ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.129.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 129

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
28 mei 2010


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit nr. 458/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 wat de intrekking van de financiering van sommige communautaire acties en de wijziging van de maximumgrens voor de financiering ervan betreft

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 459/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in of op bepaalde producten ( 1 )

3

 

*

Verordening (EU) nr. 460/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1580/2007 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor tomaten, abrikozen, citroenen, pruimen, perziken, met inbegrip van nectarines, peren en tafeldruiven

50

 

*

Verordening (EU) nr. 461/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector ( 1 )

52

 

*

Verordening (EU) nr. 462/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 tot opening, voor het contingentjaar 2010, van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer in Spanje van maïs uit derde landen

58

 

*

Verordening (EU) nr. 463/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 tot opening, voor het contingentjaar 2010, van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer in Portugal van maïs uit derde landen

60

 

*

Verordening (EU) nr. 464/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 tot opening, voor het contingentjaar 2010, van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer in Spanje van sorgho uit derde landen

62

 

*

Verordening (EU) nr. 465/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

64

 

 

Verordening (EU) nr. 466/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

66

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/302/EU

 

*

Besluit van de Raad van 10 mei 2010 betreffende de sluiting van een memorandum voor samenwerking tussen de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie en de Europese Gemeenschap inzake veiligheidscontroles/-inspecties en aanverwante aangelegenheden

68

 

 

2010/303/EU

 

*

Besluit van de Raad van 25 mei 2010 houdende benoeming van een Deens lid van het Comité van de Regio’s

69

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Wetgevingshandelingen

BESLUITEN

28.5.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 129/1


BESLUIT Nr. 458/2010/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 19 mei 2010

tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 wat de intrekking van de financiering van sommige communautaire acties en de wijziging van de maximumgrens voor de financiering ervan betreft

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 78, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het beleid van de Unie betreffende het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) heeft, zoals vastgesteld in het Haags Programma, als doel een gemeenschappelijke asielruimte tot stand te brengen door de ontwikkeling van een doeltreffende geharmoniseerde procedure op basis van de waarden en de humanitaire traditie van de Europese Unie.

(2)

De afgelopen jaren is er dankzij de invoering van gemeenschappelijke minimumnormen veel vooruitgang geboekt bij de invoering van het CEAS. Er blijven echter grote verschillen tussen lidstaten bestaan op het gebied van het verlenen van internationale bescherming en van de vormen die deze bescherming aanneemt.

(3)

De Commissie heeft in juni 2008 haar asielbeleidsplan goedgekeurd en daarin aangekondigd dat zij het CEAS verder wil ontwikkelen door wijzigingen in de bestaande regelgeving voor te stellen met het oog op verdere harmonisatie van de geldende normen, en de steun voor de praktische samenwerking tussen de lidstaten beter te ondersteunen, met name door een wetgevingsvoorstel tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (het ondersteuningsbureau), ter verbetering van de coördinatie van de operationele samenwerking tussen lidstaten om de gemeenschappelijke regels doeltreffend ten uitvoer te leggen.

(4)

De Europese Raad heeft in het in september 2008 goedgekeurde Europees pact inzake immigratie en asiel er plechtig aan herinnerd dat iedere vervolgde vreemdeling het recht heeft op het grondgebied van de Europese Unie hulp en bescherming te krijgen op grond van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967, en andere gerelateerde verdragen. Voorts werd uitdrukkelijk overeengekomen dat in 2009 een Europees ondersteuningsbureau zou worden opgericht.

(5)

De praktische samenwerking op het gebied van asiel heeft als doel de lidstaten hun beleidsvorming op dat gebied beter te laten stroomlijnen en de kwaliteit ervan beter te garanderen binnen een Europees wetgevingskader. De afgelopen jaren zijn al een heel aantal maatregelen voor praktische samenwerking ontplooid, met name de vaststelling van een gemeenschappelijke aanpak voor de informatie over landen van herkomst en de invoering van een gemeenschappelijk Europees asielcurriculum. Om deze maatregelen voor samenwerking te versterken en te ontwikkelen, is het noodzakelijk het ondersteuningsbureau op te zetten.

