ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 87

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
31 maart 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 216/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (herschikking)  ( 1 )

1

 

*

Verordening (EG) nr. 217/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking)  ( 1 )

42

 

*

Verordening (EG) nr. 218/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking)  ( 1 )

70

 

*

Verordening (EG) nr. 219/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft — Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing — Deel twee

109

 

*

Verordening (EG) nr. 220/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

155

 

*

Verordening (EG) nr. 221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft  ( 1 )

157

 

*

Verordening (EG) nr. 222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten

160

 

*

Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen  ( 2 )

164

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 (PB L 324 van 10.12.2007)

174

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

 

(2)   Voor de EER en Zwitserland relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

31.3.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 87/1


VERORDENING (EG) Nr. 216/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 maart 2009

inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (herschikking)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Nu deze richtlijn opnieuw wordt gewijzigd, dient ter wille van de duidelijkheid tot herschikking van de betrokken bepalingen te worden overgegaan.

(2)

De Europese Gemeenschap is toegetreden tot de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

(3)

In het protocol tussen de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen is bepaald dat de Commissie de FAO de vereiste statistieken toezendt.

(4)

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel kunnen de doelstellingen van de voorgestelde actie alleen op basis van communautaire wetgeving bereikt worden, omdat alleen de Commissie de noodzakelijke harmonisatie van de statistische informatie op communautair niveau kan coördineren, terwijl het verzamelen van visserijstatistieken en de infrastructuur die voor de verwerking van en het toezicht op de betrouwbaarheid van deze statistieken nodig is eerst en vooral tot de verantwoordelijkheden van de lidstaten behoren.

(5)

Diverse lidstaten hebben verzocht gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager te mogen indienen dan zoals bepaald in bijlage V (het equivalent van de Statlant-vragenlijsten).

(6)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (4).

(7)

De Commissie moet in het bijzonder de bevoegdheid worden verleend om de lijsten van statistische visserijgebieden, of deelsectoren daarvan, en van vissoorten aan te passen. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, moeten zij volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG vervatte regelgevingsprocedure met toetsing worden vastgesteld,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Iedere lidstaat dient bij de Commissie gegevens in over de nominale vangsten door in die lidstaat geregistreerde of de vlag van die lidstaat voerende vaartuigen in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan, daarbij rekening houdend met Verordening (Euratom, EEG) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (5).

De gegevens over de nominale vangsten omvatten alle aangevoerde of op zee overgeladen visserijproducten in elke vorm, met uitzondering van de hoeveelheden die na de vangst in zee teruggeworpen, aan boord geconsumeerd, of als aas aan boord gebruikt zijn. De gegevens worden geregistreerd in de vorm van het levendgewicht-equivalent van deze aanvoer of overslag tot op één ton nauwkeurig.

Artikel 2

1.   Er worden gegevens ingediend over de nominale vangsten in elk van de in bijlage I genoemde en in bijlage II omschreven grote visgebieden en deelsectoren, waarvan in bijlage III kaarten zijn opgenomen. De vissoorten waarover voor elk van de grote visgebieden gegevens moeten worden verstrekt, zijn vermeld in bijlage IV.

2.   De gegevens betreffende elk kalenderjaar worden binnen zes maanden na afloop van het jaar ingediend.

3.   Indien in het kalenderjaar geen in artikel 1 bedoelde schepen uit een lidstaat in een groot visgebied hebben gevist, stelt die lidstaat de Commissie daarvan in kennis. Indien wel in een groot visgebied werd gevist, behoeven alleen gegevens te worden ingediend voor vissoort/deelsector-combinaties waarvoor in het betrokken jaar vangsten werden geregistreerd.

4.   De gegevens over door schepen van de lidstaat gevangen vissoorten van minder belang behoeven niet afzonderlijk te worden vermeld, maar kunnen worden geaggregeerd, op voorwaarde dat het gewicht van de producten niet meer bedraagt dan 5 % van de totale jaarlijkse vangsten in het betrokken grote visgebied.

5.   De Commissie kan de lijsten van statistische visserijgebieden, of deelsectoren daarvan, en van vissoorten wijzigen.

Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 5, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Artikel 3

Tenzij in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid anders is bepaald, is het een lidstaat toegestaan steekproeftechnieken te gebruiken voor het afleiden van vangstgegevens voor die delen van de visserijvloot waarvoor volledige registratie van de gegevens een onevenredige toepassing van administratieve procedures mee zou brengen. De lidstaat verstrekt in het overeenkomstig artikel 6, lid 1, in te dienen verslag een nauwkeurige beschrijving van deze steekproefprocedures en geeft precies aan welk deel van het totaal der gegevens door deze procedures werd verkregen.

Artikel 4

De lidstaten voldoen aan hun verplichtingen overeenkomstig de artikelen 1 en 2 door de gegevens in te dienen op een magnetische drager, waarvan het formaat in bijlage V is vastgesteld.

De lidstaten kunnen gegevens indienen overeenkomstig het in bijlage VI beschreven formaat.

Lidstaten kunnen met voorafgaande toestemming van de Commissie gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager verstrekken.

Artikel 5

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 72/279/EEG van de Raad (6) opgerichte Permanent Comité voor de landbouwstatistiek, hierna „het comité” te noemen.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

Artikel 6

1.   Uiterlijk 14 november 1996 dienen de lidstaten bij de Commissie een gedetailleerd verslag in waarin wordt uiteengezet hoe de gegevens betreffende de vangsten werden verkregen en hoe representatief en betrouwbaar deze zijn. De Commissie maakt een samenvatting van deze verslagen, die door de desbetreffende werkgroep van het comité zal worden besproken.

2.   De lidstaten stellen de Commissie binnen drie maanden na indiening van hun verslag in kennis van elke wijziging van de overeenkomstig lid 1 verstrekte gegevens.

3.   De in lid 1 bedoelde verslagen over de methoden, de beschikbaarheid van gegevens en de betrouwbaarheid van gegevens worden evenals andere relevante aspecten in verband met de toepassing van deze verordening eens per jaar onderzocht in de bevoegde werkgroep van het comité.

Artikel 7

1.   Verordening (EG) nr. 2597/95 wordt ingetrokken.

2.   Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VIII.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2009.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

A. VONDRA


(1)  Advies van het Europees Parlement van 17 juni 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 26 februari 2009.

(2)  PB L 270 van 13.11.1995, blz. 1.

(3)  Zie bijlage VII.

(4)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(5)  PB L 151 van 15.6.1990, blz. 1.

(6)  PB L 179 van 7.8.1972, blz. 1.


BIJLAGE I

LIJST VAN GROTE VISGEBIEDEN VAN DE FAO EN DEELSECTOREN DAARVAN WAARVOOR GEGEVENS MOETEN WORDEN INGEDIEND

(De omschrijving van deze gebieden en deelsectoren zijn in bijlage II opgenomen)

CENTRAALOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 34)

34.1.1

Sector Marokkaanse kust

34.1.2

Sector Canarische eilanden en Madeira

34.1.3

Sector Sahara-kust

34.2

Deelgebied Oceaan-Noord

34.3.1

Sector kust van Kaapverdië

34.3.2

Sector Kaapverdische eilanden

34.3.3

Sector Sherbro

34.3.4

Sector westen van de Golf van Guinee

34.3.5

Sector centrum van de Golf van Guinee

34.3.6

Sector zuiden van de Golf van Guinee

34.4.1

Sector zuidwesten van de Golf van Guinee

34.4.2

Sector Oceaan-Zuidwest

MIDDELLANDSE ZEE EN ZWARTE ZEE (groot visgebied 37)

37.1.1

Sector Balearen

37.1.2

Sector Golfe du Lion

37.1.3

Sector Sardinië

37.2.1

Sector Adriatische Zee

37.2.2

Sector Ionische Zee

37.3.1

Sector Egeïsche Zee

37.3.2

Sector Levant

37.4.1

Sector Zee van Marmara

37.4.2

Sector Zwarte Zee

37.4.3

Sector Zee van Azow

ZUIDWESTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 41)

41.1.1

Sector Amazone

41.1.2

Sector Natal

41.1.3

Sector Salvador

41.1.4

Sector Oceaan-Noord

41.2.1

Sector Santos

41.2.2

Sector Rio Grande

41.2.3

Sector Platense

41.2.4

Sector Oceaan-Midden

41.3.1

Sector Noord-Patagonië

41.3.2

Sector Zuid-Patagonië

41.3.3

Sector Oceaan-Zuid

ZUIDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 47)

47.1.1

Sector Kaap Palmeirinhas

47.1.2

Sector Kaap Salinas

47.1.3

Sector Cunene

47.1.4

Sector Kaap Kruis

47.1.5

Sector Oranjerivier

47.1.6

Sector Kaap de Goede Hoop

47.2.1

Sector Agulhas-Midden

47.2.2

Sector Agulhas-Oost

47.3

Deelgebied Oceaan-Zuid

47.4

Deelgebied Tristan da Cunha

47.5

Deelgebied St. Helena en Ascension

WESTELIJKE INDISCHE OCEAAN (groot visgebied 51)

51.1

Deelgebied Rode Zee

51.2

Deelgebied Perzische Golf

51.3

Deelgebied westelijke Arabische Zee

51.4

Deelgebied oostelijke Arabische Zee, Laccadiven en Sri Lanka

51.5

Deelgebied Somalië, Kenia en Tanzania

51.6

Deelgebied Madagaskar en Straat van Mozambique

51.7

Deelgebied Oceaan

51.8.1

Sector Marion-Edward

51.8.2

Sector Zambesi


BIJLAGE II

CENTRAALOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 34)

In bijlage III A zijn de grenzen en deelgebieden, sectoren en deelsectoren van de centraaloostelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 34) aangegeven. Hieronder volgt een beschrijving van het gebied en de deelgebieden, sectoren en deelsectoren daarvan. De centraaloostelijke Atlantische Oceaan omvat alle wateren van de Atlantische Oceaan binnen de volgende lijn:

Vanaf een punt op de hoogwaterlijn van Noord-Afrika op 5o36′ westerlengte, vandaar in zuidwestelijke richting de hoogwaterlijn volgend langs de kust tot een punt Ponta do Padrão (6o04′36″ zuiderbreedte, 12o19′48″ oosterlengte); vandaar langs een loxodroom in noordwestelijke richting tot een punt op 6o00′ zuiderbreedte, 12o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend west tot 20o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de evenaar; vandaar rechtwijzend west tot 30o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 5o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 40o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 36o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot Punta Marroqui op 5o36′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot het beginpunt op de Afrikaanse kust.

De centraaloostelijke Atlantische Oceaan is als volgt onderverdeeld:

Deelgebied Noordkust (deelgebied 34.1)

a)   Sector Marokkaanse kust (sector 34.1.1)

De wateren tussen 36o00′ noorderbreedte en 26o00′ noorderbreedte, in het westen begrensd door een lijn vanaf een punt op 36o00′ noorderbreedte, 13o00′ westerlengte; vandaar tot 29o00′ noorderbreedte; vandaar in zuidwestelijke richting langs een loxodroom tot een punt op 26o00′ noorderbreedte, 16o00′ westerlengte.

b)   Sector Canarische eilanden en Madeira (sector 34.1.2)

De wateren tussen 36o00′ noorderbreedte en 26o00′ noorderbreedte en tussen 20o00′ westerlengte en een lijn vanaf een punt op 36o00′ noorderbreedte, 13o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 29o00′ noorderbreedte; vandaar langs een loxodroom tot een punt op 26o00′ noorderbreedte, 16o00′ westerlengte.

c)   Sector Sahara-kust (sector 34.1.3)

De wateren tussen 26o00′ noorderbreedte en 19o00′ noorderbreedte en ten oosten van 20o00′ westerlengte.

Deelgebied Oceaan-Noord (deelgebied 34.2)

De wateren tussen 36o00′ noorderbreedte en 20o00′ noorderbreedte en tussen 40o00′ westerlengte en 20o00′ westerlengte.

Deelgebied Zuidkust (deelgebied 34.3)

a)   Sector kust van Kaapverdië (sector 34.3.1)

De wateren tussen 19o00′ noorderbreedte en 9o00′ noorderbreedte en ten oosten van 20o00′ westerlengte.

b)   Sector Kaapverdische eilanden (sector 34.3.2)

De wateren tussen 20o00′ noorderbreedte en 10o00′ noorderbreedte en tussen 30o00′ westerlengte en 20o00′ westerlengte.

c)   Sector Sherbro (sector 34.3.3)

De wateren tussen 9o00′ noorderbreedte en de evenaar en tussen 20o00′ westerlengte en 8o00′ westerlengte.

d)   Sector westen van de Golf van Guinee (sector 34.3.4)

De wateren ten noorden van de evenaar en tussen 8o00′ westerlengte en 3o00′ oosterlengte.

e)   Sector centrum van de Golf van Guinee (sector 34.3.5)

De wateren ten noorden van de evenaar en ten oosten van 3o00′ oosterlengte.

f)   Sector zuiden van de Golf van Guinee (sector 34.3.6)

De wateren tussen de evenaar en 6o00′ zuiderbreedte en ten oosten van 3o00′ oosterlengte. Deze sector omvat tevens de wateren van de Kongo-monding ten zuiden van 6o00′ zuiderbreedte begrensd door een lijn van een punt op Ponta do Padrão (6o04′36″ zuiderbreedte, 12o19′48″ oosterlengte) langs een loxodroom in noordwestelijke richting tot een punt op 6o00′ zuiderbreedte, 12o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend oost tot de Afrikaanse kust en vandaar langs de Afrikaanse kust tot het beginpunt op Ponta do Padrão.

Deelgebied Oceaan-Zuid (deelgebied 34.4)

a)   Sector zuidwesten van de Golf van Guinee (sector 34.4.1)

De wateren tussen de evenaar en 6o00′ zuiderbreedte en tussen 20o00′ westerlengte en 3o00′ oosterlengte.

b)   Sector Oceaan-Zuidwest (sector 34.4.2)

De wateren tussen 20o00′ noorderbreedte en 5o00′ noorderbreedte en tussen 40o00′ westerlengte en 30o00′ westerlengte; de wateren tussen 10o00′ noorderbreedte en de evenaar en tussen 30o00′ westerlengte en 20o00′ westerlengte.

MIDDELLANDSE ZEE EN ZWARTE ZEE (groot visgebied 37)

In bijlage III B zijn de grenzen en deelgebieden en sectoren van de Middellandse Zee en Zwarte Zee (groot visgebied 37) aangegeven. Hieronder volgt een beschrijving van het gebied en de deelsectoren daarvan.

Het statistisch gebied Middellandse Zee en Zwarte Zee omvat alle mariene wateren van: a) de Middellandse Zee, b) de Zee van Marmara, c) de Zwarte Zee en d) de Zee van Azow. Tot de mariene wateren behoren ook brakwaterlagunes en alle andere gebieden waar zoutwatervissen en andere zoutwaterorganismen overheersen. Het gebied wordt in het westen en zuidoosten als volgt begrensd:

a)

westelijke grens: een lijn rechtwijzend zuid op 5o36′ westerlengte van Punta Marroqui tot de Afrikaanse kust;

b)

zuidoostelijke grens: de noordelijke (Middellandse-Zee)toegang tot het Suezkanaal.

DE DEELGEBIEDEN EN SECTOREN VAN DE MIDDELLANDSE ZEE EN ZWARTE ZEE

De westelijke Middellandse Zee (deelgebied 37.1) omvat de volgende sectoren:

a)   Balearen (sector 37.1.1)

De wateren van de westelijke Middellandse Zee begrensd door een lijn vanaf de Algerijns-Tunesische grens op de Afrikaanse kust, vandaar rechtwijzend noord tot 38o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 8o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 41o20′ noorderbreedte; vandaar in westelijke richting langs een loxodroom tot het meest oostelijke punt van de Frans-Spaanse grens op de kust van het vasteland; vandaar langs de Spaanse kust tot Punta Marroqui op 5o36′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot de Afrikaanse kust; vandaar in oostelijke richting langs de Afrikaanse kust tot het beginpunt.

b)   Golfe du Lion (sector 37.1.2)

De wateren van de noordwestelijke Middellandse Zee begrensd door een lijn vanaf het meest oostelijke punt van de Frans-Spaanse grens op het vasteland, in oostelijke richting langs een loxodroom tot 8o00′ oosterlengte, 41o20′ noorderbreedte; vandaar in noordelijke richting langs een loxodroom tot de Frans-Italiaanse grens op de kust van het vasteland; vandaar in zuidwestelijke richting langs de Franse kust tot het beginpunt.

c)   Sardinië (sector 37.1.3)

De wateren van de Tyrrheense Zee en aangrenzende wateren begrensd door een lijn vanaf de Algerijns-Tunesische grens op de Afrikaanse kust, vandaar rechtwijzend noord tot 38o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 8o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 41o20′ noorderbreedte; vandaar in noordelijke richting langs een loxodroom tot de Frans-Italiaanse grens op de kust van het vasteland; vandaar langs de Italiaanse kust tot 38o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de kust van Sicilië; vandaar langs de noordelijke kust van Sicilië tot Trapani; vandaar langs een loxodroom tot Kaap Bon; vandaar in westelijke richting langs de Tunesische kust tot het beginpunt.

De centrale Middellandse Zee (deelgebied 37.2) omvat de volgende sectoren:

a)   Adriatische Zee (sector 37.2.1)

De wateren van de Adriatische Zee ten noorden van een lijn vanaf de grens tussen Albanië en Montenegro op de oostkust van de Adriatische Zee, vandaar rechtwijzend west tot Testa del Gargano op de Italiaanse kust.

b)   Ionische Zee (37.2.2)

De wateren van de centrale Middellandse Zee en aangrenzende wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Noord-Afrikaanse kust op 25o00′ oosterlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 34o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 23o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de Griekse kust; vandaar langs de westkust van Griekenland en de Albanese kust tot de grens tussen Albanië en Montenegro; vandaar rechtwijzend west tot Testa del Gargano op de Italiaanse kust; vandaar langs de Italiaanse kust tot 38o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Siciliaanse kust; vandaar langs de noordelijke kust van Sicilië tot Trapani; vandaar langs een loxodroom van Trapani tot Kaap Bon; vandaar in oostelijke richting langs de Noord-Afrikaanse kust tot het beginpunt.

De oostelijke Middellandse Zee (deelgebied 37.3) omvat de volgende sectoren:

a)   Egeïsche Zee (sector 37.3.1)

De wateren van de Egeïsche Zee en aangrenzende wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de zuidkust van Griekenland op 23o00′ oosterlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 34o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 29o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de Turkse kust; vandaar langs de westkust van Turkije tot Kum Kale; vandaar langs een loxodroom tot Kaap Hellas; vandaar langs de Turkse en Griekse kust tot het beginpunt.

b)   Levant (sector 37.3.2)

De wateren van de Middellandse Zee ten oosten van een lijn vanaf een punt op de Noord-Afrikaanse kust op 25o00′ oosterlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 34o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 29o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de Turkse kust; vandaar langs de Turkse kust en de kust van andere landen in het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee tot het beginpunt.

De Zwarte Zee (deelgebied 37.4) omvat de volgende sectoren:

a)   Zee van Marmara (sector 37.4.1)

De wateren van de Zee van Marmara, in het westen begrensd door een lijn van Kaap Hellas tot Kum Kale bij de ingang van de Dardanellen en ten oosten door een lijn door de Bosporus vanaf Kumdere.

b)   Zwarte Zee (sector 37.4.2)

De wateren van de Zwarte Zee en aangrenzende wateren in het zuidwesten begrensd door een lijn door de Bosporus vanaf Kumdere en in het noordoosten begrensd door een lijn van Punt Takil op het Kertsj-schiereiland tot Punt Panagija op het Taman-schiereiland.

c)   Zee van Azow (sector 37.4.3)

De wateren van de Zee van Azow ten noorden van een lijn vanaf Punt Takil op 45o06′ noorderbreedte, 36o27′ oosterlengte op het Kertsj-schiereiland tot Punt Panagija op 45o08′ noorderbreedte, 36o38′ oosterlengte op het Taman-schiereiland, aan de zuidelijke ingang van de Straat van Kertsj.

ZUIDWESTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 41)

In bijlage III C zijn de grenzen en sectoren van de zuidwestelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 41) aangegeven.

Hieronder volgt een beschrijving van het gebied en de sectoren.

Met zuidwestelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 41) wordt bedoeld de wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuid-Amerikaanse kust op 5o00′ noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 30o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot de evenaar; vandaar rechtwijzend oost tot 20o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 50o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 50o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 60o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 67o16′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 56o22′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 65o43′ westerlengte; vandaar langs een lijn door de volgende punten: 55o22′ zuiderbreedte, 65o43′ westerlengte; 55o11′ zuiderbreedte, 66o04′ westerlengte; 55o07′ zuiderbreedte, 66o25′ westerlengte, vandaar in noordelijke richting langs de Zuid-Amerikaanse kust tot het beginpunt.

