ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.031.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 31

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
5 februari 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad van 4 februari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

1

 

*

Verordening (EU) nr. 102/2011 van de Commissie van 4 februari 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1089/2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens

13

 

 

Verordening (EU) nr. 103/2011 van de Commissie van 4 februari 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

35

 

 

Verordening (EU) nr. 104/2011 van de Commissie van 4 februari 2011 tot wijziging van de bij Verordening (EU) nr. 867/2010 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2010/11

37

 

 

Verordening (EU) nr. 105/2011 van de Commissie van 4 februari 2011 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de invoercertificaataanvragen voor olijfolie die zijn ingediend op 31 januari en 1 februari 2011 in het kader van het tariefcontingent voor Tunesië en houdende schorsing van de afgifte van invoercertificaten voor de maand februari 2011

39

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit 2011/79/GBVB van de Raad van 4 februari 2011 tot uitvoering van Besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

40

 

 

2011/80/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 4 februari 2011 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van een vis (Sardinops sagax)-peptideproduct als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 522)

48

 

 

2011/81/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 4 februari 2011 tot wijziging van de Beschikkingen 2002/741/EG, 2002/747/EG, 2003/31/EG, 2003/200/EG, 2005/341/EG en 2005/343/EG teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 523)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

5.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/1


VERORDENING (EU) Nr. 101/2011 VAN DE RAAD

van 4 februari 2011

betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, lid 2,

Gezien Besluit 2011/72/GBVB van de Raad van 31 januari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit 2011/72/GBVB van de Raad voorziet in de bevriezing van de tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van bepaalde personen die verantwoordelijk zijn voor het verduisteren van middelen van de Tunesische staat, waardoor zij de Tunesische bevolking beroven van de voordelen van de duurzame ontwikkeling van hun economie en hun maatschappij en de ontwikkeling van de democratie in het land ondermijnen, en van personen die banden met hen onderhouden. Deze natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen worden vermeld in de bijlage bij het genoemde besluit.

(2)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers worden toegepast.

(3)

Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, meer bepaald het recht op een effectief rechtsmiddel en op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening moet worden toegepast overeenkomstig deze rechten.

(4)

Gezien de specifieke bedreiging van de internationale vrede en veiligheid die uitgaat van de situatie in Tunesië alsmede om de samenhang met de wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2011/72/GBVB te waarborgen, dient de bevoegdheid om bijlage I bij deze verordening te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad.

(5)

De procedure tot wijziging van bijlage I bij de verordening dient tevens in te houden dat de aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor de plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen indienen. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit daaraan en brengt hij de persoon, de entiteit of het lichaam in kwestie daarvan op de hoogte.

(6)

Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en op een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens de verordening moeten worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. Elke verwerking van persoonsgegevens dient de bepalingen te respecteren van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (2), alsook van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3).

(7)

Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, moet zij onmiddellijk na de bekendmaking in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)   „tegoeden”: financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

b)   „bevriezing van tegoeden”: het voorkómen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden mogelijk zou worden gemaakt, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille;

c)   „economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

d)   „bevriezing van economische middelen”: het voorkómen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;

e)   „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.

Artikel 2

1.   Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van de in bijlage I vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 1, lid 1, van Besluit 2011/72/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor het verduisteren van middelen van de Tunesische staat, en aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die banden met hen onderhouden, worden bevroren.

2.   Aan of ten behoeve van de in bijlage I vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3.   Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 3

1.   In bijlage I worden de gronden voor de plaatsing van personen, entiteiten en lichamen op de lijst vermeld.

2.   Bijlage I bevat tevens, indien beschikbaar, de informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres, indien bekend, en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

Artikel 4

1.   In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden en economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)

nodig zijn voor uitgaven in verband met basisbehoeften van de in bijlage I genoemde personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of nutsvoorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of

d)

noodzakelijk zijn voor buitengewone uitgaven, mits de betrokken lidstaat aan alle andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat de toelating wordt verleend, de redenen heeft meegedeeld waarom de toelating moet worden verleend.

2.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

Artikel 5

1.   In afwijking van artikel 2 kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de betrokken tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde persoon, entiteit of lichaam in bijlage I is opgenomen, of van een justitieel, administratief of arbitrair vonnis dat van vóór die datum dateert;

b)

de betrokken tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gedekt of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c)

het retentierecht of het gerechtelijke vonnis is niet ten behoeve van een persoon, entiteit of lichaam van bijlage I, en

d)

de erkenning van het onderpand of van de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

2.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

Artikel 6

1.   Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)

rente of andere inkomsten op die rekeningen, of

b)

betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen zijn opgenomen in bijlage I,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 2, lid 1, worden bevroren.

2.   Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 7

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 en mits een betaling verschuldigd is door personen, entiteiten of lichamen van bijlage I op grond van een contract of overeenkomst die door hen is gesloten of een verplichting die voor hen is ontstaan vóór de datum waarop zij zijn aangewezen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals genoemd op de in bijlage II vermelde websites, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

i)

de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een persoon, entiteit of lichaam van bijlage I;

ii)

de betaling niet in strijd is met artikel 2, lid 2;

b)

de betrokken lidstaat heeft de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat de toestemming wordt verleend, in kennis gesteld van deze vaststelling door de bevoegde autoriteit en van het voornemen toestemming te verlenen.

Artikel 8

1.   De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, levert geen aansprakelijkheid op van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2.   De verbodsbepaling van artikel 2, lid 2, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die financiering of financiële bijstand verstrekten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op de bedoelde verbodsbepalingen.

Artikel 9

1.   Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a)

alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, als vermeld op de lijst van websites van bijlage II, en deze informatie, direct of via de lidstaten, aan de Commissie doen toekomen, en

b)

samen te werken met deze bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2.   Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 10

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechters.

Artikel 11

De Commissie wordt gemachtigd om bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 12

1.   Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 2, lid 1, bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage I dienovereenkomstig.

2.   De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis van zijn besluit, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen daarover opmerkingen kunnen indienen.

3.   Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam in kwestie daarvan op de hoogte.

4.   De lijst in bijlage I wordt met regelmatige tussenpozen en ten minste om de twaalf maanden opnieuw bezien.

Artikel 13

1.   De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende de sancties op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2.   De lidstaten delen de voorschriften na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede aan de Commissie en melden alle latere wijzigingen ervan.

Artikel 14

Waar er in deze verordening sprake is van een meldingsplicht, of anderzijds van de verplichting de Commissie te informeren of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

Artikel 15

Deze verordening is van toepassing:

a)

op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b)

aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c)

op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e)

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 16

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

MARTONYI J.


(1)  PB L 28 van 2.2.2011, blz. 62.

(2)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(3)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.


BIJLAGE I

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 2, LID 1, BEDOELDE NATUURLIJKE PERSONEN, RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN

 

Naam

Informatie betreffende de identiteit

Motivering

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Voormalig president van Tunesië, geboren op 3 september 1936 te Hamman-Sousse, zoon van Selma HASSEN, getrouwd met Leïla TRABELSI, houder van de nationale identiteitskaart (CNI) nr. 00354671.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 24 oktober 1956 te Tunis, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Zine El Abidine BEN ALI, houder van CNI nr. 00683530.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 4 maart 1944 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, woonachtig 11 rue de France- Radès Ben Arous, houder van CNI nr. 05000799.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 7 januari 1980 te Sabha-Lybie, zoon van Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, getrouwd met Inès LEJRI, woonachtig résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. Nr. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, houder van CNI nr. 04524472.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunesiër, geboren op 2 december 1981 te Tunis, zoon van Naïma BOUTIBA, getrouwd met Nesrine BEN ALI, houder van CNI nr. 04682068.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 16 januari 1987 te Tunis, dochter van Leïla TRABELSI, getrouwd met Fahd Mohamed Sakher MATERI, houder van CNI nr. 0299177.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 17 juli 1992 te Tunis, dochter van Leïla TRABELSI, woonachtig in het presidentieel paleis, houder van CNI nr. 09006300.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 5 november 1962 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, bedrijfsleider, woonachtig 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, houder van CNI nr. 00777029.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 24 juni 1948 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Nadia MAKNI, afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, woonachtig 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, houder van CNI nr. 00104253.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 19 februari 1953 te Radès, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Mohamed MAHJOUB, bedrijfsleider, woonachtig 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, houder van CNI nr. 00403106.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 26 augustus 1974 te Tunis, zoon van Najia JERIDI, zakenman, woonachtig 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, houder van CNI nr. 05417770.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 26 april 1950 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Souad BEN JEMIA, bedrijfsleider, woonachtig 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, houder van CNI nr. 00178522.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 25 september 1955 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Hela BELHAJ, president-directeur van een onderneming, woonachtig 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, houder van CNI nr. 05150331.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 27 december 1958, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Mohamed Montassar MEHERZI, commercieel directeur, woonachtig 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, houder van CNI nr. 00166569.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunesiër, geboren op 5 mei 1959 te La Marsa, zoon van Fatma SFAR, getrouwd met Samira TRABELSI, president-directeur van een onderneming, woonachtig 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, houder van CNI nr. 00046988.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 1 februari 1960, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Habib ZAKIR, woonachtig 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, houder van CNI nr. 00235016.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunesiër, geboren op 5 maart 1957, zoon van Saida BEN ABDALLAH, getrouwd met Nefissa TRABELSI, vastgoedmakelaar, woonachtig 4 rue Ennawras - Gammarth supérieur, houder van CNI nr. 00547946.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 3 juli 1973 te Tunis, zoon van Yamina SOUIEI, bestuurder van een vastgoedonderneming, woonachtig immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, houder van CNI nr. 05411511.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunesische, geboren op 25 juni 1975 te Tunis, dochter van Mounira TRABELSI (zuster van Leila TRABELSI), bedrijfsleider, getrouwd met Mourad MEHDOUI, woonachtig 41 rue Garibaldi -Tunis, houder van CNI nr. 05417907.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunesiër, geboren op 3 mei 1962 te Tunis, zoon van Neila BARTAJI, getrouwd met Lilia NACEF, president-directeur van een onderneming, woonachtig 41 rue Garibaldi - Tunis, houder van CNI nr. 05189459.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 18 september 1976, zoon van Najia JERIDI, algemeen directeur van een onderneming, woonachtig lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, houder van CNI nr. 05412560.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunesische, geboren op 4 december 1971, dochter van Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, woonachtig 2 rue El Farrouj - La Marsa, houder van CNI nr. 05418095.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 20 december 1965, zoon van Radhia MATHLOUTHI, getrouwd met Linda CHERNI, kantoormedewerker bij Tunisair, woonachtig 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, houder van CNI nr. 00300638.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunesiër, geboren op 29 januari 1988, zoon van Kaouther Feriel HAMZA, president-directeur van de onderneming Stafiem - Peugeot, woonachtig 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunesiër, geboren op 13 januari 1959, zoon van Leïla CHAIBI, getrouwd met Dorsaf BEN ALI, president-directeur van een onderneming, woonachtig rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, houder van CNI nr. 00400688.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 5 juli 1965 te Bardo, dochter van Naïma EL KEFI, getrouwd met Mohamed Slim CHIBOUB, woonachtig 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, houder van CNI nr. 00589759.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 21 augustus 1971 te Bardo, dochter van Naïma EL KEFI, getrouwd met Mohamed Marouene MABROUK, adviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, houder van CNI nr. 05409131.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunesiër, geboren op 11 maart 1972 te Tunis, zoon van Jaouida El BEJI, getrouwd met Sirine BEN ALI, president-directeur van een onderneming, woonachtig 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, houder van CNI nr. 04766495.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 8 maart 1963 te Bardo, dochter van Naïma EL KEFI, getrouwd met Slim ZARROUK, arts, woonachtig 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, houder van CNI nr. 00589758.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunesiër, geboren op 13 augustus 1960 te Tunis, zoon van Maherzia GUEDIRA, getrouwd met Ghazoua BEN ALI, president-directeur van een onderneming, woonachtig 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, houder van CNI nr. 00642271.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 22 november 1949 te Hammam-Sousse, zoon van Selma HASSEN, journalist-fotograaf in Duitsland, woonachtig 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, houder van CNI nr. 02951793.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 13 maart 1947 te Hammam-Sousse , getrouwd met Zohra BEN AMMAR, bedrijfsleider, woonachtig rue El Moez - Hammam - Sousse, houder van CNI nr. 02800443.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesische, geboren op 16 mei 1952 te Hammam-Sousse, dochter van Selma HASSEN, getrouwd met Fathi REFAT. vertegenwoordiger van Tunisair, woonachtig 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 02914657.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunesische, geboren op 18 september 1956 te Sousse, dochter van Selma HASSEN, getrouwd met Sadok Habib MHIRI, zaakvoerder, woonachtig avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, houder van CNI nr. 02804872.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 28 oktober 1938, zoon van Selma HASSEN, gepensioneerd, weduwnaar van Selma MANSOUR, woonachtig 255 cité El Bassatine - Monastir, houder van CNI nr. 028106l4.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 21 oktober 1969 te Tunis, zoon van Selma MANSOUR, getrouwd met Monia CHEDLI, bedrijfsleider, woonachtig avenue Hédi Nouira - Monastir, houder van CNI nr. 04180053.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 29 april 1974 te Monastir, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel, zaakvoerder, woonachtig 83 Cap Marina - Monastir, houder van CNI nr. 04186963.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 12 oktober 1972 te Monastir, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel, commercieel in- en uitvoerder, woonachtig avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, houder van CNI nr. 04192479.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 8 maart 1980 te Monastir, dochter van Selma MANSOUR, getrouwd met Zied JAZIRI, secretaresse in een onderneming, woonachtig rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, houder van CNI nr. 06810509.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunesiër, geboren op 8 oktober 1978 te Hammam - Sousse, zoon van Hayet BEN ALI, directeur van een onderneming, woonachtig 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 05590835.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunesiër, geboren op 9 augustus 1977 te Hammam - Sousse, zoon van Hayet BEN ALI, bedrijfsleider, woonachtig 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 05590836.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunesische, geboren op 30 augustus 1982 te Monastir, dochter van Hayet BEN ALI, getrouwd met Badreddine BENNOUR, woonachtig Rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, houder van CNI nr. 08434380.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunesiër, geboren op 13 januari 1970 te Sousse, zoon van Naïma BEN ALI diensthoofd bij Tunisair, woonachtig résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, houder van CNI nr. 05514395.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunesiër, geboren op 22 oktober 1967 te Hammam - Sousse, zoon van Naïma BEN ALI, gezant bij het ministerie van Vervoer, woonachtig 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, houder van CNI nr. 05504161.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunesiër, geboren op 3 januari 1973 te Sousse, zoon van Naïma BEN ALI, getrouwd met Lamia JEGHAM, bedrijfsleider, woonachtig 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, houder van CNI nr. 05539378.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 27 oktober 1966 te Parijs, zoon van Paulette HAZAT, directeur van een onderneming, woonachtig Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 05515496 (dubbele nationaliteit).

