van Bosnië en Herzegovina ondermijnen, een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheidssituatie in Bosnië en Herzegovina of het Algemeen Kaderakkoord voor de vrede van Dayton en Parijs en de bijlagen bij dit akkoord ondermijnen.

(3)

Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen is nieuw optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van de personen die:

a)

de soevereiniteit, de territoriale integriteit, de constitutionele orde en de internationale rechtspersoonlijkheid van Bosnië en Herzegovina ondermijnen;

b)

een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheidssituatie in Bosnië en Herzegovina, of

c)

het Algemeen Kaderakkoord voor de vrede van Dayton en Parijs en de bijlagen bij dit akkoord, waaronder de maatregelen die ter uitvoering van dit akkoord zijn vastgesteld, ondermijnen;

alsook van de met hen geassocieerde personen die op de lijst in de bijlage zijn vermeld.

2.   Lid 1 verplicht lidstaten niet eigen onderdanen te beletten hun grondgebied binnen te komen.

3.   Lid 1 laat gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

a)

als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

b)

als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de VN;

c)

krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent, of

d)

krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929 dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.

4.   Lid 3 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

5.   De Raad wordt naar behoren geïnformeerd in elk van de gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een vrijstelling verleent.

6.   De lidstaten kunnen van de krachtens lid 1 opgelegde maatregelen vrijstelling verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden, of om vergaderingen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, bij te wonen wanneer een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Bosnië en Herzegovina rechtstreeks worden bevorderd.

7.   Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde vrijstellingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij door één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt bij de Raad. Indien één of meer leden van de Raad bezwaar maken, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgestelde vrijstelling te verlenen.

8.   Wanneer een lidstaat krachtens de leden 3, 4, 6 en 7 een machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de in de bijlage vermelde personen, dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor ze is verleend en voor de personen waarop deze betrekking heeft.

Artikel 2

1.   Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in het bezit zijn van of gecontroleerd worden door personen:

a)

die de soevereiniteit, de territoriale integriteit, de constitutionele orde en de internationale rechtspersoonlijkheid van Bosnië en Herzegovina ondermijnen;

b)

een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheidssituatie in Bosnië en Herzegovina, of

c)

het Algemeen Kaderakkoord voor de vrede van Dayton en Parijs en de bijlagen bij dit akkoord, waaronder de maatregelen die ter uitvoering van dit akkoord zijn vastgesteld, ondermijnen;

alsook door de met hen geassocieerde natuurlijke of rechtspersonen die in de bijlage zijn vermeld, worden bevroren.

2.   Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de bijlage vermelde natuurlijke of rechtspersonen.

3.   De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voorwaarden die zij passend acht, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)

noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage genoemde natuurlijke personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of

d)

noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die zij overeenkomstig dit lid verlenen.

4.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een gerechtelijk, administratief of arbitraal retentierecht of vonnis dat is vastgesteld vóór de datum waarop de natuurlijke of rechtspersoon, bedoeld in lid 1, op de lijst in de bijlage werd geplaatst;

b)

de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c)

het retentierecht of het vonnis komt niet ten goede aan een natuurlijke of rechtspersoon genoemd in de bijlage, en

d)

de erkenning van het retentierecht of het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

5.   Lid 1 belet niet dat een in de lijst vermelde persoon een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een contract dat is gesloten voordat deze persoon op de lijst werd geplaatst, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon.

6.   Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op de bevroren rekeningen van:

a)

rente of andere inkomsten op deze rekeningen, of

b)

betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop dit besluit op de betrokken rekeningen van toepassing werd,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder lid 1 blijven vallen.

Artikel 3

1.   De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de in de bijlage opgenomen lijst en eventuele wijzigingen daarin vast.

2.   De Raad stelt de betrokken persoon of het betrokken lichaam in kennis van zijn besluit en van de motivering voor de plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat deze persoon daarover opmerkingen kan indienen.

3.   Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de betrokken persoon daarvan op de hoogte.

Artikel 4

1.   In de bijlage worden de gronden voor opneming van de betrokken personen in de lijst vermeld.

2.   De bijlage bevat tevens de informatie, indien beschikbaar, die nodig is om de betrokken personen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres indien bekend, en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

Artikel 5

Om het effect van de in dit besluit vastgelegde beperkende maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen vast te stellen.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Dit besluit is van toepassing tot en met 22 maart 2012.

Dit besluit wordt voortdurend getoetst. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


BIJLAGE

Lijst van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde natuurlijke en rechtspersonen


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/72


UITVOERINGSBESLUIT 2011/174/GBVB VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

tot uitvoering van Besluit 2010/639/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Besluit 2010/639/GBVB van de Raad van 25 oktober 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus (1), en met name artikel 4, lid 1, juncto artikel 31, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 25 oktober 2010 Besluit 2010/639/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus vastgesteld.

(2)

Gezien de ernstige situatie in Belarus dienen nog andere personen te worden opgenomen op de lijsten van aan beperkende maatregelen onderworpen personen als vervat in de bijlagen IIIA en IV bij Besluit 2010/639/GBVB. Voorts moet de informatie betreffende bepaalde personen op de lijsten van de bijlagen I, II, III, IIIA en IV bij dat besluit worden geactualiseerd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I, II, III, IIIA en IV bij Besluit 2010/639/GBVB worden vervangen door de tekst opgenomen in de bijlagen I, II, III, IV en V bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  PB L 280 van 26.10.2010, blz. 18.


BIJLAGE I

„BIJLAGE I

Lijst van personen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a)

 

Naam

Transcriptie van Belarussische spelling

Transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Geboorte-plaats en -datum

Functie

1.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958, regio Grodno

Voormalig secretaris van de veiligheidsraad, thans bijzonder assistant van de president

2.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956, Smolensk

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken

3.

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

 

Сиваков, Юрий Леонидович

5.8.1946, regio Sakhalin

Voormalig minister van Toerisme en voormalig minister van Binnenlandse Zaken

4.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер'евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966, Vitebsk

Hoofd van de speciale reactiegroep bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (SOBR)”.


BIJLAGE II

„BIJLAGE II

Lijst van personen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b)

 

Naam

Transcriptie van Belarussische spelling

Transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Geboorte-plaats en - datum

Functie

1.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953, Slutsk (regio Minsk)

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van Belarus (CEC)

2.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

Падабед Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962, Slutsk (regio Minsk)

Speciale eenheid, ministerie van Binnenlandse Zaken”.


BIJLAGE III

„BIJLAGE III

Lijst van personen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder c)

 

Naam

Transcriptie van Belarussische spelling

Transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Geboorte-datum

Geboorte-plaats

Adres

Paspoort-nummer

Functie

1.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, district Vitebsk

 

 

President

2.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, district Pinsk

 

 

Voormalig hoofd van het Kabinet van de President

3.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Voormalig adjunct-hoofd van het kabinet van de President

4.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Mogilev

 

 

Voorzitter van de Raad van de Republiek,

Voormalig adjunct-hoofd belast met media en ideologie van het kabinet van de president

5.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk

(Sergijev Posad/ Rusland)

 

 

Minister van Voorlichting

6.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Botnia, district Mogilev

 

 

Adjunct-hoofd van het kabinet van de president

7.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, district Brest

 

 

Voormalig minister van Voorlichting

8.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Minister van Justitie

9.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Duitsland

 

 

Voormalig voorzitter van de staatstelevisie

10.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsi, district Mogilev

 

 

Voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden

11.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Raad van de Republiek

12.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, district Mogilev

 

 

Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden

13.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, district Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Lid van de Raad van de Republiek, voormalig leider van de BRSM (Republikeinse Unie van de Belarussische jeugd)

14.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, district Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Secretaris, CEC

15.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, District Minsk

 

 

Procureur-generaal

16.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Lid CEC

17.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Adviseur van de afdeling Sociale organisaties, sociale partners en ngo's van het ministerie van Justitie

18.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

District Riazan, Rusland

 

 

Eerste vicevoorzitter van het Economisch Hof

19.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Rechter in het district Moskou van Minsk

20.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Rechter in het district Partizanski van Minsk

21.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Voormalig adjunct-procureur-generaal

22.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, district Gomel

 

 

Voormalig voorzitter van de KGB

23.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Eerste vicevoorzitter van de KGB

24.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Hoofd van de federatie van vakbonden

25.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Lid van de centrale verkiezingscommissie (CEC)

26.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Voormalig voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC) van het district Gomel

27.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

district Minsk

 

 

Voormalig voorzitter van de REC van het district Grodno

28.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusland

 

 

Hoofd van de regionale verkiezingscommissie (REC), stad Minsk

29.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Voormalig voorzitter van de REC van het district Minsk

30.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Voormalig voorzitter van de REC van het disctrict Mogilev

31.

Rybakou, Aliaksei

(Rybakov, Aliaksey)

Rybakov, Aleksei

(Rybakov, Alexey)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

 

Rechter bij het hof van het district Moskou van Minsk

32.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganova 80-263, Minsk

MP0469554

Openbaar aanklager

33.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchani, Vitebsk district

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Rechter bij het hof van het Centraal district in Minsk

34.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Openbaar aanklager”.


BIJLAGE IV

„BIJLAGE IIIA

Lijst van personen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder d), en artikel 2, lid 1, onder b)

 

Naam

Transcriptie van Belarussische spelling

Transcriptie van Russische spelling

Naam in het Belarussisch

Naam in het Russisch

Geboorteplaats en -datum

Functie

1.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

Лукашэнка Вiктар Аляксандравiч

Лукашенко Виктор Александрович

1976

Assistant van de president voor nationale veiligheidsaangelegenheden

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

 

Directeur, Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president

3.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

Гусеў Аляксей Вiктаравiч

Гусев Алексей Викторович

 

1e adjunct-directeur, Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president

4.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

Крыштаповiч Леў Еўстафьевiч

Криштапович Лев Евстафьевич

 

Adjunct-directeur, Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president

5.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

Колас Алена Пятроўна

Колос Елена Петровна

 

Adjunct-directeur, Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president

6.

 

Макей Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ Владимир Владимирович

5 augustus 1958, regio Grodno

Hoofd van het kabinet van de president

7.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

Янчэўскi Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

22 april 1976, Borisov

Assistent van de president, hoofd van de ideologische dienst van het kabinet van de president

8.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

Мальцаў Леанiд Сямёнавiч

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

29 augustus 1949, Vetenevka, district Slonim, regio Grodno

Secretaris van de veiligheidsraad

9.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

Уцюрын Андрэй Аляксандравiч

Втюрин, Андрей Александрович

 

Hoofd van het veiligheids-detachement van de president

10.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Adjunct-voorzitter, centrale verkiezingscommissie (CEC)

11.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogilev

Lid CEC

12.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Lid CEC

13.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Lid CEC

14.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Lid CEC

15.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Lid CEC

16.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр'еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Lid CEC

17.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Lid CEC

18.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

Кiсялёў Анатоль Сямёнавiч

Киселев, Анатолий Семенович

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC), regio Brest

19.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

Крукоўскi, Вячаслаў Яфiмавiч

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC), regio Vitebsk

20.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

Стош Мiкалай Мiкалаевiч

Стош, Николай Николаевич

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC), regio Gomel

21.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

Саўко Валерый Iосiфавiч

Савко, Валерий Иосифович

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC), regio Grodno

22.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

Васiльеў Аляксей Аляксандравiч

Васильев, Алексей Александрович

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC), regio Minsk

23.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

Берастаў Валерый Васiльевiч

Берестов, Валерий Васильевич

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC), regio Mogilev

24.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

Васiлевiч Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

13 februari 1955

Procureur-generaal

25.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

Швед Андрэй Iванавiч

Швед Андрей Иванович

 

Adjunct-procureur-generaal

26.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

Лашын Аляксандр Мiхайлавiч

Лашин, Александр Михайлович

 

Adjunct-procureur-generaal

27.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

Конан Вiктар Аляксандравiч

Конон, Виктoр Александрович

 

Adjunct-procureur-generaal

28.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

Стук Аляксей Канстанцiнавiч

Стук, Алексей Константинович

 

Adjunct-procureur-generaal

29.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

Куклiс Мiкалай Iванавiч

Куклис, Николай Иванович

 

Adjunct-procureur-generaal

30.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

Хмарук Сяргей Канстанцiнавiч

Хмарук, Сергей Константинович

 

Procureur van het district Brest

31.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Дыско Генадзь Iосiфавiч

Дыско, Генадий Иосифович

 

Procureur van het district Vitebsk

32.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

Шаеў Валянцiн Пятровiч

Шаев, Валентин Петрович

 

Procureur van het district Gomel

33.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

Марозаў Вiктар Мiкалаевiч

Морозов, Виктор Николаевич

 

Procureur van het district Grodno

34.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

Архiпаў Аляксандр Мiхайлавiч

Архипов, Александр Михайлович

1959, Mogilev

Procureur van het district Minsk

35.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

Сянькевiч Эдуард Аляксандравiч

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

Procureur van het district Mogilev

36.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

Кулiк Мiкалай Мiкалаевiч

Кулик, Николай Николаевич

 

Procureur van de stad Minsk

37.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

Дудкiн Анатоль Канстанцiнавiч

Дудкин, Анатолий Константинович

 

Procureur inzake vervoerskwesties van de Republiek Belarus

38.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

Дранiца Аляксандр Мiкалаевiч

Драница, Александр Николаевич

 

Procureur van het leger

39.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

Бiлейчык Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964

Eerste viceminister van Justitie

40.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

Ломаць Зянон Кузьмiч

Ломать, Зенон Кузьмич

1944, Karabani

Voormalig voorzitter van het staatscontrole-comité

41.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

Куляшоў Анатоль Нiлавiч

Кулешов Анатолий Нилович

25.07.1959

Minister van Binnenlandse Zaken

42.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

Пякарскi Алег Анатольевiч

Пекарский, Олег Анатольевич

 

Eerste viceminister van Binnenlandse Zaken

43.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Poludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

Полудзень Яўген Яўгенавiч

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

Viceminister van Binnenlandse Zaken

44.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

Яўсееў Iгар Уладзiмiравiч

Евсеев, Игорь Владимирович

 

Hoofd van het OMON-operatieteam

45.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

Фармагей Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962

Commandant van de „Militia” van de stad Minsk

46.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

Лукомскi Аляксандр Валянцiнавiч

Лукомский, Александр Валентинович

 

Commandant van het speciale regiment van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de stad Minsk

47.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

Зайцаў Вадзiм Юр'евiч

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964

Hoofd van de KGB

48.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

Дзядкоў Леанiд Мiкалаевiч

Дедков, Леонид Николаевич

 

Adjunct-hoofd van de KGB, hoofd van de KGB van het district Vitebsk

49.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Бахматаў Iгар Андрэевiч

Бахматов, Игорь Андреевич

 

Adjunct-hoofd van de KGB

50.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

Церцель Iван Станiслававiч

Тертель Иван Станиславович

 

Adjunct-hoofd van de KGB

51.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

Смаленскi Мiкалай Зiноўевiч

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

Voormalig adjunct-hoofd van de KGB

52.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

Вегера Вiктар Паўлавiч

Вегера Виктор Павлович

 

Eerste adjunct-hoofd van de KGB

53.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

Свораб Мiкалай Канстанцiнавiч

Свороб Николай Константинoвич

 

Voormalig adjunct-hoofd van de KGB

54.

Tratsiak, Piotr

Tretiak, Petr

(Tretyak, Piotr)

Траццяк Пётр

Третьяк, Петр

 

Voormalig adjunct-hoofd van de KGB

55.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

Захараў Аляксей Iванавiч

Захаров Алексей Иванович

 

Voormalig hoofd van de afdeling Contra-inlichtingen van de KGB

56.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

Талсташоў Аляксандр Алегавiч

Толсташов Александр Олегович

 

Hoofd van de afdeling Bescherming van de grondwettelijke orde en terrorismebestrijding van de KGB

57.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

Русак Вiктар Уладзiмiравiч

Русак Виктор Владимирович

 

Hoofd van de afdeling Economische veiligheid van de KGB

58.

Iaruta, Viktar

(Yaruta, Viktar)

Iaruta, Viktor

(Yaruta, Viktor)

Ярута Вiктар

Ярута, Виктор

 

Hoofd van afdeling Staatscommunicatie van de KGB

59.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

Варапаеў Iгар Рыгоравiч

Воропаев Игорь Григорьевич

 

Voormalig hoofd van de afdeling Staatscommunicatie van de KGB

60.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

Калач Уладзiмiр Вiктаравiч

Калач Владимир Викторович

 

Voormalig hoofd van de KGB van het district Minsk

61.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

Бусько Iгар Яўгенавiч

Бусько Игорь Евгеньевич

 

Hoofd van de KGB van het district Brest

62.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

Корж Iван Аляксеевiч

Корж Иван Алексеевич

 

Hoofd van de KGB van het district Grodno

63.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

Сяргеенка Iгар Пятровiч

Сергеенко Игорь Петрович

 

Hoofd van de KGB van het district Mogilev

64.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

Герасiменка Генадзь Анатольевiч

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

Hoofd van de KGB van het district Vitebsk

65.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

Ляскоўскi Iван Анатольевiч

Лесковский Иван Анатольевич

 

Voormalig hoofd van de KGB van het district Gomel

66.

Maslakou, Valery Maslakov, Valeri

Маслакоў Валерый

Маслаков Валерий

 

Hoofd van de afdeling Inlichtingen van de KGB

67.

Volkau, Siarhei Volkov, Sergei

(Volkov, Sergey)

Волкаў Сяргей

Волков Сергей

 

Voormalig hoofd van de afdeling Inlichtingen van de KGB

68.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

Жадобiн Юрый Вiктаравiч

ЖАДОБИН Юрий Викторович

14 november 1954

Minister van Defensie

69.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Крашэўскi Вiктар

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

Hoofd van de GRU

70.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

Ананiч Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960

Eerste viceminister van Informatie

71.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

Лапцёнак Iгар Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1947, Minsk

Vicedirecteur, ministerie van Informatie

72.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

Давыдзька Генадзь Бранiслававiч

Давыдько, Геннадий Брониславович

 

Voorzitter van de staatstelevisie

73.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

Казiятка Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964, Brest

Directeur-generaal van de „Stolitsjnoje Televidenie”

74.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

Якубовiч Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

23 september 1946

Hoofdredacteur van „Sovjetskaja Belarus”

75.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

Лемяшонак Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

Hoofdredacteur van „Repoeblika”

76.

Prakopau, Iury

(Prakopau, Yury)

Prokopov, Iuri

(Prokopov, Yuri)

Пракопаў Юрый

Прокопов Юрий

 

Journalist van het staatstelevisiekanaal „Pervi” (№ 1) met een hoge en invloedrijke positie

77.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

Мiхальчанка Аляксей

Михальченко Алексей

 

Journalist van het staatstelevisiekanaal ONT met een hoge en invloedrijke positie

78.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

Таранда Аляксандр Мiхайлавiч

Таранда Александр Михайлович

 

Adjunct-uitgever van de krant „Sovjetskaja Belarus”

79.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

Гардзiенка Сяргей Аляксандравiч

Гордиенко Сергей Александрович

 

Adjunct-uitgever van de krant „Sovjetskaja Belarus”

80.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

Тарапецкая Галiна Мiхайлаўна

Торопецкая Галина Михайловна

 

Adjunct-uitgever van de krant „Sovjetskaja Belarus”

81.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Adjunct-hoofdredacteur van de krant „Sovjetskaja Belarus”

82.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

Жук Дзмiтрый Аляксандравiч

Жук Дмитрий Александрович

 

Directeur-generaal (CEO) van het staatsnieuws-agentschap BIELTA

83.

Hihin, Vadzim

Gigin, Vadim

Гiгiн Вадзiм

Гигин Вадим

 

Hoofdredacteur van het maandblad „Beloroesskaja Doemka”

84.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

Абламейка Сяргей Уладзiмiравiч

Абламейко, Сергей Владимирович

1956, Regio Grodno

Rector van de Belarussische staatsuniversiteit

85.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Сiрэнка Вiктар Iванавiч

Сиренко Виктор Иванович

 

Hoofdchirurg van het ziekenhuis voor spoedopnames van Minsk

86.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

Ананiч Алена Мiкалаеўна

Ананич Елена Николаевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Pervomaiski van de stad Minsk

87.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

Равiнская Таццяна Уладзiмiраўна

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Pervomaiski van de stad Minsk

88.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

Есьман Валерый Аляксандравiч

Есьман Валерий Александрович

 

Rechter bij de rechtbank van het centrale district van de stad Minsk

89.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

Бычко Аляксей Вiктаравiч

Бычко Алексей Викторович

 

Rechter bij de rechtbank van het centrale district van de stad Minsk

90.

Khadanevich, Aliaksandr Aliaksandravich

Khodanevich, Aleksandr Aleksandrovich

Хаданевiч Аляксандр Аляксандравiч

Ходаневич Александр Александрович

 

Rechter bij de rechtbank van het centrale district van de stad Minsk

91.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

Бараноўскi Андрэй Фёдаравiч

Барановский Андрей Федорович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Partizanski van de stad Minsk

92.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

Цiцянкова Алена Вiктараўна

Титенкова Елена Викторовна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Partisanski van de stad Minsk

93.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

Тупiк Вера Мiхайлаўна

Тупик Вера Михайловна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Leninski van de stad Minsk

94.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

Някрасава Алена Цiмафееўна

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Zavadski van de stad Minsk

95.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

Лапцева Алена Вячаславаўна

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Zavadski van de stad Minsk

96.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

Балаўнёў Мiкалай Васiльевiч

Боловнев Николай Васильевич

 

Rechter bij de rechtbank van het district Zavadski van de stad Minsk

97.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

Казак Вiктар Уладзiмiравiч

Казак Виктор Владимирович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

98.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

Шылько Алена Мiкалаеўна

Шилько Елена Николаевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

99.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

Сiмахiна Любоў Сяргееўна

Симахина Любовь Сергеевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

100.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

Кузняцова Наталля Анатольеўна

Кузнецова Наталья Анатольевна

1973, Minsk

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

101.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

Целiца Лiдзiя Фёдараўна

Телица Лидия Федоровна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

102.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

Чарняк Алена Леанiдаўна

Черняк Елена Леонидовна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

103.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

Шастакоў Юрый Валер'евiч

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

104.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

Матыль Таццяна Яраславаўна

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

105.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

Хаткевiч Яўген Вiктаравiч

Хаткевич Евгений Викторович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

106.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

Гусакова Вольга Аркадзьеўна

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktjabrski van de stad Minsk

107.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

Шаграй Рыта Пятроўна

Шаграй Рита Петровна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktjabrski van de stad Minsk

108.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

Мiтраховiч Iрына Аляксееўна

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktjabrski van de stad Minsk

109.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

Пратасавiцкая Наталля Уладзiмiраўна

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktjabrski van de stad Minsk

110.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

Лапко Максiм Фёдаравiч

Лапко Максим Федорович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktjabrski van de stad Minsk

111.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

Варэнiк Наталля Сямёнаўна

Вареник Наталья Семеновна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Frunzenski van de stad Minsk

112.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

Жукоўская Жанна Аляксееўна

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Frunzenski van de stad Minsk

113.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

Самалюк Ганна Валер'еўна

Самолюк Анна Валерьевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Frunzenski van de stad Minsk

114.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Лукашэнка Дзмiтрый Аляксандравiч

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

Zakenman, houdt zich actief bezig met financiële operaties waarbij de familie Loekasjenko betrokken is

115.

Shuhaeu, Siarhei

(Shuhayeu, Siarhei)

Shugaev, Sergei

(Shugayev, Sergey)

Шугаеў Сяргей

Шугаев Сергей

 

Adjunct-hoofd van de KGB

Hoofd van de contraspionagedienst van de KGB

116.

Kuzniatsou, Ihar

Kuznetsov, Igor

Кузняцоў Iгар

Кузнецов Игорь

 

Hoofd van het KGB-opleidingscentrum van de staat

117.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

(Gaidukevich Valeri Vladimirovich)

Гайдукевiч Валерый Уладзiмiравiч

Гайдукевич Валерий Владимирович

 

Viceminister van Binnenlandse Zaken

Commandant van de binnenlandse troepenmacht Draagt als commandant van de binnenlandse troepenmacht verantwoordelijkheid voor de gewelddadige onderdrukking van demonstraties

118.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich, Gureev Sergei Viktorovich, Gureyev Sergey Viktorovich)

Гурэеў Сяргей Вiктаравiч

Гуреев Сергей Викторович

 

Viceminister van Binnenlandse Zaken

Hoofd van de dienst gerechtelijke instructies

Draagt als viceminister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijkheid voor de gewelddadige onderdrukking van demonstraties en voor schendingen van de mensenrechten

119.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

(Kachanov Vladimir Vladimirovich)

Качанаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Качанов Владимир Владимирович

 

Adviseur van de minister van Justitie Draagt als adviseur van de minister van Justitie verantwoordelijkheid voor de werking van het Belarussische rechtswezen

120.

Badak Ala Mikalaeuna

(Bodak Alla Nikolaevna)

Бадак Ала Мiкалаеўна

Бодак Алла Николаевна

 

Viceminister van justitie

Draagt als viceminister van justitie verantwoordelijkheid voor de werking van het Belarussische rechtswezen

121.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

(Simonov Aleksandr Anatolievich)

Сiманаў Аляксандр Анатольевiч

Симонов Александр Анатольевич

 

Viceminister van justitie

Draagt als viceminister van justitie verantwoordelijkheid voor de werking van het Belarussische rechtswezen

122.

Tushynski Ihar Heraninavich

(Tushinski Igor Geroninovich)

Тушынскi Iгар Геранiнавiч

Тушинский Игорь Геронинович

 

Viceminister van justitie

Draagt als viceminister van justitie verantwoordelijkheid voor de werking van het Belarussische rechtswezen

123.

Skurat, Viktar

(Skurat, Viktor)

Скурат Вiктар

Скурат Виктор

 

Hoofd van de stedelijke afdeling van Minsk bij het Departement openbare veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, kolonel van de militie.

Hij is door Lukashenko gedecoreerd voor zijn actieve deelname en het uitvoeren van bevelen tijdens het neerslaan van de demonstratie op 19 december 2010

124.

Ivanou, Siarhei

(Ivanov, Sergei , Ivanov, Sergey)

Iваноў Сяргей

Иванов Сергей

 

Adjunct-hoofd van de Dienst bevoorrading van het Directoraat ideologie en personeel van de stedelijke afdeling voor Binnenlandse Zaken van Minsk, majoor van de militie

Hij is door Lukashenko gedecoreerd voor zijn actieve deelname en het uitvoeren van bevelen tijdens het neerslaan van de demonstratie op 19 december 2010

125.

Kadzin, Raman

(Kadin, Roman )

Кадзiн Раман

Кадин Роман

 

Commandant verantwoordelijk voor de wapens en technische uitrusting van de gemotoriseerde patrouilledienst, majoor van de militie.

Hij is door Lukashenko gedecoreerd voor zijn actieve deelname en het uitvoeren van bevelen tijdens het neerslaan van de demonstratie op 19 december 2010

126.

Komar, Volha

(Komar, Olga)

Комар Вольга

Комар Ольга

 

Rechter van het district Frunzenski van Minsk, behandelt de zaak Vasili Parfenkov

127.

Zaharouski, Anton

(Zagorovski, Anton)

Загароўскi Антон

Загоровский Антон

 

Procureur van het district Frunzenski van Minsk, behandelt de zaak Vasili Parfenkov

128.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna; Cherkas, Tatiana Stanislavovna

Чаркас (Чэркас) Таццяна Станiславаўна

Черкас Татьяна Станиславовна

 

Rechter van het district Frunzenski van Minsk, behandelt de zaken Aleksandr Otroshchenkov (veroordeeld tot 4 jaar eenzame opsluiting), Aleksandr Molchanov (3 jaar) en Dmitri Novik (3,5 jaar eenzame opsluiting)

129.

Maladtsova, Tatsiana

(Molodtsova, Tatiana)

Маладцова Таццяна

Молодцова Татьяна

 

Procureur van het district Frunzenski van Minsk, die de zaken Aleksandr Otroshchenkov, Aleksandr Molchanov en Dmitri Novik behandelt.

130.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

(Lebedik, Mikhail Petrovich)

Лябедзiк Мiхаiл Пятровiч

Лебедик Михаил Петрович

 

Eerste adjunct- hoofdredacteur van de krant „Sovjetskaja Belarus” Actieve regeringsgezinde verslaggever en analist; vervalst feiten en levert partijdig commentaar op de in Belarus lopende processen tegen het maatschappelijk middenveld

131.

Padhaiski, Henadz Danatavich

(Podgaiski, Gennadi Donatovich

Падгайскi Генадзь Данатавiч

Подгайский Геннадий Донатович

 

Directeur van de polytechnische hogeschool van Minsk

Verantwoordelijk voor de uitwijzing van studenten

132.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

(Kukharchik, Piotr Dmitrievich)

Кухарчык Пётр Дзмiтрыевiч

Кухарчик Пётр Дмитриевич

 

Rector van de pedagogische staatsuniversiteit van Minsk

Verantwoordelijk voor de uitwijzing van studenten

133.

Batura, Mikhail Paulavich

(Batura, Mikhail Pavlovich)

Батура Мiхаiл Паўлавiч

Батура Михаил Павлович

 

Rector van de staatsuniversiteit voor informatica en radio-electronica van Minsk Verantwoordelijk voor de uitwijzing van studenten

134.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

Часноўскi Мечыслаў Эдвардавiч

Чесновский Мечислав Эдвардович

 

Rector van de naar Pushkin vernoemde staatsuniversiteit van Brest

Verantwoordelijk voor de uitwijzing van studenten

135.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna; Alpeeva, Tamara Mikhailovna; Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

Алпеева Тамара Мiхайлаўна

Алпеева Тамара Михайловна

 

Rector van het internationaal humanitair-economisch instituut Verantwoordelijk voor de uitwijzing van studenten”.


BIJLAGE V

„BIJLAGE IV

Lijst van personen bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a)

 

Naam

Transcriptie van Belarussische spelling

Transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Paspoort-nummer

Functie

1.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, district Vitebsk

 

 

President

2.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, district Pinsk

 

 

Voormalig hoofd van het Kabinet van de President

3.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Voormalig adjunct-hoofd van het kabinet van de President

4.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Mogilev

 

 

Voorzitter van de Raad van de Republiek,

Voormalig adjunct-hoofd belast met media en ideologie van het kabinet van de president

5.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Sergijev Posad/ Rusland)

 

 

Minister van Voorlichting

6.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Botnia, district Mogilev

 

 

Adjunct-hoofd van het kabinet van de president

7.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, district Brest

 

 

Voormalig minister van Voorlichting

8.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Minister van Justitie

9.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Duitsland

 

 

Voormalig voorzitter van de staatstelevisie

10.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsi, district Mogilev

 

 

Voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden

11.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Raad van de Republiek

12.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, district Mogilev

 

 

Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden

13.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, district Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Lid van de Raad van de Republiek, voormalig leider van de BRSM (Republikeinse Unie van de Belarussische jeugd)

14.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, district Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Secretaris, CEC

15.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, district Minsk

 

 

Procureur-generaal

16.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Lid CEC

17.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Adviseur van de afdeling Sociale organisaties, sociale partners en ngo's van het ministerie van Justitie

18.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

District Riazan, Rusland

 

 

Eerste vicevoorzitter van het Economisch Hof

19.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Rechter in het district Moskou van Minsk

20.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Rechter in het district Partizanski van Minsk

21.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Voormalig adjunct-procureur-generaal

22.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, district Gomel

 

 

Voormalig voorzitter van de KGB

23.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Eerste vicevoorzitter van de KGB

24.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Hoofd van de federatie van vakbonden

25.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Lid van de centrale verkiezingscommissie (CEC)

26.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Voormalig voorzitter van de regionale verkiezingscommissie (REC) van het district Gomel

27.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

district Minsk

 

 

Voormalig voorzitter van de REC van het district Grodno

28.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusland

 

 

Hoofd van de regionale verkiezingscommissie (REC), stad Minsk

29.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Voormalig voorzitter van de REC van het district Minsk

30.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Voormalig voorzitter van de REC van het disctrict Mogilev

31.

Rybakou, Aliaksei

(Rybakov, Aliaksey)

Rybakov, Aleksei

(Rybakov, Alexey)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

 

Rechter bij het hof van het district Moskou van Minsk

32.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganova 80-263, Minsk

MP0469554

Openbaar aanklager

33.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchani, district Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Rechter bij het hof van het Centraal district in Minsk

34.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Openbaar aanklager

35.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958

Regio Grodno

 

 

Voormalig secretaris van de veiligheidsraad, thans bijzonder assistent van de president

36.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956

Smolensk

 

 

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken

37.

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

 

Сиваков, Юрий Леонидович

5.8.1946

Regio Sakhalin

 

 

Voormalig minister van Toerisme en voormalig minister van Binnenlandse Zaken

38.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер'евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966

Vitebsk

 

 

Hoofd van de speciale reactiegroep bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (SOBR)

39.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953

Slutsk (regio Minsk)

 

 

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van Belarus (CEC)

40.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

Падабед Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962

Slutsk (regio Minsk)

 

 

Speciale eenheid, ministerie van Binnenlandse Zaken”.


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/95


UITVOERINGSBESLUIT 2011/175/GBVB VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

tot uitvoering van Besluit 2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2011/137/GBVB van de Raad van 28 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië (1), en met name artikel 8, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 28 februari 2011 Besluit 2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië vastgesteld.

(2)

Gelet op de ernst van de situatie in Libië moeten bijkomende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de in de bijlagen II en IV bij Besluit 2011/137/GBVB opgenomen lijsten van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De personen in bijlage I bij dit besluit worden opgenomen in de lijsten in de bijlagen II en IV bij Besluit 2011/137/GBVB.

2.   De entiteiten in bijlage II bij dit besluit worden opgenomen in de lijst in bijlage IV bij Besluit 2011/137/GBVB.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  PB L 58 van 3.3.2011, blz. 53.


BIJLAGE I

Personen bedoeld in artikel 1, lid 1

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Mohamed Abou El-Kassim Zouai

 

secretaris-generaal van het Algemeen Volkscongres; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

2.

Baghdadi Al-Mahmoudi

 

minister-president van de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

3.

Mohamad Mahmoud Hijazi

 

minister van Volksgezondheid en Milieu in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

4.

Abdelhaziz Zlitni

 

minister van Planning en Financiën in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

5.

Mohamad Ali Houej

 

minister van Industrie, Economie en Handel in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

6.

Abdelmajid Al-Gaoud

 

minister van Landbouw en Dierlijke en Maritieme Hulpbronnen in de regering van kolonel Kadhafi.

21.3.2011

7.

Ibrahim Zarroug Al-Charif

 

minister van Sociale Zaken in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

8.

Abdelkebir Mohamad Fakhiri

 

minister van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

9.

Mohamad Ali Zidane

 

minister van Vervoer in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

10.

Moussa Mohamad Koussa

 

minister van Buitenlandse Zaken in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

11.

Abdallah Mansour

 

naaste medewerker van kolonel Kadhafi; vooraanstaande rol in de veiligheidsdiensten, voormalig directeur van radio en televisie; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011


BIJLAGE II

Entiteiten bedoeld in artikel 1, lid 2

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Fonds voor economische en sociale ontwikkeling

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - P.O. Box: 93599 Libya-Tripoli

Tel.: +218 21 490 8893 –

Fax: +218 21 491 8893 –

E-mail: info@esdf.ly

onder zeggenschap van het regime van Mouammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.

21.3.2011

2.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Site: http://www.laaico.com

Onderneming opgericht in 1981

76351 Janzour-Libya.

81370 Tripoli-Libya

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-mail: info@laaico.com

onder zeggenschap van het regime van Mouammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.

21.3.2011

3.

Stichting-Kadhafi voor liefdadigheids-instellingen en ontwikkeling

Administratief adres: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – LIBYA

Tel.: +218 214778301 8893 –

Fax: (+218) 214778766;

e-mail: info@gicdf.org

onder zeggenschap van het regime van Mouammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.

21.3.2011

4.

Stichting-Waatassimou

gevestigd in Tripoli

onder zeggenschap van het regime van Mouammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.

21.3.2011

5.

Hoofdzetel van de Libische radio en televisie

Gegevens:

Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00;

Fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

mail: info@ljbc.net

zet publiekelijk aan tot haat en geweld door deel te nemen aan desinformatiecampagnes.

21.3.2011

6.

Revolutionaire Garde

 

betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

7.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Tel.: +218 21-361-2429

Fax: +218 21-446-705

www.ncb.ly

de National Commercial Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is opgericht in 1970 en heeft haar zetel in AlBayda (Libië), met vestigingen in Tripoli en AlBayda en bijkantoren in Libië. Zij is volledig in handen van de overheid.

21.3.2011

8.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel.: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031

Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505

E-mail: info@gumhouria-bank.com.ly

Website: www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is volledig in handen van de overheid. De bank is in 2008 ontstaan als gevolg van de fusie tussen de Al Ummah Bank en de Gumhouria Bank.

21.3.2011

9.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel.: +218 21-379-0022

Fax: +218 21-333-7922

E-mail: info@saharabank.com.ly

Website: www.saharabank.com.ly

Sahara Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is voor 81 % in handen van de overheid.

21.3.2011


22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/99


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2011

tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van novelty lighters wordt verboden

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 1754)

(Voor de EER relevante tekst)

(2011/176/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (1), en met name artikel 13,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2006/502/EG van de Commissie (2) worden de lidstaten verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van novelty lighters wordt verboden.

(2)

Beschikking 2006/502/EG is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van Richtlijn 2001/95/EG, waarbij de geldigheidsduur van de beschikking tot ten hoogste één jaar wordt beperkt maar telkens met ten hoogste één jaar verlengd kan worden.

(3)

Beschikking 2006/502/EG is vier keer gewijzigd: de eerste keer bij Beschikking 2007/231/EG van de Commissie (3), waarbij de geldigheidsduur van de beschikking tot en met 11 mei 2008 werd verlengd, de tweede keer bij Beschikking 2008/322/EG van de Commissie (4), waarbij de geldigheidsduur van de beschikking tot en met 11 mei 2009 werd verlengd, de derde keer bij Beschikking 2009/298/EG van de Commissie (5), waarbij de geldigheidsduur van de beschikking tot en met 11 mei 2010 werd verlengd, en de vierde keer bij Besluit 2010/157/EU van de Commissie (6), waarbij de geldigheidsduur van de beschikking nogmaals met een jaar werd verlengd tot en met 11 mei 2011.

(4)

Bij gebrek aan andere bevredigende maatregelen om de kinderveiligheid van aanstekers te waarborgen moet de geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG nogmaals met twaalf maanden worden verlengd.

(5)

Daarom moet Beschikking 2006/502/EG dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Richtlijn 2001/95/EG opgerichte comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 6, lid 2, van Beschikking 2006/502/EG komt als volgt te luiden:

„2.   Deze beschikking is van toepassing tot en met 11 mei 2012.”.

Artikel 2

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om uiterlijk op 11 mei 2011 aan dit besluit te voldoen en maken die maatregelen bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4.

(2)  PB L 198 van 20.7.2006, blz. 41.

(3)  PB L 99 van 14.4.2007, blz. 16.

(4)  PB L 109 van 19.4.2008, blz. 40.

(5)  PB L 81 van 27.3.2009, blz. 23.

(6)  PB L 67 van 17.3.2010, blz. 9.