De zuidwestelijke Atlantische Oceaan omvat de volgende sectoren:

Sector Amazone (sector 41.1.1)

Alle wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuid-Amerikaanse kust op 5o00′ noorderbreedte, rechtwijzend oost tot 40o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot de Braziliaanse kust; vandaar in noordwestelijke richting langs de Zuid-Amerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Natal (sector 41.1.2)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Braziliaanse noordkust op 40o00′ westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot de evenaar; vandaar rechtwijzend oost langs de evenaar tot 32o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 10o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Zuid-Amerikaanse kust; vandaar in noordelijke richting langs de Zuid-Amerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Salvador (sector 41.1.3)

Wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuid-Amerikaanse kust op 10o00′ zuiderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 35o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 20o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Zuid-Amerikaanse kust; vandaar in noordelijke richting langs de Zuid-Amerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Oceaan-Noord (sector 41.1.4)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 5o00′ noorderbreedte, 40o00′ westerlengte, vandaar rechtwijzend oost tot 30o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot de evenaar; vandaar rechtwijzend oost tot 20o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 20o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 35o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 10o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 32o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de evenaar; vandaar rechtwijzend west tot 40o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot het beginpunt.

Sector Santos (sector 41.2.1)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuid-Amerikaanse kust op 20o00′ zuiderbreedte, rechtwijzend oost tot 39o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 29o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Zuid-Amerikaanse kust; vandaar in noordelijke richting langs de Zuid-Amerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Rio Grande (sector 41.2.2)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuid-Amerikaanse kust op 29o00′ zuiderbreedte, rechtwijzend oost tot 45o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 34o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Zuid-Amerikaanse kust; vandaar in noordelijke richting langs de Zuid-Amerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Platense (sector 41.2.3)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuid-Amerikaanse kust op 34o00′ zuiderbreedte, rechtwijzend oost tot 50o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 40o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Zuid-Amerikaanse kust; vandaar in noordelijke richting langs de Zuid-Amerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Oceaan-Midden (sector 41.2.4)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 20o00′ zuiderbreedte, 39o00′ westerlengte, rechtwijzend oost tot 20o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 40o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 50o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 34o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 45o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 29o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 39o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot het beginpunt.

Sector Noord-Patagonië (sector 41.3.1)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuid-Amerikaanse kust op 40o00′ zuiderbreedte, rechtwijzend oost tot 50o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 48o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Zuid-Amerikaanse kust; vandaar in noordelijke richting langs de Zuid-Amerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Zuid-Patagonië (41.3.2)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuid-Amerikaanse kust op 48o00′ zuiderbreedte, rechtwijzend oost tot 50o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 60o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 67o16′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot een punt op 56o22′ zuiderbreedte, 67o16′ westerlengte; vandaar langs een loxodroom door de volgende punten: 56o22′ zuiderbreedte, 65o43′ westerlengte; 55o22′ zuiderbreedte, 65o43′ westerlengte; 55o11′ zuiderbreedte, 66o04′ westerlengte; 55o07′ zuiderbreedte, 66o25′ westerlengte, vandaar in noordelijke richting langs de Zuid-Amerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Oceaan-Zuid (sector 41.3.3)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 40o00′ zuiderbreedte, 50o00′ westerlengte, rechtwijzend oost tot 20o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 50o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 50o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot het beginpunt.

ZUIDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 47)

In bijlage III D zijn de grenzen en sectoren van de zuidoostelijke Atlantische Oceaan aangegeven. Hieronder volgt een beschrijving van dit visgebied waarop de ICSEAF-Conventie van toepassing is:

De zuidoostelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 47) omvat de wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 6o04′36″ zuiderbreedte, 12o19′48″ oosterlengte, in noordwestelijke richting langs een loxodroom tot een punt op 12o00′ oosterlengte, 6o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 20o00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 50o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 30o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de kust van het Afrikaanse vasteland; vandaar in westelijke richting langs deze kust tot het beginpunt.

De zuidoostelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 47) is als volgt onderverdeeld:

Deelgebied Westkust (deelgebied 47.1)

a)   Sector Kaap Palmeirinhas (sector 47.1.1)

De wateren tussen 6o00′ zuiderbreedte en 10o00′ zuiderbreedte en ten oosten van 10o00′ oosterlengte. Onder deze sector vallen niet de wateren van de Kongo-monding, d.w.z. de wateren ten noordoosten van een lijn vanaf Ponta do Padrão (6o04′36″ zuiderbreedte, 12o19′48″ oosterlengte) tot een punt op 6o00′ zuiderbreedte en 12o00′ oosterlengte.

b)   Sector Kaap Salinas (sector 47.1.2)

De wateren tussen 10o00′ zuiderbreedte en 15o00′ zuiderbreedte en ten oosten van 10o00′ oosterlengte.

c)   Sector Cunene (sector 47.1.3)

De wateren tussen 15o00′ zuiderbreedte en 20o00′ zuiderbreedte en ten oosten van 10o00′ oosterlengte.

d)   Sector Kaap Kruis (sector 47.1.4)

De wateren tussen 20o00′ zuiderbreedte en 25o00′ zuiderbreedte en ten oosten van 10o00′ oosterlengte.

e)   Sector Oranjerivier (sector 47.1.5)

De wateren tussen 25o00′ zuiderbreedte en 30o00′ zuiderbreedte en ten oosten van 10o00′ oosterlengte.

f)   Sector Kaap de Goede Hoop (sector 47.1.6)

De wateren tussen 30o00′ zuiderbreedte en 40o00′ zuiderbreedte en tussen 10o00′ oosterlengte en 20o00′ oosterlengte.

Deelgebied Agulhaskust (deelgebied 47.2)

a)   Sector Agulhas-Midden (sector 47.2.1)

De wateren ten noorden van 40o00′ zuiderbreedte en tussen 20o00′ oosterlengte en 25o00′ oosterlengte.

b)   Sector Agulhas-Oost (sector 47.2.2)

De wateren ten noorden van 40o00′ zuiderbreedte en tussen 25o00′ oosterlengte en 30o00′ oosterlengte.

Deelgebied Oceaan-Zuid (deelgebied 47.3)

De wateren ten noorden van 40o00′ zuiderbreedte en 50o00′ zuiderbreedte en tussen 10o00′ oosterlengte en 30o00′ oosterlengte.

Deelgebied Tristan da Cunha (deelgebied 47.4)

De wateren tussen 20o00′ zuiderbreedte en 50o00′ zuiderbreedte en tussen 20o00′ westerlengte en 10o00′ oosterlengte.

Deelgebied St. Helena en Ascension (deelgebied 47.5)

De wateren tussen 6o00′ zuiderbreedte en 20o00′ zuiderbreedte en tussen 20o00′ westerlengte en 10o00′ oosterlengte.

WESTELIJKE INDISCHE OCEAAN (groot visgebied 51)

De westelijke Indische Oceaan omvat in het algemeen:

a)

de Rode Zee;

b)

de Golf van Aden;

c)

de Perzische Golf;

d)

de Arabische Zee;

e)

het deel van de Indische Oceaan tussen 30o00′ oosterlengte en 80o00′ oosterlengte en ten noorden van de Antarctische convergentie, inclusief de Straat van Mozambique en de wateren rond Sri Lanka.

In bijlage III E zijn de grenzen en deelgebieden en sectoren van de westelijke Indische Oceaan (groot visgebied 51) aangegeven.

De westelijke Indische Oceaan is als volgt begrensd:

de grens met de Middellandse Zee: de noordelijke ingang tot het Suezkanaal;

de westelijke zeegrens: een lijn vanaf een punt op de oostkust van Afrika op 30o00′ oosterlengte, rechtwijzend zuid tot 45o00′ zuiderbreedte;

de oostelijke zeegrens: een loxodroom vanaf Punt Calimere op de zuidoostkust van India in noordoostelijke richting tot een punt op 11o00′ noorderbreedte, 82o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend oost tot 85o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 3o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 80o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 45o00′ zuiderbreedte;

de zuidelijke grens: een lijn op 45o00′ zuiderbreedte van 30o00′ oosterlengte tot 80o00′ oosterlengte.

De westelijke Indische Oceaan wordt als volgt onderverdeeld:

Deelgebied Rode Zee (deelgebied 51.1)

Noordelijke grens: noordelijke ingang tot het Suezkanaal.

Zuidelijke grens: een loxodroom vanaf de grens tussen Eritrea en Djibouti op de Afrikaanse kust, door de monding van de Rode Zee naar de grens tussen de voormalige Arabische Republiek Jemen en de voormalige Volksrepubliek Jemen op het Arabische schiereiland.

Deelgebied Golf (deelgebied 51.2)

De monding van de Golf wordt gesloten door een lijn vanaf het noordelijke punt van Ra's Musandam rechtwijzend oost tot de Iraanse kust.

Deelgebied westelijke Arabische Zee (deelgebied 51.3)

De wateren begrensd in het oosten en zuiden door een lijn vanaf de Iraans-Pakistaanse grens op de Aziatische kust rechtwijzend zuid tot 20o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 65o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 10o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Afrikaanse kust; de andere zeegrenzen zijn de gemeenschappelijke grenzen met de deelgebieden 51.1 en 51.2 (zie boven).

Deelgebied oostelijke Arabische Zee, Laccadiven en Sri Lanka (deelgebied 51.4)

De zeegrens is een lijn vanaf de Iraans-Pakistaanse grens op de Aziatische kust, rechtwijzend zuid tot 20o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 65o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 10o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 80o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 3o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 85o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 11o00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 82o00′ oosterlengte; vandaar langs een loxodroom in zuidwestelijke richting tot Punt Calimere op de zuidoostkust van India.

Deelgebied Somalië, Kenia en Tanzania (deelgebied 51.5)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Somalische kust op 10o00′ noorderbreedte, rechtwijzend tot 65o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 10o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 45o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 10o28′ zuiderlengte; vandaar rechtwijzend west tot de oostkust van Afrika tussen Ras Mwambo (in het noorden) en Mwambo-dorp (in het zuiden).

Deelgebied Madagaskar en Straat van Mozambique (deelgebied 51.6)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de oostkust van Afrika tussen Ras Mwambo (in het noorden) en Mwambo-dorp (in het zuiden) op 10o28′ zuiderbreedte, rechtwijzend oost tot 45o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 10o00′ zuiderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 55o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 30o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 40o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de kust van Mozambique.

Deelgebied Oceaan (westelijke Indische Oceaan) (deelgebied 51.7)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 10o00′ zuiderbreedte, 55o00′ oosterlengte, rechtwijzend oost tot 80o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 45o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 40o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 30o00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 55o00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot het beginpunt op 10o00′ zuiderbreedte.

Deelgebied Mozambique (deelgebied 51.8)

De wateren ten noorden van 45o00′ zuiderbreedte en tussen 30o00′ oosterlengte en 40o00′ oosterlengte. Dit deelgebied is verdeeld in twee sectoren.

Sector Marion-Edward (sector 51.8.1)

De wateren tussen 40o00′ zuiderbreedte en 50o00′ zuiderbreedte en 30o00′ oosterlengte en 40o00′ oosterlengte.

Sector Zambesi (sector 51.8.2)

De wateren ten noorden van 40o00′ zuiderbreedte en tussen 30o00′ oosterlengte en 40o00′ oosterlengte.


BIJLAGE III

A. CENTRAALOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 34)

Image

B. MIDDELLANDSE ZEE EN ZWARTE ZEE (groot visgebied 37)

Image

C. ZUIDWESTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 41)

Image

D. ZUIDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 47)

Image

E. WESTELIJKE INDISCHE OCEAAN (groot visgebied 51)

Image


BIJLAGE IV

LIJST VAN VISSOORTEN WAARVOOR VOOR ELK GROOT VISGEBIED GEGEVENS MOETEN WORDEN INGEDIEND

Hieronder volgen de vissoorten waarvoor de vangsten in de officiële statistieken zijn opgenomen. De lidstaten dienen, indien beschikbaar, voor elk van de geïdentificeerde vissoorten gegevens te verstrekken. Indien afzonderlijke soorten niet nauwkeurig kunnen worden aangeduid, dienen de gegevens op een zo nauwkeurig mogelijk niveau te worden geaggregeerd.

Opmerking

n.e.g.

=

niet elders genoemd.

CENTRAALOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 34)

Nederlandse naam

3-letter-code

Wetenschappelijke naam

Engelse naam

Paling

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Elften, n.e.g.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

West-Afrikaanse ilisha

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Platvissen, n.e.g.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Botachtigen

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Tong

SOL

Solea solea

Common sole

Wigtong

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Tongen, n.e.g.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Hondstongen, n.e.g.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Scharretong

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Scharretongen, n.e.g.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Gaffelkabeljauw

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Steenbolk

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Blauwe wijting

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Heek

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Senegalese heek

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Heken, n.e.g.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Kabeljauwachtigen, n.e.g.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Zeemeervallen, n.e.g.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Congeraal

COE

Conger conger

European conger

Congeralen, n.e.g.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Snipvis

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Beryciden

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Zonnevis

JOD

Zeus faber

John dory

Amerikaanse zonnevis

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Evervissen

BOR

Caproidae

Boar fishes

Bodembaarsachtigen, n.e.g.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Grote zaagbaars

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Witte zaagbaars

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Zaagbaarzen, n.e.g.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Atlantische wrakbaars

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Zaagbaarzen, n.e.g.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Gevlekte zeebaars

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Zeebaars

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Grootoogbaarzen, n.e.g.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Kardinaalvissen, n.e.g.

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

Tegelvissen

TIS

Latilinae

Tilefishes

Rondlopers

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Snappers, n.e.g.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Snappers, n.e.g.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Middellandse-Zeeknorvis

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Bastaardknorvis

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Gespikkelde knorvis

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Grootoogknorvis

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Knorvissen, n.e.g.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Ombervissen

DRU

Sciaena spp.

Drums

Shi-ombervis

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Ombervis (onzelievevrouwevis)

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Boe-ombervis

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Kortkaakombervis

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Senegalese ombervis

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Bobo-ombervis

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

Ombervissen

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Ombervissen, n.e.g.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Rode zeebrasem

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Gewone zeebrasem

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Spaanse zeebrasem

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Rode pandora

PAR

Pagellus bellottii

Red pandora

Zeebrasems, n.e.g.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Ringbrasemachtigen, n.e.g.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Grootoogtandbrasem

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Tandbrasem

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Angola-tandbrasem

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kongo-tandbrasem

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Tandbrasem, n.e.g.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Zeekarper

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Zadelbaars

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Blauwgevlekte zeebrasem

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Gewone zeebrasem

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Goudbrasem

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Zeebrasems, n.e.g.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Bokvis

BOG

Boops boops

Bogue

Zeebrasems, n.e.g.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikarellen

PIC

Spicara spp.

Picarels

Zeebarbelen

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

West-Afrikaanse mul

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Zeebarbelen, n.e.g.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets, n.e.i.

Afrikaanse sikkelvis

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Spadenvissen

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Baarsvissen, n.e.g.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Brotula

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Doktersvissen

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Ponen, n.e.g.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Trekkervissen

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Zeeduivel

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Zeeduivels, n.e.g.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Gepen, n.e.g.

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

Vliegende vissen, n.e.g.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barracuda's

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Grootkopharder

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Grote kapiteinvis

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

Kleine kapiteinvis

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Koningskapiteinvis

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Kapiteinvissen, n.e.g.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Pelagische baarsachtigen, n.e.g.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blauwbaars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Gewone horsmakreel

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Horsmakrelen, n.e.g.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Stekelmakrelen

SDX

Decapterus spp.

Scads

Paardenhorsmakreel

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Horsmakrelen, n.e.g.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Afkijkvis

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompano's

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Geelstaarten, n.e.g.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Grote gaffelmakreel

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Bijlhorsmakreel

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Goudmakreel

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Pomfret

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Grootbekken

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Gratenvis

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Gouden sardinella

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Madeira-sardinella

SAE

Sardinella madeirensis

Madeiran sardinella

Sardinella's

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Bonga-elft

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Sardien

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Ansjovis

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Haringachtigen, n.e.g.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonito

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Ongestreepte bonito

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Oost-Atlantische koningsmakreel

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Fregattonijn en kogeltonijn

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tonijn

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Witte tonijn

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Geelvintonijn

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Grootoogtonijn

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonijnen, n.e.g.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Zaagvissen

SAW

Pristidae

Sawfishes

Atlantische zeilvis

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Blauwe marlijn

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Witte marlijn

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Zeilvissen

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Zwaardvis

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tonijnachtigen, n.e.g.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Degenvis

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Zilveren haarstaart

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Zwarte haarstaart

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Haarstaarten, n.e.g.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Spaanse makreel

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makreel

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrelen, n.e.g.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Makreelachtigen, n.e.g.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Voshaai

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Grootoogvoshaai

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Makreelhaaien

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Blauwe haai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Hamerhaai

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Geschulpte hamerhaai

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Hamerhaaien, n.e.g.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Zwarte haai

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Gitaarroggen, n.e.g.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Gladde haaien

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Rogachtigen, n.e.g.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Plaatkieuwigen, n.e.g.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

Zoutwatervissen, n.e.g.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Zeekrabben, n.e.g.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langoesten, n.e.g.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Langoesten, n.e.g.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Noorse kreeft

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Kreeft

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Caramotegarnaal

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Roze garnaal

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

Peneidegarnalen, n.e.g.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Roze diepzeegarnaal

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Atlantische diepzeegarnaal

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Reuzendiepzeegarnaal

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Palaemonidegarnalen

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Garnalen, n.e.g.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Zeewaterschelpdieren, n.e.g.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gastropoden, n.e.g.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Holle oesters, n.e.g.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Mosselen, n.e.g.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Cefalopoden, n.e.g.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Gewone zeekat

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Zeekatten, dwerginktvissen

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Pijlinktvissen

SQC

Loligo spp.

Common squids

Octopus

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Achtarmige inktvissen

OCT

Octopodidae

Octopuses

Pijlinktvisachtigen, n.e.g.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Weekdieren, n.e.g.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Zeeschildpadsoorten, n.e.g.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


MIDDELLANDSE ZEE EN ZWARTE ZEE (groot visgebied 37)

Nederlandse naam

3-letter-code

Wetenschappelijke naam

Engelse naam

Steuren, n.e.g.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Paling

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Zwarte-Zee-elft

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

Elften, n.e.g.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Zwarte-Zeesprot

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Platvissen, n.e.g.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Schol

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

Bot

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Tong

SOL

Solea solea

Common sole

Tong n.e.g.

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

Scharretong

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Scharretong n.e.g.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Tarbot

TUR

Psetta maxima

Turbot

Zwarte-Zeetarbot

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Gaffelkabeljauw

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Dwergbolk

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Steenbolk

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Blauwe wijting

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Wijting

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

Heek

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Kabeljauwachtigen, n.e.g.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Zilversmelten

ARG

Argentina spp.

Argentines

Groteschubbenhagedisvis

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Hagedisvissen, n.e.g.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Congeraal

COE

Conger conger

European conger

Congeralen, n.e.g.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Zonnevis

JOD

Zeus faber

John Dory

Bodembaarsachtigen, n.e.g.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Grote zaagbaars

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Witte zaagbaars

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Zaagbaarzen, n.e.g.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Atlantische wrakbaars

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Geitenbaars

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Zaagbaarzen, n.e.g.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Zeebaars

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Zeebaarzen

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Middellandse-Zeeknorvis

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Ombervissen

DRU

Sciaena spp.

Drums

Shi-ombervis

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Ombervis (onzelievevrouwevis)

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Ombervissen, n.e.g.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Rode zeebrasem

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Gewone zeebrasem

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Spaanse zeebrasem

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Zeebrasems, n.e.g.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Witte ringbrasem

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Ringbrasemachtigen, n.e.g.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Grootoogtandbrasem

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Tandbrasem

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Tandbrasem, n.e.g.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Zeekarper

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Zadelbaars

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Gewone zeebrasem

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Goudbrasem

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Zeebrasems, n.e.g.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Bokvis

BOG

Boops boops

Bogue

Zandsteenbaars

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Gestreepte bokvis

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Zeebrasems, n.e.g.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mendole-pikarel

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Pikarellen

PIC

Spicara spp.

Picarels

Mul

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Gestreepte zeebarbeel

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Zeebarbelen

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Grote pieterman

WEG

Trachinus draco

Greater weever

Baarsvissen, n.e.g.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Zandspieringen

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Konijnvissen

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Grondels

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Grondels, n.e.g.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Schorpioenvissen, n.e.g.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Lierpoon

GUN

Trigia lyra

Piper gurnard

Ponen, n.e.g.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Zeeduivel

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Zeeduivels, n.e.g.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Geep

GAR

Belone belone

Garfish

Barracuda's

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Grootkopharder

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Koornaarvissen

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Pelagische baarsachtigen, n.e.g.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blauwbaars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Gewone horsmakreel

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Middellandse-Zeehorsmakreel

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Horsmakrelen, n.e.g.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Horsmakrelen, n.e.g.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Grote geelstaart

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Geelstaarten, n.e.g.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Grote gaffelmakreel

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Horsmakrelen, n.e.g.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Braam

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Goudmakreel

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sardinella's, n.e.g.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardien

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Sprot

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Ansjovis

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Haringachtigen, n.e.g.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonito

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Ongestreepte bonito

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Fregattonijn en kogeltonijn

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

Kleine tonijn

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Skipjack

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Gewone tonijn

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Witte tonijn

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Grootoogtonijn

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonijnen, n.e.g.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlantische zeilvis

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Zeilvissen

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Zwaardvis

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tonijnachtigen, n.e.g.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Zilveren haarstaart

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Spaanse makreel

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makreel

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrelen, n.e.g.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Makreelachtigen, n.e.g.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Reuzenhaai

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Voshaai

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Makreelhaai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Zwartmondhondshaai

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Blauwe haai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Grijze haai

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Hamerhaai

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Geschulpte hamerhaai

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Blainville's doornhaai

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

Ruwe doornhaai

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Zwarte haai

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Zwarte doornhaai

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Stekelrog

RJC

Raja clavata

Thornback ray

Pijlstaartrog

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Haringhaai

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Hondshaaien

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Gladde haaien

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Doornhaai

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Haaien en doornhaaien, n.e.g.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Zee-engel

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Zee-engelen

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

Haaien, n.e.g.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Gitaarroggen

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Roggen

SKA

Raja spp.

Skates

Rogachtigen, n.e.g.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Plaatkieuwigen, n.e.g.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Zoutwatervissen, n.e.g.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Noordzeekrab

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Mediterrane strandkrab

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

Europese spinkrab

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Zeekrabben, n.e.g.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Portugese langoest

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Gewone langoest

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

Langoesten, n.e.g.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Noorse kreeft

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Kreeft

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Caramotegarnaal

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Roze diepzeegarnaal

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Reuzendiepzeegarnaal

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Blauwrode diepzeegarnaal

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Gewone steurgarnaal

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Noordzeegarnaal

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

Garnalen, n.e.g.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Bidsprinkhaankreeft

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

Zeewaterschelpdieren, n.e.g.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gastropoden, n.e.g.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Alikruik

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

(Europese platte) oester

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Japanse oester

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Middellandse-Zeemossel

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Mediterrane sint-jacobsschelp

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

Brandhoornslakken

MUE

Murex spp.

Murex

Kokkel

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Venusschelp

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

Tapijtschelp

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

Kleine tapijtschelp

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

Tapijtschelpsoorten, n.e.g.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Zaagjes

DON

Donax spp.

Donax clams

Messcheden

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Tweekleppige schelpdieren, n.e.g.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Cefalopoden, n.e.g.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Gewone zeekat

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Zeekatten

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Pijlinktvissen

SQC

Loligo spp.

Common squids

Grote pijlinktvis

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

Octopus

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Muskusoctopussen

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Achtarmige inktvissen

OCT

Octopodidae

Octopuses

Inktvissen, n.e.g.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Weekdieren, n.e.g.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Zeeschildpadden, n.e.g.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Violetzakpijp

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Zeeappel

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Kwallen

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


ZUIDWESTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 41)

Nederlandse naam

3-letter-code

Wetenschappelijke naam

Engelse naam

Elften, n.e.g.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Platvissen, n.e.g.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Bastaardheilbotten

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Hondstongen, n.e.g.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

SAO

Salilota australia

Tadpole codling

Diepzeekabeljauwen

MOR

Moridae

Moras

Braziliaanse gaffelkabeljauw

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Zuidelijke blauwe wijting

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Argentijnse heek

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

Patagonische heek

HPN

Merluccius australis

Patagonian hake

Heken, n.e.g.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Patagonische grenadier

GRM

Macruronus mageilanicus

Patagonian grenadier

Grenadiers

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Grenadiervissen

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Kabeljauwachtigen, n.e.g.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Zeemeervallen, n.e.g.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Hagedisvis

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Argentijnse congeraal

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

Bodembaarsachtigen, n.e.g.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Zeesnoeken, n.e.g.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i

Koraalbaarzen

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Rode zaagbaars

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Zaagbaarzen, n.e.g.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Argentijnse zeebaars

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Zaagbaarzen, n.e.g.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Zuidelijke rode snapper

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Geelstaartsnapper

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

Snappers, n.e.g.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Gestreepte knorvis

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Knorvissen, n.e.g.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Gestreepte ombervis

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Ombervissen, n.e.g.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Atlantische ombervis

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Amerikaanse koningsombervis

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Argentijnse ombervis

CKY

Umbrina canasai

Argentine croaker

Zuid-Amerikaanse koningsombervis

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Zwarte trommelvis

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Ombervissen, n.e.g.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Ringbrasemachtigen, n.e.g.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Tandbrasem, n.e.g.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Gewone zeebrasem

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Zeebrasems, n.e.g.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Zeebarbelen

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Bergse vingervin

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

Braziliaanse zandbaars

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Braziliaanse eendenbek

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Patagonische ijsbaars

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

Zwarte Patagonische ijsheek

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Groene zuidpoolkabeljauw

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

Grijze zuidpoolkabeljauw

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Kortestaart Patagonische rotskabeljauw

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

Ramsays rotskabeljauw

PAT

Patagonotothen Ramsay

Cod icefish

Zuidpoolkabeljauwen, n.e.g.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Scotiazee-ijsvis

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

IJsvis

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

IJsvissen, n.e.g.

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

Baarsvissen, n.e.g.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Roze koningsklip

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Roeffen, n.e.g.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Blauwkeeltje

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Schorpioenvissen, n.e.g.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Amerikaanse ponen

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Braziliaanse halfsnavelbek

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Vliegende vissen, n.e.g.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barracuda's

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Harders, n.e.g.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Koornaarvissen

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Pelagische baarsachtigen, n.e.g.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blauwbaars

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Blauwe horsmakreel

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Horsmakrelen, n.e.g.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Horsmakrelen, n.e.g.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Geelstaarten, n.e.g.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Parona

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Horsmakrelen, n.e.g.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Goudmakreel

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Grootbekken

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

Grootbekken

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Tienponder

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Tarpoen

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Braziliaanse sardinella

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Sardinella's, n.e.g.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Braziliaanse menhaden

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

Argentijnse menhaden

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Kleinharingen

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

Vuurlandsprot

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Argentijnse ansjovis

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Ansjovissen, n.e.g.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Haringachtigen, n.e.g.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonito

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Koningsmakreel

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Gevlekte koningsmakreel

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Koningsmakrelen, n.e.g.

KGX

Scomberornorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Fregattonijn en kogeltonijn

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Kleine tonijn

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Skipjack

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Gewone tonijn

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Zwartvintonijn

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Witte tonijn

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Zuidelijke blauwvintonijn

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Geelvintonijn

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Grootoogtonijn

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonijnen, n.e.g.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlantische zeilvis

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Blauwe marlijn

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Witte marlijn

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Zeilvissen

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Zwaardvis

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tonijnachtigen, n.e.g.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Witte snoekmakreel

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

Degenvis

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Spaanse makreel

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Grootoogvoshaai

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Makreelhaai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Blauwe haai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Koperhaai

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Hamerhaai

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Geschulpte hamerhaai

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Ruwe haai

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Doornhaai

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Zee-engelen, n.e.g.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Chola-gitaarrog

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

Zaagvissen

SAW

Pristidae

Sawfishes

Olifantzeeratten, n.e.g.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Patagonische gladde haai

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Gladde haaien

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Rogachtigen, n.e.g.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

Plaatkieuwigen, n.e.g.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Zoutwatervissen, n.e.g.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Dana blauwe krab

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Zuidelijke koningskrab

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Rode diepzeekrabben, n.e.g.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Zeekrabben, n.e.g.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Caraïbische langoest

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Langoesten, n.e.g.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Azteken-garnaal

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Peneidegarnalen, n.e.g.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Atlantische seabobgarnaal

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Argentijnse stilettogarnaal

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Argentijnse roodgarnaal

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

Garnalen, n.e.g.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Antarctische krill n.e.g.

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill

Zeewaterschelpdieren, n.e.g.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gastropoden, n.e.g.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Holle oesters, n.e.g.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Platariviermossel

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Cholgamossel

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

Mantel- en kamschelpen, n.e.g.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Zaagjes

DON

Donax spp.

Donax clams

Tweekleppige schelpdieren, n.e.g.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Zeekatten, pijlstaartinktvissen

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Patagonische pijlinktvis

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Pijlinktvissen

SQC

Loligo spp.

Common squids

Argentijnse rode pijlinktvis

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

Achtarmige inktvissen

OCT

Octopodidae

Octopuses

Pijlinktvissen, n.e.g.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Zeeschelpdieren, n.e.g.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Zeeschildpadden, n.e.g.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


ZUIDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 47)

Nederlandse naam

3-letter-code

Wetenschappelijke naam

Engelse naam

Platvissen, n.e.g.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

West-Zuid-Afrikaanse tong

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Oost-Zuid-Afrikaanse tong

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Zuid-Afrikaanse tongen, n.e.g.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Hondstongen, n.e.g.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Benguelaheek

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Ondiepwaterheek

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Diepwaterheek

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Kaapse heken

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

Heken

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Kabeljauwachtigen, n.e.g.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Groenogen

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

Gladbekzeemeerval

SMC

Arius heudelotii

Smoothmouth sea catfish

Zeemeervallen, n.e.g.

CAX

Arildae

Sea catfishes n.e.i.

Hagedisvis

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Hagedisvissen, n.e.g.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Congeralen, n.e.g.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Snipvis

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Snipvissen

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Beryciden

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Beryciden, n.e.g.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Zonnevis

JOD

Zeus faber

John Dory

Amerikaanse zonnevis

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Zonnevissen, n.e.g.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Evervissen

BOR

Caproidae

Boarfishes

Evervis

BOC

Capros aper

Boarfish

Bodembaarsachtigen, n.e.g.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Zaagbaarzen, n.e.g.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Atlantische wrakbaars

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Zaagbaarzen, n.e.g.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Grootoogbaarzen, n.e.g.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Grootoogvissen

PRI

Priacanthidae

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

Kardinaalvissen, n.e.g.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

Japanse kardinaalvis

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

Zuidelijke rondloper

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Rondlopers

EMT

Emmerichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Snappers, n.e.g.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Vlinderbrasems

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Vlinderbrasems

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Grootoogknorvis

GRB

Brachydeuterus auratus

Bigeye grunt

Middellandse-Zeeknorvis

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Gespikkelde knorvis

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Knorvissen, n.e.g.

GRX

Haemulidae (= Pornadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Kob

KOB

Argyrosomus hololepidofus

Southern meagre (= Kob)

Geelbek

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Tijgerombervis

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

Ombervissen

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Ombervissen, n.e.g.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Baardman

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= Baardman)

Ombervissen, n.e.g.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Natal-zeebrasem

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Zeebrasems, n.e.g.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Zeebrasems, n.e.g.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Ringbrasemachtigen, n.e.g.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Grootoogtandbrasem

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Angola-tandbrasem

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kanarische tandbrasem

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Tandbrasem, n.e.g.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Zeekarper

BRB

Spondyliosorna cantharus

Black seabream

Kapenaar

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Nufar-zeebrasem

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Rode steenbrasem

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Panga

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

Witte stompneus

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Zeebrasems, n.e.g.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Bokvis

BOG

Boops boops

Bogue

Dageraads, n.e.g.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

Witte steenbaars

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

Steenbaarzen, n.e.g

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

Zandsteenbaars

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Hottentot-zeebrasems

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

Gestreepte bokvis

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Zeebrasems, n.e.g.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Schot-zeebrasem

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Gevlekte zeebrasem

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Zeebrasems, n.e.g.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikarellen

PIC

Spicara spp.

Picarels

Zeebarbelen, n.e.g.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Zeebarbelen

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Galjoenvissen, n.e.g.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

Galjoen

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

Spadenvissen

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Afrikaanse sikkelvis

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Koningsklippen, n.e.g.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Kaapse koningsklip

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Grondels, n.e.g.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Kaapse roodbaars

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Roodbaarzen, n.e.g.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Blauwkeeltie

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Schorpioenvissen, n.e.g.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Lierpoon

GUN

Trigia lyra

Piper gurnard

Kaapse poon

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Ponen, n.e.g.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Ponen

GUY

Trigla spp.

Gurnards

Trekkervissen

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

West-Afrikaanse zeeduivel

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Zeeduivels, n.e.g.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Lantaarnvis

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

Lantaarnvissen

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Gepen, n.e.g.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Gepen

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

Makreelgepen, n.e.g.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Makreelgeep

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Barracuda's

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Barracuda's

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Harders, n.e.g.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Kapiteinvissen, n.e.g.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Pelagische baarsachtigen, n.e.g.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blauwbaars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Blauwbaarzen, n.e.g.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Cobia's, n.e.g.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Kaapse horsmakreel

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Cunene-horsmakreel

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Horsmakrelen, n.e.g.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Stekelmakrelen

SDX

Decapterus spp.

Scads

Paardenhorsmakreel

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Horsmakrelen, n.e.g.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Afkijkvis

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompano's

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Reuzengeelstaart

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Geelstaarten, n.e.g.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Grote gaffelmakreel

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Bijlhorsmakreel

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Horsmakrelen, n.e.g.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Bramen, n.e.g.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Braam

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Goudmakreel

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Goudmakrelen, n.e.g.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Pomfret

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Grootbekken

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Gratenvissen

ALU

Albulidae

Bonefishes

Grootvin-gratenvis

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Gouden sardinella

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Madeira sardine

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Zuid-Afrikaanse pelser

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

Kaapse ansjovis

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Ansjovissen, n.e.g.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Haringen, n.e.g.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Sardines, n.e.g.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Haringachtigen, n.e.g.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonito

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Fregattonijn

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Fregattonijn en kogeltonijn

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Indische koningsmakreel

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Gevlekte koningsmakreel

SSM

Scornberomorus maculatus

King mackerel

Oost-Atlantische makreel

MAW

Scornberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Kanadi-koningsmakreel

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Koningsmakrelen, n.e.g.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Kleine tonijn

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Pacifische tonijn

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Skipjack

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonijn

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Witte tonijn

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Zuidelijke blauwvintonijn

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Geelvintonijn

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Grootoogtonijn

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Atlantische zeilvis

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Blauwe marlijn

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Zwarte marlijn

BLM

Makaira indica

Black marlin

Witte marlijn

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Zeilvissen

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Zwaardvis

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Zwaardvissen

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Tonijnachtigen, n.e.g.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Slangmakrelen, n.e.g.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Snoekmakreel

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Degenvis

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Haarstaarten, n.e.g.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Zilveren haarstaart

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Spaanse makreel

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrelen, n.e.g.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Makreelachtigen, n.e.g.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Makreelhaai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Hamerhaai

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Gladde haaien, n.e.g.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Ruwe haai

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Zee-engelen, n.e.g.

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils n.e.i.

Roggen, n.e.g.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Rogachtigen, n.e.g.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Kaapse olifantzeerat

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Plaatkieuwigen, n.e.g.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Makreelhaaien

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Hondshaaien

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Blauwe haaien

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

Hamerhaaien

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

Gladde haai

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Haaien en doornhaaien, n.e.g.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Doornhaai

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Kortsnuitdoornhaai

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Gitaarroggen

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Zaagvissen

SAW

Pristidae

Sawfishes

Echte roggen, n.e.g.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Roggen

SKA

Raja spp.

Skates

Pijlstaartroggen

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Vleermuisroggen

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Manta's

MAN

Mobulidae

Mantas

Sidderroggen

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

Olifantzeeratten, n.e.g.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Roggen, manta's, n.e.g.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Haaien, n.e.g.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Plaatkieuwigen, n.e.g.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Kraakbeenvissen, n.e.g.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

Zoutwatervissen, n.e.g.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Noordzeekrab

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Krabben

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

Zwemkrabben, n.e.g.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

Koningskrabben, n.e.g.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Zuidelijke koningskrab

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

Koningskrab

KCA

Lithodes ferox

King crab

Rode diepzeekrab

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

Rode diepzeekrabben, n.e.g.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Diepzeekrabben

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Zeekrabben, n.e.g.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langoesten, n.e.g.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Koningslangoest

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Transkei-langoest

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Kaapse langoest

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Tristans langoest

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Natal-langoest

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Zuidkustlangoest

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Langoesten, n.e.g.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Beerkreeften

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

Langoestinen

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Caramotegarnaal

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Indische witte garnaal

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Roze garnaal

SOP

Penaeus notialis

Southern pink shrimp

Peneidegarnalen, n.e.g.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Roze diepzeegarnaal

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Peneidegarnalen

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

Aristeidegarnalen

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Gewone steurgarnaal

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Slibgarnalen

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

Mesgarnalen

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Navaja-mesgarnaal

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Garnalen, n.e.g.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Zoetwaterschelpdieren, n.e.g.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Parelmoerzeeoor

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

Zuid-Afrikaanse turbo

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Platte oesters, n.e.g.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

Getande oester

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

Japanse oester

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Holle oesters, n.e.g.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Afrikaanse rotsmossel

MSL

Perna perna

Rock mussel

Mosselen, n.e.g.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Zuid-Atlantische mantel

PSU

Pecten sulcicostatus

Mantel- en kamschelpen, n.e.g.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Gladde strandschelp

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

Strandschelpen

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Venusschelpen

CLV

Veneridae

Venus clams

Orbigny-Artemisschelp

DOR

Dosinia orbignyi

Zaagjes

DON

Donax spp.

Donax clams

Kaapse messchede

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

Messcheden

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Tweekleppige schelpdieren, n.e.g.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Pijlinktvissen en zeekatten

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kaapse pijlinktvis

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

Angola-pijlinktvis

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

Pijlinktvissen

SQC

Loligo spp.

Common squids

Achtarmige inktvissen

OCT

Octopodidae

Octopuses

Inktvissen, n.e.g.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Zeeschelpdieren, n.e.g.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Dwergzeebeer

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

Pyurazakpijp

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

URR

Parechinus angulosus

Zeekomkommers, n.e.g.

CUX

Holothurioidea

Sea-cucumbers n.e.i.

Aquatische invertebraten, n.e.g.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


WESTELIJKE INDISCHE OCEAAN (groot visgebied 51)

Nederlandse naam

3-letter-code

Wetenschappelijke naam

Engelse naam

Keleeharing

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Hilsa-elft

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Melkvis

MIL

Chanos chanos

Milkfish

Barramundibaars

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Platvissen, n.e.g.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Indo-Pacifische heilbot

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Hondstongen, n.e.g.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Eenhoornkabeljauw

UNC

Bregmaceros macclellandi

Unicorn cod

Kabeljauwachtigen, n.e.g.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Bombay-eend

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Zeemeervallen, n.e.g.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Hagedisvis

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Groteschubbenhagedisvis

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Hagedisvissen, n.e.g.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Snoekalen, n.e.g.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Congeralen, n.e.g.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Beryciden

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Japanse zonnevis

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

Bodembaarsachtigen, n.e.g.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Zaagbaarzen, n.e.g.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Zaagbaarzen, n.e.g.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Grootoogbaarzen, n.e.g.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Sillaginiden

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

Lactariusvis

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Rondlopers

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Mangrovensnapper

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Snappers, n.e.g.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Snappers, n.e.g.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Vlinderbrasems

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Vlinderbrasems

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Glipvissen, n.e.g.

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Knorvissen, n.e.g.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Kob

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Geelbek

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Ombervissen, n.e.g.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Keizers

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Zeebrasems, n.e.g.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Tandbrasems, n.e.g.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Nufar-zeebrasem

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Rode steenbrasem

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Dageraads, n.e.g.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Zeebrasems, n.e.g.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Zeebarbelen

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Goudbandmullen

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Zeebarbelen, n.e.g.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Gevlekte sikkelvis

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Lipvissen

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Plooibekken

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silverbiddies)

Baarsvissen, n.e.g.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Konijnvissen

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Schorpioenvissen, n.e.g.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Platkoppen

FLH

Platycephalidae

Flatheads

Trekkervissen

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Lantaarnvissen

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Gepen

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Halfsnavelbekken, n.e.g.

HAX

Hemirhamphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Vliegende vissen, n.e.g.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Barracuda's

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Grootkopharder

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Harders, n.e.g.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Reuzenkapiteinvis

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Kapiteinvissen, n.e.g.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Pelagische baarsachtigen, n.e.g.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blauwbaars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Cobia's, n.e.g.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Horsmakrelen, n.e.g.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Russels stekelmakreel

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Stekelmakrelen

SDX

Decapterus spp.

Scads

Horsmakrelen, n.e.g.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Pompano's

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Reuzengeelstaart

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Geelstaarten, n.e.g.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Regenboogstekelmakreel

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

GLT

Gnatanodon speciosus

Golden trevally

Torpedostekelmakreel

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Koninginnenhorsmakrelen

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Grootoogselar

BIS

Selar crumenophthalmus

Bigeye scad

Gestreepte selar

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Horsmakrelen, n.e.g.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Zwarte pomfret

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Goudmakreel

DOL

Coryphaene hippurus

Common dolphinfish

Zilverpomfret

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

Grootbekken

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

Indische sardinella

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

Sardinella's, n.e.g.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Zuid-Afrikaanse pelser

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Ronde haring

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Stoleforus-ansjovissen

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Ansjovissen, n.e.g.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Haringachtigen, n.e.g.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Indische wolfharing

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Wolfharingen

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Indische koningsmakreel

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Indo-Pacifische koningsmakreel

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Gestreepte koningsmakreel

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Koningsmakrelen, n.e.g.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Fregattonijnen en kogeltonijnen

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Pacifische tonijn

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Skipjack

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tongoltonijn

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Witte tonijn

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Zuidelijke blauwvintonijn

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Geelvintonijn

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Grootoogtonijn

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Pacifische zeilvis

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Zwarte marlijn

BLM

Makaira indica

Black marlin

Gestreepte marlijn

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Zeilvissen

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Tonijnachtigen, n.e.g.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Snoekmakreel

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Degenvis

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Zilveren haarstaart

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Haarstaarten, n.e.g.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Spaanse makreel

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Indische makreel

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Dwergmakrelen, n.e.g.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Makreelachtigen, n.e.g.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Zwaardvis

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Makreelhaai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Blauwe haai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Witpunthaai

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Donkere haai

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Melkhaai

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Blauwe haaien, n.e.g.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Hamerhaaien, n.e.g.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Gitaarroggen, n.e.g.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Zaagvissen

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rogachtigen, n.e.g.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Plaatkieuwigen, n.e.g.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Zoutwatervissen, n.e.g.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Zwemkrabben

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Mangrovekrab

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Rode diepzeekrabben, n.e.g.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Zeekrabben, n.e.g.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langoesten, n.e.g.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Natal-langoest

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Beerkreeften

LOS

Scyliaridae

Slipper lobsters

Andaman-langoestine

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

Grote tijgergarnaal

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Groene tijgergarnaal

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

Indische witte garnaal

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Peneidegarnalen, n.e.g.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Navaja-mesgarnaal

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Mesgarnalen

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Garnalen, n.e.g.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Zeewaterschelpdieren, n.e.g.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Zeeoren, n.e.g.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

CSC

Crassostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Holle oesters, n.e.g.

OYC

Saccostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Cefalopoden, n.e.g.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Zeekatten en pijlinktvissen

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Pijlinktvissen

SQC

Loligo spp.

Common squids

Achtarmige inktvissen

OCT

Octopodidae

Octopuses

Inktvissen, n.e.g.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Weekdieren, n.e.g.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Groene zeeschildpad

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

Zeeschildpadden, n.e.g.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Zeekomkommers, n.e.g.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Aquatische invertebraten, n.e.g.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


BIJLAGE V

FORMAAT VOOR DE INDIENING VAN VANGSTGEGEVENS BETREFFENDE BEPAALDE GEBIEDEN BUITEN DE NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN

Magnetische dragers

Banden: Negen sporen met een dichtheid van 1 600 of 6 250 BPI en EBCDIC- of ASCII-codering, bij voorkeur zonder label. Indien een label wordt gebruikt, dient een eindebestandlabel te worden ingevoegd.

Floppy disks: MS-DOS-formaat, 3,5″ 720 K of 1,4 MB-schijven of 5,25″ 360 K of 1,2 MB-schijven.

Recordformaat

Byte-nummer

Informatie-eenheid

Opmerkingen

1-4

Land (ISO 3-lettercode)

bv. FRA = Frankrijk

5-6

Jaar

bv. 93 = 1993

7-8

Groot visgebied

34 = centraaloostelijke Atlantische Oceaan

9-15

Sector

3.3 = sector 3.3

16-18

Vissoort

3-lettercode

19-26

Vangst

Aantal metrieke ton

Opmerkingen:

a)

Alle velden betreffende de vangst (byte 19-26) dienen rechts te worden gejusteerd met behulp van uitvulspaties ervóór. Alle andere velden dienen links te worden gejusteerd met behulp van uitvulspaties erna.

b)

Als vangst dient het levendgewichtequivalent van de aanvoer, op één metrieke ton nauwkeurig, te worden geregistreerd.

c)

Hoeveelheden (byte 19-26) die minder dan een halve eenheid bedragen, dienen als „—1” te worden geregistreerd.

d)

Onbekende hoeveelheden (byte 19-26) dienen als „—2” te worden geregistreerd.


BIJLAGE VI

FORMAAT VOOR DE INDIENING VAN VANGSTGEGEVENS OP MAGNETISCHE GEGEVENSDRAGERS BETREFFENDE GEBIEDEN BUITEN DE NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN

A.   CODEERFORMAAT

De gegevens moeten worden ingediend als records met variabele lengte en met een dubbele punt (:) tussen de recordvelden. De volgende velden moeten in ieder record zijn opgenomen:

Veld

Opmerkingen

Land

3-lettercode, bv. FRA = Frankrijk

Jaar

bv. 2001 of 01

Groot visgebied FAO

bv. 34 = centraaloostelijke Atlantische Oceaan

Sector

bv. 3.3 = sector 3.3

Vissoort

3-lettercode

Vangst

Aantal metrieke ton

a)

Als vangst dient het levendgewichtequivalent van de aanvoer, op een metrieke ton nauwkeurig, te worden geregistreerd.

b)

Hoeveelheden die minder dan een halve eenheid bedragen, dienen als „-1” te worden geregistreerd.

c)

Landencodes:

Oostenrijk

AUT

België

BEL

Bulgarije

BGR

Cyprus

CYP

Tsjechië

CZE

Duitsland

DEU

Denemarken

DNK

Spanje

ESP

Estland

EST

Finland

FIN

Frankrijk

FRA

Verenigd Koninkrijk

GBR

Engeland en Wales

GBRA

Schotland

GBRB

Noord-Ierland

GBRC

Griekenland

GRC

Hongarije

HUN

Ierland

IRL

IJsland

ISL

Italië

ITA

Litouwen

LTU

Luxemburg

LUX

Letland

LVA

Malta

MLT

Nederland

NLD

Noorwegen

NOR

Polen

POL

Portugal

PRT

Roemenië

ROU

Slowakije

SVK

Slovenië

SVN

Zweden

SWE

Turkije

TUR

B.   METHODE VAN INDIENING VAN DE GEGEVENS BIJ DE COMMISSIE

De gegevens moeten zoveel mogelijk in een elektronisch formaat (bv. als e-mailbijlage) worden ingediend. Zo niet, dan wordt de indiening van een bestand op een 3,5" HD-diskette aanvaard.


BIJLAGE VII

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad

(PB L 270 van 13.11.1995, blz. 1)

 

Verordening (EG) nr. 1638/2001 van de Commissie

(PB L 222 van 17.8.2001, blz. 29)

 

Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1)

Uitsluitend bijlage III, punt 57


BIJLAGE VIII

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 2597/95

De onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, eerste alinea

Artikel 4, eerste alinea

Artikel 4, tweede alinea

Artikel 4, tweede alinea

Artikel 4, derde alinea

Artikel 5, leden 1 en 2

Artikel 5, leden 1 en 2

Artikel 5, lid 3

Artikel 6, lid 1

Artikel 6, lid 1

Artikel 6, lid 2

Artikel 6, lid 2

Artikel 6, lid 3

Artikel 6, lid 4

Artikel 6, lid 3

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Bijlage 1

Bijlage I

Bijlage 2

Bijlage II

Bijlage 3

Bijlage III

Bijlage 4

Bijlage IV

Bijlage 5

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VII

Bijlage VIII


31.3.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 87/42


VERORDENING (EG) Nr. 217/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 maart 2009

inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EEG) nr. 2018/93 van de Raad van 30 juni 1993 inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Nu deze richtlijn opnieuw wordt gewijzigd, dient ter wille van de duidelijkheid tot herschikking van de betrokken bepalingen te worden overgegaan.

(2)

De Gemeenschap is ingevolge de bij Verordening (EEG) nr. 3179/78 (4) van de Raad goedgekeurde Overeenkomst inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan, waarbij de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) is opgericht, gehouden de Wetenschappelijke Raad van de NAFO alle beschikbare statistische en wetenschappelijke informatie te verstrekken waarom deze bij de uitvoering van zijn werkzaamheden verzoekt.

(3)

De Wetenschappelijke Raad van de NAFO heeft bepaald dat actuele statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van wezenlijk belang zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden inzake de vaststelling van de toestand van de visbestanden in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan.

(4)

Diverse lidstaten hebben verzocht gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager te mogen indienen dan zoals bepaald in bijlage V (het equivalent van de bovengenoemde Statlant-vragenlijsten).

(5)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (5).

(6)

De Commissie moet in het bijzonder de bevoegdheid worden verleend om de lijsten van vissoorten en statistische visserijgebieden en de omschrijving van deze gebieden, alsmede de op de visserijactiviteit, het vistuig, de grootte van de vaartuigen en de wijze van vissen van toepassing zijnde maten, codes en omschrijvingen aan te passen. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, moeten zij volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG vervatte regelgevingsprocedure met toetsing worden vastgesteld,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Iedere lidstaat dient bij de Commissie gegevens in over de vangsten door in die lidstaat geregistreerde of de vlag van die lidstaat voerende vaartuigen die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen, met inachtneming van Verordening (Euratom, EEG) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (6).

De gegevens over de nominale vangsten omvatten alle aangevoerde of op zee overgeladen visserijproducten in ongeacht welke vorm, met uitzondering van de hoeveelheden die na de vangst in zee zijn teruggeworpen of die aan boord zijn geconsumeerd of er als aas zijn gebruikt. De gegevens omvatten niet de aquacultuurproductie. De gegevens worden geregistreerd in de vorm van het levendgewichtequivalent van deze aanvoer of overslag tot op 1 ton nauwkeurig.

Artikel 2

1.   Er worden twee soorten gegevens ingediend:

a)

de jaarlijkse nominale vangsten, uitgedrukt in ton levendgewichtequivalent van de aanvoer, van elk van de in bijlage I genoemde vissoorten in elk van de in bijlage II opgenomen en in bijlage III omschreven statistische visserijgebieden in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan;

b)

de onder a) bedoelde vangsten en de desbetreffende visserijactiviteit, uitgesplitst naar kalendermaand van de vangst, vistuig, grootte van het vaartuig en voornaamste vissoort waarop werd gevist.

2.   De in lid 1, onder a), bedoelde gegevens worden uiterlijk op 31 mei van het jaar volgende op het referentiejaar ingediend; dit mogen voorlopige gegevens zijn. De in lid 1, onder b), bedoelde gegevens worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgende op het referentiejaar ingediend; dit moeten definitieve gegevens zijn.

Indien de in lid 1, onder a), bedoelde gegevens als voorlopige gegevens worden ingediend, dient dit duidelijk te zijn aangegeven.

Indien voor een bepaalde combinatie vissoort/visserijgebied in de betrokken referentieperiode geen vangsten werden opgetekend, dienen daarvoor geen gegevens te worden verstrekt.

Indien de betrokken lidstaat in het voorafgaande kalenderjaar niet in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan heeft gevist, stelt hij de Commissie hiervan uiterlijk op 31 mei van het daaropvolgende jaar in kennis.

3.   De bij de indiening van de gegevens over de visserijactiviteit, het vistuig, de wijze van vissen en de grootte van het vaartuig te gebruiken omschrijvingen en codes zijn opgenomen in bijlage IV.

4.   De Commissie kan de lijsten van vissoorten en statistische visserijgebieden en de omschrijving van deze gebieden, alsmede de op de visserijactiviteit, het vistuig, de grootte van de vaartuigen en de wijze van vissen van toepassing zijnde maten, codes en omschrijvingen wijzigen.

Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Artikel 3

Tenzij de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid vastgestelde regels dit anders bepalen, is het een lidstaat toegestaan steekproeftechnieken te gebruiken voor het vaststellen van vangstgegevens voor die delen van de visserijvloot waarvoor volledige registratie van de gegevens disproportionele toepassing van administratieve procedures mee zou brengen. De lidstaat dient in het overeenkomstig artikel 7, lid 1, in te dienen verslag een nauwkeurige beschrijving van deze steekproefprocedures op te nemen en precies aan te geven welk deel van het totaal der gegevens door middel van deze procedures is verkregen.

Artikel 4

De lidstaten voldoen aan hun verplichtingen jegens de Commissie uit hoofde van de artikelen 1 en 2 door de gegevens in te dienen in het in bijlage V weergegeven formaat.

Lidstaten kunnen gegevens indienen in het in bijlage VI weergegeven formaat.

De lidstaten kunnen met voorafgaande toestemming van de Commissie de gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager verstrekken.

Artikel 5

De Commissie zendt, zo mogelijk binnen vierentwintig uur na ontvangst van het verslag, de daarin vermelde gegevens aan de uitvoerend secretaris van de NAFO.

Artikel 6

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 72/279/EEG van de Raad (7) opgerichte Permanent Comité voor de landbouwstatistiek, hierna „het comité” te noemen.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

Artikel 7

1.   Uiterlijk 28 juli 1994 dienen de lidstaten bij de Commissie een gedetailleerd verslag in, waarin wordt uiteengezet hoe de gegevens over de vangsten en de visserijactiviteit werden verkregen en hoe representatief en betrouwbaar deze gegevens zijn. In samenwerking met de lidstaten stelt de Commissie een samenvatting van deze verslagen op.

2.   De lidstaten stellen de Commissie binnen drie maanden in kennis van elke wijziging van de overeenkomstig lid 1 verstrekte gegevens.

3.   De in lid 1 bedoelde methodologische verslagen, de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de gegevens worden evenals de andere relevante onderwerpen in verband met de toepassing van deze verordening eens per jaar onderzocht in de bevoegde werkgroep van het comité.

Artikel 8

1.   Verordening (EEG) nr. 2018/93 wordt ingetrokken.

2.   Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VII.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2009.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

A. VONDRA


(1)  Advies van het Europees Parlement van 17 juni 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 26 februari 2009.

(2)  PB L 186 van 28.7.1993, blz. 1.

(3)  Zie bijlage VI.

(4)  PB L 378 van 30.12.1978, blz. 1.

(5)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(6)  PB L 151 van 15.6.1990, blz. 1.

(7)  PB L 179 van 7.8.1972, blz. 1.


BIJLAGE I

LIJST VAN VISSOORTEN IN DE COMMERCIËLE VANGSTSTATISTIEKEN VOOR DE NOORDWESTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

De lidstaten moeten verslag uitbrengen over de nominale vangsten van de met een sterretje (*) aangeduide vissoorten. Voor de overige vangsten is nauwkeurige aanduiding van de afzonderlijke vissoorten facultatief, maar voor zover de gegevens niet voor afzonderlijke vissoorten worden ingediend, moeten zij in verzamelcategorieën worden ondergebracht. De lidstaten kunnen gegevens over niet in de lijst opgenomen vissoorten indienen onder nauwkeurige aanduiding van de vissoort.

Opmerking

:

„n.e.g.” = „niet elders genoemd”.

Nederlandse naam

3-lettercode

Wetenschappelijke naam

Engelse naam

BODEMVISSEN

Kabeljauw

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Schelvis

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Roodbaarzen n.e.g.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Noordwest-Atlantische heek

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Atlantische gaffelkabeljauw

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Koolvis

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Roodbaars

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Diepzeeroodbaars

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Lange schol

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Witje

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Zandschar

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Zwarte heilbot

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Heilbot

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Amerikaanse winterschol

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Zomerbot

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Amerikaanse griet

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Platvissen n.e.g.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Amerikaanse zeeduivel

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Amerikaanse ponen

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Kabeljauw

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Blauwe heek

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Blauwe wijting

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Amerikaanse lipvis

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Torsk

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Groenlandse kabeljauw

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Blauwe leng

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Leng

LIN (*)

Molva molva

Ling

Snotdolf

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Koningsombervis

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Noordelijke Amerikaanse koffervis

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Puitalen n.e.g.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Atlantische puitaal

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Arctische kabeljauw

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Grenadiervis

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Noordelijke grenadiervis

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Zandspieringen

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Zeedonderpadden n.e.g.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Scup

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautog-lipvis

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Blauwe tegelvis

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Witte heek

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Zeewolf n.e.g.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Zeewolf

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Gevlekte zeewolf

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Bodemvissen n.e.g.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAGISCHE VISSEN

Atlantische haring

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Makreel

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Atlantische botervis

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Menhaden

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Makreelgeep

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Amerikaanse ansjovis

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Blauwbaars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Paardenhorsmakreel

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Kogeltonijn

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Koningsmakreel

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Gevlekte koningsmakreel

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Zeilvis

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Witte marlijn

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Blauwe marlijn

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Zwaardvis

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Witte tonijn

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Boniet

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Dwergtonijn

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Grootoogtonijn

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Gewone tonijn

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Gestreepte bonito

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Geelvintonijn

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonijnen n.e.g.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pelagische vissen n.e.g.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

ANDERE BEENVISSEN

Bastaardelft

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Geelstaarten n.e.g.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amerikaanse congeraal

COA

Conger oceanicus

American conger

Amerikaanse paling

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Amerikaanse elft

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Zilvervissen n.e.g.

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Boniet

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Atlantische botervis

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Atlantische draadvinnige haring

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Glijkop

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Trommelvis

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Zwarte zeebaars

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Canadese elft

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Lodde

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Riddervissen n.e.g.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Gele pompano

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Draadvinnige elft

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Knorvissen n.e.g.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

West-Atlantische fint

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Harders n.e.g.

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Harders n.e.g.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Grootbek

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Varkenvis

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Amerikaanse spiering

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Rode ombervis

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Gewone zeebrasem

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Ruwe horsmakreel

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Zandbaars

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Schaapskop-zeebrasem

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Puntombervis

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Gevlekte ombervis

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Koningsombervis

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Gestreepte baars

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Steuren n.e.g.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Tarpoen

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Zalmachtigen n.e.g.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Amerikaanse zeebaars

PEW

Morone americana

White perch

Alfonsino's

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Doornhaai

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Doornhaaien n.e.g.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Haringhaai

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Haaien n.e.g.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Makreelhaai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Atlantische melkhaai

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

Doornhaai

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Groenlandse haai

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Reuzenhaai

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Canadese rog

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

Rog

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Winterrog

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Sterrog

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

Rog

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Groenlandse rog

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

Arctische rog

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Roggen n.e.g.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Beenvissen n.e.g.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

INVERTEBRATEN

Langvinpijlinktvis

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Kortvinpijlinktvis

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Inktvissen n.e.g.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Amerikaanse zwaardschede

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Amerikaanse venusschelp

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Noordkromp

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Grote strandgaper

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Stevige strandschelp

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Tweekleppigen n.e.g.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Kamschelp

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Calico-scallop

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Noordelijke kamschelp

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Amerikaanse grote mantel

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Mantels en kamschelpen n.e.g.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Noord-Amerikaanse oester

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Mossel

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Busyconwulken n.e.g.

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Alikruiken n.e.g.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Weekdieren n.e.g.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Atlantische rotskrab

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Blauwe krab

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Strandkrab

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Jonaskrab

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Arctische sneeuwkrab

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Rode diepzeekrab

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Augustinuskrab

KCT

Lithodes maia

Stone king crab

Zeekrabben n.e.g.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Amerikaanse kreeft

LBA

Homarus americanus

American lobster

Noorse garnaal

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Ringsprietgarnaal

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Peneide garnalen n.e.g.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Pandalide garnalen

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Zeewaterschelpdieren n.e.g.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Zee-egels

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Borstelwormen n.e.g.

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Degenkrab

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Invertebraten n.e.g.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

ZEEWIEREN

Bruinwieren

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Roodwieren

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Algen n.e.g.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

ZEEROBBEN

Zadelrob

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

Klapmuts

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


BIJLAGE II

STATISTISCHE VISSERIJGEBIEDEN IN HET NOORDWESTELIJK DEEL VAN DE ATLANTISCHE OCEAAN WAARVOOR GEGEVENS DIENEN TE WORDEN VERSTREKT

Deelgebied 0

 

Sector 0 A

 

Sector 0 B

Deelgebied 1

 

Sector 1 A

 

Sector 1 B

 

Sector 1 C

 

Sector 1 D

 

Sector 1 E

 

Sector 1 F

 

Sector 1 NK (niet bekend)

Deelgebied 2

 

Sector 2 G

 

Sector 2 H

 

Sector 2 J

 

Sector 2 NK (niet bekend)

Deelgebied 3

 

Sector 3 K

 

Sector 3 L

 

Sector 3 M

 

Sector 3 N

 

Sector 3 O

 

Sector 3 P

 

Deelsector 3 Pn

 

Deelsector 3 Ps

 

Sector 3 NK (niet bekend)

Deelgebied 4