ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.192.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 192

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
24 juli 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 645/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 646/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) met betrekking tot de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2010 betreffende het gedeelde gebruik van middelen binnen het huishouden

3

 

*

Verordening (EG) nr. 647/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Brněnské pivo of Starobrněnské pivo (BGA))

11

 

*

Verordening (EG) nr. 648/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van het uiteindelijke steunbedrag voor gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 2008/2009

13

 

*

Verordening (EG) nr. 649/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot aanpassing van bepaalde vangstquota voor 2009 in het kader van het meerjarenbeheer van de vangstquota

14

 

 

Verordening (EG) nr. 650/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor boter in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

42

 

 

Verordening (EG) nr. 651/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

44

 

 

Verordening (EG) nr. 652/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

45

 

 

Verordening (EG) nr. 653/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector vlees van pluimvee

47

 

 

Verordening (EG) nr. 654/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

49

 

 

Verordening (EG) nr. 655/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector varkensvlees

53

 

 

Verordening (EG) nr. 656/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

55

 

 

Verordening (EG) nr. 657/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

57

 

 

Verordening (EG) nr. 658/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor boter voor de 9e bijzondere inschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 186/2009 geopende openbare inschrijving

59

 

 

Verordening (EG) nr. 659/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor mageremelkpoeder voor de 7e bijzondere inschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 310/2009 geopende openbare inschrijving

60

 

*

Verordening (EG) nr. 660/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwe leng in EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VI, VII door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

61

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Besluit 2009/558/GBVB van de Raad van 16 maart 2009 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling van gerubriceerde gegevens tussen de Europese Unie en Israël

63

Overeenkomst inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling van gerubriceerde gegevens tussen de Europese Unie en Israël

64

 

 

2009/559/GBVB

 

*

Besluit Atalanta/6/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité van 22 juli 2009 tot benoeming van de commandant van de strijdkrachten van de Europese Unie voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta)

68

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/1


VERORDENING (EG) Nr. 645/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 juli 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/3


VERORDENING (EG) Nr. 646/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) met betrekking tot de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2010 betreffende het gedeelde gebruik van middelen binnen het huishouden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) (1), en met name op artikel 15, lid 2, onder f),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1177/2003 is een gemeenschappelijk kader voor de systematische productie van communautaire statistieken over inkomens en levensomstandigheden vastgesteld, dat vergelijkbare en actuele transversale en longitudinale gegevens over de inkomens en over de omvang en structuur van armoede en sociale uitsluiting op nationaal en Europees niveau omvat.

(2)

Op grond van artikel 15, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1177/2003 zijn uitvoeringsmaatregelen noodzakelijk voor de lijst van secundaire doelgebieden en -variabelen die jaarlijks moeten worden opgenomen in het transversale gedeelte van de EU-SILC. Voor 2010 moet de lijst van secundaire doelvariabelen die is opgenomen in de module over het gedeelde gebruik van middelen binnen het huishouden, worden vastgesteld, samen met de overeenkomstige codes en definities van de variabelen.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad (2),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst van secundaire doelvariabelen met hun codes en definities voor de module 2010 inzake het gedeelde gebruik van middelen binnen het huishouden, die moet worden opgenomen in het transversale gedeelte van de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wordt in de bijlage vastgesteld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 165 van 3.7.2003, blz. 1.

(2)  PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.


BIJLAGE

Voor de toepassing van deze verordening zijn de volgende eenheden, wijzen van gegevensverzameling, referentieperioden en regelingen voor de toezending van gegevens van toepassing.

1.   Eenheden

De zeven verplichte variabelen betreffende de regeling voor en het beheer van de financiën van het huishouden worden op het niveau van het huishouden gevraagd.

Alle andere in deze module opgenomen variabelen moeten op individueel niveau worden gevraagd en hebben de huidige situatie als referentieperiode. Zij hebben betrekking op twee verschillende soorten eenheden.

De variabelen betreffende de bijdrage aan het gemeenschappelijke budget van het huishouden, de toegang tot een bankrekening, de mogelijkheid om over uitgaven te beslissen, de tijdsbesteding en de uitgaven moeten worden verstrekt voor alle personen die op het ogenblik van de enquête lid van het huishouden zijn of, indien van toepassing, voor alle geselecteerde respondenten van 16 jaar of ouder die in een huishouden met ten minste twee personen van 16 jaar of ouder wonen.

De variabelen betreffende het nemen van beslissingen (zowel specifieke als algemene) en de tijd gedurende welke de partners samenwonen moeten worden verstrekt voor alle personen die op het ogenblik van de enquête lid van het huishouden zijn of, indien van toepassing, voor alle geselecteerde respondenten van 16 jaar of ouder die met een partner samenwonen.

2.   Wijzen van gegevensverzameling

Voor variabelen op het niveau van het huishouden (deel 1 van onderstaande lijst) worden de gegevens verzameld door middel van een persoonlijk interview met de respondent van het huishouden.

Voor variabelen op individueel niveau (delen 2 en 3 van onderstaande lijst) worden de gegevens verzameld door middel van een persoonlijk interview met alle personen van 16 jaar of ouder die op het ogenblik van de enquête lid van het huishouden zijn of, indien van toepassing, met de geselecteerde respondent van het huishouden.

Op grond van de kenmerken van de te verzamelen informatie zijn alleen persoonlijke interviews toegestaan (of, bij wijze van uitzondering, een interview met een vervanger als de persoon tijdelijk afwezig is of niet ondervraagd kan worden).

3.   Referentieperiode

Alle doelvariabelen hebben betrekking op de huidige situatie als referentieperiode.

4.   Toezending van gegevens aan Eurostat

De secundaire doelvariabelen over het „gedeelde gebruik van middelen binnen het huishouden” worden naar Eurostat verzonden in het bestand met gegevens over het huishouden (H) of in het bestand met individuele gegevens (P), na de primaire doelvariabelen.

GEBIEDEN EN LIJST VAN DOELVARIABELEN

Module 2010

Gedeeld gebruik van middelen binnen het huishouden

Naam variabele

Code

Doelvariabele

1.    Vragen op het niveau van het huishouden — verplicht

HA010

 

Regeling voor de financiën van het huishouden

1

Wij behandelen alle inkomens als gemeenschappelijke middelen

2

Wij behandelen sommige inkomens als gemeenschappelijke middelen en de rest als persoonlijke middelen

3

Wij behandelen alle inkomens als persoonlijke middelen van de persoon die ze ontvangt

4

Wij ontvangen geen inkomen in het huishouden

HA010_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

HA020

 

Beheer van de gemeenschappelijke financiën van het huishouden

1

Een of meer leden van het huishouden

2

Ten minste één persoon binnen het huishouden en ten minste één persoon buiten het huishouden is betrokken bij het beheer van de gemeenschappelijke financiën van het huishouden

3

Niemand binnen het huishouden en ten minste één persoon buiten het huishouden is betrokken bij het beheer van de gemeenschappelijke financiën van het huishouden

4

Er zijn geen gemeenschappelijke financiën van het huishouden

HA020_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

HA030

 

Identificatienummer van persoon 1 die de financiën van het huishouden beheert

Identificatienr.

Persoonlijk identificatienummer van persoon 1

HA030_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

HA020≠1,2

HA040

 

Identificatienummer van persoon 2 die de financiën van het huishouden beheert

Identificatienr.

Persoonlijk identificatienummer van persoon 2

HA040_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

HA020≠1,2 of minder dan twee personen binnen het huishouden betrokken bij het beheer van de financiën van het huishouden

HA050

 

Identificatienummer van persoon 3 die de financiën van het huishouden beheert

Identificatienr.

Persoonlijk identificatienummer van persoon 3

HA050_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

HA020≠1,2 of minder dan drie personen binnen het huishouden betrokken bij het beheer van de financiën van het huishouden

HA060

 

Identificatienummer van persoon 4 die de financiën van het huishouden beheert

Identificatienr.

Persoonlijk identificatienummer van persoon 4

HA060_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

HA020≠1,2 of minder dan vier personen binnen het huishouden betrokken bij het beheer van de financiën van het huishouden

HA070

 

Identificatienummer van persoon 5 die de financiën van het huishouden beheert

Identificatienr.

Persoonlijk identificatienummer van persoon 5

HA070_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

HA020≠1,2 of minder dan vijf personen binnen het huishouden betrokken bij het beheer van de financiën van het huishouden

2.    Vragen op individueel niveau — verplicht

PA010

 

Deel van het persoonlijke inkomen dat apart wordt gehouden van het gemeenschappelijke budget van het huishouden

1

Mijn volledige persoonlijke inkomen

2

Meer dan de helft van mijn persoonlijke inkomen

3

Ongeveer de helft van mijn persoonlijke inkomen

4

Minder dan de helft van mijn persoonlijke inkomen

5

Geen

6

De respondent heeft geen persoonlijk inkomen

PA010_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

PA020

 

Toegang tot een bankrekening

1

Ja

2

Neen

PA020_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

PA030

 

Nemen van beslissingen over de dagelijkse inkopen

1

Vooral ik

2

Gelijk verdeeld

3

Vooral mijn partner

PA030_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

Respondent maakt geen deel uit van een paar dat in het huishouden woont (RB240_F=-2)

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

PA040

 

Nemen van beslissingen over belangrijke uitgaven voor de kinderen

1

Vooral ik

2

Gelijk verdeeld

3

Vooral mijn partner

PA040_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

Respondent maakt geen deel uit van een paar dat in het huishouden woont (RB240_F=-2) of paar niet verantwoordelijk voor de kinderen (grootouders, alleenstaande ouder die bij een paar woont)

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden, huishouden zonder kind onder 16 jaar of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

PA050

 

Nemen van beslissingen over dure aankopen van duurzame consumptiegoederen en meubelen

1

Vooral ik

2

Gelijk verdeeld

3

Vooral mijn partner

4

Is nooit voorgekomen

PA050_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

Respondent maakt geen deel uit van een paar dat in het huishouden woont (RB240_F=-2)

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

PA060

 

Nemen van beslissingen over het lenen van geld

1

Vooral ik

2

Gelijk verdeeld

3

Vooral mijn partner

4

Is nooit voorgekomen

PA060_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

Respondent maakt geen deel uit van een paar dat in het huishouden woont (RB240_F=-2)

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

PA070

 

Nemen van beslissingen over het gebruik van spaargeld

1

Vooral ik

2

Gelijk verdeeld

3

Vooral mijn partner

4

Wij hebben geen (gemeenschappelijk) spaargeld

5

Is nooit voorgekomen

PA070_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

Respondent maakt geen deel uit van een paar dat in het huishouden woont (RB240_F=-2)

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

PA080

 

Nemen van beslissingen — algemeen

1

Vooral ik

2

Gelijk verdeeld

3

Vooral mijn partner

PA080_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

Respondent maakt geen deel uit van een paar dat in het huishouden woont (RB240_F=-2)

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

PA090

 

Mogelijkheid om te beslissen over uitgaven voor uw eigen persoonlijk gebruik, uw vrijetijdsactiviteiten en hobby’s

1

Ja, altijd of bijna altijd

2

Ja, soms

3

Nooit of bijna nooit

PA090_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

PA100

 

Mogelijkheid om te beslissen over aankopen voor de kinderen (met inbegrip van het geven van zakgeld)

1

Ja, altijd of bijna altijd

2

Ja, soms

3

Nooit of bijna nooit

PA100_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden, huishouden zonder kind onder 16 jaar of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

PA110

 

Tijd gedurende welke de partners samenwonen

0-99

Aantal jaren

PA110_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

N.v.t. (geen partner of partner is geen lid van het huishouden)

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

3.    Vragen op individueel niveau — facultatief

PA120

 

Reistijd naar en van het werk

0-99

Uren per week

PA120_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-2

N.v.t. (PL030≠1,2)

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

-5

Niet gevraagd

PA130

 

Tijd besteed aan vrijetijdsactiviteiten

0-99

Uren per week

PA130_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

-5

Niet gevraagd

PA140

 

Tijd besteed aan huishoudelijk werk, zorg voor de kinderen en zorg voor andere personen ten laste

0-99

Uren per week

PA140_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

-5

Niet gevraagd

PA150

 

Per maand voor eigen gebruik besteed geld

0+

Nationale valuta per maand

PA150_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

-5

Niet gevraagd

PA160

 

Per maand door de geïnterviewde persoon voor de kinderen besteed geld

0+

Nationale valuta per maand

PA160_F

1

Variabele ingevuld

-1

Ontbreekt

-3

Niet-geselecteerde respondent

-4

Eenpersoonshuishouden of geen kinderen onder 16 jaar in het huishouden of huishouden met minder dan twee personen van 16 jaar of ouder

-5

Niet gevraagd


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/11


VERORDENING (EG) Nr. 647/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Brněnské pivo of Starobrněnské pivo (BGA))

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 7, lid 4, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, eerste alinea, en ter uitvoering van artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de door Tsjechië ingediende aanvraag tot registratie van de benaming „Brněnské pivo” of „Starobrněnské pivo” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006, moet deze benaming worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage vermelde benaming wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(2)  PB C 310 van 5.12.2008, blz. 25.


BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 510/2006 genoemde levensmiddelen:

Categorie 2.1.   Bier

TSJECHIË

Brněnské pivo of Starobrněnské pivo (BGA)


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/13


VERORDENING (EG) Nr. 648/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot vaststelling van het uiteindelijke steunbedrag voor gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 2008/2009

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 90, onder c), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 88, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is het steunbedrag voor gedroogde voedergewassen opgenomen dat aan de verwerkingsbedrijven moet worden betaald met inachtneming van de in artikel 89 van die verordening vastgestelde gegarandeerde maximumhoeveelheid.

(2)

Overeenkomstig artikel 33, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 382/2005 van de Commissie van 7 maart 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1786/2003 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen (2), hebben de lidstaten aan de Commissie meegedeeld voor welke hoeveelheden voedergewassen het recht op steun voor het verkoopseizoen 2008/2009 is erkend. Uit deze mededelingen blijkt dat de gegarandeerde maximumhoeveelheid voor gedroogde voedergewassen niet is overschreden.

(3)

Het steunbedrag voor gedroogde voedergewassen bedraagt derhalve 33 EUR per ton, zoals is bepaald in artikel 88, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 2008/2009 wordt het definitieve steunbedrag voor gedroogde voedergewassen vastgesteld op 33 EUR per ton.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 61 van 8.3.2005, blz. 4.


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/14


VERORDENING (EG) Nr. 649/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot aanpassing van bepaalde vangstquota voor 2009 in het kader van het meerjarenbeheer van de vangstquota

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 23, lid 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad van 6 mei 1996 tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC’s en quota (2), en met name op artikel 4, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 23, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 verlaagt de Commissie, wanneer zij vaststelt dat een lidstaat de hem toegewezen vangstmogelijkheden heeft overschreden, de toekomstige vangstmogelijkheden van die lidstaat.

(2)

In artikel 5 van Verordening (EG) nr. 847/96 zijn de criteria voor die verlagingen vastgesteld, alsmede de voorwaarden waaronder de Commissie die kan toepassen.

(3)

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 kunnen de lidstaten de Commissie vóór 31 oktober van het jaar waarvoor het quotum geldt, verzoeken een gedeelte van hun quotum, dat ten hoogste 10 % mag bedragen, over te dragen naar het volgende jaar. De Commissie verhoogt het betrokken quotum voor het volgende jaar met het overgedragen gedeelte.

(4)

In Verordening (EG) nr. 2015/2006 van de Raad van 19 december 2006 tot vaststelling, voor 2007 en 2008, van de vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Gemeenschap voor bepaalde bestanden van diepzeevissen (3), Verordening (EG) nr. 1404/2007 van de Raad van 26 november 2007 tot vaststelling, voor 2008, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (4), Verordening (EG) nr. 1579/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot vaststelling, voor 2008, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Zwarte Zee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (5) en Verordening (EG) nr. 40/2008 van de Raad van 16 januari 2008 tot vaststelling, voor 2008, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (6), zijn voor bepaalde bestanden quota voor 2008 vastgesteld en is gespecificeerd welke bestanden onder de bij Verordening (EG) nr. 847/96 vastgestelde maatregelen kunnen vallen.

(5)

In Verordening (EG) nr. 1139/2008 van de Raad van 10 november 2008 tot vaststelling, voor 2009, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden welke in de Zwarte Zee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (7), Verordening (EG) nr. 1359/2008 van de Raad van 28 november 2008 tot vaststelling, voor 2009 en 2010, van de vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Gemeenschap voor bepaalde bestanden van diepzeevissen (8), Verordening (EG) nr. 1322/2008 van de Raad van 28 november 2008 tot vaststelling, voor 2009, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (9) en Verordening (EG) nr. 43/2009 van de Raad van 16 januari 2009 tot vaststelling, voor 2009, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (10), zijn voor bepaalde bestanden quota voor 2009 vastgesteld.

(6)

Voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland en voor Polen zijn sommige van die quota voor 2009 aangepast bij Verordening (EG) nr. 147/2007 van de Commissie van 15 februari 2007 tot aanpassing van bepaalde vangstquota voor de periode van 2007 tot en met 2012 overeenkomstig artikel 23, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (11) en bij Verordening (EG) nr. 635/2008 van de Commissie van 3 juli 2008 houdende aanpassing, op grond van Verordening (EG) nr. 338/2008 van de Raad, van de aan Polen toe te wijzen quota voor de vangst van kabeljauw in de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) in de periode 2008-2011 (12).

(7)

Sommige lidstaten hebben vóór 31 oktober 2008 op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 verzocht een gedeelte van hun quota voor 2008 in te houden en naar het volgende jaar over te dragen. Met inachtneming van de in die verordening vermelde grenzen moeten de quota voor 2009 met de ingehouden hoeveelheden worden verhoogd.

(8)

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 847/96 moet op de nationale quota voor 2009 een verlaging worden toegepast die gelijkwaardig is aan de overschrijding. Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 moet een gewogen verlaging worden toegepast op de nationale quota voor 2009 in het geval dat de toegestane aanvoer van bepaalde in de Verordeningen (EG) nr. 2015/2006, (EG) nr. 1404/2007, (EG) nr. 1579/2007 en (EG) nr. 40/2008 genoemde bestanden in 2008 is overschreden.

(9)

Voor een aantal lidstaten moeten verlagingen worden toegepast die hoger zijn dan hun quota voor 2009. Gelet op de voorschriften van artikel 23, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 is het dienstig om, met het oog op gelijke behandeling van de lidstaten en teneinde op doeltreffende wijze bij te dragen tot de instandhouding van de visbestanden via een zo volledig mogelijke compensatie van de overbevissing in het verleden, ervoor te zorgen dat ook in die gevallen de volledige hoeveelheid in mindering wordt gebracht. Bijgevolg mag het de vaartuigen van de betrokken lidstaten niet worden toegestaan om in 2009 in de betrokken gebieden op de betrokken soorten te vissen en moeten de nog resterende in mindering te brengen hoeveelheden in de daaropvolgende jaren worden afgetrokken. De Commissie moet dan ook, volgens de in artikel 23, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 bedoelde procedure, de resterende hoeveelheid aftrekken van de betrokken quota voor 2010 en, indien nodig, van die voor de daaropvolgende jaren.

(10)

Toch moet het de lidstaten worden toegestaan om nog resterende in mindering te brengen hoeveelheden te compenseren door in 2009 extra vangstmogelijkheden voor de betrokken bestanden te verkrijgen via quotaruil op grond van artikel 20, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2371/2002, en zo te voorkomen dat die hoeveelheden worden afgetrokken van hun vangstmogelijkheden voor 2010 of de daaropvolgende jaren.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De vangstquota die zijn vastgesteld bij de Verordeningen (EG) nr. 1139/2008, (EG) nr. 1322/2008, (EG) nr. 1359/2008 en (EG) nr. 43/2009 worden verhoogd zoals aangegeven in bijlage I of verlaagd zoals aangegeven in bijlage II.

2.   Lid 1 is van toepassing onverminderd de verlagingen waarin is voorzien bij de Verordeningen (EG) nr. 147/2007 en (EG) nr. 635/2008.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.

(2)  PB L 115 van 9.5.1996, blz. 3.

(3)  PB L 384 van 29.12.2006, blz. 28.

(4)  PB L 312 van 30.11.2007, blz. 1.

(5)  PB L 346 van 29.12.2007, blz. 1.

(6)  PB L 19 van 23.1.2008, blz. 1.

(7)  PB L 308 van 19.11.2008, blz. 3.

(8)  PB L 352 van 31.12.2008, blz. 1.

(9)  PB L 345 van 23.12.2008, blz. 1.

(10)  PB L 22 van 26.1.2009, blz. 1.

(11)  PB L 46 van 16.2.2007, blz. 10.

(12)  PB L 176 van 4.7.2008, blz. 8.


BIJLAGE I

OVERDRACHTEN NAAR DE QUOTA VOOR 2009

Lidstaat

Code bestand

Soort

Gebied

Definitief quotum 2008

Vangsten 2008

Vangsten 2008 (BV)

Percentage definitief quotum

Overgedragen hoeveelheid

Oorspronkelijk quotum 2009

Herzien quotum 2009

Nieuwe code 2009

BEL

ANF/07.

Zeeduivel

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

Zeeduivel

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

Kabeljauw

VIIb-k, VIII, IX en X, EG-wateren van CECAF 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D

BEL

HAD/5BC6A.

Schelvis

EG-wateren van Vb en VIa

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

Schelvis

VIb, XII en XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

Heek

EG-wateren van IIa en IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

Heek

VI, VII; EG-wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

Heek

VIIIa, b, d, e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Schartong

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Schartong

VIIIa, b, d, e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Leng

EG-wateren van IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van VI, VII,VIII, IX, X, XII en XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

Langoustine

EG-wateren van IIa en IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07A.

Schol

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

Schol

VIIf en VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07A.

Tong

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

Tong

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

Tong

EG-wateren van II en IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

Tong

VIIf en VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

Tong

VIIIa en b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

Tarbot en griet

EG-wateren van IIa en IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

Torsk

EG-wateren van III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

Torsk

EG-wateren van IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

Kabeljauw

Kattegat

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3A/BCD

Heek

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

Heek

EG-wateren van Iia en IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

Blauwe wijting

EG-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van I en II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

Leng

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04.

Leng

EG-wateren van IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3A/BCD

Langoustine

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

Langoustine

EG-wateren van IIa en IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

Tarbot en griet

EG-wateren van IIa en IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3A/BCD

Tong

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

Tong

EG-wateren van II en IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

Doornhaai

EG-wateren van IIa en IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

Horsmakreel

VI, VII en VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

Haring

EG-wateren en internationale wateren van I en II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

Blauwe leng

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van III

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245.

Blauwe leng

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van II, IV en V

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

Haring

Deelsectoren 22-24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

Kabeljauw

Deelsectoren 22-24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

Schol

EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

Zeeduivel

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

Kabeljauw

IIIa Kattegat

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

Doornhaai

EG-wateren en internationale wateren van I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

Doornhaai

EG-wateren van IIa en IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6A.

Schelvis

EG-wateren van Vb en VIa

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

Schelvis

EG-wateren en internationale wateren van VIb, XII en XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

Haring

EG-wateren en internationale wateren van I en II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

Haring

EG-wateren en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

Haring

VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

Heek

EG-wateren van IIa en IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

Horsmakreel

VI, VII en VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

Leng

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04.

Leng

EG-wateren van IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van V

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van I en II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

Langoustine

EG-wateren van IIa en IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3A/BCD

Langoustine

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

Tong

EG-wateren van II en IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3A/BCD

Tong

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

Rog

EG-wateren van IIa en IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

Tarbot en griet

EG-wateren van IIa en IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

Torsk

EG-wateren en internationale wateren van I, II en XIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

Torsk

EG-wateren van III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

Blauwe wijting

EG-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

Wijting

VI; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

Haring

Deelsectoren 22-24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

Kabeljauw

Deelsectoren 22-24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

Schol

EG-wateren van IIIb, IIIc en IIIcd

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

Sprot

EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

Ansjovis

IX en X; EG-wateren van CECAF 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

Zeeduivel

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

Zeeduivel

VIIIa,VIIIb, VIIId en VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

Zeeduivel

VIIIc, IX, X, EG-wateren van CECAF 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6A.

Schelvis

EG-wateren van Vb en VIa

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

Heek

VI, VII; EG-wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

Heek

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

Heek

VIIIc, IX en X; EG-wateren van CECAF 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

Horsmakreel

VI, VII en VIIIa, VIIIb, Viiib, VIIId, VIIIe; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

Horsmakreel

VIIIc en IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

Schartong

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

Schartong

VI; EG-wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Schartong

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Schartong

VIIIc, IX, X, EG-wateren van CECAF 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van VI, VII,VIII, IX, X, XII en XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

Langoustine

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

Langoustine

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; EG-wateren van Vb

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

Langoustine

IX en X; EG-wateren van CECAF 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

Blauwe wijting

VIIIc, IX, X, EG-wateren van CECAF 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

Bericyden

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

Zwarte haarstaartvis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VIII, IX en X

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

Diepzeehaaien

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van V, VI, VII, VIII en IX

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

Diepzeehaaien

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van XII

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

Gaffelkabeljauw

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VIII en IX

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

Orange Roughy

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

Grenadiervis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VIII, IX, X, XII en XIV

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

Zeebrasem

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VI, VII en VIII

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

Zeebrasem

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van IX

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

Zeebrasem

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van X

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

Zeeduivel

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

Zeeduivel

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

Zeeduivel

VIII c, IX en X; EG-wateren van CECAF 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

Kabeljauw

VIIb-k, VIII, IX en X, EG-wateren van CECAF 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D

FRA

DGS/15X14

Doornhaai

EG-wateren en internationale wateren van I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

Doornhaai

EG-wateren van IIa en IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6A.

Schelvis

EG-wateren van Vb en VIa

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

Schelvis

EG-wateren en internationale wateren van VIb, XII en XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

Haring

EG-wateren en internationale wateren van Vb, VIb en VIa N

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

Haring

VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

Heek

EG-wateren van IIa en IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

Heek

VI en VII; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

Heek

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

Horsmakreel

VI, VII en VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

Horsmakreel

VIIIc en IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

Schartong

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

Schartong

VI; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Schartong

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Schartong

VIIIc, IX en X; EG-wateren van CECAF 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

Leng

EG-wateren van V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van I en II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

Langoustine

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

Langoustine

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Langoustine

EG-wateren van IIa en IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; EG-wateren van Vb

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07A.

Schol

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

Schol

VIIb en VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

Schol

VIIf en VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK.

Schol

VIIh, VIIj en VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07A.

Tong

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

Tong

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

Tong

EG-wateren van II en IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

Tong

VIIb en VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Tong

VIIf en VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

Tong

VIIIa en b

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

Rog

EG-wateren van IIa en IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

Tarbot en griet

EG-wateren van IIa en IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

Torsk

EG-wateren en internationale wateren van I, II en XIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

Torsk

EG-wateren van IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

Torsk

EG-wateren en internationale wateren van V, VI en VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

Blauwe wijting

EG-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07A.

Wijting

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

Wijting

VI; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

Bericyden

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

Blauwe leng

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van II, IV en V

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

Blauwe leng

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VI en VII

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

Zwarte haarstaartvis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van I, II, III en IV

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Zwarte haarstaartvis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van V, VI, VII en XII

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

Zwarte haarstaartvis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VIII, IX en X

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

Diepzeehaaien

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van V, VI, VII, VIII en IX

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

Diepzeehaaien

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van XII

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

Gaffelkabeljauw

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van I, II, III en IV

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van V, VI en VII

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

Gaffelkabeljauw

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VIII en IX

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Gaffelkabeljauw

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van X en XII

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

Orange Roughy

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VI

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

Orange Roughy

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VII

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

Orange Roughy

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII en XIV

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Grenadiervis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van I, II, IV en Va

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

Grenadiervis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van Vb, VI en VII

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

Grenadiervis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VIII, IX, XII en XIV

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

Zeebrasem

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VI, VII en VIII

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

Haring

Botnische Golf (deelsectoren 30-31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

Sprot

EG-wateren van de deelsectoren 22-32

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

Kabeljauw

EG-wateren van de deelsectoren 22-24

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

Sprot

EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

Horsmakreel

VI, VII en VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

Blauwe wijting

EG-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

Zeeduivel

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

Kabeljauw

VIIb-k, VIII, IX en X, EG-wateren van CECAF 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D

NLD

DGS/2AC4-C

Doornhaai

EG-wateren van IIa en IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

Doornhaai

EG-wateren en internationale wateren van I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

Haring

EG-wateren en internationale wateren van I en II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

Haring

EG-wateren en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

Haring

VIaS, VIIb en VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

Haring

VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

Heek

EG-wateren van IIa en IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

Horsmakreel

VI, VII en VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04.

Leng

EG-wateren van IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

Langoustine

EG-wateren van IIa en IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07A.

Schol

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK.

Schol

VIIh, VIIj en VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

Tong

EG-wateren van II en IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3A/BCD

Tong

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

Tong

VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

Tarbot en griet

EG-wateren van IIa en IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

Zeeduivel

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07A

Kabeljauw

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

Kabeljauw

VIIb-k, VIII, IX en X; EG-wateren van CECAF 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6A.

Schelvis

EG-wateren van Vb en VIa

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

Schelvis

VIb, XII en XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

Haring

EG-wateren en internationale wateren van I en II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

Haring

EG-wateren en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07A/MM

Haring

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

Haring

VIaS, VIIb en VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

Haring

VIIg, VIIh, VII,j en VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

Heek

VI, VII; EG-wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

Horsmakreel

VI, VII en VIIIa, VIIb, VIIId en VIIIe; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

Schartong

VI; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

Schartong

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; EG-wateren van Vb

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

Langoustine

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07A.

Schol

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

Schol

VIIb en VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

Schol

VIIh, VIIj en VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07A.

Tong

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

Tong

VIIb en VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

Tong

VIIf en VIIg

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

Doornhaai

EG-wateren en internationale wateren van I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

Torsk

EG-wateren en internationale wateren van V, VI en VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

Blauwe wijting

EG-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

Wijting

VI; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07A.

Wijting

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

Zwarte haarstaartvis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van V, VI, VII en XII

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

Diepzeehaaien

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van V, VI, VII, VIII en X

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van V, VI en VII

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

Orange Roughy

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

Orange Roughy

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII en XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

Grenadiervis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van Vb, VI en VIII

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

Grenadiervis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VIII, IX, X, XII en XIV

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

Haring

EG-wateren van de deelsectoren 22-24

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

Sprot

EG-wateren van de deelsectoren 22-32

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

Schol

EG-wateren van de deelsectoren 22-32

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

Kabeljauw

EG-wateren van de deelsectoren 22-24

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

Haring

EG-wateren van de deelsectoren 22-24

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

Haring

Deelsectoren 30-31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

Schol

EG-wateren van de deelsectoren 22-32

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

Sprot

EG-wateren van de deelsectoren 22-32

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

Torsk

EG-wateren van III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

Torsk

EG-wateren van IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

Kabeljauw

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3A/BCD

Heek

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

Blauwe wijting

EG-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

Leng

EG-wateren van IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3A/BCD

Langoustine

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

Tarbot en griet

EG-wateren van IIa en IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3A/BCD

Tong

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

Blauwe leng

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van III

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3A/BCD

Grenadiervis

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

Bericyden

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Zeeduivel

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

Blauwe leng

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van II, IV en V

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

Blauwe leng

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VI en VII

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

Zwarte haarstaartvis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van I, II, III en IV

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

Zwarte haarstaartvis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van V, VI, VII en XII

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

Kabeljauw

VI; EG-wateren van Vb; EG-wateren en internationale wateren van XII en XIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

Kabeljauw

VIIb-k, VIII, IX en X, CECAF 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D

UK

DGS/15X14

Doornhaai

EG-wateren en internationale wateren van I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

Doornhaai

EG-wateren van IIa en IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

Diepzeehaaien

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van V, VI, VII, VIII en IX

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

Gaffelkabeljauw

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van X en XII

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

Gaffelkabeljauw

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van I, II, III en IV

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van V, VI en VII

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6A.

Schelvis

EG-wateren van Vb en VIa

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

Schelvis

EG-wateren en internationale wateren van de ICES-gebieden VIb, XII en XIV

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07A/MM

Haring

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

Haring

EG-wateren en internationale wateren van I en II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

Haring

EG-wateren en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

Haring

VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

Heek

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

Heek

EG-wateren van IIa en IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

Heek

VI en VII; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

Horsmakreel

VI, VII en VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EG-wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

Scharretong

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

Scharretong

VI; EG-wateren van Vb; EG-wateren en internationale wateren van XII en XIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

Leng

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04.

Leng

EG-wateren van IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van I en II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

Leng

EG-wateren en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

Langoustine

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

Langoustine

EG-wateren van IIa en IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; EG-wateren van Vb

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

Orange Roughy

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VI

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07A.

Schol

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

Schol

VIIf en VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK.

Schol

VIIh, VIIj en VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

Grenadiervis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van Vb, VI en VIII

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

Grenadiervis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VIII, IX, X, XI en XIV

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

Zeebrasem

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Zeebrasem

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VI, VII en VIII

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07A.

Tong

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

Tong

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

Tong

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

Tong

EG-wateren van II en IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

Tong

VIIf en VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

Rog

EG-wateren van IIa en IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

T/B/2AC4-C

Tarbot en griet

EG-wateren van IIa en IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

Torsk

EG-wateren en internationale wateren van I, II en XIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

Torsk

EG-wateren van IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

Torsk

EG-wateren en internationale wateren van V, VI en VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

Blauwe wijting

EG-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07A.

Wijting

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

Wijting

VI; EG-wateren van Vb; EG-wateren en internationale wateren van XII en XIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


BIJLAGE II

VERLAGINGEN VAN DE QUOTA VOOR 2009

Lidstaat

Code soort

Code gebied 2008

Benaming soort

Benaming gebied

Verlagingen artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96

Definitief quotum 2008

Marge

Totaal aangepaste hoeveelheid 2008

Vangsten 2008 (BV)

Vangsten 2008

Totaal vangsten 2008

%

Verlaging

Oorspronkelijke hoeveelheid 2009

Herziene hoeveelheid 2009

Uitstaand saldo

BEL

SRX

2AC4-C

Rog

EG-wateren van IIa en IV

j

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

Tarbot

Zwarte Zee

j

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

Leng

Noorse wateren van IV

j

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3A/BCD

Heek

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

j

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

Kabeljauw

I en IIb

j

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

Kabeljauw

Noorse wateren van I en II

j

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

Schelvis

Noorse wateren van I en II

j

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

Torsk

EG-wateren en internationale wateren van V, VI en VII

j

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

Kabeljauw

EG-wateren van de deelsectoren 25-32

j

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

Noorse garnaal

NAFO 3L

j

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

Zwarte heilbot

NAFO 3LMNO

j

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

Rog

NAFO 3LNO

j

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03A.

Sprot

IIIa

j

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

Kabeljauw

VI; EG-wateren van Vb; EG-wateren en internationale wateren van XII en XIV

j

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

Heek

VIIIc, IX en X; EG-wateren van CECAF 34.1.1

j

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

Leng

EG-wateren van IV

j

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

Tong

VIIe

j

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

Kabeljauw

VI; EG-wateren van Vb; EG-wateren en internationale wateren van XII en XIV

j

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

Schol

VIIf en VIIg

j

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

Zwarte haarstaartvis

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van V, VI, VII en XII

n

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

Zeebrasem

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VI, VII, en VIII

n

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

Blauwe wijting

EG-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

j

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

Schol

IV; EG-wateren van IIa; het deel van IIIa dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort

j

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

Rog

EG-wateren van IIa en IV

j

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

Kabeljauw

Noorse wateren, van I en II

j

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

Zwarte heilbot

Groenlandse wateren van V en XIV

j

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

Zwarte heilbot

I, II (Noorse wateren)

j

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

Roodbaars

Groenlandse wateren van V en XIV

j

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

Schelvis

IV; EG-wateren van IIa

j

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

Blauwe wijting

EG-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

j

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

Makreel

IIIa en IV; EG-wateren van IIa, IIIb, IIIc en IIId

j

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

Bericyden

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

n

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

Gaffelkabeljauw

EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VIII en IX

n

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

Kabeljauw

I en IIb

j

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

Rog

NAFO 3LNO

j

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

Schelvis

Noorse wateren, van I en II

j

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

Zwarte koolvis

Noorse wateren, van I en II

j

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

Zwarte heilbot

Noorse wateren), van I en II

j

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

Roodbaars

EG-wateren en internationale wateren van V; internationale wateren van XII en XIV

j

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

Zeeduivel

VIIIc, IX en X; EG-wateren van CECAF 34.1.1

j

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

Grootoogtonijn

Atlantische Oceaan

n

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P – O

 


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/42


VERORDENING (EG) Nr. 650/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor boter in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 164, lid 2, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 619/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot opening van een permanente inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten (2) voorziet in een permanente inschrijving.

(2)

Krachtens artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1454/2007 van de Commissie van 10 december 2007 houdende gemeenschappelijke bepalingen betreffende inschrijvingen voor de vaststelling van uitvoerrestituties voor bepaalde landbouwproducten (3) moet, na bestudering van de offertes die in het kader van de inschrijving zijn ingediend, een maximumbedrag van de uitvoerrestitutie worden vastgesteld voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 21 juli 2009.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de bij Verordening (EG) nr. 619/2008 geopende permanente inschrijving wordt voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 21 juli 2009, het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor de in artikel 1, onder a) en b), en artikel 2, van die verordening vermelde producten en bestemmingen, vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 juli 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 168 van 28.6.2008, blz. 20.

(3)  PB L 325 van 11.12.2007, blz. 69.


BIJLAGE

(EUR/100 kg)

Product

Productcodes

Maximumuitvoerrestitutie voor uitvoer naar de in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 619/2008 vermelde bestemmingen

Boter

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/44


VERORDENING (EG) Nr. 651/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 164, lid 2, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 619/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot opening van een permanente inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten (2) voorziet in een permanente inschrijving.

(2)

Krachtens artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1454/2007 van de Commissie van 10 december 2007 houdende gemeenschappelijke bepalingen betreffende inschrijvingen voor de vaststelling van uitvoerrestituties voor bepaalde landbouwproducten (3) moet, na bestudering van de offertes die in het kader van de inschrijving zijn ingediend, een maximumbedrag van de restitutie worden vastgesteld voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 21 juli 2009.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de bij Verordening (EG) nr. 619/2008 geopende permanente inschrijving wordt voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 21 juli 2009, het maximumbedrag van de restitutie voor de in artikel 1, onder c), en artikel 2, van die verordening bedoelde producten en bestemmingen vastgesteld op 25,80 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 juli 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 168 van 28.6.2008, blz. 20.

(3)  PB L 325 van 11.12.2007, blz. 69.


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/45


VERORDENING (EG) Nr. 652/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (1), en met name op artikel 164, lid 2, laatste alinea, en artikel 170,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kan het verschil tussen de prijzen van de in deel XIX van bijlage I bij die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2)

Gezien de huidige situatie op de eiermarkt, moeten uitvoerrestituties worden vastgesteld overeenkomstig de regels en bepaalde criteria van de artikelen 162, 163, 164, 167, 169 en 170 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)

Krachtens artikel 164, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kunnen de restituties naar gelang van de bestemming worden gedifferentieerd, met name indien dit noodzakelijk is wegens de situatie op de wereldmarkt, de specifieke vereisten van bepaalde markten of de verplichtingen die voortvloeien uit volgens artikel 300 van het Verdrag gesloten overeenkomsten.

(4)

De restituties moeten slechts worden toegekend voor producten die vrij in de Gemeenschap mogen worden verhandeld en die voldoen aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (2) en van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (3), alsmede aan de voorwaarden inzake het merken die zijn vastgesteld in bijlage XIV, punt A, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De voor de restituties als bedoeld in artikel 164 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 in aanmerking komende producten, alsmede het bedrag van die restituties zijn opgenomen in de bijlage bij de onderhavige verordening, en gelden onder voorbehoud van de naleving van de in lid 2 van het onderhavige artikel vastgestelde voorwaarden.

2.   De op grond van lid 1 voor restituties in aanmerking komende producten moeten voldoen aan de vereisten van de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004, en moeten met name in een erkende inrichting zijn bereid en voldoen aan de voorwaarden voor het merken, die zijn vastgesteld in bijlage II, sectie I, van Verordening (EG) nr. 853/2004 en in bijlage XIV, punt A, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 juli 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1. Rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55. Rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.


BIJLAGE

Uitvoerrestituties in de sector eieren van toepassing vanaf 24 juli 2009

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 st.

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 st.

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

E09

Uitvoer naar Koeweit, Bahrein, Oman, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Hongkong SAR, Rusland en Turkije

E10

Uitvoer naar Zuid-Korea, Japan, Maleisië, Thailand, Taiwan en de Filipijnen

E19

Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland en de bestemmingen bedoeld onder E09 en E10


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/47


VERORDENING (EG) Nr. 653/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector vlees van pluimvee

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (1), en met name op artikel 164, lid 2, laatste alinea, en artikel 170,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kan het verschil tussen de prijzen van de in deel XX van bijlage I bij die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2)

Gezien de huidige situatie op de pluimveevleesmarkt, moeten uitvoerrestituties worden vastgesteld overeenkomstig de regels en bepaalde criteria van de artikelen 162, 163, 164, 167, 169 en 170 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)

Krachtens artikel 164, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kunnen de restituties naar gelang van de bestemming worden gedifferentieerd, met name indien dit noodzakelijk is wegens de situatie op de wereldmarkt, de specifieke vereisten van bepaalde markten of de verplichtingen die voortvloeien uit volgens artikel 300 van het Verdrag gesloten overeenkomsten.

(4)

De restituties moeten slechts worden toegekend voor producten die vrij in de Gemeenschap mogen worden verhandeld en die zijn voorzien van het identificatiemerk als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (2). Deze producten moeten tevens voldoen aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (3).

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De voor de restituties als bedoeld in artikel 164 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 in aanmerking komende producten, alsmede het bedrag van die restituties zijn opgenomen in de bijlage bij de onderhavige verordening, en gelden onder voorbehoud van de naleving van de in lid 2 van het onderhavige artikel vastgestelde voorwaarden.

2.   De op grond van lid 1 voor restituties in aanmerking komende producten moeten voldoen aan de vereisten van de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004, en moeten met name in een erkende inrichting zijn bereid en voldoen aan de voorwaarden inzake het identificatiemerk, die zijn vastgesteld in bijlage II, sectie I, van Verordening (EG) nr. 853/2004.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 juli 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1. Rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.


BIJLAGE

Uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee voor de periode vanaf 24 juli 2009

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

V03

A24, Angola, Saudi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman, Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Jemen, Libanon, Irak en Iran.


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/49


VERORDENING (EG) Nr. 654/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1), en met name op artikel 164, lid 2, laatste alinea, en artikel 170,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kan het verschil tussen de prijzen van de in deel XV van bijlage I bij die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2)

Gezien de huidige situatie marktsituatie in de rundvleessector moeten uitvoerrestituties worden vastgesteld overeenkomstig de voorschriften en criteria van de artikelen 162, 163, 164 en 167 tot en met 170 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)

Krachtens artikel 164, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kunnen de restituties naar gelang van de bestemming worden gedifferentieerd, met name indien dit noodzakelijk is wegens de situatie op de wereldmarkt, de specifieke vereisten van bepaalde markten of de verplichtingen die voortvloeien uit volgens artikel 300 van het Verdrag gesloten overeenkomsten.

(4)

Restituties mogen uitsluitend worden toegekend voor producten die vrij in de Gemeenschap kunnen circuleren en die zijn voorzien van een gezondheidsmerk zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (2). Deze producten moeten ook voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (3) en van Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (4).

(5)

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1359/2007 van de Commissie van 21 november 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten rundvlees zonder been (5) wordt de bijzondere restitutie verlaagd wanneer de voor uitvoer bestemde hoeveelheid minder dan 95 %, doch ten minste 85 % van de totale hoeveelheid (in gewicht) door uitbening verkregen stukken bedraagt.

(6)

Verordening (EG) nr. 333/2009 van de Commissie (6) moet derhalve worden ingetrokken en door een nieuwe verordening worden vervangen.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De voor de uitvoerrestituties als bedoeld in artikel 164 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 in aanmerking komende producten, alsmede het bedrag van die restituties zijn opgenomen in de bijlage bij de onderhavige verordening, en gelden onder voorbehoud van de naleving van de in lid 2 van het onderhavige artikel vastgestelde voorwaarden.

2.   De op grond van lid 1 voor restituties in aanmerking komende producten moeten voldoen aan de desbetreffende eisen van de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004, en moeten met name in een erkende inrichting zijn vervaardigd en voldoen aan de in bijlage I, sectie I, hoofdstuk III, van Verordening (EG) nr. 854/2004 vastgestelde bepalingen inzake gezondheidsmerken.

Artikel 2

In het in artikel 7, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1359/2007 bedoelde geval wordt de restitutie voor producten van code 0201 30 00 9100 verminderd met 7 EUR/100 kg.

Artikel 3

Verordening (EG) nr. 333/2009 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 24 juli 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.

(4)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 83.

(5)  PB L 304 van 22.11.2007, blz. 21.

(6)  PB L 104 van 24.4.2009, blz. 4.


BIJLAGE

Met ingang van 24 juli 2009 geldende uitvoerrestituties in de sector rundvlees

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levend gewicht

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levend gewicht

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

36,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

48,8

B03

EUR/100 kg nettogewicht

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

48,8

B03

EUR/100 kg nettogewicht

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

36,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

61,0

B03

EUR/100 kg nettogewicht

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

36,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettogewicht

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettogewicht

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

22,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettogewicht

84,7

B03

EUR/100 kg nettogewicht

49,8

EG

EUR/100 kg nettogewicht

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettogewicht

50,8

B03

EUR/100 kg nettogewicht

29,9

EG

EUR/100 kg nettogewicht

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettogewicht

16,3

B03

EUR/100 kg nettogewicht

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettogewicht

16,3

B03

EUR/100 kg nettogewicht

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettogewicht

16,3

B03

EUR/100 kg nettogewicht

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettogewicht

16,3

B03

EUR/100 kg nettogewicht

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettogewicht

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettogewicht

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

22,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

20,7

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).

De bestemmingscodes zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19).

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

B00

:

alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en met uitvoer uit de Gemeenschap gelijkgestelde bestemmingen).

B02

:

B04 en bestemming EG.

B03

:

Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Kosovo (), Montenegro, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, proviandering en bunkeren (bestemmingen zoals bedoeld in de artikelen 36 en 45 en, indien toepasselijk, artikel 44 van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie (PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11).

B04

:

Turkije, Oekraïne, Belarus, Moldavië, Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Libanon, Syrië, Irak, Iran, Israël, Westelijke Jordaanoever/Gazastrook, Jordanië, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Thailand, Vietnam, Indonesië, Filipijnen, China, Noord-Korea, Hongkong, Soedan, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad, Kaapverdië, Senegal, Gambia, Guinee-Bissau, Guinee, Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Equatoriaal-Guinea, Sao Tomé en Principe, Gabon, Congo (Republiek), Congo (Democratische Republiek), Rwanda, Burundi, Sint-Helena en onderhorigheden, Angola, Ethiopië, Eritrea, Djibouti, Somalië, Oeganda, Tanzania, Seychellen en onderhorigheden, Brits gebied in de Indische Oceaan, Mozambique, Mauritius, Comoren, Mayotte, Zambia, Malawi, Zuid-Afrika, Lesotho.


(1)  Zoals gedefinieerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.

(2)  Indeling onder deze onderverdeling is afhankelijk van de overlegging van het attest dat is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 433/2007 van de Commissie (PB L 104 van 21.4.2007, blz. 3).

(3)  De restitutie wordt toegekend mits voldaan is aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1359/2007 van de Commissie (PB L 304 van 22.11.2007, blz. 21) en, indien van toepassing, aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1741/2006 van de Commissie (PB L 329 van 25.11.2006, blz. 7).

(4)  Zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1643/2006 van de Commissie (PB L 308 van 8.11.2006, blz. 7).

(5)  Zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1041/2008 van de Commissie (PB L 281 van 24.10.2008, blz. 3).

(6)  De restitutie wordt toegekend mits voldaan is aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1731/2006 van de Commissie (PB L 325 van 24.11.2006, blz. 12).

(7)  Het gehalte aan mager rundvlees met uitzondering van vet wordt bepaald aan de hand van de analyseprocedure die is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2429/86 van de Commissie (PB L 210 van 1.8.1986, blz. 39).

Het begrip „gemiddeld gehalte” verwijst naar de hoeveelheid van het monster zoals bepaald in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2002 van de Commissie (PB L 117 van 4.5.2002, blz. 6). Het monster wordt genomen uit het deel van de betrokken partij met het hoogste risico.


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/53


VERORDENING (EG) Nr. 655/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1), en met name op artikel 164, lid 2, laatste alinea, en artikel 170,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kan het verschil tussen de prijzen van de in deel XVII van bijlage I die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2)

Gezien de huidige marktsituatie in de varkensvleessector moeten uitvoerrestituties worden vastgesteld overeenkomstig de voorschriften en criteria van de artikelen 162, 163, 164, 167, 169 en 170 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)

Krachtens artikel 164, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kunnen de restituties naar gelang van de bestemming worden gedifferentieerd, met name indien dit noodzakelijk is wegens de situatie op de wereldmarkt, de specifieke vereisten van bepaalde markten of de verplichtingen die voortvloeien uit volgens artikel 300 van het Verdrag gesloten overeenkomsten.

(4)

Restituties mogen uitsluitend worden toegekend voor producten die vrij in de Gemeenschap kunnen circuleren en die zijn voorzien van een gezondheidsmerk zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (2). Deze producten moeten ook voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (3) en van Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (4).

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De voor de uitvoerrestituties als bedoeld in artikel 164 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 in aanmerking komende producten, alsmede het bedrag van die restituties zijn opgenomen in de bijlage bij de onderhavige verordening, en gelden onder voorbehoud van de naleving van de in lid 2 van het onderhavige artikel vastgestelde voorwaarden.

2.   De op grond van lid 1 voor restituties in aanmerking komende producten moeten voldoen aan de desbetreffende eisen van de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004, en moeten met name in een erkende inrichting zijn vervaardigd en voldoen aan de in bijlage I, sectie I, hoofdstuk III, van Verordening (EG) nr. 854/2004 vastgestelde bepalingen inzake gezondheidsmerken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 juli 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.

(4)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 83.


BIJLAGE

Uitvoerrestituties in de sector varkensvlees voor de periode vanaf 24 juli 2009

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/55


VERORDENING (EG) Nr. 656/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1), en met name op artikel 143,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2783/75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende een gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine, en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1484/95 van de Commissie (2) zijn bepalingen vastgesteld voor de toepassing van de regeling inzake aanvullende invoerrechten en zijn de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, vastgesteld.

(2)

Uit de regelmatige controle van de gegevens die als basis worden gebruikt voor het bepalen van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, blijkt dat de representatieve prijzen voor de invoer van bepaalde producten moeten worden gewijzigd met inachtneming van de naar gelang van de oorsprong optredende prijsverschillen. De representatieve prijzen moeten derhalve worden bekendgemaakt.

(3)

Deze wijziging moet, gezien de marktsituatie, zo spoedig mogelijk worden toegepast.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1484/95 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 145 van 29.6.1995, blz. 47.


BIJLAGE

van de verordening van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

„BIJLAGE I

GN-code

Omschrijving

Representatieve prijs

(EUR/100 kg)

In artikel 3, lid 3, bedoelde zekerheid

(EUR/100 kg)

Oorsprong (1)

0207 12 10

Geslachte kippen (zogenaamde kippen 70 %), bevroren

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Geslachte kippen (zogenaamde kippen 65 %), bevroren

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Delen zonder been, van hanen of van kippen, bevroren

202,6

29

BR

197,7

31

AR

279,4

6

CL

0207 14 50

Borsten van kippen, bevroren

194,9

5

BR

0207 14 60

Dijen van kippen, bevroren

116,7

8

BR

99,4

13

AR

0207 27 10

Delen zonder been, van kalkoenen, bevroren

209,5

26

BR

227,7

21

CL

0408 11 80

Eigeel

317,6

0

AR

0408 91 80

Eieren uit de schaal, gedroogd

344,6

0

AR

1602 32 11

Bereidingen van hanen of van kippen, niet gekookt en niet gebakken

228,9

17

BR

3502 11 90

Ovoalbumine, gedroogd

555,5

0

AR


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „andere oorsprong”.”


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/57


VERORDENING (EG) Nr. 657/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1), en met name op artikel 164 lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 162, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kan het verschil tussen de prijzen van de in artikel 1, lid 1, onder s), en in deel XIX van bijlage I bij die verordening bedoelde producten in de internationale handel enerzijds en de prijzen in de Gemeenschap anderzijds door een restitutie bij de uitvoer worden overbrugd wanneer deze producten worden uitgevoerd in de vorm van goederen die in deel V van bijlage XX bij die verordening worden genoemd.

(2)

In Verordening (EG) nr. 1043/2005 van de Commissie van 30 juni 2005 houdende tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad wat betreft de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen (2), is aangegeven voor welke producten een restitutie moet worden vastgesteld wanneer ze worden uitgevoerd in de vorm van goederen bedoeld in deel V van bijlage XX bij Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)

Overeenkomstig artikel 14, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1043/2005 dient de restitutie per 100 kg van elk van de betrokken basisproducten te worden vastgesteld voor dezelfde periode als die welke is gekozen voor de vaststelling van de restituties voor dezelfde producten die in onverwerkte toestand worden uitgevoerd.

(4)

In artikel 11 van de in het kader van de Uruguayronde gesloten landbouwovereenkomst is bepaald dat de restitutie bij uitvoer van een in een goed verwerkt product niet meer mag bedragen dan de restitutie voor ditzelfde product dat in onverwerkte toestand wordt uitgevoerd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties die van toepassing zijn op de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1043/2005 en in artikel 1, lid 1, onder s), Verordening (EG) nr. 1234/2007 opgenomen basisproducten die worden uitgevoerd in de vorm van in deel V van bijlage XX bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 vermelde goederen, worden vastgesteld zoals in de bijlage bij deze verordening is aangegeven.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 juli 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Heinz ZOUREK

Directeur-generaal Ondernemingen en industrie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 172 van 5.7.2005, blz. 24.


BIJLAGE

Restituties die met ingang van 24 juli 2009 van toepassing zijn op eieren en eigeel die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen

(EUR/100 kg)

GN-code

Omschrijving

Bestemming (1)

Restituties

0407 00

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt:

 

 

– van pluimvee:

 

 

0407 00 30

– – andere:

 

 

a)

in geval van uitvoer van ovoalbumine van de GN-codes 3502 11 90 en 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

in geval van uitvoer van andere goederen

01

0,00

0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

 

 

– eigeel:

 

 

0408 11

– – gedroogd:

 

 

ex 0408 11 80

– – – geschikt voor menselijke consumptie:

 

 

ongezoet

01

56,48

0408 19

– – andere:

 

 

– – – geschikt voor menselijke consumptie:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – vloeibaar:

 

 

ongezoet

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – bevroren:

 

 

ongezoet

01

28,35

– andere:

 

 

0408 91

– – gedroogd:

 

 

ex 0408 91 80

– – – geschikt voor menselijke consumptie:

 

 

ongezoet

01

35,78

0408 99

– – andere:

 

 

ex 0408 99 80

– – – geschikt voor menselijke consumptie:

 

 

ongezoet

01

9,00


(1)  De bestemmingen zijn:

01

derde landen. Voor Zwitserland en Liechtenstein gelden deze restituties niet voor de goederen die zijn opgenomen in de tabellen I en II bij Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972;

02

Bahrein, Hongkong SAR, Jemen, Koeweit, Oman, Qatar, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten;

03

de Filipijnen, Japan, Maleisië, Taiwan, Thailand en Zuid-Korea, en

04

alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland en van de bestemmingen bedoeld onder 02 en 03.


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/59


VERORDENING (EG) Nr. 658/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor boter voor de 9e bijzondere inschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 186/2009 geopende openbare inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 43, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 186/2009 (2) is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 105/2008 van 5 februari 2008, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter (3) een openbare inschrijving geopend voor de aankoop van boter voor de periode die afloopt op 31 augustus 2009.

(2)

Krachtens artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 105/2008 moet op grond van de offertes die voor elke bijzondere inschrijving worden ontvangen, een maximumaankoopprijs worden vastgesteld of worden besloten geen gevolg aan de inschrijving te geven.

(3)

Op grond van de voor de 9e bijzondere inschrijving ontvangen offertes moet een maximumaankoopprijs worden vastgesteld.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 9e bijzondere inschrijving die in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 186/2009 geopende openbare inschrijving voor de aankoop van boter is geopend en waarvoor de termijn voor de indiening van offertes op 21 juli 2009 is verstreken, wordt de maximumaankoopprijs vastgesteld op 220,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 juli 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 64 van 10.3.2009, blz. 3.

(3)  PB L 32 van 6.2.2008, blz. 3.


24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/60


VERORDENING (EG) Nr. 659/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2009

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor mageremelkpoeder voor de 7e bijzondere inschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 310/2009 geopende openbare inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 43, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 310/2009 (2) is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 214/2001 van 12 januari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor mageremelkpoeder (3) een openbare inschrijving geopend voor de aankoop van mageremelkpoeder voor de periode die afloopt op 31 augustus 2009.

(2)

Krachtens artikel 17 van Verordening (EG) nr. 214/2001 moet op grond van de offertes die voor elke bijzondere inschrijving worden ontvangen, een maximumaankoopprijs worden vastgesteld of worden besloten geen gevolg aan de inschrijving te geven.

(3)

Op grond van de voor de 7e bijzondere inschrijving ontvangen offertes moet een maximumaankoopprijs worden vastgesteld.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 7e bijzondere inschrijving die in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 310/2009 geopende openbare inschrijving voor de aankoop van mageremelkpoeder is geopend en waarvoor de termijn voor de indiening van offertes op 21 juli 2009 is verstreken, wordt de maximumaankoopprijs vastgesteld op 167,90 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 juli 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-gen