ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 281

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
24 oktober 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1040/2008 van de Commissie van 23 oktober 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1041/2008 van de Commissie van 23 oktober 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling inzake het verlenen van bijstand bij uitvoer van producten van de sector rundvlees die in aanmerking komen voor een speciale behandeling bij invoer in Canada (Gecodificeerde versie)

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1042/2008 van de Commissie van 23 oktober 2008 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor boter in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

7

 

 

Verordening (EG) nr. 1043/2008 van de Commissie van 23 oktober 2008 tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector varkensvlees

8

 

 

Verordening (EG) nr. 1044/2008 van de Commissie van 23 oktober 2008 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

10

 

 

Verordening (EG) nr. 1045/2008 van de Commissie van 23 oktober 2008 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

14

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/809/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 14 oktober 2008 betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 5894)  ( 1 )

16

 

 

2008/810/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 oktober 2008 betreffende de financiële steun van de Gemeenschap voor de tweede helft van 2008 voor bepaalde communautaire referentielaboratoria op het gebied van diergezondheid en levende dieren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 5976)

30

 

 

BESLUITEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2008/811/EG

 

*

Besluit nr. 2/2008 van het Gemengd Comité EG-Zwitserland van 24 september 2008 tot vervanging van de tabellen III en IV b) van protocol nr. 2

32

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Beschikking 2008/97/EG van de Commissie van 30 januari 2008 tot wijziging van Beschikking 93/52/EEG wat betreft de verklaring dat bepaalde administratieve regio’s in Italië officieel vrij zijn van brucellose (B. melitensis), en tot wijziging van Beschikking 2003/467/EG wat betreft de verklaring dat bepaalde administratieve regio's in Italië officieel vrij zijn van rundertuberculose en runderbrucellose en dat bepaalde administratieve regio's in Polen officieel vrij zijn van enzoötische boviene leukose (PB L 32 van 6.2.2008)

35

 

 

 

*

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

24.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 281/1


VERORDENING (EG) Nr. 1040/2008 VAN DE COMMISSIE

van 23 oktober 2008

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 oktober 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL

106,4

MA

53,9

MK

47,0

TR

83,7

ZZ

72,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

169,7

ZZ

166,1

0709 90 70

TR

139,7

ZZ

139,7

0805 50 10

AR

106,8

TR

98,3

ZA

80,1

ZZ

95,1

0806 10 10

BR

231,3

TR

122,0

US

223,5

ZZ

192,3

0808 10 80

CA

97,3

CL

72,8

CN

92,6

MK

32,9

NZ

109,7

US

140,7

ZA

93,9

ZZ

91,4

0808 20 50

CL

60,3

CN

110,4

TR

125,5

ZZ

98,7


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


24.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 281/3


VERORDENING (EG) Nr. 1041/2008 VAN DE COMMISSIE

van 23 oktober 2008

houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling inzake het verlenen van bijstand bij uitvoer van producten van de sector rundvlees die in aanmerking komen voor een speciale behandeling bij invoer in Canada

(Gecodificeerde versie)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 172, lid 2, in combinatie met artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2051/96 van de Commissie van 25 oktober 1996 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling inzake het verlenen van bijstand bij uitvoer van producten van de sector rundvlees die in aanmerking komen voor een speciale behandeling bij invoer in Canada en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1445/95 (2) is ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.

(2)

Krachtens de Overeenkomst inzake de voltooiing van de onderhandelingen tussen de Europese Gemeenschap en Canada betreffende artikel XXIV, lid 6, opgenomen in bijlage IV bij Besluit 95/591/EG van de Raad van 22 december 1995 houdende goedkeuring van de resultaten van de onderhandelingen met bepaalde derde landen betreffende artikel XXIV, lid 6, van de GATT en aanverwante zaken (Verenigde Staten en Canada) (4), worden de uitvoerrestituties voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees dat voor de Canadese markt bestemd is, beperkt tot ten hoogste 5 000 t per jaar.

(3)

Voor het beheer van voornoemde overeenkomst moet een stelsel van aanvragen van specifieke communautaire uitvoercertificaten worden toegepast overeenkomstig Verordening (EG) nr. 382/2008 van de Commissie van 21 april 2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees (5). Bovendien moeten aan de Canadese douaneautoriteiten identificatiebewijzen worden overgelegd. De aard van deze identificatiebewijzen en de procedures voor het gebruik ervan dienen te worden vastgesteld.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Bij deze verordening worden uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor de uitvoer naar Canada van, per kalenderjaar, 5 000 t vers, gekoeld of bevroren rundvlees van oorsprong uit de Gemeenschap dat in aanmerking komt voor een speciale behandeling.

2.   Het in lid 1 bedoelde vlees moet voldoen aan de gezondheidsvoorschriften welke door Canada zijn vastgesteld en moet afkomstig zijn van dieren die niet meer dan twee maanden voor de datum waarop de douaneformaliteiten bij uitvoer worden vervuld, zijn geslacht.

Artikel 2

Bij het vervullen van de douaneformaliteiten bij uitvoer wordt op aanvraag van de belanghebbende het in artikel 3 omschreven identificatiebewijs afgegeven, na overlegging van het overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 382/2008 afgegeven uitvoercertificaat en een gezondheidscertificaat waarin staat aangegeven op welke datum de betrokken dieren zijn geslacht.

Artikel 3

1.   Van het identificatiebewijs wordt een origineel en ten minste één kopie opgesteld op een formulier dat overeenstemt met het model in bijlage I.

Dit bewijs wordt gedrukt in het Engels, op wit papier met formaat 210 × 297 mm. Elk bewijs heeft een individueel volgnummer dat wordt toegekend door het in artikel 4 bedoelde douanekantoor.

De exporterende lidstaat kan eisen dat het op zijn grondgebied gebruikte bewijs niet alleen in het Engels, maar ook in één van zijn officiële talen is gedrukt.

2.   Het origineel en de kopieën hebben hetzelfde volgnummer. Zij worden met de schrijfmachine of met de hand ingevuld; in het laatste geval met inkt en in drukletters.

Artikel 4

1.   Het identificatiebewijs en de kopieën worden afgegeven door het douanekantoor waar de douaneformaliteiten bij uitvoer worden vervuld.

2.   Het in lid 1 bedoelde douanekantoor brengt zijn visum aan in het daarvoor bestemde vak van het origineel, overhandigt dit aan de belanghebbende en bewaart een kopie.

Artikel 5

De lidstaten nemen alle maatregelen die nodig zijn om de oorsprong en de aard van de producten waarvoor een identificatiebewijs wordt afgegeven te controleren.

Artikel 6

Verordening (EG) nr. 2051/96 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2008.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 274 van 26.10.1996, blz. 18.

(3)  Zie bijlage II.

(4)  PB L 334 van 30.12.1995, blz. 25.

(5)  PB L 115 van 29.4.2008, blz. 10.


BIJLAGE I

Het in artikel 3 bedoelde identificatiebewijs

Image


BIJLAGE II

Ingetrokken verordening met de wijziging ervan

Verordening (EG) nr. 2051/96 van de Commissie

(PB L 274 van 26.10.1996, blz. 18)

 

Verordening (EG) nr. 2333/96 van de Commissie

(PB L 317 van 6.12.1996, blz. 13)

Uitsluitend artikel 1


BIJLAGE III

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 2051/96

De onderhavige verordening

Artikelen 1 tot en met 5

Artikelen 1 tot en met 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Bijlage

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III


24.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 281/7


VERORDENING (EG) Nr. 1042/2008 VAN DE COMMISSIE

van 23 oktober 2008

houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor boter in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening) (1), en met name op artikel 164, lid 2, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 619/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot opening van een permanente inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten (2) voorziet in een permanente inschrijving.

(2)

Krachtens artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1454/2007 van de Commissie van 10 december 2007 houdende gemeenschappelijke bepalingen betreffende inschrijvingen voor de vaststelling van uitvoerrestituties voor bepaalde landbouwproducten (3) en na bestudering van de offertes die in het kader van de inschrijving zijn ingediend, dient te worden besloten geen restitutie toe te kennen voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 21 oktober 2008.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de bij Verordening (EG) nr. 619/2008 geopende permanente inschrijving wordt voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 21 oktober 2008 geen uitvoerrestitutie toegekend voor de in artikel 1, lid 1, van die verordening bedoelde producten en bestemmingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 oktober 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 168 van 28.6.2008, blz. 20.

(3)  PB L 325 van 11.12.2007, blz. 69.


24.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 281/8


VERORDENING (EG) Nr. 1043/2008 VAN DE COMMISSIE

van 23 oktober 2008

tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1), en met name op artikel 164, lid 2, laatste alinea, en artikel 170,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kan het verschil tussen de prijzen van de in deel XVII van bijlage I die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2)

Gezien de huidige marktsituatie in de varkensvleessector moeten uitvoerrestituties worden vastgesteld overeenkomstig de voorschriften en criteria van de artikelen 162, 163, 164, 167, 169 en 170 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)

Krachtens artikel 164, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kunnen de restituties naar gelang van de bestemming worden gedifferentieerd, met name indien dit noodzakelijk is wegens de situatie op de wereldmarkt, de specifieke vereisten van bepaalde markten of de verplichtingen die voortvloeien uit volgens artikel 300 van het Verdrag gesloten overeenkomsten.

(4)

Restituties mogen uitsluitend worden toegekend voor producten die vrij in de Gemeenschap kunnen circuleren en die zijn voorzien van een gezondheidsmerk zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (2). Deze producten moeten ook voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (3) en van Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (4).

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De voor de uitvoerrestituties als bedoeld in artikel 164 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 in aanmerking komende producten, alsmede het bedrag van die restituties zijn opgenomen in de bijlage bij de onderhavige verordening, en gelden onder voorbehoud van de naleving van de in lid 2 van het onderhavige artikel vastgestelde voorwaarden.

2.   De op grond van lid 1 voor restituties in aanmerking komende producten moeten voldoen aan de desbetreffende eisen van de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004, en moeten met name in een erkende inrichting zijn vervaardigd en voldoen aan de in bijlage I, sectie I, hoofdstuk III, van Verordening (EG) nr. 854/2004 vastgestelde bepalingen inzake gezondheidsmerken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 oktober 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.

(4)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 83.


BIJLAGE

Uitvoerrestituties in de sector varkensvlees voor de periode vanaf 24 oktober 2008

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.


24.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 281/10


VERORDENING (EG) Nr. 1044/2008 VAN DE COMMISSIE

van 23 oktober 2008

tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1), en met name op artikel 164, lid 2, laatste alinea, en artikel 170,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kan het verschil tussen de prijzen van de in deel XV van bijlage I bij die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2)

Gezien de huidige situatie marktsituatie in de rundvleessector moeten uitvoerrestituties worden vastgesteld overeenkomstig de voorschriften en criteria van de artikelen 162, 163, 164 en 167 tot en met 170 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)

Krachtens artikel 164, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kunnen de restituties naar gelang van de bestemming worden gedifferentieerd, met name indien dit noodzakelijk is wegens de situatie op de wereldmarkt, de specifieke vereisten van bepaalde markten of de verplichtingen die voortvloeien uit volgens artikel 300 van het Verdrag gesloten overeenkomsten.

(4)

Restituties mogen uitsluitend worden toegekend voor producten die vrij in de Gemeenschap kunnen circuleren en die zijn voorzien van een gezondheidsmerk zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (2). Deze producten moeten ook voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (3) en van Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (4).

(5)

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1359/2007 van de Commissie van 21 november 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten rundvlees zonder been (5) wordt de bijzondere restitutie verlaagd wanneer de voor uitvoer bestemde hoeveelheid minder dan 95 %, doch ten minste 85 % van de totale hoeveelheid (in gewicht) door uitbening verkregen stukken bedraagt.

(6)

Verordening (EG) nr. 680/2008 van de Commissie (6) moet derhalve worden ingetrokken en door een nieuwe verordening worden vervangen.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De voor de uitvoerrestituties als bedoeld in artikel 164 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 in aanmerking komende producten, alsmede het bedrag van die restituties zijn opgenomen in de bijlage bij de onderhavige verordening, en gelden onder voorbehoud van de naleving van de in lid 2 van het onderhavige artikel vastgestelde voorwaarden.

2.   De op grond van lid 1 voor restituties in aanmerking komende producten moeten voldoen aan de desbetreffende eisen van de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004, en moeten met name in een erkende inrichting zijn vervaardigd en voldoen aan de in bijlage I, sectie I, hoofdstuk III, van Verordening (EG) nr. 854/2004 vastgestelde bepalingen inzake gezondheidsmerken.

Artikel 2

In het in artikel 7, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1359/2007 bedoelde geval wordt de restitutie voor producten van code 0201 30 00 9100 verminderd met 7 EUR/100 kg.

Artikel 3

Verordening (EG) nr. 680/2008 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 24 oktober 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.

(4)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 83.

(5)  PB L 304 van 22.11.2007, blz. 21.

(6)  PB L 190 van 18.7.2008, blz. 3.


BIJLAGE

Met ingang van 24 oktober 2008 geldende uitvoerrestituties in de sector rundvlees

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levend gewicht

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levend gewicht

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

36,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

48,8

B03

EUR/100 kg nettogewicht

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

48,8

B03

EUR/100 kg nettogewicht

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

36,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

61,0

B03

EUR/100 kg nettogewicht

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

36,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettogewicht

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettogewicht

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

22,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettogewicht

84,7

B03

EUR/100 kg nettogewicht

49,8

EG

EUR/100 kg nettogewicht

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettogewicht

50,8

B03

EUR/100 kg nettogewicht

29,9

EG

EUR/100 kg nettogewicht

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettogewicht

16,3

B03

EUR/100 kg nettogewicht

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettogewicht

16,3

B03

EUR/100 kg nettogewicht

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettogewicht

16,3

B03

EUR/100 kg nettogewicht

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettogewicht

16,3

B03

EUR/100 kg nettogewicht

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettogewicht

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettogewicht

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

22,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

20,7

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).

De bestemmingscodes zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19).

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

B00

:

alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en met uitvoer uit de Gemeenschap gelijkgestelde bestemmingen).

B02

:

B04 en bestemming EG.

B03

:

Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Kosovo (), Montenegro, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, proviandering en bunkeren (bestemmingen zoals bedoeld in de artikelen 36 en 45 en, indien toepasselijk, artikel 44 van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie (PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11).

B04

:

Turkije, Oekraïne, Belarus, Moldavië, Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Libanon, Syrië, Irak, Iran, Israël, Westelijke Jordaanoever/Gazastrook, Jordanië, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Thailand, Vietnam, Indonesië, Filipijnen, China, Noord-Korea, Hongkong, Soedan, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad, Kaapverdië, Senegal, Gambia, Guinee-Bissau, Guinee, Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Equatoriaal-Guinea, Sao Tomé en Principe, Gabon, Congo (Republiek), Congo (Democratische Republiek), Rwanda, Burundi, Sint-Helena en onderhorigheden, Angola, Ethiopië, Eritrea, Djibouti, Somalië, Oeganda, Tanzania, Seychellen en onderhorigheden, Brits gebied in de Indische Oceaan, Mozambique, Mauritius, Comoren, Mayotte, Zambia, Malawi, Zuid-Afrika, Lesotho.


(1)  Zoals gedefinieerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.

(2)  Indeling onder deze onderverdeling is afhankelijk van de overlegging van het attest dat is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 433/2007 van de Commissie (PB L 104 van 21.4.2007, blz. 3).

(3)  De restitutie wordt toegekend mits voldaan is aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1359/2007 van de Commissie (PB L 304 van 22.11.2007, blz. 21) en, indien van toepassing, aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1741/2006 van de Commissie (PB L 329 van 25.11.2006, blz. 7).

(4)  Zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1643/2006 van de Commissie (PB L 308 van 8.11.2006, blz. 7).

(5)  Zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2051/96 van de Commissie (PB L 274 van 26.10.1996, blz. 18).

(6)  De restitutie wordt toegekend mits voldaan is aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1731/2006 van de Commissie (PB L 325 van 24.11.2006, blz. 12).

(7)  Het gehalte aan mager rundvlees met uitzondering van vet wordt bepaald aan de hand van de analyseprocedure die is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2429/86 van de Commissie (PB L 210 van 1.8.1986, blz. 39).

Het begrip „gemiddeld gehalte” verwijst naar de hoeveelheid van het monster zoals bepaald in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2002 van de Commissie (PB L 117 van 4.5.2002, blz. 6). Het monster wordt genomen uit het deel van de betrokken partij met het hoogste risico.


24.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 281/14


VERORDENING (EG) Nr. 1045/2008 VAN DE COMMISSIE

van 23 oktober 2008

tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1), en met name op artikel 143,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2783/75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende een gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine, en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1484/95 van de Commissie (2) zijn bepalingen vastgesteld voor de toepassing van de regeling inzake aanvullende invoerrechten en zijn de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, vastgesteld.

(2)

Uit de regelmatige controle van de gegevens die als basis worden gebruikt voor het bepalen van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, blijkt dat de representatieve prijzen voor de invoer van bepaalde producten moeten worden gewijzigd met inachtneming van de naar gelang van de oorsprong optredende prijsverschillen. De representatieve prijzen moeten derhalve worden bekendgemaakt.

(3)

Deze wijziging moet, gezien de marktsituatie, zo spoedig mogelijk worden toegepast.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1484/95 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 145 van 29.6.1995, blz. 47.


BIJLAGE

van de verordening van de Commissie van 23 oktober 2008 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

„BIJLAGE I

GN-code

Omschrijving

Representatieve prijs

(EUR/100 kg)

In artikel 3, lid 3, bedoelde zekerheid

(EUR/100 kg)

Oorsprong (1)

0207 12 10

Geslachte kippen (zogenaamde kippen 70 %), bevroren

111,1

0

BR

122,9

0

AR

0207 12 90

Geslachte kippen (zogenaamde kippen 65 %), bevroren

128,2

0

BR

130,2

0

AR

0207 14 10

Delen zonder been, van hanen of van kippen, bevroren

226,5

22

BR

253,7

14

AR

306,4

0

CL

0207 14 50

Borsten van kippen, bevroren

213,3

0

BR

0207 14 60

Dijen van kippen, bevroren

113,6

9

BR

0207 14 70

Kippen, bevroren, andere

102,7

77

BR

0207 25 10

Geslachte kalkoenen (zogenaamde kalkoenen 80 %), bevroren

174,4

0

BR

0207 27 10

Delen zonder been, van kalkoenen, bevroren

316,7

0

BR

282,7

4

CL

0408 11 80

Eigeel

473,4

0

AR

0408 91 80

Eieren uit de schaal, gedroogd

461,0

0

AR

1602 32 11

Bereidingen van hanen of van kippen, niet gekookt en niet gebakken

200,4

26

BR


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „andere oorsprong”.”


II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

Commissie

24.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 281/16


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 oktober 2008

betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 5894)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/809/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (1), en met name op artikel 16, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (2) is een lijst vastgesteld van werkzame stoffen die met het oog op een mogelijke opneming daarvan in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG dienen te worden beoordeeld.

(2)

Voor een aantal van de in die lijst vermelde combinaties van stoffen/productsoorten hebben alle deelnemers zich uit het beoordelingsprogramma teruggetrokken of heeft de voor de beoordeling aangewezen rapporterende lidstaat binnen de in artikel 9 en artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 vastgestelde termijn geen volledig dossier ontvangen.

(3)

De Commissie heeft dit derhalve overeenkomstig artikel 11, lid 2, artikel 12, lid 1, en artikel 13, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 aan de lidstaten meegedeeld. Deze mededeling is ook op 8 november 2007 langs elektronische weg openbaar gemaakt.

(4)

Binnen de periode van drie maanden na deze bekendmaking heeft geen persoon of lidstaat blijk gegeven van belangstelling om de taak van deelnemer voor de betrokken stoffen en productsoorten over te nemen.

(5)

Krachtens artikel 12, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 dienen de betrokken stoffen en productsoorten derhalve niet in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG te worden opgenomen.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze beschikking genoemde stoffen en productsoorten worden niet in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG opgenomen.

Artikel 2

Voor de doeleinden van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 is deze beschikking van toepassing vanaf de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 2008.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

(2)  PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3.


BIJLAGE

Naam

EC-nummer

CAS-nummer

Productsoort

RLS

Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumoaat(2-)]-koper

 

312600-89-8

2

AT

Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumoaat(2-)]-koper

 

312600-89-8

6

AT

Bronopol

200-143-0

52-51-7

1

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

3

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

4

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

13

ES

Chloorkresol

200-431-6

59-50-7

4

FR

Mierenzuur

200-579-1

64-18-6

1

BE

Mierenzuur

200-579-1

64-18-6

13

BE

Benzoëzuur

200-618-2

65-85-0

1

DE

Benzoëzuur

200-618-2

65-85-0

2

DE

Benzoëzuur

200-618-2

65-85-0

6

DE

Propaan-2-ol

200-661-7

67-63-0

3

DE

Propaan-2-ol

200-661-7

67-63-0

5

DE

Propaan-2-ol

200-661-7

67-63-0

6

DE

Salicylzuur

200-712-3

69-72-7

6

LT

Propaan-1-ol

200-746-9

71-23-8

3

DE

Citroenzuur

201-069-1

77-92-9

2

BE

Citroenzuur

201-069-1

77-92-9

3

BE

Symcloseen

201-782-8

87-90-1

6

UK

Chloorxylenol

201-793-8

88-04-0

1

BE

Chloorxylenol

201-793-8

88-04-0

2

BE

Chloorxylenol

201-793-8

88-04-0

3

BE

Chloorxylenol

201-793-8

88-04-0

4

BE

Chloorxylenol

201-793-8

88-04-0

5

BE

Chloorxylenol

201-793-8

88-04-0

6

BE

Dichlorofeen

202-567-1

97-23-4

2

IE

Dichlorofeen

202-567-1

97-23-4

3

IE

Dichlorofeen

202-567-1

97-23-4

4

IE

Dichlorofeen

202-567-1

97-23-4

6

IE

Dichlorofeen

202-567-1

97-23-4

13

IE

Triclocarban

202-924-1

101-20-2

1

SK

Triclocarban

202-924-1

101-20-2

2

SK

Triclocarban

202-924-1

101-20-2

4

SK

Glyoxal

203-474-9

107-22-2

6

FR

Hexa-2,4-dieenzuur/sorbinezuur

203-768-7

110-44-1

1

DE

Hexa-2,4-dieenzuur/sorbinezuur

203-768-7

110-44-1

2

DE

Hexa-2,4-dieenzuur/sorbinezuur

203-768-7

110-44-1

3

DE

Hexa-2,4-dieenzuur/sorbinezuur

203-768-7

110-44-1

4

DE

Hexa-2,4-dieenzuur/sorbinezuur

203-768-7

110-44-1

5

DE

1,3-Dichloor-5,5-dimethylhydantoïne

204-258-7

118-52-5

2

NL

Chlorofeen

204-385-8

120-32-1

1

NO

Chlorofeen

204-385-8

120-32-1

4

NO

Chlorofeen

204-385-8

120-32-1

6

NO

Benzylbenzoaat

204-402-9

120-51-4

2

UK

Benzethoniumchloride

204-479-9

121-54-0

1

BE

Cetylpyridiniumchloride

204-593-9

123-03-5

1

UK

Cetylpyridiniumchloride

204-593-9

123-03-5

3

UK

Cetylpyridiniumchloride

204-593-9

123-03-5

4

UK

Cetylpyridiniumchloride

204-593-9

123-03-5

5

UK

Nitromethylidynetrimethanol

204-769-5

126-11-4

2

UK

Nitromethylidynetrimethanol

204-769-5

126-11-4

3

UK

Nitromethylidynetrimethanol

204-769-5

126-11-4

6

UK

Nitromethylidynetrimethanol

204-769-5

126-11-4

13

UK

Tosylchlooramide-natrium

204-854-7

127-65-1

1

ES

Tosylchlooramide-natrium

204-854-7

127-65-1

6

ES

Kaliumdimethyldithiocarbamaat

204-875-1

128-03-0

2

UK

Kaliumdimethyldithiocarbamaat

204-875-1

128-03-0

4

UK

Kaliumdimethyldithiocarbamaat

204-875-1

128-03-0

6

UK

Kaliumdimethyldithiocarbamaat

204-875-1

128-03-0

13

UK

Natriumdimethyldithiocarbamaat

204-876-7

128-04-1

2

UK

Natriumdimethyldithiocarbamaat

204-876-7

128-04-1

3

UK

Natriumdimethyldithiocarbamaat

204-876-7

128-04-1

4

UK

Natriumdimethyldithiocarbamaat

204-876-7

128-04-1

5

UK

Natriumdimethyldithiocarbamaat

204-876-7

128-04-1

6

UK

Natriumdimethyldithiocarbamaat

204-876-7

128-04-1

13

UK

Captan

205-087-0

133-06-2

6

IT

Thiram

205-286-2

137-26-8

2

BE

Thiram

205-286-2

137-26-8

6

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

2

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

6

BE

Kaliummethyldithiocarbamaat

205-292-5

137-41-7

2

CZ

Metam-natrium

205-293-0

137-42-8

2

BE

Metam-natrium

205-293-0

137-42-8

4

BE

Metam-natrium

205-293-0

137-42-8

6

BE

Metam-natrium

205-293-0

137-42-8

13

BE

Dinatriumcyaandithiocarbamaat

205-346-8

138-93-2

2

CZ

1,3-Bis(hydroxymethyl)ureum

205-444-0

140-95-4

2

HU

1,3-Bis(hydroxymethyl)ureum

205-444-0

140-95-4

6

HU

1,3-Bis(hydroxymethyl)ureum

205-444-0

140-95-4

13

HU

Nabam

205-547-0

142-59-6

2

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

4

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

6

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

13

PL

Thiabendazool

205-725-8

148-79-8

6

ES

Diuron

206-354-4

330-54-1

6

DK

Natriumbenzoaat

208-534-8

532-32-1

1

DE

Natriumbenzoaat

208-534-8

532-32-1

2

DE

Natriumbenzoaat

208-534-8

532-32-1

6

DE

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

2

FR

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

6

FR

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

13

FR

2,6-Dimethyl-1,3-dioxaan-4-ylacetaat

212-579-9

828-00-2

2

AT

2,6-Dimethyl-1,3-dioxaan-4-ylacetaat

212-579-9

828-00-2

6

AT

2,6-Dimethyl-1,3-dioxaan-4-ylacetaat

212-579-9

828-00-2

13

AT

Tetradoniumbromide

214-291-9

1119-97-7

1

N

4,5-Dichloor-3H-1,2-dithiool-3-on

214-754-5

1192-52-5

2

PL

4,5-Dichloor-3H-1,2-dithiool-3-on

214-754-5

1192-52-5

6

PL

Dinatriumtetraboraat, watervrij

215-540-4

1330-43-4

1

NL

Dinatriumtetraboraat, watervrij

215-540-4

1330-43-4

2

NL

Dinatriumtetraboraat, watervrij

215-540-4

1330-43-4

13

NL

2,4-Dichloorbenzylalcohol

217-210-5

1777-82-8

2

CZ

2,4-Dichloorbenzylalcohol

217-210-5

1777-82-8

6

CZ

2,4-Dichloorbenzylalcohol

217-210-5

1777-82-8

13

CZ

Chloorthalonil

217-588-1

1897-45-6

6

NL

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine

219-145-8

2372-82-9

1

PT

2-Methyl-2H-isothiazool-3-on

220-239-6

2682-20-4

2

SI

2-Methyl-2H-isothiazool-3-on

220-239-6

2682-20-4

4

SI

Natriumdichloorisocyanuraat, dihydraat

220-767-7

51580-86-0

1

UK

Natriumdichloorisocyanuraat, dihydraat

220-767-7

51580-86-0

6

UK

Trocloseen-natrium

220-767-7

2893-78-9

1

UK

Trocloseen-natrium

220-767-7

2893-78-9

6

UK

Mecetroniumethylsulfaat

221-106-5

3006-10-8

2

PL

Bis(trichloormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

6

LT

(Ethyleendioxy)dimethanol

222-720-6

3586-55-8

3

PL

(Ethyleendioxy)dimethanol

222-720-6

3586-55-8

4

PL

Natrium-2,4,6-trichloorfenolaat

223-246-2

3784-03-0

2

IE

Natrium-2,4,6-trichloorfenolaat

223-246-2

3784-03-0

3

IE

Natrium-2,4,6-trichloorfenolaat

223-246-2

3784-03-0

6

IE

Pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout

223-296-5

3811-73-2

4

SE

2,2′,2′′-(Hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol

225-208-0

4719-04-4

2

PL

2,2′,2′′-(Hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol

225-208-0

4719-04-4

3

PL

2,2′,2′′-(Hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol

225-208-0

4719-04-4

4

PL

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazool-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

3

ES

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazool-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

4

ES

Terbutylazine

227-637-9

5915-41-3

2

UK

Methyleendithiocyanaat

228-652-3

6317-18-6

6

FR

Methyleendithiocyanaat

228-652-3

6317-18-6

13

FR

1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

2

PL

(2-Broom-2-nitrovinyl)benzeen

230-515-8

7166-19-0

6

SK

(2-Broom-2-nitrovinyl)benzeen

230-515-8

7166-19-0

13

SK

Didecyldimethylammoniumchloride

230-525-2

7173-51-5

13

IT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

6

PT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

13

PT

Calciumdihexa-2,4-dienoaat

231-321-6

7492-55-9

1

DE

Calciumdihexa-2,4-dienoaat

231-321-6

7492-55-9

3

DE

Calciumdihexa-2,4-dienoaat

231-321-6

7492-55-9

6

DE

Jood

231-442-4

7553-56-2

2

SE

Jood

231-442-4

7553-56-2

4

SE

Jood

231-442-4

7553-56-2

5

SE

Jood

231-442-4

7553-56-2

6

SE

Natriumwaterstofsulfiet

231-548-0

7631-90-5

1

DE

Natriumwaterstofsulfiet

231-548-0

7631-90-5

2

DE

Natriumwaterstofsulfiet

231-548-0

7631-90-5

4

DE

Natriumwaterstofsulfiet

231-548-0

7631-90-5

5

DE

Natriumwaterstofsulfiet

231-548-0

7631-90-5

6

DE

Natriumwaterstofsulfiet

231-548-0

7631-90-5

13

DE

Natriumchloride

231-598-3

7647-14-5

5

PT

Orthofosforzuur

231-633-2

7664-38-2

4

PT

Natriumhypochloriet

231-668-3

7681-52-9

6

IT

Dinatriumdisulfiet

231-673-0

7681-57-4

1

DE

Dinatriumdisulfiet

231-673-0

7681-57-4

2

DE

Dinatriumdisulfiet

231-673-0

7681-57-4

4

DE

Dinatriumdisulfiet

231-673-0

7681-57-4

5

DE

Dinatriumdisulfiet

231-673-0

7681-57-4

6

DE

Dinatriumdisulfiet

231-673-0

7681-57-4

13

DE

Kaliumpermanganaat

231-760-3

7722-64-7

5

SK

Natriumsulfiet

231-821-4

7757-83-7

1

DE

Natriumsulfiet

231-821-4

7757-83-7

2

DE

Natriumsulfiet

231-821-4

7757-83-7

4

DE

Natriumsulfiet

231-821-4

7757-83-7

5

DE

Natriumsulfiet

231-821-4

7757-83-7

6

DE

Natriumsulfiet

231-821-4

7757-83-7

13

DE

Natriumchloriet

231-836-6

7758-19-2

2

PT

Natriumchloriet

231-836-6

7758-19-2

3

PT

Natriumchloriet

231-836-6

7758-19-2

4

PT

Natriumchloriet

231-836-6

7758-19-2

5

PT

Natriumchloraat

231-887-4

7775-09-9

2

PT

Natriumchloraat

231-887-4

7775-09-9

5

PT

Knoflookextract

232-371-1

8008-99-9

3

PL

Knoflookextract

232-371-1

8008-99-9

4

PL

Knoflookextract

232-371-1

8008-99-9

5

PL

Knoflookextract

232-371-1

8008-99-9

18

PL

Knoflookextract

232-371-1

8008-99-9

19

PL

Boorzuur

233-139-2

10043-35-3

1

NL

Boorzuur

233-139-2

10043-35-3

2

NL

Boorzuur

233-139-2

10043-35-3

3

NL

Boorzuur

233-139-2

10043-35-3

6

NL

Boorzuur

233-139-2

10043-35-3

13

NL

Kaliumsulfiet

233-321-1

10117-38-1

1

DE

Kaliumsulfiet

233-321-1

10117-38-1

2

DE

Kaliumsulfiet

233-321-1

10117-38-1

4

DE

Kaliumsulfiet

233-321-1

10117-38-1

5

DE

Kaliumsulfiet

233-321-1

10117-38-1

6

DE

Kaliumsulfiet

233-321-1

10117-38-1

13

DE

Natriumwaterstof-2,2′-methyleenbis[4-chloorfenolaat]

233-457-1

10187-52-7

2

LV

Natriumwaterstof-2,2′-methyleenbis[4-chloorfenolaat]

233-457-1

10187-52-7

3

LV

Natriumwaterstof-2,2′-methyleenbis[4-chloorfenolaat]

233-457-1

10187-52-7

4

LV

Natriumwaterstof-2,2′-methyleenbis[4-chloorfenolaat]

233-457-1

10187-52-7

6

LV

Natriumwaterstof-2,2′-methyleenbis[4-chloorfenolaat]

233-457-1

10187-52-7

13

LV

2,2-Dibroom-2-cyaanaceetamide

233-539-7

10222-01-2

1

DK

2,2-Dibroom-2-cyaanaceetamide

233-539-7

10222-01-2

5

DK

Carbendazim

234-232-0

10605-21-7

6

DE

Carbendazim

234-232-0

10605-21-7

13

DE

Dinatriumoctaboraat, tetrahydraat

234-541-0

12280-03-4

1

NL

Dinatriumoctaboraat, tetrahydraat

234-541-0

12280-03-4

2

NL

Dinatriumoctaboraat, tetrahydraat

234-541-0

12280-03-4

3

NL

Dinatriumoctaboraat, tetrahydraat

234-541-0

12280-03-4

6

NL

Dinatriumoctaboraat, tetrahydraat

234-541-0

12280-03-4

13

NL

Pyrithionzink

236-671-3

13463-41-7

13

SE

Dodecylguanidine-monohydrochloride

237-030-0

13590-97-1

1

ES

Dodecylguanidine-monohydrochloride

237-030-0

13590-97-1

2

ES

Broomchloride

237-601-4

13863-41-7

2

NL

(Benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

2

UK

Chloortoluron

239-592-2

15545-48-9

6

ES

Chloortoluron

239-592-2

15545-48-9

13

ES

Natrium-p-chloor-m-kresolaat

239-825-8

15733-22-9

4

FR

Dikaliumdisulfiet

240-795-3

16731-55-8

1

DE

Dikaliumdisulfiet

240-795-3

16731-55-8

2

DE

Dikaliumdisulfiet

240-795-3

16731-55-8

4

DE

Dikaliumdisulfiet

240-795-3

16731-55-8

5

DE

Dikaliumdisulfiet

240-795-3

16731-55-8

6

DE

Dikaliumdisulfiet

240-795-3

16731-55-8

13

DE

D-gluconzuur, verbinding met N,N′′-bis(4-chloorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecaandiamidine (2:1)

242-354-0

18472-51-0

4

PT

D-gluconzuur, verbinding met N,N′′-bis(4-chloorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecaandiamidine (2:1)

242-354-0

18472-51-0

6

PT

Benzoxoniumchloride

243-008-1

19379-90-9

1

CY

p-[(Dijoodmethyl)sulfonyl]tolueen

243-468-3

20018-09-1

13

UK

(Benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat

244-445-0

21564-17-0

2

N

(Benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat

244-445-0

21564-17-0

4

N

(Benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat

244-445-0

21564-17-0

6

N

(Benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat

244-445-0

21564-17-0

13

N

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat

246-376-1

24634-61-5

1

DE

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat

246-376-1

24634-61-5

2

DE

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat

246-376-1

24634-61-5

3

DE

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat

246-376-1

24634-61-5

4

DE

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat

246-376-1

24634-61-5

5

DE

2-Octyl-2H-isothiazool-3-on

247-761-7

26530-20-1

4

UK

Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

3

NL

Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

4

NL

Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

5

NL

Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

6

NL

Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

13

NL

3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimethylureum/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

6

DE

3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimethylureum/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

13

DE

1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichloorfenyl)ethyl]-1H-imidazool/imazalil

252-615-0

35554-44-0

2

DE

1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichloorfenyl)ethyl]-1H-imidazool/imazalil

252-615-0

35554-44-0

4

DE

1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichloorfenyl)ethyl]-1H-imidazool/imazalil

252-615-0

35554-44-0

13

DE

2-Broom-2-(broommethyl)pentaandinitril

252-681-0

35691-65-7

13

CZ

m-Fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/permethrin

258-067-9

52645-53-1

2

IE

m-Fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/permethrin

258-067-9

52645-53-1

3

IE

m-Fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/permethrin

258-067-9

52645-53-1

5

IE

1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool/propiconazool

262-104-4

60207-90-1

1

FI

1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool/propiconazool

262-104-4

60207-90-1

2

FI

1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool/propiconazool

262-104-4

60207-90-1

4

FI

1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool/propiconazool

262-104-4

60207-90-1

13

FI

4,5-Dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on

264-843-8

64359-81-5

6

N

cis-4-[3-(p-tert-Butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfoline/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

6

ES

cis-4-[3-(p-tert-Butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfoline/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

13

ES

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chloriden

269-919-4

68391-01-5

5

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chloriden

269-919-4

68391-01-5

6

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chloriden

269-919-4

68391-01-5

13

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

270-325-2

68424-85-1

6

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

270-325-2

68424-85-1

13

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, di-C8-10-alkyldimethyl, chloriden

270-331-5

68424-95-3

13

IT

Vetzuren, kokos, reactieproducten met diethanolamine

270-430-3

68440-04-0

3

HU

Aminen, C10-16-alkyldimethyl, N-oxiden

274-687-2

70592-80-2

1

PT

Pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat)

274-778-7

70693-62-8

1

SI

1,3-Didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchloride

274-948-0

70862-65-6

2

CZ

1,3-Didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchloride

274-948-0

70862-65-6

3

CZ

1,3-Didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchloride

274-948-0

70862-65-6

4

CZ

1,3-Didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchloride

274-948-0

70862-65-6

6

CZ

1,3-Didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchloride

274-948-0

70862-65-6

13

CZ

1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)ureum/diazolidinylureum

278-928-2

78491-02-8

6

LT

1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)ureum/diazolidinylureum

278-928-2

78491-02-8

7

LT

Magnesiummonoperoxyftalaat, hexahydraat

279-013-0

84665-66-7

3

PL

Magnesiummonoperoxyftalaat, hexahydraat

279-013-0

84665-66-7

4

PL

Tributyltetradecylfosfoniumchloride

279-808-2

81741-28-8

2

PL

Tributyltetradecylfosfoniumchloride

279-808-2

81741-28-8

4

PL

Teerzuren, polyalkylfenolfractie

284-893-4

84989-05-9

2

HU

Teerzuren, polyalkylfenolfractie

284-893-4

84989-05-9

3

HU

Melaleuca alternifolia, extract/Australische theeboomolie

285-377-1

85085-48-9

1

ES

Melaleuca alternifolia, extract/Australische theeboomolie

285-377-1

85085-48-9

2

ES

Melaleuca alternifolia, extract/Australische theeboomolie

285-377-1

85085-48-9

3

ES

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloriden

287-089-1

85409-22-9

5

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloriden

287-089-1

85409-22-9

6

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloriden

287-089-1

85409-22-9

13

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, C12-14-alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethyl, chloriden

287-090-7

85409-23-0

5

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, C12-14-alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethyl, chloriden

287-090-7

85409-23-0

6

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen, C12-14-alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethyl, chloriden

287-090-7

85409-23-0

13

IT

Ureum, N,N′-bis(hydroxymethyl)-, reactieproducten met 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethyleenglycol en formaldehyde

292-348-7

90604-54-9

2

PL

Ureum, N,N′-bis(hydroxymethyl)-, reactieproducten met 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethyleenglycol en formaldehyde

292-348-7

90604-54-9

6

PL

Ureum, N,N′-bis(hydroxymethyl)-, reactieproducten met 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethyleenglycol en formaldehyde

292-348-7

90604-54-9

13

PL

Quaternaire ammoniumverbindingen, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]kokosalkyldimethyl, hydroxiden, inwendige zouten

309-206-8

100085-64-1

1

LT

Quaternaire ammoniumverbindingen, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]kokosalkyldimethyl, hydroxiden, inwendige zouten

309-206-8

100085-64-1

2

LT

Quaternaire ammoniumverbindingen, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]kokosalkyldimethyl, hydroxiden, inwendige zouten

309-206-8

100085-64-1

3

LT

Quaternaire ammoniumverbindingen, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]kokosalkyldimethyl, hydroxiden, inwendige zouten

309-206-8

100085-64-1

4

LT

Quaternaire ammoniumverbindingen, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]kokosalkyldimethyl, hydroxiden, inwendige zouten

309-206-8

100085-64-1

6

LT

Quaternaire ammoniumverbindingen, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]kokosalkyldimethyl, hydroxiden, inwendige zouten

309-206-8

100085-64-1

13

LT

1,3-Dichloor-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

2

NL

Reactieproducten van: glutaminezuur en N-(C12-14-alkyl)propyleendiamine

403-950-8

164907-72-6

1

DE

Reactieproducten van: glutaminezuur en N-(C12-14-alkyl)propyleendiamine

403-950-8

164907-72-6

3

DE

Mengsel van: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammoniumbis(2-ethylhexyl)fosfaat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylwaterstoffosfaat

404-690-8

68132-19-4

6

PL

5-Chloor-2-(4-chloorfenoxy)fenol

429-290-0

3380-30-1

6

AT

3-Benzo(b)thieen-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine,4-oxide

431-030-6

163269-30-5

4

PT

3-Benzo(b)thieen-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine,4-oxide

431-030-6

163269-30-5

6

PT

3-Benzo(b)thieen-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine,4-oxide

431-030-6

163269-30-5

13

PT

Reactieproducten van diisopropanolamine met formaldehyde (1:4)

432-440-8

220444-73-5

6

HU

Reactieproducten van diisopropanolamine met formaldehyde (1:4)

432-440-8

220444-73-5

13

HU

Reactieproduct van dimethyladipaat, dimethylglutaraat, dimethylsuccinaat met waterstofperoxide/perestane

432-790-1

1

HU

Reactieproduct van dimethyladipaat, dimethylglutaraat, dimethylsuccinaat met waterstofperoxide/perestane

432-790-1

5

HU

Bis(3-aminopropyl)octylamine

433-340-7

86423-37-2

2

CZ

Bis(3-aminopropyl)octylamine

433-340-7

86423-37-2

3

CZ

Bis(3-aminopropyl)octylamine

433-340-7

86423-37-2

4

CZ

Bis(3-aminopropyl)octylamine

433-340-7

86423-37-2

13

CZ

(E)-1-(2-Chloor-1,3-thiazool-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine/chlothianidine

433-460-1

210880-92-5

3

DE

Bacillus sphaericus

Micro-organisme

143447-72-7

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14

Micro-organisme

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14

Micro-organisme

5

IT

Aminen, n-C10-16-alkyltrimethyleendi-, reactieproducten met chloorazijnzuur

Mengsel

139734-65-9

1

IE

Aminen, n-C10-16-alkyltrimethyleendi-, reactieproducten met chloorazijnzuur

Mengsel

139734-65-9

6

IE

Aminen, n-C10-16-alkyltrimethyleendi-, reactieproducten met chloorazijnzuur

Mengsel

139734-65-9

13

IE

Mengsel van 1-fenoxypropaan-2-ol (Einecs-nr. 212-222-7) en 2-fenoxypropanol (Einecs-nr. 224-027-4)

Mengsel

1

UK

Mengsel van 1-fenoxypropaan-2-ol (Einecs-nr. 212-222-7) en 2-fenoxypropanol (Einecs-nr. 224-027-4)

Mengsel

2

UK

Mengsel van 1-fenoxypropaan-2-ol (Einecs-nr. 212-222-7) en 2-fenoxypropanol (Einecs-nr. 224-027-4)

Mengsel

3

UK

Mengsel van 1-fenoxypropaan-2-ol (Einecs-nr. 212-222-7) en 2-fenoxypropanol (Einecs-nr. 224-027-4)

Mengsel

4

UK

Mengsel van 1-fenoxypropaan-2-ol (Einecs-nr. 212-222-7) en 2-fenoxypropanol (Einecs-nr. 224-027-4)

Mengsel

6

UK

Mengsel van 1-fenoxypropaan-2-ol (Einecs-nr. 212-222-7) en 2-fenoxypropanol (Einecs-nr. 224-027-4)

Mengsel

13

UK

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 220-239-6)

Mengsel

55965-84-9

3

FR

Kaliumzouten van vetzuren (C15-21)

Mengsel

2

DE

Quaternaire ammoniumjodiden

Mengsel

308074-50-2

1

ES

Quaternaire ammoniumjodiden

Mengsel

308074-50-2

2

ES

Quaternaire ammoniumjodiden

Mengsel

308074-50-2

3

ES

Quaternaire ammoniumjodiden

Mengsel

308074-50-2

4

ES

Quaternaire ammoniumjodiden

Mengsel

308074-50-2

5

ES

Quaternaire ammoniumjodiden

Mengsel

308074-50-2

6

ES

Quaternaire ammoniumverbindingen (benzylalkyldimethyl (alkyl van C8-C22, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl), chloriden, bromiden of hydroxiden)/BKC

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

6

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen (benzylalkyldimethyl (alkyl van C8-C22, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl), chloriden, bromiden of hydroxiden)/BKC

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

13

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen (dialkyldimethyl (alkyl van C6-C18, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl), chloriden, bromiden of methylsulfaten)/DDAC

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

6

IT

Quaternaire ammoniumverbindingen (dialkyldimethyl (alkyl van C6-C18, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl), chloriden, bromiden of methylsulfaten)/DDAC

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

13

IT

Zilvernatriumwaterstofzirkoniumfosfaat

Nog niet toegekend

3

SE

Zilver-zink-aluminium-boorfosfaatglas/glasoxide, zilver en zink bevattend

Nog niet toegekend

398477-47-9

1

SE

Zilver-zink-aluminium-boorfosfaatglas/glasoxide, zilver en zink bevattend

Nog niet toegekend

398477-47-9

6

SE

(±)-1-(.beta.-Allyloxy-2,4-dichloorfenylethyl)imidazool/imazalil van technische kwaliteit

Gewasbeschermingsmiddel

73790-28-0

2

DE

(±)-1-(.beta.-Allyloxy-2,4-dichloorfenylethyl)imidazool/imazalil van technische kwaliteit

Gewasbeschermingsmiddel

73790-28-0

4

DE

(±)-1-(.beta.-Allyloxy-2,4-dichloorfenylethyl)imidazool/imazalil van technische kwaliteit

Gewasbeschermingsmiddel

73790-28-0

13

DE

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-Cyaan-(3-fenoxyfenyl)methyl-3-(2,2-dichloorethenyl)-2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/alfa-cypermethrin

Gewasbeschermingsmiddel

67375-30-8

6

BE

4-Broom-2-(4-chloorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrool-3-carbonitril/chloorfenapyr

Gewasbeschermingsmiddel

122453-73-0

6

PT

4-Broom-2-(4-chloorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrool-3-carbonitril/chloorfenapyr

Gewasbeschermingsmiddel

122453-73-0

13

PT

Aluminiumnatriumsilicaat-zilvercomplex/zilverzeoliet

Gewasbeschermingsmiddel

130328-18-6

6

SE

Aluminiumnatriumsilicaat-zilvercomplex/zilverzeoliet

Gewasbeschermingsmiddel

130328-18-6

13

SE

Aluminiumnatriumsilicaat-zilverzinkcomplex/zilverzinkzeoliet

Gewasbeschermingsmiddel

130328-20-0

1

SE

Aluminiumnatriumsilicaat-zilverzinkcomplex/zilverzinkzeoliet

Gewasbeschermingsmiddel

130328-20-0

6

SE

Guazatinetriacetaat

Gewasbeschermingsmiddel

115044-19-4

2

UK

Mengsel van 5-hydroxymethoxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octaan (CAS-nr. 59720-42-2; 16,0 %), 5-hydroxy-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octaan (Einecs-nr. 229-457-6; 28,8 %) en 5-hydroxypoly[methyleenoxy]methyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octaan (CAS-nr. 56709-13-8; 5,2 %) in water (50 %)

Gewasbeschermingsmiddel

6

PL

Mengsel van 5-hydroxymethoxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octaan (CAS-nr. 59720-42-2; 16,0 %), 5-hydroxy-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octaan (Einecs-nr. 229-457-6; 28,8 %) en 5-hydroxypoly[methyleenoxy]methyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octaan (CAS-nr. 56709-13-8; 5,2 %) in water (50 %)

Gewasbeschermingsmiddel

13

PL

Copolymeer van 2-propenal en propaan-1,2-diol

Polymeer

191546-07-3

6

HU

Copolymeer van 2-propenal en propaan-1,2-diol

Polymeer

191546-07-3

7

HU

Copolymeer van 2-propenal en propaan-1,2-diol

Polymeer

191546-07-3

10

HU

Copolymeer van 2-propenal en propaan-1,2-diol

Polymeer

191546-07-3

13

HU

N,N,N′,N′-Tetramethylethyleendiaminebis(2-chloorethyl)ether-copolymeer

Polymeer

31075-24-8

2

UK

N,N,N′,N′-Tetramethylethyleendiaminebis(2-chloorethyl)ether-copolymeer

Polymeer

31075-24-8

13

UK

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alfa.-[2-(didecylmethylammonium)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoaat (zout)

Polymeer

94667-33-1

3

IT

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alfa.-[2-(didecylmethylammonium)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoaat (zout)

Polymeer

94667-33-1

6

IT

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alfa.-[2-(didecylmethylammonium)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoaat (zout)

Polymeer

94667-33-1

13

IT


24.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 281/30


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 oktober 2008

betreffende de financiële steun van de Gemeenschap voor de tweede helft van 2008 voor bepaalde communautaire referentielaboratoria op het gebied van diergezondheid en levende dieren

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 5976)

(Slechts de teksten in de Spaanse, Engelse en Franse taal zijn authentiek)

(2008/810/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name op artikel 28, lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (2), en met name op artikel 32, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 28, lid 1, van Beschikking 90/424/EEG kan steun van de Gemeenschap worden toegekend aan de communautaire referentielaboratoria op het gebied van diergezondheid en levende dieren.

(2)

Verordening (EG) nr. 1754/2006 van de Commissie van 28 november 2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van financiële steun van de Gemeenschap aan de communautaire referentielaboratoria voor diervoeders, levensmiddelen en diergezondheid (3) bepaalt dat de financiële steun van de Gemeenschap moet worden toegekend, als de goedgekeurde werkprogramma’s op doeltreffende wijze worden uitgevoerd en de begunstigden alle nodige informatie binnen bepaalde termijnen verstrekken.

(3)

Overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1754/2006 worden de relaties tussen de Commissie en de communautaire referentielaboratoria vastgelegd in een partnerschapsovereenkomst die vergezeld gaat van een meerjarig werkprogramma.

(4)

De Commissie heeft de door de communautaire referentielaboratoria ingediende werkprogramma’s en bijbehorende begrotingsramingen voor de tweede helft van 2008 geëvalueerd.

(5)

Bijgevolg moet financiële steun van de Gemeenschap worden toegekend aan de communautaire referentielaboratoria die zijn aangewezen voor de uitvoering van de functies en de taken waarin in de volgende wetsbesluiten is voorzien:

Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (4);

Verordening (EG) nr. 180/2008 van de Commissie van 28 februari 2008 betreffende het communautaire referentielaboratorium voor andere paardenziekten dan paardenpest en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (5);

Verordening (EG) nr. 737/2008 van de Commissie van 28 juli 2008 tot aanwijzing van de communautaire referentielaboratoria voor ziekten bij schaaldieren, rabiës en rundertuberculose, tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken van de communautaire referentielaboratoria voor rabiës en rundertuberculose en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (6).

(6)

De financiële steun voor het functioneren en de organisatie van workshops van de communautaire referentielaboratoria moet ook in overeenstemming zijn met de in Verordening (EG) nr. 1754/2006 vastgestelde subsidiabiliteitsvoorschriften.

(7)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (7) moeten programma’s om dierziekten uit te roeien of te bewaken (veterinaire maatregelen) worden gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds („ELGF”). Voorts bepaalt artikel 13, tweede alinea, van de verordening dat in deugdelijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen de door de lidstaten en door de begunstigden van steun uit het ELGF verrichte uitgaven voor administratieve en personeelskosten voor onder Beschikking 90/424/EEG vallende maatregelen en programma’s door het ELGF worden gefinancierd. Met het oog op de financiële controles zijn de artikelen 9, 36 en 37 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van toepassing.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN

Artikel 1

Voor ziekten bij schaaldieren kent de Gemeenschap financiële steun toe aan het Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Verenigd Koninkrijk, voor het vervullen van de in bijlage VI, deel 1, bij Richtlijn 2006/88/EG vermelde functies en taken.

De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt 100 % van de door dat laboratorium voor het werkprogramma gemaakte subsidiabele kosten, als omschreven in Verordening (EG) nr. 1754/2006, en bedraagt ten hoogste 51 000 EUR voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2008.

Artikel 2

Voor andere paardenziekten dan paardenpest kent de Gemeenschap financiële steun toe aan het AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Frankrijk, voor het vervullen van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 180/2008 vermelde functies en taken.

De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt 100 % van de door dat laboratorium voor het werkprogramma gemaakte subsidiabele kosten, als omschreven in Verordening (EG) nr. 1754/2006, en bedraagt ten hoogste 212 000 EUR voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2008.

Artikel 3

Voor rabiës kent de Gemeenschap financiële steun toe aan het AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Frankrijk, voor het vervullen van de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 737/2008 vermelde functies en taken.

De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt 100 % van de door dat laboratorium voor het werkprogramma gemaakte subsidiabele kosten, als omschreven in Verordening (EG) nr. 1754/2006, en bedraagt ten hoogste 128 000 EUR voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2008, waarvan maximaal 33 000 EUR is bestemd voor de organisatie van een technische workshop over rabiës.

Artikel 4

Voor tuberculose kent de Gemeenschap financiële steun toe aan het Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) van de Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spanje, voor het vervullen van de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 737/2008 vermelde functies en taken.

De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt 100 % van de door dat instituut voor het werkprogramma gemaakte subsidiabele kosten, als omschreven in Verordening (EG) nr. 1754/2006, en bedraagt ten hoogste 100 000 EUR voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2008, waarvan maximaal 21 000 EUR is bestemd voor de organisatie van een technische workshop over diagnosetechnieken voor tuberculose.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot:

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Dr. Grant Stentiford, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Verenigd Koninkrijk. Tel. (44-13) 05 20 67 22.

Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA) — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Dr. Stephan Zientara, 23 avenue du Général de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Frankrijk. Tel. (33) 143 96 72 80.

AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Dr. Florence Cliquet, Nancy, 54220 Malzéville, Frankrijk. Tel. (33) 383 29 89 50.

VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Dr. Alicia Aranaz, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040 Madrid Spanje. Tel. (34) 913 94 39 92.

Gedaan te Brussel, 21 oktober 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.

(2)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1).

(3)  PB L 331 van 29.11.2006, blz. 8.

(4)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.

(5)  PB L 56 van 29.2.2008, blz. 4.

(6)  PB L 201 van 30.7.2008, blz. 29.

(7)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.


BESLUITEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

24.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 281/32


BESLUIT Nr. 2/2008 VAN HET GEMENGD COMITÉ EG-ZWITSERLAND

van 24 september 2008

tot vervanging van de tabellen III en IV b) van protocol nr. 2

(2008/811/EG)

HET GEMENGD COMITÉ,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat, ondertekend in Brussel op 22 juli 1972, hierna „de overeenkomst” genoemd, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de overeenkomst, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft, ondertekend in Luxemburg op 26 oktober 2004, en op protocol nr. 2 daarbij, met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor de uitvoering van protocol nr. 2 bij de overeenkomst stelt het Gemengd Comité de binnenlandse referentieprijzen voor de overeenkomstsluitende partijen vast.

(2)

Op de binnenlandse markten van de overeenkomstsluitende partijen zijn de feitelijke prijzen van de grondstoffen waarvoor prijscompenserende maatregelen worden toegepast, gewijzigd.

(3)

De referentieprijzen en bedragen in de tabellen III en IV b) in protocol nr. 2 moeten daarom dienovereenkomstig worden aangepast.

(4)

Aangezien de markten naar verwachting volatiel zullen blijven, zullen de partijen om de twee maanden informatie uitwisselen over de binnenlandse prijzen en als er aanzienlijke verschillen worden geconstateerd, kan dit besluit worden gewijzigd,

BESLUIT:

Artikel 1

In protocol nr. 2 worden de tabellen III en IV b) vervangen door de tabellen in de bijlagen I en II bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 augustus 2008.

Gedaan te Brussel, 24 september 2008.

Voor het Gemengd Comité

De voorzitter

Jacques DE WATTEVILLE


BIJLAGE I

„TABEL III

Binnenlandse referentieprijzen van de Gemeenschap en Zwitserland

Agrarische grondstof

Binnenlandse referentieprijs van Zwitserland

CHF per 100 kg nettogewicht

Binnenlandse referentieprijs van de Gemeenschap

CHF per 100 kg nettogewicht

Artikel 4, lid 1

Toegepast door Zwitserland Verschil referentieprijs Zwitserland/Gemeenschap

CHF per 100 kg nettogewicht

Artikel 3, lid 3

Toegepast door de Gemeenschap Verschil referentieprijs Zwitserland/Gemeenschap

EUR per 100 kg nettogewicht

Zachte tarwe

63,43

43,07

20,35

0,00

Harde tarwe

93,28

92,08

1,20

0,00

Rogge

61,46

38,33

23,15

0,00

Gerst

48,94

48,94

0,00

0,00

Mais

35,16

35,16

0,00

0,00

Meel van zachte tarwe

112,50

68,75

43,75

0,00

Vollemelkpoeder

678,50

482,57

195,95

0,00

Mageremelkpoeder

555,19

388,12

167,05

0,00

Boter

1 005,04

461,82

543,20

0,00

Witte suiker

 

 

 

 

Eieren (1)

255,00

205,50

49,50

0,00

Verse aardappelen

42,00

23,80

18,20

0,00

Plantaardig vet (2)

390,00

160,00

230,00

0,00


(1)  Afgeleid van de prijzen voor vloeibare vogeleieren uit de schaal, vermenigvuldigd met een factor 0,85.

(2)  Prijzen voor plantaardige vetten (voor bakkerijen en de voedingsmiddelenindustrie) met een vetgehalte van 100 %.”


BIJLAGE II

„TABEL IV

b)

Basisbedragen voor de agrarische grondstoffen die bij de berekening van de agrarische elementen in aanmerking worden genomen:


Agrarische grondstof

Toegepast door Zwitserland artikel 3, lid 2

Basisbedrag

CHF per 100 kg nettogewicht

Toegepast door de Gemeenschap artikel 4, lid 2

Basisbedrag

EUR per 100 kg nettogewicht

Zachte tarwe

17,00

0,00

Harde tarwe

1,00

0,00

Rogge

20,00

0,00

Gerst

0,00

0,00

Mais

0,00

0,00

Meel van zachte tarwe

37,00

0,00

Vollemelkpoeder

167,00

0,00

Mageremelkpoeder

142,00

0,00

Boter

462,00

0,00

Witte suiker

0,00

0,00

Eieren

36,00

0,00

Verse aardappelen

15,00

0,00

Plantaardig vet

196,00

0,00”


Rectificaties

24.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 281/35


Rectificatie van Beschikking 2008/97/EG van de Commissie van 30 januari 2008 tot wijziging van Beschikking 93/52/EEG wat betreft de verklaring dat bepaalde administratieve regio’s in Italië officieel vrij zijn van brucellose (B. melitensis), en tot wijziging van Beschikking 2003/467/EG wat betreft de verklaring dat bepaalde administratieve regio's in Italië officieel vrij zijn van rundertuberculose en runderbrucellose en dat bepaalde administratieve regio's in Polen officieel vrij zijn van enzoötische boviene leukose

( Publicatieblad van de Europese Unie L 32 van 6 februari 2008 )

Bijlage I:

in plaats van:

„In bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wordt de tweede alinea betreffende Italië vervangen door:

„In Italië:

regio Abruzzo: de provincie Pescara;

regio Friuli-Venezia Giulia;

regio Lazio: de provincies Latina en Roma;

…”.”,

te lezen:

„In bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wordt de tweede alinea betreffende Italië vervangen door:

„In Italië:

regio Abruzzo: de provincie Pescara;

regio Friuli-Venezia Giulia;

regio Lazio: de provincies Latina, Rieti, Roma en Viterbo;

…”.”


24.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 281/s3


BERICHT AAN DE LEZER

De instellingen hebben besloten in hun teksten niet langer te verwijzen naar de laatste wijziging van de aangehaalde besluiten.

Tenzij anders vermeld, zijn de besluiten waarnaar in de hierin gepubliceerde teksten wordt verwezen, de besluiten zoals die momenteel van kracht zijn.