ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 11

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
16 januari 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 26/2009 van de Commissie van 15 januari 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 27/2009 van de Commissie van 15 januari 2009 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 januari 2009

3

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/2/EG van de Commissie van 15 januari 2009 tot eenendertigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen ( 1 )

6

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Europees Parlement en Raad

 

 

2009/30/EG

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 houdende benoeming van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en van de adjunct-toezichthouder

83

 

 

Commissie

 

 

2009/31/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 12 januari 2009 tot wijziging van Beschikking 2007/716/EG wat betreft bepaalde inrichtingen in de vlees- en de melksector in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8988)  ( 1 )

84

 

 

 

*

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

16.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/1


VERORDENING (EG) Nr. 26/2009 VAN DE COMMISSIE

van 15 januari 2009

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 januari 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

44,5

TN

134,4

TR

103,5

ZZ

101,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

64,8

TR

138,1

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

136,6

TR

116,4

ZZ

126,5

0805 10 20

EG

45,7

IL

56,2

MA

64,3

TN

47,4

TR

64,7

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

77,5

TR

58,0

ZZ

67,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

96,8

IL

59,1

JM

94,4

TR

69,2

ZZ

76,2

0805 50 10

MA

65,8

TR

64,1

ZZ

65,0

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,5

US

109,1

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

66,0

KR

148,7

US

111,8

ZZ

108,8


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


16.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/3


VERORDENING (EG) Nr. 27/2009 VAN DE COMMISSIE

van 15 januari 2009

tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 januari 2009

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen (2), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat het invoerrecht voor de producten van de GN-codes 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [zachte tarwe van hoge kwaliteit], 1002, ex 1005 met uitzondering van hybriden voor zaaidoeleinden, en ex 1007 met uitzondering van hybriden voor zaaidoeleinden, gelijk is aan de interventieprijs voor deze producten bij de invoer, verhoogd met 55 % en verminderd met de cif-invoerprijs voor de betrokken zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger zijn dan het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

(2)

In artikel 136, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat voor de berekening van het in lid 1 van dat artikel bedoelde invoerrecht regelmatig representatieve cif-invoerprijzen voor de betrokken producten worden vastgesteld.

(3)

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is de prijs die in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van het invoerrecht voor de producten van de GN-codes 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (zachte tarwe van hoge kwaliteit), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 en 1007 00 90, de dagelijkse representatieve cif-invoerprijs die wordt bepaald volgens de methode van artikel 4 van die verordening.

(4)

Er dienen invoerrechten te worden vastgesteld voor de periode vanaf 16 januari 2009, die van toepassing zullen zijn totdat een nieuwe vaststelling in werking treedt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde invoerrechten in de sector granen die van toepassing zijn vanaf 16 januari 2009, worden in bijlage I bij de onderhavige verordening vastgesteld op basis van de in bijlage II vermelde elementen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 januari 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125.


BIJLAGE I

Vanaf 16 januari 2009 geldende invoerrechten voor de in artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde producten

GN-code

Omschrijving

Invoerrecht (1)

(EUR/t)

1001 10 00

HARDE TARWE van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

1001 90 91

ZACHTE TARWE, zaaigoed

0,00

ex 1001 90 99

ZACHTE TARWE van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

1002 00 00

ROGGE

21,27

1005 10 90

MAÏS, zaaigoed, ander dan hybriden

19,25

1005 90 00

MAÏS, andere dan zaaigoed (2)

19,25

1007 00 90

GRAANSORGHO, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

21,27


(1)  Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd, komt de importeur op grond van artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96 in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:

3 EUR/t als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt,

2 EUR/t als de loshaven in Denemarken, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.

(2)  De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96 vastgestelde voorwaarden is voldaan.


BIJLAGE II

Elementen voor de berekening van de in bijlage I vastgestelde rechten

2.1.2009-14.1.2009

1.

Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentieperiode:

(EUR/t)

 

Zachte tarwe (1)

Maïs

Harde tarwe van hoge kwaliteit

Harde tarwe van gemiddelde kwaliteit (2)

Harde tarwe van lage kwaliteit (3)

Gerst

Beurs

Minnéapolis

Chicago

Notering

192,81

116,44

Fob-prijs VSA

230,68

220,68

200,68

128,35

Golfpremie

57,28

13,93

Grote-Merenpremie

2.

Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentieperiode:

Vrachtkosten: Golf van Mexico–Rotterdam:

9,55 EUR/t

Vrachtkosten: Grote Meren–Rotterdam:

6,91 EUR/t


(1)  Premie van 14 EUR/t inbegrepen (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

(2)  Korting van 10 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

(3)  Korting van 30 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).


RICHTLIJNEN

16.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/6


RICHTLIJN 2009/2/EG VAN DE COMMISSIE

van 15 januari 2009

tot eenendertigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (1), en met name op artikel 28,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 4, lid 3, van Richtlijn 67/548/EEG worden de criteria en de procedure voor de harmonisatie van de indeling en het kenmerken van stoffen vermeld. Krachtens de punten 4.1.3, 4.1.4 en 4.1.5 van bijlage VI bij Richtlijn 67/548/EEG moet het bedrijfsleven informatie aan de lidstaten verstrekken en moeten de lidstaten zo spoedig mogelijk voorstellen voor een geharmoniseerde indeling en kenmerking indienen wanneer er informatie beschikbaar komt op grond waarvan een stof voldoet aan de criteria om als mutagene, carcinogene of voor de voortplanting vergiftige stof te worden ingedeeld.

(2)

Bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG bevat een lijst van gevaarlijke stoffen, alsmede bijzonderheden over de indeling en kenmerking van elke stof. Deze lijst dient met aangemelde nieuwe stoffen en andere reeds bestaande stoffen te worden uitgebreid, terwijl de lijst tevens op een aantal punten aan de technische vooruitgang dient te worden aangepast. Bovendien is het nodig dat bepaalde stoffen uit die bijlage worden geschrapt.

(3)

Bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG bevat reeds talrijke groepsvermeldingen, met name voor metaalverbindingen die volgens een aanpak met groepering en „read across” op basis van de analogie tussen stoffen zijn beoordeeld.

(4)

Bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG bevat ook bepaalde groepsvermeldingen waarvoor de leden van de groep zijn geïdentificeerd en de indeling volgens een aanpak met groepering en „read across” is afgeleid, met name voor aardoliestromen en gassen.

(5)

In bijlage VI bij Richtlijn 67/548/EEG wordt bepaald dat de voor indeling en kenmerking vereiste gegevens uit een aantal verschillende bronnen kunnen worden verkregen, waaronder de resultaten van gevalideerde structuur/activiteit-relaties en het oordeel van deskundigen.

(6)

De indeling van de in deze richtlijn vermelde nikkelverbindingen is gebaseerd op de effecten van het Ni(2+)-ion en op de beschikbare gegevens voor nikkelverbindingen. De indeling is afgeleid door de nikkelverbindingen op basis van de oplosbaarheid in water in categorieën te groeperen (zoals groepen onoplosbare, slecht oplosbare en oplosbare nikkelverbindingen). De oplosbaarheid in water is gebruikt als eerste criterium om deze categorieën te definiëren, aangezien nikkelverbindingen met een vergelijkbare oplosbaarheid in water een vergelijkbare biologische beschikbaarheid van het Ni(2+)-ion en een vergelijkbare systemische toxiciteit zullen hebben. Dit rechtvaardigt een „read across” binnen groepen vanuit de stoffen waarvoor uit de beschikbare adequate testgegevens een specifiek systemisch effect blijkt, naar de stoffen waarvoor deze testgegevens ontbreken. Voor bepaalde effecten is een „read across” tussen groepen gerechtvaardigd, aangezien over het hele oplosbaarheidsinterval vergelijkbare effecten zijn waargenomen. Zo blijkt uit epidemiologisch onderzoek dat zowel oplosbare als onoplosbare nikkelverbindingen (aan beide uitersten van het oplosbaarheidscala) plaatselijke carcinogene effecten in de ademhalingswegen hebben. Er zijn daarom goede redenen om aan te nemen dat ook slecht oplosbare verbindingen (tussen deze uitersten in) vergelijkbare carcinogene eigenschappen hebben.

(7)

Als onderdeel van een beoordeling van alle beschikbare informatie over de nikkelverbindingen kan de oplosbaarheid in water voor veel effecten en stoffen als benadering van de systemische biologische beschikbaarheid van het Ni(2+)-ion worden gebruikt

(8)

De indeling en kenmerking van de in deze richtlijn opgenomen stoffen dient te worden herzien als er nieuwe wetenschappelijke kennis beschikbaar komt. In deze context moet, met name gelet op het feit dat de nikkelindustrie onlangs voorlopige, gedeeltelijke en niet intercollegiaal getoetste informatie heeft ingediend, bijzondere aandacht worden besteed aan de resultaten van de toekomstige besprekingen binnen het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) over de carcinogeniteit van nikkelverbindingen of aan relevante nieuwe wetenschappelijke conclusies of interpretaties van de gegevens die zijn gebruikt voor de totstandkoming van de indeling voor de nikkelverbindingen in deze richtlijn.

(9)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de richtlijnen met het oog op de opheffing van de technische handelsbelemmeringen voor de handel in gevaarlijke stoffen en preparaten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 67/548/EEG wordt als volgt gewijzigd. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermeldingen die overeenkomen met de vermeldingen in bijlage 1A bij deze richtlijn worden vervangen door de in die bijlage opgenomen vermeldingen;

b)

de vermeldingen in bijlage 1B bij deze richtlijn worden ingevoegd overeenkomstig de volgorde van de in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG opgenomen vermeldingen;

c)

de vermeldingen in bijlage 1C bij deze richtlijn worden geschrapt.

Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juni 2009 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van de tekst van deze bepalingen en van een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt daarin naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 januari 2009.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.


BIJLAGE 1A

Index No

Chemische naam

Nota's voor stoffen

EC No

CAS No

Indeling

Kenmerken

Concentratiegrenzen

Nota's voor preparaten

001-002-00-4

lithiumaluminiumhydride

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

dibutyltinwaterstofboraat

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

zouten van cyaanwaterstof met uitzondering van complexe cyaniden zoals ferro- en ferricyaniden en kwikoxycyanide

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-dichloorfenyl)-1,1-dimethylureum

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mancozeb (ISO);

mangaanethyleenbis(dithiocarbamaat) (polymeer), complex met zinkzout

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

mangaanethyleenbis(dithiocarbamaat) (polymeer)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

carbosulfan (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl[(dibutylamino)thio]methylcarbamaat

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfuracarb (ISO);

ethyl-N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuraan-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl-β-alaninaat

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

stikstofdioxide; [1]

distikstoftetraoxide [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malathion (ISO);

1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl-O,O-dimethylfosforodithioaat;

[met ≤ 0,03 % isomalathion]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foxim [ISO];

α-(diethoxyfosfinothioylimino)fenylacetonitril

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-chloorethyl)fosfaat

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

glufosinaat-ammonium (ISO);

ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

dinatriumsulfide;

natriumsulfide

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

ammoniumperchloraat;

[met ≥ 80 % deeltjes van 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

natriumdichromaat

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

kobaltoxide

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

kobaltsulfide

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

nikkelmonoxide; [1]

nikkeloxide; [2]

bunseniet [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

nikkeldioxide

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

dinikkeltrioxide

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

nikkel(II)sulfide; [1]

nikkelsulfide; [2]

milleriet [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

trinikkeldisulfide;

nikkelsubsulfide; [1]

heazlewoodiet [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

nikkeldihydroxide; [1]

nikkelhydroxide [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trinatrium-(2-(α-(3-(4-chloor-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatofenylazo)benzylideenhydrazino)-4-sulfonatobenzoato)koper(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

arseenzuur en zijn zouten, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

seleenverbindingen met uitzondering van cadmium sulfoselenide en met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

zilvernitraat

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

cyhexatin (ISO);

hydroxytricyclohexylstannaan;

tri(cyclohexyl)tinhydroxide

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fentinacetaat (ISO);

trifenyltinacetaat

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fentinhydroxide (ISO);

trifenyltinhydroxide

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

tributyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

trifenyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

tin(II)methaansulfonaat

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodylbenzeen

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

calciumjodylbenzoaat

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

kwik

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

kwikdichloride;

kwik(II)chloride

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

uraniumverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

Een mengsel van: (1′-α,3′-α,6′-α)-2,2,3′,7′,7′-pentamethylspiro(1,3-dioxaan-5,2′-norcaraan);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentamethylspiro(1,3-dioxaan-5,2′-norcaraan)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribroommethaan

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dichloorpropeen; [1]

(Z)-1,3-dichloorpropeen [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-joodpropeen;

allyljodide

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-methylpropaan-2-ol;

tert-butylalcohol

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfurylalcohol

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

ethyleenoxide;

oxiraan

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bis(2-chloorethyl)ether

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

nitrocellulosen

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bis(chloormethyl)ether;

oxybis(chloormethaan)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-methoxypropaan-2-ol;

propyleenglycolmonomethylether

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexaan;

4-vinylcyclohexeendiepoxide

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxaan;

paraldehyde

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctaan;

metaldehyde

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-methyl-2-pyrrolidon;

1-methyl-2-pyrrolidon

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

zouten van oxaalzuur, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

benzoylchloride

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-ethoxyethylacetaat;

ethylglycolacetaat

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-chloor-o-tolyloxyazijnzuur

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

zouten en esters van MCPA

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

zouten en esters van MCPA

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

maleïnezuur

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

barnsteenzuuranhydride

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

propylchloorformiaat;

chloormierenzuur, propylester;

n-propylchloorformiaat

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-methoxy-1-methylethylacetaat

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

glutaminezuur, reactieprodukten met N-(C12-14-alkyl)propyleendiamine

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

clopyralid (ISO);

3,6-dichloorpyridine-2-carbonzuur

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

tert-butylacrylaat

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

een mengsel van: Ca-salicylaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd);

Ca-fenolaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd);

Ca-gesulfureerde fenolaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butyronitril

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

oxalonitril;

cyanogeen

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cyclohexylideen-2-fenyl-acetonitril

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotolueen; [1]

dinitrotolueen [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-azodi(formamide)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetralithium-6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftylazo)-1-naftylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diacetylbenzidine

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

cyclohexylamine

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

ethyldimethylamine

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-methyl-m-fenyleendiamine;

2,4-tolueendiamine

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

methenamine;

hexamethyleentetramine

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

methylfenyleendiamine;

diaminotolueen;

[technisch product - mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine (EC-nr. 202-453-1) en 2-methyl-m-fenyleendiamine (EC-nr. 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hydroxylammoniumwaterstofsulfaat; [1]

hydroxylaminefosfaat; [2]

hydroxylaminediwaterstoffosfaat; [3]

hydroxylamine-4-methylbenzeensulfonaat [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolylfluanide (ISO);

dichloor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methaansulfenamide;

met ≥ 0,1 % (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

methylisocyanaat

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

zouten van thiocyaanzuur, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

ethyl-2-(isocyanatosulfonyl)benzoaat

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

alkalizouten en aardalkalizouten van thiocyaanzuur, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

thalliumthiocyanaat

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

metaalzouten van thiocyaanzuur, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imide

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

een mengsel van: 2,2′-bis(tert-pentylperoxy)-p-diisopropylbenzeen;

2,2′-bis(tert-pentylperoxy)-m-diisopropylbenzeen

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

Minerale vezels, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde;

[Synthetische (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) van meer dan 18 gewichtsprocent]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

Vuurvaste keramische vezels, Vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde;

[Synthetische (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) van ten hoogste 18 gewichtsprocent]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


BIJLAGE 1B

Index No

Chemische naam

Nota's voor stoffen

EC No

CAS No

Indeling

Kenmerken

Concentratiegrenzen

Nota's voor preparaten

003-003-00-5

(2-methylpropyl)lithium;

isobutyllithium

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

diethylmethoxyboraan

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

4-formylfenylboronzuur

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

natriumperboraat; [1]

perboorzuur, natriumzout; [2]

perboorzuur, natriumzout, monohydraat; [3]

natriumperoxometaboraat; [4]

perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, monohydraat; [5]

natriumperoxoboraat;

[met < 0,1 % (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

natriumperboraat; [1]

perboorzuur, natriumzout; [2]

perboorzuur, natriumzout, monohydraat; [3]

natriumperoxometaboraat; [4]

perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, monohydraat; [5]

natriumperoxoboraat;

[met ≥ 0,1 % (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

perboorzuur (H3BO2(O2)), mononatriumzout, trihydraat; [1]

perboorzuur, natriumzout, tetrahydraat; [2]

perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, tetrahydraat; [3]

natriumperoxoboraat, hexahydraat;

[met < 0,1 % (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

perboorzuur (H3BO2(O2)), mononatriumzout, trihydraat; [1]

perboorzuur, natriumzout, tetrahydraat; [2]

perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, tetrahydraat; [3]

natriumperoxoboraat, hexahydraat;

[met ≥ 0,1 % (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenyl-3-(p-tolueensulfonyl)ureum

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

tert-butyl-(1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamaat

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-tolueensulfonyl)-N′-(3-(p-tolueensulfonyloxy)fenyl)ureum;

3-({[(4-methylfenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)fenyl-4-methylbenzeensulfonaat

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

mengsel van: N,N″-(methyleendi-4,1-fenyleen)bis[N′-fenylureum];

N-(4-[[4-[[(fenylamino)carbonyl]amino]fenylmethyl]fenyl]-N′-cyclohexylureum;

N,N″-(methyleendi-4,1-fenyleen)bis[N′-cyclohexylureum]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N″-(methyleendi-4,1-fenyleen)bis[N′-octyl]ureum

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

diethyldimethylammoniumhydroxide

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

aluminium-magnesium-carbonaat-hydroxide-perchloraat-hydraat

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

butaan-2-on-O,O′,O″-(fenylsilylidyn)trioxim

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(triethoxysilyl)propyl)octaanthioaat

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimethylbut-2-yl)trimethoxysilaan

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimethylsilyl)aminopropylmethyldiethoxysilaan

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

mengsel van: O,O′,O″,O‴-silaantetrayltetrakis(4-methyl-2-pentanonoxim) (3 stereoisomeren)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

reactieproduct van amorfe silica (50-85%), butyl(1-methylpropyl)magnesium (3-15%), tetraethylorthosilicaat (5-15%) en titaantetrachloride (5-20%)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoxy-3′-methoxyfenyl)propyl]trimethoxysilaan

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

magnesiumnatriumfluoridesilicaat

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dicumylfenyl)neopentyldifosfiet;

3,9-bis[2,4-bis(1-fenyl-1-methylethyl)fenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undecaan

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodecyldifenylfosfaat

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylfenyl)-m-fenyleenbifosfaat

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

trifenyl(fenylmethyl)fosfonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-methyl-1-butaansulfonamide (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutylfosfoniumnonafluor-1-butaansulfonaat

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

mengsel van: kalium-o-tolueenfosfonaat;

kalium-m-tolueenfosfonaat;

kalium-p-tolueenfosfonaat

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

mengsel van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat;

diethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat;

methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiofosfonzuur

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-fenylbutyl)fosfinezuur

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

zwavel

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-methyl-2-propaanthiol hydrochloride

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

ammoniumperchloraat;

[met < 80 % deeltjes van 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

kaliumtitaanoxide (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadieen-1-yl]silanaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadieen]-titaan

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

nikkelpoeder;

[deeltjes met diameter < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

nikkel, mat

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

nikkeldiperchloraat;

perchloorzuur, nikkel(II)zout

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

dikaliumnikkelbis(sulfaat); [1]

diammoniumnikkelbis(sulfaat) [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

nikkelbis(sulfamidaat);

nikkelsulfamaat

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

nikkelbis(tetrafluorboraat)

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

nikkeldiformiaat; [1]

mierenzuur, nikkelzout; [2]

mierenzuur, kopernikkelzout [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

nikkeldi(acetaat); [1]

nikkelacetaat [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

nikkeldibenzoaat

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

nikkel(II)stearaat;

nikkel(II)octadecanoaat

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

nikkeldilactaat

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

nikkel(II)octanoaat

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

nikkeldifluoride; [1]

nikkeldibromide; [2]

nikkeldijodide; [3]

nikkelkaliumfluoride [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

nikkelhexafluorsilicaat

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

nikkelselenaat

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

nikkelwaterstoffosfaat; [1]

nikkelbis(diwaterstoffosfaat); [2]

trinikkelbis(orthofosfaat); [3]

dinikkeldifosfaat; [4]

nikkelbis(fosfinaat); [5]

nikkelfosfinaat; [6]

fosforzuur, calciumnikkelzout; [7]

difosforzuur, nikkel(II)zout [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

diammoniumnikkelhexacyanoferraat

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

nikkeldicyanide

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

nikkelchromaat

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

nikkel(II)silicaat; [1]

dinikkelorthosilicaat; [2]

nikkelsilicaat(3:4); [3]

kiezelzuur, nikkelzout; [4]

triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-) [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

dinikkelhexacyanoferraat

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

trinikkelbis(arsenaat);

nikkel(II)arsenaat

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

nikkeloxalaat; [1]

oxaalzuur, nikkelzout [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

nikkeltelluride

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

trinikkeltetrasulfide

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

trinikkelbis(arseniet)

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

kobaltnikkel grijze periklaas;

C.I. Pigment Black 25;

C.I. 77332; [1]

kobaltnikkeldioxide; [2]

kobaltnikkeloxide [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

nikkeltintrioxide;

nikkelstannaat

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

nikkeltriuraandecaoxide

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

nikkeldithiocyanaat

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

nikkeldichromaat

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

nikkel(II)seleniet

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

nikkelselenide

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

kiezelzuur, loodnikkelzout

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

nikkeldiarsenide; [1]

nikkelarsenide [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

nikkelbariumtitaan lichtgeel prideriet;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

nikkeldichloraat; [1]

nikkeldibromaat; [2]

ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

nikkel(II)trifluoracetaat; [1]

nikkel(II)propionaat; [2]

nikkelbis(benzeensulfonaat); [3]

nikkel(II)waterstofcitraat; [4]

citroenzuur, ammoniumnikkelzout; [5]

citroenzuur, nikkelzout; [6]

nikkelbis(2-ethylhexanoaat); [7]

2-ethylhexaanzuur, nikkelzout; [8]

dimethylhexaanzuur, nikkelzout; [9]

nikkel(II)isooctanoaat; [10]

nikkelisooctanoaat; [11]

nikkelbis(isononanoaat); [12]

nikkel(II)neononanoaat; [13]

nikkel(II)isodecanoaat; [14]

nikkel(II)neodecanoaat; [15]

neodecaanzuur, nikkelzout; [16]

nikkel(II)neoundecanoaat; [17]

bis(D-gluconato-O 1,O 2)nikkel; [18]

nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2); [19]

nikkel(II)palmitaat; [20]

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [21]

(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [22]

(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [23]

(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel; [24]

(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [25]

(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [26]

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [27]

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [28]

vetzuren, C6-19-vertakte, nikkelzouten; [29]

vetzuren, C8-18-en C18-onverzadigd, nikkelzouten; [30]

2,7-naftaleendisulfonzuur, nikkel(II)zout; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

nikkel(II)sulfiet; [1]

nikkeltelluurtrioxide; [2]

nikkeltelluurtetraoxide; [3]

molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

nikkelboride (NiB); [1]

dinikkelboride; [2]

trinikkelboride; [3]

nikkelboride; [4]

dinikkelsilicide; [5]

nikkeldisilicide; [6]

dinikkelfosfide; [7]

nikkelboorfosfide [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

dialuminiumnikkeltetraoxide; [1]

nikkeltitaantrioxide; [2]

nikkeltitaanoxide; [3]

nikkeldivanadiumhexaoxide; [4]

kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide; [5]

nikkelzirkoniumtrioxide; [6]

molybdeennikkeltetraoxide; [7]

nikkelwolfraamtetraoxide; [8]

olivijn, nikkelgroen; [9]

lithiumnikkeldioxide; [10]

molybdeennikkeloxide; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

kobaltlithiumnikkeloxide

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

mengsel van: 2,2′-[[cis-1,2-cyclohexaandiylbis(nitrilomethylideen)]bis[fenolaat]](2-)N,N′,O,O′-kopercomplex;

2,2′-[[trans-1,2-cyclohexaandiylbis(nitrilomethylidyne)]bis[fenolaat]](2-)N,N′,O,O′-kopercomplex

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

aluminium-magnesium-zink-carbonaat-hydroxide

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetrazink(2+)bis(hexacyanokobalt(3+))diacetaat

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

mengsel van: mono-en diglycerolen van canola-olie;

canola-oliezuuramide van N-[3-(tridecyloxy)propyl]-1,3-propaandiamine, vertakt;

N,N-diorganodithiocarbamaatmolybdeencomplex

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

mengsel van: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctylstannaan;

bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxide;

bis(1-fenyl-1,3-decaandionyl)dioctylstannaan;

((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-fenyl-1,3-decaandionyl)dioctylstannaan

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

mengsel van: tri-p-tolyltinhydroxide;

hexa-p-tolyldistannoxaan

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadolinium(III)sulfiet, trihydraat

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

hydroxydisulfitoplatina(II)zuur

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

platina(IV)nitraat/salpeterzuuroplossing

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

barium calcium cesium lood samarium strontium bromide chloride fluoride jodide europium-gedoteerd

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

mengsel van: sec-butylfenyl(fenyl)methaan, mengsel van isomeren;

1-(sec-butylfenyl(fenyl)-2-fenylethaan, mengsel van isomeren;

1-(sec-butylfenyl-1-fenylethaan, mengsel van isomeren

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

cyclohexadeca-1,9-dieen

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

mengsel van: endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptaan;

exo-2-methyl-exo-3-methyl-endo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptaan

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-hexylbicyclo[2.2.1]hept-2-een

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

mengsel van: 5-endo-butylbicyclo[2.2.1]hept-2-een;

5-exo-butylbicyclo[2.2.1]hept-2-een (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

natrium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butaansulfinaat

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-broom-4,6-difluoraniline

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluor-4-joodbut-1-een

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorfenyl)methanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride …%;

glycidyltrimethylammoniumchloride …%

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan;

galaxolide;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-methoxy-2-methylbutaan;

tert-amylmethylether

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diisopropoxycyclohexaan

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hydroxy-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihydro-1H-indeen-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-tert-butylfenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propaandiolfosfiet

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzyl[2-(2-methoxyfenoxy)ethyl]amino}-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propaan-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-61

1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiol hydrochloride;

[met < 0,1 % 4-chlooraniline (EC-nr. 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiol hydrochloride;

[met ≥ 0,1 % 4-chlooraniline (EC-nr. 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)-10-[(4-dimethylamino-3-brohydroxy-6-methyltetrahydropyraan-2-yl)oxy]-2-ethyl-3,4,12-trihydroxy-9-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6,14-oxo-1-oxacyclotetradecaan

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-cyclopentylideencyclopentanol;

1,1′-bi(cyclopentylideen)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluor-2-(trifluormethyl)hexaan

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

erytromycine A9-oxime (E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6-didesoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribohexopiranosyl)oxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-((3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino-β-D-xylohexapiranosyl)oxy)oxacyclotetradecaan-2-on-10-oxime (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′-(4-(4-methoxyfenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bisbenzeen-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hydro-ω-[[[(1,1-dimethylethyl)dioxy]carbonyl]oxy]poly[oxy(methyl-1,2-ethaandiyl)], ether met 2,2-bis(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol (4:1);

reactieproduct van: α-hydro-ω-((chloorcarbonyl)oxy)poly(oxy(methyl-1,2-ethaandiyl)), ether met 2,2-bis(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol, met kalium-1,1-dimethylethylperoxalaat

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluor-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyraan;

6-fluor-2-(2-oxiranyl)chromaan

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

natrium-(Z)-3-chloor-3-(4-chloorfenyl)-1-hydroxy-2-propeen-1-sulfonaat

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-hexamethyldecahydro-2H-indeno[4,5-b]furaan

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenylpropaan-1,2-diol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-hexamethyl-9-[1-(4-oxiranylmethoxyfenyl)ethoxy]-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undecaan

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

mengsel van: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindeen-5-ylideen)-3-methylbutaan-2-ol;

4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindeen-5-ylideen)-3-methylbutaan-2-ol;

1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindeen-5-ylideen)pentaan-3-ol;

1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindeen-5-ylideen)pentaan-3-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoindeen-5-yl)-3-methylbut-3-een-2-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3H-4,7-methanoindeen-5-yl)-3-methylbut-3-een-2-ol

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-methoxy-2,2,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1.0(1,6)]undec-5-een

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabroombisfenol-A;

2,2′,6,6′-tetrabroom-4,4′-isopropylideendifenol

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol;

4-tert-octylfenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftaleïne

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benzotriazool-2-yl-4-methyl-6-(2-methylallyl)fenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluor-3-trifluormethylfenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-hydroxyfenyl)-1-fenylethaan

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-chloor-6-fluorfenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-sulfonylbisfenol, polymeer met ammoniumchloride (NH4Cl), pentachloorfosforaan en fenol

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-ethoxy-2,3-difluorbenzeen

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

mengsel van: 1,2-naftochinondiazide-5-sulfonylchloride (of -sulfonzuur), monoester met 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyfenyl)-1-methylethyl)fenyl)ethylideen)bisfenol;

1,2-naftochinondiazide-5-sulfonylchloride (of -sulfonzuur), diester met 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyfenyl)-1-methylethyl)fenyl)ethylideen)bisfenol;

1,2-naftochinondiazide-5-sulfonylchloride (of -sulfonzuur), triester met 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyfenyl)-1-methylethyl)fenyl)ethylideen)bisfenol

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-methyl-5-tert-butylthiofenol

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-chloor-2-chinolinyl)vinyl]benzaldehyde;

3-[(E)-2-(7-chloor-2-chinolinyl)vinyl]benzaldehyde

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

5-fenyl-3-methylpentaan-1-al

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-cyclopropyl-3-(2-methylthio-4-trifluormethylfenyl)-1,3-propaandion

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzylimidazolidine-2,4-dion

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)antrachinon

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenyleen)bis[5-chloor-1H-isoindool]-1,3(2H)-dion

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(methylfenyl)amino]-1,6-difenyl-4Z-hexeen-3-on;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-difenylhex-4-een-3-on

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)cyclohexanon

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

cyclisch 3-(1,2-ethaandiylacetaal)oestra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dion

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoxyandrost-4-een-3,17-dion

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trieen-3,17-dion

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

cyclohexadecanon

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosaan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaon

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimethyl-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benzo[1,4]thiazinylideen]-3,3′-dion

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butyl-5-nitrobenzofuraan-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy)fenyl]methanon

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-dichloorfenyl)-3,4-dihydro-2H-naftaleen-1-on

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)fenyl)-2-methylpropaan-1-on

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

natrium-3-(methoxycarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolaat

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

mengsel van: (1RS,2SR,7SR,8SR,E)-9 en 10-ethylideen-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecaan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-ethylideen-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecaan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-ethylideen-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecaan-4-on

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

ethyl-7-chloor-1-(2,4-difluorfenyl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naftyridine-3-carboxylaat

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadionnatriumbisulfiet;

1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxonaftaleen-2-sulfonzuur, natriumzout

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadionnicotinamidebisulfiet;

1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxonaftaleen-2-sulfonzuur, verbinding met nicotinamide (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinatriumnitrilotriacetaat

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemectin (ISO);

[mengsel van milbemycine A3 (CAS-nr. 51596-10-2) en milbemycine A4 (CAS-nr. 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-ethylhexyl-2-ethylhexanoaat

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

diisobutylftalaat

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

perfluoroctaansulfonzuur;

heptadecafluoroctaan-1-sulfonzuur; [1]

kaliumperfluoroctaansulfonaat;

kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat; [2]

diethanolamineperfluoroctaansulfonaat; [3]

ammoniumperfluoroctaansulfonaat;

ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat; [4]

lithiumperfluoroctaansulfonaat;

lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

clodinafop-propargyl (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl-4-nitrobenzeensulfonaat

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

4-oxo-4-(p-tolyl)boterzuur, adduct met 4-ethylmorfoline

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-fenylbutyl)fosfinyl]azijnzuur

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

acrylzuur, 3-(trimethoxysilyl)propylester

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

mengsel van: 2-(2-((oxo(fenyl)acetyl)oxy)ethoxy)ethyloxo(fenyl)acetaat;

(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)oxo(fenyl)acetaat

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di(1,1-dimethylpropyl)fenoxy)propyl]-1-hydroxy-5-(2-methylpropyloxycarbonylamino)naftamide

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

trinatrium-5-{[4-chloor-6-(1-naftylamino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-[(E)-(4-methoxy-2-sulfonatofenyl)diazenyl]-2,7-naftaleendisulfonaat

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-acetoxypropionylchloride;

(1S)-2-chloor-1-methyl-2-oxoethylacetaat

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

trinatrium-N-(3-propionato)-L-aspartaat

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-broom-2-methylpropylpropionaat

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

dinatrium-8-amino-5-{4-[2-(sulfonatoethoxy)sulfonyl]fenylazo}naftaleen-2-sulfonaat

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-hydroxybenzoëzuur, 2-butyloctylester

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuraan-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenylacetaat

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(formylamino)-3-thiofeencarbonzuur;

2-formamido-3-thiofeencarbonzuur

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-trithiaundecamethyleen-1,11-dimethacrylaat

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimethyl (2S)-2-hydroxysuccinaat

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

methyl-2,2-dimethyl-6-methyleencyclohexaancarboxylaat

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

tetranatrium-2-(4-fluor-6-(methyl(2-(sulfatoethylsulfonyl)ethyl)amino)-1,3,5-triazine-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(4-methyl-2-sulfonatofenylazo)naftaleen-1,7-disulfonaat

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

D-erytro-hexaanzuur, 2,4-dideoxy-3,5-O-(1-methylethylideen)-1,1-dimethylethylester;

tert-butyl-2-[(4R,6S)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxaan-4-yl]acetaat

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-acetoxy-2-(R,S)-butyryloxymethyl-1,3-oxathiolaan

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(chloorcarbonyl)-2-methylfenyl]acetaat

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-methyl-1,5-pentaandiamine-1,3-benzeendicarboxylaat

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

natrium-2-(nonanoyloxy)benzeensulfonaat

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

ethyl-N 2-dodecanoyl-L-argininaat hydrochloride

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis(bis(2-hydroxyethyl)methylammonium)-3-(4-(7-acetylamino-1-hydroxy-3-sulfonatonaftaleen-2-ylazo)-5-methoxy-2-sulfonatofenylazo)-7-(4-amino-3-sulfonatofenylamino)-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonaat

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hydroxy-γ-butyrolacton

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

ethyl-6,8-dichlooroctanoaat

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

natriumzout van 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chloor-6-[(2-methyl-4-sulfofenyl)amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-sulfofenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naftaleendisulfonzuur

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanatrium-7-(4-(4-(3-(2-sulfatoethaansulfonyl)fenylamino)-6-(4-(2-sulfatoethaansulfonyl)fenylamino)-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2-ureidofenylazo)naftaleen-1,3,6-trisulfonaat

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-diamino-6,13-dichloor-2-((6-(((4-(1,1-dimethylethyl)fenyl)sulfonyl)amino)-2-naftalenyl)sulfonyl)-4,11-trifenodioxazinedisulfonzuur, lithiumkaliumnatriumzout

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanatrium-N-[5-[[4-[[3-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaftaleen-2-yl)azo]fenyl]amino]-6-chloor-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[-2-(oxysulfonato)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]fenyl]-3-aminopropaanzuur

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluor-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenylazo]fenylazo}naftaleen-4,6,8-trisulfonzuur, trinatriumzout

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimethylethyl-4′-(broommethyl)bifenyl-2-carboxylaat

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

methyl-2-(acetylamino)-3-chloorpropionaat

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bis(2-ethylhexyl)naftaleen-2,6-dicarboxylaat

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

methyl-2-chloorsulfonyl-4-(methaansulfonylaminomethyl)benzoaat

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-methyl-2-ethyl-but-2-enoaat

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(benzyloxy)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindool-2-yl)-5-oxopentaanzuur

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

chloor-1-ethylcyclohexylcarbonaat

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxaan

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

methyl(9-acetoxy-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-yl)octadecanoaat

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutyl-3-(4-(5-ammonio-2-butyl)benzofuraan-3-yl)carbonyl)fenoxy)propylammoniumoxalaat;

(5-amino-2-butylbenzofuraan-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy)fenyl]methanon, dioxalaat

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

diethyl-1,4-cyclohexaandicarboxylaat

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

mengsel van: 2-hydroxy-3-(methacryloyloxy)propyl(2-benzoyl)benzoaat;

1-hydroxymethyl-2-(methacryloyloxy)ethyl(2-benzoyl)benzoaat;

x-hydroxy-y-(methacryloyloxy)propyl(of -ethyl)(2-benzoyl)benzoaat

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-ethyl-5,6,7,8-tetrahydrochinoliniumtosylaat

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

mengsel van: cis-9-octadeceendizuur;

cis-9-cis-12-octadecadieendizuur;

hexadecaandizuur;

octadecaandizuur

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

mengsel van: 2-methylnonaandizuur;

2,4-dimethyl-4-methoxycarbonylundecaandizuur;

2,4,6-trimethyl-4,6-dimethoxycarbonyltridecaandizuur;

8,9-dimethyl-8,9-dimethoxycarbonylhexadecaandizuur

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioxopyrrolidine-1-yl-N-{[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl}-L-valinaat

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

mengsel van: ethyl-(2R,3R)-3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-een-2-carboxylaat;

ethyl-(2S,3S)-3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-een-2-carboxylaat

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

mengsel van: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammoniumdi(acetaat);

3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammoniumdi(acetaat);

3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammoniumdi(acetaat)

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

tert-butyl(6-{2-[4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-yl]vinyl}(4S,6S)-2,2-dimethyl[1,3]dioxaan-4-yl)acetaat

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

mengsel van: 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyhexadecylnonadecaanzuur;

9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyoctadecylnonadecaanzuur;

dihexadecyl-9-nonyl-10-octylnonadecaandioaat;

1-octadecyl,19-hexadecyl-9-nonyl-10-octylnonadecaandioaat;

dioctadecyl-9-nonyl-10-octylnonadecaandioaat

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

complex mengsel van Chinese gomhars, post reacted met acrylzuur

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

mengsel van: methyl-3-((1E)-2-methylprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat;

methyl-3-((1Z)-2-methylprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkenen, C12-14, hydroformyleringsproducten, destillatieresiduen, C-(waterstofsulfobutaandioaten), dinatriumzouten

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

ammonium-2-cocoyloxyethaansulfonaat

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-dioxo)[methyleen-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonyloxy)-6-methyl-2-fenyleen]di(naftaleen-1-sulfonaat)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

mengsel van: 2-{3,6-bis[(2-ethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (2-10 %);

2-{3,6-bis[(2,3-dimethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (2-10 %);

2-{3,6-bis[(2,4-dimethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (2-10 %);

2-{3,6-bis[(2,5-dimethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimethylfenyl)methylamino]-6-[(2-ethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimethylfenyl)methylamino]-6-[(2-ethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimethylfenyl)methylamino]-6-[(2-ethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimethylfenyl)methylamino]-6-[(2,4-dimethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimethylfenyl)methylamino]-6-[(2,5-dimethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimethylfenyl)methylamino]-6-[(2,5-dimethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-cyclohexa-1,4-dienyl-1-methoxycarbonylmethylammoniumchloride

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

mengsel van: methyl-1,4-dimethylcyclohexaancarboxylaat („para-isomeer” inclusief cis-en trans-isomeren);

methyl-1,3-dimethylcyclohexaancarboxylaat („meta-isomeer” inclusief cis-en trans-isomeren)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimethyl[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetramethoxy-2,2′-[N,N′-bis(trifluoracetyl)-S,S′-bi(L-homocysteinyl)diimino]dihexanoaat

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

magnesiumzouten, vetzuren, C16-18 en C18 onverzadigd, vertakt en lineair

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

zinkzouten, vetzuren, C16-18 en C18 onverzadigd, vertakt en lineair

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

hexyl-2-(1-(diethylaminohydroxyfenyl)methanoyl)benzoaat

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

ethyl-5,5-difenyl-2-isoxazoline-3-carboxylaat

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-difenyl-2-(3-pyrrolidinyl)acetonitril hydrobromide

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-dichloor-4-(trifluormethyl)fenyl)-1H-pyrazool-3-carbonitril

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-methyl-2-[(2-nitrofenyl)amino]-3-thiofeencarbonitril

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluor-4-hydroxybenzonitril

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hydroxy-3-fenoxybenzeenacetonitril

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

cyanomethyltrimethylammoniummethylsulfaat

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

muskusketon;

3,5-dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetofenon;

4′-tert-butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetofenon

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinatrium-5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatofenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oxybis(benzeensulfonylazide)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triammonium-4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftylazo]-2,5-dimethoxyfenylazo]benzoaat

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

benzeensulfonzuur, 3,3′-(methyleenbis((dihydroxyfenyleen)azo))bis-, kaliumnatriumzout;

kaliumnatrium-3-[(E)-(6-{3,4-dihydroxy-2-[(Z)-(3-sulfonatofenyl)diazenyl]benzyl}-2,3-dihydroxyfenyl)diazenyl]benzeensulfonaat

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

reactiemengsel van: 2,3,4,2′,3′,4′-hexahydroxy-5,5′-diacetyldifenylmethaan en 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftaleensulfonylchloride en 3-diazo-3,4-dihydro-6-methoxy-4-oxo-1-naftaleensulfonylchloride

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenyl)azo)fenylsulfamoyl)fenyl)azo)-5-hydroxy-3-((4-nitrofenyl)azo)naftaleen-2,7-disulfonaat

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

mengsel van: 1,1,1-tris(fenyl-4′-(3″-diazo-3″,4″-dihydro-4″-oxonaftaleen-1″-sulfonato)ethaan;

1,1,1-tris(fenyl-4′-(6″-diazo-5″,6″-dihydro-5″-oxonaftaleen-1″-sulfonato)ethaan;

reactieproduct van 1,1,1-tris(p-hydroxyfenyl)ethaan met 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonylchloride en 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naftylsulfonylchloride (2:1);

reactieproduct van 1,1,1-tris(p-hydroxyfenyl)ethaan met 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonylchloride en 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naftylsulfonylchloride (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

trinatrium[1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaftaleen)azo)-(4′-nitrobenzeen)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((fenylcarbamoylprop-1′-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzeen)diolato-O,O,N]chromaat(III)

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyloxy)carbonyl)fen-2-ylazo)benzeen-1,3-diolbis(methaansulfonaat)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyloxy)carbonyl)fen-2-ylazo)benzeen-1,3-diolsulfaat

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

mengsel van: 2,2′-dimethyl-2,2′-azobutaannitril;

2-methylpentaannitril-2-azo-2′-(2′-methylpropaannitril);

2,2′-dimethyl-2,2′-azoheptaannitril;

2-methylheptaannitril-2-azo-2′-(2′-methylpropaannitril);

2-methylheptaannitril-2-azo-2′-(2′-methylbutaannitril)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

mengsel van: tetranatrium-4-amino-6-(5-(2,6-difluorpyrimidine-4-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(sulfatoethylsulfonyl)fenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranatrium-4-amino-6-(5-(4,6-difluorpyrimidine-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfatoethylsulfonyl)fenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

mengsel van: pentanatrium-4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

natriumbis[tris(2-hydroxyethyl)ammonium][6-anilino-4′-(4,8-disulfonato-2-naftylazo)-5′-methyl-3-sulfonatonaftaleen-2-azobenzeen-1,2′-diolato]cupraat(II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

mengsel van: 3-[[4-chloor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-5-[[4-chloor-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenyl)azo]-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]benzoëzuur;

3,5-bis[[4-chloor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]benzoëzuur

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

natrium-5-(2-carboxyfenylazo)-6-hydroxynaftaleen-2-sulfonaat

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

mengsel van: trinatrium-2-((1-(2-hydroxy-κ-O-5-(2-sulfonatoethaansulfonyl)fenylazo-κ-N 2)-1-fenylmethyl)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoaat(5-)-κ-O)cupraat(II);

dinatrium-2-((1-(5-etheensulfonyl-2-hydroxy-κ-O-fenylazo-κ-N 2)-1-fenylmethyl)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoaat-κ-O-(5-))cupraat(II)

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

mengsel van: trinatrium-3-(5-(2,6-difluorpyrimidine-4-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-(4-fluor-6-morfoline-4-yl-1,3,5-triazine-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naftaleendisulfonaat;

trinatrium-3-(5-(4,6-difluorpyrimidine-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-(4-fluor-6-morfoline-4-yl-1,3,5-triazine-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naftaleendisulfonaat

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

mengsel van: triammonium-6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-fosfonofenyl)azo)fenyl)azo-4-hydroxy-2-naftaleensulfonaat;

diammonium-3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfonaftaleen-2-yl)azo)-2,5-diethoxyfenyl)azo)benzoaat

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

mengsel van: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloor-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-2-sulfonatofenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propaanzuur, trinatriumzout;

3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloor-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-2-sulfonatofenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propaanzuur, dinatriumzout

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

mengsel van: 3-[5-(4-etheensulfonylbutyrylamino)-2-sulfofenylazo]-5-{4-chloor-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaftaleen-4-ylazo)-3-sulfofenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur, natriumzout;

3-[5-(4-(2-chloorethaansulfonyl)butyrylamino)-2-sulfofenylazo]-5-{4-chloor-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaftaleen-4-ylazo)-3-sulfofenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur, natriumzout

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

mengsel van: trinatrium-5-{4-chloor-6-[N-ethyl-(3-(2-sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

trinatrium-5-{4-chloor-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

dinatrium-5-{4-chloor-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[(4-vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranatrium-5-{4-chloor-6-[N-ethyl-3-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)fenylazo]-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)-p-kresol, ester met 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftaleensulfonaat

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

mengsel van: pentanatriumbis[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftaleen-2-azobenzeen-1,2′-diolato]kobaltaat(III);

tetranatrium[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftaleen-2-azobenzeen-1,2′-diolato][6-anilino-5′-sulfamoyl-3-sulfonatonaftaleen-2-azobenzeen-1,2′-diolato]kobaltaat(III);

trinatriumbis[6-anilino-5′-sulfamoyl-3-sulfonatonaftaleen-2-azobenzeen-1,2′-diolato]kobaltaat(III)

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

mengsel van: pentanatrium-4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyethylsulfonyl)fenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]-6-[2-sulfonato-4-(2-hydroxyethylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

mengsel van: pentanatrium-2-[[8-[[4-chloor-6-[[4-(2-sulfonatoethylsulfonyl)]fenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naftalenyl]azo]naftaleen-1,5-disulfonaat;

2-[[8-[[4-chloor-6-[[4-[[2-ethenyl]sulfonyl]fenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naftalenyl]azo]naftaleen-1,5-disulfonaat

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

ijzer, complexen met gediazoteerd 4-aminobenzeensulfonamide, gediazoteerd 3-aminobenzeensulfonzuur, gediazoteerd 3-amino-4-hydroxybenzeensulfonamide, gediazoteerd 3-amino-4-hydroxy-N-fenylbenzeensulfonamide, gediazoteerd 5-amino-2-(fenylamino)benzeensulfonzuur en resorcinol, natriumzouten

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-chloor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchloride …%

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamine;

diaminobenzidine

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pyrimethanil (ISO);

N-(4,6-dimethylpyrimidine-2-yl)aniline

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperazine hydrochloride; [1]

piperazine dihydrochloride; [2]

piperazinefosfaat [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

cyprodinil (ISO);

4-cyclopropyl-6-methyl-N-fenylpyrimidine-2-amine

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-cis)-4-(3,4-dichloorfenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naftaleenamine-2-hydroxy-2-fenylacetaat

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperazine-1-yl)-benzo[d]isothiazool hydrochloride

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-ethylfenylhydrazine hydrochloride

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimethylethyl)-1H-pyrazool-5-yl]-N′-hydroxy-4-nitrobenzeencarboximidamide

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

reactieproduct van difenylamine, fenothiazine en alkenen, vertakt (C8-10, C9-rijk)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-chloorfenyl)(1H-imidazool-1-yl)methyl]-1,2-benzeendiamine dihydrochloride

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidacloprid (ISO);

1-(6-chloorpyridine-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidine-2-ylideenamine

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on;

[met < 0,5% formamide (EC-nr. 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on;

[met ≥ 0,5% formamide (EC-nr. 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

reactieproducten van diisopropanolamine met formaldehyde (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-methoxypropyl)-4-piperidinamine

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzyl-(S)-2-[(2′-cyanobifenyl-4-ylmethyl)pentanoylamino]-3-methylbutyraat

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropylammoniumdiwaterstoffosfaat

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-ethyl-3-trimethoxysilyl-2-methylpropaanamine

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dichloor-2-fluor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)aniline

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bis(2-hydroxyethyl)(2-hydroxypropyl)ammoniumacetaat

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-chloor-4-(3-fluorbenzyloxy)aniline

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(gehydrogeneerde talk C16-18-alkyl)hydroxylamine

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

mengsel van: 1-[di(4-octylfenyl)aminomethyl]-5-methyl-1H-benzotriazool;

1-[di(4-octylfenyl)aminomethyl]-4-methyl-1H-benzotriazool;

mengsel van: N-[(5-methyl-1H-benzotriazool-1-yl)methyl]-4-octyl-N-(4-octylfenyl)aniline;

N-[(4-methyl-1H-benzotriazool-1-yl)methyl]-4-octyl-N-(4-octylfenyl)aniline

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(S)-azetidine-2-carbonzuur 4-cyanobenzylamide hydrochloride

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

mengsel van: ethyl-2-((4-(5,6-dichloorbenzothiazool-2-ylazo)fenyl)ethylamino)benzoaat;

ethyl-2-((4-(6,7-dichloorbenzothiazool-2-ylazo)fenyl)ethylamino)benzoaat

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

ammonium-(η-6-2-(2-(1,2-dicarboxylatoethylamino)ethylamino)butaan-1,4-dioato(4-))ijzer(3+) monohydraat

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

alkyl(koolzaadolie), bis(2-hydroxyethyl)ammoniumfluoride

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-amino-1(4-methoxyfenyl)ethyl]cyclohexanolacetaat

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

vetzuren, C18-onverzadigd, dimeren, reactieproducten met 1-piperazineethaanamine en tallolie

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-antraceensulfonzuur, dinatriumzout, reactieproducten met 2-[[3-[(4,6-dichloor-1,3,5-triazine-2-yl)ethylamino]fenyl]sulfonyl]ethylwaterstofsulfaat, natriumzouten

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

mengsel van: 4-amino-3-(4-etheensulfonyl-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxy-6-(5-{4-chloor-6-[4-(2-sulfonatooxyethaansulfonyl)fenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-2-sulfonatofenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat kalium/natrium;

4-amino-5-hydroxy-6-(5-{4-chloor-6-[4-(2-sulfonatooxyethaansulfonyl)fenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-2-sulfonatofenylazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooxyethaansulfonyl)fenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat kalium/natrium

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

ethidiumbromide;

3,8-diamino-1-ethyl-6-fenylfenantridiniumbromide

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-ethylcarbazool;

9-ethylcarbazool-3-ylamine

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolylfluanide (ISO);

dichloor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methaansulfenamide;

[met < 0,1 % (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidine-2-on;

dimethylpropyleenureum

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

chinoline

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

triticonazool (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-chloorbenzylideen)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazool-1-methyl)cyclopentanol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketoconazool;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichloorfenyl)-2-(imidazool-1-ylmethyl)-1,3-dioxolaan-4-yl]methoxy]fenyl]piperazine-1-yl]ethanon

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metconazool (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chloorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazool-1-ylmethyl)cyclopentanol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hydroxybenzotriazool, watervrij; [1]

1-hydroxybenzotriazool, monohydraat [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazool-5-olaat;

[met < 0,5 % N,N-dimethylformamide (EC Nr 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazool-5-olaat;

[met ≥ 0,5 % N,N-dimethylformamide (EC Nr 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jood-4-aminobenzyl)-1H-1,2,4-triazool

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bis(dimethylcarbamoyl)imidazoliumchloride

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-chloor-2-fluor-5-methylfenyl)-1-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazool

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hydroxy-7-(2-aminoethyl)-1,3-benzothiazool-2(3H)-on hydrochloride

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroxyfenyl)-1-piperazinyl)fenyl)-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazool-3-on

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N″-tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazine

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2-(4-tert-butylfenyl)-6-cyano-5-[bis(ethoxycarbonylmethyl)carbamoyloxy]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4]triazool-7-carbonzuur, 2,6-di-tert-butyl-4-methylcyclohexylester

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

2-hexyldecaanzuur, [4-(6-tert-butyl-7-chloor-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazool-2-yl)fenylcarbamoyl]methylester

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-chloor-6,11-dihydro-5,5-dioxo-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepine hydrochloride

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

pentakalium-2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenyl)-4,5-dihydro-3-methylcarbamoyl-5-oxopyrazool-4-ylideen]-3-methylpenta-1,3-dienyl)-3-methylcarbamoyl-5-oxidopyrazool-1-yl)benzeen-1,4-disulfonaat

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-broomfenyl)-2-tert-butyl-2H-tetrazool

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis(6-hydroxy-4-methyl-5-(3-methylimidazolium-1-yl)-3-(4-fenylazo)-1H-pyridine-2-on)ethyleendilactaat

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

hoofdcomponent 1 (isomeer 1): 2-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfofenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-3-{6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}propaan, natriumzout;

hoofdcomponent 1 (isomeer 2): 2-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfofenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-3-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfofenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}propaan, natriumzout;

hoofdcomponent 2: 2,3-bis{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfofenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}propaan, natriumzout;

hoofdcomponent 3: 2,3-bis{6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}propaan, natriumzout

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidazool-1-yloctadecaan-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimethyl-1-{[2-methoxy-5-(2-methylbutoxycarbonyl)fenylcarbamoyl][2-octadecyl-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazine-3-yl]methyl}imidazool-4,5-dicarboxylaat

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinatrium-2-(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-ylazo)-4-(4-fluor-6-(4-(2-sulfonyloxyethylsulfonyl)fenylamino)-1,3,5-triazine-2-ylamino)benzeensulfonaat

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-methyl-2-(4-fenoxyfenoxy)ethoxy)pyridine

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihydroxy-2,3-dihydro-1H-indoliumbromide

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hydroxy-4-octyloxyfenyl)-2H-benzotriazool

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)-9H-fluoreen-9-ylmethylcarbonaat

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

clothianidine (ISO);

3-[(2-chloor-1,3-thiazool-5-yl)methyl]-2-methyl-1-nitroguanidine

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-methylthiazool

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

3-fenyl-1-methyl-1-piperazine

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluorfenyl)-3-(3,4-methyleendioxyfenoxymethyl)-N-benzylpiperidine hydrochloride

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

methyl-5-nitrofenylguanidine

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(2-fenyl-4-methyl-1-piperazinyl)benzeenmethanol monohydrochloride

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-pyridinyl)-1H-imidazool-1-yl)butyl)-1H-isoindool-1,3(2H)-dion

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-decyloxazolidine-2-on;

4-decyl-1,3-oxazolidine-2-on

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrakalium-4-[5-[3-carboxylato-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-ylideen]-3-(piperidinocarbonyl)penta-1,3-dienylideen]-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-3-carboxylaat

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimethylolpropaantris(3-aziridinylpropanoaat);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-chloorfenylisocyanaat

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-methyleenbis(3-chloor-2,6-diethylfenylisocyanaat)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazool-5-carboxamide

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoxystrobin (ISO);

(E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]aceetamide

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamide (ISO);

(RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluor-m-tolyloxy)butyramide

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

cyazofamide (ISO);

4-chloor-2-cyano-N,N-dimethyl-5-p-tolylimidazool-1-sulfonamide

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutyl(2,5-dihydro-5-thioxo-1H-tetrazool-1-yl)aceetamide

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfonatoethyl)pyridinium

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimethylpropaanamido)]fenylazo-3-(2-chloor-5-(2-(3-pentadecylfenoxy)butylamido)anilino)-1-(2,4,6-trichloorfenyl)-2-pyrazoline-5-on

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenylaceetamide

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(p-chloorfenyl)glycinamide

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxylpiperidine-4-yl)aceetamide;

(4-aceetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl)oxidanyl

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-een-4-on hydrochloride

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-hexyldecyloxy)benzamide

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(methoxyethyl)aminoaceetanilide

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butyl(4-methylfenylsulfonyl)amino)fenylthio)-5-oxo-1-(2,4,6-trichloorfenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazool-3-ylamino)-4-chloorfenyl)tetradecaanamide;

N-[3-({4-[(2-{butyl[(4-methylfenyl)sulfonyl]amino}fenyl)thio]-5-oxo-1-(2,4,6-trichloorfenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazool-3-yl}amino)-4-chloorfenyl]tetradecaanamide

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-2-((2-cyano-4,6-dinitrofenyl)azo)fenyl)aceetamide

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-chloor-N-(4-methylfenyl)aceetamide

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimethylamino)thioaceetamide hydrochloride

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-methyldodecaan-1-sulfonanilide

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimethylbutylideen)-3-hydroxy-2-naftohydrazide

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecyl-4-methoxybenzamide

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-methyl-N-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioxonaft[2,3-c]acridine-6-yl)benzamide

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-chloor-1,4-fenyleen)bis(3-oxobutaanamide)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxooxazolidine-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxo-N-(2-methoxy-5-octadecanoylaminofenyl)pentaanzuuramide

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bis(2-methoxyethyl)amino]-2-(6-broom-2-methyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindool-5-ylazo)fenyl]aceetamide

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decyl-4-nitrobenzamide

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-ethyl-N-methyl-N-(3-methylfenyl)butaanamide

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazine-3-yl]-5′-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidine-3-yl)-2′-[(2-ethylhexyl)thio]aceetanilide

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindool-5-ylazo)-5-diethylaminofenyl]aceetamide

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-diethoxy-N,N-dimethylaceetamide

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

dinatriumzout van 1-hydroxy-4-(β-(4-(1-hydroxy-3,6-disulfo-8-acetylamino-2-naftylazo)fenoxy)ethoxy)-N-dodecyl-2-naftamide

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

mengsel van: kalium-N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctaansulfonamidaat;

N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctaansulfonamide

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-hydroxyoctadecaanamide-N-methyleen]benzeen

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

mengsel van: N,N′-ethaan-1,2-diylbis(hexaanamide);

12-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]octadecaanamide;

N,N′-ethaan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecaanamide)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

mengsel van: 2,2′-[(3,3′-dichloor[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylfenyl)]-3-oxobutaanamide;

2-[[3,3′-dichloor-4′-[[1[[(2,4-dimethylfenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]azo]-N-(2-methylfenyl)-3-oxobutaanamide;

2-[[3,3′-dichloor-4′-[[1[[(2,4-dimethylfenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylfenyl)-3-oxobutaanamide

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

mengsel van: N-[5-[bis(2-methoxyethyl)amino]-2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindool-5-ylazo)fenyl]aceetamide;

N-[2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindool-5-ylazo)-5-diethylaminofenyl]aceetamide

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N″-(methyleendi-4,1-fenyleen)bis[N′-octylureum]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

mengsel van: 1,2-dimethylpropylideendihydroperoxide;

dimethyl-1,2-benzeendicarboxylaat

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

laccase

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


BIJLAGE 1C

De vermeldingen in bijlage I met de volgende nummers worden geschrapt:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

Europees Parlement en Raad

16.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/83


BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 14 januari 2009

houdende benoeming van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en van de adjunct-toezichthouder

(2009/30/EG)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1), en met name op artikel 42, lid 1,

Gezien het voorstel met een lijst van kandidaten die door de Commissie op 21 oktober 2008 overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EG) nr. 45/2001 na een openbare sollicitatieoproep is opgesteld met het oog op de benoeming van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en van de adjunct-toezichthouder,

Overwegende dat het Europees Parlement en de Raad in onderling overleg de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de adjunct-toezichthouder dienen te benoemen voor een termijn van vijf jaar, die ingaat op 17 januari 2009,

BESLUITEN:

Artikel 1

Voor de periode van 17 januari 2009 tot en met 16 januari 2014 worden benoemd:

de heer Peter HUSTINX, als Europees toezichthouder voor gegevensbescherming;

de heer Giovanni BUTTARELLI, als adjunct-toezichthouder.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 14 januari 2009.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

A. VONDRA


(1)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.


Commissie

16.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/84


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 januari 2009

tot wijziging van Beschikking 2007/716/EG wat betreft bepaalde inrichtingen in de vlees- en de melksector in Bulgarije

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8988)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/31/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 42,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name op artikel 9, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2007/716/EG van de Commissie (2) stelt overgangsmaatregelen vast voor structurele voorschriften voor bepaalde inrichtingen in de vlees- en de melksector in Bulgarije die zijn opgenomen in de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 (3) en (EG) nr. 853/2004 (4) van het Europees Parlement en de Raad. Zolang die inrichtingen zich in de overgangsfase bevinden, mogen producten die daarvan afkomstig zijn, alleen op de binnenlandse markt worden verkocht of worden gebruikt voor verdere verwerking in Bulgaarse inrichtingen in de overgangsfase.

(2)

Beschikking 2007/716/EG is gewijzigd bij de Beschikkingen 2008/290/EG (5), 2008/330/EG (6), 2008/552/EG (7), 2008/678/EG (8) en 2008/828/EG (9) van de Commissie.

(3)

Uit een officiële verklaring van de bevoegde Bulgaarse autoriteit blijkt dat bepaalde inrichtingen in de vlees- en de melksector hun activiteiten hebben gestaakt of hun moderniseringsproces hebben voltooid en nu volledig aan de communautaire wetgeving voldoen. Die inrichtingen moeten daarom worden geschrapt uit de lijst van inrichtingen in de overgangsfase.

(4)

De bijlage bij Beschikking 2007/716/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2007/716/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 289 van 7.11.2007, blz. 14.

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.

(4)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.

(5)  PB L 96 van 9.4.2008, blz. 35.

(6)  PB L 114 van 26.4.2008, blz. 94.

(7)  PB L 178 van 5.7.2008, blz. 43.

(8)  PB L 221 van 19.8.2008, blz. 32.

(9)  PB L 294 van 1.11.2008, blz. 11.


BIJLAGE

De bijlage bij Beschikking 2007/716/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen betreffende vleesverwerkende inrichtingen worden geschrapt:

Nr.

Veterinair nr.

Naam inrichting

Stad/straat of dorp/regio

„1.

BG 0101001

„Melnichen kombinat Rila STH” AD

gr. Blagoevgrad

ul. „V. Levski” 56

19.

BG 0401012

„Polikomers-SG” EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

„Z i K” OOD

gr. Vratsa

ul. „Vasil Kanchov” 25

126.

BG 2202025

ET „Takt-Asia Milanova”

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. „Obelsko shose” 11

260.

BG 1204008

ET „Petar Parvanov — Demetra”

gr. Lom

ul. „Belogradchishko shose” 1

283.

BG 1604014

„Elko” OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose” 170

355.

BG 2504001

ET „Stezis”

gr. Omurtag

Promishlena zona”

2)

De volgende vermeldingen betreffende melkverwerkende inrichtingen worden geschrapt:

Nr.

Veterinair nr.

Naam inrichting

Stad/straat of dorp/regio

„16.

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev”

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA”

s. Opitsvet, obsht.Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET „Bor-Chvor”

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

„Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

110.

1612013

„Polidey-2” OOD

s. Domlyan

171.

2412019

„Dekada” OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

„El-Em-Impeks” EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania”


16.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/s3


BERICHT AAN DE LEZER

De instellingen hebben besloten in hun teksten niet langer te verwijzen naar de laatste wijziging van de aangehaalde besluiten.

Tenzij anders vermeld, zijn de besluiten waarnaar in de hierin gepubliceerde teksten wordt verwezen, de besluiten zoals die momenteel van kracht zijn.