ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 337

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
16 december 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1248/2008 van de Commissie van 15 december 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1249/2008 van de Commissie van 10 december 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de communautaire indelingsschema’s voor runder-, varkens- en schapenkarkassen en voor de mededeling van de prijzen daarvan

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1250/2008 van de Commissie van 12 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat betreft de certificeringsvoorschriften voor de invoer van visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen bestemd voor menselijke consumptie ( 1 )

31

 

*

Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie van 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten ( 1 )

41

 

*

Verordening (EG) nr. 1252/2008 van de Commissie van 12 december 2008 houdende afwijkingen van Verordening (EG) nr. 1251/2008 en tot opschorting van de invoer in de Gemeenschap uit Maleisië van zendingen van bepaalde aquacultuurdieren ( 1 )

76

 

*

Verordening (EG) nr. 1253/2008 van de Commissie van 15 december 2008 tot verlening van een vergunning voor koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel in diervoeding ( 1 )

78

 

*

Verordening (EG) nr. 1254/2008 van de Commissie van 15 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

80

 

 

Verordening (EG) nr. 1255/2008 van de Commissie van 15 december 2008 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 december 2008

83

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/116/EG van de Commissie van 15 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde aclonifen, imidacloprid en metazachloor op te nemen als werkzame stoffen ( 1 )

86

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/945/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 8 december 2008 houdende wijziging van zijn reglement van orde

92

 

 

Commissie

 

 

2008/946/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de quarantainevoorschriften voor aquacultuurdieren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7905)  ( 1 )

94

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen

102

 

 

 

*

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/1


VERORDENING (EG) Nr. 1248/2008 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2008

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 december 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

82,0

TR

101,7

ZZ

91,9

0707 00 05

JO

167,2

MA

56,0

TR

103,0

ZZ

108,7

0709 90 70

MA

106,6

TR

137,6

ZZ

122,1

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

52,1

MA

76,3

TR

81,3

ZA

43,4

ZZ

52,6

0805 20 10

MA

71,9

TR

72,0

ZZ

72,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,8

HR

54,2

IL

75,7

TR

55,0

ZZ

58,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

55,3

ZZ

59,7

0808 10 80

CA

82,7

CN

81,3

MK

34,6

US

109,3

ZZ

77,0

0808 20 50

CN

41,0

TR

104,0

US

108,6

ZZ

84,5


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/3


VERORDENING (EG) Nr. 1249/2008 VAN DE COMMISSIE

van 10 december 2008

tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de communautaire indelingsschema’s voor runder-, varkens- en schapenkarkassen en voor de mededeling van de prijzen daarvan

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 43, onder m), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 204, lid 2, onder h), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat die verordening met ingang van 1 januari 2009 van toepassing is voor de communautaire indelingsschema’s voor karkassen. Bijgevolg moeten de uitvoeringsbepalingen voor die communautaire indelingsschema’s en voor de mededeling, door de lidstaten, van de daarop gebaseerde prijzen worden vastgesteld en van toepassing worden met ingang van 1 januari 2009.

(2)

Tot dusver zijn de uitvoeringsbepalingen voor de communautaire indelingsschema’s voor karkassen in tal van besluiten vastgesteld, en met name in de volgende Verordeningen van de Commissie: (EEG) nr. 563/82 van 10 maart 1982 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1208/81 voor de notering der marktprijzen voor volwassen runderen op basis van het communautaire indelingsschema voor geslachte runderen (2), (EEG) nr. 2967/85 van 24 oktober 1985 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van het communautaire indelingsschema voor geslachte varkens (3), (EEG) nr. 344/91 van 13 februari 1991 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1186/90 van de Raad tot uitbreiding van de werkingssfeer van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen (4), (EG) nr. 295/96 van 16 februari 1996 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1892/87 van de Raad betreffende de notering van de marktprijzen van volwassen runderen op basis van het communautaire indelingsschema voor geslachte dieren (5), (EG) nr. 103/2006 van 20 januari 2006 houdende vaststelling van aanvullende bepalingen voor de toepassing van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen (6), (EG) nr. 908/2006 van 20 juni 2006 tot vaststelling van de lijst van de representatieve markten voor de sector varkensvlees in de Gemeenschap (7), (EG) nr. 1128/2006 van 24 juli 2006 betreffende het handelsstadium waarop het gemiddelde van de prijzen voor geslachte varkens betrekking heeft (8), (EG) nr. 1319/2006 van 5 september 2006 betreffende bepaalde wederzijdse mededelingen van de lidstaten en de Commissie in de sector varkensvlees (9), (EG) nr. 710/2008 van 24 juli 2008 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2008/2009, van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de communautaire marktprijs voor geslachte varkens (10), (EG) nr. 22/2008 van 11 januari 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake het communautaire indelingsschema voor geslachte schapen (11), alsmede in Beschikking 83/471/EEG van de Commissie van 7 september 1983 inzake het Comité voor communautaire controle voor de toepassing van het indelingsschema voor geslachte volwassen runderen (12). Duidelijkheidshalve en uit rationaliteitsoverwegingen moeten deze verordeningen en deze beschikking door één enkel rechtsinstrument worden vervangen.

(3)

Krachtens artikel 42, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 moeten de communautaire indelingsschema’s voor karkassen van volwassen runderen en van varkens overeenkomstig in bijlage V bij die verordening vastgestelde regels worden toegepast, en staat het de lidstaten vrij ook het communautaire indelingsschema voor schapenkarkassen toe te passen.

(4)

In artikel 42, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat het communautaire indelingsschema voor karkassen in de sector rundvlees geldt voor karkassen van volwassen runderen. In deel IV, punt 2, van bijlage III bij die verordening is een volwassen rund gedefinieerd met betrekking tot het levend gewicht van het dier. In afwijking van die definitie is het, met het oog op een uniforme toepassing, dienstig de lidstaten toe te staan de toepassing van het communautaire indelingsschema te verplichten voor karkassen van runderen vanaf een leeftijd die wordt bepaald aan de hand van de identificatie- en registratieregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten (13). Die identificatie- en registratieregeling moet ook worden toegepast voor de indeling van de karkassen in de categorieën A en B als bedoeld in punt A.II van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(5)

Om te garanderen dat de karkassen van volwassen runderen en van schapen in de Gemeenschap op eenvormige wijze worden ingedeeld, moeten de in de punten A.III en C.III van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 gegeven definities van de vlees- en vetklassen worden gepreciseerd.

(6)

Punt A.III van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 voorziet in een bevleesdheidsklasse S voor karkassen van runderen van het type dikbil (met dubbele spieren). Aangezien deze specifieke bevleesdheidsklasse de specifieke kenmerken weergeeft van de rundveestapel van bepaalde lidstaten, is het dienstig te bepalen dat de lidstaten kunnen kiezen of zij al dan niet van de bevleesdheidsklasse S gebruik willen maken.

(7)

Overeenkomstig artikel 43, onder m), punt iii), tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kunnen aan lidstaten die daarom verzoeken, voor bepaalde kleinschalige inrichtingen afwijkingen worden toegestaan van de algemene verplichting om karkassen van volwassen runderen in te delen. Op basis van de ervaring die met de toepassing van het communautaire indelingsschema is opgedaan, zijn de lidstaten van oordeel dat een dergelijke afwijking dienstig is voor slachthuizen waar op jaarbasis gemiddeld niet meer dan 75 volwassen runderen per week worden geslacht. De Commissie is van mening dat deze afwijking gerechtvaardigd is, rekening houdend met de geringe omvang van de productie van die slachthuizen. Om diezelfde reden was al in die afwijking voorzien in artikel 2, lid 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 344/91. Bijgevolg is het, om de toepassing van artikel 43, onder m), punt iii), tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 te vereenvoudigen, dienstig de lidstaten toe te staan zelf die afwijking te verlenen.

(8)

In artikel 43, onder m), punt iv), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat de lidstaten moeten worden gemachtigd om het indelingsschema voor varkenskarkassen niet toe te passen. Die bepaling moet met name gelden voor kleinschalige slachthuizen waar gemiddeld niet meer dan 200 varkens per week worden geslacht.

(9)

Om de correcte toepassing van de communautaire indelingsschema’s te garanderen moeten de voorwaarden en de praktische werkmethoden voor de indeling, de weging en de identificatie van karkassen van volwassen runderen, van varkens en van schapen nader worden omschreven met het oog op een grotere markttransparantie.

(10)

Toch moet ook de mogelijkheid worden geboden om op bepaalde punten van die voorwaarden en methoden af te wijken, met name met betrekking tot de termijn voor de indeling en de weging van de karkassen in geval van een technisch falen van de geautomatiseerde indelingstechnieken, tot de plaats op de karkassen waar de stempels of de etiketten met de indelingsgegevens moeten worden aangebracht, en tot slachthuizen die alle karkassen zelf uitbenen. Wat varkenskarkassen betreft, moet het gewicht betrekking hebben op het koude karkas en wordt het berekend door op het weegresultaat een nog vast te stellen omrekeningscoëfficiënt toe te passen. Deze coëfficiënt moet variëren naar gelang van de tijd die verloopt tussen het steken en het wegen van het varken. Bijgevolg moet worden toegestaan dat deze coëfficiënt wordt aangepast.

(11)

De natuurlijke personen of rechtspersonen die runderen laten slachten, moeten in kennis worden gesteld van het resultaat van de indeling van de dieren die zij voor de slacht hebben aangeboden. Die mededeling moet ook bepaalde aanvullende gegevens bevatten om volledige transparantie ten opzichte van de leveranciers te garanderen.

(12)

Om te garanderen dat de karkassen van volwassen runderen en van schapen op correcte en betrouwbare wijze worden ingedeeld, moet die indeling worden uitgevoerd door personeel dat beschikt over de nodige kwalificaties op basis waarvan een vergunning of erkenning is afgegeven.

(13)

Bij wijze van alternatief voor rechtstreekse visuele bepaling van de bevleesdheid en de vetheid van karkassen van volwassen runderen kan worden toegestaan dat geautomatiseerde indelingstechnieken worden toegepast, mits deze op statistisch verantwoorde methoden steunen. Er moet worden bepaald dat deze geautomatiseerde indelingstechnieken slechts mogen worden gebruikt als aan bepaalde voorwaarden en eisen wordt voldaan en als een nader te bepalen maximale statistische foutenmarge bij de indeling niet wordt overschreden.

(14)

De mogelijkheid moet worden geboden om, nadat een vergunning is afgegeven, in de technische specificaties van de geautomatiseerde indelingstechnieken voor de indeling van karkassen van volwassen runderen wijzigingen aan te brengen om de nauwkeurigheid ervan te vergroten. Dergelijke wijzigingen vereisen evenwel een voorafgaandelijke goedkeuring door de bevoegde autoriteiten, die zich ervan moeten vergewissen dat de wijzigingen een minstens even grote nauwkeurigheid opleveren.

(15)

De waarde van een varkenskarkas wordt met name bepaald op basis van het magervleesaandeel ervan in verhouding tot het totale gewicht. Om te garanderen dat het magervleesaandeel op objectieve wijze wordt beoordeeld, moet de beoordeling worden gemaakt door bepaalde anatomische delen van het karkas te meten met behulp van toegestane, statistisch verantwoorde methoden. Aangezien voor de beoordeling van het magervleesaandeel van een varkenskarkas diverse methoden kunnen worden toegepast, moet worden gegarandeerd dat de gekozen methode geen invloed heeft op het geraamde magervleesaandeel. Met het oog op de bepaling van de handelswaarde van het varkenskarkas moet worden toegestaan dat naast gewicht en geraamd magervleesaandeel ook andere beoordelingscriteria worden gehanteerd.

(16)

In punt C.III van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat schapenkarkassen in klassen moeten worden ingedeeld op basis van de bevleesdheid en de vetheid. Voor karkassen van lammeren van minder dan 13 kg mogen evenwel andere criteria worden gehanteerd, met name gewicht, vleeskleur en vetheid.

(17)

De betrouwbaarheid van de indeling van karkassen van volwassen runderen, van varkens en van schapen moet worden geverifieerd via regelmatige controles ter plaatse die worden uitgevoerd door instanties die geen banden hebben met de inrichtingen die zij controleren. De voorwaarden en de minimumeisen voor deze controles moeten worden vastgesteld, met inbegrip van die voor de verslaggeving over de verrichte controles en de mogelijke follow-up. Voor het geval de karkassen van volwassen runderen met geautomatiseerde indelingstechnieken worden ingedeeld, moeten bepaalde aanvullende bepalingen inzake controles ter plaatse worden vastgesteld, waarin met name moet worden bepaald dat de frequentie van die controles wordt verhoogd in de eerste periode na de afgifte van de vergunning.

(18)

Om de prijzen van runderen, varkens en schapen in de Gemeenschap met elkaar te kunnen vergelijken, moet worden bepaald dat de prijsnotering betrekking moet hebben op een welbepaald handelsstadium. Voorts moet de communautaire referentieaanbiedingsvorm van karkassen van volwassen runderen en van schapen worden vastgesteld. Daarnaast moeten bepaalde correctiecoëfficiënten worden vastgesteld om van de in bepaalde lidstaten gebruikelijke aanbiedingsvormen om te zetten in de communautaire referentieaanbiedingsvorm.

(19)

Om te garanderen dat de genoteerde karkasprijzen representatief zijn voor de rundvlees-, varkensvlees- en schapenvleesproductie van de lidstaten, moeten de categorieën en de klassen worden vastgesteld, alsmede bepaalde criteria aan de hand waarvan wordt bepaald voor welke inrichtingen of personen de prijsnoteringsplicht geldt.

(20)

Met het oog op de mededeling van de prijzen van runderkarkassen moeten de lidstaten kunnen beslissen of zij hun grondgebied indelen, en zo ja, in hoeveel regio’s. Het is dienstig te bepalen dat de mededeling van de prijzen voor het Verenigd Koninkrijk betrekking moet hebben op twee regio’s, namelijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

(21)

Als lidstaten regionale commissies hebben ingesteld om de prijzen van de karkassen van volwassen runderen vast te stellen, moet worden bepaald dat de samenstelling van die commissies een evenwichtige en objectieve aanpak moet garanderen en dat met de door deze commissies vastgestelde prijzen rekening moet worden gehouden bij de berekening van de nationale prijs.

(22)

Als aan leveranciers van volwassen runderen aanvullende bedragen worden betaald, moeten inrichtingen of personen die verplicht zijn prijzen te noteren, worden verplicht bepaalde prijscorrecties toe te passen om scheeftrekkingen bij de berekening van de gemiddelde nationale prijzen te voorkomen.

(23)

Er moet worden bepaald hoe de lidstaten praktisch tewerk moeten gaan voor de berekening van de gemiddelde wekelijkse prijzen. Deze prijzen moeten wekelijks aan de Commissie worden meegedeeld en als basis dienen voor de vaststelling, op communautair niveau, van de gewogen gemiddelde prijzen.

(24)

Met het oog op het toezicht op de notering van de prijzen van karkassen van volwassen runderen, van varkens en van schapen moeten de lidstaten worden verplicht regelmatig bepaalde gegevens aan de Commissie mee te delen.

(25)

Om te garanderen dat de communautaire indelingsschema’s voor runderen- en schapenkarkassen in de hele Gemeenschap eenvormig worden toegepast, is in artikel 42, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bepaald dat er controles ter plaatse worden verricht door een Comité voor communautaire controle, samengesteld uit deskundigen van de Commissie en door de lidstaten aangewezen deskundigen. Er moeten uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld met betrekking tot de samenstelling en de werking van dat comité.

(26)

Er moet worden bepaald dat de lidstaten maatregelen moeten nemen om te garanderen dat de communautaire indelingsschema’s correct worden toegepast, ervoor te zorgen dat de meegedeelde prijzen juist zijn, en inbreuken te bestraffen. Voorts moeten de lidstaten worden verplicht de Commissie van deze maatregelen in kennis te stellen.

(27)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Toepassingsgebied

Bij deze verordening worden de uitvoeringsbepalingen voor de communautaire indelingsschema’s voor runder-, varkens- en schapenkarkassen en voor de mededeling van de daarvoor geldende marktprijzen vastgesteld, als bepaald in artikel 43, onder m), van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

HOOFDSTUK II

SECTOR RUNDVLEES

Artikel 2

Toepassingsgebied en algemene bepalingen

1.   Het communautaire indelingsschema voor karkassen in de sector rundvlees geldt voor karkassen van volwassen runderen.

2.   In afwijking van deel IV, punt 2, van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 mogen de lidstaten beslissen dat het in lid 1 bedoelde communautaire indelingsschema geldt voor karkassen van runderen die bij de slacht ten minste 12 maanden oud zijn.

3.   Voor de toepassing van punt A.II van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 worden karkassen van minder dan twee jaar oude, niet-gecastreerde mannelijke dieren (categorie A) en karkassen van andere niet-gecastreerde mannelijke dieren (categorie B) van elkaar onderscheiden op basis van de leeftijd van het dier.

4.   De in de leden 2 en 3 bedoelde leeftijd van de runderen wordt geverifieerd aan de hand van de gegevens van de identificatie- en registratieregeling voor runderen die overeenkomstig titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 in elke lidstaat is vastgesteld.

Artikel 3

Aanvullende bepalingen betreffende de bevleesdheids- en de vetheidsklassen

In bijlage I bij deze verordening zijn aanvullende bepalingen vastgesteld bij de in punt A.III van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 gegeven definities van de bevleesdheids- en de vetheidsklassen.

Artikel 4

Bevleesdheidsklasse S

De lidstaten kunnen van de in punt A.III van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde bevleesdheidsklasse S gebruikmaken om rekening te houden met de specifieke kenmerken van hun rundveestapel.

Artikel 5

Afwijking van de verplichte indeling van karkassen

De lidstaten kunnen besluiten dat de in punt A.V van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde voorschriften inzake de indeling van karkassen van volwassen runderen niet bindend zijn voor erkende inrichtingen waar op jaarbasis gemiddeld niet meer dan 75 volwassen runderen per week worden geslacht.

Artikel 6

Indeling en identificatie

1.   De in punt A.V van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde indeling en identificatie worden in het slachthuis zelf verricht.

2.   Elk karkas wordt uiterlijk één uur na het steken van het dier ingedeeld, geïdentificeerd en gewogen.

Als de karkassen niet met de in artikel 9 bedoelde geautomatiseerde indelingstechnieken kunnen worden ingedeeld, vinden de indeling en de identificatie van de betrokken karkassen plaats op de dag waarop de dieren zijn geslacht.

3.   De karkassen worden geïdentificeerd met een merkteken waarmee de categorie en de bevleesdheids- en vetheidsklasse worden aangegeven als bedoeld in respectievelijk punt A.II en punt A.III van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Daarbij wordt volgens een door de bevoegde autoriteiten goedgekeurd procedé met niet-giftige, onuitwisbare inkt een stempel op de buitenkant van het karkas aangebracht; de letters en de cijfers moeten ten minste 2 cm hoog zijn.

De merktekens worden op de achtervoeten aangebracht op het lendenstuk ter hoogte van de vierde lendenwervel, en op de voorvoeten op de puntborst op 10 tot 30 cm van de sternumspleet. De lidstaten kunnen evenwel andere plaatsen op de voor- en achtervoeten vaststellen, op voorwaarde dat zij de Commissie daarvan vooraf in kennis stellen.

4.   Onverminderd artikel 4, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 1669/2006 van de Commissie (14) en punt I, onder a), van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 826/2008 van de Commissie (15) mogen de lidstaten toestaan dat het merken wordt vervangen door een etikettering die voldoet aan de volgende voorwaarden:

a)

de etiketten mogen alleen in voorraad worden gehouden en worden aangebracht in de erkende inrichtingen waar de dieren worden geslacht; zij zijn minstens 50 cm2 groot;

b)

op de etiketten worden, naast de in lid 3 bedoelde aanduidingen, ook het erkenningsnummer van het slachthuis, het identificatienummer of het slachtnummer van het dier, de slachtdatum en het karkasgewicht vermeld en wordt, indien van toepassing, aangegeven dat de indeling met geautomatiseerde indelingstechnieken is verricht;

c)

de onder b) bedoelde aanduidingen zijn goed leesbaar, en correcties zijn niet toegestaan tenzij die duidelijk op het etiket worden aangegeven en onder toezicht van de bevoegde autoriteiten en onder de door hen vastgestelde praktische voorwaarden worden aangebracht;

d)

de etiketten zijn onvervalsbaar en scheurbestendig en zijn stevig vastgehecht op de in lid 3, derde alinea, vastgestelde plaatsen op elke voor- of achtervoet.

Als voor de indeling gebruik wordt gemaakt van de in artikel 11 bedoelde geautomatiseerde indelingstechnieken, is het gebruik van etiketten verplicht.

5.   De in de leden 3 en 4 bedoelde merktekens en etiketten mogen niet worden verwijderd voordat de voor- of achtervoeten worden uitgebeend.

6.   De categorie wordt aangegeven overeenkomstig punt A.II van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 en de bepalingen van artikel 2, leden 3 en 4, van de onderhavige verordening.

Voor de opgave van de subklassen of, indien van toepassing, de opsplitsing van de categorieën naar leeftijd worden andere symbolen gebruikt dan die welke voor de indeling worden gebruikt.

7.   De in de leden 3 tot en met 6 vastgestelde verplichtingen inzake de identificatie van de karkassen gelden niet voor erkende slachthuizen die zelf alle door hen geslachte dieren uitbenen.

Artikel 7

Mededeling van de indelingsresultaten

1.   De resultaten van de indeling overeenkomstig punt A.V van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 worden schriftelijk of elektronisch meegedeeld aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het dier heeft laten slachten.

2.   Met het oog op de mededeling van de indelingsresultaten worden op de factuur of een daaraan gehecht document, bestemd voor de leverancier van het dier of, bij ontstentenis, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht tot het slachten heeft gegeven, voor elk karkas de volgende gegevens vermeld:

a)

de categorie alsmede de bevleesdheidsklasse en de vetheidsklasse, aan de hand van de desbetreffende letters en cijfers die zijn vermeld in punt A.II en punt A.III van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007;

b)

het karkasgewicht dat wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de onderhavige verordening, met vermelding of het om koud of warm gewicht gaat;

c)

de aanbiedingsvorm van het karkas op het ogenblik van de weging en de indeling aan de haak;

d)

indien van toepassing, de vermelding dat de indeling met geautomatiseerde indelingstechnieken is verricht.

3.   De lidstaten kunnen eisen dat de in lid 2, onder a), bedoelde mededeling ook gegevens over subklassen voor bevleesdheid en vetheid bevat, voor zover die informatie beschikbaar is.

De in lid 2, onder c), bedoelde vermelding van de aanbiedingsvorm van het karkas is niet verplicht als krachtens de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat slechts één enkele aanbiedingsvorm is toegestaan.

Artikel 8

Indeling door gekwalificeerde classificateurs

De lidstaten zien erop toe dat de indeling wordt uitgevoerd door gekwalificeerde classificateurs die daartoe een vergunning hebben gekregen. Deze vergunning kan worden vervangen door een door de lidstaat verleende erkenning die met de erkenning van een kwalificatie overeenkomt.

Artikel 9

Vergunning voor de toepassing van geautomatiseerde indelingstechnieken

1.   De lidstaten mogen een vergunning afgeven voor de toepassing van geautomatiseerde indelingstechnieken op hun grondgebied of een deel daarvan.

Een vergunning wordt slechts afgegeven als wordt voldaan aan de in bijlage II, deel A, vastgestelde voorwaarden en minimumeisen met betrekking tot een certificeringsproef.

Ten minste twee maanden vóór het begin van de certificeringsproef verstrekken de lidstaten de in bijlage II, deel B, bedoelde informatie aan de Commissie. De lidstaten wijzen een onafhankelijke instantie aan die de resultaten van de certificeringsproef analyseert. Binnen twee maanden na de voltooiing van de certificeringsproef verstrekken de lidstaten de in bijlage II, deel C, bedoelde informatie aan de Commissie.

2.   Als een vergunning voor de toepassing van geautomatiseerde indelingstechnieken wordt toegekend op basis van een certificeringsproef waarbij meer dan één aanbiedingsvorm van karkassen wordt gebruikt, mogen de verschillen in aanbiedingsvorm niet leiden tot verschillen in de indelingsresultaten.

3.   Nadat de lidstaten de Commissie daarvan in kennis hebben gesteld, mogen zij een vergunning voor de toepassing van geautomatiseerde indelingstechnieken op hun grondgebied of een deel daarvan afgeven zonder een certificeringsproef te organiseren, op voorwaarde dat voor die geautomatiseerde indelingstechnieken reeds een vergunning voor de toepassing ervan in een ander deel van de betrokken lidstaat of in een andere lidstaat is afgegeven op basis van een certificeringsproef bij een steekproef van karkassen die door die lidstaten, wat betreft categorie, bevleesdheidsklasse en vetheidsklasse, gelijkelijk representatief wordt geacht voor de volwassen runderen die in de betrokken lidstaat of een deel daarvan worden geslacht.

4.   De technische specificaties van de geautomatiseerde indelingstechnieken waarvoor een vergunning is afgegeven, mogen slechts worden gewijzigd nadat daarvoor toestemming is verkregen van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat en mits het bewijs wordt geleverd dat dergelijke wijzigingen een minstens even grote nauwkeurigheid opleveren als die welke bij de certificeringsproef is gebleken.

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle wijzigingen waarvoor zij toestemming hebben verleend.

Artikel 10

Indeling met geautomatiseerde indelingstechnieken

1.   Inrichtingen die voor de indeling gebruikmaken van geautomatiseerde indelingstechnieken:

a)

identificeren de categorie van de karkassen; hiervoor maken zij gebruik van de identificatie- en registratieregeling voor runderen als bedoeld in titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000;

b)

stellen dagelijks een controleverslag op over de werking van de geautomatiseerde indelingstechnieken, waarin met name geconstateerde tekortkomingen worden vermeld, alsmede de maatregelen die zo nodig zijn genomen;

2.   Indeling met geautomatiseerde indelingstechnieken is slechts geldig als:

a)

dezelfde aanbiedingsvorm van de karkassen wordt gebruikt als bij de certificeringsproef, of

b)

ten genoegen van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat wordt aangetoond dat een verschillende aanbiedingsvorm geen effect heeft op het met geautomatiseerde indelingstechnieken verkregen resultaat.

Artikel 11

Controles ter plaatse

1.   De prestaties van de in artikel 8 bedoelde classificateurs en de indeling en de identificatie van de karkassen in inrichtingen die vallen onder punt A.V van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007, worden zonder voorafgaande aankondiging ter plaatse gecontroleerd door een instantie die geen banden heeft met de indelingsbureaus of de inrichtingen.

De eis dat er geen banden met de indelingsbureaus mogen zijn, geldt evenwel niet als die controles door de bevoegde autoriteit zelf worden uitgevoerd.

2.   In alle erkende inrichtingen waar op jaarbasis gemiddeld meer dan 75 volwassen runderen per week worden geslacht, moeten minstens twee controles per kwartaal worden verricht. Elke controle moet betrekking hebben op ten minste 40 willekeurig gekozen karkassen.

In erkende inrichtingen waar op jaarbasis gemiddeld ten hoogste 75 volwassen runderen per week worden geslacht, stellen de lidstaten de frequentie van de controles en het minimumaantal te controleren karkassen vast op basis van hun risicobeoordeling, waarbij zij met name rekening houden met het aantal volwassen runderen dat in de betrokken slachthuizen wordt geslacht en met de bevindingen bij vorige controles in die slachthuizen.

De lidstaten stellen de Commissie tegen 1 juli 2009 in kennis van de maatregelen die zij hebben genomen met het oog op de toepassing van de tweede alinea en vervolgens binnen één maand nadat zich wijzigingen in de mee te delen gegevens hebben voorgedaan.

3.   In alle erkende inrichtingen die karkassen indelen met behulp van geautomatiseerde indelingstechnieken, moeten in de eerste twaalf maanden nadat de in artikel 9, lid 1, bedoelde vergunning is afgegeven, ten minste zes controles per kwartaal plaatsvinden. Daarna moeten alle erkende inrichtingen die geautomatiseerde indelingstechnieken toepassen, ten minste tweemaal per kwartaal worden gecontroleerd. Elke controle moet betrekking hebben op ten minste 40 willekeurig gekozen karkassen. Daarbij wordt in het bijzonder gelet op:

a)

de categorie van de karkassen;

b)

de nauwkeurigheid van de geautomatiseerde indelingstechnieken, aan de hand van het punten- en grenswaardensysteem van bijlage II, deel A.3;

c)

de aanbiedingsvorm van de karkassen;

d)

de dagelijkse kalibratie en alle andere technische aspecten van de geautomatiseerde indelingstechnieken die ertoe moeten bijdragen dat die technieken minstens zo nauwkeurig zijn als bij de certificeringsproef is gebleken;

e)

de in artikel 10, lid 1, onder b), bedoelde dagelijkse controleverslagen.

4.   Wanneer de controle-instantie niet onder een overheidsdienst ressorteert, wordt op de in de leden 2 en 3 bedoelde controles ten minste eenmaal per jaar onder dezelfde voorwaarden fysiek toezicht uitgeoefend door een overheidsdienst. De overheidsdienst wordt geregeld in kennis gesteld van de bevindingen van de controle-instantie.

Artikel 12

Inspectieverslagen en follow-up

1.   De nationale controle-instanties stellen over de in artikel 11 bedoelde controles verslagen op en bewaren die. In die verslagen worden met name het aantal gecontroleerde karkassen vermeld, alsmede het aantal daarvan dat niet correct is ingedeeld of geïdentificeerd. Ook moeten alle gegevens inzake de aanbiedingsvorm van de karkassen en, indien van toepassing, inzake de conformiteit ervan met de communautaire voorschriften worden vermeld.

2.   Als bij de in artikel 11 bedoelde controles een significant aantal onjuiste indelingen of een significant aantal niet aan de voorschriften beantwoordende identificaties wordt geconstateerd:

a)

worden het aantal onderzochte karkassen en de frequentie van de controles ter plaatse opgevoerd;

b)

kunnen de vergunningen of erkenningen waarin is voorzien in artikel 8 en artikel 9, lid 1, worden ingetrokken.

Artikel 13

Te noteren marktprijs

1.   De marktprijs die op basis van het in artikel 42, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde communautaire indelingsschema moet worden genoteerd, is de prijs, franco slachthuis, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, die aan de leverancier van het dier wordt betaald. Deze prijs wordt uitgedrukt per 100 kg karkasgewicht, aangeboden overeenkomstig lid 3 van dit artikel, gewogen en ingedeeld aan de haak in het slachthuis.

2.   Het in aanmerking te nemen gewicht is het warme karkasgewicht zoals dat uiterlijk één uur na het steken van het dier wordt geconstateerd.

Het koude karkasgewicht komt overeen met het in de eerste alinea bedoelde warme gewicht verminderd met 2 %.

3.   Met het oog op de notering van de marktprijzen wordt het karkas, waarvan de kop volgens de veterinaire voorschriften is afgesneden, aangeboden zonder van het overtollige dekvet te zijn ontdaan en:

a)

zonder nieren,

b)

zonder niervet,

c)

zonder slotvet,

d)

zonder middenrif,

e)

zonder longhaas,

f)

zonder staart,

g)

zonder ruggenmerg,

h)

zonder zakvet,

i)

zonder bovenbilvet,

j)

zonder vette nekader.

4.   In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt, voor de toepassing van punt A.V, tweede alinea, van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 het overtollige dekvet slechts gedeeltelijk verwijderd, namelijk voor zover het gaat om het dekvet:

a)

op de heup, de lendenen en de ribstreek;

b)

op de puntborst en rond de anaal-genitale streek en de staart;

c)

op de bovenbil.

5.   Als de aanbiedingsvorm van het karkas bij de weging en de indeling aan de haak verschilt van de in lid 3 vastgestelde aanbiedingsvorm, wordt het gewicht van het karkas door toepassing van de in bijlage III vastgestelde correctiecoëfficiënten aangepast om die aanbiedingsvorm om te zetten in de referentieaanbiedingsvorm. In dat geval wordt de prijs per 100 kg karkas dienovereenkomstig aangepast.

Wanneer de in de eerste alinea bedoelde aanpassingen dezelfde zijn voor het hele grondgebied van een lidstaat, worden zij op nationale basis berekend. Wanneer die aanpassingen naar slachthuis verschillen, worden zij afzonderlijk berekend.

Artikel 14

Categorieën en klassen voor de notering van de marktprijzen

1.   De nationale en de communautaire notering van de marktprijzen op basis van het in artikel 42, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde communautaire indelingsschema vinden wekelijks plaats en hebben voor de vijf in punt A.II van bijlage V bij die verordening vastgestelde categorieën betrekking op de onderstaande bevleesdheids- en vetheidsklassen:

a)

karkassen van minder dan twee jaar oude, niet-gecastreerde mannelijke dieren: U2, U3, R2, R3, O2 en O3;

b)

karkassen van andere niet-gecastreerde mannelijke dieren: R3;

c)

karkassen van gecastreerde mannelijke dieren: U2, U3, U4, R3, R4, O3 en O4;

d)

karkassen van vrouwelijke dieren die gekalfd hebben: R3, R4, O2, O3, O4, P2 en P3;

e)

karkassen van andere vrouwelijke dieren: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3 en O4.

2.   De lidstaten besluiten of hun grondgebied één enkele regio vormt dan wel in verscheidene regio’s moet worden ingedeeld. Dit besluit wordt genomen op basis van:

a)

de grootte van hun grondgebied;

b)

het al dan niet bestaan van bestuurlijke indelingen;

c)

geografische prijsverschillen.

Het Verenigd Koninkrijk omvat evenwel ten minste twee regio’s, namelijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland, die op basis van de in de eerste alinea genoemde criteria verder mogen worden onderverdeeld.

Artikel 15

Representatieve prijzen

1.   De prijsnoteringsplicht geldt voor:

a)

de exploitant van elk slachthuis waar jaarlijks ten minste 20 000 volwassen runderen worden geslacht die door of namens dat slachthuis zijn gemest en/of door dat slachthuis zijn aangekocht;

b)

de exploitant van elk door de lidstaat aangewezen slachthuis waar jaarlijks minder dan 20 000 volwassen runderen worden geslacht die door of namens dat slachthuis zijn gemest en/of door dat slachthuis zijn aangekocht;

c)

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die jaarlijks ten minste 10 000 volwassen runderen in een slachthuis laat slachten, en

d)

elke door de lidstaat aangewezen natuurlijke persoon of rechtspersoon die jaarlijks minder dan 10 000 volwassen runderen in een slachthuis laat slachten.

De lidstaat ziet erop toe dat de prijzen worden genoteerd voor ten minste:

a)

25 % van de slachtingen in die regio’s van zijn grondgebied die samen goed zijn voor ten minste 75 % van het totale aantal slachtingen in de lidstaat, en

b)

30 % van de op zijn grondgebied geslachte volwassen runderen.

2.   De overeenkomstig lid 1 genoteerde prijzen hebben betrekking op de volwassen runderen die tijdens de betrokken noteringsperiode zijn geslacht, waarbij wordt uitgegaan van het koude karkasgewicht als bedoeld in artikel 13, lid 2, tweede alinea.

In het geval van een slachthuis waar volwassen runderen worden geslacht die door of namens dat slachthuis zijn gemest, is de genoteerde prijs de gemiddelde prijs die wordt betaald voor karkassen van dezelfde categorie en klasse die in dezelfde week in dat slachthuis zijn geslacht.

Bij de voor elke in artikel 14, lid 1, bedoelde klasse genoteerde prijzen wordt het gemiddelde karkasgewicht opgegeven waarop zij betrekking hebben en wordt ook vermeld of zij al dan niet zijn gecorrigeerd om rekening te houden met elk van de in artikel 13 bedoelde elementen.

Artikel 16

Berekening van de wekelijkse prijzen

1.   De prijzen die overeenkomstig artikel 15 in de periode van maandag tot en met zondag zijn genoteerd,

a)

worden door de exploitant van het slachthuis of door de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon uiterlijk op het door de lidstaat bepaalde tijdstip schriftelijk of elektronisch aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat meegedeeld, of

b)

worden, indien de lidstaat dit verkiest, in het slachthuis of op het bedrijf van de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteit van die lidstaat.

Als een lidstaat evenwel een commissie heeft ingesteld om de prijzen voor een regio te bepalen en die commissie paritair is samengesteld uit kopers en verkopers van volwassen runderen en karkassen daarvan, waarbij de voorzitter werknemer is van de bevoegde autoriteit, kan die lidstaat bepalen dat de prijzen en de nadere gegevens rechtstreeks aan de voorzitter van de commissie in de betrokken regio worden toegezonden. Als de lidstaat daartoe niet besluit, zendt de bevoegde autoriteit die prijzen en gegevens aan de voorzitter van die commissie. De voorzitter zorgt ervoor dat, bij de voorlegging van de prijzen aan de leden van de commissie, de oorsprong ervan niet kan worden achterhaald.

2.   De meegedeelde prijzen zijn gemiddelde prijzen per klasse.

3.   In artikel 15, lid 1, eerste alinea, bedoelde slachthuizen of natuurlijke personen of rechtspersonen die aan leveranciers van volwassen runderen of karkassen daarvan aanvullende bedragen betalen waarmee in de meegedeelde prijzen geen rekening is gehouden, delen de bevoegde autoriteit van hun lidstaat de meest recente aanvullende betaling mee, alsmede de periode waarop die betrekking heeft. Als zij daarna aanvullende betalingen verrichten, delen zij het betrokken bedrag aan de lidstaat mee telkens als zij een betaling hebben gedaan.

4.   De bevoegde autoriteit van de lidstaat bepaalt de gemiddelde prijzen per regio voor elke in artikel 14, lid 1, bedoelde klasse op basis van de prijzen die haar overeenkomstig lid 1 van dit artikel zijn meegedeeld.

De in lid 1, tweede alinea, van dit artikel bedoelde commissies bepalen de gemiddelde prijzen per regio voor elke in artikel 14, lid 1, bedoelde klasse op basis van de prijzen die hun overeenkomstig lid 1 van dit artikel zijn meegedeeld, en delen deze prijzen mee aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat.

5.   In het geval van aankopen tegen een forfaitaire prijs, waarbij de karkassen van een partij tot ten hoogste drie opeenvolgende bevleesdheidsklassen en ten hoogste drie opeenvolgende vetheidsklassen van dezelfde categorie behoren, wordt die prijs in aanmerking genomen bij de in lid 4 bedoelde prijsbepaling voor de bevleesdheidsklasse waartoe het grootste aantal karkassen behoort of, bij gelijke verdeling over de klassen, voor de middelste klasse, indien die klasse voorhanden is. In de overige gevallen wordt met de bedoelde prijs geen rekening gehouden.

Wanneer de aankopen tegen een forfaitaire prijs evenwel minder dan 35 % van het totale aantal slachtingen van volwassen runderen in de betrokken lidstaat uitmaken, kan deze besluiten bij de in lid 4 bedoelde berekeningen geen rekening te houden met de prijs voor die aankopen.

6.   De bevoegde autoriteit berekent dan een initiële nationale prijs voor elke klasse door de regionale prijzen te wegen op basis van het aandeel van de slachtingen in de regio waarop die prijzen voor de betrokken categorie betrekking hebben, in het totale aantal slachtingen voor die categorie in de lidstaat.

7.   De bevoegde autoriteit corrigeert de in lid 6 bedoelde initiële nationale prijs per klasse:

a)

om rekening te houden met elk van de in artikel 13 bedoelde elementen, wanneer die correctie nog niet eerder is geschied;

b)

om te garanderen dat de prijs wordt berekend op basis van het in artikel 13, lid 2, tweede alinea, bedoelde koude karkasgewicht;

c)

om rekening te houden met de in lid 3 bedoelde aanvullende betalingen, indien de correctie ten minste 1 % van de prijs voor de betrokken klasse bedraagt.

De onder c) bedoelde correctie wordt door de bevoegde autoriteit berekend door de som van de aanvullende betalingen die in het vorige boekjaar voor de rundvleessector in de betrokken lidstaat zijn gedaan, te delen door de in ton uitgedrukte totale jaarlijkse omzet van volwassen runderen waarvoor de prijzen worden meegedeeld.

8.   Als, naar het oordeel van de bevoegde autoriteit van de lidstaat, de haar meegedeelde prijzen:

a)

betrekking hebben op een niet-significant aantal karkassen, houdt zij met deze prijzen geen rekening;

b)

weinig betrouwbaar lijken, neemt zij deze prijzen pas in aanmerking nadat zij zich ervan heeft kunnen vergewissen dat zij betrouwbaar zijn.

Artikel 17

Wekelijkse mededeling van de prijzen aan de Commissie

1.   De lidstaten delen de overeenkomstig artikel 16, leden 4 tot en met 7, berekende prijzen overeenkomstig artikel 36 aan de Commissie mee. Zij delen deze prijzen aan geen enkel andere instantie mee voordat zij ze aan de Commissie hebben meegedeeld.

2.   Wanneer het, wegens uitzonderlijke omstandigheden of wegens de seizoensgebonden aard van het aanbod, in een lidstaat of regio niet mogelijk is voor een significant aantal karkassen van een of meer van de in artikel 14, lid 1, bedoelde klassen prijzen te noteren, mag de Commissie gebruikmaken van de meest recente voor die klasse(n) genoteerde prijzen; als deze toestand langer dan twee weken duurt, kan de Commissie besluiten de betrokken klasse(n) in het kader van de prijsnotering tijdelijk buiten beschouwing te laten en de aan die klasse(n) toegekende wegingsfactor(en) tijdelijk te herverdelen.

Artikel 18

Gemiddelde communautaire prijzen

1.   Voor een bepaalde categorie:

a)

komt de gemiddelde communautaire prijs voor elke in artikel 14, lid 1, vermelde bevleesdheids- en vetheidsklasse overeen met het gewogen gemiddelde van de voor de betrokken klasse genoteerde nationale marktprijzen. De weging wordt gebaseerd op de verhouding tussen het aantal slachtingen voor de betrokken klasse in elke lidstaat en het totale aantal slachtingen voor die klasse in de Gemeenschap;

b)

komt de gemiddelde communautaire prijs voor elke bevleesdheidsklasse overeen met het gewogen gemiddelde van de gemiddelde communautaire prijzen voor de vetheidsklassen waaruit die bevleesdheidsklasse is samengesteld. De weging wordt gebaseerd op de verhouding tussen het aantal slachtingen voor elke vetheidsklasse en het totale aantal slachtingen voor de betrokken bevleesdheidsklasse in de Gemeenschap;

c)

komt de gemiddelde communautaire prijs overeen met het gewogen gemiddelde van de onder a) bedoelde gemiddelde communautaire prijzen. De weging wordt gebaseerd op de verhouding tussen het aantal slachtingen voor elke onder a) bedoelde klasse en het totale aantal slachtingen voor de betrokken categorie in de Gemeenschap.

2.   De gemiddelde communautaire prijs voor alle categorieën samen komt overeen met het gewogen gemiddelde van de in lid 1, onder c), bedoelde gemiddelde prijzen. De weging wordt gebaseerd op de verhouding tussen het aantal slachtingen in elke categorie en het totale aantal slachtingen van volwassen runderen in de Gemeenschap.

Artikel 19

Jaarlijkse kennisgeving van de lidstaten aan de Commissie

De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op 15 april van elk jaar de volgende gegevens mee:

a)

een vertrouwelijke lijst van de slachthuizen die overeenkomstig artikel 15, lid 1, onder a) of b), aan de prijsnotering deelnemen, met vermelding van de omvang van de slachtingen van volwassen runderen in elk van die slachthuizen in het vorige kalenderjaar, in aantal stuks en, indien mogelijk, in ton karkasgewicht;

b)

een vertrouwelijke lijst van de natuurlijke personen of rechtspersonen die overeenkomstig artikel 15, lid 1, onder c) of d), aan de prijsnotering deelnemen, met vermelding, in aantal stuks, en indien mogelijk, in ton karkasgewicht, van de volwassen runderen die zij in het vorige kalenderjaar hebben laten slachten, en

c)

een lijst van de regio’s waarvoor de prijzen worden genoteerd, en de wegingsfactor voor elke regio overeenkomstig artikel 16, lid 6.

HOOFDSTUK III

SECTOR VARKENSVLEES

Artikel 20

Verplichte indeling van karkassen en afwijkingen van die verplichting

1.   Het in lid 42, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde communautaire indelingsschema voor varkenskarkassen wordt in alle slachthuizen voor de indeling van alle karkassen gebruikt, met de bedoeling een billijke betaling aan de producenten mogelijk te maken op basis van het gewicht en de samenstelling van de door hen aan het slachthuis geleverde varkens.

2.   In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten besluiten de toepassing van dit indelingsschema niet te verplichten in slachthuizen:

a)

waarvoor die lidstaten een maximum aantal slachtingen hebben vastgesteld; dit aantal mag op jaarbasis gemiddeld niet groter zijn dan 200 varkens per week;

b)

die enkel in hun eigen fokbedrijven geboren en gemeste varkens slachten en alle karkassen daarvan zelf versnijden.

De betrokken lidstaten stellen de Commissie in kennis van hun in de eerste alinea bedoelde besluit, met vermelding van het maximum aantal slachtingen dat mag worden verricht in elk slachthuis dat van de toepassing van het communautaire indelingsschema is vrijgesteld.

Artikel 21

Weging, indeling en merking

1.   Varkenskarkassen worden op het tijdstip van de weging ingedeeld overeenkomstig punt B.II van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007.

De lidstaten kunnen volgens de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde procedure worden gemachtigd om toe te staan dat op hun grondgebied geslachte varkens vóór de weging worden ingedeeld.

2.   Overeenkomstig artikel 43, onder m), punt iv), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 sluit het bepaalde in punt B.II van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 en in lid 1 van dit artikel niet uit dat voor op het grondgebied van een lidstaat geslachte varkens, naast het gewicht en het geraamde magervleesaandeel ook andere beoordelingscriteria worden gehanteerd.

3.   Onmiddellijk na de indeling worden de varkenskarkassen overeenkomstig punt B.II van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 gemerkt met een hoofdletter die de klasse van de karkassen aangeeft of met een percentage dat het geraamde magervleesaandeel weergeeft.

De letters en de cijfers moeten ten minste twee centimeter hoog zijn. Voor het merken wordt een niet-giftige, onuitwisbare en hittebestendige inkt gebruikt of enig ander vooraf door de bevoegde nationale autoriteiten goedgekeurd procedé voor duurzame merking.

Onverminderd de eerste alinea mogen gegevens over het karkasgewicht of andere dienstig geachte gegevens op het karkas worden aangebracht.

Halve karkassen worden gemerkt op het zwoerd van de achterschenkel of de ham.

Etiketten die zo worden aangebracht dat zij niet kunnen worden verwijderd zonder te worden beschadigd, kunnen ook als merking worden aanvaard.

4.   In afwijking van lid 3 mogen de lidstaten bepalen dat varkenskarkassen niet hoeven te worden gemerkt als een officieel document wordt opgesteld met voor elk karkas ten minste:

a)

een onvervalsbare identificatie van het individuele karkas;

b)

het warme karkasgewicht, en

c)

het geraamde magervleesaandeel.

Dit document moet gedurende zes maanden worden bewaard en op de dag waarop het wordt opgesteld, als origineel certificaat worden gewaarmerkt door een met deze verificatietaak belaste persoon.

Als de karkassen evenwel onversneden in een andere lidstaat worden verhandeld, worden zij gemerkt met de letter van de klasse waartoe zij volgens punt B.II van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 behoren, of met het percentage dat het magervleesaandeel weergeeft.

5.   Onverminderd punt B.III, tweede alinea, van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 mag van het karkas geen vetweefsel, spierweefsel of ander weefsel worden weggenomen voordat het dier is gewogen, ingedeeld en gemerkt.

Artikel 22

Karkasgewicht

1.   Met het oog op de toepassing van artikel 42, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 heeft het gewicht betrekking op het koude karkas dat wordt aangeboden overeenkomstig punt B.III van bijlage V bij die verordening.

2.   Het karkas wordt zo spoedig mogelijk na het slachten gewogen, maar uiterlijk 45 minuten nadat het varken is gestoken.

Het koude karkasgewicht stemt overeen met het overeenkomstig de eerste alinea genoteerde warme gewicht, verminderd met 2 %.

Wanneer in een bepaald slachthuis de termijn van 45 minuten tussen het steken en het wegen van het varken meestal niet in acht kan worden genomen, mag de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat toestaan dat deze tijdslimiet wordt overschreden, met dien verstande dat de in tweede alinea bedoelde aftrek van 2 % wordt verminderd met 0,1 procentpunt per extra kwartier of deel daarvan.

3.   In afwijking van de leden 1 en 2 kan het koude karkasgewicht worden berekend aan de hand van vooraf vastgestelde tabellen van absolute gewichtsverliezen die de lidstaten volgens de kenmerken van hun varkensstapels hebben samengesteld en die zij de Commissie ter kennis hebben gebracht. Het gebruik van die tabellen wordt volgens de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde procedure toegestaan wanneer de kortingen per gewichtsklasse zoveel als mogelijk is overeenkomen met de aftrek op grond van de leden 1 en 2.

Artikel 23

Magervleesaandeel van de varkenskarkassen

1.   Met het oog op de toepassing van punt B.IV van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt onder magervleesaandeel van een varkenskarkas de verhouding verstaan tussen:

het totale gewicht van de rode dwarsgestreepte spieren, voor zover die met een mes kunnen worden afgescheiden, enerzijds, en

het gewicht van het karkas anderzijds.

Het totale gewicht van de rode dwarsgestreepte spieren wordt verkregen door volledige versnijding van het karkas, door gedeeltelijke versnijding van het karkas of door een combinatie van volledige of gedeeltelijke versnijding met een nationale snellebeoordelingsmethode op basis van statistisch verantwoorde methoden die worden vastgesteld volgens de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde procedure.

De in de tweede alinea bedoelde versnijding mag ook worden vervangen door een beoordeling van het percentage mager vlees aan de hand van een volledige versnijding met behulp van een computertomograaf, op voorwaarde dat er bevredigende vergelijkende versnijdingsresultaten worden voorgelegd.

2.   De statistische standaardmethode voor de beoordeling van het magervleesaandeel van varkenskarkassen die wordt aanvaard als indelingsmethode in de zin van punt B.IV van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007, is de kleinste-kwadratenmethode of een zogenaamde „rank reduced”-methode, maar het gebruik van andere statistisch verantwoorde methoden is eveneens toegestaan.

De methode moet gebaseerd zijn op een representatieve steekproef van de betrokken nationale of regionale varkensvleesproductie, bestaande uit ten minste 120 karkassen waarvan het magervleesaandeel is vastgesteld overeenkomstig de in bijlage IV bij de onderhavige verordening aangegeven versnijdingsmethode. Als meerdere bemonsteringsmethoden worden gebruikt, wordt de referentie gemeten bij ten minste 50 karkassen en moet ten minste dezelfde nauwkeurigheid worden verkregen als bij toepassing van de statistische standaardmethode op 120 karkassen volgens de in bijlage IV aangegeven werkwijze.

3.   Indelingsmethoden worden slechts toegestaan als de predictiefout (RMSEP — root mean squared error of prediction) die wordt berekend met een volledige kruisvalidatietechniek of een testvalidatie bij een representatieve steekproef van ten minste 60 karkassen, minder dan 2,5 bedraagt. Bovendien moeten uitbijters in aanmerking worden genomen bij de berekening van de RMSEP.

4.   De lidstaten stellen de Commissie via een protocol in kennis van de indelingsmethoden waarvoor zij toestemming voor de toepassing ervan op hun grondgebied wensen te verkrijgen, geven daarin een beschrijving van de versnijdingsproef en doen opgave van de beginselen waarop die methoden zijn gebaseerd en van de vergelijkingen die worden toegepast voor de beoordeling van het percentage mager vlees. Het protocol heeft twee delen en bevat de in bijlage V vastgestelde elementen. Het eerste deel van het protocol wordt aan de Commissie voorgelegd voordat de versnijdingsproef van start gaat.

Op basis van het protocol wordt volgens de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde procedure toestemming verleend voor de toepassing van de indelingsmethoden op het grondgebied van de lidstaat.

5.   De toepassing van de indelingsmethoden moet in alle opzichten beantwoorden aan de beschrijving in de toelatingsbeschikking van de Gemeenschap.

Artikel 24

Controles ter plaatse

1.   De indeling, weging en merking van varkenskarkassen in de in artikel 20 bedoelde inrichtingen worden zonder voorafgaande aankondiging ter plaatse gecontroleerd door een instantie die geen banden heeft met de indelingsbureaus of de inrichtingen.

De eis dat er geen banden met de indelingsbureaus mogen zijn, geldt evenwel niet als die controles door de bevoegde autoriteit zelf worden uitgevoerd.

2.   In alle erkende inrichtingen waar op jaarbasis gemiddeld minstens 200 varkens per week worden geslacht, moeten minstens twee controles per kwartaal worden verricht.

Voor erkende inrichtingen waar op jaarbasis gemiddeld minder dan 200 varkens per week worden geslacht, bepalen de lidstaten de frequentie van de controles.

3.   Voor de toepassing van de leden 1 en 2:

a)

bepalen de lidstaten de reikwijdte van de controles op basis van hun risicobeoordeling, waarbij zij met name rekening houden met het aantal varkens dat in de betrokken slachthuizen wordt geslacht en met de bevindingen bij vorige controles in die slachthuizen;

b)

stellen de lidstaten de Commissie tegen 1 juli 2009 in kennis van de maatregelen die zij hebben genomen met het oog op de toepassing van deze bepalingen en vervolgens binnen één maand nadat zich wijzigingen in de mee te delen gegevens hebben voorgedaan.

4.   Wanneer de controle-instantie niet onder een overheidsdienst ressorteert, wordt op de in de leden 1 en 2 bedoelde controles ten minste eenmaal per jaar onder dezelfde voorwaarden fysiek toezicht uitgeoefend door een overheidsdienst. De overheidsdienst wordt geregeld in kennis gesteld van de bevindingen van de controle-instantie.

Artikel 25

Marktprijs voor varkenskarkassen in de lidstaten

1.   De marktprijs voor varkenskarkassen in een bepaalde lidstaat is gelijk aan het gemiddelde van de noteringen voor varkenskarkassen die zijn vastgesteld op de representatieve markten of in de noteringscentra van die lidstaat.

2.   De in lid 1 bedoelde prijs wordt bepaald aan de hand van de prijzen die zijn genoteerd voor karkassen met een gewicht van:

60 tot minder dan 120 kg van klasse E,

120 tot minder dan 180 kg van klasse R.

De keuze van de gewichtsklassen en de eventuele weging ervan wordt overgelaten aan de betrokken lidstaten; zij brengen de Commissie van hun keuze op de hoogte.

3.   De lidstaten stellen de Commissie tegen 1 juli 2009 in kennis van de in lid 1 bedoelde representatieve markten of noteringscentra en vervolgens binnen één maand nadat zich wijzigingen in de mee te delen gegevens hebben voorgedaan.

De Commissie stuurt de in de eerste alinea bedoelde kennisgeving naar de overige lidstaten.

Artikel 26

Gemiddelde communautaire prijs

1.   De in de artikelen 17 en 37 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde gemiddelde communautaire marktprijs voor varkenskarkassen wordt vastgesteld op basis van de prijzen, franco slachthuis, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, die aan de leveranciers van levende varkens worden betaald.

2.   In de overeenkomstig lid 1 vastgestelde prijzen is de waarde van de onbewerkte slachtafvallen en dierlijke resten begrepen en deze prijzen worden uitgedrukt per 100 kg koud varkenskarkas,

aangeboden in de referentieaanbiedingsvorm die is vastgesteld in punt B.III, eerste alinea, van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007, en

gewogen en ingedeeld aan de haak in het slachthuis, waarbij het genoteerde gewicht volgens de in artikel 22 van de onderhavige verordening vastgestelde methoden in koud karkasgewicht wordt omgezet.

3.   Voor de berekening van de in lid 1 bedoelde communautaire marktprijs worden de in de verschillende lidstaten genoteerde prijzen gewogen aan de hand van coëfficiënten die de relatieve omvang van de varkenspopulatie van elke lidstaat weergeven.

De in de eerste alinea bedoelde coëfficiënten worden vastgesteld op basis van het aantal varkens dat begin december van elk jaar wordt geteld overeenkomstig Richtlijn 93/23/EEG van de Raad (16).

Artikel 27

Wekelijkse mededeling van de noteringen aan de Commissie

1.   Overeenkomstig artikel 36 delen de lidstaten de Commissie het volgende mee:

a)

de noteringen die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 25, lid 1, en artikel 26, leden 1 en 2;

b)

de representatieve noteringen per stuk voor biggen met een gemiddeld levend gewicht van ongeveer 20 kg.

2.   Wanneer de Commissie een of meer noteringen niet ontvangt, houdt zij rekening met de laatst beschikbare notering. Wanneer een bepaalde notering voor de derde opeenvolgende week ontbreekt, houdt de Commissie geen rekening meer met de betrokken notering.

3.   Op verzoek van de Commissie delen de lidstaten, voor zover zij daarover beschikken, de volgende gegevens mee betreffende de producten die vallen onder deel XVII van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007:

a)

de marktprijzen in de lidstaten voor uit derde landen ingevoerde producten;

b)

de prijzen op de representatieve markten in derde landen.

HOOFDSTUK IV

SECTOR SCHAPENVLEES

Artikel 28

Criteria voor de omschrijving van karkassen van lichte lammeren

1.   Voor de toepassing van de in punt C.III.2 van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde criteria gelden de regels van bijlage VI bij de onderhavige verordening.

2.   De in bijlage VI bedoelde vleeskleur wordt in de flank ter hoogte van de rechte buikspier (rectus abdominis) bepaald aan de hand van een gestandaardiseerde kleurenkaart.

Artikel 29

Aanvullende bepalingen met betrekking tot de bevleesdheids- en vetheidsklassen, het karkasgewicht en de vleeskleur

In bijlage VII bij deze verordening worden aanvullende bepalingen vastgesteld bij de in punt C.III van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde definities van de bevleesdheids- en vetheidsklassen.

Artikel 30

Indeling en identificatie

1.   De in punt C.III en C.V van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde indeling en identificatie worden in het slachthuis zelf verricht.

2.   Elk karkas wordt uiterlijk één uur na het steken van het dier ingedeeld, geïdentificeerd en gewogen.

3.   Het identificeren, in de deelnemende inrichtingen, van de karkassen en halve karkassen die volgens het in artikel 42, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde schema zijn ingedeeld, gebeurt met een merkteken waarmee de categorie en de bevleesdheids- en vetheidsklasse worden aangegeven.

Daarbij wordt volgens een door de bevoegde nationale autoriteiten goedgekeurd procedé met niet-giftige, onuitwisbare inkt een stempel aangebracht.

De aan te houden categorieën zijn de volgende:

a)

L: karkassen van schapen van minder dan twaalf maanden (lammeren);

b)

S: karkassen van andere schapen.

4.   De lidstaten mogen toestaan dat in plaats van een stempel een onvervalsbaar en stevig vastgehecht etiket wordt aangebracht.

Artikel 31

Indeling door gekwalificeerde classificateurs

De lidstaten zien erop toe dat de indeling wordt uitgevoerd door voldoende gekwalificeerde classificateurs. De lidstaten wijzen deze personen aan via een erkenningsprocedure of door aanwijzing van een daartoe bevoegde instantie.

Artikel 32

Controles ter plaatse

1.   De prestaties van de in artikel 31 bedoelde classificateurs en de indeling en de identificatie van de karkassen in de deelnemende inrichtingen worden zonder voorafgaande aankondiging ter plaatse gecontroleerd door een door de lidstaat aangewezen instantie die geen banden heeft met de indelingsbureaus of de deelnemende inrichting.

De eis dat er geen banden met de indelingsbureaus mogen zijn, geldt evenwel niet als die controles door de bevoegde autoriteit zelf worden uitgevoerd.

Wanneer de controle-instantie niet onder een overheidsdienst ressorteert, wordt op de in de eerste alinea bedoelde controles ten minste eenmaal per jaar onder dezelfde voorwaarden fysiek toezicht uitgeoefend door een overheidsdienst. De overheidsdienst wordt geregeld in kennis gesteld van de bevindingen van de controle-instantie.

2.   In alle deelnemende inrichtingen waar karkassen worden ingedeeld en op jaarbasis gemiddeld minstens 80 schapen per week worden geslacht, moet minstens één controle per kwartaal worden verricht. Elke controle moet betrekking hebben op ten minste 40 willekeurig gekozen karkassen.

In deelnemende inrichtingen waar op jaarbasis gemiddeld minder dan 80 schapen per week worden geslacht, stellen de lidstaten de frequentie van de controles en het minimumaantal te controleren karkassen vast op basis van hun risicobeoordeling, waarbij zij met name rekening houden met het aantal schapen dat in de betrokken inrichtingen wordt geslacht en met de bevindingen bij vorige controles in die inrichtingen.

Artikel 33

Te noteren marktprijs

1.   De marktprijs die op basis van het in artikel 42, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde communautaire indelingsschema voor schapenkarkassen moet worden genoteerd, is de prijs, franco slachthuis, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, die aan de leverancier wordt betaald voor lammeren van communautaire oorsprong. Deze prijs wordt uitgedrukt per 100 kg karkasgewicht, aangeboden overeenkomstig de in punt C.IV van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde referentieaanbiedingsvorm, gewogen en ingedeeld aan de haak in het slachthuis.

2.   Het in aanmerking te nemen gewicht is het warme karkasgewicht, gecorrigeerd om rekening te houden met het gewichtsverlies bij afkoeling. De lidstaten delen de toegepaste correctiecoëfficiënten aan de Commissie mee.

3.   Als de aanbiedingsvorm van de karkassen na weging en indeling aan de haak verschilt van de referentieaanbiedingsvorm, passen de lidstaten het karkasgewicht aan door toepassing van de in punt C.IV, tweede alinea, van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde correctiecoëfficiënten. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de toegepaste correctiecoëfficiënten.

Artikel 34

Mededeling van de prijzen aan de Commissie

1.   De lidstaten waarvan de schapenvleesproductie meer dan 200 t per jaar bedraagt, delen de Commissie de vertrouwelijke lijst mee van de slachthuizen of andere inrichtingen die deelnemen aan de notering van de prijzen overeenkomstig het communautaire indelingsschema (hierna „deelnemende inrichtingen” genoemd), alsmede de geraamde omvang van de jaarlijkse productie in deze deelnemende inrichtingen.

2.   De in lid 1 bedoelde lidstaten delen de Commissie overeenkomstig artikel 36 voor alle deelnemende inrichtingen de gemiddelde prijs mee voor elke in het communautaire indelingsschema aangegeven kwaliteit lammeren, met vermelding van de omvang voor elke kwaliteit. Voor kwaliteiten met een aandeel van minder dan 1 % in het totaal hoeft de prijs evenwel niet te worden meegedeeld. De lidstaten delen de Commissie ook de gemiddelde prijs per gewicht en per klasse mee voor alle lammeren die zijn ingedeeld volgens een voor de mededeling van de prijzen gehanteerd indelingsschema.

De lidstaten mogen evenwel de prijs die zij voor elke in punt C.III.1 van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde bevleesdheids- en vetheidsklasse meedelen, verder naar gewicht onderverdelen. Onder „kwaliteit” wordt de combinatie van bevleesdheidsklasse en vetheidsklasse verstaan.

Artikel 35

Gemiddelde communautaire prijzen

Voor de berekening van de gemiddelde communautaire prijs voor schapenkarkassen worden de in artikel 34, lid 2, bedoelde prijzen gewogen aan de hand van coëfficiënten die het aandeel van de schapenvleesproductie in elke lidstaat in de totale communautaire schapenvleesproductie weergeven.

HOOFDSTUK V

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 36

Wekelijkse mededeling van de prijzen aan de Commissie

1.   Elke woensdag delen de lidstaten uiterlijk om 12.00 uur, Brusselse tijd, de marktprijzen of noteringen als bedoeld in artikel 17, lid 1, artikel 27, lid 1, en artikel 34, lid 2, van deze verordening aan de Commissie mee.

Deze prijzen of noteringen hebben betrekking op de periode van maandag tot en met zondag die voorafgaat aan de week waarin de gegevens worden meegedeeld.

De meegedeelde prijzen of noteringen worden uitgedrukt in euro of, indien van toepassing, in de nationale munt.

2.   De in lid 1 bedoelde mededelingen worden elektronisch verzonden aan de hand van het door de Commissie ter beschikking van de lidstaten gestelde formulier.

Artikel 37

Periodieke herziening van de wegingscoëfficiënten

1.   De in artikel 18, artikel 26, lid 3, en artikel 35 van deze verordening bedoelde wegingscoëfficiënten worden regelmatig herzien om rekening te houden met de op nationaal en communautair niveau genoteerde ontwikkelingen.

2.   Bij elke in lid 1 bedoelde herziening deelt de Commissie de lidstaten de herziene wegingscoëfficiënten mee.

Artikel 38

Comité voor communautaire controle

1.   Het in artikel 42, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde Comité voor communautaire controle, hierna „het comité” genoemd, is belast met controles ter plaatse met betrekking tot:

a)

de toepassing van de bepalingen inzake de communautaire indelingsschema’s voor runder- en schapenkarkassen;

b)

de notering van de marktprijzen overeenkomstig die indelingsschema’s;

c)

de indeling, identificatie en merking van producten in het kader van de openbare-interventieaankoop in de rundvleessector als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

2.   Het comité bestaat ten hoogste uit:

a)

drie deskundigen van de Commissie, van wie één het voorzitterschap van het comité waarneemt;

b)

één deskundige van de betrokken lidstaat;

c)

acht deskundigen van andere lidstaten.

De lidstaten wijzen de deskundigen aan op grond van hun onafhankelijkheid en hun deskundigheid, met name op het gebied van de indeling van karkassen en de notering van de marktprijzen, en van de specifieke aard van de te verrichten taken.

Deze deskundigen mogen in geen geval de bij de werkzaamheden van het comité verkregen inlichtingen voor persoonlijke doeleinden aanwenden, noch daaraan bekendheid geven.

3.   De controles worden verricht in slachthuizen, vleesmarkten, interventiecentra en noteringscentra en bij centrale en regionale diensten die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van lid 1.

4.   De controles in de lidstaten vinden regelmatig plaats, maar de frequentie van de controlebezoeken kan variëren, met name naar gelang van de relatieve omvang van de schapen- en rundvleesproductie in de bezochte lidstaten of in verband met problemen bij de toepassing van de indelingsschema’s.

Na raadpleging van de lidstaten stelt de Commissie het programma voor de controlebezoeken op. Vertegenwoordigers van de lidstaat waar het bezoek plaatsvindt, mogen de controles bijwonen.

Elke lidstaat organiseert de op zijn grondgebied uit te voeren controles volgens de door de Commissie vastgestelde voorschriften. Met het oog hierop deelt de lidstaat 30 dagen vóór de controle het gedetailleerde programma van de geplande bezoeken mee aan de Commissie, die kan verzoeken om in het programma wijzigingen aan te brengen.

De Commissie licht de lidstaten zo lang mogelijk vóór elk bezoek in over het programma en de wijze van uitvoering.

5.   Aan het einde van elk controlebezoek komen de leden van het comité en de vertegenwoordigers van de lidstaat waar het bezoek heeft plaatsgehad, bijeen om de resultaten te beoordelen. De leden van het comité formuleren vervolgens hun conclusies van het controlebezoek met betrekking tot de in lid 1 bedoelde punten.

De voorzitter van het comité stelt een verslag op over de verrichte controles en vermeldt daarin de in de eerste alinea bedoelde conclusies. Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk aan de gecontroleerde lidstaat toegezonden, en vervolgens aan de andere lidstaten.

Als het in de tweede alinea bedoelde verslag tekortkomingen aan het licht brengt in de diverse activiteitendomeinen waar controles zijn verricht, of aanbevelingen bevat om de werking te verbeteren, stellen de lidstaten de Commissie uiterlijk drie maanden na de datum van overlegging van het verslag in kennis van alle wijzigingen die worden overwogen of reeds zijn doorgevoerd.

6.   De reis- en verblijfkosten van de leden van het comité worden door de Commissie gedragen volgens de regeling voor de vergoeding van de reis- en verblijfkosten van personen die niet tot de diensten van de Commissie behoren en op wie zij een beroep doet als deskundige.

Artikel 39

Door te lidstaten te nemen maatregelen

1.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om:

a)

ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze verordening worden nageleefd;

b)

de juistheid te garanderen van de prijzen die overeenkomstig artikel 17, lid 1, artikel 27, lid 1, en artikel 34, lid 2, van deze verordening worden meegedeeld;

c)

inbreuken te bestraffen, zoals met name vervalsing en frauduleus gebruik van stempels en etiketten of uitvoering van indelingswerkzaamheden door personeel zonder vergunning.

2.   De lidstaten stellen de Commissie zo spoedig mogelijk in kennis van de in lid 1 bedoelde maatregelen.

Artikel 40

De Verordeningen (EEG) nr. 563/82, (EEG) nr. 2967/85, (EEG) nr. 344/91, (EG) nr. 295/96, (EG) nr. 103/2006, (EG) nr. 1128/2006, (EG) nr. 908/2006, (EG) nr. 1319/2006, (EG) nr. 710/2008, (EG) nr. 22/2008 en Beschikking 83/471/EEG worden ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordeningen en de ingetrokken beschikking gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VIII.

Artikel 41

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 december 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 67 van 11.3.1982, blz. 23.

(3)  PB L 285 van 25.10.1985, blz. 39.

(4)  PB L 41 van 14.2.1991, blz. 15.

(5)  PB L 39 van 17.2.1996, blz. 1.

(6)  PB L 17 van 21.1.2006, blz. 6.

(7)  PB L 168 van 21.6.2006, blz. 11.

(8)  PB L 201 van 25.7.2006, blz. 6.

(9)  PB L 243 van 6.9.2006, blz. 3.

(10)  PB L 197 van 25.7.2008, blz. 28.

(11)  PB L 9 van 12.1.2008, blz. 6.

(12)  PB L 259 van 20.9.1983, blz. 30.

(13)  PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1.

(14)  PB L 312 van 11.11.2006, blz. 6.

(15)  PB L 223 van 21.8.2008, blz. 3.

(16)  PB L 149 van 21.6.1993, blz. 1.


BIJLAGE I

In artikel 3 bedoelde aanvullende bepalingen met betrekking tot de bevleesdheidsklasse en de vetheidsklasse van karkassen van volwassen runderen

1.   BEVLEESDHEID

Vorm van de karkasprofielen, in het bijzonder van de hoogwaardige delen (stomp, rug en schouder)

Bevleesdheidsklasse

Aanvullende bepalingen

S

Superieur

Stomp

:

zeer sterk gerond, dubbele spieren, duidelijk door groeven gescheiden spierbundels

De bovenbil (in België „dikke bil” genoemd) puilt zeer ruim over de schaambeensvoeg (symphisis pelvis) heen

Rug

:

zeer breed en zeer dik, tot op de schouder

Dikke lende (in België „kleinhoofd” genoemd) sterk gerond

Schouder

:

zeer sterk gerond

 

E

Uitstekend

Stomp

:

sterk gerond

De bovenbil („dikke bil”) puilt ruimschoots over de schaambeensvoeg (symphisis pelvis) heen

Rug

:

breed en zeer dik, tot op de schouder

Dikke lende („kleinhoofd”) sterk gerond

Schouder

:

sterk gerond

 

U

Zeer goed

Stomp

:

gerond

De bovenbil („dikke bil”) puilt over de schaambeensvoeg (symphisis pelvis) heen

Rug

:

breed en dik, tot op de schouder

Dikke lende („kleinhoofd”) gerond

Schouder

:

gerond

 

R

Goed

Stomp

:

goed ontwikkeld

De bovenbil („dikke bil”) en de dikke lende („kleinhoofd”) zijn licht gerond

Rug

:

nog dik, maar minder breed op de schouder

 

Schouder

:

vrij goed ontwikkeld

 

O

Matig

Stomp

:

matig ontwikkeld

 

Rug

:

van matige dikte

Dikke lende („kleinhoofd”): rechtlijnig

Schouder

:

matig ontwikkeld tot bijna plat

 

P

Gering

Stomp

:

weinig ontwikkeld

 

Rug

:

smal met zichtbare beenderen

 

Schouder

:

plat met zichtbare beenderen

 


2.   VETHEID

Hoeveelheid vet aan de buitenkant van het karkas en aan de binnenzijde van de borstholte

Vetheidsklasse

Aanvullende bepalingen

1

Gering

Geen vet aan de binnenzijde van de borstholte.

2

Licht

Aan de binnenzijde van de borstholte zijn de spieren tussen de ribben duidelijk zichtbaar.

3

Middelmatig

Aan de binnenzijde van de borstholte zijn de spieren tussen de ribben nog zichtbaar.

4

Sterk vervet

De vetstrepen van de stomp zijn opvallend. Aan de binnenzijde van de borstholte mogen de spieren tussen de ribben met vet doorregen zijn.

5

Zeer sterk vervet

De stomp is bijna volledig bedekt met een dikke laag vet, zodat de vetbanden niet meer duidelijk te onderkennen zijn. Aan de binnenzijde van de borstholte zijn de spieren tussen de ribben met vet doorregen.


BIJLAGE II

VERGUNNING VOOR DE TOEPASSING VAN GEAUTOMATISEERDE INDELINGSTECHNIEKEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 9, LID 1

DEEL A

Voorwaarden en minimumeisen voor de afgifte van een vergunning

1.   De betrokken lidstaten organiseren een certificeringsproef voor een jury, die is samengesteld uit ten minste vijf erkende deskundigen op het gebied van de indeling van karkassen van volwassen runderen. Twee leden van de jury zijn afkomstig uit de lidstaat die de proef organiseert. De andere leden van de jury zijn elk afkomstig uit een andere lidstaat. De jury bestaat uit een oneven aantal deskundigen. De diensten van de Commissie en deskundigen uit de overige lidstaten kunnen als waarnemers bij de proef aanwezig zijn.

De leden van de jury verrichten hun werkzaamheden op een onafhankelijke en anonieme manier.

De betrokken lidstaat stelt een coördinator van de certificeringsproef aan, die:

geen lid van de jury is,

over voldoende technische kennis beschikt en volledig onafhankelijk is,

toeziet op het onafhankelijk en anoniem functioneren van de leden van de jury,

de indelingsresultaten van de leden van de jury en die van de geautomatiseerde indelingstechnieken verzamelt,

erop toeziet dat de leden van de jury noch enige andere belanghebbende partij gedurende de hele proef kennis kunnen nemen van de resultaten van de indeling met behulp van de geautomatiseerde indelingstechnieken en vice versa,

de indelingen van elk karkas valideert en kan besluiten om, wegens nader te bepalen objectieve redenen, karkassen uit de voor de analyse te gebruiken steekproef te weren.

2.   Voor de certificeringsproef:

wordt elke bevleesdheids- en vetheidsklasse onderverdeeld in drie subklassen,

is een steekproef van ten minste 600 gevalideerde karkassen vereist,

bedraagt het percentage weigeringen ten hoogste 5 % van het aantal karkassen dat geschikt is voor indeling met behulp van geautomatiseerde indelingstechnieken.

3.   Voor elk gevalideerd karkas wordt de mediaan van de resultaten van de leden van de jury als de juiste indeling van het betrokken karkas beschouwd.

Om de prestaties van de geautomatiseerde indelingstechnieken te beoordelen worden de resultaten van de geautomatiseerde indeling voor elk gevalideerd karkas vergeleken met de mediaan van de resultaten van de jury. De nauwkeurigheid van de indeling met behulp van geautomatiseerde indelingstechnieken wordt vastgesteld aan de hand van een systeem van punten die als volgt worden toegekend:

 

Bevleesdheid

Vetheid

Geen fouten

10

10

Fout van 1 eenheid (d.w.z. 1 subklasse te hoog of te laag ingedeeld)

6

9

Fout van 2 eenheden (d.w.z. 2 subklassen te hoog of te laag ingedeeld)

–9

0

Fout van 3 eenheden (d.w.z. 3 subklassen te hoog of te laag ingedeeld)

–27

–13

Fout van meer dan 3 eenheden (d.w.z. meer dan 3 subklassen te hoog of te laag ingedeeld)

–48

–30

Om een vergunning te kunnen krijgen moeten de geautomatiseerde indelingstechnieken ten minste 60 % van het maximum aantal punten voor zowel bevleesdheid als vetheid behalen.

Bovendien moet de indeling met behulp van geautomatiseerde indelingstechnieken binnen de volgende grenswaarden blijven:

 

Bevleesdheid

Vetheid

Bias

± 0,30

± 0,60

Hellingsgraad van de regressielijn

1 ± 0,15

1 ± 0,30

DEEL B

Door de lidstaten te verstrekken informatie met betrekking tot de organisatie van een certificeringsproef

de data waarop de certificeringsproef zal plaatsvinden,

een uitvoerige beschrijving van de karkassen van volwassen runderen die in de betrokken lidstaat of een deel daarvan worden ingedeeld,

de statistische methoden die worden gebruikt voor de samenstelling van de steekproef van karkassen die vanuit het oogpunt van categorie en bevleesdheids- en vetheidsklasse representatief moet zijn voor de volwassen runderen die in de betrokken lidstaat of een deel daarvan worden geslacht,

de naam en het adres van het slachthuis (de slachthuizen) waar de certificeringsproef zal plaatsvinden, een toelichting bij de organisatie en de prestaties van de productielijn(en), met opgave van de snelheid per uur,

de aanbiedingsvorm(en) van karkassen die bij de certificeringsproef zullen worden gebruikt,

een beschrijving van de geautomatiseerde indelingsapparatuur en de technische functies daarvan, in het bijzonder wat betreft de beveiliging van de apparatuur tegen alle vormen van manipulatie,

de naam van de erkende deskundigen die door de betrokken lidstaat zijn aangewezen om als lid van de jury aan de certificeringsproef deel te nemen,

de naam van de coördinator van de certificeringsproef, en het bewijs dat hij/zij over voldoende technische kennis beschikt en volledig onafhankelijk is,

de naam en het adres van de door de betrokken lidstaat aangewezen onafhankelijke instantie die de resultaten van de certificeringsproef zal analyseren.

DEEL C

Door de lidstaten te verstrekken informatie met betrekking tot de resultaten van een certificeringsproef

een afschrift van de indelingsbladen die door de leden van de jury en door de coördinator bij de certificeringsproef zijn ingevuld en ondertekend,

een afschrift van de bij de certificeringsproef verkregen resultaten van de indeling met behulp van geautomatiseerde indelingstechnieken, dat door de coördinator is ondertekend,

een verslag van de coördinator over het verloop van de certificeringsproef, vanuit het oogpunt van de voorwaarden en minimumeisen die zijn vastgesteld in deel B van deze bijlage,

een kwantitatieve analyse, volgens een door de Commissie te bepalen methodologie, van de resultaten van de certificeringsproef, met opgave van de indelingsresultaten van elke indelingsdeskundige en die van de geautomatiseerde indelingstechnieken. De analysegegevens moeten in een door de Commissie te bepalen elektronisch formaat worden meegedeeld,

de nauwkeurigheid van de geautomatiseerde indelingstechnieken, vastgesteld overeenkomstig deel A, punt 3, van deze bijlage.


BIJLAGE III

In artikel 13, lid 5, bedoelde correctiecoëfficiënten, uitgedrukt als percentage van het karkasgewicht

Percentage

Af te trekken

Op te tellen

Vetheidsklassen

1-2

3

4-5

1

2

3

4

5

Nieren

–0,4

 

Niervet

–1,75

–2,5

–3,5

 

Slotvet

–0,5

 

Lever

–2,5

 

Middenrif

–0,4

 

Longhaas

–0,4

 

Staart

–0,4

 

Ruggenmerg

–0,05

 

Uiervet

–1,0

 

Teelballen

–0,3

 

Zakvet

–0,5

 

Bovenbilvet

–0,3

 

Vette nekader

–0,3

 

Ontdaan van het overtollige dekvet

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Ontdaan van de vetlaag aan de puntborst met behoud van enige vetbedekking (het spierweefsel mag niet blootliggen)

 

0

+0,2

+0,2

+0,3

+0,4

Ontdaan van het vet aan de binnenzijde van de vang

 

0

+0,3

+0,4

+0,5

+0,6


BIJLAGE IV

Magervleesaandeel als bedoeld in artikel 23, lid 2

1.   De raming van het magervleesaandeel is gebaseerd op de volgens de referentiemethode uitgevoerde versnijding.

2.   Als het karkas gedeeltelijk wordt versneden, wordt het magervleesaandeel geraamd op basis van de versnijding van de vier belangrijkste deelstukken (schouder, karbonadestreng, ham en buik). Het referentieaandeel mager vlees wordt als volgt berekend:

Formula

Het gewicht van het mager vlees in de vier belangrijkste deelstukken (schouder, karbonadestreng, ham en buik) wordt berekend door het totaalgewicht van alle andere bestanddelen dan mager vlees van die vier deelstukken af te trekken van het totaalgewicht van die deelstukken vóór versnijding.

3.   Als het karkas volledig wordt versneden, wordt het magervleesaandeel berekend als volgt:

Formula

Het gewicht van het mager vlees wordt berekend door het totaalgewicht van alle andere bestanddelen dan mager vlees af te trekken van het totale karkasgewicht vóór versnijding. De kop, met uitzondering van de wangen, wordt niet versneden.


BIJLAGE V

In artikel 23, lid 4, bedoeld protocol van de indelingsmethoden voor varkenskarkassen

1.

In het eerste deel van het protocol wordt een gedetailleerde beschrijving van de versnijdingsproef gegeven, en meer in het bijzonder:

de proefnemingsperiode en het tijdschema voor de volledige toelatingsprocedure,

het aantal slachthuizen en het adres daarvan,

een beschrijving van de bij de beoordelingsmethode betrokken varkenspopulatie,

de gekozen versnijdingsmethode (volledig of gedeeltelijk),

als gebruik wordt gemaakt van een computertomograaf als bedoeld in artikel 23, lid 1, derde alinea, een beschrijving van de werkwijze,

een beschrijving van de in verband met de gekozen steekproefmethode gebruikte statistische methoden,

een beschrijving van de nationale snelle-beoordelingsmethode,

de juiste aanbiedingsvorm van de te versnijden karkassen.

2.

In het tweede deel van het protocol wordt een gedetailleerde beschrijving van de resultaten van de versnijdingsproef gegeven, en meer in het bijzonder:

een beschrijving van de in verband met de gekozen steekproefmethode gebruikte statistische methoden,

de wiskundige vergelijking die toegepast of gewijzigd zal worden,

een weergave van de resultaten in cijfers, tabellen en grafieken,

een beschrijving van de nieuwe apparatuur,

de limiet inzake het gewicht van de varkens waarvoor de nieuwe methode kan worden aangewend en alle andere beperkingen ten aanzien van de toepassing van de methode in de praktijk.


BIJLAGE VI

Indelingsschema voor karkassen van lammeren van minder dan 13 kg karkasgewicht als bedoeld in artikel 28

Categorie

A

B

C

Gewicht

≤ 7 kg

7,1 — 10 kg

10,1 — 13 kg

Kwaliteit

eerste

tweede

eerste

tweede

eerste

tweede

Vleeskleur

lichtroze

andere kleur of andere vetheid

lichtroze of roze

andere kleur of andere vetheid

lichtroze of roze

andere kleur of andere vetheid

Vetklasse (1)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(1)  Zoals omschreven in punt C.III.1 van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007.


BIJLAGE VII

In artikel 29 bedoelde aanvullende bepalingen met betrekking tot de bevleesdheidsklasse en de vetheidsklasse van schapenkarkassen

1.   BEVLEESDHEID

Vorm van de karkasprofielen, in het bijzonder van de hoogwaardige delen (achterbout, rug, schouder).

Bevleesdheidsklasse

Aanvullende bepalingen

S

Superieur

Achterbout

:

zeer sterke spierontwikkeling; profielen uitzonderlijk rond

Rug

:

uitzonderlijk rond, uiterst breed en uitzonderlijk dik

Schouder

:

uitzonderlijk rond en uitzonderlijk dik

E

Uitstekend

Achterbout

:

zeer dik; profielen zeer rond

Rug

:

zeer rond, zeer breed en zeer dik tot op de schouder

Schouder

:

zeer rond en zeer dik

U

Zeer goed

Achterbout

:

dik; profielen rond

Rug

:

breed en dik tot op de schouder

Schouder

:

rond en dik

R

Goed

Achterbout

:

profielen voornamelijk recht

Rug

:

dik, maar minder breed tot op de schouder

Schouder

:

goed ontwikkeld, maar niet zo dik

O

Matig

Achterbout

:

profielen een weinig hol

Rug

:

weinig breed en weinig dik

Schouder

:

veeleer smal, weinig dik

P

Gering

Achterbout

:

profielen hol tot zeer hol

Rug

:

smal en hol, met zichtbare beenderen

Schouder

:

smal en plat, met zichtbare beenderen

2.   VETHEID

Hoeveelheid vet aan de buiten- en de binnenkant van het karkas.

Vetheidsklasse

Aanvullende bepalingen (1)

1.

Gering

Buitenkant

Sporen van vet of geen zichtbaar vet

Binnenkant

Buik

Sporen van niervet of geen zichtbaar niervet

Borst

Sporen van vet of geen zichtbaar vet tussen de ribben

2.

Licht

Buitenkant

Een zeer dun laagje vet bedekt een deel van het karkas, maar kan minder duidelijk zijn op de ledematen

Binnenkant

Buik

Sporen van vet of een zeer dun laagje vet op een deel van de nieren

Borst

De spieren zijn duidelijk zichtbaar tussen de ribben

3.

Middelmatig

Buitenkant

Een dun laagje vet bedekt bijna geheel of geheel het karkas. De vetafzettingen zijn iets dikker aan de basis van de staart

Binnenkant

Buik

De nieren zijn gedeeltelijk of geheel met een dunne vetlaag omgeven

Borst

De spieren zijn nog zichtbaar tussen de ribben

4.

Sterk vervet

Buitenkant

Een dikke vetlaag bedekt bijna geheel of geheel het karkas, maar kan wat dunner zijn op de ledematen en wat dikker op de schouders

Binnenkant

Buik

De nieren zijn met vet omgeven

Borst

De spieren tussen de ribben kunnen met vet doorregen zijn. Op de ribben kunnen vetafzettingen zichtbaar zijn

5.

Zeer sterk vervet

Buitenkant

Een zeer dikke vetlaag

Soms zijn er zichtbare vetophopingen

Binnenkant

Buik

De nieren zijn omgeven met een dikke laag vet

Borst

De spieren tussen de ribben zijn met vet doorregen. Op de ribben zijn vetafzettingen zichtbaar


(1)  De aanvullende bepalingen met betrekking tot de buikholte gelden niet voor de in bijlage VI bij deze verordening aangegeven doeleinden.


BIJLAGE VIII

Concordantietabel als bedoeld in artikel 40

1.   VERORDENING (EEG) Nr. 563/82

Verordening (EEG) nr. 563/82

Deze verordening

Artikel 1, lid 1

Artikel 13, lid 1

Artikel 1, lid 2

Artikel 13, lid 2

Artikel 1, lid 3

Artikel 13, lid 5, eerste alinea

Artikel 1, lid 4

Artikel 13, lid 5, tweede alinea

Artikel 2

Artikel 2, leden 3 en 4

Artikel 3

Artikel 13, lid 4

Artikel 4

Artikel 41


2.   VERORDENING (EEG) Nr. 2967/85

Verordening (EEG) nr. 2967/85

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, lid 1

Artikel 22, lid 2, eerste en tweede alinea

Artikel 2, lid 2

Artikel 22, lid 2, derde alinea

Artikel 2, lid 3

Artikel 22, lid 3

Artikel 3

Artikel 23, leden 2 tot en met 5

Artikel 4, lid 1

Artikel 21, lid 3, eerste en tweede alinea

Artikel 4, lid 2

Artikel 21, lid 3, vierde alinea

Artikel 4, lid 3

Artikel 21, lid 3, vijfde alinea

Artikel 5

Artikel 21, lid 4, punt a)

Artikel 6

Artikel 39

Artikel 7

Artikel 41


3.   VERORDENING (EEG) Nr. 344/91

Verordening (EEG) nr. 344/91

Deze verordening

Artikel 1, lid 1

Artikel 6, lid 3

Artikel 1, lid 2

Artikel 6, lid 4

Artikel 1, lid 2 bis

Artikel 6, lid 2

Artikel 1, lid 3

Artikel 6, lid 5

Artikel 1, lid 4

Artikel 6, lid 6

Artikel 1, lid 5

Artikel 7, lid 2, aanhef en punt a)

Artikel 2, lid 1

Artikel 2, lid 2, aanhef en eerste streepje

Artikel 5

Artikel 2, lid 2, tweede streepje

Artikel 2, lid 3

Artikel 6, lid 7

Artikel 3, lid 1, eerste alinea

Artikel 8

Artikel 3, lid 1, tweede alinea

Artikel 3, lid 1 bis, eerste tot en met derde alinea

Artikel 9, lid 1

Artikel 3, lid 1 bis, vierde alinea

Artikel 9, lid 3, punt a)

Artikel 3, lid 1 ter

Artikel 9, lid 2

Artikel 3, lid 1 quater

Artikel 9, lid 4

Artikel 3, lid 2, eerste alinea

Artikel 11, lid 1

Artikel 3, lid 2, tweede alinea

Artikel 11, lid 2

Artikel 3, lid 2, derde alinea

Artikel 11, lid 3

Artikel 3, lid 2, vierde alinea

Artikel 11, lid 4

Artikel 3, lid 2, vijfde alinea

Artikel 12, lid 2

Artikel 3, lid 2, zesde alinea

Artikel 12, lid 1

Artikel 3, lid 3

Artikel 39, lid 2

Artikel 4

Artikel 41

Bijlage I

Bijlage II, deel A

Bijlage II

Bijlage II, delen B en C


4.   VERORDENING (EG) Nr. 295/96

Verordening (EG) nr. 295/96

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 14

Artikel 2, lid 1

Artikel 15, lid 1

Artikel 2, lid 2

Artikel 2, lid 3

Artikel 15, lid 2

Artikel 3, lid 1

Artikel 16, lid 1

Artikel 3, lid 2

Artikel 16, lid 2

Artikel 3, lid 3

Artikel 16, lid 3

Artikel 3, lid 4, onder a)

Artikel 16, lid 4, eerste alinea

Artikel 3, lid 4, onder b)

Artikel 16, lid 4, tweede alinea

Artikel 3, lid 4, onder c)

Artikel 16, lid 5

Artikel 3, lid 4, onder d)

Artikel 16, lid 6

Artikel 3, lid 4, onder e), eerste alinea, aanhef

Artikel 16, lid 7, eerste alinea, aanhef

Artikel 3, lid 4, onder e), eerste alinea, eerste streepje

Artikel 16, lid 7, eerste alinea, punt a)

Artikel 3, lid 4, onder e), eerste alinea, tweede streepje

Artikel 16, lid 7, eerste alinea, punt c)

Artikel 3, lid 4, onder e), tweede alinea

Artikel 16, lid 7, tweede alinea

Artikel 3, lid 5

Artikel 16, lid 8

Artikel 4

Artikel 17

Artikel 5, lid 1

Artikel 18, lid 1

Artikel 5, lid 2

Artikel 18, lid 2

Artikel 5, lid 3

Artikel 37, lid 1

Artikel 6

Artikel 19

Artikel 7

Artikel 39, lid 1

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 41


5.   VERORDENING (EG) Nr. 103/2006

Verordening (EG) nr. 103/2006

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 3, lid 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 41

Bijlage I

Bijlage I

Bijlagen II en III


6.   VERORDENING (EG) Nr. 908/2006

Verordening (EG) nr. 908/2006

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 25, lid 3, eerste alinea

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 41

Bijlagen I tot en met III


7.   VERORDENING (EG) Nr. 1128/2006

Verordening (EG) nr. 1128/2006

Deze verordening

Artikel 1, lid 1

Artikel 26, lid 1

Artikel 1, lid 2

Artikel 26, lid 2

Artikel 2, lid 1

Artikel 25, lid 1

Artikel 2, lid 2

Artikel 25, lid 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 41

Bijlagen I en II


8.   VERORDENING (EG) Nr. 1319/2006

Verordening (EG) nr. 1319/2006

Deze verordening

Artikel 1, lid 1

Artikel 27, lid 1

Artikel 1, lid 2

Artikel 27, lid 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 27, lid 3

Artikelen 4 en 5

Artikel 6

Artikel 41

Bijlagen I en II


9.   VERORDENING (EG) Nr. 22/2008

Verordening (EG) nr. 22/2008

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 33

Artikel 2

Artikel 34

Artikel 3

Artikel 3, lid 1

Artikel 4, lid 1

Artikel 30, lid 2

Artikel 4, lid 2

Artikel 30, lid 3

Artikel 4, lid 3

Artikel 30, lid 4

Artikel 5, lid 1

Artikel 31

Artikel 5, lid 2

Artikel 32

Artikel 6

Artikel 38, lid 1, aanhef en punten a) en b)

Artikel 7

Artikel 38, lid 2, tweede en derde alinea

Artikel 8

Artikel 38, lid 2, eerste alinea

Artikel 9, lid 1, eerste alinea

Artikel 38, lid 4, eerste alinea

Artikel 9, lid 1, tweede alinea

Artikel 9, lid 2

Artikel 38, lid 4, tweede alinea

Artikel 9, lid 3

Artikel 38, lid 4, derde alinea

Artikel 9, lid 4

Artikel 38, lid 4, vierde alinea

Artikel 9, lid 5

Artikel 38, lid 5, eerste alinea

Artikel 9, lid 6

Artikel 38, lid 5, tweede alinea

Artikel 10

Artikel 38, lid 6

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 41

Bijlage I

Bijlage VII

Bijlagen II en III


10.   VERORDENING (EG) Nr. 710/2008

Verordening (EG) nr. 710/2008

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 41

Bijlage


11.   BESCHIKKING 83/471/EEG

Beschikking 83/471/EEG

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 38, lid 1

Artikel 2

Artikel 38, lid 2

Artikel 3, lid 1

Artikel 38, lid 3

Artikel 3, lid 2, eerste alinea

Artikel 38, lid 4, eerste alinea

Artikel 3, lid 2, tweede alinea

Artikel 3, lid 2, derde alinea

Artikel 38, lid 4, tweede alinea

Artikel 3, lid 3

Artikel 38, lid 4, derde alinea

Artikel 3, lid 4

Artikel 38, lid 4, vierde alinea

Artikel 4

Artikel 38, lid 5

Artikel 5

Artikel 38, lid 6

Artikel 6


16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/31


VERORDENING (EG) Nr. 1250/2008 VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat betreft de certificeringsvoorschriften voor de invoer van visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen bestemd voor menselijke consumptie

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (1), en met name op artikel 25, onder a) en d),

Gelet op Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (2), en met name op artikel 12,

Gelet op Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (3), en met name op artikel 9,

Gelet op Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (4), en met name op artikel 16,

Gelet op Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (5), en met name op artikel 63,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 (6) voorziet in aanhangsel IV en aanhangsel V bij bijlage VI in modelgezondheidscertificaten voor de invoer van visserijproducten en tweekleppige weekdieren bestemd voor menselijke consumptie.

(2)

Richtlijn 2006/88/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie van 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG wat betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten (7) voorzien in veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan bestemd voor menselijke consumptie.

(3)

Die bepalingen omvatten beperkingen op de invoer van bepaalde zendingen van aquacultuurdieren en producten daarvan van soorten die vatbaar zijn voor de bij waterdieren voorkomende ziekten die zijn opgenomen in deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG, alsook vervoersvoorschriften.

(4)

De modelcertificaten van Verordening (EG) nr. 2074/2005 moeten worden gewijzigd om hen in overeenstemming te brengen met de voorschriften van Richtlijn 2006/88/EG en Verordening (EG) nr. 1251/2008.

(5)

De specifieke voorschriften betreffende levende tweekleppige weekdieren, als bedoeld in sectie VII van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004, zijn ook van toepassing op levende stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen. Daarom moet de reikwijdte van het certificaat voor de invoer van levende tweekleppige weekdieren bestemd voor menselijke consumptie worden uitgebreid tot levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene buikpotigen.

(6)

Verordening (EG) nr. 2074/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Er moet een overgangsperiode worden ingevoerd om de lidstaten en het bedrijfsleven in staat te stellen de nodige maatregelen te nemen om aan de in deze verordening vastgestelde nieuwe voorschriften te voldoen.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005

Verordening (EG) nr. 2074/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Overgangsmaatregelen

1.   Voor een overgangsperiode tot en met 30 juni 2009 mogen zendingen waarvoor een gezondheidscertificaat is afgegeven overeenkomstig het model van Verordening (EG) nr. 2074/2005, als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1664/2006, in de Gemeenschap worden ingevoerd.

2.   Voor een overgangsperiode tot en met 31 juli 2010 mogen de volgende zendingen waarvoor een gezondheidscertificaat is afgegeven overeenkomstig het model van Verordening (EG) nr. 2074/2005, als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1664/2006, in de Gemeenschap worden ingevoerd:

a)

zendingen van visserijproducten waarvoor de verklaring inzake de diergezondheid van deel II van het modelgezondheidscertificaat, vastgesteld in aanhangsel IV bij bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 2074/2005, als gewijzigd bij deze verordening, niet van toepassing is, als beschreven in opmerking (2) van dat deel II;

b)

zendingen van levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen waarvoor de verklaring inzake de diergezondheid van deel II van het modelgezondheidscertificaat, vastgesteld in aanhangsel V bij bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 2074/2005, als gewijzigd bij deze verordening, niet van toepassing is, als beschreven in opmerking (2) van dat deel II;

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1.

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(4)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206.

(5)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(6)  PB L 338 van 22.12.2005, blz. 27.

(7)  Zie bladzijde 41 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 2074/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aanhangsel IV wordt vervangen door:

„Aanhangsel IV bij bijlage VI

MODELGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN VISSERIJPRODUCTEN BESTEMD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

Image

Image

Image

2)

Deel A van aanhangsel V wordt vervangen door:

„Aanhangsel V bij bijlage VI

DEEL A

MODELGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN LEVENDE TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN, STEKELHUIDIGEN, MANTELDIEREN EN MARIENE BUIKPOTIGEN BESTEMD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

Image

Image

Image


16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/41


VERORDENING (EG) Nr. 1251/2008 VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2008

ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (1), en met name op artikel 17, lid 2, de artikelen 22 en 25 en artikel 61, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2006/88/EG stelt de veterinairrechtelijke voorschriften vast voor het in de handel brengen en de invoer in en de doorvoer door de Gemeenschap van aquacultuurdieren en de producten daarvan. Richtlijn 2006/88/EG komt met ingang van 1 augustus 2008 in de plaats van Richtlijn 91/67/EEG van de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (2), die op die datum wordt ingetrokken.

(2)

Op grond van Richtlijn 2006/88/EG wordt onder aquacultuurdier verstaan een waterdier, met inbegrip van een waterdier voor sierdoeleinden, in al zijn levensfases, inclusief in een kwekerij of kweekgebied van weekdieren gekweekte eieren en sperma/gameten, met inbegrip van een waterdier uit het wild dat voor een kwekerij of een kweekgebied van weekdieren bestemd is. Onder waterdieren worden vissen, weekdieren en schaaldieren verstaan.

(3)

Beschikking 1999/567/EG van de Commissie van 27 juli 1999 tot vaststelling van het model van het in artikel 16, lid 1, van Richtlijn 91/67/EEG bedoelde certificaat (3) en Beschikking 2003/390/EG van de Commissie van 23 mei 2003 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor het in de handel brengen van soorten aquacultuurdieren die niet vatbaar zijn voor bepaalde ziekten en van de producten daarvan (4) stellen voorschriften vast voor het in de handel brengen van aquacultuurdieren, met inbegrip van certificeringsvoorschriften. Beschikking 2003/804/EG van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en certificeringsvoorschriften voor de invoer van weekdieren en van eieren en gameten daarvan, bestemd voor verdere groei, afkweek, heruitzetting of menselijke consumptie (5), Beschikking 2003/858/EG van de Commissie van 21 november 2003 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en certificeringsvoorschriften voor de invoer van levende vis en van eieren en gameten daarvan bestemd voor de kweek, en van levende vis afkomstig van aquacultuur en producten daarvan bestemd voor menselijke consumptie (6) en Beschikking 2006/656/EG van de Commissie van 20 september 2006 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en certificeringsvoorschriften voor de invoer van vissen voor sierdoeleinden (7), stellen voorwaarden voor de invoer van aquacultuurdieren in de Gemeenschap vast. Met deze beschikkingen wordt Richtlijn 91/67/EEG uitgevoerd.

(4)

Richtlijn 2006/88/EG bepaalt dat voor het in de handel brengen van aquacultuurdieren diergezondheidscertificaten moeten worden afgegeven wanneer de dieren worden binnengebracht in een lidstaat, gebied of compartiment die/dat overeenkomstig die richtlijn ziektevrij is verklaard of die/dat onderworpen is aan een bewakings- of uitroeiingsprogramma. Daarom moeten in deze verordening certificeringsvoorschriften en geharmoniseerde modellen van diergezondheidscertificaten worden vastgesteld ter vervanging van de certificeringvoorschriften die zijn vastgesteld in Richtlijn 91/67/EEG en de beschikkingen tot uitvoering van die richtlijn.

(5)

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (8) stelt voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven specifieke voorschriften op het gebied van levensmiddelen van dierlijke oorsprong vast, met inbegrip van verpakkings- en etiketteringsvoorschriften. De in deze verordening vastgestelde veterinaire certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer van aquacultuurdieren en de producten daarvan, bestemd voor de verdere verwerking met het oog op menselijke consumptie dienen onder bepaalde voorwaarden niet van toepassing te zijn op dieren en producten die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004 zijn verpakt en geëtiketteerd.

(6)

Op grond van Richtlijn 2006/88/EG dienen de lidstaten er zorg voor te dragen dat het in de handel brengen van waterdieren voor sierdoeleinden de gezondheidsstatus van waterdieren met betrekking tot de in deel II van bijlage IV vermelde niet-exotische ziekten niet in gevaar brengt.

(7)

Waterdieren voor sierdoeleinden die in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht en die bestemd zijn voor voorzieningen die niet in rechtstreeks met de natuurlijke wateren in contact staan, gesloten siervoorzieningen genaamd, leveren niet hetzelfde risico op voor andere aquacultuursectoren in de Gemeenschap of voor natuurlijke bestanden. Daarom dient op grond van deze verordening geen diergezondheidscertificaat voor dergelijke dieren te worden voorgeschreven.

(8)

Om lidstaten waarvan het hele grondgebied of bepaalde gebieden of compartimenten daarvan vrij zijn verklaard van een of meer van de niet-exotische ziekten waarvoor waterdieren voor sierdoeleinden vatbaar zijn, te informeren over verplaatsingen naar hun grondgebied van waterdieren voor sierdoeleinden die voor gesloten siervoorzieningen zijn bestemd, is het wenselijk dat deze verplaatsingen worden gemeld via het Traces-systeem dat is opgezet overeenkomstig Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (9) en dat wordt toegepast op grond van Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem (10).

(9)

Verplaatsingen binnen de Gemeenschap vanuit gesloten siervoorzieningen naar open siervoorzieningen of voor heruitzetting in het wild kunnen een hoog risico voor andere aquacultuursectoren in de Gemeenschap opleveren, en dienen niet te worden toegestaan zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

(10)

Op grond van Richtlijn 2006/88/EG dienen de lidstaten bij bevestiging van een in deel II van bijlage IV bij die richtlijn vermelde exotische of niet-exotische ziekte van aquacultuurdieren of wilde waterdieren of bij nieuwe ziekten bepaalde minimale bestrijdingsmaatregelen toe te passen. Bovendien moeten de lidstaten op grond van die richtlijn erop toezien dat voor het in de handel brengen van aquacultuurdieren diergezondheidscertificaten worden vereist wanneer de dieren met toestemming een gebied verlaten dat aan die bestrijdingsmaatregelen is onderworpen.

(11)

Deze verordening moet daarom veterinairrechtelijke voorschriften en certificeringsvoorschriften vastleggen voor zendingen aquacultuurdieren en producten daarvan die lidstaten, gebieden en compartimenten verlaten die aan ziektebestrijdingsmaatregelen zijn onderworpen.

(12)

Richtlijn 2006/88/EG bepaalt dat de lidstaten erop toe moeten zien dat aquacultuurdieren en de producten daarvan alleen in de Gemeenschap worden binnengebracht uit derde landen en delen daarvan die voorkomen op een overeenkomstig die richtlijn opgestelde lijst.

(13)

Invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren mag slechts worden toegestaan uit derde landen met een diergezondheidswetgeving en een controlesysteem die gelijkwaardig zijn aan die in de Gemeenschap. Deze verordening moet daarom een lijst vaststellen van landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten van waaruit de lidstaten aquacultuurdieren in de Gemeenschap mogen binnenbrengen voor de kweek, heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven en open siervisvoorzieningen. Van bepaalde vissen, weekdieren en schaaldieren voor sierdoeleinden die bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen moet de invoer echter worden toegestaan vanuit derde landen die lid zijn van de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE)

(14)

Derde landen en gebieden die om volksgezondheidsredenen aquacultuurdieren voor menselijke consumptie naar de Gemeenschap mogen uitvoeren, moeten ook de mogelijk krijgen op naar de Gemeenschap uit te voeren volgens de veterinairrechtelijke bepalingen van deze verordening. Aquacultuurdieren en producten daarvan die bestemd zijn voor menselijke consumptie mogen daarom slechts in de Gemeenschap worden ingevoerd vanuit derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten die zijn opgenomen in een lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (11).

(15)

Deze lijsten zijn opgenomen in de bijlagen I en II bij Beschikking 2006/766/EG van de Commissie van 6 november 2006 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden waaruit tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en visserijproducten mogen worden ingevoerd (12) en, gedurende een overgangsperiode tot en met 31 december 2009, in Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004, (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 (13). Met het oog op de consistentie van de Gemeenschapswetgeving moet in deze verordening rekening worden gehouden met die lijsten.

(16)

Richtlijn 2006/88/EG bepaalt dat zendingen aquacultuurdieren en producten daarvan bij binnenkomst in de Gemeenschap vergezeld moeten gaan van een document dat een diergezondheidscertificaat bevat. In deze verordening moeten de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van aquacultuurdieren in de Gemeenschap worden vastgesteld, inclusief modellen van diergezondheidscertificaten, die de in Richtlijn 91/67/EEG vastgestelde invoervoorwaarden moeten vervangen.

(17)

Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 (14), legt modelgezondheidscertificaten voor de invoer van voor menselijke consumptie bestemde visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren vast. Met het oog op de samenhang van de Gemeenschapswetgeving moet deze verordening voorschrijven dat de onder deze verordening vallende ingevoerde producten vergezeld moeten gaan van deze modelgezondheidscertificaten.

(18)

Waterdieren voor sierdoeleinden, namelijk vissen, week- en schaaldieren, worden veelal vanuit derde landen en gebieden in de Gemeenschap binnengebracht. Om de diergezondheidsstatus van siervisvoorzieningen binnen de Gemeenschap te beschermen, moeten bepaalde veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van deze dieren worden vastgesteld.

(19)

Het is van belang dat de diergezondheidsstatus van aquacultuurdieren die in de Gemeenschap worden ingevoerd, niet tijdens het vervoer naar de Gemeenschap in gevaar wordt gebracht.

(20)

De uitzetting van ingevoerde aquacultuurdieren in het wild in de Gemeenschap houdt een bijzonder hoog risico voor de diergezondheidsstatus van de Gemeenschap in, aangezien ziekten in natuurlijke wateren moeilijk te bestrijden en uit te roeien zijn. Daarom moet voor dergelijke uitzettingen een specifieke toestemming van de bevoegde autoriteit worden vereist en mogen zij slechts worden toegestaan onder de voorwaarde dat er passende maatregelen worden genomen om de diergezondheidsstatus op de plaats van uitzetting veilig te stellen.

(21)

Aquacultuurdieren bestemd voor doorvoer door de Gemeenschap moeten aan dezelfde eisen voldoen als aquacultuurdieren bestemd voor invoer in de Gemeenschap.

(22)

In verband met de geografische ligging van Kaliningrad moeten er speciale voorwaarden komen voor de doorvoer van zendingen door de Gemeenschap van en naar Rusland; dit betreft alleen Letland, Litouwen en Polen. Met het oog op de consistentie van de Gemeenschapswetgeving moet in deze Verordening rekening worden gehouden met Beschikking 2001/881/EG van de Commissie van 7 december 2001 tot vaststelling van een lijst van grensinspectieposten die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot bijwerking van de uitvoeringsbepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie te verrichten controles (15) en met Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (16).

(23)

Richtlijn 96/93/EG van de Raad van 17 december 1996 inzake de certificering van dieren en dierlijke producten (17), waarin de voorschriften voor de verlening van diergezondheidscertificaten worden vastgelegd, dient van toepassing te zijn op diergezondheidscertificaten die op grond van deze verordening worden afgegeven.

(24)

Artikel 17 van Richtlijn 2006/88/EG bepaalt dat indien op grond van wetenschappelijke gegevens of praktische ervaring kan worden vastgesteld dat andere dan de in bijlage IV, deel II, genoemde vatbare soorten de overdracht van een specifieke ziekte kunnen veroorzaken door als ziektedragende soort te fungeren, de lidstaten erop toe moeten zien dat indien deze soorten voor de kweek of om in het wild te worden uitgezet, zijn binnengebracht in lidstaten, gebieden of compartimenten die vrij van die specifieke ziekte zijn verklaard, aan bepaalde voorwaarden in die richtlijn moet worden voldaan. Artikel 17 van Richtlijn 2006/88/EG schrijft ook de opstelling van een lijst van ziektedragende soorten (hierna: „vectorsoorten” genoemd) voor. Daarom moet een lijst van vectorsoorten worden vastgesteld.

(25)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft hierover drie adviezen uitgebracht: Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European Commission on possible vector species and live stages of susceptible species not transmitting disease as regards certain fish diseases (18), Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European Commission on possible vector species and live stages of susceptible species not transmitting disease as regards certain mollusc diseases (19), en Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European Commission on possible vector species and live stages of susceptible species not transmitting disease as regards certain crustacean diseases (20).

(26)

Volgens deze wetenschappelijke adviezen varieerde de waarschijnlijkheid van overdracht en vestiging van de in Richtlijn 2006/88/EG genoemde ziekten door de beoordeelde potentiële vectorsoorten of groepen vectorsoorten van verwaarloosbaar/extreem laag tot matig, in bepaalde omstandigheden. Die beoordeling had betrekking op soorten waterdieren die in de aquacultuur worden gebruikt en die voor kweekdoeleinden worden verhandeld.

(27)

Bij de opstelling van de lijst van vectorsoorten moeten de adviezen van de EFSA in aanmerking worden genomen. Bij de beslissing welke soorten in die lijst moeten worden opgenomen, moet enerzijds een passend beschermingniveau van de gezondheidsstatus van waterdieren in de Gemeenschap worden verzekerd en moet anderzijds de invoering van onnodige handelsbeperkingen worden vermeden. Daarom moeten soorten die volgens de adviezen een matig risico van ziekteoverdracht opleveren, in de lijst worden opgenomen.

(28)

Veel van de soorten die in de EFSA-adviezen zijn aangewezen als mogelijke vector van bepaalde ziekten, dienen slechts als zodanig te worden beschouwd wanneer zij afkomstig zijn van een gebied waar voor de desbetreffende ziekte vatbare soorten aanwezig zijn en bestemd zijn voor een gebied waar die vatbare soorten ook aanwezig zijn. Daarom moeten aquacultuurdieren van mogelijke vectorsoorten voor de toepassing van artikel 17 van Richtlijn 2006/88/EG alleen in die omstandigheden als vectorsoorten worden beschouwd.

(29)

Voor de duidelijkheid en samenhang van de Gemeenschapswetgeving moeten de Beschikkingen 1999/567/EG, 2003/390/EG, 2003/804/EG, 2003/858/EG en 2006/656/EG worden ingetrokken en door deze verordening worden vervangen.

(30)

Er moet een overgangsperiode komen zodat de lidstaten en het bedrijfsleven de nodige maatregelen kunnen nemen om aan de in deze verordening vastgestelde nieuwe voorschriften te voldoen.

(31)

Gezien de omvangrijke handelsstroom van waterdieren voor sierdoeleinden van voor het epizoötisch ulceratief syndroom (EUS) vatbare soorten en de noodzaak om nadere studies te verrichten naar het risico van die ziekte voor de bedrijfstak van waterdieren voor sierdoeleinden, inclusief een herbeoordeling van de lijst van vatbare soorten, dient een onmiddellijke onderbreking van de invoer van voor EUS vatbare siervissoorten die uitsluitend voor gesloten siervisvoorzieningen bestemd zijn, te worden vermeden. Bijgevolg moet voor die zendingen een overgangsperiode voor de voorschriften met betrekking tot die ziekte worden ingevoerd. Ook is een overgangsperiode noodzakelijk om derde landen voldoende tijd te geven om de ziektevrije status ten aanzien van die ziekte te documenteren.

(32)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

Bij deze verordening worden vastgesteld:

a)

een lijst van vectorsoorten;

b)

veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van waterdieren voor sierdoeleinden die afkomstig zijn van of bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen;

c)

veterinaire certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen van:

i)

aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, inclusief heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven en open siervoorzieningen en heruitzetting in het wild, en

ii)

voor menselijke consumptie bestemde aquacultuurdieren en producten daarvan;

d)

veterinairrechtelijke voorschriften en certificeringsvoorschriften voor de invoer in de Gemeenschap, en de doorvoer daarbinnen, inclusief opslag tijdens de doorvoer, van:

i)

aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, inclusief heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven en open siervoorzieningen;

ii)

voor menselijke consumptie bestemde aquacultuurdieren en producten daarvan;

iii)

waterdieren voor sierdoeleinden die bestemd zijn voor gesloten siervoorzieningen.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

a)

„gesloten siervoorzieningen”: dierenwinkels, tuincentra, tuinvijvers, handelsaquaria of groothandels die waterdieren voor sierdoeleinden houden:

i)

die niet in rechtstreeks contact staat met de natuurlijke wateren in de Gemeenschap, of

ii)

die over een systeem voor de behandeling van effluenten beschikt waardoor het risico van de overdracht van ziekten naar de natuurlijke wateren tot een aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht;

b)

„open siervisvoorzieningen”: andere siervisvoorzieningen dan gesloten siervisvoorzieningen;

c)

„heruitzetting in het wild”: het uitzetten van aquacultuurdieren in de vrije natuur.

HOOFDSTUK II

VECTORSOORTEN

Artikel 3

Lijst van vectorsoorten

Aquacultuurdieren van de soorten die zijn opgenomen in kolom 2 van de tabel in bijlage I bij deze verordening worden slechts als vector beschouwd voor de toepassing van artikel 17 van Richtlijn 2006/88/EG indien die dieren aan de voorwaarden van de kolommen 3 en 4 van die tabel voldoen.

HOOFDSTUK III

IN DE HANDEL BRENGEN VAN AQUACULTUURDIEREN

Artikel 4

Waterdieren voor sierdoeleinden die afkomstig zijn van of bestemd zijn voor siervisvoorzieningen

1.   Voor verplaatsingen van waterdieren voor sierdoeleinden geldt een kennisgevingsverplichting in het kader van het in artikel 20, lid 1, van Richtlijn 90/425/EEG (Traces) bedoelde geïnformatiseerde systeem wanneer de dieren:

a)

afkomstig zijn van siervisvoorzieningen in een andere lidstaat;

b)

bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen in een andere lidstaat, indien het gehele grondgebied of bepaalde gebieden of compartimenten daarvan:

i)

vrij verklaard zijn van één of meer van de in bijlage IV, deel II, bij Richtlijn 2006/88/EG genoemde niet-exotische ziekten overeenkomstig artikel 49 of 50 van die richtlijn; of

ii)

onderworpen zijn aan een bewakings- of uitroeiingsprogramma overeenkomstig artikel 44, lid 1 of 2, van die richtlijn; en

c)

behoren tot soorten die vatbaar zijn voor een of meer van de ziekten waarvoor betrokken lidstaat of gebied of compartiment ziektevrij is verklaard, of waarvoor een bewakings- of uitroeiingsprogramma geldt zoals bedoeld onder b).

2.   Waterdieren voor sierdoeleinden in gesloten siervisvoorzieningen mogen niet worden uitgezet in open siervisvoorzieningen, kwekerijen, heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven, kweekgebieden van weekdieren of in het wild, tenzij de bevoegde autoriteit hiervoor toestemming heeft gegeven.

De bevoegde autoriteit geeft hiervoor slechts toestemming wanneer deze uitzetting de gezondheidsstatus van de waterdieren op de plaats van uitzetting niet in gevaar brengt en ziet erop toe dat er passende risicobeperkende maatregelen worden genomen.

Artikel 5

Aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven, open siervisvoorzieningen en heruitzetting in het wild

Zendingen van aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven, open siervisvoorzieningen of voor heruitzetting in het wild moeten vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat is ingevuld volgens het model van bijlage II, deel A, en de toelichting in bijlage V, indien de dieren:

a)

worden binnengebracht in lidstaten, gebieden of compartimenten:

i)

die vrij verklaard zijn van één of meer van de in bijlage IV, deel II, bij Richtlijn 2006/88/EG genoemde niet-exotische ziekten overeenkomstig artikel 49 of 50 van die richtlijn; of

ii)

die onderworpen zijn aan een bewakings- of uitroeiingsprogramma overeenkomstig artikel 44, lid 1 of lid 2, van die richtlijn;

b)

behoren tot soorten die vatbaar zijn voor of vector zijn van een of meer van de ziekten waarvan betrokken lidstaat of gebied of compartiment vrij is verklaard, of waarvoor een bestrijdings- of uitroeiingsprogramma geldt zoals bedoeld onder a).

Artikel 6

Aquacultuurdieren en producten daarvan die zijn bestemd voor verdere verwerking met het oog op menselijke consumptie

1.   Zendingen van aquacultuurdieren en producten daarvan die zijn bestemd voor verdere verwerking met het oog op menselijke consumptie moeten vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat is ingevuld volgens het model van deel B van bijlage II en de toelichting in bijlage V, indien zij:

a)

worden binnengebracht in lidstaten, gebieden of compartimenten:

i)

die vrij verklaard zijn van één of meer van de in bijlage IV, deel II, bij Richtlijn 2006/88/EG genoemde niet-exotische ziekten overeenkomstig artikel 49 of 50 van die richtlijn; of

ii)

die onderworpen zijn aan een bewakings- of uitroeiingsprogramma overeenkomstig artikel 44, lid 1 of 2, van die richtlijn;

b)

behoren tot soorten die vatbaar zijn voor een of meer van de ziekten waarvan betrokken lidstaat of gebied of compartiment vrij is verklaard, of waarvoor een bewakings- of uitroeiingsprogramma geldt zoals bedoeld onder a).

2.   Lid 1 is niet van toepassing op:

a)

vis die vóór verzending is geslacht en gestript;

b)

weekdieren of schaaldieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie en die daartoe zijn verpakt en geëtiketteerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004, en die:

i)

niet-levensvatbaar zijn, hetgeen inhoudt dat zij niet meer in staat zijn als levende dieren te overleven wanneer zij worden teruggebracht in de omgeving waaruit zij afkomstig zijn; of

ii)

bestemd zijn voor verdere verwerking zonder tijdelijke opslag op de plaats van verwerking;

c)

aquacultuurdieren of producten daarvan die in de handel worden gebracht voor menselijke consumptie zonder verdere verwerking, mits zij zijn verpakt in detailverpakkingen die aan de bepalingen voor dergelijke verpakkingen van Verordening (EG) nr. 853/2004 voldoen.

Artikel 7

Levende week- en schaaldieren bestemd voor zuiveringscentra, verzendingscentra en soortgelijke bedrijven met het oog op menselijke consumptie

Zendingen van levende week- en schaaldieren die zijn bestemd voor zuiveringscentra, verzendingscentra en soortgelijke bedrijven met het oog op menselijke consumptie, moeten vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat is ingevuld volgens het model van deel B van bijlage II en de toelichting in bijlage V, indien zij:

a)

worden binnengebracht in lidstaten, gebieden of compartimenten:

i)

die vrij verklaard zijn van één of meer van de in bijlage IV, deel II, bij Richtlijn 2006/88/EG genoemde niet-exotische ziekten overeenkomstig artikel 49 of 50 van die richtlijn; of

ii)

die onderworpen zijn aan een bewakings- of uitroeiingsprogramma overeenkomstig artikel 44, lid 1 of 2, van die richtlijn;

b)

behoren tot soorten die vatbaar zijn voor een of meer van de ziekten waarvan betrokken lidstaat of gebied of compartiment vrij is verklaard, of waarvoor een bewakings- of uitroeiingsprogramma geldt zoals bedoeld onder a).

Artikel 8

Aquacultuurdieren en producten daarvan die lidstaten, gebieden en compartimenten verlaten waarvoor ziektebestrijdingsmaatregelen, inclusief uitroeiingsprogramma's, gelden

1.   Zendingen van aquacultuurdieren en producten daarvan die lidstaten, gebieden en compartimenten verlaten waarvoor ziektebestrijdingsmaatregelen in de zin van de afdelingen 3 tot en met 6 van hoofdstuk V van Richtlijn 2006/88/EG gelden, maar waarvoor de bevoegde autoriteit een vrijstelling van deze ziektebestrijdingsmaatregelen heeft verleend, moeten vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat is ingevuld volgens het model van:

a)

deel A van bijlage II en de toelichting in bijlage V, indien de zendingen bestaan uit aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven, open siervisvoorzieningen of heruitzetting in het wild; en

b)

deel B van bijlage II en de toelichting in bijlage V, indien de zendingen bestaan uit aquacultuurdieren en producten daarvan die zijn bestemd voor verdere verwerking, zuiveringscentra, verzendingscentra of soortgelijke bedrijven met het oog op menselijke consumptie.

2.   Zendingen van aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven, open siervisvoorzieningen of heruitzetting in het wild moeten vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat is ingevuld volgens het model van deel A van bijlage II en de toelichting in bijlage V, indien zij:

a)

een lidstaat, gebied of compartiment verlaten waarvoor een uitroeiingsprogramma geldt dat is goedgekeurd overeenkomstig artikel 44, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EG;

b)

behoren tot soorten die vatbaar zijn voor of vector zijn van een of meer van de ziekten waarvoor het onder a) bedoelde uitroeiingsprogramma geldt.

3.   Zendingen van aquacultuurdieren en producten daarvan die zijn bestemd voor verdere verwerking, zuiveringscentra, verzendingscentra of soortgelijke bedrijven met het oog op menselijke consumptie moeten vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat is ingevuld volgens het model van deel B van bijlage II en de toelichting in bijlage V, indien zij:

a)

een lidstaat, gebied of compartiment verlaten waarvoor een uitroeiingsprogramma geldt dat is goedgekeurd overeenkomstig artikel 44, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EG;

b)

behoren tot soorten die vatbaar zijn voor een of meer van de ziekten waarvoor het onder a) bedoelde uitroeiingsprogramma geldt.

4.   Dit artikel is niet van toepassing op:

a)

vis die vóór verzending is geslacht en gestript;

b)

weekdieren of schaaldieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie en die daartoe zijn verpakt en geëtiketteerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004, en die:

i)

niet-levensvatbaar zijn, hetgeen inhoudt dat zij niet meer in staat zijn als levende dieren te overleven wanneer zij worden teruggebracht in de omgeving waaruit zij afkomstig zijn; of

ii)

bestemd zijn voor verdere verwerking zonder tijdelijke opslag op de plaats van verwerking;

c)

aquacultuurdieren of producten daarvan die in de handel worden gebracht voor menselijke consumptie zonder verdere verwerking, mits zij zijn verpakt in detailverpakkingen die aan de bepalingen voor dergelijke verpakkingen van Verordening (EG) nr. 853/2004 voldoen.

Artikel 9

Binnenbrengen van aquacultuurdieren na inspectie

Wanneer in dit hoofdstuk wordt bepaald dat voorafgaand aan de afgifte van een diergezondheidscertificaat een inspectie noodzakelijk is, mogen levende aquacultuurdieren die behoren tot soorten die vatbaar zijn voor, of vector zijn van een of meer van de ziekten die in dat certificaat worden genoemd, niet worden binnengebracht in de kwekerij of het kweekgebied van weekdieren tijdens de periode tussen deze inspectie en de inlading van de zending.

HOOFDSTUK IV

INVOERVOORWAARDEN

Artikel 10

Aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven en open siervisvoorzieningen

1.   Aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven en open siervisvoorzieningen mogen slechts in de Gemeenschap worden ingevoerd vanuit de in bijlage III vermelde derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten.

2.   De in lid 1 bedoelde zendingen van aquacultuurdieren moeten:

a)

vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat is ingevuld volgens het model van deel A van bijlage IV en de toelichting in bijlage V;

b)

voldoen aan de veterinairrechtelijke voorschriften die zijn vastgesteld in het model van het certificaat en de toelichting zoals bedoeld onder a).

Artikel 11

Waterdieren voor sierdoeleinden die bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen

1.   Siervissen van soorten die vatbaar zijn voor een of meer van de in deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG vermelde ziekten en die bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen, mogen slechts in de Gemeenschap worden ingevoerd vanuit de in bijlage III bij deze verordening vermelde derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten.

2.   Siervissen van soorten die niet vatbaar zijn voor een of meer van de in deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG vermelde ziekten, en weekdieren en schaaldieren voor sierdoeleinden en die bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen, mogen slechts in de Gemeenschap worden ingevoerd vanuit derde landen of grondgebieden die lid zijn van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten — OIE).

3.   De in de leden 1 en 2 bedoelde zendingen van aquacultuurdieren moeten:

a)

vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat is ingevuld volgens het model van deel B van bijlage IV en de toelichting in bijlage V; en

b)

voldoen aan de veterinairrechtelijke voorschriften die zijn vastgesteld in het model van het certificaat en de toelichting zoals bedoeld onder a).

Artikel 12

Voor menselijke consumptie bestemde aquacultuurdieren en producten daarvan

1.   Aquacultuurdieren en producten daarvan die bestemd zijn voor menselijke consumptie mogen slechts in de Gemeenschap worden ingevoerd vanuit derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten die zijn opgenomen in een lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 854/2004.

2.   De in lid 1 bedoelde zendingen van dieren en producten moeten:

a)

vergezeld gaan van een gezamenlijk volks- en diergezondheidscertificaat dat is ingevuld volgens de toepasselijke modellen van de aanhangsels IV en V bij bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 2074/2005; en

b)

voldoen aan de veterinairrechtelijke voorschriften en de toelichting die zijn vastgesteld in de onder a) bedoelde modelcertificaten en -verklaringen.

3.   Dit artikel is niet van toepassing wanneer de dieren bestemd zijn voor heruitzettingsgebieden of om opnieuw te worden ondergedompeld in wateren van de Gemeenschap; in dat geval is artikel 10 van toepassing.

Artikel 13

Elektronische certificering

Voor de in dit hoofdstuk voorgeschreven certificaten en verklaringen mag gebruik worden gemaakt van elektronische certificering en andere overeengekomen systemen die op Gemeenschapsniveau zijn geharmoniseerd.

Artikel 14

Vervoer van aquacultuurdieren

1.   Aquacultuurdieren voor invoer in de Gemeenschap mogen niet worden vervoerd onder omstandigheden die hun gezondheidsstatus kunnen aantasten. Met name mogen zij niet worden vervoerd in hetzelfde water of dezelfde microcontainer als waterdieren met een lagere gezondheidsstatus of die niet bestemd zijn voor invoer in de Gemeenschap.

2.   Tijdens het vervoer naar de Gemeenschap mogen de aquacultuurdieren niet uit hun microcontainer worden gehaald en mag het water waarin zij worden vervoerd niet worden vervangen op het grondgebied van een derde land dat niet is goedgekeurd voor de invoer van dergelijke dieren in de Gemeenschap of dat een lagere gezondheidsstatus dan de plaats van bestemming heeft.

3.   Wanneer zendingen van aquacultuurdieren over zee naar de Gemeenschapsgrens worden vervoerd, moet een addendum voor vervoer van levende aquacultuurdieren over zee, ingevuld volgens het model van deel D van bijlage IV, worden aangehecht aan het desbetreffende diergezondheidscertificaat.

Artikel 15

Voorschriften inzake het uitzetten van aquacultuurdieren en producten daarvan en voor transportwater

1.   Aquacultuurdieren en producten daarvan die in de Gemeenschap zijn ingevoerd en die bestemd zijn voor menselijke consumptie, moeten zodanig worden gehanteerd dat besmetting van natuurlijke wateren in de Gemeenschap wordt voorkomen.

2.   Aquacultuurdieren die in de Gemeenschap zijn ingevoerd, mogen binnen de Gemeenschap niet in het wild worden uitgezet, tenzij de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming hiervoor toestemming heeft gegeven.

De bevoegde autoriteit geeft slechts toestemming wanneer deze uitzetting de gezondheidsstatus van de waterdieren op de plaats van uitzetting niet in gevaar brengt en ziet erop toe dat er passende risicobeperkende maatregelen worden genomen.

3.   Het transportwater van ingevoerde zendingen van aquacultuurdieren en producten daarvan moet zodanig worden gehanteerd dat het de natuurlijke wateren in de Gemeenschap niet verontreinigt.

HOOFDSTUK V

DOORVOERVOORWAARDEN

Artikel 16

Doorvoer en opslag

Zendingen van levende aquacultuurdieren, viseieren en niet-gestripte vis die de Gemeenschap worden binnengebracht maar bestemd zijn voor een derde land, hetzij door onmiddellijke doorvoer door de Gemeenschap, hetzij na opslag in de Gemeenschap, moeten aan de voorschriften van hoofdstuk IV voldoen. Op het certificaat dat de zending vergezelt, moet de tekst „Voor doorvoer door de EG” worden vermeld. De zending moet ook vergezeld gaan van een certificaat dat door het derde land van bestemming wordt voorgeschreven.

Indien deze zendingen echter bestemd zijn voor menselijke consumptie, moeten zij vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat is ingevuld volgens het model van deel C van bijlage IV en de toelichting in bijlage V.

Artikel 17

Afwijking voor doorvoer door Letland, Litouwen en Polen

1.   In afwijking van artikel 16 kan de doorvoer over de weg of per spoor worden toegestaan tussen de in de bijlage bij Beschikking 2001/881/EG van de Commissie opgenomen grensinspectieposten in Letland, Litouwen en Polen, van zendingen afkomstig uit en bestemd voor Rusland, rechtstreeks of via een ander derde land, onder de volgende voorwaarden:

a)

de zending is in de grensinspectiepost van binnenkomst in de Gemeenschap door de officiële dierenarts verzegeld met een zegel dat van een volgnummer is voorzien;

b)

de documenten die de zending vergezellen, zoals bepaald in artikel 7 van Richtlijn 97/78/EG, worden op elke bladzijde door de officiële inspecteur in de grensinspectiepost van binnenkomst voorzien van het stempel „Alleen voor doorvoer door de EG naar Rusland”;

c)

aan de procedurevoorschriften van artikel 11 van Richtlijn 97/78/EG is voldaan; en

d)

de officiële inspecteur van de grensinspectiepost van binnenkomst heeft op het Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst verklaard dat de zending mag worden doorgevoerd.

2.   De in lid 1 bedoelde zendingen mogen niet overeenkomstig artikel 12, lid 4, of artikel 13 van Richtlijn 97/78/EG in de Gemeenschap worden gelost of opgeslagen.

3.   De bevoegde autoriteit verricht op gezette tijden audits om na te gaan of de aantallen zendingen als bedoeld in lid 1 en de daarvan deel uitmakende hoeveelheden producten, die het grondgebied van de Gemeenschap binnengekomen zijn respectievelijk verlaten hebben, met elkaar in overeenstemming zijn.

HOOFDSTUK VI

ALGEMENE, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

Certificeringsvoorschriften in andere Gemeenschapswetgeving

De overeenkomstig de hoofdstukken III, IV en V van deze verordening vereiste diergezondheidscertificaten moeten, indien nodig, voldoen aan alle voorschriften betreffende diergezondheidscertificaten op grond van:

a)

maatregelen tegen de insleep of ter bestrijding van ziekten die niet zijn opgenomen in deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG, en die zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 43, lid 2, van die richtlijn; of

b)

artikel 5 van Beschikking 2004/453/EG van de Commissie (21).

Artikel 19

Intrekking

De Beschikkingen 1999/567/EG, 2003/390/EG, 2003/804/EG, 2003/858/EG en 2006/656/EG worden met ingang van 1 januari 2009 ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikkingen gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 20

Overgangsbepalingen

1.   Gedurende een overgangsperiode tot en met 30 juni 2009 mogen de in artikel 4, lid 1, bedoelde waterdieren voor sierdoeleinden in de handel worden gebracht zonder kennisgevingsverplichting in het kader van het in artikel 20, lid 1, van Richtlijn 90/425/EEG bedoelde geïnformatiseerde systeem (Traces), mits zij hun plaats van eindbestemming vóór die datum hebben bereikt.

2.   Gedurende een overgangsperiode tot en met 30 juni 2009 mogen zendingen van aquacultuurdieren en producten daarvan die vergezeld gaan van een vervoersdocument of een diergezondheidscertificaat overeenkomstig bijlage E bij Richtlijn 91/67/EEG of de Beschikkingen 1999/567/EG en 2003/390/EG in de handel worden gebracht, mits zij hun plaats van eindbestemming vóór die datum hebben bereikt.

3.   Gedurende een overgangsperiode tot en met 30 juni 2009 mogen de volgende zendingen van aquacultuurdieren en producten daarvan worden ingevoerd in of doorgevoerd door de Gemeenschap:

a)

zendingen die vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat overeenkomstig de Beschikkingen 2003/804/EG, 2003/858/EG en 2006/656/EG;

b)

zendingen die vallen onder hoofdstuk IV van deze verordening, maar niet onder de Beschikkingen 2003/804/EG, 2003/858/EG en 2006/656/EG.

Artikel 14, lid 3, is tijdens die periode niet van toepassing op de onder a) en b) bedoelde zendingen.

4.   Gedurende een overgangsperiode tot en met 31 december 2009 mogen lidstaten de invoer toestaan van voor menselijke consumptie bestemde aquacultuurdieren en producten daarvan uit derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten die zijn opgenomen in de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 2076/2005.

5.   Gedurende een overgangsperiode tot en met 31 december 2010 mogen de lidstaten de invoer toestaan van waterdieren voor sierdoeleinden van voor het epizoötisch ulceratief syndroom (EUS) vatbare soorten die uitsluitend bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen uit derde landen of grondgebieden die lid zijn van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten — OIE).

Tijdens die overgangsperiode zijn de voorschriften betreffende EUS, die zijn opgenomen in deel II.2 van het diergezondheidscertificaat van deel B van bijlage IV, niet van toepassing op waterdieren voor sierdoeleinden die uitsluitend bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen.

Artikel 21

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.

(2)  PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1.

(3)  PB L 216 van 14.8.1999, blz. 13.

(4)  PB L 135 van 3.6.2003, blz. 19.

(5)  PB L 302 van 20.11.2003, blz. 22.

(6)  PB L 324 van 11.12.2003, blz. 37.

(7)  PB L 271 van 30.9.2006, blz. 71.

(8)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(9)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(10)  PB L 94 van 31.3.2004, blz. 63.

(11)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206.

(12)  PB L 320 van 18.11.2006, blz. 53.

(13)  PB L 338 van 22.12.2005, blz. 83.

(14)  PB L 338 van 22.12.2005, blz. 27.

(15)  PB L 326 van 11.12.2001, blz. 44.

(16)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(17)  PB L 13 van 16.1.1997, blz. 28.

(18)  The EFSA Journal (2007) 584, blz. 1-163.

(19)  The EFSA Journal (2007) 597, blz. 1-116.

(20)  The EFSA Journal (2007) 598, blz. 1-91.

(21)  PB L 156 van 30.4.2004, blz. 5.


BIJLAGE I

Lijst van mogelijke vectorsoorten en de voorwaarden waaronder deze soorten als vector moeten worden beschouwd

Ziekten

Vectoren

 

Soorten die als vectoren worden beschouwd voor de toepassing van artikel 17, leden 1 en 2, indien aan de aanvullende voorwaarden van de kolommen 3 en 4 van deze tabel wordt voldaan.

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot de plaats van oorsprong van de waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot de plaats van bestemming van de waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Epizoötische hematopoëtische necrose

Grootkopkarper (Aristichthys nobilis), goudvis (Carassius auratus), kroeskarper (Carassius carassius), karper en koikarper (Cyprinus carpio), zilverkarper (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-soorten (Leuciscus spp.), blankvoorn (Rutilus rutilus), ruisvoorn (Scardinius erythrophthalmus), zeelt (Tinca tinca)

Geen aanvullende voorwaarden

Geen aanvullende voorwaarden

Epizoötisch ulceratief syndroom

Grootkopkarper (Aristichthys nobilis), goudvis (Carassius auratus), kroeskarper (Carassius carassius), karper en koikarper (Cyprinus carpio), zilverkarper (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-soorten (Leuciscus spp.), blankvoorn (Rutilus rutilus), ruisvoorn (Scardinius erythrophthalmus), zeelt (Tinca tinca)

Zwanenmossel (Anodonta cygnea), Europese rivierkreeft (Astacus astacus), signaalkreeft (Pacifastacus leniusculus), Chinese rivierkreeft (Procambarus clarkii)

Geen aanvullende voorwaarden

Geen aanvullende voorwaarden

Besmetting met Bonamia exitiosa

Portugese oester (Crassostrea angulata), Japanse oester (Crassostrea gigas), Amerikaanse oester (Crassostrea virginica)

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij afkomstig zijn uit een kwekerij of kweekgebied van weekdieren waar voor die ziekte vatbare soorten aanwezig zijn.

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij bestemd zijn voor een kwekerij of kweekgebied van weekdieren waar voor die ziekte vatbare soorten worden gehouden.

Besmetting met Perkinsus marinus

Europese kreeft (Homarus gammarus), zeekrabben (Brachyura spp.), Australische yabby (Cherax destructor), zoetwaterreuzengarnaal (Macrobrachium rosenbergii), langoesten (Palinurus spp.), fluwelen zwemkrab (Portunus puber), mangrovekrab (Scylla serrata), Indische witte garnaal (Penaeus indicus), kurumagarnaal (Penaeus japonicus), caramotegarnaal (Penaeus kerathurus), Pacifische blauwe garnaal (Penaeus stylirostris), Pacifische witte garnaal (Penaeus vannamei)

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij afkomstig zijn uit een kwekerij of kweekgebied van weekdieren waar voor die ziekte vatbare soorten aanwezig zijn.

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij bestemd zijn voor een kwekerij of kweekgebied van weekdieren waar voor die ziekte vatbare soorten worden gehouden.

Besmetting met Microcytos mackini

Geen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Taura-syndroom

Atrina-soorten (Atrina spp.), wulk (Buccinum undatum), Portugese oester (Crassostrea angulata), kokkel (Cerastoderma edule), Japanse oester (Crassostrea gigas), Amerikaanse oester (Crassostrea virginica), stomp zaagje (Donax trunculus), Japanse zeeoor (Haliotis discus hannai), zeeoor (Haliotis tuberculata), gewone alikruik (Littorina littorea), Amerikaanse venusschelp (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria, grote strandgaper (Mya arenaria), mossel (Mytilus edulis), Middellandse Zeemossel (Mytilus galloprovincialis), octopus (Octopus vulgaris), Europese platte oester (Ostrea edulis), sint-jakobsschelp (Pecten maximus), getraliede tapijtschelp (Ruditapes decussatus), Japanse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum), inktvis (Sepia officinalis), Strombus-soorten (Strombus spp.), Europese goudkleurige venusschelp (Venerupis aurea), tapijtschelp (Venerupis pullastra), wrattige venusschelp (Venus verrucosa)

Europese kreeft (Homarus gammarus), zeekrabben (Brachyura spp.), Australische yabby (Cherax destructor), zoetwaterreuzengarnaal (Macrobrachium rosenbergii), langoesten (Palinurus spp.), fluwelen zwemkrab (Portunus puber), mangrovekrab (Scylla serrata), Indische witte garnaal (Penaeus indicus), kurumagarnaal (Penaeus japonicus), caramotegarnaal (Penaeus kerathurus)

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij afkomstig zijn uit een kwekerij waar voor die ziekte vatbare soorten aanwezig zijn.

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij bestemd zijn voor een kwekerij waar voor die ziekte vatbare soorten worden gehouden.

Yellow-head-ziekte

Atrina-soorten (Atrina spp.), wulk (Buccinum undatum), Portugese oester (Crassostrea angulata), kokkel (Cerastoderma edule), Japanse oester (Crassostrea gigas), Amerikaanse oester (Crassostrea virginica), stomp zaagje (Donax trunculus), Japanse zeeoor (Haliotis discus hannai), zeeoor (Haliotis tuberculata), gewone alikruik (Littorina littorea), Amerikaanse venusschelp (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria, grote strandgaper (Mya arenaria), mossel (Mytilus edulis), Middellandse Zeemossel (Mytilus galloprovincialis), octopus (Octopus vulgaris), Europese platte oester (Ostrea edulis), sint-jakobsschelp (Pecten maximus), getraliede tapijtschelp (Ruditapes decussatus), Japanse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum), inktvis (Sepia officinalis), Strombus-soorten (Strombus spp.), Europese goudkleurige venusschelp (Venerupis aurea), tapijtschelp (Venerupis pullastra), wrattige venusschelp (Venus verrucosa)

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij afkomstig zijn uit een kwekerij waar voor die ziekte vatbare soorten aanwezig zijn.

Geen aanvullende voorwaarden met betrekking tot de plaats van bestemming

Virale hemorragische septikemie (VHS)

Huso (Huso huso), Donausteur (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), stersteur (Acipenser stellatus), steur (Acipenser sturio), Siberische steur (Acipenser baerii)

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij afkomstig zijn uit een kwekerij of stroomgebied waar voor die ziekte vatbare soorten aanwezig zijn.

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij bestemd zijn voor een kwekerij waar voor die ziekte vatbare soorten worden gehouden.

Grootkopkarper (Aristichthys nobilis), goudvis (Carassius auratus), kroeskarper (Carassius carassius), karper en koikarper (Cyprinus carpio), zilverkarper (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-soorten (Leuciscus spp.), kopvoorn (Leuciscus cephalus), blankvoorn (Rutilus rutilus), ruisvoorn (Scardinius erythrophthalmus), zeelt (Tinca tinca)

Afrikaanse meerval (Clarias gariepinus), snoek (Esox lucius), katvissen (Ictalurus spp.), zwarte dwergmeerval (Ameiurus melas), pangasius (Pangasius pangasius), snoekbaars (Sander lucioperca), Europese meerval (Silurus glanis)

Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax), gestreepte zeebaars (Morone chrysops x M. saxatilis), grootkopharder (Mugil cephalus), rode ombervis (Sciaenops ocellatus), ombervis (Argyrosomus regius), kustbaardman (Umbrina cirrosa), tonijnsoorten (Thunnus spp.), witte zaagbaars (Epinephelus aeneus), bruine tandbaars (Epinephelus marginatus), Senegalese tong (Solea senegalensis), tong (Solea solea), gewone zeebrasem (Pagellus erythrinus), tandbrasem (Dentex dentex), goudbrasem (Sparus aurata), witte zeebrasem (Diplodus sargus), rode zeebrasem (Pagellus bogaraveo), Japanse goudbrasem (Pagrus major), spitssnuitzeebrasem (Diplodus puntazzo), zwartkopzeebrasem (Diplodus vulgaris), pagrus (Pagrus pagrus)

Tilapia's (Oreochromis spp.)

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij afkomstig zijn uit een kwekerij waar voor die ziekte vatbare soorten aanwezig zijn.

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij bestemd zijn voor een kwekerij waar voor die ziekte vatbare soorten worden gehouden.

Infectieuze hematopoetische necrose (IHN)

Huso (Huso huso), Donausteur (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), stersteur (Acipenser stellatus), steur (Acipenser sturio), Siberische steur (Acipenser baerii)

Grootkopkarper (Aristichthys nobilis), goudvis (Carassius auratus), kroeskarper (Carassius carassius), karper en koikarper (Cyprinus carpio), zilverkarper (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-soorten (Leuciscus spp.), blankvoorn (Rutilus rutilus), ruisvoorn (Scardinius erythrophthalmus), zeelt (Tinca tinca)

Afrikaanse meerval (Clarias gariepinus), katvissoorten (Ictalurus spp.), zwarte dwergmeerval (Ameiurus melas), kanaalmeerval (Ictalurus punctatus), pangasius (Pangasius pangasius), snoekbaars (Sander lucioperca), Europese meerval (Silurus glanis)

Heilbot (Hippoglossus hippoglossus), bot (Platichthys flesus), kabeljauw (Gadus morhua), schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

Europese rivierkreeft (Astacus astacus), signaalkreeft (Pacifastacus leniusculus), Chinese rivierkreeft (Procambarus clarkii)

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij afkomstig zijn uit een kwekerij waar voor die ziekte vatbare soorten aanwezig zijn.

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij bestemd zijn voor een kwekerij waar voor die ziekte vatbare soorten worden gehouden.

Koiherpesvirus (KHV)-ziekte

Geen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Infectieuze zalmanemie (ISA)

Geen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Besmetting met Marteilia refringens

Kokkel (Cerastoderma edule), stomp zaagje (Donax trunculus), grote strandgaper (Mya arenaria), Amerikaanse venusschelp (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria, getraliede tapijtschelp (Ruditapes decussatus), Japanse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum), goudkleurige venusschelp (Venerupis aurea), tapijtschelp (Venerupis pullastra), wrattige venusschelp (Venus verrucosa)

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij afkomstig zijn uit een kwekerij of kweekgebied van weekdieren waar voor die ziekte vatbare soorten aanwezig zijn.

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij bestemd zijn voor een kwekerij waar voor die ziekte vatbare soorten worden gehouden.

Besmetting met Bonamia ostreae

Kokkel (Cerastoderma edule), stomp zaagje (Donax trunculus), grote strandgaper (Mya arenaria), Amerikaanse venusschelp (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria, getraliede tapijtschelp (Ruditapes decussatus), Japanse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum), goudkleurige venusschelp (Venerupis aurea), tapijtschelp (Venerupis pullastra), wrattige venusschelp (Venus verrucosa)

Sint-jakobsschelp (Pecten maximus)

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij afkomstig zijn uit een kwekerij of kweekgebied van weekdieren waar voor die ziekte vatbare soorten aanwezig zijn.

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij bestemd zijn voor een kwekerij of kweekgebied van weekdieren waar voor die ziekte vatbare soorten worden gehouden.

Wittevlekkenvirus

Atrina-soorten (Atrina spp.), wulk (Buccinum undatum), Portugese oester (Crassostrea angulata), kokkel (Cerastoderma edule), Japanse oester (Crassostrea gigas), Amerikaanse oester (Crassostrea virginica), stomp zaagje (Donax trunculus), Japanse zeeoor (Haliotis discus hannai), zeeoor (Haliotis tuberculata), gewone alikruik (Littorina littorea), Amerikaanse venusschelp (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria, grote strandgaper (Mya arenaria), mossel (Mytilus edulis), Middellandse Zeemossel (Mytilus galloprovincialis), octopus (Octopus vulgaris), Europese platte oester (Ostrea edulis), sint-jakobsschelp (Pecten maximus), getraliede tapijtschelp (Ruditapes decussatus), Japanse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum), inktvis (Sepia officinalis), Strombus-soorten (Strombus spp.), Europese goudkleurige venusschelp (Venerupis aurea), tapijtschelp (Venerupis pullastra), wrattige venusschelp (Venus verrucosa)

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij afkomstig zijn uit een kwekerij waar voor die ziekte vatbare soorten aanwezig zijn.

Waterdieren van de in kolom 2 opgenomen soorten worden slechts beschouwd als vector van de in kolom 1 opgenomen ziekte wanneer zij bestemd zijn voor een kwekerij waar voor die ziekte vatbare soorten worden gehouden.


BIJLAGE II

DEEL A

Model diergezondhiedscertificaat voor het in de handet brengen van aquacultuurdieren of producten daarvan die bestemd zijn voor verdere verwerking, verzendingscentra, zuiveringscentra en soortgelijke bedrijven met oog op menselijke consumptie

Image

Image

Image

Image

DEEL B

Model diergezondheidscertificaat voor het in de handel brengen van aquacultuurdieren of producten daarvan die bestemd zijn voor verdere verwerking, verzendingscentra, zuiveringscentra en soortgelijke bedrijven met het oog op menselijke consumptie

Image

Image

Image


BIJLAGE III

Derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten van waaruit de invoer is toegestaan van aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, „put and take”-visbedrijven en open siervisvoorzieningen, en van siervissen die vatbaar zijn voor één of meer van de in deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG opgenomen ziekten en die bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen (1)

Land/grondgebied

Soort aquacultuurdier

Gebied/Compartiment

ISO-code

Naam

Vissen

Weekdieren

Schaaldieren

Code

Omschrijving

AU

Australië

X (2)

 

 

 

 

BR

Brazilië

X (3)

 

 

 

 

CA

Canada

X

 

 

CA 0 (5)

Het hele grondgebied

CA 1 (6)

Brits-Columbia

CA 2 (6)

Alberta

CA 3 (6)

Saskatchewan

CA 4 (6)

Manitoba

CA 5 (6)

New Brunswick

CA 6 (6)

Nova Scotia

CA 7 (6)

Prince Edward Island

CA 8 (6)

Newfoundland en Labrador

CA 9 (6)

Yukon

CA 10 (6)

Northwest Territories

CA 11 (6)

Nunavut

CL

Chili

X (2)

 

 

 

Het hele land

CN

China

X (3)

 

 

 

Het hele land

CO

Colombia

X (3)

 

 

 

Het hele land

CG

Congo

X (3)

 

 

 

Het hele land

HR

Kroatië

X (2)

 

 

 

Het hele land

HK

Hongkong

X (3)

 

 

 

Het hele land

IN

India

X (4)

 

 

 

Het hele land

ID

Indonesië

X (2)

 

 

 

Het hele land

IL

Israël

X (2)

 

 

 

Het hele land

JM

Jamaica

X (3)

 

 

 

Het hele land

JP

Japan

X (3)

 

 

 

Het hele land

LK

Sri Lanka

X (3)

 

 

 

Het hele land

MK (7)

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

X (3)

 

 

 

Het hele land

MY

Maleisië

X (3)

 

 

 

Schiereiland West-Maleisië

NZ

Nieuw-Zeeland

X (2)

 

 

 

Het hele land

RU

Rusland

X (2)

 

 

 

Het hele land

SG

Singapore

X (3)

 

 

 

Het hele land

ZA

Zuid-Afrika

X (2)

 

 

 

Het hele land

TW

Taiwan

X (3)

 

 

 

Het hele land

TH

Thailand

X (3)

 

 

 

Het hele land

TR

Turkije

X (2)

 

 

 

Het hele land

US

Verenigde Staten

X

 

 

US 0 (5)

Het hele land

X

 

 

US 1 (6)

Het hele land, met uitzondering van de volgende staten: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota en Pennsylvania

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Californië)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay en Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaï)

VN

Vietnam

X (4)

 

 

 

 


(1)  Op grond van artikel 11 mogen siervissen van soorten die niet vatbaar zijn voor een of meer van de in deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG vermelde ziekten, en weekdieren en schaaldieren voor sierdoeleinden die bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen, slechts in de Gemeenschap worden ingevoerd vanuit derde landen of grondgebieden die lid zijn van de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE).

(2)  Van toepassing op alle vissoorten

(3)  Slechts van toepassing op vissoorten die volgens deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG vatbaar zijn voor het epizoötisch ulceratief syndroom en die bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen en op Cyprinidae.

(4)  Slechts van toepassing op vissoorten die volgens deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG vatbaar zijn voor het epizoötisch ulceratief syndroom en die bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen.

(5)  Niet van toepassing op vissoorten die volgens deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG vatbaar voor of vector van virale hemorragische septikemie zijn.

(6)  Slechts van toepassing op vissoorten die volgens deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG vatbaar voor of vector van virale hemorragische septikemie zijn.

(7)  Voorlopige code die op geen enkele wijze vooruitloopt op de definitieve nomenclatuur voor dit land, die zal worden vastgelegd overeenkomstig de conclusies van de lopende onderhandelingen in het kader van de Verenigde Naties.


BIJLAGE IV

DEEL A

Model diergezondheidscertificaat voor de invoer in de Europese Gemeenschap van aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, heruitzetting, „put-and-take”-visbedrijven en open siervisvoorzieningen

Image

Image

Image

Image

Image

DEEL B

Model diergezondheidscertificaat voor de invoer in de Europese Gemeenschap van waterdieren voor sierdoeleinden bestemd voor gesloten siervisvoorzieningen

Image

Image

Image

DEEL C

Model-diergezondheidscertificaat voor de doorvoer/opslag van voor menselijke consumptie bestemde levende aquacultuurdieren, visseneieren en niet-gestripte vis

Image

Image

DEEL D

Addendum voor vervoer van levende aquacultuurdieren over zee

(In te vullen en aan het diergezondheidscertificaat te hechten indien het transport tot aan de grens van de Europese Gemeenschap, ook indien slechts voor een deel, plaatsvindt per schip.)

Image


BIJLAGE V

Toelichting

a)

De bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong stellen een certificaat op overeenkomstig het in bijlage II of IV bij deze verordening vastgestelde model, met inachtneming van de plaats van bestemming en het gebruik van de lading na aankomst op de plaats van bestemming.

b)

Naar gelang van de status van de in de EU-lidstaat gelegen plaats van bestemming ten aanzien van de in bijlage IV, deel II, bij Richtlijn 2006/88/EG genoemde niet-exotische ziekten of ziekten waarvoor de plaats van bestemming aanvullende garanties overeenkomstig Beschikking 2004/453/EG heeft of maatregelen die overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG zijn goedgekeurd, moeten de nodige specifieke voorschriften worden opgenomen in het certificaat.

c)

De „plaats van oorsprong” is de ligging van kwekerij of het kweekgebied van weekdieren waar de aquacultuurdieren zijn gekweekt en de handelsafmetingen voor de onder dit certificaat vallende zending hebben bereikt. Voor wilde waterdieren is de „plaats van oorsprong” de oogstplaats.

d)

Het originele exemplaar van het certificaat bestaat uit één enkel blad waarvan de beide zijden worden bedrukt, of heeft een zodanige vorm dat alle bladzijden één ondeelbaar geheel vormen.

e)

Voor invoer in de Gemeenschap vanuit derde landen moeten het origineel van het certificaat en de in het modelcertificaat genoemde etiketten worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de EU-lidstaat waar de controle in de grensinspectiepost zal worden uitgevoerd en van de EU-lidstaat van bestemming. Die lidstaten kunnen evenwel toestaan dat in plaats van de eigen taal een andere Gemeenschapstaal wordt gebruikt, indien nodig vergezeld van een officiële vertaling.

f)

Indien voor de identificatie van de bestanddelen van de zending extra bladen aan het certificaat worden gehecht, worden deze bladen beschouwd als deel uitmakend van het originele certificaat, mits op elke bladzijde de handtekening en het stempel van de certificerende officiële inspecteur zijn aangebracht.

g)

Indien het certificaat, inclusief de onder f) bedoelde aanvullingen, meer dan één bladzijde beslaat, wordt elke bladzijde onderaan aldus genummerd „–x (bladzijdenummer) van y (totaal aantal bladzijden)–” en wordt elke bladzijde bovenaan voorzien van het referentienummer van het certificaat dat door de bevoegde autoriteit is toegekend.

h)

Het originele exemplaar van het certificaat moet niet meer dan 72 uur vóór de inlading van de zending, of niet meer dan 24 uur in de gevallen waarin de aquacultuurdieren binnen 24 uur vóór de inlading moeten worden onderzocht, door een officiële inspecteur worden ingevuld en ondertekend. De bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong zien erop toe dat beginselen van certificering worden toegepast die ten minste gelijkwaardig zijn aan die van Richtlijn 96/93/EG.

i)

De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Dat geldt ook voor andere stempels dan reliëfstempels of watermerken.

j)

Voor invoer in de Gemeenschap vanuit derde landen moet het originele exemplaar van het certificaat de zending vergezellen tot in de EU-grensinspectiepost. Zendingen die binnen de Gemeenschap in de handel worden gebracht, moeten vergezeld gaan van het origineel van het vervoersdocument totdat zij de plaats van bestemming bereiken.

k)

Een certificaat voor van levende aquacultuurdieren is 10 dagen geldig vanaf de datum van afgifte. Bij vervoer per schip wordt de geldigheidsduur verlengd met de duur van de zeereis. Daartoe wordt het origineel van een verklaring van de kapitein, opgesteld overeenkomstig het addendum dat is opgesteld volgens het model van deel D van bijlage IV, aan het diergezondheidscertificaat gehecht.

l)

NB: de algemene voorwaarden voor het vervoer van dieren die zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 kunnen, voor zover van toepassing, maatregelen voorschrijven die na binnenkomst in de Gemeenschap moeten worden genomen indien niet aan de voorschriften van die verordening is voldaan.


16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/76


VERORDENING (EG) Nr. 1252/2008 VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2008

houdende afwijkingen van Verordening (EG) nr. 1251/2008 en tot opschorting van de invoer in de Gemeenschap uit Maleisië van zendingen van bepaalde aquacultuurdieren

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (1), en met name op artikel 25, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2006/88/EG stelt de veterinairrechtelijke voorschriften vast voor het in de handel brengen en de invoer en doorvoer door de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan. Die richtlijn bepaalt dat de lidstaten erop moeten toezien dat aquacultuurdieren en de producten daarvan alleen in de Gemeenschap worden binnengebracht uit derde landen of delen daarvan die voorkomen op een overeenkomstig de bepalingen van die richtlijn opgestelde lijst.

(2)

Beschikking 2003/858/EG van de Commissie van 21 november 2003 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en certificeringsvoorschriften voor de invoer van levende vis en van eieren en gameten daarvan bestemd voor de kweek, en van levende vis afkomstig van aquacultuur en producten daarvan bestemd voor menselijke consumptie (2) stelt een lijst vast van de gebieden waaruit de invoer van bepaalde soorten levende vis en eieren en gameten daarvan in de Gemeenschap is toegestaan.

(3)

Beschikking 2006/656/EG van de Commissie van 20 september 2006 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en certificeringsvoorschriften voor de invoer van vissen voor sierdoeleinden (3) stelt een lijst vast van de gebieden waaruit de invoer van bepaalde siervissen in de Gemeenschap is toegestaan.

(4)

Uit de resultaten van een communautair inspectiebezoek aan Maleisië is gebleken dat ernstige tekortkomingen bestaan in de gehele productieketen van aquacultuurdieren en siervissen. Die tekortkomingen zullen waarschijnlijk leiden tot de verspreiding van ziekten, wat een ernstige bedreiging vormt voor de diergezondheid in de Gemeenschap.

(5)

Als gevolg van die tekortkomingen heeft Beschikking 2008/641/EG van de Commissie houdende afwijkingen van de Beschikkingen 2003/858/EG en 2006/656/EG en tot opschorting van de invoer van zendingen van bepaalde levende vis en van bepaalde aquacultuurproducten in de Gemeenschap uit Maleisië (4) de invoer uit Maleisië van levende vis van de familie Cyprinidae en van eieren en gameten daarvan bestemd voor de kweek, van levende vis van de familie Cyprinidae en van eieren en gameten daarvan bestemd voor aanvulling van het bestand van „put and take”-visbedrijven en van bepaalde tot die familie behorende siervissen opgeschort.

(6)

Bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 van 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten (5) worden de Beschikkingen 2003/858/EG en 2006/656/EG met ingang van 1 januari 2009 ingetrokken.

(7)

Bijlage III bij die verordening bevat een lijst van derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten waaruit de invoer is toegestaan van aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, „put and take”-visbedrijven en open siervisvoorzieningen, en van siervissen die vatbaar zijn voor één of meer van de in deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG opgenomen ziekten en die bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen.

(8)

Maleisië is in die lijst opgenomen als een derde land waaruit de invoer in de Gemeenschap is toegestaan voor vis van de familie Cyprinidae en voor vissoorten die volgens deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG vatbaar zijn voor het epizoötisch ulceratief syndroom en die bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen. Verordening (EG) nr. 1251/2008 is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

(9)

De omstandigheden die hebben geleid tot de vaststelling van Beschikking 2008/641/EG bestaan nog altijd. Daarom moet bij deze verordening worden afgeweken van de overeenkomstige bepalingen met betrekking tot Maleisië, als vastgesteld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1251/2008. Voor de duidelijkheid en de samenhang van de communautaire wetgeving moet Beschikking 2008/641/EG worden ingetrokken en door deze verordening worden vervangen.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 10, lid 1, en artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1251/2008 schorten de lidstaten de invoer op hun grondgebied uit Maleisië van de volgende zendingen vis van de familie Cyprinidae en van eieren en gameten daarvan op:

a)

zendingen levende vis afkomstig van aquacultuur, bestemd voor de kweek, „put and take”-visbedrijven en open siervisvoorzieningen; en

b)

in geval van zendingen siervissen, bestemd voor gesloten siervisvoorzieningen, alleen de soorten Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius en Tinca tinca van de familie Cyprinidae.

Artikel 2

Alle uit de toepassing van deze verordening voortvloeiende uitgaven zijn voor rekening van de geadresseerde of zijn gemachtigde.

Artikel 3

Beschikking 2008/641/EG wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.

(2)  PB L 324 van 11.12.2003, blz. 37.

(3)  PB L 271 van 30.9.2006, blz. 71.

(4)  PB L 207 van 5.8.2008, blz. 34.

(5)  Zie bladzijde 41 van dit Publicatieblad.


16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/78


VERORDENING (EG) Nr. 1253/2008 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2008

tot verlening van een vergunning voor koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel in diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De toelating van toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de toelatingsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor een vergunning voor het in de bijlage opgenomen preparaat ingediend. De krachtens artikel 7, lid 3, van die verordening vereiste gegevens en bescheiden zijn bij de aanvraag verstrekt.

(3)

De aanvraag betreft de toelating van het preparaat koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel in de categorie „nutritionele toevoegingsmiddelen” voor mestkippen.

(4)

Uit het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) van 16 april 2008 blijkt dat koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine geen ongunstige gevolgen heeft voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu (2). De EFSA kwam eveneens tot de conclusie dat aan dat product als toevoegingsmiddel voor mestkippen geen andere risico’s verbonden zijn die op grond van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 de verlening van een vergunning in de weg zouden staan. Overeenkomstig dat advies kan het gebruik van dat preparaat als bron van biobeschikbaar koper worden beschouwd en voldoet het aan de criteria van een nutritioneel toevoegingsmiddel voor mestkippen. Tevens adviseert de EFSA om toereikende maatregelen te nemen met het oog op de veiligheid van de gebruiker. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht zij niet noodzakelijk. Zij heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel in diervoeder geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde communautaire referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van het preparaat blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dat preparaat zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „nutritionele toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verbindingen van sporenelementen”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel in diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on a request from the European Commission on the safety and efficacy of Mintrex®Cu (Copper chelate of hydroxy analogue of methionine) as feed additive for all species. The EFSA Journal (2008) 693, blz. 1-19.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Maximumgehalte van het element (Cu) in mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie nutritionele toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verbindingen van sporenelementen

„3b410

Koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine

 

Karakterisering van het toevoegingsmiddel:

 

Koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine met ten minste 17 % koper en 78 % (2-hydroxy-4-methylthio)butaanzuur

 

Minerale olie: ≤ 1 %

 

CAS: 292140-30-8

 

Analysemethode (1):

atomaireabsorptiespectrometrie (AAS)

Mestkippen

25 (totaal)

Het toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in diervoeder verwerkt.

Voor de veiligheid van de gebruiker: ademhalingsbescherming bij hantering en veiligheidsbril en -handschoenen.

5.1.2019


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het communautaire referentielaboratorium: http://www.irmm.jrc.be/crl_feed_additives”


16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/80


VERORDENING (EG) Nr. 1254/2008 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2008

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name op artikel 20, lid 3, artikel 21, lid 2, artikel 22, lid 2, en artikel 38, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 834/2007, en met name artikel 20, zijn basisvoorschriften inzake de productie van biologische gist vastgesteld. In Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (2) dienen bepalingen voor de uitvoering van deze voorschriften te worden opgenomen.

(2)

Aangezien bepalingen voor de productie van biologische gist moeten worden ingevoerd, dient Verordening (EG) nr. 889/2008 tevens van toepassing te zijn op gist die als levensmiddel en diervoeder wordt gebruikt.

(3)

Om biologische landbouwers te helpen voldoende diervoeders voor hun dieren te vinden, om de omschakeling naar de biologische productie te stimuleren en om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van de consument naar biologische producten, dienen biologische landbouwers de mogelijkheid te krijgen om tot 100 % op hun eigen bedrijf geproduceerde omschakelingsvoeders te gebruiken in het voederrantsoen van biologisch gehouden dieren.

(4)

Overeenkomstig bijlage VI, deel B, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad (3) mogen enkel enzymen die gewoonlijk als technische hulpstoffen worden gebruikt, in de biologische productie worden verwerkt, en mag slechts gebruik worden gemaakt van als levensmiddelenadditieven gebruikte enzymen indien die voorkomen in de lijst van toegestane levensmiddelenadditieven in bijlage VI, deel A, punt A.1, van die verordening. Deze voorwaarde dient in de nieuwe uitvoeringsbepalingen opnieuw te worden opgenomen.

(5)

Aangezien gist niet wordt beschouwd als een landbouwproduct in de zin van artikel 32, lid 3, van het Verdrag, dient de bepaling over de berekening van de ingrediënten, mede met het oog op de etikettering van biologische gist als biologisch product, te worden gewijzigd. Met ingang van 31 december 2013 wordt het evenwel verplicht gist en gistproducten als ingrediënten van agrarische oorsprong te berekenen. De sector heeft deze periode nodig om zich aan te passen.

(6)

Aangezien het versieren van de schaal van gekookte eieren in sommige regio’s van de Europese Unie in een bepaalde periode van het jaar traditie is en aangezien biologische eieren eveneens versierd in de handel kunnen worden gebracht, heeft een aantal lidstaten met het oog op deze traditie verzocht om toelating van kleurstoffen en heeft een panel van onafhankelijke deskundigen bepaalde kleurstoffen en andere stoffen voor het ontsmetten en bewaren van gekookte eieren onderzocht (4), met als conclusie dat een aantal natuurlijke kleurstoffen alsmede synthetische vormen van ijzeroxiden en ijzerhydroxiden tijdelijk kunnen worden toegestaan. Gezien het plaatselijke en seizoensgeboden karakter van de productie dienen de bevoegde autoriteiten de gelegenheid te krijgen de betrokken toelatingen af te geven.

(7)

Overeenkomstig de aanbeveling van een panel inzake biologische gist (5) moet een aantal producten en stoffen die nodig zijn voor de vervaardiging van biologische gist, biologische gistbereidingen en biologische gistformuleringen, op grond van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 834/2007 worden toegelaten. Krachtens artikel 20 van die verordening mogen voor de productie van biologische gist alleen biologisch geproduceerde substraten worden gebruikt en mag biologische gist in biologische levensmiddelen of biologisch diervoeder niet tezamen voorkomen met niet-biologische gist. Het panel van deskundigen heeft in zijn conclusies van 10 juli 2008 echter geadviseerd om, zolang geen biologisch gistextract beschikbaar is, het gebruik van 5 % niet-biologisch gistextract vanwege de daarin aanwezige stikstof, fosfor, vitaminen en mineralen toe te laten als extra substraat voor de productie van biologische gist. Overeenkomstig de flexibiliteitsbepalingen in artikel 22, lid 2, onder e), van die verordening moet het gebruik van 5 % niet-biologisch gistextract worden toegestaan voor de productie van biologische gist.

(8)

Verordening (EG) nr. 889/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De wijzigingen moeten van toepassing worden op dezelfde datum als Verordening (EG) nr. 889/2008.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 1, lid 2, onder d), wordt geschrapt.

2.

Artikel 21, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Maximaal 30 % van het voederrantsoen mag bestaan uit omschakelingsdiervoeders. Dit aandeel mag tot 100 % worden verhoogd indien de omschakelingsdiervoeders afkomstig zijn van een eenheid van het eigen bedrijf.”.

3.

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1, onder b), wordt de volgende zin toegevoegd:

„enkel enzymen die zijn opgenomen in bijlage VIII, deel A, mogen evenwel als levensmiddelenadditieven worden gebruikt;”;

b)

in lid 2 wordt het volgende punt c) toegevoegd:

„c)

worden gist en gistproducten met ingang van 31 december 2013 meegerekend als ingrediënten van agrarische oorsprong.”;

c)

het volgende lid 4 wordt toegevoegd:

„4.   Met betrekking tot het traditioneel versieren van de schaal van gekookte eieren die bestemd zijn om in een bepaalde periode van het jaar in de handel te worden gebracht, mogen de bevoegde autoriteiten toelating geven voor het gebruik van natuurlijke kleurstoffen en natuurlijke bedekkingsstoffen in de hierboven bedoelde periode. De toelating mag uiterlijk tot 31 december 2013 het gebruik van synthetische vormen van ijzeroxiden en ijzerhydroxiden omvatten. De Commissie en de lidstaten moeten in kennis worden gesteld van deze toelatingen.”.

4.

Het volgende artikel 27 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 27 bis

Voor de toepassing van artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 mogen de volgende stoffen worden gebruikt bij de vervaardiging van gist, gistbereidingen en gistformuleringen:

a)

in bijlage VIII, deel C, bij de onderhavige verordening opgenomen stoffen;

b)

producten en stoffen als bedoeld in artikel 27, lid 1, onder b) en e), van de onderhavige verordening.”.

5.

In hoofdstuk 6 van titel II wordt de volgende afdeling 3 bis ingevoegd:

„Afdeling 3 bis

Uitzonderlijke productievoorschriften in verband met het gebruik van specifieke producten en stoffen bij de verwerking overeenkomstig artikel 22, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 834/2007

Artikel 46 bis

Toevoeging van niet-biologisch gistextract

Bij toepassing van de voorwaarden van artikel 22, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 834/2007 mag de toevoeging van maximaal 5 % niet-biologisch gistextract of autolysaat aan het substraat (berekend als droge stof) worden toegelaten voor de productie van biologische gist indien de marktdeelnemers geen biologisch geproduceerd gistextract of autolysaat kunnen vinden.

De beschikbaarheid van biologisch gistextract of autolysaat wordt uiterlijk op 31 december 2013 beoordeeld met het oog op intrekking van deze bepaling.”.

6.

Bijlage VIII wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1.

(3)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt met ingang van 1 januari 2009 ingetrokken bij en vervangen door Verordening (EG) nr. 834/2007.

(4)  Aanbevelingen van de groep van onafhankelijke deskundigen inzake een aanvraag voor het gebruik van op de schaal van paaseieren aan te brengen kleurstoffen. www.organic-farming.europa.eu

(5)  Aanbevelingen van de groep van onafhankelijke deskundigen inzake bepalingen over biologische gist. www.organic-farming.europa.eu


BIJLAGE

Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De titel van bijlage VIII wordt vervangen door:

2)

Het volgende deel C wordt toegevoegd:

„DEEL C —   TECHNISCHE HULPSTOFFEN VOOR DE PRODUCTIE VAN GIST EN GISTPRODUCTEN

Benaming

Primaire gist

Gistbereidingen/gistformuleringen

Bijzondere voorwaarden

Calciumchloride

X

 

 

Koolstofdioxide

X

X

 

Citroenzuur

X

 

Voor het regelen van de pH-waarde bij de gistproductie

Melkzuur

X

 

Voor het regelen van de pH-waarde bij de gistproductie

Stikstof

X

X

 

Zuurstof

X

X

 

Aardappelzetmeel

X

X

Voor het filteren

Natriumcarbonaat

X

X

Voor het regelen van de pH-waarde

Plantaardige oliën

X

X

Smeermiddel, losmiddel of antischuimmiddel”.


16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/83


VERORDENING (EG) Nr. 1255/2008 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2008

tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 december 2008

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen (2), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat het invoerrecht voor de producten van de GN-codes 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [zachte tarwe van hoge kwaliteit], 1002, ex 1005 met uitzondering van hybriden voor zaaidoeleinden, en ex 1007 met uitzondering van hybriden voor zaaidoeleinden, gelijk is aan de interventieprijs voor deze producten bij de invoer, verhoogd met 55 % en verminderd met de cif-invoerprijs voor de betrokken zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger zijn dan het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

(2)

In artikel 136, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat voor de berekening van het in lid 1 van dat artikel bedoelde invoerrecht regelmatig representatieve cif-invoerprijzen voor de betrokken producten worden vastgesteld.

(3)

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is de prijs die in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van het invoerrecht voor de producten van de GN-codes 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (zachte tarwe van hoge kwaliteit), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 en 1007 00 90, de dagelijkse representatieve cif-invoerprijs die wordt bepaald volgens de methode van artikel 4 van die verordening.

(4)

Er dienen invoerrechten te worden vastgesteld voor de periode vanaf 16 december 2008, die van toepassing zullen zijn totdat een nieuwe vaststelling in werking treedt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde invoerrechten in de sector granen die van toepassing zijn vanaf 16 december 2008, worden in bijlage I bij de onderhavige verordening vastgesteld op basis van de in bijlage II vermelde elementen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 december 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125.


BIJLAGE I

Vanaf 16 december 2008 geldende invoerrechten voor de in artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde producten

GN-code

Omschrijving

Invoerrecht (1)

(EUR/t)

1001 10 00

HARDE TARWE van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

1001 90 91

ZACHTE TARWE, zaaigoed

0,00

ex 1001 90 99

ZACHTE TARWE van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

1002 00 00

ROGGE

44,57

1005 10 90

MAÏS, zaaigoed, ander dan hybriden

33,31

1005 90 00

MAÏS, andere dan zaaigoed (2)

33,31

1007 00 90

GRAANSORGHO, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

44,57


(1)  Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd, komt de importeur op grond van artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96 in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:

3 EUR/t als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt,

2 EUR/t als de loshaven in Denemarken, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.

(2)  De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96 vastgestelde voorwaarden is voldaan.


BIJLAGE II

Elementen voor de berekening van de in bijlage I vastgestelde rechten

1.12.2008-12.12.2008

1.

Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentieperiode:

(EUR/t)

 

Zachte tarwe (1)

Maïs

Harde tarwe van hoge kwaliteit

Harde tarwe van gemiddelde kwaliteit (2)

Harde tarwe van lage kwaliteit (3)

Gerst

Beurs

Minnéapolis

Chicago

Notering

179,80

104,63

Fob-prijs VSA

233,65

223,65

203,65

105,29

Golfpremie

10,13

Grote-Merenpremie

26,95

2.

Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentieperiode:

Vrachtkosten: Golf van Mexico–Rotterdam:

10,39 EUR/t

Vrachtkosten: Grote Meren–Rotterdam:

8,59 EUR/t


(1)  Premie van 14 EUR/t inbegrepen (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

(2)  Korting van 10 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

(3)  Korting van 30 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).


RICHTLIJNEN

16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/86


RICHTLIJN 2008/116/EG VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2008

tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde aclonifen, imidacloprid en metazachloor op te nemen als werkzame stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), en met name op artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 (2) en (EG) nr. 1490/2002 (3) van de Commissie zijn de bepalingen voor de uitvoering van de derde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG vastgesteld en is een lijst opgesteld van werkzame stoffen die moeten worden onderzocht met het oog op hun opneming in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Aclonifen, imidacloprid en metazachloor zijn in die lijst opgenomen.

(2)

Voor deze werkzame stoffen zijn de uitwerking op de menselijke gezondheid en het milieueffect overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 en (EG) nr. 1490/2002 beoordeeld voor een aantal door de kennisgevers voorgestelde toepassingen. Bovendien worden in die verordeningen de als rapporteur optredende lidstaten aangewezen die overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1490/2002 de desbetreffende evaluatieverslagen met aanbevelingen bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) moeten indienen. Voor aclonifen en imidacloprid was Duitsland de rapporterende lidstaat en werd alle relevante informatie op 11 september 2006 respectievelijk 13 juni 2006 ingediend. Voor metazachloor was het Verenigd Koninkrijk de rapporterende lidstaat en werd alle relevante informatie ingediend op 30 september 2005.

(3)

De evaluatieverslagen zijn door de lidstaten en de EFSA intercollegiaal getoetst en op 31 juli 2008 voor aclonifen, op 29 mei 2008 voor imidacloprid en op 14 april 2008 voor metazachloor bij de Commissie ingediend in de vorm van de wetenschappelijke verslagen van de EFSA (4). Deze verslagen zijn door de lidstaten en de Commissie in het kader van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid onderzocht en op 26 september 2008 afgerond in de vorm van de evaluatieverslagen van de Commissie voor aclonifen, imidacloprid en metazachloor.

(4)

Uit de verschillende analyses is gebleken dat mag worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die aclonifen, imidacloprid of metazachloor bevatten, in het algemeen voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder a) en b), van Richtlijn 91/414/EEG gestelde eisen, met name voor de toepassingen die zijn onderzocht en zijn opgenomen in de evaluatieverslagen van de Commissie. Deze werkzame stoffen moeten derhalve in bijlage I worden opgenomen om ervoor te zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, in alle lidstaten kunnen worden toegelaten overeenkomstig het bepaalde in die richtlijn.

(5)

Onverminderd deze conclusie moet nadere informatie over bepaalde specifieke punten worden ingewonnen. Artikel 6, lid 1, van Richtlijn 91/414/EEG bepaalt dat aan de opneming van een werkzame stof in bijlage I voorwaarden kunnen worden verbonden. Daarom moet worden geëist dat aclonifen aan verdere tests wordt onderworpen ter beoordeling van de residuen in wisselgewassen en ter bevestiging van de risicobeoordeling voor vogels, zoogdieren, in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten, dat imidacloprid verder wordt getest ter bevestiging van de risicobeoordeling voor de toedieners en werknemers en het risico voor vogels en zoogdieren en dat deze studies door de kennisgever worden ingediend. Verder moet wat metazachloor betreft over bepaalde punten nadere informatie worden verkregen. In artikel 5, lid 5, van Richtlijn 91/414/EEG is bepaald dat opneming van een werkzame stof op elk moment kan worden herzien als er aanwijzingen zijn dat niet langer aan de in de leden 1 en 2 van dat artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. De kennisgever heeft informatie ingediend die op dit moment voldoende geacht wordt om de relevantie van bepaalde metabolieten te beoordelen. Metazachloor is echter nog niet definitief ingedeeld overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (5). Indien hierover een beslissing wordt genomen, kan nadere informatie over die metabolieten nodig zijn. De door de kennisgever ingediende informatie ter beoordeling van de relevantie van de metabolieten 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 en 479M12 ten aanzien van kanker wordt op dit moment voldoende geacht. Indien echter een beslissing wordt genomen krachtens Richtlijn 67/548/EEG waarbij metazachloor wordt ingediend als „carcinogene effecten zijn niet uitgesloten”, is nadere informatie nodig over de relevantie van die metabolieten ten aanzien van kanker. Artikel 6, lid 1, van Richtlijn 91/414/EEG bepaalt dat aan de opneming van een werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn voorwaarden kunnen worden verbonden. Aan de opneming van metazachloor moet daarom een voorwaarde worden verbonden betreffende de indiening van nadere informatie ingeval die stof overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG wordt ingedeeld.

(6)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat een werkzame stof in bijlage I wordt opgenomen, zodat de lidstaten en de belanghebbende partijen zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de opneming voortvloeien.

(7)

Onverminderd de verplichtingen zoals vastgelegd in Richtlijn 91/414/EEG ten gevolge van de opneming van een werkzame stof in bijlage I, moeten de lidstaten na de opneming zes maanden de tijd krijgen om de bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die aclonifen, imidacloprid of metazachloor bevatten, opnieuw te onderzoeken en ervoor te zorgen dat aan de voorwaarden van Richtlijn 91/414/EEG, met name in artikel 13 en bijlage I, is voldaan. De lidstaten moeten de bestaande toelatingen naargelang het geval wijzigen, vervangen of intrekken overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG. In afwijking van de bovenstaande termijn moet een langere termijn worden vastgesteld voor de indiening en beoordeling van het volledige in bijlage III vermelde dossier voor elk gewasbeschermingsmiddel en elke beoogde toepassing overeenkomstig de uniforme beginselen van Richtlijn 91/414/EEG.

(8)

Bij eerdere opnemingen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van werkzame stoffen die in het kader van Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de Commissie (6) zijn onderzocht, is gebleken dat de uitlegging van de verplichtingen van houders van bestaande toelatingen wat de toegang tot gegevens betreft tot problemen kan leiden. Om verdere problemen te voorkomen, moeten de verplichtingen van de lidstaten daarom worden verduidelijkt, en met name de plicht om te verifiëren of de houder van een toelating toegang tot een dossier verschaft dat aan de vereisten van bijlage II bij die richtlijn voldoet. Deze verduidelijking legt de lidstaten of de houders van toelatingen echter ten opzichte van de tot nu toe vastgestelde richtlijnen tot wijziging van bijlage I geen nieuwe verplichtingen op.

(9)

Richtlijn 91/414/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

De lidstaten dienen uiterlijk op 31 januari 2010 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 februari 2010.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

1.   De lidstaten moeten, overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG, indien nodig bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die aclonifen, imidacloprid of metazachloor als werkzame stof bevatten, uiterlijk op 31 januari 2010 wijzigen of intrekken.

Uiterlijk op die datum verifiëren zij met name of aan de voorwaarden van bijlage I bij die richtlijn met betrekking tot aclonifen, imidacloprid en metazachloor is voldaan, met uitzondering van de voorwaarden in deel B van de tekst betreffende die werkzame stoffen, en of de houder van de toelating in het bezit is van of toegang heeft tot een dossier dat overeenkomstig de voorwaarden van artikel 13 van die richtlijn aan de eisen van bijlage II bij die richtlijn voldoet.

2.   In afwijking van lid 1 voeren de lidstaten op basis van een dossier conform bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG en rekening houdend met deel B van de tekst van bijlage I bij die richtlijn wat aclonifen, imidacloprid en metazachloor betreft, overeenkomstig de uniforme beginselen in bijlage VI bij die richtlijn een nieuwe evaluatie uit voor elk toegelaten gewasbeschermingsmiddel dat aclonifen, imidacloprid of metazachloor bevat als enige werkzame stof of als een van een aantal werkzame stoffen die alle uiterlijk op 31 juli 2009 in bijlage I bij die richtlijn zijn opgenomen. Aan de hand van die evaluatie bepalen zij of het gewasbeschermingsmiddel voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, lid 1, onder b), c), d) en e), van die richtlijn.

Daarna zorgen de lidstaten ervoor dat:

a)

als aclonifen, imidacloprid of metazachloor de enige werkzame stof in het gewasbeschermingsmiddel is, de toelating indien nodig uiterlijk op 31 januari 2014 wordt gewijzigd of ingetrokken, of

b)

wanneer het een product betreft dat aclonifen, imidacloprid of metazachloor als een van de werkzame stoffen bevat, de toelating zo nodig wordt gewijzigd of ingetrokken, en wel uiterlijk op 31 januari 2014 of, mocht dit later zijn, op de datum die voor een dergelijke wijziging of intrekking is vastgesteld in de richtlijn of richtlijnen waarbij de stof of stoffen in kwestie aan bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG is of zijn toegevoegd.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op 1 augustus 2009.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 december 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(2)  PB L 55 van 29.2.2000, blz. 25.

(3)  PB L 224 van 21.8.2002, blz. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 149, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aclonifen (afgerond 31 juli 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 148, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imidacloprid (afgerond 29 mei 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 145, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metazachlor (afgerond 14 april 2008).

(5)  PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.

(6)  PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.


BIJLAGE

Aan het einde van de tabel in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt de volgende tekst toegevoegd:

Nr.

Benaming, identificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

„221

Aclonifen

CAS-nr. 74070-46-5

CIPAC-nr. 498

2-Chloor-6-nitro-3-fenoxyaniline

≥ 970 g/kg

De verontreiniging fenol wordt uit toxicologisch oogpunt als problematisch beschouwd en hiervoor wordt een maximumgehalte van 5 g/kg vastgesteld.

1 augustus 2009

31 juli 2019

DEEL A

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide.

DEEL B

Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen die aclonifen bevatten voor andere toepassingen dan op zonnebloemen, moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan de criteria in artikel 4, lid 1, onder b), en ervoor zorgen dat de vereiste informatie en gegevens worden verstrekt voordat de toelating wordt verleend.

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over aclonifen (en met name met de aanhangsels I en II), dat op 26 september 2008 door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd.

Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan:

de specificatie van het technische materiaal zoals commercieel vervaardigd, die bevestigd en met passende analytische gegevens onderbouwd moet worden. Het in de toxiciteitsdossiers gebruikte materiaal moet worden vergeleken met deze specificatie van het technische materiaal en aan de hand daarvan worden gecontroleerd;

de veiligheid van de toedieners. De toegelaten gebruiksvoorwaarden moeten de toepassing van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en risicobeperkende maatregelen ter vermindering van de blootstelling voorschrijven;

de residuen in wisselgewassen en de evaluatie van blootstelling van de consument via de voeding;

de bescherming van vogels, zoogdieren, in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten. Ten aanzien van deze risico's moeten zo nodig risicobeperkende maatregelen, zoals bufferzones, worden toegepast.

De betrokken lidstaten verzoeken om overlegging van aanvullende studies betreffende residuen in wisselgewassen en relevante informatie ter bevestiging van de risicobeoordeling voor vogels, zoogdieren, in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten.

Zij zorgen ervoor dat de kennisgever dergelijke gegevens en informatie ter bevestiging van de risicobeoordeling binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn aan de Commissie verstrekt.

222

Imidacloprid

CAS-nr. 138261-41-3

CIPAC-nr. 582

(E)-1-(6-Chloor-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidine-2-ylideenamine

≥ 970 g/kg

1 augustus 2009

31 juli 2019

DEEL A

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als insecticide.

Met het oog op de bescherming van niet tot de doelsoorten behorende organismen, met name honingbijen en vogels, bij gebruik als zaadbehandelingsmiddel:

mag de zaadcoating alleen plaatsvinden in professionele zaadverwerkingsinstallaties. Deze installaties moeten de beste beschikbare technische middelen gebruiken, zodat kan worden uitgesloten dat er tijdens opslag, vervoer en toepassing stofwolken vrijkomen;

moet bij de toepassing adequate apparatuur worden gebruikt waardoor een hoge mate van inwerking in de bodem wordt bereikt en morsen tijdens te toepassing en de productie van stofwolken tot een minimum worden beperkt. De lidstaten zorgen ervoor dat op het etiket van behandeld zaad wordt vermeld dat het zaad met imidacloprid is behandeld en daarop de in de toelating opgenomen risicobeperkende maatregelen worden aangegeven.

DEEL B

Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen die imidacloprid bevatten voor andere toepassingen dan tomaat in kassen, moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan de criteria in artikel 4, lid 1, onder b), en ervoor zorgen dat de vereiste informatie en gegevens worden verstrekt voordat de toelating wordt verleend.

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over imidacloprid (en met name met de aanhangsels I en II), dat op 26 september 2008 door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd.

Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan:

de veiligheid van de toedieners en de werknemers, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat in de gebruiksvoorwaarden de toepassing van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen wordt voorgeschreven;

de gevolgen voor in het water levende organismen, niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen, regenwormen en andere bodemmacro-organismen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de toelatingsvoorwaarden zo nodig risicobeperkende maatregelen omvatten;

de bescherming van honingbijen, met name bij spuittoepassingen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de toelatingsvoorwaarden zo nodig risicobeperkende maatregelen omvatten.

De betrokken lidstaten moeten verzoeken om overlegging van:

informatie voor de verdere beoordeling van het risico voor toedieners en werknemers;

informatie voor de verdere beoordeling van het risico voor vogels en zoogdieren.

Zij zorgen ervoor dat de kennisgever dergelijke gegevens en informatie ter bevestiging van de risicobeoordeling binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn aan de Commissie verstrekt.

223

Metazachloor

CAS-nr. 67129-08-2

CIPAC-nr. 411

2-Chloor-N-(pyrazool-1-ylmethyl)aceet-2′,6′-xylidide

≥ 940 g/kg

De verontreiniging tolueen wordt uit toxicologisch oogpunt als problematisch beschouwd en hiervoor is een maximumgehalte van 0,01 % vastgesteld.

1 augustus 2009

31 juli 2019

DEEL A

De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide, waarbij slechts elke drie jaar op hetzelfde perceel maximaal 1,0 kg/ha mag worden toegepast.

DEEL B

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over metazachloor (en met name met de aanhangsels I en II), dat op 26 september 2008 door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd.

Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan:

de veiligheid van de toedieners, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat in de gebruiksvoorwaarden de toepassing van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen wordt voorgeschreven;

de bescherming van in het water levende organismen;

de bescherming van het grondwater, wanneer de werkzame stof wordt gebruikt in qua bodemgesteldheid en/of klimatologische omstandigheden kwetsbare gebieden.

De toelatingsvoorwaarden moeten risicobeperkende maatregelen omvatten en er moeten zo nodig monitoringprogramma's worden opgezet om mogelijke grondwaterverontreiniging met de metabolieten 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 en 479M12 in kwetsbare gebieden te controleren.

Als metazachloor overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG wordt ingedeeld als „carcinogene effecten zijn niet uitgesloten”, verzoeken de betrokken lidstaten om overlegging van nadere informatie over de relevantie van de metabolieten 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 en 479M12 ten aanzien van kanker.

Zij zorgen ervoor dat de kennisgevers die informatie binnen zes maanden na de kennisgeving van een dergelijke indelingsbeslissing aan de Commissie verstrekken.”


(1)  Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.


II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

Raad

16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/92


BESLUIT VAN DE RAAD

van 8 december 2008

houdende wijziging van zijn reglement van orde

(2008/945/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 207, lid 3, eerste alinea,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name op artikel 121, lid 3,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name op artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 1,

Gelet op bijlage III, artikel 2, lid 2, van het reglement van orde van de Raad (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 11, lid 5, van het reglement van orde van de Raad (hierna het „reglement van orde” genoemd) is bepaald dat bij de aanneming van een besluit door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, indien een lid van de Raad daarom verzoekt, wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen, op basis van de in artikel 1 van bijlage III vermelde bevolkingscijfers ten minste 62 % van de totale bevolking van de Europese Unie vertegenwoordigen.

(2)

In artikel 2, lid 2, van bijlage III bij het reglement van orde, inzake de toepassingsvoorschriften voor de bepalingen betreffende de stemmenweging in de Raad, is bepaald dat de Raad de in artikel 1 vermelde cijfers actualiseert per 1 januari van elk jaar, overeenkomstig de gegevens die op 30 september van het voorgaande jaar ter beschikking van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen zijn.

(3)

Het reglement van orde moet voor 2009 dienovereenkomstig worden aangepast,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage III bij het reglement van orde wordt artikel 1 vervangen door:

„Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 205, lid 4, van het EG-Verdrag, artikel 118, lid 4, van het Euratom-Verdrag alsmede artikel 23, lid 2, derde alinea, en artikel 34, lid 3, van het EU-Verdrag, gelden met betrekking tot de totale bevolkingsomvang van elke lidstaat voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2009 de volgende cijfers:

Lidstaat

Bevolking

(× 1 000)

Duitsland

82 217,8

Frankrijk

63 753,1

Verenigd Koninkrijk

61 224,1

Italië

59 619,3

Spanje

45 283,3

Polen

38 115,6

Roemenië

21 528,6

Nederland

16 405,4

Griekenland

11 213,8

België

10 666,9

Portugal

10 617,6

Tsjechië

10 381,1

Hongarije

10 045,4

Zweden

9 182,9

Oostenrijk

8 331,9

Bulgarije

7 640,2

Denemarken

5 475,8

Slowakije

5 401,0

Finland

5 300,5

Ierland

4 401,3

Litouwen

3 366,4

Letland

2 270,9

Slovenië

2 025,9

Estland

1 340,9

Cyprus

789,3

Luxemburg

483,8

Malta

410,3

Totaal

497 493,1

drempel (62 %)

308 445,7”.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2009.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 december 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

B. KOUCHNER


(1)  Besluit 2006/683/EG, Euratom van de Raad van 15 september 2006 houdende aanneming van zijn reglement van orde (PB L 285 van 16.10.2006, blz. 47).


Commissie

16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/94


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2008

ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de quarantainevoorschriften voor aquacultuurdieren

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7905)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/946/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (1), en met name op artikel 10, lid 3, tweede alinea, en lid 4, eerste alinea,

Gelet op Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (2), en met name op artikel 25 en artikel 61, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG moeten aquacultuurdieren die behoren tot soorten die gevoelig zijn voor in deel II van bijlage IV bij die richtlijn opgenomen ziekten en die in vrij van een specifieke ziekte verklaarde lidstaten, gebieden of compartimenten worden binnengebracht voor de kweek of om in het wild te worden uitgezet, afkomstig zijn uit lidstaten, gebieden of compartimenten die ook vrij van die ziekte zijn verklaard. Overeenkomstig artikel 44, lid 4, van die richtlijn geldt hetzelfde voor gebieden waar een bewakings- en uitroeiingsprogramma voor een specifieke ziekte wordt uitgevoerd.

(2)

Overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG moeten ziektedragende soorten (vectorsoorten) die de overdracht van in deel II van bijlage IV bij die richtlijn opgenomen ziekten kunnen veroorzaken en die in vrij van een specifieke ziekte verklaarde lidstaten, gebieden of compartimenten worden binnengebracht voor de kweek of om in het wild te worden uitgezet, afkomstig zijn uit andere lidstaten, gebieden of compartimenten die vrij van die ziekte zijn verklaard, of gedurende een passende tijd in quarantainevoorzieningen worden gehouden in water dat vrij is van het desbetreffende pathogeen, indien uit de beschikbare wetenschappelijke gegevens of praktische ervaring is gebleken dat dit volstaat om het risico van overdracht van de specifieke ziekte tot een voor het voorkómen van de overdracht van de betrokken ziekte aanvaardbaar niveau terug te brengen. Overeenkomstig artikel 44, lid 4, van Richtlijn 2006/88/EG geldt hetzelfde voor gebieden waar een bewakings- en uitroeiingsprogramma voor een specifieke ziekte wordt uitgevoerd.

(3)

Een lijst van mogelijke vectorsoorten die de overdracht van in deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG opgenomen ziekten kunnen veroorzaken, inclusief de voorwaarden waaronder die soorten als vectoren voor de uitvoering van artikel 17 van die richtlijn moeten worden beschouwd, is vastgesteld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten (3).

(4)

Artikel 20, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG bepaalt in afwijking van artikel 16 van die richtlijn dat wilde waterdieren van voor in deel II van bijlage IV bij die richtlijn opgenomen ziekten gevoelige soorten, die in niet ziektevrij verklaarde lidstaten, gebieden of compartimenten gevangen zijn, onder toezicht van de bevoegde autoriteit gedurende een periode die lang genoeg is om het risico van overdracht van de ziekte tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, in daartoe geschikte voorzieningen in quarantaine worden geplaatst, voordat zij kunnen worden uitgezet in lidstaten, gebieden of compartimenten die vrij verklaard zijn van die ziekte. Overeenkomstig artikel 44, lid 4, van Richtlijn 2006/88/EG geldt hetzelfde voor gebieden waar een bewakings- en uitroeiingsprogramma voor een specifieke ziekte wordt uitgevoerd.

(5)

Overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van Verordening (EG) nr. 1251/2008 mogen dieren van vectorsoorten en wilde waterdieren die bestemd zijn voor de kweek, heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven en open siervoorzieningen, en tot gevoelige soorten behorende waterdieren voor sierdoeleinden die bestemd zijn voor gesloten siervoorzieningen in vrij van een specifieke ziekte verklaarde lidstaten, gebieden of compartimenten of in gebieden waar een bewakings- of uitroeiingsprogramma voor een specifieke ziekte wordt uitgevoerd, worden ingevoerd zonder dat zij afkomstig hoeven te zijn van ziektevrije gebieden, indien zij overeenkomstig Richtlijn 2006/88/EG gedurende een passende periode in quarantaine zijn geplaatst. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, eerste streepje, van Richtlijn 91/496/EEG mag de quarantaine in een derde land worden uitgevoerd.

(6)

Om ervoor te zorgen dat de quarantaine wordt uitgevoerd op een wijze die het risico van overdracht van de in deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG opgenomen ziekten tot een aanvaardbaar niveau beperkt, moeten uitvoeringsvoorschriften voor de quarantaine worden vastgesteld.

(7)

De quarantainevoorzieningen in de Gemeenschap vallen onder de definitie van „aquacultuurproductiebedrijf” in artikel 3, lid 1, onder c), van Richtlijn 2006/88/EG. In het belang van de diergezondheidssituatie in de Gemeenschap moeten de quarantainevoorzieningen in derde landen voldoen aan voorschriften die gelijkwaardig zijn aan die welke in Richtlijn 2006/88/EG voor aquacultuurproductiebedrijven zijn vastgesteld.

(8)

Wanneer de quarantaine in de Gemeenschap wordt uitgevoerd, is het van vitaal belang dat het vervoer van de zendingen aquacultuurdieren naar de quarantainevoorziening wordt gemonitord om ervoor te zorgen dat de in quarantaine te plaatsen dieren direct op veilige wijze naar de quarantainevoorziening worden vervoerd.

(9)

Quarantainevoorzieningen moeten zodanig worden gebouwd en beheerd dat de verspreiding van ziekten tussen quarantaine-eenheden en tussen de quarantainevoorzieningen en andere aquacultuurproductiebedrijven wordt voorkomen.

(10)

Bepaalde activiteiten in verband met quarantaine in de Gemeenschap vallen onder de definitie van „officiële controles” in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (4). Voor de kosten in verband met quarantaine in de Gemeenschap geldt daarom artikel 27 van die verordening, waarin wordt bepaald dat de lidstaten vergoedingen of heffingen kunnen innen ter dekking van de kosten van officiële controles.

(11)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

HOOFDSTUK I

ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

Deze beschikking stelt de voorschriften voor de quarantaine vast, waarin wordt voorzien in:

a)

de artikelen 17 en 20 van Richtlijn 2006/88/EEG; en

b)

hoofdstuk IV van Verordening (EG) nr. 1251/2008 en de in bijlage IV bij die verordening vastgestelde modelcertificaten.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder:

1.

„quarantainevoorziening”: een voorziening:

a)

waarin de quarantaine van aquacultuurdieren wordt uitgevoerd;

b)

die een of meer quarantaine-eenheden bevat; en

c)

die door een bevoegde autoriteit in de zin van artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 882/2004 is erkend en geregistreerd als een quarantainevoorziening overeenkomstig de artikelen 4 en 6 van Richtlijn 2006/88/EG, en die voldoet aan de in bijlage I bij deze beschikking vastgestelde minimumvoorwaarden voor quarantainevoorzieningen;

2.

„quarantaine-eenheid”: een operationeel en fysiek afgescheiden eenheid van een quarantainevoorziening, die alleen aquacultuurdieren van dezelfde zending met dezelfde gezondheidsstatus, en, indien nodig, verklikkeraquacultuurdieren bevat;

3.

„verklikkeraquacultuurdieren”: aquacultuurdieren die worden gebruikt als diagnosehulpmiddel tijdens de quarantaine;

4.

„in de lijst opgenomen ziekten”: ziekten die zijn opgenomen in de lijst van deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG;

5.

„erkende gekwalificeerde deskundige inzake de gezondheid van waterdieren”: een gekwalificeerde deskundige inzake de gezondheid van waterdieren die door de bevoegde autoriteit is aangewezen om in haar naam specifieke officiële controles in quarantainevoorzieningen uit te voeren.

HOOFDSTUK II

QUARANTAINE VAN AQUACULTUURDIEREN IN DERDE LANDEN

Artikel 3

Invoervoorwaarden

Wanneer quarantaine een voorwaarde is voor de invoer in de Gemeenschap van zendingen aquacultuurdieren overeenkomstig hoofdstuk IV van Verordening (EG) nr. 1251/2008, mogen die zendingen alleen in de Gemeenschap worden ingevoerd als aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 4

Quarantainevoorwaarden in derde landen

1.   De quarantaine moet zijn uitgevoerd in een quarantainevoorziening, als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder c).

2.   De quarantainevoorziening moet onder het toezicht staan van de bevoegde autoriteit en die autoriteit moet:

a)

de gebouwen van de quarantainevoorziening ten minste eens per jaar bezoeken;

b)

ervoor zorgen dat de quarantainevoorziening aan de voorwaarden van deze beschikking voldoet;

c)

de activiteiten van de erkende gekwalificeerde deskundige inzake de gezondheid van waterdieren controleren; en

d)

nagaan of voldaan wordt aan de voorwaarden voor de erkenning.

3.   Op de aquacultuurdieren zijn de quarantainebepalingen van toepassing die zijn vastgesteld in de volgende artikelen:

a)

in het geval van gevoelige soorten, de artikelen 13, 14 en 15;

b)

in het geval van vectorsoorten, de artikelen 16 en 17.

4.   De aquacultuurdieren mogen alleen met schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteit uit quarantaine worden vrijgegeven.

Artikel 5

Erkenning van quarantainevoorzieningen in derde landen

1.   Om door de bevoegde autoriteit te worden erkend, moeten quarantainevoorzieningen voldoen aan:

a)

bepalingen die ten minste gelijkwaardig zijn aan de erkenningsvoorwaarden van artikel 5 van Richtlijn 2006/88/EG;

b)

de in bijlage I bij deze beschikking vastgestelde minimumvoorwaarden voor quarantainevoorzieningen.

2.   Aan elke erkende quarantainevoorziening moet een registratienummer worden toegekend.

3.   Er moet een lijst van de erkende quarantainevoorzieningen worden opgesteld en aan de Commissie worden meegedeeld.

Artikel 6

Opschorting en intrekking van de erkenning van quarantainevoorzieningen in derde landen

1.   Wanneer de bevoegde autoriteit ervan in kennis is gesteld dat de aanwezigheid van een of meer in de lijst opgenomen ziekten in een quarantainevoorziening wordt vermoed, moet zij:

a)

de erkenning van die voorziening onmiddellijk opschorten;

b)

ervoor zorgen dat overeenkomstig punt 3 van bijlage II de nodige maatregelen worden genomen om het vermoeden te bevestigen of te weerleggen.

2.   Een opschorting overeenkomstig lid 1 mag pas worden opgeheven als:

a)

het vermoeden van de aanwezigheid van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) officieel is weerlegd, of

b)

de uitroeiing van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) in de quarantainevoorziening met succes is voltooid en de desbetreffende quarantaine-eenheden zijn gereinigd en ontsmet.

3.   De erkenning van een quarantainevoorziening moet onmiddellijk door de bevoegde autoriteit worden ingetrokken wanneer de voorziening niet langer voldoet aan de in artikel 5, lid 1, vastgestelde voorwaarden.

De Commissie moet daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld.

Artikel 7

Lijsten van quarantainevoorzieningen

De Commissie verstrekt aan de lidstaten alle nieuwe en bijgewerkte lijsten van quarantainevoorzieningen die zij overeenkomstig artikel 5, lid 3, ontvangt en maakt deze bekend.

HOOFDSTUK III

QUARANTAINE VAN AQUACULTUURDIEREN IN DE GEMEENSCHAP

Artikel 8

Verklaring

1.   Wanneer in de Gemeenschap ingevoerde zendingen aquacultuurdieren bestemd zijn voor quarantaine in de Gemeenschap, legt de importeur of zijn vertegenwoordiger een door de voor de quarantainevoorziening verantwoordelijke persoon ondertekende schriftelijke verklaring over, waarin wordt bevestigd dat de aquacultuurdieren voor quarantaine zullen worden aanvaard.

2.   De in lid 1 bedoelde verklaring:

a)

wordt opgesteld in ten minste één officiële taal van de lidstaat van de grensinspectiepost waar de veterinaire controles worden uitgevoerd; die lidstaat kan echter het gebruik van een andere officiële taal van de Gemeenschap toestaan, waarbij de verklaring zo nodig vergezeld gaat van een officiële vertaling in een van zijn officiële talen;

b)

bevat het registratienummer van de quarantainevoorziening.

3.   De in lid 1 bedoelde verklaring:

a)

wordt aan de grensinspectiepost overgelegd vóór de aankomst van de zending; of

b)

wordt aan de grensinspectiepost door de importeur of zijn vertegenwoordiger bezorgd voordat de aquacultuurdieren uit die post worden vrijgegeven.

Artikel 9

Direct vervoer van aquacultuurdieren naar quarantainevoorzieningen

Wanneer in de Gemeenschap ingevoerde zendingen aquacultuurdieren bestemd zijn voor quarantaine in de Gemeenschap, worden zij direct van de grensinspectiepost naar de quarantainevoorziening vervoerd.

Wanneer voor dat vervoer voertuigen worden gebruikt, worden deze door de officiële dierenarts van de grensinspectiepost met een onvervalsbaar zegel verzegeld.

Artikel 10

Monitoring van het vervoer van aquacultuurdieren

1.   Wanneer in de Gemeenschap ingevoerde zendingen aquacultuurdieren bestemd zijn voor quarantaine in de Gemeenschap:

a)

stelt de officiële dierenarts van de grensinspectiepost de bevoegde autoriteit van de quarantainevoorziening binnen één werkdag na de datum van aankomst van de zending in de grensinspectiepost in kennis van de plaats van herkomst en de plaats van bestemming van de zending via het geïnformatiseerde systeem, bedoeld in artikel 20, lid 1, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad (5) („het Traces-systeem”);

b)

stelt de voor de quarantainevoorziening verantwoordelijke persoon binnen één werkdag na de datum van aankomst van de zending in de quarantainevoorziening de bevoegde autoriteit van die voorziening in kennis van de aankomst van de zending;

c)

stelt de bevoegde autoriteit van de quarantainevoorziening binnen drie werkdagen na de datum van aankomst van de zending in die voorziening de officiële dierenarts van de grensinspectiepost die haar in kennis heeft gesteld van de verzending van de zending, als bedoeld onder a), via het Traces-systeem in kennis van de aankomst van de zending.

2.   Als aan de bevoegde autoriteit van de grensinspectiepost wordt bevestigd dat de aquacultuurdieren die volgens de verklaring bestemd waren voor een quarantainevoorziening in de Gemeenschap niet binnen drie werkdagen na de geraamde datum van aankomst op hun bestemming zijn aangekomen, neemt de bevoegde autoriteit passende maatregelen.

Artikel 11

Quarantainevoorwaarden in de Gemeenschap

Wanneer quarantaine in de Gemeenschap een voorwaarde is voor het in de handel brengen van zendingen aquacultuurdieren overeenkomstig artikel 17 of 20 van Richtlijn 2006/88/EG of voor de invoer van dergelijke zendingen in de Gemeenschap overeenkomstig hoofdstuk IV van Verordening (EG) nr. 1251/2008, moeten de zendingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

a)

de quarantaine moet gedurende de gehele quarantaineperiode worden uitgevoerd in dezelfde quarantainevoorziening in de Gemeenschap;

b)

op de aquacultuurdieren zijn de quarantainebepalingen van toepassing die zijn vastgesteld in de volgende artikelen:

i)

in het geval van gevoelige soorten, de artikelen 13, 14 en 15;

ii)

in het geval van vectorsoorten, de artikelen 16 en 17;

c)

de aquacultuurdieren mogen alleen met schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteit uit quarantaine worden vrijgegeven.

Artikel 12

Maatregelen ingeval de aanwezigheid van een in de lijst opgenomen ziekte wordt vermoed of bevestigd

1.   Als tijdens de quarantaine de aanwezigheid van een of meer in de lijst opgenomen ziekten in de quarantainevoorziening wordt vermoed, neemt de bevoegde autoriteit de volgende maatregelen:

a)

zij neemt passende monsters en analyseert deze overeenkomstig punt 3 van bijlage II;

b)

zij ziet erop toe dat in afwachting van de laboratoriumresultaten geen aquacultuurdieren in de quarantainevoorziening worden binnengebracht of daaruit worden weggebracht.

2.   Als tijdens de quarantaine de aanwezigheid van een of meer in de lijst opgenomen ziekten wordt bevestigd, zorgt de bevoegde autoriteit ervoor dat:

a)

alle aquacultuurdieren in de betrokken quarantaine-eenheden worden verwijderd en vernietigd, rekening houdend met het risico van verspreiding van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n);

b)

de betrokken quarantaine-eenheden worden gereinigd en ontsmet;

c)

geen aquacultuurdieren in de betrokken quarantaine-eenheden worden binnengebracht gedurende een periode van 15 dagen na de eindreiniging en -ontsmetting;

d)

het water in de betrokken quarantaine-eenheden zodanig wordt behandeld dat de voor de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) verantwoordelijke ziekteverwekkers effectief worden geïnactiveerd.

3.   In afwijking van lid 2, onder a), mag de bevoegde autoriteit het in de handel brengen van de in de quarantainevoorziening gehouden aquacultuurdieren en producten daarvan toestaan, mits de gezondheidsstatus van de waterdieren op de plaats van bestemming ten aanzien van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) niet in gevaar wordt gebracht.

4.   De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de uit hoofde van dit artikel genomen maatregelen.

HOOFDSTUK IV

QUARANTAINEBEPALINGEN

AFDELING 1

Gevoelige soorten

Artikel 13

Duur van de quarantaine voor gevoelige soorten

1.   Vissen worden ten minste 60 dagen in quarantaine geplaatst.

2.   Schaaldieren worden ten minste 40 dagen in quarantaine geplaatst.

3.   Weekdieren worden ten minste 90 dagen in quarantaine geplaatst.

Artikel 14

Onderzoek, bemonstering, tests en diagnose

1.   Om de afwezigheid van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) aan te tonen worden het onderzoek, de bemonstering, de tests en de diagnose, als bedoeld in bijlage II, met negatieve resultaten uitgevoerd.

2.   Er mogen verklikkeraquacultuurdieren voor het onderzoek, de bemonstering, de tests en de diagnose worden gebruikt, behalve wanneer voor besmetting met Marteilia refringens gevoelige soorten in quarantaine worden geplaatst.

3.   De bevoegde autoriteit bepaalt het aantal te gebruiken verklikkeraquacultuurdieren, rekening houdend met het aantal gehouden aquacultuurdieren, de grootte van de quarantaine-eenheid en de kenmerken van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) en soorten.

4.   De verklikkeraquacultuurdieren:

a)

behoren tot voor de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) gevoelige soorten en bevinden zich, zo mogelijk en rekening houdend met hun levensomstandigheden, in de meest gevoelige levensstadia;

b)

zijn afkomstig uit een lidstaat, gebied of compartiment, of uit een derde land of deel daarvan, dat/die vrij is verklaard van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n);

c)

zijn niet tegen de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) gevaccineerd;

d)

worden onmiddellijk vóór of na aankomst van de in quarantaine te plaatsen aquacultuurdieren in de quarantaine-eenheid geplaatst en worden onder dezelfde zoötechnische en omgevingsomstandigheden met die dieren in contact gehouden.

Artikel 15

Inspectie

De bevoegde autoriteit inspecteert de quarantaineomstandigheden ten minste aan het begin en het einde van de quarantaineperiode van elke zending aquacultuurdieren.

Wanneer de bevoegde autoriteit deze inspecties uitvoert:

a)

ziet zij erop toe dat de omgevingsomstandigheden aanwezig zijn die bevorderlijk zijn voor de detectie in het laboratorium van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n);

b)

onderzoekt zij de sterfgevallen tijdens de quarantaine;

c)

controleert zij zo nodig de aquacultuurdieren in de quarantaine-eenheden.

AFDELING 2

Vectorsoorten

Artikel 16

Quarantainebepalingen van toepassing op vectorsoorten

1.   Vectorsoorten worden ten minste 30 dagen in quarantaine geplaatst.

2.   Het water van de quarantaine-eenheid wordt ten minste een keer per dag ververst.

Artikel 17

Inspectie

De bevoegde autoriteit inspecteert de quarantaineomstandigheden ten minste aan het begin en het einde van de quarantaineperiode van elke zending aquacultuurdieren.

Wanneer de bevoegde autoriteit deze inspecties uitvoert:

a)

onderzoekt zij de sterfgevallen tijdens de quarantaine;

b)

controleert zij zo nodig de aquacultuurdieren in de quarantaine-eenheden.

HOOFDSTUK V

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

Overgangsbepaling

In afwachting van de goedkeuring van de overeenkomstig artikel 49, lid 3, van Richtlijn 2006/88/EG vast te stellen diagnosemethoden worden tests op de monsters die zijn genomen om de afwezigheid van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) tijdens de quarantaine aan te tonen, uitgevoerd overeenkomstig de diagnosemethoden die zijn vastgesteld in het voor elke in de lijst opgenomen ziekte overeenkomstige hoofdstuk van de laatste versie van de Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals van de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE).

Artikel 19

Datum van toepassing

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 20

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 december 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.

(2)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.

(3)  Zie bladzijde 41 van dit Publicatieblad.

(4)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(5)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.


BIJLAGE I

Minimumvoorwaarden voor quarantainevoorzieningen

DEEL A

Bouw- en uitrustingsvoorwaarden

1.

De quarantainevoorziening moet een gebouw zijn dat van andere quarantainevoorzieningen, andere kwekerijen en andere kweekgebieden van weekdieren is gescheiden door een afstand die door de bevoegde autoriteit wordt vastgesteld op grond van een risicobeoordeling die rekening houdt met de epidemiologie van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n). Een quarantainevoorziening mag echter gelegen zijn binnen een kwekerij of een kweekgebied van weekdieren.

2.

De quarantaine-eenheden moeten zodanig worden gebouwd dat een uitwisseling van water tussen de eenheden niet mogelijk is. Bovendien moet het wateruitlaatsysteem van elke quarantaine-eenheid zodanig worden ontworpen dat elke mogelijke kruisbesmetting tussen quarantaine-eenheden of andere eenheden van dezelfde kwekerij of hetzelfde kweekgebied van weekdieren wordt voorkomen.

3.

De watertoevoer van de quarantaine-eenheden moet vrij zijn van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n).

4.

Wanneer het waterafvoersysteem van de quarantaine-eenheden is gelegen in een lidstaat, een gebied, een compartiment of een derde land of een deel daarvan, die/dat vrij is verklaard van een in de lijst opgenomen ziekte of waar een bewakings- of uitroeiingsprogramma voor een in de lijst opgenomen ziekte wordt uitgevoerd, moet het beschikken over een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd effluentbehandelingssysteem. Het effluentbehandelingssysteem moet:

a)

al het effluentwater en afval dat binnen de quarantaine-eenheid wordt geproduceerd zodanig behandelen dat de voor de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) verantwoordelijke ziekteverwekkers effectief worden geïnactiveerd;

b)

zijn uitgerust met volledig betrouwbare veiligheidssystemen om een continue werking en een volledige inperking te waarborgen.

5.

De quarantaine-eenheden moeten zodanig worden gebouwd dat het contact wordt voorkomen met andere dieren die de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) kunnen verspreiden.

6.

Alle uitrusting moet zodanig worden gebouwd dat zij kan worden gereinigd en ontsmet en er moet geschikte apparatuur beschikbaar zijn voor de reiniging en de ontsmetting.

7.

Er moeten hygiënebarrières worden geïnstalleerd aan alle in- en uitgangen van de quarantainevoorziening en de verschillende eenheden daarvan.

8.

Elke quarantaine-eenheid moet beschikken over haar eigen uitrusting om kruisbesmetting tussen de verschillende quarantaine-eenheden te vermijden.

DEEL B

Beheersvoorwaarden

1.

De aquacultuurproductiebedrijf-exploitant van de quarantainevoorziening moet zich door middel van een contract of een rechtsinstrument verzekeren van de diensten van een erkende gekwalificeerde deskundige inzake de gezondheid van waterdieren.

2.

Voor elke zending in quarantaine geplaatste aquacultuurdieren:

a)

moet de quarantaine-eenheid worden gereinigd en ontsmet en daarna gedurende ten minste zeven dagen vrij van aquacultuurdieren worden gehouden voordat een nieuwe zending wordt binnengebracht;

b)

begint de quarantaineperiode pas wanneer de laatste aquacultuurdieren van de zending worden binnengebracht.

3.

Er worden passende maatregelen genomen om kruisbesmetting tussen binnenkomende en buitengaande zendingen te voorkomen.

4.

Onbevoegden hebben geen toegang tot de quarantainevoorziening.

5.

Alle personen die de quarantainevoorziening betreden, moeten beschermende kleding, inclusief beschermend schoeisel, dragen.

6.

Er mogen geen contacten tussen personeel of materieel plaatsvinden die een besmetting kunnen veroorzaken tussen quarantainevoorzieningen of quarantaine-eenheden of tussen quarantainevoorzieningen en kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren.

7.

Onmiddellijk na ontvangst moeten de voertuigen en de apparatuur, inclusief tanks, containers en water, zodanig worden behandeld dat de voor de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) verantwoordelijke ziekteverwekkers effectief worden geïnactiveerd.

8.

Dode aquacultuurdieren en aquacultuurdieren die klinische ziektesymptomen vertonen, moeten klinisch worden geïnspecteerd door een erkende gekwalificeerde deskundige inzake de gezondheid van waterdieren en een representatieve selectie van dode aquacultuurdieren en aquacultuurdieren die klinische ziektesymptomen vertonen, moet in een door de bevoegde autoriteit aangewezen laboratorium worden onderzocht.

9.

De nodige onderzoek-, bemonsterings- en diagnosemethoden moeten worden uitgevoerd in overleg met en onder toezicht van de bevoegde autoriteit.

10.

Behoudens de registratieverplichtingen, als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2006/88/EG, moet de quarantainevoorziening een register bijhouden van:

a)

tijden van binnenkomst/vertrek van het personeel;

b)

behandeling van binnenkomend water en van effluentwater, indien van toepassing;

c)

abnormale omstandigheden die van invloed zijn op de quarantaine (stroomonderbrekingen, schade aan gebouwen of slechte weersomstandigheden);

d)

data en resultaten van voor de uitvoering van tests ingediende monsters.


BIJLAGE II

Onderzoek, bemonstering, testen en diagnose van aquacultuurdieren

1.

Bij het onderzoek, de bemonstering, het testen en de diagnose van aquacultuurdieren wordt ervoor gezorgd dat de omgevingsomstandigheden die bevorderlijk zijn voor de detectie van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) tijdens de gehele quarantaineperiode in de quarantainevoorziening aanwezig zijn.

2.

Tijdens de quarantaine worden de volgende aquacultuurdieren bemonsterd binnen 15 dagen vóór de datum waarop de quarantaineperiode afloopt:

a)

wanneer verklikkeraquacultuurdieren worden gebruikt, moeten monsters van al deze dieren worden genomen;

b)

wanneer geen verklikkeraquacultuurdieren worden gebruikt, moeten monsters van een relevant aantal aquacultuurdieren worden genomen om te zorgen voor de detectie van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) met een betrouwbaarheid van 95 % als de aangenomen prevalentie 10 % bedraagt (nooit minder dan 10 dieren).

3.

Onverminderd artikel 18 moeten de tijdens de quarantaine genomen monsters in door de bevoegde autoriteit aangewezen laboratoria worden getest onder gebruikmaking van overeenkomstig artikel 49, lid 3, van Richtlijn 2006/88/EG vast te stellen diagnosemethoden.


III Besluiten op grond van het EU-Verdrag

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/102


KADERBESLUIT 2008/947/JBZ VAN DE RAAD

van 27 november 2008

inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 31, lid 1, onder a) en c), en artikel 34, lid 2, onder b),

Gezien het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europese Unie stelt zich ten doel een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen. Daartoe is vereist dat alle lidstaten in wezen dezelfde opvatting hebben van vrijheid, veiligheid en recht, die stoelt op de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en rechtsstatelijkheid.

(2)

De politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie moet alle burgers een hoge mate van veiligheid bieden. Een van de hoekstenen hiervan is het beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen, dat in de conclusies van de Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999 is vastgelegd en is bekrachtigd in het Haags Programma ter versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie van 4 en 5 november 2004 (3). In het programma van maatregelen van 29 november 2000, aangenomen om uitvoering te geven aan het beginsel van wederzijdse erkenning van strafrechtelijke vonnissen, heeft de Raad zich uitgesproken voor samenwerking op het gebied van voorwaardelijke straffen en voorwaardelijke invrijheidsstelling.

(3)

Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie (4), betreft de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen. Er is behoefte aan verdere gemeenschappelijke voorschriften, met name voor het geval waarin toezicht op proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen is opgelegd jegens personen die hun vaste en wettige verblijfplaats niet in de beslissingsstaat hebben.

(4)

Het Verdrag van de Raad van Europa van 30 november 1964 inzake het toezicht op voorwaardelijk veroordeelden of voorwaardelijk in vrijheid gestelden is door slechts twaalf lidstaten, soms met talrijke voorbehouden, bekrachtigd. Dit kaderbesluit is een effectiever instrument, omdat het op het beginsel van wederzijdse erkenning berust en alle lidstaten eraan deelnemen.

(5)

Dit kaderbesluit eerbiedigt de grondrechten en voldoet aan de beginselen die zijn erkend in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en zijn weergegeven in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name in hoofdstuk VI. Niets in dit kaderbesluit staat eraan in de weg dat de erkenning van een vonnis en/of het toezicht op een proeftijdvoorwaarde of alternatieve straf kan worden geweigerd, indien er objectieve redenen bestaan om aan te nemen dat de proeftijdvoorwaarde of alternatieve straf is opgelegd om de betrokkene te bestraffen op grond van zijn geslacht, ras, godsdienst, etnische afstamming, nationaliteit, taal, politieke overtuiging of seksuele geaardheid, of dat de positie van die persoon op een van deze gronden kan worden aangetast.

(6)

Dit kaderbesluit laat de toepassing door de lidstaten van hun grondwettelijke bepalingen betreffende een eerlijke rechtsgang, vrijheid van vereniging, vrijheid van drukpers, vrijheid van meningsuiting in andere media en de vrijheid van godsdienst onverlet.

(7)

De bepalingen van dit kaderbesluit dienen te worden toegepast in overeenstemming met het recht van de burgers van de Unie om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, neergelegd in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

(8)

De wederzijdse erkenning van, alsook het toezicht op voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en beslissingen inzake voorwaardelijke invrijheidsstelling is erop gericht de resocialisatiekansen van de veroordeelde te vergroten, doordat hem de mogelijkheid wordt geboden familiale, taalkundige, culturele of andere banden te onderhouden. Doel is daarnaast de verbetering van het toezicht op de naleving van proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen, om recidive te voorkomen en aldus de nodige aandacht te schenken aan de bescherming van slachtoffers en de gemeenschap in het algemeen.

(9)

Er zijn verschillende soorten proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen die de lidstaten gemeen hebben en ten aanzien waarvan zij in beginsel bereid zijn toezicht uit te oefenen. Behoudens de in dit kaderbesluit bepaalde uitzonderingsgevallen, dient het toezicht op de bewuste categorieën maatregelen en straffen een verplichtend karakter te hebben. Elke lidstaat kan verklaren dat hij bereid is om daarnaast op andere soorten proeftijdvoorwaarden en/of alternatieve straffen toe te zien.

(10)

Tot de proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen waarvoor in beginsel een toezichtplicht geldt, behoren, onder meer, voorschriften betreffende het gedrag (zoals een verbod op alcoholconsumptie), de woonplaats (zoals het verplicht veranderen van woonplaats bij huiselijk geweld), een opleiding (zoals het verplicht volgen van een cursus veilig rijden), de vrijetijdsbesteding (zoals het verbod een bepaalde sport te beoefenen of een sportevenement bij te wonen) en beperkingen op of voorwaarden inzake de beroepsuitoefening (zoals het verplicht veranderen van werkomgeving; deze verplichting omvat niet het toezicht op een aan betrokkene als onderdeel van de straf opgelegde ontzetting van de uitoefening van een beroep).

(11)

Zo mogelijk kan, overeenkomstig de nationale wetgeving en procedures, ten aanzien van proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen gebruik worden gemaakt van elektronisch toezicht.

(12)

De lidstaat waar de betrokkene is gevonnist kan een vonnis en, in voorkomend geval, een proeftijdbeslissing toezenden aan de lidstaat waar de gevonniste persoon zijn vaste en wettige verblijfplaats heeft, met het oog op de erkenning daarvan en met het oog op het toezicht op de in het vonnis en/of de proeftijdbeslissing vervatte proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen.

(13)

Over de toezending van het vonnis en, in voorkomend geval, van de proeftijdbeslissing aan een andere lidstaat dient per geval te worden beslist door de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat; daarbij worden onder meer de overeenkomstig artikel 5, lid 4, gedane mededelingen en de overeenkomstig artikel 10, lid 4, en artikel 14, lid 3, afgelegde verklaringen in aanmerking genomen.

(14)

Het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing kunnen tevens aan een andere lidstaat dan die waar de gevonniste persoon verblijft, worden toegezonden, mits de bevoegde autoriteit van die tenuitvoerleggingsstaat, overeenkomstig hetgeen daaromtrent is bepaald in de verklaring die hij op grond van dit kaderbesluit heeft afgelegd, daarin toestemt. De toestemming kan met name met het oog op sociale reclassering worden verleend, indien de gevonniste persoon voornemens is om, zonder verlies van zijn verblijfsrecht, zich te begeven naar een lidstaat waar hem een arbeidsovereenkomst is aangeboden, waar hij een familielid met wettelijke en gewone verblijfplaats heeft, of waar hij onderwijs of een opleiding overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving wil gaan volgen.

(15)

De lidstaten moeten ten aanzien van de erkenning van een vonnis en, in voorkomend geval, van een proeftijdbeslissing het nationale recht en de nationale procedures toepassen. Ten aanzien van een vonnis, houdende een voorwaardelijke opschorting van de strafoplegging of een alternatieve straf, dat niet voorziet in een vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel die bij niet-naleving van de opgelegde verplichtingen of instructies ten uitvoer moet worden gelegd, kan de erkenning betekenen dat de lidstaat die een verklaring overeenkomstig dit kaderbesluit heeft afgelegd, ermee instemt toezicht te houden op de proeftijdvoorwaarden of de alternatieve straffen, en geen andere verantwoordelijkheid aanvaardt dan de vervolgbeslissing te nemen die bestaat uit een wijziging van de verplichtingen of instructies uit de proeftijdvoorwaarde of alternatieve straf, dan wel van de duur van de proeftijd. De erkenning heeft in dat geval dus geen ander gevolg dan dat de tenuitvoerleggingsstaat zulk een vervolgbeslissing kan geven.

(16)

Een lidstaat mag de erkenning van een vonnis en, in voorkomend geval, een proeftijdbeslissing weigeren, indien het vonnis een persoon betreft die niet schuldig is bevonden, zoals in geval van een geesteszieke, en het vonnis of, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing voorziet in een medische/therapeutische behandeling van de betrokkene waarop die staat volgens zijn nationale recht niet kan toezien.

(17)

De weigeringsgrond betreffende de territorialiteit dient slechts te worden toegepast in uitzonderlijke gevallen en met het oog op een zo groot mogelijke samenwerking overeenkomstig de bepalingen van dit kaderbesluit, daarbij rekening houdend met de doelen. Een besluit om deze weigeringsgrond toe te passen dient te zijn gebaseerd op een beoordeling per individueel geval en overleg tussen de bevoegde autoriteiten van de beslissingsstaat en de tenuitvoerleggingsstaat.

(18)

De tenuitvoerleggingsstaat moet het recht hebben de erkenning van het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing te weigeren, indien de proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen een taakstraf omvatten die normaliter binnen zes maanden zal worden uitgevoerd.

(19)

Het certificaat moet in zodanige vorm zijn opgemaakt dat het de hoofdbestanddelen van het vonnis en, in voorkomend geval, van de proeftijdbeslissing bevat. Het certificaat moet worden vertaald in de officiële taal of een der officiële talen van de tenuitvoerleggingsstaat. Het certificaat moet de aldaar bevoegde autoriteiten helpen de op dit kaderbesluit gegronde beslissingen te geven, inclusief de beslissingen inzake erkenning en de aanvaarding van het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen, de beslissingen inzake de aanpassing van proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen, en de vervolgbeslissingen, met name in geval van niet-naleving van een proeftijdvoorwaarde of alternatieve straf.

(20)

Gezien het beginsel van wederzijdse erkenning waarop dit kaderbesluit berust, dienen de beslissingsstaat en de staat van tenuitvoerlegging ervoor te ijveren dat hun bevoegde autoriteiten bij de toepassing van het kaderbesluit rechtstreeks contact onderhouden.

(21)

Alle lidstaten dienen ervoor te zorgen dat de gevonniste personen te wier aanzien krachtens dit kaderbesluit beslissingen worden gegeven, wettelijk beschikken over een geheel van rechten en rechtsmiddelen overeenkomstig de nationale wetgeving, ongeacht of de autoriteiten die zijn aangewezen om krachtens dit kaderbesluit beslissingen te geven, al dan niet rechterlijke instanties zijn.

(22)

Elke vervolgbeslissing betreffende een voorwaardelijke straf, een voorwaardelijke opschorting van de strafoplegging of een alternatieve straf, die ertoe leidt dat een vrijheidsstraf wordt opgelegd, dient door een rechterlijke instantie te worden gegeven.

(23)

Aangezien alle lidstaten het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens hebben geratificeerd, dienen de bij de toepassing van dit kaderbesluit verwerkte persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen van dat verdrag te worden beschermd.

(24)

Daar de doelstellingen van dit kaderbesluit, namelijk de bevordering van de resocialisatie van gevonniste personen, de verbetering van de bescherming van slachtoffers en de gemeenschap in het algemeen en de vereenvoudiging van de toepassing van passende proeftijdvoorwaarden in het geval van delinquenten die niet wonen in de staat waar ze zijn gevonnist, niet voldoende door de lidstaten zelf, en dus, gezien de omvang van de actie, beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen treffen, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap neergelegde subsidiariteitsbeginsel, waarnaar in artikel 2, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt verwezen. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, neergelegd in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, gaat dit kaderbesluit niet verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken,

HEEFT HET VOLGENDE KADERBESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Doelen en toepassingsgebied

1.   Dit kaderbesluit is erop gericht de resocialisatie van gevonniste personen te bevorderen, de bescherming van slachtoffers en de gemeenschap in het algemeen te verbeteren, en de toepassing van passende proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen te vereenvoudigen in het geval van delinquenten die niet wonen in de staat waar zij zijn veroordeeld. Ter verwezenlijking hiervan wordt in dit kaderbesluit bepaald volgens welke regels een andere lidstaat dan de lidstaat waar de betrokkene is veroordeeld, vonnissen en, in voorkomend geval, proeftijdvoorwaarden erkent en toezicht houdt op de krachtens een vonnis opgelegde proeftijdvoorwaarden of op de in dat vonnis vervatte alternatieve straffen, en alle overige beslissingen in verband met dat vonnis neemt, tenzij in dit kaderbesluit anders is bepaald.

2.   Dit kaderbesluit is uitsluitend van toepassing op:

a)

de erkenning van vonnissen en, in voorkomend geval, proeftijdbeslissingen;

b)

de overname van de verantwoordelijkheid voor het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen;

c)

alle overige beslissingen die met de onder a) en b) bedoelde verband houden,

zoals beschreven en vastgesteld in dit kaderbesluit.

3.   Dit kaderbesluit is niet van toepassing op:

a)

de tenuitvoerlegging van strafvonnissen waarbij een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel wordt opgelegd en die vallen onder Kaderbesluit 2008/909/JBZ;

b)

de erkenning en tenuitvoerlegging van geldelijke sancties die vallen onder Kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (5) en beslissingen tot confiscatie die vallen onder Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (6).

4.   Dit kaderbesluit kan niet tot gevolg hebben dat de verplichting tot eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen, zoals die is neergelegd in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, wordt aangetast.

Artikel 2

Definities

In dit kaderbesluit wordt verstaan onder:

1.

„vonnis”: een onherroepelijke uitspraak of beschikking van een rechter van de beslissingsstaat, waarbij wordt vastgesteld dat een natuurlijke persoon een strafbaar feit heeft gepleegd en waarbij aan die persoon wordt opgelegd:

a)

een vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel, indien op grond van dat vonnis of bij een latere proeftijdbeslissing voorwaardelijke invrijheidstelling is verleend,

b)

een voorwaardelijke straf,

c)

een voorwaardelijke opschorting van de strafoplegging, of

d)

een alternatieve straf;

2.

„voorwaardelijke straf”: een vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel waarvan de tenuitvoerlegging volledig of ten dele voorwaardelijk wordt opgeschort, doordat een of meer proeftijdvoorwaarden worden opgelegd. Deze proeftijdvoorwaarden worden in het vonnis zelf opgenomen of in een afzonderlijke proeftijdbeslissing van een bevoegde autoriteit bepaald;

3.

„voorwaardelijke opschorting van de strafoplegging”: een vonnis waarbij de oplegging van een straf voorwaardelijk is opgeschort doordat een of meer proeftijdvoorwaarden worden opgelegd, of waarbij in plaats van een vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel een of meer proeftijdvoorwaarden worden opgelegd. Deze proeftijdvoorwaarden worden in het vonnis zelf opgenomen of in een afzonderlijke proeftijdbeslissing van een bevoegde autoriteit bepaald;

4.

„alternatieve straf”: een andere straf dan een vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel of een geldelijke sanctie, waarbij een verplichting of instructie wordt opgelegd;

5.

„proeftijdbeslissing”: een vonnis van een rechter of een op grond daarvan gegeven definitieve beslissing van een bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat, waarbij:

a)

een voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend, of

b)

proeftijdvoorwaarden worden opgelegd;

6.

„voorwaardelijke invrijheidstelling”: een door een bevoegde autoriteit of krachtens het nationale recht gegeven definitieve beslissing tot vervroegde invrijheidstelling van een gevonniste persoon die een deel van de vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel heeft ondergaan, waarbij een of meer proeftijdvoorwaarden worden opgelegd;

7.

„proeftijdvoorwaarden”: verplichtingen en instructies die volgens het nationale recht van de beslissingsstaat door een bevoegde autoriteit aan een natuurlijke persoon worden opgelegd in samenhang met een voorwaardelijke straf, een voorwaardelijke opschorting van de strafoplegging of een voorwaardelijke invrijheidstelling;

8.

„beslissingsstaat”: de lidstaat waar een vonnis is gewezen;

9.

„tenuitvoerleggingsstaat”: de lidstaat waar op grond van een overeenkomstig artikel 8 gegeven beslissing toezicht wordt gehouden op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen.

Artikel 3

Aanwijzing van bevoegde autoriteiten

1.   Elke lidstaat deelt het secretariaat-generaal van de Raad mee welke autoriteit of autoriteiten krachtens het nationale recht bevoegd zijn overeenkomstig dit kaderbesluit te handelen in het geval dat die lidstaat de beslissingsstaat of de tenuitvoerleggingsstaat is.

2.   De lidstaten kunnen andere autoriteiten dan rechterlijke instanties aanwijzen als bevoegd om beslissingen krachtens dit kaderbesluit te geven, mits deze autoriteiten volgens het nationale recht en de nationale procedures bevoegd zijn soortgelijke beslissingen te geven.

3.   De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 14, lid 1, onder b) en c), bedoelde beslissingen die door een andere bevoegde autoriteit dan een rechter zijn gegeven, op verzoek van de betrokkene door een rechter of een ander onafhankelijk orgaan met rechterlijk karakter kunnen worden getoetst.

4.   Het secretariaat-generaal van de Raad stelt de ontvangen informatie ter beschikking van alle lidstaten en van de Commissie.

Artikel 4

Soorten proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen

1.   Dit kaderbesluit is van toepassing op de volgende proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen:

a)

de verplichting dat de gevonniste persoon een bepaalde autoriteit in kennis stelt van iedere verandering van woonplaats of van de plaats waar hij werkt;

b)

de verplichting bepaalde locaties, plaatsen of afgebakende gebieden in de beslissingsstaat of in de tenuitvoerleggingsstaat niet te betreden;

c)

de beperking van het recht om het grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat te verlaten;

d)

instructies betreffende het gedrag, de woonplaats, opleiding, de vrijetijdsbesteding, of houdende beperkingen op of voorwaarden inzake de beroepsuitoefening;

e)

de verplichting zich op gezette tijden bij een bepaalde autoriteit te melden;

f)

de verplichting contact met bepaalde personen te vermijden;

g)

de verplichting contact te vermijden met bepaalde voorwerpen die door de gevonniste zijn gebruikt of waarschijnlijk zullen worden gebruikt om een strafbaar feit te plegen;

h)

de verplichting de door het strafbare feit veroorzaakte schade financieel te vergoeden en/of het bewijs te leveren dat aan die verplichting is voldaan;

i)

de verplichting een taakstraf te verrichten;

j)

de verplichting samen te werken met een reclasseringswerker of met een vertegenwoordiger van een maatschappelijke dienst die met verantwoordelijkheden jegens gevonniste personen is belast;

k)

de verplichting een therapie of een verslavingsbehandeling te ondergaan.

2.   Iedere lidstaat deelt het secretariaat-generaal van de Raad bij de uitvoering van dit kaderbesluit mee op welke proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen, naast de in lid 1 genoemde, hij bereid is toezicht te houden. Het secretariaat-generaal van de Raad stelt de ontvangen informatie ter beschikking van alle lidstaten en van de Commissie.

Artikel 5

Criteria voor de toezending van een vonnis en, in voorkomend geval, een proeftijdbeslissing

1.   De bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat kan een vonnis en, in voorkomend geval, een proeftijdbeslissing doen toekomen aan de bevoegde autoriteit van de staat waar de gevonniste persoon zijn vaste en wettige verblijfplaats heeft, in het geval dat hij naar die staat is teruggekeerd of wenst terug te keren.

2.   De bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat kan, op verzoek van de gevonniste persoon, het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing doen toekomen aan de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat dan die waar hij zijn vaste en wettige verblijfplaats heeft, mits de laatstgenoemde autoriteit daarin toestemt.

3.   Bij de uitvoering van dit kaderbesluit bepalen de lidstaten onder welke voorwaarden hun bevoegde autoriteiten krachtens lid 2 kunnen toestemmen in de toezending van het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing.

4.   Iedere lidstaat deelt het secretariaat-generaal van de Raad mee wat hij krachtens lid 3 bepaald heeft. De lidstaten kunnen die mededeling te allen tijde wijzigen. Het secretariaat-generaal stelt de ontvangen informatie ter beschikking van alle lidstaten en de Commissie.

Artikel 6

Procedure voor de toezending van een vonnis en, in voorkomend geval, een proeftijdbeslissing, tezamen met het certificaat

1.   De bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat die, op grond van artikel 5, lid 1 of lid 2, een vonnis en, in voorkomend geval, een proeftijdbeslissing aan een andere lidstaat toezendt, zorgt ervoor dat het vonnis vergezeld gaat van een certificaat volgens het modelformulier in bijlage I.

2.   De bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat zendt het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing, tezamen met het in lid 1 bedoelde certificaat rechtstreeks toe aan de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat, in enigerlei vorm die toelaat dat het schriftelijk wordt vastgelegd en die de tenuitvoerleggingsstaat in staat stelt de echtheid ervan vast te stellen. Het origineel van het vonnis en, in voorkomend geval, van de proeftijdbeslissing, of de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften daarvan, en het origineel van het certificaat worden aan de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat toegezonden, indien deze daarom verzoekt. Alle ambtelijke mededelingen worden eveneens rechtstreeks door deze bevoegde autoriteiten uitgewisseld.

3.   Het in lid 1 bedoelde certificaat wordt ondertekend door de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat, die verklaart dat de inhoud correct is.

4.   Het in lid 1 bedoelde certificaat bestrijkt, naast de in artikel 4, lid 1, bedoelde maatregelen en straffen, alleen de maatregelen of straffen die de betrokken tenuitvoerleggingsstaat overeenkomstig artikel 4, lid 2, heeft aangemeld.

5.   De bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat zendt het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing, tezamen met het in lid 1 bedoelde certificaat, slechts aan één tenuitvoerleggingsstaat tegelijk toe.

6.   Indien de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat niet bekend is bij de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat, wint deze, langs alle mogelijke kanalen, waaronder de contactpunten van het Europees justitieel netwerk, ingesteld bij Gemeenschappelijk Optreden 98/428/JBZ (7), bij de tenuitvoerleggingsstaat de nodige inlichtingen in.

7.   Indien de autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat die een vonnis, en, in voorkomend geval, een proeftijdbeslissing, tezamen met het in lid 1 bedoelde certificaat, ontvangt, niet bevoegd is om het vonnis te erkennen en de daaruit voortvloeiende, voor het toezicht op de proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen vereiste maatregelen te nemen, zendt zij het vonnis ambtshalve aan de bevoegde autoriteit toe en stelt zij de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat hiervan onverwijld in kennis, op een zodanige wijze dat de kennisgeving schriftelijk kan worden vastgelegd.

Artikel 7

Gevolgen voor de beslissingsstaat

1.   Zodra de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat na toezending het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing heeft erkend en de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat daarvan op de hoogte heeft gebracht, is de beslissingsstaat niet meer bevoegd met betrekking tot het toezicht op de proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen, noch tot het nemen van de in artikel 14, lid 1, bedoelde vervolgbeslissingen.

2.   De in lid 1 bedoelde bevoegdheid valt terug aan de beslissingsstaat:

a)

zodra diens bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat overeenkomstig artikel 9, lid 4, op de hoogte heeft gebracht van de intrekking van het in artikel 6, lid 1, bedoelde certificaat;

b)

in de gevallen, bedoeld in artikel 14, lid 3, juncto lid 5, en

c)

in de gevallen, bedoeld in artikel 20.

Artikel 8

Beslissing van de tenuitvoerleggingsstaat

1.   De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat erkent het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing die overeenkomstig artikel 5 en volgens de procedure van artikel 6 zijn toegezonden, en neemt onverwijld de voor het toezicht op de proeftijdvoorwaarden en/of de alternatieve straffen vereiste maatregelen, tenzij zij besluit zich te beroepen op een van de in artikel 11 genoemde gronden tot weigering van erkenning en toezicht.

2.   Indien het in artikel 6, lid 1, bedoelde certificaat onvolledig is ingevuld of kennelijk niet overeenstemt met het vonnis of, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing, kan de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat de erkenning van het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing uitstellen totdat het certificaat, binnen een redelijk geachte termijn, volledig is ingevuld of is gecorrigeerd.

Artikel 9

Aanpassing van de proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen

1.   Indien de aard of de duur van de proeftijdvoorwaarde of van de alternatieve straf, of de duur van de proeftijd onverenigbaar zijn met het recht van de tenuitvoerleggingsstaat, kunnen zij door de bevoegde autoriteit van deze staat worden aangepast aan de de aard en de duur van de proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen en aan de duur van de proeftijd die volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat voor gelijkwaardige strafbare feiten gelden. De aangepaste proeftijdvoorwaarde, alternatieve straf of duur van de proeftijd moet zoveel mogelijk overeenkomen met die welke in de beslissingsstaat is opgelegd.

2.   Indien de proeftijdvoorwaarde, de alternatieve straf of de proeftijd is aangepast omdat de duur ervan langer is dan de maximumduur volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat, mogen de duur van de proeftijdvoorwaarde of alternatieve straf en de proeftijd niet minder bedragen dan de maximumduur die volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat voor gelijkwaardige strafbare feiten geldt.

3.   De aangepaste proeftijdvoorwaarde, alternatieve straf of proeftijd mag niet strenger of langer zijn dan de oorspronkelijk opgelegde proeftijdvoorwaarde, alternatieve straf of proeftijd.

4.   Na ontvangst van de informatie, bedoeld in artikel 16, lid 2, of artikel 18, lid 5, kan de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat beslissen het in artikel 6, lid 1, bedoelde certificaat in te trekken totdat het toezicht in de tenuitvoerleggingsstaat een aanvang heeft genomen. In dergelijke gevallen wordt deze beslissing zo spoedig mogelijk en uiterlijk tien dagen na ontvangst van de informatie genomen en meegedeeld.

Artikel 10

Dubbele strafbaarheid

1.   Tot erkenning van het vonnis en, in voorkomend geval, van de proeftijdbeslissing en toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen leiden, onder de voorwaarden van dit kaderbesluit en zonder toetsing van de dubbele strafbaarheid van het feit, de navolgende strafbare feiten, indien daarop in de beslissingsstaat een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel staat met een maximum van ten minste drie jaar, zoals omschreven in het recht van die staat:

deelneming aan een criminele organisatie;

terrorisme;

mensenhandel;

seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie;

illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen;

illegale handel in wapens, munitie en explosieven;

corruptie;

fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (8);

witwassen van opbrengsten van misdrijven;

valsemunterij, met inbegrip van namaak van de euro;

computercriminaliteit,

milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten;

hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf;

moord en doodslag, zware mishandeling;

illegale handel in menselijke organen en weefsels;

ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling;

racisme en vreemdelingenhaat;

georganiseerde of gewapende diefstal;

illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen;

oplichting;

racketeering en afpersing;

namaak van producten en productpiraterij;

vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten;

vervalsing van betaalmiddelen;

illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars;

illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen;

handel in gestolen voertuigen;

verkrachting;

opzettelijke brandstichting;

misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen;

kaping van vliegtuigen en schepen;

sabotage.

2.   De Raad kan te allen tijde, met eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, besluiten andere categorieën van strafbare feiten aan de lijst van lid 1 toe te voegen. De Raad overweegt in het licht van het hem overeenkomstig artikel 26, lid 1, van dit kaderbesluit voorgelegde verslag of de lijst moet worden uitgebreid of gewijzigd.

3.   Ten aanzien van andere dan de in lid 1 genoemde strafbare feiten kan de tenuitvoerleggingsstaat de erkenning van het vonnis en, in voorkomend geval, van de proeftijdbeslissing en het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de daaraan ten grondslag liggende feiten ook naar het recht van de tenuitvoerleggingsstaat een strafbaar feit vormen, ongeacht de bestanddelen of de kwalificatie ervan.

4.   Elke lidstaat kan, bij de aanneming van dit kaderbesluit of later, in een ter kennis van het secretariaat-generaal van de Raad te brengen verklaring, meedelen dat hij lid 1 niet zal toepassen. De verklaring kan te allen tijde worden ingetrokken. De verklaring, evenals de intrekking ervan, worden in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Artikel 11

Gronden tot weigering van erkenning en toezicht

1.   De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat kan in de volgende gevallen weigeren het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing te erkennen en het toezicht op proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen te aanvaarden:

a)

het in artikel 6, lid 1, bedoelde certificaat is onvolledig of stemt kennelijk niet overeen met het vonnis of de proeftijdbeslissing en is niet binnen de door de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat gestelde redelijke termijn aangevuld of gecorrigeerd;

b)

er is niet voldaan aan de in artikel 5, lid 1 en lid 2, en in artikel 6, lid 4, vermelde criteria;

c)

de erkenning van het vonnis en de aanvaarding van het toezicht op de proeftijdvoorwaarden of de alternatieve straffen zijn onverenigbaar met het „ne bis in idem”-beginsel;

d)

in het in artikel 10, lid 3, bedoelde geval en, voor zover de tenuitvoerleggingsstaat een verklaring op grond van artikel 10, lid 4, heeft afgelegd, in het in artikel 10, lid 1, bedoelde geval, heeft het vonnis betrekking op feiten die naar het recht van de tenuitvoerleggingsstaat niet strafbaar zijn. Ter zake van belastingen, douanerechten en deviezen evenwel mag de tenuitvoerlegging van een vonnis of, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing niet worden geweigerd op grond van het feit dat de tenuitvoerleggingsstaat niet dezelfde soort retributies of belastingen heft, of niet dezelfde soort regelgeving voor retributies, belastingen, douanerechten en deviezen kent als de beslissingsstaat;

e)

de tenuitvoerlegging van de straf is volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat verjaard en de straf heeft betrekking op een feit dat naar het recht van die staat onder zijn rechtsmacht valt;

f)

het recht van de tenuitvoerleggingsstaat voorziet in een immuniteit die het houden van toezicht op proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen onmogelijk maakt;

g)

de gevonniste persoon kan volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat vanwege zijn leeftijd niet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de feiten die ten grondslag liggen aan het vonnis;

h)

het vonnis is bij verstek gewezen, tenzij in het certificaat staat vermeld dat de betrokkene persoonlijk was gedagvaard of door toedoen van een volgens het nationale recht van de beslissingsstaat bevoegde vertegenwoordiger in kennis was gesteld van het tijdstip en de plaats van de procedure die tot het verstekvonnis heeft geleid, dan wel dat de betrokkene een bevoegde autoriteit ervan in kennis heeft gesteld dat hij het vonnis niet betwist;

i)

het vonnis of, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing behelst een medische/therapeutische behandeling waarop de tenuitvoerleggingsstaat, ondanks artikel 9, vanwege zijn rechts- of gezondheidszorgsysteem geen toezicht kan uitoefenen;

j)

de proeftijdvoorwaarde of alternatieve straf heeft een duur van minder dan 6 maanden, of

k)

het vonnis heeft betrekking op strafbare feiten die volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat volledig, dan wel voor een groot of zeer belangrijk deel op zijn grondgebied of op een daarmee gelijk te stellen plaats zijn gepleegd.

2.   Het in lid 1, onder k), bedoelde besluit, betreffende strafbare feiten die gedeeltelijk op het grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat of op een daarmee gelijk te stellen plaats zijn gepleegd, wordt door de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat in uitzonderlijke omstandigheden en per individueel geval genomen, waarbij dient te worden gelet op de bijzondere omstandigheden, en met name de vraag of de feiten voor een groot of zeer belangrijk deel in de beslissingsstaat zijn gepleegd.

3.   In de in lid 1, onder a), b), c), h), i), j) en k), bedoelde gevallen pleegt de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat, voordat zij beslist het vonnis of, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing niet te erkennen en het toezicht op de proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen niet te aanvaarden, langs passende weg overleg met de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat, en verzoekt zij haar, in voorkomend geval, onverwijld de nodige aanvullende gegevens te verstrekken.

4.   De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat die heeft besloten een beroep te doen op de in lid 1, met name de onderdelen d) of k), vermelde weigeringsgrond, kan niettemin, in overeenstemming met de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat, beslissen toe te zien op de proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen die in het vonnis en, in voorkomend geval, in de proeftijdbeslissing zijn bepaald, zonder dat zij de verantwoordelijkheid aanvaardt voor het nemen van de beslissingen, bedoeld in artikel 14, lid 1, onder a), b) en c).

Artikel 12

Termijnen

1.   De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat beslist zo spoedig mogelijk en binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing, tezamen met het in artikel 6, lid 1, bedoelde certificaat of zij het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing erkent en of zij de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de proeftijdvoorwaarden en de alternatieve straffen aanvaardt. Zij stelt de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat onverwijld in kennis van haar beslissing, op een zodanige wijze dat de kennisgeving schriftelijk kan worden vastgelegd.

2.   In het uitzonderlijke geval dat het de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat onmogelijk is de in lid 1 genoemde termijn na te leven, stelt zij de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat hiervan onverwijld en op ongeacht welke wijze in kennis, onder opgave van de redenen voor de vertraging en van de tijd die deze nog voor het nemen van een definitief besluit nodig zal hebben.

Artikel 13

Toepasselijk recht

1.   Het toezicht op en de toepassing van proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen worden beheerst door het recht van de tenuitvoerleggingsstaat.

2.   De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat kan op de in artikel 4, lid 1, onder h), genoemde verplichting toezicht houden door van de gevonniste te verlangen dat hij het bewijs levert te hebben voldaan aan de verplichting tot vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade.

Artikel 14

Bevoegdheid tot het geven van vervolgbeslissingen en toepasselijk recht

1.   De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat is bevoegd alle vervolgbeslissingen in verband met een voorwaardelijke straf, een voorwaardelijke invrijheidstelling, een voorwaardelijke opschorting van de strafoplegging en een alternatieve straf te geven, met name in geval van het niet-naleven van een proeftijdvoorwaarde of een alternatieve straf en in het geval dat de gevonniste persoon een nieuw strafbaar feit pleegt.

Deze vervolgbeslissingen omvatten met name:

a)

het wijzigen van de in de proeftijdvoorwaarde of de alternatieve straf vervatte verplichtingen of instructies, en het wijzigen van de duur van de proeftijd;

b)

het intrekken van de opschorting van de tenuitvoerlegging van het vonnis of het herroepen van de voorwaardelijke invrijheidsstelling;

c)

het opleggen van een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel in het geval van een alternatieve straf of een voorwaardelijke opschorting van de strafoplegging.

2.   Het recht van de tenuitvoerleggingsstaat beheerst de in het eerste lid bedoelde beslissingen en alle verdere gevolgen van het vonnis, inclusief de eventuele tenuitvoerlegging en, indien nodig, de aanpassing van de vrijheidsstraf of de tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel.

3.   Bij de aanneming van dit kaderbesluit of op een later tijdstip kan iedere lidstaat verklaren dat hij als tenuitvoerleggingsstaat in de door hem te bepalen gevallen of soorten van gevallen zal weigeren de in lid 1, onder b) en c), bedoelde verantwoordelijkheden op zich te nemen, in het bijzonder:

a)

in de gevallen betreffende een alternatieve straf, indien in het vonnis geen vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel is opgenomen die bij niet-naleving van de opgelegde verplichtingen of instructies ten uitvoer moet worden gelegd;

b)

in de gevallen betreffende een voorwaardelijke opschorting van de strafoplegging;

c)

in de gevallen waarin het vonnis betrekking heeft op feiten die naar het recht van de tenuitvoerleggingsstaat niet strafbaar zijn, ongeacht de bestanddelen of de kwalificatie ervan.

4.   Wanneer een lidstaat gebruik maakt van de in lid 3 geboden mogelijkheden, draagt de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat de bevoegdheid over aan de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat, indien zij in geval van het niet-naleven van een proeftijdvoorwaarde of een alternatieve straf van oordeel is dat een vervolgbeslissing in de zin van lid 1, onder b) en c), moet worden genomen.

5.   In de in lid 3 bedoelde gevallen blijven de verplichting om het vonnis en eventueel de proeftijdbeslissing te erkennen, alsook de verplichting om onverwijld alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor het houden van toezicht op de proeftijdvoorwaarden en/of alternatieve straffen, bedoeld in artikel 8, lid 1, onverlet.

6.   De in lid 3 bedoelde verklaringen geschieden middels kennisgeving aan het secretariaat-generaal van de Raad. Een verklaring kan te allen tijde worden ingetrokken. De in dit artikel bedoelde verklaringen, evenals de intrekking ervan, worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 15

Overleg tussen de bevoegde autoriteiten

Telkens wanneer dat nodig wordt geacht, kunnen de bevoegde autoriteiten van de beslissingsstaat en van de tenuitvoerleggingsstaat met elkaar overleg plegen ten behoeve van een vlotte en efficiënte toepassing van dit kaderbesluit.

Artikel 16

Verplichtingen van de betrokken autoriteiten indien de tenuitvoerleggingsstaat bevoegd is vervolgbeslissingen te nemen

1.   De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat stelt de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat onverwijld, op een zodanige wijze dat de kennisgeving schriftelijk kan worden vastgelegd, in kennis van alle beslissingen betreffende:

a)

wijziging van de proeftijdvoorwaarde of van de alternatieve straf;

b)

intrekking van de opschorting van de tenuitvoerlegging van het vonnis of herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling;

c)

tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel vanwege het niet-naleven van een proeftijdvoorwaarde of alternatieve straf;

d)

het aflopen van de proeftijdvoorwaarden of de alternatieve straf.

2.   Indien de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat hierom verzoekt, stelt de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat haar in kennis van de maximumduur van de vrijheidsbeneming waarin het nationale recht van de tenuitvoerleggingsstaat voorziet voor het strafbare feit dat aanleiding heeft gegeven tot de beslissing, en welke kan worden opgelegd aan de gevonniste persoon die een proeftijdvoorwaarde of alternatieve straf niet naleeft. Deze informatie wordt onmiddellijk na ontvangst van het vonnis en, in voorkomend geval, van de proeftijdbeslissing tezamen met het in artikel 6, lid 1, bedoelde certificaat, verstrekt.

3.   De bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat stelt de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat onverwijld, op een zodanige wijze dat de kennisgeving schriftelijk kan worden vastgelegd, in kennis van alle omstandigheden of vaststellingen die volgens haar tot gevolg zouden kunnen hebben dat een of meer van de in lid 1, onder a), b) en c), bedoelde beslissingen worden gegeven.

Artikel 17

Verplichtingen van de betrokken autoriteiten in het geval dat de beslissingsstaat bevoegd is vervolgbeslissingen te nemen

1.   Indien de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat op grond van artikel 14, lid 3, bevoegd is de in artikel 14, lid 1, bedoelde vervolgbeslissingen te geven, wordt zij door de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat onverwijld in kennis gesteld van:

a)

elke vaststelling die waarschijnlijk leidt tot intrekking van de opschorting van de tenuitvoerlegging van het vonnis of tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling;

b)

elke vaststelling die waarschijnlijk leidt tot het opleggen van een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel;

c)

alle verdere feiten en omstandigheden waarover de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat wenst te worden ingelicht en die van wezenlijk belang zijn om haar in staat te stellen vervolgbeslissingen overeenkomstig het nationale recht te geven.

2.   Wanneer een lidstaat gebruik heeft gemaakt van de in artikel 11, lid 4, geboden mogelijkheid, stelt de bevoegde autoriteit van die staat de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat ervan in kennis dat de gevonniste persoon een proeftijdmaatregel of alternatieve straf niet naleeft.

3.   De in lid 1, onder a) en b), en lid 2 bedoelde vaststellingen worden ter kennis gebracht door middel van het modelformulier in bijlage II. De in lid 1, onder c), bedoelde feiten en omstandigheden worden zo ter kennis gebracht, dat zij schriftelijk kunnen worden vastgelegd, en indien mogelijk door middel van het modelformulier in bijlage II.

4.   Indien op grond van het nationale recht van de beslissingsstaat de gevonniste persoon moet worden gehoord voordat een beslissing tot strafoplegging wordt genomen, kan hieraan worden voldaan door overeenkomstige toepassing van de procedure neergelegd in internationale regelgeving of regelgeving van de Europese Unie, volgens welke verhoor per videoconferentie mogelijk is.

5.   De bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat stelt de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat onverwijld in kennis van alle beslissingen betreffende:

a)

het intrekken van de opschorting van de tenuitvoerlegging van het vonnis of de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling;

b)

de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf of van de tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel, indien een dergelijke maatregel in het vonnis is opgenomen;

c)

het opleggen van een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel, indien een dergelijke maatregel niet in het vonnis is opgenomen;

d)

het aflopen van de proeftijdvoorwaarde of de alternatieve straf.

Artikel 18

Informatie die de tenuitvoerleggingsstaat in alle gevallen moet verstrekken

De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat stelt de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat onverwijld, op een zodanige wijze dat de kennisgeving schriftelijk kan worden vastgelegd, in kennis van:

1.

de toezending van het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing, tezamen met het in artikel 6, lid 1, bedoelde certificaat, aan de bevoegde autoriteit belast met de erkenning van het vonnis en met het nemen van de daaruit voortvloeiende maatregelen voor het toezicht op de proeftijdvoorwaarden of de alternatieve straffen, overeenkomstig artikel 6, lid 7;

2.

het feit dat het in de praktijk onmogelijk is om toezicht te houden op de proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen, omdat, na de toezending van het vonnis en, in voorkomend geval, van de proeftijdbeslissing tezamen met het in artikel 6, lid 1, bedoelde certificaat aan de tenuitvoerleggingsstaat, de gevonniste persoon niet op het grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat kan worden gevonden, in welk geval de tenuitvoerleggingsstaat niet verplicht is toezicht te houden op de proeftijdvoorwaarden of de alternatieve straffen;

3.

de definitieve beslissing om het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing te erkennen en de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het toezicht op de proeftijdvoorwaarden of de alternatieve straffen;

4.

de met redenen omklede beslissing om het vonnis en, in voorkomend geval, de proeftijdbeslissing niet te erkennen en de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de proeftijdvoorwaarden of de alternatieve straffen overeenkomstig artikel 11 niet te aanvaarden;

5.

de met met redenen omklede beslissing om de proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen overeenkomstig artikel 9 aan te passen;

6.

de in voorkomend geval met redenen omklede beslissing tot amnestie of gratie, die tot gevolg heeft dat om de in artikel 19, lid 1, bedoelde redenen geen toezicht op de proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen wordt gehouden.

Artikel 19

Amnestie, gratie, herziening van het vonnis

1.   Zowel de beslissingsstaat als de tenuitvoerleggingsstaat kan amnestie of gratie verlenen.

2.   Alleen de beslissingsstaat kan beschikken op een verzoek tot herziening van het vonnis houdende de proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen waarop krachtens dit kaderbesluit toezicht moet worden gehouden.

Artikel 20

Beëindiging van de bevoegdheid van de tenuitvoerleggingsstaat

1.   Indien de gevonniste persoon zich aan het toezicht onttrekt of niet langer een vaste en wettige verblijfplaats in de tenuitvoerleggingsstaat heeft, kan de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat de bevoegdheid inzake het toezicht op de proeftijdvoorwaarden of de alternatieve straffen en inzake alle vervolgbeslissingen in verband met het vonnis overdragen aan de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat.

2.   Indien in de beslissingsstaat een nieuwe strafvervolging tegen de betrokkene is ingesteld, kan de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat verzoeken de bevoegdheid inzake het toezicht op de proeftijdvoorwaarden of de alternatieve straffen en inzake alle vervolgbeslissingen in verband met het vonnis over te dragen aan de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat. De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat kan dan de bevoegdheid overdragen aan de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat.

3.   De op grond van dit artikel aan de beslissingsstaat overgedragen bevoegdheid wordt weer aangenomen door de bevoegde autoriteit van die staat. Bij de voortzetting van het toezicht op de proeftijdvoorwaarden of alternatieve straffen neemt de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat in aanmerking hoelang en in welke mate al aan de proeftijdvoorwaarden of de alternatieve straffen is voldaan in de tenuitvoerleggingsstaat; tevens houdt zij rekening met de beslissingen die de tenuitvoerleggingsstaat overeenkomstig artikel 16, lid 1, heeft gegeven.

Artikel 21

Talen

Het in artikel 6, lid 1, bedoelde certificaat wordt vertaald in de officiële taal of een der officiële talen van de tenuitvoerleggingsstaat. Elke lidstaat kan, bij de aanneming van dit kaderbesluit of later, in een bij het secretariaat-generaal van de Raad neer te leggen verklaring, meedelen dat hij een vertaling in een of meer andere officiële talen van de instellingen van de Europese Unie aanvaardt.

Artikel 22

Kosten

De kosten voortvloeiend uit de toepassing van dit kaderbesluit worden door de tenuitvoerleggingsstaat gedragen, uitgezonderd de kosten die uitsluitend op het grondgebied van de beslissingsstaat zijn gemaakt.

Artikel 23

Verhouding tot andere overeenkomsten en regelingen

1.   In de betrekkingen tussen de lidstaten vervangt dit kaderbesluit met ingang van 6 december 2011 de overeenkomstige bepalingen van het Verdrag van de Raad van Europa van 30 november 1964 inzake het toezicht op voorwaardelijk veroordeelden of voorwaardelijk in vrijheid gestelden.

2.   De lidstaten mogen de bilaterale of multilaterale overeenkomsten en regelingen die op 6 december 2008 van kracht zijn, blijven toepassen voor zover deze verder reiken dan de doelstellingen van dit kaderbesluit en ertoe bijdragen de procedures voor het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen verder te vereenvoudigen of te vergemakkelijken.

3.   De lidstaten mogen na 6 december 2008 bilaterale of multilaterale overeenkomsten en regelingen sluiten die verder reiken dan de bepalingen van het kaderbesluit en ertoe bijdragen de procedures voor het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen verder te vereenvoudigen of te vergemakkelijken.

4.   De lidstaten geven de Raad en de Commissie uiterlijk op 6 maart 2009 kennis van de in lid 2 bedoelde overeenkomsten en regelingen die zij willen blijven toepassen. De lidstaten geven de Raad en de Commissie ook kennis van iedere nieuwe overeenkomst of regeling in de zin van lid 3, binnen drie maanden na de ondertekening daarvan.

Artikel 24

Territoriale werking

Dit kaderbesluit is van toepassing op Gibraltar.

Artikel 25

Uitvoering

1.   De lidstaten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op 6 december 2011 aan dit kaderbesluit te voldoen.

2.   De lidstaten delen aan het secretariaat-generaal van de Raad en aan de Commissie de tekst mee van de bepalingen waarmee zij hun verplichtingen uit hoofde van dit kaderbesluit in hun nationale recht omzetten.

Artikel 26

Evaluatie

1.   Uiterlijk op 6 december 2014 stelt de Commissie een verslag op, aan de hand van de informatie die zij op grond van artikel 25, lid 2, van de lidstaten heeft ontvangen.

2.   Op basis van dit verslag beoordeelt de Raad:

a)

in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben getroffen om aan dit kaderbesluit te voldoen, en

b)

de toepassing van dit kaderbesluit.

3.   Het verslag gaat indien nodig vergezeld van wetgevingsvoorstellen.

Artikel 27

Inwerkingtreding

Dit kaderbesluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 27 november 2008.

Voor de Raad

De voorzitster

M. ALLIOT-MARIE


(1)  PB C 147 van 30.6.2007, blz. 1.

(2)  Advies van 25 oktober 2007 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  PB C 53 van 3.3.2005, blz. 1.

(4)  PB L 327 van 5.12.2008, blz. 27.

(5)  PB L 76 van 22.3.2005, blz. 16.

(6)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 59.

(7)  PB L 191 van 7.7.1998, blz. 4.

(8)  PB C 316 van 27.11.1995, blz. 49.


BIJLAGE I

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE II

Image

Image


16.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/s3


BERICHT AAN DE LEZER

De instellingen hebben besloten in hun teksten niet langer te verwijzen naar de laatste wijziging van de aangehaalde besluiten.

Tenzij anders vermeld, zijn de besluiten waarnaar in de hierin gepubliceerde teksten wordt verwezen, de besluiten zoals die momenteel van kracht zijn.