ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.036.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 36

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
9 februari 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 107/2010 van de Commissie van 8 februari 2010 tot verlening van een vergunning voor het gebruik van Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Kemin Europa NV) ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) nr. 108/2010 van de Commissie van 8 februari 2010 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1974/2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

4

 

*

Verordening (EU) nr. 109/2010 van de Commissie van 5 februari 2010 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

7

 

*

Verordening (EU) nr. 110/2010 van de Commissie van 5 februari 2010 tot 120e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban

9

 

 

Verordening (EU) nr. 111/2010 van de Commissie van 8 februari 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

17

 

 

Verordening (EU) nr. 112/2010 van de Commissie van 8 februari 2010 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2009/10

19

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2010/4/EU van de Commissie van 8 februari 2010 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang ( 1 )

21

 

*

Richtlijn 2010/5/EU van de Commissie van 8 februari 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde acroleïne als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen ( 1 )

24

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/68/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 2 februari 2010 inzake de goedkeuring van de rekeningen van het betaalorgaan van Malta betreffende de door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 468)

27

 

 

2010/69/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 8 februari 2010 tot wijziging van Beschikking 2008/456/EG tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 694)

30

 

 

2010/70/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 8 februari 2010 tot wijziging van Beschikking 2008/458/EG tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Terugkeerfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 695)

32

 

 

2010/71/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 8 februari 2010 betreffende de niet-opneming van diazinon in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 749)  ( 1 )

34

 

 

2010/72/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 8 februari 2010 betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 751)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/1


VERORDENING (EU) Nr. 107/2010 VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 2010

tot verlening van een vergunning voor het gebruik van Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Kemin Europa NV)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de verleningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor een vergunning voor het in de bijlage bij deze verordening opgenomen preparaat ingediend. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten zijn bij de aanvraag verstrekt.

(3)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor het micro-organisme Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) als toevoegingsmiddel in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” voor mestkippen.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 15 september 2009 (2) geconcludeerd dat Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) geen ongunstige effecten voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid en het milieu heeft en dat het gebruik van dat preparaat de prestaties van de dieren kan verbeteren. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. Zij heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde communautaire referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van het preparaat blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dat preparaat zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „darmflorastabilisatoren”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  The EFSA Journal 2009; 7(9): 1314.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimum

Maximum

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

CFU/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen”. Functionele groep: darmflorastabilisatoren

4b1823

Kemin Europa NV

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Samenstelling toevoegingsmiddel:

Bereiding van Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 met ten minste 1 × 1010 CFU/g toevoegingsmiddel

 

Karakterisering van de werkzame stof:

Sporen van Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Analysemethode (1):

 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van trypton-soja-agar met voorverhittingsbehandeling van voedermonsters.

 

Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).

Mestkippen

1 × 107

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Mag worden gebruikt in diervoeders die de volgende toegestane coccidiostatica bevatten: diclazuril, decoquinaat, salinomycinenatrium, narasin/nicarbazin en lasalocide A natrium.

1.3.2020


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het communautaire referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/CRLs/crl_feed_additives/index.htm


9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/4


VERORDENING (EU) Nr. 108/2010 VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 2010

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1974/2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (1), en met name op artikel 91,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 is één enkel juridisch kader vastgesteld voor de verlening van steun voor plattelandsontwikkeling uit het ELFPO in de hele Gemeenschap. Ter aanvulling van dat kader zijn bij Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie (2) uitvoeringsbepalingen vastgesteld.

(2)

In artikel 38, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 is bepaald dat voor betalingen in verband met Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (3) uitvoerige voorschriften moeten worden vastgelegd.

(3)

Krachtens artikel 11, lid 7, van Richtlijn 2000/60/EG moeten de lidstaten uiterlijk 22 december 2009 voor elk stroomgebied een maatregelenprogramma vaststellen. Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van die richtlijn moeten deze maatregelen bestaan uit de in artikel 11, lid 3, van die richtlijn genoemde basismaatregelen, waaronder de maatregelen die voor de toepassing van de EU-wetgeving voor de waterbescherming nodig zijn, en, waar nodig, uit de in artikel 11, lid 4, bedoelde aanvullende maatregelen, waarbij het kan gaan om een in deel B van bijlage VI bij die richtlijn genoemde maatregel of om een andere, niet in die bijlage genoemde maatregel. Vrijwillige en bepaalde verplichte maatregelen kunnen al in het kader van de artikelen 31 en 39 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 worden gesteund, maar voor artikel 38, lid 2, van die verordening moeten nog uitvoeringsvoorschriften worden vastgesteld, zodat ook rekening kan worden gehouden met andere verplichte maatregelen.

(4)

Ter voorkoming van een overlapping tussen enerzijds de in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde steun voor het voldoen aan normen, die bedoeld is als compensatie voor tijdelijke nadelen die begunstigden ondervinden vanwege de verplichte aanpassing aan EU-normen op bepaalde gebieden, en anderzijds de in het kader van artikel 38 van die verordening toegekende betalingen in verband met Richtlijn 2000/60/EG, die bedoeld zijn als compensatie voor blijvende nadelen die begunstigden ondervinden omdat moet worden voldaan aan specifieke eisen om de milieudoelstellingen van die richtlijn te verwezenlijken, moet worden voorzien in een onderscheid op basis van de soorten concrete acties in kwestie.

(5)

Richtlijn 2000/60/EG bevat gemeenschappelijke beginselen en het kader voor EU-maatregelen betreffende het waterbeleid. De gehele EU-waterwetgeving wordt gecoördineerd binnen het kader van die richtlijn, waarbij diverse waterrichtlijnen zijn ingetrokken en vervangen en waarvan de maatregelenprogramma's maatregelen uit de voorgaande, nog van kracht zijnde waterrichtlijnen en aanvullende, voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Richtlijn 2000/60/EG zelf benodigde maatregelen bevatten. Omdat sommige eisen die formeel verband houden met de toepassing van Richtlijn 2000/60/EG, in wezen voortvloeien uit andere EU-waterbeschermingswetgeving en door de lidstaten al zijn omgezet of al omgezet hadden moeten zijn, mogen de kosten en de gederfde inkomsten die thans door de toepassing van die eisen kunnen ontstaan, niet worden geacht in aanmerking te komen voor compensatie. Voorts is in artikel 4, lid 9, van Richtlijn 2000/60/EG bepaald dat de toepassing van de nieuwe bepalingen van die richtlijn ten minste hetzelfde beschermingsniveau moet waarborgen als de bestaande Gemeenschapswetgeving. Daarom lijkt het evenredig en passend om de kosten en gederfde inkomsten die weliswaar betrekking hebben op de vereisten die verband houden met de toepassing van Richtlijn 2000/60/EG, maar voortvloeien uit andere EU-waterbeschermingswetgeving, uit te sluiten van compensatie en alleen steun te verlenen voor eisen die verder gaan dan het beschermingsniveau dat voortvloeit uit de EU-wetgeving die ten tijde van de vaststelling van de richtlijn al bestond.

(6)

Voorts valt een deel van de wetgeving die verband houdt met de toepassing van Richtlijn 2000/60/EG, ook al onder de randvoorwaarden. Begunstigden van de in het kader van artikel 38 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 toegekende betalingen moeten al voldoen aan de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen en aan de goede landbouw- en milieuconditie als bedoeld in respectievelijk artikel 5 en artikel 6 van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (4) betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en betreffende de vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, en beschreven in respectievelijk bijlage II en bijlage III bij die verordening. Daarom mag geen compensatie worden verleend op basis van eisen die verband houden met de toepassing van Richtlijn 2000/60/EG, als deze eisen ook deel uitmaken van de randvoorwaarden.

(7)

Als gevolg van de toepassing van Richtlijn 2000/60/EG kunnen landbouwers beperkingen worden opgelegd die in omvang uiteenlopen. Alleen wanneer er sprake is van ernstige nadelen, mag worden toegestaan dat blijvende compensatie wordt verleend.

(8)

Voor de steun moet een maximumbedrag worden vastgesteld. Voorts moet voor blijvende steun een minimumbedrag worden vastgesteld om rekening te houden met het feit dat compensatie alleen mag worden verleend wanneer er sprake is van ernstig nadeel, en moet worden bepaald dat het maximumbedrag in uitzonderingsgevallen mag worden verhoogd op grond van specifieke omstandigheden die in de programma's voor plattelandsontwikkeling moeten worden aangetoond.

(9)

Verordening (EG) nr. 1974/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1974/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na artikel 26 wordt het volgende artikel 26 bis ingevoegd:

„Artikel 26 bis

1.   Voor de toepassing van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (5) geldt dat de concrete acties die uit hoofde van artikel 38 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 voor steun in aanmerking komen, niet uit hoofde van artikel 31 van die verordening voor steun in aanmerking mogen komen.

2.   Aan Richtlijn 2006/60/EG gerelateerde steun uit hoofde van artikel 38, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt alleen verleend voor de gemaakte kosten en de gederfde inkomsten die het gevolg zijn van nadelen die verband houden met specifieke eisen die:

a)

zijn ingevoerd bij Richtlijn 2000/60/EG, in overeenstemming zijn met de maatregelenprogramma's van het stroomgebiedbeheerplan om de milieudoelstellingen van die richtlijn te verwezenlijken, en verder gaan dan de maatregelen die nodig zijn voor de toepassing van andere EU-waterbeschermingswetgeving;

b)

verder gaan dan de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen en de goede landbouw- en milieuconditie als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (6) en omschreven in de bijlagen II en III bij die verordening;

c)

overeenkomstig artikel 4, lid 9, van Richtlijn 2000/60/EG verder gaan dan het beschermingsniveau dat werd geboden in de ten tijde van de vaststelling van Richtlijn 2000/60/EG al bestaande EU-wetgeving, en

d)

ingrijpende wijzigingen in het bodemgebruik voorschrijven en/of beperkingen opleggen aan de landbouw die resulteren in een aanzienlijke derving van inkomsten.

3.   Voor de hoogte van het jaarlijkse steunbedrag geldt het volgende:

a)

het steunbedrag wordt vastgesteld op minimaal 50 EUR per hectare gebruikte landbouwgrond;

b)

het steunbedrag wordt vastgesteld op maximaal 200 EUR per hectare gebruikte landbouwgrond.

In afwijking van de eerste alinea, onder b), geldt het volgende:

a)

het aanvankelijke, voor een periode van ten hoogste vijf jaar toegekende steunbedrag wordt vastgesteld op maximaal 500 EUR per hectare gebruikte landbouwgrond;

b)

de maximumbedragen mogen worden verhoogd op grond van specifieke omstandigheden die in de programma's voor plattelandsontwikkeling moeten worden aangetoond.

2)

Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1.

(2)  PB L 368 van 23.12.2006, blz. 15.

(3)  PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

(4)  PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.

(5)  PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

(6)  PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.”.


BIJLAGE

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1974/2006 wordt punt 5.3.2.1.3 vervangen door:

„5.3.2.1.3   Natura 2000-betalingen en betalingen in verband met Richtlijn 2000/60/EG

de ter uitvoering van de Richtlijnen 79/409/EEG, 92/43/EEG en 2000/60/EG aangewezen zones en de verplichtingen die voor de landbouwers voortvloeien uit de desbetreffende nationale/regionale beheersbepalingen; voor elke verplichting die verband houdt met Richtlijn 2000/60/EG, een toelichting op de milieudoelstelling ervan (bijv. bescherming van waterlopen tegen de afspoeling van bestrijdingsmiddelen) en de relatie ervan met de verplichtingen in het kader van Richtlijn 2000/60/EG (verwijzing naar het desbetreffende punt van artikel 11, lid 3, of artikel 11, lid 4);

voor compensatie die verband houdt met Richtlijn 2000/60/EG:

i)

vermelding van de desbetreffende bij Richtlijn 2000/60/EG ingevoerde specifieke eisen in overeenstemming met de maatregelenprogramma's van het stroomgebiedbeheerplan om de milieudoelstellingen van Richtlijn 2000/60/EG te verwezenlijken, en

ii)

het bewijs dat de compensatie niet is bedoeld om de gemaakte kosten en de gederfde inkomsten te dekken die het gevolg zijn van nadelen die verband houden met andere EU-waterbeschermingswetgeving of met de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen en de goede landbouw- en milieuconditie als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van Verordening (EG) nr. 73/2009;

beschrijving van de methodologie en de als referentiepunt gebruikte agronomische veronderstellingen die worden toegepast bij de berekeningen om de extra kosten en de gederfde inkomsten aan te tonen die het gevolg zijn van de nadelen die in de betrokken zone verband houden met de uitvoering van de Richtlijnen 79/409/EEG, 92/43/EEG en 2000/60/EG;

de steunbedragen.”.


