ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.253.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 253

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
28 september 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 848/2010 van de Commissie van 27 september 2010 houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 2010/2011, van artikel 63, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de data voor de mededeling van de overboeking van overtollige suiker

1

 

*

Verordening (EU) nr. 849/2010 van de Commissie van 27 september 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken ( 1 )

2

 

*

Verordening (EU) nr. 850/2010 van de Commissie van 27 september 2010 tot opening van een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur betreffende Verordening (EG) nr. 1659/2005 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde magnesiabriketten van oorsprong uit de Volksrepubliek China, tot intrekking van het recht ten aanzien van een Chinese exporteur en tot registratie van de invoer

42

 

*

Verordening (EU) nr. 851/2010 van de Commissie van 27 september 2010 tot 136e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban

46

 

 

Verordening (EU) nr. 852/2010 van de Commissie van 27 september 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

48

 

 

Verordening (EU) nr. 853/2010 van de Commissie van 27 september 2010 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2009/10

50

 

 

Verordening (EU) nr. 854/2010 van de Commissie van 27 september 2010 houdende vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van invoercertificaten die in de periode van 8 tot en met 14 september 2010 zijn aangevraagd voor suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten en houdende schorsing van de indiening van de certificaataanvragen

52

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2010/573/GBVB van de Raad van 27 september 2010 inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië

54

 

 

2010/574/EU

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 21 september 2010 betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro hebben aangenomen (BCE/2010/15)

58

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2010/575/EU

 

*

Besluit nr. 1/2010 van de Associatieraad EU-Jordanië van 16 september 2010 tot wijziging van artikel 15, lid 7, van Protocol nr. 3 bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, betreffende de definitie van het begrip producten van oorsprong en methoden van administratieve samenwerking

60

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 667/2010 van de Raad van 26 juli 2010 inzake beperkende maatregelen ten aanzien van Eritrea (PB L 195 van 27.7.2010)

61

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

28.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 253/1


VERORDENING (EU) Nr. 848/2010 VAN DE COMMISSIE

van 27 september 2010

houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 2010/2011, van artikel 63, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de data voor de mededeling van de overboeking van overtollige suiker

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 85, onder c), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 63, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 moeten ondernemingen die hebben besloten de productie boven het suikerquotum geheel of gedeeltelijk over te boeken, de betrokken lidstaat hiervan in kennis stellen vóór een door die lidstaat te bepalen datum die binnen de in dat artikel gegeven tijdslimieten valt.

(2)

Om de voorziening van de markt van de Europese Unie met buiten het quotum geproduceerde suiker te vergemakkelijken, zodat de ondernemingen kunnen inspelen op onvoorziene schommelingen van de vraag in de laatste paar maanden van het verkoopseizoen 2010/2011, moeten de lidstaten de mogelijkheid krijgen om een latere uiterste datum vast te stellen voor de mededeling door de ondernemingen van de over te boeken hoeveelheid overtollige suiker.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 63, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 moeten ondernemingen die overeenkomstig artikel 63, lid 1, van die verordening hebben besloten voor het verkoopseizoen 2010/2011 hoeveelheden suiker over te boeken, de betrokken lidstaat daarvan in kennis stellen vóór een door die lidstaat te bepalen datum tussen 1 februari en 15 augustus 2011.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 september 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.


28.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 253/2


VERORDENING (EU) Nr. 849/2010 VAN DE COMMISSIE

van 27 september 2010

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken (1), en met name op artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uit de evaluatie van de eerste twee gegevensleveringen in 2006 en 2008 is gebleken dat enkele conceptuele tekortkomingen in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 2150/2002 moeten worden gecorrigeerd.

(2)

De Commissie heeft het Europees Parlement en de Raad geïnformeerd over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 (2) en heeft een aantal wijzigingen voorgesteld.

(3)

Verordening (EG) nr. 2150/2002 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem, dat is opgericht bij Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (3),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I, II en III bij Verordening (EG) nr. 2150/2002 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 september 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 332 van 9.12.2002, blz. 1.

(2)  COM(2008) 355 definitief.

(3)  PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.


BIJLAGE

BIJLAGE I

AFVALPRODUCTIE

SECTIE 1

Dekking

1.

De statistieken worden opgesteld voor alle activiteiten die vallen onder de secties A tot en met U van de NACE Rev. 2. Deze secties bestrijken alle economische activiteiten.

Onder deze bijlage valt ook:

a)

huishoudelijk afval;

b)

afval van terugwinnings- en/of verwijderingsactiviteiten.

2.

Afval dat wordt gerecycleerd op de plaats waar het is geproduceerd, valt niet onder deze bijlage.

SECTIE 2

Afvalcategorieën

Er moeten statistieken worden opgesteld voor de volgende afvalcategorieën:

Geaggregeerde lijst

 

EAC-Stat, versie 4

 

Volgnummer

 

Omschrijving

Gevaarlijk/Niet gevaarlijk afval

1

01.1

Afgewerkte oplosmiddelen

Gevaarlijk

2

01.2

Zure, basische en zoute afvalstoffen

Niet gevaarlijk

3

01.2

Zure, basische en zoute afvalstoffen

Gevaarlijk

4

01.3

Afgewerkte olie

Gevaarlijk

5

01.4, 02, 03.1

Chemisch afval

Niet gevaarlijk

6

01.4, 02, 03.1

Chemisch afval

Gevaarlijk

7

03.2

Slib van industrieel afvalwater

Niet gevaarlijk

8

03.2

Slib van industrieel afvalwater

Gevaarlijk

9

03.3

Slib en vloeibaar afval van afvalbehandeling

Niet gevaarlijk

10

03.3

Slib en vloeibaar afval van afvalbehandeling

Gevaarlijk

11

05

Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval

Niet gevaarlijk

12

05

Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval

Gevaarlijk

13

06.1

Metaalafval, ferrometalen

Niet gevaarlijk

14

06.2

Metaalafval, non-ferrometalen

Niet gevaarlijk

15

06.3

Metaalafval, ferro- en non-ferrometalen gemengd

Niet gevaarlijk

16

07.1

Glasafval

Niet gevaarlijk

17

07.1

Glasafval

Gevaarlijk

18

07.2

Papier- en kartonafval

Niet gevaarlijk

19

07.3

Rubberafval

Niet gevaarlijk

20

07.4

Kunststofafval

Niet gevaarlijk

21

07.5

Houtafval

Niet gevaarlijk

22

07.5

Houtafval

Gevaarlijk

23

07.6

Textielafval

Niet gevaarlijk

24

07.7

Afvalstoffen die pcb's bevatten

Gevaarlijk

25

08 (m.u.v. 08.1, 08.41)

Afgedankt materiaal (met uitzondering van sloopauto's en afgedankte batterijen en accu's)

Niet gevaarlijk

26

08 (m.u.v. 08.1, 08.41)

Afgedankt materiaal (met uitzondering van sloopauto's en afgedankte batterijen en accu's)

Gevaarlijk

27

08.1

Sloopauto's

Niet gevaarlijk

28

08.1

Sloopauto's

Gevaarlijk

29

08.41

Afgedankte batterijen en accu's

Niet gevaarlijk

30

08.41

Afgedankte batterijen en accu's

Gevaarlijk

31

09.1

Dierlijk afval en gemengd levensmiddelenafval

Niet gevaarlijk

32

09.2

Plantaardig afval

Niet gevaarlijk

33

09.3

Gier en mest

Niet gevaarlijk

34

10.1

Huishoudelijk en soortgelijk afval

Niet gevaarlijk

35

10.2

Gemengde en ongedifferentieerde materialen

Niet gevaarlijk

36

10.2

Gemengde en ongedifferentieerde materialen

Gevaarlijk

37

10.3

Scheidingsresiduen

Niet gevaarlijk

38

10.3

Scheidingsresiduen

Gevaarlijk

39

11

Gewoon slib

Niet gevaarlijk

40

12.1

Mineraal bouw- en sloopafval

Niet gevaarlijk

41

12.1

Mineraal bouw- en sloopafval

Gevaarlijk

42

12.2, 12.3, 12.5

Overig mineraal afval

Niet gevaarlijk

43

12.2, 12.3, 12.5

Overig mineraal afval

Gevaarlijk

44

12.4

Verbrandingsafval

Niet gevaarlijk

45

12.4

Verbrandingsafval

Gevaarlijk

46

12.6

Grond

Niet gevaarlijk

47

12.6

Grond

Gevaarlijk

48

12.7

Baggerspecie

Niet gevaarlijk

49

12.7

Baggerspecie

Gevaarlijk

50

12.8, 13

Mineraal afval van afvalbehandeling en gestabiliseerd afval

Niet gevaarlijk

51

12.8, 13

Mineraal afval van afvalbehandeling en gestabiliseerd afval

Gevaarlijk

SECTIE 3

Kenmerken

Er moeten statistieken worden opgesteld voor de volgende kenmerken en uitsplitsingen:

1.

De hoeveelheid geproduceerd afval voor elke in sectie 2, punt 1, genoemde afvalcategorie en voor elke in sectie 8, punt 1, genoemde activiteit waarbij afval wordt geproduceerd.

2.

De populatie die wordt bereikt door een regeling voor de inzameling van gemengd huishoudelijk en soortgelijk afval.

SECTIE 4

Eenheid

1.

De voor alle afvalcategorieën te gebruiken eenheid is 1 ton (normaal) nat afval, behalve voor de afvalcategorieën „slib van industrieel afvalwater”, „gewoon slib”, „slib en vloeibaar afval van afvalbehandeling” en „baggerspecie”, waarvoor de te gebruiken eenheid 1 ton droge stof is.

2.

De te gebruiken eenheid voor het in sectie 3, punt 2, genoemde kenmerk is het percentage van de bereikte populatie.

SECTIE 5

Eerste referentiejaar en frequentie

1.

Het eerste referentiejaar is het tweede kalenderjaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

2.

Het eerste referentiejaar voor afvalstoffenstatistieken die op deze nieuwe versie zijn gebaseerd, is 2010.

3.

De lidstaten verstrekken gegevens voor elk tweede jaar na het eerste referentiejaar.

SECTIE 6

Toezending van de resultaten aan Eurostat

De resultaten worden toegezonden binnen 18 maanden na het einde van het referentiejaar.

SECTIE 7

Rapport over de dekking en de kwaliteit van de statistieken

1.

De lidstaten vermelden voor elk in sectie 8 (activiteiten en huishoudens) genoemd volgnummer het percentage dat de verstrekte statistieken in de totale onder het desbetreffende volgnummer vallende hoeveelheid afval vertegenwoordigen. De Commissie stelt het minimale dekkingspercentage vast. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 7, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

2.

De lidstaten dienen een kwaliteitsrapport in, waarin wordt aangegeven hoe nauwkeurig de verzamelde gegevens zijn. Er wordt een beschrijving gegeven van de schattingen, aggregaties of uitsluitingen en van de gevolgen die deze bewerkingen hebben voor de verdeling van de in sectie 2, punt 1, genoemde afvalcategorieën over de economische activiteiten en huishoudens, genoemd in sectie 8.

3.

De Commissie neemt de rapporten over de dekking en de kwaliteit op in het in artikel 8 voorgeschreven verslag.

SECTIE 8

Opstelling van resultaten

1.

De resultaten voor de in sectie 3, punt 1, genoemde kenmerken moeten worden opgesteld voor:

1.1.

de volgende secties, afdelingen en klassen van de NACE Rev. 2:

Volgnummer

 

Omschrijving

1

Sectie A

Landbouw, bosbouw en visserij

2

Sectie B

Winning van delfstoffen

3

Afdeling 10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

Afdeling 11

Vervaardiging van dranken

Afdeling 12

Vervaardiging van tabaksproducten

4

Afdeling 13

Vervaardiging van textiel

Afdeling 14

Vervaardiging van kleding

Afdeling 15

Vervaardiging van leer en van producten van leer

5

Afdeling 16

Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

6

Afdeling 17

Vervaardiging van papier en papierwaren

Afdeling 18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

7

Afdeling 19

Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

8

Afdeling 20

Vervaardiging van chemische producten

Afdeling 21

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Afdeling 22

Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

9

Afdeling 23

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

10

Afdeling 24

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

Afdeling 25

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten

11

Afdeling 26

Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten

Afdeling 27

Vervaardiging van elektrische apparatuur

Afdeling 28

Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.

Afdeling 29

Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

Afdeling 30

Vervaardiging van andere transportmiddelen

12

Afdeling 31

Vervaardiging van meubelen

Afdeling 32

Overige industrie

Afdeling 33

Reparatie en installatie van machines en apparaten

13

Afdeling D

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

14

Afdeling 36

Winning, behandeling en distributie van water

Afdeling 37

Afvalwaterafvoer

Afdeling 39

Sanering en ander afvalbeheer

15

Afdeling 38

Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

16

Sectie F

Bouwnijverheid

17

 

Diensten:

Sectie G, excl. klasse 46.77

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

Sectie H

Vervoer en opslag

Sectie I

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

Sectie J

Informatie en communicatie

Sectie K

Financiële activiteiten en verzekeringen

Sectie L

Exploitatie van en handel in onroerend goed

Sectie M

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

Sectie N

Administratieve en ondersteunende diensten

Sectie O

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

Sectie P

Onderwijs

Sectie Q

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Sectie R

Kunst, amusement en recreatie

Sectie S

Overige diensten

Sectie T

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Sectie U

Extraterritoriale organisaties en lichamen

18

Klasse 46.77

Groothandel in afval en schroot

1.2.

huishoudens:

Volgnummer

 

Omschrijving

19

 

Huishoudelijk afval

2.

Voor economische activiteiten worden, overeenkomstig het statistische systeem van elke lidstaat, als statistische eenheden lokale eenheden of eenheden van economische activiteit gebruikt, zoals gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 696/93 van de Raad (1).

In het overeenkomstig sectie 7 uit te brengen kwaliteitsrapport moet een beschrijving worden opgenomen van de gevolgen die de keuze van de statistische eenheid heeft voor de verdeling van de gegevens over de NACE Rev. 2-rubrieken.

BIJLAGE II

TERUGWINNING EN VERWIJDERING VAN AFVALSTOFFEN

SECTIE 1

Dekking

1.

De statistieken worden opgesteld voor alle terugwinnings- en verwijderingsinrichtingen die de in sectie 8, punt 2, genoemde activiteiten uitvoeren en behoren tot of deel uitmaken van de economische activiteiten volgens de in bijlage I, sectie 8, punt 1.1, vermelde NACE Rev. 2-rubrieken.

2.

Inrichtingen waarvan de afvalbehandelingsactiviteiten beperkt zijn tot de recycling van afvalstoffen op de plaats waar die afvalstoffen zijn geproduceerd, vallen niet onder deze bijlage.

SECTIE 2

Afvalcategorieën

Er moeten statistieken voor de in sectie 8, punt 2, genoemde terugwinnings- of verwijderingsactiviteiten worden opgesteld voor de in bijlage I, sectie 2, punt 1, vermelde afvalcategorieën.

SECTIE 3

Kenmerken

Er moeten statistieken worden opgesteld voor de volgende kenmerken en uitsplitsingen:

Volgnummer

Omschrijving

Regionaal niveau

1

Hoeveelheid behandelde afvalstoffen voor elke in sectie 2 genoemde afvalcategorie en voor elke in sectie 8, punt 2, genoemde terugwinnings- en verwijderingsactiviteit, met uitzondering van de recycling van afvalstoffen op de plaats waar zij zijn geproduceerd.

Nationaal

2

Aantal en capaciteit van inrichtingen vallende onder volgnummer 4 van sectie 8, punt 2, uitgesplitst naar:

a) gevaarlijk afval, b) niet-gevaarlijk afval en c) inert afval.

Nationaal

3

Aantal inrichtingen vallende onder volgnummer 4 van sectie 8, punt 2, dat sinds het laatste jaar is gesloten (waar niet meer wordt gestort), uitgesplitst naar:

a) gevaarlijk afval, b) niet-gevaarlijk afval en c) inert afval.

Nationaal

4

Aantal inrichtingen voor terugwinnings- en verwijderingsactiviteiten vallende onder sectie 8, punt 2, met uitzondering van volgnummer 5.

NUTS 2

5

Capaciteit van de inrichtingen voor terugwinnings- en verwijderingsactiviteiten vallende onder sectie 8, punt 2, met uitzondering van de volgnummers 3 en 5.

