ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.343.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 343

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
29 december 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Informatie betreffende de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1256/2010 van de Raad van 17 december 2010 tot vaststelling, voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden welke in de Zwarte Zee van toepassing zijn

2

 

*

Verordening (EU) nr. 1257/2010 van de Raad van 20 december 2010 houdende verlenging van de tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, die zijn ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 920/2005

5

 

*

Verordening (EU) nr. 1258/2010 van de Raad van 20 december 2010 tot vaststelling, voor het visseizoen 2011, van de oriëntatieprijzen en de uniale productieprijzen voor bepaalde visserijproducten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 104/2000

6

 

*

Verordening (EU) nr. 1259/2010 van de Raad van 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed

10

 

*

Verordening (EU) nr. 1260/2010 van de Commissie van 22 december 2010 houdende bekendmaking, voor 2011, van de bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 vastgestelde landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

17

 

*

Verordening (EU) nr. 1261/2010 van de Commissie van 22 december 2010 tot instelling van een voorlopig compenserend recht op bepaalde roestvrijstalen staven van oorsprong uit India

57

 

*

Verordening (EU) nr. 1262/2010 van de Commissie van 22 december 2010 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 462/2010, (EU) nr. 463/2010 en (EU) nr. 464/2010 met betrekking tot de datum waarop de openbare inschrijvingen voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van mais in Spanje en Portugal en van sorgho in Spanje aflopen, voor het contingentjaar 2010, en de datum waarop deze verordeningen vervallen

76

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/813/EU

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 22 december 2010 tot wijziging van Besluit ECB/2009/25 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2010 (ECB/2010/32)

78

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

29.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 343/1


Informatie betreffende de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken (1), die op 30 november 2009 te Brussel en op 15 december 2009 te Tokio is ondertekend, treedt op 2 januari 2011 in werking, overeenkomstig artikel 31 van de overeenkomst.


(1)  PB L 39 van 12.2.2010, blz. 20.


VERORDENINGEN

29.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 343/2


VERORDENING (EU) Nr. 1256/2010 VAN DE RAAD

van 17 december 2010

tot vaststelling, voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden welke in de Zwarte Zee van toepassing zijn

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het Verdrag stelt de Raad op voorstel van de Commissie de maatregelen vast voor de vaststelling en verdeling van de vangstmogelijkheden.

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1) moeten, met inachtneming van de beschikbare wetenschappelijke adviezen en met name van het verslag van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij, maatregelen worden vastgesteld inzake de toegang tot wateren en hulpbronnen en de duurzame uitoefening van visserijactiviteiten.

(3)

De Raad moet maatregelen voor de vaststelling en verdeling van de vangstmogelijkheden vaststellen per visserijtak of groep visserijtakken, inclusief bepaalde voorwaarden die er functioneel verband mee houden. De vangstmogelijkheden moeten zo over de lidstaten worden verdeeld dat elke lidstaat een relatieve stabiliteit van de visserijactiviteiten voor elk bestand of elke visserij geniet, mede met inachtneming van de in Verordening (EG) nr. 2371/2002 vastgestelde doelstellingen van het gemeenschappelijke visserijbeleid.

(4)

De totaal toegestane vangsten (TAC’s) dienen te worden vastgesteld op basis van de beschikbare wetenschappelijke adviezen en met inachtneming van de biologische en sociaaleconomische aspecten, waarbij een gelijke behandeling van de visserijsectoren moet worden gegarandeerd, en in het licht van de standpunten die tijdens de raadpleging van de belanghebbende partijen naar voren worden gebracht.

(5)

De in de onderhavige verordening vastgestelde vangstmogelijkheden moeten worden gebruikt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (2), en met name de artikelen 33 en 34 van de genoemde verordening over, respectievelijk, de registratie van de vangsten en de visserijinspanning en de melding van gegevens over de uitputting van de vangstmogelijkheden. Derhalve dient te worden gepreciseerd welke codes de lidstaten moeten gebruiken wanneer zij gegevens met betrekking tot de aanlandingen van onder de onderhavige verordening vallende bestanden aan de Commissie doen toekomen.

(6)

Op grond van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad van 6 mei 1996 tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC’s en quota (3) moet worden bepaald voor welke bestanden de verschillende, in die verordening bedoelde maatregelen worden toegepast.

(7)

Om de visserijactiviteiten zonder onderbreking te kunnen voortzetten en om het inkomen van de vissers in de Europese Unie veilig te stellen, is het belangrijk dat deze visserijtakken op 1 januari 2011 met hun activiteiten van start kunnen gaan. Wegens haar dringend karakter moet deze verordening onmiddellijk na haar bekendmaking in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden voor het jaar 2011 de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden in de Zwarte Zee vastgesteld.

Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op in de Zwarte Zee vissende EU-vaartuigen.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

a)   „GFCM”: de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee;

b)   „Zwarte Zee”: het geografische subgebied, zoals afgebakend bij resolutie GFCM/33/2009/2;

c)   „EU-vaartuig”: een vissersvaartuig dat de vlag van een lidstaat voert en in de Unie is geregistreerd;

d)   „totaal toegestane vangsten (TAC’s)”: de hoeveelheden die per bestand per jaar mogen worden gevangen;

e)   „quotum”: een vast aandeel van de aan de Unie, een lidstaat of een derde land toegewezen TAC.

HOOFDSTUK II

VANGSTMOGELIJKHEDEN

Artikel 4

TAC’s en toewijzingen

De TAC’s, de toewijzing van deze TAC’s aan de lidstaten en de voorwaarden die er functioneel verband mee houden, worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 5

Bijzondere bepalingen inzake toewijzingen

De vangstmogelijkheden worden overeenkomstig de onderhavige verordening aan de lidstaten toegewezen onverminderd:

a)

het ruilen van vangstmogelijkheden op grond van artikel 20, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2371/2002;

b)

nieuwe toewijzingen op grond van artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1224/2009;

c)

het aanlanden van extra hoeveelheden op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96;

d)

overgedragen hoeveelheden op grond van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96;

e)

kortingen op grond van de artikelen 37, 105 en 107 van Verordening (EG) nr. 1224/2009.

Artikel 6

Voorwaarden voor de aanlanding van vangsten en bijvangsten

Vis van bestanden waarvoor bij deze verordening vangstmogelijkheden zijn vastgesteld, mag slechts aan boord worden gehouden of aangeland mits:

a)

die vis is gevangen met vaartuigen van een lidstaat die een quotum heeft en dat quotum nog niet is opgebruikt; of

b)

die vis deel uitmaakt van een quotum van de Unie dat niet in de vorm van quota over de lidstaten is verdeeld, en dat quotum van de Unie nog niet is opgebruikt.

HOOFDSTUK III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 7

Gegevensverstrekking

Wanneer de lidstaten overeenkomstig de artikelen 33 en 34 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 gegevens met betrekking tot de aanlanding van hoeveelheden gevangen vis aan de Commissie doen toekomen, gebruiken zij daarvoor de in de bijlage bij deze verordening vermelde bestandscodes.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

S. VANACKERE


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.

(2)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(3)  PB L 115 van 9.5.1996, blz. 3.


BIJLAGE

NAAR SOORT EN GEBIED UITGESPLITSTE TAC’s VOOR EU-VAARTUIGEN IN GEBIEDEN WAAR TAC’s GELDEN

De onderstaande tabellen bevatten de TAC’s en quota (in ton levend gewicht) per bestand en, in voorkomend geval, de voorwaarden die er functioneel verband mee houden.

De visbestanden zijn telkens vermeld in alfabetische volgorde op de Latijnse naam van de soort. In de onderstaande overzichtstabel staan naast de in deze verordening gebruikte Latijnse namen de corresponderende gewone namen vermeld:

Wetenschappelijke naam

Drielettercode

Gewone naam

Psetta maxima

TUR

Tarbot

Sprattus sprattus

SPR

Sprot


Soort

:

Tarbot

Psetta maxima

Gebied

:

Zwarte Zee

TUR/F3742C

Bulgarije

43,2 (1)

 

Roemenië

43,2 (1)

 

EU

86,4 (1)

 

TAC

Niet relevant

Voorzorgs-TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.


Soort

:

Sprot

Sprattus sprattus

Gebied

:

Zwarte Zee

SPR/F3742C

Bulgarije

8 032,5

 

Roemenië

3 442,5

 

EU

11 475

 

TAC

Niet relevant

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.


(1)  Van 15 april tot en met 15 juni 2011 mag niet worden gevist.


29.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 343/5


VERORDENING (EU) Nr. 1257/2010 VAN DE RAAD

van 20 december 2010

houdende verlenging van de tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, die zijn ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 920/2005

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 342,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad van 13 juni 2005 tot wijziging van Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede tot invoering van tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot deze verordeningen (1) heeft het Iers de status van officiële taal en van werktaal van de instellingen van de Unie verleend.

(2)

Verordening (EG) nr. 920/2005 voorziet erin dat de instellingen van de Unie om praktische redenen bij wijze van overgangsmaatregel niet de verplichting wordt opgelegd alle handelingen, met inbegrip van de arresten van het Hof van Justitie, in de Ierse taal te redigeren, respectievelijk te vertalen, met uitzondering van de verordeningen die door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk worden vastgesteld. Het is aan de Raad om binnen een termijn van vier jaar na de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 920/2005 en vervolgens om de vijf jaar te bepalen of deze afwijkingsmaatregel moet worden ingetrokken.

(3)

De instellingen van de Unie zullen initiatieven blijven nemen om de toegang van de burgers tot informatie over de activiteiten van de Unie in het Iers te verbeteren. Het blijft evenwel problematisch om voldoende Ierstalige vertalers, juristen-vertalers, tolken en assistenten aan te werven. Derhalve moet de afwijking waarin artikel 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 920/2005 voorziet, met ingang van 1 januari 2012 met een termijn van vijf jaar worden verlengd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 920/2005 bedoelde afwijking wordt met ingang van 1 januari 2012 met een termijn van vijf jaar verlengd.

Dit artikel is niet van toepassing op de verordeningen die door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk worden vastgesteld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2010.

Voor de Raad

De voorzitster

J. SCHAUVLIEGE


(1)  PB L 156 van 18.6.2005, blz. 3.


29.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 343/6


VERORDENING (EU) Nr. 1258/2010 VAN DE RAAD

van 20 december 2010

tot vaststelling, voor het visseizoen 2011, van de oriëntatieprijzen en de uniale productieprijzen voor bepaalde visserijproducten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 104/2000

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Conform artikel 43, lid 3, van het Verdrag, dient de Raad op voorstel van de Commissie de maatregelen vast te stellen voor de vaststelling van de prijzen.

(2)

In Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (1) is bepaald dat voor elk visseizoen oriëntatieprijzen en uniale productieprijzen moeten worden vastgesteld om het prijspeil voor de interventies op de markt voor bepaalde visserijproducten vast te stellen.

(3)

Het is de verantwoordelijkheid van de Raad om voor elk van de in de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 104/2000 opgenomen producten en groepen producten de oriëntatieprijzen vast te stellen, en voor de in bijlage III bij die verordening opgenomen producten de uniale productieprijzen vast te stellen.

(4)

Op grond van de thans beschikbare gegevens betreffende de prijzen voor de betrokken producten en op grond van de in artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 104/2000 vermelde criteria is het dienstig de oriëntatieprijzen voor het visseizoen 2011 naar gelang van de vissoort te verhogen, ongewijzigd te laten of te verlagen.

(5)

Het is dienstig de uniale productieprijs voor één van de producten van de lijst in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 104/2000 vast te stellen en de uniale productieprijzen voor de andere producten te berekenen aan de hand van de bij Verordening (EG) nr. 802/2006 van de Commissie van 30 mei 2006 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten voor vis van de geslachten Thunnus en Euthynnus  (2) vastgestelde aanpassingscoëfficiënten.

(6)

Uitgaande van de in artikel 18, lid 2, eerste en tweede streepje, en artikel 26, lid 1, van Verordening (EG) nr. 104/2000 vermelde criteria, moet de uniale productieprijs voor het visseizoen 2011 worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het visseizoen van 1 januari tot en met 31 december 2011 zijn de in artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 104/2000 bedoelde oriëntatieprijzen de in bijlage I bij deze verordening vermelde prijzen.

Artikel 2

Voor het visseizoen van 1 januari tot en met 31 december 2011 zijn de in artikel 26, lid 1, van Verordening (EG) nr. 104/2000 bedoelde uniale productieprijzen de in bijlage II bij de onderhavige verordening vermelde prijzen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2010.

Voor de Raad

De voorzitster

J. SCHAUVLIEGE


(1)  PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.

(2)  PB L 144 van 31.5.2006, blz. 15.


BIJLAGE I

Bijlagen

Soort

Producten van de bijlagen I en II van Verordening (EG) nr. 104/2000

Aanbiedingsvorm

Oriëntatieprijs

(EUR/t)

I

1.

Haring van de soort Clupea harengus

In gehele staat

274

2.

Sardines van de soort Sardina pilchardus

In gehele staat

574

3.

Doornhaai (Squalus acanthias)

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

1 090

4.

Hondshaai (Scyliorhinus spp.)

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

704

5.

Roodbaars (Sebastes spp.)

In gehele staat

1 212

6.

Kabeljauw van de soort Gadus morhua

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

1 589

7.

Koolvis (Pollachius virens)

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

799

8.

Schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

956

9.

Wijting (Merlangius merlangus)

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

889

10.

Leng (Molva spp.)

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

1 153

11.

Makreel van de soort Scomber scombrus

In gehele staat

320

12.

Makreel van de soort Scomber japonicus

In gehele staat

285

13.

Ansjovis (Engraulis spp.)

In gehele staat

1 274

14.

Schol (Pleuronectes platessa)

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

van 1.1.2011 tot 30.4.2011

1 026

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

van 1.5.2011 tot 31.12.2011

1 425

15.

Heek van de soort Merluccius merluccius

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

3 318

16.

Schartong (Lepidorhombus spp.)

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

2 342

17.

Schar (Limanda limanda)

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

803

18.

Bot (Platichthys flesus)

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

486

19.

Witte tonijn (Thunnus alalunga)

In gehele staat

2 308

Ontdaan van ingewanden, met kop

2 437

20.

Inktvis (Sepia officinalis en Rossia macrosoma)

In gehele staat

1 781

21.

Zeeduivel (Lophius spp.)

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

2 923

Zonder kop

6 015

22.

Garnalen van de soort Crangon crangon

Enkel gekookt in water

2 423

23.

Noorse garnaal (Pandalus borealis)

Enkel gekookt in water

6 668

Vers of gekoeld

1 614

24.

Noordzeekrab (Cancer pagurus)

In gehele staat

1 676

25.

Noorse kreeft, langoustine (Nephrops norvegicus)

In gehele staat

5 119

Staarten

3 979

26.

Tong (Solea spp.)

In gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop

6 843

II

1.

Groenlandse heilbot/zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

Bevroren, in oorspronkelijke verpakking, bevattende homogene producten

1 916

2.

Heek van de soort Merluccius spp.

Bevroren, in gehele staat, in oorspronkelijke verpakking, bevattende homogene producten

1 232

Bevroren, filets, in oorspronkelijke verpakking, bevattende homogene producten

1 498

3.

Zeebrasem (Dentex dentex en Pagellus spp.)

Bevroren, in partijen of in oorspronkelijke verpakking, bevattende homogene producten

1 447

4.

Zwaardvis (Xiphias gladius)

Bevroren, in gehele staat, in oorspronkelijke verpakking, bevattende homogene producten

4 058

5.

Inktvis (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Bevroren, in oorspronkelijke verpakking, bevattende homogene producten

1 915

6.

Achtarmige inktvis (Octopus spp.)

Bevroren, in oorspronkelijke verpakking, bevattende homogene producten

2 161

7.

Pijlinktvis (Loligo spp.)

Bevroren, in oorspronkelijke verpakking, bevattende homogene producten

1 173

8.

Pijlinktvis (Ommastrephes sagittatus)

Bevroren, in oorspronkelijke verpakking, bevattende homogene producten

961

9.

Illex argentinus

Bevroren, in oorspronkelijke verpakking, bevattende homogene producten

873

10.

Garnalen van de familie Penaeidae

 

 

Garnalen van de soort Parapenaeus longirostris

Bevroren, in oorspronkelijke verpakking, bevattende homogene producten

4 072

Andere soorten van de familie Penaeidae

Bevroren, in oorspronkelijke verpakking, bevattende homogene producten

7 813


BIJLAGE II

Soort producten van

bijlage III bij Verordening (EG) nr. 104/2000

Gewicht

Handelskenmerken

Uniale productieprijs

(EUR/t)

Geelvintonijn (Thunnus albacares)

met een gewicht van meer dan 10 kg per stuk

In gehele staat

1 200

Ontdaan van ingewanden en kieuwen

 

Overige

 

met een gewicht van niet meer dan 10 kg per stuk

In gehele staat

 

Ontdaan van ingewanden en kieuwen

 

Overige

 

Witte tonijn (Thunnus alalunga)

met een gewicht van meer dan 10 kg per stuk

In gehele staat

 

Ontdaan van ingewanden en kieuwen

 

Overige

 

met een gewicht van niet meer dan 10 kg per stuk

In gehele staat

 

Ontdaan van ingewanden en kieuwen

 

Overige

 

Gestreepte tonijn (Katsuwonus pelamis)

 

In gehele staat

 

 

Ontdaan van ingewanden en kieuwen

 

 

Overige

 

Blauwvintonijn (Thunnus thynnus)

 

In gehele staat

 

 

Ontdaan van ingewanden en kieuwen

 

 

Overige

 

Andere soorten van de geslachten Thunnus en Euthynnus

 

In gehele staat

 

 

Ontdaan van ingewanden en kieuwen

 

 

Overige

 


29.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 343/10


VERORDENING (EU) Nr. 1259/2010 VAN DE RAAD

van 20 december 2010

tot nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 81, lid 3,

Gezien Besluit 2010/405/EU van de Raad van 12 juli 2010 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te handhaven en te ontwikkelen, waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is. Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van die ruimte dient de Unie maatregelen te nemen op het gebied van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, met name voor zover dit nodig is voor de goede werking van de interne markt.

(2)

Volgens artikel 81 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden hiermee onder meer maatregelen bedoeld die de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende collisieregels beogen.

(3)

Op 14 maart 2005 heeft de Commissie een groenboek over het toepasselijke recht en de rechterlijke bevoegdheid in echtscheidingszaken goedgekeurd. Dit groenboek gaf de aanzet tot een brede openbare raadpleging over mogelijke oplossingen voor de problemen die in de huidige situatie kunnen ontstaan.

(4)

Op 17 juli 2006 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad (2) wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken.

(5)

Tijdens de zitting van 5 en 6 juni 2008 in Luxemburg kwam de Raad tot de conclusie dat er over dit voorstel geen unanimiteit was en dat onoverkomelijke moeilijkheden beletten die unanimiteit nu of in de afzienbare toekomst te bewerkstelligen. Hij constateerde dat de met het voorstel beoogde doelen niet binnen een redelijke termijn op grond van de ter zake geldende bepalingen van de Verdragen konden worden verwezenlijkt.

(6)

België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Luxemburg, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en Slovenië dienden vervolgens bij de Commissie een verzoek in waarin zij het voornemen te kennen gaven om onderling een nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht in huwelijkszaken. Griekenland trok op 3 maart 2010 zijn verzoek in.

(7)

Op 12 juli 2010 heeft de Raad Besluit 2010/405/EU vastgesteld, houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed.

(8)

Luidens artikel 328, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie staat nauwere samenwerking open voor alle lidstaten op het moment waarop zij wordt aangegaan, mits de deelnemingsvoorwaarden worden nageleefd die eventueel zijn vastgesteld bij het besluit waarbij toestemming wordt verleend. Deelneming op een later tijdstip blijft steeds mogelijk, mits, naast de bedoelde voorwaarden, de in dit kader reeds vastgestelde handelingen worden nageleefd. De Commissie en de aan een nauwere samenwerking deelnemende lidstaten zien erop toe dat zoveel mogelijk lidstaten worden gestimuleerd deel te nemen. Deze verordening dient in al haar onderdelen verbindend te zijn, en overeenkomstig de Verdragen slechts in de deelnemende lidstaten rechtstreeks toepasselijk te zijn.

(9)

Deze verordening moet een duidelijk en volledig rechtskader bieden voor het op echtscheiding en scheiding van tafel en bed toepasselijke recht in de deelnemende lidstaten en de burgers oplossingen aanreiken die rechtszekerheid, voorspelbaarheid en flexibiliteit waarborgen; tevens moet de verordening situaties voorkomen waarin de ene echtgenoot de andere tracht voor te zijn met het aanvragen van de echtscheiding om te bereiken dat de procedure wordt beheerst door het recht van een bepaald land, dat deze echtgenoot gunstiger acht voor de verdediging van zijn belangen.

(10)

Het materiële toepassingsgebied en de bepalingen van deze verordening moeten in overeenstemming zijn met Verordening (EG) nr. 2201/2003. De onderhavige verordening mag echter niet van toepassing zijn op de nietigverklaring van het huwelijk.

Deze verordening mag uitsluitend van toepassing zijn op de ontbinding of versoepeling van de huwelijksband. Het krachtens de collisieregels van deze verordening vastgestelde recht moet worden toegepast op de gronden van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed.

Prealabele zaken, zoals de handelingsbekwaamheid en de geldigheid van het huwelijk, alsmede aangelegenheden zoals de gevolgen van echtscheiding of scheiding van tafel en bed uit het oogpunt van vermogensrecht, naam, ouderlijke verantwoordelijkheid, onderhoudsverplichtingen, en andere bijkomende maatregelen moeten door de collisieregels die van toepassing zijn in de betrokken lidstaten, worden vastgesteld.

(11)

Het territoriale toepassingsgebied van deze verordening wordt duidelijk afgebakend door te bepalen welke lidstaten aan de nauwere samenwerking deelnemen.

(12)

Deze verordening moet een universeel karakter hebben, dit wil zeggen dat de uniforme collisieregels die erin vervat zijn het recht moeten kunnen aanwijzen van een deelnemende lidstaat, van een niet-deelnemende lidstaat of van een staat die geen lid is van de Europese Unie.

(13)

Deze verordening is van toepassing ongeacht de aard van het gerecht waarbij de zaak aanhangig wordt gemaakt. In voorkomend geval moet de rechter worden geacht in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 2201/2003 te zijn geadieerd.

(14)

Wil men bereiken dat de echtgenoten de vrijheid hebben een toepasselijk recht te kiezen waarmee zij nauwe banden hebben, en dat, ook bij gebreke van een keuze, een dergelijk recht hun echtscheiding of scheiding van tafel en bed beheerst, dan moet dat recht tevens van toepassing zijn als het niet het recht van een deelnemende lidstaat is. Indien het recht van een andere lidstaat wordt aangewezen, kan het netwerk bedoeld in Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (3), de rechterlijke instanties informatie verstrekken over de inhoud van het buitenlandse recht.

(15)

De mobiliteit van de burgers verhogen vereist enerzijds meer flexibiliteit en anderzijds grotere rechtszekerheid. Om dat doel te bereiken moet deze verordening aan de partijen in een procedure van echtscheiding of scheiding van tafel en bed een grotere autonomie geven door hen tot op zekere hoogte de mogelijkheid te bieden het recht te kiezen dat hun echtscheiding of scheiding van tafel en bed beheerst.

(16)

De echtgenoten moeten als het op hun echtscheiding of scheiding van tafel en bed toepasselijke recht het recht kunnen kiezen van een land waarmee zij een bijzondere band hebben, of het recht van de staat waar de zaak aanhangig is. Het door de echtgenoten gekozen recht moet in overeenstemming zijn met de grondrechten zoals die zijn erkend door de Verdragen en door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

(17)

Het is belangrijk dat de echtgenoten, voordat zij het toepasselijke recht kiezen, actuele informatie kunnen krijgen over de belangrijkste aspecten van het nationale recht, van het recht van de Unie en van de procedures van echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Om te garanderen dat zij relevante informatie van goede kwaliteit kunnen krijgen, werkt de Commissie deze informatie voortdurend bij in het internetinformatiesysteem voor het publiek, dat is opgezet bij Beschikking 2001/470/EG van de Raad.

(18)

Dat beide echtgenoten een geïnformeerde keuze kunnen maken, is in deze verordening van wezenlijk belang. Elke echtgenoot moet precies weten wat de juridische en sociale consequenties van de keuze van het toepasselijke recht zijn. De mogelijkheid om in onderling overleg het toepasselijke recht te kiezen moet de rechten van beide echtgenoten en hun gelijke kansen onverlet laten. In dit verband moeten de rechters in de deelnemende staten zich ervan bewust zijn hoe belangrijk het is dat beide echtgenoten met betrekking tot de juridische consequenties van de gesloten overeenkomst een geïnformeerde keuze kunnen maken.

(19)

De materiële en formele geldigheid moet aan regels worden onderworpen, zodat de echtgenoten een beter geïnformeerde keuze kunnen maken en hun instemming wordt geëerbiedigd, en aldus rechtszekerheid en een toegankelijker rechtsbedeling worden bewerkstelligd. Wat de formele geldigheid betreft, moeten bepaalde maatregelen worden getroffen die waarborgen dat de echtgenoten zich bewust zijn van de consequenties van hun keuze. De overeenkomst over de keuze van het toepasselijke recht moet minstens schriftelijk worden vastgelegd, gedateerd zijn en door beide partijen worden ondertekend. Indien evenwel het recht van de deelnemende lidstaat waar beide echtgenoten op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst hun gewone verblijfplaats hebben, voorziet in bijkomende vormvoorschriften, moeten deze in acht worden genomen. Dergelijke bijkomende vormvoorschriften kunnen bijvoorbeeld bestaan in de eis dat de overeenkomst wordt opgenomen in een huwelijkscontract. Indien de echtgenoten op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst hun gewone verblijfplaats hebben in verschillende deelnemende lidstaten waarvan de wetgeving in verschillende vormvoorschriften voorziet, volstaat het dat de vormvoorschriften van een van deze staten worden nageleefd. Indien slechts een van de echtgenoten op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst zijn gewone verblijfplaats heeft in een deelnemende lidstaat waarvan de wetgeving in bijkomende vormvoorschriften voorziet, moeten deze voorschriften worden nageleefd.

(20)

Een overeenkomst tot aanwijzing van het toepasselijke recht moet kunnen worden gesloten en gewijzigd tot op het tijdstip waarop de zaak aanhangig wordt gemaakt, en zelfs, indien het recht van de staat waar de zaak aanhangig is dit toestaat, tijdens de procedure. In dit geval moet het volstaan dat de rechter akte neemt van de rechtskeuze, conform het recht van de staat waar de zaak aanhangig is.

(21)

Voor het geval dat geen rechtskeuze is gemaakt, moet deze verordening voorzien in geharmoniseerde collisieregels, met een reeks opeenvolgende aanknopingspunten die gebaseerd zijn op het bestaan van een nauwe band tussen de echtgenoten en het betrokken rechtsstelsel, om de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid te waarborgen en om situaties te voorkomen waarin de ene echtgenoot de andere tracht voor te zijn met het aanvragen van de echtscheiding om ervoor te zorgen dat de procedure wordt beheerst door een bepaald rechtsstelsel, dat deze echtgenoot gunstiger acht voor de verdediging van zijn belangen. Deze aanknopingspunten moeten zo worden gekozen dat de procedure betreffende echtscheiding of scheiding van tafel en bed wordt beheerst door een rechtsstelsel waarmee de echtgenoten een nauwe band hebben.

(22)

In de gevallen waarin deze verordening nationaliteit als aanknopingspunt voor de toepassing van het recht van een bepaalde staat hanteert, is ten aanzien van meervoudige nationaliteit het nationale recht van toepassing, met dien verstande dat de algemene beginselen van de Europese Unie ten volle moeten worden geëerbiedigd.

(23)

Indien de rechter geadieerd wordt tot omzetting van een scheiding van tafel en bed in een echtscheiding, dient bij gebreke van een rechtskeuze door de partijen de wet die op de scheiding van tafel en bed is toegepast, ook op de echtscheiding van toepassing te zijn. Deze continuïteit komt de voorspelbaarheid voor de partijen en de rechtszekerheid ten goede. Indien de wet die op de scheiding van tafel en bed van toepassing is geweest, niet in een omzetting van de scheiding van tafel en bed in een echtscheiding voorziet, wordt de echtscheiding beheerst door de collisieregels welke gelden bij gebreke van een rechtskeuze. Dit mag de echtgenoten niet belemmeren een echtscheiding aan te vragen op basis van andere regels in deze verordening.

(24)

In bepaalde gevallen evenwel, meer bepaald indien het toepasselijke recht niet voorziet in de mogelijkheid van echtscheiding of aan een van beide echtgenoten op grond van diens sekse geen gelijke toegang tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed verleent, dient het recht van de staat waar de zaak aanhangig is te worden toegepast. Dit moet echter onverlet laten dat een lidstaat zich op de openbare orde kan beroepen.

(25)

Met het oog op het algemeen belang moeten de rechterlijke instanties van de deelnemende lidstaten in uitzonderlijke omstandigheden de mogelijkheid hebben om een bepaling van buitenlands recht niet toe te passen indien dit in een bepaalde zaak kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde van het land van de rechter. De rechterlijke instanties mogen zich echter niet op de exceptie van de openbare orde kunnen beroepen om een bepaling van het recht van een andere staat terzijde te schuiven, als dit strijdig zou zijn met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name artikel 21 daarvan, dat elke vorm van discriminatie verbiedt.

(26)

In de gevallen waarin in deze verordening gewag wordt gemaakt van het feit dat het recht van de deelnemende lidstaat waar de rechter wordt geadieerd niet in echtscheiding voorziet, moet daaraan de uitleg worden gegeven dat het recht van die lidstaat het instituut van de echtscheiding in het geheel niet kent. In dit geval moet het gerecht niet krachtens deze verordening verplicht zijn een echtscheiding uit te spreken.

In de gevallen waarin in deze verordening gewag wordt gemaakt van het feit dat het recht van de deelnemende lidstaat waar de rechter wordt geadieerd het huwelijk niet als geldig beschouwt met het oog op een echtscheidingsprocedure, moet daaraan onder meer de uitleg worden gegeven dat het bedoelde huwelijk volgens het recht van die lidstaat niet bestaat. In dit geval moet het gerecht niet krachtens deze verordening verplicht zijn een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed uit te spreken.

(27)

Aangezien er staten en deelnemende lidstaten zijn waar twee of meer rechtsstelsels of regelingen betreffende de bij deze verordening geregelde aangelegenheden naast elkaar bestaan, moet worden bepaald in welke mate de bepalingen van deze verordening van toepassing zijn in de verschillende territoriale eenheden van deze staten en deelnemende lidstaten, of op verschillende categorieën personen met een verschillend personeel statuut uit die staten en deelnemende lidstaten.

(28)

Bij gebreke van regels tot aanwijzing van het toepasselijke recht, moeten partijen die het recht kiezen van de staat van de nationaliteit van een hunner, welke staat verschillende territoriale eenheden met een eigen rechtsstelsel of regeling betreffende echtscheiding telt, terzelfder tijd verklaren van welke territoriale eenheid zij samen het recht hebben gekozen.

(29)

Aangezien de doelstellingen van deze verordening, te weten een grotere rechtszekerheid, voorspelbaarheid en flexibiliteit bij internationale procedures in huwelijkszaken, en bijgevolg de bevordering van het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie, niet voldoende door de lidstaten alleen kunnen worden bereikt, en derhalve, vanwege de omvang en de gevolgen van deze verordening, beter door de Unie kunnen worden gerealiseerd, kan de Unie maatregelen nemen, in voorkomend geval door middel van een nauwere samenwerking, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel dat is neergelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(30)

Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en de beginselen die zijn erkend bij het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name bij artikel 21 daarvan, dat elke discriminatie met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid verbiedt. Deze verordening moet door de rechterlijke instanties van de deelnemende lidstaten worden toegepast met eerbiediging van deze rechten en beginselen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

TOEPASSINGSGEBIED, VERHOUDING TOT VERORDENING (EG) Nr. 2201/2003, DEFINITIES EN UNIVERSELE TOEPASSING

Artikel 1

Toepassingsgebied

1.   Deze verordening is van toepassing in gevallen van een wetsconflict met betrekking tot echtscheiding en scheiding van tafel en bed.

2.   Deze verordening is niet van toepassing met betrekking tot de volgende aangelegenheden, zelfs indien deze slechts als prealabele vraag in de context van een procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed aan de orde komen:

a)

de handelingsbekwaamheid van natuurlijke personen;

b)

het bestaan, de geldigheid of de erkenning van een huwelijk;

c)

de nietigverklaring van een huwelijk;

d)

de naam van de echtgenoten;

e)

de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk;

f)

ouderlijke verantwoordelijkheid;

g)

onderhoudsverplichtingen;

h)

trusts of erfopvolgingen.

Artikel 2

Verhouding tot Verordening (EG) nr. 2201/2003

Deze verordening laat de toepassing van Verordening (EG) nr. 2201/2003 onverlet.

Artikel 3

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

„deelnemende lidstaat”, een lidstaat die krachtens Besluit 2010/405/EU of krachtens een besluit dat overeenkomstig artikel 331, lid 1, tweede of derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is vastgesteld, deelneemt aan de nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed;

2.

„gerecht”, alle autoriteiten in de deelnemende lidstaten die bevoegd zijn ter zake van de aangelegenheden die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

Artikel 4

Universele toepassing

Het bij deze verordening aangewezen recht is toepasselijk, ongeacht of dit het recht van een deelnemende lidstaat is.

HOOFDSTUK II

UNIFORME REGELS INZAKE HET OP ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED TOEPASSELIJKE RECHT

Artikel 5

Rechtskeuze door de partijen

1.   De echtgenoten kunnen overeenkomen het op echtscheiding en scheiding van tafel en bed toepasselijke recht aan te wijzen, mits dit een van de volgende rechtsstelsels is:

a)

het recht van de staat waar de echtgenoten op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst hun gewone verblijfplaats hebben; of

b)

het recht van de staat waar de echtgenoten laatstelijk hun gewone verblijfplaats hadden, indien een van hen op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst daar nog verblijft; of

c)

het recht van de staat waarvan een van de echtgenoten op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst de nationaliteit heeft; of

d)

het recht van de staat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt.

2.   Onverminderd lid 3 kan een overeenkomst houdende rechtskeuze te allen tijde worden gesloten en gewijzigd, doch uiterlijk op het tijdstip waarop de zaak aanhangig wordt gemaakt.

3.   Indien het recht van de staat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt hierin voorziet, kunnen de echtgenoten het toepasselijke recht in de loop van de procedure bepalen. Eveneens volgens het recht van deze staat neemt de rechter akte van de rechtskeuze.

Artikel 6

Instemming en materiële geldigheid

1.   Het bestaan en de geldigheid van een rechtskeuzeovereenkomst of van een bepaling daarvan worden beheerst door het recht dat ingevolge deze verordening toepasselijk zou zijn, indien de overeenkomst of de bepaling geldig zou zijn.

2.   Niettemin kan een partij zich, voor het bewijs dat zij haar toestemming niet heeft verleend, beroepen op het recht van het land waar zij op het tijdstip waarop de rechter wordt geadieerd haar gewone verblijfplaats heeft, indien uit de omstandigheden blijkt dat het niet redelijk zou zijn de gevolgen van haar gedrag te laten bepalen door het in lid 1 bedoelde recht.

Artikel 7

Formele geldigheid

1.   De in artikel 5, leden 1 en 2, bedoelde rechtskeuze geschiedt bij een schriftelijke overeenkomst, die door beide echtgenoten wordt gedagtekend en ondertekend. Als schriftelijk wordt aangemerkt elke elektronische mededeling waardoor de overeenkomst duurzaam wordt vastgelegd.

2.   Indien echter, volgens het recht van de deelnemende lidstaat waar beide echtgenoten bij het sluiten van de overeenkomst hun gewone verblijfplaats hebben, de rechtskeuzeovereenkomst aan bijkomende vormvoorschriften is onderworpen, moeten deze voorschriften in acht worden genomen.

3.   Indien de echtgenoten op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst hun gewone verblijfplaats hebben in verschillende deelnemende lidstaten met onderling verschillende vormvoorschriften, is de overeenkomst naar de vorm geldig indien zij aan de voorschriften van een dezer lidstaten voldoet.

4.   Indien slechts een van de echtgenoten op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst zijn gewone verblijfplaats heeft in een deelnemende lidstaat met bijkomende vormvoorschriften voor dit soort overeenkomst, zijn deze voorschriften van toepassing.

Artikel 8

Het bij gebreke van een rechtskeuze door de partijen toepasselijke recht

Indien geen rechtskeuze in de zin van artikel 5 heeft plaatsgevonden, worden echtscheiding en scheiding van tafel en bed beheerst door het recht van de staat:

a)

waar de echtgenoten op het tijdstip van aanhangigmaking van de zaak hun gewone verblijfplaats hebben; of, bij gebreke daarvan,

b)

waar de echtgenoten hun laatste gewone verblijfplaats hadden, voor zover dat verblijf niet meer dan één jaar vóór de aanhangigmaking van de zaak is geëindigd, en mits een van de echtgenoten op het tijdstip van aanhangigmaking nog in die staat verblijft; of, bij gebreke daarvan,

c)

waarvan beide echtgenoten op het ogenblik van de aanhangigmaking van de zaak onderdaan waren; of, bij gebreke daarvan,

d)

waar de zaak aanhangig wordt gemaakt.

Artikel 9

Omzetting van scheiding van tafel en bed in echtscheiding

1.   In het geval van omzetting van scheiding van tafel en bed in echtscheiding is het op de echtscheiding toepasselijke recht, bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 5, het recht dat van toepassing was op de scheiding van tafel en bed.

2.   Indien echter de wet die op de scheiding van tafel en bed van toepassing is geweest, niet in een omzetting van de scheiding van tafel en bed in een echtscheiding voorziet, is artikel 8 van toepassing, behoudens rechtskeuze door de partijen overeenkomstig artikel 5.

Artikel 10

Toepassing van het recht van de geadieerde rechter

Indien het krachtens artikel 5 of artikel 8 toepasselijke recht niet voorziet in de mogelijkheid van echtscheiding, dan wel aan een van beide echtgenoten op grond van diens sekse geen gelijke toegang tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed verleent, is het recht van de staat waar de zaak aanhangig is van toepassing.

Artikel 11

Uitsluiting van renvoi

In de gevallen waarin deze verordening de toepassing van het recht van een staat voorschrijft, worden daaronder verstaan de rechtsregels welke in die staat gelden, met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht.

Artikel 12

Openbare orde

De toepassing van een bepaling van het bij deze verordening aangewezen recht kan slechts terzijde worden gesteld, indien deze toepassing kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde van de staat waar de zaak aanhangig is.

Artikel 13

Verschillen in nationaal recht

De rechter van een deelnemende lidstaat waarvan het recht niet in echtscheiding voorziet of waar het huwelijk niet als geldig wordt beschouwd met het oog op een echtscheidingsprocedure, is krachtens deze verordening in genen dele verplicht een echtscheiding uit te spreken.

Artikel 14

Staten met twee of meer rechtsstelsels — Territoriale wetsconflicten

Ten aanzien van een staat met meerdere territoriale eenheden die betreffende de onderwerpen waarop deze verordening van toepassing is elk een eigen rechtsstelsel of regeling hebben,

a)

wordt een verwijzing naar het recht van die staat, voor het bepalen van het overeenkomstig deze verordening toe te passen recht, uitgelegd als een verwijzing naar het geldende recht in de desbetreffende territoriale eenheid;

b)

wordt een verwijzing naar de gewone verblijfplaats in die staat uitgelegd als een verwijzing naar de gewone verblijfplaats in een territoriale eenheid;

c)

wordt een verwijzing naar de nationaliteit uitgelegd als een verwijzing naar de door het recht van die staat aangewezen territoriale eenheid of, bij gebreke van ter zake dienende regels, naar de door de partijen gekozen territoriale eenheid, of bij gebreke van keuze, naar de territoriale eenheid waarmee de echtgenoten of een hunner het nauwst verbonden is.

Artikel 15

Staten met twee of meer rechtsstelsels — Personele wetsconflicten

Ten aanzien van een staat waar betreffende de onderwerpen waarop deze verordening van toepassing is twee of meer rechtsstelsels of regelingen gelden ten aanzien van verschillende categorieën personen, wordt elke verwijzing naar het recht van die staat uitgelegd als een verwijzing naar het rechtsstelsel dat is aangewezen door de in die staat geldende regels. Bij gebreke van zulke regels wordt het rechtsstelsel of de regeling toegepast waarmee de echtgenoten of een hunner het nauwst verbonden is.

Artikel 16

Niet-toepassing van deze verordening op interne wetsconflicten

Een deelnemende lidstaat waar betreffende de onderwerpen waarop deze verordening van toepassing is verschillende rechtsstelsels of regelingen gelden, hoeft deze verordening niet toe te passen op wetsconflicten welke uitsluitend tussen die rechtsstelsels of regelingen rijzen.

HOOFDSTUK III

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17

Informatieverstrekking door de deelnemende lidstaten

1.   Uiterlijk op 21 september 2011 stellen de deelnemende lidstaten, in voorkomend geval, de Commissie in kennis van hun nationale bepalingen inzake:

a)

de vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten in de zin van artikel 7, leden 2 tot en met 4; en

b)

de mogelijkheid om rechtskeuze uit te oefenen overeenkomstig artikel 5, lid 3.

De deelnemende lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging van deze bepalingen.

2.   De overeenkomstig lid 1 meegedeelde informatie wordt door de Commissie met passende middelen, met name via de website van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, openbaar gemaakt.

Artikel 18

Overgangsbepalingen

1.   Deze verordening is van toepassing op de rechtszaken die worden ingeleid na 21 juni 2012, en op de overeenkomsten welke vanaf die datum op grond van artikel 5 worden gesloten.

Een rechtskeuzeovereenkomst die vóór 21 juni 2012 is gesloten, heeft echter eveneens uitwerking indien zij voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 6 en 7.

2.   Deze verordening laat onverlet de rechtskeuzeovereenkomsten die zijn gesloten overeenkomstig het recht van de deelnemende lidstaat waar de zaak vóór 21 juni 2012 aanhangig is gemaakt.

Artikel 19

Verhouding tot bestaande internationale overeenkomsten

1.   Onverminderd de verplichtingen van de deelnemende lidstaten ingevolge artikel 351 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, laat deze verordening onverlet de toepassing van internationale overeenkomsten waarbij een of meer lidstaten partij zijn op het tijdstip van de vaststelling van deze verordening of op het tijdstip van de vaststelling van het besluit uit hoofde van artikel 331, lid 1, tweede of derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en die collisieregels betreffende echtscheiding of scheiding van tafel en bed bevatten.

2.   Deze verordening heeft evenwel tussen de deelnemende lidstaten voorrang boven uitsluitend tussen twee of meer lidstaten gesloten overeenkomsten betreffende aangelegenheden waarop deze verordening van toepassing is.

Artikel 20

Herzieningsclausule

1.   Uiterlijk op 31 december 2015 en vervolgens om de vijf jaar dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité een verslag in over de toepassing van deze verordening. Het verslag gaat zo nodig vergezeld van voorstellen tot aanpassing van deze verordening.

2.   Te dien einde stellen de deelnemende lidstaten de Commissie in kennis van alle ter zake dienende informatie over de toepassing van deze verordening door de nationale rechter.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Inwerkingtreding en datum van toepassing

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking evan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 21 juni 2012, met uitzondering van artikel 17, dat van toepassing is met ingang van 21 juni 2011.

Ten aanzien van de deelnemende lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking op grond van een besluit dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 331, lid 1, tweede of derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, is deze verordening van toepassing met ingang van de in dat besluit genoemde datum.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is overeenkomstig de Verdragen rechtstreeks toepasselijk in elke deelnemende lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2010.

Voor de Raad

De voorzitster

J. SCHAUVLIEGE


(1)  PB L 189 van 22.7.2010, blz. 12.

(2)  Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (PB L 338 van 23.12.2003, blz. 1).

(3)  PB L 174 van 27.6.2001, blz. 25.


29.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 343/17


VERORDENING (EU) Nr. 1260/2010 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2010

houdende bekendmaking, voor 2011, van de bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 vastgestelde landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie van 17 december 1987 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties (2), en met name artikel 3, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De volledige versie van de restitutienomenclatuur die op 1 januari 2011 geldt, zoals die volgt uit de regelgevende bepalingen betreffende uitvoerregelingen voor landbouwproducten, moet worden bekendgemaakt.

(2)

Verordening (EU) nr. 1298/2009 van de Commissie van 18 december 2009 houdende bekendmaking, voor 2010, van de bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 vastgestelde landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties (3) dient derhalve te worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3846/87 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

Bijlage I wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij de onderhavige verordening.

(2)

Bijlage II wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Verordening (EU) nr. 1298/2009 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

Zij vervalt op 31 december 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 december 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1.

(3)  PB L 353 van 31.12.2009, blz. 9.


BIJLAGE I

„BIJLAGE I

LANDBOUWPRODUCTENNOMENCLATUUR VOOR DE UITVOERRESTITUTIES

INHOUD

Sector

1.

Granen, bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

2.

Rijst en breukrijst

3.

Op basis van granen en rijst verwerkte producten

4.

Mengvoeders op basis van granen

5.

Rundvlees

6.

Varkensvlees

7.

Pluimveevlees

8.

Eieren

9.

Melk en zuivelproducten

10.

Witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

11.

Stropen en bepaalde andere producten van de suikersector

1.   Granen, bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

GN–code

Omschrijving

Productcode

1001

Tarwe en mengkoren:

 

1001 10 00

harde tarwe:

 

– –

zaaigoed

1001 10 00 9200

– –

andere

1001 10 00 9400

ex 1001 90

andere:

 

 

– –

spelt, zachte tarwe en mengkoren:

 

1001 90 91

– – –

zachte tarwe en mengkoren, zaaigoed

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – –

andere

1001 90 99 9000

1002 00 00

Rogge

1002 00 00 9000

1003 00

Gerst:

 

1003 00 10

zaaigoed

1003 00 10 9000

1003 00 90

andere

1003 00 90 9000

1004 00 00

Haver:

 

zaaigoed

1004 00 00 9200

andere

1004 00 00 9400

1005

Maïs:

 

ex 1005 10

zaaigoed:

 

1005 10 90

– –

andere

1005 10 90 9000

1005 90 00

andere

1005 90 00 9000

1007 00

Graansorgho:

 

1007 00 90

andere

1007 00 90 9000

ex 1008

Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen:

 

1008 20 00

gierst

1008 20 00 9000

1101 00

Meel van tarwe of van mengkoren:

 

 

van tarwe:

 

1101 00 11

– –

van harde tarwe („durum”)

1101 00 11 9000

1101 00 15

– –

van zachte tarwe en spelt:

 

– – –

met een asgehalte van 0 t/m 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – –

met een asgehalte van 601 t/m 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – –

met een asgehalte van 901 t/m 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – –

met een asgehalte van 1 101 t/m 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – –

met een asgehalte van 1 651 t/m 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – –

met een asgehalte hoger dan 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

van mengkoren

1101 00 90 9000

ex 1102

Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren:

 

1102 10 00

roggemeel:

 

– –

met een asgehalte van 0 t/m 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– –

met een asgehalte van 1 401 t/m 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– –

met een asgehalte hoger dan 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Gries, griesmeel en pellets van granen:

 

 

gries en griesmeel:

 

1103 11

– –

van tarwe:

 

1103 11 10

– – –

van harde tarwe („durum”):

 

– – – –

met een asgehalte van 0 t/m 1 300 mg/100 g:

 

– – – – –

griesmeel waarvan minder dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm gaan

1103 11 10 9200

– – – – –

andere

1103 11 10 9400

– – – –

met een asgehalte hoger dan 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – –

van zachte tarwe en spelt:

 

– – – –

met een asgehalte van 0 t/m 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – –

met een asgehalte hoger dan 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Rijst en breukrijst

GN–code

Omschrijving

Productcode

1006

Rijst:

 

1006 20

gedopte rijst:

 

 

– –

voorgekookte (parboiled) rijst:

 

1006 20 11

– – –

rondkorrelige rijst

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – –

halflangkorrelige rijst

1006 20 13 9000

 

– – –

langkorrelige rijst:

 

1006 20 15

– – – –

waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – –

waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3

1006 20 17 9000

 

– –

andere:

 

1006 20 92

– – –

rondkorrelige rijst

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – –

halflangkorrelige rijst

1006 20 94 9000

 

– – –

langkorrelige rijst:

 

1006 20 96

– – – –

waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – –

waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3

1006 20 98 9000

1006 30

halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd:

 

 

– –

halfwitte rijst:

 

 

– – –

voorgekookte (parboiled) rijst:

 

1006 30 21

– – – –

rondkorrelige rijst

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – –

halflangkorrelige rijst

1006 30 23 9000

 

– – – –

langkorrelige rijst:

 

1006 30 25

– – – – –

waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – –

waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3

1006 30 27 9000

 

– – –

andere:

 

1006 30 42

– – – –

rondkorrelige rijst

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – –

halflangkorrelige rijst

1006 30 44 9000

 

– – – –

langkorrelige rijst:

 

1006 30 46

– – – – –

waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – –

waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3

1006 30 48 9000

 

– –

volwitte rijst:

 

 

– – –

voorgekookte (parboiled) rijst:

 

1006 30 61

– – – –

rondkorrelige rijst:

 

– – – – –

in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van 5 kg of minder

1006 30 61 9100

– – – – –

andere

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – –

halflangkorrelige rijst:

 

– – – – –

in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van 5 kg of minder

1006 30 63 9100

– – – – –

andere

1006 30 63 9900

 

– – – –

langkorrelige rijst:

 

1006 30 65

– – – – –

waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3:

 

– – – – – –

in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van 5 kg of minder

1006 30 65 9100

– – – – – –

andere

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – –

waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3:

 

– – – – – –

in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van 5 kg of minder

1006 30 67 9100

– – – – – –

andere

1006 30 67 9900

 

– – –

andere:

 

1006 30 92

– – – –

rondkorrelige rijst:

 

– – – – –

in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van 5 kg of minder

1006 30 92 9100

– – – – –

andere

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – –

halflangkorrelige rijst:

 

– – – – –

in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van 5 kg of minder

1006 30 94 9100

– – – – –

andere

1006 30 94 9900

 

– – – –

langkorrelige rijst:

 

1006 30 96

– – – – –

waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3:

 

– – – – – –

in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van 5 kg of minder

1006 30 96 9100

– – – – – –

andere

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – –

waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3:

 

– – – – – –

in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van 5 kg of minder

1006 30 98 9100

– – – – – –

andere

1006 30 98 9900

1006 40 00

breukrijst

1006 40 00 9000


3.   Op basis van granen en rijst verwerkte producten

GN–code

Omschrijving

Productcode

ex 1102

Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren:

 

ex 1102 20

maïsmeel:

 

ex 1102 20 10

– –

waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 gewichtspercent bedraagt:

 

– – –

met een gehalte aan vetstoffen van ten hoogste 1,3 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,8 gewichtspercent (2)

1102 20 10 9200

– – –

met een gehalte aan vetstoffen van meer dan 1,3 gewichtspercent en ten hoogste 1,5 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– –

ander:

 

– – –

met een gehalte aan vetstoffen van meer dan 1,5 gewichtspercent en ten hoogste 1,7 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

ander:

 

1102 90 10

– –

van gerst:

 

– – –

met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent

1102 90 10 9100

– – –

ander

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– –

van haver:

 

– – –

met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 2,3 gewichtspercenten en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1,8 gewichtspercent, met een vochtgehalte van 11 % of minder en waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is

1102 90 30 9100

ex 1103

Gries, griesmeel en pellets van granen:

 

 

gries en griesmeel:

 

ex 1103 13

– –

van maïs:

 

ex 1103 13 10

– – –

met een gehalte aan vetstoffen van ten hoogste 1,5 gewichtspercent

 

– – – –

met een gehalte aan vetstoffen van ten hoogste 0,9 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,6 gewichtspercent en waarvan niet meer dan 30 % door een zeef met mazen van 315 micrometer valt en niet meer dan 5 % door een zeef met mazen van 150 micrometer valt (3)

1103 13 10 9100

– – – –

met een gehalte aan vetstoffen van meer dan 0,9 gewichtspercent en ten hoogste 1,3 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,8 gewichtspercent en waarvan niet meer dan 30 % door een zeef met mazen van 315 micrometer valt en niet meer dan 5 % door een zeef met mazen van 150 micrometer valt (3)

1103 13 10 9300

– – – –

met een gehalte aan vetstoffen van meer dan 1,3 gewichtspercent en ten hoogste 1,5 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent en waarvan niet meer dan 30 % door een zeef met mazen van 315 micrometer valt en niet meer dan 5 % door een zeef met mazen van 150 micrometer valt (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – –

ander:

 

– – – –

met een gehalte aan vetstoffen van meer dan 1,5 gewichtspercent en ten hoogste 1,7 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent en waarvan niet meer dan 30 % door een zeef met mazen van 315 micrometer valt en niet meer dan 5 % door een zeef met mazen van 150 micrometer valt (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– –

van andere granen:

 

1103 19 10

– – –

van rogge

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – –

van gerst:

 

– – – –

met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – –

van haver:

 

– – – –

met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 2,3 gewichtspercenten, met een gehalte aan doppen van 0,1 gewichtspercent of minder, met een vochtgehalte van 11 % of minder en waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is

1103 19 40 9100

ex 1103 20

pellets:

 

1103 20 20

– –

van gerst

1103 20 20 9000

1103 20 60

– –

van tarwe

1103 20 60 9000

ex 1104

Op andere wijze bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, geplet, in vlokken, gepareld, gesneden of gebroken), andere dan rijst bedoeld bij post 1006; graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen

 

 

granen, geplet of in vlokken:

 

ex 1104 12

– –

van haver:

 

ex 1104 12 90

– – –

vlokken:

 

– – – –

met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 2,3 gewichtspercenten, met een gehalte aan doppen van 0,1 gewichtspercent of minder, met een vochtgehalte van 12 % of minder en waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is

1104 12 90 9100

– – – –

met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 2,3 gewichtspercenten, met een gehalte aan doppen van meer dan 0,1 gewichtspercent en niet meer dan 1,5 gewichtspercent, met een vochtgehalte van 12 % of minder en waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– –

van andere granen:

 

1104 19 10

– – –

van tarwe

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – –

van maïs:

 

– – – –

vlokken:

 

– – – – –

met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,7 gewichtspercent (3)

1104 19 50 9110

– – – – –

met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van meer dan 0,9 gewichtspercent en ten hoogste 1,3 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,8 gewichtspercent (3)

1104 19 50 9130

 

– – –

van gerst:

 

ex 1104 19 69

– – – –

vlokken

 

– – – – –

met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent

1104 19 69 9100

 

andere bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, gepareld, gesneden of gebroken):

 

ex 1104 22

– –

van haver:

 

ex 1104 22 20

– – –

gepeld:

 

– – – –

met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 2,3 gewichtspercenten, met een gehalte aan doppen van 0,5 gewichtspercent of minder, met een vochtgehalte van 11 % of minder en waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is, die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EG) nr. 508/2008 van de Commissie (1) voorkomende definitie

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – –

gepeld en gesneden of gebroken („grutten”):

 

– – – –

met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 2,3 gewichtspercenten, met een gehalte aan doppen van 0,1 gewichtspercent of minder, met een vochtgehalte van 11 % of minder en waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is, die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EG) nr. 508/2008 van de Commissie (1) voorkomende definitie

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– –

van maïs:

 

ex 1104 23 10

– – –

gepeld, al dan niet gesneden of gebroken:

 

– – – –

met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,6 gewichtspercent („grutten”), die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EG) nr. 508/2008 van de Commissie (1) voorkomende definitie (3)

1104 23 10 9100

– – – –

met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van meer dan 0,9 gewichtspercent en ten hoogste 1,3 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,8 gewichtspercent („grutten”), die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EG) nr. 508/2008 van de Commissie (1) voorkomende definitie (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– –

van andere granen:

 

 

– – –

van gerst:

 

ex 1104 29 01

– – – –

gepeld:

 

– – – – –

met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent, die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EG) nr. 508/2008 van de Commissie (1) voorkomende definitie

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – –

gepeld en gesneden of gebroken („grutten”):

 

– – – – –

met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent, die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EG) nr. 508/2008 van de Commissie (1) voorkomende definitie

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – –

gepareld:

 

– – – – –

met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent (zonder talk):

 

– – – – – –

eerste categorie, die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EG) nr. 508/2008 van de Commissie (1) voorkomende definitie

1104 29 05 9100

– – – – – –

tweede categorie, die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EG) nr. 508/2008 van de Commissie (1) voorkomende definitie

1104 29 05 9300

 

– – –

andere:

 

 

– – – –

gepeld, al dan niet gesneden of gebroken:

 

ex 1104 29 11

– – – – –

van tarwe, niet gesneden of gebroken, die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EG) nr. 508/2008 van de Commissie (1) voorkomende definitie

1104 29 11 9000

 

– – – –

enkel gebroken:

 

1104 29 51

– – – – –

van tarwe

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – –

van rogge

1104 29 55 9000

1104 30

graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen:

 

1104 30 10

– –

van tarwe

1104 30 10 9000

1104 30 90

– –

van andere granen

1104 30 90 9000

1107

Mout, ook indien gebrand:

 

1107 10

niet gebrand:

 

 

– –

van tarwe:

 

1107 10 11

– – –

in de vorm van meel

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – –

ander:

1107 10 19 9000

 

– –

ander:

 

1107 10 91

– – –

in de vorm van meel

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – –

ander

1107 10 99 9000

1107 20 00

gebrand

1107 20 00 9000

ex 1108

Zetmeel en inuline:

 

 

zetmeel (4):

 

ex 1108 11 00

– –

tarwezetmeel:

 

– – –

met een drogestofgehalte van ten minste 87 % en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 %

1108 11 00 9200

– – –

met een drogestofgehalte van ten minste 84 %, doch minder dan 87 %, en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– –

maïszetmeel:

 

– – –

met een drogestofgehalte van ten minste 87 % en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 %

1108 12 00 9200

– – –

met een drogestofgehalte van ten minste 84 %, doch minder dan 87 %, en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– –

aardappelzetmeel:

 

– – –

met een drogestofgehalte van ten minste 80 % en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 %

1108 13 00 9200

– – –

met een drogestofgehalte van ten minste 77 %, doch minder dan 80 %, en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– –

ander zetmeel:

 

ex 1108 19 10

– – –

rijstzetmeel:

 

– – – –

met een drogestofgehalte van ten minste 87 % en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 %

1108 19 10 9200

– – – –

met een drogestofgehalte van ten minste 84 %, doch minder dan 87 %, en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Tarwegluten, ook indien gedroogd:

 

Gedroogd, met een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof, van ten minste 82 gewichtspercenten (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthoning, ook indien met natuurhoning vermengd; karamel:

 

ex 1702 30

glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend:

 

 

– –

andere:

 

1702 30 50

– – –

in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – –

andere (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend, met uitzondering van invertsuiker:

 

1702 40 90

– –

andere (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

andere, invertsuiker daaronder begrepen en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 50 gewichtspercenten fructose bevatten:

 

1702 90 50

– –

maltodextrine en maltodextrinestroop

 

– – –

maltodextrine, in witte vaste vorm, ook indien geagglomereerd

1702 90 50 9100

– – –

andere (6)

1702 90 50 9900

 

– –

karamel:

 

 

– – –

andere:

 

1702 90 75

– – – –

in poeder, ook indien geagglomereerd

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – –

andere

1702 90 79 9000

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

ex 2106 90

andere:

 

 

– –

suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen:

 

 

– – –

andere:

 

2106 90 55

– – – –

van glucose en van maltodextrine (6)

2106 90 55 9000


4.   Mengvoeders op basis van granen

GN–code

Omschrijving

Productcode

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren (7):

 

ex 2309 10

honden– en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein:

 

 

– –

bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 50 tot en met 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zuivelproducten:

 

 

– – –

bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop:

 

 

– – – –

geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10 gewichtspercenten (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – –

geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – –

met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

2309 10 13 9000

 

– – – –

met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten (8):

 

2309 10 31

– – – – –

geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – –

met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

2309 10 33 9000

 

– – – –

met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten (8):

 

2309 10 51

– – – – –

geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – –

met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

2309 10 53 9000

ex 2309 90

andere:

 

 

– –

andere:

 

 

– – –

bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 50 tot en met 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zuivelproducten:

 

 

– – – –

bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop:

 

 

– – – – –

geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10 gewichtspercenten (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – –

geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – –

met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

2309 90 33 9000

 

– – – – –

met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten (8):

 

2309 90 41

– – – – – –

geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – –

met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

2309 90 43 9000

 

– – – – –

met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten (8):

 

2309 90 51

– – – – – –

geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – –

met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

2309 90 53 9000


5.   Rundvlees

GN–code

Omschrijving

Productcode

ex 0102

Levende runderen:

 

ex 0102 10

fokdieren van zuiver ras:

 

ex 0102 10 10

– –

vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben):

 

– – –

met een levend gewicht gelijk aan of meer dan 250 kg:

 

– – – –

tot en met de leeftijd van 30 maanden

0102 10 10 9140

– – – –

andere

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– –

koeien:

 

– – –

met een levend gewicht gelijk aan of meer dan 250 kg:

 

– – – –

tot en met de leeftijd van 30 maanden

0102 10 30 9140

– – – –

andere

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– –

andere:

 

– – –

met een levend gewicht gelijk aan of meer dan 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

andere:

 

 

– –

huisdieren:

 

 

– – –

met een gewicht van meer dan 160 kg, doch niet meer dan 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – –

slachtdieren:

 

– – – – –

met een gewicht van meer dan 220 kg

0102 90 41 9100

 

– – –

met een gewicht van meer dan 300 kg:

 

 

– – – –

vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben):

 

0102 90 51

– – – – –

slachtvaarzen

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – –

andere

0102 90 59 9000

 

– – – –

koeien:

 

0102 90 61

– – – – –

slachtkoeien

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – –

andere

0102 90 69 9000

 

– – – –

andere:

 

0102 90 71

– – – – –

slachtdieren

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – –

andere

0102 90 79 9000

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld:

 

0201 10 00

hele en halve dieren:

 

– –

het voorste deel van het hele, respectievelijk het halve geslachte dier, dat alle beenderen alsmede de hals en de schouders omvat, doch met meer dan tien ribben:

 

– – –

van volwassen mannelijke runderen (10)

0201 10 00 9110

– – –

andere

0201 10 00 9120

– –

andere:

 

– – –

van volwassen mannelijke runderen (10)

0201 10 00 9130

– – –

andere

0201 10 00 9140

0201 20

andere delen, met been:

 

0201 20 20

– –

„compensated quarters”:

 

– – –

van volwassen mannelijke runderen (10)

0201 20 20 9110

– – –

andere

0201 20 20 9120

0201 20 30

– –

voorvoeten en voorspannen:

 

– – –

van volwassen mannelijke runderen (10)

0201 20 30 9110

– – –

andere

0201 20 30 9120

0201 20 50

– –

achtervoeten en achterspannen:

 

– – –

met ten hoogste acht ribben of acht paar ribben:

 

– – – –

van volwassen mannelijke runderen (10)

0201 20 50 9110

– – – –

andere

0201 20 50 9120

– – –

met meer dan acht ribben of acht paar ribben:

 

– – – –

van volwassen mannelijke runderen (10)

0201 20 50 9130

– – – –

andere

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– –

andere:

 

– – –

waarbij het gewicht van het been niet meer dan een derde van het gewicht van het deelstuk uitmaakt

0201 20 90 9700

0201 30 00

zonder been:

 

– –

delen zonder been, uitgevoerd naar de Verenigde Staten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1643/2006 van de Commissie (12) of naar Canada overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– –

delen zonder been, met inbegrip van gehakt vlees, met een gemiddeld gehalte aan mager rundvlees (met uitzondering van vet) van 78 % of meer (15):

0201 30 00 9060

– –

andere, elk deelstuk individueel verpakt, met een gemiddeld gehalte aan mager rundvlees (met uitzondering van vet) van 55 % of meer (15):

 

– – –

afkomstig van achtervoeten van volwassen mannelijke runderen met ten hoogste acht ribben of acht paar ribben , recht afgesneden of pistolasnit (11)

0201 30 00 9100

– – –

afkomstig van voorvoeten en voorspannen van volwassen mannelijke runderen, recht afgesneden of pistolasnit (11)

0201 30 00 9120

– –

andere

0201 30 00 9140

ex 0202

Vlees van runderen, bevroren:

 

0202 10 00

hele en halve dieren:

 

– –

het voorste deel van het hele, respectievelijk het halve geslachte dier, dat alle beenderen alsmede de hals en de schouders omvat, doch met meer dan tien ribben:

0202 10 00 9100

– –

andere

0202 10 00 9900

ex 0202 20

andere delen, met been:

 

0202 20 10

– –

„compensated quarters”

0202 20 10 9000

0202 20 30

– –

voorvoeten en voorspannen:

0202 20 30 9000

0202 20 50

– –

achtervoeten en achterspannen:

 

– – –

met ten hoogste acht ribben of acht paar ribben

0202 20 50 9100

– – –

met meer dan acht ribben of acht paar ribben:

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– –

andere:

 

– – –

waarbij het gewicht van het been niet meer dan een derde van het gewicht van het deelstuk uitmaakt

0202 20 90 9100

0202 30

zonder been:

 

0202 30 90

– –

andere:

 

– – –

delen zonder been, uitgevoerd naar de Verenigde Staten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1643/2006 (12) of naar Canada overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1041/2008 van de Commissie (13)

0202 30 90 9100

– – –

ander, met inbegrip van gehakt vlees, met een gemiddeld gehalte aan mager rundvlees (met uitzondering van vet) van 78 % of meer (15)

0202 30 90 9200

– – –

andere

0202 30 90 9900

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren:

 

0206 10

van runderen, vers of gekoeld:

 

 

– –

andere:

 

0206 10 95

– – –

longhaasjes en omlopen

0206 10 95 9000

 

van runderen, bevroren:

 

0206 29

– –

andere:

 

 

– – –

andere:

 

0206 29 91

– – – –

longhaasjes en omlopen

0206 29 91 9000

ex 0210

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie:

 

ex 0210 20

vlees van runderen

 

ex 0210 20 90

– –

zonder been:

 

– – –

gezouten en gedroogd

0210 20 90 9100

ex 1602

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed:

 

ex 1602 50

van runderen:

 

 

– –

andere:

 

ex 1602 50 31

– – –

„corned beef” in luchtdichte verpakkingen; geen ander vlees dan rundvlees bevattend:

 

– – – –

met een collageen/eiwitverhouding van maximaal 0,35 (16) en in gewicht de volgende percentages rundvlees bevattend (met uitzondering van slachtafvallen en vet):

 

– – – – –

90 % of meer:

 

– – – – – –

producten die voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1731/2006 van de Commissie (14)

1602 50 31 9125

– – – – –

80 % of meer, doch minder dan 90 %:

 

– – – – – –

producten die voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – –

andere, in luchtdichte verpakkingen:

 

– – – –

geen ander vlees dan rundvlees bevattend:

 

– – – – –

met een collageen/eiwitverhouding van maximaal 0,35 (16) en in gewicht de volgende percentages rundvlees bevattend (met uitzondering van slachtafvallen en vet):

 

– – – – – –

90 % of meer:

 

– – – – – – –

producten die voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1731/2006 van de Commissie (14)

1602 50 95 9125

– – – – – –

80 % of meer, doch minder dan 90 %:

 

– – – – – – –

producten die voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1731/2006 van de Commissie (14)

1602 50 95 9325


6.   Varkensvlees

GN–code

Omschrijving

Productcode

ex 0103

Levende varkens:

 

 

andere:

 

ex 0103 91

– –

met een gewicht van minder dan 50 kg:

 

0103 91 10

– – –

huisdieren

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– –

met een gewicht van 50 kg of meer

 

 

– – –

huisdieren:

 

0103 92 19

– – – –

andere

0103 92 19 9000

ex 0203

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren:

 

 

vers of gekoeld:

 

ex 0203 11

– –

hele en halve dieren:

 

0203 11 10

– – –

huisdieren (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– –

hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been:

 

 

– – –

van huisdieren:

 

ex 0203 12 11

– – – –

hammen en delen daarvan:

 

– – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – –

schouders en delen daarvan (29):

 

– – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– –

andere:

 

 

– – –

van huisdieren:

 

ex 0203 19 11

– – – –

voorstukken en delen daarvan (30):

 

– – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – –

karbonadestrengen en delen daarvan:

 

– – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – –

buiken (buikspek) en delen daarvan:

 

– – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 15 %

0203 19 15 9100

 

– – – –

andere:

 

ex 0203 19 55

– – – – –

zonder been:

 

– – – – – –

hammen, voorstukken, schouders of karbonadestrengen, en delen daarvan (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – –

buiken en delen daarvan, met een totaal gewichtsgehalte aan kraakbeen van minder dan 15 % (17)  (27)

0203 19 55 9310

 

bevroren:

 

ex 0203 21

– –

hele en halve dieren:

 

0203 21 10

– – –

huisdieren (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– –

hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been:

 

 

– – –

van huisdieren:

 

ex 0203 22 11

– – – –

hammen en delen daarvan:

 

– – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – –

schouders en delen daarvan (29):

 

– – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– –

andere:

 

 

– – –

van huisdieren:

 

ex 0203 29 11

– – – –

voorstukken en delen daarvan (30):

 

– – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – –

karbonadestrengen en delen daarvan:

 

– – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – –

buiken (buikspek) en delen daarvan:

 

– – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 15 %

0203 29 15 9100

 

– – – –

andere:

 

ex 0203 29 55

– – – – –

zonder been:

 

– – – – – –

hammen, voorstukken, schouders, en delen daarvan (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie:

 

 

vlees van varkens:

 

ex 0210 11

– –

hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been:

 

 

– – –

van varkens (huisdieren):

 

 

– – – –

gezouten of gepekeld:

 

ex 0210 11 11

– – – – –

hammen en delen daarvan:

 

– – – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 25 %

0210 11 11 9100

 

– – – –

gedroogd of gerookt

 

ex 0210 11 31

– – – – –

hammen en delen daarvan:

 

– – – – – –

„prosciutto di Parma”, „prosciutto di San Daniele” (18)

 

– – – – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 25 %

0210 11 31 9110

– – – – – –

andere

 

– – – – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– –

buiken (buikspek) en delen daarvan:

 

 

– – –

van varkens (huisdieren):

 

ex 0210 12 11

– – – –

gezouten of gepekeld:

 

– – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – –

gedroogd of gerookt:

 

– – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– –

andere:

 

 

– – –

van varkens (huisdieren):

 

 

– – – –

gezouten of gepekeld:

 

ex 0210 19 40

– – – – –

karbonadestrengen en delen daarvan:

 

– – – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan been en kraakbeen van minder dan 25 %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – –

andere:

 

 

– – – – – –

zonder been:

 

– – – – – – –

hammen, voorstukken, schouders of karbonadestrengen, en delen daarvan (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – –

buiken en delen daarvan, ontzwoerd (17):

 

– – – – – – – –

met een totaal gewichtsgehalte aan kraakbeen van minder dan 15 %

0210 19 50 9310

 

– – – –

gedroogd of gerookt:

 

 

– – – – –

andere:

 

ex 0210 19 81

– – – – – –

zonder been:

 

– – – – – – –

„prosciutto di Parma”, „prosciutto di San Daniele”, en delen daarvan (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – –

hammen, voorstukken, schouders of karbonadestrengen, en delen daarvan (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed; bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie:

 

 

andere (24):

 

1601 00 91

– –

gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken (20)  (22):

 

– – –

geen vlees of slachtafvallen van pluimvee bevattend

1601 00 91 9120

– – –

andere

1601 00 91 9190

1601 00 99

– –

andere (19)  (22):

 

– – –

geen vlees of slachtafvallen van pluimvee bevattend

1601 00 99 9110

– – –

andere

1601 00 99 9190

ex 1602

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed:

 

 

van varkens:

 

ex 1602 41

– –

hammen en delen daarvan:

 

ex 1602 41 10

– – –

van varkens (huisdieren) (23):

 

– – – –

gekookt of gebakken, 80 of meer gewichtspercenten vlees en vet bevattend (24)  (25):

 

– – – – –

in onmiddellijke verpakkingen met een nettogewicht van 1 kg of meer (33)

1602 41 10 9110

– – – – –

in onmiddellijke verpakkingen met een nettogewicht van minder dan 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– –

schouders en delen daarvan:

 

ex 1602 42 10

– – –

van varkens (huisdieren) (23):

 

– – – –

gekookt of gebakken, 80 of meer gewichtspercenten vlees en vet bevattend (24)  (25):

 

– – – – –

in onmiddellijke verpakkingen met een nettogewicht van 1 kg of meer (34)

1602 42 10 9110

– – – – –

in onmiddellijke verpakkingen met een nettogewicht van minder dan 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– –

andere, mengsels daaronder begrepen:

 

 

– – –

van varkens (huisdieren):

 

 

– – – –

80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet, ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend:

 

ex 1602 49 19

– – – – –

andere (23)  (26):

 

– – – – – –

gekookt of gebakken, 80 % of meer gewichtspercenten vlees en vet bevattend (24)  (25):

 

– – – – – – –

geen vlees of slachtafvallen van pluimvee bevattend:

 

– – – – – – – –

een product bevattend dat is samengesteld uit duidelijk herkenbare stukken spiervlees waarvan, gelet op hun grootte, niet kan worden vastgesteld of zij verkregen zijn van ham, schouders, karbonadestrengen dan wel halskarbonades, samen met kleine deeltjes zichtbaar vet en kleine hoeveelheden geleiafzetting

1602 49 19 9130


7.   Pluimveevlees

GN–code

Omschrijving

Productcode

ex 0105

Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders):

 

 

met een gewicht van niet meer dan 185 g:

 

0105 11

– –

hanen en kippen:

 

 

– – –

vrouwelijke selectie- en vermeerderingskuikens

 

0105 11 11

– – – –

legrassen

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – –

andere

0105 11 19 9000

 

– – –

andere:

 

0105 11 91

– – – –

legrassen

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – –

andere

0105 11 99 9000

0105 12 00

– –

kalkoenen:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– –

andere:

 

0105 19 20

– – –

ganzen

0105 19 20 9000

ex 0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren:

 

 

van hanen of van kippen:

 

ex 0207 12

– –

niet in stukken gesneden, bevroren:

 

ex 0207 12 10

– – –

geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kippen 70 %):

 

– – – –

hanen en kippen, waarbij de punt van het borstbeen, het dijbeen en het scheenbeen volledig zijn verbeend

 

– – – –

andere

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – –

geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden:

 

– – – –

„kippen 65 %”:

 

– – – – –

hanen en kippen, waarbij de punt van het borstbeen, het dijbeen en het scheenbeen volledig zijn verbeend

 

– – – – –

andere

0207 12 90 9190

– – – –

hanen en kippen, geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, hart, lever en spiermaag in onregelmatige samenstelling:

 

– – – – –

hanen en kippen, waarbij de punt van het borstbeen, het dijbeen en het scheenbeen volledig zijn verbeend

 

– – – – –

andere

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– –

delen en slachtafvallen , bevroren:

 

 

– – –

delen:

 

 

– – – –

met been:

 

ex 0207 14 20

– – – – –

helften en kwarten:

 

– – – – – –

van hanen en kippen, waarbij de punt van het borstbeen, het dijbeen en het scheenbeen volledig zijn verbeend

 

– – – – – –

andere

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – –

dijen en delen van dijen:

 

– – – – – –

van hanen en kippen, waarbij de punt van het borstbeen, het dijbeen en het scheenbeen volledig zijn verbeend

 

– – – – – –

andere

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – –

andere:

 

– – – – – –

helften of kwarten, zonder staarten:

 

– – – – – – –

van hanen en kippen, waarbij de punt van het borstbeen, het dijbeen en het scheenbeen volledig zijn verbeend

 

– – – – – – –

andere

0207 14 70 9190

– – – – – –

delen omvattende een hele dij of een stuk dij en een rugdeel, die niet meer bedragen dan 25 % van het gewicht van het hele deel:

 

– – – – – – –

van hanen of kippen, waarbij het dijbeen volledig is verbeend

 

– – – – – – –

andere

0207 14 70 9290

 

van kalkoenen:

 

0207 25

– –

niet in stukken gesneden, bevroren:

 

0207 25 10

– – –

geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80 %)

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – –

geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aangeboden

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– –

delen en slachtafvallen van pluimvee, bevroren:

 

 

– – –

delen:

 

ex 0207 27 10

– – – –

zonder been:

 

– – – – –

gehomogeniseerd vlees, separatorvlees daaronder begrepen

 

– – – – –

andere:

 

– – – – – –

andere dan staarten

0207 27 10 9990

 

– – – –

met been:

 

 

– – – – –

dijen en delen van dijen:

 

0207 27 60

– – – – – –

onderdijen en delen van onderdijen

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – –

andere

0207 27 70 9000


8.   Eieren

GN–code

Omschrijving

Productcode

ex 0407 00

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt:

 

 

van pluimvee:

 

 

– –

broedeieren (35):

 

0407 00 11

– – –

van kalkoenen of ganzen

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – –

andere

0407 00 19 9000

0407 00 30

– –

andere

0407 00 30 9000

0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

 

 

eigeel:

 

ex 0408 11

– –

gedroogd:

 

ex 0408 11 80

– – –

ander:

 

– – – –

geschikt voor menselijke consumptie

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– –

ander:

 

 

– – –

ander:

 

ex 0408 19 81

– – – –

vloeibaar:

 

– – – – –

geschikt voor menselijke consumptie

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – –

ander, inclusief bevroren:

 

 

– – – – –

geschikt voor menselijke consumptie

0408 19 89 9100

 

ander:

 

ex 0408 91

– –

gedroogd:

 

ex 0408 91 80

– – –

andere:

 

– – – –

geschikt voor menselijke consumptie

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– –

andere:

 

ex 0408 99 80

– – –

andere:

 

– – – –

geschikt voor menselijke consumptie

0408 99 80 9100


9.   Melk en zuivelproducten

GN–code

Omschrijving

Productcode

0401

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (50):

 

0401 10

met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent:

 

0401 10 10

– –

in verpakkingen met een netto–inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l

0401 10 10 9000

0401 10 90

– –

andere

0401 10 90 9000

0401 20

met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten:

 

 

– –

met een vetgehalte van niet meer dan 3 gewichtspercenten:

 

0401 20 11

– – –

in verpakkingen met een netto–inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l:

 

– – – –

met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

040120119100

– – – –

met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – –

andere:

 

– – – –

met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0401 20 19 9100

– – – –

met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent

0401 20 19 9500

 

– –

met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten:

 

0401 20 91

– – –

in verpakkingen met een netto–inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – –

andere

0401 20 99 9000

0401 30

met een vetgehalte van meer dan 6 gewichtspercenten:

 

 

– –

met een vetgehalte van niet meer dan 21 gewichtspercenten:

 

0401 30 11

– – –

in verpakkingen met een netto–inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l:

 

– – – –

met een vetgehalte:

 

– – – – –

van meer dan 10 doch niet meer dan 17 gewichtspercenten

0401 30 11 9400

– – – – –

van meer dan 17 gewichtspercenten

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – –

andere:

 

– – – –

met een vetgehalte van meer dan 17 gewichtspercenten

0401 30 19 9700

 

– –

met een vetgehalte van meer dan 21 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten:

 

0401 30 31

– – –

in verpakkingen met een netto–inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l:

 

– – – –

met een vetgehalte:

 

– – – – –

van niet meer dan 35 gewichtspercenten

0401 30 31 9100

– – – – –

van meer dan 35 doch niet meer dan 39 gewichtspercenten

0401 30 31 9400

– – – – –

van meer dan 39 gewichtspercenten

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – –

andere:

 

– – – –

met een vetgehalte:

 

– – – – –

van niet meer dan 35 gewichtspercenten

0401 30 39 9100

– – – – –

van meer dan 35 doch niet meer dan 39 gewichtspercenten

0401 30 39 9400

– – – – –

van meer dan 39 gewichtspercenten

0401 30 39 9700

 

– –

met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten:

 

0401 30 91

– – –

in verpakkingen met een netto–inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l:

 

– – – –

met een vetgehalte:

 

– – – – –

van niet meer dan 68 gewichtspercenten

0401 30 91 9100

– – – – –

van meer dan 68 gewichtspercenten

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – –

andere:

 

– – – –

met een vetgehalte:

 

– – – – –

van niet meer dan 68 gewichtspercenten

0401 30 99 9100

– – – – –

van meer dan 68 gewichtspercenten

0401 30 99 9500

0402

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (43):

 

ex 0402 10

in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent (46):

 

 

– –

zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (48):

 

0402 10 11

– – –

in verpakkingen met een netto–inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – –

andere

0402 10 19 9000

 

– –

andere (49):

 

0402 10 91

– – –

in verpakkingen met een netto–inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – –

andere

0402 10 99 9000

 

in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent (46):

 

ex 0402 21

– –

zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (48):

 

 

– – –

met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten:

 

0402 21 11

– – – –

in verpakkingen met een netto–inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg:

 

– – – – –

met een vetgehalte:

 

– – – – – –

van niet meer dan 11 gewichtspercenten

0402 21 11 9200

– – – – – –

van meer dan 11 doch niet meer dan 17 gewichtspercenten

0402 21 11 9300

– – – – – –

van meer dan 17 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

0402 21 11 9500

– – – – – –

van meer dan 25 gewichtspercenten

0402 21 11 9900

 

– – – –

andere:

 

0402 21 17

– – – – –

met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtspercenten

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – –

met een vetgehalte van meer dan 11 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten:

 

– – – – – –

van niet meer dan 17 gewichtspercenten

0402 21 19 9300

– – – – – –

van meer dan 17 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

0402 21 19 9500

– – – – – –

van meer dan 25 gewichtspercenten

0402 21 19 9900

 

– – –

met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten:

 

0402 21 91

– – – –

in verpakkingen met een netto–inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg:

 

– – – – –

met een vetgehalte:

 

– – – – – –

van niet meer dan 28 gewichtspercenten

0402 21 91 9100

– – – – – –

van meer dan 28 doch niet meer dan 29 gewichtspercenten

0402 21 91 9200

– – – – – –

van meer dan 29 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten

0402 21 91 9350

– – – – – –

van meer dan 45 gewichtspercenten

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – –

andere:

 

– – – – –

met een vetgehalte:

 

– – – – – –

van niet meer dan 28 gewichtspercenten

0402 21 99 9100

– – – – – –

van meer dan 28 doch niet meer dan 29 gewichtspercenten

0402 21 99 9200

– – – – – –

van meer dan 29 doch niet meer dan 41 gewichtspercenten

0402 21 99 9300

– – – – – –

van meer dan 41 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten

0402 21 99 9400

– – – – – –

van meer dan 45 doch niet meer dan 59 gewichtspercenten

0402 21 99 9500

– – – – – –

van meer dan 59 doch niet meer dan 69 gewichtspercenten

0402 21 99 9600

– – – – – –

van meer dan 69 doch niet meer dan 79 gewichtspercenten

0402 21 99 9700

– – – – – –

van meer dan 79 gewichtspercenten

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– –

andere (49):

 

 

– – –

met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten:

 

 

– – – –

andere:

 

0402 29 15

– – – – –

in verpakkingen met een netto–inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg:

 

– – – – – –

met een vetgehalte:

 

– – – – – – –

van niet meer dan 11 gewichtspercenten

0402 29 15 9200

– – – – – – –

van meer dan 11 doch niet meer dan 17 gewichtspercenten

0402 29 15 9300

– – – – – – –

van meer dan 17 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

0402 29 15 9500

– – – – – – –

van meer dan 25 gewichtspercenten

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – –

andere:

 

– – – – – –

met een vetgehalte:

 

– – – – – – –

van meer dan 11 doch niet meer dan 17 gewichtspercenten

0402 29 19 9300

– – – – – – –

van meer dan 17 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

0402 29 19 9500

– – – – – – –

van meer dan 25 gewichtspercenten

0402 29 19 9900

 

– – –

met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten:

 

0402 29 91

– – – –

in verpakkingen met een netto–inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – –

andere:

 

– – – – –

met een vetgehalte:

 

– – – – – –

van niet meer dan 41 gewichtspercenten

0402 29 99 9100

– – – – – –

van meer dan 41 gewichtspercenten

0402 29 99 9500

 

andere:

 

0402 91

– –

zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (48):

 

0402 91 10

– – –

met een vetgehalte van niet meer dan 8 gewichtspercenten:

 

 

– – – –

met een gehalte aan vetvrije melkdrogestof van 15 gewichtspercenten of meer en met een vetgehalte van meer dan 7,4 gewichtspercenten:

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – –

met een vetgehalte van meer dan 8 doch niet meer dan 10 gewichtspercenten:

 

 

– – – –

met een gehalte aan vetvrije melkdrogestof van 15 gewichtspercenten of meer

0402 91 30 9300

 

– – –

met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten:

 

0402 91 99

– – – –

andere

0402 91 99 9000

0402 99

– –

andere (49):

 

0402 99 10

– – –

met een vetgehalte van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten:

 

 

– – – –

met een sacharosegehalte van 40 gewichtspercenten of meer, met een gehalte aan vetvrije melkdrogestof van 15 gewichtspercenten of meer en met een vetgehalte van meer dan 6,9 gewichtspercenten

0402 99 10 9350

 

– – –

met een vetgehalte van meer dan 9,5 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten:

 

0402 99 31

– – – –

in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg:

 

– – – – –

met een vetgehalte van niet meer dan 21 gewichtspercenten: