ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.219.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 219

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
22 augustus 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 748/2009 van de Commissie van 5 augustus 2009 betreffende de lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant ( 1 )

1

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

22.8.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/1


VERORDENING (EG) Nr. 748/2009 VAN DE COMMISSIE

van 5 augustus 2009

betreffende de lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (1), en met name op artikel 18 bis, lid 3, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2003/87/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2008/101/EG (2), neemt luchtvaartactiviteiten op in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten in de Gemeenschap (hierna „de Gemeenschapsregeling” genoemd).

(2)

Om de administratieve lasten voor vliegtuigexploitanten te beperken, bepaalt Richtlijn 2003/87/EG dat voor elke vliegtuigexploitant één enkele lidstaat verantwoordelijk is. Artikel 18 bis, leden 1 en 2, van Richtlijn 2003/87/EG bevat de regels voor de toewijzing van elke vliegtuigexploitant aan zijn administrerende lidstaat. De lijst van vliegtuigexploitanten en hun administrerende lidstaten (hierna „de lijst” genoemd) moet ervoor zorgen dat elke exploitant weet welke lidstaat hem zal controleren en dat de lidstaten weten op welke exploitanten zij controle dienen uit te oefenen.

(3)

Bij het opstellen van de lijst heeft de Commissie rekening gehouden met de commentaren die zij naar aanleiding van de publicatie van een voorlopige lijst van vliegtuigexploitanten en hun administrerende lidstaten op 11 februari 2009 heeft ontvangen. De lijst is gebaseerd op gegevens die door Eurocontrol zijn verstrekt op basis van de documenten betreffende de vluchtplannen (3).

(4)

De eisen van Richtlijn 2003/87/EG zijn van toepassing op vliegtuigexploitanten als omschreven in artikel 3, onder o), van die Richtlijn. De opneming in de Gemeenschapsregeling vloeit voort uit de loutere uitoefening van een luchtvaartactiviteit en niet uit de opneming in de lijst. Vliegtuigexploitanten die een in bijlage I van Richtlijn 2003/87/EG genoemde luchtvaartactiviteit uitoefenen, vallen derhalve onder de Gemeenschapsregeling, ongeacht of zij op het tijdstip van die activiteit op de lijst staan of niet. Evenzo vallen vliegtuigexploitanten die een luchtvaartactiviteit staken, niet meer onder de Gemeenschapsregeling vanaf het tijdstip waarop zij alle in bijlage I van Richtlijn 2003/87/EG genoemde luchtvaartactiviteiten hebben stopgezet, en niet vanaf het tijdstip waarop zij uit de lijst worden geschrapt.

(5)

De lijst omvat alle vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 en tot 31 december 2008 een relevante luchtvaartactiviteit hebben ontplooid. Bijgevolg kan de lijst vliegtuigexploitanten omvatten die de uitoefening van hun luchtvaartactiviteiten tijdelijk of definitief hebben gestaakt. In de lijst is geen rekening gehouden met de omstandigheid of een vliegtuigexploitant is opgenomen in de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan om veiligheidsredenen een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap krachtens Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG (4). Derhalve laat deze verordening de besluiten die door de Commissie of de lidstaten op grond van Verordening (EG) nr. 2111/2005 worden genomen, onverlet.

(6)

In de lijst moet aan elke vliegtuigexploitant een unieke code worden toegekend. Die code dient ter identificatie van de deelnemers aan de Gemeenschapsregeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 18 bis, lid 3, onder a), van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I van Richtlijn 2003/87/EG genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat voor elke vliegtuigexploitant, is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 augustus 2009

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

(2)  PB L 8 van 13.1.2009, blz. 3.

(3)  PB C 36 van 13.2.2009, blz. 11. Nadere bijzonderheden over de methodiek die bij het opstellen van de voorlopige lijst is toegepast, zijn te vinden op de website van de Commissie: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

(4)  PB L 344 van 27.12.2005, blz. 15.


BIJLAGE

Lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant

BELGIË

Code

Vliegtuigexploitant

Thuisstaat van de exploitant

123

ABELAG

BELGIË

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

IERLAND

23987

ALROSA-AVIA

RUSSISCHE FEDERATIE

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSSISCHE FEDERATIE

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIË

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTE

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAËL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGIË

31088

CARD AERONAUTICS

VERENIGDE STATEN

29568

CENTURION AIR CARGO

VERENIGDE STATEN

30434

CLEOPATRA GROUP

EGYPTE

32909

CRESAIR INC

VERENIGDE STATEN

985

EAT

BELGIË

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTE

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGIË

31497

EXELLAIR

LUXEMBURG

32486

FAYARD ENTERPRISES

VERENIGDE STATEN

13457

FLYING PARTNERS

BELGIË

34194

FORREST GEORGE

CONGO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ZWITSERLAND

24057

GEMINI AIR CARGO

VERENIGDE STATEN

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUXEMBURG

29980

HAINAN AIRLINES (2)

CHINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

CONGO

28523

INTER EKSPRES HAVA

TURKIJE

27232

INTERNET JET

NEDERLAND

28582

INTER-WETALL

ZWITSERLAND

9542

INTL PAPER CY

VERENIGDE STATEN

27709

KALITTA AIR

VERENIGDE STATEN

28087

LAS VEGAS CHARTER

VERENIGDE STATEN

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZILIË

31737

MATRACO

BELGIË

1084

MIL BELGIUM

BELGIË

1106

MIL ITALY

ITALIË

24285

MIL KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

2087

MIL PAF PAKISTAN

PAKISTAN

1120

MIL TURKEY

TURKIJE

33689

MIRAS AIR

KAZACHSTAN

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGIË

25228

MURRAY AVTN

VERENIGDE STATEN

31207

N604FJ LLC

VERENIGDE STATEN

26688

NEWELL RUBBERMAID

VERENIGDE STATEN

31660

RIPPLEWOOD AVTN

VERENIGDE STATEN

10864

S CAMEROON

KAMEROEN

2344

SAUDIA

SAUDI-ARABIË

27769

SEA-AIR

BELGIË

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPORE

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

5682

SKY SERVICE

BELGIË

26784

SOUTHERN AIR

VERENIGDE STATEN

27977

TECHNOMAG

ZWITSERLAND

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIË

27011

TNT AIRWAYS

BELGIË

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGIË

30011

TUI AIRLINES — JAF

BELGIË

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

VERENIGDE STATEN

20065

V L M

BELGIË

13603

VF CORP

VERENIGDE STATEN


BULGARIJE

Code

Vliegtuigexploitant

Thuisstaat van de exploitant

33329

AERO POWER LTD

VERENIGD KONINKRIJK

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZACHSTAN

23962

AIR BAN

BULGARIJE

31414

AIR LAZUR

BULGARIJE

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGARIJE

33225

AIR VICTORY

GEORGIË

34357

AIR WEST GEORGIA

GEORGIË

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BULGARIJE

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDANIË

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPIJNEN

21448

ATLANT SOYUZ

RUSSISCHE FEDERATIE

30991

AVB-2004 LTD

BULGARIJE

33459

BAHRAIN AIR

BAHREIN

28445

BH AIR

BULGARIJE

29056

BULGARIA AIR

BULGARIJE

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIJE

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BULGARIJE

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BULGARIJE

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIJE

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

10165

HEMUS AIR

BULGARIJE

32009

INTER AIR SOFIA

BULGARIJE

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSSISCHE FEDERATIE

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIË

27345

KHORIV AVIA

OEKRAÏNE

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSSISCHE FEDERATIE

31019

KREMENCHUK FLIGHT

OEKRAÏNE

32126

MIL ARMENIA

ARMENIË

30622

PMT AIR

CAMBODJA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

OEKRAÏNE

29085

RUBYSTAR

BELARUS

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZACHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

34818

SERTUR AVIATION

TURKIJE

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZACHSTAN

32347

TABAN AIR

IRAN

31648

VIP-AVIA

GEORGIË


TSJECHIË

Code

Vliegtuigexploitant

Thuisstaat van de exploitant

30560

ABS JETS INC.

TSJECHIË

7824

ACL SLOVACKY

TSJECHIË

16895

AERO VODOCHODY

TSJECHIË

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TSJECHIË

30203

ATMA AIRLINES

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

34057

AVTN SPECIALTIES INC

VERENIGDE STATEN

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TSJECHIË

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPRUS

25783

CONSTANTA UKRAINE

OEKRAÏNE

859

CZECH AIRLINES

TSJECHIË

33327

EARTH ONE LIMITED

VERENIGD KONINKRIJK

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIË

31651

GROSSMANN JET LK

TSJECHIË

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSSISCHE FEDERATIE

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPRUS

30825

LETS FLY SRO

TSJECHIË

33482

MAXIMUS AIR CARGO

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

VERENIGDE STATEN

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TSJECHIË

30743

NORSE AIR CHARTER

ZUID-AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

VERENIGDE STATEN

27912

PREMIER JETS

VERENIGDE STATEN

2276

ROCKWELL AUTOMATION

VERENIGDE STATEN

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOWAKIJE

32157

SKYDIVE LK

TSJECHIË

27292

SKYGEORGIA

GEORGIË

31351

TRAST AERO

RUSSISCHE FEDERATIE

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

TSJECHIË

25890

UKRAINIAN PILOT

OEKRAÏNE

32721

VIDEOTAPE CENTER

VERENIGDE STATEN

24805

YAMAL

RUSSISCHE FEDERATIE


DENEMARKEN

Code

Vliegtuigexploitant

Thuisstaat van de exploitant

27480

AIR ALPHA A/S

DENEMARKEN

3456

AIR ALSIE

DENEMARKEN

22466

AIR GREENLAND

DENEMARKEN

2971

AIR INUIT 1985

CANADA

33255

AIRON AIR

DENEMARKEN

34774

ALIGAP A/S

DENEMARKEN

142

ATLANTIC AIRWAYS

DENEMARKEN

32921

CANYON GATE FLT SVCS

VERENIGDE STATEN

28860

CHC DENMARK

DENEMARKEN

781

CIMBER AIR DENMARK

DENEMARKEN

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANKRIJK

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DENEMARKEN

32738

EASTOK AVIA CO

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DENEMARKEN

31760

FAROE JET

DENEMARKEN

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DENEMARKEN

32364

GLOBAL TRANSERVICE

VERENIGDE STATEN

27588

GOL TRANSPORTES

BRAZILIË

32595

GRAAKJAER A/S

DENEMARKEN

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALDIVEN

32158

JET TIME A/S

DENEMARKEN

33256

K/S CLIPPER

DENEMARKEN

33518

KIRKBI INVEST

DENEMARKEN

31243

KIRKBI TRADING

DENEMARKEN

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOS

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOZAMBIQUE

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

VERENIGDE STATEN

12798

NORTH FLYING 1991

DENEMARKEN

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA (VK)

33063

PANADERO ENERGY LLC

VERENIGDE STATEN

33803

PARTNERSELSKABET

DENEMARKEN

23090

PHARMA NORD

DENEMARKEN

30137

PRIMERA AIR

IJSLAND

33624

QUAD AIR INC

VERENIGDE STATEN

33696

SHAM WING AIRLINES

SYRIË

9918

STAR AIR

DENEMARKEN

21550

STERLING AIRLINES

DENEMARKEN

4357

SUNAIR DENMARK

DENEMARKEN

25417

TEPPER AVIATION

VERENIGDE STATEN

21484

THOMAS COOK SCAND.

DENEMARKEN

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

OOSTENRIJK

32655

VIP PARTNERFLY

DENEMARKEN

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

9697

WEATHER MODIFICATION

VERENIGDE STATEN

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DENEMARKEN

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NOORWEGEN


DUITSLAND

Code

Vliegtuigexploitant

Thuisstaat van de exploitant

31485

328 SUPPORT SERVICES

DUITSLAND

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

DUITSLAND

33295

ADVANCED AV. LOGIST

DUITSLAND

24433

ADVANCED AVIATION

DUITSLAND

30959

AERO MONGOLIA

MONGOLIË

6802

AERO PERSONAL

MEXICO

499

AERODATA AKTIENGES 1

DUITSLAND

150

AERODIENST

DUITSLAND

156

AEROFLOT

RUSSISCHE FEDERATIE

32334

AEROFLOT CARGO

RUSSISCHE FEDERATIE

27181

AEROFLOT DON JSC

RUSSISCHE FEDERATIE

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

DUITSLAND

31799

AGRATA AVIATION

ESTLAND

27692

AHSEL HAVA

TURKIJE

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

DUITSLAND

22484

AIR ALLIANCE GMBH

DUITSLAND

28844

AIR ASTANA

KAZACHSTAN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

DUITSLAND

33133

AIR CHINA CARGO LTD

CHINA

26296

AIR INDEPENDENCE

DUITSLAND

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MACAU (CHINA)

19823

AIR MOLDOVA

MOLDAVIË

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIË

29743

AIR NATIONAL CORP

NIEUW-ZEELAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

DUITSLAND

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

VERENIGDE STATEN

32419

AIRBRIDGE CARGO

RUSSISCHE FEDERATIE

32484

AIRCASTLE ADVISOR

VERENIGDE STATEN

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIË

22317

AIRSERVICE GMBH

DUITSLAND

31390

AIRSEVEN GMBH

DUITSLAND

21756

AIRTRANS

DUITSLAND

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA (VK)

33836

AJWA AVIATION

SAUDI-ARABIË

30361

AL HOKAIR

BERMUDA (VK)

33869

ALCI ANTARTIC

ZUID-AFRIKA

32684

AMJET AVIATION

VERENIGDE STATEN

15526

ANTONOV DESIGN

OEKRAÏNE

31290

AOP AIR OPERATING

ZWITSERLAND

34337

API HOLDING

DUITSLAND

33706

ARCAS AVIATION GMBH

DUITSLAND

8901

ARCHER DANIELS

VERENIGDE STATEN

27073

ARTOC AIR

EGYPTE

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

CHINA

19480

ASIANA AIRLINES INC

REPUBLIEK KOREA

32548

ASTRON AVIATION LTD

ZWITSERLAND

30698

ATG SWISS FIRST

ZWITSERLAND

20979

ATLAS AIR USA

VERENIGDE STATEN

27868

ATLASJET HAVACILIK

TURKIJE

9230

AUGUSTA AIR

DUITSLAND

29122

AURON LTD

BERMUDA (VK)

31551

AVIATION CAP GRP ED

DUITSLAND

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

VERENIGDE STATEN

516

BAHAG

DUITSLAND

30586

BALL CORP

VERENIGDE STATEN

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

509

BASF

DUITSLAND

29137

BATAVIA AIR

INDONESIË

25978

BAUHAUS GMBH

DUITSLAND

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

DUITSLAND

17395

BEECHCRAFT BERLIN

DUITSLAND

11646

BERGER JULIUS

NIGERIA

561

BERTELSMANN

DUITSLAND

31886

BESTAIR TURKEY

TURKIJE

6810

BILFINGER UND BERGER

DUITSLAND

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

DUITSLAND

28042

BLUE SKY GROUP

VERENIGDE STATEN

29090

BLUE WINGS AG

DUITSLAND

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

DUITSLAND

14658

BMW AG

DUITSLAND

24502

BOHLKE VENEER

VERENIGDE STATEN

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

VERENIGDE STATEN

31614

BOMBARDIER GERMANY

DUITSLAND

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

VERENIGDE STATEN

606

BOSCH

DUITSLAND

15176

BUNDESPOLIZEI

DUITSLAND

680

BURDA REISEFLUG

DUITSLAND

32874

BUSINESS JET LTD

NIEUW-ZEELAND

786

CAAC CHINA

CHINA

33282

CANJET AIRLINES

CANADA

32482

CARSON AIR LTD

CANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FILIPIJNEN

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

CANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

DUITSLAND

22448

CIRRUS AIRLINES

DUITSLAND

28178

CIRRUS AVIATION

DUITSLAND

31719

CLICK MEXICANA

MEXICO

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXICO

12213

COMPASS FOOD

VERENIGDE STATEN

824

CONDOR

DUITSLAND

25210

COOK AIRCRAFT

VERENIGDE STATEN

31333

CORP JET SVCS

VERENIGD KONINKRIJK

27760

CORPORATE ACFT LS

ZWITSERLAND

33045

CORPORATE JET MNGT

VERENIGD KONINKRIJK

12495

CROATIA AIRLINES

KROATIË

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLEN

30461

D2 AVIATION

VERENIGDE STATEN

32731

DANAHER CORPORATION

VERENIGDE STATEN

30651

DAUAIR

DUITSLAND

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

DUITSLAND

26466

DC AVIATION GMBH

DUITSLAND

30996

DEERE & COMPANY

VERENIGDE STATEN

4484

DELTA AIR LINES

VERENIGDE STATEN

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

DUITSLAND

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

DUITSLAND

28473

DOGAN HAVACILIK

TURKIJE

28795

DULCO HANDEL GMBH

DUITSLAND

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

VERENIGDE STATEN

968

DUSSMANN P

VERENIGDE STATEN

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA, NEDERLANDSE ANTILLEN

24059

EAST INDIA HOTELS

INDIA

24568

EBM PAPST MULFINGEN

DUITSLAND

34657

EEA GMBH

DUITSLAND

19629

ESCHMANN H D

DUITSLAND

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

DUITSLAND

3639

EVERGREEN AIRLINES

VERENIGDE STATEN

22495

EXCELLENT AIR

DUITSLAND

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

DUITSLAND

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

DUITSLAND

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

VERENIGDE STATEN

4783

FAI RENT-A-JET

DUITSLAND

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANKRIJK

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

ZWITSERLAND

8272

FARNAIR

ZWITSERLAND

33077

FAS GMBH

DUITSLAND

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALEISIË

22238

FLIGHT CALIBRATION

DUITSLAND

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

DUITSLAND

26843

FMG-FLUGSCHULE

DUITSLAND

27680

FREE BIRD LT

TURKIJE

1595

FRENZEL G

DUITSLAND

32678

FRESENA FLUG

DUITSLAND

4232

FRONTIER AIRLINES

VERENIGDE STATEN

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

DUITSLAND

33821

GE CAPITAL B.V.

NEDERLAND

25027

GEKO TRADE

DUITSLAND

3349

GENERAL MOTORS

VERENIGDE STATEN

9243

GERMANIA

DUITSLAND

28944

GERMANWINGS

DUITSLAND

34841

GIBBS INTERNATIONAL

VERENIGDE STATEN

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA (VK)

23743

GOMEL AIRLINES

BELARUS

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIË

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

2395

GROB WERKE

DUITSLAND

32172

GULF JET

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

26226

HAMBURG INTL

DUITSLAND

26507

HANSEATIC AVIATION

DUITSLAND

26105

HANSGROHE AG

DUITSLAND

1389

HAPAG LLOYD TUI

DUITSLAND

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

DUITSLAND

32580

HASLBERGER FINANZ.

DUITSLAND

31519

HAWKER HUNTER AVTN

VERENIGD KONINKRIJK

28618

HAWORTH TRANSPORT

VERENIGDE STATEN

32953

HEIDELBERGCEMENT

DUITSLAND

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

DUITSLAND

31103

HOMAC AVIATION AG

ZWITSERLAND

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSSISCHE FEDERATIE

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

CANADA

1528

IRANAIR

IRAN

1562

JAT AIRWAYS

SERVIË

25512

JET CONNECTION

DUITSLAND

11307

JET EXECUTIVE INT.

DUITSLAND

27505

JET GROUP LTD

ISRAËL

2200

JETAIR FLUG GMBH

DUITSLAND

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

DUITSLAND

16761

JETFLIGHT AVTN

ZWITSERLAND

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXICO

21462

JOHNSON CONTROLS

VERENIGDE STATEN

28591

JOHNSON CTRLS

ZWITSERLAND

32107

JUNEYAO AIRLINES

CHINA

1610

KARMANN GMBH

DUITSLAND

22239

KIEV AVIATION PLANT

OEKRAÏNE

25800

KNAUF ASTRA GMBH

DUITSLAND

32568

KOMPASS GMBH

DUITSLAND

1652

KOREAN AIRLINES

REPUBLIEK KOREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSSISCHE FEDERATIE

33182

KUGU HAVACILIK

TURKIJE

28358

KYRGYZSTAN OJSC

RUSSISCHE FEDERATIE

29352

LANGNER E

DUITSLAND

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

DUITSLAND

6383

LECH-AIR GMBH

DUITSLAND

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

DUITSLAND

28576

LIBRA TRAVEL

ZWITSERLAND

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

DUITSLAND

1767

LTU LUFTTRANSPORT

DUITSLAND

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIË

1776

LUFTHANSA

DUITSLAND

3857

LUFTHANSA CARGO

DUITSLAND

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

DUITSLAND

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

DUITSLAND

21072

MAHAN AIR

IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

12521

MARXER ANLAGEN

DUITSLAND

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURKIJE

31852

MFI MANAGEMENT FUR

DUITSLAND

21479

MIAT MONGOLIA

MONGOLIË

1778

MIL GERMANY

DUITSLAND

1488

MIL INDIA

INDIA

1529

MIL IRAN

IRAN

1117

MIL SWITZERLAND

ZWITSERLAND

25067

MNG HAVAYOLLARI

TURKIJE

3057

MOELLERS MASCHINEN

DUITSLAND

24270

MONTENEGRO AIRLINES

MONTENEGRO

31944

MYN AVIATION

SAUDI-ARABIË

33963

NATIONAL LEGACY

KOEWEIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

DUITSLAND

34805

NAYAK INTERNATIONAL

DUITSLAND

15551

NEW YORKER S H K

DUITSLAND

12218

NIKE

VERENIGDE STATEN

24661

NORTH AMERICAN JET

VERENIGDE STATEN

29267

NOVELLUS SYSTEMS

VERENIGDE STATEN

31791

NOVESPACE

FRANKRIJK

567

OBO JET-CHARTER GMBH

DUITSLAND

33138

OCA INTERNATIONAL

DUITSLAND

2044

OETKER A

DUITSLAND

25059

OMNI AIR INTL

VERENIGDE STATEN

2061

OMNIPOL

TSJECHIË

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

DUITSLAND

8236

OWENS-CORNING

VERENIGDE STATEN

3343

P&P PROMOTION

DUITSLAND

12648

PACELLI

DUITSLAND

33666

PAKISTAN AVIATORS

PAKISTAN

30279

PAPIER METTLER

DUITSLAND

852

PARAGON RANCH

VERENIGDE STATEN

29731

PARC AVTN

IERLAND

23471

PCT POWDER COATING

LUXEMBURG

10690

PEGASUS TURKEY

TURKIJE

775

PENTASTAR AVTN

VERENIGDE STATEN

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

VERENIGDE STATEN

5225

PHOENIX AIR GMBH

DUITSLAND

3085

PICTON LTD

BERMUDA (VK)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA (VK)

30132

PREMIUM AVIATION

DUITSLAND

28157

PRESIDENTIAL AVTN

VERENIGDE STATEN

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

DUITSLAND

12196

PRIVATE WINGS

DUITSLAND

30124

RAE — REGIONAL AIR

DUITSLAND

32083

RAY ENTERPRISES

VERENIGDE STATEN

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

DUITSLAND

33032

RELIANCE COMMERCIAL

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

29767

RENTAIR UK LTD

VERENIGD KONINKRIJK

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

VERENIGDE STATEN

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURKIJE

32723

RSG RENTAL SERVICES

DUITSLAND

29927

RUAG AEROSPACE SERV

DUITSLAND

23244

RUSSIA FSUE STC

RUSSISCHE FEDERATIE

9200

RYAN INTL AIRLINES

VERENIGDE STATEN

24784

SAMSUNG TECHWIN

REPUBLIEK KOREA

18991

SAP AG

DUITSLAND

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

DUITSLAND

5031

SCHWARZMUELLER

OOSTENRIJK

30971

SEARAY BD100

ZUID-AFRIKA

31846

SG FINANS A/S NORGE

ZWEDEN

27571

SHANGHAI AIRLINES

CHINA

32205

SHANGHAI CARGO

CHINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

CHINA

21734

SIBERIA AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

28475

SILKWAY AIRLINES

AZERBEIDZJAN

22021

SILVER CLOUD AIR

DUITSLAND

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIË

27735

SKY AIRLINES

TURKIJE

2477

SKY JET

ZWITSERLAND

34392

SKYBUS

KAZACHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

VERENIGDE STATEN

19819

SKYPLAN SERVICES

CANADA

31870

SM AVIATION

DUITSLAND

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

DUITSLAND

26725

SPIRIT AIRLINES 2

VERENIGDE STATEN

29841

SPIRIT OF SPICES

DUITSLAND

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

RUSSISCHE FEDERATIE

14557

STEINER FILM

DUITSLAND

32361

STRONG AVIATION

KOEWEIT

2615

STUTTGARTER FLUG

DUITSLAND

12878

SUEDZUCKER REISE

DUITSLAND

28362

SUN D'OR INTL AIRL

ISRAËL

10201

SUN EXPRESS

TURKIJE

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ZWITSERLAND

8360

TACA

EL SALVADOR

29836

TAJIK AIR 2

TADZJIKISTAN

32435

TALON AIR

VERENIGDE STATEN

31885

TARHANKULE HAVA

TURKIJE

32576

TB INVEST GROUP

TSJECHIË

31566

TEAM AVIATION

DUITSLAND

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

OOSTENRIJK

2681

THAI INTERNATIONAL

THAILAND

14993

THYSSENKRUPP

DUITSLAND

31353

TIDNISH HOLDING

CANADA

21908

TOKOPH D P

ZUID-AFRIKA

31974

TOWER AVTN OF READIN

VERENIGDE STATEN

23497

TRIPLE ALPHA

DUITSLAND

33495

TURBOJET KFT

HONGARIJE

2758

TURKISH AIRLINES THY

TURKIJE

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

OEKRAÏNE

24948

UKSATSE

OEKRAÏNE

8960

UPS

VERENIGDE STATEN

21723

URAL AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

4692

US AIRWAYS

VERENIGDE STATEN

29839

USA 3000 AIRLINES

VERENIGDE STATEN

26886

UTAIR AVIATION

RUSSISCHE FEDERATIE

31669

VACUNA JETS

BERMUDA (VK)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZILIË

5198

VHM SCHUL & CHARTER

DUITSLAND

2833

VIESSMANN

DUITSLAND

31758

VIVAT TRUST LTD.