NUTS 2

SECTIE 4

Eenheid

De voor alle afvalcategorieën te gebruiken eenheid is 1 ton (normaal) nat afval, behalve voor de afvalcategorieën „slib van industrieel afvalwater”, „gewoon slib”, „slib en vloeibaar afval van afvalbehandeling” en „baggerspecie”, waarvoor de te gebruiken eenheid 1 ton droge stof is.

SECTIE 5

Eerste referentiejaar en frequentie

1.

Het eerste referentiejaar is het tweede kalenderjaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

2.

Het eerste referentiejaar voor afvalstoffenstatistieken die op deze nieuwe versie zijn gebaseerd, is 2010.

3.

De lidstaten verstrekken voor elk tweede jaar na het eerste referentiejaar gegevens over de onder sectie 8, punt 2, vallende inrichtingen.

SECTIE 6

Toezending van de resultaten aan Eurostat

De resultaten worden toegezonden binnen 18 maanden na het einde van het referentiejaar.

SECTIE 7

Rapport over de dekking en de kwaliteit van de statistieken

1.

De lidstaten vermelden voor de in sectie 3 genoemde kenmerken en voor elk volgnummer van de in sectie 8, punt 2, genoemde soorten activiteit welk percentage de verstrekte statistieken vertegenwoordigen van het totaal van de onder het desbetreffende volgnummer vallende hoeveelheden afval. De Commissie stelt het minimale dekkingspercentage vast. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 7, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

2.

Voor de in sectie 3 genoemde kenmerken dienen de lidstaten een kwaliteitsrapport in, waarin wordt aangegeven hoe nauwkeurig de verzamelde gegevens zijn.

3.

De Commissie neemt de rapporten over de dekking en de kwaliteit op in het in artikel 8 voorgeschreven verslag.

SECTIE 8

Afvalterugwinnings- en verwijderingsactiviteiten

1.

De resultaten worden opgesteld voor elk volgnummer van de in sectie 8, punt 2, genoemde soorten activiteit, overeenkomstig de kenmern, bedoeld in sectie 3.

2.

Lijst van terugwinnings- en verwijderingsactiviteiten; de codes verwijzen naar de codes in de bijlagen I en II bij Richtlijn 2008/98/EG (2).

Volgnummer

 

Soort terugwinnings- of verwijderingsactiviteit

Verbranding

1

R1

Hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking

2

D10

Verbranding op het land

Terugwinningsactiviteiten (met uitzondering van energieterugwinning)

3a

R2 +

Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen

R3 +

Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met inbegrip van compostering en andere biologische omzettingsprocessen)

R4 +

Recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen

R5 +

Recycling/terugwinning van andere anorganische materialen

R6 +

Regeneratie van zuren of basen

R7 +

Terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan

R8 +

Terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren

R9 +

Herraffinage van olie en ander hergebruik van olie

R10 +

Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering

R11

Gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder R1 tot en met R10 genoemde handelingen vrijkomen

3b

 

Gebruik als opvulmateriaal

Verwijderingsactiviteiten

4

D1 +

Storten op of in de bodem (bv. op een vuilstortplaats enz.)

D5 +

Verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bv. in afzonderlijk beklede, afgedekte cellen die onderling en van de omgeving afgeschermd zijn enz.)

D12

Permanente opslag (bv. plaatsen van houders in mijnen enz.)

5

D2 +

Uitrijden (bv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem enz.)

D3 +

Injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten, zoutkoepels of natuurlijk gevormde holten enz.)

D4 +

Opslag in waterbekkens (bv. het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of lagunen enz.)

D6 +

Lozen/storten in wateren, behalve zeeën en oceanen

D7

Lozen/storten in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de zeebodem

BIJLAGE III

EQUIVALENTIETABEL

als bedoeld in artikel 1, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2150/2002, tussen EAC-Stat, versie 4 (statistische lijst van afvalstoffen, hoofdzakelijk naar stof) en de Europese lijst van afvalstoffen, vastgesteld bij Beschikking 2000/532/EG  (3)

01   

Afval van chemische verbindingen

01.1   

Afgewerkte oplosmiddelen

01.11   

Afgewerkte gehalogeneerde oplosmiddelen

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

07 01 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 02 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 03 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 04 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 05 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 06 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 07 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

14 06 01*

chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's, HFK's

 

 

 

 

14 06 02*

overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

 

 

 

 

14 06 04*

slib of vast afval dat gehalogeneerde oplosmiddelen bevat

01.12   

Afgewerkte niet-gehalogeneerde oplosmiddelen

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

07 01 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 02 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 03 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 04 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 05 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 06 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 07 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

14 06 03*

overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

 

 

 

 

14 06 05*

slib of vast afval dat andere oplosmiddelen bevat

 

 

 

 

20 01 13*

oplosmiddelen

01.2   

Zure, basische en zoute afvalstoffen

01.21   

Zure afvalstoffen

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

06 01 01*

zwavelzuur en zwaveligzuur

 

 

 

 

06 01 02*

zoutzuur

 

 

 

 

06 01 03*

waterstoffluoride

 

 

 

 

06 01 04*

fosfor- en fosforigzuur

 

 

 

 

06 01 05*

salpeter- en salpeterigzuur

 

 

 

 

06 01 06*

overige zuren

 

 

 

 

06 07 04*

oplossingen en zuren, bv. contactzuur

 

 

 

 

08 03 16*

afval van etsoplossingen

 

 

 

 

09 01 04*

fixeervloeistof

 

 

 

 

09 01 05*

bleek- en bleekfixeervloeistof

 

 

 

 

10 01 09*

zwavelzuur

 

 

 

 

11 01 05*

beitszuren

 

 

 

 

11 01 06*

niet elders genoemde zuren

 

 

 

 

16 06 06*

gescheiden ingezamelde elektrolyt uit batterijen en accu's

 

 

 

 

20 01 14*

zuren

01.22   

Basische afvalstoffen

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

03 03 09

kalkneerslagafval

 

 

 

 

11 01 14

niet onder 11 01 13 vallend afval van ontvetting

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

05 01 11*

afval van brandstofzuivering met behulp van basen

 

 

 

 

06 02 01*

calciumhydroxide

 

 

 

 

06 02 03*

ammoniumhydroxide

 

 

 

 

06 02 04*

natrium- en kaliumhydroxide

 

 

 

 

06 02 05*

overige basen

 

 

 

 

09 01 01*

ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water

 

 

 

 

09 01 02*

ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water

 

 

 

 

09 01 03*

ontwikkelvloeistof op basis van oplosmiddelen

 

 

 

 

11 01 07*

basen gebruikt voor beitsen

 

 

 

 

11 01 13*

afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

11 03 01*

cyanidehoudend afval

 

 

 

 

19 11 04*

afval van brandstofzuivering met behulp van basen

 

 

 

 

20 01 15*

basisch afval

01.24   

Andere zoute afvalstoffen

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

05 01 16

zwavelhoudend afval van de ontzwaveling van petroleum

 

 

 

 

05 07 02

zwavelhoudend afval

 

 

 

 

06 03 14

niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen

 

 

 

 

06 03 16

niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden

 

 

 

 

06 06 03

niet onder 06 06 02 vallend afval dat sulfiden bevat

 

 

 

 

11 02 06

niet onder 11 02 05 vallend afval van koperhydrometallurgische processen

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

06 03 11*

vaste zouten en oplossingen die cyanide bevatten

 

 

 

 

06 03 13*

vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten

 

 

 

 

06 03 15*

metaaloxiden die zware metalen bevatten

 

 

 

 

06 04 03*

arseenhoudend afval

 

 

 

 

06 04 04*

kwikhoudend afval

 

 

 

 

06 04 05*

afval dat andere zware metalen bevat

 

 

 

 

06 06 02*

afval dat gevaarlijke sulfiden bevat

 

 

 

 

10 03 08*

zoutslakken van secundaire productie

 

 

 

 

10 04 03*

calciumarsenaat

 

 

 

 

11 01 08*

slib van fosfaatbehandeling

 

 

 

 

11 02 05*

afval van koperhydrometallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

11 03 02*

overig afval

 

 

 

 

11 05 04*

fluxbad afval

 

 

 

 

16 09 01*

permanganaten, bv. kaliumpermanganaat

 

 

 

 

16 09 02*

chromaten, bv. kaliumchromaat, kalium- of natriumdichromaat

01.3   

Afgewerkte olie

01.31   

Gebruikte motorolie

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

13 02 04*

gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

 