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 16 april 1971 te Parijs, zoon van Paulette HAZAT, getrouwd met Amel SAID, bedrijfsleider, woonachtig Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 00297112.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 28 augustus 1974 te Tunis, zoon van Leila DEROUICHE, commmercieel directeur, woonachtig 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, houder van CNI nr. 04622472.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.


BIJLAGE II

LIJST VAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN IN DE LIDSTATEN BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 1, ARTIKEL 5, LID 1, ARTIKEL 7, EN ARTIKEL 9, LID 1, ONDER a), EN ADRES VOOR KENNISGEVINGEN AAN DE COMMISSIE

A.   Bevoegde autoriteiten van de lidstaten:

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.government.bg

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANJE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIË

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLAND

http://www.minbuza.nl/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adres voor kennisgevingen of andere mededelingen aan de Commissie:

Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

CHAR 12/106

1049 Brussel

BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873


5.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/13


VERORDENING (EU) Nr. 102/2011 VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 2011

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1089/2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap (INSPIRE) (1), en met name artikel 7, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1089/2010 van de Commissie van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (2) strekt tot vaststelling van de technische aspecten van de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens, met inbegrip van de codelijsten die moeten worden gebruikt voor attributen en associatiefuncties van ruimtelijke objecttypes en gegevenstypes.

(2)

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1089/2010 dienen attributen en associatiefuncties van ruimtelijke objecttypes en gegevenstypes met een codelijsttype waarden aan te nemen die geldig zijn voor de respectieve codelijst.

(3)

Deze toegelaten waarden voor de in Verordening (EU) nr. 1089/2010 bedoelde codelijsten zijn vereist voor de tenuitvoerlegging van de in die verordening vastgestelde voorschriften en dienen bijgevolg eveneens in die verordening te worden opgenomen.

(4)

De in deze verordening opgenomen codelijstwaarden werden volgens dezelfde beginselen inzake gebruikerseisen, referentiemateriaal, relevant beleid en relevante activiteiten van de Unie, haalbaarheid en evenredigheid op het vlak van de te verwachten kosten en baten, betrokkenheid van belanghebbenden, raadpleging en internationale normen bepaald als die welke zijn toegepast op de andere technische aspecten die bij Verordening (EU) nr. 1089/2010 van de Commissie zijn geregeld.

(5)

Verordening (EU) nr. 1089/2010 dient dan ook dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 22 van Richtlijn 2007/2/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1089/2010 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.   De opsommingen en codelijsten die gebruikt worden in attributen of associatiefuncties van ruimtelijke objecttypes of gegevenstypes moeten voldoen aan de definities en de waarden omvatten die vermeld worden in bijlage II. De opsommings- en codelijstwaarden zijn taalneutrale mnemonische codes voor computers.”;

b)

lid 4 wordt geschrapt.

2.

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1, onder a), wordt vervangen door:

“a)

codelijsten die niet mogen worden uitgebreid door de lidstaten;”;

b)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.   Attributen of associatiefuncties van ruimtelijke objecttypes of gegevenstypes met een codelijsttype als gedefinieerd in artikel 6, lid 1, onder a), kunnen enkel waarden aannemen uit de voor de codelijst gespecificeerde lijsten.

Attributen of associatiefuncties van ruimtelijke objecttypes of gegevenstypes met codelijsttype als gedefinieerd in artikel 6, lid 1, onder b), kunnen enkel waarden aannemen die geldig zijn in overeenstemming met het register waarin de codelijst wordt beheerd.”;

3.

Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening;

4.

Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1.

(2)  PB L 323 van 8.12.2010, blz. 11.


BIJLAGE I

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1089/2010 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Alle vermeldingen van „Deze codelijst moet worden beheerd in een gemeenschappelijk codelijstregister.” worden vervangen door „Deze codelijst mag niet door de lidstaten worden uitgebreid.”

2.

Onder punt 4.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst ConditionOfFacilityValue

Waarde

Definitie

disused

De faciliteit wordt niet gebruikt.

functional

De faciliteit is functioneel.

projected

De faciliteit wordt ontworpen. De bouwwerkzaamheden zijn nog niet begonnen.

underConstruction

De faciliteit wordt gebouwd en is nog niet functioneel. Dit is uitsluitend van toepassing op de initiële bouw van de faciliteit en niet op het onderhoud ervan.

3.

Onder punt 4.2 worden de volgende leden toegevoegd:

„Deze codelijst mag niet worden uitgebreid door de lidstaten.

De toegestane waarden voor deze codelijst zijn de tweeletterlandencodes die zijn opgenomen in de Interinstitutionele schrijfwijzer van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.”

4.

Onder punt 5.3.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst ConnectionTypeValue

Waarde

Definitie

crossBorderConnected

Verbinding tussen twee netwerkelementen in verschillende netwerken van hetzelfde type, maar in aan elkaar grenzende gebieden. De netwerkelementen waarnaar wordt verwezen, vertegenwoordigen de verschillende, maar toch ruimtelijk met elkaar verbonden werkelijke fenomenen.

crossBorderIdentical

Verbinding tussen twee netwerkelementen in verschillende netwerken van hetzelfde type, maar in aan elkaar grenzende gebieden. De netwerkelementen waarnaar wordt verwezen, vertegenwoordigen dezelfde werkelijke fenomenen.

intermodal

Verbinding tussen twee netwerkelementen van verschillende vervoersnetwerken die gebruik maken van een verschillende vervoerswijze. De verbinding biedt de mogelijkheid om de vervoerde media (mensen, goederen, enz.) van de ene vervoerswijze naar de andere te veranderen.

5.

Onder punt 5.3.2 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst LinkDirectionValue

Waarde

Definitie

bothDirections

In beide richtingen.

inDirection

In de richting van de link.

inOppositeDirection

In de tegengestelde richting van de link.


BIJLAGE II

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1089/2010 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Alle vermeldingen van „Deze codelijst moet worden beheerd in een gemeenschappelijk codelijstregister.” worden vervangen door „Deze codelijst mag niet door de lidstaten worden uitgebreid.”

2.

Onder punt 3.3.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst GrammaticalGenderValue

Waarde

Definitie

common

Gemeenslachtig (zowel „mannelijk” als „vrouwelijk” grammaticaal geslacht).

feminine

Vrouwelijk grammaticaal geslacht.

masculine

Mannelijk grammaticaal geslacht.

neuter

Onzijdig grammaticaal geslacht.

3.

Onder punt 3.3.2 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst GrammaticalNumberValue

Waarde

Definitie

dual

Dualis.

plural

Meervoudig grammaticaal getal.

singular

Enkelvoudig grammaticaal getal.

4.

Onder punt 3.3.3 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst NameStatusValue

Waarde

Definitie

historical

Historische naam die niet meer gebruikt wordt.

official

Naam die momenteel gebruikt wordt en officieel bij wet is goedgekeurd of vastgesteld.

other

Naam die momenteel gebruikt wordt, maar die noch officieel, noch goedgekeurd is.

standardised

Naam die momenteel gebruikt wordt en aanvaard of aanbevolen wordt door een instantie met een adviserende functie en/of beslissingsbevoegdheid op het gebied van toponymie.

5.

