ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 328

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
6 december 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1210/2008 van de Raad van 20 november 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1211/2008 van de Commissie van 5 december 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

5

 

 

Verordening (EG) nr. 1212/2008 van de Commissie van 5 december 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 945/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2008/2009

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1213/2008 van de Commissie van 5 december 2008 inzake een in 2009, 2010 en 2011 uit te voeren gecoördineerd meerjarig communautair controleprogramma tot naleving van de maximumgehalten en ter beoordeling van de blootstelling van de consument aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op voeding van plantaardige of dierlijke oorsprong ( 1 )

9

 

*

Verordening (EG) nr. 1214/2008 van de Commissie van 5 december 2008 tot vaststelling, voor de periode 2008/2009, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen

18

 

*

Verordening (EG) nr. 1215/2008 van de Commissie van 5 december 2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van brouwgerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (Gecodificeerde versie)

20

 

*

Verordening (EG) nr. 1216/2008 van de Commissie van 5 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia

26

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht ( 1 )

28

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/910/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 27 november 2008 tot wijziging van de delen 1 en 2 van het Schengenraadplegingsnetwerk (technische specificaties)

38

 

 

Commissie

 

 

2008/911/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 november 2008 tot vaststelling van een lijst van kruidensubstanties, kruidenpreparaten en combinaties daarvan voor gebruik in traditionele kruidengeneesmiddelen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6933)  ( 1 )

42

 

 

2008/912/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 november 2008 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor het jaar 2009 aan bepaalde communautaire referentielaboratoria op het gebied van voeder- en levensmiddelencontroles (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7283)

49

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht

55

 

 

 

*

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/1


VERORDENING (EG) Nr. 1210/2008 VAN DE RAAD

van 20 november 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad (1) (hierna „de verordening”) trad op 31 januari 2008 in werking en wordt sinds 1 maart 2008 toegepast. De verordening voorziet in vrije toegang tot de markten van de Gemeenschap voor alle producten van oorsprong uit de Republiek Moldavië (hierna „Moldavië”), met uitzondering van bepaalde in bijlage I bij die verordening opgenomen landbouwproducten waarvoor beperkte concessies werden gegeven in de vorm van hetzij vrijstelling van douanerechten binnen de grenzen van tariefcontingenten, hetzij verlaagde douanerechten.

(2)

Door de formulering van artikel 14 van de verordening ontstond een kloof tussen de toepassing van het stelsel van algemene preferenties (hierna „SAP”) waarop Moldavië tot de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 55/2008 recht had, en de toepassing van de autonome handelspreferenties (hierna „AHP’s”), terwijl het de bedoeling was dat de SAP-preferenties voor alle in aanmerking komende uitvoer zouden blijven gelden tot de AHP’s werden ingevoerd. Volgens artikel 14 vallen goederen waarop het SAP betrekking heeft en die naar de Gemeenschap werden uitgevoerd tussen de inwerkingtreding van de AHP’s en de eerste toepassing van de regeling, onder geen enkele regeling indien het koopcontract niet werd opgemaakt voor 31 januari 2008 en er kan worden aangetoond dat de goederen Moldavië uiterlijk 31 januari 2008 hebben verlaten. Om deze situatie recht te zetten moet de formulering van artikel 14 worden gewijzigd zodat naar de datum van toepassing van de verordening en niet naar de datum van inwerkingtreding wordt verwezen.

(3)

Bij de voorbereiding van de toepassing van Verordening (EG) nr. 55/2008 en het beheer van de in bijlage I opgenomen contingenten werden enkele onverenigbaarheden tussen de beschrijving van de contingenten en de geldende GN-codes ontdekt. Om deze fouten te corrigeren moet in de beschrijving voor contingent nr. 09.0504 het woord „huisdieren” worden geschrapt, bij contingent nr. 09.0509 GN-code 1001 90 99 worden toegevoegd, en in de beschrijving van contingent nr. 09.0514 „met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 15 % vol” worden geschrapt. De voorgestelde wijzigingen zijn niet in strijd met en veranderen niets aan de methode die is gebruikt om de omvang van de contingenten voor elke productgroep te bepalen, die was gebaseerd op de beste uitvoerresultaten in de jaren 2004-2006 met een jaarlijkse toename die overeenkomt met de potentiële stijging van de productie- en uitvoercapaciteit van Moldavië tot 2012.

(4)

Verordening (EG) nr. 55/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Om ervoor te zorgen dat de maatregelen waarin deze verordening voorziet zonder onnodige vertraging kunnen worden toegepast, dient de verordening op de dag volgende op die van haar bekendmaking in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 55/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de aanhef van lid 1 wordt „de inwerkingtreding” vervangen door „de datum van toepassing”;

b)

in lid 1, onder a) en onder b) en in lid 2, onder a), onder b), onder c) en onder d), wordt „de datum van inwerkingtreding” vervangen door „de datum van toepassing”.

2.

Bijlage I wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 november 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

B. LAPORTE


(1)  PB L 20 van 24.1.2008, blz. 1.


BIJLAGE

„BIJLAGE I

PRODUCTEN WAARVOOR KWANTITATIEVE BEPERKINGEN OF PRIJSDREMPELS GELDEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3

Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur dient de omschrijving van de goederen slechts als indicatief te worden beschouwd, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes bepalend zijn voor de preferentieregeling. Wanneer de GN-code wordt voorafgegaan door „ex”, zijn de GN-code en de omschrijving gezamenlijk bepalend.

1.   Producten waarvoor jaarlijkse tariefcontingenten zonder douanerechten gelden

Volgnummer

GN-code

Omschrijving

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201 tot 0204

Vers, gekoeld en bevroren vlees van runderen, varkens, schapen en geiten

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van onder post 0105 vallend pluimvee, vers, gekoeld of bevroren, anders dan vette levers van onderverdeling 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Vlees en eetbare slachtafvallen van varkens en runderen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen van varkens (huisdieren) en runderen, geschikt voor menselijke consumptie

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 tot 0406

Zuivelproducten

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Vogeleieren in de schaal

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, anders dan ongeschikt voor menselijke consumptie

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Andere spelt (niet bestemd voor zaaidoeleinden), zachte tarwe en mengkoren

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Gerst

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Maïs

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 en 1601 00 99

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed; bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed:

van hanen of van kippen, ongekookt,

van varkens (huisdieren),

van runderen, ongekookt

09.0513

1701 99 10

Witte suiker

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 en 2204 29

Wijn van verse druiven, andere dan mousserende wijn

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Producten waarvoor geen ad-valoremrechten gelden

GN-code

Omschrijving

0702

Tomaten, vers of gekoeld

0703 20

Knoflook, vers of gekoeld

0707

Komkommers en augurken, vers of gekoeld

0709 90 70

Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes), vers of gekoeld

0709 90 80

Artisjokken

0806

Druiven, rozijnen en krenten

0808 10

Appelen, vers

0808 20

Peren en kweeperen

0809 10

Abrikozen

0809 20

Kersen

0809 30

Perziken, nectarines daaronder begrepen

0809 40

Pruimen en sleepruimen”


(1)  Van 1 januari tot en met 31 december; voor 2008: vanaf de datum van toepassing van deze verordening tot en met 31 december.

(2)  Nettogewicht in ton.

(3)  Miljoen eenheden.

(4)  Hectoliter.


6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/5


VERORDENING (EG) Nr. 1211/2008 VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2008

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 december 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 december 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

71,4

TR

76,9

ZZ

74,2

0707 00 05

JO

167,2

MA

58,0

TR

91,5

ZZ

105,6

0709 90 70

JO

230,6

MA

83,9

TR

107,2

ZZ

140,6

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

55,3

UY

34,6

ZA

43,1

ZW

28,4

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

66,9

TR

73,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

17,0

IL

74,8

TR

59,7

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

76,6

MK

34,8

US

104,1

ZA

113,0

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

50,1

TR

104,0

US

126,1

ZZ

80,4


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/7


VERORDENING (EG) Nr. 1212/2008 VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2008

tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 945/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2008/2009

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker (2), en met name op artikel 36, lid 2, tweede alinea, tweede zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde stropen voor het verkoopseizoen 2008/2009 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 945/2008 van de Commissie (3). Deze prijzen en rechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1209/2008 van de Commissie (4).

(2)

Naar aanleiding van de gegevens waarover de Commissie momenteel beschikt, dienen deze bedragen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 951/2006 te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EG) nr. 951/2006 voor het verkoopseizoen 2008/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor de in artikel 36 van Verordening (EG) nr. 945/2008 bedoelde producten worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 december 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 december 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24.

(3)  PB L 258 van 26.9.2008, blz. 56.

(4)  PB L 327 van 5.12.2008, blz. 5.


BIJLAGE

Gewijzigde bedragen van de representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code 1702 90 95 die gelden met ingang van 6 december 2008

(EUR)

GN-code

Representatieve prijs per 100 kg netto van het betrokken product

Aanvullend recht per 100 kg netto van het betrokken product

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

1701 11 90 (1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)

23,24

4,49

1701 12 90 (1)

23,24

9,48

1701 91 00 (2)

24,46

13,28

1701 99 10 (2)

24,46

8,48

1701 99 90 (2)

24,46

8,48

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt III, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(2)  Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt II, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)  Vaststelling per procent sacharose.


6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/9


VERORDENING (EG) Nr. 1213/2008 VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2008

inzake een in 2009, 2010 en 2011 uit te voeren gecoördineerd meerjarig communautair controleprogramma tot naleving van de maximumgehalten en ter beoordeling van de blootstelling van de consument aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op voeding van plantaardige of dierlijke oorsprong

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name op artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig de Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG heeft de Commissie aanbevelingen aangenomen inzake een gecoördineerd programma van de Gemeenschap voor toezicht op de residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen en bepaalde andere producten van plantaardige oorsprong. Op 1 september 2008 werden die richtlijnen vervangen door Verordening (EG) nr. 396/2005. Overeenkomstig die verordening vallen onder het communautair controleprogramma van residuen van bestrijdingsmiddelen behalve levensmiddelen van plantaardige oorsprong ook levensmiddelen van dierlijke oorsprong en moet het de vorm van een juridisch bindend besluit krijgen. Het moet daarom als een verordening worden vastgesteld. Het mag geen afbreuk doen aan Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (2).

(2)

Dertig voedingsmiddelen vormen het hoofdbestanddeel van de voeding in de Gemeenschap. Daar de toepassingen van bestrijdingsmiddelen gedurende een periode van drie jaar aanzienlijke veranderingen ondergaan, moet er tijdens een reeks van driejarige cycli toezicht worden gehouden op bestrijdingsmiddelen in die dertig voedingsmiddelen om de blootstelling van de consument en de toepassing van de communautaire wetgeving te kunnen beoordelen.

(3)

Op grond van een binomiale waarschijnlijkheidsverdeling kan worden berekend dat, wanneer minimaal 1 % van de producten een hoeveelheid residuen boven de bepaalbaarheidsgrens bevat, bij onderzoek van 642 monsters er met een betrouwbaarheid van meer dan 99 % een monster met een hoeveelheid bestrijdingsmiddelenresiduen boven die grens zal worden gevonden. Dit aantal monsters moet over de lidstaten worden verdeeld op basis van het bevolkingsaantal, met echter een minimum van 12 monsters per product en per jaar.

(4)

Als onder de definitie van een residu van een bestrijdingsmiddel andere werkzame stoffen, metabolieten of afbraakproducten vallen, moeten die metabolieten afzonderlijk worden gerapporteerd.

(5)

Op de website (3) van de Commissie zijn richtsnoeren betreffende validering van de methoden en procedures voor kwaliteitsbewaking bij de analyse van residuen van bestrijdingsmiddelen in voeding en diervoeders gepubliceerd.

(6)

Voor de bemonsteringprocedures geldt Richtlijn 2002/63/EG van de Commissie van 11 juli 2002 houdende vaststelling van communautaire bemonsteringsmethoden voor de officiële controle op residuen van bestrijdingsmiddelen in en op producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong en tot intrekking van Richtlijn 79/700/EEG, (4) die de door de Commissie van de Codex Alimentarius bemonsteringsmethoden en -procedures bevat.

(7)

Ook moet worden nagegaan of aan de maximumgehalten aan residuen voor babyvoeding, vastgesteld overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 2006/141/EEG van de Commissie van 22 december 2006 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en tot wijziging van Richtlijn 1999/21/EG (5) en artikel 7 van Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie van 5 december 2006 inzake bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters (6) de hand wordt gehouden.

(8)

Ook moeten de eventuele cumulatieve en elkaar versterkende gevolgen van bestrijdingsmiddelen geëvalueerd worden. Deze evaluatie moet om te beginnen bij een aantal organische fosfaten, carbamaten, triazolen en pyrethroïden als vermeld in bijlage I worden uitgevoerd.

(9)

De lidstaten moeten uiterlijk 31 augustus van elk jaar de informatie met betrekking tot het vorige kalenderjaar overleggen.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lidstaten nemen en analyseren in 2009, 2010 en 2011 monsters van de in bijlage I genoemde combinaties product/bestrijdingsmiddelenresidu.

Het aantal monsters van ieder product is vastgesteld in bijlage II.

Artikel 2

1.   De te bemonsteren partij wordt aselect gekozen.

De bemonsteringsprocedure, met inbegrip van het aantal eenheden, is in overeenstemming met Richtlijn 2002/63/EG.

2.   De genomen en geanalyseerde monsters omvatten ten minste:

a)

tien monsters van babyvoeding, hoofdzakelijk op basis van groenten, fruit of granen;

b)

één monster, voor zover beschikbaar, van producten die afkomstig zijn van de biologische landbouw, overeenkomstig het marktaandeel van biologische landbouwproducten in iedere lidstaat.

Artikel 3

1.   De lidstaten leggen de analyseresultaten van de in 2009, 2010 en 2011 onderzochte monsters uiterlijk 31 augustus 2010, respectievelijk uiterlijk 31 augustus 2011 en 31 augustus 2012 over.

Afgezien van deze resultaten verstrekken de lidstaten de volgende informatie:

a)

een beschrijving van de toegepaste analysemethoden en de behaalde rapportageniveaus, in overeenstemming met de richtsnoeren betreffende validering van de methoden en de procedures voor kwaliteitsbewaking bij de analyse van residuen van bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen en diervoeders;

b)

de in de nationale en communautaire controleprogramma's gehanteerde bepaalbaarheidsgrens;

c)

gegevens betreffende de accreditatiestatus van de analyselaboratoria die bij de controle betrokken zijn;

d)

gegevens betreffende de genomen handhavingsmaatregelen, voor zover de nationale wetgeving dit toelaat;

e)

bij een MRL-overschrijding een verklaring omtrent de mogelijke redenen waarom de MRL's zijn overschreden, vergezeld van nuttige opmerkingen omtrent mogelijkheden voor het risicobeheer.

2.   Als onder de definitie van een residu van een bestrijdingsmiddel werkzame stoffen, metabolieten en/of afbraak- of reactieproducten vallen, melden de lidstaten de analyseresultaten overeenkomstig de wettelijk vastgelegde residudefinitie. Zo nodig worden de resultaten van elk van de in de residudefinitie vermelde voornaamste isomeren of metabolieten afzonderlijk overgelegd.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 december 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.

(3)  Document SANCO/3131/2007, 31 oktober 2007

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  PB L 187 van 16.7.2002, blz. 30.

(5)  PB L 401 van 30.12.2006, blz. 1.

(6)  PB L 339 van 6.12.2006, blz. 16.


BIJLAGE I

Combinaties bestrijdingsmiddel/product waarop toezicht wordt gehouden

 

2009

2010

2011

2,4-D (som van 2,4-D en de esters daarvan, uitgedrukt als 2,4-D)

 

 (3)

 (1)

4,4′-Methoxychloor

 (4)

 (5)

 (6)

Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en het delta-8,9-isomeer van avermectine B1a)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Acefaat

 (2)

 (3)

 (1)

Acetamiprid

 (2)

 (3)

 (1)

Acrinathrin

 

 (3)

 (1)

Aldicarb (som van aldicarb, het sulfoxide en het sulfon daarvan, uitgedrukt als aldicarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Amitraz (m.i.v. alle metabolieten die het 2,4-dimethylanilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz)

 

 (3)

 (1)

Amitrool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Azinfos-ethyl (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Azinfos-methyl

 (2)

 (3)

 (1)

Azoxystrobin

 (2)

 (3)

 (1)

Benfuracarb (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bifenthrin

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Bitertanol

 

 (3)

 (1)

Boscalid

 (2)

 (3)

 (1)

Bromide-ion

 

 (3)

 (1)

Broompropylaat

 (2)

 (3)

 (1)

Bromuconazool (som van de diastereomeren) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bupirimaat

 (2)

 (3)

 (1)

Buprofezin

 (2)

 (3)

 (1)

Cadusafos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Camfechloor (som van Parlar nrs. 26, 50 en 62) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Captan

 (2)

 (3)

 (1)

Carbaryl

 (2)

 (3)

 (1)

Carbendazim (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbofuran (som van carbofuran en 3-hydroxycarbofuran, uitgedrukt als carbofuran)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbosulfan (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Chloordaan (som van cis- en transisomeer en van oxychloordaan, uitgedrukt als chloordaan)

 (4)

 (5)

 (6)

Chloorfenapyr

 

 (3)

 (1)

Chloorfenvinfos

 (2)

 (3)

 (1)

Chloormequat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Chloorbenzilaat (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Chloorthalonil

 (2)

 (3)

 (1)

Chloorprofam (chloorprofam en 3-chlooraniline, uitgedrukt als chloorprofam)

 (2)

 (3)

 (1)

Chloorpyrifos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Chloorpyrifos-methyl

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Clofentezine (som van alle verbindingen die het 2-chloorbenzoylgedeelte bevatten, uitgedrukt als clofentezine)

 (2)

 (3)

 (1)

Clothianidine (som van thiametoxam en clothianidine, uitgedrukt als thiametoxam)

 

 (3)

 (1)

Cyfluthrin (m.i.v. andere mengsels van samenstellende isomeren (som van isomeren))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Cypermethrin (m.i.v. andere mengsels van samenstellende isomeren (som van isomeren))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Cyproconazool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Cyprodinil

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (som van p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE en p,p′-DDD (TDE), uitgedrukt als DDT)

 (4)

 (5)

 (6)

Deltamethrin (cis-deltamethrin)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diazinon

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Dichlofluanide

 (2)

 (3)

 (1)

Dichloorvos

 (2)

 (3)

 (1)

Dicloran

 

 (3)

 (1)

Dicofol ( som van p, p′- en o,p′-isomeer)

 (2)

 (3)

 (1)

Dieldrin (aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin)

 (4)

 (5)

 (6)

Difenoconazool

 (2)

 (3)

 (1)

Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)

 (2)

 (3)

 (1)

Dimethomorf

 (2)

 (3)

 (1)

Dinocap (som van de dinocap-isomeren en de overeenkomstige fenolen, uitgedrukt als dinocap)

 

 (3)

 (1)

Difenylamine

 (2)

 (3)

 (1)

Endosulfan (som van alfa- en bèta-isomeer en van endosulfansulfaat, uitgedrukt als endosulfan)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Endrin

 (4)

 (5)

 (6)

Epoxiconazool

 

 (3)

 (1)

Ethion

 (2)

 (3)

 (1)

Ethoprophos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenamifos (som van fenamifos en het sulfoxide en het sulfon daarvan, uitgedrukt als fenamifos) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenarimol

 (2)

 (3)

 (1)

Fenazaquin

 

 (3)

 (1)

Fenbuconazool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenhexamid

 (2)

 (3)

 (1)

Fenitrothion

 (2)

 (3)

 (1)

Fenoxycarb

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropathrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropimorf

 

 (3)

 (1)

Fenthion (som van fenthion en het zuurstofanalogon daarvan en de sulfoxiden en sulfonen van deze stoffen, uitgedrukt als fenthion)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fenvaleraat/esfenvaleraat (som) (som van RS/SR- en RR/SS-isomeren)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fipronil (som van fipronil en de sulfonmetaboliet daarvan (MB46136), uitgedrukt als fipronil)

 (2)

 (3)

 (1)

Fluazifop-P-butyl (fluazifop (zuur) (vrij en geconjugeerd))

 

 (3)

 (1)

Fludioxonil

 (2)

 (3)

 (1)

Flufenoxuron

 (2)

 (3)

 (1)

Fluquiconazool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Flusilazool

 (2)

 (3)

 (1)

Flutriafol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Folpet

 (2)

 (3)

 (1)

Formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaathydrochloride)

 (2)

 (3)

 (1)

Fosthiazaat (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Glyfosaat (8)

 

 (3)

 (1)

Haloxyfop m.i.v. haloxyfop-R (haloxyfop-R-methylester, haloxyfop-R en conjugaten van haloxyfop-R, uitgedrukt als haloxyfop-R) (R) (F)

 

 (3)

 (1)

HCB

 (4)

 (5)

 (6)

Heptachloor (som van heptachloor en van heptachloorepoxide, uitgedrukt als heptachloor)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer

 (4)

 (5)

 (6)

Hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer

 (4)

 (5)

 (6)

Hexachloorcyclohexaan (HCH), gamma-isomeer (Lindaan)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaconazool

 (2)

 (3)

 (1)

Hexythiazox

 (2)

 (3)

 (1)

Imazalil

 (2)

 (3)

 (1)

Imidacloprid

 (2)

 (3)

 (1)

Indoxacarb (som van S- en R-isomeer)

 (2)

 (3)

 (1)

Iprodion

 (2)

 (3)

 (1)

Iprovalicarb

 (2)

 (3)

 (1)

Kresoxim-methyl

 (2)

 (3)

 (1)

Lambda-cyhalothrin (lambda-cyhalothrin m.i.v. gemengde isomere bestanddelen (som van de isomeren))

 (2)

 (3)

 (1)

Linuron

 (2)

 (3)

 (1)

Lufenuron

 

 (3)

 (1)

Malathion (som van malathion en malaoxon, uitgedrukt als malathion)

 (2)

 (3)

 (1)

Maneb-groep (som, uitgedrukt als CS2: maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepanipyrim en de metaboliet (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) daarvan, uitgedrukt als mepanipyrim

 (2)

 (3)

 (1)

Mepiquat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Metalaxyl (metalaxyl inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))

 (2)

 (3)

 (1)

Metconazool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Methamidofos

 (2)

 (3)

 (1)

Methidathion

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Methiocarb (som van methiocarb en het sulfoxide en het sulfon daarvan, uitgedrukt als methiocarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Methomyl (som van methomyl en thiodicarb, uitgedrukt als methomyl)

 (2)

 (3)

 (1)

Methoxyfenozide

 

 (3)

 (1)

Monocrotofos

 (2)

 (3)

 (1)

Myclobutanil

 (2)

 (3)

 (1)

Oxadixyl

 

 (3)

 (1)

Oxamyl

 (2)

 (3)

 (1)

Oxydemeton-methyl (som van oxydemeton-methyl en demeton-S-methylsulfon, uitgedrukt als oxydemeton-methyl)

 (2)

 (3)

 (1)

Paclobutrazool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Parathion

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Parathion-methyl (som van parathion-methyl en paraoxon-methyl, uitgedrukt als parathion-methyl)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Penconazool

 (2)

 (3)

 (1)

Pendimethalin

 

 (3)

 (1)

Permethrin (som van cis permethrin en trans-permethrin)

 (4)

 (5)

 (6)

Fenthoaat

 

 (3)

 (1)

Fosalon

 (2)

 (3)

 (1)

Fosmet (fosmet en fosmetoxon, uitgedrukt als fosmet)

 (2)

 (3)

 (1)

Foxim (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimicarb (som van pirimicarb en desmethylpirimicarb, uitgedrukt als pirimicarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimifos-methyl

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het 2,4,6-trichloorfenolgedeelte bevatten, uitgedrukt als prochloraz)

 (2)

 (3)

 (1)

Procymidon

 (2)

 (3)

 (1)

Profenofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Propamocarb (som van propamocarb en zouten daarvan, uitgedrukt als propamocarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Propargite

 (2)

 (3)

 (1)

Propiconazool

 

 (3)

 (1)

Propyzamide

 

 (3)

 (1)

Prothioconazool (prothioconazool-desthio) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pyrazofos

 (4)

 (5)

 (6)

Pyrethrinen

 

 

 (1)

Pyridaben

 (2)

 (3)

 (1)

Pyrimethanil

 (2)

 (3)

 (1)

Pyriproxyfen

 (2)

 (3)

 (1)

Quinoxyfen

 (2)

 (3)

 (1)

Quintozeen (som van quintozeen en pentachlooraniline, uitgedrukt als quintozeen)

 

 (5)

 (6)

Resmethrin (som van de isomeren)

 (4)

 (5)

 (6)

Spinosad (som van spinosyn A en spinosyn D, uitgedrukt als spinosad)

 

 (3)

 (1)

Spiroxamine

 (2)

 (3)

 (1)

Tebuconazool

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenozide

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenpyrad

 (2)

 (3)

 (1)

Tecnazeen

 

 (5)

 (6)

Teflubenzuron

 (2)

 (3)

 (1)

Tefluthrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Tetraconazool

 

 (3)

 (1)

Tetradifon

 (2)

 (3)

 (1)

Thiabendazool

 (2)

 (3)

 (1)

Thiacloprid

 (2)

 (3)

 (1)

Thiofanaat-methyl

 (2)

 (3)

 (1)

Tolclofos-methyl

 (2)

 (3)

 (1)

Tolylfluanide (som van tolylfluanide en dimethylaminosulfotoluïdide, uitgedrukt als tolylfluanide)

 (2)

 (3)

 (1)

Triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol)

 (2)

 (3)

 (1)

Triazofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Trichloorfon (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Trifloxystrobin

 (2)

 (3)

 (1)

Trifluralin

 

 (3)

 (1)

Triticonazool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Vinclozolin (som van vinclozolin en alle metabolieten die het 3,5-dichlooranilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als vinclozolin)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Bonen (vers of bevroren, zonder peul), wortelen, komkommers, sinaasappelen of mandarijnen, peren, aardappelen, rijst, en spinazie (vers of bevroren).

(2)  Aubergines, bananen, bloemkool, tafeldruiven, sinaasappelsap (de lidstaten geven de herkomst aan (concentraat of verse vruchten)), erwten (vers/bevroren, zonder peul), paprika's, tarwe.

(3)  Appelen, sluitkool, prei, sla, tomaten, perziken inclusief nectarines en soortgelijke kruisingen; rogge of haver en aardbeien.

(4)  Boter, eieren.

(5)  Melk, varkensvlees.

(6)  Vlees van pluimvee, lever (van runderen en andere herkauwers, varkens en pluimvee).

(7)  Chloormequat en mepiquat worden in granen (met uitzondering van rijst), wortelen, vruchtgroenten en peren geanalyseerd.

(8)  Alleen granen.

(9)  Op vrijwillige basis te analyseren in 2009.


BIJLAGE II

Aantal door iedere lidstaat per product te nemen en te analyseren monsters.

Lidstaat

Monsters

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

TOTAAL MINIMUMAANTAL MONSTERS: 642


(1)  Minimumaantal monsters voor iedere toegepaste specifieke residumethode.

(2)  Minimumaantal monsters voor iedere toegepaste multiresidumethode.


6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/18


VERORDENING (EG) Nr. 1214/2008 VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2008

tot vaststelling, voor de periode 2008/2009, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 162, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1670/2006 van de Commissie van 10 november 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad wat de vaststelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen betreft (2), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1670/2006 is bepaald dat de hoeveelheden granen waarvoor de restitutie wordt toegekend, de hoeveelheden zijn die onder controle zijn geplaatst en zijn gedistilleerd en waarop een jaarlijks voor elke betrokken lidstaat vast te stellen coëfficiënt is toegepast. Deze coëfficiënt geeft de verhouding tussen de in totaal uitgevoerde hoeveelheden en de in totaal in de handel gebrachte hoeveelheden van de betrokken alcoholhoudende drank weer, en wel op basis van de ontwikkeling van die hoeveelheden tijdens het aantal jaren dat overeenkomt met de gemiddelde rijpingsperiode van die alcoholhoudende drank.

(2)

Volgens de gegevens die Ierland heeft verstrekt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2007, bedroeg de gemiddelde rijpingsperiode van Irish whiskey in 2007 vijf jaar.

(3)

Derhalve dienen de coëfficiënten voor de periode van 1 oktober 2008 tot en met 30 september 2009 te worden vastgesteld.

(4)

Op grond van artikel 10 van Protocol 3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte mogen geen restituties worden verleend bij uitvoer naar Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Bovendien heeft de Gemeenschap in overeenkomsten met sommige derde landen afgesproken geen uitvoerrestituties te verlenen. Bijgevolg dient daar overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1670/2006 rekening mee te worden gehouden bij de berekening van de coëfficiënten voor de periode 2008/2009,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1670/2006 bedoelde coëfficiënten voor de granen die in Ierland worden gebruikt voor de vervaardiging van Irish whiskey, worden voor de periode van 1 oktober 2008 tot en met 30 september 2009 vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

De verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 december 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 312 van 11.11.2006, blz. 33.


BIJLAGE

In Ierland toe te passen coëfficiënten

Periode van toepassing

Coëfficiënt voor

de gerst die wordt gebruikt voor de vervaardiging van Irish whiskey, categorie B (1)

de granen die worden gebruikt voor de vervaardiging van Irish whiskey, categorie A

Van 1 oktober 2008 tot en met 30 september 2009

0,086

0,150


(1)  Inclusief de vermoute gerst.


6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/20


VERORDENING (EG) Nr. 1215/2008 VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2008

betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van brouwgerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad

(Gecodificeerde versie)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 144, lid 1, in combinatie met artikel 4,

Gelet op Besluit 2006/333/EG van de Raad van 20 maart 2006 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994, betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (2), en met name op artikel 2,

Gelet op Besluit 2007/444/EG van de Raad van 22 februari 2007 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada betreffende de sluiting van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT (3), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2377/2002 van de Commissie van 27 december 2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van brouwgerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad (4) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (5). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.

(2)

De Gemeenschap heeft na handelsbesprekingen de invoervoorwaarden voor zachte tarwe van gemiddelde en lage kwaliteit en van gerst gewijzigd door invoercontingenten vast te stellen. Voor gerst heeft de Gemeenschap besloten de preferentiemargeregeling te vervangen door twee tariefcontingenten: een tariefcontingent van 50 000 ton voor brouwgerst en een tariefcontingent van 300 000 ton voor gerst. Deze verordening heeft betrekking op het tariefcontingent van 50 000 ton voor brouwgerst.

(3)

Op grond van de internationale verbintenissen van de Gemeenschap moet de brouwgerst bestemd zijn voor de bereiding van bier dat rijpt in tanks met beukenhout. Daarom moeten ten aanzien van de kwaliteitscriteria en verwerkingsvoorschriften voor gerst soortgelijke bepalingen worden aangenomen als die welke zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1234/2001 van de Commissie van 22 juni 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 822/2001 van de Raad waarbij in de gedeeltelijke terugbetaling van de in het kader van een tariefcontingent voor brouwgerst geïnde invoerrechten wordt voorzien (6).

(4)

Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (7) is van toepassing op de invoercertificaten voor de tariefcontingentperioden die op of na 1 januari 2007 beginnen.

(5)

Het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1301/2006 is van toepassing, onverminderd de aanvullende voorwaarden of afwijkingen die eventueel in deze verordening zijn vastgesteld.

(6)

Met het oog op een geordende, niet-speculatieve invoer van gerst in het raam van dit tariefcontingent moet worden bepaald dat voor deze invoertransacties een invoercertificaat moet worden overgelegd.

(7)

Met het oog op een goed beheer van dit contingent moet worden bepaald welke termijnen gelden voor de indiening van de certificaataanvragen en welke gegevens in de aanvragen en certificaten moeten voorkomen.

(8)

Met het oog op de leveringsvoorwaarden moet worden voorzien in een afwijjking van de geldigheidsduur van de certificaten.

(9)

Rekening houdend met de verplichting om het gebruik van het contingent voor het aangegeven doel te waarborgen en daartoe een hoge zekerheid gedurende het hele verwerkingsproces aan te houden, is het dienstig een vrijstelling te verlenen aan importeurs wier partijen brouwgerst vergezeld gaan van een overeenstemmingscertificaat dat is goedgekeurd door de regering van de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig de procedure van administratieve samenwerking als bedoeld in de artikelen 63, 64 en 65 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (8).

(10)

Voor een deugdelijk beheer van het contingent moet de zekerheid voor de invoercertificaten, in afwijking van het bepaalde in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1342/2003 van de Commissie van 28 juli 2003 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (9), op een relatief hoog niveau worden vastgesteld.

(11)

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat Commissie en lidstaten elkaar snel informeren over de aangevraagde en ingevoerde hoeveelheden.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 135 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt het invoerrecht voor brouwgerst van GN-code 1003 00 vastgesteld in het kader van een bij de onderhavige verordening geopend contingent.

Voor de in de onderhavige verordening bedoelde producten die boven de in artikel 2 van de onderhavige verordening bepaalde hoeveelheid worden ingevoerd, geldt het bepaalde in artikel 135 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Artikel 2

1.   Ieder jaar wordt op 1 januari een tariefcontingent geopend voor de invoer van 50 000 ton brouwgerst van GN-code 1003 00 die bestemd is voor de bereiding van bier dat rijpt in beukenhouten vaten. Dit contingent draagt het volgnummer 09.4061.

2.   Het invoerrecht binnen het contingent bedraagt 8 EUR per ton.

3.   Tenzij anders bepaald in de onderhavige verordening, zijn Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie (10) en de Verordeningen (EG) nr. 1342/2003, en (EG) nr. 1301/2006 van toepassing.

Artikel 3

In deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„aangetaste korrels”: korrels van gerst, van andere graansoorten of van wilde haver, die beschadigingen vertonen, inclusief aantastingen ten gevolge van ziekte, vrieskoude, warmte, insecten, schimmels en slechte weersomstandigheden, alsmede elke andere materiële beschadiging;

b)

„korrels van gezonde handelskwaliteit”: gerstkorrels of delen van gerstkorrels die geen aangetaste korrels zijn als omschreven onder a), met uitzondering van korrels die zijn aangetast door vrieskoude of door schimmels.

Artikel 4

1.   Van het tariefcontingent mag slechts gebruik worden gemaakt wanneer de ingevoerde gerst aan de volgende criteria voldoet:

a)

soortelijk gewicht: 60,5 kg/hl of meer;

b)

aangetaste korrels: 1 % of minder;

c)

vochtgehalte: 13,5 % of minder;

d)

gerstkorrels van gezonde handelskwaliteit: 96 % of meer.

2.   De in lid 1 vermelde kwaliteitscriteria worden gestaafd aan de hand van een van de volgende documenten:

a)

hetzij een certificaat van een analyse die op verzoek van de importeur is verricht door de douanedienst waar de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht;

b)

hetzij een door de Commissie erkend overeenstemmingscertificaat voor de ingevoerde gerst dat is afgegeven door een overheidsinstantie van het land van oorsprong.

Artikel 5

1.   Van het contingent mag slechts gebruik worden gemaakt, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a)

de ingevoerde gerst moet tot mout worden verwerkt binnen zes maanden na de datum van het in het vrije verkeer brengen, en

b)

die mout moet binnen 150 dagen, te rekenen vanaf de datum van verwerking van gerst tot mout, worden gebruikt bij de bereiding van bier dat rijpt in tanks met beukenhout.

2.   De aanvraag voor een invoercertificaat in het kader van dit contingent is slechts ontvankelijk indien zij vergezeld gaat van:

a)

het bewijs of de bewijzen als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006;

b)

het bewijs dat de aanvrager bij de bevoegde instantie van de lidstaat waar de gerst in het vrije verkeer wordt gebracht, een zekerheid van 85 EUR per ton heeft gesteld. Wanneer de partijen brouwgerst vergezeld gaan van een door de Federal Grain Inspection Service (Federale graaninspectiedienst), hierna „FGIS” genoemd, afgegeven overeenstemmingscertificaat als bedoeld in artikel 7, wordt de zekerheid verlaagd tot 10 EUR per ton;

c)

de schriftelijke verbintenis van de aanvrager dat de volledige hoeveelheid in te voeren gerst binnen zes maanden na de dag waarop deze in het vrije verkeer wordt gebracht, zal worden verwerkt tot mout die binnen 150 dagen na het verstrijken van de termijn voor de verwerking tot mout zal worden gebruikt bij de bereiding van bier dat rijpt in tanks met beukenhout. Hij moet de plaats van verwerking meedelen door het verwerkingsbedrijf en de lidstaat of ten hoogste vijf verwerkingsinrichtingen te vermelden. Voordat de goederen voor verwerking worden verzonden, moet het douanekantoor van inklaring een controle-exemplaar T5 opstellen overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 2454/93. De op grond van de eerste zin verlangde gegevens, alsook naam en plaats van het verwerkingsbedrijf moeten in vak 104 van het T5-formulier worden aangegeven.

3.   De verwerking van de ingevoerde gerst tot mout wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de gerst geweekt is. Bovendien moet de bevoegde autoriteit erop toezien dat de mout binnen 150 dagen wordt gebruikt bij de bereiding van bier dat rijpt in tanks met beukenhout.

Artikel 6

1.   De in artikel 5, lid 2, onder b), bedoelde zekerheid wordt vrijgegeven, op voorwaarde dat:

a)

de kwaliteit van de gerst, vastgesteld op basis van het overeenstemmingscertificaat of van de analyse, beantwoordt aan de in artikel 4, lid 1, vastgestelde normen;

b)

de aanvrager van het certificaat het bewijs levert dat de goederen uiteindelijk zijn gebruikt voor het in artikel 5, lid 1, aangegeven specifieke doel, met een verklaring dat dit gebruik heeft plaatsgevonden binnen de termijn die is vastgesteld in de schriftelijke verbintenis als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder c). Dit eventueel aan de hand van het controle-exemplaar T5 te leveren bewijs moet ten genoegen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van invoer aantonen dat alle ingevoerde hoeveelheden verwerkt zijn tot het in artikel 5, lid 2, onder c), genoemde product.

2.   Wanneer aan de in de artikelen 4 en 5 bedoelde kwaliteitscriteria en/of verwerkingsvoorschriften niet voldaan is, worden de in artikel 12, onder a), van Verordening (EG) nr. 1342/2003 bedoelde zekerheid met betrekking tot het invoercertificaat en de in artikel 5, lid 2, onder b), van deze verordening bedoelde aanvullende zekerheid verbeurd.

Artikel 7

In bijlage I is een model opgenomen van de door de FGIS af te geven certificaten. De door de FGIS afgegeven certificaten voor brouwgerst bestemd voor de bereiding van bier dat rijpt in tanks met beukenhout, worden door de Commissie officieel erkend overeenkomstig de in de artikelen 63, 64 en 65 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 vastgestelde procedure van administratieve samenwerking. Wanneer de in het certificaat vermelde analyseparameters beantwoorden aan de in artikel 4 van deze verordening bepaalde, door de FGIS afgegeven overeenstemmingsnormen voor brouwgerst, worden voor het betrokken seizoen in iedere haven van binnenkomst monsters genomen bij ten minste 3 % van de ingevoerde ladingen. Het stempel dat door de regering van de Verenigde Staten van Amerika is erkend, zal in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie worden afgedrukt.

Artikel 8

1.   In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 mag een aanvrager per maand slechts één certificaataanvraag indienen. Wanneer door dezelfde belanghebbende meer dan één aanvraag wordt ingediend, is geen van zijn aanvragen ontvankelijk, en worden de bij de indiening van de aanvragen gestelde zekerheden verbeurd ten gunste van de betrokken lidstaat.

De invoercertificaataanvragen moeten uiterlijk elke tweede vrijdag van de maand om 13 uur (Brusselse tijd) bij de bevoegde autoriteiten van iedere lidstaat worden ingediend.

2.   In elke certificaataanvraag wordt een hoeveelheid in kilogram, zonder decimalen, vermeld.

3.   Uiterlijk op de eerste maandag die volgt op de indiening van de certificaataanvragen, om 18 uur Brusselse tijd, zenden de bevoegde autoriteiten de Commissie elektronisch een mededeling toe, waarin elke aanvraag wordt vermeld met de gevraagde hoeveelheid, met inbegrip van de vermelding „geen” als geen aanvragen zijn ingediend.

4.   De certificaten worden afgegeven op de vierde werkdag volgende op de uiterste datum voor de in lid 3 bedoelde mededeling.

Op de datum van afgifte van de invoercertificaten delen de lidstaten de Commissie elektronisch de in artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde gegevens betreffende de afgegeven certificaten mee, met de totale hoeveelheden waarvoor invoercertificaten zijn afgegeven.

Artikel 9

De invoercertificaten zijn met ingang van de dag van afgifte 60 dagen geldig. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 376/2008 gaat de geldigheidsduur van het certificaat in op de dag van de feitelijke afgifte.

Artikel 10

In de invoercertificaataanvraag en in het invoercertificaat wordt in vak 20 het door verwerking van het betrokken graan te fabriceren product vermeld.

Artikel 11

Verordening (EG) nr. 2377/2002 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 december 2008.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 124 van 11.5.2006, blz. 13.

(3)  PB L 169 van 29.6.2007, blz. 53.

(4)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 95.

(5)  Zie bijlage II.

(6)  PB L 168 van 23.6.2001, blz. 12.

(7)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(8)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(9)  PB L 189 van 29.7.2003, blz. 12.

(10)  PB L 114 van 26.4.2008, blz. 3.


BIJLAGE I

Model van het door de regering van de Verenigde Staten van Amerika erkende overeenstemmingscertificaat voor brouwgerst bestemd voor de bereiding van bier dat rijpt in tanks met beukenhout

Image


BIJLAGE II

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 2377/2002 van de Commissie

(PB L 358 van 31.12.2002, blz. 95)

 

Verordening (EG) nr. 159/2003 van de Commissie

(PB L 25 van 30.1.2003, blz. 37)

 

Verordening (EG) nr. 626/2003 van de Commissie

(PB L 90 van 8.4.2003, blz. 32)

 

Verordening (EG) nr. 1112/2003 van de Commissie

(PB L 158 van 27.6.2003, blz. 23)

 

Verordening (EG) nr. 777/2004 van de Commissie

(PB L 123 van 27.4.2004, blz. 50)

uitsluitend artikel 13

Verordening (EG) nr. 2022/2006 van de Commissie

(PB L 384 van 29.12.2006, blz. 70)

uitsluitend artikel 2

Verordening (EG) nr. 1456/2007 van de Commissie

(PB L 325 van 11.12.2007, blz. 76)

uitsluitend artikel 3


BIJLAGE III

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 2377/2002

De onderhavige verordening

Artikelen 1 en 2

Artikelen 1 en 2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 14, eerste alinea

Artikel 12

Artikel 14, tweede alinea

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III


6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/26


VERORDENING (EG) Nr. 1216/2008 VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia (1), en met name op artikel 11, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 872/2004 bevat een lijst van natuurlijke en rechtspersonen, lichamen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen overeenkomstig die verordening bevroren dienen te worden.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 2 en 24 oktober en op 10 november 2008 besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen bevroren dienen te worden. Bijlage I moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 872/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 december 2008.

Voor de Commissie

Eneko LANDÁBURU

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen


(1)  PB L 162 van 30.4.2004, blz. 32.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad wordt als volgt gewijzigd:

(1)

De volgende natuurlijke persoon wordt geschrapt:

„Charles R. Bright. Geboortedatum: 29.8.1948. Overige informatie: voormalige minister van Financiën.”

(2)

De vermelding „Ali Kleilat. Geboortedatum: 10.7.1970. Geboorteplaats: Beiroet. Nationaliteit: Libanees” wordt vervangen door:

„Ali Kleilat (ook bekend als a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi). Geboortedatum: 10.7.1970. Geboorteplaats: Beiroet. Nationaliteit: Libanees. Paspoortnummer: 0508734. Nationaal registernummer: 2016, Mazraa. Overige informatie: zakenman, betrokken bij wapenleveringen aan Charles Taylor in 2003. Onderhoudt nog steeds relaties met de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor.”

(3)

De vermelding „Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Geboortedatum: 27.9.1965. Nationaliteit: Liberiaans. Overige informatie: voormalig echtgenote van voormalig president Charles Taylor. Voormalig permanent vertegenwoordiger van Liberia bij de Internationale Maritieme Organisatie. Voormalig Senior Member of the Liberian Government” wordt vervangen door:

„Agnes Reeves Taylor (ook bekend als Agnes Reeves-Taylor). Geboortedatum: 27.9.1965. Nationaliteit: Liberiaans. Overige informatie: a) voormalige echtgenote van ex-president Charles Taylor, met wie zij nog steeds banden heeft; b) voormalig permanent vertegenwoordiger van Liberia bij de Internationale Maritieme Organisatie; voormalig prominent lid van de Liberiaanse regering; c) verblijft momenteel in het Verenigd Koninkrijk.”

(4)

De vermelding „Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Geboortedatum: (a) 1.9.1947, (b) 28.1.1948. Overige informatie: voormalig president van Liberia” wordt vervangen door:

„Charles Ghankay Taylor (ook bekend als a) Charles MacArthur Taylor, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Geboortedatum: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Overige informatie: a) voormalig president van Liberia, b) wordt momenteel berecht in Den Haag.”

(5)

De vermelding „Charles „Chuckie” Taylor (junior). Overige informatie: Zoon van voormalig president Charles Taylor” wordt vervangen door:

„Charles Taylor (Junior) (ook bekend als a) Chuckie Taylor, b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles Taylor II). Overige informatie: a) partner, adviseur en zoon van voormalig president Charles Taylor van Liberia, met wie hij nog steeds banden heeft, b) wordt momenteel berecht in de Verenigde Staten van Amerika.”


RICHTLIJNEN

6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/28


RICHTLIJN 2008/99/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 19 november 2008

inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 174, lid 2, van het Verdrag dient de Gemeenschap in haar milieubeleid te streven naar een hoog niveau van bescherming.

(2)

De Gemeenschap is verontrust over het toenemende aantal milieudelicten en de gevolgen ervan, die steeds vaker de grenzen overschrijden van de staten waar de delicten worden gepleegd. Zulke delicten vormen een bedreiging voor het milieu en derhalve moet er op passende wijze tegen worden opgetreden.

(3)

De ervaring heeft aangetoond dat de bestaande sanctiesystemen ontoereikend zijn om een volledige naleving van de milieubeschermingswetgeving te garanderen. Deze naleving kan en moet worden aangescherpt door de beschikbaarheid van strafrechtelijke sancties die een sociale afkeuring uitdrukken die kwalitatief verschilt van het effect van administratieve sancties of van een compensatieregeling naar burgerlijk recht.

(4)

Gemeenschappelijke regels inzake strafrechtelijke delicten maken de toepassing van doeltreffende onderzoekmethoden en ondersteuning binnen en tussen lidstaten mogelijk.

(5)

Om te komen tot een doeltreffende bescherming van het milieu is er met name behoefte aan meer afschrikkende sancties voor activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu, die veelal aanzienlijke schade veroorzaken of kunnen veroorzaken aan de lucht, met inbegrip van de stratosfeer, de grond, het water en dieren of planten, met inbegrip van de instandhouding van soorten.

(6)

Niet-naleving van een wettelijke verplichting om handelend op te treden kan hetzelfde effect hebben als een actieve handeling en derhalve dienen daarop ook dezelfde sancties van toepassing te zijn.

(7)

Bedoelde gedragingen dienen bijgevolg in heel de Gemeenschap als strafrechtelijke delicten te worden aangemerkt als zij opzettelijk dan wel uit grove nalatigheid worden begaan.

(8)

De in de bijlagen bij deze richtlijn genoemde wetgeving bevat bepalingen die gekoppeld moeten zijn aan strafrechtelijke maatregelen om te bewerkstelligen dat de regels inzake milieubescherming ten volle doeltreffend zijn.

(9)

De verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn hebben alleen betrekking op de wetgevingsbepalingen in de bijlagen bij deze richtlijn die inhouden dat de lidstaten bij de uitvoering van die wetgeving in verbodsmaatregelen voorzien.

(10)

Deze richtlijn verplicht de lidstaten in hun nationale wetgeving strafrechtelijke sancties voor ernstige overtredingen van bepalingen in het Gemeenschapsrecht inzake milieubescherming op te nemen. Zij schept geen verplichtingen met betrekking tot de toepassing van deze sancties, of enig ander beschikbaar rechtshandhavingsinstrument in individuele gevallen.

(11)

Deze richtlijn laat andere aansprakelijkheidssystemen voor milieuschade krachtens het Gemeenschapsrecht of het nationale recht onverlet.

(12)

Aangezien deze richtlijn voorziet in minimumregels, staat het de lidstaten vrij strengere maatregelen vast te stellen of te handhaven met het oog op de doeltreffende strafrechtelijke bescherming van het milieu. Deze maatregelen moeten verenigbaar zijn met het Verdrag.

(13)

De lidstaten moeten de Commissie informatie verstrekken over de uitvoering van deze richtlijn, teneinde haar in staat te stellen het effect van deze richtlijn te beoordelen.

(14)

Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk het garanderen van een doeltreffender bescherming van het milieu, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang en de gevolgen van deze richtlijn beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(15)

Wanneer toekomstige wetgeving inzake milieukwesties wordt aangenomen, moet daarin, waar passend, worden gespecificeerd dat deze richtlijn van toepassing is. Indien nodig dient artikel 3 te worden gewijzigd.

(16)

Deze richtlijn is opgesteld met inachtneming van de grondrechten en de beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn vastgelegd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Deze richtlijn stelt maatregelen vast op strafrechtelijk gebied teneinde het milieu doeltreffender te beschermen.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

a)

„wederrechtelijk”:

i)

in strijd met de wetgeving, aangenomen overeenkomstig het EG-Verdrag, en opgesomd in bijlage A, of

ii)

met betrekking tot activiteiten die onder het Euratom-Verdrag vallen, in strijd met de wetgeving, aangenomen overeenkomstig het Euratom-Verdrag, en opgesomd in bijlage B, of

iii)

in strijd met een wettelijke bepaling, een bestuursrechtelijk voorschrift van een lidstaat of een besluit van een ter zake bevoegd orgaan van een lidstaat ter uitvoering van het onder i) of ii) bedoelde Gemeenschapsrecht;

b)

„beschermde in het wild bedoelde dier- en plantensoorten”:

i)

met betrekking tot artikel 3, letter f), de soorten die vermeld worden in:

bijlage IV bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (3)

bijlage I bij Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (4), waarnaar ook in artikel 4, lid 2, van deze richtlijn wordt verwezen;

ii)

met betrekking tot artikel 3, letter g), de soorten die vermeld worden in de bijlagen A of B bij Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (5);

c)

„beschermde habitat”: een habitat van een soort waarvoor een gebied als speciale beschermingszone is ingedeeld overeenkomstig artikel 4, lid 1 of lid 2, van Richtlijn 79/409/EEG, en elke natuurlijke habitat of habitat van een soort waarvoor een gebied als speciale beschermingszone is aangemerkt overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Richtlijn 92/43/EEG;

d)

„rechtspersoon”: iedere juridische entiteit die deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke nationale recht bezit, met uitzondering van staten of overheidslichamen in de uitoefening van het overheidsgezag en van publiekrechtelijke internationale organisaties.

Artikel 3

Delicten

De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende handelingen strafbaar worden gesteld als zij wederrechtelijk en opzettelijk of ten minste uit grove nalatigheid worden begaan:

a)

het lozen, uitstoten of anderszins brengen van een hoeveelheid materie of ioniserende straling in de lucht, de grond of het water, waardoor de dood van of ernstig letsel aan personen dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt;

b)

het inzamelen, vervoeren, hergebruiken of verwijderen van afvalstoffen, waaronder het bedrijfstoezicht op deze procedures en de nazorg voor verwijderingslocaties, met inbegrip van de handelingen die door handelaren of makelaars worden verricht (afvalbeheer), waardoor de dood van of ernstig letsel aan personen dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt;

c)

het overbrengen van afvalstoffen, wanneer dit valt binnen het toepassingsgebied van artikel 2, punt 35, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (6), en wordt uitgevoerd in niet verwaarloosbare hoeveelheden, ongeacht of de overbrenging tot stand komt door één enkele dan wel door meerdere, kennelijk met elkaar in verband staande transporten;

d)

het exploiteren van een bedrijf waar een gevaarlijke activiteit wordt verricht of waar gevaarlijke stoffen of preparaten worden opgeslagen of gebruikt, waardoor buiten die inrichting de dood van of ernstig letsel aan personen dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt;

e)

het produceren, bewerken, hanteren, gebruiken, voorhanden hebben, opslaan, vervoeren, in- en uitvoeren en verwijderen van kernmateriaal of andere gevaarlijke radioactieve stoffen, waardoor de dood van of ernstig letsel aan personen dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt;

f)

het doden, vernietigen, bezitten of vangen van specimens van beschermde in het wild levende dier- of plantensoorten, tenzij in gevallen waar de handeling een verwaarloosbare hoeveelheid van deze specimens betreft, en een te verwaarlozen invloed heeft op de instandhouding van de soort;

g)

het verhandelen van specimens van beschermde in het wild levende dier- of plantensoorten of delen of afgeleide producten daarvan, tenzij in gevallen waar de handeling betrekking heeft op een verwaarloosbare hoeveelheid van deze specimens en een te verwaarlozen invloed heeft op de instandhouding van de soort;

h)

elke gedraging die aanzienlijke schade toebrengt aan een beschermde habitat;

i)

het produceren, invoeren, uitvoeren, afzetten op de markt of gebruiken van ozonafbrekende stoffen.

Artikel 4

Uitlokking en medeplichtigheid

De lidstaten zorgen ervoor dat uitlokking van en medeplichtigheid aan de in artikel 3 bedoelde opzettelijke handelingen strafbaar worden gesteld als een strafrechtelijk delict.

Artikel 5

Sancties

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in de artikelen 3 en 4 bedoelde delicten strafbaar worden gesteld met doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties.

Artikel 6

Aansprakelijkheid van rechtspersonen

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat rechtspersonen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de in artikelen 3 en 4 bedoelde delicten die in hun belang worden gepleegd door individueel of als lid van een orgaan van de rechtspersoon handelende personen die in de rechtspersoon een leidende positie bekleden op grond van:

a)

de bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, of

b)

de bevoegdheid om namens de rechtspersoon beslissingen te nemen, of

c)

de bevoegdheid om bij de rechtspersoon toezicht uit te oefenen.

2.   De lidstaten zorgen er eveneens voor dat een rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld wanneer, als gevolg van gebrekkig toezicht of gebrekkige controle door een in lid 1 bedoelde persoon, een in artikelen 3 en 4 bedoeld delict in het belang van de rechtspersoon kon worden gepleegd door een persoon die onder diens gezag staat.

3.   De aansprakelijkheid van een rechtspersoon krachtens de leden 1 en 2 sluit niet de strafrechtelijke vervolging uit van natuurlijke personen die als dader, uitlokker of medeplichtige bij de in artikelen 3 en 4 bedoelde handelingen betrokken zijn.

Artikel 7

Sancties tegen rechtspersonen

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat rechtspersonen die aansprakelijk zijn gesteld voor een delict als bedoeld in artikel 6, kunnen worden bestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties.

Artikel 8

Omzetting

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om voor 26 december 2010 aan deze richtlijn te voldoen.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen, alsmede een tabel waarin het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn wordt weergegeven.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 10

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 19 november 2008.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

J.-P. JOUYET


(1)  PB C 10 van 15.1.2008, blz. 47.

(2)  Advies van het Europees Parlement van 21 mei 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 24 oktober 2008.

(3)  PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

(4)  PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

(5)  PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

(6)  PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.


BIJLAGE A

Lijst van communautaire wetgeving vastgesteld overeenkomstig het EG-Verdrag waarvan schending een wederrechtelijk handelen in de zin van artikel 2, onder a, punt i), van deze richtlijn is

Richtlijn 70/220/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen (1);

Richtlijn 72/306/EEG van de Raad van 2 augustus 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen (2);

Richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie (3);

Richtlijn 76/160/EEG van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwemwater (4);

Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (5);

Richtlijn 77/537/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (6);

Richtlijn 78/176/EEG van de Raad van 20 februari 1978 betreffende de afvalstoffen afkomstig van de titaandioxide-industrie (7);

Richtlijn 79/117/EEG van de Raad van 21 december 1978 houdende verbod van het op de markt brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen (8);

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (9);

Richtlijn 82/176/EEG van de Raad van 22 maart 1982 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van de sector elektrolyse van alkalichloriden (10);

Richtlijn 83/513/EEG van de Raad van 26 september 1983 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van cadmium (11);

Richtlijn 84/156/EEG van de Raad van 8 maart 1984 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van andere sectoren dan de elektrolyse van alkalichloride (12);

Richtlijn 84/360/EEG van de Raad van 28 juni 1984 betreffende de bestrijding van door industriële inrichtingen veroorzaakte luchtverontreiniging (13);

Richtlijn 84/491/EEG van de Raad van 9 oktober 1984 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van cadmium (14);

Richtlijn 85/203/EEG van de Raad van 7 maart 1985 inzake luchtkwaliteitsnormen voor stikstofdioxide (15);

Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw (16);

Richtlijn 86/280/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de bijlage bij Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke stoffen (17);

Richtlijn 87/217/EEG van de Raad van 19 maart 1987 inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (18);

Richtlijn 90/219/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (19);

Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (20);

Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (21);

Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (22);

Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen (23);

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (24);

Richtlijn 92/112/EEG van de Raad van 15 december 1992 tot vaststelling van de procedure voor de harmonisatie van de programma’s tot vermindering en uiteindelijke algehele opheffing van de verontreiniging door afval van de titaandioxide-industrie (25);

Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen: de bij Richtlijn 2003/44/EG gewijzigde bepalingen (26);

Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (27);

Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations (28);

Richtlijn 96/49/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (29);

Richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB’s/PCT’s) (30);

Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (31);

Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (32);

Richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1997 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (33);

Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (34);

Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (35);

Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad (36);

Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (37);

Richtlijn 1999/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties (38);

Richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht, Beschikking van de Commissie van 17 oktober 2001 tot wijziging van bijlage V van deze richtlijn (39);

Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (40);

Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (41);

Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken (42);

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (43);

Richtlijn 2000/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 betreffende grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht (44);

Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval (45);

Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (46);

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (47);

Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties (48);

Richtlijn 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2002 betreffende ozon in de lucht (49);

Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (50);

Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (51);

Richtlijn 2004/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht (52);

Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia (53);

Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (54);

Richtlijn 2005/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking (55);

Richtlijn 2005/78/EG van de Commissie van 14 november 2005 tot uitvoering van Richtlijn 2005/55/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot de maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking, en tot wijziging van de bijlagen I, II, III, IV en VI daarbij (56);

Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit (57);

Richtlijn 2006/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (58);

Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen (59);

Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (60);

Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen (61);

Richtlijn 2006/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering behoeft teneinde geschikt te zijn voor het leven van vissen (62);

Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s (63);

Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (64);

Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (65);

Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (66);

Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (67);

Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de Commissie van 29 november 2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad genoemde afvalstoffen naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is (68);

Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (69).


(1)  PB L 76 van 6.4.1970, blz. 1.

(2)  PB L 190 van 20.8.1972, blz. 1.

(3)  PB L 194 van 25.7.1975, blz. 23.

(4)  PB L 31 van 5.2.1976, blz. 1.

(5)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201.

(6)  PB L 220 van 29.8.1977, blz. 38.

(7)  PB L 54 van 25.2.1978, blz. 19.

(8)  PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36.

(9)  PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

(10)  PB L 81 van 27.3.1982, blz. 29.

(11)  PB L 291 van 24.10.1983, blz. 1.

(12)  PB L 74 van 17.3.1984, blz. 49.

(13)  PB L 188 van 16.7.1984, blz. 20.

(14)  PB L 274 van 17.10.1984, blz. 11.

(15)  PB L 87 van 27.3.1985, blz. 1.

(16)  PB L 181 van 4.7.1986, blz. 6.

(17)  PB L 181 van 4.7.1986, blz. 16.

(18)  PB L 85 van 28.3.1987, blz. 40.

(19)  PB L 117 van 8.5.1990, blz. 1.

(20)  PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.

(21)  PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(22)  PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1.

(23)  PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20.

(24)  PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

(25)  PB L 409 van 31.12.1992, blz. 11.

(26)  PB L 214 van 26.8.2003, blz. 18.

(27)  PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10.

(28)  PB L 365 van 31.12.1994, blz. 24.

(29)  PB L 235 van 17.9.1996, blz. 25.

(30)  PB L 243 van 24.9.1996, blz. 31.

(31)  PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55.

(32)  PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13.

(33)  PB L 59 van 27.2.1998, blz. 1.

(34)  PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

(35)  PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

(36)  PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58.

(37)  PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32.

(38)  PB L 85 van 29.3.1999, blz. 1.

(39)  PB L 163 van 29.6.1999, blz. 41.

(40)  PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.

(41)  PB L 121 van 11.5.1999, blz. 13.

(42)  PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34.

(43)  PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

(44)  PB L 313 van 13.12.2000, blz. 12.

(45)  PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.

(46)  PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1.

(47)  PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.

(48)  PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1.

(49)  PB L 67 van 9.3.2002, blz. 14.

(50)  PB L 37 van 13.2.2003, blz. 19.

(51)  PB L 37 van 13.2.2003, blz. 24.

(52)  PB L 23 van 26.1.2005, blz. 3.

(53)  PB L 104 van 8.4.2004, blz. 1.

(54)  PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7.

(55)  PB L 275 van 20.10.2005, blz. 1.

(56)  PB L 313 van 29.11.2005, blz. 1.

(57)  PB L 64 van 4.3.2006, blz. 37.

(58)  PB L 64 van 4.3.2006, blz. 52.

(59)  PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.

(60)  PB L 102 van 11.4.2006, blz. 15.

(61)  PB L 161 van 14.6.2006, blz. 12.

(62)  PB L 264 van 25.9.2006, blz. 20.

(63)  PB L 266 van 26.9.2006, blz. 1.

(64)  PB L 372 van 27.12.2006, blz. 19.

(65)  PB L 161 van 14.6.2006, blz. 1.

(66)  PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.

(67)  PB L 171 van 29.6.2007, blz. 1.

(68)  PB L 316 van 4.12.2007, blz. 6.

(69)  PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.


BIJLAGE B

Lijst van communautaire wetgeving vastgesteld overeenkomstig het Euratom-Verdrag waarvan een wederrechtelijk handelen in de zin van artikel 2, onder a, punt ii), van deze richtlijn is:

Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (1);

Richtlijn 2003/122/Euratom van de Raad van 22 december 2003 inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen (2);

Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad van 20 november 2006 betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof (3).


(1)  PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1.

(2)  PB L 346 van 31.12.2003, blz. 57.

(3)  PB L 337 van 5.12.2006, blz. 21.


II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

Raad

6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/38


BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 27 november 2008

tot wijziging van de delen 1 en 2 van het Schengenraadplegingsnetwerk (technische specificaties)

(2008/910/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Verordening (EG) nr. 789/2001 van de Raad van 24 april 2001 tot verlening van uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische procedures voor de behandeling van visumaanvragen (1), en met name op artikel 1, lid 2,

Gezien het initiatief van de Republiek Slovenië,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het Vision-netwerk is opgezet ten behoeve van de raadpleging tussen de centrale autoriteiten van de partnerstaten met betrekking tot visumaanvragen welke door onderdanen van probleemlanden worden ingediend.

(2)

Met het oog op een pragmatische aanpak, ter voorkoming van overbelasting van het Schengenraadplegingsnetwerk doordat er een groot aantal foutmeldingen wordt verstuurd wanneer de Message Transfer Agent (MTA) van een lidstaat tijdelijk niet beschikbaar lijkt, moet de „resend”-procedure worden gewijzigd.

(3)

Ter voorkoming van een inconsequent gebruik van verschillende typen visumcodes dat tot verkeerde interpretaties in de Schengenraadplegingsprocedure kan leiden, is er voor D + C-visa in het kader van de raadplegingsprocedure een gemeenschappelijke aanpak nodig.

(4)

Gelet op de verschillen in de door de lidstaten ingevoerde gegevens en ter vereenvoudiging van de Schengenraadplegingsprocedure moet er voor elk type visum één code worden gebruikt.

(5)

De technische specificaties van het Schengenraadplegingsnetwerk dienen te worden aangepast aan deze wijzigingen.

(6)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze beschikking en is het hieraan niet gebonden, noch onderworpen aan de toepassing ervan. Aangezien deze beschikking voortbouwt op het Schengenacquis, uit hoofde van de bepalingen van titel IV van het derde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, beslist Denemarken, overeenkomstig artikel 5 van het bovengenoemde protocol, binnen een termijn van zes maanden nadat de Raad deze beschikking heeft vastgesteld, of het deze in zijn nationale wetgeving zal omzetten.

(7)

Wat IJsland en Noorwegen betreft, vormt deze beschikking een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis als bedoeld in de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop laatstgenoemde staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (2), die vallen onder artikel 1, punt A, van Besluit 1999/437/EG van de Raad (3) inzake bepaalde toepassingsbepalingen van die overeenkomst.

(8)

Wat Zwitserland betreft, houdt deze beschikking een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (4), die vallen onder het gebied bedoeld in artikel 1, punt A, van Besluit 1999/437/EG, in samenhang met artikel 3 van Besluit 2008/146/EG van de Raad (5) betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van genoemde overeenkomst.

(9)

Wat Liechtenstein betreft, houdt deze beschikking een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die vallen onder het gebied bedoeld in artikel 1, punt A, van Besluit 1999/437/EG, in samenhang met artikel 3 van de Besluit 2008/261/EG van de Raad (6) betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van genoemd protocol.

(10)

Deze beschikking vormt een ontwikkeling van bepalingen van het Schengenacquis waaraan het Verenigd Koninkrijk niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (7). Het Verenigd Koninkrijk neemt derhalve niet deel aan de vaststelling van deze beschikking en is hier niet door gebonden, noch onderworpen aan de toepassing ervan.

(11)

Deze beschikking vormt een ontwikkeling van bepalingen van het Schengenacquis waaraan Ierland niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (8). Ierland neemt derhalve niet deel aan de vaststelling van deze beschikking en is hier niet door gebonden, noch onderworpen aan de toepassing ervan.

(12)

Wat Cyprus betreft, vormt deze beschikking een op het Schengenacquis voortbouwend of anderszins daaraan gerelateerd rechtsbesluit in de zin van artikel 3, lid 2, van de Toetredingsakte van 2003.

(13)

Deze beschikking vormt een op het Schengenacquis voortbouwend of anderszins daaraan gerelateerd rechtsbesluit in de zin van artikel 4, lid 2, van de Toetredingsakte van 2005,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel 1 van het Schengenraadplegingsnetwerk (technische specificaties) wordt gewijzigd zoals vermeld in bijlage I.

Artikel 2

Deel 2 van het Schengenraadplegingsnetwerk (technische specificaties) wordt gewijzigd zoals vermeld in bijlage II.

Artikel 3

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 februari 2009.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te Brussel, 27 november 2008.

Voor de Raad

De voorzitster

M. ALLIOT-MARIE


(1)  PB L 116 van 26.4.2001, blz. 2.

(2)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.

(3)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31.

(4)  PB L 53 van 27.2.2008, blz. 52.

(5)  PB L 53 van 27.2.2008, blz. 1.

(6)  PB L 83 van 26.3.2008, blz. 3.

(7)  PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43.

(8)  PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20.


BIJLAGE I

Deel 1 van het Schengenraadplegingsnetwerk (technische specificaties) wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punt 1.2 wordt vervangen door:

„1.2.   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle Vision is designed as a system running 24 hours a day, 7 days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.”.

2)

Punt 1.2.1 wordt vervangen door:

„1.2.1.   Strategy to avoid and reduce breakdown-related disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of 2 hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of 2 days operations, i.e. maximum 100 Megabytes;

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between „retransmitting” and „resending as a new message”. The term „re-send” in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

„retransmitting” means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again;

„resending as a new message” means, that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.”.


BIJLAGE II

Deel 2 van het Schengenraadplegingsnetwerk (technische specificaties) wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 2.1.4 wordt Heading No 026 als volgt gewijzigd:

„Heading No 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

„B”

transit visas

„C”

short-stay visas

„DC”

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas”.

2)

In de punten 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C), 2.1.7 (Form F), wordt de inhoud van regel 026 in de vijfde kolom van de tabel („Examples/Comments”) vervangen door:

„C {′B|′C′|′DC′}”.


Commissie

6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/42


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 november 2008

tot vaststelling van een lijst van kruidensubstanties, kruidenpreparaten en combinaties daarvan voor gebruik in traditionele kruidengeneesmiddelen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6933)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/911/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (1), en met name op artikel 16, septies,

Gezien het advies van het Europees Geneesmiddelenbureau, dat op 7 september 2007 is opgesteld door het Comité voor kruidengeneesmiddelen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare en Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung voldoen aan de voorschriften van Richtlijn 2001/83/EG. Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare en Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung kunnen als kruidensubstanties, kruidenpreparaten en combinaties daarvan worden beschouwd.

(2)

Het is derhalve dienstig een lijst van kruidensubstanties, kruidenpreparaten en combinaties daarvan voor gebruik in traditionele kruidengeneesmiddelen op te stellen, met inbegrip van Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare en Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

(3)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Een lijst van kruidensubstanties, kruidenpreparaten en combinaties daarvan voor gebruik in traditionele kruidengeneesmiddelen is opgesteld in bijlage I, met inbegrip van Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare en Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

Artikel 2

De indicaties, de specifieke concentraties en de dosering, de toedieningsweg en alle andere informatie die voor een veilig gebruik als traditioneel geneesmiddel van Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare en Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung nodig zijn, zijn opgenomen in bijlage II bij deze beschikking.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 november 2008.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter


(1)  PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.


BIJLAGE I

Lijst van kruidensubstanties, kruidenpreparaten en combinaties daarvan voor gebruik in traditionele kruidengeneesmiddelen overeenkomstig artikel 16, septies van Richtlijn 2001/83/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2004/24/EG

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Venkelvrucht, bitter)

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Venkelvrucht, zoet)


BIJLAGE II

A.   OPNAME OP DE COMMUNAUTAIRE LIJST FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. VULGARE, FRUCTUS

Wetenschappelijke naam van de plant

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare

Botanische familie

Apiaceae

Kruidensubstantie

Venkel, bitter

Gebruikelijke naam in alle officiële talen van de Europese Unie

 

BG (bălgarski): Горчиво резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého

 

DA (dansk): Fennikel, bitter

 

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός

 

EN (English): Bitter fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo amargo, fruto de

 

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili

 

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil amer

 

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés

 

IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież morr, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)

 

PT (português): Fruto de funcho amargo

 

RO (română): Fruct de fenicul amar

 

SK (slovenčina): Feniklový plod horký

 

SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Bitur fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, bitter

Kruidenprepara(a)t(en)

Venkelvrucht, bitter, gedroogd, vermalen (1).

Referentie monografie van de Europese Farmacopee

Foeniculi amari fructus (01/2005:0824)

Indicatie(s)

a)

Traditioneel kruidengeneesmiddel voor symptomatische behandeling van milde, spasmodische maagdarmklachten, waaronder een opgeblazen gevoel en flatulentie.

b)

Traditioneel kruidengeneesmiddel voor symptomatische behandeling van milde krampen tijdens de menstruatie.

c)

Traditioneel kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt als slijmoplossend middel bij hoest tijdens een verkoudheid.

Het product is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik bij specifieke indicaties uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring.

Soort traditie

Europees, Chinees

Gespecificeerde concentratie

Zie „dosering”

Dosering

Volwassenen

Enkelvoudige dosis

1,5 tot 2,5 g (vers (2)) vermalen venkelvrucht met 0,25 l kokend water (15 minuten laten trekken) driemaal daags als kruidenthee bereiden.

Adolescenten vanaf 12 jaar, indicatie a)

Dosis zoals voor volwassenen

Kinderen tussen 4 en 12 jaar, indicatie a)

Gemiddelde dagelijkse dosis

3-5 g (vers) vermalen venkelvrucht als kruidenthee, verdeeld in drie doses; Enkel voor kort gebruik bij milde, tijdelijke symptomen (minder dan een week)

Het gebruik bij kinderen onder 4 jaar wordt afgeraden (zie onderdeel „Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”).

Toedieningswijze

Orale inname.

Duur van gebruik of enige beperkingen ten aanzien van de duur van gebruik

Volwassenen

Adolescenten vanaf 12 jaar, indicatie a)

Niet langer dan 2 weken gebruiken.

Kinderen tussen 4 en 12 jaar, indicatie a)

Enkel voor kort gebruik bij milde, tijdelijke symptomen (minder dan een week).

Indien de symptomen tijdens het gebruik van het geneesmiddel aanhouden, moet een arts of gekwalificeerd gezondheidswerker worden geraadpleegd.

Overige informatie voor een veilig gebruik

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor Apiaceae (Umbelliferae) (anijszaad, karwij, selderie, koriander en dille) of anethol.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Het gebruik bij kinderen onder 4 jaar wordt afgeraden wegens het ontbreken van voldoende gegevens. Een kinderarts moet geraadpleegd worden.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere vormen van onderlinge beïnvloeding

Geen gerapporteerd.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is geen informatie beschikbaar over het gebruik van venkelvrucht door zwangere patiënten.

Het is niet bekend of bestanddelen van venkel via de moedermelk worden uitgescheiden.

Wegens het ontbreken van voldoende gegevens wordt het gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding afgeraden.

Invloed op de rijvaardigheid en op het gebruik van machines

Er zijn geen onderzoeken verricht met betrekking tot de effecten van het middel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Bijwerkingen

Er kunnen allergische reacties voor venkel optreden ter hoogte van de huid of het ademhalingsstelsel. De frequentie is onbekend.

Ingeval van bijwerkingen die hierboven niet zijn genoemd, moet een arts of gekwalificeerde gezondheidswerker worden geraadpleegd.

Overdosering

Er is geen geval van overdosering bekend.

Farmaceutische gegevens [indien van toepassing]

Niet van toepassing.

Farmacologische effecten of werkzaamheid die aannemelijk zijn bij langdurig gebruik en ervaring [indien nodig voor een veilig gebruik van het product]

Niet van toepassing.

B.   OPNAME OP DE COMMUNAUTAIRE LIJST FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS

Wetenschappelijke naam van de plant

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung

Botanische familie

Apiaceae

Kruidensubstantie

Venkel, zoet

Gebruikelijke naam in alle officiële talen van de Europese Unie

 

BG (bălgarski): Сладко резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého

 

DA (dansk): Fennikel, sød

 

DE (Deutsch): Süßer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς

 

EN (English): Sweet fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo dulce, fruto de

 

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili

 

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil doux

 

HU (magyar): Édesköménytermés

 

IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież ħelu, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)

 

PT (português): Fruto de funcho doce

 

RO (română): Fruct de fenicul dulce

 

SK (slovenčina): Feniklový plod sladký

 

SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Sötfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Sæt fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, søt

Kruidenprepara(a)t(en)

Venkelvrucht, zoet, gedroogd, vermalen (3) of poedervormig

Referentie monografie van de Europese Farmacopee

Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825)

Indicatie(s)

a)

Traditioneel kruidengeneesmiddel voor symptomatische behandeling van milde, spasmodische maagdarmklachten, waaronder een opgeblazen gevoel en flatulentie.

b)

Traditioneel kruidengeneesmiddel voor symptomatische behandeling van milde krampen tijdens de menstruatie.

c)

Traditioneel kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt als slijmoplossend middel bij hoest tijdens een verkoudheid.

Het product is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik bij specifieke indicaties uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring.

Soort traditie

Europees, Chinees

Gespecificeerde concentratie

Zie „Dosering”.

Dosering

Volwassenen

Enkelvoudige dosis

1,5 tot 2,5 g (vers (4)) vermalen venkelvrucht met 0,25 l kokend water (15 minuten laten trekken) driemaal daags als kruidenthee bereiden.

Venkelpoeder: 400 mg driemaal daags (maximaal 2 g per dag).

Adolescenten vanaf 12 jaar, Indicatie a)

Dosis zoals voor volwassenen

Kinderen tussen 4 en 12 jaar, Indicatie a)

Gemiddelde dagelijkse dosis

3-5 g (vers) vermalen venkelvrucht als kruidenthee, verdeeld in drie doses. Enkel voor kort gebruik bij milde, tijdelijke symptomen (minder dan een week).

Het gebruik bij kinderen onder 4 jaar wordt afgeraden (zie onderdeel „Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”).

Toedieningswijze

Orale inname

Duur van gebruik of enige beperkingen ten aanzien van de duur van gebruik

Volwassenen

Adolescenten vanaf 12 jaar, Indicatie a)

Niet langer dan 2 weken gebruiken.

Kinderen tussen 4 en 12 jaar, Indicatie a)

Enkel voor kort gebruik bij milde, tijdelijke symptomen (minder dan een week).

Indien de symptomen tijdens het gebruik van het geneesmiddel aanhouden, moet een arts of gekwalificeerd gezondheidswerker worden geraadpleegd.

Overige informatie voor een veilig gebruik

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor Apiaceae (Umbelliferae) (anijszaad, karwij, selderie, koriander en dille) of anethol.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Het gebruik bij kinderen onder 4 jaar wordt afgeraden wegens het ontbreken van voldoende gegevens. Een kinderarts moet geraadpleegd worden.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere vormen van onderlinge beïnvloeding

Geen gerapporteerd.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is geen informatie beschikbaar over het gebruik van venkelvrucht door zwangere patiënten.

Het is niet bekend of bestanddelen van venkel via de moedermelk worden uitgescheiden.

Wegens het ontbreken van voldoende gegevens wordt het gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding afgeraden.

Invloed op de rijvaardigheid en op het gebruik van machines

Er zijn geen onderzoeken verricht met betrekking tot de effecten van het middel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Bijwerkingen

Er kunnen allergische reacties voor venkel optreden ter hoogte van de huid of het ademhalingsstelsel. De frequentie is onbekend.

Ingeval van bijwerkingen die hierboven niet zijn genoemd, moet een arts of gekwalificeerde gezondheidswerker worden geraadpleegd.

Overdosering

Er is geen geval van overdosering bekend.

Farmaceutische bijzonderheden [indien van toepassing]

Niet van toepassing.

Farmacologische effecten of werkzaamheid die aannemelijk zijn bij langdurig gebruik en ervaring [indien nodig voor een veilig gebruik van het product]

Niet van toepassing.


(1)  „Vermalen venkelvrucht” betekent hier ook „fijngestampte venkelvrucht”.

(2)  Voor de commerciële productie van vermalen venkelvrucht moet de aanvrager geschikte stabiliteitsonderzoe.en uitvoeren met betrekking tot de aanwezigheid van bestanddelen van etherische oliën.

(3)  „Vermalen venkelvrucht” betekent hier ook „fijngestampte venkelvrucht”.

(4)  Voor de commerciële productie van vermalen of poedervormige venkelvrucht moet de aanvrager geschikte stabiliteitsonderzoeken uitvoeren met betrekking tot de aanwezigheid van bestanddelen van etherische oliën.


6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/49


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2008

betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor het jaar 2009 aan bepaalde communautaire referentielaboratoria op het gebied van voeder- en levensmiddelencontroles

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7283)

(Slechts de teksten in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Spaanse en de Zweedse taal zijn authentiek)

(2008/912/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name op artikel 32, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aan de communautaire referentielaboratoria op het gebied van voeder- en levensmiddelencontroles kan een financiële bijdrage van de Gemeenschap worden toegekend overeenkomstig artikel 28 van Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (2).

(2)

Verordening (EG) nr. 1754/2006 van de Commissie van 28 november 2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van financiële steun van de Gemeenschap aan de communautaire referentielaboratoria voor diervoeders, levensmiddelen en diergezondheid (3) bepaalt dat de financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt toegekend op voorwaarde dat de goedgekeurde werkprogramma’s efficiënt worden uitgevoerd en de begunstigden de vereiste gegevens binnen de vastgestelde termijnen meedelen.

(3)

Overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1754/2006 worden de relaties tussen de Commissie en elk communautair referentielaboratorium vastgelegd in een partnerschapsovereenkomst, die vergezeld gaat van een meerjarig werkprogramma.

(4)

De Commissie heeft de door de communautaire referentielaboratoria ingediende werkprogramma’s en bijbehorende begrotingsramingen voor het jaar 2009 geëvalueerd.

(5)

Bijgevolg moet een financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de aangewezen communautaire referentielaboratoria worden toegekend met het oog op de medefinanciering van hun activiteiten voor het vervullen van de in Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken. De financiële bijdrage van de Gemeenschap moet 100 % bedragen van de subsidiabele kosten zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1754/2006.

(6)

Verordening (EG) nr. 1754/2006 stelt de subsidievoorwaarden voor de door de communautaire referentielaboratoria georganiseerde workshops vast. Zij beperkt ook de financiële steun tot maximaal 32 deelnemers aan workshops. Afwijkingen van deze beperking moeten overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1754/2006 worden toegestaan aan sommige communautaire referentielaboratoria die met het oog op de maximale rentabiliteit van hun workshops steun voor meer dan 32 deelnemers nodig hebben.

(7)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (4) moeten programma’s om dierziekten uit te roeien of te bewaken (veterinaire maatregelen) worden gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds („ELGF”). Voorts bepaalt artikel 13, tweede alinea, van de verordening dat in deugdelijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen de door de lidstaten en door de begunstigden van steun uit het ELGF verrichte uitgaven voor administratieve en personeelskosten voor onder Beschikking 90/424/EEG vallende maatregelen en programma’s door het ELGF worden gefinancierd. Met het oog op de financiële controles zijn de artikelen 9, 36 en 37 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van toepassing.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires (LERQAP) van het Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) in Maisons-Alfort (Frankrijk) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse en het testen van melk en melkproducten.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 223 031 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 23 000 EUR.

Artikel 2

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven (Nederland) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse van en het testen op zoönosen (salmonella).

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 337 509 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 31 072 EUR.

Artikel 3

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo) in Vigo (Spanje) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de monitoring van mariene biotoxinen.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 325 000 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 42 560 EUR.

Artikel 4

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het laboratorium van het Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science in Weymouth (Verenigd Koninkrijk) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de monitoring van virale en bacteriologische besmettingen bij tweekleppige weekdieren.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 304 772 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 36 505 EUR.

Artikel 5

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procedés agro-alimentaires (LERQAP) van het Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) in Maisons-Alfort (Frankrijk) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse van en het testen op Listeria monocytogenes.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 277 377 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 23 000 EUR.

Artikel 6

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires (LERQAP) van het Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) in Maisons-Alfort (Frankrijk) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse van en het testen op coagulasepositieve stafylokokken, inclusief Staphylococcus aureus.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 245 406 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 23 000 EUR.

Artikel 7

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Istituto Superiore di Sanità (ISS) in Rome (Italië) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse van en het testen op Escherichia coli, inclusief verocytotoxine-producerende E. coli (VTEC).

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 235 891 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 32 000 EUR.

Artikel 8

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) in Uppsala (Zweden) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de monitoring van Campylobacter.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 278 570 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 40 000 EUR.

Artikel 9

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Istituto Superiore di Sanità (ISS) in Rome (Italië) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse van en het testen op parasieten (met name Trichinella, Echinococcus en Anisakis).

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 299 584 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 32 000 EUR.

Artikel 10

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Fødevareinstitut, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), in Kopenhagen (Denemarken) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de monitoring van antimicrobiële resistentie.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 436 345 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 24 000 EUR.

Artikel 11

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Centre Wallon de recherches agronomiques (CRA-W) in Gembloux (België) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse van en het testen op dierlijke eiwitten in diervoeders.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 566 999 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 30 000 EUR.

Artikel 12

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven (Nederland) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot residuen van bepaalde stoffen, opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 96/23/EG van de Raad (5).

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 447 000 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 30 000 EUR.

Artikel 13

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants van het Agence française de sécurité sanitaire des aliments in Fougères (Frankrijk) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot residuen van bepaalde stoffen, opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 96/23/EG.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 447 000 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 30 000 EUR.

Artikel 14

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in Berlijn (Duitsland) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot residuen van bepaalde stoffen, opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 96/23/EG.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 447 000 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 30 000 EUR.

Artikel 15

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Istituto Superiore di Sanità in Rome (Italië) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot residuen van bepaalde stoffen, opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 96/23/EG.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 260 000 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 26 000 EUR.

Artikel 16

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Veterinary Laboratories Agency in Addlestone (Verenigd Koninkrijk) voor het vervullen van de in hoofdstuk B van bijlage X van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad (6) vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de monitoring van overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 605 608 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 68 995 EUR.

3.   In afwijking van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1754/2006 kan het in lid 1 vermelde laboratorium aanspraak maken op financiële steun voor de deelname van maximaal 50 personen aan een van de in lid 2 van dit artikel vermelde workshops.

Artikel 17

De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Freiburg (Duitsland) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse van en het testen op residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong en producten met een hoog vetgehalte.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 198 900 EUR.

Artikel 18

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Fødevareinstitut, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), in Kopenhagen (Denemarken) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse van en het testen op residuen van bestrijdingsmiddelen in graangewassen en diervoeders.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 198 900 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 110 000 EUR.

3.   In afwijking van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1754/2006 kan het in lid 1 vermelde laboratorium aanspraak maken op financiële steun voor de deelname van maximaal 110 personen aan zijn in lid 2 van dit artikel vermelde workshops.

Artikel 19

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG) in Spanje voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse van en het testen op residuen van bestrijdingsmiddelen in fruit en groenten, met inbegrip van producten met een hoog water- en zuurgehalte.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 440 840 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 10 000 EUR.

Artikel 20

De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Stuttgart (Duitsland) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse van en het testen op residuen van bestrijdingsmiddelen met „single residue”-methoden.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 332 000 EUR.

Artikel 21

1.   De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Freiburg (Duitsland) voor het vervullen van de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse van en het testen op dioxinen en PCB’s in levensmiddelen en diervoeders.

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt die financiële bijdrage ten hoogste 432 000 EUR.

2.   Naast het in lid 1 vastgestelde maximumbedrag verleent de Gemeenschap een financiële bijdrage aan het in lid 1 vermelde laboratorium voor de organisatie van workshops. Die bijdrage bedraagt maximaal 55 410 EUR.

Artikel 22

De in de artikelen 1 tot en met 21 bedoelde financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt 100 % van de subsidiabele kosten zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1754/2006.

Artikel 23

Deze beschikking is gericht tot:

voor melk en melkproducten: Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires (LERQAP) van het Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23, avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Frankrijk;

voor de analyse van en het testen op zoönosen (salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Nederland;

voor de monitoring van mariene biotoxinen: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Spanje;

voor de monitoring van virale en bacteriologische besmettingen bij tweekleppige weekdieren: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Verenigd Koninkrijk;

voor Listeria monocytogenes: Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires (LERQAP) van het Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23, avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Frankrijk;

voor coagulasepositieve stafylokokken, inclusief Staphylococcus aureus: Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires (LERQAP) van het Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23, avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Frankrijk;

voor Escherichia coli, inclusief verocytotoxine-producerende E. coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italië;

voor Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Zweden;

voor parasieten (met name Trichinella, Echinococcus en Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italië;

voor antimicrobiële resistentie: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Denemarken;

voor dierlijke eiwitten in diervoeders: Centre Wallon de recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, België;

voor residuen: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Nederland;

voor residuen: Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants van het Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Frankrijk;

voor residuen: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, Duitsland;

voor residuen: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italië;

voor overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s): Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Verenigd Koninkrijk;

voor de analyse van en het testen op residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Duitsland;

voor de analyse van en het testen op residuen van bestrijdingsmiddelen in graangewassen: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Denemarken;

voor de analyse van en het testen op residuen van bestrijdingsmiddelen in fruit en groenten: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Spanje;

voor de analyse van en het testen op residuen van bestrijdingsmiddelen met „single residue”-methoden: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Duitsland;

voor de analyse van en het testen op dioxinen en PCB’s in levensmiddelen en diervoeders: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Duitsland.

Gedaan te Brussel, 28 november 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.

(3)  PB L 331 van 29.11.2006, blz. 8.

(4)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.

(5)  PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.

(6)  PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.


III Besluiten op grond van het EU-Verdrag

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/55


KADERBESLUIT 2008/913/JBZ VAN DE RAAD

van 28 november 2008

betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op de artikelen 29 en 31 en artikel 34, lid 2, onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Racisme en vreemdelingenhaat vormen een rechtstreekse schending van de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat, beginselen waarop de Europese Unie gegrondvest is en die de lidstaten gemeen hebben.

(2)

In het actieplan van de Raad en de Commissie waarin wordt aangegeven hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd (2), in de conclusies van de Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999, in de resolutie van het Europees Parlement van 20 september 2000 over het standpunt van de Europese Unie op de Wereldconferentie tegen racisme en de huidige situatie in de Unie (3) en in de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de halfjaarlijkse bijwerking van het scorebord van de vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een ruimte van „vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid” in de Europese Unie (tweede halfjaar 2000), wordt aangedrongen op maatregelen op dit gebied. In het Haagse programma van 4 en 5 november 2004 herhaalt de Raad het reeds door de Europese Raad in december 2003 geuite vaste voornemen om elke vorm van racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.

(3)

Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ van de Raad van 15 juli 1996, ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (4), moet worden aangevuld met wetgeving die voorziet in de behoefte de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten nader op elkaar af te stemmen en de belemmeringen voor een doeltreffende justitiële samenwerking, die voornamelijk voortvloeien uit de uiteenlopende wetgevende benaderingen in de lidstaten, weg te nemen.

(4)

Uit de beoordeling van Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ en de werkzaamheden die zijn verricht binnen andere internationale fora, zoals de Raad van Europa, blijkt dat zich nog steeds een aantal problemen voordoen bij de justitiële samenwerking, en dat het strafrecht van de lidstaten dus verder onderling moet worden afgestemd om te zorgen voor de toepassing van een duidelijke en alomvattende wetgeving waarmee racisme en vreemdelingenhaat doeltreffend kunnen worden bestreden.

(5)

Racisme en vreemdelingenhaat vormen een bedreiging voor groepen mensen die het doelwit zijn van dergelijk gedrag. Dit verschijnsel moet door middel van een gemeenschappelijke strafrechtelijke benadering op EU-niveau worden aangepakt, zodat dezelfde gedragingen in alle lidstaten strafbaar zijn en dat er doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties kunnen worden opgelegd aan natuurlijke personen en rechtspersonen die dergelijke strafbare feiten hebben gepleegd of daarvoor aansprakelijk zijn.

(6)

De lidstaten erkennen dat de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat diverse soorten maatregelen in een alomvattend kader vereist en niet tot de strafrechtelijke sfeer mag worden beperkt. Dit kaderbesluit is beperkt tot de bestrijding van bijzonder ernstige vormen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht. Aangezien de culturele en juridische tradities van de lidstaten tot op zekere hoogte verschillend zijn, met name op dit gebied, is een volledige harmonisatie van het strafrecht ter zake vooralsnog niet mogelijk.

(7)

In dit kaderbesluit wordt met „afstamming” vooral gedoeld op personen of groepen van personen die afstammen van personen met bepaalde typische kenmerken (zoals ras of huidskleur), waarbij echter niet al deze kenmerken meer hoeven te bestaan. Dergelijke personen of groepen van personen kunnen desondanks vanwege hun afstamming het slachtoffer worden van haat of geweld.

(8)

Met „godsdienst” wordt in het algemeen gedoeld op personen die worden gedefinieerd op basis van hun godsdienstige overtuiging of geloof.

(9)

Met „haat” wordt bedoeld haat, ingegeven door ras, huidskleur, godsdienst, afstamming of nationale of etnische afkomst.

(10)

Dit kaderbesluit belet een lidstaat niet om nationale wetsbepalingen aan te nemen waarbij artikel 1, lid 1, onder c) en d), wordt uitgebreid tot misdaden jegens een groep personen die op basis van andere criteria dan ras, huidskleur, godsdienst, afstamming, dan wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd, zoals maatschappelijke status of politieke overtuigingen.

(11)

Er moet op worden toegezien dat het onderzoeken en vervolgen van delicten die verband houden met racisme en vreemdelingenhaat niet afhangt van aangifte of beschuldiging door het slachtoffer, dat vaak bijzonder kwetsbaar is en ervoor terugschrikt om een gerechtelijke procedure in te stellen.

(12)

De onderlinge afstemming van het strafrecht moet leiden tot een efficiëntere bestrijding van door racisme en vreemdelingenhaat ingegeven delicten, door het bevorderen van een volledige en effectieve justitiële samenwerking tussen de lidstaten. De moeilijkheden die zich op dit gebied kunnen voordoen, moeten door de Raad bij de toetsing van dit kaderbesluit in aanmerking worden genomen teneinde na te gaan of verdere stappen op dit gebied noodzakelijk zijn.

(13)

Omdat het streven door racisme en vreemdelingenhaat ingegeven delicten in alle lidstaten te bestraffen met doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen die aan minimale voorwaarden voldoen, niet in voldoende mate door de lidstaten afzonderlijk kan worden verwezenlijkt, daar de regels gemeenschappelijk en met elkaar verenigbaar moeten zijn, en omdat deze doelstelling beter op het niveau van de Europese Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen nemen, overeenkomstig het in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie genoemde en in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap omschreven subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het eveneens in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap omschreven evenredigheidsbeginsel gaat dit kaderbesluit niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(14)

In dit kaderbesluit worden de grondrechten in acht genomen en de beginselen nageleefd die zijn vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, met name in de artikelen 10 en 11, en in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name in de hoofdstukken II en VI.

(15)

Overwegingen die verband houden met de vrijheid van vereniging en van meningsuiting, met name de vrijheid van drukpers en de vrijheid van meningsuiting in andere media hebben in vele lidstaten geleid tot procedurele waarborgen en bijzondere regelgeving in het nationale recht inzake het bepalen of beperken van aansprakelijkheid.

(16)

Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ moet worden ingetrokken omdat het met de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam, van Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming (5), en van dit kaderbesluit, achterhaald is,

HEEFT HET VOLGENDE KADERBESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Delicten die verband houden met racisme en vreemdelingenhaat

1.   Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende opzettelijke gedragingen strafbaar worden gesteld:

a)

het publiekelijk aanzetten tot geweld of haat jegens een groep personen, of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, godsdienst, afstamming, dan wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd;

b)

het begaan van een onder a) bedoelde gedraging door het publiekelijk verspreiden of uitdelen van geschriften, afbeeldingen of ander materiaal;

c)

het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in de zin van de artikelen 6, 7 en 8 van het Statuut van het Internationaal Strafhof, gericht tegen een groep personen, of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, godsdienst, afstamming dan wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd indien de gedraging van dien aard is dat zij het geweld of de haat tegen een dergelijke groep of een lid van een dergelijke groep dreigt aan te wakkeren;

d)

het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van de in artikel 6 van het Handvest van het Internationale Militaire Tribunaal, gehecht aan het Verdrag van Londen van 8 augustus 1945 omschreven misdrijven, gericht tegen een groep personen, of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, godsdienst, afstamming dan wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd, indien de gedraging van dien aard is dat zij het geweld of de haat tegen een dergelijke groep of een lid van een dergelijke groep dreigt aan te wakkeren.

2.   Voor de uitvoering van lid 1 kunnen de lidstaten ervoor kiezen enkel gedragingen te bestraffen die van dien aard zijn dat zij de openbare orde dreigen te verstoren of die bedreigend, kwetsend of beledigend zijn.

3.   Voor de toepassing van lid 1 wordt met de verwijzing naar godsdienst beoogd ten minste die gedragingen te bestrijken welke als voorwendsel dienen voor handelingen tegen een groep personen, of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, afstamming dan wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd.

4.   Elke lidstaat kan bij of na de vaststelling van het kaderbesluit een verklaring afleggen dat hij het ontkennen of verregaand bagatelliseren van de in lid 1, onder c) en/of d), bedoelde misdrijven alleen strafbaar zal stellen indien de in deze leden bedoelde misdrijven het voorwerp zijn van een eindbeslissing van een nationaal gerecht van die lidstaat en/of van een internationaal gerecht, dan wel een eindbeslissing van een internationaal gerecht.

Artikel 2

Medeplichtigheid en aanzetting

1.   Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat aanzetting tot de in artikel 1, lid 1, onder c) en d), bedoelde gedragingen strafbaar wordt gesteld.

2.   Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat medeplichtigheid aan de in artikel 1 bedoelde gedragingen strafbaar wordt gesteld.

Artikel 3

Strafrechtelijke sancties

1.   Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in de artikelen 1 en 2 bedoelde gedragingen kunnen worden bestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties.

2.   Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in artikel 1 bedoelde gedragingen strafbaar worden gesteld met een maximum van ten minste één tot drie jaar gevangenisstraf.

Artikel 4

Racistische en xenofobe motieven

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat racistische en xenofobe motieven voor andere dan in de artikelen 1 en 2 bedoelde delicten als een verzwarende omstandigheid worden beschouwd, dan wel dat die motieven door de rechter in aanmerking kunnen worden genomen bij de bepaling van de strafmaat.

Artikel 5

Aansprakelijkheid van rechtspersonen

1.   Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld voor de in de artikelen 1 en 2 bedoelde, tot hun voordeel strekkende gedragingen van personen die, als individu dan wel als lid van een orgaan van de rechtspersoon, in de rechtspersoon een leidende positie bekleden, op grond van:

a)

een bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegenwoordigen,

b)

een bevoegdheid om namens de rechtspersoon beslissingen te nemen, of

c)

een bevoegdheid om binnen de rechtspersoon controle uit te oefenen.

2.   Naast de door lid 1 bestreken gevallen nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld wanneer er, als gevolg van gebrekkig toezicht of gebrekkige controle door een in lid 1 bedoelde persoon, gelegenheid is gegeven voor de in de artikelen 1 en 2 bedoelde, tot het voordeel van de rechtspersoon strekkende gedragingen van een persoon die onder diens gezag staat.

3.   De aansprakelijkheid van een rechtspersoon op grond van de leden 1 en 2 sluit strafvervolging van natuurlijke personen die als dader of medeplichtige betrokken zijn bij de in de artikelen 1 en 2 bedoelde gedragingen niet uit.

4.   Onder „rechtspersoon” wordt verstaan iedere entiteit die deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke nationale recht bezit, met uitzondering van staten of andere publiekrechtelijke lichamen in de uitoefening van het openbaar gezag en publiekrechtelijke internationale organisaties.

Artikel 6

Sancties voor rechtspersonen

1.   Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een rechtspersoon die op grond van artikel 5, lid 1, aansprakelijk is gesteld, kan worden bestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties, die al dan niet strafrechtelijke geldboetes omvatten en andere sancties kunnen omvatten, zoals:

a)

uitsluiting van toelagen of steun van de overheid;

b)

tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van commerciële activiteiten;

c)

plaatsing onder toezicht van de rechter;

d)

rechterlijk bevel tot ontbinding.

2.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een rechtspersoon die op grond van artikel 5, lid 2, aansprakelijk is gesteld, kan worden bestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties of maatregelen.

Artikel 7

Grondwettelijke bepalingen en fundamentele beginselen

1.   Dit kaderbesluit heeft niet tot gevolg dat de verplichting tot eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen, waaronder vrijheid van meningsuiting en van vereniging, zoals neergelegd in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, wordt aangetast.

2.   Met dit kaderbesluit wordt van de lidstaten niet verlangd dat zij maatregelen nemen die in tegenspraak zijn met fundamentele beginselen betreffende de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder de vrijheid van drukpers en de vrijheid van meningsuiting in andere media zoals die voortvloeien uit constitutionele tradities, of met bepalingen betreffende de rechten en verantwoordelijkheden van, en de procedurele waarborgen voor, de pers en andere media, indien die bepalingen betrekking hebben op het vaststellen of beperken van aansprakelijkheid.

Artikel 8

Instellen van onderzoek of vervolging

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het instellen van onderzoek naar of vervolging wegens de in de artikelen 1 en 2 bedoelde gedragingen, ten minste in de ernstigste gevallen, indien de gedraging op zijn grondgebied is begaan, niet afhankelijk is van aangifte of beschuldiging door het slachtoffer van de gedraging.

Artikel 9

Rechtsmacht

1.   Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om zijn rechtsmacht te vestigen ten aanzien van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde gedragingen, indien deze:

a)

geheel of gedeeltelijk op zijn grondgebied zijn begaan;

b)

door een van zijn onderdanen zijn begaan, of

c)

tot voordeel strekken van een rechtspersoon met hoofdkantoor op het grondgebied van die lidstaat.

2.   Bij het vestigen van zijn rechtsmacht overeenkomstig lid 1, onder a), neemt elke lidstaat de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn rechtsmacht zich uitstrekt tot gevallen waarin de gedraging via een informatiesysteem is begaan en:

a)

de dader de gedraging begaat terwijl hij zich fysiek op het grondgebied van de lidstaat bevindt, ongeacht of bij de gedraging materiaal wordt gebruikt dat via een informatiesysteem op dat grondgebied wordt aangeboden;

b)

bij de gedraging materiaal wordt gebruikt dat via een informatiesysteem op zijn grondgebied wordt aangeboden, ongeacht of de dader de gedraging begaat terwijl hij zich fysiek op dat grondgebied bevindt.

3.   Elke lidstaat kan besluiten de in lid 1, onder b) en c), beschreven regels inzake de rechtsmacht niet of slechts in specifieke gevallen of omstandigheden toe te passen.

Artikel 10

Uitvoering en toetsing

1.   De lidstaten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op 28 november 2010 aan de bepalingen van dit kaderbesluit te voldoen.

2.   Vóór die datum delen de lidstaten het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie de tekst mee van de bepalingen waarmee zij hun verplichtingen uit hoofde van dit kaderbesluit in hun nationale recht omzetten. De Raad gaat op basis van een verslag dat door de Raad aan de hand van deze gegevens is opgesteld, en van een schriftelijk verslag van de Commissie, ten laatste op 28 november 2013 na in hoeverre de lidstaten de bepalingen van dit kaderbesluit naleven.

3.   Uiterlijk op 28 november 2013 toetst de Raad dit kaderbesluit. Voor de voorbereiding van deze toetsing vraagt de Raad de lidstaten of zij moeilijkheden hebben ondervonden op het gebied van de justitiële samenwerking met betrekking tot de in artikel 1, lid 1, bedoelde gedragingen. Voorts kan de Raad Eurojust verzoeken een verslag in te dienen over de vraag of de verschillen tussen de nationale wetgevingen problemen hebben opgeleverd ten aanzien van de justitiële samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied.

Artikel 11

Intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ

Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ wordt ingetrokken.

Artikel 12

Territoriale toepassing

Dit kaderbesluit is van toepassing op Gibraltar.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Dit kaderbesluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 november 2008.

Voor de Raad

De voorzitster

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Advies uitgebracht op 29 november 2007 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB C 19 van 23.1.1999, blz. 1.

(3)  PB C 146 van 17.5.2001, blz. 110.

(4)  PB L 185 van 24.7.1996, blz. 5.

(5)  PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.


6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/s3


BERICHT AAN DE LEZER

De instellingen hebben besloten in hun teksten niet langer te verwijzen naar de laatste wijziging van de aangehaalde besluiten.

Tenzij anders vermeld, zijn de besluiten waarnaar in de hierin gepubliceerde teksten wordt verwezen, de besluiten zoals die momenteel van kracht zijn.