ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 253

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
20 september 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/84/EG van de Commissie van 27 augustus 2008 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (Gecodificeerde versie) ( 1 )

1

 

 

 

*

Bericht aan de lezers (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

RICHTLIJNEN

20.9.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 253/1


RICHTLIJN 2008/84/EG VAN DE COMMISSIE

van 27 augustus 2008

tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

(Voor de EER relevante tekst)

(Gecodificeerde versie)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/107/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake levensmiddelenadditieven die in voor menselijke voeding bestemde waren mogen worden gebruikt (1), en met name op artikel 3, lid 3, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 96/77/EG van de Commissie van 2 december 1996 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan.

(2)

Voor alle additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen die in Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 februari 1995 betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (4) worden genoemd, dienen zuiverheidseisen te worden vastgesteld.

(3)

Er dient rekening te worden gehouden met de specificaties en analysetechnieken voor additieven zoals die in het kader van de Codex Alimentarius door het Gezamenlijk Comité van deskundigen voor levensmiddelenadditieven van de FAO/WHO (JECFA) zijn opgesteld.

(4)

De levensmiddelenadditieven die worden bereid volgens productiemethoden of met uitgangsmaterialen welke sterk verschillen van die welke door het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding zijn beoordeeld of verschillen van die welke in deze richtlijn worden vermeld, dienen aan een veiligheidsbeoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid te worden onderworpen, waarbij de nadruk met name op de zuiverheidseisen ligt.

(5)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

(6)

Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 3, lid 3, onder a), van Richtlijn 89/107/EEG bedoelde zuiverheidseisen voor de in Richtlijn 95/2/EG genoemde levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen worden in bijlage I bij deze richtlijn vastgesteld.

Artikel 2

Richtlijn 96/77/EG, zoals gewijzigd bij de in bijlage II, deel A, genoemde richtlijnen, wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 augustus 2008.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27.

(2)  PB L 339 van 30.12.1996, blz. 1.

(3)  Zie bijlage II, deel A.

(4)  PB L 61 van 18.3.1995, blz. 1.


BIJLAGE I

Ethyleenoxide mag niet voor sterilisatiedoeleinden in levensmiddelenadditieven worden gebruikt.

E 170 (i) CALCIUMCARBONAAT

De zuiverheidseisen voor dit additief zijn dezelfde als voor dit additief zijn vastgelegd in de bijlage bij Richtlijn 95/45/EG van de Commissie (1).

E 200 SORBINEZUUR

Definitie

 

Chemische naam

Sorbinezuur

Trans, trans-hexa-2,4-dieenzuur

Einecs-nummer

203-768-7

Brutoformule

C6H8O2

Molecuulgewicht

112,12

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Kleurloze naalden of wit vrij stromend poeder met een lichte kenmerkende geur en zonder kleurverandering na verwarming op 105 oC gedurende 90 minuten

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

133 oC-135 oC na drogen onder vacuüm gedurende 4 uur in een exsiccator met zwavelzuur

B.

Spectrometrie

Maximum in isopropanol (1:4 000 000) bij 254 ± 2 nm

C.

Positieve test op dubbele bindingen

 

D.

Sublimatiepunt

80 oC

Zuiverheid

 

Watergehalte

Maximaal 0,5 % (Karl Fischer-methode)

Sulfaatas

Maximaal 0,2 %

Aldehyden

Maximaal 0,1 % (als formaldehyd)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 202 KALIUMSORBAAT

Definitie

 

Chemische naam

Kaliumsorbaat

Kalium-(E, E)-hexa-2,4,-dienoaat

Kaliumzout van trans, trans-hexa-2,4-dieenzuur

Einecs-nummer

246-376-1

Brutoformule

C6H7O2K

Molecuulgewicht

150,22

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder zonder kleurverandering na verwarming op 105 oC gedurende 90 minuten

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd sorbinezuur: 133-135 oC na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

 

B.

Positieve test op kalium en dubbele bindingen

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,0 % (105 oC, 3 uur)

Zuur of base

Maximaal ongeveer 1,0 % (als sorbinezuur of K2CO3)

Aldehyden

Maximaal 0,1 % berekend als formaldehyd

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 203 CALCIUMSORBAAT

Definitie

 

Chemische naam

Calciumsorbaat

Calciumzouten van trans, trans-hexa-2,4-dieenzuur

Einecs-nummer

231-321-6

Brutoformule

C12H14O4Ca

Molecuulgewicht

262,32

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder zonder kleurverandering na verwarming op 105 oC gedurende 90 minuten

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd sorbinezuur: 133-135 oC na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

 

B.

Positieve test op calcium en dubbele bindingen

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 %, bepaald door drogen onder vacuüm gedurende 4 uur in een exsiccator met zwavelzuur

Aldehyden

Maximaal 0,1 % (als formaldehyd)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 210 BENZOËZUUR

Definitie

 

Chemische naam

Benzoëzuur

Benzeencarbonzuur

Fenylcarbonzuur

Einecs-nummer

200-618-2

Brutoformule

C7H6O2

Molecuulgewicht

122,12

Gehalte

Maximaal 99,5 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

121,5 oC-123,5 oC

B.

Positieve test op sublimatie en benzoaat

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % na drogen gedurende 3 uur boven zwavelzuur

pH

Ongeveer 4 (oplossing in water)

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

Gechloreerde organische verbindingen

Maximaal 0,07 %, uitgedrukt als chloride overeenkomend met 0,3 % uitgedrukt als monochloorbenzoëzuur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Voeg 1,5 ml zwavelzuur toe aan 100 ml water, verwarm tot het kookpunt en voeg druppels 0,1 N KMnO4 toe tot de oplossing 30 seconden roze blijft. Los een monster van 1 g, afgewogen tot op 1 mg nauwkeurig, in de warme oplossing op en titreer met 0,1 N KMnO4 tot de oplossing 15 seconden roze blijft. Er mag niet meer dan 0,5 ml nodig zijn

Gemakkelijk carboniseerbare stoffen

Een koude oplossing van 0,5 g benzoëzuur in 5 ml 94,5-95,5 % zwavelzuur mag geen sterkere kleuring vertonen dan een referentievloeistof die 0,2 ml kobaltchloride TSC (3), 0,3 ml ferrichloride TSC (4), 0,1 ml kopersulfaat TSC (5) en 4,4 ml water bevat

Polycyclische zuren

Bij gefractioneerd aanzuren van een geneutraliseerde oplossing van benzoëzuur mag het eerste neerslag geen ander smeltpunt hebben dan benzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 211 NATRIUMBENZOAAT

Definitie

 

Chemische naam

Natriumbenzoaat

Natriumzout van benzeencarbonzuur

Natriumzout van fenylcarbonzuur

Einecs-nummer

208-534-8

Brutoformule

C7H5O2Na

Molecuulgewicht

144,11

Gehalte

Minimaal 99 % C7H5O2Na na drogen bij 105 oC gedurende 4 uur

Beschrijving

Wit, vrijwel geurloos kristallijn poeder of korrels

Eigenschappen

 

A.

Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water, slecht oplosbaar in ethanol

B.

Smelttraject voor benzoëzuur

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd benzoëzuur: 121,5 oC-123,5 oC na drogen in een exsiccator met zwavelzuur

C.

Positieve test of benzoaat en natrium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,5 % na drogen bij 105 oC gedurende 4 uur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Voeg 1,5 ml zwavelzuur toe aan 100 ml water, verwarm tot het kookpunt en voeg druppels 0,1 N KMnO4 toe tot de oplossing 30 seconden roze blijft. Los een monster van 1 g, afgewogen tot op 1 mg nauwkeurig, in de warme oplossing op en titreer met 0,1 N KMnO4 tot de oplossing 15 seconden roze blijft. Er mag niet meer dan 0,5 ml nodig zijn

Polycyclische zuren

Bij gefractioneerd aanzuren van een geneutraliseerde oplossing van natriumbenzoaat mag het eerste neerslag geen ander smeltpunt hebben dan benzoëzuur

Gechloreerde organische verbindingen

Maximaal 0,06 %, uitgedrukt als Chloride overeenkomend met 0,25 % uitgedrukt als monochloorbenzoëzuur

Zuur of base

Om 1 g natriumbenzoaat in aanwezigheid van fenolftaleïne te neutraliseren mag niet meer dan 0,25 ml 0,1 N NaOH of 0,1 N HCl nodig zijn

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 212 KALIUMBENZOAAT

Definitie

 

Chemische naam

Kaliumbenzoaat

Kaliumzout van benzeencarbonzuur

Kaliumzout van fenylcarbonzuur

Einecs-nummer

209-481-3

Brutoformule

C7H5KO2·3H2O

Molecuulgewicht

214,27

Gehalte

Minimaal 99 % C7H5KO2 na drogen bij 105 oC tot constant gewicht

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd benzoëzuur: 121,5-123,5 oC na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

 

B.

Positieve test op benzoaat en kalium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 26,5 % na drogen bij 105 oC

Gechloreerde organische verbindingen

Maximaal 0,06 %, uitgedrukt als Chloride overeenkomend met 0,25 % uitgedrukt als monochloorbenzoëzuur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Voeg 1,5 ml zwavelzuur toe aan 100 ml water, verwarm tot het kookpunt en voeg druppels 0,1 N KMnO4 toe tot de oplossing 30 seconden roze blijft. Los een monster van 1 g, afgewogen tot op 1 mg nauwkeurig, in de warme oplossing op en titreer met 0,1 N KMnO4 tot de oplossing 15 seconden roze blijft. Er mag niet meer dan 0,5 ml nodig zijn

Gemakkelijk carboniseerbare stoffen

Een koude oplossing van 0,5 g benzoëzuur in 5 ml 94,5-95,5 % zwavelzuur mag geen sterkere kleuring vertonen dan een referentievloeistof die 0,2 ml kobaltchloride TSC, 0,3 ml ferrichloride TSC, 0,1 ml kopersulfaat TSC en 4,4 ml water bevat

Polycyclische zuren

Bij gefractioneerd aanzuren van een geneutraliseerde oplossing van kaliumbenzoaat mag het eerste neerslag geen ander smeltpunt hebben dan benzoëzuur

Zuur of base

Om 1 g kaliumbenzoaat in aanwezigheid van fenolftaleïne te neutraliseren mag niet meer dan 0,25 ml 0,1 N NaOH of 0,1 N HCl nodig zijn

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 213 CALCIUMBENZOAAT

Synoniemen

Monocalciumbenzoaat

Definitie

 

Chemische naam

Calciumbenzoaat

Calciumdibenzoaat

Einecs-nummer

218-235-4

Brutoformule

Watervrij:

C14H10O4Ca

Monohydraat:

C14H10O4Ca·H2O

Trihydraat:

C14H10O4Ca·3H2O

Molecuulgewicht

Watervrij:

282,31

Monohydraat:

300,32

Trihydraat:

336,36

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen bij 105 oC

Beschrijving

Witte of kleurloze kristallen of wit poeder

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd benzoëzuur: 121,5 oC-123,5 oC na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

 

B.

Positieve test op benzoaat en calcium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 17,5 % na drogen bij 105 oC tot constant gewicht

Niet in water oplosbaar residu

Maximaal 0,3 %

Gechloreerde organische verbindingen

Maximaal 0,06 %, uitgedrukt als Chloride overeenkomend met 0,25 g uitgedrukt als monochloorbenzoëzuur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Voeg 1,5 ml zwavelzuur toe aan 100 ml water, verwarm tot het kookpunt en voeg druppels 0,1 N KMnO4 toe tot de oplossing 30 seconden roze blijft. Los een monster van 1 g, afgewogen tot op 1 mg nauwkeurig, in de warme oplossing op en titreer met 0,1 N KMnO4 tot de oplossing 15 seconden roze blijft. Er mag niet meer dan 0,5 ml nodig zijn

Gemakkelijk carboniseerbare stoffen

Een koude oplossing van 0,5 g benzoëzuur in 5 ml 94,5-95,5 % zwavelzuur mag geen sterkere kleuring vertonen dan een referentievloeistof die 0,2 ml kobaltchloride TSC, 0,3 ml ferrichloride TSC, 0,1 ml kopersulfaat TSC en 4,4 ml water bevat

Polycyclische zuren

Bij gefractioneerd aanzuren van een geneutraliseerde oplossing van calciumbenzoaat mag het eerste neerslag geen ander smeltpunt hebben dan benzoëzuur

Zuur of base

Om 1 g calciumbenzoaat in aanwezigheid van fenolftaleïne te neutraliseren mag niet meer dan 0,25 ml 0,1 N NaOH of 0,1 N HC1 nodig zijn

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 214 ETHYL-p-HYDROXYBENZOAAT

Synoniemen

Ethylparaben

Ethyl-p-oxybenzoaat

Definitie

 

Chemische naam

Ethyl-p-hydroxybenzoaat

Ethylester van p-hydroxybenzoëzuur

Einecs-nummer

204-399-4

Brutoformule

C9H10O3

Molecuulgewicht

166,8

Gehalte

Minimaal 99,5 % na drogen bij 80 oC gedurende 2 uur

Beschrijving

Kleine vrijwel reukloze en kleurloze kristallen of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

115 oC-118 oC

B.

Positieve test op p-hydroxybenzoaat

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd p-hydroxybenzoëzuur: 213 oC-217 oC na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

C.

Positieve test op alcohol

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % na drogen bij 80 oC gedurende 2 uur

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

p-Hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 %, uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 215 ETHYL-p-HYDROXYBENZOAAT, NATRIUMZOUT

Definitie

 

Chemische naam

Ehtyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout

Natriumverbinding van de ethylester van p-hydroxybenzoëzuur

Einecs-nummer

252-487-6

Brutoformule

C9H9O3Na

Molecuulgewicht

188,8

Gehalte

Minimaal 83 % ethylester van p-hydroxybenzoëzuur (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn hygroscopisch poeder

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

115 oC-118 oC na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

B.

Positieve test op p-hydroxybenzoaat

Smelttraject van uit het monster verkregen p-hydroxybenzoëzuur: 213 oC-217 oC

C.

Positieve test op natrium

 

D.

pH van een 0,1 %-oplossing in water

9,9-10,3

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 5 % na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

Sulfaatas

37-39 %

p-hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 %, uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 218 METHYL-p-HYDROXYBENZOAAT

Synoniemen

Methylparaben

Methyl-p-oxybenzoaat

Definitie

 

Chemische naam

Methyl-p-hydroxybenzoaat

Methylester van p-hydroxybenzoëzuur

Einecs-nummer

243-171-5

Brutoformule

C8H8O3

Molecuulgewicht

152,15

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen bij 80 oC gedurende 2 uur

Beschrijving

Kleine vrijwel reukloze en kleurloze kristallen of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

125 oC-128 oC

B.

Positieve test op p-hydroxybenzoaat

Smelttraject van uit het monster verkregen p-hydroxybenzoëzuur: 213 oC-217 oC na drogen bij 80 oC gedurende 2 uur

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % na drogen bij 80 oC gedurende 2 uur

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

p-Hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 %, uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 219 METHYL-p-HYDROXYBENZOAAT, NATRIUMZOUT

Definitie

 

Chemische naam

Methyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout

Natriumverbinding van de methylester van p-hydroxybenzoëzuur

Brutoformule

C8H7O3Na

Molecuulgewicht

174,15

Gehalte

Minimaal 99,5 % (watervrij)

Beschrijving

Wit hygroscopisch poeder

Eigenschappen

 

A.

Het witte neerslag dat ontstaat wanneer een 10 %-oplossing (g/v) van het natriumzout van methyl-p-hydroxybenzoaat in water met zoutzuur wordt aangezuurd (met lakmoespapier als indicator), moet na wassen met water en drogen bij 80 oC gedurende twee uur een smelttraject van 125-128 oC hebben

 

B.

Positieve test op natrium

 

C.

pH van een 0,1 %-oplossing in kooldioxidevrij water

9,7-10,3

Zuiverheid

 

Watergehalte

Maximaal 5 % (Karl Fischer-methode)

Sulfaatas

40 %-44,5 % (watervrij)

p-Hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 % uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 220 ZWAVELDIOXIDE

Definitie

 

Chemische naam

Zwaveldioxide

Zwaveligzuuranhydride

Einecs-nummer

231-195-2

Brutoformule

SO2

Molecuulgewicht

64,07

Gehalte

Minimaal 99 %

Beschrijving

Kleurloos onbrandbaar gas met een sterke doordringende verstikkende geur

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op zwavelverbindingen

 

Zuiverheid

 

Watergehalte

Maximaal 0,05 %

Niet-vluchtig residu

Maximaal 0,01 %

Zwaveltrioxide

Maximaal 0,1 %

Seleen

Maximaal 10 mg/kg

Andere normaal niet in de lucht aanwezige gassen

Geen sporen

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 221 NATRIUMSULFIET

Definitie

 

Chemische naam

Natriumsulfiet (watervrij of heptahydraat)

Einecs-nummer

231-821-4

Brutoformule

Watervrij:

Na2SO3

Heptahydraat:

Na2SO3·7H2O

Molecuulgewicht

Watervrij:

126,04

Heptahydraat:

252,16

Gehalte

Watervrij:

Minimaal 95 % Na2SO3 en minimaal 48 % SO2

Heptahydraat:

Minimaal 48 % Na2SO3 en minimaal 24 % SO2

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of kleurloze kristallen

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op sulfiet en op natrium

 

B.

pH van een oplossing van 10 % (watervrij) of 20 % (heptahydraat)

8,5-11,5

Zuiverheid

 

Thiosulfaat

Maximaal 0,1 % op basis van het SO2-gehalte

IJzer

Maximaal 50 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 222 NATRIUMBISULFIET

Definitie

 

Chemische naam

Natriumbisulfiet

Natriumwaterstofsulfiet

Einecs-nummer

231-921-4

Brutoformule

NaHSO3 in wateroplossing

Molecuulgewicht

104,06

Gehalte

Minimaal 32 % NaHSO3

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op sulfiet en op natrium

 

B.

pH van een 10 %-oplossing in water

2,5-5,5

Zuiverheid

 

IJzer

Maximaal 50 mg/kg NaSO3 op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 223 NATRIUMMETABISULFIET

Synoniemen

Pyrosulfiet

Natrium pyrosulfiet

Definitie

 

Chemische naam

Dinatriumdisulfiet

Dinatriumpentaoxodisulfaat

Einecs-nummer

231-673-0

Brutoformule

Na2S2O5

Molecuulgewicht

190,11

Gehalte

Minimaal 95 % Na2S2O5 en minimaal 64 % SO2

Beschrijving

Witte kristallen of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op sulfiet en op natrium

 

B.

pH van een 10 %-oplossing in water

4,0-5,5

Zuiverheid

 

Thiosulfaat

Maximaal 0,1 % op basis van het SO2-gehalte

IJzer

Maximaal 50 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 224 KALIUMMETABISULFIET

Synoniemen

Pyrosulfiet

Kalium pyrosulfiet

Definitie

 

Chemische naam

Dikaliumdisulfiet

Dikaliumpentaoxodisulfaat

Einecs-nummer

240-795-3

Brutoformule

K2S2O5

Molecuulgewicht

222,33

Gehalte

Minimaal 90 % K2S2O5 en minimaal 51,8 % SO2; het restant moet vrijwel uitsluitend kaliumsulfaat zijn

Beschrijving

Kleurloze kristallen of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op sulfiet en op kalium

 

Zuiverheid

 

Thiosulfaat

Maximaal 0,1 % op basis van het SO2-gehalte

IJzer

Maximaal 50 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 226 CALCIUMSULFIET

Definitie

 

Chemische naam

Calciumsulfiet

Einecs-nummer

218-235-4

Brutoformule

CaSO3·2H2O

Molecuulgewicht

156,17

Gehalte

Minimaal 95 % CaSO3·2H2O en minimaal 39 % SO2

Beschrijving

Witte kristallen of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op sulfiet en op calcium

 

Zuiverheid

 

IJzer

Maximaal 50 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 227 CALCIUMBISULFIET

Definitie

 

Chemische naam

Calciumbisulfiet

Calciumwaterstofsulfiet

Einecs-nummer

237-423-7

Brutoformule

Ca(HSO3)2

Molecuulgewicht

202,22

Gehalte

6-8 % (g/v) zwaveldioxide en 2,5-3,5 % (g/v) calciumdioxide, hetgeen overeenkomt met 10-14 % (g/v) calciumbisulfiet (Ca(HSO3)2)

Beschrijving

Heldere groenachtig-gele waterige oplossing met een duidelijke zwaveldioxidegeur

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op sulfiet en op calcium

 

Zuiverheid

 

IJzer

Maximaal 50 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 228 KALIUMBISULFIET

Definitie

 

Chemische naam

Kaliumbisulfiet

Kaliumwaterstofsulfiet

Einecs-nummer

231-870-1

Brutoformule

KHSO3 in waterige oplossing

Molecuulgewicht

120,17

Gehalte

Minimaal 280 g KHSO3 per liter (of 150 g SO2 per liter)

Beschrijving

Heldere kleurloze waterige oplossing

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op sulfiet en op kalium

 

Zuiverheid

 

IJzer

Maximaal 50 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 230 BIFENYL

Synoniemen

Difenyl

Definitie

 

Chemische naam

1,1'-Bifenyl

Fenylbenzeen

Einecs-nummer

202-163-5

Brutoformule

C12H10

Molecuulgewicht

154,20

Gehalte

Minimaal 99,8 %

Beschrijving

Witte of lichtgeel tot geelbruine kristallijne stof met een kenmerkende geur

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

68,5-70,5 oC

B.

Destillatietraject

Destilleert volledig op een traject van 2,5 oC tussen 252,5 oC en 257,5 oC

Zuiverheid

 

Benzeen

Maximaal 10 mg/kg

Aromatische amines

Maximaal 2 mg/kg (als aniline)

Fenolderivaten

Maximaal 5 mg/kg (als fenol)

Gemakkelijk carboniseerbare stoffen

Een koude oplossing van 0,5 g bifenyl in 5 ml 94,5-95,5 % zwavelzuur mag geen sterkere kleuring vertonen dan een referentievloeistof die 0,2 ml kobaltchloride TSC, 0,3 ml ferrichloride TSC, 0,1 ml kopersulfaat TSC en 4,4 ml water bevat

Terfenyl en hogere polyfenylderivaten

Maximaal 0,2 %

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Geen

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 10 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

E 231 ORTHOFENYLFENOL

Synoniemen

Orthoxenol

Definitie

 

Chemische naam

Bifenyl-2-ol

2-Hydroxydifenyl

o-Hydroxydifenyl

Einecs-nummer

201-993-5

Brutoformule

C12H10O

Molecuulgewicht

170,20

Gehalte

Minimaal 99 %

Beschrijving

Wit of licht geelachtig kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

56-58 oC

B.

Positieve test op fenolaat

Wanneer aan een oplossing in ethanol (1 g in 10 ml) een 10 %-oplossing van ferrichloride wordt toegevoegd, ontstaat een groene kleur

Zuiverheid

 

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

Difenylether

Maximaal 0,3 %

p-Fenylfenol

Maximaal 0,1 %

1-Naftol

Maximaal 0,01 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 232 NATRIUMORTHOFENYLFENOL

Synoniemen

Natriumorthofenylfenolaat

Natriumzout van o-fenylfenol

Definitie

 

Chemische naam

Natriumorthofenylfenol

Einecs-nummer

205-055-6

Brutoformule

C12H9ONa· 4H2O

Molecuulgewicht

264,26

Gehalte

Minimaal 97 % C12H9ONa· 4H2O

Beschrijving

Wit of licht geelachtig kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op fenolaat en op natrium

 

B.

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd orthofenylfenol: 56-58 oC na drogen in een exsiccator met zwavelzuur

 

C.

pH van een 2,0 %-waterige oplossing in water

11,1-11,8

Zuiverheid

 

Difenylether

Maximaal 0,3 %

p-Fenylfenol

Maximaal 0,1 %

1-Naftol

Maximaal 0,01 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 233 THIABENDAZOOL

Definitie

 

Chemische naam

4-(2-benzimidazolyl)thiazool

2-(Thiazool-4-yl)benzimidazool

Einecs-nummer

205-725-8

Brutoformule

C10H7N3S

Molecuulgewicht

201,26

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Wit of vrijwel wit reukloos poeder

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

296-303 oC

B.

Spectrometrie

Absorptiemaxima in 0,1 N HCl (0,0005 % g/v) bij 302 nm, 258 nm en 243 nm

Formula

bij 302 ± 2 nm: ca. 1 230

Formula

bij 258 ± 2 nm: ca. 200

Formula

bij 243 ± 2 nm: ca. 620

Absorptieverhouding 243 nm/302 nm = 0,47-0,53

Absorptieverhouding 258 nm/302 nm = 0,14-0,18

Zuiverheid

 

Watergehalte

Maximaal 0,5 % (Karl Fischer-methode)

Sulfaatas

Maximaal 0,2 %

Seleen

Maximaal 3 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 234 NISINE

Definitie

Nisine bestaat uit verschillende nauw verwante polypeptiden die worden geproduceerd door natuurlijke stammen van Streptococcus lactis, Lancefield groep N

Einecs-nummer

215-807-5

Brutoformule

C143H230N42O37S7

Molecuulgewicht

3 354,12

Gehalte

Nisineconcentraat bevat minimaal 900 eenheden per mg in een mengsel van vetvrije vaste stoffen uit melk en een minimaal gehalte aan natriumchloride van 50 %

Beschrijving

Wit poeder

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 3 % bij drogen op 102-103 oC tot constant gewicht

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 235 NATAMYCINE

Synoniemen

Pimaricine

Definitie

Natamycine is een fungicide van de polyeen-macrolide-groep en wordt geproduceerd door natuurlijke stammen van Streptomyces natalensis of door natuurlijke stammen van Streptococcus lactis

Einecs-nummer

231-683-5

Brutoformule

C33H47O13N

Molecuulgewicht

665,74

Gehalte

Minimaal 95 % (watervrij)

Beschrijving

Wit tot roomwit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Kleurreacties

Bij toevoeging van enkele kristallen natamycine aan een druppel:

geconcentreerd zoutzuur ontstaat een blauwe kleur;

geconcentreerd fosforzuur ontstaat een groene kleur, die na enkele minuten verandert in lichtrood

B.

Spectrometrie

Een oplossing van 0,0005 % (g/v) in een 1 %-oplossing van azijnzuur in methanol heeft absorptiemaxima bij ongeveer 290 nm, 303 nm en 318 nm, een schouder bij ongeveer 280 nm en minima bij ongeveer 250 nm, 295,5 nm en 311 nm

C.

pH

5,5-7,5 (1 %-oplossing (g/v) in een vooraf geneutraliseerd mengsel van 20 delen dimethylformamide en 80 delen water)

D.

Soortelijke draaiing

[α]D 20 = tussen +250 o en +295 o (1 %-oplossing (g/v) in ijsazijn bij 20 oC, berekend voor het gedroogde materiaal)

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 8 % (bij drogen op 60 oC onder vacuüm boven P2O5 tot constant gewicht)

Sulfaatas

Maximaal 0,5 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Microbiologische criteria: totaalkiemgetal

Maximaal 100 per g

E 239 HEXAMETHYLEENTETRAMINE

Synoniemen

Hexamine, methenamine

Definitie

 

Chemische naam

1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]-decaan, Hexamethyleentetramine

Einecs-nummer

202-905-8

Brutoformule

C6H12N4

Molecuulgewicht

140,19

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Kleurloos of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op formaldehyd en op ammonia

 

B.

Sublimatiepunt ± 260 oC

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % bij drogen op 105 oC onder vacuüm boven P2O5 gedurende 2 uur

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

Sulfaat

Maximaal 0,005 %, uitgedrukt als SO4

Chloride

Maximaal 0,005 %, uitgedrukt als Cl

Ammoniumzouten

Niet detecteerbaar

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 242 DIMETHYLDICARBONAAT

Synoniemen

DMDC

Dimethylpyrocarbonaat

Definitie

 

Chemische naam

Dimethyldicarbonaat

Dimethylester van pyrokoolzuur

Einecs-nummer

224-859-8

Brutoformule

C4H6O5

Molecuulgewicht

134,09

Gehalte

Minimaal 99,8 %

Beschrijving

Kleurloze vloeistof die ontleedt in waterige oplossing. Bijtend voor de huid en de ogen en giftig bij inademing en inslikken

Eigenschappen

 

A.

Ontleding

Na verdunning positieve test op CO2 en methanol

B.

Smeltpunt

17 oC

Kookpunt

172 oC met ontleding

C.

Dichtheid bij 20 oC

±1,25 g/cm3

D.

Infraroodspectrum

Maxima bij 1 156 en 1 832 cm-1

Zuiverheid

 

Dimethylcarbonaat

Maximaal 0,2 %

Chloor totaal

Maximaal 3 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 249 KALIUMNITRIET

Definitie

 

Chemische naam

Kaliumnitriet

Einecs-nummer

231-832-4

Brutoformule

KNO2

Molecuulgewicht

85,11

Gehalte

Minimaal 95 % (watervrij) (6)

Beschrijving

Witte of lichtgele vervloeiende korrels

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op nitriet en op kalium

 

B.

pH van een 5 %-oplossing

6,0-9,0

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 3 % bij drogen boven silicagel gedurende 4 uur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 250 NATRIUMNITRIET

Definitie

 

Chemische naam

Natriumnitriet

Einecs-nummer

231-555-9

Brutoformule

NaNO2

Molecuulgewicht

69,00

Gehalte

Minimaal 97 % (watervrij) (7)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of geelachtige brokken

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op nitriet en op natrium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,25 % bij drogen boven silicagel gedurende 4 uur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAAT

1.   NATRIUMNITRAAT, IN VASTE VORM

Synoniemen

Chilisalpeter

Natronsalpeter

Definitie

 

Chemische naam

Natriumnitraat

Einecs-nummer

231-554-3

Brutoformule

NaNO3

Molecuulgewicht

85,00

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen

Beschrijving

Wit, kristallijn, licht hygroscopisch poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op nitraat en op natrium

 

B.

pH van een 5 %-oplossing

5,5-8,3

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 oC

Nitriet

Maximaal 30 mg/kg, uitgedrukt als NaNO2

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAAT

2.   NATRIUMNITRAAT, IN VLOEIBARE VORM

Definitie

Natriumnitraat in vloeibare vorm is een waterige oplossing van natriumnitraat die het rechtstreekse product is van de chemische reactie tussen natriumhydroxide en salpeterzuur in stoichiometrische verhouding, zonder daaropvolgende kristallisatie. Gestandaardiseerde vormen van natriumnitraat in vloeibare vorm die aan deze specificaties voldoen, mogen een overmaat salpeterzuur bevatten indien dit duidelijk vermeld of op het etiket aangegeven wordt

Chemische naam

Natriumnitraat

Einecs-nummer

231-554-3

Brutoformule

NaNO3

Molecuulgewicht

85,00

Gehalte

Tussen 33,5 % en 40,0 % NaNO3

Beschrijving

Heldere kleurloze vloeistof

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op nitraat en op natrium

 

B.

pH

Minimaal 1,5 en maximaal 3,5

Zuiverheid

 

Vrij salpeterzuur

Maximaal 0,01 %

Nitriet

Maximaal 10 mg/kg, uitgedrukt als NaNO2

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 0,3 mg/kg

Deze specificatie heeft betrekking op een 35 %-oplossing in water.

 

E 252 KALIUMNITRAAT

Synoniemen

Salpeter

Definitie

 

Chemische naam

Kaliumnitraat

Einecs-nummer

231-818-8

Brutoformule

KNO3

Molecuulgewicht

101,11

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of transparante prisma's met een verkoelende, zilte, prikkelende smaak

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op nitraat en op kalium

 

B.

pH van een 5 %-oplossing

4,5-8,5

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1 % bij drogen op 105 oC gedurende 4 uur

Nitriet

Maximaal 20 mg/kg uitgedrukt als KNO2

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 260 AZIJNZUUR

Definitie

 

Chemische naam

Azijnzuur

Ethaanzuur

Einecs-nummer

200-580-7

Brutoformule

C2H4O2

Molecuulgewicht

60,05

Gehalte

Minimaal 99,8 %

Beschrijving

Heldere kleurloze vloeistof met een prikkelende kenmerkende geur

Eigenschappen

 

A.

Kookpunt

118 oC bij een druk van 760 mm Hg

B.

Soortelijk gewicht

Ongeveer 1,049

C.

Een oplossing van 1: 3 levert een positieve test op acetaat op

 

D.

Stolpunt

Niet lager dan 14,5 oC

Zuiverheid

 

Niet-vluchtig residu

Maximaal 100 mg/kg

Mierenzuur formiaten en andere oxideerbare verontreinigingen

Maximaal 1 000 mg/kg uitgedrukt als mierenzuur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Verdun 2 ml in een kolf met een glazen stop met 10 ml water en voeg 0,1 ml 0,1 N kaliumpermanganaat toe. De roze kleur mag niet binnen 30 minuten in bruin veranderen

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 261 KALIUMACETAAT

Definitie

 

Chemische naam

Kaliumacetaat

Einecs-nummer

204-822-2

Brutoformule

C2H3KO2

Molecuulgewicht

98,14

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Kleurloze vervloeiende kristallen of wit kristallijn poeder, reukloos of met een zwakke azijngeur

Eigenschappen

 

A.

pH van een 5,0 %-waterige oplossing

7,5-9,0

B.

Positieve test op acetaat en op kalium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 8 % bij drogen op 150 oC gedurende 2 uur

Mierenzuur formiaten en andere oxydeerbare verontreinigingen

Maximaal 1 000 mg/kg uitgedrukt als mierenzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 262 (i) NATRIUMACETAAT

Definitie

 

Chemische naam

Natriumacetaat

Einecs-nummer

204-823-8

Brutoformule

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 of 3)

Molecuulgewicht

Watervrij:

82,03

Trihydraat:

136,08

Gehalte

Zowel watervrij als trihydraat: minimaal 98,5 % (watervrij)

Beschrijving

Watervrij:

Wit reukloos korrelig hygroscopisch poeder

Trihydraat:

Kleurloze transparante kristallen of korrelig kristallijn poeder, reukloos of met een zwakke azijngeur. Verweert in warme droge lucht

Eigenschappen

 

A.

pH van een 1,0 %-waterige oplossing

8,0-9,5

B.

Positieve test op acetaat en op natrium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Watervrij:

Maximaal 2 % (120 oC, 4 uur)

Trihydraat:

36-42 % (120 oC, 4 uur)

Mierenzuur formiaten en andere oxydeerbare verontreinigingen

Maximaal 1 000 mg/kg uitgedrukt als mierenzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 262 (ii) NATRIUMDIACETAAT

Definitie

Natriumdiacetaat is een verbinding van een molecuul natriumacetaat met een molecuul azijnzuur

Chemische naam

Natriumwaterstofdiacetaat

Einecs-nummer

204-814-9

Brutoformule

C4H7NaO4·H2O (n = 0 of 3)

Molecuulgewicht

142,09 (watervrij)

Gehalte

39-41 % vrij azijnzuur en 58-60 % natriumacetaat

Beschrijving

Witte hygroscopische kristallijne vaste stof met een azijngeur

Eigenschappen

 

A.

pH van een 10 %-waterige oplossing

4,5-5,0

B.

Positieve test op acetaat en op natrium

 

Zuiverheid

 

Watergehalte

Maximaal 2 % (Karl Fischer-methode)

Mierenzuur formiaten en andere oxydeerbare verontreinigingen

Maximaal 1 000 mg/kg uitgedrukt als mierenzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 263 CALCIUMACETAAT

Definitie

 

Chemische naam

Calciumacetaat

Einecs-nummer

200-540-9

Brutoformule

Watervrij:

C4H6O4Ca

Monohydraat:

C4H6O4Ca· H2O

Molecuulgewicht

Watervrij:

158,17

Monohydraat:

176,18

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Watervrij calciumacetaat is een witte hygroscopische volumineuze, kristallijne vaste stof met een enigszins bittere smaak die licht naar azijnzuur kan ruiken. Het monohydraat kan voorkomen als naalden, korrels of poeder

Eigenschappen

 

A.

pH van een 10 %-waterige oplossing

6,0-9,0

B.

Positieve test op acetaat en op calcium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 11 % bij drogen op 155 oC tot constant gewicht voor het monohydraat

Niet in water oplosbaar residu

Maximaal 0,3 %

Mierenzuur formiaten en andere oxydeerbare verontreinigingen

Maximaal 1 000 mg/kg uitgedrukt als mierenzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 270 MELKZUUR

Definitie

 

Chemische naam

Melkzuur

2-Hydroxypropionzuur

1-Hydroxyethaan-1-carbonzuur

Einecs-nummer

200-018-0

Brutoformule

C3H6O3

Molecuulgewicht

90,08

Gehalte

Minimaal 76 % en maximaal 84 %

Beschrijving

Kleurloze of geelachtige vrijwel reukloze stroperige vloeistof met een zure smaak die bestaat uit een mengsel van melkzuur (C3H6O3) en melkzuurlactaat (C6H10O5). Deze wordt verkregen door de melkzuurvergisting van suikers of wordt synthetisch bereid

Opmerking:

Melkzuur is hygroscopisch en bij concentreren door koken condenseert het tot melkzuurlactaat, dat bij verdunning en verwarming hydrolyseert tot melkzuur

 

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op lactaat

 

Zuiverheid

 

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Chloride

Maximaal 0,2 %

Sulfaat

Maximaal 0,25 %

IJzer

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Opmerking:

Deze specificaties hebben betrekking op een oplossing van 80 % in water; de waarden voor minder geconcentreerde oplossingen in water dienen te worden berekend aan de hand van het gehalte aan melkzuur

 

E 280 PROPIONZUUR

Definitie

 

Chemische naam

Propionzuur

Propaanzuur

Einecs-nummer

201-176-3

Brutoformule

C3H6O2

Molecuulgewicht

74,08

Gehalte

Minimaal 99,5 %

Beschrijving

Kleurloze of enigszins geelachtige olieachtige vloeistof met een licht prikkelende geur

Eigenschappen

 

A.

Smeltpunt

-22 oC

B.

Destillatietraject

138,5-142,5 oC

Zuiverheid

 

Niet-vluchtig residu

Maximaal 0,01 % bij drogen op 140 oC tot constant gewicht

Aldehyden

Maximaal 0,1 %, uitgedrukt als formaldehyd

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 281 NATRIUMPROPIONAAT

Definitie

 

Chemische naam

Natriumpropionaat

Natriumpropanoaat

Einecs-nummer

205-290-4

Brutoformule

C3H5O2Na

Molecuulgewicht

96,06

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen op 105 oC gedurende 2 uur

Beschrijving

Wit kristallijn hygroscopisch poeder; een fijn wit poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op propionaat en op natrium

 

B.

pH van een 10 %-waterige oplossing

7,5-10,5

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 4 % bij drogen op 105 oC gedurende 2 uur

Niet in water oplosbaar residu

Maximaal 0,1 %

IJzer

Maximaal 50 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 282 CALCIUMPROPIONAAT

Definitie

 

Chemische naam

Calciumpropionaat

Einecs-nummer

223-795-8

Brutoformule

C6H10O4Ca

Molecuulgewicht

186,22

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen op 105 oC gedurende 2 uur

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op propionaat en op calcium

 

B.

pH van een 10 %-waterige oplossing

6,0-9,0

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 4 % bij drogen op 105 oC gedurende 2 uur

Niet in water oplosbaar residu

Maximaal 0,3 %

IJzer

Maximaal 50 mg/kg

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 283 KALIUMPROPIONAAT

Definitie

 

Chemische naam

Kaliumpropionaat

Kaliumpropanoaat

Einecs-nummer

206-323-5

Brutoformule

C3H5KO2

Molecuulgewicht

112,17

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen op 105 oC gedurende 2 uur

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op propionaat en op kalium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 4 % bij drogen op 105 oC gedurende 2 uur

Niet in water oplosbaar residu

Maximaal 0,3 %

IJzer

Maximaal 30 mg/kg

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 284 BOORZUUR

Synoniemen

Boorzuur

Orthoboorzuur

Monoboorzuur

Definitie

 

Einecs-nummer

233-139-2

Brutoformule

H3BO3

Molecuulgewicht

61,84

Gehalte

Minimaal 99,5 %

Beschrijving

Kleurloze reukloze transparante kristallen of witte korrels of poeder; voelt enigszins vettig aan; komt in de natuur voor als het mineraal sassoliet

Eigenschappen

 

A.

Smeltpunt

± 171 oC

B.

Brandt met een mooie groene vlam

 

C.

pH van een 3,3 %-waterige oplossing

3,8-4,8

Zuiverheid

 

Peroxiden

Geen kleurontwikkeling na toevoeging van een KI-oplossing

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 285 NATRIUMTETRABORAAT (BORAX)

Synoniemen

Natriumboraat

Definitie

 

Chemische naam

Natriumtetraboraat

Natriumbiboraat

Dinatriumtetraboraat

Watervrij tetraboraat

Einecs-nummer

215-540-4

Brutoformule

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molecuulgewicht

201,27

Beschrijving

Poeder of glasachtige platen die bij blootstelling aan de lucht ondoorzichtig worden; langzaam oplosbaar in water

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

171 oC-175 oC (met ontleding)

Zuiverheid

 

Peroxiden

Geen kleurontwikkeling na toevoeging van een KI-oplossing

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 290 KOOLDIOXIDE

Synoniemen

Koolzuurgas

Droog ijs (vaste vorm)

Koolzuuranhydride

Definitie

 

Chemische naam

Kooldioxide

Einecs-nummer

204-696-9

Brutoformule

CO2

Molecuulgewicht

44,01

Gehalte

Minimaal 99 % (v/v) als gas

Beschrijving

Onder normale omstandigheden een kleurloos gas met een licht prikkelende geur. In de handel wordt kooldioxide vervoerd en verwerkt als vloeistof (in cilinders of bulkopslagsystemen onder druk) of als vaste stof (in samengeperste blokken „droog ijs”). In vaste vorm (droog ijs) worden meestal stoffen als propyleenglycol of minerale olie toegevoegd als bindmiddel

Eigenschappen

 

A.

Neerslag

Wanneer het gas door een bariumhydroxide-oplossing wordt geleid, ontstaat een wit neerslag dat onder bruisen oplost in verdund azijnzuur

Zuiverheid

 

Zuurgraad

Wanneer 915 ml gas door 50 ml net gekookt water wordt geleid, mag de oplossing ten opzichte van methyloranje niet zuurder zijn dan 50 ml net gekookt water waaraan 1 ml zoutzuur (0,01 N) is toegevoegd

Reducerende stoffen, fosfine en waterstofsulfide

Wanneer 915 ml gas wordt geleid door 25 ml ammoniakale zilvernitraatoplossing waaraan 3 ml ammoniumhydroxide is toegevoegd, mag deze oplossing niet troebel of zwart worden

Koolmonoxide

Maximaal 10 μl/l

Olie

Maximaal 0,1 mg/l

E 296 APPELZUUR

Synoniemen

DL-appelzuur

Definitie

 

Chemische naam

DL-appelzuur, hydroxybutaandizuur, hydroxybarnsteenzuur

Einecs-nummer

230-022-8

Brutoformule

C4H6O5

Molecuulgewicht

134,09

Gehalte

Minimaal 99,0 %

Beschrijving

Kristallijn poeder of korrels; wit of bijna wit

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject tussen 127 en 132 oC

 

B.

Positieve test op malaat

 

C.

Oplossingen van deze stof zijn in alle concentraties optisch inactief

 

Zuiverheid

 

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Fumaarzuur

Maximaal 1,0 %

Maleïnezuur

Maximaal 0,05 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 297 FUMAARZUUR

Definitie

 

Chemische naam

Trans-buteendizuur, trans-1,2-etheendicarbonzuur

Einecs-nummer

203-743-0

Brutoformule

C4H4O4

Molecuulgewicht

116,07

Gehalte

Minimaal 99,0 % (watervrij)

Beschrijving

Kristallijn poeder of korrels; wit

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

286-302 oC (gesloten capillair, snelle verwarming)

B.

Positieve test op dubbele bindingen en op 1,2-dicarbonzuur

 

C.

pH van een 0,05 %-oplossing bij 25 oC

Tussen 3,0 en 3,2

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (120 oC, vier uur)

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Maleïnezuur

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 300 ASCORBINEZUUR

Definitie

 

Chemische naam

L-Ascorbinezuur

Ascorbinezuur

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton

3-Keto-L-gulofuranolacton

Einecs-nummer

200-066-2

Brutoformule

C6H8O6

Molecuulgewicht

176,13

Gehalte

Ascorbinezuur bevat na drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur gedurende 24 uur minimaal 99 % C6H8O6

Beschrijving

Witte tot lichtgele reukloze kristallijne vaste stof

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

189-193 oC (met ontleding)

B.

Positieve test op ascorbinezuur

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,4 % na drogen gedurende 24 uur in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Soortelijke draaiing

(α)D 20 tussen +20,5 o en +21,5 o (10 %-oplossing (g/v) in water)

pH van een 2 %-oplossing in water

2,4-2,8

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 301 NATRIUMASCORBAAT

Definitie

 

Chemische naam

Natriumascorbaat

Natrium-L-ascorbaat

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton natriumenolaat

3-Keto-L-gulofuranolacton, natriumenolaat

Einecs-nummer

205-126-1

Brutoformule

C6H7O6Na

Molecuulgewicht

198,11

Gehalte

Natriumascorbaat bevat na drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur gedurende 24 uur minimaal 99 % C6H7O6Na

Beschrijving

Witte of bijna witte reukloze kristallijne vaste stof die bij blootstelling aan licht donker wordt

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op ascorbaat en op natrium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,25 % na drogen gedurende 24 uur in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Soortelijke draaiing

(α)D 20 tussen + 103o en + 106o (10 %-oplossing (g/v) in water)

pH van een 10 %-oplossing in water

6,5-8,0

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 302 CALCIUMASCORBAAT

Definitie

 

Chemische naam

Calciumascorbaat dihydraat

Calciumzout van 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton, dihydraat

Einecs-nummer

227-261-5

Brutoformule

C12H14O12Ca·2H2O

Molecuulgewicht

426,35

Gehalte

Minimaal 98 % (vrij van vluchtige bestanddelen)

Beschrijving

Wit tot enigszins grijsachtig lichtgeel reukloos kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op ascorbaat en op calcium

 

Zuiverheid

 

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Soortelijke draaiing

(α)D 20 tussen+ 95 o en+ 97 o (5 %-oplossing (g/v) in water)

pH van een 10 %-oplossing in water

6,0-7,5

Vluchtige bestanddelen

Maximaal 0,3 %, bepaald door gedurende 24 uur bij kamertemperatuur te drogen in een exsiccator met zwavelzuur of fosforpentoxide

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 304 (i) ASCORBYLPALMITAAT

Definitie

 

Chemische naam

Ascorbylpalmitaat

L-Ascorbylpalmitaat

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton-6-palmitaat

6-Palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolacton

Einecs-nummer

205-305-4

Brutoformule

C22H38O7

Molecuulgewicht

414,55

Gehalte

Minimaal 98 % (na drogen)

Beschrijving

Witte of geelwitte vaste stof met een citrusachtige geur

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

107-117 oC

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % na drogen gedurende 1 uur bij 56-60 oC in een droogstoof onder vacuüm

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Soortelijke draaiing

(α)D 20 tussen + 21o en + 24o (5 %-oplossing (g/v) in methanol)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 304 (ii) ASCORBYLSTEARAAT

Definitie

 

Chemische naam

Ascorbylstearaat

L-Ascorbylstearaat

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton-6-stearaat

6-Stearoyl-3-keto-L-gulofuranolacton

Einecs-nummer

246-944-9

Brutoformule

C24H42O7

Molecuulgewicht

442,6

Gehalte

Minimaal 98 %

Beschrijving

Witte of geelwitte vaste stof met een citrusachtige geur

Eigenschappen

 

A.

Smeltpunt

Ongeveer 116 oC

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % na drogen gedurende 1 uur bij 56-60 oC in een droogstoof onder vacuüm

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 306 TOCOFEROLRIJKE EXTRACTEN

Definitie

Product dat wordt verkregen door vacuüm-stoomdestillatie van plantaardige spijsolieproducten en dat geconcentreerde tocoferolen en tocotriënolen bevat

Bevat tocoferolen als d-α-, d-β-, d-γ- en d-ς-tocoferol

Molecuulgewicht

430,71 (d-α-tocoferol)

Gehalte

Minimaal 34 % tocoferolen totaal

Beschrijving

Bruinrode tot rode heldere viskeuze olie met een lichte kenmerkende geur en smaak. Een lichte afscheiding van wasachtige bestanddelen in microkristallijne vorm is mogelijk

Eigenschappen

 

A.

Analyse met behulp van gaschromatografie

 

B.

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, oplosbaar in ethanol en mengbaar met ether

Zuiverheid

 

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Soortelijke draaiing

[α]D 20 minimaal + 20o

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 307 ALFA-TOCOFEROL

Synoniemen

Dl-α-Tocoferol

Definitie

 

Chemische naam

Dl-5,7,8-Trimethyltocol

Dl-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)chromaan-6-ol

Einecs-nummer

233-466-0

Brutoformule

C29H50O2

Molecuulgewicht

430,71

Gehalte

Minimaal 96 %

Beschrijving

Gelige tot geelbruine vrijwel reukloze heldere viskeuze olie die bij blootstelling aan licht of lucht oxideert en donker wordt

Eigenschappen

 

A.

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, goed oplosbaar in ethanol en mengbaar met ether

B.

Spectrofotometrie

Maximale absorptie in absolute ethanol bij ongeveer 292 nm

Zuiverheid

 

Brekingsindex

n D 20 = 1,503-1,507

Specifieke absorptie in ethanol

Formula (292 nm) = 72-76

(0,01 g in 200 ml absolute ethanol)

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Soortelijke draaiing

[α]D 25 = 0 o±0,05o (1: 10-oplossing in chloroform)

Lood

Maximaal 2 mg/kg

E 308 GAMMA-TOCOFEROL

Synoniemen

dl-γ-Tocoferol

Definitie

 

Chemische naam

2,7,8-Trimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)chromaan-6-ol

Einecs-nummer

231-523-4

Brutoformule

C28H48O2

Molecuulgewicht

416,69

Gehalte

Minimaal 97 %

Beschrijving

Heldere viskeuze lichtgele olie die bij blootstelling aan licht of lucht oxideert en donker wordt

Eigenschappen

 

A.

Spectrometrie

Maximale absorptie in absolute ethanol bij ongeveer 298 nm en 257 nm

Zuiverheid

 

Brekingsindex

n D 20 = 1,503-1,507

Specifieke absorptie in ethanol

Formula

(298 nm) = 91-97

Formula

(257 nm) = 5,0-8,0

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOCOFEROL

Definitie

 

Chemische naam

2,8-Dimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)chromaan-6-ol

Einecs-nummer

204-299-0

Brutoformule

C27H46O2

Molecuulgewicht

402,7

Gehalte

Minimaal 97 %

Beschrijving

Heldere viskeuze lichtgele of oranje olie die bij blootstelling aan licht of lucht oxideert en donker wordt

Eigenschappen

 

A.

Spectrometrie

Maximale absorptie in absolute ethanol bij ongeveer 298 nm en 257 nm

Zuiverheid

 

Brekingsindex

n D 20 = 1,500-1,504

Specifieke absorptie in ethanol

Formula

(298 nm) = 89-95

Formula

(257 nm) = 3,0-6,0

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 310 PROPYLGALLAAT

Definitie

 

Chemische naam

Propylgallaat

Propylester van galluszuur

n-Propylester van 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur

Einecs-nummer

204-498-2

Brutoformule

C10H12O5

Molecuulgewicht

212,20

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Witte tot roomwitte kristallijne reukloze vaste stof

Eigenschappen

 

A.

Oplosbaarheid

Slecht oplosbaar in water en goed oplosbaar in ethanol, ether en propaan-1,2-diol

B.

Smelttraject

146-150 oC na drogen bij 110 oC gedurende 4 uur

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,0 % (110 oC, 4 uur)

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Vrij zuur

Maximaal 0,5 % (als galluszuur)

Gechloreerde organische stoffen

Maximaal 100 mg/kg (als Cl)

Specifieke absorptie in ethanol

Formula

(275 nm) = 485-520

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 311 OCTYLGALLAAT

Definitie

 

Chemische naam

Octylgallaat

Octylester van galluszuur

n-Octylester van 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur

Einecs-nummer

213-853-0

Brutoformule

C15H22O5

Molecuulgewicht

282,34

Gehalte

Minimaal 98 % na drogen bij 90 oC gedurende 6 uur

Beschrijving

Witte tot roomwitte reukloze vaste stof

Eigenschappen

 

A.

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en goed oplosbaar in ethanol, ether en propaan-1,2-diol

B.

Smelttraject

99-102 oC na drogen bij 90 oC gedurende 6 uur

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (90 oC, 6 uur)

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

Vrij zuur

Maximaal 0,5 % (als galluszuur)

Gechloreerde organische stoffen

Maximaal 100 mg/kg (als Cl)

Specifieke absorptie in ethanol

Formula

(275 nm) = 375-390

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 312 DODECYLGALLAAT

Synoniemen

Laurylgallaat

Definitie

 

Chemische naam

Dodecylgallaat

n-Dodecylester (laurylester) van 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur

Dodecylester van galluszuur

Einecs-nummer

214-620-6

Brutoformule

C19H30O5

Molecuulgewicht

338,45

Gehalte

Minimaal 98 % na drogen bij 90 oC gedurende 6 uur

Beschrijving

Witte tot roomwitte reukloze vaste stof

Eigenschappen

 

A.

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en goed oplosbaar in ethanol en ether

B.

Smelttraject

95-98 oC na drogen bij 90 oC gedurende 6 uur

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (90 oC, 6 uur)

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

Vrij zuur

Maximaal 0,5 % (als galluszuur)

Gechloreerde organische stoffen

Maximaal 100 mg/kg (als Cl)

Specifieke absorptie in ethanol

Formula

(275 nm) = 300-325

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 10 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 30 mg/kg

E 315 ERYTHORBINEZUUR

Synoniemen

Isoascorbinezuur

D-Araboascorbinezuur

Definitie

 

Chemische naam

D-erytro-Hex-2-eenzuur-γ-lacton

Isoascorbinezuur

D-Isoascorbinezuur

Einecs-nummer

201-928-0

Brutoformule

C6H8O6

Molecuulgewicht

176,13

Gehalte

Minimaal 98 % van de watervrije stof

Beschrijving

Witte tot lichtgele kristallijne vaste stof die bij blootstelling aan licht geleidelijk donker wordt

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

Ongeveer 164-172 oC met ontleding

B.

Positieve test op ascorbinezuur/kleurreactie

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,4 % na drogen gedurende 3 uur boven silicagel onder verlaagde druk

Sulfaatas

Maximaal 0,3 %

Soortelijke draaiing

(α)D 25 tussen -16,5o en -18,0o (10 %-oplossing (g/v) in water)

Oxalaat

Voeg aan een oplossing van 1 g in 10 ml water 2 druppels ijsazijn en 5 ml van een 10 %-oplossing van calciumacetaat toe. De oplossing moet helder blijven

Lood

Maximaal 2 mg/kg

E 316 NATRIUMERYTHORBAAT

Synoniemen

Natriumisoascorbaat

Definitie

 

Chemische naam

Natriumisoascorbaat

Natrium-D-isoascorbaat

Natriumzout van 2,3-didehydro-D-erytro-hexono-1,4-lacton

3-Keto-D-gulofurano-lacton-natriumenolaat monohydraat

Einecs-nummer

228-973-9

Brutoformule

C6H7O6Na· H2O

Molecuulgewicht

216,13

Gehalte

Minimaal 98 % na gedurende 24 uur drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur, uitgedrukt als monohydraat

Beschrijving

Witte kristallijne vaste stof

Eigenschappen

 

A.

Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water en zeer slecht oplosbaar in ethanol

B.

Positieve test op ascorbinezuur/kleurreactie

 

C.

Positieve test op natrium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,25 % na drogen gedurende 24 uur in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Soortelijke draaiing

(α)D 20 tussen + 95o en + 98o (10 %-oplossing (g/v) in water)

pH van een 10 %-oplossing in water

5,5-8,0

Oxalaat

Voeg aan een oplossing van 1 g in 10 ml water 2 druppels ijsazijn en 5 ml van een 10 %-oplossing van calciumacetaat toe. De oplossing moet helder blijven

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 319 tert-BUTYLHYDROCHINON (TBHQ)

Synoniemen

TBHQ

Definition

 

Chemische naam

tert-Butyl-1,4-benzeendiol 2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzeendiol

Einecs-nummer

217-752-2

Brutoformule

C10H14O2

Molecuulgewicht

166,22

Gehalte

Minimaal 99 % C10H14O2

Beschrijving

Witte kristallijne stof met een karakteristieke geur

Eigenschappen

 

A.

Oplosbaarheid

Vrijwel onoplosbaar in water, oplosbaar in ethanol

B.

Smeltpunt

Minimaal 126,5 oC

C.

Fenolverbindingen

Los ongeveer 5 mg van het monster op in 10 ml methanol en voeg 10,5 ml van een 1:4-oplossing van dimethylamine toe. Er ontstaat een rode tot roze kleur

Zuiverheid

 

tert-Butyl-p-benzochinon

Maximaal 0,2 %

2,5-di-tert-butylhydrochinon

Maximaal 0,2 %

Hydrochinon

Maximaal 0,1 %

Tolueen

Maximaal 25 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

E 320 BUTYLHYDROXYANISOOL (BHA)

Synoniemen

BHA

Definitie

 

Chemische naam

3-tert-Butyl-4-hydroxyanisool,

mengsel van 2-tert-butyl-4-hydroxyanisool en 3-tert-butyl-4-hydroxyanisool

Einecs-nummer

246-563-8

Brutoformule

C11H16O2

Molecuulgewicht

180,25

Gehalte

Minimaal 98,5 % C11H16O2 en minimaal 85 % 3-tert-butyl-4-hydroxyanisool

Beschrijving

Kristallen of wasachtige vaste stof, wit of lichtgeel en met een lichte aromatische geur

Eigenschappen

 

A.

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en goed oplosbaar in ethanol

B.

Smelttraject

48-63 oC

C.

Kleurreactie

Positieve test op fenolgroepen

Zuiverheid

 

Sulfaatas

Maximaal 0,05 % na verassen bij 800 ± 25 oC

Fenolverontreinigingen

Maximaal 0,5 %

Specifieke absorptie

Formula

Formula

(290 nm) minimaal 190 en maximaal 210
Specifieke absorptie

Formula

Formula

(228 nm) minimaal 326 en maximaal 345

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 321 BUTYLHYDROXYTOLUEEN (BHT)

Synoniemen

BHT

Definitie

 

Chemische naam

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

4-Methyl-2,6-di-tert-butylfenol

Einecs-nummer

204-881-4

Brutoformule

C15H24O

Molecuulgewicht

220,36

Gehalte

Minimaal 99 %

Beschrijving

Witte vaste stof, kristallijn of schilfers, reukloos of met een kenmerkende zwakke aromatische geur

Eigenschappen

 

A.

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en propaan-1,2-diol en goed oplosbaar in ethanol

B.

Smeltpunt

70 oC

C.

Absorptiemaximum

Een laag van 2 cm van een oplossing in gedehydreerde ethanol (1:100 000) heeft op het interval van 230 tot 320 nm uitsluitend een absorptiemaximum bij 278 nm

Zuiverheid

 

Sulfaatas

Maximaal 0,005 %

Fenolderivaten

Maximaal 0,5 %

Specifieke absorptie in ethanol

Formula

(278 nm) = 81-88

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 322 LECITHINEN

Synoniemen

Fosfatiden

Fosfolipiden

Definitie

Lecithinen zijn mengels of fracties van fosfatiden die met fysische procedés uit dierlijke of plantaardige voedingsmiddelen worden verkregen; hieronder vallen ook gehydrolyseerde producten die met behulp van geschikte onschadelijke enzymen worden verkregen. Het eindproduct mag geen tekenen van nog resterende enzymactiviteit vertonen

De lecithinen mogen met behulp van waterstofperoxide in een waterige oplossing licht worden gebleekt. De fosfatiden in lecithine mogen door deze oxidatie niet chemisch veranderen

Einecs-nummer

232-307-2

Gehalte

Lecithinen: minimaal 60 % onoplosbaar in aceton

Gehydrolyseerde lecithinen: minimaal 56 % onoplosbaar in aceton

Beschrijving

Lecithinen: bruine vloeistof of viskeuze vloeistof of bruin poeder

Gehydrolyseerde lecithinen: lichtbruine tot bruine viskeuze vloeistof of pasta

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op choline, op fosfor en op vetzuren

 

B.

Test op hydrolyse

Breng in een bekerglas van 800 ml 500 ml water (30-35 oC). Voeg vervolgens langzaam onder voortdurend roeren 50 ml monster toe. Gehydrolyseerde lecithine vormt een homogene emulsie. Niet-gehydrolyseerde lecithine vormt een compacte massa van ongeveer 50 g

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % na drogen gedurende 1 uur bij 105 oC

In tolueen onoplosbaar residu

Maximaal 0,3 %

Zuurgetal

Lecithinen: maximaal 35 mg kaliumhydroxide per gram

Gehydrolyseerde lecithinen: maximaal 45 mg kaliumhydroxide per gram

Peroxidegetal

Maximaal 10

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 325 NATRIUMLACTAAT

Definitie

 

Chemische naam

Natriumlactaat

Natrium-2-hydroxypropanoaat

Einecs-nummer

200-772-0

Brutoformule

C3H5NaO3

Molecuulgewicht

112,06 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 57 % en maximaal 66 %

Beschrijving

Kleurloze transparante vloeistof zonder geur of met een lichte kenmerkende geur

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op lactaat

 

B.

Positieve test op natrium

 

Zuiverheid

 

Zuurgehalte

Maximaal 0,5 % na drogen, uitgedrukt als melkzuur

pH van een 20 %-oplossing in water

6,5-7,5

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Reducerende stoffen

Geen reductie van fehlingsreagens

Opmerking:

Deze specificatie heeft betrekking op een 60 %-oplossing in water

 

E 326 KALIUMLACTAAT

Definitie

 

Chemische naam

Kaliumlactaat

Kalium-2-hydroxypropanoaat

Einecs-nummer

213-631-3

Brutoformule

C3H5O3K

Molecuulgewicht

128,17 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 57 % en maximaal 66 %

Beschrijving

Enigszins viskeuze heldere vloeistof zonder geur of met een lichte kenmerkende geur

Eigenschappen

 

A.

Verbranding

Verbrand een oplossing van kaliumlactaat tot as. Deze as is alkalisch en gaat bruisen bij toevoeging van zuur

B.

Kleurreactie

Breng 2 ml van een oplossing van kaliumlactaat op 5 ml van een oplossing van catechol in zwavelzuur (1: 100). Op het grensvlak ontstaat een dieprode kleur

C.

Positieve test op kalium en op lactaat

 

Zuiverheid

 

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Zuurgehalte

Los 1 g van een oplossing van kaliumlactaat op in 20 ml water en voeg 3 druppels fenolftaleïne TS toe. Titreer met 0,1 N natriumhydroxide. Er mag niet meer dan 0,2 ml nodig zijn

Reducerende stoffen

Geen reductie van fehlingsreagens

Opmerking:

Deze specificatie heeft betrekking op een 60 %-oplossing in water

 

E 327 CALCIUMLACTAAT

Definitie

 

Chemische naam

Calciumdilactaat

Calciumdilactaat hydraat

Calcium-2-hydroxypropanoaat

Einecs-nummer

212-406-7

Brutoformule

(C3H5O2)2Ca·nH2O (n = 0-5)

Molecuulgewicht

218,22 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Kristallijn poeder of korrels (wit en vrijwel reukloos)

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op lactaat en op calcium

 

B.

Oplosbaarheid

Oplosbaar in water en vrijwel onoplosbaar in ethanol

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Bepaald door drogen gedurende 4 uur bij 120 oC:

watervrij: maximaal 3,0 %

met een molecuul water: maximaal 8,0 %

met 3 moleculen water: maximaal 20,0 %

met 4 1/2moleculen water: maximaal 27,0 %

Zuurgehalte

Maximaal 0,5 % na drogen, uitgedrukt als melkzuur

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

pH van een 5 %-oplossing

6,0-8,0

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Reducerende stoffen

Geen reductie van fehlingsreagens

E 330 CITROENZUUR

Definitie

 

Chemische naam

Citroenzuur

2-Hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

β-Hydroxytricarballylzuur

Einecs-nummer

201-069-1

Brutoformule

a)

C6H8O7 (watervrij)

b)

C6H8O7·H2O (monohydraat)

Molecuulgewicht

a)

192,13 (watervrij)

b)

210,15 (monohydraat)

Gehalte

Citroenzuur kan watervrij zijn of 1 molecuul water bevatten. Watervrij citroenzuur bevat minimnaal 99,5 % C6H8O7

Beschrijving

Citroenzuur is een witte of kleurloze reukloze kristallijne vaste stof met een sterk zure smaak. Het monohydraat bruist in droge lucht

Eigenschappen

 

A.

Oplosbaarheid

Zeer goed oplosbaar in water, goed oplosbaar in ethanol en oplosbaar in ether

Zuiverheid

 

Watergehalte

Watervrij citroenzuur bevat maximaal 0,5 % water; het monohydraat bevat maximaal 8,8 % water (Karl Fischer-methode)

Sulfaatas

Maximaal 0,05 % na verassen bij 800 ± 25 oC

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

Gemakkelijk te carboniseren stoffen

Verwarm 1 g van een verpoederd monster met 10 ml minimaal 98 % zwavelzuur gedurende 1 uur in het donker op een waterbad bij 90 oC. Er mag maximaal een lichtbruine kleur ontstaan (Matching Fluid K)

E 331 (i) MONONATRIUMCITRAAT

Synoniemen

Mononatriumcitraat

Eenbasisch natricumcitraat

Definitie

 

Chemische naam

Mononatriumcitraat

Mononatriumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Brutoformule

a)

C6H7O7Na (watervrij)

b)

C6H7O7Na·H2O (monohydraat)

Molecuulgewicht

a)

214,11 (watervrij)

b)

232,23 (monohydraat)

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of kleurloze kristallen

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op citraat en op natrium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Na drogen gedurende 4 uur bij 180 oC:

watervrij: maximaal 1,0 %

monohydraat: maximaal 8,8 %

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van eeen 1 %-oplossing in water

3,5-3,8

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIUMCITRAAT

Synoniemen

Dinatriumcitraat

Tweebasisch natriumcitraat

Definitie

 

Chemische naam

Dinatriumcitraat

Dinatriumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Dinatriumzout van citroenzuur met 1 1/2 molecuul water

Einecs-nummer

205-623-3

Brutoformule

C6H6O7Na2·1,5H2O

Molecuulgewicht

263,11

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of kleurloze kristallen

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op citraat en op natrium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 13,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 180 oC

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 1 %-oplossing in water

4,9-5,2

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIUMCITRAAT

Synoniemen

Trinatriumcitraat

Driebasisch natriumcitraat

Definitie

 

Chemische naam

Trinatriumcitraat

Trinatriumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Trinatriumzout van citroenzuur (watervrij, dihydraat of pentahydraat)

Einecs-nummer

200-675-3

Brutoformule

Watervrij:

C6H5O7Na3

Gehydrateerd:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 of 5)

Molecuulgewicht

258,07 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of kleurloze kristallen

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op citraat en op natrium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Na drogen gedurende 4 uur bij 180 oC

watervrij:

maximaal 1 %

dihydraat:

maximaal 13,5 %

pentahydraat:

maximaal 30,3 %

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 5 %-oplossing in water

7,5-9,0

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIUMCITRAAT

Synoniemen

Monokaliumcitraat

Eenbasisch kaliumcitraat

Definitie

 

Chemische naam

Monokaliumcitraat

Monokaliumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Monokaliumzout van citroenzuur (watervrij)

Einecs-nummer

212-753-4

Brutoformule

C6H7O7K

Molecuulgewicht

230,21

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit hygroscopisch korrelig poeder of transparante kristallen

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op citraat en op kalium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 180 oC

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 1 %-oplossing in water

3,5-3,8

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIUMCITRAAT

Synoniemen

Trikaliumcitraat

Driebasisch kaliumcitraat

Definitie

 

Chemische naam

Trikaliumcitraat

Trikaliumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Trikaliumzout van citroenzuur (monohydraat)

Einecs-nummer

212-755-5

Brutoformule

C6H5O7K3·H2O

Molecuulgewicht

324,42

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit hygroscopisch korrelig poeder of transparante kristallen

Eigenschappen

 

A.

Positive test op citraat en op kalium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 6,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 180 oC

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 5 %-oplossing in water

7,5-9,0

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

E 333 (i) MONOCALCIUMCITRAAT

Synoniemen

Monocalciumcitraat

Eenbasisch calciumcitraat

Definitie

 

Chemische naam

Monocalciumcitraat

Monocalciumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Monocalciumzout van citroenzuur (monohydraat)

Brutoformule

(C6H7O7)2Ca·H2O

Molecuulgewicht

440,32

Gehalte

Minimaal 97,5 % (watervrij)

Beschrijving

Fijn wit poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op citraat en op calcium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 7,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 180 oC

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 1 %-oplossing in water

3,2-3,5

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

Carbonaat

Wanneer 1 g calciumcitraat wordt opgelost in 10 ml 2 N zoutzuur, mogen er slechts hier en daar enkele belletjes vrijkomen

E 333 (ii) DICALCIUMCITRAAT

Synoniemen

Dicalciumcitraat

Tweebasisch calciumcitraat

Definitie

 

Chemische naam

Dicalciumcitraat

Dicalciumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Dicalciumzout van citroenzuur (trihydraat)

Brutoformule

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Molecuulgewicht

530,42

Gehalte

Minimaal 97,5 % (watervrij)

Beschrijving

Fijn wit poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op citraat en op calcium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 20,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 180 oC

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

Carbonaat

Wanneer 1 g calciumcitraat wordt opgelost in 10 ml 2 N zoutzuur, mogen er slechts hier en daar enkele belletjes vrijkomen

E 333 (iii) TRICALCIUMCITRAAT

Synoniemen

Tricalciumcitraat

Driebasisch calciumcitraat

Definitie

 

Chemische naam

Tricalciumcitraat

Tricalciumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Tricalciumzout van citroenzuur (tetrahydraat)

Einecs-nummer

212-391-7

Brutoformule

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molecuulgewicht

570,51

Gehalte

Minimaal 97,5 % (watervrij)

Beschrijving

Fijn wit poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op citraat en op calcium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 14,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 180 oC

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

Carbonaat

Wanneer 1 g calciumcitraat wordt opgelost in 10 ml 2 N zoutzuur, mogen er slechts hier en daar enkele belletjes vrijkomen

E 334 L(+)-WIJNSTEENZUUR

Definitie

 

Chemische naam

L-Wijnsteenzuur

L-1,2-Dihydroxyethaan-1,2-dicarbonzuur

d-α, β-Dihydroxybarnsteenzuur

Einecs-nummer

201-766-0

Brutoformule

C4H6O6

Molecuulgewicht

150,09

Gehalte

Minimaal 99,5 % (watervrij)

Beschrijving

Kleurloze of doorzichtige kristallijne vaste stof of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

168-170 oC

B.

Positieve test op tartraat

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (3 uur boven P2O5)

Sulfaatas

Maximaal 1 000 mg/kg na verassen bij 800 ± 25 oC

Soortelijke draaiing

(α)D 20 tussen +11,5o en +13,5o (20 %-oplossing (g/v) in water)

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

E 335 (i) MONONATRIUMTARTRAAT

Synoniemen

Mononatriumzout van L-(+)-wijnsteenzuur

Definitie

 

Chemische naam

Mononatriumzout van L-1,2-dihydroxyethaan-1,2-dicarbonzuur

Mononatriumzout van L-(+)-wijnsteenzuur (monohydraat)

Brutoformule

C4H5O6Na·H2O

Molecuulgewicht

194,05

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Transparante kleurloze kristallen

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op tartraat en op natrium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 10,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 oC

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIUMTARTRAAT

Definitie

 

Chemische naam

Dinatrium-L-tartraat

Dinatrium-(+)-tartraat

Dinatriumzout van L-1,2-dihydroxyethaan-1,2-dicarbonzuur

Dinatriumzout van L-(+)-wijnsteenzuur (dihydraat)

Einecs-nummer

212-773-3

Brutoformule

C4H4O6Na2·2H2O

Molecuulgewicht

230,8

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Transparante kleurloze kristallen

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op tartraat en op natrium

 

B.

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water (1 g in 3 ml) en in ethanol

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 17,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 150 oC

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 1 %-oplossing in water

7,0-7,5

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIUMTARTRAAT

Synoniemen

Eenbasisch kaliumtartraat

Definitie

 

Chemische naam

Monokaliumzout van L-(+)-wijnsteenzuur (watervrij)

Monokaliumzout van L-1,2-dihydroxyethaan-1,2-dicarbonzuur

Brutoformule

C4H5O6K

Molecuulgewicht

188,16

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn of korrelvormig poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op tartraat en op kalium

 

B.

Smeltpunt

230 oC

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 oC

pH van een 1 %-oplossing in water

3,4

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIUMTARTRAAT

Synoniemen

Tweebasisch kaliumtartraat

Definitie

 

Chemische naam

Dikaliumzout van L-1,2-dihydroxyethaan-1,2-dicarbonzuur

Dikaliumzout van L-(+)-wijnsteenzuur met 1/2molecuul water

Einecs-nummer

213-067-8

Brutoformule

C4H4O6K2.1/2H2O

Molecuulgewicht

235,2

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn of korrelvormig poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op tartraat en op kalium

 

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 4,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 150 oC

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 1 %-oplossing in water

7,0-9,0

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 337 KALIUMNATRIUMTARTRAAT

Synoniemen

Kaliumnatrium-L-(+)-tartraat

Rochellezout

Seignettezout

Definitie

 

Chemische naam

Kaliumnatriumzout van L-1,2-dihydroxyethaan-1,2-dicarbonzuur

Kaliumnatrium-L-(+)-tartraat

Einecs-nummer

206-156-8

Brutoformule

C4H4O6KNa·4H2O

Molecuulgewicht

282,23

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij),

Beschrijving

Kleurloze kristallen of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op tartraat, op kalium en op natrium

 

B.

Oplosbaarheid

Oplosbaar in water (1 g in 1 ml) en onoplosbaar in ethanol

C.

Smelttraject

70-80 oC

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 26,0 % en minimaal 21,0 % na drogen gedurende 3 uur bij 150 oC

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 1 %-oplossing in water

6,5-8,5

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 338 FOSFORZUUR

Synoniemen

Orthofosforzuur

Monofosforzuur

Definitie

 

Chemische naam

Fosforzuur

Einecs-nummer

231-633-2

Brutoformule

H3PO4

Molecuulgewicht

98,00

Gehalte

Fosforzuur is in de handel als waterige oplossing in uiteenlopende concentraties verkrijgbaar. Minimaal 67,0 % en maximaal 85,7 %

Beschrijving

Heldere kleurloze viskeuze vloeistof

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op zuur en op fosfaat

 

Zuiverheid

 

Vluchtige zuren

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als azijnzuur)

Chloride

Maximaal 200 mg/kg (uitgedrukt als chloor)

Nitraat

Maximaal 5 mg/kg (als NaNO3)

Sulfaat

Maximaal 1 500 mg/kg (uitgedrukt als CaSO4)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Opmerking:

Deze specificatie heeft betrekking op een 75 %-oplossing in water

 

E 339 (i) MONONATRIUMFOSFAAT

Synoniemen

Mononatriummonofosfaat

Zuur mononatriummonofosfaat

Mononatriumorthofosfaat

Eenbasisch natriumfosfaat

Natriumdiwaterstofmonofosfaat

Definitie

 

Chemische naam

Natriumdiwaterstofmonofosfaat

Einecs-nummer

231-449-2

Brutoformule

Watervrij: NaH2PO4

Monohydraat: NaH2PO4 · H2O

Dihydraat: NaH2PO4 · 2H2O

Molecuulgewicht

Watervrij: 119,98

Monohydraat: 138,00

Dihydraat: 156,01

Gehalte

Minimaal 97 % NaH2PO4 na drogen gedurende 1 uur bij 60 oC en vervolgens gedurende 4 uur bij 105 oC

P2O5-gehalte

Minimaal 58,0 % en maximaal 60,0 % (watervrij)

Beschrijving

Poeder, kristallen of korrels (wit, reukloos en enigszins vervloeiend)

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op natrium en op fosfaat

 

B.

Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol en ether

C.

pH van een 1 %-oplossing

Tussen 4,1 en 5,0

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Na drogen gedurende 1 uur bij 60 oC en vervolgens gedurende 4 uur bij 105 oC verliest het watervrije zout maximaal 2,0 %, het monohydraat maximaal 15,0 % en het dihydraat maximaal 25 %

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 % (watervrij)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 339 (ii) DINATRIUMFOSFAAT

Synoniemen

Dinatriummonofosfaat

Tweebasisch natriumfosfaat

Dinatriumorthofosfaat

Zuur dinatriumfosfaat

Definitie

 

Chemische naam

Dinatriumwaterstofmonofosfaat

Dinatriumwaterstoforthofosfaat

Einecs-nummer

231-448-7

Brutoformule

Watervrij: Na2HPO4

Gehydrateerd: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 of 12)

Molecuulgewicht

141,98 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 98 % Na2HPO4 na drogen gedurende 3 uur bij 40 oC en vervolgens gedurende 5 uur bij 105 oC

P2O5-gehalte

Minimaal 49 % en maximaal 51 % (watervrij)

Beschrijving

Watervrij dinatriumwaterstoffosfaat is een wit hygroscopisch reukloos poeder. In gehydrateerde vorm heeft men het dihydraat: een witte kristallijne reukloze vaste stof, het heptahydraat: verwerende kristallen of korrelig poeder (wit en reukloos) en het dodecahydraat: verwerende kristallen of poeder (wit en reukloos)

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op natrium en op fosfaat

 

B.

Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

C.

pH van een 1 %-oplossing

Tussen 8,4 en 9,6

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Na drogen gedurende 3 uur bij 40 oC en vervolgens gedurende 5 uur bij 105 oC verliest het watervrije zout maximaal 5,0 %, het dihydraat maximaal 22,0 %, het heptahydraat maximaal 50,0 % en het dodecahydraat maximaal 61,0 %

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 % (watervrij)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINATRIUMFOSFAAT

Synoniemen

Natriumfosfaat

Driebasisch natriumfosfaat

Trinatriumorthofosfaat

Definitie

Trinatriumfosfaat wordt uit waterige oplossingen verkregen en kristalliseert in watervrije vorm en met 1/2, 1, 6, 8 of 12 H2O. Uit waterige oplossingen met een overmaat natriumhydroxide kristalliseert altijd het dodecahydraat. Het bevat 3/4 molecuul NaOH

Chemische naam

Trinatriummonofosfaat

Trinatriumfosfaat

Trinatriumorthofosfaat

Einecs-nummer

231-509-8

Brutoformule

Watervrij: Na3PO4

Gehydrateerd: Na3PO4 · nH2O (n = 0,5, 1, 6, 8, of 12)

Molecuulgewicht

163,94 (watervrij)

Gehalte

Watervrij natriumfosfaat en de gehydrateerde vormen, met uitzondering van het dodecahydraat, bevatten minimaal 97,0 % Na3PO4, berekend op basis van de gedroogde stof. Natriumfosfaat-dodecahydraat bevat minimaal 92 % Na3PO4, berekend op basis van de gegloeide stof

P2O5-gehalte

Minimaal 40,5 % en maximaal 43,5 % (watervrij)

Beschrijving

Kristallen, korrels of kristallijn poeder (wit en reukloos)

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op natrium en op fosfaat

 

B.

Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

C.

pH van een 1 %-oplossing

Tussen 11,5 en 12,5

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij gloeien

Na drogen gedurende 2 uur bij 120 oC en vervolgens gloeien gedurende 30 minuten bij 800 oC verliest het watervrije zout maximaal 2,0 %, het monohydraat maximaal 11,0 % en het dodecahydraat 45-58 %

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 % (watervrij)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKALIUMFOSFAAT

Synoniemen

Eenbasisch kaliumfosfaat

Monokaliummonofosfaat

Monokaliumorthofosfaat

Definitie

 

Chemische naam

Kaliumdiwaterstoffosfaat

Monokaliumdiwaterstoforthofosfaat

Monokaliumdiwaterstofmonofosfaat

Einecs-nummer

231-913-4

Brutoformule

KH2PO4

Molecuulgewicht

136,09

Gehalte

Minimaal 98,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 oC

P2O5-gehalte

Minimaal 51,0 % en maximaal 53,0 % (watervrij)

Beschrijving

Kleurloze kristallen of wit korrelig of kristallijn poeder (reukloos en hygroscopisch)

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op kalium en op fosfaat

 

B.

Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

C.

pH van een 1 %-oplossing

Tussen 4,2 en 4,8

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 oC

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 % (watervrij)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKALIUMFOSFAAT

Synoniemen

Dikaliummonofosfaat

Secundair kaliumfosfaat

Zuur dikaliumfosfaat

Dikaliumorthofosfaat

Tweebasisch kaliumfosfaat

Definitie

 

Chemische naam

Dikaliumwaterstofmonofosfaat

Dikaliumwaterstoffosfaat

Dikaliumwaterstoforthofosfaat

Einecs-nummer

231-834-5

Brutoformule

K2HPO4

Molecuulgewicht

174,18

Gehalte

Minimaal 98 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 oC

P2O5-gehalte

Minimaal 40,3 % en maximaal 41,5 % (watervrij)

Beschrijving

Korrelig poeder, kristallen of amorfe massa (kleurloos of wit en vervloeiend)

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op kalium en op fosfaat

 

B.

Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

C.

pH van een 1 %-oplossing

Tussen 8,7 en 9,4

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 oC

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 % (watervrij)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKALIUMFOSFAAT

Synoniemen

Kaliumfosfaat

Driebasisch kaliumfosfaat

Trikaliumorthofosfaat

Definitie

 

Chemische naam

Trikaliummonofosfaat

Trikaliumfosfaat

Trikaliumorthofosfaat

Einecs-nummer

231-907-1

Brutoformule

Watervrij: K3PO4

Gehydrateerd: K3PO4 · nH2O (n = 1 of 3)

Molecuulgewicht

212,27 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 97 % na gloeien

P2O5-gehalte

Minimaal 30,5 % en maximaal 33,0 % na gloeien

Beschrijving

Kleurloze of witte reukloze hygroscopische kristallen of korrels. In gehydrateerde vorm heeft men het monohydraat en het trihydraat

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op kalium en op fosfaat

 

B.

Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

C.

pH van een 1 %-oplossing

Tussen 11,5 en 12,3

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij gloeien

Na drogen gedurende 1 uur bij 105 oC en vervolgens gloeien gedurende 30 minuten bij 800 ± 25 oC verliest het watervrije zout maximaal 3,0 % en verliezen de gehydrateerde vormen maximaal 23,0 %

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 % (watervrij)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 341 (i) MONOCALCIUMFOSFAAT

Synoniemen

Eenbasisch calciumfosfaat

Monocalciumorthofosfaat

Definitie

 

Chemische naam

Calciumdiwaterstoffosfaat

Einecs-nummer

231-837-1

Brutoformule

Watervrij: Ca(H2PO4)2

Monohydraat: Ca(H2PO4)2 · H2O

Molecuulgewicht

234,05 (watervrij)

252,08 (monohydraat)

Gehalte

Minimaal 95 % (watervrij)

P2O5-gehalte

Minimaal 55,5 % en maximaal 61,1 % (watervrij)

Beschrijving

Korrelig poeder of witte vervloeiende kristallen of korrels

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op calcium en op fosfaat

 

B.

CaO-gehalte

Minimaal 23,0 % en maximaal 27,5 % (watervrij)

Minimaal 19,0 % en maximaal 24,8 % (monohydraat)

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 14 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 oC (watervrij)

Maximaal 17,5 % na drogen gedurende 1 uur bij 60 oC en vervolgens gedurende 4 uur bij 105 oC (monohydraat)

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 17,5 % na gloeien gedurende 30 minuten bij 800 ± 25 oC (watervrij)

Maximaal 25,0 % na drogen gedurende 1 uur bij 105 oC en vervolgens gloeien gedurende 30 minuten bij 800 ± 25 oC (monohydraat)

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 341 (ii) DICALCIUMFOSFAAT

Synoniemen

Tweebasisch calciumfosfaat

Dicalciumorthofosfaat

Definitie

 

Chemische naam

Calciumwaterstofmonofosfaat

Calciumwaterstoforthofosfaat

Secundair calciumfosfaat

Einecs-nummer

231-826-1

Brutoformule

Watervrij: CaHPO4

Dihydraat: CaHPO4 · 2H2O

Molecuulgewicht

136,06 (watervrij)

172,09 (dihydraat)

Gehalte

Minimaal 98 % en maximaal het equivalent van 102 % CaHPO4 na drogen gedurende 3 uur bij 200 oC

P2O5-gehalte

Minimaal 50,0 % en maximaal 52,5 % (watervrij)

Beschrijving

Kristallen, korrels, korrelig poeder of poeder (wit)

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op calcium en op fosfaat

 

B.

Oplosbaarheidstests

Slecht oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 8,5 % (watervrij) of 26,5 % (dihydraat) na gloeien gedurende 30 minuten bij 800 ± 25 oC

Fluoride

Maximaal 50 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 341 (iii) TRICALCIUMFOSFAAT

Synoniemen

Driebasisch calciumfosfaat

Calciumorthofosfaat

Pentacalciumhydroxidetris(orthofosfaat)

Calciumhydroxyapatiet

Definitie

Tricalciumfosfaat bestaat uit een wisselend mengsel van calciumfosfaten, verkregen door neutralisatie van fosforzuur met calciumhydroxide en met een benaderde samenstelling van 10CaO· 3P2O5 · H2O

Chemische naam

Pentacalciumhydroxidetris(orthofosfaat)

Tricalciumbis(orthofosfaat)

Einecs-nummer

235-330-6 (pentacalciumhydroxidetris (orthofosfaat))

231-840-8 (tricalciumbis(orthofosfaat))

Brutoformule

Ca5(PO4)3 · OH of Ca3(PO4)2

Molecuulgewicht

502 of 310

Gehalte

Minimaal 90 % na gloeien

P2O5-gehalte

Minimaal 38,5 % en maximaal 48,0 % (watervrij)

Beschrijving

Wit reukloos poeder dat in lucht stabiel is

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op calcium en op fosfaat

 

B.

Oplosbaarheid

Vrijwel onoplosbaar in water, onoplosbaar in ethanol en oplosbaar in verdund zoutzuur en salpeterzuur

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 8 % na gloeien bij 800 ± 25 oC tot constant gewicht

Fluoride

Maximaal 50 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 343 (i) MONOMAGNESIUMFOSFAAT

Synoniemen

Magnesiumdiwaterstoffosfaat

monobasisch magnesiumfosfaat

monomagnesiumorthofosfaat

Definitie

 

Chemische naam

Monomagnesiumdiwaterstofmonofosfaat

Einecs-nummer

236-004-6

Brutoformule

Mg(H2PO4)2 · nH2O (waarbij n = 0-4)

Molecuulgewicht

218,30 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 51 % na gloeien

Beschrijving

Wit reukloos kristallijn poeder, slecht oplosbaar in water

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op magnesium en op fosfaat

 

B.

MgO-gehalte

Minimaal 21,5 % na gloeien

Zuiverheid

 

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 343 (ii) DIMAGNESIUMFOSFAAT

Synoniemen

Magnesiumwaterstoffosfaat

dibasisch magnesiumfosfaat

dimagnesiumorthofosfaat

secundair magnesiumfosfaat

Definitie

 

Chemische naam

Dimagnesiummonowaterstofmonofosfaat

Einecs-nummer

231-823-5

Brutoformule

MgHPO4.nH2O (waarbij n = 0-3)

Molecuulgewicht

120,30 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 96 % na gloeien

Beschrijving

Wit reukloos kristallijn poeder, slecht oplosbaar in water

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op magnesium en op fosfaat

 

B.

MgO-gehalte:

Minimaal 33,0 % (watervrij)

Zuiverheid

 

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 350 (i) NATRIUMMALAAT

Synoniemen

Natriumzout van appelzuur

Definitie

 

Chemische naam

Dinatrium-DL-malaat, dinatriumzout van hydroxybutaandizuur

Brutoformule

Hemihydraat: C4H4Na2O5 · 1/2H2O

Trihydraat: C4H4Na2O5 · 3H2O

Molecuulgewicht

Hemihydraat: 187,05

Trihydraat: 232,10

Gehalte

Minimaal 98,0 % (watervrij)

Beschrijving

Kristallijn poeder of klonten; wit

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op 1,2-dicarbonzuur en op natrium

 

B.

Azokleurstofvorming

Positief

C.

Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 7,0 % (130 oC, vier uur) voor het hemihydraat of 20,5 %-23,5 % (130 oC, vier uur) voor het trihydraat

Alkali

Maximaal 0,2 % als Na2CO3

Fumaarzuur

Maximaal 1,0 %

Maleïnezuur

Maximaal 0,05 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 350 (ii) NATRIUMWATERSTOFMALAAT

Synoniemen

Mononatriumzout van DL-appelzuur

Definitie

 

Chemische naam

Mononatrium-DL-malaat, mononatrium-2-DL-hydroxysuccinaat

Brutoformule

C4H5NaO5

Molecuulgewicht

156,07

Gehalte

Minimaal 99,0 % (watervrij)

Beschrijving

Wit poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op 1,2-dicarbonzuur en op natrium

 

B.

Azokleurstofvorming

Positief

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % (110 oC, drie uur)

Maleïnezuur

Maximaal 0,05 %

Fumaarzuur

Maximaal 1,0 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 351 KALIUMMALAAT

Synoniemen

Kaliumzout van appelzuur

Definitie

 

Chemische naam

Dikalium-DL-malaat, dikaliumzout van hydroxybutaandizuur

Brutoformule

C4H4K2O5

Molecuulgewicht

210,27

Gehalte

Minimaal 59,5 %

Beschrijving

Kleurloze of vrijwel kleurloze waterige oplossing

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op 1,2-dicarbonzuur en op kalium

 

B.

Azokleurstofvorming

Positief

Zuiverheid

 

Alkali

Maximaal 0,2 % als K2CO3

Fumaarzuur

Maximaal 1,0 %

Maleïnezuur

Maximaal 0,05 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 352 (i) CALCIUMMALAAT

Synoniemen

Calciumzout van appelzuur

Definitie

 

Chemische naam

Calcium-DL-malaat, calcium-α-hydroxysuccinaat, calciumzout van hydroxybutaandizuur

Brutoformule

C4H5CaO5

Molecuulgewicht

172,14

Gehalte

Minimaal 97,5 % (watervrij)

Beschrijving

Wit poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op malaat, op 1,2-dicarbonzuur en op calcium

 

B.

Azokleurstofvorming

Positief

C.

Oplosbaarheid

Slecht oplosbaar in water

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2 % (100 oC, drie uur)

Alkali

Maximaal 0,2 % als CaCO3

Maleïnezuur

Maximaal 0,05 %

Fumaarzuur

Maximaal 1,0 %

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 352 (ii) CALCIUMWATERSTOFMALAAT

Synoniemen

Monocalciumzout van DL-appelzuur

Definitie

 

Chemische naam

Monocalcium-DL-malaat, monocalcium-2-DL-hydroxysuccinaat

Brutoformule

(C4H5O5)2Ca

Gehalte

Minimaal 97,5 % (watervrij)

Beschrijving

Wit poeder

Eigenschappen

 

A.

Positieve test op 1,2-dicarbonzuur en op calcium

 

B.

Azokleurstofvorming

Positief

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % (110 oC, drie uur)

Maleïnezuur

Maximaal 0,05 %

Fumaarzuur

Maximaal 1,0 %

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 353 METAWIJNSTEENZUUR

Synoniemen

Diwijnsteenzuur

Definitie

 

Chemische naam

Metawijnsteenzuur

Brutoformule

C4H6O6

Gehalte

Minimaal 99,5 %

Beschrijving

Kristallijne of poedervormige stof, wit of geelachtig. Sterk vervloeiend, met een zwakke geur van karamel

Eigenschappen

 

A.

Zeer goed oplosbaar in water en ethanol

B.

Breng een monster van 1-10 mg van deze stof in een reageerbuis met 2 ml geconcentreerd zwavelzuur en 2 druppels resorcine-zwavelzuurreagens. Bij verwarmen tot 150 oC ontstaat een dieppaarse kleur

Zuiverheid

 

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 354 CALCIUMTARTRAAT

Synoniemen

L-Calciumtartraat

Definitie

 

Chemische naam

Calcium-L(+)-2,3-dihydroxybutaandioaat-dihydraat

Brutoformule

C4H4CaO6 · 2H2O

Molecuulgewicht

224,18

Gehalte

Minimaal 98,0 %

Beschrijving

Fijn kristallijn poeder, wit of gebroken wit

Eigenschappen

 

A.

Slecht oplosbaar in water. Oplosbaarheid ongeveer 0,01 g/100 ml water (20 oC). Nauwelijks oplosbaar in ethanol. Slecht oplosbaar in diethylether. Oplosbaar in zuren

 

B.

Specifieke draaiing [α]20D

+7,0o tot +7,4o (0,1 % in 1 N zoutzuur)

C.

pH van een 5 %-slurry

Tussen 6,0 en 9,0

Zuiverheid

 

Sulfaten (als H2SO4)

Maximaal 1 g/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 355 ADIPINEZUUR

Definitie

 

Chemische naam

Hexaandizuur, 1,4-butaandicarbonzuur

Einecs-nummer

204-673-3

Brutoformule

C6H10O4

Molecuulgewicht

146,14

Gehalte

Minimaal 99,6 %

Beschrijving

Kristallen of kristallijn poeder; wit en reukloos

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

151,5-154,0 oC

B.

Oplosbaarheid

Slecht oplosbaar in water. Goed oplosbaar in ethanol

Zuiverheid

 

Water

Maximaal 0,2 % (Karl Fischer-methode)

Sulfaatas

Maximaal 20 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 356 NATRIUMADIPAAT

Definitie

 

Chemische naam

Natriumadipaat

Einecs-nummer

231-293-5

Brutoformule

C6H8Na2O4

Molecuulgewicht

190,11

Gehalte

Minimaal 99,0 % (op basis van de watervrije stof)

Beschrijving

Kristallen of kristallijn poeder; wit en reukloos

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

151 oC-152 oC (voor adipinezuur)

B.

Oplosbaarheid

Ongeveer 50 g/100 ml water (20 oC)

C.

Positieve test op natrium

 

Zuiverheid

 

Water

Maximaal 3 % (Karl Fischer-methode)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 357 KALIUMADIPAAT

Definitie

 

Chemische naam

Kaliumadipaat

Einecs-nummer

242-838-1

Brutoformule

C6H8K2O4

Molecuulgewicht

222,32

Gehalte

Minimaal 99,0 % (op basis van de watervrije stof)

Beschrijving

Kristallen of kristallijn poeder; wit en reukloos

Eigenschappen

 

A.

Smelttraject

151 oC-152 oC (voor adipinezuur)

B.

Oplosbaarheid

Ongeveer 60 g/100 ml water (20 oC)

C.

Positieve test op kalium

 

Zuiverheid

 

Water

Maximaal 3 % (Karl Fischer-methode)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 363 BARNSTEENZUUR

Definitie

 

Chemische naam