Onder punt 3.3.4 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst NamedPlaceTypeValue

Waarde

Definitie

administrativeUnit

Bestuurlijke eenheden die in het kader van lokaal, regionaal of nationaal bestuur gebieden afbakenen waarover de lidstaten rechtsbevoegdheid hebben en/of uitoefenen en die door bestuurlijke grenzen van elkaar zijn gescheiden.

building

De geografische locatie van gebouwen.

hydrography

Hydrografische elementen, waaronder mariene gebieden en alle andere waterlichamen en daarmee verband houdende elementen, met inbegrip van bekkens en deelbekkens.

landcover

Fysieke en biologische bedekking van het aardoppervlak, met inbegrip van artificiële oppervlakken, landbouwgebieden, bossen, (semi-)natuurgebieden en watergebieden.

landform

Geomorfologisch kenmerk van het landschap.

other

Een ruimtelijk object dat niet in de andere types van de codelijst is opgenomen.

populatedPlace

Een plaats die door mensen bewoond wordt.

protectedSite

Een gebied dat wordt aangeduid of beheerd in het kader van internationale en EU-wetgeving en wetgeving van de lidstaten om specifieke doelstellingen op het vlak van milieubescherming te verwezenlijken.

transportNetwork

Netwerken voor vervoer over de weg, het spoor, de lucht, het water en per kabel en de daarmee verband houdende infrastructuur, met inbegrip van links tussen verschillende netwerken.

6.

Onder punt 3.3.5 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst NativenessValue

Waarde

Definitie

endonym

Naam van een geografisch kenmerk in een officiële of goed ingeburgerde taal in het gebied waar het kenmerk zich bevindt.

exonym

Naam die in een specifieke taal gebruikt wordt voor een geografisch kenmerk dat zich buiten het gebied bevindt waarin de taal overwegend wordt gesproken en die naar vorm verschilt van de respectieve endoniem(en) in het gebied waar het geografische kenmerk zich bevindt.

7.

Onder punt 4.4.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst AdministrativeHierarchyLevel

Waarde

Definitie

1stOrder

Hoogste niveau in de nationale bestuurshiërarchie (nationaal niveau)

2ndOrder

2e niveau in de nationale bestuurshiërarchie.

3rdOrder

3e niveau in de nationale bestuurshiërarchie.

4thOrder

4e niveau in de nationale bestuurshiërarchie.

5thOrder

5e niveau in de nationale bestuurshiërarchie.

6thOrder

6e niveau in de nationale bestuurshiërarchie.

8.

Onder punt 5.4.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst GeometryMethodValue

Waarde

Definitie

byAdministrator

Besloten en handmatig vastgelegd door de officiële instantie die verantwoordelijk is voor de toewijzing van adressen of door de beheerder van de gegevensverzameling.

byOtherParty

Besloten en handmatig vastgelegd door een andere partij.

fromFeature

Automatisch afgeleid van een ander ruimtelijk object van INSPIRE dat verband houdt met het adres of de adrescomponent.

9.

Onder punt 5.4.2 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst GeometrySpecificationValue

Waarde

Definitie

addressArea

Positie afgeleid van het betrokken adresgebied.

adminUnit1stOrder

Positie afgeleid van de betrokken bestuurseenheid op het 1e (nationale) niveau.

adminUnit2ndOrder

Positie afgeleid van de betrokken bestuurseenheid op het 2e niveau.

adminUnit3rdOrder

Positie afgeleid van de betrokken bestuurseenheid op het 3e niveau.

adminUnit4thOrder

Positie afgeleid van de betrokken bestuurseenheid op het 4e niveau.

adminUnit5thOrder

Positie afgeleid van de betrokken bestuurseenheid op het 5e niveau.

adminUnit6thOrder

Positie afgeleid van de betrokken bestuurseenheid op het 6e niveau.

building

Positie ter identificatie van het betrokken gebouw.

entrance

Positie ter identificatie van de toegangsdeur of -poort.

parcel

Positie ter identificatie van het betrokken grondperceel.

postalDelivery

Positie ter identificatie van een postbezorgingspunt.

postalDescriptor

Positie afgeleid van het betrokken postcodegebied.

segment

Positie afgeleid van het betrokken segment van een verkeersweg.

thoroughfareAccess

Positie ter identificatie van het toegangspunt vanaf de verkeersweg.

utilityService

Positie ter identificatie van een nutsdienstenpunt.

10.

Onder punt 5.4.3 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst LocatorDesignatorTypeValue

Waarde

Definitie

addressIdentifierGeneral

Identifier van een adres die bestaat uit cijfers en/of tekens.

addressNumber

Identifier van een adres die uitsluitend bestaat uit cijfers.

addressNumber2ndExtension

Tweede extensie van het adresnummer.

addressNumberExtension

Extensie van het adresnummer.

buildingIdentifier

Identifier van een gebouw die bestaat uit cijfers en/of tekens.

buildingIdentifierPrefix

Voorvoegsel van het gebouwnummer.

cornerAddress1stIdentifier

Identifier van een adres die verwijst naar de primaire verkeerswegnaam in een op een hoek gelegen adres.

cornerAddress2ndIdentifier

Identifier van een adres die verwijst naar de secundaire verkeerswegnaam in een op een hoek gelegen adres.

entranceDoorIdentifier

Identifier van een toegangsdeur, een toegangshek of een overdekte toegangspoort.

floorIdentifier

Identifier van een verdieping of een niveau in een gebouw.

kilometrePoint

Markering op een weg waarvan het cijfer de afstand tussen het beginpunt van de weg en de markering aangeeft, gemeten langs de weg.

postalDeliveryIdentifier

Identifier van een postpunt.

staircaseIdentifier

Identifier van een trap, doorgaans in een gebouw.

unitIdentifier

Identifier van een deur, woonruimte, suite of kamer in een gebouw.

11.

Onder punt 5.4.4 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst LocatorLevelValue

Waarde

Definitie

accessLevel

De locator identificeert een bepaalde toegang tot een stuk land, gebouw of soortgelijk eigendom met behulp van een toegangsnummer of soortgelijke identifier.

postalDeliveryPoint

De locator identificeert een postbezorgingspunt.

siteLevel

De locator identificeert een specifiek stuk land, gebouw of soortgelijk eigendom met behulp van een adresnummer, een gebouwnummer of de naam van het gebouw of het eigendom.

unitLevel

De locator identificeert een bepaald deel van een gebouw.

12.

Onder punt 5.4.5 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst LocatorNameTypeValue

Waarde

Definitie

buildingName

Naam van een gebouw of deel van een gebouw.

descriptiveLocator

Verhalende, tekstuele beschrijving van de locatie of het adresseerbare object.

roomName

Identifier van een woonruimte, suite of kamer in een gebouw.

siteName

Naam van een onroerend goed, gebouwencomplex of site.

13.

Onder punt 5.4.6 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst PartTypeValue

Waarde

Definitie

name

Het deel van de naam dat de kern of de basis van een verkeerswegnaam vormt.

namePrefix

Het deel van de naam dat wordt gebruikt om opeenvolgende woorden waarvan de volgorde geen belang heeft, van de kern van de verkeerswegnaam te scheiden.

qualifier

Het deel van de naam dat de verkeerswegnaam kwalificeert.

type

Het deel van de naam dat verwijst naar de categorie of het type verkeersweg.

14.

Onder punt 5.4.7 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst StatusValue

Waarde

Definitie

alternative

Een adres dat of een adrescomponent die veel gebruikt wordt, maar afwijkt van het standaardadres of de standaardadrescomponent als bepaald door de officiële instantie die verantwoordelijk is voor de toewijzing van adressen of door de beheerder van de gegevensverzameling.

current

Adres dat of adrescomponent die actueel en geldig is volgens de officiële instantie die verantwoordelijk is voor de toewijzing van adressen of adres dat of adrescomponent die volgens de beheerder van de gegevensverzameling het meest geschikt is en het meest gebruikt wordt.

proposed

Een adres dat of een adrescomponent die nog moet worden goedgekeurd door de beheerder van de gegevensverzameling of de officiële instantie die verantwoordelijk is voor de toewijzing van adressen.

reserved

Een adres dat of een adrescomponent die is goedgekeurd door de officiële instantie die verantwoordelijk is voor de toewijzing van adressen of door de beheerder van de gegevensverzameling, maar nog niet in gebruik is genomen.

retired

Een adres dat of een adrescomponent die niet langer gangbaar is of door de officiële instantie die verantwoordelijk is voor de toewijzing van adressen of door de beheerder van de gegevensverzameling is afgeschaft.

15.

Onder punt 6.2.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst CadastralZoningLevelValue

Waarde

Definitie

1stOrder

Hoogste niveau (grootste gebieden) in de hiërarchie van de kadastrale zoneringen dat overeenkomt of gelijkwaardig is met gemeenten.

2ndOrder

Tweede niveau in de hiërarchie van de kadastrale zoneringen.

3rdOrder

Derde niveau in de hiërarchie van de kadastrale zoneringen.

16.

Onder punt 7.1 worden de volgende leden toegevoegd:

„—

Regionale navigatie (RNAV) is een navigatiemethode die vluchtuitvoering mogelijk maakt op elke gewenste vluchtroute binnen het bereik van de navigatiesignalen van een station of binnen de limieten van de capaciteit van een op zichzelf staand systeem, of een combinatie van deze twee;

TACAN-navigatie is een navigatiemethode die vluchtuitvoering mogelijk maakt op elke gewenste vluchtroute binnen het bereik van TACAN-navigatiehulpmiddelen (Tactical Air Navigation Beacon).”

17.

Onder punt 7.3.3.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst AccessRestrictionValue

Waarde

Definitie

forbiddenLegally

Toegang tot het vervoerselement is bij wet verboden.

physicallyImpossible

Toegang tot het vervoerselement is fysiek onmogelijk ten gevolge van barrières of andere materiële obstakels.

private

Toegang tot het vervoerselement is beperkt omdat het particulier bezit is.

publicAccess

Het vervoerselement is toegankelijk voor het publiek.

seasonal

Toegang tot het vervoerselement hangt af van het seizoen.

toll

Er wordt tol geheven op de toegang tot het vervoerselement.

18.

Onder punt 7.3.3.2 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst RestrictionTypeValue

Waarde

Definitie

maximumDoubleAxleWeight

Het maximumgewicht dat per dubbele as van een voertuig is toegestaan op een vervoerselement.

maximumDraught

De maximale diepgang die voor een voertuig op een vervoerselement is toegestaan.

maximumFlightLevel

Het maximale vliegniveau dat voor een voertuig op een vervoerselement is toegestaan.

maximumHeight

De maximale hoogte die is toegestaan voor een voertuig dat onder een ander object door kan.

maximumLength

De maximale voertuiglengte die op een vervoerselement is toegestaan.

maximumSingleAxleWeight

Het maximumgewicht dat per enkele as van een voertuig op een vervoerselement is toegestaan.

maximumTotalWeight

Het maximale totale gewicht van een voertuig dat op een vervoerselement is toegestaan.

maximumTripleAxleWeight

Het maximumgewicht dat per drievoudige as van een voertuig op een vervoerselement is toegestaan.

maximumWidth

De maximale voertuigbreedte die op een vervoerselement is toegestaan.

minimumFlightLevel

Het minimale vliegniveau dat voor een voertuig op een vervoerselement is toegestaan.

19.

Onder punt 7.4.2.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst AerodromeCategoryValue

Waarde

Definitie

domesticNational

Luchthaven vanaf welke binnenlandse nationale luchtverkeersdiensten worden aangeboden.

domesticRegional

Luchthaven vanaf welke binnenlandse regionale luchtverkeersdiensten worden aangeboden.

international

Luchthaven vanaf welke internationale luchtverkeersdiensten worden aangeboden.

20.

Onder punt 7.4.2.2 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst AerodromeTypeValue

Waarde

Definitie

aerodromeHeliport

Luchthaven met helihaven.

aerodromeOnly

Enkel luchthaven.

heliportOnly

Enkel helihaven.

landingSite

Landingsplaats.

21.

Onder punt 7.4.2.3 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst AirRouteLinkClassValue

Waarde

Definitie

conventional

Conventionele navigatieroute: een luchtvaartroute die voor de luchtverkeersdiensten regionale navigatie noch TACAN-navigatie gebruikt.

RNAV

Regionale navigatieroute: een luchtvaartroute die voor de luchtverkeersdiensten gebruikt maakt van regionale navigatie (RNAV).

TACAN

TACAN-route: een luchtvaartroute die voor de luchtverkeersdiensten gebruikt maakt van TACAN-navigatie.

22.

Onder punt 7.4.2.4 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst AirRouteTypeValue

Waarde

Definitie

ATS

ATS-route als beschreven in bijlage 11 van de ICAO.

NAT

North Atlantic Track (deel van het Organized Track System).

23.

Onder punt 7.4.2.5 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst AirUseRestrictionValue

Waarde

Definitie

reservedForMilitary

Het luchtvervoersnetwerkobject is uitsluitend bestemd voor militair gebruik.

temporalRestrictions

De tijdsbeperkingen gelden voor het gebruik van het luchtvervoersnetwerkobject.

24.

Onder punt 7.4.2.6 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst AirspaceAreaTypeValue

Waarde

Definitie

ATZ

Airport Traffic Zone (Luchthavenverkeersgebied). Deel van het luchtruim met bepaalde afmetingen dat rond een luchthaven is ingesteld ter bescherming van het luchthavenverkeer.

CTA

Control Area (Algemeen luchtverkeersleidingsgebied). Een deel van het luchtruim met verkeersleiding dat zich vanaf een bepaalde hoogte boven de aarde opwaarts uitstrekt.

CTR

Control Zone (Plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied). Een deel van het luchtruim met verkeersleiding dat zich tussen het aardoppervlak en een bepaalde hoogte bevindt.

D

Danger Area (Gevaarlijk gebied). Deel van het luchtruim met bepaalde afmetingen waarin op vastgestelde tijdstippen voor de vluchtoperaties gevaarlijke activiteiten kunnen plaatsvinden.

FIR

Flight Information Region (Vluchtinformatiegebied). Deel van het luchtruim met bepaalde afmetingen waarin vluchtinformatie- en alarmeringsdiensten worden verleend. Kan bijvoorbeeld worden gebruikt indien de diensten door meer dan één eenheid worden verleend.

P

Prohibited Area (Verboden gebied). Deel van het luchtruim met bepaalde afmetingen, boven het grondgebied of de territoriale wateren van een staat, waarin door luchtvaartuigen uitgevoerde vluchten verboden zijn.

R

Restricted Area (Gereglementeerd gebied). Deel van het luchtruim met bepaalde afmetingen, boven het grondgebied of de territoriale wateren van een staat, waarin door luchtvaartuigen uitgevoerde vluchten zijn beperkt in overeenstemming met bepaalde voorwaarden

TMA

Terminal Control Area (Naderingsluchtverkeersleidingsgebied). Verkeersleidingsgebied dat gewoonlijk wordt ingesteld op het snijpunt van ATS-routes in de buurt van een of meer grote luchthavens. Wordt vooral in Europa gebruikt in het kader van het concept „Flexible Use of Airspace” (flexibel gebruik van het luchtruim).

UIR

Upper Flight Information Region (Vluchtinformatiegebied voor het hogere luchtruim). Een hoger gedeelte van het luchtruim met specifieke afmetingen waarin vluchtinformatie- en alarmeringsdiensten worden verleend. Elke staat stelt zijn eigen definitie van het hogere luchtruim vast.

25.

Onder punt 7.4.2.7 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst NavaidTypeValue

Waarde

Definitie

DME

Distance Measuring Equipment (Instrument voor het aangeven van afstand - DME).

ILS

Instrument Landing System (Instrumentlandingssysteem - ILS).

ILS-DME

ILS in combinatie met DME.

LOC

Localizer (Koerslijnbaken - LOC).

LOC-DME

Combinatie van LOC en DME.

MKR

Marker Beacon (Merkbaken).

MLS

Microwave Landing System (Microgolflandingssysteem - MLS).

MLS-DME

MLS in combinatie met DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (Ongericht radiobaken - NDB).

NDB-DME

Combinatie van NDB en DME.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon and Marker Beacon (Ongericht radiobaken en merkbaken).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (TACAN-baken).

TLS

Transponder Landing System (Transponderlandingssysteem - TLS).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range (Alzijdig gericht radiobaken op zeer hoge frequentie - VOR).

VOR-DME

Combinatie van VOR en DME.

VORTAC

Combinatie van VOR en TACAN.

26.

Onder punt 7.4.2.8 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst PointRoleValue

Waarde

Definitie

end

Fysiek eindpunt van een start-landingsbaanrichting.

mid

Het middelpunt van een start-landingsbaan.

start

Fysiek beginpunt van een start-landingsbaanrichting.

threshold

Het begin van het deel van de start-landingsbaan dat gebruikt kan worden om te landen.

27.

Onder punt 7.4.2.9 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst RunwayTypeValue

Waarde

Definitie

FATO

Final Approach and Take Off Area voor helikopters (Gebied voor de eindnadering en het opstijgen van helikopters).

runway

Start-landingsbaan voor vliegtuigen.

28.

Onder punt 7.4.2.10 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst SurfaceCompositionValue

Waarde

Definitie

asphalt

Oppervlak bestaat uit een laag asfalt.

concrete

Oppervlak bestaat uit een laag beton.

grass

Oppervlak bestaat uit een laag gras.

29.

Onder punt 7.5.2.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst CablewayTypeValue

Waarde

Definitie

cabinCableCar

Een kabelbaaninstallatie waarvan de voertuigen hangende cabines zijn waarin groepen mensen en/of goederen van de ene plaats naar de andere worden vervoerd.

chairLift

Een kabelbaaninstallatie waarvan de voertuigen hangende stoeltjes zijn die personen of groepen personen van de ene plaats naar de andere brengen en die bevestigd zijn aan een stalen kabel of koord die rond twee punten loopt.

skiTow

Een kabelbaaninstallatie die bestemd is om skiërs en snowboarders een helling op te trekken.

30.

Onder punt 7.6.3.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst FormOfRailwayNodeValue

Waarde

Definitie

junction

Een spoorwegknooppunt ter hoogte waar het spoorwegnetwerk voorzien is van een mechanisme dat bestaat uit een treinspoor met twee beweegbare rails en verbindingen die noodzakelijk zijn om voertuigen van het ene spoor naar het andere te laten overgaan.

levelCrossing

Een spoorwegknooppunt waarhet spoorwegnetwerk gekruist wordt door een weg die zich op hetzelfde niveau bevindt.

pseudoNode

Een spoorwegknooppunt dat een punt vormt waarop de waarde van een of meer attributen van de ermee verbonden spoorweglinks verandert of een punt dat noodzakelijk is voor de beschrijving van de geometrie van het netwerk.

railwayEnd

Het spoorwegknooppunt is met slechts één spoorweglink verbonden. Dit betekent het einde van een spoorlijn.

railwayStop

Een plaats in het spoorwegnetwerk waar treinen stoppen om vracht te laden of te lossen of om passagiers in en uit te laten stappen.

31.

Onder punt 7.6.3.2 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst RailwayTypeValue

Waarde

Definitie

cogRailway

Spoorvervoerinstallatie waarmee voertuigen op steile hellingen kunnen rijden. Deze installatie bestaat uit een spoor met een tandheugel (gewoonlijk tussen de rijrails) waar de voertuigen zijn uitgerust met een of meer tandwielen of rondsels die vasthaken in deze tandheugel.

funicular

Een spoorvervoerinstallatie die bestaat uit een aan een spoorvoertuig vastgemaakte kabel die het voertuig een zeer steile helling optrekt of laat afdalen. Waar mogelijk vormen de klimmende en dalende voertuigen elkaars tegengewicht.

magneticLevitation

Een spoorvervoerinstallatie met één enkele rail die de geleidebaan van een voertuig vormt en dat voertuig met een magneetzweefmechanisme ondersteunt.

metro

Een stedelijk spoorvervoersysteem dat gebruikt wordt in grote stedelijke gebieden. Het beschikt over een eigen traject dat gescheiden is van dat van andere vervoersystemen, wordt gewoonlijk elektrisch aangedreven en ligt in sommige gevallen onder de grond.

monorail

Een spoorvervoerinstallatie op basis van één enkele rail die tegelijkertijd als steun en als geleidebaan dienst doet.

suspendedRail

Een spoorvervoerinstallatie op basis van één enkele rail, die tegelijkertijd als steun en als geleidebaan dienst doet en waaraan een voertuig hangt dat langs de rail beweegt.

train

Een spoorvervoerinstallatie die gewoonlijk uit twee evenwijdige rails bestaat waarop een aangedreven treinstel of locomotief een reeks aan elkaar koppelde voertuigen langs het treinspoor trekt om vracht of passagiers van de ene bestemming naar de andere te brengen.

tramway

Een spoorvervoerssysteem dat gebruikt wordt in stedelijke gebieden, dat zich vaak op straatniveau bevindt en de weg deelt met het gemotoriseerde verkeer en voetgangers. Trams worden gewoonlijk elektrisch aangedreven.

32.

Onder punt 7.6.3.3 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst RailwayUseValue

Waarde

Definitie

cargo

De spoorlijn wordt uitsluitend voor vrachtoperaties gebruikt.

carShuttle

De spoorlijn wordt uitsluitend gebruikt voor het vervoer van auto’s via pendeltreinen.

mixed

De spoorlijn wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Zij wordt gebruikt voor het vervoer van zowel passagiers als vracht.

passengers

De spoorlijn wordt uitsluitend voor het vervoer van passagiers gebruikt.

33.

Onder punt 7.7.3.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst AreaConditionValue

Waarde

Definitie

inNationalPark

Snelheidsbeperking in een nationaal park.

insideCities

Snelheidsbeperking in steden.

nearRailroadCrossing

Snelheidsbeperking in de buurt van een spoorwegovergang.

nearSchool

Snelheidsbeperking in de buurt van een school.

outsideCities

Snelheidsbeperking buiten steden.

trafficCalmingArea

Snelheidsbeperking in een verkeersremmingsgebied.

34.

Onder punt 7.7.3.2 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst FormOfRoadNodeValue

Waarde

Definitie

enclosedTrafficArea

Het wegknooppunt bevindt zich in en/of vormt een gesloten verkeersgebied. Een verkeersgebied is een gebied zonder interne structuur van wettelijk bepaalde rijrichtingen. Er zijn minstens twee wegen met het gebied verbonden.

junction

Een wegknooppunt waar drie of meer weglinks elkaar kruisen.

levelCrossing

Een wegknooppunt ter hoogte waarvan het wegennet gekruist wordt door een spoorweg die zich op hetzelfde niveau bevindt.

pseudoNode

Er zijn precies twee weglinks met het wegknooppunt verbonden.

roadEnd

Er is slechts één weglink met het wegknooppunt verbonden. Dit betekent het einde van een weg.

roadServiceArea

Gebied dat verbonden is met een weg en bestemd is voor een specifieke dienstverlening.

roundabout

Het wegknooppunt is een rotonde of maakt er deel van uit. Een rotonde is een ringvormige weg waarop het verkeer slechts in één richting is toegelaten.

trafficSquare

Het wegknooppunt bevindt zich in en/of vormt een verkeersplein. Een verkeersplein is een gebied dat (gedeeltelijk) wordt ingesloten door wegen, dat voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt en dat geen rotonde is.

35.

Onder punt 7.7.3.3 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst FormOfWayValue

Waarde

Definitie

bicycleRoad

Weg waarop fietsen de enige toegelaten voertuigen zijn.

dualCarriageway

Weg met fysiek van elkaar gescheiden rijbanen, ongeacht het aantal rijstroken, die geen autoweg of autosnelweg is.

enclosedTrafficArea

Gebied zonder interne structuur van wettelijk bepaalde rijrichtingen. Er zijn minstens twee wegen met het gebied verbonden.

entranceOrExitCarPark

Weg die speciaal is ontworpen om een parkeerterrein op of af te rijden.

entranceOrExitService

Weg die uitsluitend gebruikt wordt om een dienstverlening te bereiken of ervan weg te rijden.

freeway

Weg die geen andere wegen kruist die op hetzelfde niveau liggen.

motorway

Weg waarop normaal gezien regelgeving van toepassing is met betrekking tot het oprijden en het gebruik ervan. Hij telt twee of meer grotendeels fysiek van elkaar gescheiden rijbanen en kruist geen andere wegen op hetzelfde niveau.

pedestrianZone

Gebied met een wegennetwerk dat speciaal is ontworpen voor gebruik door voetgangers.

roundabout

Ringvormige weg waarop het verkeer slechts in één richting is toegelaten.

serviceRoad

Weg die evenwijdig loopt aan en ontworpen is om een weg met een relatief belangrijke connectiviteitsfunctie te verbinden met wegen met een beperktere connectiviteitsfunctie.

singleCarriageway

Weg waarop het verkeer door geen enkel materieel voorwerp wordt gescheiden.

slipRoad

Weg die speciaal ontworpen is om een andere weg op te rijden of te verlaten.

tractorRoad

Aangelegde weg die enkel kan worden gebruikt met een trekker (landbouwvoertuig of bosbouwmachine) of een terreinvoertuig (voertuig met een grotere vrije hoogte, grote wielen en vierwielaandrijving).

trafficSquare

Gebied dat (gedeeltelijk) wordt ingesloten door wegen, dat voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt en dat geen rotonde is.

walkway

Weg die voorbehouden is aan voetgangers en door een fysieke barrière afgesloten is voor normaal gebruik door voertuigen.

36.

Onder punt 7.7.3.4 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst RoadPartValue

Waarde

Definitie

carriageway

Het deel van een weg dat aan het verkeer is voorbehouden.

pavedSurface

Het verharde deel van de weg.

37.

Onder punt 7.7.3.5 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst RoadServiceTypeValue

Waarde

Definitie

busStation

De weginrichting is een bushalte.

parking

De weginrichting is een parkeerterrein.

restArea

De weginrichting is een pleisterplaats.

toll

Gebied waarin toldiensten worden aangeboden, zoals ticketautomaten of tolbetalingsdiensten.

38.

Onder punt 7.7.3.6 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst RoadSurfaceCategoryValue

Waarde

Definitie

paved

Weg met een verhard wegdek.

unpaved

Onverharde weg.

39.

Onder punt 7.7.3.7 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst ServiceFacilityValue

Waarde

Definitie

drinks

Er is drank beschikbaar.

food

Er is voedsel beschikbaar.

fuel

Er is brandstof beschikbaar.

picnicArea

Er is een picknickplaats aanwezig.

playground

Er is een speeltuin aanwezig.

shop

Er is een winkel aanwezig.

toilets

Er zijn toiletten aanwezig.

40.

Onder punt 7.7.3.8 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst SpeedLimitSourceValue

Waarde

Definitie

fixedTrafficSign

De bron is een vast verkeersbord (bestuurlijk gebod voor de locatie in kwestie, uitdrukkelijke snelheidsbeperking).

regulation

De bron is regelgeving (nationale regelgeving, regel of „impliciete snelheidsbeperking”).

variableTrafficSign

De bron is een dynamisch verkeersbord.

41.

Onder punt 7.7.3.9 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst VehicleTypeValue

Waarde

Definitie

allVehicle

Alle mogelijke voertuigen, met uitsluiting van voetgangers.

bicycle

Een met pedalen aangedreven tweewielig voertuig.

carWithTrailer

Een personenauto met een aanhangwagen.

deliveryTruck

Een betrekkelijk kleine vrachtwagen die hoofdzakelijk bestemd is voor het leveren van goederen en materiaal.

emergencyVehicle

Een voertuig dat naar aanleiding van noodoproepen gebruikt wordt door de politie, ambulancediensten, de brandweer, enz.

employeeVehicle

Een voertuig dat door een werknemer van een organisatie bediend wordt en dat overeenkomstig de procedures van die organisatie wordt gebruikt.

facilityVehicle

Een voertuig dat voor een bepaald gebruik op een particulier of beperkt toegankelijk terrein bestemd is.

farmVehicle

Voertuig dat doorgaans voor landbouwactiviteiten gebruikt wordt.

highOccupancyVehicle

Voertuig waarvan het aantal inzittenden overeenstemt met of meer bedraagt dan het vastgestelde minimumaantal.

lightRail

Op een trein gelijkend vervoermiddel dat beperkt is tot een spoornetwerk binnen een bepaald gebied.

mailVehicle

Een voertuig dat gebruikt wordt om post op te halen, te vervoeren of te bezorgen.

militaryVehicle

Door een militaire autoriteit toegestaan voertuig.

moped

Voertuig met twee of drie wielen dat is uitgerust met een verbrandingsmotor van minder dan 50 cc en een topsnelheid van maximaal 45 km/u (28 mijl/u) haalt.

motorcycle

Voertuig met twee of drie wielen dat is uitgerust met een verbrandingsmotor van minder dan 50 cc en een topsnelheid van meer dan 45 km/u (28 mijl/u) haalt.

passengerCar

Een klein voertuig dat ontworpen is voor privévervoer van personen.

pedestrian

Een persoon die zich te voet verplaatst.

privateBus

Een voertuig dat ontworpen is voor het vervoer van grote groepen mensen en dat privé-eigendom of gecharterd is.

publicBus

Een voertuig dat ontworpen is voor het vervoer van grote groepen mensen en waarvan de routes en dienstregelingen over het algemeen worden gepubliceerd.

residentialVehicle

Een voertuig dat eigendom is van een bewoner (of een gast) van een bepaalde straat of van een bepaald stadsgebied.

schoolBus

Voertuig dat voor een school gebruikt wordt om leerlingen te vervoeren.

snowChainEquippedVehicle

Een voertuig dat is uitgerust met sneeuwkettingen.

tanker

Een vrachtwagen met meer dan twee assen die gebruikt wordt om vloeistoffen of gas in bulk te vervoeren.

taxi

Een voertuig met een verhuurvergunning dat gewoonlijk is uitgerust met een meter.

transportTruck

Een vrachtwagen voor het vervoer van goederen over lange afstanden.

trolleyBus

Een op een bus gelijkend voertuig voor het vervoer van grote groepen dat voor energietoevoer op een elektrisch netwerk is aangesloten.

vehicleForDisabledPerson

Een voertuig met een identificatie die aangeeft dat het om een voertuig voor personen met een handicap gaat.

vehicleWithExplosiveLoad

Voertuig dat een ontplofbare vracht vervoert.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Voertuig dat een andere gevaarlijke vracht dan ontplofbare of waterverontreinigende stoffen vervoert.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Voertuig dat een waterverontreinigende vracht vervoert.

42.

Onder punt 7.7.3.10 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst WeatherConditionValue

Waarde

Definitie

fog

Snelheidsbeperking van toepassing bij mist.

ice

Snelheidsbeperking van toepassing bij ijzel.

rain

Snelheidsbeperking van toepassing bij regen.

smog

Snelheidsbeperking van toepassing bij een bepaalde hoeveelheid smog.

snow

Snelheidsbeperking van toepassing bij sneeuw.

43.

Onder punt 7.8.3.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst FerryUseValue

Waarde

Definitie

cars

Veerboot vervoert auto’s.

other

Veerboot vervoert andere vervoersvormen dan passagiers, auto’s, vrachtwagens of treinen.

passengers

Veerboot vervoert passagiers.

train

Veerboot vervoert treinen.

trucks

Veerboot vervoert vrachtwagens.

44.

Onder punt 7.8.3.2 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst FormOfWaterwayNodeValue

Waarde

Definitie

junctionFork

Infrastructuurelementen waar een scheepvaartroute een andere scheepvaartroute kruist of punten waar scheepvaarroutes zich splitsen of samenkomen.

lockComplex

Sluis of groep sluizen, bedoeld om boten tussen delen van een rivier of kanaal met een hoogteverschil omhoog te brengen of te laten zakken.

movableBridge

Brug die kan worden opgehaald of gedraaid om schepen doorvaart te verlenen.

shipLift

Een machine voor het vervoer van boten tussen waterlichamen op twee verschillende niveaus, die gebruikt wordt als alternatief voor kanaalsluizen.

waterTerminal

De locatie waar goederen worden overgeladen.

turningBasin

Een plaats waar een kanaal of smalle waterweg verbreed is om boten te laten omkeren.

45.

Onder punt 8.4.2.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst HydroNodeCategoryValue

Waarde

Definitie

boundary

Knooppunt dat gebruikt wordt om verschillende netwerken met elkaar te verbinden.

flowConstriction

Een netwerkknooppunt dat geen verband houdt met de netwerktopologie, maar wel met een nuttige hydrografische plaats, een hydrografische faciliteit of een door de mens gemaakt object waardoor de stroming van het netwerk wordt beïnvloed.

flowRegulation

Een netwerkknooppunt dat geen verband houdt met de netwerktopologie, maar wel met een nuttige hydrografische plaats, een hydrografische faciliteit of een door de mens gemaakt object waardoor de stroming van het netwerk wordt geregeld.

junction

Knooppunt met drie of meer links.

outlet

Eindknooppunt van een reeks onderling verbonden links.

source

Beginknooppunt van een reeks onderling verbonden links.

46.

Onder punt 8.5.4.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst CrossingTypeValue

Waarde

Definitie

aqueduct

Een leiding of aangelegd kanaal dat ontworpen is om water van een afgelegen bron te vervoeren, gewoonlijk met behulp van de zwaartekracht, met het oog op de watervoorziening en/of de aanvoer van water voor gebruik in de landbouw en/of de industrie.

bridge

Een structuur die twee locaties met elkaar verbindt en ervoor zorgt dat een vervoersroute over een obstakel in het terrein heen loopt.

culvert

Een overwelfd kanaal dat een waterloop onder een route doorlaat.

siphon

Een leiding die gebruikt wordt om vloeistof van een bepaald niveau naar een lager niveau te brengen, waarbij het verschil in vloeistofdruk gebruikt wordt om een kolom van de vloeistof naar een hoger niveau te stuwen voordat de vloeistof in de afvoer stroomt.

47.

Onder punt 8.5.4.2 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst HydrologicalPersistenceValue

Waarde

Definitie

dry

Zelden gevuld en/of stromend, over het algemeen alleen tijdens en/of meteen na zware neerslag.

ephemeral

Gevuld en/of stromend tijdens en meteen na neerslag.

intermittent

Gevuld en/of stromend gedurende een deel van het jaar.

perennial

Gevuld en/of stromend gedurende het hele jaar.

48.

Onder punt 8.5.4.3 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst InundationValue

Waarde

Definitie

controlled

Een uitgestrekt gebied dat periodiek overstroomt als gevolg van de regeling van het waterpeil van een stuwmeer.

natural

Een uitgestrekt gebied dat periodiek wordt overstroomd door wassend water, met uitzondering van getijdengebieden.

49.

Onder punt 8.5.4.4 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst ShoreTypeValue

Waarde

Definitie

boulders

Grote door water of door het weer afgesleten stenen.

clay

Stugge, kleverige, fijnkorrelige aarde die hoofdzakelijk bestaat uit gehydrateerde aluminosilicaten, die kneedbaarder worden wanneer water wordt toegevoegd, die een bepaalde vorm gegeven kunnen worden en gedroogd kunnen worden.

gravel

Kleine door water afgesleten of verweerde stenen.

mud

Zachte natte grond, zand, stof en/of andere aardeachtige materie.

rock

Stenen van alle mogelijke afmetingen.

sand

Korrelig materiaal dat bestaat uit kleine geërodeerde stukjes (hoofdzakelijk kiezel) gesteente en dat kleiner is dan grind en groter dan een korrel grof silt.

shingle

Kleine, losse, geronde, door water afgesleten keitjes, met name zoals ze in grote hoeveelheden voorkomen op stranden.

stone

Stukken van een gesteente of mineraal (anders dan metaal) met een bepaalde vorm en bepaalde afmetingen, die gewoonlijk door de mens zijn vormgegeven en voor een aantal bijzondere doeleinden worden gebruikt.

50.

Onder punt 8.5.4.5 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst WaterLevelValue

Waarde

Definitie

equinoctialSpringLowWater

De laagwaterstand bij springtij kort voor of na een equinox.

higherHighWater

De hoogste hoogwaterstand (of de hoogwaterstand) van eender welke getijdendag als gevolg van het A1-declinatie-effect van de zon en de maan.

higherHighWaterLargeTide

Het gemiddelde van de hoogste hoogwaterstanden, berekend op basis van één jaarlijkse waarde over een waarnemingsperiode van 19 jaar.

highestAstronomicalTide

Het hoogste getijdenniveau dat op basis van gemiddelde weersomstandigheden en van eender welke combinatie van astronomische omstandigheden kan worden voorspeld.

highestHighWater

De hoogste waterstand die op een locatie is waargenomen.

highWater

Het hoogste niveau dat het wateroppervlak op een bepaalde locatie in één getijdencyclus bereikt.

highWaterSprings

Een willekeurig niveau dat min of meer overeenstemt met de gemiddelde hoogwaterstand bij springtij.

indianSpringHighWater

Een getijdennulpeil dat min of meer overeenstemt met het gemiddelde van de hogere hoogwaterstanden bij springtij.

indianSpringLowWater

Een getijdennulpeil dat min of meer overeenstemt met het gemiddelde van de lagere laagwaterstanden bij springtij.

localDatum

Een willekeurig door een autoriteit of een lokale haven vastgesteld nulpeil ten opzichte waarvan niveaus en getijdenhoogten door die autoriteit gemeten worden.

lowerLowWater

De laagste laagwaterstand (of de laagwaterstand) van eender welke getijdendag als gevolg van het A1-declinatie-effect van de zon en de maan.

lowerLowWaterLargeTide

Het gemiddelde van de laagste laagwaterstanden, berekend op basis van één jaarlijkse waarde over een waarnemingsperiode van 19 jaar.

lowestAstronomicalTide

Het laagste getijdenniveau dat op basis van gemiddelde weersomstandigheden en van eender welke combinatie van astronomische omstandigheden kan worden voorspeld.

lowestLowWater

Een willekeurig niveau dat overeenstemt met het laagste getij dat op een bepaalde locatie is waargenomen of een iets lager niveau.

lowestLowWaterSprings

Een willekeurig niveau dat overeenstemt met de laagste waterstand die op een bepaalde locatie in een periode van minder dan 19 jaar bij springtij is waargenomen.

lowWater

Stemt min of meer overeen met de gemiddelde laagwaterstand die in een bepaalde regio als referentieniveau wordt gebruikt, ongeacht nauwkeuriger bepalingen achteraf.

lowWaterDatum

Stemt min of meer overeen met de gemiddelde laagwaterstand die voor een bepaald gebied als standaardreferentie werd aangenomen.

lowWaterSprings

Een niveau dat min of meer overeenstemt met de gemiddelde laagwaterstand bij springtij.

meanHigherHighWater

Het gemiddelde van de hogere hoogwaterstanden op een locatie over een periode van 19 jaar.

meanHigherHighWaterSprings

De gemiddelde hoogte van de hogere hoogwaterstanden bij springtij op een locatie.

meanHigherLowWater

Het gemiddelde van de hogere laagwaterstanden van elke getijdendag die over een periode van 19 jaar worden waargenomen.

meanHighWater

De gemiddelde hoogte van alle hoogwaterstanden op een locatie over een periode van 19 jaar.

meanHighWaterNeaps

De gemiddelde hoogte van de hoogwaterstanden bij doodtij.

meanHighWaterSprings

De gemiddelde hoogte van de hoogwaterstanden bij springtij.

meanLowerHighWater

Het gemiddelde van de lagere hoogwaterstanden van elke getijdendag die gedurende een periode van 19 jaar worden waargenomen.

meanLowerLowWater

Het gemiddelde van de lagere laagwaterstanden op een locatie over een periode van 19 jaar.

meanLowerLowWaterSprings

De gemiddelde hoogte van de lagere laagwaterstanden bij springtij op een locatie.

meanLowWater

De gemiddelde hoogte van alle laagwaterstanden op een locatie over een periode van 19 jaar.

meanLowWaterNeaps

De gemiddelde hoogte van de laagwaterstanden bij doodtij.

meanLowWaterSprings

De gemiddelde hoogte van de laagwaterstanden bij springtij.

meanSeaLevel

De gemiddelde hoogte van het zeeoppervlak ter hoogte van een getijdenstation, gemeten vanaf een vooraf bepaald vast referentieniveau.

meanTideLevel

Het rekenkundige gemiddelde van de gemiddelde hoogwaterstand en de gemiddelde laagwaterstand.

meanWaterLevel

Het gemiddelde van de uurlijkse waterstanden in de periode waarin metingen zijn opgetekend.

nearlyHighestHighWater

Een willekeurig niveau dat min of meer overeenstemt met de hoogste waterstand die op een locatie is waargenomen. Is gewoonlijk gelijk aan de hoogwaterstand bij springtij.

nearlyLowestLowWater

Een niveau dat min of meer overeenstemt met de laagste waterstand die op een locatie is waargenomen. Is gewoonlijk gelijk aan het indisch spring-laagwater.

tropicHigherHighWater

De hoogste van de hoogwaterstanden (of de hoogwaterstand) van de halfmaandelijkse getijden die zich voordoen wanneer het effect van de maximale declinatie van de maan het grootst is.

tropicLowerLowWater

De laagste van de laagwaterstanden (of de laagwaterstand) van de halfmaandelijkse getijden die zich voordoen wanneer het effect van de maximale declinatie van de maan het grootst is.

51.

Onder punt 9.4.1 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst DesignationSchemeValue

Waarde

Definitie

emeraldNetwork

Het beschermde gebied heeft een aanwijzing in het Emerald Network (Emerald-netwerk).

IUCN

Het beschermde gebied is geclassificeerd op basis van het classificatiestelsel van de International Union for Conservation of Nature (Internationale unie voor het behoud van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen).

nationalMonumentsRecord

Het beschermde gebied is geclassificeerd op basis van het classificatiestelsel van de National Monuments Record.

natura2000

Het beschermde gebied heeft een aanwijzing op grond van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) of de Vogelrichtlijn (79/409/EEG).

ramsar

Het beschermde gebied heeft een aanwijzing op grond van de Ramsar-conventie.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Het beschermde gebied heeft een aanwijzing op grond van het Man and Biosphere programme (programma „Mens en biosfeer”) van UNESCO.

UNESCOWorldHeritage

Het beschermde gebied heeft een aanwijzing op grond van de World Heritage Convention (Werelderfgoedconventie) van UNESCO.

52.

Onder punt 9.4.3 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst IUCNDesignationValue

Waarde

Definitie

habitatSpeciesManagementArea

Het beschermde gebied is op grond van het IUCN-classificatiestelsel geclassificeerd als een habitat- en soortenbeheergebied (habitat species management area).

managedResourceProtectedArea

Het beschermde gebied is op grond van het IUCN-classificatiestelsel geclassificeerd als een duurzaam beheerd gebied (managed resource protected area).

nationalPark

Het beschermde gebied is op grond van het IUCN-classificatiestelsel geclassificeerd als een nationaal park (national park).

naturalMonument

Het beschermde gebied is op grond van het IUCN-classificatiestelsel geclassificeerd als een natuurmonument (natural monument).

ProtectedLandscapeOrSeascape

Het beschermde gebied is op grond van het IUCN-classificatiestelsel geclassificeerd als een beschermd landschap of zeelandschap (protected landscape or seascape).

strictNatureReserve

Het beschermde gebied is op grond van het IUCN-classificatiestelsel geclassificeerd als een strikt natuurreservaat (strict nature reserve).

wildernessArea

Het beschermde gebied is op grond van het IUCN-classificatiestelsel geclassificeerd als een wildernisgebied (wilderness area).

53.

Onder punt 9.4.4 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst NationalMonumentsRecordDesignationValue

Waarde

Definitie

agricultureAndSubsistence

Het beschermde gebied is geclassificeerd als een landbouwmonument of monument van bestaansmiddelen (agricultural or subsistence monument) op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record.

civil

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een burgerlijk monument (civil monument).

commemorative

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een herdenkingsmonument (commemorative monument).

commercial

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een handelsmonument (commercial monument).

communications

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een communicatiemonument (communications monument).

defence

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een landsverdedigingsmonument (defence monument).

domestic

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een woonmonument (domestic monument).

education

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een onderwijsmonument (education monument).

gardensParksAndUrbanSpaces

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een tuin-, park- of stedelijkeruimtemonument (garden, park or urban space monument).

healthAndWelfare

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een monument op het gebied van gezondheid en welzijn (health and welfare monument).

industrial

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een industrieel monument (industrial monument).

maritime

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een maritiem monument (maritime monument).

monument

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een niet nader gespecificeerd monument (monument with some unclassified form).

recreational

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een recreatiemonument (recreational monument).

religiousRitualAndFunerary

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een godsdienstig, ritueel of grafmonument (religious, ritual or funerary monument).

settlement

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een nederzetting (settlement).

transport

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een vervoersmonument (transport monument).

waterSupplyAndDrainage

Het beschermde gebied is op grond van het classificatiestelsel van de National Monuments Record geclassificeerd als een monument op het gebied van watervoorziening en –afvoer (water supply and drainage monument).

54.

Onder punt 9.4.5 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst Natura2000DesignationValue

Waarde

Definitie

proposedSiteOfCommunityImportance

Het beschermde gebied wordt in het kader van Natura 2000 voorgedragen als een gebied van communautair belang (GCB) (Site of Community Importance (SCI)).

proposedSpecialProtectionArea

Het beschermde gebied wordt in het kader van Natura 2000 voorgedragen als een speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn (Special Protection Area (SPA)).

siteOfCommunityImportance

Het beschermde gebied is in het kader van Natura 2000 aangewezen als een gebied van communautair belang (GCB) (Site of Community Importance (SCI)).

specialAreaOfConservation

Het beschermde gebied is in het kader van Natura 2000 aangewezen als een speciale beschermingszone in de zin van de Habitatrichtlijn (Special Area of Conservation (SAC)).

specialProtectionArea

Het beschermde gebied is in het kader van Natura 2000 aangewezen als een speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn (Special Protection Area (SPA)).

55.

Onder punt 9.4.6 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst RamsarDesignationValue

Waarde

Definitie

ramsar

Het beschermde gebied is op grond van de Ramsar-conventie als dusdanig aangewezen.

56.

Onder punt 9.4.7 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Waarde

Definitie

biosphereReserve

Het beschermde gebied werd in het kader van het programma „Mens en Biosfeer” aangewezen als biosfeerreservaat (Biosphere Reserve).

57.

Onder punt 9.4.8 wordt de volgende tabel toegevoegd:

Toegestane waarden voor de codelijst UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Waarde

Definitie

cultural

Het beschermde gebied is aangewezen als cultureel werelderfgoed.

mixed

Het beschermde gebied is aangewezen als gemengd werelderfgoed.

natural

Het beschermde gebied is aangewezen als natuurlijk werelderfgoed.


5.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/35


VERORDENING (EU) Nr. 103/2011 VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 2011

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 februari 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


5.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/37


VERORDENING (EU) Nr. 104/2011 VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 2011

tot wijziging van de bij Verordening (EU) nr. 867/2010 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2010/11

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker (2), en met name op artikel 36, lid 2, tweede alinea, tweede zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde stropen voor het verkoopseizoen 2010/11 zijn vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 867/2010 van de Commissie (3). Deze prijzen en rechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 70/2011 van de Commissie (4).

(2)

Naar aanleiding van de gegevens waarover de Commissie momenteel beschikt, dienen deze bedragen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 951/2006 te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EG) nr. 951/2006 voor het verkoopseizoen 2010/11 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor de in artikel 36 van Verordening (EU) nr. 867/2010 bedoelde producten worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 februari 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24.

(3)  PB L 259 van 1.10.2010, blz. 3.

(4)  PB L 26 van 29.1.2011, blz. 7.


BIJLAGE

Gewijzigde bedragen van de representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code 1702 90 95 die gelden met ingang van 5 februari 2011

(EUR)

GN-code

Representatieve prijs per 100 kg netto van het betrokken product

Aanvullend recht per 100 kg netto van het betrokken product

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt III, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(2)  Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt II, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)  Vaststelling per procent sacharose.


5.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/39


VERORDENING (EU) Nr. 105/2011 VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 2011

tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de invoercertificaataanvragen voor olijfolie die zijn ingediend op 31 januari en 1 februari 2011 in het kader van het tariefcontingent voor Tunesië en houdende schorsing van de afgifte van invoercertificaten voor de maand februari 2011

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij artikel 3, leden 1 en 2, van Protocol nr. 1 (3) bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds (4), is een tariefcontingent, tegen nulrecht, geopend voor de invoer van geheel in Tunesië verkregen en rechtstreeks van dit land naar de Europese Unie vervoerde ruwe olijfolie van de GN-codes 1509 10 10 en 1509 10 90, binnen een per jaar vastgestelde maximumhoeveelheid.

(2)

In artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1918/2006 van de Commissie van 20 december 2006 inzake de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor olijfolie van oorsprong uit Tunesië (5) is voorzien in maandelijkse maximumhoeveelheden waarvoor invoercertificaten mogen worden afgegeven.

(3)

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1918/2006 zijn bij de bevoegde autoriteiten invoercertificaataanvragen ingediend voor een hoeveelheid die het in artikel 2, lid 2, van die verordening voor de maand februari vastgestelde maximum overschrijdt.

(4)

De Commissie moet derhalve een toewijzingscoëfficiënt vaststellen voor de afgifte van de invoercertificaten naar rato van de beschikbare hoeveelheid.

(5)

Aangezien de voor de maand februari vastgestelde maximumhoeveelheid is bereikt, mogen voor de betrokken maand geen invoercertificaten meer worden afgegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de invoercertificaataanvragen die op 31 januari en 1 februari 2011 zijn ingediend overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1918/2006, wordt een toewijzingscoëfficiënt van 95,463571 % toegepast.

De afgifte van invoercertificaten voor hoeveelheden die zijn gevraagd met ingang van 7 februari 2011 wordt geschorst voor de maand februari 2011.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 februari 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 97 van 30.3.1998, blz. 57.

(4)  PB L 97 van 30.3.1998, blz. 2.

(5)  PB L 365 van 21.12.2006, blz. 84.


BESLUITEN

5.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/40


UITVOERINGSBESLUIT 2011/79/GBVB VAN DE RAAD

van 4 februari 2011

tot uitvoering van Besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Besluit 2011/72/GBVB van de Raad van 31 januari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië (1), en met name artikel 2, lid 1, juncto artikel 31, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 januari 2011 Besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië vastgesteld.

(2)

De in de bijlage bij dat besluit opgenomen lijst van personen die aan de beperkende maatregelen onderworpen zijn, moet worden gewijzigd en de informatie betreffende bepaalde personen op de lijst moet worden geactualiseerd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2011/72/GBVB wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

MARTONYI J.


(1)  PB L 28 van 2.2.2011, blz. 62.


BIJLAGE

„BIJLAGE

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE PERSONEN EN ENTITEITEN

 

Naam

Informatie betreffende de identiteit

Motivering

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Voormalig president van Tunesië, geboren op 3 september 1936 te Hamman-Sousse, zoon van Selma HASSEN, getrouwd met Leïla TRABELSI, houder van de nationale identiteitskaart (CNI) nr. 00354671.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 24 oktober 1956 te Tunis, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Zine El Abidine BEN ALI, houder van CNI nr. 00683530.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 4 maart 1944 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, woonachtig 11 rue de France- Radès Ben Arous, houder van CNI nr. 05000799.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 7 januari 1980 te Sabha-Lybie, zoon van Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, getrouwd met Inès LEJRI, woonachtig résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. Nr. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, houder van CNI nr. 04524472.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunesiër, geboren op 2 december 1981 te Tunis, zoon van Naïma BOUTIBA, getrouwd met Nesrine BEN ALI, houder van CNI nr. 04682068.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 16 januari 1987 te Tunis, dochter van Leïla TRABELSI, getrouwd met Fahd Mohamed Sakher MATERI, houder van CNI nr. 0299177.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 17 juli 1992 te Tunis, dochter van Leïla TRABELSI, woonachtig in het presidentieel paleis, houder van CNI nr. 09006300.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 5 november 1962 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, bedrijfsleider, woonachtig 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, houder van CNI nr. 00777029.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 24 juni 1948 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Nadia MAKNI, afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, woonachtig 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, houder van CNI nr. 00104253.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 19 februari 1953 te Radès, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Mohamed MAHJOUB, bedrijfsleider, woonachtig 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, houder van CNI nr. 00403106.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 26 augustus 1974 te Tunis, zoon van Najia JERIDI, zakenman, woonachtig 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, houder van CNI nr. 05417770.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 26 april 1950 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Souad BEN JEMIA, bedrijfsleider, woonachtig 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, houder van CNI nr. 00178522.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 25 september 1955 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Hela BELHAJ, president-directeur van een onderneming, woonachtig 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, houder van CNI nr. 05150331.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 27 december 1958, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Mohamed Montassar MEHERZI, commercieel directeur, woonachtig 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, houder van CNI nr. 00166569.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunesiër, geboren op 5 mei 1959 te La Marsa, zoon van Fatma SFAR, getrouwd met Samira TRABELSI, president-directeur van een onderneming, woonachtig 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, houder van CNI nr. 00046988.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 1 februari 1960, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Habib ZAKIR, woonachtig 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, houder van CNI nr. 00235016.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunesiër, geboren op 5 maart 1957, zoon van Saida BEN ABDALLAH, getrouwd met Nefissa TRABELSI, vastgoedmakelaar, woonachtig 4 rue Ennawras, Gammarth supérieur, houder van CNI nr. 00547946.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 3 juli 1973 te Tunis, zoon van Yamina SOUIEI, bestuurder van een vastgoedonderneming, woonachtig immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, houder van CNI nr. 05411511.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunesische, geboren op 25 juni 1975 te Tunis, dochter van Mounira TRABELSI (zuster van Leila TRABELSI), bedrijfsleider, getrouwd met Mourad MEHDOUI, woonachtig 41 rue Garibaldi -Tunis, houder van CNI nr. 05417907.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunesiër, geboren op 3 mei 1962 te Tunis, zoon van Neila BARTAJI, getrouwd met Lilia NACEF, president-directeur van een onderneming, woonachtig 41 rue Garibaldi - Tunis, houder van CNI nr. 05189459.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 18 september 1976, zoon van Najia JERIDI, algemeen directeur van een onderneming, woonachtig lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, houder van CNI nr. 05412560.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunesische, geboren op 4 december 1971, dochter van Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, woonachtig 2 rue El Farrouj - La Marsa, houder van CNI nr. 05418095.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 20 december 1965, zoon van Radhia MATHLOUTHI, getrouwd met Linda CHERNI, kantoormedewerker bij Tunisair, woonachtig 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, houder van CNI nr. 00300638.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunesiër, geboren op 29 januari 1988, zoon van Kaouther Feriel HAMZA, president-directeur van de onderneming Stafiem - Peugeot, woonachtig 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunesiër, geboren op 13 januari 1959, zoon van Leïla CHAIBI, getrouwd met Dorsaf BEN ALI, president-directeur van een onderneming, woonachtig rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, houder van CNI nr. 00400688.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 5 juli 1965 te Bardo, dochter van Naïma EL KEFI, getrouwd met Mohamed Slim CHIBOUB, woonachtig 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, houder van CNI nr. 00589759.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 21 augustus 1971 te Bardo, dochter van Naïma EL KEFI, getrouwd met Mohamed Marouene MABROUK, adviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, houder van CNI nr. 05409131.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunesiër, geboren op 11 maart 1972 te Tunis, zoon van Jaouida El BEJI, getrouwd met Sirine BEN ALI, president-directeur van een onderneming, woonachtig 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, houder van CNI nr. 04766495.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 8 maart 1963 te Bardo, dochter van Naïma EL KEFI, getrouwd met Slim ZARROUK, arts, woonachtig 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, houder van CNI nr. 00589758.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunesiër, geboren op 13 augustus 1960 te Tunis, zoon van Maherzia GUEDIRA, getrouwd met Ghazoua BEN ALI, president-directeur van een onderneming, woonachtig 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, houder van CNI nr. 00642271.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 22 november 1949 te Hammam-Sousse, zoon van Selma HASSEN, journalist-fotograaf in Duitsland, woonachtig 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, houder van CNI nr. 02951793.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 13 maart 1947 te Hammam-Sousse , getrouwd met Zohra BEN AMMAR, bedrijfsleider, woonachtig rue El Moez - Hammam - Sousse, houder van CNI nr. 02800443.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesische, geboren op 16 mei 1952 te Hammam-Sousse, dochter van Selma HASSEN, getrouwd met Fathi REFAT. vertegenwoordiger van Tunisair, woonachtig 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 02914657.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunesische, geboren op 18 september 1956 te Sousse, dochter van Selma HASSEN, getrouwd met Sadok Habib MHIRI, zaakvoerder, woonachtig avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, houder van CNI nr. 02804872.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 28 oktober 1938, zoon van Selma HASSEN, gepensioneerd, weduwnaar van Selma MANSOUR, woonachtig 255 cité El Bassatine - Monastir, houder van CNI nr. 028106l4.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 21 oktober 1969 te Tunis, zoon van Selma MANSOUR, getrouwd met Monia CHEDLI, bedrijfsleider, woonachtig avenue Hédi Nouira - Monastir, houder van CNI nr. 04180053.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 29 april 1974 te Monastir, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel, zaakvoerder, woonachtig 83 Cap Marina - Monastir, houder van CNI nr. 04186963.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 12 oktober 1972 te Monastir, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel, commercieel in- en uitvoerder, woonachtig a venue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, houder van CNI nr. 04192479.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 8 maart 1980 te Monastir, dochter van Selma MANSOUR, getrouwd met Zied JAZIRI, secretaresse in een onderneming, woonachtig rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, houder van CNI nr. 06810509.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunesiër, geboren op 8 oktober 1978 te Hammam - Sousse, zoon van Hayet BEN ALI, directeur van een onderneming, woonachtig 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 05590835.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunesiër, geboren op 9 augustus 1977 te Hammam - Sousse, zoon van Hayet BEN ALI, bedrijfsleider, woonachtig 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 05590836.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunesische, geboren op 30 augustus 1982 te Monastir, dochter van Hayet BEN ALI, getrouwd met Badreddine BENNOUR, woonachtig Rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, houder van CNI nr. 08434380.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunesiër, geboren op 13 januari 1970 te Sousse, zoon van Naïma BEN ALI diensthoofd bij Tunisair, woonachtig résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, houder van CNI nr. 05514395.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunesiër, geboren op 22 oktober 1967 te Hammam - Sousse, zoon van Naïma BEN ALI, gezant bij het ministerie van Vervoer, woonachtig 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, houder van CNI nr. 05504161.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunesiër, geboren op 3 januari 1973 te Sousse, zoon van Naïma BEN ALI, getrouwd met Lamia JEGHAM, bedrijfsleider, woonachtig 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, houder van CNI nr. 05539378.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 27 oktober 1966 te Parijs, zoon van Paulette HAZAT, directeur van een onderneming, woonachtig Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 05515496 (dubbele nationaliteit).

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 16 april 1971 te Parijs, zoon van Paulette HAZAT, getrouwd met Amel SAID, bedrijfsleider, woonachtig Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 00297112.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 28 augustus 1974 te Tunis, zoon van Leila DEROUICHE, commmercieel directeur, woonachtig 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, houder van CNI nr. 04622472.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot het verwerven van onroerende en roerende goederen, het openen van bankrekeningen en het aanhouden van financiële activa in verschillende landen in het kader van operaties inzake het witwassen van geld.”


5.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/48


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 2011

tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van een vis (Sardinops sagax)-peptideproduct als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 522)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2011/80/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (1), en met name artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 28 april 2008 heeft de onderneming Senmi Ekisu Co. Ltd bij de bevoegde autoriteiten van Finland een verzoek ingediend om een vis (Sardinops sagax)-peptideproduct als nieuw voedselingrediënt in de handel te brengen.

(2)

Op 12 januari 2009 heeft de bevoegde Finse instantie voor de beoordeling van voedingsmiddelen haar verslag van de eerste beoordeling uitgebracht. In dat verslag kwam zij tot de conclusie dat het vispeptideproduct in de handel mocht worden gebracht.

(3)

De Commissie heeft het verslag van de eerste beoordeling op 10 maart 2009 aan alle lidstaten toegezonden.

(4)

Binnen de in artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 258/97 vastgestelde termijn van 60 dagen zijn overeenkomstig die bepaling met redenen omklede bezwaren tegen het in de handel brengen van dit product ingediend.

(5)

Daarom is op 14 augustus 2009 de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geraadpleegd.

(6)

Op 9 juli 2010 kwam de EFSA (Panel voor dieetproducten, voeding en allergieën) in het „Scientific opinion on the safety of „Sardine Peptide Product” as a novel food ingredient” (2) tot de conclusie dat het vispeptideproduct veilig was onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden en bij de voorgestelde innameniveaus.

(7)

Op basis van de wetenschappelijke beoordeling is vastgesteld dat het vispeptideproduct voldoet aan de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 258/97 vastgestelde criteria.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het vis (Sardinops sagax)-peptideproduct, zoals gespecificeerd in bijlage I, mag in de Unie in de handel worden gebracht als nieuw voedselingrediënt voor het in bijlage II vermelde gebruik.

Artikel 2

Het vis (Sardinops sagax)-peptideproduct waarvoor bij dit besluit een vergunning wordt verleend, wordt op de etikettering van het levensmiddel dat het ingrediënt bevat, aangeduid met „vis (Sardinops sagax)-peptiden”.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot Senmi Ekisu Co., Ltd, Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Japan.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2011.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.


BIJLAGE I

SPECIFICATIES VAN HET VIS (SARDINOPS SAGAX)-PEPTIDEPRODUCT

Beschrijving:

Het nieuwe voedselingrediënt is een peptidemengsel dat wordt verkregen door een door alkalische protease gekatalyseerde hydrolyse van vis (Sardinops sagax)-spier, gevolgd door isolatie van de peptidefractie door kolomchromatografie, concentratie onder vacuüm en sproeidrogen. Het is een geelwit poeder.

Specificatie van het vis (Sardinops sagax)-peptideproduct

Peptiden (1)

(korte-ketenpeptiden, dipeptiden en tripeptiden met een moleculair gewicht van minder dan 2 kDa)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptide)

0,1 tot 0,16 g/100 g

As

≤ 10 g/100 g

Vocht

≤ 8 g/100 g


(1)  Kjeldahl-methode


BIJLAGE II

GEBRUIK VAN HET VISPEPTIDEPRODUCT

Gebruiksgroep

Maximumgehalte van het vispeptideproduct

Levensmiddelen gebaseerd op yoghurt, yoghurtdranken, gefermenteerde melkproducten en melkpoeder

0,48 g/100 g (eet-/drinkklaar)

Gearomatiseerd water en op groenten gebaseerde dranken

0,3 g/100 g (drinkklaar)

Ontbijtgranen

2 g/100 g

Soepen, stoofpotten en soeppoeders

0,3 g/100 g (eetklaar)


5.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/50


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 2011

tot wijziging van de Beschikkingen 2002/741/EG, 2002/747/EG, 2003/31/EG, 2003/200/EG, 2005/341/EG en 2005/343/EG teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten te verlengen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 523)

(Voor de EER relevante tekst)

(2011/81/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur (1), en met name artikel 8, lid 3, onder c),

Na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2002/741/EG van de Commissie van 4 september 2002 tot vaststelling van herziene milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan kopieerpapier en grafisch papier en tot wijziging van Beschikking 1999/554/EG (2) verstrijkt op 31 december 2010.

(2)

Beschikking 2002/747/EG van de Commissie van 9 september 2002 tot vaststelling van de herziene milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor lampen en tot wijziging van Beschikking 1999/568/EG (3) verstrijkt op 31 december 2010.

(3)

Beschikking 2003/31/EG van de Commissie van 29 november 2002 tot vaststelling van herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan machineafwasmiddelen en tot wijziging van Beschikking 1999/427/EG (4) verstrijkt op 31 december 2010.

(4)

Beschikking 2003/200/EG van de Commissie van 14 februari 2003 tot vaststelling van herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan machineafwasmiddelen en tot wijziging van Beschikking 1999/476/EG (5) verstrijkt op 31 december 2010.

(5)

Beschikking 2005/341/EG van de Commissie van 11 april 2005 tot vaststelling van milieucriteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht voor de toekenning van de EU-milieukeur aan personal computers (6) verstrijkt op 31 december 2010.

(6)

Beschikking 2005/343/EG van de Commissie van 11 april 2005 tot vaststelling van milieucriteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht voor de toekenning van de EU-milieukeur aan draagbare computers (7) verstrijkt op 31 december 2010.

(7)

Ingevolge Verordening (EG) nr 66/2010 heeft een tijdige herziening plaatsgevonden van de milieucriteria en de eisen inzake beoordeling en toezicht op de naleving daarvan die bij die beschikkingen zijn vastgesteld.

(8)

Gezien de verschillende stadia waarin de herziening van deze beschikkingen zich bevindt, moeten de geldigheidsduur van de milieucriteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht worden verlengd. De geldigheidsduur van de Beschikkingen 2003/31/EG en 2003/200/EG moet worden verlengd tot 30 april 2011. De geldigheidsduur van de Beschikkingen 2002/741/EG, 2005/341/EG en 2005/343/EG moet worden verlengd tot 30 juni 2011. De geldigheidsduur van Beschikking 2002/747/EG moet worden verlengd tot 31 augustus 2011.

(9)

De Beschikkingen 2002/741/EG, 2002/747/EG, 2003/31/EG, 2003/200/EG, 2005/341/EG en 2005/343/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 16 van Verordening (EG) nr. 66/2010 ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 5 van Beschikking 2002/741/EG komt als volgt te luiden:

„Artikel 5

De milieucriteria voor de productgroep „kopieerpapier en grafisch papier”, alsmede de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht, blijven geldig tot en met 30 juni 2011.”.

Artikel 2

Artikel 5 van Beschikking 2002/747/EG komt als volgt te luiden:

„Artikel 5

De milieucriteria voor de productgroep „lampen”, alsmede de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht, zijn geldig tot en met 31 augustus 2011.”.

Artikel 3

Artikel 5 van Beschikking 2003/31/EG komt als volgt te luiden:

„Artikel 5

De milieucriteria voor de productgroep „machineafwasmiddelen”, alsmede de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht, blijven geldig tot en met 30 april 2011.”.

Artikel 4

Artikel 5 van Beschikking 2003/200/EG komt als volgt te luiden:

„Artikel 5

De milieucriteria voor de productgroep „wasmiddelen” alsmede de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht, blijven geldig tot en met 30 april 2011.”.

Artikel 5

Artikel 3 van Beschikking 2005/341/EG komt als volgt te luiden:

„Artikel 3

De milieucriteria voor de productgroep „personal computers”, alsmede de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht blijven geldig tot en met 30 juni 2011.”.

Artikel 6

Artikel 3 van Beschikking 2005/343/EG komt als volgt te luiden:

„Artikel 3

De milieucriteria voor de productgroep „draagbare computers”, alsmede de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht blijven geldig tot en met 30 juni 2011.”.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2011.

Voor de Commissie

Janez POTOČNIK

Lid van de Commissie


(1)  PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1.

(2)  PB L 237 van 5.9.2002, blz. 6.

(3)  PB L 242 van 10.9.2002, blz. 44.

(4)  PB L 9 van 15.1.2003, blz. 11.

(5)  PB L 76 van 22.3.2003, blz. 25.

(6)  PB L 115 van 4.5.2005, blz. 1.

(7)  PB L 115 van 4.5.2005, blz. 35.