(6)

Om de acties ter ondersteuning van de praktische samenwerking op het gebied van asiel te vereenvoudigen, en voor zover het ondersteuningsbureau belast dient te worden met sommige taken die momenteel gefinancierd worden uit het Europees Vluchtelingenfonds, is het noodzakelijk dat de verantwoordelijkheid voor sommige communautaire acties in de zin van artikel 4 van Beschikking nr. 573/2007/EG (2) wordt overgedragen van het Europees Vluchtelingenfonds aan het ondersteuningsbureau, teneinde de praktische samenwerking op het gebied van asiel optimaal te waarborgen.

(7)

Gelet op de inperking van het aantal communautaire acties, dient het in Beschikking nr. 573/2007/EG bedoelde maximum van de hiervoor beschikbare middelen van 10 % van de voor het Fonds beschikbare middelen tot 4 % te worden verlaagd.

(8)

De financiële middelen voor de uitvoering van Beschikking nr. 573/2007/EG moeten worden verminderd, zodat financiële middelen beschikbaar worden voor de financiering van het ondersteuningsbureau.

(9)

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben, overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, kennis gegeven van hun wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van deze beschikking.

(10)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het VEU en het VWEU, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit, dat derhalve niet bindend voor, noch van toepassing is op Denemarken,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking nr. 573/2007/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 4:

a)

wordt in lid 1 het cijfer „10 %” vervangen door het cijfer „4 %”;

b)

worden in lid 2 de punten a) en f) geschrapt.

2)

In artikel 12 wordt lid 1 vervangen door:

„1.   De financiële middelen voor de uitvoering van deze beschikking voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013 belopen 614 miljoen EUR.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, 19 mei 2010.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

J. BUZEK

Voor de Raad

De voorzitter

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Standpunt van het Europees Parlement van 7 mei 2009 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad), standpunt van de Raad in eerste lezing van 25 februari 2010 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). Standpunt van het Europees Parlement van 19 mei 2010 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB L 144 van 6.6.2007, blz. 1.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

28.5.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 129/3


VERORDENING (EU) Nr. 459/2010 VAN DE COMMISSIE

van 27 mei 2010

tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name op artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor azoxystrobin, cypermethrin, indoxacarb, isoxaflutool, ethefon, fenitrothion, lambda-cyhalothrin, methomyl, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol en trifloxystrobin zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor aminopyralid, boscalid, buprofezin, chlorantraniliprole, cyprodinil, difenoconazool, flusilazool, fosetyl, imidacloprid, mandipropamid, metazachloor, prothioconazool, spinetoram, spirotetramat, zwavel en tebuconazool zijn MRL’s vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

In de context van een procedure, overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (2), voor de toelating van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof azoxystrobin bevat, voor gebruik op koolraap is uit hoofde van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van het bestaande MRL ingediend.

(3)

Wat aminopyralid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op weiden. Met het oog op die aanvraag moet het bestaande MRL voor rundernieren worden gewijzigd, omdat het bestrijdingsmiddel bij het grazen door het vee wordt ingeslikt. Wat boscalid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op augurken en courgettes. Wat cyprodinil betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op knolselderij. Wat difenoconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op venkel, peterselie, bladselderij en kervel. Wat indoxacarb betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op kersen en suikerbieten. Wat isoxaflutool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend om de residudefinitie te wijzigen. Wat fosetyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op radijzen. Wat lambda-cyhalothrin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op artisjokken en aalbessen. Wat metazachloor betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op raapzaad, boerenkool, kool, koolrapen, rapen en granen. Met het oog op die aanvraag moeten de bestaande MRL’s voor lever van runderen, schapen en geiten worden gewijzigd, aangezien raapzaad, boerenkool, kool, koolrapen, rapen en granen als diervoeder worden gebruikt en residuen kunnen terechtkomen op voeder voor deze dieren. Bovendien moet de residudefinitie voor dierlijke producten worden gewijzigd. Wat pyraclostrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op rode bieten, augurken en courgettes. Wat spirotetramat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op pruimen en kersen. Wat tebuconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op koolrapen en rapen. Wat thiacloprid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op veldsla, selderij en venkel. Wat trifloxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op pastinaken, wortelpeterselie, schorseneren, koolrapen en rapen.

(4)

Overeenkomstig arikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn aanvragen ingediend voor spinetoram op perziken (inclusief nectarines) en abrikozen. Het toegestane gebruik van spinetoram op perziken, nectarines en abrikozen in Zuid-Afrika, Argentinië, Chili, Nieuw-Zeeland en Israël leidt tot hogere residuen dan het MRL in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Om handelsbarrières voor de invoer van perziken, nectarines en abrikozen te vermijden is een hoger MRL noodzakelijk.

(5)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn deze aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, indien relevant, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL’s uitgebracht (3). Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(7)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat aan alle vereisten ten aanzien van de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers benodigde wijzigingen in de MRL’s op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten noch uit de gegevens over de blootstelling op de korte termijn door extreme consumptie van de desbetreffende gewassen is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden. In sommige gevallen was de EFSA van mening dat een hoger MRL nodig was dan het door de evaluerende lidstaat voorgestelde MRL. In die gevallen is het dienstig het hogere MRL, als voorgesteld door de EFSA, toe te staan, mits de EFSA dit MRL als veilig heeft beschouwd. In andere gevallen was de EFSA van mening dat een lager MRL dan het door de evaluerende lidstaat voorgestelde MRL toereikend was. In die gevallen moet een lager MRL worden vastgesteld.

(8)

Overeenkomstig artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de EFSA de veiligheid van bestaande MRL’s voor ethefon (4) geëvalueerd en geconcludeerd dat de MRL's voor 12 gewassen hoger konden worden vastgesteld om rekening te houden met bestaande CXL’s.

(9)

Wat fenitrothion betreft, is de geldigheidsduur van de MRL's voor granen op 1 juni 2009 verstreken. Voor de duidelijkheid moet de ondergrens van de analytische bepaling (LOD) voor dat bestrijdingsmiddel op granen in Verordening (EG) nr. 396/2005 worden aangegeven.

(10)

Wat zwavel betreft, heeft de EFSA in haar conclusie (5) aanbevolen om voor dat bestrijdingsmiddel wegens zijn lage toxiciteit geen MRL's meer vast te stellen. Met het oog op die conclusie moeten de bestaande MRL's voor dat bestrijdingsmiddel worden geschrapt en moet dat bestrijdingsmiddel worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen in de MRL's aan de vereisten van artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

Op 4 juli 2009 de commissie van de Codex Alimentarius (CAC) CXL’s goedgekeurd voor azoxystrobin, buprofezin, chlorantraniliprole, cypermethrin, flusilazool, imidacloprid, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, methomyl, profenofos, prothioconazool, spinetoram, spirotetramat, tebuconazool, triadimefon en triadimenol. Die CXL’s moeten als MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 worden opgenomen, met uitzondering van de CXL’s die niet veilig zijn voor een Europese consumentengroep en waarvoor de Unie bij de CAC voorbehoud heeft gemaakt.

(13)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De MRL’s voor ethefon zijn van toepassing met ingang van 8 juni 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(3)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, te vinden op http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for aminopyralid in bovine kidney. EFSA Scientific Report (2009) 302, 1.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for azoxystrobin in swedes, EFSA Journal 2009; 7(9):1308.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for cyprodinil in celeriac. EFSA Scientific Report (2009) 325.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in leafy vegetables. EFSA Scientific Report (2009) 337.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in cherries and sugar beet. EFSA Scientific Report (2009) 324.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the residue definition for isoxaflutole. EFSA Scientific Report (2009) 323.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for fosetyl-al on radishes. EFSA Journal 2009; 7(9):1313.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the modification of the existing MRLs for lambda-cyhalothrin, EFSA Scientific Report (2009) 226 and 330.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for metazachlor on liver. EFSA Scientific Report (2009) 320.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in courgettes, gherkins and beetroot. EFSA Scientific Report (2009) 342.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the setting of an import tolerance for spinetoram on peach and apricot. EFSA Journal 2009; 7(9):1312.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for spirotetramat. EFSA Scientific Report (2009) 306.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in mandarins and passion fruit. EFSA Scientific Report (2009) 1368.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for thiacloprid. EFSA Scientific Report (2009) 307.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for trifloxystrobin in various crops. EFSA Scientific Report (2008) 314.

(4)  Reasoned Opinion Review of existing MRLs for ethephon. EFSA Journal 2009; 7(10):1347.

(5)  Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance sulfur. EFSA Scientific Report (2008) 221.


BIJLAGE

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de rubriek „Isoxaflutool (som van isoxaflutool, RPA 202248 en RPA 203328, uitgedrukt als isoxaflutool)” gewijzigd door het verwijderen van „en RPA 203328”; de kolommen voor azoxystrobin, cypermethrin, indoxacarb, ethefon, fenitrothion, lambda-cyhalothrin, methomyl, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol en trifloxystrobin worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Azoxystrobin

Cypermethrin (cypermethrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)

Ethefon

Fenitrothion

Indoxacarb, som van S- en R-isomeer (F)

Lambda-cyhalothrin (F) (R)

Methomyl en thiodicarb (som van methomyl en thiodicarb, uitgedrukt als methomyl)

Profenofos (F)

Pyraclostrobin (F)

Thiacloprid (F)

Triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol) (F)

Trifloxystrobin

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

15

2

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

1

0,02 (2)

0,1 (2)

0,3

0110010

Grapefruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2 (2)

0,02 (2)

0120010

Amandelen

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120020

Paranoten

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

Cashewnoten

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

Kastanjes

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

Kokosnoten

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

Hazelnoten

0,1 (2)

 

0,2

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

Macadamia

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

Pecannoten

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

Pistaches

1

 

0,1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

0120110

Walnoten

0,1 (2)

 

0,5

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

Overige

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,05 (2)

1

 

 

 

0,1

 

0,05 (2)

0,3

0,3

 

0,5

0130010

Appelen

 

 

0,6

0,01 (2)

0,5

 

0,02 (2)

 

 

 

0,2 (2)

 

0130020

Peren

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0,3

 

0,02 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

0130030

Kweeperen

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0,3

 

0,02 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

0130040

Mispels

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Overige

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0,3

 

0,2

 

 

 

0,1 (2)

 

0140000

iv)

Steenvruchten

2

2

 

0,01 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0140010

Abrikozen

 

 

0,05 (2)

 

0,3

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,3

 

1

0140020

Kersen

 

 

3

 

0,5

0,3

0,1

 

0,3

0,3

 

1

0140030

Perziken

 

 

0,05 (2)

 

0,3

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,3

 

1

0140040

Pruimen

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,1

 

0,2

0140990

Overige

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

2

0,5

 

0,01 (2)

2

0,2

 

 

 

0,02 (2)

2

5

0151010

Tafeldruiven

 

 

0,7

 

 

 

0,02 (2)

 

1

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

2

 

 

 

0,5

 

2

 

 

 

0152000

b)

Aardbeien

10

0,07

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,5

0,02 (2)

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0153000

c)

Rubussoorten

5

0,5

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

 

 

0,1 (2)

0,02 (2)

0153010

Bramen

 

 

 

 

0,5

 

 

 

1

3

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0,02 (2)

1

 

 

0153030

Frambozen

 

 

 

 

0,5

 

 

 

1

3

 

 

0153990

Overige

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0,02 (2)

1

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0,05 (2)

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

0154010

Blauwe bessen

5

 

20

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

2

0154020

Veenbessen

0,5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

0,02 (2)

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

2

 

 

1

0154040

Kruisbessen

5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

1

0154050

Rozenbottels

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Moerbeien

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azaroles (Middellandse zeemispels)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Vlierbessen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Overige

5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

0,02 (2)

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0161010

Dadels

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0161020

Vijgen

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0161030

Tafelolijven

 

0,05 (2)

5 (+)

0,01 (2)

 

1

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

0161040

Kumquats

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0161050

Carambola’s, stervrucht

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki’s

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolans (djam-blangs)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Overige

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0162010

Kiwi’s

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0162020

Lychees

0,05 (2)

2

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0162030

Passievruchten

4

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

4

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Sterappelen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Overige

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado’s

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0163020

Bananen

2

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,2

0,1

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

1

0,05

0163030

Mango’s

0,7

0,7

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,2

0,05

0,02 (2)

0,1 (2)

0,5

0163040

Papaja’s

0,3

0,5

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05

0,5

0,1 (2)

1

0163050

Granaatappels

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0163060

Cherimoya’s

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guaves

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananassen

0,05 (2)

0,05 (2)

2

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

3

0,02 (2)

0163090

Broodvruchten

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Doerians

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Overige

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewas-sen

1

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0211000

a)

Aardappelen

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Cassave

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0212040

Pijlwortel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213020

Wortelen

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,05

0213030

Knolselderij

 

 

 

 

0,02 (2)

0,1

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0,02 (2)

0213040

Mierikswortel

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213050

Aardperen (topinamboers)

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pastinaken

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,3

0,02 (2)

 

0,04

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,04

0213080

Radijzen

 

 

 

 

0,2

0,1

 

 

0,2

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Schorseneren

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,04

0213100

Koolrapen

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,04

0213110

Rapen

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,04

0213990

Overige

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii)

Bolgewassen

10

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0220010

Knoflook

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0220020

Uien

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0.5

 

0220030

Sjalotten

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0220040

Bosuien

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0,1

1

 

0220990

Overige

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

3

0,5

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

1

 

0231010

Tomaten

 

 

1

 

0,5

0,1

 

10

0,2

0,5

 

0,5

0231020

Pepers (paprika’s)

 

 

0,05 (2)

 

0,3

0,1

 

0,05 (2)

0,5

1

 

0,3

0231030

Aubergines

 

 

0,05 (2)

 

0,5

0,5

 

0,05 (2)

0,2

0,5

 

0,02 (2)

0231040

Okra’s, okers

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,3

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0231990

Overige

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,3

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

1

0,2

0,05 (2)

 

0,2

0,1

0,1

0,05 (2)

 

0,3

0,2

0,2

0232010

Komkommers

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

1

0,2

0,05 (2)

 

0,1

0,05

0,1

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0,2

 

0233010

Meloenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0,3

0233020

Pompoenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,2

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0,2

0233990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0234000

d)

Suikermaïs

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,05

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1

0,1 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Koolsoorten

5

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

 

 

0,3

 

0,02 (2)

 

0,1

0,1

 

 

0241010

Broccoli

 

1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0,05

0241020

Bloemkool

 

0,5

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Overige

 

1

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

 

 

0,1

0,05

0,05

 

0,2

0,05

 

0,5

0242020

Sluitkool

 

 

 

 

3

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,2

 

0,3

0242990

Overige

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

1

 

 

 

1

0,02 (2)

 

0,02 (2)

1

 

0,02 (2)

0243010

Chinese kool

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Boerenkool

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

1

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05

 

0,5

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Veldsla

 

 

 

 

1

1

0,02 (2)

 

10

5

 

0,02 (2)

0251020

Sla

 

 

 

 

2

0,5

0,2

 

2

2

 

10

0251030

Andijvie

 

 

 

 

2

1

0,02 (2)

 

2

2

 

10

0251040

Tuinkers

 

 

 

 

0,02 (2)

1

0,02 (2)

 

2

2

 

0,02 (2)

0251050

Winterkers

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Raketsla, rucola

 

 

 

 

0,02 (2)

1

0,02 (2)

 

2

3

 

0,02 (2)

0251070

Rode amsoi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp.

 

 

 

 

1

1

0,02 (2)

 

2

2

 

0,02 (2)

0251990

Overige

 

 

 

 

0,02 (2)

1

0,02 (2)

 

2

2

 

0,02 (2)

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0,7

 

 

 

0,5

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0252010

Spinazie

0,05 (2)

 

 

 

2

 

0,05

 

0,5

 

 

 

0252020

Postelein

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Snijbiet

0,5

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

 

0,5

 

 

 

0252990

Overige

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

 

0,5

 

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Waterkers

0,05 (2)

0,7

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0255000

e)

Witlof

0,2

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0256000

f)

Kruiden

 

2

 

 

2

1

 

 

2

5

 

10

0256010

Kervel

3

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256020

Bieslook

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256030

Bladselderij

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256040

Peterselie

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256050

Salie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozemarijn

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Tijm

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basilicum

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Laurierblad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Dragon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Overige

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

3

0,7

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

 

0260010

Bonen (met peul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0,5

0260020

Bonen (zonder peul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260030

Erwten (met peul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260040

Erwten (zonder peul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0,02 (2)

0260050

Linzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0270010

Asperges

0,05 (2)

0,1

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0270020

Kardoen

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0270030

Bleekselderij

5

0,05 (2)

 

 

2

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,5

0,1 (2)

1

0270040

Knolvenkel

10

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,5

0,1 (2)

0,02 (2)

0270050

Artisjokken

5

2

 

 

0,1

0,2

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1

0,02 (2)

0270060

Prei

10

0,5

 

 

0,02 (2)

0,3

0,02 (2)

 

0,5

0,1

0,1 (2)

0,2

0270070

Rabarber

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0270080

Bamboescheuten

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmharten

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Overige

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0280000

viii)

Fungi

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0280010

Gekweekt

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0280020

Wild

 

1

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

0280990

Overige

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Zeewier

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,1

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05

0,02 (2)

0,05 (2)

0,3

0,1

0,1 (2)

0,02 (2)

0300010

Bonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Erwten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (2)

0,05 (2)

0401010

Lijnzaad

0,05 (2)

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401020

Pinda’s

0,2

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,1

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401030

Papaverzaad

0,05 (2)

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401040

Sesamzaad

0,05 (2)

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401050

Zonnebloempitten

0,5

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401060

Koolzaad

0,5

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0401070

Sojabonen

0,5

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,5

0,05 (2)

0,1

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401080

Mosterdzaad

0,05 (2)

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,2

 

 

0401090

Katoenzaad

0,7

0,2

2 (+)

 

0,05 (2)

0,2

0,1

3

 

0,05 (2)

 

 

0401100

Pompoenzaad

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401110

Saffloer

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Komkommerkruid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Huttentut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Hennepzaad

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401150

Wonderboom

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Overige

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

10

 

 

1

 

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

0,3

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Palmvruchten

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Overige

 

 

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,2 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

GRANEN

 

 

 

0,05  (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0500010

Gerst

0,5

2

1

 

 

0,5

 

 

0,3

1

0,2

0,3

0500020

Boekweit

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500030

Maïs

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500040

Gierst

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500050

Haver

0,5

2

0,05 (2)

 

 

0,05

 

 

0,3

1

0,2

0,02 (2)

0500060

Rijst

5

2

0,05 (2)

 

 

1

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500070

Rogge

0,3

2

1

 

 

0,05

 

 

0,1

0,05

0,2

0,05

0500080

Sorghum

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500090

Tarwe

0,3

2

1

 

 

0,05

 

 

0,1

0,1

0,2

0,05

0500990

Overige

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

 

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

0,2 (2)

0,05 (2)

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

0,1 (2)

0,5

 

0,5

0,05 (2)

1

 

 

 

10

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Kruidenthee7 (gedroogd)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Bloemen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kamille (bloem)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiscus (bloem)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Rozenblaadjes

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jasmijn (bloem)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lindebloesem

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Overige

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Bladeren

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Aardbei (blad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Rooibos (blad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Overige

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Wortels

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Valeriaanwortel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengwortel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Overige

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andere kruidenthee

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

30

30

0,1

0,02 (2)

0,05 (2)

10

10

0,1 (2)

10

0,1 (2)

10

30

0800000

8.

SPECERIJEN

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Zaden

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anijs

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Zwarte komijn

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Selderijzaad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Korianderzaad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Komijnzaad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (