ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.288.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 288

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
5 november 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2010/666/EU

 

*

Besluit van de Raad van 3 juni 2010 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

1

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

2

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 990/2010 van de Commissie van 4 november 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Jabłka łąckie (BGA)]

10

 

*

Verordening (EU) nr. 991/2010 van de Commissie van 4 november 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Olive de Nîmes (BOB)]

12

 

 

Verordening (EU) nr. 992/2010 van de Commissie van 4 november 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

14

 

 

Verordening (EU) nr. 993/2010 van de Commissie van 4 november 2010 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor mageremelkpoeder in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

16

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2010/71/EU van de Commissie van 4 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde metofluthrine als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen ( 1 )

17

 

*

Richtlijn 2010/72/EU van de Commissie van 4 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde spinosad als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen ( 1 )

20

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/667/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 4 november 2010 tot wijziging van Beschikking 2007/66/EG inzake een tijdelijk experiment met betrekking tot het verhogen van het maximumgewicht van een partij zaaizaad van groenvoedergewassen in het kader van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7474)  ( 1 )

23

 

 

2010/668/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 4 november 2010 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hebben verricht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7555)

24

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

5.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 3 juni 2010

inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(2010/666/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij besluit van 5 juni 2003 heeft de Raad de Commissie gemachtigd met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een overeenkomst op Unieniveau.

(2)

Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij het besluit van de Raad van 5 juni 2003, heeft de Commissie namens de Unie met de regering van de Socialistische Republiek Vietnam onderhandeld over een overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (hierna „de overeenkomst” genoemd).

(3)

De overeenkomst die op basis van deze onderhandelingen tot stand is gekomen dient te worden ondertekend en voorlopig te worden toegepast onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De ondertekening van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten wordt namens de Unie goedgekeurd, onder voorbehoud van de sluiting van de overeenkomst.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen, onder voorbehoud van de sluiting ervan.

Artikel 3

In afwachting van de inwerkingtreding van de overeenkomst wordt zij voorlopig toegepast, vanaf de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daarvoor vereiste procedures (1).

Artikel 4

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd om de in artikel 7, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving te doen.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 3 juni 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  De datum vanaf welke de overeenkomst voorlopig zal worden toegepast, wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


OVEREENKOMST

tussen de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE EUROPESE UNIE,

enerzijds, en

DE REGERING VAN DE SOCIALISTISCHE REPUBLIEK VIETNAM,

anderzijds,

(hierna „de partijen” genoemd),

VASTSTELLEND dat zeventien lidstaten van de Europese Unie met de regering van de Socialistische Republiek Vietnam bilaterale luchtdienstovereenkomsten hebben gesloten die bepalingen bevatten welke in strijd zijn met het recht van de Europese Unie;

VASTSTELLEND dat de Europese Unie exclusief bevoegd is voor diverse aspecten die kunnen worden opgenomen in bilaterale luchtdienstovereenkomsten tussen de lidstaten van de Europese Unie en derde landen;

VASTSTELLEND dat in een lidstaat gevestigde EU-luchtvervoerders overeenkomstig het recht van de Europese Unie recht hebben op niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de lidstaten van de Europese Unie en derde landen;

GEZIEN de overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen waarin onderdanen van deze derde landen de mogelijkheid wordt geboden eigendom te verwerven in luchtvervoerders die een vergunning hebben gekregen overeenkomstig het recht van de Europese Unie;

ERKENNEND dat sommige bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten die in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie met deze wetgeving in overeenstemming moeten worden gebracht om een geldige rechtsgrond voor luchtdiensten tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam tot stand te brengen en om de continuïteit van dergelijke luchtdiensten te garanderen;

VASTSTELLEND dat luchtvervoerders krachtens het recht van de Europese Unie in principe geen overeenkomsten mogen sluiten die de handel tussen lidstaten van de Europese Unie kunnen verstoren en die tot doel of als gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of verstoord;

ERKENNENDE dat bepalingen in de tussen lidstaten van de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten die i) luchtvervoerders verplichten of aanzetten tot overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de relevante routes wordt verhinderd, verstoord of beperkt; of ii) de gevolgen van dergelijke overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen versterken; of iii) waarbij de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen die de mededinging tussen luchtvervoerders op de relevante routes verhinderen, verstoren of beperken, wordt toevertrouwd aan luchtvervoerders of andere particuliere economische operatoren, het effect van de op de ondernemingen toepasselijke mededingingsregels ongedaan kunnen maken;

VASTSTELLEND dat de Europese Unie er in het kader van deze onderhandelingen niet naar streeft het totale volume aan luchtverkeer tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam te doen toenemen, noch om het evenwicht tussen EU-luchtvervoerders en luchtvervoerders uit de Socialistische Republiek Vietnam te wijzigen, noch om te onderhandelen over wijzigingen van de bepalingen van bestaande bilaterale overeenkomsten inzake verkeersrechten,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Algemene bepalingen

1.   In deze overeenkomst wordt onder „lidstaten” lidstaten van de Europese Unie verstaan en onder „EU-Verdragen” worden het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verstaan.

2.   Wanneer in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten wordt verwezen naar onderdanen van de lidstaat die partij is bij de overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie.

3.   Wanneer in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten wordt verwezen naar luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen van de lidstaat die partij is bij de overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar de door die lidstaat aangewezen luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 2

Aanwijzing door een lidstaat

1.   De bepalingen van de leden 2 en 3 van dit artikel hebben voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage 2, onder a) en b), genoemde artikelen wat betreft de aanwijzing van een luchtvervoerder door de desbetreffende lidstaat, de vergunningen en machtigingen die door de regering van de Socialistische Republiek Vietnam aan deze luchtvervoerder zijn toegekend en de weigering, intrekking, opschorting of beperking van de vergunningen en machtigingen van de luchtvervoerder.

2.   Wanneer de regering van de Socialistische Republiek Vietnam een aanwijzing door een lidstaat ontvangt, verleent zij zo spoedig mogelijk de passende vergunningen en machtigingen mits:

i)

de luchtvervoerder, overeenkomstig de EU-Verdragen, op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd en beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig het recht van de Europese Unie; en

ii)

de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operators Certificate op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft en de bevoegde luchtvaartautoriteit duidelijk in de aanwijzing is vermeld; en

iii)

de luchtvervoerder rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, en/of van andere in bijlage 3 vermelde landen en/of onderdanen van die landen, en deze landen en/of onderdanen daadwerkelijk zeggenschap uitoefenen over de luchtvervoerder.

3.   De regering van de Socialistische Republiek Vietnam mag de vergunningen of machtigingen van een door een lidstaat aangewezen luchtvervoerder weigeren, intrekken, opschorten of beperken mits:

i)

de luchtvervoerder, overeenkomstig de EU-Verdragen, niet op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd en niet beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig het recht van de Europese Unie; of

ii)

de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operators Certificate niet op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft, of de relevante luchtvaartautoriteit niet duidelijk in de aanwijzing is vermeld; of

iii)

de luchtvervoerder niet rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is of onder het daadwerkelijke zeggenschap staat van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, en/of van andere in bijlage 3 vermelde landen en/of onderdanen van die landen.

Bij de uitoefening van de rechten die haar krachtens dit lid zijn verleend, mag de regering van de Socialistische Republiek Vietnam geen onderscheid maken tussen EU-luchtvervoerders op grond van nationaliteit.

Artikel 3

Veiligheid

1.   De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de in bijlage 2, onder c), vermelde artikelen.

2.   Wanneer een lidstaat een luchtvervoerder heeft aangewezen die door een andere lidstaat wordt gecontroleerd op naleving van de regelgeving, zijn de rechten van de Socialistische Republiek Vietnam uit hoofde van de veiligheidsvoorschriften van de overeenkomst tussen de lidstaat die de luchtvervoerder heeft aangewezen en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam zowel van toepassing op de goedkeuring, naleving of handhaving van veiligheidsnormen door die andere lidstaat als op de exploitatievergunning van die luchtvervoerder.

Artikel 4

Verenigbaarheid met de mededingingsregels

1.   Bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen de lidstaten en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam laten de mededingingsregels van de partijen onverlet.

2.   De in bijlage 2, punt d), vermelde bepalingen verliezen hun werking.

Artikel 5

Bijlagen bij de overeenkomst

De bijlagen bij deze overeenkomst maken integrerend deel uit van de overeenkomst.

Artikel 6

Herziening of wijziging

De partijen mogen deze overeenkomst op elk ogenblik met wederzijdse instemming wijzigen.

Artikel 7

Inwerkingtreding en voorlopige toepassing

1.   Deze overeenkomst treedt in werking wanneer de partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat zij hun interne procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst hebben voltooid.

2.   Onverminderd het bepaalde in lid 1 stemmen de partijen ermee in deze overeenkomst voorlopig toe te passen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

3.   De overeenkomsten en andere regelingen tussen lidstaten en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam die, op de datum van de ondertekening van deze overeenkomst, nog niet in werking zijn getreden en niet voorlopig worden toegepast, zijn vermeld in bijlage 1, onder b). Zodra deze overeenkomsten en regelingen in werking treden of voorlopig worden toegepast, vallen ze onder de onderhavige overeenkomst.

Artikel 8

Beëindiging

1.   Wanneer een in bijlage 1 vermelde overeenkomst wordt beëindigd, worden ook alle bepalingen van de onderhavige overeenkomst die betrekking hebben op de desbetreffende in bijlage 1 vermelde overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

2.   Wanneer alle in bijlage 1 vermelde overeenkomsten worden beëindigd, wordt de onderhavige overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel in tweevoud, 4 oktober 2010 in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense, Spaanse, Tsjechische, Zweedse en Vietnamese taal.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

BIJLAGE 1

Lijst van de overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in artikel 1 van deze overeenkomst

a)

Overeenkomsten voor luchtdiensten tussen de regering van de Socialistische Republiek Vietnam en lidstaten van de Europese Unie die, op de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, zijn gesloten, ondertekend en/of voorlopig worden toegepast:

Overeenkomst tussen de Oostenrijkse bondsregering en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Hanoi op 27 maart 1995, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Oostenrijk” genoemd in bijlage 2;

laatstelijk gewijzigd bij de notulen van overeenstemming die op 5 april 2006 te Hanoi zijn opgesteld;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Brussel op 21 oktober 1992, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en België” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek Bulgarije en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten tussen en buiten hun respectieve grondgebied, gedaan te Sofia op 1 oktober 1979, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Bulgarije” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Tsjechische Republiek en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Praag op 23 mei 1997, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Tsjechië” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Hanoi op 25 september 1997, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Denemarken” genoemd in bijlage 2;

te lezen in samenhang met het memorandum van overeenstemming tussen de Koninkrijken Denemarken, Noorwegen en Zweden en de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Hanoi op 25 september 1997;

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Finland en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, ondertekend te Hanoi op 26 oktober 2000, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Finland” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Frankrijk en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Parijs op 14 april 1977, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Frankrijk” genoemd in bijlage 2;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Bonn op 26 augustus 1994, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Duitsland” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Hongarije en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Hanoi op 4 februari 1998, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Hongarije” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Groothertogdom Luxemburg en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 1994, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Luxemburg” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, gedaan te Hanoi op 1 oktober 1993, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Nederland” genoemd in bijlage 2;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek Polen en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Warschau op 11 september 1976, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Polen” genoemd in bijlage 2;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van de Portugese Republiek en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Lissabon op 3 februari 1998, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Portugal” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Socialistische Republiek Roemenië en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot civiel luchtvervoer, gedaan te Hanoi op 26 juni 1979, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Roemenië” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Zweden en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Hanoi op 25 september 1997, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Zweden” genoemd in bijlage 2;

te lezen in samenhang met het Memorandum van overeenstemming tussen de Koninkrijken Denemarken, Noorwegen en Zweden en de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Hanoi op 25 september 1997;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van de Slowaakse Republiek en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Hanoi op 6 november 1997, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Slowakije” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Londen op 19 augustus 1994, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en het Verenigd Koninkrijk” genoemd in bijlage 2;

laatstelijk gewijzigd bij de uitwisseling van nota’s op 8 en 26 september 2000 te Hanoi;

b)

Geparafeerde of ondertekende overeenkomsten voor luchtdiensten en andere regelingen tussen de regering van de Socialistische Republiek Vietnam en lidstaten van de Europese Unie die, op de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, nog niet van kracht zijn geworden en niet voorlopig worden toegepast.

BIJLAGE 2

Lijst van de artikelen van de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in de artikelen 2 tot en met 4 van onderhavige overeenkomst

a)

Aanwijzing door een lidstaat:

Artikel 3, lid 5, van de overeenkomst tussen Vietnam en Oostenrijk;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Bulgarije;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Denemarken;

Artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Tsjechië;

Artikel 4, lid 5, van de overeenkomst tussen Vietnam en Finland;

Artikel 7, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Frankrijk;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Duitsland;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Hongarije;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Luxemburg;

Artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Nederland;

Artikel 3, lid 2, van de overeenkomst tussen Vietnam en Polen;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Portugal;

Artikel 3 van de overeenkomst tussen Vietnam en Roemenië;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Zweden;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Slowakije;

Artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en het Verenigd Koninkrijk;

b)

Weigering, intrekking, opschorting of beperking van vergunningen en machtigingen:

Artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Oostenrijk;

Artikel 5, lid 1, onder d), van de overeenkomst tussen Vietnam en België;

Artikel 4, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Bulgarije;

Artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Tsjechië;

Artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Denemarken;

Artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Finland;

Artikel 9, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Frankrijk;

Artikel 4, lid 1, van de overeenkomst tussen Vietnam en Duitsland;

Artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Hongarije;

Artikel 4, lid 1, onder c), van de overeenkomst tussen Vietnam en Luxemburg;

Artikel 5, lid 1, onder c), van de overeenkomst tussen Vietnam en Nederland;

Artikel 4, lid 1, van de overeenkomst tussen Vietnam en Polen;

Artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Portugal;

Artikel 4 van de overeenkomst tussen Vietnam en Roemenië;

Artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Zweden;

Artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Slowakije;

Artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en het Verenigd Koninkrijk;

c)

Veiligheid:

Artikel 6 bis van de overeenkomst tussen Vietnam en Oostenrijk;

Artikel 7 van de overeenkomst tussen Vietnam en België;

Artikel 11 van de overeenkomst tussen Vietnam en Tsjechië;

Artikel 18 van de overeenkomst tussen Vietnam en Finland;

Artikel 4 van de overeenkomst tussen Vietnam en Frankrijk;

Artikel 9 van de overeenkomst tussen Vietnam en Hongarije;

Artikel 6 van de overeenkomst tussen Vietnam en Luxemburg;

Artikel 14 van de overeenkomst tussen Vietnam en Nederland;

Artikel 9 van de overeenkomst tussen Vietnam en Roemenië;

Artikel 7 van de overeenkomst tussen Vietnam en Slowakije;

Artikel 9 bis van de overeenkomst tussen Vietnam en het Verenigd Koninkrijk;

d)

Verenigbaarheid met de mededingingsregels:

Artikel 13, leden 1 en 7, van de overeenkomst tussen Vietnam en België;

Artikel 9, leden 3 tot en met 8, van de overeenkomst tussen Vietnam en Bulgarije;

Artikel 7, lid 2, van de overeenkomst tussen Vietnam en Tsjechië;

Artikel 11, lid 2, van de overeenkomst tussen Vietnam en Denemarken;

Artikel 12, leden 2 tot en met 7, van de overeenkomst tussen Vietnam en Frankrijk;

Artikel 6, lid 1, en artikel 6, leden 4, 5 en 6, van de overeenkomst tussen Vietnam en Hongarije;

Artikel 11, leden 2, 3 en 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Luxemburg;

Artikel 6, leden 2 tot en met 6, van de overeenkomst tussen Vietnam en Nederland;

Artikel 20, leden 2 en 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Polen;

Artikel 16, leden 2 tot en met 6, van de overeenkomst tussen Vietnam en Portugal;

Artikel 14, leden 1 tot en met 6, van de overeenkomst tussen Vietnam en Roemenië;

Artikel 12, leden 3, 5 en 6, van de overeenkomst tussen Vietnam en Slowakije;

Artikel 11, lid 2, van de overeenkomst tussen Vietnam en Zweden;

Artikel 7, leden 3 en 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en het Verenigd Koninkrijk.

BIJLAGE 3

Lijst van andere landen waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van deze overeenkomst

a)

De Republiek IJsland (in het kader van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

b)

Het Vorstendom Liechtenstein (in het kader van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

c)

Het Koninkrijk Noorwegen (in het kader van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

d)

De Zwitserse Bondsstaat (in het kader van de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat).


VERORDENINGEN

5.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/10


VERORDENING (EU) Nr. 990/2010 VAN DE COMMISSIE

van 4 november 2010

houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Jabłka łąckie (BGA)]

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 7, lid 4, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de door Polen ingediende aanvraag tot registratie van de benaming „Jabłka łąckie” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006, moet deze benaming worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage vermelde benaming wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 november 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(2)  PB C 42 van 19.2.2010, blz. 7.


BIJLAGE

In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie

Categorie 1.6.   Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

POLEN

Jabłka łąckie (BGA)


5.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/12


VERORDENING (EU) Nr. 991/2010 VAN DE COMMISSIE

van 4 november 2010

houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Olive de Nîmes (BOB)]

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 7, lid 4, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de door Frankrijk ingediende aanvraag tot registratie van de naam „Olive de Nîmes” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006, moet deze benaming worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage vermelde benaming wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 november 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(2)  PB C 44 van 20.2.2010, blz. 13.


BIJLAGE

In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie:

Categorie 1.6.   Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

FRANKRIJK

Olive de Nîmes (BOB)


5.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/14


VERORDENING (EU) Nr. 992/2010 VAN DE COMMISSIE

van 4 november 2010

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 november 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 november 2010.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

AL

57,0

MA

76,8

MK

43,6

TR

95,0

ZZ

68,1

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

166,0

ZA

121,6

ZZ

129,2

0709 90 70

MA

60,3

TR

146,2

ZZ

103,3

0805 20 10

MA

74,4

ZA

154,0

ZZ

114,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

57,1

TR

68,6

ZA

60,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

58,7

BR

83,8

CL

81,9

TR

74,8

UY

41,2

ZA

95,2

ZZ

72,6

0806 10 10

BR

213,1

TR

147,3

US

248,8

ZA

75,4

ZZ

171,2

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

BR

82,6

CL

84,6

CN

69,0

MK

26,7

NZ

117,8

US

118,9

ZA

85,3

ZZ

90,0

0808 20 50

CN

53,7

US

163,9

ZZ

108,8


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


5.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/16


VERORDENING (EU) Nr. 993/2010 VAN DE COMMISSIE

van 4 november 2010

houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor mageremelkpoeder in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1), en met name op artikel 164, lid 2, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 619/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot opening van een permanente inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten (2) voorziet in een permanente inschrijving.

(2)

Krachtens artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1454/2007 van de Commissie van 10 december 2007 houdende gemeenschappelijke bepalingen betreffende inschrijvingen voor de vaststelling van uitvoerrestituties voor bepaalde landbouwproducten (3) en na bestudering van de offertes die in het kader van de inschrijving zijn ingediend, dient te worden besloten geen restitutie toe te kennen voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 2 november 2010.

(3)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de bij Verordening (EG) nr. 619/2008 geopende permanente inschrijving wordt voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 2 november 2010, geen restitutie toegekend voor de in artikel 1, onder c), respectievelijk artikel 2 van die verordening bedoelde producten en bestemmingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 november 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 november 2010.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 168 van 28.6.2008, blz. 20.

(3)  PB L 325 van 11.12.2007, blz. 69.


RICHTLIJNEN

5.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/17


RICHTLIJN 2010/71/EU VAN DE COMMISSIE

van 4 november 2010

tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde metofluthrine als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (1), en met name artikel 11, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 23 december 2005 overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Richtlijn 98/8/EG een aanvraag ontvangen van Sumitomo Chemical (UK) Plc voor de opname in bijlage I bij de richtlijn van metofluthrine als werkzame stof voor gebruik in productsoort 18 (insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen), zoals gedefinieerd in bijlage V bij Richtlijn 98/8/EG. Metofluthrine was op de in artikel 34, lid 1, van Richtlijn 98/8/EG bedoelde datum niet op de markt als werkzame stof in een biocide.

(2)

Na een evaluatie te hebben uitgevoerd, heeft het Verenigd Koninkrijk op 19 juni 2008 zijn evaluatieverslag samen met een aanbeveling bij de Commissie ingediend.

(3)

Het verslag is op 27 mei 2010 door de lidstaten en de Commissie getoetst binnen het Permanent Comité voor biociden en de resultaten van die toetsing zijn in een beoordelingsverslag opgenomen.

(4)

Uit de onderzoeken blijkt dat van biociden die als insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen worden gebruikt en metofluthrine bevatten, kan worden verwacht dat ze aan de eisen van artikel 5 van Richtlijn 98/8/EG voldoen. Bijgevolg moet metofluthrine in bijlage I bij die richtlijn worden opgenomen.

(5)

Niet alle mogelijke toepassingen zijn op Europees niveau beoordeeld. Daarom is het passend dat de lidstaten de toepassings- of blootstellingsscenario's en de risico's beoordelen voor de milieucompartimenten en bevolkingsgroepen die bij de risicobeoordeling op Europees niveau niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen, en dat zij er bij de verlening van toelatingen voor producten zorg voor dragen dat passende maatregelen worden genomen of specifieke voorwaarden worden opgelegd om de gesignaleerde risico's tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

(6)

Het is belangrijk dat de bepalingen van deze richtlijn in alle lidstaten tegelijkertijd worden toegepast teneinde een gelijke behandeling van biociden die op de markt zijn en als werkzame stof metofluthrine bevatten, te waarborgen en tevens het goede functioneren van de markt voor biociden in het algemeen te vergemakkelijken.

(7)

Er dient een redelijke periode te verstrijken voordat een werkzame stof in bijlage I wordt opgenomen, teneinde de lidstaten de gelegenheid te geven de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om aan deze richtlijn te voldoen.

(8)

Richtlijn 98/8/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

Omzetting

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op 30 april 2011 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 mei 2011.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 november 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.


BIJLAGE

Aan bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG wordt de volgende vermelding voor de werkzame stof methoflutrine toegevoegd:

Nr.

Triviale naam

IUPAC-naam

Identificatienummers

Minimale zuiverheid van de werkzame stof in het biocide zoals het op de markt wordt gebracht

Datum van de opneming

Termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3 (behalve voor producten die meer dan één werkzame stof bevatten; in dat geval is de termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3, de termijn die wordt vastgesteld in het laatste besluit voor de opneming van de werkzame stoffen daarvan)

Datum waarop de opneming verstrijkt

Producttype

Specifieke bepalingen (1)

„36

Metofluthrine

 

RTZ-isomeer:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(Z)-(prop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat

EC-nr.: n.v.t.

CAS-nr.: 240494-71-7

 

Som van alle isomeren:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimethyl-3-prop-1-enylcyclopropaancarboxylaat

EC-nr.: n.v.t.

CAS-nr.: 240494-70-6

De werkzame stof moet voldoen aan beide van de volgende minimale zuiverheidsgraden:

 

RTZ-isomeer

754 g/kg

 

Som van alle isomeren

930 g/kg

1 mei 2011

Niet van toepassing

30 april 2021

18

Wanneer de lidstaten een aanvraag tot toelating van een product beoordelen overeenkomstig artikel 5 en bijlage VI, beoordelen zij, voor zover dit voor het product in kwestie relevant is, de toepassings- of blootstellingsscenario’s en de risico’s voor de milieucompartimenten en bevolkingsgroepen die bij de risicobeoordeling op Europees niveau niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen.”


(1)  Met het oog op de toepassing van de gemeenschappelijke beginselen van bijlage VI zijn de inhoud en de conclusies van de beoordelingsverslagen beschikbaar op de website van de Commissie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


5.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/20


RICHTLIJN 2010/72/EU VAN DE COMMISSIE

van 4 november 2010

tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde spinosad als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (1), en met name artikel 16, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (2) is een lijst vastgesteld van werkzame stoffen die met het oog op een mogelijke opneming daarvan in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG dienen te worden beoordeeld. Spinosad is in die lijst opgenomen.

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1451/2007 is spinosad overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG beoordeeld voor gebruik in productsoort 18 (insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen), zoals gedefinieerd in bijlage V bij die richtlijn.

(3)

Nederland is als rapporterende lidstaat aangewezen en heeft het verslag van de bevoegde instantie samen met een aanbeveling overeenkomstig artikel 14, leden 4 en 6, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 op 1 april 2008 bij de Commissie ingediend.

(4)

Het verslag van de bevoegde instantie is door de lidstaten en de Commissie getoetst. Overeenkomstig artikel 15, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 zijn de conclusies van de toetsing binnen het Permanent Comité voor biociden op 27 mei 2010 in een beoordelingsverslag opgenomen.

(5)

Uit de onderzoeken blijkt dat van biociden die als insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen worden gebruikt en spinosad bevatten, kan worden verwacht dat ze aan de eisen van artikel 5 van Richtlijn 98/8/EG voldoen. Bijgevolg moet spinosad in bijlage I bij die richtlijn worden opgenomen.

(6)

Niet alle mogelijke toepassingen zijn op EU-niveau beoordeeld. Daarom is het passend dat de lidstaten de toepassings- of blootstellingsscenario's en de risico's beoordelen voor de milieucompartimenten en bevolkingsgroepen die bij de risicobeoordeling op EU-niveau niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen, en dat zij er bij de verlening van toelatingen voor producten zorg voor dragen dat passende maatregelen worden genomen of specifieke voorwaarden worden opgelegd om de gesignaleerde risico's tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

(7)

Gezien de conclusies van het beoordelingsverslag moet worden vereist dat bij de toelating van producten risicobeperkende maatregelen worden voorgeschreven. In het licht van de vastgestelde schadelijke gezondheidseffecten voor onbeschermde beroepsmatige gebruikers tijdens het verstuiven van biociden die spinosad bevatten, dient bij de toelating met name te worden vereist dat bij voor beroepsmatig gebruik bestemde producten door middel van verstuiven passende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, tenzij kan worden aangetoond dat het gesignaleerde risico voor de industriële of beroepsmatige gebruiker op een andere wijze kan worden gereduceerd. In het licht van de bevindingen inzake eventuele indirecte blootstelling van mensen via de consumptie van levensmiddelen dient bovendien, waar nodig, te worden geëist dat wordt nagegaan of nieuwe, dan wel gewijzigde maximumgehalten aan residuen (MRL’s) moeten worden vastgesteld, en dat maatregelen worden aangenomen om te garanderen dat de geldende MRL’s niet worden overschreden.

(8)

Het is belangrijk dat de bepalingen van deze richtlijn in alle lidstaten tegelijkertijd worden toegepast teneinde een gelijke behandeling van biociden die op de markt zijn en als werkzame stof spinosad bevatten, te waarborgen en tevens het goede functioneren van de markt voor biociden in het algemeen te vergemakkelijken.

(9)

Er dient een redelijke periode te verstrijken voordat een werkzame stof in bijlage I wordt opgenomen, teneinde de lidstaten en de betrokken partijen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden om aan de nieuwe eisen die dit met zich meebrengt te voldoen en ervoor te zorgen dat aanvragers die dossiers hebben samengesteld volledig kunnen profiteren van de periode van tien jaar voor gegevensbescherming die overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder c), ii), van Richtlijn 98/8/EG op de datum van opneming ingaat.

(10)

Na de opneming moeten de lidstaten over een redelijke termijn beschikken voor de tenuitvoerlegging van artikel 16, lid 3, van Richtlijn 98/8/EG.

(11)

Richtlijn 98/8/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

Omzetting

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op 31 oktober 2011 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 november 2012.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 november 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

(2)  PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3.


BIJLAGE

Aan bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG wordt de volgende vermelding voor de werkzame stof spinosad toegevoegd:

Nr.

Triviale naam

IUPAC-naam

Identificatienummers

Minimale zuiverheid van de werkzame stof in het biocide zoals het op de markt wordt gebracht

Datum van opneming

Termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3 (behalve voor producten die meer dan één werkzame stof bevatten; in dat geval is de termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3, de termijn die wordt vastgesteld in het laatste besluit voor de opneming van de werkzame stoffen daarvan)

Datum waarop de opneming verstrijkt

Productsoort

Specifieke bepalingen (1)

„37

Spinosad

EC-nr.: 434-300-1

CAS-nr.: 168316-95-8

Spinosad is een mengsel van 50-95 % spinosyn A en 5-50 % spinosyn D

Spinosyn A

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-1H-as-indaceen[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dion CAS-nr: 131929-60-7

Spinosyn D

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceen[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dion CAS-nr: 131929-63-0

850 g/kg

1 november 2012

31 oktober 2014

31 oktober 2022

18

Wanneer de lidstaten een aanvraag tot toelating van een product beoordelen overeenkomstig artikel 5 en bijlage VI, beoordelen zij, voor zover dit voor het product in kwestie relevant is, de toepassings- of blootstellingsscenario’s en de risico’s voor de milieucompartimenten en bevolkingsgroepen die bij de risicobeoordeling op EU-niveau niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen.

De lidstaten zorgen ervoor dat bij toelating de volgende voorwaarden worden gesteld:

Voor de toelating gelden adequate risicobeperkende maatregelen. In het bijzonder moeten voor beroepsmatig gebruik door middel van verstuiven toegelaten producten met afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, tenzij in de aanvraag tot toelating van het product kan worden aangetoond dat de risico’s voor de beroepsmatige gebruiker op andere manieren tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Voor producten met een gehalte aan spinosad dat kan leiden tot residuen in voedings- of voedermiddelen, gaan de lidstaten na of nieuwe en/of gewijzigde maximumgehalten aan residuen (MRL’s) moeten worden vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 470/2009 en/of Verordening (EG) nr. 396/2005 en nemen zij de nodige risicobeperkende maatregelen om te garanderen dat de geldende MRL's niet worden overschreden.”


(1)  Met het oog op de toepassing van de gemeenschappelijke beginselen van bijlage VI zijn de inhoud en de conclusies van de beoordelingsverslagen beschikbaar op de website van de Commissie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


BESLUITEN

5.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/23


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 4 november 2010

tot wijziging van Beschikking 2007/66/EG inzake een tijdelijk experiment met betrekking tot het verhogen van het maximumgewicht van een partij zaaizaad van groenvoedergewassen in het kader van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7474)

(Voor de EER relevante tekst)

(2010/667/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen (1), en met name artikel 13 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het in Beschikking 2007/66/EG van de Commissie (2) bedoelde tijdelijke experiment verstrijkt op 30 juni 2012.

(2)

Beschikking 2007/66/EG schrijft voor dat, wanneer wordt afgeweken van de maximumomvang van partijen zaaizaad van Gramineae, het door de Raad van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) goedgekeurde document „Experiment on Herbage Seed Lot Size” (Experiment inzake de omvang van partijen graszaad) van de ISTA (International Seed Testing Association)/ISF (International Seed Federation) wordt gevolgd. De uitvoering van het „ISTA/ISF Experiment on Herbage Seed Lot Size” duurt tot en met 31 december 2013.

(3)

Het in Beschikking 2007/66/EG bedoelde tijdelijke experiment moet ook eindigen op 31 december 2013 om de einddatum van dat experiment in overeenstemming te brengen met de einddatum van het ISTA/ISF-experiment.

(4)

Bovendien moet de verwijzing naar het ISTA/ISF-experiment worden bijgewerkt, aangezien er een nieuwe website bestaat.

(5)

Beschikking 2007/66/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3 van Beschikking 2007/66/EG wordt vervangen door:

„Artikel 3

Het tijdelijke experiment gaat in op 1 januari 2007 en loopt af op 31 december 2013.”.

Artikel 2

Voetnoot 1 van de bijlage bij Beschikking 2007/66/EG wordt vervangen door:

„(1)

http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html”.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 november 2010.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB 125 van 11.7.1966, blz. 2298/66.

(2)  PB L 32 van 6.2.2007, blz. 161.


5.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/24


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 4 november 2010

houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hebben verricht

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7555)

(Slechts de teksten in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Litouwse, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal zijn authentiek)

(2010/668/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1), en met name artikel 7, lid 4,

Gezien Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (2), en met name artikel 31,

Na raadpleging van het Comité voor de landbouwfondsen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 en in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 is bepaald dat de Commissie de nodige verificaties verricht, de resultaten daarvan aan de lidstaten meedeelt, kennis neemt van de door de lidstaten gemaakte opmerkingen, bilaterale besprekingen voert om overeenstemming te bereiken met de betrokken lidstaten en haar conclusies formeel aan deze laatste meedeelt.

(2)

De lidstaten konden verzoeken een bemiddelingsprocedure in te leiden. In sommige gevallen is van deze mogelijkheid gebruikgemaakt en zijn de aan het einde van de procedure uitgebrachte rapporten door de Commissie onderzocht.

(3)

Op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1258/1999 en (EG) nr. 1290/2005 mogen uitsluitend landbouwuitgaven worden gefinancierd die zijn verricht op een wijze die niet in strijd is met de EU-voorschriften.

(4)

Uit de verrichte verificaties, de resultaten van de bilaterale besprekingen en de bemiddelingsprocedures is gebleken dat een deel van de door de lidstaten gedeclareerde uitgaven niet aan deze voorwaarde voldoet en derhalve niet door het EOGFL, afdeling Garantie, het ELGF of het ELFPO kan worden gefinancierd.

(5)

Aangegeven moet worden welke bedragen niet als ten laste van het EOGFL, afdeling Garantie, het ELGF of het ELFPO worden erkend. Het gaat daarbij niet om uitgaven die zijn gedaan meer dan 24 maanden vóór het tijdstip waarop de Commissie de resultaten van de verificaties schriftelijk aan de lidstaten heeft meegedeeld.

(6)

Voor de gevallen waarop het onderhavige besluit betrekking heeft, heeft de Commissie de lidstaten in een syntheseverslag de raming meegedeeld van de uitgaven die aan financiering moeten worden onttrokken omdat zij niet overeenkomstig de EU-voorschriften zijn verricht.

(7)

Met dit besluit wordt niet vooruitgelopen op de financiële consequenties die de Commissie zou kunnen trekken uit de arresten van het Hof van Justitie in zaken die op 31 augustus 2010 aanhangig waren en aangelegenheden betreffen waarop dit besluit betrekking heeft,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage vermelde, ten laste van het EOGFL, afdeling Garantie, het ELGF of het ELFPO gedeclareerde uitgaven van erkende betaalorganen van de lidstaten, worden aan EU-financiering onttrokken omdat zij niet overeenkomstig de EU-voorschriften zijn verricht.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 4 november 2010.

Voor de Commissie

Dacian CIOLOŞ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

(2)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.


BIJLAGE

BEGROTINGSPOST 6701 AD HOC 34

LS

Maatregel

BJ

Motivering

Type

%

Valuta

Bedrag

Verlaging

Financiële gevolgen

BG

Areaalsteun

2008

Gebrekkig LPIS-GIS-systeem en tekortkomingen in de controles ter plaatse

FORFAITAIR

10

EUR

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

Totaal BG (EUR)

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

CY

Financiële audit — Overschrijding

2009

Overschrijding van financiële maxima

EENMALIG

 

EUR

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

Totaal CY (EUR)

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

CZ

Uitvoerrestituties & Voedselhulp buiten de EU

2004

Ontoereikend aantal monsters voor fysieke controles

FORFAITAIR

5

EUR

– 207 934,24

0,00

– 207 934,24

CZ

Uitvoerrestituties & Voedselhulp buiten de EU

2005

Ontoereikend aantal monsters voor fysieke controles

FORFAITAIR

5

EUR

– 385 763,84

0,00

– 385 763,84

CZ

Uitvoerrestituties & Voedselhulp buiten de EU

2006

Ontoereikend aantal monsters voor fysieke controles

FORFAITAIR

5

EUR

–76 644,28

0,00

–76 644,28

Totaal CZ (EUR)

– 670 342,36

0,00

– 670 342,36

DE

Financiële audit — Te late betalingen en betalingstermijnen niet nageleefd

2009

Te late betalingen

EENMALIG

 

EUR

–17 700,87

–17 700,87

0,00

DE

Financiële audit — Overschrijding

2009

Overschrijding van financiële maxima, niet-subsidiabele uitgaven en verlaging in overeenstemming met goedkeuringsbesluit

EENMALIG

 

EUR

–1 971 342,57

–1 971 342,57

0,00

DE

Goedkeuring van de rekeningen

2007

Goedkeuring van de rekeningen 2007: totale fout overschreed het materialiteitsniveau; meest waarschijnlijke fout

GEËXTRAPOLEERD

 

EUR

– 342 858,52

0,00

– 342 858,52

DE

Goedkeuring van de rekeningen

2007

Niet-voortgezette terugvordering

EENMALIG

 

EUR

–28 585,26

0,00

–28 585,26

DE

Goedkeuring van de rekeningen

2007

Goedkeuring van de rekeningen 2007: financiële fout in debiteurenadministratie

EENMALIG

 

EUR

–17 617,33

0,00

–17 617,33

DE

Goedkeuring van de rekeningen

2007

Goedkeuring van de rekeningen 2007: meest waarschijnlijke fout

GEËXTRAPOLEERD

 

EUR

–23 324,14

0,00

–23 324,14

DE

Goedkeuring van de rekeningen

2007

Goedkeuring van de rekeningen 2007: bekende fout

GEËXTRAPOLEERD

 

EUR

–1 091,19

0,00

–1 091,19

Totaal DE (EUR)

–2 402 519,88

–1 989 043,44

– 413 476,44

DK

Financiële audit — Overschrijding

2009

Overschrijding van financiële maxima

EENMALIG

 

EUR

–3 921,96

–3 921,96

0,00

Totaal DK (EUR)

–3 921,96

–3 921,96

0,00

ES

Dierpremies — Runderen

2006

Gebrek aan sancties voor dieren zonder slachtdatum (premies in de sector rundvlees en betalingen op grond van artikel 69)

EENMALIG

 

EUR

– 126 294,37

0,00

– 126 294,37

ES

Andere rechtstreekse steun — Runderen

2007

Gebrek aan sancties voor dieren zonder slachtdatum (premies in de sector rundvlees en betalingen op grond van artikel 69)

EENMALIG

 

EUR

–26 323,44

0,00

–26 323,44

ES

Financiële audit — Te late betalingen en betalingstermijnen niet nageleefd

2009

Financiële audit: te late betalingen

EENMALIG

 

EUR

–4 376 321,75

–4 376 321,75

0,00

ES

Financiële audit — Overschrijding

2009

Overschrijding van financiële maxima, niet-subsidiabele uitgaven en terugvordering van de melkheffing

EENMALIG

 

EUR

– 383 419,21

– 383 419,21

0,00

Totaal ES (EUR)

–4 912 358,77

–4 759 740,96

– 152 617,81

FR

Uitvoerrestituties — Levende dieren

2006

Tekortkomingen in het toezicht op het vervoer van voor uitvoerrestituties in aanmerking komende levende dieren

FORFAITAIR

10

EUR

– 233 531,17

0,00

– 233 531,17

FR

Uitvoerrestituties — Levende dieren

2007

Tekortkomingen in het toezicht op het vervoer van voor uitvoerrestituties in aanmerking komende levende dieren

FORFAITAIR

10

EUR

–93 084,22

0,00

–93 084,22

FR

Uitvoerrestituties — Levende dieren

2008

Tekortkomingen in het toezicht op het vervoer van voor uitvoerrestituties in aanmerking komende levende dieren

FORFAITAIR

10

EUR

–18 984,38

0,00

–18 984,38

FR

Uitvoerrestituties — Levende dieren

2009

Tekortkomingen in het toezicht op het vervoer van voor uitvoerrestituties in aanmerking komende levende dieren

FORFAITAIR

10

EUR

–13 068,04

0,00

–13 068,04

FR

Melk — Quota

2003

Overschrijding van de quota

EENMALIG

 

EUR

–7 646 623,00

0,00

–7 646 623,00

FR

Visserijmaatregelen

2005

Niet-conforme sanctieregeling

EENMALIG

 

EUR

–47 793,25

0,00

–47 793,25

FR

Visserijmaatregelen

2006

Niet-conforme sanctieregeling

EENMALIG

 

EUR

–4 584,36

0,00

–4 584,36

FR

Visserijmaatregelen

2007

Niet-conforme sanctieregeling

EENMALIG

 

EUR

–66 300,98

0,00

–66 300,98

FR

Akkerbouwgewassen

2006

Tekortkomingen in de procedures voor controles ter plaatse

FORFAITAIR

2

EUR

–5 938 935,20

0,00

–5 938 935,20

FR

Akkerbouwgewassen

2007

Tekortkomingen in de procedures voor controles ter plaatse

FORFAITAIR

2

EUR

–2 006 102,83

0,00

–2 006 102,83

FR

Financiële audit — Te late betalingen en betalingstermijnen niet nageleefd

2008

Te late betalingen

EENMALIG

 

EUR

–24 913,70

–24 913,70

0,00

FR

Financiële audit — Overschrijding

2008

Overschrijding van financiële maxima

EENMALIG

 

EUR

–1 277 884,58

–1 277 884,58

0,00

FR

Certificering

2005

Financiële goedkeuring 2005 — Meest waarschijnlijke fout

EENMALIG

 

EUR

–3 385 578,07

0,00

–3 385 578,07

FR

Goedkeuring van de rekeningen

2007

Financiële goedkeuring 2007: tekortkomingen met betrekking tot het bewijs van aankomst in de sector fruit

EENMALIG

 

EUR

– 191 612,32

0,00

– 191 612,32

FR

Goedkeuring van de rekeningen

2007

Financiële goedkeuring 2007: tekortkomingen met betrekking tot het bewijs van aankomst

EENMALIG

 

EUR

–83 652,18

0,00

–83 652,18

FR

Goedkeuring van de rekeningen

2007

Financiële goedkeuring 2007: tekortkomingen met betrekking tot het bewijs van aankomst in de sector wijn

EENMALIG

 

EUR

–6 513,57

0,00

–6 513,57

Totaal FR (EUR)

–21 039 161,85

–1 302 798,28

–19 736 363,57

GB

Financiële audit — Overschrijding

2009

Overschrijden van plafonds

EENMALIG

 

EUR

–17 583,27

–17 583,27

0,00

GB

Financiële audit — Te late betalingen en betalingstermijnen niet nageleefd

2009

Te late betalingen

EENMALIG

 

EUR

–3 761 659,41

–3 761 659,41

0,00

Totaal GB (EUR)

–3 779 242,68

–3 779 242,68

0,00

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2003

Tekortkomingen in de aanvullende controles

FORFAITAIR

2

EUR

–1 893 244,19

0,00

–1 893 244,19

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2004

Tekortkomingen in de aanvullende controles

FORFAITAIR

2

EUR

–2 915,08

0,00

–2 915,08

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2004

Tekortkomingen in de essentiële controles

FORFAITAIR

5

EUR

–2 651 588,33

0,00

–2 651 588,33

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2004

Tekortkomingen in de essentiële controles

FORFAITAIR

10

EUR

–5 514 428,97

0,00

–5 514 428,97

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2005

Tekortkomingen in het beheer van de regeling en van het wijnbouwkadaster, en in verband met de verlagingen van de minimumopbrengst

FORFAITAIR

2

EUR

– 129,11

0,00

– 129,11

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2005

Tekortkomingen in de essentiële controles

FORFAITAIR

5

EUR

–2 652 459,19

0,00

–2 652 459,19

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2005

Tekortkomingen in de essentiële controles

FORFAITAIR

10

EUR

–72 521,21

0,00

–72 521,21

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2005

Tekortkomingen in de essentiële controles

FORFAITAIR

25

EUR

–15 013 342,96

0,00

–15 013 342,96

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2006

Tekortkomingen in het beheer van de regeling en van het wijnbouwkadaster, en in verband met de verlagingen van de minimumopbrengst

FORFAITAIR

2

EUR

–2 140,06

0,00

–2 140,06

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2006

Tekortkomingen in de essentiële controles

FORFAITAIR

5

EUR

–6 902,48

0,00

–6 902,48

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2006

Tekortkomingen in de essentiële controles

FORFAITAIR

10

EUR

117,11

0,00

117,11

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2006

Tekortkomingen in de essentiële controles

FORFAITAIR

25

EUR

–26 702 055,52

0,00

–26 702 055,52

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2007

Tekortkomingen in de essentiële controles

FORFAITAIR

5

EUR

–8 122,42

0,00

–8 122,42

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2007

Tekortkomingen in de essentiële controles

FORFAITAIR

10

EUR

–3 615,33

0,00

–3 615,33

GR

Groenten en fruit — Steunregeling voor rozijnen en krenten

2007

Tekortkomingen in de essentiële controles

FORFAITAIR

25

EUR

– 178 595,74

0,00

– 178 595,74

GR

Andere rechtstreekse steun — POSEI

1999

Tekortkomingen in het beheer van steunaanvragen en het controlesysteem

FORFAITAIR

10

EUR

–1 263 139,23

0,00

–1 263 139,23

GR

Andere rechtstreekse steun — POSEI

2000

Tekortkomingen in het beheer van steunaanvragen en het controlesysteem

FORFAITAIR

10

EUR

–1 351 453,75

0,00

–1 351 453,75

GR

Andere rechtstreekse steun — POSEI

2001

Tekortkomingen in het beheer van steunaanvragen en het controlesysteem

FORFAITAIR

10

EUR

–1 355 809,10

0,00

–1 355 809,10

GR

Tabakspremies

2006

Te late tabaksleveringen

EENMALIG

 

EUR

–6 108 114,95

0,00

–6 108 114,95

GR

Tabakspremies

2006

Overdracht van teeltcontracten

EENMALIG

 

EUR

–12 930 014,00

0,00

–12 930 014,00

GR

Tabakspremies

2006

Goedkeuring van niet-subsidiabele bedrijven voor eerste bewerking

EENMALIG

 

EUR

– 722 713,00

0,00

– 722 713,00

GR

Dierpremies — Ooien en geiten

2004

Tekortkomingen wat beheer en controle betreft

FORFAITAIR

10

EUR

–25 128 277,52

0,00

–25 128 277,52

GR

Dierpremies — Ooien en geiten

2005

Tekortkomingen wat beheer en controle betreft

FORFAITAIR

10

EUR

–24 975 648,06

0,00

–24 975 648,06

GR

Dierpremies — Ooien en geiten

2006

Tekortkomingen wat beheer en controle betreft

FORFAITAIR

10

EUR

–62 666,39

0,00

–62 666,39

GR

Andere rechtstreekse steun — rechtstreekse betalingen

2007

Gebrekkig LPIS-GIS-systeem en tekortkomingen in de controles ter plaatse

FORFAITAIR

10

EUR

– 189 954 152,86

0,00

– 189 954 152,86

GR

Andere rechtstreekse steun — Artikel 69 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 — Behalve schapen en runderen

2007

Gebrekkig LPIS-GIS-systeem en tekortkomingen in de controles ter plaatse

FORFAITAIR

10

EUR

–4 478 362,23

0,00

–4 478 362,23

GR

Randvoorwaarden

2006

Tekortkomingen in het beheer en de controles van de randvoorwaarden

FORFAITAIR

10

EUR

–4 138 354,61

0,00

–4 138 354,61

GR

Randvoorwaarden

2007

Tekortkomingen in het beheer en de controles van de randvoorwaarden

FORFAITAIR

10

EUR

–29 267,04

0,00

–29 267,04

GR

Financiële audit — Te late betalingen en betalingstermijnen niet nageleefd

2007

Laattijdige betaling

EENMALIG

 

EUR

–1 819 599,31

–1 819 599,31

0,00

GR

Financiële audit — Overschrijding

2007

Overschrijding van de maxima inzake toewijzingen voor plattelandsontwikkeling

EENMALIG

 

EUR

–1 953 465,43

–1 953 465,43

0,00

GR

Financiële audit — Overschrijding

2007

Niet-subsidiabele uitgaven

EENMALIG

 

EUR

–4 910,61

–4 910,61

0,00

GR

Financiële audit — Overschrijding

2008

Overschrijding van financiële maxima

EENMALIG

 

EUR

–11 724,24

0,00

–11 724,24

Totaal GR (EUR)

– 330 989 615,81

–3 777 975,35

– 327 211 640,46

IE

Financiële audit — Te late betalingen en betalingstermijnen niet nageleefd

2009

Te late betalingen

EENMALIG

 

EUR

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

Totaal IE (EUR)

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

IT

Mageremelkpoeder bestemd voor diervoeder

2003

Verlagingen van voorgeschreven steun en sancties niet of onjuist toegepast

EENMALIG

 

EUR

–19 021,62

0,00

–19 021,62

IT

Mageremelkpoeder bestemd voor diervoeder

2003

Verlagingen van voorgeschreven steun en sancties niet of onjuist toegepast

FORFAITAIR

2

EUR

– 789 909,56

0,00

– 789 909,56

IT

Mageremelkpoeder bestemd voor diervoeder

2004

Verlagingen van voorgeschreven steun en sancties niet of onjuist toegepast

EENMALIG

 

EUR

–2 961,86

0,00

–2 961,86

IT

Mageremelkpoeder bestemd voor diervoeder

2004

Verlagingen van voorgeschreven steun en sancties niet of onjuist toegepast

FORFAITAIR

2

EUR

– 742 709,75

0,00

– 742 709,75

IT

Mageremelkpoeder bestemd voor diervoeder

2005

Verlagingen van voorgeschreven steun en sancties niet of onjuist toegepast

EENMALIG

 

EUR

–86 072,22

0,00

–86 072,22

IT

Mageremelkpoeder bestemd voor diervoeder

2005

Verlagingen van voorgeschreven steun en sancties niet of onjuist toegepast

FORFAITAIR

2

EUR

–47 374,31

0,00

–47 374,31

IT

Rechtstreekse betalingen

2005

Tekortkomingen in de controles ter plaatse

FORFAITAIR

5

EUR

– 595 287,34

0,00

– 595 287,34

IT

Rechtstreekse betalingen

2006

Tekortkomingen in de controles ter plaatse

FORFAITAIR

5

EUR

– 627 815,82

0,00

– 627 815,82

IT

Rechtstreekse betalingen

2007

Tekortkomingen in de controles ter plaatse

FORFAITAIR

5

EUR

–36 181,44

0,00

–36 181,44

IT

Rechtstreekse betalingen

2007

Tekortkoming in het controlesysteem

FORFAITAIR

1,34

EUR

–21 082 134,82

0,00

–21 082 134,82

IT

Rechtstreekse betalingen

2007

Onjuiste berekening van sancties

EENMALIG

 

EUR

– 472 302,78

0,00

– 472 302,78

IT

Terugvorderingen

2001-2002

Financiële fout in debiteurenadministratie

EENMALIG

 

EUR

–14 257 072,07

0,00

–14 257 072,07

Totaal IT (EUR)

–38 758 843,59

0,00

–38 758 843,59

LT

Certificering

2006

Financiële goedkeuring 2006: bekende fout

EENMALIG

 

LTL

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

Totaal LT (LTL)

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

NL

Aardappelzetmeel

2003

Tekortkomingen in het beheer van de regeling en het controlesysteem

FORFAITAIR

10

EUR

–5 295 327,28

0,00

–5 295 327,28

NL

Aardappelzetmeel

2004

Tekortkomingen in het beheer van de regeling en het controlesysteem

FORFAITAIR

10

EUR

–5 424 788,14

0,00

–5 424 788,14

NL

Aardappelzetmeel

2005

Tekortkomingen in het beheer van de regeling en het controlesysteem

FORFAITAIR

10

EUR

–5 871 686,22

0,00

–5 871 686,22

NL

Aardappelzetmeel

2006

Tekortkomingen in het beheer van de regeling en het controlesysteem

FORFAITAIR

10

EUR

–5 973 168,71

0,00

–5 973 168,71

NL

Aardappelzetmeel

2007

Tekortkomingen in het beheer van de regeling en het controlesysteem

FORFAITAIR

10

EUR

–3 059 136,00

0,00

–3 059 136,00

NL

Aardappelzetmeel

2008

Tekortkomingen in het beheer van de regeling en het controlesysteem

FORFAITAIR

10

EUR

–3 323 042,96

0,00

–3 323 042,96

NL

Gedroogde voedergewassen

2005

Tekortkomingen in de bemonstering en de weegcontrole

FORFAITAIR

2

EUR

–53 756,91

0,00

–53 756,91

NL

Gedroogde voedergewassen

2006

Niet-toepassing van de in artikel 29 van Verordening (EG) nr. 382/2005 bedoelde sancties

EENMALIG

 

EUR

–51 192,24

0,00

–51 192,24

NL

Gedroogde voedergewassen

2006

Tekortkomingen in de bemonstering en de weegcontrole

FORFAITAIR

2

EUR

– 111 139,56

0,00

– 111 139,56

NL

Gedroogde voedergewassen

2007

Niet-toepassing van de in artikel 29 van Verordening (EG) nr. 382/2005 bedoelde sancties

EENMALIG

 

EUR

–80 683,48

0,00

–80 683,48

NL

Gedroogde voedergewassen

2007

Tekortkomingen in de bemonstering en de weegcontrole

FORFAITAIR

2

EUR

–59 296,58

0,00

–59 296,58

Totaal NL (EUR)

–29 303 218,08

0,00

–29 303 218,08

PL

Openbare opslag — Suiker

2006

Foutieve boeking van uitgeslagen suiker

EENMALIG

 

PLN

–2 748 072,26

0,00

–2 748 072,26

PL

Openbare opslag — Granen

2006

Foutieve boeking van uitgeslagen granen

EENMALIG

 

PLN

–1 181 799,38

0,00

–1 181 799,38

PL

Openbare opslag — Granen

2007

Foutieve boeking van uitgeslagen granen

EENMALIG

 

PLN

– 158 188,28

0,00

– 158 188,28

Totaal PL (PLN)

–4 088 059,92

0,00

–4 088 059,92

PT

POSEI

2005

Ontoereikend aantal controles ter plaatse

EENMALIG

 

EUR

– 238 067,66

0,00

– 238 067,66

PT

POSEI

2006

Ontoereikend aantal controles ter plaatse

EENMALIG

 

EUR

– 239 045,63

0,00

– 239 045,63

PT

POSEI

2007

Ontoereikend aantal controles ter plaatse

EENMALIG

 

EUR

– 266 137,96

0,00

– 266 137,96

PT

Dierpremies — Ooien en geiten

2004

Steun betaald aan landbouwers met minder dan 10 rechten

EENMALIG

 

EUR

– 150 518,33

0,00

– 150 518,33

PT

Dierpremies — Ooien en geiten

2004

Neutralisering dubbele impact gerichte/forfaitaire correctie

EENMALIG

 

EUR

3 010,36

0,00

3 010,36

PT

Dierpremies — Ooien en geiten

2004

Terkortkomingen met betrekking tot bedrijfsregisters

FORFAITAIR

2

EUR

– 704 557,25

0,00

– 704 557,25

PT

Dierpremies — Ooien en geiten

2005

Steun betaald aan landbouwers met minder dan 10 rechten

EENMALIG

 

EUR

– 136 490,69

0,00

– 136 490,69

PT

Dierpremies — Ooien en geiten

2005

Neutralisering dubbele impact gerichte/forfaitaire correctie

EENMALIG

 

EUR

2 729,81

0,00

2 729,81

PT

Dierpremies — Ooien en geiten

2005

Terkortkomingen met betrekking tot bedrijfsregisters

FORFAITAIR

2

EUR

–1 221 522,57

0,00

–1 221 522,57

PT

Dierpremies — Ooien en geiten

2006

Steun betaald aan landbouwers met minder dan 10 rechten

EENMALIG

 

EUR

–10 716,86

0,00

–10 716,86

PT

Dierpremies — Ooien en geiten

2006

Neutralisering dubbele impact gerichte/forfaitaire correctie

EENMALIG

 

EUR

426,48

0,00

426,48

PT

Dierpremies — Ooien en geiten

2006

Terkortkomingen met betrekking tot bedrijfsregisters

FORFAITAIR

2

EUR

– 543 239,48

0,00

– 543 239,48

PT

Akkerbouwgewassen

2005

Tekortkomingen in LPIS-GIS, controles ter plaatse en berekening van sancties

FORFAITAIR

2

EUR

–77 320,99

0,00

–77 320,99

PT

Akkerbouwgewassen

2006

Tekortkomingen in LPIS-GIS, controles ter plaatse en berekening van sancties

FORFAITAIR

2

EUR

– 687,65

0,00

– 687,65

PT

PO Garantie Begeleidende maatregelen (areaalgerelateerde maatregelen)

2006

Tekortkomingen in LPIS-GIS, controles ter plaatse en berekening van sancties

FORFAITAIR

5

EUR

–10 488 632,26

0,00

–10 488 632,26

PT

Akkerbouwgewassen

2006

Tekortkomingen in LPIS-GIS, controles ter plaatse en berekening van sancties

FORFAITAIR

5

EUR

–13 996 538,00

0,00

–13 996 538,00

PT

PO Garantie, nieuwe maatregelen

2006

Tekortkomingen in LPIS-GIS, controles ter plaatse en berekening van sancties

FORFAITAIR

5

EUR

349 379,51

0,00

349 379,51

PT

Extra steunbedragen

2007

Tekortkomingen in LPIS-GIS, controles ter plaatse en berekening van sancties

FORFAITAIR

5

EUR

– 248 208,61

0,00

– 248 208,61

PT

Andere rechtstreekse steun — Rechtstreekse betalingen

2007

Tekortkomingen in LPIS-GIS, controles ter plaatse en berekening van sancties

FORFAITAIR

5

EUR

–16 015 420,09

0,00

–16 015 420,09

PT

Financiële audit — Te late betalingen en betalingstermijnen niet nageleefd

2008

Te late betalingen

EENMALIG

0

EUR

– 148 413,94

– 148 413,94

0,00

PT

Financiële audit — Overschrijding

2009

Financiële audit — Overschrijden van plafonds

EENMALIG

 

EUR

–96 189,49

–96 189,49

0,00

PT

Financiële audit — Te late betalingen en betalingstermijnen niet nageleefd

2009

Financiële audit — Te late betalingen

EENMALIG

 

EUR

– 286 327,01

– 286 327,01

0,00

PT

Goedkeuring van de rekeningen

2006

Financiële goedkeuring 2006: meest waarschijnlijke fout

EENMALIG

 

EUR

– 653 833,00

0,00

– 653 833,00

PT

Goedkeuring van de rekeningen

2006

Financiële goedkeuring 2006: systematische fout

EENMALIG

 

EUR

– 197 091,00

0,00

– 197 091,00

PT

Goedkeuring van de rekeningen

2007

Financiële goedkeuring 2007: meest waarschijnlijke fout

EENMALIG

 

EUR

– 156 607,00

0,00

– 156 607,00

PT

Goedkeuring van de rekeningen

2007

Financiële goedkeuring 2007: systematische fout

EENMALIG

 

EUR

–2 334,00

0,00

–2 334,00

Totaal PT (EUR)

–45 522 353,31

– 530 930,44

–44 991 422,87

RO

Rechtstreekse betalingen

2008

Tekortkomingen in de werking van het LPIS-GIS

FORFAITAIR

10

EUR

–41 707 099,00

0,00

–41 707 099,00

RO

Financiële audit — Te late betalingen en betalingstermijnen niet nageleefd

2008

Te late betalingen

EENMALIG

 

EUR

–4 659 620,91

–8 629 639,25

3 970 018,34

Totaal RO (EUR)

–46 366 719,91

–8 629 639,25

–37 737 080,66

SE

Andere rechtstreekse steun — Artikel 69 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 — Behalve schapen en runderen

2009

Overschrijding van financiële maxima

EENMALIG

0

EUR

–13 177,13

–13 177,13

0,00

Totaal SE (EUR)

–13 177,13

–13 177,13

0,00

SI

Dierpremies — Runderen

2005

Tekortkomingen in de controles ter plaatse voor zoogkoeienpremie

FORFAITAIR

2

SIT

–29 466 458,00

0,00

–29 466 458,00

SI

Dierpremies — Runderen

2005

Dieren geslacht vóór 1.5.2004

EENMALIG

 

SIT

– 677 017 295,96

0,00

– 677 017 295,96

SI

Dierpremies — Runderen

2005

Correctie dubbele impact eenmalig/forfaitair

EENMALIG

 

SIT

33 850 864,80

0,00

33 850 864,80

SI

Dierpremies — Runderen

2005

Tekortkomingen in de controles ter plaatse voor de speciale rundvleespremie en de slachtpremie

FORFAITAIR

5

SIT

–77 950 627,83

0,00

–77 950 627,83

SI

Dierpremies — Runderen

2006

Tekortkomingen in de controles ter plaatse voor zoogkoeienpremie

FORFAITAIR

2

SIT

–28 359 536,07

0,00

–28 359 536,07

SI

Dierpremies — Runderen

2006

Tekortkomingen in de controles ter plaatse voor speciale rundvleespremie en slachtpremie

FORFAITAIR

5

SIT

–98 115 706,03

0,00

–98 115 706,03

SI

Dierpremies — Ooien en geiten

2005

Betaling van steun aan landbouwers met minder dan 10 premierechten voor schapen

EENMALIG

 

SIT

–11 799 120,10

0,00

–11 799 120,10

SI

Dierpremies — Ooien en geiten

2005

Neutralisering dubbele impact gerichte/forfaitaire correctie

EENMALIG

 

SIT

589 956,01

0,00

589 956,01

SI

Dierpremies — Ooien en geiten

2005

Tekortkomingen in de essentiële en aanvullende controles voor schapen

FORFAITAIR

5

SIT

–6 944 168,27

0,00

–6 944 168,27

SI

Dierpremies — Ooien en geiten

2006

Betaling van steun aan landbouwers met minder dan 10 premierechten voor schapen

EENMALIG

 

SIT

–11 385 314,67

0,00

–11 385 314,67

SI

Dierpremies — Ooien en geiten

2006

Neutralisering dubbele impact gerichte/forfaitaire correctie

EENMALIG

 

SIT

569 265,73

0,00

569 265,73

SI

Dierpremies — Ooien en geiten

2006

Tekortkomingen in de essentiële en aanvullende controles voor schapen

EENMALIG

 

SIT

–7 576 358,35

0,00

–7 576 358,35

Totaal SI (SIT)

– 913 604 498,73

0,00

– 913 604 498,73


BEGROTINGSPOST 6500

LS

Maatregel

BJ

Motivering

Type

%

Valuta

Bedrag

Verlaging

Financiële gevolgen

CY

PO Garantie Begeleidende maatregelen (areaalgerelateerde maatregelen)

2005

Ontoereikend aantal controles ter plaatse

FORFAITAIR

5

CYP

–19 607,00

0,00

–19 607,00

CY

PO Garantie Begeleidende maatregelen (areaalgerelateerde maatregelen)

2006

Ontoereikend aantal controles ter plaatse

FORFAITAIR

5

CYP

– 127 488,00

0,00

– 127 488,00

CY

PO Garantie Begeleidende maatregelen (areaalgerelateerde maatregelen)

2007

Ontoereikend aantal controles ter plaatse

FORFAITAIR

5

EUR

–90 126,00

0,00

–90 126,00

Totaal CY (CYP)

– 147 095,00

0,00

– 147 095,00

Totaal CY (EUR)

–90 126,00

0,00

–90 126,00

PL

Plattelandsontwikkeling EOGFL As 2 (2000-2006, areaalgerelateerde maatregelen)

2006

Tekortkomingen in de essentiële controles en de toepassing van sancties voor milieumaatregelen in de landbouw

FORFAITAIR

5

PLN

–10 579 382,00

–10 579 382,00

0,00

PL

Plattelandsontwikkeling EOGFL As 2 (2000-2006, areaalgerelateerde maatregelen)

2006

Tekortkomingen in de essentiële controles en de toepassing van sancties voor probleemgebieden

FORFAITAIR

5

PLN

–50 609 351,00

–50 609 351,00

0,00

Totaal PL (PLN)

–61 188 733,00

–61 188 733,00

0,00


BEGROTINGSPOST 6711

LS

Maatregel

BJ

Motivering

Type

%

Valuta

Bedrag

Verlaging

Financiële gevolgen

BG

PO Garantie Begeleidende maatregelen (areaalgerelateerde maatregelen)

2008

Gebrekkig LPIS-GIS-systeem en tekortkomingen in de controles ter plaatse

FORFAITAIR

5

EUR

–2 245 941,14

0,00

–2 245 941,14

BG

PO Garantie Begeleidende maatregelen (areaalgerelateerde maatregelen)

2008

Gebrekkig LPIS-GIS-systeem en tekortkomingen in de controles ter plaatse

FORFAITAIR

10

EUR

–1 326 700,51

0,00

–1 326 700,51

Totaal BG (EUR)

–3 572 641,65

0,00

–3 572 641,65

GR

PO Garantie Begeleidende maatregelen (areaalgerelateerde maatregelen)

2007

Gebrekkig LPIS-GIS-systeem en tekortkomingen in de controles ter plaatse

FORFAITAIR

10

EUR

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

Totaal GR (EUR)

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

PT

PO Garantie Begeleidende maatregelen (areaalgerelateerde maatregelen)

2007

Tekortkomingen in LPIS-GIS, controles ter plaatse en berekening van sancties

FORFAITAIR

5

EUR

– 213 224,74

0,00

– 213 224,74

Totaal PT (EUR)

– 213 224,74

 

– 213 224,74


BEGROTINGSPOST 05 07 01 07

LS

Maatregel

BJ

Motivering

Type

%

Valuta

Bedrag

Verlaging

Financiële gevolgen

HU

Interventieopslag — Maïs

2007

Terugbetaling technische kosten voor interventiemaïs, wegens boekingsfouten

EENMALIG

 

HUF

–4 003 360,00

0,00

–4 003 360,00

HU

Interventieopslag — Maïs

2007

Terugbetaling technische kosten voor interventiemaïs, wegens boekingsfouten

EENMALIG

 

HUF

1 362 123,00

0,00

1 362 123,00

HU

Interventieopslag — Maïs

2007

Terugbetaling van winst uit verkoop voor interventiemaïs, wegens boekingsfouten

EENMALIG

 

HUF

844 140 288,00

0,00

844 140 288,00

HU

Plattelandsontwikkeling Garantie

2005

Terugvordering van te hoog terugbetaald bedrag wegens wisselkoersverschillen in verband met dubbele correctie (uit hoofde van Beschikking 2009/721/EG van de Commissie, Besluit 2010/152/EU van de Commissie en opdracht tot terugbetaling GFO.09.025 inzake het overgangsinstrument voor plattelandsontwikkeling 2004HU06GDO001)

 

 

EUR

–2 719,10

0,00

–2 719,10

Totaal HU (HUF)

841 499 051,00

0

841 499 051,00

Total HU (EUR)

–2 719,10

0

–2 719,10