 

 

 

13 02 05*

niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

 

 

 

 

13 02 06*

synthetische motor-, transmissie- en smeerolie

 

 

 

 

13 02 07*

biologisch gemakkelijk afbreekbare motor-, transmissie- en smeerolie

 

 

 

 

13 02 08*

overige motor-, transmissie- en smeerolie

01.32   

Andere afgewerkte olie

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

05 01 02*

ontzoutingsslib

 

 

 

 

05 01 03*

tankbodemslib

 

 

 

 

05 01 04*

zuur alkylslib

 

 

 

 

05 01 12*

olie die zuren bevat

 

 

 

 

08 03 19*

dispersieolie

 

 

 

 

08 04 17*

harsolie

 

 

 

 

12 01 06*

halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)

 

 

 

 

12 01 07*

halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)

 

 

 

 

12 01 08*

halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking

 

 

 

 

12 01 09*

halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking

 

 

 

 

12 01 10*

synthetische machineolie

 

 

 

 

12 01 12*

afgewerkte wassen en vetten

 

 

 

 

12 01 18*

oliehoudend metaalslib (slib van slijpen, wetten en leppen)

 

 

 

 

12 01 19*

biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie

 

 

 

 

13 01 04*

gechloreerde emulsies

 

 

 

 

13 01 05*

niet-gechloreerde emulsies

 

 

 

 

13 01 09*

gechloreerde minerale hydraulische olie

 

 

 

 

13 01 10*

niet-gechloreerde minerale hydraulische olie

 

 

 

 

13 01 11*

synthetische hydraulische olie

 

 

 

 

13 01 12*

biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie

 

 

 

 

13 01 13*

overige hydraulische olie

 

 

 

 

13 03 06*

niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht

 

 

 

 

13 03 07*

niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht

 

 

 

 

13 03 08*

synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht

 

 

 

 

13 03 09*

biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht

 

 

 

 

13 03 10*

overige olie voor isolatie en warmteoverdracht

 

 

 

 

13 05 06*

olie uit olie/waterscheiders

 

 

 

 

20 01 26*

niet onder 20 01 25 vallende oliën en vetten

01.4   

Afgewerkte chemische katalysatoren

01.41   

Afgewerkte chemische katalysatoren

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

16 08 01

afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina bevatten (exclusief 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

niet elders genoemde afgewerkte katalysatoren die overgangsmetalen of verbindingen van overgangsmetalen bevatten

 

 

 

 

16 08 04

afgewerkte katalysatoren voor wervelbedkrakers (exclusief 16 08 07)

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

16 08 02*

afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke overgangsmetalen of gevaarlijke verbindingen van overgangsmetalen bevatten

 

 

 

 

16 08 05*

afgewerkte katalysatoren die fosforzuur bevatten

 

 

 

 

16 08 06*

afgewerkte vloeistoffen die als katalysator zijn gebruikt

 

 

 

 

16 08 07*

afgewerkte katalysatoren die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd

02   

Afval van chemische preparaten

02.1   

Buiten de specificatie vallende chemische afvalstoffen

02.11   

Agrochemisch afval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

02 01 09

niet onder 02 01 08 vallend agrochemisch afval

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

02 01 08*

agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

06 13 01*

anorganische gewasbeschermingsmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen en andere biociden

 

 

 

 

20 01 19*

pesticiden

02.12   

Ongebruikte geneesmiddelen

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

07 05 14

niet onder 07 05 13 vallende vaste afvalstoffen

 

 

 

 

18 01 09

niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen

 

 

 

 

18 02 08

niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen

 

 

 

 

20 01 32

niet onder 20 01 31 vallende geneesmiddelen

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

07 05 13*

vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

18 01 08*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

 

 

 

 

18 02 07*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

 

 

 

 

20 01 31*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

02.13   

Afval van verf, lak, inkt en lijm

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

04 02 17

niet onder 04 02 16 vallende kleurstoffen en pigmenten

 

 

 

 

08 01 12

niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

 

 

 

 

08 01 14

niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak

 

 

 

 

08 01 16

niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak bevat

 

 

 

 

08 01 18

niet onder 08 01 17 vallend afval van verf- en lakverwijdering

 

 

 

 

08 01 20

niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten

 

 

 

 

08 02 01

afval-coatingpoeder

 

 

 

 

08 03 07

waterig slib dat inkt bevat

 

 

 

 

08 03 08

waterig vloeibaar afval dat inkt bevat

 

 

 

 

08 03 13

niet onder 08 03 12 vallend inktafval

 

 

 

 

08 03 15

niet onder 08 03 14 vallend inktslib

 

 

 

 

08 03 18

niet onder 08 03 17 vallend tonerafval

 

 

 

 

08 04 10

niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit

 

 

 

 

08 04 12

niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit

 

 

 

 

08 04 14

niet onder 08 04 13 vallend waterig slib dat lijm of kit bevat

 

 

 

 

08 04 16

niet onder 08 04 15 vallend waterig vloeibaar afval dat lijm of kit bevat

 

 

 

 

20 01 28

niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

04 02 16*

kleurstoffen en pigmenten die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

08 01 11*

afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

08 01 13*

slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

08 01 15*

waterig slib dat verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

08 01 17*

afval van verf- en lakverwijdering dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

08 01 19*

waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

08 03 12*

inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

08 03 14*

inktslib dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

08 03 17*

tonerafval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

08 04 09*

afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

08 04 11*

slib van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

08 04 13*

waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

08 04 15*

waterig vloeibaar afval dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

20 01 27*

verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten

02.14   

Andere afvallen van chemische preparaten

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

02 07 03

afval van chemische behandeling

 

 

 

 

03 02 99

niet elders genoemde houtverduurzamingsmiddelen

 

 

 

 

04 01 09

afval van bewerking en afwerking

 

 

 

 

04 02 15

niet onder 04 02 14 vallend afval van afwerking

 

 

 

 

07 02 15

afval van niet onder 07 02 14 bedoelde additieven

 

 

 

 

07 02 17

afval dat andere siliconen bevat dan die vermeld bij 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

niet onder 10 09 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen

 

 

 

 

10 10 14

niet onder 10 10 13 vallend bindmiddelafval

 

 

 

 

10 10 16

niet onder 10 10 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen

 

 

 

 

16 01 15

niet onder 16 01 14 vallende antivriesvloeistoffen

 

 

 

 

16 05 05

niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders

 

 

 

 

18 01 07

niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën

 

 

 

 

18 02 06

niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën

 

 

 

 

20 01 30

niet onder 20 01 29 vallende detergenten

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

03 02 01*

niet-gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen

 

 

 

 

03 02 02*

organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

 

 

 

 

03 02 03*

organometaal-houtverduurzamingsmiddelen

 

 

 

 

03 02 04*

anorganische houtverduurzamingsmiddelen

 

 

 

 

03 02 05*

andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

04 02 14*

afval van afwerking dat organische oplosmiddelen bevat

 

 

 

 

05 07 01*

kwikhoudend afval

 

 

 

 

06 08 02*

afval dat gevaarlijke chloorsilanen bevat

 

 

 

 

06 10 02*

afval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

07 02 14*

afval van additieven die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

07 02 16*

afval dat gevaarlijke siliconen bevat

 

 

 

 

07 04 13*

vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

08 01 21*

afval van verf- of lakverwijderaar

 

 

 

 

08 05 01*

isocyanaatafval

 

 

 

 

10 09 13*

bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 09 15*

afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 10 13*

bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 10 15*

afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

11 01 16*

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

 

 

 

 

11 01 98*

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

16 01 13*

remvloeistoffen

 

 

 

 

16 01 14*

antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

16 05 04*

gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

16 09 03*

peroxiden, bv. waterstofperoxide

 

 

 

 

16 09 04*

niet elders genoemde oxiderende stoffen

 

 

 

 

18 01 06*

chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

 

 

 

 

18 02 05*

chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

 

 

 

 

20 01 17*

fotochemicaliën

 

 

 

 

20 01 29*

detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

02.2   

Ongebruikte springstoffen

02.21   

Explosief afval en pyrotechnische producten

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

16 04 02*

vuurwerkafval

 

 

 

 

16 04 03*

overig explosief afval

02.22   

Afvalmunitie

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

16 04 01*

afvalmunitie

02.3   

Gemengd chemisch afval

02.31   

Klein gemengd chemisch afval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

16 05 09

niet onder 16 05 06, 16 05 07 of 16 05 08 vallende afgedankte chemicaliën

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

16 05 06*

labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën

 

 

 

 

16 05 07*

afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

 

 

 

 

16 05 08*

afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

02.33   

Door gevaarlijke stoffen verontreinigde verpakking

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

15 01 10*

verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

03   

Ander chemisch afval

03.1   

Chemische afzettingen en residuen

03.11   

Teer en koolstofhoudend afval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

05 01 17

bitumen

 

 

 

 

06 13 03

actief kool

 

 

 

 

10 01 25

afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte elektriciteitscentrales

 

 

 

 

10 03 02

anodeafval

 

 

 

 

10 03 18

niet onder 10 03 17 vallend koolstofhoudend afvalvan de anodefabricage

 

 

 

 

10 08 13

niet onder 10 08 12 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage

 

 

 

 

10 08 14

anodeafval

 

 

 

 

11 02 03

afval van de productie van anoden voor waterige elektrolyseprocessen

 

 

 

 

20 01 41

afval van het vegen van schoorstenen

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

05 01 07*

zuurteer

 

 

 

 

05 01 08*

overige teer

 

 

 

 

05 06 01*

zuurteer

 

 

 

 

05 06 03*

overige teer

 

 

 

 

06 13 05*

roet

 

 

 

 

10 03 17*

teerhoudend afval van de anodefabricage

 

 

 

 

10 08 12*

teerhoudend afval van de anodefabricage

 

 

 

 

19 11 02*

zuurteer

03.12   

Slib van olie/wateremulsies

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

05 01 06*

olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan installaties of apparaten

 

 

 

 

13 04 01*

bilgeolie van de binnenvaart

 

 

 

 

13 04 02*

bilgeolie uit de kadeafvoer

 

 

 

 

13 04 03*

bilgeolie van de overige scheepvaart

 

 

 

 

13 05 01*

vaste stoffen uit zandvangers en olie/waterscheiders

 

 

 

 

13 05 02*

slib uit olie/waterscheiders

 

 

 

 

13 05 03*

opvangerslib

 

 

 

 

13 05 07*

met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders

 

 

 

 

13 05 08*

afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders

 

 

 

 

13 07 01*

stookolie en dieselolie

 

 

 

 

13 07 02*

benzine

 

 

 

 

13 07 03*

overige brandstoffen (inclusief mengsels)

 

 

 

 

13 08 01*

ontzoutingsslib en -emulsies

 

 

 

 

13 08 02*

overige emulsies

 

 

 

 

13 08 99*

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

16 07 09*

afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

19 02 07*

door afscheiding verkregen oliën en concentraten

03.13   

Residuen van chemische reacties

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

03 03 02

„green liquor”-slib (afkomstig van de terugwinning van de kookvloeistof)

 

 

 

 

04 01 04

chroomhoudende looivloeistof

 

 

 

 

04 01 05

chroomvrije looivloeistof

 

 

 

 

11 01 12

niet onder 11 01 11 vallende waterige spoelvloeistoffen

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

04 01 03*

ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase

 

 

 

 

06 07 03*

bariumsulfaatslib dat kwik bevat

 

 

 

 

07 01 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 01 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 01 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 02 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 02 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 02 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 03 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 03 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 03 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 04 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 04 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 04 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 05 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 05 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 05 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 06 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 06 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 06 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 07 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

 

 

 

 

07 07 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

07 07 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

 

 

 

 

09 01 13*

niet onder 09 01 06 vallend waterig vloeibaar afval van ter plaatse uitgevoerde terugwinning van zilver

 

 

 

 

11 01 11*

waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

03.14   

Afgewerkte filtratie- en absorptiematerialen

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

15 02 03

niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding

 

 

 

 

19 09 03

onthardingsslib

 

 

 

 

19 09 04

afgewerkte actieve kool

 

 

 

 

19 09 05

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

 

 

 

 

19 09 06

oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

05 01 15*

afgewerkte bleekaarde

 

 

 

 

06 07 02*

actieve kool van de chloorbereiding

 

 

 

 

06 13 02*

afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 01 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 02 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 02 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 03 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 03 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 04 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 04 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 05 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 05 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 06 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 06 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 07 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

07 07 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

 

 

 

 

11 01 15*

eluaat en slib van membraansystemen of ionenwisselaars die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

15 02 02*

absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd

 

 

 

 

19 01 10*

afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging

 

 

 

 

19 08 06*

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

 

 

 

 

19 08 07*

oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

 

 

 

 

19 08 08*

afval van membraansystemen dat zware metalen bevat

 

 

 

 

19 11 01*

afgewerkte bleekaarde

03.2   

Slib van industrieel afvalwater

03.21   

Slib van industriële processen en afvalwaterbehandeling

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

03 03 05

ontinktingsslib van papierrecycling

 

 

 

 

03 03 10

onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- en coatingslib

 

 

 

 

04 01 06

chroomhoudend slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

04 01 07

chroomvrij slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

04 02 20

niet onder 04 02 19 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

05 01 10

niet onder 05 01 09 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

05 01 14

afval van koeltorens

 

 

 

 

05 06 04

afval van koeltorens

 

 

 

 

06 05 03

niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

07 01 12

niet onder 07 01 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

07 02 12

niet onder 07 02 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

07 03 12

niet onder 07 03 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

07 04 12

niet onder 07 04 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

07 05 12

niet onder 07 05 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

07 06 12

niet onder 07 06 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

07 07 12

niet onder 07 07 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

10 01 21

niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

10 01 23

niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelreiniging

 

 

 

 

10 01 26

afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 02 12

niet onder 10 02 11 vallend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 02 15

overig(e) slib en filterkoek

 

 

 

 

10 03 28

niet onder 10 03 27 vallend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 04 10

niet onder 10 04 09 vallend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 05 09

niet onder 10 05 08 vallend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 06 10

niet onder 10 06 09 vallend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 07 08

niet onder 10 07 07 vallend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 08 20

niet onder 10 08 19 vallend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 11 20

niet onder 10 11 19 vallend vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

10 12 13

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

11 01 10

niet onder 11 01 09 vallende slib en filterkoek

 

 

 

 

12 01 15

niet onder 12 01 14 vallend slib van machinale bewerking

 

 

 

 

16 10 02

niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval

 

 

 

 

16 10 04

niet onder 16 10 03 vallende waterige concentraten

 

 

 

 

19 08 12

niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater

 

 

 

 

19 08 14

niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater

 

 

 

 

19 13 04

niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering

 

 

 

 

19 13 06

niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersanering

 

 

 

 

19 13 08

niet onder 19 13 07 vallend waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

04 02 19*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

05 01 09*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

06 05 02*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

07 01 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

07 02 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

07 03 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

07 04 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

07 05 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

07 06 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

07 07 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 01 20*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 01 22*

waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 11 19*

vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

11 01 09*

slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

11 02 07*

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

12 01 14*

slib van machinale bewerking dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

16 10 01*

waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

16 10 03*

waterige concentraten die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

19 08 11*

slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

19 08 13*

slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

19 13 03*

slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

19 13 05*

slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

19 13 07*

waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die gevaarlijke stoffen bevatten

03.22   

Koolwaterstofhoudend slib

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

01 05 05*

oliehoudend boorgruis en -afval

 

 

 

 

10 02 11*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 03 27*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 04 09*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 05 08*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 06 09*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 07 07*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

10 08 19*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

 

 

 

 

12 03 01*

waterige wasvloeistoffen

 

 

 

 

12 03 02*

afval van stoomontvetting

 

 

 

 

16 07 08*

afval dat olie bevat

 

 

 

 

19 08 10*

niet onder 19 08 09 vallende vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders

 

 

 

 

19 11 03*

waterig vloeibaar afval

03.3   

Slib en vloeibaar afval van afvalbehandeling

03.31   

Slib en vloeibaar afval van afvalbehandeling

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

19 02 06

niet onder 19 02 05 vallend slib van fysisch-chemische behandeling

 

 

 

 

19 04 04

waterig vloeibaar afval van het ontlaten van verglaasd afval

 

 

 

 

19 06 03

vloeistof verkregen bij de anaërobe behandeling van stedelijk afval

 

 

 

 

19 06 04

digestaat van de anaërobe behandeling van stedelijk afval

 

 

 

 

19 06 05

vloeistof verkregen bij de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

 

 

 

 

19 06 06

digestaat van de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

 

 

 

 

19 07 03

niet onder 19 07 02 vallend percolatiewater van stortplaatsen

 

 

 

 

19 11 06

niet onder 19 11 05 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

19 02 05*

slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

19 02 08*

vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

19 02 11*

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

19 07 02*

percolatiewater van stortplaatsen dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

19 11 05*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

05   

Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval

05.1   

Besmettelijk afval van de gezondheidszorg

05.11   

Menselijk besmettelijk afval van de gezondheidszorg

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

18 01 03*

afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

05.12   

Dierlijk besmettelijk afval van de gezondheidszorg

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

18 02 02*

afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

05.2   

Niet-besmettelijk afval van de gezondheidszorg

05.21   

Niet-besmettelijk menselijk afval van de gezondheidszorg

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

18 01 01

scherpe voorwerpen (exclusief 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed (exclusief 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)

05.22   

Niet-besmettelijk dierlijk afval van de gezondheidszorg

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

18 02 01

scherpe voorwerpen (exclusief 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

06   

Metaalafval

06.1   

Ferrometaalafval

06.11   

Ferrometaalafval en -schroot

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

10 02 10

walshuid

 

 

 

 

10 12 06

afgedankte vormen

 

 

 

 

12 01 01

ferrometaalvijlsel en -krullen

 

 

 

 

12 01 02

ferrometaalstof en -deeltjes

 

 

 

 

16 01 17

ferrometalen

 

 

 

 

17 04 05

ijzer en staal

 

 

 

 

19 01 02

uit bodemas verwijderde ferromaterialen

 

 

 

 

19 10 01

ijzer- en staalafval

 

 

 

 

19 12 02

ferrometalen

06.2   

Non-ferrometaalafval

06.23   

Ander aluminiumafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

17 04 02

aluminium

06.24   

Koperafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

17 04 01

koper, brons en messing

06.25   

Loodafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

17 04 03

lood

06.26   

Overig metaalafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

11 05 01

hardzink

 

 

 

 

12 01 03

non-ferrometaalvijlsel en -krullen

 

 

 

 

12 01 04

non-ferrometaalstof en -deeltjes

 

 

 

 

16 01 18

non-ferrometalen

 

 

 

 

17 04 04

zink

 

 

 

 

17 04 06

tin

 

 

 

 

17 04 11

niet onder 17 04 10 vallende kabels

 

 

 

 

19 10 02

non-ferroafval

 

 

 

 

19 12 03

non-ferrometalen

06.3   

Gemengd ferro- en non-ferrometaalafval

06.31   

Gemengde metalen verpakkingen

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

15 01 04

metalen verpakking

06.32   

Overig gemengd metaalafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

02 01 10

metaalafval

 

 

 

 

17 04 07

gemengde metalen

 

 

 

 

20 01 40

metalen

07   

Niet-metaalafval

07.1   

Glasafval

07.11   

Glazen verpakkingen

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

15 01 07

glazen verpakking

07.12   

Overig glasafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

10 11 12

niet onder 10 11 11 vallend glasafval

 

 

 

 

16 01 20

glas

 

 

 

 

17 02 02

glas

 

 

 

 

19 12 05

glas

 

 

 

 

20 01 02

glas

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

10 11 11*

glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten (bv. van kathodestraalbuizen)

07.2   

Papier- en kartonafval

07.21   

Papieren en kartonnen verpakkingsafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

15 01 01

papieren en kartonnen verpakking

07.23   

Ander papier- en kartonafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

19 12 01

papier en karton

 

 

 

 

20 01 01

papier en karton

07.3   

Rubberafval

07.31   

Oude banden

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

16 01 03

afgedankte banden

07.4   

Kunststofafval

07.41   

Kunststof verpakkingsafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

15 01 02

kunststofverpakking

07.42   

Ander kunststofafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

02 01 04

kunststofafval (exclusief verpakkingen)

 

 

 

 

07 02 13

kunststofafval

 

 

 

 

12 01 05

kunststofschaafsel en -krullen

 

 

 

 

16 01 19

kunststof

 

 

 

 

17 02 03

kunststof

 

 

 

 

19 12 04

kunststoffen en rubber

 

 

 

 

20 01 39

kunststoffen

07.5   

Houtafval

07.51   

Houten verpakkingsafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

15 01 03

houten verpakking

07.52   

Houtzaagsel en schaafkrullen

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

03 01 05

niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

03 01 04*

zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten

07.53   

Ander houtafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

03 01 01

schors- en kurkafval

 

 

 

 

03 03 01

schors- en houtafval

 

 

 

 

17 02 01

hout

 

 

 

 

19 12 07

niet onder 19 12 06 vallend hout

 

 

 

 

20 01 38

niet onder 20 01 37 vallend hout

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

19 12 06*

hout dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

20 01 37*

hout dat gevaarlijke stoffen bevat

07.6   

Textielafval

07.61   

Gebruikte kleding

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

20 01 10

kleding

07.62   

Verscheiden textielafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

04 02 09

afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)

 

 

 

 

04 02 10

organisch afval van natuurlijke producten (bv. vet en was)

 

 

 

 

04 02 21

afval van onverwerkte textielvezels

 

 

 

 

04 02 22

afval van verwerkte textielvezels

 

 

 

 

15 01 09

textielen verpakking

 

 

 

 

19 12 08

textiel

 

 

 

 

20 01 11

textiel

07.63   

Leerafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

04 01 01

schraapafval

 

 

 

 

04 01 02

loogafval

 

 

 

 

04 01 08

chroomhoudend gelooid leerafval (snij-afval, polijststof)

07.7   

Afvalstoffen die pcb's bevatten

07.71   

Olie die pcb's bevat

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

13 01 01*

hydraulische olie die pcb's bevat

 

 

 

 

13 03 01*

olie voor isolatie en warmteoverdracht die pcb's bevat

07.72   

Apparatuur die pcb's bevat of daarmee verontreinigd is

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

16 01 09*

onderdelen die pcb's bevatten

 

 

 

 

16 02 09*

transformatoren en condensatoren die pcb's bevatten

 

 

 

 

16 02 10*

niet onder 16 02 09 vallende afgedankte apparatuur die pcb's bevat of daarmee verontreinigd is

07.73   

Bouw- en sloopafval dat pcb's bevat

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

17 09 02*

bouw- en sloopafval dat pcb's bevat (bv. pcb-houdende kit, vloerbedekkingen waarin pcb-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met pcb-houdende afdichting, pcb-houdende condensatoren)

08   

Afgedankt materiaal

08.1   

Sloopauto's

08.12   

Overige sloopauto's

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

16 01 06

afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

16 01 04*

afgedankte voertuigen

08.2   

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

08.21   

Afgedankte grote huishoudelijke apparaten

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

16 02 11*

afgedankte apparatuur dat chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's en/of HFK's bevat

 

 

 

 

20 01 23*

afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat

08.23   

Andere afgedankte elektrische en elektronische apparaten

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

09 01 10

wegwerpcamera's zonder batterijen

 

 

 

 

09 01 12

niet onder 09 01 11 vallende wegwerpcamera's met batterijen

 

 

 

 

16 02 14

niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur

 

 

 

 

20 01 36

niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

09 01 11*

wegwerpcamera's met onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen

 

 

 

 

16 02 13*

niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat

 

 

 

 

20 01 35*

niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat

08.4   

Afgedankte onderdelen van machines en apparatuur

08.41   

Afgedankte batterijen en accu's

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

16 06 04

alkalibatterijen (exclusief 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

overige batterijen en accu's

 

 

 

 

20 01 34

niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

16 06 01*

loodaccu's

 

 

 

 

16 06 02*

NiCd-batterijen

 

 

 

 

16 06 03*

kwikhoudende batterijen

 

 

 

 

20 01 33*

onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten

08.43   

Andere afgedankte onderdelen van machines en apparatuur

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

16 01 12

niet onder 16 01 11 vallende remblokken

 

 

 

 

16 01 16

tanks voor vloeibaar gas

 

 

 

 

16 01 22

niet elders genoemde onderdelen

 

 

 

 

16 02 16

niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

16 01 07*

oliefilters

 

 

 

 

16 01 08*

onderdelen die kwik bevatten

 

 

 

 

16 01 10*

explosieve onderdelen (bv. airbags)

 

 

 

 

16 01 21*

niet onder 16 01 07 tot en met 16 01 11 alsmede 16 01 13 en 16 01 14 vallende gevaarlijke onderdelen

 

 

 

 

16 02 15*

uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen

 

 

 

 

20 01 21*

tl-buizen en ander kwikhoudend afval

09   

Dierlijk en plantaardig afval

09.1   

Dierlijk afval en gemengd afval van levensmiddelen

09.11   

Dierlijk afval van levensmiddelenbereiding en -producten

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

02 01 02

afval van dierlijke weefsels

 

 

 

 

02 02 01

slib van wassen en schoonmaken

 

 

 

 

02 02 02

afval van dierlijke weefsels

 

 

 

 

02 02 03

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

 

 

 

 

02 05 01

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

09.12   

Gemengd afval van levensmiddelenbereiding en -producten

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

02 03 02

afval van conserveermiddelen

 

 

 

 

02 06 02

afval van conserveermiddelen

 

 

 

 

19 08 09

vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten

 

 

 

 

20 01 08

biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval

 

 

 

 

20 01 25

spijsolie en -vetten

09.2   

Plantaardig afval

09.21   

Groen afval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

02 01 07

afval van de bosbouw

 

 

 

 

20 02 01

biologisch afbreekbaar afval

09.22   

Plantaardig afval van levensmiddelenbereiding en -producten

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

02 01 01

slib van wassen en schoonmaken

 

 

 

 

02 01 03

afval van plantaardige weefsels

 

 

 

 

02 03 01

slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden

 

 

 

 

02 03 03

afval van oplosmiddelenextractie

 

 

 

 

02 03 04

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

 

 

 

 

02 06 01

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

 

 

 

 

02 07 01

afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen

 

 

 

 

02 07 02

afval van de destillatie van alcoholische dranken

 

 

 

 

02 07 04

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

09.3   

Gier en mest

09.31   

Gier en mest

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

02 01 06

dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt

10   

Gemengd afval

10.1   

Huishoudelijk en soortgelijk afval

10.11   

Huishoudelijk afval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

20 03 01

gemengd stedelijk afval

 

 

 

 

20 03 02

marktafval

 

 

 

 

20 03 07

grofvuil

 

 

 

 

20 03 99

niet elders genoemd stedelijk afval

10.12   

Straatafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

20 03 03

veegvuil

10.2   

Gemengde en ongedifferentieerde materialen

10.21   

Gemengde verpakkingen

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

15 01 05

samengestelde verpakking

 

 

 

 

15 01 06

gemengde verpakking

10.22   

Andere gemengde en ongedifferentieerde materialen

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

01 03 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

01 04 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

01 05 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

02 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

02 02 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

02 03 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

02 04 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

02 05 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

02 06 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

02 07 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

03 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

03 03 07

mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval

 

 

 

 

03 03 08

afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton

 

 

 

 

03 03 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

04 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

04 02 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

05 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

05 06 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

05 07 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

06 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

06 02 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

06 03 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

06 04 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

06 06 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

06 07 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

06 08 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

06 09 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

06 10 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

06 11 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

06 13 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

07 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

07 02 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

07 03 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

07 04 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

07 05 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

07 06 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

07 07 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

08 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

08 02 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

08 03 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

08 04 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

09 01 07

fotografische film en papier die zilver of zilververbindingen bevatten

 

 

 

 

09 01 08

fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen

 

 

 

 

09 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 02 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 03 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 04 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 05 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 06 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 07 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 08 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 09 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 10 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 11 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 12 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

10 13 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

11 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

11 02 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

11 05 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

12 01 13

lasafval

 

 

 

 

12 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

16 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

16 03 04

niet onder 16 03 03 vallend anorganisch afval

 

 

 

 

16 03 06

niet onder 16 03 05 vallend organisch afval

 

 

 

 

16 07 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

19 01 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

19 02 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

19 05 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

19 06 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

19 08 01

roostergoed

 

 

 

 

19 08 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

19 09 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

19 11 99

niet elders genoemd afval

 

 

 

 

20 01 99

niet elders genoemde fracties

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

09 01 06*

zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval

 

 

 

 

16 03 03*

anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

16 03 05*

organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

17 04 09*

metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

 

 

 

 

17 04 10*

kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

18 01 10*

amalgaamafval uit de tandheelkunde

10.3   

Scheidingsresiduen

10.32   

Overige scheidingsresiduen

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

19 02 03

voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit niet-gevaarlijke afvalstoffen

 

 

 

 

19 02 10

niet onder 19 02 08 en 19 02 09 vallend brandbaar afval

 

 

 

 

19 05 01

niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval

 

 

 

 

19 05 02

niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval

 

 

 

 

19 05 03

afgekeurde compost

 

 

 

 

19 10 04

niet onder 19 10 03 vallende lichte fracties en stof

 

 

 

 

19 10 06

andere, niet onder 19 10 05 vallende fracties

 

 

 

 

19 12 10

brandbaar afval (RDF)

 

 

 

 

19 12 12

overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

19 02 04*

voorgemengd afval dat ten minste één gevaarlijke afvalstof bevat

 

 

 

 

19 02 09*

vast brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

19 04 03*

niet-verglaasde vaste fase

 

 

 

 

19 10 03*

lichte fractie die en stof dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

19 10 05*

andere fracties die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

19 12 11*

overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat

11   

Gewoon slib

11.1   

Slib van afvalwaterbehandeling

11.11   

Slib van de behandeling van openbaar afvalwater

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

19 08 05

slib van de behandeling van stedelijk afvalwater

11.12   

Bioafbreekbaar slib van de behandeling van ander afvalwater

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

02 02 04

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

02 03 05

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

02 04 03

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

02 05 02

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

02 06 03

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

02 07 05

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

 

 

 

 

03 03 11

niet onder 03 03 10 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

11.2   

Zuiveringsslib van de reiniging van drink- en proceswater

11,21   

Zuiveringsslib van de reiniging van drink- en proceswater

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

05 01 13

ketelvoedingwaterslib

 

 

 

 

19 09 02

waterzuiveringsslib

11.4   

Inhoud van septic tanks

11.41   

Inhoud van septic tanks

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

20 03 04

slib van septic tanks

 

 

 

 

20 03 06

afval van het reinigen van riolen

12   

Mineraal afval

12.1   

Bouw- en sloopafval

12.11   

Beton-, steen- en gipsafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

17 01 01

beton

 

 

 

 

17 01 02

stenen

 

 

 

 

17 01 03

tegels en keramische producten

 

 

 

 

17 01 07

niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten

 

 

 

 

17 05 08

niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast

 

 

 

 

17 08 02

niet onder 17 08 02 vallend gipshoudend bouwmateriaal

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

17 01 06*

mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

17 05 07*

spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

17 08 01*

gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

12.12   

Koolwaterstofhoudend wegdekafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

17 03 02

niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

17 03 01*

bitumineuze mengsels die koolteer bevatten

 

 

 

 

17 03 03*

koolteer en met teer behandelde producten

12.13   

Gemengd bouwafval

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

17 06 04

niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal

 

 

 

 

17 09 04

niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

17 02 04*

glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn

 

 

 

 

17 06 03*

overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat

 

 

 

 

17 09 01*

bouw- en sloopafval dat kwik bevat

 

 

 

 

17 09 03*

overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat

12.2   

Asbestafval

12.21   

Asbestafval

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

06 07 01*

asbesthoudend afval van elektrolyse

 

 

 

 

06 13 04*

afval van asbestverwerking

 

 

 

 

10 13 09*

afval van de fabricage van asbestcement, dat asbest bevat

 

 

 

 

15 01 11*

metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders

 

 

 

 

16 01 11*

remblokken die asbest bevatten

 

 

 

 

16 02 12*

afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat

 

 

 

 

17 06 01*

asbesthoudend isolatiemateriaal

 

 

 

 

17 06 05*

asbesthoudende bouwmaterialen

12.3   

Afval van natuurlijke delfstoffen

12.31   

Afval van natuurlijke delfstoffen

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

01 01 01

afval van de winning van metaalhoudende mineralen

 

 

 

 

01 01 02

afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen

 

 

 

 

01 03 06

niet onder 01 03 04 en 01 03 05 vallende tailings

 

 

 

 

01 03 08

niet onder 01 03 07 vallend stof- en poederachtig afval

 

 

 

 

01 03 09

niet onder 01 03 07 vallend slib van de aluminiumproductie

 

 

 

 

01 04 08

niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval

 

 

 

 

01 04 09

zand- en kleiafval

 

 

 

 

01 04 10

niet onder 01 04 07 vallend stof- en poederachtig afval

 

 

 

 

01 04 11

niet onder 01 04 07 vallend afval van de kali- en steenzoutverwerking

 

 

 

 

01 04 12

niet onder 01 04 07 en 01 04 11 vallende schilfers en ander afval van het wassen en schoonmaken van mineralen

 

 

 

 

01 04 13

niet onder 01 04 07 vallend afval van het hakken en zagen van steen

 

 

 

 

01 05 04

zoetwaterboorgruis en -afval

 

 

 

 

01 05 07

niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en -afval

 

 

 

 

01 05 08

niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en -afval

 

 

 

 

02 04 01

grond van het schoonmaken en wassen van bieten

 

 

 

 

08 02 02

waterig slib dat keramisch materiaal bevat

 

 

 

 

10 11 10

niet onder 10 11 09 vallend afval van het mengsel vóór thermische behandeling

 

 

 

 

10 12 01

afval van het mengsel voor thermische verwerking

 

 

 

 

10 13 01

afval van het mengsel voor thermische verwerking

 

 

 

 

19 08 02

afval van zandvang

 

 

 

 

19 09 01

vast afval van primaire filtratie en roostergoed

 

 

 

 

19 13 02

niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering

 

 

 

 

20 02 03

overig niet biologisch afbreekbaar afval

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

01 03 04*

zuurvormende tailings verkregen bij de verwerking van sulfide-erts

 

 

 

 

01 03 05*

andere tailings die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

01 03 07*

ander afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

01 04 07*

afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

01 05 06*

boorgruis en ander boorafval dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 11 09*

afval van het mengsel vóór thermische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

19 13 01*

vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat

12.4   

Verbrandingsafval

12.41   

Afval van rookgasreiniging

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

10 01 05

calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in vaste vorm

 

 

 

 

10 01 07

calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm

 

 

 

 

10 01 19

niet onder 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18 vallend afval van gasreiniging

 

 

 

 

10 02 08

niet onder 10 02 07 vallend vast afval van gasreiniging

 

 

 

 

10 02 14

niet onder 10 02 13 vallende bij gasreiniging verkregen slib en filterkoek

 

 

 

 

10 03 20

niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof

 

 

 

 

10 03 24

niet onder 10 03 23 vallend vast afval van gasreiniging

 

 

 

 

10 03 26

niet onder 10 03 25 vallende bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek

 

 

 

 

10 07 03

vast afval van gasreiniging

 

 

 

 

10 07 05

slib en filterkoek van gasreiniging

 

 

 

 

10 08 16

niet onder 10 08 15 vallend rookgasstof

 

 

 

 

10 08 18

niet onder 10 08 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging

 

 

 

 

10 09 10

niet onder 10 09 09 vallend rookgasstof

 

 

 

 

10 10 10

niet onder 10 10 09 vallend rookgasstof

 

 

 

 

10 11 16

niet onder 10 11 15 vallend vast afval van rookgasreiniging

 

 

 

 

10 11 18

niet onder 10 11 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging

 

 

 

 

10 12 05

slib en filterkoek van gasreiniging

 

 

 

 

10 12 10

niet onder 10 12 09 vallend vast afval van gasreiniging

 

 

 

 

10 13 07

slib en filterkoek van gasreiniging

 

 

 

 

10 13 13

niet onder 10 13 12 vallend vast afval van gasreiniging

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

10 01 18*

afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 02 07*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 02 13*

bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

10 03 19*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 03 23*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 03 25*

bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

10 04 04*

rookgasstof

 

 

 

 

10 04 06*

vast afval van gasreiniging

 

 

 

 

10 04 07*

slib en filterkoek van gasreiniging

 

 

 

 

10 05 03*

rookgasstof

 

 

 

 

10 05 05*

vast afval van gasreiniging

 

 

 

 

10 05 06*

slib en filterkoek van gasreiniging

 

 

 

 

10 06 03*

rookgasstof

 

 

 

 

10 06 06*

vast afval van gasreiniging

 

 

 

 

10 06 07*

slib en filterkoek van gasreiniging

 

 

 

 

10 08 15*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 08 17*

slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

10 09 09*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 10 09*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 11 15*

vast afval van rookgasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 11 17*

slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

10 12 09*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 13 12*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 14 01*

afval van gasreiniging dat kwik bevat

 

 

 

 

11 05 03*

vast afval van gasreiniging

12.42   

Slakken en as van thermische behandeling en verbranding

0   

Niet gevaarlijk

 

 

 

 

06 09 02

fosforhoudende slakken

 

 

 

 

10 01 01

bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 vallende ketelstof)

 

 

 

 

10 01 02

koolvliegas

 

 

 

 

10 01 03

vliegas van turf en onbehandeld hout

 

 

 

 

10 01 15

niet onder 10 01 14 vallende bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof

 

 

 

 

10 01 17

niet onder 10 01 16 vallende bij bijstoken vrijkomende vliegas

 

 

 

 

10 01 24

wervelbedzand

 

 

 

 

10 02 01

afval van de verwerking van slakken

 

 

 

 

10 02 02

onverwerkte slakken

 

 

 

 

10 03 16

niet onder 10 03 15 vallende skimmings

 

 

 

 

10 03 22

overige, niet onder 10 03 21 vallende deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof)

 

 

 

 

10 03 30

niet onder 10 03 29 vallend afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses

 

 

 

 

10 05 01

slakken van primaire en secundaire productie

 

 

 

 

10 05 04

overige deeltjes en stof

 

 

 

 

10 05 11

niet onder 10 05 10 vallende dross en skimmings

 

 

 

 

10 06 01

slakken van primaire en secundaire productie

 

 

 

 

10 06 02

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

 

 

 

 

10 06 04

overige deeltjes en stof

 

 

 

 

10 07 01

slakken van primaire en secundaire productie

 

 

 

 

10 07 02

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

 

 

 

 

10 07 04

overige deeltjes en stof

 

 

 

 

10 08 04

deeltjes en stof

 

 

 

 

10 08 09

overige slakken

 

 

 

 

10 08 11

niet onder 10 08 10 vallende dross en skimmings

 

 

 

 

10 09 03

ovenslak

 

 

 

 

10 09 12

niet onder 10 09 11 vallende deeltjes

 

 

 

 

10 10 03

ovenslak

 

 

 

 

10 10 12

niet onder 10 10 11 vallende deeltjes

 

 

 

 

10 12 03

deeltjes en stof

 

 

 

 

11 05 02

zinkas

1   

Gevaarlijk

 

 

 

 

10 01 04*

olievliegas en -ketelstof

 

 

 

 

10 01 13*

vliegas van als brandstof gebruikte geëmulgeerde koolwaterstoffen

 

 

 

 

10 01 14*

bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

10 01 16*

bij bijstoken vrijkomende vliegas die gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 03 04*

slakken van primaire productie

 

 

 

 

10 03 09*

black drosses van secundaire productie

 

 

 

 

10 03 15*

skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen

 

 

 

 

10 03 21*

overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) die gevaarlijke stoffen bevatten

 

 

 

 

10 03 29*

afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses dat gevaarlijke stoffen bevat

 

 

 

 

10 04 01*

slakken van primaire en secundaire productie

 

 

 

 

10 04 02*

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

 

 

 

 

10 04 05*

overige deeltjes en stof

 

 

 

 

10 05 10*

dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen

 

 

 

 

10 08 08*

zoutslakken van primaire en secundaire productie

 

 

 

 

10 08 10*

dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen

 

 

 

 

10 09 11*

andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten