ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 290

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
31 oktober 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1066/2008 van de Commissie van 30 oktober 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1067/2008 van de Commissie van 30 oktober 2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (Gecodificeerde versie)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1068/2008 van de Commissie van 30 oktober 2008 houdende goedkeuring van minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Taureau de Camargue (BOB))

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1069/2008 van de Commissie van 30 oktober 2008 houdende goedkeuring van minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Veau d’Aveyron et du Ségala (BGA))

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1070/2008 van de Commissie van 30 oktober 2008 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Rogal świętomarciński (BGA))

16

 

 

Verordening (EG) nr. 1071/2008 van de Commissie van 30 oktober 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 945/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2008/2009

18

 

 

Verordening (EG) nr. 1072/2008 van de Commissie van 30 oktober 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1003/2008 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 oktober 2008

20

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/825/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 23 oktober 2008 tot wijziging van Beschikking 2006/241/EG wat betreft de invoer van bepaalde soorten voor menselijke consumptie bestemde slakken uit Madagaskar (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6083)  ( 1 )

23

 

 

2008/826/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 oktober 2008 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2002/887/EG voor op natuurlijke of kunstmatige wijze opgekweekte miniatuurplanten van Chamaecyparis Spach, Juniperus L. en Pinus L., van oorsprong uit Japan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6269)

25

 

 

 

*

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

31.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/1


VERORDENING (EG) Nr. 1066/2008 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2008

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 oktober 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

40,4

MK

43,0

TR

70,0

ZZ

51,1

0707 00 05

JO

168,2

MA

28,7

TR

104,3

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

43,6

TR

128,5

ZZ

86,1

0805 50 10

AR

80,6

MA

81,6

TR

88,1

ZA

92,7

ZZ

85,8

0806 10 10

BR

234,0

TR

129,0

US

264,6

ZZ

209,2

0808 10 80

CA

96,2

CL

68,1

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,6

US

105,9

ZA

82,9

ZZ

79,4

0808 20 50

CN

60,5

ZA

94,6

ZZ

77,6


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


31.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/3


VERORDENING (EG) nr. 1067/2008 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2008

betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad

(Gecodificeerde versie)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 144, lid 1, in samenhang met artikel 4,

Gelet op Besluit 2006/333/EG van de Raad van 20 maart 2006 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994, betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (2), en met name op artikel 2,

Gelet op Besluit 2007/444/EG van de Raad van 22 februari 2007 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada betreffende de sluiting van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT (3), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2375/2002 van de Commissie van 27 december 2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad (4) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (5). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.

(2)

De Gemeenschap heeft na handelsbesprekingen de invoervoorwaarden voor zachte tarwe van gemiddelde en lage kwaliteit, d.w.z. zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit, zoals omschreven in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen (6) gewijzigd door een invoercontingent vast te stellen.

(3)

Dit tariefcontingent heeft een omvang van ten hoogste 2 989 240 t per jaar, waarvan 572 000 t voor invoer uit de Verenigde Staten en 38 853 t voor invoer uit Canada.

(4)

Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (7) is van toepassing op de invoercertificaten voor de tariefcontingentperioden die op of na 1 januari 2007 beginnen.

(5)

Het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1301/2006 is van toepassing, onverminderd de aanvullende voorwaarden of afwijkingen die eventueel in deze verordening zijn vastgesteld.

(6)

Met het oog op een geordende, niet-speculatieve invoer van zachte tarwe in het raam van dit tariefcontingent moet worden bepaald dat voor deze invoertransacties een invoercertificaat moet worden overgelegd.

(7)

Met het oog op een goed beheer van deze contingenten moet worden bepaald welke termijnen gelden voor de indiening van de certificaataanvragen en welke gegevens in de aanvragen en certificaten moeten voorkomen.

(8)

Met het oog op de leveringsvoorwaarden moet worden afgeweken van de geldigheidsduur van de certificaten.

(9)

Voor een deugdelijk beheer van de contingenten moet de zekerheid voor de invoercertificaten, in afwijking van het bepaalde in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1342/2003 van de Commissie van 28 juli 2003 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (8) op een relatief hoog niveau worden vastgesteld.

(10)

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat Commissie en lidstaten elkaar snel informeren over de aangevraagde en ingevoerde hoeveelheden.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 135 en artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt het invoerrecht voor zachte tarwe van GN-code 1001 90 99 van een andere dan van hoge kwaliteit, zoals omschreven in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1249/96, vastgesteld in het kader van een bij de onderhavige verordening geopend contingent.

Voor de in deze verordening bedoelde producten die boven de in artikel 3 bepaalde hoeveelheid worden ingevoerd, geldt het bepaalde in artikel 135 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Artikel 2

1.   Ieder jaar wordt op 1 januari een tariefcontingent geopend van 2 989 240 t zachte tarwe van GN-code 1001 90 99 van een andere dan van hoge kwaliteit.

2.   Het invoerrecht binnen het contingent bedraagt 12 EUR per ton.

3.   Tenzij anders is bepaald in de onderhavige verordening, zijn Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie (9) en de Verordeningen (EG) nr. 1342/2003 en (EG) nr. 1301/2006 van toepassing.

Artikel 3

1.   Het totale invoertariefcontingent bestaat uit drie deelcontingenten:

deelcontingent I (volgnummer 09.4123): 572 000 t voor de Verenigde Staten,

deelcontingent II (volgnummer 09.4124): 38 853 t voor Canada,

deelcontingent III (volgnummer 09.4125): 2 378 387 t voor de overige derde landen.

2.   Wanneer in de loop van het jaar een belangrijke onderbenutting van de deelcontingenten I of II geconstateerd wordt, kan de Commissie met instemming van de betrokken derde landen volgens de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde procedure besluiten de niet-gebruikte hoeveelheden naar de overige deelcontingenten over te dragen.

3.   Deelcontingent III omvat vier kwartaaltranches voor de volgende perioden en hoeveelheden:

a)

tranche 1: 1 januari tot en met 31 maart — 594 597 t;

b)

tranche 2: 1 april tot en met 30 juni — 594 597 t;

c)

tranche 3: 1 juli tot en met 30 september — 594 597 t;

d)

tranche 4: 1 oktober tot en met 31 december — 594 596 t.

4.   Wanneer de hoeveelheden voor de tranches 1 tot en met 3 zijn uitgeput, kan de Commissie overeenkomstig de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde procedure de volgende tranche vervroegd openen.

Artikel 4

1.   In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 mag een aanvrager per volgnummer en per week slechts één certificaataanvraag indienen. Wanneer door dezelfde belanghebbende meer dan één aanvraag wordt ingediend, is geen van zijn aanvragen ontvankelijk, en worden de bij de indiening van de aanvragen gestelde zekerheden verbeurd ten gunste van de betrokken lidstaat.

De aanvragen voor een invoercertificaat worden iedere week uiterlijk op vrijdag om 13 uur Brusselse tijd bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten ingediend.

2.   In elke certificaataanvraag wordt een hoeveelheid in kilogram, zonder decimalen, vermeld die niet meer mag bedragen dan:

voor de deelcontingenten I en II, de totale hoeveelheid die voor het jaar voor het betrokken deelcontingent is geopend;

voor het deelcontingent III, de totale hoeveelheid die voor de betrokken tranche is geopend.

Op de invoercertificaataanvraag en op het invoercertificaat wordt slechts één enkel land van oorsprong vermeld.

3.   Uiterlijk op de eerste maandag die volgt op de indiening van de certificaataanvragen, om 18.00 uur Brusselse tijd, zenden de bevoegde autoriteiten de Commissie elektronisch een mededeling toe, waarin elke aanvraag wordt vermeld met de gevraagde hoeveelheid, met inbegrip van de vermelding „geen” als geen aanvragen zijn ingediend.

4.   De certificaten worden afgegeven op de vierde werkdag volgende op de uiterste datum voor de in lid 3 bedoelde mededeling.

Op de datum van afgifte van de invoercertificaten delen de lidstaten de Commissie elektronisch de in artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde gegevens betreffende de afgegeven certificaten mee, met de totale hoeveelheden waarvoor invoercertificaten zijn afgegeven.

Artikel 5

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 376/2008 gaat de geldigheidsduur van het certificaat in op de dag van de feitelijke afgifte.

Artikel 6

In de invoercertificaataanvraag en in het certificaat wordt in vak 8 het land van oorsprong vermeld en wordt een kruis gezet in het vak „ja”. Het certificaat is slechts geldig voor producten van oorsprong uit het in vak 8 vermelde land.

Artikel 7

In afwijking van het bepaalde in artikel 12, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1342/2003 bedraagt de zekerheid voor de in deze verordening bedoelde invoercertificaten 30 EUR per ton.

Artikel 8

In het kader van het tariefcontingent mag zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit, van oorsprong uit een derde land, in de Gemeenschap slechts in het vrije verkeer worden gebracht nadat een door de bevoegde nationale autoriteiten van dat land afgegeven oorsprongscertificaat overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (10) wordt overgelegd.

Artikel 9

Verordening (EG) nr. 2375/2002 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2008.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 124 van 11.5.2006, blz. 13.

(3)  PB L 169 van 29.6.2007, blz. 53.

(4)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 88.

(5)  Zie bijlage I.

(6)  PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125.

(7)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(8)  PB L 189 van 29.7.2003, blz. 12.

(9)  PB L 114 van 26.4.2008, blz. 3.

(10)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.


BIJLAGE I

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 2375/2002 van de Commissie

(PB L 358 van 31.12.2002, blz. 88)

 

Verordening (EG) nr. 531/2003 van de Commissie

(PB L 79 van 26.3.2003, blz. 3)

 

Verordening (EG) nr. 1111/2003 van de Commissie

(PB L 158 van 27.6.2003, blz. 21)

 

Verordening (EG) nr. 777/2004 van de Commissie

(PB L 123 van 27.4.2004, blz. 50)

uitsluitend artikel 12

Verordening (EG) nr. 491/2006 van de Commissie

(PB L 89 van 28.3.2006, blz. 3)

 

Verordening (EG) nr. 971/2006 van de Commissie

(PB L 176 van 30.6.2006, blz. 51)

 

Verordening (EG) nr. 2022/2006 van de Commissie

(PB L 384 van 29.12.2006, blz. 70)

uitsluitend artikel 1

Verordening (EG) nr. 932/2007 van de Commissie

(PB L 204 van 4.8.2007, blz. 3)

uitsluitend artikel 1

Verordening (EG) nr. 1456/2007 van de Commissie

(PB L 325 van 11.12.2007, blz. 76)

uitsluitend artikel 2


BIJLAGE II

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 2375/2002

De onderhavige verordening

Artikelen 1, 2 en 3

Artikelen 1, 2 en 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 9

Artikel 6

Artikel 10

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 12, eerste alinea

Artikel 10

Artikel 12, tweede alinea

Bijlage I

Bijlage II


31.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/8


VERORDENING (EG) Nr. 1068/2008 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2008

houdende goedkeuring van minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Taureau de Camargue (BOB))

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 9, lid 2, tweede zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft overeenkomstig artikel 9, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 510/2006 en krachtens artikel 17, lid 2, van die verordening de aanvraag van Frankrijk beoordeeld voor de goedkeuring van een wijziging van onderdelen van het productdossier van de beschermde oorsprongsbenaming „Taureau de Camargue”, die bij Verordening (EG) nr. 2036/2001 van de Commissie (2) is geregistreerd.

(2)

De aanvraag heeft tot doel het productdossier te wijzigen met betrekking tot het bewijs van de oorsprong en de werkwijze voor het verkrijgen van het product. Om de traceerbaarheid, de controle en de benaming te verbeteren, moeten de telers een „déclaration d’aptitude” (bekwaamheidsverklaring) invullen waaruit blijkt dat zij in staat zijn een product te produceren dat met de eisen voor de betrokken benaming overeenstemt. Wat de werkwijze voor het verkrijgen van het product betreft, blijkt dat de vaarzen van het met het oog op de verlening van de benaming gehouden ras geen 100 kg zwaar worden, terwijl de karkassen wel overeenstemmen met het productdossier en op grond daarvan voor het verkrijgen van de benaming worden ingedeeld. Daarom bleek het noodzakelijk te erkennen dat het karkasgewicht van de vaarzen van 18 tot 30 maanden oud ten minste 85 kg moet bedragen.

(3)

De Commissie heeft de betrokken wijziging onderzocht en acht ze gerechtvaardigd. Aangezien het een minimale wijziging betreft in de zin van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 510/2006, kan de Commissie deze wijziging goedkeuren zonder gebruik te maken van de in de artikelen 5, 6 en 7 van die verordening omschreven procedure.

(4)

Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1898/2006 van de Commissie (3) en artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 moet bijgevolg een samenvatting van het productdossier worden bekendgemaakt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het productdossier voor de oorsprongsbenaming „Taureau de Camargue” wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De samenvatting, die de belangrijkste gegevens uit het productdossier bevat, is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(2)  PB L 275 van 18.10.2001, blz. 9.

(3)  PB L 369 van 23.12.2006, blz. 1.


BIJLAGE I

De volgende wijzigingen van het productdossier voor de beschermde geografische aanduiding „Taureau de Camargue” worden goedgekeurd:

 

Bewijs van de oorsprong

Na de tweede zin wordt de volgende zin ingevoegd:

„De veehouderijen („manades” of „ganaderías”) waar de dieren die tot de producten met de betrokken benaming worden verwerkt, moeten worden geboren en gehouden, dienen een bekwaamheidsverklaring in te vullen waaruit blijkt dat zij in staat zijn de producten die met de eisen voor deze benaming overeenstemmen, te produceren”.

 

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

De volgende zinsnede wordt ingevoegd na „Het (fiscaal) gewicht mag niet minder dan 100 kg bedragen”:

„behalve voor vaarzen van 18 tot 30 maanden oud, waarvoor het gewicht wordt vastgesteld op 85 kg”.


BIJLAGE II

SAMENVATTING

Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad

„TAUREAU DE CAMARGUE”

EG-nummer: FR-PDO-105-0041/30.3.2006

BOB (X) BGA ( )

In deze samenvatting zijn de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie overgenomen.

1.   Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam

:

Institut National des Appellations d’Origine

Adres

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tel.

:

(33) 1 53 89 80 00

Fax

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Groepering

Naam

:

Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Adres

:

Mas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Tel.

:

(33) 4 90 97 10 40

Fax

:

(33) 4 90 97 12 07

E-mail

:

Samenstelling

:

Producenten/verwerkers (X) andere ( )

3.   Productcategorie

Categorie 1.1 —

Vers vlees (en verse slachtafvallen)

4.   Productdossier (samenvatting van de eisen als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

4.1.   Naam

„Taureau de Camargue”

4.2.   Beschrijving

Vers vlees van mannelijke of vrouwelijke dieren, van lokale rassen, geboren, gehouden, geslacht en versneden in het geografisch gebied. Het vlees van de Camargue-stieren wordt gekenmerkt door zijn intens rode kleur, het is mals en mager.

4.3.   Geografisch gebied

De Camargue strekt zich uit over drie departementen: Bouches-du-Rhône, Gard en Hérault. Binnen dit gebied is een waterrijk gebied afgebakend waarin de dieren ten minste zes maanden moeten verblijven.

4.4.   Bewijs van de oorsprong

De oudste tekst waarin sprake is van de taureau de Camargue dateert van 1551 en is van de hand van Quiqueran de Beaujeu, bisschop van Senès. Daarna wordt in talrijke werken melding gemaakt van het zeer specifieke karakter van dit rundvee en van de wijze waarop deze dieren worden gehouden, die voornamelijk is afgestemd op gebruik in stierengevechten. De veehouderijen („manades” of „ganaderías”) waar de dieren die tot de producten met de betrokken benaming worden verwerkt, moeten worden geboren en gehouden, dienen een bekwaamheidsverklaring in te vullen waaruit blijkt dat zij in staat zijn de producten die met de eisen voor deze benaming overeenstemmen, te produceren. Ieder dier wordt geïdentificeerd en in het inventarisboek of het stalregister ingeschreven. De slachterijen en uitsnijderijen moeten gegevens over de binnenkomende en uitgaande dieren respectievelijk partijen registreren, zodat de dieren tot het stadium waarin het vlees bij de consument terecht komt, kunnen worden getraceerd.

4.5.   Werkwijze voor het verkrijgen van het product

De dieren van lokale rassen („raço di biou”, „de combat” of een kruising van beide rassen) moeten geboren zijn en gehouden, geslacht en versneden worden in het betrokken gebied. De dieren worden in de open lucht gehouden, volgens een extensieve methode, zodat ze hun natuurlijke karakter behouden. Ze voeden zich voornamelijk met gras. De dieren verblijven minstens zes maanden in het waterrijke gebied. Ze worden onmiddellijk na de weideperiode geslacht. Het (fiscaal) gewicht mag niet minder dan 100 kg bedragen, behalve voor vaarzen van 18 tot 30 maanden oud, waarvoor het gewicht wordt vastgesteld op 85 kg, en het vlees moet intens rood gekleurd zijn. Men laat de karkassen langzaam besterven. De rijpingsduur van de karkassen in het slachthuis moet minstens 48 uur bedragen en maximaal 5 dagen.

4.6.   Verband

De stieren van Camargue zijn het product van traditionele plaatselijke rassen, die bijzonder goed aangepast zijn aan het milieu in de Camargue, een volledig vlak gebied met overal veel water. De in vrijheid opgefokte Camargue-stieren grazen in het gebied en brengen ten minste zes maanden door in het waterrijke gebied met zijn specifieke ecosysteem. Het nerveuze en agressieve karakter van deze rassen beantwoordt trouwens perfect aan de bestemming van de dieren en geeft aan het vlees zijn typische kenmerken.

4.7.   Controlestructuur

Naam

:

Institut National des Appellations d’Origine

Adres

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tel.

:

(33) 1 53 89 80 00

Fax

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

Naam

:

DGCCRF

Adres

:

59, Bd V.Auriol, F- 75703 PARIS Cedex 13

Tel.

:

(33) 1 44 87 17 17

Fax

:

(33) 1 44 97 30 37

Het DGCCRF is een dienst van het ministerie van Economie, Financiën en Industrie.

4.8.   Etikettering

Het karkas en de deelstukken gaan vergezeld van een identificatie-etiket waarop zijn vermeld: de oorsprongsbenaming, het slachtnummer; de naam van het bedrijf van herkomst, voluit geschreven; de naam en het adres van de uitsnijderij of van de slachter.


31.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/12


VERORDENING (EG) Nr. 1069/2008 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2008

houdende goedkeuring van minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Veau d’Aveyron et du Ségala (BGA))

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft overeenkomstig artikel 9, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 510/2006 en krachtens artikel 17, lid 2, van die verordening de aanvraag van Frankrijk beoordeeld voor de goedkeuring van een wijziging van onderdelen van het productdossier van de beschermde geografische aanduiding „Veau d’Aveyron et du Ségala”, die bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie (2) is geregistreerd.

(2)

De wijzigingsaanvraag heeft tot doel het maximale karkasgewicht van mannelijke en van vrouwelijke kalveren te verhogen van respectievelijk 250 kg en 220 kg tot respectievelijk 270 kg en 250 kg. Met deze wijziging wordt de inschattingsfout die vanwege een verkeerde raming van het slachtrendement in de oorspronkelijke aanvraag is geslopen, gecorrigeerd.

(3)

De Commissie heeft de betrokken wijziging onderzocht en acht ze gerechtvaardigd. Aangezien het een minimale wijziging betreft in de zin van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 510/2006, kan de Commissie deze wijziging goedkeuren zonder gebruik te maken van de in de artikelen 5, 6 en 7 van die verordening omschreven procedure.

(4)

Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1898/2006 van de Commissie (3) en artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 dient een samenvatting van het productdossier te worden bekendgemaakt.

(5)

De Commissie neemt tevens ter kennis dat de juiste benaming „Veau d’Aveyron et du Ségala” is, en niet „Veau de l’Aveyron et du Ségala”, zoals ze oorspronkelijk werd geregistreerd. Derhalve dient de geregistreerde benaming te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het productdossier voor de beschermde geografische aanduiding „Veau d’Aveyron et du Ségala” wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De samenvatting, die de belangrijkste gegevens uit het productdossier bevat, is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

In deel A van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie wordt, op bladzijde 4,

„Veau de l’Aveyron et du Ségala” vervangen door

„Veau d’Aveyron et du Ségala”.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(2)  PB L 148 van 21.6.1996, blz. 1.

(3)  PB L 369 van 23.12.2006, blz. 1.


BIJLAGE I

De volgende wijzigingen van het productdossier voor de beschermde geografische aanduiding „Veau d’Aveyron et du Ségala” worden goedgekeurd:

Beschrijving

Wijziging van een alinea:

in plaats van

:

„Veau d’Aveyron et du Ségala heeft de volgende kenmerken:

hoog gewicht (250 tot 420 kg levend gewicht, d.w.z. 170 tot 250 kg karkasgewicht)”,

te lezen

:

„Veau d’Aveyron et du Ségala heeft de volgende kenmerken:

hoog gewicht: 250 tot 420 kg levend gewicht, d.w.z. 170 tot 270 kg karkasgewicht (vrouwelijke dieren: 170 tot 250 kg, mannelijke dieren 190 tot 270 kg)”.

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Wijziging van een alinea:

in plaats van

:

„Het kalf heeft bij slachting een levend gewicht van 250 tot 420 kg. Wat de karkassen betreft, bedraagt het gewicht van de vrouwelijke dieren 170 tot 220 kg en dat van de mannelijke 190 tot 250 kg. Dit gewichtsverschil heeft te maken met de seksuele dimorfie van de dieren en het geslachtsbepaalde groeiritme”,

te lezen

:

„Het kalf heeft bij slachting een levend gewicht van 250 tot 420 kg. Wat de karkassen betreft, bedraagt het gewicht van de vrouwelijke dieren 170 tot 250 kg en dat van de mannelijke 190 tot 270 kg. Dit gewichtsverschil heeft te maken met de seksuele dimorfie van de dieren en het geslachtsbepaalde groeiritme”.

Verband met het geografische gebied

Wijziging van een alinea:

in plaats van

:

„De Veau d’Aveyron et du Ségala is een zwaar kalf. Het dier wordt geslacht op een gemiddelde leeftijd van 8 maanden en heeft dan een karkasgewicht van 170 tot 250 kg (tegen 130 voor een normaal kalf)”,

te lezen

:

„De Veau d’Aveyron et du Ségala is een zwaar kalf. Het dier wordt geslacht op een gemiddelde leeftijd van 8 maanden en heeft dan een karkasgewicht van 170 tot 270 kg (tegen 130 voor een normaal kalf)”.


BIJLAGE II

SAMENVATTING

Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

„VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA”

EG-nummer: FR-PGI-0117-0187/27.3.2006

BOB ( ) BGA (X)

In deze samenvatting zijn de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie overgenomen.

1.   Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam

:

Institut National des Appellations d’Origine (I.N.A.O.)

Adres

:

51, Rue d’Anjou, F-75008 Paris

Tel.

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 142 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Groepering

Naam

:

Interprofession Régionale du Veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Adres

:

Carrefour de l’Agriculture, F-12026 Rodez cedex 9

Tel.

:

(33) 565 73 78 04

Fax

:

(33) 565 73 77 16

E-mail

:

irva@wanadoo.fr

Samenstelling

:

Producenten/verwerkers (X) andere ( )

3.   Productcategorie

Categorie 1.1. —

Vers vlees (en verse slachtafvallen)

4.   Productdossier

(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)

4.1.   Naam

„Veau d’Aveyron et du Ségala”

4.2.   Beschrijving

Karkassen van zware (170 tot 270 kg), op de boerderij gehouden kalveren die op een leeftijd van uiterlijk 10 maanden zijn geslacht, met rozig, mals en smakelijk vlees.

4.3.   Geografisch gebied

De kalveren worden geboren en gehouden in 75 kantons in de departementen Aveyron, Tarn, Lot, Tarn-et-Garonne en Cantal:

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d’Albi, Vaour, Villefranche d’Albi,

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4.   Bewijs van de oorsprong

De kalveren worden bij geboorte geregistreerd en voorzien van twee oormerken met een individueel nummer en de benaming „Veau d’Aveyron et du Ségala”.

In het slachthuis krijgt het kalf een etiket met de naam van de veehouder.

De keten wordt volledig gedocumenteerd.

4.5.   Werkwijze voor het verkrijgen van het product

De kalveren zijn afkomstig van een stier van een vleesras en een vaars van een traditioneel melkras. Zij groeien samen met de moeder op, worden door haar gezoogd en krijgen vanaf de geboorte extra voer in de vorm van een mengsel op basis van granen dat de dieren vrij ter beschikking wordt gesteld.

4.6.   Verband

Historisch verband: De productie van deze zware kalveren is terug te voeren op de plaatselijk aanwezige combinatie van een runderbeslag en de eeuwenoude graanteelt. De regio, Ségala, ontleent haar naam zelfs aan een graansoort, nl. rogge (seigle in het Frans).

Verband met het gebied: Het verband met de geografische oorsprong vloeit voort uit:

Een kenmerk: de gezamenlijke houderij van moeder en kalf, gecombineerd met een gewichtstimulerend graandieet vanaf de geboorte.

De goede reputatie van dit vlees, die voor de consumenten in het zuidoosten van Frankrijk en de regio Parijs teruggaat tot de 19e eeuw en voor de Italiaanse en Spaanse consumenten tot de 20e eeuw.

4.7.   Controlestructuur

Naam

:

Qualisud

Adres

:

15, avenue de Bayonne, F-40500 Saint-Sever

Tel.

:

(33) 558 06 15 21

Fax

:

(33) 558 75 13 36

E-mail

:

Qualisud@wanadoo.fr

4.8.   Etikettering

Le Veau d’Aveyron et du Ségala.


31.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/16


VERORDENING (EG) Nr. 1070/2008 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2008

houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Rogal świętomarciński (BGA))

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 7, lid 4, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 510/2006 en artikel 17, lid 2, van diezelfde verordening is de door Polen ingediende aanvraag tot registratie van de benaming „Rogal świętomarciński” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006, moet deze benaming worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage vermelde benaming wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(2)  PB C 62 van 7.3.2008, blz. 6.


BIJLAGE

In bijlage I bij de verordening genoemde levensmiddelen:

Categorie 2.4.   Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren

POLEN

Rogal świętomarciński (BGA)


31.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/18


VERORDENING (EG) Nr. 1071/2008 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2008

tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 945/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2008/2009

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker (2), en met name op artikel 36, lid 2, tweede alinea, tweede zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde stropen voor het verkoopseizoen 2008/2009 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 945/2008 van de Commissie (3). Deze prijzen en rechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 996/2008 van de Commissie (4).

(2)

Naar aanleiding van de gegevens waarover de Commissie momenteel beschikt, dienen deze bedragen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 951/2006 te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EG) nr. 951/2006 voor het verkoopseizoen 2008/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor de in artikel 36 van Verordening (EG) nr. 945/2008 bedoelde producten worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 oktober 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24.

(3)  PB L 258 van 26.9.2008, blz. 56.

(4)  PB L 272 van 14.10.2008, blz. 3.


BIJLAGE

Gewijzigde bedragen van de representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code 1702 90 95 die gelden met ingang van 31 oktober 2008

(EUR)

GN-code

Representatieve prijs per 100 kg netto van het betrokken product

Aanvullend recht per 100 kg netto van het betrokken product

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,91

12,28

1701 99 10 (2)

25,91

7,76

1701 99 90 (2)

25,91

7,76

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt III, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(2)  Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt II, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)  Vaststelling per procent sacharose.


31.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/20


VERORDENING (EG) Nr. 1072/2008 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2008

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1003/2008 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 oktober 2008

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen (2), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De invoerrechten in de sector granen die van toepassing zijn vanaf 16 oktober 2008, zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1003/2008 van de Commissie (3).

(2)

Aangezien het berekende gemiddelde van de invoerrechten 5 EUR per ton verschilt van het vastgestelde recht, moet een overeenkomstige aanpassing van de bij Verordening (EG) nr. 1003/2008 vastgestelde invoerrechten plaatsvinden.

(3)

Verordening (EG) nr. 1003/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 1003/2008 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 31 oktober 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125.

(3)  PB L 275 van 16.10.2008, blz. 34.


BIJLAGE I

Vanaf 31 oktober 2008 geldende invoerrechten voor de in artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde producten

GN-code

Omschrijving

Invoerrecht (1)

(EUR/t)

1001 10 00

HARDE TARWE van hoge kwaliteit

0,00 (2)

van gemiddelde kwaliteit

0,00 (2)

van lage kwaliteit

0,00 (2)

1001 90 91

ZACHTE TARWE, zaaigoed

0,00

ex 1001 90 99

ZACHTE TARWE van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00 (2)

1002 00 00

ROGGE

24,16 (2)

1005 10 90

MAÏS, zaaigoed, ander dan hybriden

2,87

1005 90 00

MAÏS, andere dan zaaigoed (3)

2,87 (2)

1007 00 90

GRAANSORGHO, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

24,16 (2)


(1)  Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd, komt de importeur op grond van artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96 in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:

3 EUR/t als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt,

2 EUR/t als de loshaven in Denemarken, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.

(2)  Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 608/2008 wordt de toepassing van dit recht opgeschort.

(3)  De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96 vastgestelde voorwaarden is voldaan.


BIJLAGE II

Elementen voor de berekening van de in bijlage I vastgestelde rechten

16.10.2008-29.10.2008

1.

Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentieperiode:

(EUR/t)

 

Zachte tarwe (1)

Maïs

Harde tarwe van hoge kwaliteit

Harde tarwe van gemiddelde kwaliteit (2)

Harde tarwe van lage kwaliteit (3)

Gerst

Beurs

Minnéapolis

Chicago

Notering

195,25

120,46

Fob-prijs VSA

281,83

271,83

251,83

115,36

Golfpremie

17,42

Grote-Merenpremie

4,76

2.

Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentieperiode:

Vrachtkosten: Golf van Mexico–Rotterdam:

16,28 EUR/t

Vrachtkosten: Grote Meren–Rotterdam:

13,41 EUR/t


(1)  Premie van 14 EUR/t inbegrepen (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

(2)  Korting van 10 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

(3)  Korting van 30 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).


II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

Commissie

31.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/23


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 23 oktober 2008

tot wijziging van Beschikking 2006/241/EG wat betreft de invoer van bepaalde soorten voor menselijke consumptie bestemde slakken uit Madagaskar

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6083)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/825/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (1), en met name op artikel 22, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2006/241/EG van de Commissie van 24 maart 2006 houdende beschermende maatregelen ten aanzien van producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten uitgezonderd, van oorsprong uit Madagaskar (2), is de invoer van dierlijke producten, met uitzondering van visserijproducten, van oorsprong uit Madagaskar verboden.

(2)

In maart 2007 heeft in Madagaskar een communautaire inspectie plaatsgevonden om de volksgezondheidscontroles en de voorwaarden voor de vervaardiging van visserijproducten in dat derde land te evalueren. Uit de resultaten van die inspectie en de door Madagaskar verstrekte follow-upinformatie blijkt dat door dat land passende garanties worden geboden om ook de invoer van bepaalde soorten voor menselijke consumptie bestemde slakken uit dat land in de Gemeenschap toe te laten.

(3)

Beschikking 2006/241/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2006/241/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 1 komt als volgt te luiden:

„Artikel 1

Deze beschikking heeft betrekking op producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en slakken uitgezonderd, van oorsprong uit Madagaskar.”.

2.

Het volgende artikel 1 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 1 bis

Voor de toepassing van deze beschikking wordt onder „slakken” verstaan gekoelde, diepgevroren, van het slakkenhuis ontdane, gekookte, bereide of geconserveerde terrestrische buikpotigen van de soorten Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller en Helix lucorum en tot de Achatinidae behorende soorten.”.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(2)  PB L 88 van 25.3.2006, blz. 63.


31.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/25


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2008

tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2002/887/EG voor op natuurlijke of kunstmatige wijze opgekweekte miniatuurplanten van Chamaecyparis Spach, Juniperus L. en Pinus L., van oorsprong uit Japan

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6269)

(2008/826/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), en met name op artikel 15, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2002/887/EG van de Commissie van 8 november 2002 houdende machtiging om voor op natuurlijke of kunstmatige wijze opgekweekte miniatuurplanten van Chamaecyparis Spach, Juniperus L. en Pinus L., van oorsprong uit Japan, afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad toe te staan (2) worden de lidstaten gemachtigd om voor bepaalde perioden en onder specifieke voorwaarden te voorzien in afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG ten aanzien van planten van Chamaecyparis Spach, Juniperus L. en Pinus L., van oorsprong uit Japan.

(2)

Aangezien de omstandigheden die de machtiging rechtvaardigen nog steeds van toepassing zijn en er geen nieuwe gegevens beschikbaar zijn die aanleiding geven tot herziening van de specifieke voorwaarden, moet de machtiging worden verlengd.

(3)

Het Verenigd Koninkrijk heeft verzocht om verlenging van de geldigheidsduur van die afwijking.

(4)

Beschikking 2002/887/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2002/887/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

In artikel 2, leden 1 en 2, wordt „vóór 1 augustus 2007 en vóór 1 augustus 2008” vervangen door „vóór 1 augustus 2009 en vóór 1 augustus 2010”.

2.

De tabel in artikel 4 wordt vervangen door de onderstaande tabel:

„Planten

Periode

Chamaecyparis

Van 1.11.2008 tot en met 31.12.2010

Juniperus

Van 1.11.2008 tot en met 31.3.2009 en van 1.11.2009 tot en met 31.3.2010

Pinus

Van 1.11.2008 tot en met 31.12.2010”.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 november 2008.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.

(2)  PB L 309 van 12.11.2002, blz. 8.


31.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/s3


BERICHT AAN DE LEZER

De instellingen hebben besloten in hun teksten niet langer te verwijzen naar de laatste wijziging van de aangehaalde besluiten.

Tenzij anders vermeld, zijn de besluiten waarnaar in de hierin gepubliceerde teksten wordt verwezen, de besluiten zoals die momenteel van kracht zijn.