ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 246

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
15 september 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/58/EG van de Commissie van 21 augustus 2008 tot dertigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen  ( 1 )

1

 

 

 

*

Bericht aan de lezers (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

RICHTLIJNEN

15.9.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 246/1


RICHTLIJN 2008/58/EG VAN DE COMMISSIE

van 21 augustus 2008

tot dertigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (1), en met name op artikel 28,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG bevat een lijst van gevaarlijke stoffen, tezamen met bijzonderheden over de indeling en etikettering van elke stof. Deze lijst dient thans te worden uitgebreid met later aangemelde nieuwe stoffen en andere reeds bestaande stoffen, terwijl de lijst tevens op een aantal punten aan de technische vooruitgang moet worden aangepast. Bovendien is het nodig dat bepaalde stoffen uit de bijlage worden geschrapt. De indeling en etikettering van stoffen die benzeen bevatten zou moeten worden gewijzigd om rekening te kunnen houden met het feit dat benzeen als mutageen is ingedeeld, en sommige vermeldingen op de lijst zouden moeten worden gesplitst omdat de nieuw toegevoegde of herziene fysisch-chemische indeling niet langer op alle onder deze vermeldingen vallende stoffen van toepassing is.

(2)

De indeling en kenmerking van de in deze richtlijn vermelde stoffen dient opnieuw te worden bezien als er nieuwe wetenschappelijke kennis beschikbaar komt. Gelet op voorlopige, gedeeltelijke en niet intercollegiaal getoetste informatie die recent door de industrie is ingediend, dient daarbij bijzondere aandacht te worden besteed aan nieuwe resultaten van epidemiologisch onderzoek aan de boraten die onder deze richtlijn vallen, met inbegrip van het lopende onderzoek dat in China wordt uitgevoerd, en de resultaten van de discussie binnen het IARC over de indeling van nikkelverbindingen of nieuwe relevante wetenschappelijke resultaten of interpretaties in verband met de gegevens die voor de formulering van de huidige voorstellen voor de onder deze richtlijn vallende nikkelverbindingen zijn gebruikt.

(3)

Bepaalde noten in het voorwoord bij bijlage I zouden moeten worden gewijzigd terwijl er andere zouden moeten worden toegevoegd ter verduidelijking van de verplichtingen van producenten, verdelers en importeurs van bepaalde stoffen om rekening te houden met het feit dat benzeen, nog afgezien van de andere effecten van deze stof, ook als mutageen is ingedeeld, en met het feit dat de indeling en etikettering in bijlage I op grond van bepaalde fysisch-chemische eigenschappen niet van toepassing hoeft te zijn, als proeven uitwijzen dat de fysisch-chemische eigenschappen van de specifieke vorm van een in de handel gebrachte stof hiervan afwijken. Nota 6 in het voorwoord bij bijlage I zou moeten worden geschrapt daar het bepaalde in deze nota vanaf de datum waarop Richtlijn 2001/60/EG van de Commissie (2) in werking treedt niet langer van toepassing is. Dientengevolge zou voor bepaalde stoffen in de bijlage de verwijzing naar nota 6 moeten worden geschrapt. Er zou een nieuwe nota 7 moeten worden toegevoegd aan het voorwoord bij bijlage I, om rekening te houden met het feit dat legeringen die nikkel bevatten als sensibiliserend moeten worden ingedeeld op grond van hun snelheid van afgifte en niet op grond van hun nikkelconcentratie.

(4)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen die ten doel hebben de technische handelsbelemmeringen weg te nemen voor de handel in gevaarlijke stoffen en preparaten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het voorwoord wordt als volgt gewijzigd:

a)

nota H wordt vervangen door de tekst in bijlage 1A;

b)

nota J wordt vervangen door de tekst in bijlage 1B;

c)

nota P wordt vervangen door de tekst in bijlage 1C;

d)

de in bijlage 1D opgenomen tekst wordt toegevoegd als nota T;

e)

nota 6 wordt geschrapt;

f)

de tekst in bijlage 1E wordt toegevoegd als nota 7.

2)

De vermeldingen die overeenkomen met de vermeldingen in bijlage 1F worden vervangen door de in deze bijlage opgenomen vermeldingen.

3)

De vermeldingen in bijlage 1G bij deze richtlijn worden ingevoegd overeenkomstig de volgorde van de in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG opgenomen vermeldingen.

4)

De vermeldingen in bijlage 1H bij deze richtlijn worden geschrapt.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juni 2009 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van de tekst van deze bepalingen en van een tabel inzake de correlatie tussen die bepalingen en de onderhavige richtlijn.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt daarin naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 augustus 2008.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB  L 196 van 16.8.1967, blz. 1.

(2)  PB L 226 van 22.8.2001, blz. 5.


BIJLAGE 1A

„Nota H:

De voor deze stof vermelde indeling en etikettering heeft alleen betrekking op de gevaarlijke eigenschap(pen) die wordt (worden) aangeduid met de vermelde waarschuwingszin(nen) in combinatie met de vermelde gevaarscategorie(ën). De fabrikanten, distributeurs en importeurs van deze stof zijn verplicht een onderzoek in te stellen om te weten te komen welke relevante en toegankelijke gegevens er voor alle andere eigenschappen bestaan met het oog op de indeling en etikettering van de stof. Voor het uiteindelijke etiket dienen de voorschriften van deel 7 van bijlage Vl van deze richtlijn te worden gevolgd.”


BIJLAGE 1B

„Nota J:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat. Deze nota is alleen van toepassing op bepaalde complexe steenkool- en aardoliederivaten in bijlage I.”


BIJLAGE 1C

„Nota P:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat.

Als de stof als kankerverwekkend of mutageen wordt ingedeeld, geldt hiervoor tevens nota E.

Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageen wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de S-zinnen (2-)23-24-62.

Deze nota is alleen van toepassing op bepaalde complexe aardoliederivaten in bijlage I.”


BIJLAGE 1D

„Nota T:

Deze stof kan op de markt worden gebracht in een vorm die niet de fysisch-chemische eigenschappen heeft die bij de gegevens over de indeling in bijlage I worden vermeld. Als uit de resultaten van de relevante testmethode(n) van bijlage V blijkt dat de specifieke vorm van de op de markt gebrachte stof niet deze eigenschap(pen) heeft, moet de stof overeenkomstig de resultaten van deze test(s) worden ingedeeld. In het veiligheidsinformatieblad moet relevante informatie worden opgenomen, waaronder een verwijzing naar de desbetreffende testmethode(n) van bijlage V.”


BIJLAGE 1E

„Nota 7:

Nikkelhoudende legeringen worden ingedeeld voor huidsensibilisering als de afgiftesnelheid, zoals gemeten met de referentie-testmethode van Europese norm EN 1811, hoger is dan de in deze norm vermelde grenswaarde van 0,5 μg Ni/cm2/week.”


BIJLAGE 1F

Index No

Chemische naam

Nota's voor stoffen

EC No

CAS No

Indeling

Kenmerken

Concentratiegrenzen

Nota's voor preparaten

006-011-00-7

carbaryl (ISO);

1-naftylmethylcarbamaat

 

200-555-0

63-25-2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

N; R50

Xn; N

R: 20/22-40-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-40-50

1 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-50

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50

 

006-045-00-2

methomyl (ISO);

1-(methylthio)ethylideenamino- N-methylcarbamaat

 

240-815-0

16752-77-5

T+; R28

N; R50-53

T+; N

R: 28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

006-087-00-1

furathiocarb (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl-2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4-diazadecanoaat

 

265-974-3

65907-30-4

T+; R26

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-36/38-43-48/22-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R25-26-36/38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-36/38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R22-26-43-48/22-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R22-26-43-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-43-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-007-00-8

ethylnitraat

 

210-903-3

625-58-1

E; R3

E

R: 3

S: (2-)23-24/25

 

 

009-001-00-0

fluor

 

231-954-8

7782-41-4

O; R8

T+; R26

C; R35

O; T+; C

R: 8-26-35

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

 

 

013-002-00-1

aluminiumpoeder (gestabiliseerd)

T

231-072-3

7429-90-5

F; R11-15

F

R: 11-15

S: (2-)7/8-43

 

 

015-003-00-2

calciumfosfide;

tricalciumdifosfide

 

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-28-36/37-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-004-00-8

aluminiumfosfide

 

244-088-0

20859-73-8

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50

S: (1/2-)3/9/14-28-30-36/37-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-005-00-3

magnesiumfosfide;

trimagnesiumdifosfide

 

235-023-7

12057-74-8

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-28-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-006-00-9

trizinkdifosfide;

zinkfosfide

T

215-244-5

1314-84-7

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50-53

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50/53

S: (1/2-)28-30-36/37-43-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-019-00-X

dichloorvos (ISO);

2,2-dichloorvinyldimethylfosfaat

 

200-547-7

62-73-7

T+; R26

T; R24/25

R43

N; R50

T+; N

R: 24/25-26-43-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-43-50

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-43-50

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-43-50

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50

 

015-048-00-8

fenthion (ISO);

O,O-dimethyl-O-(4-methylthio-m-tolyl)thiofosfaat

 

200-231-9

55-38-9

Muta. Cat. 3; R68

T; R23-48/25

Xn; R21/22

N; R50-53

T; N

R: 21/22-23-48/25-68-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21/22-23-48/25-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R20-48/25-68-50/53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-48/22-68-50/53

1 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R48/22-68-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-056-00-1

azinfos-ethyl [ISO];

O,O-diethyl-4-oxobenzotriazine-3-ylmethyldithiofosfaat

 

220-147-6

2642-71-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-067-00-1

fosalon (ISO);

O,O-diethyl-S-[(6-chloor-2-oxobenzoxazolin-3-yl)methyl)]-dithiofosfaat

 

218-996-2

2310-17-0

T; R25

Xn; R20/21

R43

N; R50-53

T; N

R: 20/21-25-43-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-114-00-6

chloormefos (ISO);

S-chloormethyl-O,O-diethyldithiofosfaat

 

246-538-1

24934-91-6

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)27-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50/53

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R24/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R21/22-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

015-115-00-1

chloorthiofos (ISO);

[isomeer reactiemengsel met overwegend O-2,5-dichloorfenyl-4-methylthiofenyl-O,O-diethylthiofosfaat]

 

244-663-6

21923-23-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-140-00-8

triazofos (ISO);

O,O-diethyl-O-1-fenyl-1H-1,2,4-triazool-3-ylthiofosfaat

 

245-986-5

24017-47-8

T; R23/25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-23/25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

016-084-00-7

prosulfuron (ISO);

1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropyl)fenylsulfonyl]ureum

 

94125-34-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

017-001-00-7

chloor

 

231-959-5

7782-50-5

T; R23

Xi; R36/37/38

N; R50

T; N

R: 23-36/37/38-50

S: (1/2-)9-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-36/37/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-50

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-50

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50

 

017-012-00-7

calciumhypochloriet

 

231-908-7

7778-54-3

O; R8

C; R34

Xn; R22

R31

N; R50

O; C; N

R: 8-22-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: C, N; R22-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N; R34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R37/38-41-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50

0,5 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36

 

017-026-00-3

chloordioxide

 

233-162-8

10049-04-4

O; R8

R6

T+; R26

C; R34

N; R50

O; T+; N

R: 6-8-26-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61

C ≥ 5 %: T+, N; R26-34-50

2,5 % ≤ C < 5 %: T+, N; R26-36/37/38-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R23-36/37/38

0,2 % ≤ C < 0,5 %: T; R23

0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn; R20

5

017-026-01-0

chloordioxide ... %

B

233-162-8

10049-04-4

T; R25

C; R34

N; R50

T; N

R: 25-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N; R22-34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-36/37/38-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50

0,3 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36

 

027-004-00-5

kobaltdichloride

E

231-589-4

7646-79-9

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-60-22-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49

1

027-005-00-0

kobaltsulfaat

E

233-334-2

10124-43-3

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-60-22-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53

2,5 ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49

1

028-002-00-7

nikkel

S

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

T

R: 40-43-48/23

S: (2-)36/37/39-45

 

7

028-009-00-5

nikkelsulfaat

E

232-104-9

7786-81-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-010-00-0

nikkelcarbonaat;

basisch nikkelcarbonaat;

koolzuur, nikkel (2+) zout; [1]

koolzuur, nikkelzout; [2]

[μ-[carbonato(2-)-O:O']] dihydroxytrinikkel; [3]

[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel [4]

E

222-068-2 [1]

240-408-8 [2]

265-748-4 [3]

235-715-9 [4]

3333-67-3 [1]

16337-84-1 [2]

65405-96-1 [3]

12607-70-4 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

042-001-00-9

molybdeentrioxide

 

215-204-7

1313-27-5

Carc. Cat. 3; R40

Xi; R36/37

Xn

R: 36/37-40

S: (2-)22-36/37

 

 

042-002-00-4

tetrakis(dimethylditetradecylammonium)hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradecaoxooctamolybdaat(4-)

 

404-760-8

117342-25-3

T; R23

Xi; R41

T

R: 23-41

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

080-006-00-8

dikwikdicyanideoxide;

kwikoxycyanide

 

215-629-8

1335-31-5

E; R2

T; R23/24/25

R33

N; R50-53

E; T; N

R: 2-23/24/25-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

 

 

082-004-00-2

loodchromaat

 

231-846-0

7758-97-6

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

082-009-00-X

loodsulfochromaat geel;

[Deze stof wordt in de Colour Index beschreven onder Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

 

215-693-7

1344-37-2

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

082-010-00-5

loodchromaatmolybdaatsulfaat rood;

[Deze stof wordt in de Colour Index beschreven onder Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

 

235-759-9

12656-85-8

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

601-006-00-1

pentaan; [1]

isopentaan;

2-methylbutaan [2]

C

203-692-4 [1]

201-142-8 [2]

109-66-0 [1]

78-78-4 [2]

F+; R12

Xn; R65

R66

R67

N; R51-53

F+; Xn; N

R: 12-65-66-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

601-007-00-7

hexaan (met < 5 % n-hexaan (203-777-6));

2-methylpentaan; [1]

3-methylpentaan; [2]

2,2-dimethylbutaan; [3]

2,3-dimethylbutaan [4]

C

203-523-4 [1]

202-481-4 [2]

200-906-8 [3]

201-193-6 [4]

107-83-5 [1]

96-14-0 [2]

75-83-2 [3]

79-29-8 [4]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

601-008-00-2

heptaan;

n-heptaan; [1]

2,4-dimethylpentaan; [2]

2,2,3-trimethylbutaan; [3]

3,3-dimethylpentaan; [4]

2,3-dimethylpentaan; [5]

3-methylhexaan; [6]

2,2-dimethylpentaan; [7]

2-methylhexaan; [8]

3-ethylpentaan; [9]

isoheptaan [10]

C

205-563-8 [1]

203-548-0 [2]

207-346-3 [3]

209-230-8 [4]

209-280-0 [5]

209-643-3 [6]

209-680-5 [7]

209-730-6 [8]

210-529-0 [9]

250-610-8 [10]

142-82-5 [1]

108-08-7 [2]

464-06-2 [3]

562-49-2 [4]

565-59-3 [5]

589-34-4 [6]

590-35-2 [7]

591-76-4 [8]

617-78-7 [9]

31394-54-4 [10]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

 

4

601-009-00-8

octaan;

n-octaan [1]

2,2,4-trimethylpentaan; [2]

2,3,3-trimethylpentaan; [3]

3,3-dimethylhexaan; [4]

2,2,3-trimethylpentaan; [5]

2,3,4-trimethylpentaan; [6]

3,4-dimethylhexaan; [7]

2,3-dimethylhexaan; [8]

2,4-dimethylhexaan; [9]

4-methylheptaan; [10]

3-methylheptaan; [11]

2,2-dimethylhexaan; [12]

2,5-dimethylhexaan; [13]

2-methylheptaan; [14]

2,2,3,3-tetramethylbutaan; [15]

3-ethyl-2-methylpentaan; [16]

3-ethylhexaan; [17]

3-ethyl-3-methylpentaan; [18]

isooctaan [19]

C

203-892-1 [1]

208-759-1 [2]

209-207-2 [3]

209-243-9 [4]

209-266-4 [5]

209-292-6 [6]

209-504-7 [7]

209-547-1 [8]

209-649-6 [9]

209-650-1 [10]

209-660-6 [11]

209-689-4 [12]

209-745-8 [13]

209-747-9 [14]

209-855-6 [15]

210-187-2 [16]

210-621-0 [17]

213-923-0 [18]

247-861-0 [19]

111-65-9 [1]

540-84-1 [2]

560-21-4 [3]

563-16-6 [4]

564-02-3 [5]

565-75-3 [6]

583-48-2 [7]

584-94-1 [8]

589-43-5 [9]

589-53-7 [10]

589-81-1 [11]

590-73-8 [12]

592-13-2 [13]

592-27-8 [14]

594-82-1 [15]

609-26-7 [16]

619-99-8 [17]

1067-08-9 [18]

26635-64-3 [19]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

 

4

601-017-00-1

cyclohexaan

 

203-806-2

110-82-7

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-25-33-51-60-61-62

 

4

601-018-00-7

methylcyclohexaan

 

203-624-3

108-87-2

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-33-61-62

 

4

601-019-00-2

1,4-dimethylcyclohexaan

 

209-663-2

589-90-2

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-33-61-62

 

4

601-021-00-3

tolueen

 

203-625-9

108-88-3

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/20-65

Xi; R38

R67

F; Xn

R: 11-38-48/20-63-65-67

S: (2-)36/37-62

 

4

601-033-00-9

benz[a]antraceen

 

200-280-6

56-55-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

601-037-00-0

n-hexaan

 

203-777-6

110-54-3

F; R11

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/20-65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-48/20-62-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62

C ≥ 25 %: Xn, N; R38-48/20-62-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn; R38-48/20-62-52/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn; R48/20-62-52/53

2,5 % ≤ C < 5 %: R52/53

4

601-041-00-2

dibenz[a,h]antraceen

 

200-181-8

53-70-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R45-52/53

0,0025 % ≤ C < 0,01 %: R52/53

 

602-050-00-4

isodrin;

(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexachloor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaftaleen

 

207-366-2

465-73-6

T+; R26/27/28

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R26/27/28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20/21/22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

602-052-00-5

endosulfan (ISO);

1,2,3,4,7,7-hexachloor-8,9,10-trinorborn-2-een-5,6-yleendimethylsulfiet;

(1,2,3,4,7,7-hexachloor-8,9,10-trinorborn-2-een-5,6-yleendimethyl)sulfiet

 

204-079-4

115-29-7

T+; R26/28

Xn; R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-26/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

 

 

602-076-00-6

2,3,4-trichloorbut-1-een

 

219-397-9

2431-50-7

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/37/38

N; R50-53

T; N

R: 22-23-36/37/38-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-23-36/37/38-40-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-40-51/53

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-40-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R40

 

602-080-00-8

alkanen, C10-13-, chloor;

chloorparaffines, C10-13

 

287-476-5

85535-84-8

Carc. Cat. 3; R40

R66

N; R50-53

Xn; N

R: 40-66-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

 

 

603-003-00-0

propaan-1-ol;

n-propanol

 

200-746-9

71-23-8

F; R11

Xi; R41

R67

F; Xi

R: 11-41-67

S: (2-)7-16-24-26-39

 

 

603-004-00-6

butaan-1-ol;

n-butanol

 

200-751-6

71-36-3

R10

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R67

Xn

R: 10-22-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

 

 

603-022-00-4

diethylether;

ether

 

200-467-2

60-29-7

F+; R12

R19

Xn; R22

R66

R67

F+; Xn

R: 12-19-22-66-67

S: (2-)9-16-29-33

 

 

603-032-00-9

ethyleendinitraat;

ethyleenglycoldinitraat

 

211-063-0

628-96-6

E; R3

T+; R26/27/28

R33

E; T+

R: 3-26/27/28-33

S: (1/2-)27/28-33-35-36/37-45

 

 

603-037-00-6

cellulosenitraat;

nitrocellulose met meer dan 12,6 % stikstof

 

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-045-00-X

diisopropylether; [1]

dipropylether [2]

C

203-560-6 [1]

203-869-6 [2]

108-20-3 [1]

111-43-3 [2]

F; R11

R19

R66

R67

F

R: 11-19-66-67

S: (2-)9-16-29-33

 

 

603-085-00-8

bronopol (INN);

2-broom-2-nitropropaan-1,3-diol

 

200-143-0

52-51-7

Xn; R21/22

Xi; R37/38-41

N; R50

Xn; N

R: 21/22-37/38-41-50

S: (2-)26-36/37/39-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-37/38-41-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R37/38-41-50

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50

 

603-108-00-1

2-methylpropaan-1-ol;

isobutanol

 

201-148-0

78-83-1

R10

Xi; R37/38-41

R67

Xi

R: 10-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

 

 

603-117-00-0

propaan-2-ol;

isopropylalcohol;

isopropanol

 

200-661-7

67-63-0

F; R11

Xi; R36

R67

F; Xi

R: 11-36-67

S: (2-)7-16-24/25-26

 

 

603-127-00-5

butaan-2-ol; [1]

(S)-butaan-2-ol; [2]

(R)-butaan-2-ol; [3]

(±)-butaan-2-ol [4]

C

201-158-5 [1]

224-168-1 [2]

238-967-8 [3]

240-029-8 [4]

78-92-2 [1]

4221-99-2 [2]

14898-79-4 [3]

15892-23-6 [4]

R10

Xi; R36/37

R67

Xi

R: 10-36/37-67

S: (2-)7/9-13-24/25-26-46

 

 

604-005-00-4

1,4-dihydroxybenzeen;

hydrochinon;

chinol

 

204-617-8

123-31-9

Carc. Cat. 3; R40

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-40-41-43-68-50

S: (2-)26-36/37/39-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-41-43-68-50

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-41-43-68-50

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-68-50

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-68-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43-68

 

604-030-00-0

bisfenol A;

4,4'-isopropylideendifenol

 

201-245-8

80-05-7

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

R43

R52

Xn

R: 37-41-43-62-52

S: (2-)26-36/37-39-46-61

 

 

604-055-00-7

2,2'-((3,3',5,5'-tetramethyl-(1,1'-bifenyl)-4,4'-diyl)-bis(oxymethyleen))-bis-oxiraan

 

413-900-7

85954-11-6

Carc. Cat. 3; R40

R43

Xn

R: 40-43

S: (2-)22-36/37

 

 

605-010-00-4

2-furaldehyde

 

202-627-7

98-01-1

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/25

Xn; R21

Xi; R36/37/38

T

R: 21-23/25-36/37/38-40

S: (1/2-)26-36/37-45

 

 

606-001-00-8

aceton;

propaan-2-on;

propanon

 

200-662-2

67-64-1

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16-26-46

 

 

606-002-00-3

butanon;

ethylmethylketon

 

201-159-0

78-93-3

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16

 

 

606-006-00-5

pentaan-3-on;

diethylketon

 

202-490-3

96-22-0

F; R11

Xi; R37

R66

R67

F; Xi

R: 11-37-66-67

S: (2-)9-16-25-33

 

 

606-013-00-3

p-benzochinon;

chinon

 

203-405-2

106-51-4

T; R23/25

Xi; R36/37/38

N; R50

T; N

R: 23/25-36/37/38-50

S: (1/2-)26-28-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-36/37/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-36/37/38-50

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20/22-50

2,5 % ≤ C < 3 %: N; R50

 

606-030-00-6

hexaan-2-on;

methylbutylketon;

butylmethylketon;

methyl-n-butylketon

 

209-731-1

591-78-6

R10

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R67

T

R: 10-48/23-62-67

S: (1/2-)36/37-45

C ≥ 10 %: T; R48/23-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R48/20-62

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R48/20

 

606-034-00-8

metribuzine (ISO);

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-on;

4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimethylethyl)-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-on

 

244-209-7

21087-64-9

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-003-00-1

chloorazijnzuur

 

201-178-4

79-11-8

T; R23/24/25

C; R34

N; R50

T; N

R: 23/24/25-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61-63

C ≥ 25 %: T, N; R23/24/25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C; R20/21/22-34

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R20/21/22-36/37/38

3 % ≤ C < 5 %: Xn; R20/21/22

 

607-016-00-2

propylformiaat; [1]

isopropylformiaat [2]

C

203-798-0 [1]

210-901-2 [2]

110-74-7 [1]

625-55-8 [2]

F; R11

Xi; R36/37

R67

F; Xi

R: 11-36/37-67

S: (2-)9-16-24-33

 

 

607-021-00-X

methylacetaat

 

201-185-2

79-20-9

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

 

 

607-022-00-5

ethylacetaat

 

205-500-4

141-78-6

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-33

 

 

607-024-00-6

propylacetaat; [1]

isopropylacetaat [2]

C

203-686-1 [1]

203-561-1 [2]

109-60-4 [1]

108-21-4 [2]

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

 

 

607-025-00-1

n-butylacetaat

 

204-658-1

123-86-4

R10

R66

R67

R: 10-66-67

S: (2-)25

 

 

607-065-00-X

broomazijnzuur

 

201-175-8

79-08-3

T; R23/24/25

C; R35

R43

N; R50

T; C; N

R: 23/24/25-35-43-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-162-00-7

dalapon;

2,2-dichloorpropionzuur; [1]

dalapon-natrium;

natrium-2,2-dichloorpropionaat [2]

 

200-923-0 [1]

204-828-5 [2]

75-99-0 [1]

127-20-8 [2]

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-189-00-4

trimethyleendiaminetetraazijnzuur

 

400-400-9

1939-36-2

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-213-00-3

ethyl-3,3-bis(tert-pentylperoxy)butyraat

 

403-320-2

67567-23-1

E; R3

O; R7

R10

N; R51-53

E; N

R: 3-7-10-51/53

S: (2-)3/7-14-33-36/37/39-61

 

 

607-252-00-6

lambda-cyhalothrin (ISO);

Een 1:1 mengsel van: (S)-α-cyaan-3-fenoxybenzyl(Z)-(1R)-cis-3-(2-chloor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat;

(R)-α-cyaan-3-fenoxybenzyl (Z)-(1S)-cis-3-(2-chloor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat

 

415-130-7

91465-08-6

T+; R26

T; R25

Xn; R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-25-26-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R21-25-26-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50/53

0,0025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51/53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52/53

 

607-253-00-1

cyfluthrin (ISO);

α-cyaan-4-fluor-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat

 

269-855-7

68359-37-5

T+; R28

T; R23

N; R50-53

T+; N

R: 23-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R23-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R20-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R20-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

607-319-00-X

deltamethrin (ISO);

(S)-α-cyaan-3-fenoxybenzyl- (1R,3R)-3-(2,2-dibroomvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat

 

258-256-6

52918-63-5

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,000025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0000025 % ≤ C < 0,000025 %: N; R51/53

0,00000025 % ≤ C < 0,0000025 %: R52/53

 

607-422-00-X

α-cypermethrin (ISO);

een racemaat bestaande uit (R)-α-cyaan-3-fenoxybenzyl-(1S,3S)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat;

(S)-α-cyaan-3-fenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat

 

257-842-9

67375-30-8

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R37

N; R50-53

T; N

R: 25-37-48/22-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-37-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-37-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R22-48/22-50/53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

608-014-00-4

chloorthalonil (ISO);

tetrachloorisoftalonitril

 

217-588-1

1897-45-6

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26

Xi; R37-41

R43

N; R50-53

T+; N

R: 26-37-40-41-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-37-40-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-40-41-43-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-40-36-43-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-40-36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R23-40-43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

608-034-00-3

chloorfenapyr (ISO);

4-broom-2-(4-chloorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrool-3-carbonitril

 

122453-73-0

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-50/53

S: (1/2-)13-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-22-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-50/53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

608-058-00-4

esfenvaleraat (ISO);

(S)-α-cyaan-3-fenoxybenzyl-(S)-2-(4-chloorfenyl)-3-methylbutyraat

 

66230-04-4

T; R23/25

R43

N; R50-53

T; N

R: 23/25-43-50/53

S: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-43-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-43-50/53

1 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R43-50/53

0,0025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51/53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52/53

 

609-005-00-8

1,3,5-trinitrobenzeen

 

202-752-7

99-35-4

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R50-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

 

 

609-009-00-X

2,4,6-trinitrofenol;

pikrinezuur

 

201-865-9

88-89-1

E; R3

R4

T; R23/24/25

E; T

R: 3-4-23/24/25

S: (1/2-)28-35-36/37-45

 

 

609-018-00-9

2,4,6-trinitroresorcinol;

styfninezuur

 

201-436-6

82-71-3

E; R3

R4

Xn; R20/21/22

E; Xn

R: 3-4-20/21/22

S: (2-)35-36/37

 

 

609-023-00-6

dinocap (ISO);

(RS)-2,6-dinitro-4-octylfenylcrotonaten en (RS)-2,4-dinitro-6-octylfenylcrotonaten waarbij „octyl” een mengsel van 1-methylheptyl-, 1-ethylhexyl- en 1-propylpentylgroepen is

E

254-408-0

39300-45-3

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R20/22-48/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

T; N

R: 61-20/22-38-43-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R61-20/22-38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R61-38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T, N; R61-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 10 %: T, N; R61-43-50/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R61-50/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

609-046-00-1

trifluraline (ISO) (met < 0,5 ppm NPDA);

α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine (met < 0,5 ppm NPDA);

2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluormethylaniline (met < 0,5 ppm NPDA);

N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluormethylaniline (met < 0,5 ppm NPDA)

 

216-428-8

1582-09-8

Carc. Cat. 3; R40

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xn, N; R40-43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

611-067-00-6

Een mengsel van: bis(tris(2-(2-hydroxy(1-methyl)ethoxy)ethyl)ammonium)-7-anilino-4-hydroxy-3-(2-methoxy-5-methyl-4-(4-sulfonatofenylazo)fenylazo)naftaleen-2-sulfonaat;

bis(tris(2-(2-hydroxy(2-methyl)ethoxy)ethyl)ammonium)-7-anilino-4-hydroxy-3-(2-methoxy-5-methyl-4-(4-sulfonatofenylazo)fenylazo)naftaleen-2-sulfonaat

 

406-910-8

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-61

 

 

611-130-00-8

Tetraammonium-2-[6-[7-(2-carboxylatofenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naftylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzoaat

 

418-520-5

183130-96-3

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

612-017-00-6

N-methyl-N-2,4,6-tetranitroaniline;

tetryl

 

207-531-9

479-45-8

E; R3

T; R23/24/25

R33

E; T

R: 3-23/24/25-33

S: (1/2-)35-36/37-45-63

 

 

612-018-00-1

bis(2,4,6-trinitrofenyl)amine;

hexyl

 

205-037-8

131-73-7

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R51-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)27/28-35-36/37-45-61-63

 

 

612-019-00-7

dipicrylamine, ammoniumzout

 

220-639-0

2844-92-0

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R51-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)27/28-36/37-45-61-63

 

 

612-034-00-9

2-amino-4,6-dinitrofenol;

pikraminezuur

 

202-544-6

96-91-3

E; R2

Xn; R20/21/22

R52-53

E; Xn

R: 2-20/21/22-52/53

S: (2-)35-36/37-46-61

 

 

612-057-00-4

piperazine;

[vast]

 

203-808-3

110-85-0

Repr. Cat. 3; R62-63

C; R34

R42/43

Xn; C

R: 34-42/43-62-63

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

 

 

612-083-00-6

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

E

200-730-1

70-25-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R20

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-20-36/38-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-20-36/38-51/53

20 % ≤ C < 25 %: T; R45-36/38-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T; R45-52/53

0,01 % ≤ C < 2,5 %: T; R45

 

612-094-00-6

4-(2-chloor-4-trifluormethyl)fenoxy-2-fluoranilinehydrochloride

 

402-190-4

113674-95-6

T; R48/25

Xn; R22-48/20

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-41-43-48/20-48/25-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-098-00-8

nitrosodipropylamine

E

210-698-0

621-64-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 45-22-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-22-51/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T; R45-52/53

0,001 % ≤ C < 2,5 %: T; R45

 

612-122-00-7

hydroxylamine ...%

[> 55 % als waterige oplossing]

B

232-259-2

7803-49-8

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R37/38-41

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 2-21/22-37/38-40-41-43-48/22-50

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

612-123-00-2

hydroxylammoniumchloride;

hydroxylaminehydrochloride; [1]

bis(hydroxylammonium)sulfaat;

hydroxylaminesulfaat (2:1) [2]

 

226-798-2 [1]

233-118-8 [2]

5470-11-1 [1]

10039-54-0 [2]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-003-00-2

1,2,3,4-tetranitrocarbazool

 

6202-15-9

E; R2

Xn; R20/21/22

E; Xn

R: 2-20/21/22

S: (2-)35-36/37

 

 

613-010-00-0

ametryn (ISO);

2-ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine

 

212-634-7

834-12-8

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)36-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-030-00-X

trocloseenkalium; [1]

trocloseennatrium [2]

T

218-828-8 [1]

220-767-7 [2]

2244-21-5 [1]

2893-78-9 [2]

E; R2

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37

R31

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-8-22-31-36/37-50/53

S: (2-)8-26-41-45-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-31-36/37-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-31-36/37-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: R52/53

 

613-044-00-6

captan (ISO);

1,2,3,6-tetrahydro-N-(trichloormethylthio)ftalimide

 

205-087-0

133-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 23-40-41-43-50

S: (1/2-)26-29-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-40-41-43-50

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-40-41-43-50

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-36-40-43-50

3 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R20-40-43-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R40-43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43

 

613-045-00-1

folpet (ISO);

N-(trichloormethylthio)ftalimide

 

205-088-6

133-07-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50

Xn; N

R: 20-36-40-43-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-40-43-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-40-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R40-43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43

 

613-060-00-3

resmethrin (ISO);

5-benzyl-3-furylmethyl-(±)-cistrans-chrysanthemaat

 

233-940-7

10453-86-8

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-120-00-9

bioresmethrin (ISO);

(5-benzylfur-3-yl)methyl (1R)-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropaancarboxylaat

 

249-014-0

28434-01-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-139-00-2

Metsulfuron-methyl (ISO);

2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) benzoëzuur

 

74223-64-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-163-00-3

azimsulfuron (ISO);

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazool-5-yl)pyrazool-5-ylsulfonyl]ureum

 

120162-55-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-164-00-9

flufenacet (ISO);

N-(4-fluorfenyl)-N-isopropyl-2-(5-trifluormethyl-[1.3.4]thiadiazool-2-yloxy)acetamide

 

142459-58-3

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)13-24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-165-00-4

flupyrsulfuron-methylnatrium (ISO);

methyl-2-[[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-6-trifluormethyl]nicotinaat, mononatriumzout

 

144740-54-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-166-00-X

flumioxazine (ISO);

N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-een-1,2-dicarboxamide

 

103361-09-7

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R61-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-169-00-6

9-vinylcarbazool

 

216-055-0

1484-13-5

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-38-43-68-50/53

S: (2-)22-23-36/37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-38-43-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-43-68-50/53

1 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-68-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-174-00-3

tetraconazool (ISO);

(±)-2-(2,4-dichloorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluorethylether

 

407-760-6

112281-77-3

Xn; R20/22

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-51/53

S: (2-)36-61

 

 

613-203-00-X

Pyraflufen-ethyl (ISO);

2-chloor-5-(4-chloor-5-difluormethoxy-1-methylpyrazool-3-yl)-4-fluorfenoxyazijnzuur, ethylester; [1]

pyraflufen (ISO);

2-chloor-5-(4-chloor-5-difluormethoxy-1-methylpyrazool-3-yl)-4-fluorfenoxyazijnzuur [2]

 

[1]

[2]

129630-19-9 [1]

129630-17-7 [2]

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-204-00-5

oxadiargyl (ISO);

3-[2,4-dichloor-5-(2-propynyloxy)fenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazool-2(3H)-on;

5-tert-butyl-3-[2,4-dichloor-5-(prop-2-ynyloxy)fenyl]-1,3,4-oxadiazool-2(3H)-on

 

254-637-6

39807-15-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-63-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R63-50/53

0,025 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

614-005-00-6

colchicine

E

200-598-5

64-86-8

Muta. Cat. 2; R46

T+; R28

T+

R: 46-28

S: 53-45

 

 

615-005-00-9

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat;

difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat; [1]

2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat;

difenylmethaan-2,2'-diisocyanaat; [2]

o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanaat;

difenylmethaan-2,4'-diisocyanaat; [3]

methyleendifenyldiisocyanaat [4]

C

202-966-0 [1]

219-799-4 [2]

227-534-9 [3]

247-714-0 [4]

101-68-8 [1]

2536-05-2 [2]

5873-54-1 [3]

26447-40-5 [4]

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20-48/20

Xi; R36/37/38

R42/43

Xn

R: 20-36/37/38-40-42/43-48/20

S: (1/2-)23-36/37-45

C ≥ 25 %: Xn; R20-36/37/38-40-42/43-48/20

10 % ≤ C < 25 %: Xn; R36/37/38-40-42/43-48/20

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/37/38-40-42/43

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R40-42/43

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R42

2

615-022-00-1

methyl-3-isocyanatosulfonyl-2-thiofeencarboxylaat

 

410-550-7

79277-18-2

R14

Xn; R48/22

R42/43

Xn

R: 14-42/43-48/22

S: (2-)22-30-35-36/37-45

 

 

616-006-00-7

dichlofluanide (ISO);

N-dichloorfluormethylthio-N′,N′-dimethyl-N-fenylsulfamide

 

214-118-7

1085-98-9

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50

Xn; N

R: 20-36-43-50

S: (2-)24-37-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R36-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

616-009-00-3

propanil (ISO);

3',4'-dichloorpropionanilide

 

211-914-6

709-98-8

Xn; R22

N; R50

Xn; N

R: 22-50

S: (2-)22-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50

 

617-008-00-0

dibenzoylperoxide;

benzoylperoxide

 

202-327-6

94-36-0

E; R3

O; R7

Xi; R36

R43

E; Xi

R: 3-7-36-43

S: (2-)3/7-14-36/37/39

 

 

617-010-00-1

1-hydroperoxycyclohexyl-1-hydroxycyclohexylperoxide; [1]

1,1'-dioxybiscyclohexaan-1-ol; [2]

cyclohexylideenhydroperoxide; [3]

cyclohexanon, peroxide [4]

C

201-091-1 [1]

219-306-2 [2]

220-279-4 [3]

235-527-7 [4]

78-18-2 [1]

2407-94-5 [2]

2699-11-8 [3]

12262-58-7 [4]

E; R3

O; R7

C; R34

Xn; R22

E; C

R: 3-7-22-34

S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R22-34

10 % ≤ C < 25 %: C; R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38

 

648-002-00-6

Teeroliën, bruinkool;

Lichte olie;

[Het destillaat van bruinkoolteer, met een kooktraject van ongeveer 80 oC tot 250 oC. Bestaat voornamelijk uit alifatische en aromatische koolwaterstoffen en monobasische fenolen.]

H J

302-674-4

94114-40-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-003-00-1

Benzolvoorloop (kool);

Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie;

[Het destillaat van lichte olie uit de cokesoven met een destillatietraject beneden ongeveer 100 oC. Bestaat voornamelijk uit C4 tot C6 alifatische koolwaterstoffen.]

H J

266-023-5

65996-88-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-004-00-7

Destillaten (koolteer), benzolfractie, rijk aan benzeen, tolueen en xyleen;

Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie;

[Een residu dat afkomstig is uit de destillatie van ruwe benzol om benzolvoorfracties te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit benzeen, tolueen en xylenen, met een kooktraject van ongeveer 75 oC tot 200 oC.]

H J

309-984-9

101896-26-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-005-00-2

Aromatische koolwaterstoffen, C6-10, rijk aan C8;

Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie

H J

292-697-5

90989-41-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-006-00-8

Oplosmiddelnafta (kool), licht;

Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie

H J

287-498-5

85536-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-007-00-3

Oplosmiddelnafta (kool), xyleen-styreenfractie; herdestillaat,

Lichte olie, middenfractie

H J

287-502-5

85536-20-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-008-00-9

Oplosmiddelnafta (kool), cumaroon -styreen bevattend;

Lichte olie, herdestillaat, middenfractie

H J

287-500-4

85536-19-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-009-00-4

Nafta (kool), destillatieresiduen;

Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie;

[Het residu dat resteert uit de destillatie van herwonnen nafta. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en condensatieproducten van indeen en styreen.]

H J

292-636-2

90641-12-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-010-00-X

Aromatische koolwaterstoffen, C8-;

Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie

H J

292-694-9

90989-38-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-012-00-0

Aromatische koolwaterstoffen, C8-9, bijproduct koolwaterstofharspolymerisatie;

Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de verdamping onder vacuüm van oplosmiddel uit gepolymeriseerde koolwaterstofhars. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C8 en C9, met een kooktraject van ongeveer 120 oC tot 215 oC.]

H J

295-281-1

91995-20-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-013-00-6

Aromatische koolwaterstoffen, C9-12, benzeendestillatie;

Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie

H J

295-551-9

92062-36-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-014-00-1

Extractieresiduen (kool), benzolfractie alkalisch, zuurextract;

Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie;

[Het herdestillaat dat afkomstig is uit het destillaat, ontdaan van teerzuren en teerbasen, uit bitumineuze hoge-temperatuur-koolteer en dat een kooktraject heeft van ongeveer 90 oC tot 160 oC. Bestaat voornamelijk uit benzeen, tolueen en xylenen.]

H J

295-323-9

91995-61-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-015-00-7

Extractieresiduen (koolteer), benzolfractie alkalisch, zuurextract;

Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de herdestillatie van het destillaat van hoge-temperatuur-koolteer (teerzuur- en teerbase-vrij). Bestaat voornamelijk uit ongesubstitueerde en gesubstitueerde monocyclische aromatische koolwaterstoffen met een kooktraject van 85 oC tot 195 oC.]

H J

309-868-8

101316-63-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-016-00-2

Extractieresiduen (kool), benzolfractie zuur;

Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie;

[Een zuur bezinksel dat als bijproduct gevormd wordt bij de zuivering met zwavelzuur van ruwe hoge-temperatuur-kool. Bestaat voornamelijk uit zwavelzuur en organische verbindingen.]

H J

298-725-2

93821-38-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-017-00-8

Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, destillatietopproducten;

Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie;

[De eerste fractie uit de destillatie van voorfractioneringsbodemfracties, rijk aan aromatische koolwaterstoffen, cumaroon, naftaleen en indeen, of gewassen fenololie. Kookt grotendeels beneden 145 oC. Bestaat voornamelijk uit alifatische en aromatische C7 en C8-koolwaterstoffen.]

H J

292-625-2

90641-02-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-018-00-3

Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, zuurextract, indeenfractie;

Lichte olie, extractieresidu, middenfractie

H J

309-867-2

101316-62-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-019-00-9

Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, indeennaftafractie;

Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie;

[Het destillaat van voorfractioneringsbodemfracties, rijk aan aromatische koolwaterstoffen, cumaroon, naftaleen en indeen, of gewassen fenololiën met een kooktraject van ongeveer 155 oC tot 180 oC. Bestaat voornamelijk uit indeen, indaan en trimethylbenzenen.]

H J

292-626-8

90641-03-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-020-00-4

Solventnafta (kool);

Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie;

[Het destillaat dat wordt verkregen uit het alkalische extractieresidu van hoge-temperatuur-koolteer, lichte olie uit de cokesoven of koolteerolie, met een destillatietraject van ongeveer 130 oC tot 210 oC. Bestaat voornamelijk uit indeen en andere polycyclische ringsystemen die één aromatische ring bevatten. Kan fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen bevatten.]

H J

266-013-0

65996-79-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-021-00-X

Destillaten (koolteer), lichte oliën, neutrale fractie; Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie;

[Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit alkylgesubstitueerde monocyclische aromatische koolwaterstoffen met een kooktraject van ongeveer 135 oC tot 210 oC. Kan bovendien onverzadigde koolwaterstoffen zoals indeen en cumaroon bevatten.]

H J

309-971-8

101794-90-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-022-00-5

Destillaten (koolteer), lichte oliën, zuurextracten; Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie;

[Deze olie is een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen, voornamelijk indeen, naftaleen, cumaroon, fenol en o-, m- en p-kresol, met een kooktraject van 140 oC tot 215 oC.]

H J

292-609-5

90640-87-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-023-00-0

Destillaten (koolteer), lichte oliën; Fenololie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van koolteer. Bestaat uit aromatische en andere koolwaterstoffen, fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 150 oC tot 210 oC.]

H J

283-483-2

84650-03-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-024-00-6

Teeroliën, kool;

Fenololie;

[Het destillaat van hoge-temperatuur-koolteer, met een destillatietraject van ongeveer 130 oC tot 250 oC. Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylnaftalenen, fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen.]

H J

266-016-7

65996-82-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-026-00-7

Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, zuurextract;

Fenololie, extractieresidu;

[De olie die wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen om de geringe hoeveelheden basische verbindingen (teerbasen) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit indeen, indaan en alkylbenzenen.]

H J

292-624-7

90641-01-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-027-00-2

Extractieresiduen (kool), teerolie alkalisch;

Fenololie, extractieresidu;

[Het residu dat wordt verkregen uit koolteerolie door alkalisch te wassen, bijvoorbeeld met verdund natriumhydroxide, na de verwijdering van ruwe koolteerzuren. Bestaat voornamelijk uit naftalenen en aromatische stikstofbasen.]

H J

266-021-4

65996-87-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-028-00-8

Extractieoliën (kool), lichte olie;

Zuurextract;

[Het waterige extract dat wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen. Bestaat voornamelijk uit zure zouten van verschillende aromatische stikstofbasen zoals pyridine en chinoline en alkylderivaten daarvan.]

H J

292-622-6

90640-99-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-029-00-3

Pyridine, alkylderivaten;

Ruwe teerbasen;

[De complexe verzameling polygealkyleerde pyridinen, verkregen uit de destillatie van koolteer of als hoogkokend destillaat (boven ongeveer 150 oC) uit de reactie van ammoniak met aceetaldehyde, formaldehyde of paraformaldehyde.]

H J

269-929-9

68391-11-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-030-00-9

Teerbasen, kool, picolinefractie;

Gedestilleerde teerbasen;

[Pyridinebasen met een kooktraject van ongeveer 125 oC tot 160 oC die worden verkregen door destillatie van geneutraliseerd zuurextract van de basebevattende teerfractie die wordt verkregen door de destillatie van bitumineuze koolteer. Bestaat voornamelijk uit lutidinen en picolinen.]

H J

295-548-2

92062-33-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-031-00-4

Teerbasen, kool, lutidinefractie;

Gedestilleerde teerbasen

H J

293-766-2

91082-52-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-032-00-X

Extractieoliën (kool), teerbase, collidinefractie;

Gedestilleerde teerbasen;

[Het extract dat wordt gevormd door de zure extractie van basen uit aromatische oliën die afkomstig zijn uit ruwe koolteer, neutralisatie alsmede destillatie van de basen. Bestaat voornamelijk uit collidinen, aniline, toluïdinen, lutidinen en xylidinen.]

H J

273-077-3

68937-63-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-033-00-5

Teerbasen, kool, collidinefractie;

Gedestilleerde teerbasen;

[De destillatiefractie met een kooktraject van ongeveer 181 oC tot 186 oC die afkomstig is uit de ruwe basen die worden verkregen uit de geneutraliseerde zuurgeëxtraheerde basebevattende teerfracties die worden gevormd door de destillatie van bitumineuze koolteer. Bevat voornamelijk aniline en collidinen.]

H J

295-543-5

92062-28-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-034-00-0

Teerbasen, kool, anilinefractie;

Gedestilleerde teerbasen;

[De destillatiefractie met een kooktraject van ongeveer 180 oC tot 200 oC die afkomstig is uit de ruwe basen die worden verkregen door de verwijdering van fenolen en basen uit de gefenoliseerde olie die afkomstig is uit de destillatie van koolteer. Bevat voornamelijk aniline, collidinen, lutidinen en toluïdinen.]

H J

295-541-4

92062-27-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-035-00-6

Teerbasen, kool, toluïdinefractie;

Gedestilleerde teerbasen

H J

293-767-8

91082-53-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-036-00-1

Destillaten (aardolie), pyrolyseolie uit de alkeen-alkynproductie, gemengd met hoge-temperatuur-koolteer, indeenfractie;

Geherdestilleerde fracties;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een herdestillaat uit de fractionele destillatie van bitumineuze hoge-temperatuur-koolteer en residuoliën die zijn verkregen bij de pyrolytische productie van alkenen en alkynen uit aardolieproducten of aardgas. Bestaat voornamelijk uit indeen en heeft een kooktraject van ongeveer 160 oC tot 190 oC.]

H J

295-292-1

91995-31-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-037-00-7

Destillaten (kool), residuele pyrolyseoliën uit koolteer, naftaleenoliën;

Geherdestilleerde fracties;

[Het herdestillaat dat wordt verkregen uit de fractionele destillatie van bitumineuze hoge-temperatuur-koolteer en residuele pyrolyseoliën, met een kooktraject van ongeveer 190 oC tot 270 oC. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromaten.]

H J

295-295-8

91995-35-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-038-00-2

Extractieoliën (kool), residuele pyrolyseoliën uit koolteer, naftaleenolie, herdestillaat;

Geherdestilleerde fracties;

[Het herdestillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van, van basen en fenolen ontdane, methylnaftaleenolie die wordt verkregen uit bitumineuze hoge-temperatuur-koolteer en residuele pyrolyseoliën, met een kooktraject van ongeveer 220 oC tot 230 oC. Bestaat voornamelijk uit ongesubstitueerde en gesubstitueerde bicyclische aromatische koolwaterstoffen.]

H J

295-329-1

91995-66-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-039-00-8

Extractie-oliën (kool), koolteer en pyrolyse-residuoliën, naftaleenoliën;

Geherdestilleerde fracties;

[Een neutrale olie, die wordt verkregen door het van basen en fenolen ontdoen van de olie afkomstig uit de destillatie van hoge-temperatuur-teer en pyrolyse-residuoliën, met een kooktraject van 225 oC tot 255 oC. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische koolwaterstoffen.]

H J

310-170-0

122070-79-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-040-00-3

Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyse-residuoliën, naftaleenolie, destillatieresiduen;

Geherdestilleerde fracties;

[Residu van de destillatie van, van fenolen en basen ontdane, methylnaftaleenolie (afkomstig uit bitumineuze koolteer en pyrolyse-residuoliën) met een kooktraject van 240 oC tot 260 oC. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.]

H J

310-171-6

122070-80-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-043-00-X

Creosootolie, acenafteenfractie, acenafteenvrij;

Wasolie, herdestillaat;

[De olie die resteert na verwijdering door een kristallisatieproces van acenafteen uit acenafteenolie afkomstig uit koolteer. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]

H M

292-606-9

90640-85-0

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-080-00-1

Residuen (koolteer), creosootolie-destillatie;

Wasolie, herdestillaat;

[Het residu van de fractionele destillatie van wasolie, met een kooktraject van ongeveer 270 oC tot 330 oC. Bestaat voornamelijk uit bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.]

H M

295-506-3

92061-93-3

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-084-00-3

Destillaten (kool), lichte olie uit de cokesoven, naftaleenfractie;

Naftaleenolie;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit voorfractionering (continue destillatie) van lichte olie uit de cokesoven. Bestaat voornamelijk uit naftaleen, cumaroon en indeen en kookt boven 148 oC.]

HJM

285-076-5

85029-51-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-085-00-9

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën;

Naftaleenolie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat voornamelijk uit aromatische en andere koolwaterstoffen, fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 200 oC tot 250 oC.]

HJM

283-484-8

84650-04-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-086-00-4

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, naftaleenarm;

Naftaleenolie, herdestillaat;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylnaftalenen en fenolverbindingen.]

HJM

284-898-1

84989-09-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-087-00-X

Destillatie (koolteer), moederloog uit naftaleenoliekristallisatie;

Naftaleenolie, herdestillaat;

[Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen als een filtraat uit de kristallisatie van de naftaleenfractie uit koolteer, met een kooktraject van ongeveer 200 oC tot 230 oC. Bevat voornamelijk naftaleen, thionafteen en alkylnaftalenen.]

HJM

295-310-8

91995-49-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-088-00-5

Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch;

Naftaleenolie, extractieresidu;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen bij het alkalisch wassen van naftaleenolie om fenolverbindingen (teerzuren) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]

HJM

310-166-9

121620-47-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-089-00-0

Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch, naftaleenarm;

Naftaleenolie, extractieresidu;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die resteert na de verwijdering van naftaleen, door middel van een kristallisatieproces, uit met alkali gewassen naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]

HJM

310-167-4

121620-48-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-090-00-6

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, naftaleenvrij, alkalische extracten;

Naftaleenolie, extractieresidu;

[De olie die resteert na de verwijdering van fenolverbindingen (teerzuren) uit afgegoten naftaleenolie door met alkali te wassen. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]

HJM

292-612-1

90640-90-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-091-00-1

Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch, destillatietopproducten;

Naftaleenolie, extractieresidu;

[Het destillaat van met alkali gewassen naftaleenolie met een kooktraject van ongeveer 180 oC tot 220 oC. Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylbenzenen, indeen en indaan.]

HJM

292-627-3

90641-04-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-092-00-7

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, methylnaftaleenfractie;

Methylnaftaleenolie;

[Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen en heeft een kooktraject van ongeveer 225 oC tot 255 oC.]

HJM

309-985-4

101896-27-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-093-00-2

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, indool-methylnaftaleenfractie;

Methylnaftaleenolie;

[Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit indool en methylnaftaleen en heeft een kooktraject van ongeveer 235 oC tot 255 oC.]

HJM

309-972-3

101794-91-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-094-00-8

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, zuurextracten;

Methylnaftaleenolie, extractieresidu;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het van basen ontdoen van de methylnaftaleenfractie die wordt verkregen uit de destillatie van koolteer en die een kooktraject heeft van ongeveer 230 oC tot 255 oC. Bevat voornamelijk 1(2)-methylnaftaleen, naftaleen, dimethylnaftaleen en bifenyl.]

HJM

295-309-2

91995-48-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-095-00-3

Extractieresiduen (kool), naftaleenolie alkalisch, destillatieresiduen;

Methylnaftaleenolie, extractieresidu;

[Het residu dat afkomstig is uit de destillatie van met alkali gewassen naftaleenolie, met een destillatietraject van ongeveer 220 oC tot 300 oC. Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylnaftalenen en aromatische stikstofbasen.]

HJM

292-628-9

90641-05-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-096-00-9

Extractieoliën (kool), zuur, vrij van teerbasen;

Methylnaftaleenolie, extractieresidu;

[De extractieolie met een kooktraject van ongeveer 220 oC tot 265 oC uit alkalisch koolteerextractieresidu, geproduceerd door na destillatie te wassen met zuur, zoals verdund zwavelzuur, om teerbasen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit primaire alkylnaftalenen.]

HJM

284-901-6

84989-12-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-097-00-4

Destillaten (koolteer), benzolfractie, destillatieresiduen;

Wasolie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de destillatie van ruwe benzol (hoge-temperatuur-koolteer). Kan een vloeistof zijn, met een destillatietraject van ongeveer 150 oC tot 300 oC, of een vaste of halfvaste stof met een smeltpunt tot 70 oC. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]

HJM

310-165-3

121620-46-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-098-00-X

Creosootolie, acenafteenfractie;

Wasolie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 240 oC tot 280 oC. Bestaat voornamelijk uit acenafteen, naftaleen en alkylnaftaleen.]

H M

292-605-3

90640-84-9

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-099-00-5

Creosootolie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen en kan aanzienlijke hoeveelheden teerzuren en teerbasen bevatten. Het destillatietraject ligt ongeveer tussen 200 oC en 325 oC.]

H M

263-047-8

61789-28-4

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-100-00-9

Creosootolie, hoogkokend destillaat;

Wasolie;

[De hoogkokende destillatiefractie die wordt verkregen door bitumineuze kool bij hoge temperatuur te fenoliseren, en die verder wordt gezuiverd om een overmaat kristallijne zouten te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit creosootolie waaruit enkele normale polycyclische aromatische zouten, bestanddelen van koolteerdestillaten, zijn verwijderd. Kristalvrij bij ongeveer 5 oC.]

H M

274-565-9

70321-79-8

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-102-00-X

Extractieresiduen (kool), creosootolie, zure;

Wasolie, extractieresidu;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de van basen ontdane destillatiefractie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 250 oC tot 280 oC. Bestaat voornamelijk uit bifenyl en isomere difenylnaftalenen.]

H M

310-189-4

122384-77-4

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-103-00-5

antraceenolie, antraceenpasta;

Antraceenolie, fractie;

[De antraceenrijke vaste stof die wordt verkregen door de kristallisatie en centrifugatie van antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit antraceen, carbazool en fenantreen.]

HJM

292-603-2

90640-81-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-104-00-0

antraceenolie, antraceenarm;

Antraceenolie, fractie;

[De olie die resteert na de verwijdering, door middel van een kristallisatieproces, van een antraceenrijke vaste stof (antraceenpasta) uit antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit aromatische verbindingen met twee, drie of vier ringen.]

HJM

292-604-8

90640-82-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-105-00-6

residuen (koolteer), antraceenolie, destillatie-;

Antraceenolie, fractie;

[Het residu van de fractionele destillatie van ongezuiverd antraceen, met een kooktraject van ongeveer 340 oC tot 400 oC. Bestaat voornamelijk uit tri- en polycyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.]

HJM

295-505-8

92061-92-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-106-00-1

antraceenolie, antraceenpasta, antraceenfractie;

Antraceenolie, fractie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hoge-temperatuur-teer, met een kooktraject van ongeveer 330 oC tot 350 oC. Bevat hoofdzakelijk antraceen, carbazool en fenantreen.]

HJM

295-275-9

91995-15-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-107-00-7

antraceenolie, antraceenpasta, carbazoolfractie;

Antraceenolie, fractie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hoge-temperatuur-teer, met een kooktraject van ongeveer 350 oC tot 360 oC. Bevat hoofdzakelijk antraceen, carbazool en fenantreen.]

HJM

295-276-4

91995-16-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-108-00-2

antraceenolie, antraceenpasta, lichte destillatiefracties;

Antraceenolie, fractie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hoge-temperatuur-teer, met een kooktraject van ongeveer 290 oC tot 340 oC. Bevat hoofdzakelijk tricyclische aromaten en dihydroderivaten daarvan.]

HJM

295-278-5

91995-17-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-109-00-8

Teeroliën, kool, lage temperatuur;

Teerolie, hoogkokend;

[Een destillaat uit lage-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen, met een kooktraject van ongeveer 160 oC tot 340 oC.]

HJM

309-889-2

101316-87-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-110-00-3

Extractieresiduen (kool), lage-temperatuur-koolteer, alkalische;

[Het residu van lage-temperatuur-koolteeroliën na wassen met alkali, bijvoorbeeld met verdund natriumhydroxide, om ruwe koolteerzuren te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen.]

HJM

310-191-5

122384-78-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-111-00-9

fenolen, ammoniakprocesvochtextract;

Alkalisch extract;

[De verzameling fenolen die met isobutylacetaat worden geëxtraheerd uit het ammoniakprocesvocht dat wordt gecondenseerd uit het gas dat ontstaat bij de destructieve lage-temperatuur-destillatie (minder dan 700 oC) van kool. Bestaat voornamelijk uit een mengsel van een- en tweewaardige fenolen.]

HJM

284-881-9

84988-93-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-112-00-4

Destillaten (koolteer), lichte oliën, alkalische extracten;

Alkalisch extract;

[Het waterig extract uit fenololie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals verdund natriumhydroxide. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen.]

HJM

292-610-0

90640-88-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-113-00-X

Extracten, koolteerolie, alkalische;

Alkalisch extract;

[Het extract van koolteerolie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals verdund natriumhydroxide. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen.]

HJM

266-017-2

65996-83-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-114-00-5

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, alkalische extracten;

Alkalisch extract;

[Het waterig extract uit naftaleenolie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals verdund natriumhydroxide. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen.]

HJM

292-611-6

90640-89-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-115-00-0

Extractieresiduen (kool), teerolie alkalisch, gecarboneerd, met ongebluste kalk behandeld;

Ruwe fenolen;

[Het product dat wordt verkregen door de behandeling van een alkalisch extract van koolteerolie met CO2 en CaO. Bestaat voornamelijk uit CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 en andere organische en anorganische verontreinigingen.]

HJM

292-629-4

90641-06-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-116-00-6

Teerzuren, kool, ruw;

Ruwe fenolen;

[Het reactieproduct verkregen door het neutraliseren van een alkalisch extract van koolteerolie met een zure oplossing, zoals verdund zwavelzuur of gasvormig kooldioxide, om vrije zuren te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit teerzuren, zoals fenol, kresol en xylenolen.]

HJM

266-019-3

65996-85-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-117-00-1

Teerzuren, bruinkool, ruw;

Ruwe fenolen;

[Een aangezuurd alkalisch extract van bruinkoolteerdestillaat. Bestaat voornamelijk uit fenol en fenolhomologen.]

HJM

309-888-7

101316-86-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-118-00-7

Teerzuren, bruinkoolvergassing;

Ruwe fenolen;

[Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen uit de bruinkoolvergassing. Bestaat voornamelijk uit C6-10-hydroxyaromaatfenolen en homologen daarvan.]

HJM

295-536-7

92062-22-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-119-00-2

Teerzuren, destillatieresiduen;

Gedestilleerde fenolen;

[Het residu van de destillatie van ruwe fenol uit kool. Bestaat voornamelijk uit fenolen, overwegend C8 tot en met C10, met een verwekingstraject van 60 oC tot 80 oC.]

HJM

306-251-5

96690-55-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-120-00-8

Teerzuren, methylfenolfractie;

Gedestilleerde fenolen;

[De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-methylfenol, die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer.]

HJM

284-892-9

84989-04-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-121-00-3

Teerzuren, polyalkylfenolfractie;

Gedestilleerde fenolen;

[De teerzuurfractie die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer, met een kooktraject van ongeveer 225 oC tot 320 oC. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen.]

HJM

284-893-4

84989-05-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-122-00-9

Teerzuren, xylenolfractie;

Gedestilleerde fenolen;

[De teerzuurfractie, rijk aan 2,4- en 2,5-dimethylfenol, die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer.]

HJM

284-895-5

84989-06-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-123-00-4

Teerzuren, ethylfenolfractie;

Gedestilleerde fenolen;

[De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-ethylfenol, die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur koolteer.]

HJM

284-891-3

84989-03-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-124-00-X

Teerzuren, 3,5-xylenolfractie;

Gedestilleerde fenolen;

[De teerzuurfractie, rijk aan 3,5-dimethylfenol, die wordt verkregen door destillatie van teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer.]

HJM

284-896-0

84989-07-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-125-00-5

Teerzuren, residuen, destillaten, voorloop;

Gedestilleerde fenolen;

[Het residu van de destillatie van lichte fenololie op het kooktraject van 235 oC tot 355 oC.]

HJM

270-713-1

68477-23-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-126-00-0

Teerzuren, kresylhoudend, residuen;

Gedestilleerde fenolen;

[Het residu van teerzuren, afkomstig uit ruwe kool, na verwijdering van fenol, kresolen en xylenolen en fenolen met een hoger kookpunt. Een zwarte vaste stof met een smeltpunt van ongeveer 80 oC. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen, harsgommen en anorganische zouten.]

HJM

271-418-0

68555-24-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-127-00-6

Fenolen, C9-11-;

Gedestilleerde fenolen

HJM

293-435-2

91079-47-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-128-00-1

Teerzuren, kresylhoudend;

Gedestilleerde fenolen;

[Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen uit bruinkool, met een kooktraject van ongeveer 200 oC tot 230 oC. Bestaat voornamelijk uit fenolen en pyridinebasen.]

HJM

295-540-9

92062-26-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-129-00-7

Teerzuren, bruinkool, C2-alkylfenolfractie;

Gedestilleerde fenolen;

[Het destillaat van de aanzuring van met alkali gewassen bruinkoolteerdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 200 oC tot 230 oC. Bestaat voornamelijk uit m- en p-ethylfenol, alsmede kresolen en xylenolen.]

HJM

302-662-9

94114-29-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-130-00-2

Extract-oliën (kool), naftaleenoliën;

Zuur extract;

[Het waterige extract dat wordt verkregen door wassen met zuur van alkalisch gewassen naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit zure zouten van uiteenlopende aromatische stikstofbasen, met inbegrip van pyridine, chinoline en alkylderivaten daarvan.]

HJM

292-623-1

90641-00-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-131-00-8

Teerbasen, chinolinederivaten;

Gedestilleerde teerbasen

HJM

271-020-7

68513-87-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-132-00-3

Teerbasen, kool, fractie van chinolinederivaten;

Gedestilleerde teerbasen

HJM

274-560-1

70321-67-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-133-00-9

Teerbasen, kool, destillatieresiduen;

Gedestilleerde teerbasen;

[Het destillatieresidu dat achterblijft na de destillatie van de geneutraliseerde met zuur geëxtraheerde basehoudende teerfracties die worden verkregen door de destillatie van koolteer. Bevat voornamelijk aniline, collidinen, chinoline, chinolinederivaten en toluïdinen.]

HJM

295-544-0

92062-29-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-134-00-4

Koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polyethyleen en polypropyleen, gepyrolyseerd, lichte oliefractie;

Thermisch behandelde producten;

[De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van een mengsel van polyethyleen en polypropyleen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 oC tot 120 oC.]

HJM

309-745-9

100801-63-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-135-00-X

Koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polyethyleen, gepyrolyseerd, lichte oliefractie;

Thermisch behandelde producten;

[De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polyethyleen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 oC tot 120 oC.]

HJM

309-748-5

100801-65-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-136-00-5

Koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polystyreen, gepyrolyseerd, lichte oliefractie;

Thermisch behandelde producten;

[De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polystyreen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 oC tot 210 oC.]

HJM

309-749-0

100801-66-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-137-00-0

Extractieresiduen (kool), teerolie, alkalische, naftaleendestillatieresiduen;

Naftaleenolie, extractieresidu;

[Het residu dat wordt verkregen uit chemische olie die is geëxtraheerd na verwijdering van naftaleen door destillatie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen met twee tot vier gecondenseerde ringen en aromatische stikstofbasen.]

HJM

277-567-8

73665-18-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-138-00-6

Creosootolie, laagkokend destillaat;

Wasolie;

[De laagkokende destillatiefractie die wordt verkregen door bitumineuze kool bij hoge temperatuur te verkooksen, en die verder wordt gezuiverd om een overmaat kristallijne zouten te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit creosootolie waaruit enkele normale polycyclische aromatische zouten, bestanddelen van koolteerdestillaten, zijn verwijderd. Kristalvrij bij ongeveer 38 oC.]

H M

274-566-4

70321-80-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-139-00-1

Teerzuren, kresyl-, natriumzouten, loogoplossingen;

Alkalisch extract

HJM

272-361-4

68815-21-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-140-00-7

Extractieoliën (kool), teerbasen;

Zuurextract;

[Het extract uit het alkalisch extractieresidu van koolteerolie dat wordt verkregen door te wassen met zuur, zoals verdund zwavelzuur, na destillatie om naftaleen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit de zure zouten van verschillende aromatische stikstofbasen zoals pyridine en chinoline en alkylderivaten daarvan.]

HJM

266-020-9

65996-86-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-141-00-2

Teerbasen, kool, ruw;

Ruwe teerbasen;

[Het reactieproduct dat wordt verkregen door extractieolie uit koolteerbase met een alkalische oplossing, zoals verdund natriumhydroxide, te neutraliseren om de vrije basen te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit organische basen zoals acridine, fenantridine, pyridine, chinoline en hun alkylderivaten.]

HJM

266-018-8

65996-84-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-147-00-5

Lichte olie (kool), cokesoven;

Ruwe benzol;

[De vluchtige organische vloeistof die wordt geëxtraheerd uit het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij hoge temperatuur (hoger dan 700 oC). Bestaat voornamelijk uit benzeen, tolueen en xylenen. Kan kleinere hoeveelheden andere koolwaterstoffen bevatten.]

H J

266-012-5

65996-78-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-148-00-0

Destillaten (kool), primaire, vloeibaar-oplosmiddelextractie;

[Het vloeibare product van de condensatie van de damp die vrijkomt bij het ontsluiten van kool in een vloeibaar oplosmiddel, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 300 oC. Bestaat voornamelijk uit gedeeltelijk gehydrogeneerde gecondenseerde aromatische koolwaterstoffen, aromatische stikstof-, zuurstof- en zwavelhoudende verbindingen en de alkylderivaten daarvan, overwegend C4 tot en met C14.]

H J

302-688-0

94114-52-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-149-00-6

Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt;

[Het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 300 oC. Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen, alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C4 tot en met C14. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen.]

H J

302-689-6

94114-53-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-150-00-1

nafta (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt;

[Fractie van het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextraxt of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 180 oC. Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen, alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C4 tot en met C9. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen.]

H J

302-690-1

94114-54-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-152-00-2

Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakte middenfractie;

[Het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 180 oC tot 300 oC. Bestaat voornamelijk uit bicyclische aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen, alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C9 tot en met C14. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende verbindingen.]

H J

302-692-2

94114-56-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-153-00-8

Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakte gehydrogeneerde middenfractie;

[Destillaat dat wordt verkregen door de hydrogenering van de met waterstof gekraakte middenfractie van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 180 oC tot 280 oC. Bestaat voornamelijk uit gehydrogeneerde bicyclische koolstofverbindingen en alkylderivaten daarvan, overwegend C9 tot en met C14.]

H J

302-693-8

94114-57-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-156-00-4

Lichte olie (kool), semi-verkooksingsproces;

Lichte olie;

[De vluchtige organische vloeistof die wordt gecondenseerd uit het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij lage temperatuur (minder dan 700 oC). Bestaat voornamelijk uit C6-10-koolwaterstoffen.]

H J

292-635-7

90641-11-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

649-062-00-6

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta, propaanverwijdering-topproducten, C3-rijke zuurvrije;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van katalytisch gekraakte koolwaterstoffen en behandeld om zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit C2- tot en met C4-koolwaterstoffen, overwegend C3.]

H K

270-755-0

68477-73-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-063-00-1

Gassen (aardolie), katalytische kraker;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

270-756-6

68477-74-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-064-00-7

Gassen (aardolie), katalytische kraker, C1-5-rijk;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, C1 tot en met C6, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

270-757-1

68477-75-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-065-00-2

Gassen (aardolie), katalytisch gepolymeriseerde nafta, stabilisator-topfractie, C2-4-rijk;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de fractionele stabilisatie van katalytisch gepolymeriseerde nafta. Bevat alifatische koolwaterstoffen, C2 tot en met C6, overwegend C2 tot en met C4.]

H K

270-758-7

68477-76-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-066-00-8

Gassen (aardolie), katalytische reformer, C1-4-rijk;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van producten uit een katalytisch reformingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C6, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

270-760-8

68477-79-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-067-00-3

Gassen (aardolie), C3-5 olefine-paraffine-alkyleringsreagens;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling olefine- en paraffine-koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5, die worden gebruikt als alkyleringsreagens. De kritische temperatuur van deze mengsels ligt meestal lager dan de kamertemperatuur.]

H K

270-765-5

68477-83-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-068-00-9

Gassen (aardolie), C4-rijk;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van producten uit een katalytisch fractioneringsproces. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, hoofdzakelijk C4.]

H K

270-767-6

68477-85-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-069-00-4

Gassen (aardolie), topproducten van ethaanverwijdering;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van de gas- en benzinefracties uit een katalytisch kraakproces. Bevat voornamelijk ethaan en ethyleen.]

H K

270-768-1

68477-86-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-070-00-X

Gassen (aardolie), topproducten van isobutaanverwijderingtoren;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de atmosferische destillatie van een butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C4.]

H K

270-769-7

68477-87-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-071-00-5

Gassen (aardolie), propaanverwijdering droog, rijk aan propeen;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van producten uit de gas- en benzinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat ethaan en propaan.]

H K

270-772-3

68477-90-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-072-00-0

Gassen (aardolie), topproducten van propaanverwijdering;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van producten uit de gas- en benzinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.]

H K

270-773-9

68477-91-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-073-00-6

Gassen (aardolie), gasterugwinning-installatie, topproducten van propaanverwijdering;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de fractionering van uiteenlopende koolwaterstofstromen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C4, overwegend propaan.]

H K

270-777-0

68477-94-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-074-00-1

Gassen (aardolie), grondstof

Girbatol-installatie;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gebruikt als grondstof in een Girbatol-installatie, om waterstofsulfide te verwijderen. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.]

H K

270-778-6

68477-95-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-075-00-7

Gassen (aardolie), geïsomeriseerde naftafractionator, rijk aan C4, vrij van waterstofsulfide;

Petroleumgas

H K

270-782-8

68477-99-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-076-00-2

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakte geklaarde olie en thermisch gekraakt vacuümresidu, fractioneringsterugloopvat;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van katalytisch gekraakte geklaarde olie en thermisch gekraakt vacuümresidu. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

270-802-5

68478-21-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-077-00-8

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakte nafta, stabilisatie-absorbeerder;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de stabilisatie van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

270-803-0

68478-22-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-078-00-3

Restgas (aardolie), fractionator van gecombineerde producten uit katalytische kraker, katalytische reformer en waterstofontzwavelaar;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de fractionering van producten van katalytisch kraken, katalytische reforming en waterstofontzwavelingsprocessen en behandeld om zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

270-804-6

68478-24-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-079-00-9

Restgas (aardolie), katalytisch gereformde nafta, fractioneringsstabilisator;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractioneringsstabilisatie van katalytisch gereformde nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

270-806-7

68478-26-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-080-00-4

Restgas (aardolie), gemengde stroom uit de verzadigd-gasinstallatie, rijk aan C4;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractioneringsstabilisatie van door directe fractionering verkregen nafta, van destillatierestgas en van stabilisator-restgas van katalytisch gereformde nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen, C3 tot en met C6, overwegend butaan en isobutaan.]

H K

270-813-5

68478-32-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-081-00-X

Restgas (aardolie), verzadigd- gasterugwinningsinstallatie, rijk aan C1-2;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van destillatierestgas, van door directe fractionering verkregen nafta en van stabilisator-restgas van katalytisch gereformde nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C5, overwegend methaan en ethaan.]

H K

270-814-0

68478-33-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-082-00-5

Restgas (aardolie), thermische vacuümresiduenkraker;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit het thermisch kraken van vacuümresiduen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

270-815-6

68478-34-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-083-00-0

Koolwaterstoffen, C3-4-rijk, aardoliedestillaat;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie en condensatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, overwegend C3 tot en met C4.]

H K

270-990-9

68512-91-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-084-00-6

Gassen (aardolie), totaalfractie door directe fractionering verkregen nafta, uitstoot van hexaanverwijdering;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van de totaalfractie van door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.]

H K

271-000-8

68513-15-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-085-00-1

Gassen (aardolie), waterstofkraken, uitstoot van propaanverwijdering, koolwaterstofrijk;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van producten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4. Kan ook kleine hoeveelheden waterstof en waterstofsulfide bevatten.]

H K

271-001-3

68513-16-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-086-00-7

Gassen (aardolie), lichte door directe fractionering verkregen nafta, stabilisatoruitstoot;

Petroleum-gas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de stabilisering van lichte door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.]

H K

271-002-9

68513-17-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-087-00-2

Residuen (aardolie), alkyleringssplitter, C4-rijk;

Petroleumgas;

[Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van stromen uit uiteenlopende raffinagebewerkingen. Bestaat uit koolwaterstoffen, C4 tot en met C5, overwegend butaan, met een kooktraject van ongeveer -11,7 oC tot 27,8 oC.]

H K

271-010-2

68513-66-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-088-00-8

Koolwaterstoffen, C1-4;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door thermische kraak- en absorptieprocessen en door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer - 164 oC tot -0,5 oC.]

H K

271-032-2

68514-31-8

F+; R12

Carc. Cat 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-089-00-3

Koolwaterstoffen, C1-4-, stankvrij gemaakt;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door koolwaterstofgassen te onderwerpen aan een stankverwijderingsproces waarbij mercaptanen worden omgezet of zure verontreinigingen worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer - 164 oC tot -0,5 oC.]

H K

271-038-5

68514-36-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-090-00-9

koolwaterstoffen, C1-3;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3, met een kooktraject van ongeveer - 164 oC tot - 42 oC.]

H K

271-259-7

68527-16-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-091-00-4

Koolwaterstoffen, C1-4, butaanverwijdering-fractie;

Petroleumgas

H K

271-261-8

68527-19-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-092-00-X

Gassen (aardolie), C1-5, nat;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van ruwe olie en/of het kraken van gasolie uit een fractioneringstoren. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

271-624-0

68602-83-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-093-00-5

Koolwaterstoffen, C2-4-;

Petroleumgas

H K

271-734-9

68606-25-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-094-00-0

Koolwaterstoffen, C3-;

Petroleumgas

H K

271-735-4

68606-26-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-095-00-6

Gassen (aardolie), alkyleringsinvoer;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het katalytisch kraken van gasolie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C4.]

H K

271-737-5

68606-27-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-096-00-1

Gassen (aardolie), propaanverwijdering-bodemfracties, fractioneringsuitstoot;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractionering van propaanverwijdering-bodemfracties. Bestaat voornamelijk uit butaan, isobutaan en butadieen.]

H K

271-742-2

68606-34-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-097-00-7

Gassen (aardolie), raffinage-meng-;

Petroleumgas;

[Een complexe combinatie, verkregen uit uiteenlopende raffinageprocessen. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

272-183-7

68783-07-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-098-00-2

Gassen (aardolie), katalytisch kraken;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5.]

H K

272-203-4

68783-64-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-099-00-8

Gassen (aardolie), C2-4-, stankvrij gemaakt;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het onderwerpen van een aardoliedestillaat aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer - 51 oC tot - 34 oC.]

H K

272-205-5

68783-65-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-100-00-1

Gassen (aardolie), ruwe olie, fractioneringsuitstoot;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de fractionering van ruwe olie. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

272-871-7

68918-99-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-101-00-7

Gassen (aardolie), hexaanverwijdering-uitstoot;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van gecombineerde naftastromen. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

272-872-2

68919-00-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-102-00-2

Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen lichte benzine, stabilisatoruitstoot;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van direct door fractionering verkregen lichte benzine. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

272-878-5

68919-05-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-103-00-8

Gassen (aardolie), nafta-unifiner-ontzwaveling stripperuitstoot;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door een nafta-unifiner-ontzwavelingsproces en gestript van het naftaproduct. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

272-879-0

68919-06-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-104-00-3

Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta, katalytische reforming, uitstoot;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de katalytische reforming van direct door fractionering verkregen nafta en fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit methaan, ethaan en propaan.]

H K

272-882-7

68919-09-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-105-00-9

Gassen (aardolie), katalytische kraker met wervelbed, splitter-topproducten;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van de invoer van de C3-C4-splitter. Bestaat voornamelijk uit C3-koolwaterstoffen.]

H K

272-893-7

68919-20-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-106-00-4

Gassen (aardolie), directe fractionering, stabilisatoruitstoot;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van de vloeistof uit de eerste destillatietoren die wordt gebruikt bij de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

272-883-2

68919-10-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-107-00-X

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta, butaanverwijdering;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

273-169-3

68952-76-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-108-00-5

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakt destillaat, naftastabilisator;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van katalytisch gekraakte nafta en destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

273-170-9

68952-77-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-109-00-0

Restgas (aardolie), thermisch gekraakt destillaat, gasolie en nafta-absorptievat;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de scheiding van thermisch gekraakte destillaten, nafta en gasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

273-175-6

68952-81-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-110-00-6

Restgas (aardolie), thermisch gekraakte koolwaterstof, fractioneringsstabilisator, aardolieverkooksing;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractioneringsstabilisatie van thermisch gekraakte koolwaterstoffen die afkomstig zijn uit het aardolieverkooksingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

273-176-1

68952-82-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-111-00-1

Gassen (aardolie), lichte stoomgekraakte, butadieenconcentraat;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4.]

H K

273-265-5

68955-28-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-112-00-7

Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta, katalytische reformer, stabilisator-topproducten;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de katalytische reforming van direct door fractionering verkregen nafta en de fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.]

H K

273-270-2

68955-34-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-113-00-2

Koolwaterstoffen, C4-;

Petroleumgas

H K

289-339-5

87741-01-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-114-00-8

Alkanen, C1-4, rijk aan C3;

Petroleumgas

H K

292-456-4

90622-55-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-115-00-3

Gassen (aardolie), stoomkraker, rijk aan C3;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat propaan en heeft een kooktraject van ongeveer - 70 oC tot 0 oC.]

H K

295-404-9

92045-22-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-116-00-9

Koolwaterstoffen, C4-, stoomkrakerdestillaat;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van de producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit C4-koolwaterstoffen, overwegend 1-buteen en 2-buteen; bevat ook butaan en isobuteen en heeft een kooktraject van ongeveer - 12 oC tot 5 oC.]

H K

295-405-4

92045-23-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-117-00-4

Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt, C4-fractie;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het stankvrij maken van een vloeibaar gemaakt aardolie-gasmengsel, om mercaptanen te oxideren of om zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit C4-verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen.]

HKS

295-463-0

92045-80-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-118-00-X

Koolwaterstoffen, C4-, vrij van 1,3-butadieen en isobuteen;

petroleumgas

H K

306-004-1

95465-89-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-119-00-5

Raffinaten (aardolie), stoomgekraakte C4-fractie, cuproammoniumacetaatextractie, C3-5- en C3-5-onverzadigd, vrij van butadieen;

Petroleumgas

H K

307-769-4

97722-19-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-120-00-0

Gassen (aardolie), toevoer aminesysteem;

Raffinaderijgas;

[Het toevoergas naar het aminesysteem voor de verwijdering van waterstofsulfide. Bestaat uit waterstof. Kan ook koolmonoxide, kooldioxide, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5, bevatten.]

H K

270-746-1

68477-65-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-121-00-6

Gassen (aardolie), uitstoot benzeeninstallatie, waterstofontzwavelaar;

Raffinaderijgas;

[Afgassen, gevormd in de benzeeninstallatie. Bestaat hoofdzakelijk uit waterstof. Kan ook koolmonoxide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6, inclusief benzeen, bevatten.]

H K

270-747-7

68477-66-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-122-00-1

Gassen (aardolie), terugvoer benzeeninstallatie, rijk aan waterstof;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door terugvoer van de gassen uit de benzeeninstallatie. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide en koolwaterstoffen, C1 tot en met C6.]

H K

270-748-2

68477-67-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-123-00-7

Gassen (aardolie), mengolie, rijk aan waterstof en stikstof;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een mengolie. Bestaat voornamelijk uit waterstof en stikstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

270-749-8

68477-68-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-124-00-2

Gassen (aardolie), katalytisch gereformde nafta, stripper-topproducten;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de stabilisatie van katalytisch gereformde nafta. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

270-759-2

68477-77-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-125-00-8

Gassen (aardolie), terugvoer C6-8-katalytische reformer;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van de katalytische reforming van C6-8-toevoer en teruggevoerd om waterstof te behouden. Bestaat voornamelijk uit waterstof. Kan ook uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide, stikstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6, bevatten.]

H K

270-761-3

68477-80-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-126-00-3

Gassen (aardolie), C6-8-katalytische reformer;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van producten van de katalytische reforming van C6-8-toevoer. Bestaat uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C5, en waterstof.]

H K

270-762-9

68477-81-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-127-00-9

Gassen (aardolie), terugvoer C6-8 katalytische reformer, rijk aan waterstof;

Raffinaderijgas

H K

270-763-4

68477-82-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-128-00-4

Gassen (aardolie), C2-terugstroom;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de extractie van waterstof uit een gasstroom die voornamelijk bestaat uit waterstof met kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide, methaan, ethaan en ethyleen. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen als methaan, ethaan en ethyleen, met kleine hoeveelheden waterstof, stikstof en koolmonoxide.]

H K

270-766-0

68477-84-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-129-00-X

Gassen (aardolie), droog zwavelhoudend, uitstoot gasconcentratie-installatie;

Raffinaderijgas;

[De complexe verzameling droge gassen die wordt verkregen uit een gasconcentratie-installatie. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.]

H K

270-774-4

68477-92-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-130-00-5

Gassen (aardolie), destillatie gasconcentratie-herabsorbeerder;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van producten van gecombineerde gasstromen in een gasconcentratie-herabsorbeerder. Bestaat voornamelijk uit waterstof, koolmonoxide, kooldioxide, stikstof, waterstofsulfide en koolwaterstoffen, C1 tot en met C3.]

H K

270-776-5

68477-93-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-131-00-0

Gassen (aardolie), uitstoot waterstofabsorbeerder;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door het absorberen van waterstof uit een waterstofrijke stroom. Bestaat uit waterstof, koolmonoxide, stikstof en methaan, met kleine hoeveelheden C2-koolwaterstoffen.]

H K

270-779-1

68477-96-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-132-00-6

Gassen (aardolie), waterstof-rijk;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die door koeling als gas wordt afgescheiden uit koolwaterstofgassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, stikstof, methaan en C2-koolwaterstoffen.]

H K

270-780-7

68477-97-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-133-00-1

Gassen (aardolie), waterstofbehandelaar-mengolie-terugvoer-, rijk aan waterstof en stikstof;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen uit teruggevoerde met waterstof behandelde mengolie. Bestaat voornamelijk uit waterstof en stikstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

270-781-2

68477-98-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-134-00-7

Gassen (aardolie), terugvoer-, waterstof-rijk;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen uit teruggevoerde reactorgassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide, stikstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, C1 tot en met C5.]

H K

270-783-3

68478-00-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-135-00-2

Gassen (aardolie), reformer-verzamel-, waterstof-rijk;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de reformers. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

270-784-9

68478-01-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-136-00-8

Gassen (aardolie), reformende waterstofbehandelaar;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het reformerende waterstofbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit waterstof, methaan en ethaan met uiteenlopende kleine hoeveelheden waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5.]

H K

270-785-4

68478-02-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-137-00-3

Gassen (aardolie), reformende waterstofbehandelaar, rijk aan waterstof en methaan;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het reformende waterstofbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide, stikstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C5.]

H K

270-787-5

68478-03-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-138-00-9

Gassen (aardolie), reformende waterstofbehandelaar aanvullings-, waterstof-rijk;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het reformende waterstofbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

270-788-0

68478-04-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-139-00-4

Gassen (aardolie), thermisch kraken-destillatie-;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt gevormd door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

270-789-6

68478-05-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-140-00-X

Restgas (aardolie), katalytisch kraken, refractioneringsabsorbeerder;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door refractionering van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.]

H K

270-805-1

68478-25-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-141-00-5

Restgas (aardolie), katalytisch gereformde, nafta-afscheider;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de katalytische reforming van door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

270-807-2

68478-27-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-142-00-0

Restgas (aardolie), katalytisch gereformde nafta-stabilisator;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de stabilisatie van katalytisch gereformde nafta. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

270-808-8

68478-28-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-143-00-6

Restgas (aardolie), gekraakt destillaat, waterstofbehandelaar, afscheider;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van gekraakte destillaten met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

270-809-3

68478-29-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-144-00-1

Restgas (aardolie), waterstofontzwaveling van door directe fractionering verkregen nafta, afscheider;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de waterstofontzwaveling van door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

270-810-9

68478-30-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-145-00-7

Gassen (aardolie), katalytische reforming van door directe fractionering verkregen nafta, stabilisator-topproducten;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de katalytische reforming van door directe fractionering verkregen nafta, gevolgd door fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit waterstof, methaan, ethaan en propaan.]

H K

270-999-8

68513-14-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-146-00-2

Gassen (aardolie), reformeruitstroom, uitstoot hogedruk-afdampvat;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door het afdampen onder hoge druk van de uitstroom uit de reformingsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan, ethaan en propaan.]

H K

271-003-4

68513-18-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-147-00-8

Gassen (aardolie), reformeruitstroom, uitstoot lagedruk-afdampvat;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door het afdampen onder lage druk van de uitstroom uit de reformingreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan, ethaan en propaan.]

H K

271-005-5

68513-19-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-148-00-3

Gassen (aardolie), olieraffinage, uitstoot gasdestillatie;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt afgescheiden door destillatie van een gasstroom die waterstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen, C1 tot en met C6, bevat of verkregen door het kraken van ethaan en propaan. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C2, waterstof, stikstof en koolmonoxide.]

H K

271-258-1

68527-15-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-149-00-9

Gassen (aardolie), benzeeninstallatie, waterstofbehandelaar, pentaanverwijdering-topproducten;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door de waterstofbehandeling van de toevoer uit de benzeeninstallatie in aanwezigheid van een katalysator, gevolgd door pentaanverwijderering. Bestaat voornamelijk uit waterstof, ethaan en propaan, met uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6. Kan sporen benzeen bevatten.]

H K

271-623-5

68602-82-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-150-00-4

Gassen (aardolie), uitstoot secundaire absorbeerder, fractionering van topproducten uit katalytische kraker wervelbed;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door de fractionering van de topproducten uit het katalytisch kraakproces in de katalytische kraker met wervelbed. Bestaat uit waterstof, stikstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.]

H K

271-625-6

68602-84-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-151-00-X

Aardolieproducten, raffinaderijgassen;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die voornamelijk bestaat uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan, ethaan en propaan.]

H K

271-750-6

68607-11-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-152-00-5

Gassen (aardolie), waterstofkraken, lagedruk-afscheider;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door de vloeistof-dampscheiding van de uitstroom uit de waterstofkraker. Bestaat voornamelijk uit waterstof en verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.]

H K

272-182-1

68783-06-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-153-00-0

gassen (aardolie), raffinage;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen uit verscheidene aardolieraffinageoperaties. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.]

H K

272-338-9

68814-67-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-154-00-6

Gassen (aardolie), platformingproducten, afscheideruitstoot;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de chemische reforming van naftenen tot aromaten. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.]

H K

272-343-6

68814-90-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-155-00-1

Gassen (aardolie), waterstofbehandelde zwavelhoudende kerosine, uitstoot pentaanverwijdering-stabilisatie;

Raffinaderijgas;

[De complexe combinatie die wordt verkregen uit de pentaanverwijdering-stabilisatie van waterstofbehandelde kerosine. Bestaat voornamelijk uit waterstof, methaan, ethaan en propaan, alsmede uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, waterstofsulfide, koolmonoxide en koolwaterstoffen, overwegend C4 en C5.]

H K

272-775-5

68911-58-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-156-00-7

Gassen (aardolie), waterstofbehandelde zwavelhoudende kerosine, afdampvat;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het afdampvat van de installatie voor de waterstofbehandeling van zwavelhoudende kerosine in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan, alsmede uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide en koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C5.]

H K

272-776-0

68911-59-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-157-00-2

Gassen (aardolie), destillaat, unifiner-ontzwaveling, stripperuitstoot;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie, gestript uit het vloeibare product van het unifiner-ontzwavelingsproces. Bestaat uit waterstofsulfide, methaan, ethaan en propaan.]

H K

272-873-8

68919-01-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-158-00-8

Gassen (aardolie), katalytische kraker met wervelbed, fractioneringsuitstoot;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door fractionering van het topproduct van het katalytische kraakproces met wervelbed. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, stikstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

272-874-3

68919-02-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-159-00-3

Gassen (aardolie), katalytische kraker met wervelbed, wassing uitstoot secundair absorptievat;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door het wassen van topgas uit de katalytische kraker met wervelbed. Bestaat uit waterstof, stikstof, methaan, ethaan en propaan.]

H K

272-875-9

68919-03-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-160-00-9

Gassen (aardolie), zwaar destillaat, waterstofontzwaveling, stripper-uitstoot;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie, gestript uit het vloeibare product van de waterstofontzwaveling van zwaar destillaat. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

272-876-4

68919-04-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-161-00-4

Gassen (aardolie), platforming, stabilisatoruitstoot, fractionering van lichte eindfracties;

[Een complexe combinatie, verkregen door fractionering van de lichte eindfracties uit de platinareactoren van de platforminginstallatie. Bestaat uit waterstof, methaan, ethaan en propaan.]

H K

272-880-6

68919-07-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-162-00-X

Gassen (aardolie), uitstoot voor-afdampingstoren, ruwe destillatie;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen in de eerste destillatietoren die wordt gebruikt bij de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit stikstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

272-881-1

68919-08-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-163-00-5

Gassen (aardolie), uitstoot teerstripper;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door de fractionering van gereduceerde ruwe olie. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

272-884-8

68919-11-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-164-00-0

Gassen (aardolie), uitstoot unifiner-stripper;

Raffinaderijgas;

[Een combinatie van waterstof en methaan die wordt verkregen door fractionering van de producten uit de unifiner-installatie.]

H K

272-885-3

68919-12-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-165-00-6

Restgas (aardolie), katalytisch waterstof-ontzwavelde nafta, afscheider;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door waterstof-ontzwaveling van nafta. Bestaat uit waterstof, methaan, ethaan en propaan.]

H K

273-173-5

68952-79-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-166-00-1

Restgas (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta, waterstofontzwavelaar;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door de waterstofontzwaveling van direct door fractionering verkregen nafta . Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

273-174-0

68952-80-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-167-00-7

Gassen (aardolie), uitstoot sponsabsorptievat, katalytische kraker met wervelbed en gasolieontzwavelaar, fractionering topproducten;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door de fractionering van producten uit de katalytische kraker met wervelbed en de gasolieontzwavelaar. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

273-269-7

68955-33-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-168-00-2

Gassen (aardolie), ruwe destillatie en katalytisch kraken;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door ruwe destillatie en katalytisch kraken. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, stikstof, koolmonoxide en paraffine- en olefine-koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

273-563-5

68989-88-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-169-00-8

Gassen (aardolie), gasolie, uitstoot diethanolamine-gaswasser;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door de ontzwaveling van gasoliën met diethanolamine. Bestaat voornamelijk uit waterstofsulfide, waterstof en alifatische koolwaterstoffen, C1 tot en met C5.]

H K

295-397-2

92045-15-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-170-00-3

Gassen (aardolie), gasolie, uitstroom waterstofontzwaveling;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen door afscheiding van de vloeibare fase van de uitstroom uit de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.]

H K

295-398-8

92045-16-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-171-00-9

Gassen (aardolie), gasolie, ontgassing waterstofontzwaveling;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit de reformer en van de ontgassing van de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

295-399-3

92045-17-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-172-00-4

Gassen (aardolie), hydogenatoruitstroom, uitstoot afdampvat;

Raffinaderijgas;

[Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit het afdampen van de uitstroomfracties na de hydrogeneringsreactie. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

295-400-7

92045-18-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-173-00-X

Gassen (aardolie), stoomkraken van nafta, hogedruk-restgassen;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen als mengsel van de niet-condenseerbare delen uit het product van een nafta-stoomkraakproces evenals restgassen die worden verkregen tijdens de bereiding van daaruit voortkomende producten. Bestaat voornamelijk uit waterstof en paraffine- en olefine-koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5, waarmee aardgas ook kan worden gemengd.]

H K

295-401-2

92045-19-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-174-00-5

Gassen (aardolie), residu visbreaking uitstoot;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de viscositeitsreductie van residuen in een oven. Bestaat voornamelijk uit waterstofsulfide en paraffine- en olefine-koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

295-402-8

92045-20-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-177-00-1

Gassen (aardolie), C3-4;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van kraakproducten van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, C3 tot en met C4, voornamelijk propaan en propyleen, met een kooktraject van ongeveer - 51 oC tot - 1 oC.]

H K

268-629-5

68131-75-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-178-00-7

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakt destillaat en katalytisch gekraakte nafta, fractioneringsabsorptievat;

Petroleumgas;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van de producten van katalytisch gekraakte destillaten en katalytisch gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C4.]

H K

269-617-2

68307-98-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-179-00-2

Restgas (aardolie), katalytische polymerisatie van nafta, fractioneringsstabilisator;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractioneringsstabilisatie-producten van de polymerisatie van nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C4.]

H K

269-618-8

68307-99-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-180-00-8

Restgas (aardolie), katalytisch gereformde nafta, fractioneringsstabilisator, waterstofsulfide-vrij;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractioneringsstabilisatie van katalytisch gereformde nafta, waaruit waterstofsulfide door een aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

269-619-3

68308-00-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-181-00-3

Restgas (aardolie), gekraakt destillaat, waterstofbehandelingsstripper;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door waterstofbehandeling van thermisch gekraakte destillaten in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

269-620-9

68308-01-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-182-00-9

Restgas (aardolie), direct uit fractionering verkregen destillaat, waterstofontzwavelaar, waterstofsulfide-vrij;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling van direct uit fractionering verkregen destillaten, waaruit waterstofsulfide door een aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

269-630-3

68308-10-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-183-00-4

Restgas (aardolie), katalytisch kraken van gasolie, absorptievat;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van het katalytisch kraken van gasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

269-623-5

68308-03-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-184-00-X

Restgas (aardolie), gasterugwinning-installatie;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van verscheidene koolwaterstofstromen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

269-624-0

68308-04-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-185-00-5

Restgas (aardolie), gasterugwinning-installatie, ethaanverwijdering;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit verscheidene koolwaterstofstromen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

269-625-6

68308-05-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-186-00-0

Restgas (aardolie), fractionator van waterstofontzwaveld destillaat en waterstofontzwavelde nafta, zuurvrij;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van waterstofontzwavelde nafta- en destillaatkoolwaterstofstromen en behandeld om zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, onverwegend C1 tot en met C5.]

H K

269-626-1

68308-06-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-187-00-6

Restgas (aardolie), stripper van waterstofontzwavelde gasolie uit vacuümdestillatie, vrij van waterstofsulfide;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door stabilisatie door stripping van katalytisch met waterstof ontzwavelde gasolie uit vacuümdestillatie, waaruit waterstofsulfide door een aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

269-627-7

68308-07-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-188-00-1

Restgas (aardolie), stabilisator van lichte direct uit fractionering verkregen nafta, vrij van waterstofsulfide;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractioneringsstabilisatie van lichte, direct uit fractionering verkregen nafta, waaruit waterstofsulfide door een aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H K

269-629-8

68308-09-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-189-00-7

Restgas (aardolie), propaan-propyleenalkyleringstoevoer, preparatieve ethaanverwijdering;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van propaan met propyleen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

269-631-9

68308-11-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-190-00-2

Restgas (aardolie), waterstofontzwavelaar van gasolie uit vacuümdestillatie, vrij van waterstofsulfide;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling van gasolie uit vacuümdestillatie, waaruit waterstofsulfide door aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.]

H K

269-632-4

68308-12-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-191-00-8

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte topfracties;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5, met een kooktraject van ongeveer - 48 oC tot 32 oC.]

H K

270-071-2

68409-99-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-193-00-9

Alkanen, C1-2-;

Petroleumgas

H K

270-651-5

68475-57-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-194-00-4

Alkanen, C2-3-;

Petroleumgas

H K

270-652-0

68475-58-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-195-00-X

Alkanen, C3-4-;

Petroleumgas

H K

270-653-6

68475-59-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-196-00-5

Alkanen, C4-5-;

Petroleumgas

H K

270-654-1

68475-60-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-197-00-0

Brandstofgassen;

Petroleumgas;

[Een combinatie van lichte gassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof en/of laagmoleculaire koolwaterstoffen.]

H K

270-667-2

68476-26-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-198-00-6

Brandstofgassen, destillaten van ruwe olie;

Petroleumgas;

[Een compexe verzameling lichte gassen, gevormd door destillatie van ruwe olie en door katalytische reforming van nafta. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer - 217 oC tot - 12 oC.]

H K

270-670-9

68476-29-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-199-00-1

Koolwaterstoffen, C3-4;

Petroleumgas

H K

270-681-9

68476-40-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-200-00-5

Koolwaterstoffen, C4-5-;

Petroleumgas

H K

270-682-4

68476-42-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-201-00-0

Koolwaterstoffen, C2-4, rijk aan C3;

Petroleumgas;

H K

270-689-2

68476-49-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-202-00-6

Petroleumgassen, vloeibaar gemaakt;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer -40 oC tot 80 oC.]

HKS

270-704-2

68476-85-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-203-00-1

Petroleumgassen, vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het stankvrij maken van een vloeibaar petroleumgasmengsel om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer -40 oC tot 80 oC.]

HKS

270-705-8

68476-86-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-204-00-7

Gassen (aardolie), C3-4, rijk aan isobutaan;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, meestal C3 tot en met C6, overwegend butaan en isobutaan. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, C3 tot en met C4, overwegend isobutaan.]

H K

270-724-1

68477-33-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-205-00-2

Destillaten (aardolie), C3-6, rijk aan piperyleen;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, meestal C3 tot en met C6. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, C3 tot en met C6, overwegend piperylenen.]

H K

270-726-2

68477-35-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-206-00-8

Gassen (aardolie), topproducten butaansplitter;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de butaanstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C4.]

H K

270-750-3

68477-69-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-207-00-3

Gassen (aardolie), C2-3;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch fractioneringsproces. Bevat voornamelijk ethaan, ethyleen, propaan en proplyleen.]

H K

270-751-9

68477-70-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-208-00-9

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte gasolie, bodemfracties uit propaanverwijdering, C4-rijk, zuurvrij;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van de katalytisch gekraakte gasolie-koolwaterstofstroom en behandeld om waterstofsulfide en andere zure bestanddelen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, overwegend C4.]

H K

270-752-4

68477-71-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-209-00-4

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta, butaanverwijdering-bodemfracties, C3-5-rijk;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door stabilisatie van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5.]

H K

270-754-5

68477-72-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-210-00-X

Restgas (aardolie), geïsomeriseerde nafta, fractioneringsstabilisator;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractioneringsstabilisatieproducten van geïsomeriseerde nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.]

H K

269-628-2

68308-08-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-261-00-8

Benzine, natuurlijke;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afgescheiden van aardgas door processen als afkoeling en absorptie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer - 20 oC tot 120 oC.]

H P

232-349-1

8006-61-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-262-00-3

Nafta;

Nafta met laag kookpunt;

[Geraffineerde, deels geraffineerde of ongeraffineerde aardolieproducten verkregen door destillatie van aardgas. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer 100 oC tot 200 oC.]

H P

232-443-2

8030-30-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-263-00-9

Ligroïne;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionele destillatie van aardolie. Deze fractie heeft een kooktraject van ongeveer 20 oC tot 135 oC.]

H P

232-453-7

8032-32-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-264-00-4

Nafta (aardolie), zware direct uit fractionering verkregen;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 230 oC.]

H P

265-041-0

64741-41-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-265-00-X

Nafta (aardolie), totaalfractie direct uit fractionering verkregen;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer - 20 oC tot 220 oC.]

H P

265-042-6

64741-42-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-266-00-5

Nafta (aardolie), lichte direct uit fractionering verkregen;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer - 20 oC tot 180 oC.]

H P

265-046-8

64741-46-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-267-00-0

Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte alifatische;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie of natuurlijke benzine. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 160 oC.]

H P

265-192-2

64742-89-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-268-00-6

Destillaten (aardolie), lichte direct uit fractionering verkregen;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer - 88 oC tot 99 oC.]

H P

270-077-5

68410-05-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-269-00-1

Benzine, dampterugwinning;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, door afkoeling afgescheiden van de gassen uit dampterugwinningssystemen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer - 20 oC tot 196 oC.]

H P

271-025-4

68514-15-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-270-00-7

Benzine, direct door fractionering verkregen, aftopinrichting;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afkomstig uit de aftopinrichting bij de destillatie van ruwe olie. Heeft een kooktraject van ongeveer 36,1 oC tot 193,3 oC.]

H P

271-727-0

68606-11-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-271-00-2

Nafta (aardolie), niet stankvrij gemaakt;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van naftastromen uit verscheidene raffinageprocessen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 0 oC tot 230 oC.]

H P

272-186-3

68783-12-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-272-00-8

Destillaten (aardolie), lichte direct door fractionering verkregen benzine, topproducten uit fractioneringsstabilisator;

Nafta met laag kookpunkt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van lichte direct door fractionering verkregen benzine. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6.]

H P

272-931-2

68921-08-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-273-00-3

Nafta (aardolie), zware direct door fractionering verkregen, aromaathoudend;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een destillatieproces van ruwe aardolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 130 oC tot 210 oC.]

H P

309-945-6

101631-20-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-274-00-9

Nafta (aardolie), totaalfractie, gealkyleerd;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met enkelvoudig onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte keten, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 220 oC.]

H P

265-066-7

64741-64-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-275-00-4

Nafta (aardolie), zwaar, gealkyleerd;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met enkelvoudig onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte keten, overwegend C9 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 150 oC tot 220 oC.]

H P

265-067-2

64741-65-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-276-00-X

Nafta (aardolie), licht, gealkyleerd;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met enkelvoudig onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte keten, overwegend C7 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 160 oC.]

H P

265-068-8

64741-66-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-277-00-5

Nafta (aardolie), isomerisatie-;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische isomerisatie van onvertakte paraffine-koolwaterstoffen, C4 tot en met C6. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen als isobutaan, isopentaan, 2,2-dimethylbutaan, 2-methylpentaan en 3-methylpentaan.]

H P

265-073-5

64741-70-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-278-00-0

Nafta (aardolie), oplosmiddelgeraffineerde lichte;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat van een oplosmiddelextractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 190 oC.]

H P

265-086-6

64741-84-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-279-00-6

Nafta (petroleum), oplosmiddelgeraffineerde zware;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat van een oplosmiddelextractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 230 oC.]

H P

265-095-5

64741-92-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-280-00-1

Raffinaten (aardolie), katalytische reformer, ethyleenglycol-water-tegenstroomextractie;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat van een Udex-extractie van de stroom uit de katalytische reformer. Bestaat uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C9.]

H P

270-088-5

68410-71-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-281-00-7

Raffinaten (aardolie), reformer, Lurgi-afscheider;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat uit een Lurgi-afscheider. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen, met uiteenlopende kleine hoeveelheden aromatische koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C8.]

H P

270-349-3

68425-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-282-00-2

Nafta (aardolie), totaalfractie gealkyleerd, butaan bevattend;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met enkelvoudig onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte keten, overwegend C7 tot en met C12, en enkele butanen. Heeft een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 200 oC.]

H P

271-267-0

68527-27-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-283-00-8

Destillaten (aardolie), afkomstig van nafta-stoomkraken, oplosmiddelgeraffineerde lichte waterstofbehandelde;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaten uit de oplosmiddelextractie van waterstofbehandeld licht destillaat uit stoomgekraakte nafta.]

H P

295-315-5

91995-53-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-284-00-3

Nafta (aardolie), C4-12-butaanalkylaat, rijk aan isooctaan;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door alkylering van butanen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, rijk aan isooctaan, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 210 oC.]

H P

295-430-0

92045-49-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-285-00-9

Koolwaterstoffen, waterstofbehandelde lichte naftadestillaten, oplosmiddelgeraffineerd;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van waterstofbehandelde nafta, gevolgd door een oplosmiddelextractie- en destillatieproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 94 oC tot 99 oC.]

H P

295-436-3

92045-55-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-286-00-4

Nafta (aardolie), isomerisatie-, C6-fractie;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een katalytisch geïsomeriseerde benzine. Bestaat voornamelijk uit hexaanisomeren met een kooktraject van ongeveer 60 oC tot 66 oC.]

H P

295-440-5

92045-58-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-287-00-X

Koolwaterstoffen, C6-7, naftakraken, oplosmiddelgeraffineerd;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door sorptie van benzeen uit een katalytisch volledig gehydrogeneerde benzeenrijke koolwaterstoffractie die door destillatie is verkregen uit voorgehydrogeneerde gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit paraffine- en nafteenkoolwaterstoffen, overwegend C6 en C7, met een kooktraject van ongeveer 70 oC tot 100 oC.]

H P

295-446-8

92045-64-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-288-00-5

Koolwaterstoffen, rijk aan C6, waterstofbehandelde lichte naftadestillaten, oplosmiddelgeraffineerd;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van met waterstof behandelde nafta, gevolgd door oplosmiddelextractie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 70 oC.]

H P

309-871-4

101316-67-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-289-00-0

Nafta (aardolie), zware katalytisch gekraakte;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 230 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen.]

H P

265-055-7

64741-54-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-290-00-6

Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer - 20 oC tot 190 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen.]

H P

265-056-2

64741-55-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-291-00-1

Koolwaterstoffen, C3-11, destillaten uit katalytische kraker;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C11, met een kooktraject tot ongeveer 204 oC.]

H P

270-686-6

68476-46-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-292-00-7

Nafta (aardolie), katalytisch gekraakte lichte destillaten;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

H P

272-185-8

68783-09-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-293-00-2

Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde aromatische lichte, afkomstig van het stoomkraken van nafta;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen met waterstof van een licht destillaat uit stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen.]

H P

295-311-3

91995-50-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-294-00-8

Nafta (aardolie), zware katalytisch gekraakte, stankvrij gemaakt;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een katalytisch gekraakt aardoliedestillaat aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 60 oC tot 200 oC.]

H P

295-431-6

92045-50-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-295-00-3

Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte, stankvrij gemaakt;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van katalytisch gekraakte nafta aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 210 oC.]

H P

295-441-0

92045-59-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-296-00-9

Koolwaterstoffen, C8-12-, katalytisch gekraakte, chemisch geneutraliseerde;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een fractie uit een katalytisch kraakproces, die alkalisch gewassen is. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 130 oC tot 210 oC.]

H P

295-794-0

92128-94-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-297-00-4

Koolwaterstoffen, C8-12-, destillaten uit katalytische kraker;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 140 oC tot 210 oC.]

H P

309-974-4

101794-97-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-298-00-X

Koolwaterstoffen, C8-12-, katalytisch gekraakte, chemisch geneutraliseerde, stankvrij gemaakte;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt

H P

309-987-5

101896-28-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-299-00-5

Nafta (aardolie), lichte katalytisch gereformde;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 190 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid aromatische en vertakte koolwaterstoffen. Deze stroom kan 10 of meer volumeprocent benzeen bevatten.]

H P

265-065-1

64741-63-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-300-00-9

Nafta (aardolie), zware katalytisch gereformde;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 230 oC.]

H P

265-070-9

64741-68-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-301-00-4

Destillaten (aardolie), katalytisch gereformde pentaanverwijdering-;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afkomstig uit de destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer - 49 oC tot 63 oC.]

H P

270-660-4

68475-79-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-302-00-X

Koolwaterstoffen, C2-6-, katalytische reformer C6-8;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

H P

270-687-1

68476-47-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-303-00-5

Residuen (aardolie), katalytische reformer C6-8;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complex residu, afkomstig uit de katalytische reforming van C6-8-toevoer. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.]

H P

270-794-3

68478-15-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-304-00-0

Nafta (aardolie), lichte katalytisch gereformde, vrij van aromaten;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 120 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid vertakte koolwaterstoffen en de aromatische bestanddelen zijn verwijderd.]

H P

270-993-5

68513-03-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-305-00-6

Destillaten (aardolie), topproducten van katalytisch gereformde, door directe fractionering verkregen nafta;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische reforming van door directe fractionering verkregen nafta, gevolgd door fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.]

H P

271-008-1

68513-63-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-306-00-1

Aardolieproducten, hydrofiner-powerformer-reformaten;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door een hydrofiner-powerformer-proces, met een kooktraject van ongeveer 27 oC tot 210 oC.]

H P

271-058-4

68514-79-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-307-00-7

Nafta (aardolie), totaalfractie gereformde;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 230 oC.]

H P

272-895-8

68919-37-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-308-00-2

Nafta (aardolie), katalytisch gereformde;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 220 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid aromatische en vertakte koolwaterstoffen. Deze stroom kan 10 of meer volumeprocent benzeen bevatten.]

H P

273-271-8

68955-35-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-309-00-8

Destillaten (aardolie), katalytisch gereformde, waterstofbehandelde, lichte fractie, C8-12- aromatische fractie;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling alkylbenzenen, verkregen door katalytische reforming van aardolienafta. Bestaat voornamelijk uit alkylbenzenen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 160 oC tot 180 oC.]

H P

285-509-8

85116-58-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-310-00-3

Aromatische koolwaterstoffen, C8-, afkomstig uit katalytische reforming;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

H P

295-279-0

91995-18-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-311-00-9

Aromatische koolwaterstoffen, C7-12-, rijk aan C8;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door afscheiding van de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12 (hoofdzakelijk C8) en kan niet-aromatische koolwaterstoffen bevatten, beide met een kooktraject van ongeveer 130 oC tot 200 oC.]

H P

297-401-8

93571-75-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-312-00-4

Benzine, C5-11-, gestabiliseerde, gereformde, met hoog octaangehalte;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen met hoog octaangehalte, verkregen door katalytische dehydrogenering van een overwegend nafteenhoudende nafta. Bestaat voornamelijk uit aromaten en niet-aromaten, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 45 oC tot 185 oC.]

H P

297-458-9

93572-29-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-313-00-X

Koolwaterstoffen, C7-12-, rijk aan C>9-aromaten, zware fractie uit reforming;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door afscheiding uit de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 120 oC tot 210 oC, en uit aromatische koolwaterstoffen, C9 en hoger.]

H P

297-465-7

93572-35-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-314-00-5

Koolwaterstoffen, C5-11-, rijk aan niet-aromaten, lichte fractie uit reforming;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door afscheiding uit de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 125 oC, benzeen en tolueen.]

H P

297-466-2

93572-36-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-316-00-6

Nafta (aardolie), lichte thermisch gekraakte;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer - 10 oC tot 130 oC.]

H P

265-075-6

64741-74-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-317-00-1

Nafta (aardolie), zware thermisch gekraakte;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 220 oC.]

H P

265-085-0

64741-83-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-318-00-7

Destillaten (aardolie), zware aromatische fractie;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van het thermisch kraken van ethaan en propaan. Deze bij hogere temperaturen kokende fractie bestaat voornamelijk uit C5-7-aromatische koolwaterstoffen met enkele onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C5. Deze stroom kan benzeen bevatten.]

H P

267-563-4

67891-79-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-319-00-2

Destillaten (aardolie), lichte aromatische fractie;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van het thermisch kraken van ethaan en propaan. Deze bij lagere temperaturen kokende fractie bestaat voornamelijk uit C5-7-aromatische koolwaterstoffen met enkele onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C5. Deze stroom kan benzeen bevatten.]

H P

267-565-5

67891-80-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-320-00-8

Destillaten (aardolie), afkomstig van pyrolysaat van nafta-raffinaat, benzinemenging;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door pyrolysefractionering bij 816 oC van nafta en raffinaat. Bestaat voornamelijk uit C9-koolwaterstoffen, die koken bij ongeveer 204 oC.]

H P

270-344-6

68425-29-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-321-00-3

Aromatische koolwaterstoffen, C6-8-, afkomstig van pyrolysaat van nafta-raffinaat;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door pyrolysefractionering bij 816 oC van nafta en raffinaat. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C8, inclusief benzeen.]

H P

270-658-3

68475-70-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-322-00-9

Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat voornamelijk uit olefine-koolwaterstoffen (C5), met een kooktraject van ongeveer 33 oC tot 60 oC.]

H P

271-631-9

68603-00-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-323-00-4

Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie, C5-dimeer bevattend;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door extractieve destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat voornamelijk uit C5-koolwaterstoffen, met enkele gedimeriseerde C5-olefinen, met een kooktraject van ongeveer 33 oC tot 184 oC.]

H P

271-632-4

68603-01-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-324-00-X

Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie, extractieve;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door extractieve destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat uit paraffine- en olefine-koolwaterstoffen, overwegend isoamylenen zoals 2-methyl-1-buteen en 2-methyl-2-buteen, met een kooktraject van ongeveer 31 oC tot 40 oC.]

H P

271-634-5

68603-03-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-325-00-5

Destillaten (aardolie), lichte thermisch gekraakte, gedebutaniseerde aromatische;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend benzeen.]

H P

273-266-0

68955-29-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-326-00-0

Nafta (aardolie), lichte thermisch gekraakte, stankvrij gemaakt;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een aardoliedestillaat, afkomstig uit het thermisch kraken bij hoge temperatuur van zware oliefracties, aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten. Bestaat voornamelijk uit aromaten, olefinen en verzadigde koolwaterstoffen en heeft een kooktraject van ongeveer 20 oC tot 100 oC.]

H P

295-447-3

92045-65-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-327-00-6

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 230 oC.]

H P

265-150-3

64742-48-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-328-00-1

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer - 20 oC tot 190 oC.]

H P

265-151-9

64742-49-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-329-00-7

Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde lichte;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een katalytisch waterstofontzwavelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer - 20 oC tot 190 oC.]

H P

265-178-6

64742-73-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-330-00-2

Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een katalytisch waterstofontzwavelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 230 oC.]

H P

265-185-4

64742-82-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-331-00-8

Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde middenfracties, tussenfracties;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit de waterstofbehandeling van middendestillaat. Bestaat uit koolwaterstoffen, voornamelijk C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 127 oC tot 188 oC.]

H P

270-092-7

68410-96-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-332-00-3

Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde lichte fracties, laagkokend;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit de waterstofbehandeling van licht destillaat. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C9, met een kooktraject van ongeveer 3 oC tot 194 oC.]

H P

270-093-2

68410-97-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-333-00-9

Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde zware nafta, topproducten isohexaanverwijdering;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit de waterstofbehandeling van zware nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer - 49 oC tot 68 oC.]

H P

270-094-8

68410-98-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-334-00-4

Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische, waterstofbehandeld;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135 oC tot 210 oC.]

H P

270-988-8

68512-78-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-335-00-X

Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde thermisch gekraakte lichte fractie;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van met waterstof ontzwaveld thermisch gekraakt destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot C11, met een kooktraject van ongeveer 23 oC tot 195 oC.]

H P

285-511-9

85116-60-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-336-00-5

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte fractie, cycloalkaan bevattend;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit alkanen en cycloalkanen, met een kooktraject van ongeveer - 20 oC tot 190 oC.]

H P

285-512-4

85116-61-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-337-00-0

Nafta (aardolie), met stoom gekraakte zware fractie, gehydrogeneerd;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

H P

295-432-1

92045-51-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-338-00-6

Nafta (aardolie), waterstofontzwaveld, totaalfractie;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 250 oC.]

H P

295-433-7

92045-52-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-339-00-1

Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte fractie, waterstofbehandeld;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door waterstofbehandeling van een aardoliefractie, afkomstig uit een pyrolyseproces, in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 190 oC.]

H P

295-438-4

92045-57-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-340-00-7

Koolwaterstoffen, C4-12-, naftakraken, waterstofbehandeld;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van het product uit een nafta-stoomkraakproces, gevolgd door katalytische selectieve hydrogenering van gomvormers. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 230 oC.]

H P

295-443-1

92045-61-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-341-00-2

Oplosmiddelnafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte, nafteenhoudend;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit cycloparaffine-koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer 73 oC tot 85 oC.]

H P

295-529-9

92062-15-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-342-00-8

Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte, gehydrogeneerd;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door scheiding en daaropvolgende hydrogenering van de producten van een stoomkraakproces om ethyleen te produceren. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde paraffinen, cyclische paraffinen en cyclische aromatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 50 oC tot 200 oC. Het aandeel van benzeen-koolwaterstoffen kan oplopen tot 30 gewichtsprocenten en de stroom kan ook kleine hoeveelheden zwavel- en zuurstofverbindingen bevatten.]

H P

296-942-7

93165-55-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-343-00-3

Koolwaterstoffen, C6-11-, waterstofbehandeld, gedearomatiseerd;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling teneinde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen.]

H P

297-852-0

93763-33-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-344-00-9

Koolwaterstoffen, C9-12-, waterstofbehandeld, gedearomatiseerd;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling teneinde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen.]

H P

297-853-6

93763-34-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-345-00-4

Stoddard-oplosmiddel;

Nafta met laag kookpunt — niet gespecifieerd;

[Een kleurloos, geraffineerd aardoliedestillaat, vrij van ranzige of onaangename geuren, met een kooktraject van ongeveer 148,8 oC tot 204,4 oC.]

H P

232-489-3

8052-41-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-346-00-X

Aardgascondensaten (aardolie);

Nafta met laag kookpunt — niet gespecifieerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, in een oppervlakteseparator door middel van retrograde condensatie als vloeistof afgescheiden van aardgas. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot C20. Vloeibaar bij atmosferische temperatuur en druk.]

H P

265-047-3

64741-47-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-347-00-5

Aardgas (aardolie), ruw vloeibaar mengsel;

Nafta met laag kookpunt — niet gespecifieerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, in een gasrecyclinginstallatie door processen als afkoeling en absorptie als vloeistof afgescheiden van aardgas. Bestaat hoofdzakelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C8.]

H P

265-048-9

64741-48-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-348-00-0

Nafta (aardolie), lichte waterstofgekraakte;

Nafta met laag kookpunt — niet gespecifieerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer - 20 oC tot 180 oC.]

H P

265-071-4

64741-69-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-349-00-6

Nafta (aardolie), zware waterstofgekraakte;

Nafta met laag kookpunt — niet gespecifieerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 230 oC.]

H P

265-079-8

64741-78-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-350-00-1

Nafta (aardolie), stankvrij gemaakt;

Nafta met laag kookpunt — niet gespecifieerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van aardolienafta aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer - 10 oC tot 230 oC.]

H P

265-089-2

64741-87-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-351-00-7

Nafta (aardolie), met zuur behandeld;

Nafta met laag kookpunt — niet gespecifieerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat uit een zwavelzuurbehandeling. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 230 oC.]

H P

265-115-2

64742-15-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-352-00-2

Nafta (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware;

Nafta met laag kookpunt — niet gespecifieerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door een behandeling om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 230 oC.]

H P

265-122-0

64742-22-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-353-00-8

Nafta (aardolie), chemisch geneutraliseerde lichte;

Nafta met laag kookpunt — niet gespecifieerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door een behandeling om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer - 20 oC tot 190 oC.]

H P

265-123-6

64742-23-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-354-00-3

Nafta (aardolie), katalytisch van was ontdaan;

Nafta met laag kookpunt — niet gespecifieerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het katalytisch verwijderen van was uit een aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 230 oC.]

H P

265-170-2

64742-66-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-355-00-9

Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte;

Nafta met laag kookpunt — niet gespecifieerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer - 20 oC tot 190 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 10 of meer volumeprocent benzeen.]

H P

265-187-5

64742-83-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-356-00-4

Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische;

Nafta met laag kookpunt — niet gespecifieerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135 oC tot 210 oC.]

H P

265-199-0

64742-95-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

<