9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/7


VERORDENING (EU) Nr. 109/2010 VAN DE COMMISSIE

van 5 februari 2010

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de statistiek- en tariefnomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, moeten bepalingen worden vastgesteld voor de indeling van de in de bijlage bij de onderhavige verordening vermelde goederen.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen op de gecombineerde nomenclatuur is gebaseerd en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tariefmaatregelen en andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels moeten de in kolom 1 van de tabel in de bijlage beschreven goederen worden ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code, om de in kolom 3 vermelde redenen.

(4)

Er moet worden bepaald dat de houder van een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting inzake de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die in strijd is met deze verordening, deze inlichting nog drie maanden mag blijven gebruiken op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2).

(5)

De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Comité Douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-codes.

Artikel 2

Op een door de douane van een lidstaat verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze verordening, kan nog gedurende drie maanden een beroep worden gedaan overeenkomstig artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 februari 2010.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een artikel bestaande uit:

een cilindrisch stalen bergingsmiddel met een hoogte van ongeveer 33 cm en een diameter van ongeveer 29 cm,

een stalen deksel met twee ronde openingen met een diameter van respectievelijk ongeveer 5 cm en 6 cm,

een cilindrisch stalen raster met een hoogte van ongeveer 8 cm en een diameter van ongeveer 12,5 cm,

een buigzame stalen buis, en

een zuigmondstuk.

Het stalen raster wordt op de onderkant van het deksel onder een van de openingen gemonteerd.

De buis met het zuigmondstuk wordt aan de andere opening bevestigd.

Het artikel is bedoeld voor het schoonmaken van bijvoorbeeld open haarden, in combinatie met een stofzuiger waarbij de stofzuigerslang aan de bovenkant van het deksel op de opening met het raster wordt aangesloten.

Bij het zuigen blijven de zwaardere deeltjes op de bodem van de houder achter, terwijl de zwevende deeltjes door het raster uit de luchtstroom worden gefilterd.

8421 39 20

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 1, onder f), bij afdeling XV en de tekst van de GN-codes 8421, 8421 39 en 8421 39 20.

Aangezien het cilindrische raster de zwevende deeltjes tegenhoudt en enkel gezuiverde lucht doorlaat, doet het dienst als filter. Daarom heeft het artikel de kenmerken van toestellen voor filtreren of zuiveren van post 8421.

Indeling onder post 7323 als huishoudelijk artikel van staal is uitgesloten aangezien, overeenkomstig aantekening 1, onder f), bij afdeling XV, die afdeling geen artikelen van afdeling XVI omvat.

Het artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 8421 39 20 als toestel voor het filtreren of zuiveren van lucht.


9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/9


VERORDENING (EU) Nr. 110/2010 VAN DE COMMISSIE

van 5 februari 2010

tot 120e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa‘ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (1), en met name op artikel 7, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 25 januari 2010 besloten vijf natuurlijke personen te schrappen van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Op dezelfde dag besloot het Sanctiecomité de identificatiegegevens van een aantal natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen op die lijst te wijzigen.

(3)

Bijlage I dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 februari 2010.

Voor de Commissie Voor de voorzitter

João Vale DE ALMEIDA

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

De volgende vermeldingen worden geschrapt van de lijst „Natuurlijke personen”:

a)

Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (ook bekend als Abdul Wakil Mutawakil). Titel: Maulavi. Functie: minister van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Adres: Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward, Khoshhal, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1970. Geboorteplaats: district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. Paspoortnummer: OR 35914 (Afghaans paspoort afgegeven op 26.8.2005, geldig tot 27.3.2008). Nationaal identificatienummer: 615565. Nationaliteit: Afghaans.

b)

Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Titel: a) Maulavi, b) Haji. Functie: vice-minister van Planning van het Taliban-regime. Adres: Deh Now District Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1954. Geboorteplaats: district Jelrez, Maidan, provincie Wardak, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) parlementslid verkozen voor de provincie Wardak, b) vicehoofd van het interne veiligheidscomité van het Afghaanse parlement sinds mei 2007.

c)

Shams-us-Safa Aminzai. Functie: perscentrum, ministerie van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

d)

Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Titel: Maulavi. Functie: vice-minister voor Grensaangelegenheden van het Taliban-regime. Adres: a) Hazarkhel, district Zormat, provincie Paktia, Afghanistan, b) provincie Uruzgan, Afghanistan. Geboortedatum: 1974. Geboorteplaats: Hazarkhel, district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 004548 (Afghaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 22273. Overige informatie: a) heeft zich teruggetrokken uit de Taliban en is lid van de regering geworden, waarin hij het district Zurmat in de Loya Jirga vertegenwoordigt, b) gouverneur van de provincie Uruzgan, Afghanistan, sinds mei 2007.

e)

Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (ook bekend als Faiz Mohammad Faizan). Titel: Maulavi. Functie: onderminister van Handel van het Taliban-regime. Adres: district Khair Kot, provincie Paktika, Afghanistan. Geboortedatum: 1969. Geboorteplaats: district Khair Kot, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: kiezersregistratiekaart nummer: 07503858.

(2)

De vermelding: „Al-Haramain Foundation (Verenigde Staten van Amerika). Adres: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

„Al-Haramain Foundation (United States of America). Adres: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA. Overige informatie: de VS-afdeling van de Al-Haramain Foundation werd formeel opgericht door Suliman Hamd Suleiman al-Buthe en een vennoot in 1997. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.9.2004.”

(3)

De vermelding: „Djamat Houmat Daawa Salafia (ook bekend als a) DHDS, b) El-Ahouel). Overige informatie: a) afsplitsing van de GIA (Groupement islamique armé), opgericht na de breuk in 1996 toen de Afghanistanveteraan Kada Benchikha Larbi het oneens was met het hoofd van de GIA, b) telde in november 2007 naar schatting vijftig leden, c) bevindt zich in het westen van Algerije” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

„Djamat Houmat Daawa Salafia (ook bekend als a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Overige informatie: a) afsplitsing van de GIA (Groupement islamique armé), opgericht na de breuk in 1996 toen de Afghanistanveteraan Kada Benchikha Larbi het oneens was met het hoofd van de GIA. De groep ging vervolgens deel uitmaken van de Organisatie van Al-Qaida in de Islamitische Maghreb, b) telde in november 2007 naar schatting vijftig leden, c) bevindt zich in het westen van Algerije. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.11.2003.”

(4)

De vermelding: „Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B11 1EX, Verenigd Koninkrijk b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Verenigd Koninkrijk c) P.O. Box 50, Manchester M19 2SP, Verenigd Koninkrijk d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Verenigd Koninkrijk e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: a) website: http://www.sanabel.org.uk, b) e-mail: info@sanabel.org.uk, c) „charity number”: 1083469, d) registratienummer: 3713110” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

„Sanabel Relief Agency Limited (ook bekend als a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L'il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Verenigd Koninkrijk, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Verenigd Koninkrijk, c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Verenigd Koninkrijk, d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Verenigd Koninkrijk, e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: a) „charity number”: 1083469, b) registratienummer: 3713110. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006.”

(5)

De vermelding: „Moustafa Abbes (ook bekend als Mostafa Abbes). Via Padova 82, Milaan, Italië (voormalig adres (situatie maart 2004)). Geboortedatum: 5.2.1962. Geboorteplaats: Osniers, Algerije. Nationaliteit. Algerijns. Overige informatie: a) vrijgelaten uit de gevangenis in Italië op 30.1.2006; b) woonachtig in Algerije (situatie november 2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Moustafa Abbes (ook bekend als a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas, d) Moustapha Abbes). Adres: Via Padova 82, Milaan, Italië (voormalig adres, situatie maart 2004). Geboortedatum: 5.2.1962. Geboorteplaats: a) Osniers, Algerije, b) Frankrijk. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) vrijgelaten uit de gevangenis in Italië op 30.1.2006, b) woonachtig in Algerije (situatie november 2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.”

(6)

De vermelding: „Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (ook bekend als a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adres: Via Lungotevere Dante, Rome, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 7.9.1967. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Overige informatie: Op 19.5.2005 bij verstek veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Sinds september 2007 voortvluchtig” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (ook bekend als a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said). Adres: Via Lungotevere Dante, Rome, Italië (woonplaats). Geboortedatum: a) 7.9.1967, b) 30.10.1958, c) 30.10.1968. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Overige informatie: voortvluchtig sinds juni 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.”

(7)

De vermelding: „Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 5 januari 1966. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 11263265. Nationaal identificatienr. 660105-01-5297” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Zulkifli Abdul Hir (ook bekend als a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Adres: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Geboorteplaats: Muar Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 11263265. Nationaal identificatienummer: 660105-01-5297. Overige informatie: a) moeders naam is Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) rijbewijsnummer: D2161572, afgegeven in Californië, USA. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.”

(8)

De vermelding: „Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (ook bekend als a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Geboortedatum: 24.9.1959. Geboorteplaats: Al-Khitan area, Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: a) 101423404, b) 2541451 (Koeweits paspoort, vervalt op 16.2.2017)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (ook bekend als a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Geboortedatum: 24.9.1959. Geboorteplaats: Al-Khitan area, Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: a) 101423404, b) 2541451 (Koeweits paspoort, vervalt op 16.2.2017), c) 002327881. Nationaal identificatienummer: 259092401188 (Koeweit). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 16.1.2008.”

(9)

De vermelding: „Farid Aider (alias Achour Ali). Adres: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië. Geboortedatum: 12.10.1964. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Fiscaal nummer: DRAFRD64R12Z301C” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Farid Aider (ook bekend als a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Adres: a) Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië, b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Italië (woonplaats), c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Italië (woonplaats). Geboortedatum: 12.10.1964. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Overige informatie: fiscale code: DRAFRD64R12Z301. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.”

(10)

De vermelding: „Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (ook bekend als a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki). Geboortedatum: 19.11.1971. Adres: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Geboorteplaats: Medina, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 541939 (Jemenitisch paspoort afgegeven in Al-Hudaydah, Jemen, op 31.7.2000 op naam van Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationaal identificatienummer: 216040 (Jemenitische identiteitskaart). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (ook bekend als a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, d) Abu Asim Al-Makki, e) Ahmed). Geboortedatum: 19.11.1971. Adres: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Geboorteplaats: Medina, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 541939 (Jemenitisch paspoort afgegeven in Al-Hudaydah, Jemen, op 31.7.2000 op naam van Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationaal identificatienummer: 216040 (Jemenitische identiteitskaart). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.”

(11)

De vermelding: „Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (ook bekend als a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Geboortedatum: 20.1.1960. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: 1739010 (Koeweits paspoort afgegeven op 26.5.2003 te Koeweit, vervallen op 25.5.2008)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (ook bekend als a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Geboortedatum: 20.1.1960. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: 1739010 (Koeweits paspoort afgegeven op 26.5.2003 te Koeweit, vervallen op 25.5.2008). Overige informatie: woonachtig in Koeweit (sedert maart 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 16.1.2008.”

(12)

De vermelding: „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (ook bekend als a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa). Adres: a) Helene-Meyer-Ring 10-1415, 80809 München, Duitsland; b) 129 Park Road, London NW8, Engeland; c) Chaussée de Lille/Rijselsesteenweg 28, Mouscron/Moeskroen, België; d) Provare 20, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (laatst geregistreerd adres in Bosnië); e) Dublin, Ierland. Geboortedatum: a) 21.3.1963; b) 21.1.1963. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) E423362 (Tunesisch paspoort, afgegeven in Islamabad op 15.5.1988, vervallen op 14.5.1993), b) 0841438 (Bosnisch paspoort, afgegeven op 30.12.1998, vervallen op 30.12.2003), c) 0898813 (Bosnisch paspoort, afgegeven op 30.12.1999 in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina), d) 3449252 (Bosnisch paspoort, afgegeven op 30.5.2001 door het consulaat van Bosnië en Herzegovina in London, vervallen op 30.5.2006). Nationaal identificatienummer: 1292931. Overige informatie: a) het adres in België is een postbus. De Belgische autoriteiten verklaren dat deze persoon nooit in België heeft gewoond; b) naar verluidt woonachtig in Dublin, Ierland; c) de naam van zijn vader is Mohamed, de naam van zijn moeder is Medina Abid; d) heeft banden met de Al-Haramain Islamic Foundation; e) zijn staatsburgerschap van Bosnië en Herzegovina is in juli 2006 ingetrokken en hij beschikt niet over een geldig Bosnisch identificatiedocument. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (ook bekend als a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; c) Ben Muhammad Aiadi; d) Ben Muhammad Aiady; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Ajadi Chafik; l) Abou El Baraa). Adres: a) Helene-Meyer-Ring 10-1415, 80809 München, Duitsland; b) 129 Park Road, London NW8, Engeland; c) Chaussée de Lille/Rijselsesteenweg 28, Mouscron/Moeskroen, België; d) 20 Provare Street Sarajevo (laatst geregistreerd adres in Bosnië en Herzegovina); e) Dublin, Ierland (woonplaats in augustus 2009). Geboortedatum: a) 21.3.1963; b) 21.1.1963. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) E423362 (Tunesisch paspoort, afgegeven in Islamabad op 15.5.1988, vervallen op 14.5.1993), b) 0841438 (Bosnisch paspoort, afgegeven op 30.12.1998, vervallen op 30.12.2003), c) 0898813 (Bosnisch paspoort, afgegeven op 30.12.1999 in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina), d) 3449252 (Bosnisch paspoort, afgegeven op 30.5.2001 door het consulaat van Bosnië en Herzegovina in London, vervallen op 30.5.2006). Nationaal identificatienummer: 1292931. Overige informatie: a) het adres in België is een postbus. De Belgische autoriteiten verklaren dat deze persoon nooit in België heeft gewoond; b) naar verluidt woonachtig in Dublin, Ierland; c) de naam van zijn vader is Mohamed, de naam van zijn moeder is Medina Abid; d) heeft banden met de Al-Haramain Islamic Foundation; e) zijn staatsburgerschap van Bosnië en Herzegovina is in juli 2006 ingetrokken en hij beschikt niet over een geldig Bosnisch identificatiedocument. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.”

(13)

De vermelding: „Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adres: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italië, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italië (woonplaats). Geboortedatum: 28.6.1963. Geboorteplaats: Tataouene, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L183017 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1996, vervallen op 13.2.2001). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: HDDFTH63H28Z352V, b) op 19.5.2005 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Op 22.3.2007 vrijgelaten op grond van een gerechtelijk bevel tot opschorting van zijn straf” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (ook bekend als a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Adres: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italië, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italië (woonplaats). Geboortedatum: a) 28.6.1963, b) 28.3.1963. Geboorteplaats: Tataouene, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L183017 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1996, vervallen op 13.2.2001). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: HDDFTH63H28Z352V, b) op 16.12.2006 gearresteerd; op 22.3.2007 vrijgelaten. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.”

(14)

De vermelding: „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (ook bekend als a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek, Brussel, België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghardimaou, Tunesië. Nationaliteit: a) Tunesisch, b) Belgisch (sinds 8.11.1993). Paspoortnummer: E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992). Overige informatie: a) gearresteerd in België op 18.12.2001; b) begin 2008 vrijgelaten. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (ook bekend als a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adres: a) rue Gaucheretstraat 193, 1030 Schaarbeek, Brussel, België, b) rue de l'Agriculture/Landbouwstraat 172, 1030 Schaarbeek, Brussel, België, c) rue Léon Théodore/Léon Theodorestraat 107/1, 1090 Jette, Brussel, België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghardimaou, Tunesië. Nationaliteit: a) Tunesisch, b) Belgisch (sinds 8.11.1993). Paspoortnummer: E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992). Overige informatie: a) gearresteerd in België op 18.12.2001; b) begin 2008 vrijgelaten; opnieuw gearresteerd in juni 2009 omdat hij niet voldeed aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.”

(15)

De vermelding: „Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (ook bekend als a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Geboortedatum: 1.1.1965. Nationaliteit: Qatarees. Paspoortnummer: 00685868 (Qatar). Identiteitskaartnummer: 26563400140 (Qatar). Overige informatie: a) in Qatar gevestigde financier en steunverlener van terroristen die financiële steun heeft verleend aan en gehandeld heeft namens de hogere leiding van Al Qa'ida, met inbegrip van de verplaatsing van rekruten naar opleidingskampen van Al Qa'ida in Zuid-Azië; b) in januari 2008 bij verstek veroordeeld door het Hoge Strafhof in Bahrein voor financiering van terrorisme, het volgen van een opleiding tot terrorisme, steun voor reizen van anderen om in het buitenland opleiding tot terrorisme te krijgen, en lidmaatschap van een terroristische organisatie; c) gearresteerd in Qatar in maart 2008. In hechtenis in Qatar (juni 2008)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (ook bekend als a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Geboortedatum: 1.1.1965. Nationaliteit: Qatarees. Paspoortnummer: 00685868 (afgegeven in Doha op 5.2.2006 en vervalt op 4.2.2010). Identiteitskaartnummer: 26563400140 (Qatar). Adres: Doha, Qatar. Overige informatie: gearresteerd in Qatar in maart 2008. Zat zijn straf uit in Qatar en is vrijgelaten. Moeders naam is Hamdah Ahmad Haidoos. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2008.”

(16)

De vermelding: „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович, ook bekend als a) Abdullakh Shamil Abu-Idris; b) Shamil Basaev; c) Basaev Chamil; d) Basaev Shamil Shikhanovic). Geboortedatum: 14.1.1965. Geboorteplaats: a) Dyshni-Vedeno, district Vedensk, Tsjetsjeens-Ingoesjische Autonome Socialistische Sovjet Republiek, Russische Federatie, b) Vedenskiy district, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie. Nationaliteit: Russisch. Paspoort nr.: 623334 (Russisch paspoort, januari 2002). Nationaal identificatienummer: IY-OZH nr. 623334 (afgegeven op 9.6.1989 door het district Vedensk). Overige informatie: internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Russische regering” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (ook bekend als a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Beznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Geboortedatum: 14.1.1965. Geboorteplaats: a) Dyshni-Vedeno, district Vedensk, Tsjetsjeens-Ingoesjische Autonome Socialistische Sovjet Republiek, Russische Federatie, b) Vedenskiy district, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie. Nationaliteit: Russisch. Paspoortnummer: 623334 (Russisch paspoort, Januari 2002). Nationaal identificatienummer: IY-OZH No 623334 (afgegeven op 9.6.1989 door het district Vedensk). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.8.2003.”

(17)

De vermelding: „Mokhtar Belmokhtar (ook bekend als a) Abou Abbes Khaled; b) Belaouar Khaled Abou El Abass; c) Belaouer Khaled Abou El Abass; d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes; e) Khaled Abou El Abass; f) Khaled Abou El Abbes; g) Khaled Abou El Abes; h) Khaled Abulabbas Na Oor; i) Mukhtar Balmukhtar; j) Belaoua; k) Belaour). Geboortdatum: 1.6.1972. Geboorteplaats: Ghardaia, Algerije. Overige informatie: zoon van Mohamed en Zohra Chemkha” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mokhtar Belmokhtar (ook bekend als a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Geboortdatum: 1.6.1972. Geboorteplaats: Ghardaia, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) zoon van Mohamed en Zohra Chemkha, b) actief in Noord-Mali. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.11.2003.”

(18)

De vermelding: „Othman Deramchi (ook bekend als Abou Youssef). Adres: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië (voormalig adres, situatie maart 2004); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italië (voormalig adres, situatie oktober 2002). Geboortedatum: 7.6.1954. Geboorteplaats: Tighennif, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Nationaal identificatienummer: Italiaans fiscaal nummer: DRMTMN54H07Z301T. Overige informatie: a) vrijgelaten uit de gevangenis in Italië op 30.7.2008; b) woonachtig in Algerije (situatie november 2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Othman Deramchi (ook bekend als Abou Youssef). Adres: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië (voormalig adres, situatie maart 2004); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italië (voormalig adres, situatie oktober 2002). Geboortedatum: 7.6.1954. Geboorteplaats: Tighennif, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Italiaans fiscaal nummer: DRMTMN54H07Z301T. Overige informatie: woonachtig in Algerije, situatie november 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.”

(19)

De vermelding „Ali El Heit (ook bekend als a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adres: a) via D. Fringuello 20, Rome, Italië, b) Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Geboorteplaats: Rouiba, Algerije. Overige informatie: Op 19.5.2005 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Vrijgelaten op 5.10.2006. Op 11.8.2006 opnieuw gearresteerd wegens terroristische misdrijven. Gedetineerd in Italië sinds september 2007” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ali Mohamed El Heit (ook bekend als a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma, c) Ali Il Barbuto). Adres: a) via D. Fringuello 20, Rome, Italië, b) Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Geboorteplaats: Rouiba, Algerije. Overige informatie: moeders naam is Hamadche Zoulicha. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.”

(20)

De vermelding: „Salim Ahmad Salim Hamdan (ook bekend als a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi). Adres: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: a) Al-Mukalla, Jemen; b) Al-Mukala, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00385937 (Jemenitisch paspoort). Overige informatie: a) adres is voormalig adres; b) in november 2008 overgeplaatst van detentie in de Verenigde Staten naar Jemen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Salim Ahmad Salim Hamdan (ook bekend als a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adres: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00385937 (Jemenitisch paspoort). Overige informatie: a) adres is voormalig adres, b) in november 2008 overgeplaatst van detentie in de Verenigde Staten naar Jemen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.”

(21)

De vermelding: „Abderrahmane Kifane. Adres: via S. Biagio 32 of 35, Sant'Anastasia (NA), Italië. Geboortedatum: 7.3.1963. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Overige informatie: Op 22.7.1995 in Italië veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf wegens steun aan de Groupe islamique armé (GIA – Gewapende Islamitische Groep). Op 16.3.2004 veroordeeld tot drie jaar en zes maanden gevangenisstraf door het Hof van Beroep van Napels. Ten gevolge van een besluit van het Hooggerechtshof zal een nieuw proces plaatsvinden” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abderrahmane Kifane. Adres: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Italië. Geboortedatum: 7.3.1963. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.”

(22)

De vermelding: „Uthman Omar Mahmoud (ook bekend als a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Geboortedatum: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001. Overige informatie: in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk in afwachting van de afsluiting van de uitwijzingsprocedure (stand maart 2009)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Omar Mahmoud Uthman (ook bekend als a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar, e) Abu Ismail). Geboortedatum: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Geboorteplaats: Bethlehem, Westelijke Jordaanoever, Palestijnse Gebieden. Nationaliteit: Jordaans. Adres: Verenigd Koninkrijk (sinds 1993). Overige informatie: in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk van oktober 2002 tot maart 2005 en van augustus 2005 tot juni 2008. in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk sinds december 2008 (situatie maart 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.”

(23)

De vermelding: „Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 25 mei 1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 10326821. Nationaal identificatienr. 640525-01-5885” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Amran Mansor (ook bekend als Henry). Adres: Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 25.5.1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 10326821. Nationaal identificatienummer: 640525-01-5885. Overige informatie: vrijgelaten uit de gevangenis en houdt zich vermoedelijk op in Indonesië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.”

(24)

De vermelding: „Noordin Mohammad Top (ook bekend als Nordin Mohd Top). Adres: Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 11.8.1969. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 9775183. Nationaal identificatienummer: 690811-10-5873. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Noordin Mohammad Top (ook bekend als Nordin Mohd Top). Adres: Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 11.8.1969. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 9775183. Nationaal identificatienummer: 690811-10-5873. Overige informatie: bevestigd als zijnde overleden in september 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.”

(25)

De vermelding „Djamel Moustfa (ook bekend als a) Ali Barkani (geboortedatum: 22.8.1973; geboorteplaats: Marokko); b) Kalad Belkasam (geboortedatum: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); d) Mostefa Djamel (geboortedatum: 26.9.1973; geboorteplaats: Mahdia, Algerije); e) Mustafa Djamel (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); f) Balkasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); g) Bekasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); (h) Belkasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); i) Damel Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Algiers, Algerije); j) Djamal Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); k) Djamal Mostafa (geboortedatum: 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Maskara, Algerije); m) Djamel Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Algiers, Algerije); n) Fjamel Moustfa (geboortedatum: 28.9.1973; geboorteplaats: Tiaret, Algerije); o) Djamel Mustafa (geboortedatum: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); q) Mustafa). Adres: Algerije. Geboortedatum: 28.9.1973. Geboorteplaats: Tiaret, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naam van de vader: Djelalli Moustfa; b) naam van de moeder: Kadeja Mansore; c) Algerijns geboortecertificaat, afgegeven voor Djamel Mostefa, geboren op 25 september 1973 in Mehdia, provincie Tiaret, Algerije; d) rijbewijs nr. 20645897 (vals Deens rijbewijs, op naam van Ali Barkani afgegeven op 22.8.1973 in Marokko); e) gedetineerd in Duitsland sinds augustus 2006; f) uitgewezen naar Algerije in september 2007” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Djamel Moustfa (ook bekend als a) Ali Barkani (geboortedatum: 22.8.1973; geboorteplaats: Marokko); b) Kalad Belkasam (geboortedatum: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); d) Mostefa Djamel (geboortedatum: 26.9.1973; geboorteplaats: Mahdia, Algerije); e) Mustafa Djamel (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); f) Balkasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); g) Bekasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); h) Belkasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); i) Damel Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Algiers, Algerije); j) Djamal Mostafa, geboortedatum 31.12.1979 in Mascara, Algerije; k) Djamal Mostafa (geboortedatum 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (geboortedatum 31.12.1979; geboorteplaats: Maskara, Algerije); m) Djamel Mostafa (geboortedatum: a) 31.12.1979, b) 22.12.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); n) Fjamel Moustfa (geboortedatum 28.9.1973; geboorteplaats: Tiaret, Algerije); o) Djamel Mustafa (geboortedatum: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); q) Mustafa). Adres: Algerije. Geboortedatum: 28.9.1973. Geboorteplaats: Tiaret, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) vadersnaam: Djelalli Moustfa; b) moedersnaam: Kadeja Mansore; c) Algerijns geboortecertificaat, afgegeven voor Djamel Mostefa, geboortedatum 25.9.1973 in Mehdia, provincie Tiaret, Algerije; d) rijbewijsnummer: 20645897 (vals Deens rijbewijs, op naam van Ali Barkani, geboren op 22.8.1973 in Marokko); e) in hechtenis in Duitsland vanaf augustus 2006; f) uitgewezen naar Algerije in september 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2003.”

(26)

De vermelding: „Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (ook bekend als a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adres: Al-Salibekhat area, Koeweit. Geboortedatum: 1.10.1961. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: 101856740 (Koeweits paspoort afgegeven op 12.5.2005, vervallen op 11.5.2007)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (ook bekend als a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adres: Al-Salibekhat area, Koeweit. Geboortedatum: 1.10.1961. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: a) 101856740 (Koeweits paspoort afgegeven op 12.5.2005, vervallen op 11.5.2007), b) 002955916 (Koeweits paspoort). Nationaal identificatienummer: 261122400761 (Koeweit). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 16.1.2008.”

(27)

De vermelding „Yacine Ahmed Nacer (ook bekend als Yacine Di Annaba). Geboortedatum: 2.12.1967. Geboorteplaats: Annaba, Algerije. Adres: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algerije, b) Vicolo Duchessa 16, Napels, Italië, c) Via Genova 121, Napels, Italië (woonplaats). Overige informatie: Op 19.5.2005 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Gearresteerd in Frankrijk op 5.7.2005 en uitgeleverd aan Italië op 27.8.2005. Sinds september 2007 gedetineerd” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Yacine Ahmed Nacer (ook bekend als a) Yacine di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Geboortedatum: 2.12.1967. Geboorteplaats: Annaba, Algerije. Adres: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algerije, b) Vicolo Duchessa 16, Napels, Italië, c) Via Genova 121, Napels, Italië (woonplaats), d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Italië. Overige informatie: vadersnaam is Ahmed Nacer Abderrahmane. Moedersnaam is Hafsi Mabtouka. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.”


9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/17


VERORDENING (EU) Nr. 111/2010 VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 2010

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 februari 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2010.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL

106,9

JO

94,7

MA

62,3

TN

118,0

TR

102,1

ZZ

96,8

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

142,0

ZZ

125,4

0709 90 70

MA

142,7

TR

131,2

ZZ

137,0

0709 90 80

EG

97,7

MA

131,9

ZZ

114,8

0805 10 20

EG

51,2

IL

53,6

MA

51,5

TN

46,6

TR

50,5

ZZ

50,7

0805 20 10

IL

164,7

MA

82,2

TR

62,0

ZZ

103,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,7

EG

61,9

IL

92,0

JM

106,7

MA

131,6

PK

35,2

TR

68,9

ZZ

79,0

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

67,9

ZZ

81,7

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

82,3

MK

24,7

US

123,5

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

64,8

TR

84,8

US

115,7

ZA

113,8

ZZ

94,8


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/19


VERORDENING (EU) Nr. 112/2010 VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 2010

tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2009/10

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker (2), en met name op artikel 36, lid 2, tweede alinea, tweede zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde stropen voor het verkoopseizoen 2009/10 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 877/2009 van de Commissie (3). Deze prijzen en rechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 99/2010 van de Commissie (4).

(2)

Naar aanleiding van de gegevens waarover de Commissie momenteel beschikt, dienen deze bedragen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 951/2006 te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EG) nr. 951/2006 voor het verkoopseizoen 2009/10 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor de in artikel 36 van Verordening (EG) nr. 877/2009 bedoelde producten worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 februari 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2010.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24.

(3)  PB L 253 van 25.9.2009, blz. 3.

(4)  PB L 34 van 5.2.2010, blz. 19.


BIJLAGE

Gewijzigde bedragen van de representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code 1702 90 95 die gelden met ingang van 9 februari 2010

(EUR)

GN-code

Representatieve prijs per 100 kg netto van het betrokken product

Aanvullend recht per 100 kg netto van het betrokken product

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt III, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(2)  Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt II, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)  Vaststelling per procent sacharose.


RICHTLIJNEN

9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/21


RICHTLIJN 2010/4/EU VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 2010

tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (1), en met name op artikel 8, lid 2,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Momenteel is het gebruik van twee niet-oxiderende haarkleurstoffen in cosmetische producten voorlopig toegestaan tot en met 31 december 2010, met inachtneming van de grenzen en voorwaarden in het tweede deel van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG.

(2)

Over de veiligheid van deze twee niet-oxiderende haarkleurstoffen, HC Orange No. 2 en 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, die onder de nummers 26 en 29 in het tweede deel van bijlage III zijn opgenomen, heeft het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid, hierna „WCCV” genoemd, definitief advies uitgebracht. Als maximaal toelaatbare concentratie in cosmetische eindproducten heeft het WCCV 1,0 % voor HC Orange No. 2 en 0,2 % voor 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole aanbevolen. HC Orange No. 2 en 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole kunnen derhalve definitief in het eerste deel van bijlage III worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 76/768/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Met het oog op een soepele overgang bij het in de handel brengen van producten die HC Orange No. 2 bevatten en die niet aan de etiketteringsvoorschriften van deze richtlijn voldoen, moeten passende overgangsperioden worden vastgesteld.

(5)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Richtlijn 76/768/EEG

Bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

Omzetting

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op 1 september 2010 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

De lidstaten passen de bijlage bij deze richtlijn, met uitzondering van de etiketteringsvoorschriften in kolom f van vermelding 208, toe vanaf 1 december 2010.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Overgangsbepaling

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat fabrikanten in de Unie of in de Unie gevestigde importeurs na 1 november 2011 geen cosmetische producten in de handel brengen die niet voldoen aan de etiketteringsvoorschriften in kolom f van vermelding 208 in het eerste deel van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG, zoals gewijzigd bij deze richtlijn.

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de eindverbruiker in de Unie na 1 november 2012 geen cosmetische producten worden verkocht of geleverd die niet voldoen aan de etiketteringsvoorschriften in kolom f van vermelding 208 in het eerste deel van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG, zoals gewijzigd bij deze richtlijn.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169.


BIJLAGE

Bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In het eerste deel worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

Rangnummer

Stoffen

Grenzen

Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het etiket dienen te worden vermeld

Toepassingsgebied en/of gebruik

Maximaal toelaatbare concentratie in cosmetische eindproducten

Andere beperkingen en eisen

a

b

c

d

e

f

„208

1-(2-aminoethyl)amino-4-(2-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzeen en zouten daarvan

HC Orange No. 2

CAS-nr. 85765-48-6

Einecs-nr. 416-410-1

Haarkleurstof in niet-oxiderende haarkleurmiddelen

1,0 %

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosaminen: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

Image

Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”.

209

2-[(2-methoxy-4-nitrofenyl)amino]ethanol en zouten daarvan

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

CAS-nr. 66095-81-6

Einecs-nr. 266-138-0

Haarkleurstof in niet-oxiderende haarkleurmiddelen

0,2 %

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosaminen: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

 

2)

In het tweede deel worden de vermeldingen met de rangnummers 26 en 29 geschrapt.


9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/24


RICHTLIJN 2010/5/EU VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 2010

tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde acroleïne als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (1), en met name op artikel 11, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het Verenigd Koninkrijk heeft, overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Richtlijn 98/8/EG, op 18 augustus 2006 een aanvraag van Baker Petrolite ontvangen voor de opneming van de werkzame stof acroleïne in bijlage I bij die richtlijn voor gebruik in productsoort 12 (slijmbestrijdingsmiddelen), zoals gedefinieerd in bijlage V bij Richtlijn 98/8/EG. Acroleïne was op de in artikel 34, lid 1, van Richtlijn 98/8/EG bedoelde datum niet op de markt als werkzame stof van een biocide.

(2)

Na de uitvoering van een beoordeling heeft het Verenigd Koninkrijk het verslag van de bevoegde instantie samen met een aanbeveling op 16 maart 2009 bij de Commissie ingediend.

(3)

Het verslag is door de lidstaten en de Commissie getoetst tijdens de bijeenkomst van het Permanent Comité voor biociden op 17 september 2009 en de conclusies van de toetsing zijn in een beoordelingsverslag opgenomen.

(4)

Uit de verschillende uitgevoerde onderzoeken blijkt dat van biociden die als slijmbestrijdingsmiddel worden gebruikt en acroleïne bevatten, kan worden verwacht dat ze aan de eisen van artikel 5 van Richtlijn 98/8/EG voldoen. Acroleïne dient derhalve in bijlage I te worden opgenomen.

(5)

Niet alle mogelijke toepassingen zijn op het niveau van de Unie beoordeeld. Daarom is het passend dat de lidstaten de toepassings- of blootstellingsscenario's en de risico’s beoordelen voor de milieucompartimenten en bevolkingsgroepen die bij de risicobeoordeling op het niveau van de Unie niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen, en dat zij er bij de verlening van toelatingen voor producten zorg voor dragen dat passende maatregelen worden genomen of specifieke voorwaarden worden opgelegd om de gesignaleerde risico's tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

(6)

Gezien de conclusies van het beoordelingsverslag moet worden vereist dat bij de toelating van producten die acroleïne bevatten en als slijmbestrijdingsmiddel worden gebruikt, risicobeperkende maatregelen worden voorgeschreven.

(7)

Met name dient te worden vereist dat bij voor industrieel of beroepsmatig gebruik bestemde producten passende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt en dat veilige operationele procedures worden vastgesteld zoals het gebruik van luchtmonitoring en milieuzones, tenzij kan worden aangetoond dat het gesignaleerde risico voor de industriële of beroepsmatige gebruiker op een andere wijze kan worden beperkt.

(8)

Er dienen adequate maatregelen te worden genomen om de risico’s voor het mariene milieu te beperken, aangezien er tijdens de beoordeling onaanvaardbare risico's voor dit milieucompartiment zijn gesignaleerd. Daarom moeten door de bevoegde autoriteiten bepaalde voorwaarden worden opgelegd bij de toelating van het biocide, zoals de verplichting erop toe te zien dat afvalwater vóór de lozing gemonitord en zo nodig behandeld wordt, tenzij kan worden aangetoond dat de milieurisico’s op een andere wijze kunnen worden beperkt.

(9)

Er dient een redelijke periode te verstrijken voordat een werkzame stof in bijlage I wordt opgenomen, teneinde de lidstaten de gelegenheid te geven de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te doen treden om aan deze richtlijn te voldoen.

(10)

Richtlijn 98/8/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten dienen vóór 31 augustus 2010 de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.


BIJLAGE

De volgende vermelding voor de werkzame stof acroleïne wordt in bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG toegevoegd:

Nr.

Triviale naam

IUPAC-naam

Identificatienummers

Minimale zuiverheid van de werkzame stof in het biocide zoals het op de markt wordt gebracht

Datum van opneming

Termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3

(behalve voor producten die meer dan een werkzame stof bevatten; in dat geval is de termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3, de termijn die wordt vastgesteld in het laatste besluit voor de opneming van de werkzame stoffen daarvan)

Datum waarop de opneming verstrijkt

Productsoort

Specifieke bepalingen (1)

„30

Acroleïne

Acrylaldehyd

EC-nr.: 203-453-4

CAS-nr. 107-02-8

913 g/kg

1 september 2010

Niet van toepassing

31 augustus 2020

12

Wanneer de lidstaten een aanvraag tot toelating van een product beoordelen overeenkomstig artikel 5 en bijlage VI, beoordelen zij, voor zover dit voor het product in kwestie relevant is, de mogelijk aan dit product blootgestelde bevolkingsgroepen en de toepassings- of blootstellingsscenario's die bij de risicobeoordeling op het niveau van de Unie niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen.

De lidstaten zorgen ervoor dat bij toelating de volgende voorwaarden worden gesteld:

1.

Afvalwater dat acroleïne bevat, moet voor de lozing worden gemonitord, tenzij kan worden aangetoond dat de milieurisico’s op een andere wijze kunnen worden beperkt. Indien dit in verband met de risico’s voor het mariene milieu nodig is, moet afvalwater in passende tanks of reservoirs worden opgeslagen of vóór de lozing op passende wijze worden behandeld.

2.

Voor industrieel en/of beroepsmatig gebruik toegelaten producten moeten met afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt en er moeten veilige operationele procedures worden vastgesteld, tenzij in de aanvraag tot toelating van het product kan worden aangetoond dat de risico’s voor de industriële en/of beroepsmatige gebruiker op een andere wijze tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.”


(1)  Met het oog op de toepassing van de gemeenschappelijke beginselen van bijlage VI zijn de inhoud en de conclusies van de beoordelingsverslagen beschikbaar op de website van de Commissie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


BESLUITEN

9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/27


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 2 februari 2010

inzake de goedkeuring van de rekeningen van het betaalorgaan van Malta betreffende de door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 2008

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 468)

(Slechts de tekst in de Maltese taal is authentiek)

(2010/68/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1), en met name op de artikelen 30 en 39,

Na raadpleging van het Comité voor de landbouwfondsen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2009/366/EG van de Commissie (2) zijn voor het begrotingsjaar 2008 de rekeningen van alle betaalorganen goedgekeurd, behalve die van het Maltese betaalorgaan MRRA.

(2)

Nadat nieuwe gegevens zijn verstrekt en aanvullende controles zijn verricht, kan de Commissie een besluit nemen waarbij de door het Maltese betaalorgaan MRRA ingediende rekeningen betreffende de uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling als volledig, juist en waarheidsgetrouw worden aangemerkt.

(3)

Overeenkomstig artikel 30, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 staat dit besluit niet in de weg aan latere besluiten van de Commissie waarbij uitgaven die niet overeenkomstig de communautaire voorschriften blijken te zijn gedaan, alsnog aan communautaire financiering worden onttrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De rekeningen van het Maltese betaalorgaan MRRA betreffende de door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 2008 worden goedgekeurd.

De bedragen die op grond van dit besluit moeten worden ingevorderd bij of betaald aan Malta in het kader van de in die lidstaat toegepaste maatregelen voor plattelandsontwikkeling, worden vastgesteld in de bijlagen I en II.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Republiek Malta.

Gedaan te Brussel, 2 februari 2010.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.

(2)  PB L 111 van 5.5.2009, blz. 35.


BIJLAGE I

Goedkeuring van de jaarrekeningen van de betaalorganen

Begrotingsjaar 2008 — Door het ELGF gefinancierde uitgaven voor maatregelen voor plattelandsontwikkeling in de nieuwe lidstaten

Bij de lidstaat in te vorderen of aan de lidstaat te betalen bedrag

LS

 

2008 — Uitgaven van de betaalorganen waarvan de rekeningen zijn

Totaal a + b

Verlagingen

Totaal

Voor het begrotingsjaar aan de lidstaat gedane tussentijdse betalingen

Van de lidstaat terug te vorderen (–) of aan de lidstaat te betalen (+) bedrag

goedgekeurd

afgesplitst

= in de jaarlijkse declaratie gedeclareerde uitgaven

= totaal voor het begrotingsjaar aan de lidstaat gedane tussentijdse betalingen

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


BIJLAGE II

Goedgekeurde uitgaven in het begrotingsjaar 2008 in de nieuwe lidstaten per door het ELGF gefinancierde maatregel voor plattelandsontwikkeling

Verschillen tussen de jaarrekeningen en de uitgavendeclaraties

LS

Nr.

Maatregel

Uitgaven 2008

Bijlage I, kolom „a”

Verlagingen

Bijlage I, kolom „d”

Voor 2008 goedgekeurd bedrag

Bijlage I kolom „e”

MT

Nr.

Maatregel

i

ii

iii = i + ii

 

1

Probleemgebieden

975,33

0,00

975,33

 

2

Agromilieumaatregelen

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Voldoen aan normen

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Producentengroeperingen

0,00

0,00

0,00

 

5

Technische ondersteuning

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Aanvulling staatssteun

0,00

0,00

0,00

 

7

Ad-hocmaatregel

9 759,30

0,00

9 759,30

Totaal

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/30


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 2010

tot wijziging van Beschikking 2008/456/EG tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 694)

(Slechts de teksten in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal zijn authentiek)

(2010/69/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot instelling van het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007–2013 als onderdeel van het algemene programma „Solidariteit en beheer van de migratiestromen” (1), en met name op artikel 25,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 574/2007/EG zijn vastgesteld bij Beschikking 2008/456/EG van de Commissie (2).

(2)

Vanuit het oogpunt van gezond financieel beheer dient een maximum te worden vastgesteld voor het cumulatieve totaal van de voorfinancieringsbedragen die aan de lidstaten worden uitbetaald voor jaarprogramma's.

(3)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, heeft Denemarken niet deelgenomen aan de aanneming van Beschikking nr. 574/2007/EG; deze is derhalve niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat. Aangezien Beschikking nr. 574/2007/EG voortbouwt op het Schengenacquis uit hoofde van de bepalingen van titel V van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft Denemarken echter overeenkomstig artikel 4 van het bovengenoemde protocol bij brief van 19 juni 2007 kennis gegeven van de omzetting van Beschikking nr. 574/2007/EG in zijn nationale wetgeving. Daarom is dit besluit krachtens internationaal recht bindend voor Denemarken.

(4)

Dit besluit vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis waaraan het Verenigd Koninkrijk niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (3). Dit besluit is derhalve niet bindend voor, noch van toepassing op het Verenigd Koninkrijk.

(5)

Dit besluit vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis waaraan Ierland niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengenacquis (4). Dit besluit is derhalve niet bindend voor, noch van toepassing op Ierland.

(6)

Wat IJsland en Noorwegen betreft, houdt Beschikking nr. 574/2007/EG een ontwikkeling in van bepalingen van het Schengenacquis, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (5), die vallen onder de gebieden bedoeld in artikel 1, punten A en B, van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (6).

(7)

Wat Zwitserland betreft, houdt Beschikking nr. 574/2007/EG een ontwikkeling in van bepalingen van het Schengenacquis, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (7), die vallen onder de gebieden bedoeld in artikel 1, punten A en B, van Besluit 1999/437/EG, juncto artikel 3 van Besluit 2008/146/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (8).

(8)

Wat Liechtenstein betreft, houdt Beschikking nr. 574/2007/EG een ontwikkeling in van bepalingen van het Schengenacquis, zoals bedoeld in het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die vallen onder de gebieden bedoeld in artikel 1, punten A en B, van Besluit 1999/437/EG, juncto artikel 3 van Besluit 2008/261/EG van de Raad van 28 februari 2008 betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (9).

(9)

Beschikking 2008/456/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2008/456/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

De titel van artikel 24 komt als volgt te luiden:

„Voortgangs- en eindverslagen over de uitvoering van jaarprogramma's en betalingsverzoeken”.

2)

Aan artikel 24 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

„4.   Ten aanzien van artikel 41, leden 3 en 4, van het basisbesluit geldt dat het cumulatieve totaal van de voorfinancieringsbedragen die aan een lidstaat worden uitbetaald, maximaal 90 % bedraagt van het totaalbedrag dat aan die lidstaat is toegewezen in het financieringsbesluit waarbij het jaarprogramma wordt goedgekeurd.

Wanneer een lidstaat op nationaal niveau een kleiner bedrag uittrekt dan het totaalbedrag dat is vermeld in het financieringsbesluit waarbij het jaarprogramma wordt goedgekeurd, bedraagt het cumulatieve totaal van de voorfinancieringsbedragen maximaal 90 % van het op nationaal niveau uitgetrokken bedrag.”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2010.

Voor de Commissie

Jacques BARROT

Vicevoorzitter


(1)  PB L 144 van 6.6.2007, blz. 22.

(2)  PB L 167 van 27.6.2008, blz. 1.

(3)  PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43.

(4)  PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20.

(5)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.

(6)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31.

(7)  PB L 53 van 27.2.2008, blz. 52.

(8)  PB L 53 van 27.2.2008, blz. 1.

(9)  PB L 83 van 26.3.2008, blz. 3.


9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/32


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 2010

tot wijziging van Beschikking 2008/458/EG tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Terugkeerfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma „Solidariteit en beheer van de migratiestromen” wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 695)

(Slechts de teksten in de Bulgaarse, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal zijn authentiek)

(2010/70/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Beschikking nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot oprichting van het Europees Terugkeerfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma „Solidariteit en beheer van de migratiestromen” (1), en met name op artikel 23,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad zijn vastgesteld bij Beschikking 2008/458/EG van de Commissie (2).

(2)

Vanuit het oogpunt van gezond financieel beheer dient een maximum te worden vastgesteld voor het cumulatieve totaal van de voorfinancieringsbedragen die aan de lidstaten worden uitbetaald voor jaarprogramma's.

(3)

Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, is het basisbesluit en derhalve ook dit besluit bindend voor het Verenigd Koninkrijk.

(4)

Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, is het basisbesluit en derhalve ook dit besluit bindend voor Ierland.

(5)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, is dit besluit niet bindend voor, noch van toepassing in Denemarken.

(6)

Beschikking 2008/458/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2008/458/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

De titel van artikel 24 komt als volgt te luiden:

„Voortgangs- en eindverslagen over de uitvoering van jaarprogramma's en betalingsverzoeken”.

2)

Aan artikel 24 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

„4.   Ten aanzien van artikel 39, leden 3 en 4, van het basisbesluit geldt dat het cumulatieve totaal van de voorfinancieringsbedragen die aan een lidstaat worden uitbetaald, maximaal 90 % bedraagt van het totaalbedrag dat aan die lidstaat is toegewezen in het financieringsbesluit waarbij het jaarprogramma wordt goedgekeurd.

Wanneer een lidstaat op nationaal niveau een kleiner bedrag uittrekt dan het totaalbedrag dat is vermeld in het financieringsbesluit waarbij het jaarprogramma wordt goedgekeurd, bedraagt het cumulatieve totaal van de voorfinancieringsbedragen maximaal 90 % van het op nationaal niveau uitgetrokken bedrag.”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2010.

Voor de Commissie

Jacques BARROT

Vicevoorzitter


(1)  PB L 144 van 6.6.2007, blz. 45.

(2)  PB L 167 van 27.6.2008, blz. 135.


9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/34


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 2010

betreffende de niet-opneming van diazinon in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 749)

(Voor de EER relevante tekst)

(2010/71/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (1), en met name op artikel 16, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (2) is een lijst vastgesteld van werkzame stoffen die met het oog op een mogelijke opneming daarvan in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG dienen te worden beoordeeld.

(2)

Diazinon is in die lijst opgenomen voor gebruik in productsoort 18 (insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen), zoals gedefinieerd in bijlage V bij Richtlijn 98/8/EG.

(3)

De termijn voor de indiening van een volledig dossier voor werkzame stoffen voor gebruik in productsoort 18 was 30 april 2006. Voor diazinon is binnen de voorgeschreven termijn geen volledig dossier ingediend.

(4)

De Commissie heeft dit aan de lidstaten medegedeeld. De Commissie heeft deze mededeling op 14 juni 2006 ook langs elektronische weg openbaar gemaakt.

(5)

Binnen de periode van drie maanden na die publicatie heeft een bedrijf aangegeven dat het geïnteresseerd was de taak van deelnemer voor diazinon voor gebruik in productsoort 18 over te nemen.

(6)

Bij Beschikking 2007/794/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de indiening van dossiers voor bepaalde stoffen die in het kader van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG bedoelde tienjarige werkprogramma dienen te worden beoordeeld (3) is de nieuwe termijn voor de indiening van een dossier vastgesteld op 30 april 2008.

(7)

Binnen deze nieuwe termijn heeft de aanvrager de voor de beoordeling van diazinon aangewezen rapporterende lidstaat Portugal verzocht na te gaan of zijn referentieproduct, een vlooienband, als een biocide moest worden beschouwd of als een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik.

(8)

Na raadpleging van de Commissie en de andere lidstaten heeft Portugal de aanvrager ervan in kennis gesteld dat de meeste lidstaten een vlooienband van het soort als het door de aanvrager op de markt gebrachte niet als een biocide zouden beschouwen maar als een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik, zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad (4).

(9)

Gezien dit advies heeft de aanvrager geen dossier ingediend voor de opneming van diazinon in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG voor productsoort 18. Overeenkomstig artikel 12, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1451/2007, kan de taak van deelnemer voor diazinon voor productsoort 18 niet meer worden overgenomen.

(10)

Aangezien de aanvrager binnen de gestelde termijn geen dossier heeft ingediend, mag diazinon niet in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG voor productsoort 18 worden opgenomen.

(11)

Er moet een langere periode worden vastgesteld voor de geleidelijke terugtrekking van vlooienbanden die in bepaalde lidstaten als biociden op de markt zijn gebracht, zodat zij kunnen worden toegelaten als geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in de zin van Richtlijn 2001/82/EG.

(12)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Diazinon (CAS-nummer 333-41-5, EC-nummer 206-373-8) wordt niet in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG opgenomen voor productsoort 18.

Artikel 2

Vlooienbanden die als biocide op de markt zijn gebracht en diazinon bevatten voor gebruik in productsoort 18, mogen met ingang van 1 maart 2013 niet meer op de markt worden gebracht.

Andere biociden die diazinon bevatten voor gebruik in productsoort 18, mogen met ingang van 1 maart 2011 niet meer op de markt worden gebracht.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2010.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

(2)  PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3.

(3)  PB L 320 van 6.12.2007, blz. 35.

(4)  PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1.


9.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/36


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 2010

betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 751)

(Voor de EER relevante tekst)

(2010/72/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (1), en met name op artikel 16, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (2) is een lijst vastgesteld van werkzame stoffen die met het oog op een mogelijke opneming daarvan in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG dienen te worden beoordeeld.

(2)

Voor een aantal van de op die lijst vermelde combinaties van stoffen/productsoorten hebben alle deelnemers zich uit het beoordelingsprogramma teruggetrokken of heeft de voor de beoordeling als rapporteur aangewezen lidstaat niet binnen de in artikel 9 en artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 vastgestelde termijn een volledig dossier ontvangen.

(3)

De Commissie heeft dit derhalve overeenkomstig artikel 11, lid 2, artikel 12, lid 1, en artikel 13, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 aan de lidstaten meegedeeld. Deze mededeling is op 13 januari 2009, 11 februari 2009 en 11 maart 2009 ook langs elektronische weg openbaar gemaakt.

(4)

Binnen drie maanden na die bekendmakingen heeft geen enkele persoon of lidstaat belangstelling getoond voor het overnemen van de taak van deelnemer voor deze stoffen en productsoorten.

(5)

Krachtens artikel 12, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 mogen de betrokken stoffen en productsoorten derhalve niet in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG worden opgenomen.

(6)

Omwille van de rechtszekerheid mogen biociden die werkzame stoffen bevatten voor de in de bijlage bij dit besluit genoemde productsoorten met ingang van een specifieke datum niet langer op de markt worden gebracht.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij dit besluit genoemde stoffen mogen voor de betrokken productsoorten niet in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG worden opgenomen.

Artikel 2

Voor de doeleinden van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 mogen biociden die werkzame stoffen bevatten voor de in de bijlage bij dit besluit genoemde productsoorten met ingang van 9 februari 2011 niet langer op de markt worden gebracht.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2010.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

(2)  PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3.


BIJLAGE

Stoffen en productsoorten die niet in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG worden opgenomen

Naam

EC-nummer

CAS-nummer

Productsoort

RLS

Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumoaat(2-)]-koper

 

312600-89-8

11

AT

Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxide, kaliumzout

 

66603-10-9

11

AT

Peroxycaprylzuur

 

33734-57-5

11

FR

Peroxycaprylzuur

 

33734-57-5

12

FR

Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumoaat(2-)]-koper

 

312600-89-8

12

AT

Bronopol

200-143-0

52-51-7

7

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

10

ES

Chloorkresol

200-431-6

59-50-7

10

FR

Mierenzuur

200-579-1

64-18-6

9

BE

Benzoëzuur

200-618-2

65-85-0

11

DE

2-propanol

200-661-7

67-63-0

9

DE

2-propanol

200-661-7

67-63-0

10

DE

2-propanol

200-661-7

67-63-0

11

DE

2-propanol

200-661-7

67-63-0

12

DE

Ethyleenoxide

200-849-9

75-21-8

20

N

2-chlooraceetamide

201-174-2

79-07-2

7

EE

2-chlooraceetamide

201-174-2

79-07-2

9

EE

2-chlooraceetamide

201-174-2

79-07-2

10

EE

2-chlooraceetamide

201-174-2

79-07-2

11

EE

Glycolzuur

201-180-5

79-14-1

12

LT

L-(+)-melkzuur

201-196-2

79-33-4

20

DE

Symcloseen

201-782-8

87-90-1

7

UK

Symcloseen

201-782-8

87-90-1

9

UK

Dichlorofeen

202-567-1

97-23-4

7

IE

Dichlorofeen

202-567-1

97-23-4

9

IE

Dichlorofeen

202-567-1

97-23-4

10

IE

Dichlorofeen

202-567-1

97-23-4

11

IE

Dichlorofeen

202-567-1

97-23-4

12

IE

Hexa-2,4-dieenzuur/sorbinezuur

203-768-7

110-44-1

7

DE

Hexa-2,4-dieenzuur/sorbinezuur

203-768-7

110-44-1

9

DE

Hexa-2,4-dieenzuur/sorbinezuur

203-768-7

110-44-1

10

DE

Glutaral

203-856-5

111-30-8

7

FI

Glutaral

203-856-5

111-30-8

9

FI

Glutaral

203-856-5

111-30-8

10

FI

Glutaral

203-856-5

111-30-8

22

FI

2-fenoxyethanol

204-589-7

122-99-6

7

UK

2-fenoxyethanol

204-589-7

122-99-6

10

UK

2-fenoxyethanol

204-589-7

122-99-6

11

UK

Cetylpyridiniumchloride

204-593-9

123-03-5

6

UK

Cetylpyridiniumchloride

204-593-9

123-03-5

7

UK

Cetylpyridiniumchloride

204-593-9

123-03-5

9

UK

Cetylpyridiniumchloride

204-593-9

123-03-5

20

UK

Kooldioxide

204-696-9

124-38-9

15

FR

Kooldioxide

204-696-9

124-38-9

20

FR

Nitromethylidynetrimethanol

204-769-5

126-11-4

11

UK

Nitromethylidynetrimethanol

204-769-5

126-11-4

12

UK

Tosylchlooramide-natrium

204-854-7

127-65-1

9

ES

Tosylchlooramide-natrium

204-854-7

127-65-1

10

ES

Kaliumdimethyldithiocarbamaat

204-875-1

128-03-0

10

UK

Natriumdimethyldithiocarbamaat

204-876-7

128-04-1

10

UK

Captan

205-087-0

133-06-2

7

IT

Captan

205-087-0

133-06-2

9

IT

Captan

205-087-0

133-06-2

10

IT

N-(trichloormethylthio)ftalimide/folpet

205-088-6

133-07-3

10

IT

N,N-diethyl-m-toluamide

205-149-7

134-62-3

22

SE

Thiram

205-286-2

137-26-8

7

BE

Thiram

205-286-2

137-26-8

10

BE

Thiram

205-286-2

137-26-8

11

BE

Thiram

205-286-2

137-26-8

12

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

7

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

9

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

10

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

11

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

12

BE

Kaliummethyldithiocarbamaat

205-292-5

137-41-7

9

CZ

Kaliummethyldithiocarbamaat

205-292-5

137-41-7

11

CZ

Kaliummethyldithiocarbamaat

205-292-5

137-41-7

12

CZ

Metam-natrium

205-293-0

137-42-8

12

BE

Metam-natrium

205-293-0

137-42-8

20

BE

Dinatriumcyaandithiocarbamaat

205-346-8

138-93-2

9

CZ

Dinatriumcyaandithiocarbamaat

205-346-8

138-93-2

11

CZ

Dinatriumcyaandithiocarbamaat

205-346-8

138-93-2

12

CZ

1,3-bis(hydroxymethyl)ureum

205-444-0

140-95-4

9

HU

1,3-bis(hydroxymethyl)ureum

205-444-0

140-95-4

11

HU

1,3-bis(hydroxymethyl)ureum

205-444-0

140-95-4

12

HU

Nabam

205-547-0

142-59-6

9

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

10

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

11

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

12

PL

Thiabendazool

205-725-8

148-79-8

11

ES

Thiabendazool

205-725-8

148-79-8

12

ES

Thiabendazool

205-725-8

148-79-8

20

ES

Dazomet

208-576-7

533-74-4

7

BE

Dazomet

208-576-7

533-74-4

9

BE

Dazomet

208-576-7

533-74-4

10

BE

Dazomet

208-576-7

533-74-4

11

BE

Dichloor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methaansulfenamide/tolylfluanide

211-986-9

731-27-1

10

FI

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

9

FR

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

10

FR

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

11

FR

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

12

FR

2,6-dimethyl-1,3-dioxaan-4-ylacetaat

212-579-9

828-00-2

11

AT

2,6-dimethyl-1,3-dioxaan-4-ylacetaat

212-579-9

828-00-2

12

AT

Dichlofluanide

214-118-7

1085-98-9

10

UK

4,5-dichloor-3H-1,2-dithiool-3-on

214-754-5

1192-52-5

9

PL

4,5-dichloor-3H-1,2-dithiool-3-on

214-754-5

1192-52-5

11

PL

4,5-dichloor-3H-1,2-dithiool-3-on

214-754-5

1192-52-5

12

PL

Zinksulfide

215-251-3

1314-98-3

7

UK

Zinksulfide

215-251-3

1314-98-3

9

UK

Zinksulfide

215-251-3

1314-98-3

10

UK

Dinatriumtetraboraat, watervrij

215-540-4

1330-43-4

7

NL

Dinatriumtetraboraat, watervrij

215-540-4

1330-43-4

9

NL

Dinatriumtetraboraat, watervrij

215-540-4

1330-43-4

10

NL

2,4-dichloorbenzylalcohol

217-210-5

1777-82-8

7

CZ

2,4-dichloorbenzylalcohol

217-210-5

1777-82-8

9

CZ

2,4-dichloorbenzylalcohol

217-210-5

1777-82-8

10

CZ

2,4-dichloorbenzylalcohol

217-210-5

1777-82-8

12

CZ

Chloorthalonil

217-588-1

1897-45-6

7

NL

Chloorthalonil

217-588-1

1897-45-6

9

NL

Chloorthalonil

217-588-1

1897-45-6

10

NL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

7

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

9

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

10

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

11

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

12

EL

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine

219-145-8

2372-82-9

9

PT

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine

219-145-8

2372-82-9

10

PT

2,2’-dithiobis[N-methylbenzamide]

219-768-5

2527-58-4

7

PL

2,2’-dithiobis[N-methylbenzamide]

219-768-5

2527-58-4

9

PL

2,2’-dithiobis[N-methylbenzamide]

219-768-5

2527-58-4

12

PL

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

7

ES

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

10

ES

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

22

ES

2-methyl-2H-isothiazool-3-on

220-239-6

2682-20-4

7

SI

2-methyl-2H-isothiazool-3-on

220-239-6

2682-20-4

9

SI

2-methyl-2H-isothiazool-3-on

220-239-6

2682-20-4

10

SI

2-methyl-2H-isothiazool-3-on

220-239-6

2682-20-4

22

SI

Natriumdichloorisocyanuraat, dihydraat

220-767-7

51580-86-0

9

UK

Trocloseen-natrium

220-767-7

2893-78-9

9

UK

Bis(trichloormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

9

LT

Bis(trichloormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

10

LT

Bis(trichloormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

11

LT

Bis(trichloormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

12

LT

Bis(trichloormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

22

LT

(Ethyleendioxy)dimethanol

222-720-6

3586-55-8

9

PL

Dipyrithion

223-024-5

3696-28-4

9

SE

Natrium-2,4,6-trichloorfenolaat

223-246-2

3784-03-0

9

IE

Pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout

223-296-5

3811-73-2

11

SE

Pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout

223-296-5

3811-73-2

12

SE

Methenamine-3-chloorallylchloride

223-805-0

4080-31-3

9

PL

2,2’,2''-(Hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol

225-208-0

4719-04-4

9

PL

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazool-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

9

ES

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazool-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

10

ES

N,N’-methyleenbismorfoline

227-062-3

5625-90-1

9

AT

N,N’-methyleenbismorfoline

227-062-3

5625-90-1

11

AT

Terbutylazine

227-637-9

5915-41-3

11

UK

Terbutylazine

227-637-9

5915-41-3

12

UK

(R)-p-mentha-1,8-dieen

227-813-5

5989-27-5

12

PT

Methyleendithiocyanaat

228-652-3

6317-18-6

7

FR

Methyleendithiocyanaat

228-652-3

6317-18-6

9

FR

Methyleendithiocyanaat

228-652-3

6317-18-6

10

FR

Methyleendithiocyanaat

228-652-3

6317-18-6

11

FR

Methyleendithiocyanaat

228-652-3

6317-18-6

22

FR

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

11

PL

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

12

PL

(2-broom-2-nitrovinyl)benzeen

230-515-8

7166-19-0

11

SK

(2-broom-2-nitrovinyl)benzeen

230-515-8

7166-19-0

12

SK

Didecyldimethyl-ammoniumchloride

230-525-2

7173-51-5

7

IT

Didecyldimethyl-ammoniumchloride

230-525-2

7173-51-5

9

IT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

7

PT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

9

PT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

10

PT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

11

PT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

12

PT

Zwaveldioxide

231-195-2

7446-09-5

9

DE

Zwaveldioxide

231-195-2

7446-09-5

11

DE

Zwaveldioxide

231-195-2

7446-09-5

12

DE

Zwaveldioxide

231-195-2

7446-09-5

20

DE

Zwaveldioxide

231-195-2

7446-09-5

22

DE

Calciumdihexa-2,4-dienoaat

231-321-6

7492-55-9

7

DE

Calciumdihexa-2,4-dienoaat

231-321-6

7492-55-9

9

DE

Calciumdihexa-2,4-dienoaat

231-321-6

7492-55-9

20

DE

Jood

231-442-4

7553-56-2

7

SE

Jood

231-442-4

7553-56-2

9

SE

Jood

231-442-4

7553-56-2

10

SE

Jood

231-442-4

7553-56-2

11

SE

Siliciumdioxide, amorf

231-545-4

7631-86-9

20

FR

Natriumwaterstofsulfiet

231-548-0

7631-90-5

9

DE

Natriumwaterstofsulfiet

231-548-0

7631-90-5

11

DE

Natriumwaterstofsulfiet

231-548-0

7631-90-5

12

DE

Natriumwaterstofsulfiet

231-548-0

7631-90-5

20

DE

Natriumwaterstofsulfiet

231-548-0

7631-90-5

22

DE

Natriumbromide

231-599-9

7647-15-6

7

NL

Natriumbromide

231-599-9

7647-15-6

9

NL

Dinatriumdisulfiet

231-673-0

7681-57-4

9

DE

Dinatriumdisulfiet

231-673-0

7681-57-4

11

DE

Dinatriumdisulfiet

231-673-0

7681-57-4

12

DE

Dinatriumdisulfiet

231-673-0

7681-57-4

20

DE

Dinatriumdisulfiet

231-673-0

7681-57-4

22

DE

7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazool

231-810-4

7747-35-5

11

PL

7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazool

231-810-4

7747-35-5

12

PL

Natriumsulfiet

231-821-4

7757-83-7

9

DE

Natriumsulfiet

231-821-4

7757-83-7

11

DE

Natriumsulfiet

231-821-4

7757-83-7

12

DE

Natriumsulfiet

231-821-4

7757-83-7

20

DE

Natriumsulfiet

231-821-4

7757-83-7

22

DE

Natriumchloride

231-836-6

7758-19-2

11

PT

Natriumchloride

231-836-6

7758-19-2

12

PT

Natriumchloride

231-836-6

7758-19-2

20

PT

Natriumchloraat

231-887-4

7775-09-9

11

PT

Natriumchloraat

231-887-4

7775-09-9

12

PT

Lignine

232-682-2

9005-53-2

7

EL

Lignine

232-682-2

9005-53-2

9

EL

Lignine

232-682-2

9005-53-2

10

EL

Lignine

232-682-2

9005-53-2

11

EL

Lignine

232-682-2

9005-53-2

12

EL

Boorzuur

233-139-2

10043-35-3

7

NL

Boorzuur

233-139-2

10043-35-3

9

NL

Boorzuur

233-139-2

10043-35-3

10

NL

Boorzuur

233-139-2

10043-35-3

11

NL

Boorzuur

233-139-2

10043-35-3

12

NL

Chloordioxide

233-162-8

10049-04-4

20

PT

Kaliumsulfiet

233-321-1

10117-38-1

9

DE

Kaliumsulfiet

233-321-1

10117-38-1

11

DE

Kaliumsulfiet

233-321-1

10117-38-1

12

DE

Kaliumsulfiet

233-321-1

10117-38-1

20

DE

Kaliumsulfiet

233-321-1

10117-38-1

22

DE

Natriumwaterstof-2,2’-methyleenbis[4-chloorfenolaat]

233-457-1

10187-52-7

7

LV

Natriumwaterstof-2,2’-methyleenbis[4-chloorfenolaat]

233-457-1

10187-52-7

9

LV

Natriumwaterstof-2,2’-methyleenbis[4-chloorfenolaat]

233-457-1

10187-52-7

10

LV

Natriumwaterstof-2,2’-methyleenbis[4-chloorfenolaat]

233-457-1

10187-52-7

11

LV

Natriumwaterstof-2,2’-methyleenbis[4-chloorfenolaat]

233-457-1

10187-52-7

12

LV

2,2-Dibroom-2-cyaanaceetamide

233-539-7

10222-01-2

3

DK

2,2-Dibroom-2-cyaanaceetamide

233-539-7

10222-01-2

7

DK

2,2-Dibroom-2-cyaanaceetamide

233-539-7

10222-01-2

9

DK

2,2-Dibroom-2-cyaanaceetamide

233-539-7

10222-01-2

10

DK

Carbendazim

234-232-0

10605-21-7

11

DE

Carbendazim

234-232-0

10605-21-7

12

DE

Dinatriumoctaboraat, tetrahydraat

234-541-0

12280-03-4

7

NL

Dinatriumoctaboraat, tetrahydraat

234-541-0

12280-03-4

9

NL

Dinatriumoctaboraat, tetrahydraat

234-541-0

12280-03-4

10

NL

Dinatriumoctaboraat, tetrahydraat

234-541-0

12280-03-4

11

NL

Dinatriumoctaboraat, tetrahydraat

234-541-0

12280-03-4

12

NL

Trimagnesiumdifosfide

235-023-7

12057-74-8

23

DE

Ammoniumbromide

235-183-8

12124-97-9

7

SE

Ammoniumbromide

235-183-8

12124-97-9

9

SE

Hexaboordizinkundecaoxide/zinkboraat

235-804-2

12767-90-7

9

ES

Dodecylguanidine-monohydrochloride

237-030-0

13590-97-1

7

ES

Dodecylguanidine-monohydrochloride

237-030-0

13590-97-1

9

ES

Dodecylguanidine-monohydrochloride

237-030-0

13590-97-1

10

ES

Dodecylguanidine-monohydrochloride

237-030-0

13590-97-1

12

ES

Dodecylguanidine-monohydrochloride

237-030-0

13590-97-1

22

ES

Broomchloride

237-601-4

13863-41-7

12

NL

(Benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

9

UK

(Benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

10

UK

(Benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

11

UK

Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)koper

238-984-0

14915-37-8

9

SE

Chloortoluron

239-592-2

15545-48-9

7

ES

Chloortoluron

239-592-2

15545-48-9

9

ES

Chloortoluron

239-592-2

15545-48-9

10

ES

Chloortoluron

239-592-2

15545-48-9

11

ES

Chloortoluron

239-592-2

15545-48-9

12

ES

Natrium-p-chloor-m-kresolaat

239-825-8

15733-22-9

10

FR

Dikaliumdisulfiet

240-795-3

16731-55-8

9

DE

Dikaliumdisulfiet

240-795-3

16731-55-8

11

DE

Dikaliumdisulfiet

240-795-3

16731-55-8

12

DE

Dikaliumdisulfiet

240-795-3

16731-55-8

20

DE

Dikaliumdisulfiet

240-795-3

16731-55-8

22

DE

Benzoxoniumchloride

243-008-1

19379-90-9

9

CY

p-[(dijoodmethyl)sulfonyl]tolueen

243-468-3

20018-09-1

12

UK

(Benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat

244-445-0

21564-17-0

7

N

(Benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat

244-445-0

21564-17-0

10

N

(Benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat

244-445-0

21564-17-0

11

N

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat

246-376-1

24634-61-5

7

DE

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat

246-376-1

24634-61-5

9

DE

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat

246-376-1

24634-61-5

10

DE

.alfa.,.alfa.',.alfa.''-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol

246-764-0

25254-50-6

9

AT

2-octyl-2H-isothiazool-3-on

247-761-7

26530-20-1

12

UK

Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchloride

248-595-8

27668-52-6

10

ES

N’-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

248-872-3

28159-98-0

9

NL

Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

9

NL

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylureum/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

9

DE

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylureum/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

11

DE

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylureum/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

12

DE

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichloorfenyl)ethyl]-1H-imidazool/imazalil

252-615-0

35554-44-0

20

DE

2-broom-2-(broommethyl)pentaandinitril

252-681-0

35691-65-7

7

CZ

2-broom-2-(broommethyl)pentaandinitril

252-681-0

35691-65-7

9

CZ

2-broom-2-(broommethyl)pentaandinitril

252-681-0

35691-65-7

10

CZ

2-broom-2-(broommethyl)pentaandinitril

252-681-0

35691-65-7

11

CZ

4,4-dimethyloxazolidine

257-048-2

51200-87-4

11

UK

.alfa.-cyaan-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/cypermethrin

257-842-9

52315-07-8

9

BE

m-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/permethrin

258-067-9

52645-53-1

22

IE

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

259-627-5

55406-53-6

11

DK

Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumsulfaat (2:1)

259-709-0

55566-30-8

9

MT

1-[[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool/propiconazool

262-104-4

60207-90-1

10

FI

1-[[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool/propiconazool

262-104-4

60207-90-1

12

FI

1-[[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool/propiconazool

262-104-4

60207-90-1

20

FI

4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on

264-843-8

64359-81-5

12

N

3,3’-methyleenbis[5-methyloxazolidine]/oxazolidine

266-235-8

66204-44-2

10

AT

cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfoline/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

7

ES

cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfoline/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

9

ES

cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfoline/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

10

ES

cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfoline/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

12

ES

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chloriden

269-919-4

68391-01-5

7

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chloriden

269-919-4

68391-01-5

9

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chloriden

269-919-4

68391-01-5

17

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

270-325-2

68424-85-1

7

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

270-325-2

68424-85-1

9

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, di-C8-10-alkyldimethyl, chloriden

270-331-5

68424-95-3

7

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, di-C8-10-alkyldimethyl, chloriden

270-331-5

68424-95-3

9

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, di-C8-10-alkyldimethyl, chloriden

270-331-5

68424-95-3

22

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, zouten met 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on-1,1-dioxide (1:1)

273-545-7

68989-01-5

11

MT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, zouten met 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on-1,1-dioxide (1:1)

273-545-7

68989-01-5

12

MT

Natrium-N-(hydroxymethyl)glycinaat

274-357-8

70161-44-3

7

AT

Pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat)

274-778-7

70693-62-8

11

SI

Pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat)

274-778-7

70693-62-8

12

SI

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchloride

274-948-0

70862-65-6

7

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchloride

274-948-0

70862-65-6

10

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchloride

274-948-0

70862-65-6

11

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchloride

274-948-0

70862-65-6

12

CZ

Tributyltetradecylfosfoniumchloride

279-808-2

81741-28-8

9

PL

Tributyltetradecylfosfoniumchloride

279-808-2

81741-28-8

11

PL

Tributyltetradecylfosfoniumchloride

279-808-2

81741-28-8

12

PL

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloriden

287-089-1

85409-22-9

7

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloriden

287-089-1

85409-22-9

9

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloriden

287-089-1

85409-22-9

17

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, C12-14-alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethyl, chloriden

287-090-7

85409-23-0

9

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, C12-14-alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethyl, chloriden

287-090-7

85409-23-0

17

IT

Ureum, N,N’-bis(hydroxymethyl)-, reactieproducten met 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethyleenglycol en formaldehyde

292-348-7

90604-54-9

11

PL

Ureum, N,N’-bis(hydroxymethyl)-, reactieproducten met 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethyleenglycol en formaldehyde

292-348-7

90604-54-9

12

PL

Quaternaire ammoniumverbindingen, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]kokosalkyldimethyl, hydroxiden, inwendige zouten

309-206-8

100085-64-1

7

LT

Quaternaire ammoniumverbindingen, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]kokosalkyldimethyl, hydroxiden, inwendige zouten

309-206-8

100085-64-1

10

LT

Quaternaire ammoniumverbindingen, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]kokosalkyldimethyl, hydroxiden, inwendige zouten

309-206-8

100085-64-1

11

LT

Quaternaire ammoniumverbindingen, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]kokosalkyldimethyl, hydroxiden, inwendige zouten

309-206-8

100085-64-1

12

LT

Mengsel van: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammoniumbis(2-ethylhexyl)fosfaat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylwaterstoffosfaat

404-690-8

68132-19-4

7

PL

Mengsel van: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammoniumbis(2-ethylhexyl)fosfaat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylwaterstoffosfaat

404-690-8

68132-19-4

9

PL

6-(ftalimido)peroxyhexaanzuur

410-850-8

128275-31-0

11

IT

6-(ftalimido)peroxyhexaanzuur

410-850-8

128275-31-0

12

IT

Tetrachloordecaoxidecomplex

420-970-2

92047-76-2

3

DE

Zilvernatriumwaterstofzirkoniumfosfaat

422-570-3

10

SE

cis-1-(3-Chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride

426-020-3

51229-78-8

9

PL

cis-1-(3-Chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride

426-020-3

51229-78-8

12

PL

Thiamethoxam

428-650-4

153719-23-4

9

ES

5-chloor-2-(4-chloorfenoxy)fenol

429-290-0

3380-30-1

9

AT

3-benzo(b)thieen-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine,4-oxide

431-030-6

163269-30-5

7

PT

3-benzo(b)thieen-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine,4-oxide

431-030-6

163269-30-5

10

PT

Reactieproduct van dimethyladipaat, dimethylglutaraat, dimethylsuccinaat met waterstofperoxide/Perestane

432-790-1

11

HU

Reactieproduct van dimethyladipaat, dimethylglutaraat, dimethylsuccinaat met waterstofperoxide/Perestane

432-790-1

12

HU

Bis(3-aminopropyl)octylamine

433-340-7

86423-37-2

11

CZ

Bis(3-aminopropyl)octylamine

433-340-7

86423-37-2

12

CZ

Aminen, n-C10-16-alkyltrimethyleendi-, reactieproducten met chloorazijnzuur

Mengsel

139734-65-9

7

IE

Aminen, n-C10-16-alkyltrimethyleendi-, reactieproducten met chloorazijnzuur

Mengsel

139734-65-9

10

IE

Aminen, n-C10-16-alkyltrimethyleendi-, reactieproducten met chloorazijnzuur

Mengsel

139734-65-9

11

IE

Aminen, n-C10-16-alkyltrimethyleendi-, reactieproducten met chloorazijnzuur

Mengsel

139734-65-9

12

IE

Mengsel van 1-fenoxypropaan-2-ol (Einecs-nr. 212-222-7) en 2-fenoxypropanol (Einecs-nr. 224-027-4)

Mengsel

10

UK

Mengsel van 1-fenoxypropaan-2-ol (Einecs-nr. 212-222-7) en 2-fenoxypropanol (Einecs-nr. 224-027-4)

Mengsel

11

UK

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 220-239-6)

Mengsel

55965-84-9

7

FR

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 220-239-6)

Mengsel

55965-84-9

9

FR

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 220-239-6)

Mengsel

55965-84-9

10

FR

Quaternaire ammoniumjodiden

Mengsel

308074-50-2

7

ES

Quaternaire ammoniumverbindingen (benzylalkyldimethyl(alkyl van C8-C22, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl)chloriden, bromiden, of hydroxiden)/BKC

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

7

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen (dialkyldimethyl(alkyl van C6-C18, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl)chloriden, bromiden, of methylsulfaten)/DDAC

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

7

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen (dialkyldimethyl(alkyl van C6-C18, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl)chloriden, bromiden, of methylsulfaten)/DDAC

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

9

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen (benzylalkyldimethyl(alkyl van C8-C22, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl)chloriden, bromiden, of hydroxiden)/BKC

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

9

IT

Natriumlignosulfonaat

Natuurlijk polymeer

8061-51-6

12

HU

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-Cyaan-(3-fenoxyfenyl)methyl-3-(2,2-dichloorethenyl)-2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/alfa-cypermethrin

Gewasbeschermingsmiddel

67375-30-8

9

BE

4-Broom-2-(4-chloorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrool-3-carbonitril/chloorfenapyr

Gewasbeschermingsmiddel

122453-73-0

7

PT

4-Broom-2-(4-chloorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrool-3-carbonitril/chloorfenapyr

Gewasbeschermingsmiddel

122453-73-0

9

PT

4-Broom-2-(4-chloorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrool-3-carbonitril/chloorfenapyr

Gewasbeschermingsmiddel

122453-73-0

10

PT

4-Broom-2-(4-chloorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrool-3-carbonitril/chloorfenapyr

Gewasbeschermingsmiddel

122453-73-0

12

PT

Aluminiumnatriumsilicaat-zilvercomplex/zilverzeoliet

Gewasbeschermingsmiddel

130328-18-6

7

SE

Monohydrochloride van het polymeer van N,N''’-1,6-hexaandiylbis[N’-cyaanguanidine] (Einecs-nr. 240-032-4) en hexamethyleendiamine (Einecs-nr. 204-679-6)/polyhexamethyleenbiguanide (monomeer: 1,5-bis(trimethyleen)guanylguanidinium-monohydrochloride)

Polymeer

27083-27-8/32289-58-0

12

FR

Monohydrochloride van het polymeer van N,N''’-1,6-hexaandiylbis[N’-cyaanguanidine] (Einecs-nr. 240-032-4) en hexamethyleendiamine (Einecs-nr. 204-679-6)/polyhexamethyleenbiguanide (monomeer: 1,5-bis(trimethyleen)guanylguanidinium-monohydrochloride)

Polymeer

27083-27-8/32289-58-0

22

FR

N,N,N’,N’-Tetramethylethyleendiaminebis(2-chloorethyl)ether-copolymeer

Polymeer

31075-24-8

9

UK

N,N,N’,N’-Tetramethylethyleendiaminebis(2-chloorethyl)ether-copolymeer

Polymeer

31075-24-8

11

UK

N,N,N’,N’-Tetramethylethyleendiaminebis(2-chloorethyl)ether-copolymeer

Polymeer

31075-24-8

12

UK

N-Didecyl-N-dipolyethoxyammoniumboraat/didecylpolyoxethylammoniumboraat

Polymeer

214710-34-6

9

EL

N-Didecyl-N-dipolyethoxyammoniumboraat/didecylpolyoxethylammoniumboraat

Polymeer

214710-34-6

10

EL

N-Didecyl-N-dipolyethoxyammoniumboraat/didecylpolyoxethylammoniumboraat

Polymeer

214710-34-6

11

EL

N-Didecyl-N-dipolyethoxyammoniumboraat/didecylpolyoxethylammoniumboraat

Polymeer

214710-34-6

12

EL

Poly(hexamethyleenbiguanide)

Polymeer

91403-50-8

10

FR

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alfa.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoaat (zout)

Polymeer

94667-33-1

9

IT

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alfa.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoaat (zout)

Polymeer

94667-33-1

11

IT

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alfa.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoaat (zout)

Polymeer

94667-33-1

12

IT

Polymeer van N-methylmethanamine (Einecs-nr. 204-697-4) met (chloormethyl)oxiraan (Einecs-nr. 203-439-8)/polymeer quaternair ammoniumchloride

Polymeer

25988-97-0

12

HU

Polyvinylpyrrolidonjood

Polymeer

25655-41-8

7

SE

Polyvinylpyrrolidonjood

Polymeer

25655-41-8

9

SE

Polyvinylpyrrolidonjood

Polymeer

25655-41-8

10

SE

Polyvinylpyrrolidonjood

Polymeer

25655-41-8

11

SE