ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.024.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 24

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
27 januari 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 57/2011 van de Raad van 18 januari 2011 tot vaststelling, voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde wateren buiten de EU, van toepassing zijn

1

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

27.1.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 24/1


VERORDENING (EU) Nr. 57/2011 VAN DE RAAD

van 18 januari 2011

tot vaststelling, voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde wateren buiten de EU, van toepassing zijn

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Conform artikel 43, lid 3, van het Verdrag stelt de Raad op voorstel van de Commissie de maatregelen vast voor de vaststelling en toewijzing van de vangstmogelijkheden.

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1) moeten, met inachtneming van de beschikbare wetenschappelijke, technische en economische adviezen en met name van de verslagen van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV), maatregelen inzake de toegang tot wateren en hulpbronnen en de duurzame uitoefening van visserijactiviteiten worden vastgesteld.

(3)

De Raad moet maatregelen voor de vaststelling en toewijzing van de vangstmogelijkheden vaststellen per visserijtak of groep visserijtakken, inclusief, waar nodig, bepaalde voorwaarden die er functioneel verband mee houden. De vangstmogelijkheden moeten zo over de lidstaten worden verdeeld dat elke lidstaat een relatieve stabiliteit van de visserijactiviteiten voor elk bestand of elke visserijtak geniet, mede met inachtneming van de in Verordening (EG) nr. 2371/2002 vastgestelde doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

(4)

Wanneer een TAC aan één enkele lidstaat wordt toegewezen, is het dienstig de betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 2, lid 1, van het Verdrag te machtigen het niveau van deze TAC vast te stellen. Daarbij moeten regelingen worden getroffen om te garanderen dat de betrokken lidstaat bij het vaststellen van dit TAC-niveau volledig in overeenstemming met de beginselen en voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid handelt en ervoor zorgt dat het betrokken bestand op een zodanig niveau wordt geëxploiteerd dat met een zo groot mogelijke waarschijnlijkheid vanaf 2015 de maximale duurzame opbrengst wordt gerealiseerd, onder meer door de nodige maatregelen te nemen om relevante gegevens te verzamelen, het betrokken bestand te evalueren en de maximale duurzame opbrengst ervan te bepalen.

(5)

De TAC's dienen te worden vastgesteld op basis van de beschikbare wetenschappelijke adviezen, met inachtneming van de biologische en sociaaleconomische aspecten waarbij een gelijke behandeling van de visserijsectoren moet worden gegarandeerd, en in het licht van de standpunten die naar voren zijn gekomen tijdens de raadpleging van de belanghebbenden, met name op de bijeenkomsten met het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur en de betrokken regionale adviesraden.

(6)

Voor bestanden waarvoor specifieke meerjarenplannen gelden, dienen de TAC's overeenkomstig de in die plannen vervatte voorschriften te worden vastgesteld. Bijgevolg dienen de TAC's voor de bestanden van heek, langoustine en tong in de Golf van Biskaje, het westelijk deel van het Kanaal en de Noordzee, schol in de Noordzee, haring in het gebied ten westen van Schotland en kabeljauw in het Kattegat, de Noordzee en het Skagerrak, het oostelijk deel van het Kanaal, het gebied ten westen van Schotland en de Ierse Zee te worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 811/2004 van de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor het noordelijke heekbestand (2), Verordening (EG) nr. 2166/2005 van de Raad van 20 december 2005 tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van de bestanden van zuidelijke heek en langoustines in de Cantabrische Zee en ten westen van het Iberisch Schiereiland (3), Verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje (4), Verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal (5), Verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee (6), Verordening (EG) nr. 1300/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een meerjarenplan voor het haringbestand in het gebied ten westen van Schotland en de visserijen die dat bestand exploiteren (7), Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden (8), en Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad van 6 april 2009 betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (9).

(7)

Op grond van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad van 6 mei 1996 tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC's en quota (10) moet worden bepaald op welke bestanden de verschillende, in die verordening bedoelde maatregelen van toepassing zijn.

(8)

Voor sommige soorten, zoals bepaalde haaisoorten, kan zelfs een beperkte vorm van visserijactiviteit een ernstig risico inhouden voor de instandhouding van de soort. Voor dergelijke soorten moet derhalve een volledige beperking van de vangstmogelijkheden worden opgelegd middels een totaalverbod op de visserij op deze soorten.

(9)

Langoustine wordt in gemengde visserijen op demersale soorten samen met diverse andere soorten gevangen. In een gebied ten westen van Ierland, bekend als de Porcupine Bank, is er een dringende behoefte aan instandhoudingsmaatregelen om de vangsten van langoustine zo veel mogelijk te beperken. Het is derhalve dienstig de vangstmogelijkheden in dit gebied te beperken tot uitsluitend de vangst van pelagische soorten zonder bijvangst van langoustine.

(10)

Gelet op de recente ontwikkelingen in de visserij op evervissen in de ICES-deelgebieden VI, VII en VIII en met het oog op een duurzaam beheer van dit bestand, is het aangewezen voor evervissen vangstbeperkingen in te stellen.

(11)

De maxima voor de visserijinspanning voor 2011 dienen te worden vastgesteld overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2166/2005, artikel 5 van Verordening (EG) nr. 509/2007, artikel 9 van Verordening (EG) nr. 676/2007, de artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) nr. 1342/2008 en de artikelen 5 en 9 van Verordening (EG) nr. 302/2009, en rekening houdend met Verordening (EG) nr. 754/2009 van de Raad van 27 juli 2009 tot uitsluiting van bepaalde groepen vaartuigen van de visserijinspanningsregeling die is vastgesteld in hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1342/2008 (11).

(12)

De visserijinspanningsregeling als vastgesteld in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1342/2008 is, uit hoofde van Verordening (EG) nr. 754/2009, niet van toepassing op een groep Franse vaartuigen. Volgens de door Frankrijk in 2010 verstrekte informatie leidt het uitsluiten van deze groep vaartuigen van de visserijinspanningsregeling evenwel niet langer tot een vermindering van de administratieve belasting, wat betekent dat één van de voorwaarden voor uitsluiting van de toepassing niet langer wordt vervuld. Het is derhalve aangewezen die groep Franse vaartuigen opnieuw op te nemen in voornoemde visserijinspanningsregeling. Aangezien de in bijlage IIA bij Verordening (EU) nr. 53/2010 (12) vastgestelde beheersperiode voor de visserijinspanning afloopt op 31 januari 2011, zou de groep opnieuw moeten worden opgenomen met ingang van 1 februari 2011.

(13)

Volgens het advies van de ICES is het noodzakelijk een systeem te handhaven, zij het met herziening, voor het beheer van zandspiering in de EU-wateren van de ICES-sectoren IIa en IIIa en ICES-deelgebied IV.

(14)

In het licht van het meest recente wetenschappelijke advies van de ICES en overeenkomstig de internationale verbintenissen in het kader van het Verdrag inzake de visserij in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC) dient de visserijinspanning op bepaalde diepzeesoorten te worden beperkt.

(15)

De Unie heeft, volgens de procedure die is vastgesteld in de overeenkomsten of protocollen inzake de visserijrelaties met Noorwegen (13), de Faeröer (14) en Groenland (15) met deze partners overleg gepleegd over de visserijrechten. Het overleg met de Faeröer is nog niet afgesloten, en verwacht wordt dat de regeling voor 2011 met deze partner begin 2011 tot stand zal komen. Om te voorkomen dat de visserijactiviteiten van de Unie moeten worden gestaakt, en tegelijkertijd voldoende ruimte te laten om begin 2011 tot een regeling te komen, is het dienstig dat de Unie voor bestanden die onder de overeenkomst met de Faeröer vallen, voorlopige vangstmogelijkheden vaststelt.

(16)

De Unie is verdragsluitende partij bij verscheidene visserijorganisaties en neemt aan andere organisaties deel als samenwerkende niet-verdragsluitende partij. Voorts worden de visserijovereenkomsten die de Republiek Polen vóór de toetreding tot de Europese Unie heeft gesloten, zoals de Overeenkomst voor de instandhouding en het beheer van de alaskakoolvisbestanden in het centrale gedeelte van de Beringzee, krachtens de Toetredingsakte van 2003 vanaf de datum van toetreding beheerd door de Unie. De visserijorganisaties hebben aanbevolen om voor 2011 een aantal maatregelen in te voeren, onder meer vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen. Deze vangstmogelijkheden moeten in het recht van de Unie ten uitvoer worden gelegd.

(17)

De Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn (IATTC) is er tijdens haar jaarlijkse vergadering in 2010 niet in geslaagd een consensus te bereiken over de vaststelling van instandhoudingsmaatregelen voor geelvintonijn, grootoogtonijn en gestreepte tonijn. Niettemin was de meerderheid van de verdragsluitende partijen, waaronder de Unie, van oordeel dat de vangstmogelijkheden voor deze drie bestanden dienen te worden gereguleerd teneinde het duurzame beheer ervan te garanderen. Het is derhalve dienstig dat de Unie maatregelen in die zin neemt.

(18)

Tijdens haar jaarlijkse vergadering in 2010 heeft de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) tabellen goedgekeurd van de onderbenutting en de overbenutting van de vangstmogelijkheden van de bij de ICCAT aangesloten partijen. In dit verband heeft de ICCAT een besluit aangenomen waarin geconstateerd wordt dat de Unie in 2009 haar quota voor Atlantische en mediterrane zwaardvis, grootoogtonijn en Noord-Atlantische witte tonijn heeft onderbenut. Om rekening te houden met de door de ICCAT in de quota van de Unie aangebrachte aanpassingen, is het noodzakelijk de uit die onderbenutting voortvloeiende vangstmogelijkheden over de lidstaten te spreiden op basis van het respectieve aandeel van elke lidstaat in de onderbenutting, zonder te raken aan de in de onderhavige verordening bepaalde verdeelsleutel voor de jaarlijkse toewijzing van de TAC's. Tijdens deze vergadering is het herstelplan voor blauwvintonijn aangepast. Voorts heeft de ICCAT aanbevelingen aangenomen betreffende de instandhouding van grootoogvoshaaien, hamerhaaien en witpunthaaien. Met het oog op de instandhouding van visbestanden is het noodzakelijk deze maatregelen in het recht van de Unie uit te voeren.

(19)

De Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC) heeft tijdens haar jaarlijkse vergadering in 2010 besloten tot een herziening van de totale capaciteit van de vloten die in de periode 2007-2008 op tropische tonijn en in de periode 2007-2008 op zwaardvis en witte tonijn hebben gevist. De IOTC heeft tevens de tenuitvoerlegging van vlootontwikkelingsplannen goedgekeurd. Voorts heeft de IOTC een resolutie goedgekeurd over de instandhouding van voshaaien (familie Alopiidae) die worden bijgevangen in het kader van andere visserijen in haar bevoegdheidsgebied.

(20)

Tijdens de derde internationale vergadering over de oprichting van een Regionale Organisatie voor het visserijbeheer op volle zee in het zuidelijk deel van de Stille Oceaan (SPRFMO) in mei 2007, hebben de deelnemers tussentijdse maatregelen goedgekeurd, waaronder vangstmogelijkheden, om, in afwachting van de oprichting van deze regionale organisatie voor het visserijbeheer, de pelagische en de bodemvisserij in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan te reguleren. Die tussentijdse maatregelen zijn herzien tijdens het 8e internationale overleg over de oprichting van de SPRFMO in november 2009 en zullen vermoedelijk nogmaals worden herzien tijdens de komende tweede voorbereidende conferentie voor de SPRFMO-Commissie in januari 2011. Conform het door de deelnemers bereikte akkoord zijn deze tussentijdse maatregelen vrijwillig en niet juridisch bindend uit hoofde van het internationale recht. In het licht van de desbetreffende bepalingen in de VN-visbestandenovereenkomst lijkt het niettemin raadzaam die maatregelen uit te voeren in het recht van de Unie.

(21)

Tijdens haar jaarlijkse vergadering in 2010 heeft de Visserijorganisatie voor het zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (SEAFO) vangstbeperkingen vastgesteld voor vier visbestanden in het SEAFO-verdragsgebied. Deze vangstbeperkingen moeten in het recht van de Unie worden uitgevoerd.

(22)

Overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag moeten de maatregelen die nodig zijn voor het vaststellen van vangstbeperkingen voor bepaalde kortlevende bestanden gezien de urgentie worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (16).

(23)

Bepaalde internationale maatregelen waarbij vangstmogelijkheden voor de Unie worden ingesteld of beperkt, worden op het einde van het jaar door de betrokken regionale organisaties voor visserijbeheer vastgesteld en worden van kracht vóór de inwerkingtreding van deze verordening. Derhalve dienen de bepalingen ter uitvoering van die maatregelen in het recht van de Unie met terugwerkende kracht van toepassing te zijn. Aangezien met name bepaalde vangstmogelijkheden in het CCAMLR-verdragsgebied worden vastgesteld voor een periode die aanvangt op 1 december 2010, dienen de relevante bepalingen van deze verordening vanaf die datum van toepassing te zijn. Die toepassing met terugwerkende kracht laat het beginsel van het gewettigd vertrouwen onverlet, aangezien CCAMLR-leden niet zonder vergunning in het verdragsgebied mogen vissen.

(24)

De in de onderhavige verordening vastgestelde vangstmogelijkheden moeten worden gebruikt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (17) moet garanderen, en met name de artikelen 33 en 34 over, respectievelijk, de registratie van de vangsten en de visserijinspanning en de melding van gegevens over de uitputting van de vangstmogelijkheden. Derhalve dient te worden gepreciseerd welke codes de lidstaten moeten gebruiken wanneer zij gegevens met betrekking tot de aanlandingen van onder de onderhavige verordening vallende bestanden aan de Commissie doen toekomen.

(25)

Met het oog op de continuïteit van de visserijactiviteiten en om het inkomen van de vissers in de Unie veilig te stellen, dient deze verordening met ingang van 1 januari 2011 van toepassing te zijn, met uitzondering van de bepalingen betreffende de beperkingen van de visserijinspanning, die van toepassing moeten zijn vanaf 1 februari 2011, en specifieke bepalingen voor bijzondere gebieden, die een specifieke datum van toepassing moeten hebben zoals aangegeven in overweging 23. Gezien de urgentie dient deze verordening onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking te treden.

(26)

De vangstmogelijkheden dienen in volledige overeenstemming met het toepasselijke recht van de Unie te worden gebruikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

TITEL I

TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp

1.   Bij deze verordening worden de volgende vangstmogelijkheden vastgesteld:

a)

voor het jaar 2011, de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden;

b)

voor de periode van 1 februari 2011 tot en met 31 januari 2012, bepaalde beperkingen van de visserijinspanning;

c)

voor de in de artikelen 20, 21 en 22 en de bijlagen IE en V vastgestelde perioden, de vangstmogelijkheden voor bepaalde bestanden in het gebied van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren (CCAMLR);

d)

voor de in artikel 28 vastgestelde perioden, de vangstmogelijkheden voor bepaalde bestanden in het gebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn (IATTC).

2.   Bij deze verordening worden tevens voorlopige vangstmogelijkheden vastgesteld voor sommige visbestanden of groepen visbestanden die onder het bilaterale visserijoverleg met de Faeröer vallen. De definitieve vangstmogelijkheden worden door de Raad vastgesteld op voorstel van de Commissie.

3.   Bepaalde in bijlage I bij deze verordening vermelde vangstmogelijkheden blijven niet-toegewezen en mogen door de lidstaten niet worden benut zolang de definitieve vangstmogelijkheden niet overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld. Onder die vangstmogelijkheden zijn tevens de door de ongebruikte quota van 2010 ontstane vangstmogelijkheden voor makreel begrepen.

Artikel 2

Toepassingsgebied

Tenzij anders bepaald is deze verordening van toepassing op:

a)

EU-vaartuigen, en

b)

vaartuigen van derde landen in EU-wateren.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

a)   „EU-vaartuigen”: vissersvaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren en in de Unie zijn geregistreerd;

b)   „vaartuigen van derde landen”: vissersvaartuigen die de vlag voeren van en geregistreerd zijn in een derde land;

c)   „EU-wateren”: wateren onder de soevereiniteit of jurisdictie van de lidstaten, met uitzondering van de wateren die grenzen aan de in bijlage II bij het Verdrag genoemde gebieden;

d)   „totaal toegestane vangsten (TAC's)”: de hoeveelheden die elk jaar van elk bestand mogen worden gevangen en aangeland;

e)   „quotum”: een vast aandeel van de aan de Unie, de lidstaten of derde landen toegewezen TAC's;

f)   „internationale wateren”: wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van enige staat vallen;

g)   „maaswijdte”: de maaswijdte zoals vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 517/2008 (18);

h)   „EU-vissersvlootregister”: het register dat door de Commissie is ingevoerd overeenkomstig artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2371/2002;

i)   „visserijlogboek”: het logboek als bedoeld in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1224/2009.

Artikel 4

Visserijzones

Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende afbakening van visserijzones:

a)   voor de ICES-zones (International Council for the Exploration of the Sea - Internationale Raad voor het onderzoek van de zee): de afbakening van Verordening (EG) nr. 218/2009 (19);

b)   voor het Skagerrak: het gebied dat in het westen wordt begrensd door een lijn van de vuurtoren van Hanstholm naar die van Lindesnes, en in het zuiden door een lijn van de vuurtoren van Skagen naar die van Tistlarna en vandaar naar het dichtstbij gelegen punt op de Zweedse kust;

c)   voor het Kattegat: het gebied dat in het noorden wordt begrensd door een lijn van de vuurtoren van Skagen naar die van Tistlarna en vandaar naar het dichtstbij gelegen punt op de Zweedse kust, en in het zuiden door een lijn van Kaap Hasenøre naar Kaap Gniben, van Korshage naar Spodsbjerg en van Kaap Gilbjerg naar Kullen;

d)   voor zone VII (Porcupine Bank - Eenheid 16): het gebied dat wordt begrensd door loxodromen die achtereenvolgens de punten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden:

53° 30′ NB 15° 00′ WL;

53° 30′ NB 11° 00′ WL;

51° 30′ NB 11° 00′ WL;

51° 30′ NB 13° 00′ WL;

51° 00′ NB 13° 00′ WL;

51° 00′ NB 15° 00′ WL;

53° 30′ NB 15° 00′ WL;

e)   voor de Golf van Cadiz: het gebied van ICES-sector IXa ten oosten van 7° 23′ 48″ WL;

f)   voor de CECAF-zones (Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic - Visserijcommissie voor het centraal-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan, of FAO-gebied 34): de afbakening van Verordening (EG) nr. 216/2009 (20);

g)   voor de NAFO-zones (Northwest Atlantic Fisheries Organisation - Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan): de afbakening van Verordening (EG) nr. 217/2009 (21);

h)   voor het SEAFO-verdragsgebied (South East Atlantic Fisheries Organisation - Visserijorganisatie voor het zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan): de afbakening van het Verdrag inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden in het zuidoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (22);

i)   voor het ICCAT-verdragsgebied (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas - Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen): de afbakening van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (23);

j)   voor het CCAMLR-verdragsgebied (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren): de afbakening van Verordening (EG) nr. 601/2004 (24);

k)   voor het IATTC-verdragsgebied (Inter American Tropical Tuna Convention - Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn): de afbakening van het Verdrag ter versterking van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn opgericht bij het Verdrag van 1949 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Republiek Costa Rica (25);

l)   voor de IOTC-zone (Indian Ocean Tuna Commission - Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan): de afbakening van de Overeenkomst tot oprichting van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (26);

m)   voor het SPRFMO-verdragsgebied (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation - Regionale Organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijk deel van de Stille Oceaan): het gebied op open zee bezuiden 10° noorderbreedte, ten noorden van het CCAMLR-verdragsgebied, ten oosten van het SIOFA-verdragsgebied zoals vastgesteld in de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (27), en ten westen van de gebieden die onder de visserijjurisdictie van Zuid-Amerikaanse staten vallen;

n)   voor het WCPFC-gebied (Western and Central Pacific Fisheries Commission - Commissie voor de visserij in de westelijke en centrale Stille Oceaan): de afbakening van het Verdrag inzake de instandhouding en het beheer van de over grote afstanden trekkende visbestanden in de westelijke en centrale Stille Oceaan (28);

o)   voor de diepzee van de Beringzee: het diepzeegebied van de Beringzee vanaf 200 zeemijlen van de basislijnen vanwaar de breedte van de territoriale zee van de aan de Beringzee gelegen kuststaten wordt gemeten.

TITEL II

VANGSTMOGELIJKHEDEN VOOR EU-VAARTUIGEN

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 5

TAC's en toewijzingen

1.   De TAC's voor EU-vaartuigen in EU-wateren of bepaalde niet-EU-wateren en de toewijzing van deze TAC's aan de lidstaten, alsmede de voorwaarden die er functioneel verband mee houden, worden vastgesteld in bijlage I.

2.   EU-vaartuigen mogen, met inachtneming van de in bijlage I vastgestelde TAC's en de voorschriften van artikel 15 en bijlage III van de onderhavige verordening en van Verordening (EG) nr. 1006/2008 (29) en de uitvoeringsbepalingen daarvan, vissen in de wateren die onder de visserijjurisdictie van de Faeröer, Groenland, IJsland en Noorwegen vallen, en in de visserijzone rond Jan Mayen.

3.   De Commissie stelt de TAC's voor lodde in de Groenlandse wateren van de ICES-deelgebieden V en XIV voor de Unie vast op basis van de TAC en de toewijzing voor de Unie, zoals die zijn vastgesteld door Groenland overeenkomstig de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met dat land en het daarbij behorende protocol.

4.   In het licht van de in het eerste halfjaar van 2011 verzamelde wetenschappelijke gegevens kan de Commissie de in bijlage I vastgestelde TAC's voor de onderstaande bestanden herzien volgens de in artikel 30, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 bedoelde procedure:

a)

zandspiering in de EU-wateren van de ICES-sectoren IIa en IIIa en ICES-deelgebied IV volgens de bepalingen van bijlage IID bij deze verordening;

b)

kever in de EU-wateren van de ICES-sectoren IIa en IIIa en ICES-deelgebied IV en sprot in de EU-wateren van ICES-sector IIa en ICES-deelgebied IV.

Artikel 6

Bijzondere bepalingen inzake bepaalde TAC's

1.   Bepaalde TAC's van bijlage IA die zijn gemarkeerd door een voetnoot met een kruisverwijzing naar dit artikel, worden vastgesteld door de betrokken lidstaat, op basis van gegevens die door die lidstaat zijn verzameld en geëvalueerd, op een niveau dat:

a)

consistent is met de beginselen en de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid, in het bijzonder het beginsel van de duurzame exploitatie van de bestanden, en

b)

zodanig is gekozen dat de exploitatie van het bestand met een zo groot mogelijke waarschijnlijkheid vanaf 2015 overeenstemt met de maximale duurzame opbrengst.

2.   De betrokken lidstaat stelt de Commissie uiterlijk op 28 februari 2011 in kennis van het overeenkomstig lid 1 vastgestelde niveau en van de maatregelen die hij plant om aan die bepaling te voldoen. In het licht van deze informatie kan de Commissie, wanneer aan de voorwaarden van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2371/2002 is voldaan, beslissen over noodmaatregelen.

Artikel 7

Extra toewijzing voor vaartuigen die deelnemen aan proeven met betrekking tot volledig gedocumenteerde visserij

1.   Voor bepaalde bestanden van de lijst van bijlage IA die zijn gemarkeerd door een voetnoot met een kruisverwijzing naar dit artikel, kunnen de lidstaten, onder de in lid 2 bepaalde voorwaarden, aan vaartuigen die deelnemen aan proeven met betrekking tot volledig gedocumenteerde visserij, een extra toewijzing toekennen binnen een algemene limiet die in bijlage IA is bepaald als een percentage van het aan de lidstaat toegewezen quotum.

2.   De lidstaten kunnen die extra toewijzing aan vaartuigen slechts toekennen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

het vaartuig maakt gebruik van aan een sensorsysteem gekoppelde camera's in een gesloten televisiecircuit (CCTV) waarmee alle visserij- en verwerkingsactiviteiten die aan boord van het vaartuig plaatsvinden, worden geregistreerd;

b)

de extra toewijzing die wordt toegekend aan een individueel vaartuig dat deelneemt aan proeven met betrekking tot volledig gedocumenteerde visserij mag niet meer bedragen dan 75 % van de teruggooi die met dat type vaartuig wordt verwacht, en mag in geen geval een toename met meer dan 30 % van de toewijzing voor dat vaartuig vertegenwoordigen;

c)

alle vangsten van het betrokken bestand door dat vaartuig worden in mindering gebracht op de toewijzing voor het vaartuig.

3.   Wanneer een lidstaat vaststelt dat een vaartuig dat deelneemt aan proeven met betrekking tot volledig gedocumenteerde visserij, niet aan de in lid 2 van dit artikel bepaalde voorwaarden voldoet, trekt die lidstaat de extra toewijzing voor het betrokken vaartuig onmiddellijk in, en sluit hij dat vaartuig voor de rest van het jaar 2011 uit van deelneming aan de proeven.

4.   Lidstaten die voornemens zijn om de leden 1, 2 en 3 toe te passen, delen, voordat een extra toewijzing wordt toegekend, de Commissie de volgende gegevens mee:

de lijst van de vaartuigen die aan de proeven deelnemen, en de specificaties van de elektronische systemen voor toezicht op afstand die aan boord zijn geïnstalleerd;

het vermogen, het soort vistuig en de specificaties van het vistuig dat door die vaartuigen wordt gebruikt;

de verwachte teruggooipercentages voor die soorten vaartuigen; en

de hoeveelheid van het aan de betrokken TAC onderworpen bestand dat die vaartuigen in 2010 hebben gevangen.

Artikel 8

Verboden soorten

1.   Het is EU-vaartuigen verboden de onderstaande soorten te vangen, aan boord te houden, over te laden of aan te landen:

a)

reuzenhaai (Cetorinhus maximus) en witte haai (Carcharodon carcharias) in alle EU- en niet-EU-wateren;

b)

zee-engel (Squatina squatina) in alle EU-wateren;

c)

vleet (Dipturus batis) in de EU-wateren van ICES-sector IIa en ICES-deelgebieden III, IV, VI, VII, VIII, IX en X;

d)

golfrog (Raja undulata) en witte rog (Rostroraja alba) in de EU-wateren van de ICES-deelgebieden VI, VII, VIII, IX en X;

e)

haringhaai (Lamna nasus) in internationale wateren; en

f)

gitaarroggen (Rhinobatidae) in de EU-wateren van de ICES-deelgebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XII.

2.   De in lid 1 bedoelde soorten worden voor zover mogelijk onverwijld en ongedeerd teruggezet.

Artikel 9

Bijzondere bepalingen inzake toewijzingen

1.   De vangstmogelijkheden worden overeenkomstig de onderhavige verordening aan de lidstaten toegewezen, onverminderd:

a)

het ruilen van vangstmogelijkheden op grond van artikel 20, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2371/2002;

b)

nieuwe toewijzingen op grond van artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 of op grond van artikel 10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1006/2008;

c)

het aanlanden van extra hoeveelheden op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96;

d)

het inhouden van hoeveelheden op grond van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96;

e)

verminderingen of kortingen op grond van de artikelen 37, 105, 106 en 107 van Verordening (EG) nr. 1224/2009.

2.   Tenzij anders vermeld in bijlage I bij deze verordening is artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 van toepassing op bestanden waarvoor TAC's bij wijze van voorzorgsmaatregel zijn vastgesteld, en zijn artikel 3, leden 2 en 3, en artikel 4 van die verordening van toepassing op bestanden waarvoor analytische TAC's zijn vastgesteld.

Artikel 10

Beperkingen van de visserijinspanning

Vanaf 1 februari 2011 tot en met 31 januari 2012 zijn de maatregelen tot vermindering van de visserijinspanning die zijn vastgesteld in:

a)

bijlage IIA, van toepassing op het beheer van sommige bestanden in het Kattegat, het Skagerrak, het deel van ICES-sector IIIa dat niet behoort tot het Skagerrak en het Kattegat, ICES-deelgebied IV en ICES-sectoren VIa, VIIa en VIId en de EU-wateren van de ICES-sectoren IIa en Vb;

b)

bijlage IIB, van toepassing op het herstel van heek en langoustine in de ICES-sectoren VIIIc en IXa, met uitzondering van de Golf van Cadiz;

c)

bijlage IIC, van toepassing op het beheer van de tongbestanden in ICES-sector VIIe.

Artikel 11

Vangst- en inspanningsbeperkingen voor de diepzeevisserij

1.   Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2347/2002 (30) is van toepassing op zwarte heilbot. Voor het vangen, aan boord houden, overladen en aanlanden van zwarte heilbot gelden de voorwaarden van dat artikel.

2.   De lidstaten zorgen ervoor dat de voor 2011 geldende visserijinspanningsniveaus, gemeten in kilowattdagen buitengaats, van vaartuigen met diepzeevisserijdocumenten als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2347/2002, niet meer bedragen dan 65 % van de gemiddelde jaarlijkse visserijinspanning van de vaartuigen van de betrokken lidstaat in 2003 op reizen tijdens welke deze vaartuigen over visdocumenten voor diepzeevisserij beschikten of diepzeesoorten, als opgesomd in de bijlagen I en II bij die verordening, hebben gevangen. Dit lid is alleen van toepassing op visreizen tijdens welke meer dan 100 kg andere diepzeesoorten dan grote zilversmelt is gevangen.

Artikel 12

Voorwaarden voor de aanlanding van vangsten en bijvangsten

Vis van bestanden waarvoor TAC's zijn vastgesteld, mag slechts aan boord worden gehouden of aangeland mits:

a)

die vis is gevangen met vaartuigen van een lidstaat die een quotum heeft en dat quotum nog niet is opgebruikt; dan wel

b)

die vis deel uitmaakt van een quotum van de EU dat niet in de vorm van quota aan de lidstaten is toegewezen, en dat quotum nog niet is opgebruikt.

Artikel 13

Beperkingen op het gebruik van bepaalde vangstmogelijkheden

1.   De in bijlage I vastgestelde vangstmogelijkheden voor lom, kabeljauw, scharretong, zeeduivel, schelvis, wijting, heek, blauwe leng, leng, langoustine, schol, pollak, koolvis, roggen, tong en doornhaai in ICES-deelgebied VII of sectoren daarvan, worden beperkt door een verbod om deze soorten in de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2011 op de Porcupine Bank te vangen of aan boord te houden. In de desbetreffende vermeldingen in bijlage I wordt naar dit artikel verwezen.

2.   Voor de toepassing van dit artikel omvat de Porcupine Bank het gebied dat wordt begrensd door loxodromen die achtereenvolgens de punten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden:

Punt

Breedtegraad

Lengtegraad

1

52° 27′ NB

12° 19′ WL

2

52° 40′ NB

12° 30′ WL

3

52° 47′ NB

12° 39,600′ WL

4

52° 47′ NB

12° 56′ WL

5

52° 13,5′ NB

13° 53,830′ WL

6

51° 22′ NB

14° 24′ WL

7

51° 22′ NB

14° 03′ WL

8

52° 10′ NB

13° 25′ WL

9

52° 32′ NB

13° 07,500′ WL

10

52° 43′ NB

12° 55′ WL

11

52° 43′ NB

12° 43′ WL

12

52° 38,800′ NB

12° 37′ WL

13

52° 27′ NB

12° 23′ WL

14

52° 27′ NB

12° 19′ WL

3.   In afwijking van lid 1 van dit artikel is het vaartuigen toegestaan door de Porcupine Bank te varen met de in lid 1 genoemde soorten aan boord overeenkomstig artikel 50, leden 3, 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 1224/2009.

Artikel 14

Gegevensverstrekking

Wanneer de lidstaten overeenkomstig de artikelen 33 en 34 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 gegevens met betrekking tot de aanlanding van hoeveelheden gevangen vis aan de Commissie doen toekomen, gebruiken zij daarvoor de in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde bestandscodes.

HOOFDSTUK II

Vismachtigingen in wateren van derde landen

Artikel 15

Vismachtigingen

1.   Het maximumaantal vismachtigingen voor EU-vaartuigen in wateren van derde landen wordt vastgesteld in bijlage III.

2.   Indien een lidstaat quota in de in bijlage III genoemde visserijzones op basis van artikel 20, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 aan een andere lidstaat overdraagt (uitwisseling of „swap”), worden daarbij ook de overeenkomstige vismachtigingen overgedragen en wordt de Commissie hiervan in kennis gesteld. Het in bijlage III vastgestelde totale aantal vismachtigingen per visserijzone mag echter niet worden overschreden.

HOOFDSTUK III

Vangstmogelijkheden in wateren van regionale organisaties voor visserijbeheer

Afdeling 1

Gebied van het ICCAT-verdrag

Artikel 16

Beperkingen van de visserij en van de kweek- en mestcapaciteit voor blauwvintonijn

1.   Het aantal met de hengel of de sleeplijn vissende EU-vaartuigen dat in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan actief op blauwvintonijn tussen 8 kg/75 cm en 30 kg/115 cm mag vissen, wordt beperkt overeenkomstig punt 1 van bijlage IV.

2.   Het aantal EU-vaartuigen dat in het kader van de ambachtelijke kustvisserij in de Middellandse Zee actief op blauwvintonijn tussen 8 kg/75 cm en 30 kg/115 cm mag vissen, wordt beperkt overeenkomstig punt 2 van bijlage IV.

3.   Het aantal EU-vaartuigen dat in de Adriatische Zee actief op blauwvintonijn tussen 8 kg/75 cm en 30 kg/115 cm mag vissen voor kweekdoeleinden, wordt beperkt overeenkomstig punt 3 van bijlage IV.

4.   Het aantal en de totale capaciteit in brutoton van de vissersvaartuigen die in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee op blauwvintonijn mogen vissen, deze aan boord mogen houden en mogen overladen, vervoeren en aanlanden, worden beperkt overeenkomstig punt 4 van bijlage IV.

5.   Het aantal tonnara's dat in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee wordt gebruikt bij de visserij op blauwvintonijn, wordt beperkt overeenkomstig punt 5 van bijlage IV.

6.   De capaciteit voor het kweken en mesten van blauwvintonijn, alsmede de maximumhoeveelheid in het wild gevangen blauwvintonijn die wordt toegewezen aan kweek- en mestbedrijven in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, worden beperkt overeenkomstig punt 6 van bijlage IV.

Artikel 17

Aanvullende voorwaarden voor de in bijlage ID toegewezen quota voor blauwvintonijn

Onverminderd de in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 302/2009 vastgestelde verbodsperiode is het in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee van 15 april tot en met 15 mei 2011 verboden met ringzegenvaartuigen op blauwvintonijn te vissen.

Artikel 18

Recreatie- en sportvisserij

De lidstaten kennen een specifiek quotum van de hun in bijlage ID toegekende quota voor blauwvintonijn toe aan de recreatie- en sportvisserij.

Artikel 19

Haaien

1.   In alle visserijtakken geldt een verbod op het aan boord houden, overladen en aanlanden van delen van of volledige karkassen van grootoogvoshaaien (Alopias superciliosus).

2.   Het is verboden gericht te vissen op voshaaisoorten van het geslacht Alopias.

3.   In de door het ICCAT-verdrag geregelde visserijtakken geldt een verbod op het aan boord houden, overladen en aanlanden van delen van of volledige karkassen van hamerhaaien van de familie Sphyrnidae (met uitzondering van Sphyrna tiburo (kaphamerhaai)).

4.   In alle visserijtakken geldt een verbod op het aan boord houden, overladen en aanlanden van delen van of volledige karkassen van witpunthaaien (Carcharhinus longimanus).

Afdeling 2

Gebied van het CCAMLR-verdrag

Artikel 20

Verbodsbepalingen en vangstbeperkingen

1.   Gerichte visserij op de in bijlage V, deel A, vermelde soorten is verboden in de daarin aangegeven zones en perioden.

2.   Voor nieuwe en experimentele visserij worden de beperkingen van de TAC's en de bijvangsten per deelgebied vastgesteld in bijlage V, deel B.

Artikel 21

Experimentele visserij

1.   Deelname aan de experimentele visserij met de beug op Dissostichus spp. in de FAO-deelgebieden 88.1 en 88.2 en in de sectoren 58.4.1 en 58.4.2 buiten gebieden onder nationale jurisdictie tijdens het visseizoen 2011 is uitsluitend voorbehouden aan lidstaten die lid zijn van de CCAMLR. Lidstaten die aan die voorwaarde voldoen en die voornemens zijn om aan die visserij deel te nemen, stellen het CCAMLR-secretariaat daarvan overeenkomstig artikel 7 en artikel 7 bis van Verordening (EG) nr. 601/2004 uiterlijk op 24 juli 2011 in kennis.

2.   De beperkingen van de TAC's en de bijvangsten in de FAO-deelgebieden 88.1 en 88.2 en in de sectoren 58.4.1 en 58.4.2 en de verdeling daarvan over de kleine onderzoeksvakken (Small Scale Research Units, SSRU's) in elk gebied worden vastgesteld in bijlage V, deel B. De visserijactiviteiten in een SSRU worden stopgezet zodra de gemelde vangsten de geldende vangstbeperking hebben bereikt, waarna dit vak voor de rest van het seizoen voor de visserij wordt gesloten.

3.   De visserijactiviteiten vinden plaats in een zo groot mogelijk geografisch gebied en op zoveel mogelijk verschillende diepten om de nodige informatie te verzamelen voor het bepalen van het visserijpotentieel en om overconcentratie van vangsten en visserijinspanning te voorkomen. In de FAO-deelgebieden 88.1 en 88.2 en in de sectoren 58.4.1 en 58.4.2 is het echter verboden om te vissen op diepten van minder dan 550 m.

Artikel 22

Visserij op Antarctisch krill in het visseizoen 2011/2012

1.   Alleen de lidstaten die lid zijn van de CCAMLR mogen tijdens het visseizoen 2011/2012 in het CCAMLR-verdragsgebied op Antarctisch krill (Euphausia superba) vissen. Lidstaten die voornemens zijn om in het CCAMLR-verdragsgebied op Antarctisch krill te vissen, stellen het CCAMLR-secretariaat en de Commissie overeenkomstig artikel 5 bis van Verordening (EG) nr. 601/2004 uiterlijk op 1 juni 2011 in kennis van:

a)

hun voornemen om op Antarctisch krill te vissen, waarbij zij gebruik maken van het formulier in bijlage V, deel C;

b)

de vorm van de netten, waarbij zij gebruik maken van het formulier in bijlage V, deel D.

2.   De in lid 1 van dit artikel bedoelde kennisgeving omvat de in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 601/2004 bedoelde informatie voor elk vaartuig dat van de lidstaat toestemming krijgt om aan de visserij op Antarctisch krill deel te nemen.

3.   De lidstaten die voornemens zijn om in het CCAMLR-verdragsgebied de visserij op Antarctisch krill te beoefenen, geven alleen kennis van de vaartuigen met vergunning die ten tijde van de kennisgeving hun vlag voeren.

4.   De lidstaten mogen toestaan dat een ander vaartuig dan de overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 van dit artikel aan het secretariaat van de CCAMLR gemelde vaartuigen, deelneemt aan de visserij op Antarctisch krill, wanneer een vaartuig met vergunning om legitieme operationele redenen of vanwege overmacht niet aan die visserij kan deelnemen. De betrokken lidstaten brengen in dat geval het CCAMLR-secretariaat en de Commissie onverwijld op de hoogte, met opgave van:

a)

alle bijzonderheden over het vervangende vaartuig (of de vervangende vaartuigen), inclusief de in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 601/2004 bedoelde informatie;

b)

een volledig overzicht van de redenen voor de vervanging, alsmede van alle relevante ondersteunende bewijsstukken of referenties.

5.   De lidstaten staan niet toe dat een vaartuig dat voorkomt op één van de door de CCAMLR vastgestelde lijsten van IOO-vaartuigen, aan de visserij op Antarctisch krill deelneemt.

Afdeling 3

Gebied van de IOTC-Commissie

Artikel 23

Beperking van de visserijcapaciteit van vaartuigen die in het IOTC-gebied vissen

1.   Het maximumaantal EU-vaartuigen dat in het IOTC-gebied op tropische tonijn vist, en de overeenkomstige in brutotonnage uitgedrukte capaciteit, worden vastgesteld in bijlage VI, punt 1.

2.   Het maximumaantal EU-vaartuigen dat in het IOTC-gebied op zwaardvis (Xiphias gladius) en witte tonijn (Thunnus alalunga) vist, en de overeenkomstige in brutotonnage uitgedrukte capaciteit, worden vastgesteld in bijlage VI, punt 2.

3.   De lidstaten kunnen vaartuigen die zijn toegewezen aan één van de twee in de leden 1 en 2 bedoelde visserijtakken, opnieuw toewijzen aan de andere visserijtak, mits zij ten genoegen van de Commissie kunnen aantonen dat deze wijziging niet tot een stijging van de visserijinspanning voor de betrokken visbestanden leidt.

4.   De lidstaten zorgen er bij een voorgestelde overdracht van capaciteit naar hun vloot voor dat de over te dragen vaartuigen voorkomen in het vaartuigenregister van de IOTC of van andere regionale tonijnvisserijorganisaties. Vaartuigen die voorkomen op de door een regionale organisatie voor visserijbeheer bijgehouden lijst van vaartuigen die illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserijactiviteiten verrichten (IOO-vaartuigen), mogen niet worden overgedragen.

5.   Rekening houdend met de uitvoering van de bij de IOTC ingediende ontwikkelingsplannen kunnen de lidstaten hun visserijcapaciteit slechts tot boven de in de leden 1 en 2 bedoelde maxima verhogen binnen de in die ontwikkelingsplannen bepaalde grenzen.

Artikel 24

Haaien

1.   In alle visserijtakken geldt een verbod op het aan boord houden, overladen en aanlanden van delen van of volledige karkassen van alle voshaaisoorten van de familie Alopiidae.

2.   De in lid 1 bedoelde soorten worden voor zover mogelijk onverwijld en ongedeerd teruggezet.

Afdeling 4

SPRFMO-Gebied

Artikel 25

Pelagische visserij - capaciteitsbeperking

De lidstaten die in 2007, 2008 of 2009 actief pelagische visserijactiviteiten hebben uitgeoefend in het SPRFMO-verdragsgebied, beperken de totale brutotonnage van de vaartuigen die hun vlag voeren en die op pelagische bestanden vissen in 2011, tot het niveau van 78 610 brutotonnage in dat gebied, en wel zodanig dat de duurzame exploitatie van de pelagische visbestanden in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan is gewaarborgd.

Artikel 26

Pelagische visserij - TAC's

1.   Alleen de lidstaten die in 2007, 2008 of 2009 actief pelagische visserijactiviteiten hebben uitgeoefend in het SPRFMO-verdragsgebied zoals omschreven in artikel 25, mogen in dat gebied op pelagische bestanden vissen met inachtneming van de in bijlage IJ vastgestelde TAC's.

2.   De lidstaten stellen de Commissie maandelijks in kennis van de naam en de kenmerken, met inbegrip van de brutotonnage, van hun vaartuigen die betrokken zijn bij de in dit artikel bedoelde visserij.

3.   Voor het toezicht op de in dit artikel bedoelde visserij sturen de lidstaten de Commissie, ter toezending aan het interim-secretariaat van de SPRFMO, gegevens van satellietvolgsystemen voor vissersvaartuigen (VMS-gegevens), maandelijkse vangstaangiften en, indien voorhanden, gegevens over aanloophavens, uiterlijk de 15e dag van de maand na die waarop de gegevens betrekking hebben.

Artikel 27

Bodemvisserij

De in artikel 25 bedoelde lidstaten beperken de bodemvisserijinspanning of de uit die visserij voortkomende vangsten in het SPRFMO-verdragsgebied tot het gemiddelde van de jaarlijkse hoeveelheden in de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006, wat betreft het aantal vissersvaartuigen en andere parameters die een maatstaf zijn voor de vangsthoeveelheid, de visserijinspanning en de visserijcapaciteit, en tot de delen van het SPRFMO-verdragsgebied waar tijdens het vorige visseizoen bodemvisserij heeft plaatsgevonden.

Afdeling 5

IATTC-Gebied

Artikel 28

Ringzegenvisserij

1.   De visserij met ringzegens op geelvintonijn (Thunnus albacares), grootoogtonijn (Thunnus obesus) en gestreepte tonijn (Katsuwonus pelamis) is verboden:

a)

hetzij van 29 juli tot en met 28 september 2011, hetzij van 18 november 2011 tot en met 18 januari 2012, in het gebied dat wordt begrensd door:

de kustlijnen van Amerika langs de Stille Oceaan,

lengtegraad 150° WL,

breedtegraad 40° NB,

breedtegraad 40° ZB;

b)

van 29 september tot en met 29 oktober 2011 in het gebied dat wordt begrensd door:

lengtegraad 96° WL,

lengtegraad 110° WL,

breedtegraad 4° NB,

breedtegraad 3° ZB.

2.   De betrokken lidstaten delen de Commissie vóór 1 april 2011 de in lid 1, onder a), bedoelde periode mee waarin de visserijactiviteiten worden stilgelegd. Alle ringzegenvissers van de betrokken lidstaten zetten de visserij met de ringzegen in lid 1 van dit artikel beschreven gebied en gedurende de vastgestelde periode stop.

3.   Ringzegenvissers die in het IATTC-gebied vissen, moeten alle gevangen geelvintonijnen, grootoogtonijnen en gestreepte tonijnen aan boord houden en aanlanden, behalve vis die om andere redenen dan de grootte als ongeschikt voor menselijke consumptie wordt beschouwd. Eén uitzondering vormt de laatste trek van een reis, wanneer misschien onvoldoende ruimte is overgebleven om alle bij die trek gevangen tonijn op te slaan.

Afdeling 6

SEAFO-Gebied

Artikel 29

Maatregelen ter bescherming van diepzeehaaien

De gerichte visserij op de volgende diepzeehaaien in het SEAFO-verdragsgebied is verboden:

roggen (Rajidae),

doornhaai (Squalus acanthias),

gevlekte gladde lantaarnhaai (Etmopterus bigelowi),

kortstaartlantaarnhaai (Etmopterus brachyurus),

grote lantaarnhaai (Etmopterus princeps),

gladde lantaarnhaai (Etmopterus pusillus),

spookkathaai (Apristurus manis),

fluweelijshaai (Scymnodon squamulosus),

en diepzeehaaien van de superorde Selachimorpha.

Afdeling 7

WCPFC-Gebied

Artikel 30

Beperkingen van de visserijinspanning voor grootoogtonijn, geelvintonijn, gestreepte tonijn en zuidelijke witte tonijn

De lidstaten zien erop toe dat de totale inspanning bij de visserij op grootoogtonijn (Thunnus obesus), geelvintonijn (Thunnus albacares), gestreepte tonijn (Katsuwonus pelamis) en zuidelijke witte tonijn (Thunnus alalunga) in het WCPFC-gebied wordt beperkt tot de visserijinspanning die in partnerschapsovereenkomsten tussen de Unie en kuststaten in de regio is overeengekomen.

Artikel 31

Gesloten gebied voor de visserij met visconcentratievoorzieningen (FAD's)

1.   In het gedeelte van het WCPFC-gebied tussen 20° NB en 20° ZB zijn visserijactiviteiten van ringzegenvaartuigen die gebruik maken van FAD's, verboden tussen 1 juli 2011, 00.00 uur, en 30 september 2011, 24.00 uur. In die periode mogen ringzegenvaartuigen in dat gedeelte van het WCPFC-gebied alleen visserijactiviteiten verrichten indien zich aan boord een waarnemer bevindt die erop toeziet dat het vaartuig op geen enkel ogenblik:

a)

een FAD of soortgelijk elektronisch apparaat gebruikt of in dienst heeft;

b)

met behulp van FAD's vist op scholen.

2.   Alle ringzegenvaartuigen die in het in lid 1 bedoelde gedeelte van het WCPFC-gebied vissen, houden alle gevangen grootoogtonijn, geelvintonijn en gestreepte tonijn aan boord en landen deze aan of laden deze over.

3.   Lid 2 geldt niet in de volgende gevallen:

a)

tijdens de laatste trek van een visreis, indien onvoldoende ruimte is overgebleven om al deze vis op te slaan;

b)

wanneer de vis om andere dan met de grootte verband houdende redenen niet geschikt is voor menselijke consumptie; dan wel

c)

wanneer zich een ernstige storing van de koelinstallatie voordoet.

Artikel 32

Gesloten gebieden voor de ringzegenvisserij

De visserij met ringzegens op grootoogtonijn en geelvintonijn is verboden in de volgende, in volle zee gelegen gebieden:

a)

de internationale wateren die worden afgebakend door de grenzen van de exclusieve economische zones van Indonesië, Palau, Micronesië en Papoea-Nieuw-Guinea;

b)

de internationale wateren die worden afgebakend door de grenzen van de exclusieve economische zones van Micronesië, de Marshall-eilanden, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Fiji, de Salomonseilanden en Papoea-Nieuw-Guinea.

Artikel 33

Beperking van het aantal EU-vaartuigen dat op zwaardvis mag vissen

Het maximumaantal EU-vaartuigen dat in de gebieden bezuiden 20° ZB van het WCPFC-gebied op zwaardvis (Xiphias gladius) mag vissen, wordt vastgesteld in bijlage VII.

Afdeling 8

Beringzee

Artikel 34

Verbod op de visserij in de volle zee van de Beringzee

De visserij op alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) in de volle zee van de Beringzee is verboden.

TITEL III

VANGSTMOGELIJKHEDEN VOOR VAARTUIGEN VAN DERDE LANDEN IN EU-WATEREN

Artikel 35

TAC's

Vissersvaartuigen die de vlag voeren van Noorwegen, alsook vissersvaartuigen die op de Faeröer geregistreerd staan, mogen, met inachtneming van de in bijlage I van deze verordening vastgestelde TAC's en de in de onderhavige titel en hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1006/2008 vastgestelde voorwaarden, in EU-wateren vissen.

Artikel 36

Vismachtigingen

1.   Het maximumaantal vismachtigingen voor vaartuigen van derde landen die in EU-wateren vissen, wordt vastgesteld in bijlage VIII.

2.   Vis van bestanden waarvoor TAC's zijn vastgesteld, mag slechts aan boord worden gehouden of aangeland mits die vis is gevangen met vaartuigen van derde landen die een quotum hebben en dat quotum niet is opgebruikt.

Artikel 37

Verboden soorten

1.   Het is vaartuigen van derde landen verboden de onderstaande soorten te vangen, aan boord te houden, over te laden en aan te landen:

a)

reuzenhaai (Cetorinhus maximus) en witte haai (Carcharodon carcharias) in alle EU-wateren;

b)

zee-engel (Squatina squatina) in alle EU-wateren;

c)

vleet (Dipturus batis) in de EU-wateren van de ICES-sector IIa en ICES-deelgebieden III, IV, VI, VII, VIII, IX en X;

d)

golfrog (Raja undulata) en witte rog (Rostroraja alba) in de EU-wateren van de ICES-deelgebieden VI, VII, VIII, IX en X; en

e)

gitaarroggen (Rhinobatidae) in de EU-wateren van ICES-deelgebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XII.

2.   De in lid 1 bedoelde soorten worden voor zover mogelijk onverwijld en ongedeerd teruggezet.

TITEL IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 38

Wijziging van Verordening (EG) nr. 754/2009

Artikel 1, onder h), van Verordening (EG) nr. 754/2009 wordt geschrapt.

Artikel 39

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 38 is evenwel van toepassing met ingang van 1 februari 2011.

Op vangstmogelijkheden voor het CCAMLR-verdragsgebied die gelden voor perioden die ingaan vóór 1 januari 2011, zijn de artikelen 20, 21 en 22 en de bijlagen IE en V van toepassing met ingang van de datum waarop de betrokken vangstmogelijkheden van toepassing zijn.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

MARTONYI J.


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.

(2)  PB L 150 van 30.4.2004, blz. 1.

(3)  PB L 345 van 28.12.2005, blz. 5.

(4)  PB L 65 van 7.3.2006, blz. 1.

(5)  PB L 122 van 11.5.2007, blz. 7.

(6)  PB L 157 van 19.6.2007, blz. 1.

(7)  PB L 344 van 20.12.2008, blz. 6.

(8)  PB L 348 van 24.12.2008, blz. 20.

(9)  PB L 96 van 15.4.2009, blz. 1.

(10)  PB L 115 van 9.5.1996, blz. 3.

(11)  PB L 214 van 19.8.2009, blz. 16.

(12)  Verordening (EU) nr. 53/2010 van de Raad van 14 januari 2010 tot vaststelling, voor 2010, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de EU en, voor vaartuigen van de EU, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn (PB L 21 van 26.1.2010, blz. 1).

(13)  Overeenkomst betreffende de visserij tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (PB L 226 van 29.8.1980, blz. 48).

(14)  Overeenkomst betreffende de visserij tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de plaatselijke Regering van de Faeröer, anderzijds (PB L 226 van 29.8.1980, blz. 12).

(15)  Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland, anderzijds (PB L 172 van 30.6.2007, blz. 4) en Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in die overeenkomst (PB L 172 van 30.6.2007, blz. 9).

(16)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(17)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(18)  Verordening (EG) nr. 517/2008 van de Commissie van 10 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 850/98 wat betreft de bepaling van de maaswijdte en de meting van de twijndikte van visnetten (PB L 151 van 11.6.2008, blz. 5).

(19)  Verordening (EG) nr. 218/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking) (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 70).

(20)  Verordening (EG) nr. 216/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (herschikking) (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 1).

(21)  Verordening (EG) nr. 217/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking) (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 42).

(22)  Gesloten bij Besluit 2002/738/EG van de Raad (PB L 234 van 31.8.2002, blz. 39).

(23)  De Unie is tot het verdrag toegetreden bij Besluit 86/238/EEG van de Raad (PB L 162 van 18.6.1986, blz. 33).

(24)  Verordening (EG) nr. 601/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot vaststelling van bepaalde controlemaatregelen voor de visserij in het verdragsgebied van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren (PB L 97 van 1.4.2004, blz. 16).

(25)  Gesloten bij Besluit 2006/539/EG van de Raad (PB L 224 van 16.8.2006, blz. 22).

(26)  De Unie is tot de overeenkomst toegetreden bij Besluit 95/399/EG van de Raad (PB L 236 van 5.10.1995, blz. 24).

(27)  Gesloten bij Besluit 2008/780/EG van de Raad (PB L 268 van 9.10.2008, blz. 27).

(28)  De Unie is tot het verdrag toegetreden bij Besluit 2005/75/EG van de Raad (PB L 32 van 4.2.2005, blz. 1).

(29)  Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad van 29 september 2008 betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren (PB L 286 van 29.10.2008, blz. 33).

(30)  Verordening (EG) nr. 2347/2002 van de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de toegang tot diepzeebestanden en bij de visserij daarop in acht te nemen voorschriften (PB L 351 van 28.12.2002, blz. 6).


BIJLAGE I

TAC'S, PER SOORT EN PER GEBIED (IN TON LEVEND GEWICHT, TENZIJ ANDERS VERMELD), VOOR EU-VAARTUIGEN IN GEBIEDEN MET TAC'S EN VOOR VAARTUIGEN VAN DERDE LANDEN IN DE EU-WATEREN

De onderstaande tabellen bevatten de TAC's en quota (in ton levend gewicht, tenzij anders vermeld) per bestand en, in voorkomend geval, de voorwaarden die er functioneel verband mee houden.

Alle in deze bijlage vastgestelde TAC's worden als quota beschouwd voor de toepassing van deze verordening en vallen derhalve onder het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1224/2009, met name de artikelen 33 en 34. Tenzij anders bepaald zijn de verwijzingen naar visserijsectoren verwijzingen naar ICES-zones.

Per gebied staan de visbestanden vermeld in alfabetische volgorde op de Latijnse naam van de vissoort. In de onderstaande overzichtstabel staan naast de in deze verordening gebruikte wetenschappelijke namen de corresponderende gewone namen vermeld:

Wetenschappelijke benaming

Drielettercode

Gewone naam

Amblyraja radiata

RJR

Sterrog

Ammodytes spp.

SAN

Zandspieringen

Argentina silus

ARU

Grote zilvervis

Beryx spp.

ALF

Beryx spp.

Brosme brosme

USK

Lom

Caproidae

BOR

Evervissen

Centrophorus squamosus

GUQ

Schubzwelghaai

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugese ijshaai

Chaceon maritae

CGE

Rode diepzeekrab

Champsocephalus gunnari

ANI

IJsvis

Chionoecetes spp.

PCR

Pacifische sneeuwkrabben

Clupea harengus

HER

Haring

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadiervis

Dalatias licha

SCK

Zwarte haai

Deania calcea

DCA

Spitssnuitsnavelhaai

Dipturus batis

RJB

Vleet

Dissostichus eleginoides

TOP

Zwarte patagonische ijsheek

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjovis

Etmopterus princeps

ETR

Grote lantaarnhaai

Etmopterus pusillus

ETP

Gladde lantaarnhaai

Euphausia superba

KRI

Antarctisch krill

Gadus morhua

COD

Kabeljauw

Galeorhinus galeus

GAG

Ruwe haai

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Witje

Hippoglossoides platessoides

PLA

Amerikaanse schol

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Heilbot

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlantische slijmkop

Illex illecebrosus

SQI

Kortvinpijlinktvis

Lamna nasus

POR

Haringhaai

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grijze zuidpoolkabeljauw

Lepidorhombus spp.

LEZ

Scharretongen

Leucoraja circularis

RJI

Zandrog

Leucoraja fullonica

RJF

Kaardrog

Leucoraja naevus

RJN

Grootoogrog

Limanda ferruginea

YEL

Geelstaartschar

Limanda limanda

DAB

Schar

Lophiidae

ANF

Zeeduivels

Macrourus spp.

GRV

Grenadiervissen

Makaira nigricans

BUM

Blauwe marlijn

Mallotus villosus

CAP

Lodde

Martialia hyadesi

SQS

Inktvis

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Schelvis

Merlangius merlangus

WHG

Wijting

Merluccius merluccius

HKE

Heek

Micromesistius poutassou

WHB

Blauwe wijting

Microstomus kitt

LEM

Tongschar

Molva dypterygia

BLI

Blauwe leng

Molva molva

LIN

Leng

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Pandalus borealis

PRA

Noorse garnaal

Paralomis spp.

PAI

Krabben

Penaeus spp.

PEN

Peneide garnalen

Platichthys flesus

FLE

Bot

Pleuronectes platessa

PLE

Schol

Pleuronectiformes

FLX

Platvissen

Pollachius pollachius

POL

Pollak

Pollachius virens

POK

Koolvis

Psetta maxima

TUR

Tarbot

Raja brachyura

RJH

Blonde rog

Raja clavata

RJC

Stekelrog

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Noorse rog

Raja microocellata

RJE

Kleinoogrog

Raja montagui

RJM

Gevlekte rog

Raja undulata

RJU

Golfrog

Rajiformes - Rajidae

SRX

Roggen

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

Rostroraja alba

RJA

Witte rog

Scomber scombrus

MAC

Makreel

Scophthalmus rhombus

BLL

Griet

Sebastes spp.

RED

Roodbaarzen

Solea solea

SOL

Tong

Solea spp.

SOX

Tongen

Sprattus sprattus

SPR

Sprot

Squalus acanthias

DGS

Doornhaai

Tetrapturus albidus

WHM

Witte marlijn

Thunnus maccoyii

SBF

Zuidelijke blauwvintonijn

Thunnus obesus

BET

Grootoogtonijn

Thunnus thynnus

BFT

Blauwvintonijn

Trachurus spp.

JAX

Horsmakrelen

Trisopterus esmarkii

NOP

Kever

Urophycis tenuis

HKW

Witte heek

Xiphias gladius

SWO

Zwaardvis

De onderstaande concordantietabel van gewone benamingen en wetenschappelijke benamingen wordt uitsluitend ter verduidelijking gegeven:

Amerikaanse schol

PLA

Hippoglossoides platessoides

Ansjovis

ANE

Engraulis encrasicolus

Antarctisch krill

KRI

Euphausia superba

Atlantische slijmkop

ORY

Hoplostethus atlanticus

Beryx spp.

ALF

Beryx spp.

Blauwe leng

BLI

Molva dypterygia

Blauwe marlijn

BUM

Makaira nigricans

Blauwe wijting

WHB

Micromesistius poutassou

Blauwvintonijn

BFT

Thunnus thynnus

Blonde rog

RJH

Raja brachyura

Bot

FLE

Platichthys flesus

Doornhaai

DGS

Squalus acanthias

Evervissen

BOR

Caproidae

Geelstaartschar

YEL

Limanda ferruginea

Gevlekte rog

RJM

Raja montagui

Gladde lantaarnhaai

ETP

Etmopterus pusillus

Golfrog

RJU

Raja undulata

Grenadiervis

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiervissen

GRV

Macrourus spp.

Griet

BLL

Scophthalmus rhombus

Grijze zuidpoolkabeljauw

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Grootoogrog

RJN

Leucoraja naevus

Grootoogtonijn

BET

Thunnus obesus

Grote lantaarnhaai

ETR

Etmopterus princeps

Grote zilvervis

ARU

Argentina silus

Haring

HER

Clupea harengus

Haringhaai

POR

Lamna nasus

Heek

HKE

Merluccius merluccius

Heilbot

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Horsmakrelen

JAX

Trachurus spp.

IJsvis

ANI

Champsocephalus gunnari

Inktvis

SQS

Martialia hyadesi

Kaardrog

RJF

Leucoraja fullonica

Kabeljauw

COD

Gadus morhua

Kever

NOP

Trisopterus esmarkii

Kleinoogrog

RJE

Raja microocellata

Koolvis

POK

Pollachius virens

Kortvinpijlinktvis

SQI

Illex illecebrosus

Krabben

PAI

Paralomis spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Leng

LIN

Molva molva

Lodde

CAP

Mallotus villosus

Lom

USK

Brosme brosme

Makreel

MAC

Scomber scombrus

Noorse garnaal

PRA

Pandalus borealis

Noorse rog

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Pacifische sneeuwkrabben

PCR

Chionoecetes spp.

Peneide garnalen

PEN

Penaeus spp.

Platvissen

FLX

Pleuronectiformes

Pollak

POL

Pollachius pollachius

Portugese ijshaai

CYO

Centroscymnus coelolepis

Rode diepzeekrab

CGE

Chaceon maritae

Roggen

SRX

Rajiformes - Rajidae

Roodbaarzen

RED

Sebastes spp.

Ruwe haai

GAG

Galeorhinus galeus

Schar

DAB

Limanda limanda

Scharretongen

LEZ

Lepidorhombus spp.

Schelvis

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Schol

PLE

Pleuronectes platessa

Schubzwelghaai

GUQ

Centrophorus squamosus

Spitssnuitsnavelhaai

DCA

Deania calcea

Sprot

SPR

Sprattus sprattus

Stekelrog

RJC

Raja clavata

Sterrog

RJR

Amblyraja radiata

Tarbot

TUR

Psetta maxima

Tong

SOL

Solea solea

Tongen

SOX

Solea spp.

Tongschar

LEM

Microstomus kitt

Vleet

RJB

Dipturus batis

Wijting

WHG

Merlangius merlangus

Witje

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witte heek

HKW

Urophycis tenuis

Witte marlijn

WHM

Tetrapturus albidus

Witte rog

RJA

Rostroraja alba

Zandrog

RJI

Leucoraja circularis

Zandspieringen

SAN

Ammodytes spp.

Zeeduivels

ANF

Lophiidae

Zuidelijke blauwvintonijn

SBF

Thunnus maccoyii

Zwaardvis

SWO

Xiphias gladius

Zwarte haai

SCK

Dalatias licha

Zwarte patagonische ijsheek

TOP

Dissostichus eleginoides

BIJLAGE IA

Skagerrak, Kattegat, ICES-zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV, EU-wateren van CECAF en wateren van Frans Guyana

Soort

:

Zandspieringen

Ammodytes spp.

Gebied

:

Noorse wateren van IV

(SAN/04-N.)

Denemarken

0

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Verenigd Koninkrijk

0

EU

0

TAC

Niet relevant


Soort

:

Zandspieringen en bijvangsten

Ammodytes spp.

Gebied

:

EU-wateren van IIa, IIIa en IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Denemarken

228 514 (2)

Analytische TAC

Verenigd Koninkrijk

4 995 (2)

Duitsland

350 (2)

Zweden

8 391 (2)

Niet toegewezen

2 750 (2)

EU

242 250 (2)  (4)

Noorwegen

20 000

TAC

265 000

Bijzondere voorwaarden:

Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande beheersgebieden voor zandspieringen als bepaald in bijlage IID, niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

Gebied

:

EU-wateren van beheersgebieden voor zandspieringen

 

1

2

3 ()

4 ()

5 ()

6 ()

7 ()

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Denemarken

185 398

43 117

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

4 052

942

Duitsland

287

66

Zweden

6 808

1 583

EU

196 545

45 708

Noorwegen

16 626

3 774

Niet toegewezen

2 231

519

()  Nog vast te stellen


Soort

:

Grote zilvervis

Argentina silus

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van I en II

(ARU/1/2.)

Duitsland

28

Analytische TAC

Frankrijk

9

Nederland

22

Verenigd Koninkrijk

44

EU

103

TAC

103


Soort

:

Grote zilvervis

Argentina silus

Gebied

:

EU-wateren van III en IV

(ARU/3/4.)

Denemarken

1 040

Analytische TAC

Duitsland

11

Frankrijk

8

Ierland

8

Nederland

49

Zweden

41

Verenigd Koninkrijk

19

EU

1 176

TAC

1 176


Soort

:

Grote zilvervis

Argentina silus

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van V, VI en VII

(ARU/567.)

Duitsland

357

Analytische TAC

Frankrijk

8

Ierland

331

Nederland

3 733

Verenigd Koninkrijk

262

EU

4 691

TAC

4 691


Soort

:

Lom

Brosme brosme

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van I, II en XIV

(USK/1214EI)

Duitsland

6 (6)

Analytische TAC

Frankrijk

6 (6)

Verenigd Koninkrijk

6

Overige

3 (6)

EU

21 (6)

TAC

21


Soort

:

Lom

Brosme brosme

Gebied

:

IIIa; EU-wateren van deelsectoren 22-32

(USK/3A/BCD)

Denemarken

12

Analytische TAC

Zweden

6

Duitsland

6

EU

24

TAC

24


Soort

:

Lom

Brosme brosme

Gebied

:

EU-wateren van IV

(USK/04-C.)

Denemarken

53

Analytische TAC

Duitsland

16

Frankrijk

37

Zweden

5

Verenigd Koninkrijk

80

Overige

5 (7)

EU

196

TAC

196


Soort

:

Lom

Brosme brosme

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van V, VI en VII

(USK/567EI.)

Duitsland

4

Analytische TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Spanje

14

Frankrijk

172

Ierland

17

Verenigd Koninkrijk

83

Overige

4 (8)

EU

294

Noorwegen

2 923 (9)  (10)  (11)

TAC

3 217


Soort

:

Lom

Brosme brosme

Gebied

:

Noorse wateren van IV

(USK/04-N.)

België

0

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

165

Duitsland

1

Frankrijk

0

Nederland

0

Verenigd Koninkrijk

4

EU

170

TAC

Niet relevant


Soort

:

Evervissen

Caproidae

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van VI, VII en VIII (XXXX.)

(BOR/678-.)

Denemarken

7 900

Voorzorgs-TAC

Ierland

22 227

Verenigd Koninkrijk

1 223

Alle lidstaten

1 650

EU

33 000

TAC

33 000


Soort

:

Haring (12)

Clupea harengus

Gebied

:

IIIa

(HER/03A.)

Denemarken

12 368 (13)  (14)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Duitsland

198 (13)  (14)

Zweden

12 938 (13)  (14)

Niet toegewezen

495 (13)  (15)

EU

25 504 (13)  (14)

TAC

30 000


Soort

:

Haring (16)

Clupea harengus

Gebied

:

EU-wateren en Noorse wateren van IV benoorden 53°30′NB

(HER/04AB.)

Denemarken

27 707

Analytische TAC.

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Duitsland

17 423

Frankrijk

11 888

Nederland

26 579

Zweden

2 035

Verenigd Koninkrijk

29 832

EU

115 464

Noorwegen

58 000 (17)

TAC

200 000

Bijzondere voorwaarde:

Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in het onderstaande gebied niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

 

Noorse wateren bezuiden 62°NB

(HER/*04N-)

EU

50 000


Soort

:

Haring (18)

Clupea harengus

Gebied

:

Noorse wateren bezuiden 62°NB

(HER/04-N.)

Zweden

846 (18)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

EU

846

TAC

200 000


Soort

:

Haring (19)

Clupea harengus

Gebied

:

Bijvangsten in IIIa

(HER/03A-BC)

Denemarken

5 692

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Duitsland

51

Zweden

916

EU

6 659

TAC

6 659


Soort

:

Haring (20)

Clupea harengus

Gebied

:

Bijvangsten in IV, VIId en in EU-wateren van IIa

(HER/2A47DX)

België

82

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

15 833

Duitsland

82

Frankrijk

82

Nederland

82

Zweden

77

Verenigd Koninkrijk

301

EU

16 539

TAC

16 539


Soort

:

Haring (21)

Clupea harengus

Gebied

:

IVc, VIId (22)

(HER/4CXB7D)

België

7 100 (23)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

395 (23)

Duitsland

248 (23)

Frankrijk

6 447 (23)

Nederland

10 092 (23)

Verenigd Koninkrijk

2 254 (23)

EU

26 536

TAC

26 536


Soort

:

Haring

Clupea harengus

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN (24)

(HER/5B6ANB)

Duitsland

2 432 (25)

Analytische TAC

Frankrijk

460 (25)

Ierland

3 286 (25)

Nederland

2 432 (25)

Verenigd Koninkrijk

13 145 (25)

Niet toegewezen

726 (26)

EU

21 755 (25)

TAC

22 481


Soort

:

Haring

Clupea harengus

Gebied

:

VIIb; VIIc; VIaS (27)

(HER/6AS7BC)

Ierland

4 065

Analytische TAC

Nederland

406

EU

4 471

TAC

4 471


Soort

:

Haring

Clupea harengus

Gebied

:

VI Clyde (28)

(HER/06ACL.)

Verenigd Koninkrijk

Nog vast te stellen (29)

Voorzorgs-TAC

EU

Nog vast te stellen (30)

TAC

Nog vast te stellen (30)


Soort

:

Haring

Clupea harengus

Gebied

:

VIIa (31)

(HER/07A/MM)

Ierland

1 374

Analytische TAC

Verenigd Koninkrijk

3 906

EU

5 280

TAC

5 280


Soort

:

Haring

Clupea harengus

Gebied

:

VIIe en VIIf

(HER/7EF.)

Frankrijk

490

Voorzorgs-TAC

Verenigd Koninkrijk

490

EU

980

TAC

980


Soort

:

Haring

Clupea harengus

Gebied

:

VIIg (32), VIIh (32), VIIj (32) en VIIk (32)

(HER/7G-K.)

Duitsland

147

Analytische TAC

Frankrijk

815

Ierland

11 407

Nederland

815

Verenigd Koninkrijk

16

EU

13 200

TAC

13 200


Soort

:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Gebied

:

IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanje

3 635

Analytische TAC

Portugal

3 965

EU

7 600

TAC

7 600


Soort

:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

België

10 (33)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

3 068 (33)

Duitsland

77 (33)

Nederland

19 (33)

Zweden

537 (33)

EU

3 711

TAC

3 835


Soort

:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Denemarken

118

Analytische TAC

Duitsland

2

Zweden

70

EU

190

TAC

190


Soort

:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied

:

IV; EU-wateren van IIa; het gedeelte van IIIa dat niet bij het Skagerrak of het Kattegat hoort

(COD/2A3AX4)

België

793 (34)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

4 557 (34)

Duitsland

2 889 (34)

Frankrijk

980 (34)

Nederland

2 575 (34)

Zweden

30 (34)

Verenigd Koninkrijk

10 455 (34)

EU

22 279

Noorwegen

4 563 (35)

TAC

26 842

Bijzondere voorwaarde:

Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in het onderstaande gebied niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

 

Noorse wateren van IV

(COD/*04N-)

EU

19 363


Soort

:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied

:

Noorse wateren bezuiden 62°NB

(COD/04-N.)

Zweden

382 (36)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

EU

382

TAC

Niet relevant


Soort

:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied

:

VIb; EU-wateren en internationale wateren van Vb ten westen van 12o 00′ WL en van XII en XIV

(COD/5W6-14)

België

0

Voorzorgs-TAC

Duitsland

1

Frankrijk

12

Ierland

17

Verenigd Koninkrijk

48

EU

78

TAC

78


Soort

:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied

:

VIa; EU-wateren en internationale wateren van Vb ten oosten van 12° 00′ WL

(COD/5BE6A)

België

0

Analytische TAC

Duitsland

3

Frankrijk

29

Ierland

40

Verenigd Koninkrijk

110

EU

182

TAC

182


Soort

:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied

:

VIIa

(COD/07A.)

België

7

Analytische TAC

Frankrijk

19

Ierland

332

Nederland

2

Verenigd Koninkrijk

146

EU

506

TAC

506


Soort

:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied

:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

België

167

Analytische TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

2 735

Ierland

825

Nederland

1

Verenigd Koninkrijk

295

EU

4 023

TAC

4 023


Soort

:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied

:

VIId

(COD/07D.)

België

67 (37)

Analytische TAC

Frankrijk

1 313 (37)

Nederland

39 (37)

Verenigd Koninkrijk

145 (37)

EU

1 564

TAC

1 564


Soort

:

Haringhaai

Lamna nasus

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XII

(POR/3-12)

Denemarken

0

Analytische TAC

Frankrijk

0

Duitsland

0

Ierland

0

Spanje

0

Verenigd Koninkrijk

0

EU

0

TAC

0


Soort

:

Scharretongen

Lepidorhombus spp.

Gebied

:

EU-wateren van IIa en IV

(LEZ/2AC4-C)

België

6

Analytische TAC

Denemarken

5

Duitsland

5

Frankrijk

30

Nederland

24

Verenigd Koninkrijk

1 775

EU

1 845

TAC

1 845


Soort

:

Scharretongen

Lepidorhombus spp.

Gebied

:

VI; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

(LEZ/561214)

Spanje

385

Analytische TAC

Frankrijk

1 501

Ierland

439

Verenigd Koninkrijk

1 062

EU

3 387

TAC

3 387


Soort

:

Scharretongen

Lepidorhombus spp.

Gebied

:

VII

(LEZ/07.)

België

494

Analytische TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Spanje

5 490

Frankrijk

6 663

Ierland

3 029

Verenigd Koninkrijk

2 624

EU

18 300

TAC

18 300


Soort

:

Scharretongen

Lepidorhombus spp.

Gebied

:

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spanje

999

Analytische TAC

Frankrijk

807

EU

1 806

TAC

1 806


Soort

:

Scharretongen

Lepidorhombus spp.

Gebied

:

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanje

1 010

Analytische TAC

Frankrijk

50

Portugal

34

EU

1 094

TAC

1 094


Soort

:

Schar en bot

Limanda limanda en Platichthys flesus

Gebied

:

EU-wateren van IIa en IV

(D/F/2AC4-C)

België

503

Voorzorgs-TAC

Denemarken

1 888

Duitsland

2 832

Frankrijk

196

Nederland

11 421

Zweden

6

Verenigd Koninkrijk

1 588

EU

18 434

TAC

18 434


Soort

:

Zeeduivels

Lophiidae

Gebied

:

EU-wateren van IIa en IV

(ANF/2AC4-C)

België

341 (38)

Analytische TAC

Denemarken

752 (38)

Duitsland

367 (38)

Frankrijk

70 (38)

Nederland

258 (38)

Zweden

9 (38)

Verenigd Koninkrijk

7 846 (38)

EU

9 643 (38)

TAC

9 643


Soort

:

Zeeduivels

Lophiidae

Gebied

:

Noorse wateren van IV

(ANF/04-N.)

België

45

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

1 152

Duitsland

18

Nederland

16

Verenigd Koninkrijk

269

EU

1 500

TAC

Niet relevant


Soort

:

Zeeduivels

Lophiidae

Gebied

:

VI; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

(ANF/561214)

België

196

Analytische TAC

Duitsland

224

Spanje

210

Frankrijk

2 412

Ierland

546

Nederland

189

Verenigd Koninkrijk

1 679

EU

5 456

TAC

5 456


Soort

:

Zeeduivels

Lophiidae

Gebied

:

VII

(ANF/07.)

België

2 984 (39)

Analytische TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

333 (39)

Spanje

1 186 (39)

Frankrijk

19 149 (39)

Ierland

2 447 (39)

Nederland

386 (39)

Verenigd Koninkrijk

5 807 (39)

EU

32 292 (39)

TAC

32 292 (39)


Soort

:

Zeeduivels

Lophiidae

Gebied

:

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spanje

1 318

Analytische TAC

Frankrijk

7 335

EU

8 653

TAC

8 653


Soort

:

Zeeduivels

Lophiidae

Gebied

:

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanje

1 310

Analytische TAC

Frankrijk

1

Portugal

260

EU

1 571

TAC

1 571


Soort

:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied

:

IIIa; EU-wateren van deelsectoren 22-32

(HAD/3A/BCD)

België

10

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

1 688

Duitsland

107

Nederland

2

Zweden

200

EU

2 007

TAC

2 095


Soort

:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied

:

IV; EU-wateren van IIa

(HAD/2AC4.)

België

196

Analytische TAC

Denemarken

1 349

Duitsland

858

Frankrijk

1 496

Nederland

147

Zweden

136

Verenigd Koninkrijk

22 250

EU

26 432

Noorwegen

7 625

TAC

34 057

Bijzondere voorwaarde:

Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in het onderstaande gebied niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

 

Noorse wateren van IV

(HAD/*04N-)

EU

19 662


Soort

:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied

:

Noorse wateren bezuiden 62°NB

(HAD/04-N.)

Zweden

707 (40)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

EU

707

TAC

Niet relevant


Soort

:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van VIb, XII en XIV

(HAD/6B1214)

België

8

Analytische TAC

Duitsland

10

Frankrijk

413

Ierland

295

Verenigd Koninkrijk

3 022

EU

3 748

TAC

3 748


Soort

:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van Vb en VIa

(HAD/5BC6A.)

België

2

Analytische TAC

Duitsland

3

Frankrijk

111

Ierland

328

Verenigd Koninkrijk

1 561

EU

2 005

TAC

2 005


Soort

:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied

:

VIIb-k, VIII, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

België

148

Analytische TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

8 877

Ierland

2 959

Verenigd Koninkrijk

1 332

EU

13 316

TAC

13 316


Soort

:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied

:

VIIa

(HAD/07A.)

België

21

Analytische TAC

Frankrijk

95

Ierland

570

Verenigd Koninkrijk

631

EU

1 317

TAC

1 317


Soort

:

Wijting

Merlangius merlangus

Gebied

:

IIIa

(WHG/03A.)

Denemarken

929

Voorzorgs-TAC

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Nederland

3

Zweden

99

EU

1 031

TAC

1 050


Soort

:

Wijting

Merlangius merlangus

Gebied

:

IV; EU-wateren van IIa

(WHG/2AC4.)

België

286

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

1 236

Duitsland

321

Frankrijk

1 857

Nederland

714

Zweden

2

Verenigd Koninkrijk

8 933

EU

13 349

Noorwegen

1 483 (41)

TAC

14 832

Bijzondere voorwaarde:

Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in het onderstaande gebied niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

 

Noorse wateren van IV

(WHG/*04N-)

EU

9 044


Soort

:

Wijting

Merlangius merlangus

Gebied

:

VI; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

(WHG/561214)

Duitsland

2

Analytische TAC

Frankrijk

39

Ierland

97

Verenigd Koninkrijk

185

EU

323

TAC

323


Soort

:

Wijting

Merlangius merlangus

Gebied

:

VIIa

(WHG/07A.)

België

0

Analytische TAC

Frankrijk

4

Ierland

68

Nederland

0

Verenigd Koninkrijk

46

EU

118

TAC

118


Soort

:

Wijting

Merlangius merlangus

Gebied

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

(WHG/7X7A-C)

België

158

Analytische TAC

Artikel 11 van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

9 726

Ierland

4 865

Nederland

79

Verenigd Koninkrijk

1 740

EU

16 568

TAC

16 568


Soort

:

Wijting

Merlangius merlangus

Gebied

:

VIII

(WHG/08.)

Spanje

1 270

Voorzorgs-TAC

Frankrijk

1 905

EU

3 175

TAC

3 175


Soort

:

Wijting

Merlangius merlangus

Gebied

:

IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugal

Nog vast te stellen (42)

Voorzorgs-TAC

EU

Nog vast te stellen (43)

TAC

Nog vast te stellen (43)


Soort

:

Wijting en pollak

Merlangius merlangus en Pollachius pollachius

Gebied

:

Noorse wateren bezuiden 62°NB

(W/P/04-N.)

Zweden

190 (44)

Voorzorgs-TAC.

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

EU

190

TAC

Niet relevant


Soort

:

Heek

Merluccius merluccius

Gebied

:

IIIa; EU-wateren van deelsectoren 22-32

(HKE/3A/BCD)

Denemarken

1 531

Analytische TAC

Zweden

130

EU

1 661

TAC

1 661 (45)


Soort

:

Heek

Merluccius merluccius

Gebied

:

EU-wateren van IIa en IV

(HKE/2AC4-C)

België

28

Analytische TAC

Denemarken

1 119

Duitsland

128

Frankrijk

248

Nederland

64

Verenigd Koninkrijk

348

EU

1 935

TAC

1 935 (46)


Soort

:

Heek

Merluccius merluccius

Gebied

:

VI en VII; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

(HKE/571214)

België

284 (47)

Analytische TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Spanje

9 109

Frankrijk

14 067 (47)

Ierland

1 704

Nederland

183 (47)

Verenigd Koninkrijk

5 553 (47)

EU

30 900

TAC

30 900 (48)

Bijzondere voorwaarde:

Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande gebieden niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

(HKE/*8ABDE)

België

37

Spanje

1 469

Frankrijk

1 469

Ierland

184

Nederland

18

Verenigd Koninkrijk

827

EU

4 004


Soort

:

Heek

Merluccius merluccius

Gebied

:

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

(HKE/8ABDE.)

België

9 (49)

Analytische TAC

Spanje

6 341

Frankrijk

14 241

Nederland

18 (49)

Verenigd Koninkrijk

5 553 (49)

EU

20 609

TAC

20 609 (50)

Bijzondere voorwaarde:

Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande gebieden niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

 

VI en VII; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

(HKE/*57-14)

België

2

Spanje

1 837

Frankrijk

3 305

Nederland

6

EU

5 150


Soort

:

Heek

Merluccius merluccius

Gebied

:

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanje

6 844

Analytische TAC

Frankrijk

657

Portugal

3 194

EU

10 695

TAC

10 695


Soort

:

Blauwe wijting

Micromesistius poutassou

Gebied

:

Noorse wateren van II en IV

(WHB/4AB-N.)

Denemarken

0

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Verenigd Koninkrijk

0

EU

0

TAC

0


Soort

:

Blauwe wijting

Micromesistius poutassou

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

(WHB/1X14).

Denemarken

1 533 (51)

Analytische TAC

Duitsland

596 (51)

Spanje

1 300 (51)

Frankrijk

1 067 (51)

Ierland

1 187 (51)

Nederland

1 869 (51)

Portugal

121 (51)

Zweden

379 (51)

Verenigd Koninkrijk

1 990 (51)

EU

10 042 (51)

TAC

40 100


Soort

:

Blauwe wijting

Micromesistius poutassou

Gebied

:

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanje

824

Analytische TAC

Portugal

206

EU

1 030 (52)

TAC

40 100


Soort

:

Blauwe wijting

Micromesistius poutassou

Gebied

:

EU-wateren van II, IVa, V, VI ten noorden van 56° 30′ NB en VII ten westen van 12o WL

(WHB/24A567)

Noorwegen

6 461 (53)  (54)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

TAC

40 100


Soort

:

Tongschar en witje

Microstomus kitt en Glyptocephalus cynoglossus

Gebied

:

EU-wateren van IIa en IV

(L/W/2AC4-C)

België

346

Voorzorgs-TAC

Denemarken

953

Duitsland

122

Frankrijk

261

Nederland

793

Zweden

11

Verenigd Koninkrijk

3 905

EU

6 391

TAC

6 391


Soort

:

Blauwe leng

Molva dypterygia

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van Vb, VI, VII

(BLI/5B67-) (57)

Duitsland

18 (60)

Analytische TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Estland

3 (60)

Spanje

57 (60)

Frankrijk

1 297 (60)

Ierland

5 (60)

Litouwen

1 (60)

Polen

1 (60)

Verenigd Koninkrijk

330 (60)

Overige

5 (55)  (60)

Niet toegewezen

165 (61)

EU

1 717 (60)

Noorwegen

150 (56)

TAC

2 032


Soort

:

Blauwe leng

Molva dypterygia

Gebied

:

Internationale wateren van XII

(BLI/XXX) (62)

Estland

2

Analytische TAC

Spanje

778

Frankrijk

19

Litouwen

7

Verenigd Koninkrijk

7

Overige

2 (62)

EU

815

TAC

815


Soort

:

Leng

Molva molva

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van I en II

(LIN/1/2.)

Denemarken

8

Analytische TAC

Duitsland

8

Frankrijk

8

Verenigd Koninkrijk

8

Overige

4 (63)

EU

36

TAC

36


Soort

:

Leng

Molva molva

Gebied

:

IIIa; EU-wateren van deelsectoren 22-32

(LIN/3A/BCD)

België

7 (64)

Analytische TAC

Denemarken

51

Duitsland

7 (64)

Zweden

20

Verenigd Koninkrijk

7 (64)

EU

92

TAC

92


Soort

:

Leng

Molva molva

Gebied

:

EU-wateren van IV

(LIN/04.)

België

16

Analytische TAC

Denemarken

243

Duitsland

150

Frankrijk

135

Nederland

5

Zweden

10

Verenigd Koninkrijk

1 869

EU

2 428

TAC

2 428


Soort

:

Leng

Molva molva

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van V

(LIN/05.)

België

9

Voorzorgs-TAC

Denemarken

6

Duitsland

6

Frankrijk

6

Verenigd Koninkrijk

6

EU

33

TAC

33


Soort

:

Leng

Molva molva

Gebied

:

EU-wateren en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

(LIN/6X14.)

België

29 (67)

Analytische TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

5 (67)

Duitsland

106 (67)

Spanje

2 150 (67)

Frankrijk

2 293 (67)

Ierland

575 (67)

Portugal

5 (67)

Verenigd Koninkrijk

2 641 (67)

Niet toegewezen

220 (68)

EU

7 804 (67)

Noorwegen

6 140 (65)  (66)

TAC

14 164


Soort

:

Leng

Molva molva

Gebied

:

Noorse wateren van IV

(LIN/04-N.)

België

6

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

747

Duitsland

21

Frankrijk

8

Nederland

1

Verenigd Koninkrijk

67

EU

850

TAC

Niet relevant


Soort

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Gebied

:

IIIa; EU-wateren van deelsectoren 22-32

(NEP/3A/BCD)

Denemarken

3 800

Analytische TAC

Duitsland

11

Zweden

1 359

EU

5 170

TAC

5 170


Soort

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Gebied

:

EU-wateren van IIa en IV

(NEP/2AC4-C)

België

1 227

Analytische TAC

Denemarken

1 227

Duitsland

18

Frankrijk

36

Nederland

631

Verenigd Koninkrijk

20 315

EU

23 454

TAC

23 454


Soort

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Gebied

:

Noorse wateren van IV

(NEP/04-N.)

Denemarken

1 135

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Duitsland

1

Verenigd Koninkrijk

64

EU

1 200

TAC

Niet relevant


Soort

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Gebied

:

VI; EU-wateren en internationale wateren van Vb

(NEP/5BC6.)

Spanje

28

Analytische TAC

Frankrijk

111

Ierland

185

Verenigd Koninkrijk

13 357

EU

13 681

TAC

13 681


Soort

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Gebied

:

VII

(NEP/07.)

Spanje

1 306 (69)

Analytische TAC

Frankrijk

5 291

Ierland

8 025

Verenigd Koninkrijk

7 137

EU

21 759

TAC

21 759


Soort

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Gebied

:

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spanje

234

Analytische TAC

Frankrijk

3 665

EU

3 899

TAC

3 899


Soort

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Gebied

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spanje

87

Analytische TAC

Frankrijk

4

EU

91

TAC

91


Soort

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Gebied

:

IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spanje

76

Analytische TAC

Portugal

227

EU

303

TAC

303


Soort

:

Noorse garnaal

Pandalus borealis

Gebied

:

IIIa

(PRA/03A.)

Denemarken

2 891

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Zweden

1 557

EU

4 448

TAC

8 330


Soort

:

Noorse garnaal

Pandalus borealis

Gebied

:

EU-wateren van IIa en IV

(PRA/2AC4-C)

Denemarken

2 673

Analytische TAC

Nederland

25

Zweden

108

Verenigd Koninkrijk

792

EU

3 598

TAC

3 598


Soort

:

Noorse garnaal

Pandalus borealis

Gebied

:

Noorse wateren bezuiden 62°NB

(PRA/04-N.)

Denemarken

357

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Zweden

123 (70)

EU

480

TAC

Niet relevant


Soort

:

Peneide garnalen

Penaeus spp

Gebied

:

Wateren van Frans Guyana

(PEN/FGU.)

Frankrijk

Nog vast te stellen (71)  (72)

Voorzorgs-TAC

EU

Nog vast te stellen (72)  (73)

TAC

Nog vast te stellen (72)  (73)


Soort

:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

België

48

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

6 189

Duitsland

32

Nederland

1 190

Zweden

332

EU

7 791

TAC

7 950


Soort

:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied

:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Denemarken

1 769

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Duitsland

20

Zweden

199

EU

1 988

TAC

1 988


Soort

:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied

:

IV; EU-wateren van IIa; het gedeelte van IIIa dat niet bij het Skagerrak of het Kattegat hoort

(COD/2A3AX4)

België

4 238

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

13 772

Duitsland

3 973

Frankrijk

795

Nederland

26 485

Verenigd Koninkrijk

19 599

EU

68 862

Noorwegen

4 538

TAC

73 400

Bijzondere voorwaarde:

Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in het onderstaande gebied niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

 

Noorse wateren van IV

(PLE/*04N-)

EU

28 527


Soort

:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied

:

VI; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

(PLE/561214)

Frankrijk

10

Voorzorgs-TAC

Ierland

275

Verenigd Koninkrijk

408

EU

693

TAC

693


Soort

:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied

:

VIIa

(PLE/07A.)

België

42

Analytische TAC

Frankrijk

18

Ierland

1 063

Nederland

13

Verenigd Koninkrijk

491

EU

1 627

TAC

1 627


Soort

:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied

:

VIIb en VIIc

(PLE/7BC.)

Frankrijk

16

Voorzorgs-TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Ierland

62

EU

78

TAC

78


Soort

:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied

:

VIId en VIIe

(PLE/7DE.)

België

763

Analytische TAC

Frankrijk

2 545

Verenigd Koninkrijk

1 357

EU

4 665

TAC

4 665


Soort

:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied

:

VIIf en VIIg

(PLE/7FG.)

België

56

Analytische TAC

Frankrijk

101

Ierland

200

Verenigd Koninkrijk

53

EU

410

TAC

410


Soort

:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied

:

VIIh, VIIj en VIIk

(PLE/7HJK.)

België

12

Analytische TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

23

Ierland

81

Nederland

46

Verenigd Koninkrijk

23

EU

185

TAC

185


Soort

:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied

:

VIII, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spanje

66

Voorzorgs-TAC

Frankrijk

263

Portugal

66

EU

395

TAC

395


Soort

:

Pollak

Pollachius pollachius

Gebied

:

VI; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

(POL/561214)

Spanje

6

Voorzorgs-TAC

Frankrijk

190

Ierland

56

Verenigd Koninkrijk

145

EU

397

TAC

397


Soort

:

Pollak

Pollachius pollachius

Gebied

:

VII

(POL/07.)

België

420

Voorzorgs-TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Spanje

25

Frankrijk

9 667

Ierland

1 030

Verenigd Koninkrijk

2 353

EU

13 495

TAC

13 495


Soort

:

Pollak

Pollachius pollachius

Gebied

:

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spanje

252

Voorzorgs-TAC

Frankrijk

1 230

EU

1 482

TAC

1 482


Soort

:

Pollak

Pollachius pollachius

Gebied

:

VIIIc

(POL/08C.)

Spanje

208

Voorzorgs-TAC

Frankrijk

23

EU

231

TAC

231


Soort

:

Pollak

Pollachius pollachius

Gebied

:

IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Spanje

273

Voorzorgs-TAC

Portugal

9

EU

282

TAC

282


Soort

:

Koolvis

Pollachius virens

Gebied

:

IIIa en IV; EU-wateren van IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32

(POK/2A34.)

België

32

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

3 788

Duitsland

9 565

Frankrijk

22 508

Nederland

96

Zweden

520

Verenigd Koninkrijk

7 333

EU

43 842

Noorwegen

49 476 (74)

TAC

93 318


Soort

:

Koolvis

Pollachius virens

Gebied

:

VI; EU-wateren en internationale wateren van Vb, XII en XIV

(POK/561214)

Duitsland

543

Analytische TAC

Frankrijk

5 393

Ierland

429

Verenigd Koninkrijk

3 317

EU

9 682

TAC

9 682


Soort

:

Koolvis

Pollachius virens

Gebied

:

Noorse wateren bezuiden 62°NB

(POK/04-N.)

Zweden

880 (75)

Analytische TAC

EU

880

TAC

Niet relevant


Soort

:

Koolvis

Pollachius virens

Gebied

:

VII, VIII, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

België

6

Voorzorgs-TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

1 375

Ierland

1 516

Verenigd Koninkrijk

446

EU

3 343

TAC

3 343


Soort

:

Tarbot en griet

Psetta maxima en Scopthalmus rhombus

Gebied

:

EU-wateren van IIa en IV

(T/B/2AC4-C)

België

340

Voorzorgs-TAC

Denemarken

727

Duitsland

186

Frankrijk

88

Nederland

2 579

Zweden

5

Verenigd Koninkrijk

717

EU

4 642

TAC

4 642


Soort

:

Roggen

Rajidae

Gebied

:

EU-wateren van IIa en IV

(SRX/2AC4-C)

België

235 (76)  (77)  (78)

Analytische TAC

Denemarken

9 (76)  (77)  (78)

Duitsland

12 (76)  (77)  (78)

Frankrijk

37 (76)  (77)  (78)

Nederland

201 (76)  (77)  (78)

Verenigd Koninkrijk

903 (76)  (77)  (78)

EU

1 397 (76)  (78)

TAC

1 397 (78)


Soort

:

Roggen

Rajidae

Gebied

:

EU-wateren van IIIa

(SRX/03-C.)

Denemarken

45 (79)  (80)

Analytische TAC

Zweden

13 (79)  (80)

EU

58 (79)  (80)

TAC

58 (80)


Soort

:

Roggen

Rajidae

Gebied

:

EU-wateren van VIa, VIb, VIIa-c en VIIe-k

(SRX/67AKXD)

België

1 027 (81)  (82)  (83)

Analytische TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Estland

6 (81)  (82)  (83)

Frankrijk

4 612 (81)  (82)  (83)

Duitsland

14 (81)  (82)  (83)

Ierland

1 485 (81)  (82)  (83)

Litouwen

24 (81)  (82)  (83)

Netherlands

4 (81)  (82)  (83)

Portugal

25 (81)  (82)  (83)

Spanje

1 241 (81)  (82)  (83)

Verenigd Koninkrijk

2 941 (81)  (82)  (83)

EU

11 379 (81)  (82)  (83)

TAC

11 379 (82)


Soort

:

Roggen

Rajidae

Gebied

:

EU-wateren van VIId

(SRX/07D.)

België

80 (84)  (85)  (86)

Analytische TAC

Frankrijk

670 (84)  (85)  (86)

Nederland

4 (84)  (85)  (86)

Verenigd Koninkrijk

133 (84)  (85)  (86)

EU

887 (84)  (85)  (86)

TAC

887 (85)


Soort

:

Roggen

Rajidae

Gebied

:

EU-wateren van VIII en IX

(SRX/89-C.)

België

9 (87)  (88)

Analytische TAC

Frankrijk

1 760 (87)  (88)

Portugal

1 426 (87)  (88)

Spanje

1 435 (87)  (88)

Verenigd Koninkrijk

10 (87)  (88)

EU

4 640 (87)  (88)

TAC

4 640 (88)


Soort

:

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

Reinhardtius hippoglossoides

Gebied

:

EU-wateren van IIa en IV; EU-wateren en internationale wateren van Vb en VI

(GHL/2A-C46)

Denemarken

2

Analytische TAC

Duitsland

3

Estland

2

Spanje

2

Frankrijk

31

Ierland

2

Litouwen

2

Polen

2

Verenigd Koninkrijk

123

EU

169

TAC

520 (89)


Soort

:

Makreel

Scomber scombrus

Gebied

:

IIIa en IV; EU-wateren van IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32 (MAC/2A34.)

(MAC/2A34.)

België

425 (92)  (94)

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

11 209 (92)  (94)

Duitsland

443 (92)  (94)

Frankrijk

1 339 (92)  (94)

Nederland

1 348 (92)  (94)

Zweden

4 038 (90)  (91)  (92)  (94)

Verenigd Koninkrijk

1 248 (92)  (94)

EU

20 002 (90)  (92)  (94)

Noorwegen

169 019 (93)

TAC

Niet relevant

Bijzondere voorwaarde:

Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande gebieden niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden. Dit zijn voorlopige hoeveelheden overeenkomstig artikel 1, lid 2.

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa en IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, internationale wateren van IIa, van 1 januari tot en met 31 maart 2011 en in december 2011

(MAC/*2A6.)

Denemarken

 

4 130

 

 

5 012

Frankrijk

 

490

 

 

 

Nederland

 

490

 

 

 

Zweden

 

 

390

10

1 697

Verenigd Koninkrijk

 

490

 

 

 

Noorwegen

3 000

 

 

 

 


Soort

:

Makreel

Scomber scombrus

Gebied

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van IIa, XII en XIV

(MAC/2CX14-)

Duitsland

16 459 (96)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Spanje

20 (96)

Estland

137 (96)

Frankrijk

10 974 (96)

Ierland

54 861 (96)

Letland

101 (96)

Litouwen

101 (96)

Nederland

24 002 (96)

Polen

1 159 (96)

Verenigd Koninkrijk

150 870 (96)

Niet toegewezen

4 990 (97)

EU

258 684 (96)  (99)

Noorwegen

14 050 (95)  (98)

TAC

Niet relevant

Bijzondere voorwaarde:

In de onderstaande gebieden en tijdvakken mogen, binnen de limieten van bovenstaande quota, niet meer dan de opgegeven hoeveelheden worden gevangen. Dit zijn voorlopige quota in overeenstemming met artikel 1, lid 2, van deze verordening.

 

EU-wateren en Noorse wateren van IVa

(MAC/*04A-C)

Van 1 januari tot en met 15 februari 2011 en van 1 september tot en met 31 december 2011

Noorse wateren van IIa

(MAC/*2AN-)

Duitsland

6 622

605

Frankrijk

4 415

403

Ierland

22 074

2 017

Nederland

9 657

882

Verenigd Koninkrijk

60 706

5 548

EU

103 474

9 455


Soort

:

Makreel

Scomber scombrus

Gebied

:

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spanje

24 372 (100)  (101)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Frankrijk

162 (100)  (101)

Portugal

5 038 (100)  (101)

EU

29 572

TAC

Niet relevant

Bijzondere voorwaarde:

Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in het onderstaande gebied niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden. Dit zijn voorlopige quota overeenkomstig artikel 1, lid 2, van deze verordening.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanje

2 047

Frankrijk

14

Portugal

423


Soort

:

Makreel

Scomber scombrus

Gebied

:

Noorse wateren van IIa en IVa

(MAC/24-N.)

Denemarken

11 240 (102)  (103)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

EU

11 240 (102)  (103)

TAC

Niet relevant


Soort

:

Tong

Solea solea

Gebied

:

IIIa; EU-wateren van deelsectoren 22-32

(SOL/3A/BCD)

Denemarken

704

Analytische TAC

Duitsland

41 (104)

Nederland

68 (104)

Zweden

27

EU

840

TAC

840 (105)


Soort

:

Tong

Solea solea

Gebied

:

EU-wateren van II en IV

(SOL/24.)

België

1 171

Analytische TAC

Denemarken

535

Duitsland

937

Frankrijk

234

Nederland

10 571

Verenigd Koninkrijk

602

EU

14 050

Noorwegen

50 (106)

TAC

14 100


Soort

:

Tong

Solea solea

Gebied

:

VI; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

(SOL/561214)

Ierland

48

Voorzorgs-TAC

Verenigd Koninkrijk

12

EU

60

TAC

60


Soort

:

Tong

Solea solea

Gebied

:

VIIa

(SOL/07A.)

België

179

Analytische TAC

Frankrijk

2

Ierland

73

Nederland

56

Verenigd Koninkrijk

80

EU

390

TAC

390


Soort

:

Tong

Solea solea

Gebied

:

VIIb en VIIc

(SOL/7BC.)

Frankrijk

7

Voorzorgs-TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Ierland

37

EU

44

TAC

44


Soort

:

Tong

Solea solea

Gebied

:

VIId

(SOL/07D.)

België

1 306

Analytische TAC

Frankrijk

2 613

Verenigd Koninkrijk

933

EU

4 852

TAC

4 852


Soort

:

Tong

Solea solea

Gebied

:

VIIe

(SOL/07E.)

België

25 (107)

Analytische TAC

Frankrijk

267 (107)

Verenigd Koninkrijk

418 (107)

EU

710

TAC

710


Soort

:

Tong

Solea solea

Gebied

:

VIIf en VIIg

(SOL/7FG.)

België

775

Analytische TAC

Frankrijk

78

Ierland

39

Verenigd Koninkrijk

349

EU

1 241

TAC

1 241


Soort

:

Tong

Solea solea

Gebied

:

VIIh, VIIj en VIIk

(SOL/7HJK.)

België

35

Analytische TAC

Artikel 13 van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

71

Ierland

190

Nederland

56

Verenigd Koninkrijk

71

EU

423

TAC

423


Soort

:

Tong

Solea solea

Gebied

:

VIIIa en VIIIb

(SOL/8AB.)

België

53

Analytische TAC

Spanje

10

Frankrijk

3 895

Nederland

292

EU

4 250

TAC

4 250