VERENIGD KONINKRIJK

31815

VOLARIS

MEXICO

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

RUSSISCHE FEDERATIE

2840

VOLKSWAGEN

DUITSLAND

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

BRAZILIË

12066

WDL AVIATION

DUITSLAND

24113

WEBER MANAGEMENT

DUITSLAND

1323

WEKA

DUITSLAND

30605

WHEELS AVIATION

DUITSLAND

34391

WHS LEASING AG

ZWITSERLAND

33317

WINAIR AUSTRIA

OOSTENRIJK

25225

WINDROSE JETCHARTER

DUITSLAND

2930

WORLD AIRWAYS

VERENIGDE STATEN

3647

WUERTH GMBH & CO KG

DUITSLAND

31769

XL AIRWAYS GERMANY

DUITSLAND

32403

XRS HOLDINGS

VERENIGDE STATEN

5960

ZEMAN

DUITSLAND

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRAZILIË


ESTLAND

Code

Vliegtuigexploitant

Thuisstaat van de exploitant

28667

AERO AIRLINES A.S.

ESTLAND

29742

AEROVIS

OEKRAÏNE

25753

AIR LIVONIA

ESTLAND

32981

AMW AIRLINES

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

18219

ESTONIAN AIR

ESTLAND

33692

ESTONIAN AIR REGNL

ESTLAND

22465

ESTONIAN STATE AVTN

ESTLAND

32214

GENEX LTD.

BELARUS

24680

KAPO AVIA

RUSSISCHE FEDERATIE

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TURKIJE

21137

MERKEL M

DUITSLAND

27116

MIL AZERBAIJAN

AZERBEIDZJAN

26723

MIL ESTONIA

ESTLAND

26285

MIL UK ARMY

VERENIGD KONINKRIJK

2799

MIL USA

VERENIGDE STATEN


GRIEKENLAND

Code

Vliegtuigexploitant

Thuisstaat van de exploitant

31800

748 AIR SERVICES (2)

KENIA

20514

AEGEAN AIRLINES

GRIEKENLAND

24601

AERO-KAMOV

RUSSISCHE FEDERATIE

31367

AEROLAND

GRIEKENLAND

23232

AEROSVIT

OEKRAÏNE

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

OEKRAÏNE

29972

AIR LINK UKRAINE

OEKRAÏNE

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30886

ALEXANDAIR

GRIEKENLAND

26693

ALKAN AIR

EGYPTE

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIA

26574

ARKASAIR

TURKIJE

30047

ASHTON AVIATION

VERENIGDE STATEN

9459

ATHENIAN AIR LINK

GRIEKENLAND

34846

ATHENS AIRWAYS

GRIEKENLAND

20810

AVIATOR

GRIEKENLAND

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ZWITSERLAND

34069

BELRESCUEAVIA

BELARUS

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SUDAN

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENIA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

CHINA

31895

CENTAVIA

SERVIË

34668

CLUB ONE AIR

INDIA

31412

COMERAVIA

VENEZUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

GRIEKENLAND

19644

COSTAIR LTD

GRIEKENLAND

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSSISCHE FEDERATIE

25895

DONBASSAERO

OEKRAÏNE

32795

DOVE AIR INC

VERENIGDE STATEN

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

GRIEKENLAND

26461

EUROAIR LTD

GRIEKENLAND

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AUSTRALIË

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIË

31507

FLYING RESEARCH UU

RUSSISCHE FEDERATIE

32900

FORUM 1 AVIATION

INDIA

31722

GAINJET

GRIEKENLAND

31659

GHALAYINI I

EGYPTE

29050

GOLIAF

SAO TOME EN PRINCIPE

29777

GREECE AIRWAYS

GRIEKENLAND

17957

GREENLEAF

VERENIGDE STATEN

24651

GULF HELICOPTERS CO

QATAR

23443

HCAA

GRIEKENLAND

34731

HELICOPTERS (NZ)

NIEUW-ZEELAND

29384

HELLAS JET

GRIEKENLAND

25184

HELLAS WINGS LTD

GRIEKENLAND

32243

HELLENIC IMPERIAL

GRIEKENLAND

25221

HELOG AG

ZWITSERLAND

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPIJNEN

19518

INTERJET SA

GRIEKENLAND

27706

INTERNAL MINISTRY UK

OEKRAÏNE

26787

INTRACOM

GRIEKENLAND

31881

INTRALOT

VERENIGDE STATEN

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDI-ARABIË

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTAN

33768

JP AIR OU

ESTLAND

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

32649

K2 SMARTJETS

GRIEKENLAND

30724

KAIZEN AVTN

VERENIGDE STATEN

33560

KENRICK

ISRAËL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRIEKENLAND

29995

LEXATA

GRIEKENLAND

32732

MCKINLEY CAPITAL

VERENIGDE STATEN

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONESIË

1099

MIL GREECE

GRIEKENLAND

1800

MIL MALAYSIA

MALEISIË

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRIEKENLAND

31956

OMEGA AIR CANADA

CANADA

24067

ORASCOM

EGYPTE

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

22404

OXY USA

VERENIGDE STATEN

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRIEKENLAND

27002

PARADISE AVTN

GRIEKENLAND

34445

PEBUNY LLC

VERENIGDE STATEN

27649

PECOTOX AIR

MOLDAVIË

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIË

29325

PROFLITE

VERENIGDE STATEN

31819

PWC AVIATION

KOEWEIT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDI-ARABIË

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INDIA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

VERENIGDE STATEN

29176

SINCOM AVIA

OEKRAÏNE

25164

SINDEL HAVACILIK

TURKIJE

32837

SKOL AIRLINE

RUSSISCHE FEDERATIE

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRIEKENLAND

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRIEKENLAND

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AUSTRALIË

24773

SWIFT FLITE AVIATION

ZUID-AFRIKA

29441

SWIFTAIR HELLAS

GRIEKENLAND

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURKIJE

31056

TAMIR AIRWAYS

ISRAËL

28601

TRAVCO AIR

EGYPTE

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRIEKENLAND

30235

WALKER CORPORATION

AUSTRALIË

25058

WORLD HEALING CENTER

VERENIGDE STATEN

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDI-ARABIË


SPANJE

Code

Vliegtuigexploitant

Thuisstaat van de exploitant

24007

224TH FLIGHT UNIT

RUSSISCHE FEDERATIE

26560

245 PILOT SERVICES

VERENIGDE STATEN

4648

AERO ANGELES

MEXICO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIË

29663

AEROLANE

ECUADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILI

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINIË

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEXICO

26248

AEROLINEAS SOL

MEXICO

34380

AEROSUR

BOLIVIA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANJE

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXICO

12286

AEROVICS SA DE CV

MEXICO

25974

AEROVITRO

MEXICO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAURITANIË

24500

AIR COMET S.A.

SPANJE

30183

AIR ESTE S.A.

SPANJE

9345

AIR EUROPA

SPANJE

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

SPANJE

22380

AIR NOSTRUM

SPANJE

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

SPANJE

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANJE

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

ZUID-AFRIKA

29581

AMB GROUP

VERENIGDE STATEN

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPANJE

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDI-ARABIË

32054

ARIK AIR LTD

NIGERIA

32948

ARKAS S.A.

COLOMBIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

VERENIGDE STATEN

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXICO

22877

AVIALSA

SPANJE

460

AVIANCA

COLOMBIA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

POLEN

29159

AVION I

VERENIGDE STATEN

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANJE

33149

AVPRO INC (2)

VERENIGDE STATEN

32450

AWAIR

VERENIGD KONINKRIJK

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

ZUID-AFRIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

ZWITSERLAND

33172

BESTFLY

SPANJE

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANJE

32392

BIONIC AVIATION CC

ZUID-AFRIKA

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

SPANJE

19815

BRISTOW HELI

NIGERIA

3195

BRITISH ANTARCTIC

VERENIGD KONINKRIJK

34369

BURHANETTIN HAVA

TURKIJE

31613

C.S.P. SOCIETE

MAURITANIË

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAAPVERDIË

33475

CALIMA AVIACION SL

SPANJE

30834

CANADIAN METRO AIRL

CANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

SPANJE

32564

CARABO CAPITAL

VERENIGDE STATEN

736

CASA

SPANJE

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKO

29796

CETO MARKETING S.A.

VERENIGD KONINKRIJK

32118

CLICKAIR SA

SPANJE

31644

CONVIASA

VENEZUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANJE

32350

CORPORATE JETS

SPANJE

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

33427

COVIDIEN INC

VERENIGDE STATEN

31491

CSIM AIR

VERENIGDE STATEN

9863

CUKUROVA

TURKIJE

33251

DANA (2)

NIGERIA

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGERIA

26776

DEAN FOODS

VERENIGDE STATEN

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIË

3464

DODSON AVIATION

VERENIGDE STATEN

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

SPANJE

8808

EASTMAN KODAK

VERENIGDE STATEN

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EQUATORIAAL-GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

ZWITSERLAND

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZILIË

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZILIË

24823

EUROCONTINENTAL

SPANJE

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANKRIJK

33767

EUROSKY AVIATION AS

NOORWEGEN

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

VERENIGDE STATEN

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANJE

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

VERENIGDE STATEN

22043

FAASA

SPANJE

33038

FAIR WIND AIR CHTR

VERENIGDE STATEN

18767

FIRST INTL AVTN

VERENIGDE STATEN

22596

FLIGHTLINE SL

SPANJE

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

VERENIGDE STATEN

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANJE

31970

FLYING FALCON

VERENIGDE STATEN

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANJE

32961

FRAPMAG LTD

VERENIGD KONINKRIJK

31564

FUGRO AVIAT CANADA

CANADA

3140

GARUDA

INDONESIË

4402

GESTAIR

SPANJE

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

DUITSLAND

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXICO

28810

GOLDNER D

VERENIGDE STATEN

34043

GRAND CHINA EXPRESS

CHINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAAPVERDIË

32525

HARPO INC

VERENIGDE STATEN

31805

HARVARD OIL & GAS

CANADA

28012

HAWKAIRE

VERENIGDE STATEN

28448

HELVETIC AIRWAYS

ZWITSERLAND

31991

HENNIG.

ZUID-AFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

SPANJE

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANJE

33213

HOLLYWOOD AVIATION

VERENIGDE STATEN

31093

HONG KONG EXPRESS

CHINA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

COLOMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

COLOMBIA

1475

IBERIA

SPANJE

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANJE

25843

ICE BIRD

ZWITSERLAND

10117

ILFC

VERENIGDE STATEN

27097

INAER AV. ANFIBIOS

SPANJE

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

SPANJE

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANJE

33212

INTELLECTUAL VENTURE

VERENIGDE STATEN

31816

INTL PRIVATE JET

ZWITSERLAND

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANJE

31247

JAIR

ZUID-AFRIKA

31275

JETNOVA

SPANJE

28372

JWC HUNTINGTON

VERENIGDE STATEN

34608

KAMA AVIATION

RUSSISCHE FEDERATIE

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSSISCHE FEDERATIE

34463

KAZ AIR JET

KAZACHSTAN

29274

KD AVIA

RUSSISCHE FEDERATIE

32291

KELLY CORP

VERENIGDE STATEN

25582

KINDOC AIRWAYS

ZUID-AFRIKA

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

34665

KUNPENG AIRLINES

CHINA

32518

LAI

VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

CHILI

32926

LAN PERU SA

PERU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

SPANJE

30440

LARK AVTN

VERENIGDE STATEN

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

VERENIGDE STATEN

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA (VK)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

VERENIGDE STATEN

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZILIË

34815

LIFT IRELAND LEASING

IERLAND

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZILIË

32253

LTH JET LEASING

BRAZILIË

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

ZUID-AFRIKA

26957

MENAJIAN

VERENIGDE STATEN

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

OEKRAÏNE

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

VERENIGDE STATEN

769

MIL CHILE

CHILI

805

MIL COLOMBIA

COLOMBIA

1094

MIL ECUADOR

ECUADOR

1880

MIL MEXICO

MEXICO

1112

MIL PERU

PERU

22231

MIL SOUTH AFRICA

ZUID-AFRIKA

1095

MIL SPAIN

SPANJE

2821

MIL VENEZUELA (A F)

VENEZUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ZWITSERLAND

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRAZILIË

32502

NASAIR

SAUDI-ARABIË

604

NAV Y SERVICIO 3

SPANJE

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZILIË

31834

NITA JET

VERENIGDE STATEN

1997

NOMADS

VERENIGDE STATEN

18907

NORMAN AVIATION

VERENIGDE STATEN

32556

NYGREN U

ZWEDEN

32396

OBODEN IBRU

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

24549

ODYSSEY AVTN

VERENIGDE STATEN

33704

ORIONAIR S.L.

SPANJE

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRAZILIË

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

RUSSISCHE FEDERATIE

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPANJE

32177

PREMIAIR (WI)

INDONESIË

27399

PREMIER TRUST

VERENIGDE STATEN

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

VERENIGDE STATEN

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANJE

32852

PRIYAN FOUNDATION

VERENIGDE STATEN

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANJE

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPANJE

29804

PUNTO-FA

SPANJE

32472

QANTAS FOUNDATION

AUSTRALIË

27231

QUANTUM AIR

SPANJE

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA

32333

RAK AIRWAYS

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

VERENIGD KONINKRIJK

26960

RED WINGS CJSC

RUSSISCHE FEDERATIE

32100

RING AIR

VERENIGDE STATEN

34812

RPK CAPITAL MNGT

VERENIGDE STATEN

33521

RYJET

SPANJE

23071

S ARGENTINA

ARGENTINIË

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

SPANJE

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME EN PRINCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZILIË

29825

SAS INSTITUTE

VERENIGDE STATEN

611

SAS NORGE

NOORWEGEN

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

VERENIGDE STATEN

30170

SERAIR TRANSWORLD

SPANJE

34785

SIERRA NEVADA CORP.

VERENIGDE STATEN

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIË

26690

SOKO AVIATION SL

SPANJE

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIA

19182

SOTAN

BRAZILIË

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPIJNEN

4298

SPANAIR S A

SPANJE

28727

SPENAERO

VERENIGDE STATEN

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA (VK)

1485

STOCKWOOD V

VERENIGDE STATEN

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSSISCHE FEDERATIE

34009

SUNRIDER CORPORATION

VERENIGDE STATEN

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANJE

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANJE

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANJE

32401

TAKE AIR LINES

FRANKRIJK

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRAZILIË

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANJE

34198

TITAN AVAITION

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

21527

TOP FLY S L

SPANJE

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

SPANJE

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZILIË

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXICO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

VERENIGDE STATEN

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRAZILIË

31969

UNIVERSAL JET SL

SPANJE

27669

URGEMER CANARIAS SL

SPANJE

23824

VICTOR ECHO S.A.

SPANJE

29086

VIM AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRALIË

30190

VUELING AIRLINES

SPANJE

34390

WTORRE S.A.

BRAZILIË

24793

ZOREX S.A.

SPANJE


FRANKRIJK

Code

Vliegtuigexploitant

Thuisstaat van de exploitant

26915

171JC

VERENIGDE STATEN

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSSISCHE FEDERATIE

34029

3M EXECUTIVE AVTN

BRITSE MAAGDENEILANDEN

9554

685TA CORP

VERENIGDE STATEN

29177

900NB

VERENIGDE STATEN

34675

A OK JETS (2)

VERENIGDE STATEN

28417

AAK COMPANY

BERMUDA (VK)

31724

AAS EUROPE

FRANKRIJK

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXICO

28588

ABDULLAH SAID B.

ZWITSERLAND

4306

ACCOR SA

FRANKRIJK

33973

ACD AVIATION

DUITSLAND

31934

ACFT MGMT & TRADING

VERENIGD KONINKRIJK

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURG

30027

ADAM AVIATION

VERENIGDE STATEN

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TURKIJE

27910

ADVANCED TRAINING SY

VERENIGDE STATEN

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANKRIJK

25187

AERCAP AVIATION

NEDERLAND

31643

AERCAP IRELAND LTD.

IERLAND

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANKRIJK

32371

AERO JET CORPORATE

FRANKRIJK

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRAZILIË

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANKRIJK

22257

AERO SERVICES LF

FRANKRIJK

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANKRIJK

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANKRIJK

22072

AERO VISION SARL LF

FRANKRIJK

26891

AEROGAVIOTA

CUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

DUITSLAND

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEXICO

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXICO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

ZUID-AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANKRIJK

31023

AFRIJET

GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIË

1769

AIGLE AZUR

FRANKRIJK

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

FRANKRIJK

186

AIR ALGERIE

ALGERIJE

29735

AIR ARABIA

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

28684

AIR ASIA

MALEISIË

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANKRIJK

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPTE

30304

AIR CARAIBES (2)

FRANKRIJK

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANKRIJK

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANKRIJK

231

AIR GEFCO

FRANKRIJK

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

IVOORKUST

31977

AIR KING JET

ZWITSERLAND

32016

AIR LEASING

KAMEROEN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

30708

AIR MANA

FRANKRIJK

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANKRIJK

12060

AIR ND

FRANKRIJK

31121

AIR NUNAVUT LTD

CANADA

24430

AIR PRINT

LUXEMBURG

26716

AIR RUTTER INTL

VERENIGDE STATEN

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLEN

26152

AIR SRPSKA

BOSNIË EN HERZEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA (VK)

25943

AIR TAHITI NUI

FRANKRIJK

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANKRIJK

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANKRIJK

34296

AIR WING LTD

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

2496

AIRBUS FRANCE

FRANKRIJK

308

AIRBUS SAS

FRANKRIJK

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANKRIJK

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONESIË

18045

AIRFLEET CREDIT

VERENIGDE STATEN

18982

AIRFLITE

VERENIGDE STATEN

24582

AIRLEC AIR ESPACE

FRANKRIJK

26897

AIRLINAIR

FRANKRIJK

34201

AJWAA ALALAM SVCS

SAUDI-ARABIË

23745

AK HAVACILIK

TURKIJE

8231

AL ANWAE TRADING

SAUDI-ARABIË

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDI-ARABIË

24197

AL NASSR LTD

ZWITSERLAND

21699

ALCATEL USA

VERENIGDE STATEN

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIË

33660

ALFA AIR (GM)

MAROKKO

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDI-ARABIË

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDI-ARABIË

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPAN

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSSISCHE FEDERATIE

32601

ALPHA CHARLIE

VERENIGDE STATEN

26287

ALTONA

ZWITSERLAND

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

VERENIGDE STATEN

34234

AMERICAN ELECTRIC

VERENIGDE STATEN

8928

AMERICAN HOME PROD

VERENIGDE STATEN

25806

AMERIDAIR

FRANKRIJK

32857

ANCFCC

MAROKKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ZWITSERLAND

984

APACHE AVIATION

FRANKRIJK

6188

APEX OIL

VERENIGDE STATEN

34185

AQUARIUS AVIATION

CAYMANEILANDEN (VK)

398

ARAMCO

VERENIGDE STATEN

406

ARKIA ISRAEL AL

ISRAËL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

VERENIGDE STATEN

20337

ARTEMIS SA

FRANKRIJK

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SAUDI-ARABIË

22135

ATLANTA JET

VERENIGDE STATEN

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

VERENIGDE STATEN

30506

ATLAS BLUE

MAROKKO

17951

AVDEF

FRANKRIJK

34589

AVEL BRAO

FRANKRIJK

32958

AVENIR WORLDWIDE

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

33558

AVIA TREASURY GMBH

OOSTENRIJK

29467

AVIALAIR

FRANKRIJK

29399

AVIATION CAPITAL GRP

VERENIGDE STATEN

26160

AVIATION CMP

CANADA

34340

AVIATION INC

VERENIGDE STATEN

33992

AVIATION PARTNERS 2

VERENIGDE STATEN

33748

AVIATION STARLINK(2)

CANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

33199

AVIENT LTD

VERENIGD KONINKRIJK

34211

AVIJET UK LTD

VERENIGD KONINKRIJK

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SERVIË

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIË

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBIË

27710

AXIS AIRWAYS

FRANKRIJK

34289

B2 FLIGHT LLC

VERENIGDE STATEN

33476

BAJAJ AUTO LTD

INDIA

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

LETLAND

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZILIË

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAILAND

9347

BARRON INTL HOLDING

LUXEMBURG

23830

BB AVIATION INC.

ZWITSERLAND

28129

BCA-BUSINESS

FRANKRIJK

7723

BELL TEXTRON

VERENIGDE STATEN

28608

BERGAIR

ZWITSERLAND

27140

BERKUT AIR

KAZACHSTAN

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESH

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

VERENIGD KONINKRIJK

29774

BLS AVIATION USA

VERENIGDE STATEN

25627

BLUE HERON AVIATION

ZWITSERLAND

28677

BLUE LINE

FRANKRIJK

20254

BONAIR TURKEY

TURKIJE

25126

BONDCO

VERENIGDE STATEN

33691

BONEL MARKETING S.A.

ZWITSERLAND

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIË

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANKRIJK

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIË EN HERZEGOVINA

4790

BOUYGUES

FRANKRIJK

34276

BRASS BOX LTD

CYPRUS

34825

BRASSBOX

OEKRAÏNE

21446

BREITLING

ZWITSERLAND

637

BRITAIR

FRANKRIJK

8153

BRUME

FRANKRIJK

32896

BUMI RESOURCES

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANKRIJK

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRITSE MAAGDENEILANDEN

34152

BUSI JET INTL.

ZWITSERLAND

32630

BUSINESS AVIATION 2

CONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIË

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

VERENIGDE STATEN

709

CAMEROON AIRLINES

KAMEROEN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

CANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ZWITSERLAND

9122

CARTIER EUROPE

NEDERLAND

34144

CASAM SARL

FRANKRIJK

33321

CEIBA

EQUATORIAAL-GUINEA

34236

CENTERAVIA LLC

OEKRAÏNE

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

VERENIGDE STATEN

26842

CFPR

FRANKRIJK

31139

CFS AIR

VERENIGDE STATEN

20711

CGTM

FRANKRIJK

28926

CHC HELICOPTERS

ZUID-AFRIKA

29049

CHC HELICOPTERS INTL

CANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

CHINA

12141

CHINA EASTERN

CHINA

31087

CHURCHILL AVIATION

VERENIGDE STATEN

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANKRIJK

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

VERENIGDE STATEN

799

COCA COLA

VERENIGDE STATEN

4796

COMILOG

GABON

28584

COMPANY TAWIQ

ZWITSERLAND

28585

COMPAR FOUNDATION

ZWITSERLAND

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

VERENIGD KONINKRIJK

8338

COPLEY NEWSPAPERS

VERENIGDE STATEN

31680

CORP JET MGMT

BRITSE MAAGDENEILANDEN

26244

CORPORATE AIR

VERENIGDE STATEN

6369

CORSAIR FRANCE

FRANKRIJK

10054

CORSE MEDITERRANEE

FRANKRIJK

12219

COX ENTERPRISES

VERENIGDE STATEN

31073

CP MANAGEMENT

VERENIGDE STATEN

3513

CROWN EQUIPMENT

VERENIGDE STATEN

862

CUBANA

CUBA

31577

D & D AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

VERENIGDE STATEN

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBURG

3932

DALLAH AL BARAKA

SAUDI-ARABIË

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SYRIË

2518

DARTA

FRANKRIJK

34168

DARTE HOLDINGS

RUSSISCHE FEDERATIE

28094

DASNAIR

ZWITSERLAND

18972

DASSAULT AVIATION

FRANKRIJK

1139

DASSAULT FALCON JET

VERENIGDE STATEN

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANKRIJK

28629

DASSAULT ST. CLOUD

FRANKRIJK

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPRUS

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANKRIJK

32809

DEAN PHILLIPS INC

VERENIGDE STATEN

11638

DECAUX

FRANKRIJK

27665

DIAMAIR

ZWITSERLAND

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANKRIJK

7028

DOW CHEMICAL

VERENIGDE STATEN

24571

DSWA

VERENIGDE STATEN

30876

DUBROVNIK AIRLINES

KROATIË

31133

DUNMORE HOMES

VERENIGDE STATEN

9703

EARTH STAR

VERENIGDE STATEN

31743

EAST STAR AIRLINES

CHINA

34303

EASTINDO

INDONESIË

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIBANON

33902

EASYFLY SA

COLOMBIA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ZWITSERLAND

32591

EBONY SHINE

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

29279

ECUATORIAL CARGO

EQUATORIAAL-GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPTE

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSSISCHE FEDERATIE

23028

ELI'S BREAD

VERENIGDE STATEN

32853

ELITE AIR INC

VERENIGDE STATEN

32311

ELYSAIR SAS

FRANKRIJK

1013

EMERSON ELECTRIC

VERENIGDE STATEN

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

CONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

EQUATORIAAL-GUINEA

30005

EURL JC DARMON

FRANKRIJK

27518

EUROPE AIRPOST

FRANKRIJK

34741

EUROPEAN FLIGHT

ZWEDEN

32827

EXEC JET SOLUTIONS

VERENIGDE STATEN

29471

EXECUJET EUROPE

ZWITSERLAND

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIBANON

28587

EXECUTIVE JET A/C

ZWITSERLAND

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DENEMARKEN

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPTE

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDI-ARABIË

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ZWITSERLAND

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDI-ARABIË

25553

FALCON AIR EXPRESS

VERENIGDE STATEN

31310

FARNER AIRWINGS

ZWITSERLAND

15911

FC AVIATION

FRANKRIJK

1147

FEDERAL EXPRESS

VERENIGDE STATEN

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

28540

FIA (PARIS)

FRANKRIJK

34669

FIREFLY

MALEISIË

32846

FIRST COMMERCIAL

VERENIGDE STATEN

21075

FISHER SCIENTIFIC

VERENIGDE STATEN

31665

FLEET INT AVTN & FIN

VERENIGD KONINKRIJK

21504

FLICAPE PTY LTD

ZUID-AFRIKA

8542

FLIGHT LEVELS

VERENIGDE STATEN

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

ZWITSERLAND

27942

FLIGHTEXEC

CANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBURG

33626

FLY 18

ZWITSERLAND

30372

FLY AIR SA

FRANKRIJK

28407

FLY AWAY BRASIL

BRAZILIË

28511

FLY EXEC

LIBANON

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNESIË

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

ZWITSERLAND

30136

FLYBABOO

ZWITSERLAND

30343

FLYING BIRD

FRANKRIJK

29223

FLYING FINN OY

FINLAND

31775

FLYING M

VERENIGDE STATEN

33632

FLYMEX

MEXICO

31116

FOCUS AIR USA

VERENIGDE STATEN

32322

FORTUNE AIR

ZUID-AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

CANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

CANADA

32621

GABON AIRLINES

GABON

31746

GALAXY AIRLINES

JAPAN

27204

GANDEL INVESTMENTS

AUSTRALIË

32749

GEASA

EQUATORIAAL-GUINEA

17928

GENEL HAVACILIK

TURKIJE

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GEORGIË

9002

GIE ATR

FRANKRIJK

22850

GIORI ROBERTO

MONACO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

VERENIGDE STATEN

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIË

31682

GLOBAL JET LUX

LUXEMBURG

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MONTENEGRO

31731

HALCYONAIR

KAAPVERDIË

5362

HALLIBURTON

VERENIGDE STATEN

33959

HASSANCO S.A.

ZWITSERLAND

33342

HEAVYLIFT CONGO

CONGO

25570

HESNES AIR

NOORWEGEN

19953

HILTON HOTELS

VERENIGDE STATEN

26436

HOLIDAY RETIREMENT

VERENIGDE STATEN

31795

IBL AVIATION

MAURITIUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANKRIJK

29661

IKAROS AVIATION AVV

OEKRAÏNE

31965

INDIGO (VI)

INDIA

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONESIË

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

COLOMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

VERENIGDE STATEN

34222

INLOGS INTERNATIONAL

NIET GESPECIFICEERD

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

VERENIGDE STATEN

31081

INTERFACE OPS LLC

VERENIGDE STATEN

32801

INTERJET ABC

MEXICO

9266

INTERLAKEN CAPITAL

VERENIGDE STATEN

32524

INVESTAVIA

KAZACHSTAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDURAS

21879

ISRAIR LTD

ISRAËL

30038

IXAIR

FRANKRIJK

31280

IXAIR DPT JET

FRANKRIJK

28006

JAPAT

ZWITSERLAND

29118

JAR VENTURE

FRANKRIJK

31296

JAZEERA AIRWAYS

KOEWEIT

32986

JBS CONSULTING LLC

VERENIGDE STATEN

31772

JCAS

ZWITSERLAND

26998

JDP FRANCE

FRANKRIJK

26479

JET 2000

RUSSISCHE FEDERATIE

1569

JET AVIAT BUSINESS

ZWITSERLAND

30713

JET AVIATION BASEL

ZWITSERLAND

30385

JET AVIATION FZCO

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

26911

JET BLUE AIRWAYS

VERENIGDE STATEN

32217

JET CRUISING

LUXEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

VERENIGDE STATEN

33651

JET LITE INDIA LTD

INDIA

33015

JET MANAGEMENT SA

ZWITSERLAND

33769

JET ONE JSC

KAZACHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

ZWITSERLAND

31581

JET4YOU

MAROKKO

31137

JETS RENT AVTN

FRANKRIJK

30243

JETSTAR AIRWAYS

AUSTRALIË

29268

JEX SARL

LUXEMBURG

30476

JPM AVIATION

FRANKRIJK

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

6510

KALAIR USA CORP

VERENIGDE STATEN

32776

KALAMAZOO GROUP II

VERENIGDE STATEN

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNESIË

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNESIË

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGYPTE

30709

KAZAVIA

KAZACHSTAN

32381

KB HOME

VERENIGDE STATEN

29190

KBBD

VERENIGDE STATEN

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

CANADA

11467

KFC MANAGEMENT

VERENIGDE STATEN

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDI-ARABIË

12497

KIRCHMAN

VERENIGDE STATEN

27587

KOMAR AVTN

VERENIGDE STATEN

34843

KOSTAR AIRLINES

REPUBLIEK KOREA

9858

KROLL G

ZWITSERLAND

1971

LABORATOIRE ASL

FRANKRIJK

30455

LAS VEGAS JET

VERENIGDE STATEN

33111

LAYAN INTL.

ZWITSERLAND

30595

LEACH CAPITAL

VERENIGDE STATEN

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBIË

4489

LIMITED STORES

VERENIGDE STATEN

31880

LJ ASSOCIATES

VERENIGDE STATEN

25272

LOTUS AIR

EGYPTE

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANKRIJK

24211

LOWA LTD

ZWITSERLAND

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POLEN

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ZWITSERLAND

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBURG

19696

LYRECO

FRANKRIJK

33834

M. SQUARE AVIATION

ZWITSERLAND

34423

MACAU JET INTL

MACAU (CHINA)

29993

MAG AVIATION

VERENIGDE STATEN

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA (VK)

32078

MALIBU CONSULTING

VERENIGDE STATEN

34019

MANO RIVER

VERENIGDE STATEN

22226

MARMON GROUP

VERENIGDE STATEN

1831

MARTIN BAKER

VERENIGD KONINKRIJK

32707

MASC AIR LTD

ZWITSERLAND

27014

MASTERJET SWITZ.

ZWITSERLAND

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALEISIË

30530

MATADORO MGMT INVEST

VERENIGDE STATEN

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITANIË

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

VERENIGDE STATEN

31545

MDA SAS

FRANKRIJK

31140

ME LEASING

VERENIGDE STATEN

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROKKO

9689

MELVIN SIMON

VERENIGDE STATEN

30360

MENAJET

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

34274

MEREGRASS AIR CHTR

VERENIGDE STATEN

32814

MERIDIAN AIR CHTR

VERENIGDE STATEN

21443

METEO-FRANCE

FRANKRIJK

24019

MID EAST JET

SAUDI-ARABIË

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

1098

MIL FRANCE

FRANKRIJK

9055

MIL GABON (2)

GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGERIA

1119

MIL TUNISIA

TUNESIË

30933

MILLION AIR

INDIA

19183

MILLION AIR DALLAS

VERENIGDE STATEN

34711

MIRAGE AVIATION

VERENIGDE STATEN

31556

MISTRAL AEREO

CANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

VERENIGD KONINKRIJK

31979

MJETS LTD

THAILAND

7764

MOET HENNESSY

FRANKRIJK

28010

MONDIOL

VERENIGDE STATEN

32755

MONTROSE GLOBAL

VERENIGD KONINKRIJK

17841

MORNINGSTAR

CANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

VERENIGDE STATEN

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

SAUDI-ARABIË

31770

N304RJ

VERENIGDE STATEN

32270

N349BA

VERENIGDE STATEN

32370

N72RK

VERENIGDE STATEN

31025

NATASHA ESTABLISMENT

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDI-ARABIË

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPTE

34727

NATIONAL CITY COMM

VERENIGDE STATEN

31097

NEBULA LTD.

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANKRIJK

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

VERENIGDE STATEN

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

VERENIGDE STATEN

32959

NOFA

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

32963

NORDEX AIR

RUSSISCHE FEDERATIE

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

VERENIGDE STATEN

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNESIË

30574

NOVARTIS GROUP

VERENIGDE STATEN

22190

NWT AIRCRAFT

VERENIGDE STATEN

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA (VK)

31264

O AIR

FRANKRIJK

30908

OCANA ASSETS LTD

VERENIGDE STATEN

28984

OLDBURY HOLDINGS

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

32366

OLDBURY HOLDINGS II

ZWITSERLAND

28859

OMNI FLYS

MEXICO

34603

OMYA INTERNATIONAL

ZWITSERLAND

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBURG

28465

ONEX

VERENIGDE STATEN

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPORE

31976

OTTER INSPIRATIONS

VERENIGDE STATEN

28050

OUTFITTER AVIATION

VERENIGDE STATEN

31395

OUTPOST INTL

VERENIGDE STATEN

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGERIA

4139

OYONNAIR

FRANKRIJK

25856

PACE CARGO ENTERRP

VERENIGDE STATEN

23365

PALMALI HAVA TASI

TURKIJE

32473

PAN EUROPEENNE

FRANKRIJK

26289

PARAFFIN AIR

VERENIGDE STATEN

29999

PARC AVIATION

ZWITSERLAND

30941

PARK HAVACILIK

TURKIJE

12312

PARTNERSHIP 35 55

VERENIGDE STATEN

24833

PASPALEY PEARLING

AUSTRALIË

34403

PHEEBE LIMITED

VERENIGD KONINKRIJK

33969

PHENOMAIR

FRANKRIJK

29691

PINNACLE AIR GROUP

VERENIGDE STATEN

32252

PLANET AVIATION UU

RUSSISCHE FEDERATIE

2176

PPG INDUSTRIES

VERENIGDE STATEN

23885

PRATT HOLDINGS

AUSTRALIË

32060

PREMIER AIR

VERENIGDE STATEN

31595

PREMIER AVIA, JSC

RUSSISCHE FEDERATIE

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

34553

PRIVATE JET HOLD.

TURKIJE

28189

PROAIR CHARTER

DUITSLAND

28212

PROVINCIAL AIRLINES

CANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

QATAR

31967

RADIOACTIVE

VERENIGDE STATEN

1427

RAININ AIR

VERENIGDE STATEN

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

VERENIGDE STATEN

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ZWITSERLAND

31655

REATEX INVEST

BRITSE MAAGDENEILANDEN

28265

REGIONAL CAE

FRANKRIJK

2232

REGOURD AVIATION

FRANKRIJK

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGIË

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA (VK)

34680

RJH ADVISORY

VERENIGDE STATEN

32627

RNV ENTERPRISES

VERENIGDE STATEN

31978

ROMEO MIKE AVTN

VERENIGDE STATEN

30374

RONSO SA DE CV

MEXICO

31808

ROTOR TRADE 2

VERENIGDE STATEN

31026

ROUST TRADING

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKKO

22439

S ALGERIE

ALGERIJE

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DJIBOUTI

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIA

22689

S IVORY COAST

IVOORKUST

22438

S MONACO

MONACO

22767

S NAMIBIA

NAMIBIË

22524

S NIGERIA

NIGERIA

2400

S SCHWEIZ

ZWITSERLAND

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

TSJAAD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

BAHREIN

22756

SABRINA FISHERIES

VERENIGDE STATEN

25392

S-AIR JSC

RUSSISCHE FEDERATIE

25946

SALEM AVIATION

SAUDI-ARABIË

5432

SAUDI OGER

SAUDI-ARABIË

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANKRIJK

31959

SBM GROUP

VERENIGDE STATEN

32560

SCD AVIATION

GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMEROEN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

VERENIGDE STATEN

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA, NEDERLANDSE ANTILLEN

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

VERENIGDE STATEN

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANKRIJK

22291

SEFA FRANCE

FRANKRIJK

1249

SELIA

FRANKRIJK

31182

SENTINEL AIR

VERENIGDE STATEN

27881

SERLUX

LUXEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

ZWITSERLAND

32704

SHAHER TRADING CO.

VERENIGD KONINKRIJK

24337

SHAR INK

RUSSISCHE FEDERATIE

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

CHINA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA (VK)

34418

SIGMAR AVIATION

IERLAND

32728

SILVER VENTURES INC

VERENIGDE STATEN

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBIË

24200

SIT-SET AG

ZWITSERLAND

27746

SK TRAVEL

VERENIGDE STATEN

32799

SKY KING INC

VERENIGDE STATEN

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

VERENIGDE STATEN

6508

SKYBIRD AVIATION

VERENIGDE STATEN

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRALIË

34050

SKYWAY LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

32149

SMART AVIATION

FRANKRIJK

32805

SMART AVIATION HE

EGYPTE

29738

SNC BOETOS

FRANKRIJK

30770

SNC CAVOK

FRANKRIJK

33859

SOBEYS GROUP

CANADA

3517

SOFAXIS

FRANKRIJK

22730

SOGERMA

FRANKRIJK

26645

SONNIG

ZWITSERLAND

2736

SONY EUROPE

DUITSLAND

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

NEDERLAND

5752

SOUTHERN CROSS USA

VERENIGDE STATEN

17921

SPECIALISED TRANSP.

VERENIGD KONINKRIJK

3994

SPEEDWINGS

ZWITSERLAND

27840

SPHINX WINGS

ZWITSERLAND

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

VERENIGDE STATEN

32789

SPRINGWAY LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPORE

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANKRIJK

31596

STAR FLYER INC

JAPAN

2574

STARJET AVIATION

ZWITSERLAND

24204

STARLING AVIATION

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

32368

STARLINK AVIATION

CANADA

31400

STARR EQUIPMENT

VERENIGDE STATEN

28169

STATE AIR BERKUT

KAZACHSTAN

28156

STEELCASE

VERENIGDE STATEN

32436

STENSRUD VENTURES

VERENIGDE STATEN

33040

STORMJETS SA

ZWITSERLAND

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANKRIJK

32592

SULTAN AVIATION

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYPTE

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYPTE

25613

SUPER AIR

TURKIJE

30157

SUPER CONSTELLATION

ZWITSERLAND

33125

SW BUSINESS AV.

AZERBEIDZJAN

8591

SWISS EAGLE

ZWITSERLAND

30257

SYMPHONY MASTER

ZWITSERLAND

33362

SYMPHONY MASTER UAE

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

5967

SYNTHES

VERENIGDE STATEN

26148

TAG AVIATION (MNGT)

ZWITSERLAND

31437

TAG AVIATION GWCIN

VERENIGD KONINKRIJK

159

TAG AVIATION SUISSE

ZWITSERLAND

29075

TAJ AIR

INDIA

26797

TAK AVIATION UK LTD

VERENIGD KONINKRIJK

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRAZILIË

31687

TAPAJ

VERENIGDE STATEN

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALGERIJE

31962

TAT LEASING

FRANKRIJK

31366

TAV HAVACILIK

TURKIJE

33270

THAI AIRASIA LTD

THAILAND

28634

THALES

FRANKRIJK

32042

THE FUTURA CORP

CANADA

20145

THS SA

FRANKRIJK

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPORE

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AUSTRALIË

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

29433

TISMA

VERENIGDE STATEN

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRAZILIË

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

TSJAAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIA

29860

TPS

VERENIGDE STATEN

8921

TRANCHANT GAMING

FRANKRIJK

34062

TRANSAIR CARGO SVC

CONGO

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANKRIJK

28463

TREY AVIATION

VERENIGDE STATEN

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONESIË

21666

TUDOR SALIBA

VERENIGDE STATEN

2752

TUNIS AIR

TUNESIË

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

VERENIGDE STATEN

28928

TWO THOUSAND

LUXEMBURG

28467

TY AIR

VERENIGDE STATEN

28221

UAS UNITED AVIATION

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

24099

UKRAINE AVTN STATE

OEKRAÏNE

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

4382

UNIJET

FRANKRIJK

32094

UNION PACIFIC CORP

VERENIGDE STATEN

28092

UNITED HEALTHGROUP

VERENIGDE STATEN

22833

UNITED STATES AVTN

VERENIGDE STATEN

3329

UNITED TECHNOLOGIES

VERENIGDE STATEN

24318

VALAVIA

FRANKRIJK

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDA (VK)

33962

VALLJET

FRANKRIJK

10637

VALMONT

VERENIGDE STATEN

30253

VENTURA AVIATION

MONACO

31011

VENTURI ENTRISE

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDA (VK)

19445

VIETNAM AIRLINES

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

VERENIGD KONINKRIJK

31635

VIRGIN AMERICA

VERENIGDE STATEN

23952

VOLARE UKRAINE

OEKRAÏNE

33500

VOLO AVIATION

VERENIGDE STATEN

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

27628

VULCAN AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

23592

VULCAN FLIGHT OPS

VERENIGDE STATEN

30891

WAF LTD

CAYMANEILANDEN (VK)

6924

WEDGE AVIATION

VERENIGDE STATEN

29491

WELLS AVIATION

VERENIGDE STATEN

33640

WESTJET

ZWITSERLAND

34317

WESTJET FALCON 50061

BRITSE MAAGDENEILANDEN

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

VERENIGDE STATEN

31064

WHITE LOTUS

VERENIGDE STATEN

32294

WILKES AND MCHUGH

VERENIGDE STATEN

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

VERENIGDE STATEN

31765

WINDS AWAY

VERENIGDE STATEN

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBIË

32063

WIP TRADING

ZWITSERLAND

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

VERENIGDE STATEN

31938

WREN ACQUISITIONS

VERENIGDE STATEN

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANKRIJK

2941

YEMENIA

JEMEN

31488

YYA AVIATION

ZWITSERLAND

32665

ZYMAN AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

a784

Exploitant met ICAO_CODE:3S9

Onbekend

a788

Exploitant met ICAO_CODE:902

Onbekend

a789

Exploitant met ICAO_CODE:AAE

Onbekend

a790

Exploitant met ICAO_CODE:AF3

Onbekend

a791

Exploitant met ICAO_CODE:AJT

Onbekend

a793

Exploitant met ICAO_CODE:AME

Onbekend

a794

Exploitant met ICAO_CODE:AMF

Onbekend

a795

Exploitant met ICAO_CODE:AMJ

Onbekend

a799

Exploitant met ICAO_CODE:BCN

Onbekend

a800

Exploitant met ICAO_CODE:BHS

Onbekend

a802

Exploitant met ICAO_CODE:BKS

Onbekend

a806

Exploitant met ICAO_CODE:BRS

Onbekend

a808

Exploitant met ICAO_CODE:BSQ

Onbekend

a809

Exploitant met ICAO_CODE:BUL

Onbekend

a811

Exploitant met ICAO_CODE:CEY

Onbekend

a812

Exploitant met ICAO_CODE:CFC

Onbekend

a814

Exploitant met ICAO_CODE:CFX

Onbekend

a816

Exploitant met ICAO_CODE:CGC

Onbekend

a818

Exploitant met ICAO_CODE:CGQ

Onbekend

a819

Exploitant met ICAO_CODE:CGT

Onbekend

a821

Exploitant met ICAO_CODE:CPT

Onbekend

a823

Exploitant met ICAO_CODE:CSQ

Onbekend

a825

Exploitant met ICAO_CODE:CTL

Onbekend

a826

Exploitant met ICAO_CODE:CTM

Onbekend

a829

Exploitant met ICAO_CODE:CUT

Onbekend

a830

Exploitant met ICAO_CODE:CXP

Onbekend

a833

Exploitant met ICAO_CODE:DEL

Onbekend

a834

Exploitant met ICAO_CODE:DOS

Onbekend

a835

Exploitant met ICAO_CODE:DRA

Onbekend

a836

Exploitant met ICAO_CODE:EGF

Onbekend

a837

Exploitant met ICAO_CODE:EUF

Onbekend

a838

Exploitant met ICAO_CODE:EVO

Onbekend

a839

Exploitant met ICAO_CODE:FAC

Onbekend

a840

Exploitant met ICAO_CODE:FAD

Onbekend

a841

Exploitant met ICAO_CODE:FAE

Onbekend

a842

Exploitant met ICAO_CODE:FAF

Onbekend

a843

Exploitant met ICAO_CODE:FAV

Onbekend

a845

Exploitant met ICAO_CODE:FGH

Onbekend

a846

Exploitant met ICAO_CODE:FGI

Onbekend

a850

Exploitant met ICAO_CODE:FIW

Onbekend

a851

Exploitant met ICAO_CODE:FMI

Onbekend

a852

Exploitant met ICAO_CODE:FNY

Onbekend

a854

Exploitant met ICAO_CODE:FOF

Onbekend

a855

Exploitant met ICAO_CODE:FOG

Onbekend

a856

Exploitant met ICAO_CODE:FOH

Onbekend

a857

Exploitant met ICAO_CODE:FOI

Onbekend

a858

Exploitant met ICAO_CODE:FOT

Onbekend

a860

Exploitant met ICAO_CODE:FW0

Onbekend

a861

Exploitant met ICAO_CODE:FW2

Onbekend

a862

Exploitant met ICAO_CODE:FW4

Onbekend

a864

Exploitant met ICAO_CODE:FWO

Onbekend

a865

Exploitant met ICAO_CODE:FWR

Onbekend

a866

Exploitant met ICAO_CODE:FWU

Onbekend

a867

Exploitant met ICAO_CODE:FWX

Onbekend

a868

Exploitant met ICAO_CODE:FWY

Onbekend

a870

Exploitant met ICAO_CODE:GAF

Onbekend

a871

Exploitant met ICAO_CODE:GFI

Onbekend

a873

Exploitant met ICAO_CODE:GU6

Onbekend

a874

Exploitant met ICAO_CODE:GUF

Onbekend

a875

Exploitant met ICAO_CODE:GUI

Onbekend

a876

Exploitant met ICAO_CODE:GUT

Onbekend

a877

Exploitant met ICAO_CODE:GUY

Onbekend

a878

Exploitant met ICAO_CODE:GWX

Onbekend

a879

Exploitant met ICAO_CODE:HBJ

Onbekend

a880

Exploitant met ICAO_CODE:HDF

Onbekend

a881

Exploitant met ICAO_CODE:HHD

Onbekend

a883

Exploitant met ICAO_CODE:HI6

Onbekend

a884

Exploitant met ICAO_CODE:HI7

Onbekend

a885

Exploitant met ICAO_CODE:HI8

Onbekend

a888

Exploitant met ICAO_CODE:HPJ

Onbekend

a889

Exploitant met ICAO_CODE:HUG

Onbekend

a893

Exploitant met ICAO_CODE:INC

Onbekend

a895

Exploitant met ICAO_CODE:J6A

Onbekend

a896

Exploitant met ICAO_CODE:J6U

Onbekend

a898

Exploitant met ICAO_CODE:J8K

Onbekend

a899

Exploitant met ICAO_CODE:J8S

Onbekend

a900

Exploitant met ICAO_CODE:J8V

Onbekend

a901

Exploitant met ICAO_CODE:KSB

Onbekend

a902

Exploitant met ICAO_CODE:KTM

Onbekend

a903

Exploitant met ICAO_CODE:LAC

Onbekend

a904

Exploitant met ICAO_CODE:LAU

Onbekend

a905

Exploitant met ICAO_CODE:LAV

Onbekend

a906

Exploitant met ICAO_CODE:LDU

Onbekend

a908

Exploitant met ICAO_CODE:LI3

Onbekend

a909

Exploitant met ICAO_CODE:LI4

Onbekend

a910

Exploitant met ICAO_CODE:LI5

Onbekend

a911

Exploitant met ICAO_CODE:LIA

Onbekend

a912

Exploitant met ICAO_CODE:LN3

Onbekend

a914

Exploitant met ICAO_CODE:LN9

Onbekend

a919

Exploitant met ICAO_CODE:MAR

Onbekend

a920

Exploitant met ICAO_CODE:MAW

Onbekend

a921

Exploitant met ICAO_CODE:MEI

Onbekend

a922

Exploitant met ICAO_CODE:MPC

Onbekend

a924

Exploitant met ICAO_CODE:MTN

Onbekend

a926

Exploitant met ICAO_CODE:N11

Onbekend

a927

Exploitant met ICAO_CODE:N12

Onbekend

a931

Exploitant met ICAO_CODE:N17

Onbekend

a933

Exploitant met ICAO_CODE:N20

Onbekend

a934

Exploitant met ICAO_CODE:N21

Onbekend

a935

Exploitant met ICAO_CODE:N22

Onbekend

a937

Exploitant met ICAO_CODE:N24

Onbekend

a938

Exploitant met ICAO_CODE:N26

Onbekend

a939

Exploitant met ICAO_CODE:N27

Onbekend

a940

Exploitant met ICAO_CODE:N28

Onbekend

a941

Exploitant met ICAO_CODE:N30

Onbekend

a943

Exploitant met ICAO_CODE:N32

Onbekend

a944

Exploitant met ICAO_CODE:N33

Onbekend

a945

Exploitant met ICAO_CODE:N34

Onbekend

a946

Exploitant met ICAO_CODE:N35

Onbekend

a948

Exploitant met ICAO_CODE:N37

Onbekend

a949

Exploitant met ICAO_CODE:N39

Onbekend

a950

Exploitant met ICAO_CODE:N40

Onbekend

a951

Exploitant met ICAO_CODE:N41

Onbekend

a952

Exploitant met ICAO_CODE:N42

Onbekend

a953

Exploitant met ICAO_CODE:N43

Onbekend

a954

Exploitant met ICAO_CODE:N47

Onbekend

a955

Exploitant met ICAO_CODE:N48

Onbekend

a956

Exploitant met ICAO_CODE:N49

Onbekend

a959

Exploitant met ICAO_CODE:N51

Onbekend

a960

Exploitant met ICAO_CODE:N52

Onbekend

a965

Exploitant met ICAO_CODE:N59

Onbekend

a967

Exploitant met ICAO_CODE:N61

Onbekend

a968

Exploitant met ICAO_CODE:N64

Onbekend

a969

Exploitant met ICAO_CODE:N65

Onbekend

a970

Exploitant met ICAO_CODE:N66

Onbekend

a971

Exploitant met ICAO_CODE:N67

Onbekend

a972

Exploitant met ICAO_CODE:N68

Onbekend

a973

Exploitant met ICAO_CODE:N70

Onbekend

a974

Exploitant met ICAO_CODE:N71

Onbekend

a975

Exploitant met ICAO_CODE:N72

Onbekend

a978

Exploitant met ICAO_CODE:N76

Onbekend

a980

Exploitant met ICAO_CODE:N78

Onbekend

a984

Exploitant met ICAO_CODE:N81

Onbekend

a987

Exploitant met ICAO_CODE:N85

Onbekend

a988

Exploitant met ICAO_CODE:N86

Onbekend

a990

Exploitant met ICAO_CODE:N88

Onbekend

a992

Exploitant met ICAO_CODE:N93

Onbekend

a993

Exploitant met ICAO_CODE:N94

Onbekend

a994

Exploitant met ICAO_CODE:N95

Onbekend

a996

Exploitant met ICAO_CODE:N97

Onbekend

a997

Exploitant met ICAO_CODE:N98

Onbekend

a999

Exploitant met ICAO_CODE:N9U

Onbekend

a1000

Exploitant met ICAO_CODE:NA0

Onbekend

a1001

Exploitant met ICAO_CODE:NAF

Onbekend

a1002

Exploitant met ICAO_CODE:NCB

Onbekend

a1004

Exploitant met ICAO_CODE:NOA

Onbekend

a1008

Exploitant met ICAO_CODE:OOG

Onbekend

a1009

Exploitant met ICAO_CODE:PAT

Onbekend

a1011

Exploitant met ICAO_CODE:PJW

Onbekend

a1013

Exploitant met ICAO_CODE:PLY

Onbekend

a1015

Exploitant met ICAO_CODE:PRS

Onbekend

a1016

Exploitant met ICAO_CODE:PSE

Onbekend

a1017

Exploitant met ICAO_CODE:PSV

Onbekend

a1019

Exploitant met ICAO_CODE:PTL

Onbekend

a1023

Exploitant met ICAO_CODE:RGF

Onbekend

a1024

Exploitant met ICAO_CODE:RHI

Onbekend

a1026

Exploitant met ICAO_CODE:ROI

Onbekend

a1028

Exploitant met ICAO_CODE:ROR

Onbekend

a1029

Exploitant met ICAO_CODE:ROY

Onbekend

a1031

Exploitant met ICAO_CODE:RUC

Onbekend

a1034

Exploitant met ICAO_CODE:SBH

Onbekend

a1035

Exploitant met ICAO_CODE:SBU

Onbekend

a1036

Exploitant met ICAO_CODE:SER

Onbekend

a1038

Exploitant met ICAO_CODE:SKZ

Onbekend

a1039

Exploitant met ICAO_CODE:SPC

Onbekend

a1040

Exploitant met ICAO_CODE:SSS

Onbekend

a1041

Exploitant met ICAO_CODE:SVD

Onbekend

a1042

Exploitant met ICAO_CODE:TAF

Onbekend

a1044

Exploitant met ICAO_CODE:TIF

Onbekend

a1047

Exploitant met ICAO_CODE:TKE

Onbekend

a1053

Exploitant met ICAO_CODE:TPQ

Onbekend

a1056

Exploitant met ICAO_CODE:TSD

Onbekend

a1059

Exploitant met ICAO_CODE:TX2

Onbekend

a1060

Exploitant met ICAO_CODE:TX8

Onbekend

a1062

Exploitant met ICAO_CODE:V2L

Onbekend

a1063

Exploitant met ICAO_CODE:VEC

Onbekend

a1067

Exploitant met ICAO_CODE:WAJ

Onbekend

a1068

Exploitant met ICAO_CODE:WBS

Onbekend

a1069

Exploitant met ICAO_CODE:WDA

Onbekend

a1071

Exploitant met ICAO_CODE:WIA

Onbekend

a1072

Exploitant met ICAO_CODE:WJA

Onbekend

a1073

Exploitant met ICAO_CODE:WML

Onbekend

a1076

Exploitant met ICAO_CODE:YV1

Onbekend

a1077

Exploitant met ICAO_CODE:YV2

Onbekend

a1097

Exploitant met TAIL NB:3DMRW

Onbekend

a1098

Exploitant met TAIL NB:3DRMW

Onbekend

a1100

Exploitant met TAIL NB:4XCMY

Onbekend

a1085

Exploitant met TAIL NB:6152

Onbekend

a1102

Exploitant met TAIL NB:6VAFW

Onbekend

a1507

Exploitant met TAIL NB:ARBV021

Onbekend

a1509

Exploitant met TAIL NB:BULG001

Onbekend

a1104

Exploitant met TAIL NB:CFFEV

Onbekend

a1105

Exploitant met TAIL NB:CFXCN

Onbekend

a1106

Exploitant met TAIL NB:CGCDS

Onbekend

a1107

Exploitant met TAIL NB:CGCGS

Onbekend

a1108

Exploitant met TAIL NB:CGCMP

Onbekend

a1109

Exploitant met TAIL NB:CGDPF

Onbekend

a1110

Exploitant met TAIL NB:CGJLN

Onbekend

a1111

Exploitant met TAIL NB:CGLBB

Onbekend

a1112

Exploitant met TAIL NB:CGRPM

Onbekend

a1305

Exploitant met TAIL NB:EV0065

Onbekend

a1306

Exploitant met TAIL NB:EV0068

Onbekend

a1511

Exploitant met TAIL NB:FAV4402

Onbekend

a1119

Exploitant met TAIL NB:FGIEI

Onbekend

a1121

Exploitant met TAIL NB:FGVML

Onbekend

a1123

Exploitant met TAIL NB:FOHQK

Onbekend

a1125

Exploitant met TAIL NB:FOIJF

Onbekend

a1126

Exploitant met TAIL NB:FOIJH

Onbekend

a1127

Exploitant met TAIL NB:FOIJK

Onbekend

a1128

Exploitant met TAIL NB:FOIXD

Onbekend

a1129

Exploitant met TAIL NB:FOPTP

Onbekend

a1130

Exploitant met TAIL NB:FORTE

Onbekend

a1131

Exploitant met TAIL NB:FOTAG

Onbekend

a1132

Exploitant met TAIL NB:FOTKE

Onbekend

a1133

Exploitant met TAIL NB:FRA10

Onbekend

a1134

Exploitant met TAIL NB:FRA12

Onbekend

a1135

Exploitant met TAIL NB:FRAAD

Onbekend

a1136

Exploitant met TAIL NB:FRAAG

Onbekend

a1137

Exploitant met TAIL NB:FRADA

Onbekend

a1138

Exploitant met TAIL NB:FRADB

Onbekend

a1139

Exploitant met TAIL NB:FRADC

Onbekend

a1141

Exploitant met TAIL NB:FRAFQ

Onbekend

a1142

Exploitant met TAIL NB:FRAGL

Onbekend

a1143

Exploitant met TAIL NB:FRAGX

Onbekend

a1086

Exploitant met TAIL NB:FRAI

Onbekend

a1145

Exploitant met TAIL NB:FRAIE

Onbekend

a1309

Exploitant met TAIL NB:FRAIIN

Onbekend

a1146

Exploitant met TAIL NB:FRAIJ

Onbekend

a1147

Exploitant met TAIL NB:FRAIL

Onbekend

a1148

Exploitant met TAIL NB:FRAIN

Onbekend

a1149

Exploitant met TAIL NB:FRAIO

Onbekend

a1150

Exploitant met TAIL NB:FRAIQ

Onbekend

a1151

Exploitant met TAIL NB:FRAIT

Onbekend

a1152

Exploitant met TAIL NB:FRAIZ

Onbekend

a1153

Exploitant met TAIL NB:FRAJA

Onbekend

a1154

Exploitant met TAIL NB:FRAJB

Onbekend

a1157

Exploitant met TAIL NB:FRAPO

Onbekend

a1088

Exploitant met TAIL NB:FRAZ

Onbekend

a1162

Exploitant met TAIL NB:FRAZP

Onbekend

a1164

Exploitant met TAIL NB:FRAZZ

Onbekend

a1165

Exploitant met TAIL NB:FRBFA

Onbekend

a1166

Exploitant met TAIL NB:FRBFB

Onbekend

a1171

Exploitant met TAIL NB:FWFBW

Onbekend

a1174

Exploitant met TAIL NB:FZBCF

Onbekend

a1176

Exploitant met TAIL NB:GGALX

Onbekend

a1177

Exploitant met TAIL NB:GSYLJ

Onbekend

a1180

Exploitant met TAIL NB:HBIFJ

Onbekend

a1181

Exploitant met TAIL NB:HBIUX

Onbekend

a1182

Exploitant met TAIL NB:HBJEI

Onbekend

a1183

Exploitant met TAIL NB:HBJRS

Onbekend

a1184

Exploitant met TAIL NB:HHDMX

Onbekend

a1513

Exploitant met TAIL NB:HI719CT

Onbekend

a1186

Exploitant met TAIL NB:HI772

Onbekend

a1187

Exploitant met TAIL NB:HI840

Onbekend

a1188

Exploitant met TAIL NB:HI851

Onbekend

a1519

Exploitant met TAIL NB:HK4492X

Onbekend

a1520

Exploitant met TAIL NB:HK4493X

Onbekend

a1190

Exploitant met TAIL NB:LVRED

Onbekend

a1313

Exploitant met TAIL NB:N109JZ

Onbekend

a1192

Exploitant met TAIL NB:N10SA

Onbekend

a1314

Exploitant met TAIL NB:N110HA

Onbekend

a1321

Exploitant met TAIL NB:N129WA

Onbekend

a1322

Exploitant met TAIL NB:N139CF

Onbekend

a1323

Exploitant met TAIL NB:N143GA

Onbekend

a1193

Exploitant met TAIL NB:N14CG

Onbekend

a1324

Exploitant met TAIL NB:N150LR

Onbekend

a1523

Exploitant met TAIL NB:N1610PR

Onbekend

a1326

Exploitant met TAIL NB:N163PA

Onbekend

a1194

Exploitant met TAIL NB:N173S

Onbekend

a1328

Exploitant met TAIL NB:N177EL

Onbekend

a1329

Exploitant met TAIL NB:N179AE

Onbekend

a1330

Exploitant met TAIL NB:N182GX

Onbekend

a1195

Exploitant met TAIL NB:N184R

Onbekend

a1196

Exploitant met TAIL NB:N193F

Onbekend

a1197

Exploitant met TAIL NB:N19QC

Onbekend

a1089

Exploitant met TAIL NB:N1DG

Onbekend

a1331

Exploitant met TAIL NB:N201CR

Onbekend

a1333

Exploitant met TAIL NB:N218EC

Onbekend

a1334

Exploitant met TAIL NB:N221AL

Onbekend

a1335

Exploitant met TAIL NB:N221DG

Onbekend

a1336

Exploitant met TAIL NB:N221QS

Onbekend

a1337

Exploitant met TAIL NB:N229BP

Onbekend

a1198

Exploitant met TAIL NB:N22EM

Onbekend

a1340

Exploitant met TAIL NB:N245US

Onbekend

a1199

Exploitant met TAIL NB:N24ET

Onbekend

a1200

Exploitant met TAIL NB:N24KW

Onbekend

a1201

Exploitant met TAIL NB:N24UD

Onbekend

a1202

Exploitant met TAIL NB:N260V

Onbekend

a1341

Exploitant met TAIL NB:N262QS

Onbekend

a1342

Exploitant met TAIL NB:N267BB

Onbekend

a1343

Exploitant met TAIL NB:N285CP

Onbekend

a1344

Exploitant met TAIL NB:N296QS

Onbekend

a1090

Exploitant met TAIL NB:N2JR

Onbekend

a1345

Exploitant met TAIL NB:N305EJ

Onbekend

a1348

Exploitant met TAIL NB:N315FV

Onbekend

a1349

Exploitant met TAIL NB:N316NE

Onbekend

a1206

Exploitant met TAIL NB:N31GA

Onbekend

a1352

Exploitant met TAIL NB:N323LB

Onbekend

a1354

Exploitant met TAIL NB:N325FX

Onbekend

a1207

Exploitant met TAIL NB:N326N

Onbekend

a1355

Exploitant met TAIL NB:N328JK

Onbekend

a1357

Exploitant met TAIL NB:N339BA

Onbekend

a1358

Exploitant met TAIL NB:N344AA

Onbekend

a1359

Exploitant met TAIL NB:N345AA

Onbekend

a1360

Exploitant met TAIL NB:N350JS

Onbekend

a1361

Exploitant met TAIL NB:N358WC

Onbekend

a1362

Exploitant met TAIL NB:N364QS

Onbekend

a1364

Exploitant met TAIL NB:N373RS

Onbekend

a1366

Exploitant met TAIL NB:N393BD

Onbekend

a1367

Exploitant met TAIL NB:N393BZ

Onbekend

a1211

Exploitant met TAIL NB:N398W

Onbekend

a1370

Exploitant met TAIL NB:N3DMRT

Onbekend

a1371

Exploitant met TAIL NB:N4009L

Onbekend

a1373

Exploitant met TAIL NB:N404HG

Onbekend

a1374

Exploitant met TAIL NB:N404JW

Onbekend

a1212

Exploitant met TAIL NB:N40PK

Onbekend

a1375

Exploitant met TAIL NB:N414RF

Onbekend

a1376

Exploitant met TAIL NB:N416BD

Onbekend

a1378

Exploitant met TAIL NB:N41972

Onbekend

a1379

Exploitant met TAIL NB:N424QS

Onbekend

a1380

Exploitant met TAIL NB:N426RJ

Onbekend

a1381

Exploitant met TAIL NB:N4297N

Onbekend

a1382

Exploitant met TAIL NB:N434SB

Onbekend

a1385

Exploitant met TAIL NB:N458PE

Onbekend

a1391

Exploitant met TAIL NB:N491AN

Onbekend

a1091

Exploitant met TAIL NB:N4EA

Onbekend

a1392

Exploitant met TAIL NB:N5000X

Onbekend

a1394

Exploitant met TAIL NB:N502JL

Onbekend

a1398

Exploitant met TAIL NB:N512FX

Onbekend

a1399

Exploitant met TAIL NB:N515LR

Onbekend

a1404

Exploitant met TAIL NB:N544LR

Onbekend

a1405

Exploitant met TAIL NB:N547LR

Onbekend

a1214

Exploitant met TAIL NB:N54CC

Onbekend

a1406

Exploitant met TAIL NB:N555GL

Onbekend

a1407

Exploitant met TAIL NB:N561CM

Onbekend

a1410

Exploitant met TAIL NB:N590FA

Onbekend

a1412

Exploitant met TAIL NB:N601JE

Onbekend

a1414

Exploitant met TAIL NB:N601VH

Onbekend

a1416

Exploitant met TAIL NB:N604HC

Onbekend

a1417

Exploitant met TAIL NB:N610PR

Onbekend

a1418

Exploitant met TAIL NB:N614BA

Onbekend

a1419

Exploitant met TAIL NB:N614FX

Onbekend

a1420

Exploitant met TAIL NB:N640QS

Onbekend

a1421

Exploitant met TAIL NB:N650AL

Onbekend

a1217

Exploitant met TAIL NB:N65RZ

Onbekend

a1422

Exploitant met TAIL NB:N668MP

Onbekend

a1424

Exploitant met TAIL NB:N671RW

Onbekend

a1425

Exploitant met TAIL NB:N676GH

Onbekend

a1219

Exploitant met TAIL NB:N67GW

Onbekend

a1426

Exploitant met TAIL NB:N682DB

Onbekend

a1427

Exploitant met TAIL NB:N682QS

Onbekend

a1428

Exploitant met TAIL NB:N684QS

Onbekend

a1429

Exploitant met TAIL NB:N700MP

Onbekend

a1430

Exploitant met TAIL NB:N700NY

Onbekend

a1431

Exploitant met TAIL NB:N711NK

Onbekend

a1432

Exploitant met TAIL NB:N719JP

Onbekend

a1221

Exploitant met TAIL NB:N71NK

Onbekend

a1222

Exploitant met TAIL NB:N71PG

Onbekend

a1433

Exploitant met TAIL NB:N721QS

Onbekend

a1434

Exploitant met TAIL NB:N724YS

Onbekend

a1437

Exploitant met TAIL NB:N729TA

Onbekend

a1441

Exploitant met TAIL NB:N7643U

Onbekend

a1442

Exploitant met TAIL NB:N767FA

Onbekend

a1445

Exploitant met TAIL NB:N797CB

Onbekend

a1446

Exploitant met TAIL NB:N799WW

Onbekend

a1447

Exploitant met TAIL NB:N800EL

Onbekend

a1448

Exploitant met TAIL NB:N800KS

Onbekend

a1449

Exploitant met TAIL NB:N800WA

Onbekend

a1450

Exploitant met TAIL NB:N801PN

Onbekend

a1453

Exploitant met TAIL NB:N841WS

Onbekend

a1454

Exploitant met TAIL NB:N855QS

Onbekend

a1224

Exploitant met TAIL NB:N876H

Onbekend

a1460

Exploitant met TAIL NB:N888AQ

Onbekend

a1461

Exploitant met TAIL NB:N889NC

Onbekend

a1462

Exploitant met TAIL NB:N890CW

Onbekend

a1463

Exploitant met TAIL NB:N898EW

Onbekend

a1225

Exploitant met TAIL NB:N900Q

Onbekend

a1465

Exploitant met TAIL NB:N901QS

Onbekend

a1466

Exploitant met TAIL NB:N9053T

Onbekend

a1467

Exploitant met TAIL NB:N908JB

Onbekend

a1226

Exploitant met TAIL NB:N90AJ

Onbekend

a1469

Exploitant met TAIL NB:N913QS

Onbekend

a1470

Exploitant met TAIL NB:N916LX

Onbekend

a1228

Exploitant met TAIL NB:N91LA

Onbekend

a1471

Exploitant met TAIL NB:N921CC

Onbekend

a1472

Exploitant met TAIL NB:N926QS

Onbekend

a1473

Exploitant met TAIL NB:N929JH

Onbekend

a1475

Exploitant met TAIL NB:N934QS

Onbekend

a1229

Exploitant met TAIL NB:N93LA

Onbekend

a1476

Exploitant met TAIL NB:N948QS

Onbekend

a1230

Exploitant met TAIL NB:N94LA

Onbekend

a1477

Exploitant met TAIL NB:N951DB

Onbekend

a1479

Exploitant met TAIL NB:N958QS

Onbekend

a1480

Exploitant met TAIL NB:N960QS

Onbekend

a1481

Exploitant met TAIL NB:N964QS

Onbekend

a1232

Exploitant met TAIL NB:N96NB

Onbekend

a1483

Exploitant met TAIL NB:N977CP

Onbekend

a1486

Exploitant met TAIL NB:N989AL

Onbekend

a1234

Exploitant met TAIL NB:N98CG

Onbekend

a1235

Exploitant met TAIL NB:N990M

Onbekend

a1487

Exploitant met TAIL NB:N995CR

Onbekend

a1488

Exploitant met TAIL NB:N997QS

Onbekend

a1236

Exploitant met TAIL NB:N99CN

Onbekend

a1237

Exploitant met TAIL NB:NASA4

Onbekend

a1238

Exploitant met TAIL NB:NXF61

Onbekend

a1239

Exploitant met TAIL NB:OOGML

Onbekend

a1240

Exploitant met TAIL NB:OYWET

Onbekend

a1241

Exploitant met TAIL NB:P4FLY

Onbekend

a1246

Exploitant met TAIL NB:PPEIC

Onbekend

a1248

Exploitant met TAIL NB:PPETR

Onbekend

a1251

Exploitant met TAIL NB:PPMIS

Onbekend

a1252

Exploitant met TAIL NB:PRAIN

Onbekend

a1255

Exploitant met TAIL NB:PRDRI

Onbekend

a1257

Exploitant met TAIL NB:PRODT

Onbekend

a1258

Exploitant met TAIL NB:PRSCE

Onbekend

a1260

Exploitant met TAIL NB:PRXDY

Onbekend

a1263

Exploitant met TAIL NB:PTLMS

Onbekend

a1264

Exploitant met TAIL NB:PTLNC

Onbekend

a1266

Exploitant met TAIL NB:PTLUK

Onbekend

a1267

Exploitant met TAIL NB:PTORA

Onbekend

a1269

Exploitant met TAIL NB:PTSCR

Onbekend

a1274

Exploitant met TAIL NB:PTWJS

Onbekend

a1278

Exploitant met TAIL NB:PTXGS

Onbekend

a1280

Exploitant met TAIL NB:PTZMA

Onbekend

a1282

Exploitant met TAIL NB:RSSA1

Onbekend

a1525

Exploitant met TAIL NB:SHELL01

Onbekend

a1526

Exploitant met TAIL NB:TIF375A

Onbekend

a1284

Exploitant met TAIL NB:TZTAC

Onbekend

a1285

Exploitant met TAIL NB:UJT17

Onbekend

a1490

Exploitant met TAIL NB:UJT300

Onbekend

a1286

Exploitant met TAIL NB:UN450

Onbekend

a1287

Exploitant met TAIL NB:VHTGG

Onbekend

a1288

Exploitant met TAIL NB:VPBDB

Onbekend

a1289

Exploitant met TAIL NB:VPBJV

Onbekend

a1290

Exploitant met TAIL NB:VPBMS

Onbekend

a1294

Exploitant met TAIL NB:VPCVI

Onbekend

a1295

Exploitant met TAIL NB:XAAEX

Onbekend

a1297

Exploitant met TAIL NB:XAESC

Onbekend

a1300

Exploitant met TAIL NB:XARYB

Onbekend

a1301

Exploitant met TAIL NB:YRCJF

Onbekend

a1528

Exploitant met TAIL NB:YV1004C

Onbekend

a1491

Exploitant met TAIL NB:YV1005

Onbekend

a1492

Exploitant met TAIL NB:YV1008

Onbekend

a1493

Exploitant met TAIL NB:YV1009

Onbekend

a1494

Exploitant met TAIL NB:YV1010

Onbekend

a1495

Exploitant met TAIL NB:YV1083

Onbekend

a1496

Exploitant met TAIL NB:YV1401

Onbekend

a1497

Exploitant met TAIL NB:YV1495

Onbekend

a1498

Exploitant met TAIL NB:YV1496

Onbekend

a1499

Exploitant met TAIL NB:YV1850

Onbekend

a1500

Exploitant met TAIL NB:YV1929

Onbekend

a1501

Exploitant met TAIL NB:YV2040

Onbekend

a1502

Exploitant met TAIL NB:YV2073

Onbekend

a1505

Exploitant met TAIL NB:YV2421

Onbekend

a1506

Exploitant met TAIL NB:YV2422

Onbekend

a1533

Exploitant met TAIL NB:YV292CP

Onbekend

a1534

Exploitant met TAIL NB:YV450CP

Onbekend

a1535

Exploitant met TAIL NB:YV455CP

Onbekend

a1537

Exploitant met TAIL NB:YV778CP

Onbekend

a1302

Exploitant met TAIL NB:ZSEPB

Onbekend

a1303

Exploitant met TAIL NB:ZSOEE

Onbekend

a1304

Exploitant met TAIL NB:ZSPZA

Onbekend


IERLAND

Code

Vliegtuigexploitant

Thuisstaat van de exploitant

32901

142955 ONTARIO LTD

CANADA

33725

ADVANCED AIR MGMT

VERENIGDE STATEN

131

AER ARANN

IERLAND

132

AER LINGUS

IERLAND

29293

AERO TIMBER PARTNERS

VERENIGDE STATEN

23714

AERO TOY STORE

VERENIGDE STATEN

29670

AERO WAYS

VERENIGDE STATEN

7265

AEROLINEAS MARCOS

MEXICO

28752

AEROMANAGMENT GROUP

VERENIGDE STATEN

32481

AIR 26

ANGOLA

32813

AIR BLESSING

VERENIGDE STATEN

298

AIR CONTRACTORS

IERLAND

31763

AIR PARTNER