ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 138

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
28 mei 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 459/2008 van de Commissie van 27 mei 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 460/2008 van de Commissie van 27 mei 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 85/2004 tot vaststelling van de handelsnorm voor appelen

3

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/392/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft een op internet gebaseerde informatiepagina om informatie over aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven langs elektronische weg beschikbaar te stellen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1656)  ( 1 )

12

 

 

2008/393/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 8 mei 2008 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, over de passende bescherming van persoonsgegevens op Jersey (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1746)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

28.5.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 138/1


VERORDENING (EG) Nr. 459/2008 VAN DE COMMISSIE

van 27 mei 2008

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (1), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 28 mei 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 27 mei 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

84,4

MK

62,7

TN

105,3

TR

82,8

ZZ

83,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

136,6

ZZ

149,6

0709 90 70

TR

106,4

ZZ

106,4

0805 10 20

EG

36,7

IL

65,9

MA

51,2

MX

62,0

TN

55,0

TR

72,1

US

57,7

ZZ

57,2

0805 50 10

AR

132,6

TR

163,7

US

151,8

ZA

115,0

ZZ

140,8

0808 10 80

AR

89,8

BR

85,7

CA

78,7

CL

91,3

CN

81,7

MK

65,0

NZ

105,7

US

102,7

UY

93,6

ZA

78,5

ZZ

87,3

0809 20 95

TR

541,3

US

571,5

ZZ

556,4


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „andere oorsprong”.


28.5.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 138/3


VERORDENING (EG) Nr. 460/2008 VAN DE COMMISSIE

van 27 mei 2008

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 85/2004 tot vaststelling van de handelsnorm voor appelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1182/2007 van de Raad van 26 september 2007 tot vaststelling van specifieke voorschriften voor de sector groenten en fruit, tot wijziging van de Richtlijnen 2001/112/EG en 2001/113/EG en de Verordeningen (EEG) nr. 827/68, (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96, (EG) nr. 2826/2000, (EG) nr. 1782/2003 en (EG) nr. 318/2006 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2202/96 (1), en met name op artikel 42, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 85/2004 van de Commissie (2) is onder meer vastgesteld dat met ingang van 1 juni 2008 een kleinere minimumgrootte geldt die identiek is aan de grootte die is vastgesteld in norm FFV-50 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE/ECE). Aangezien die norm is gewijzigd, moeten de groottesorteringsvoorschriften overeenkomstig worden aangepast.

(2)

Om conflicten met het handelsrecht te voorkomen, moet elke verwijzing naar de handelsnamen worden geschrapt in de lijst van appelvariëteiten die is opgenomen in het aanhangsel van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/2004.

(3)

Bovendien moet die lijst van variëteiten worden herzien om de controles te vergemakkelijken. Dit betekent dat het synoniem „Renetta del Canada” moet worden toegevoegd voor de variëteit „Reinette blanche du Canada” en dat de variëteit „Zarja Alatau” in die lijst moet worden opgenomen.

(4)

Verordening (EG) nr. 85/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het gezamenlijke Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 273 van 17.10.2007, blz. 1.

(2)  PB L 13 van 20.1.2004, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1238/2005 (PB L 200 van 30.7.2005, blz. 22).


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punt III wordt vervangen door:

„III.   SORTERINGSVOORSCHRIFTEN

De vruchten worden gesorteerd naar de maximumdiameter van de dwarsdoorsnede, of naar gewicht.

De vruchten van alle variëteiten en klassen moeten bij meting naar diameter ten minste 60 mm groot zijn, of bij meting naar gewicht ten minste 90 g wegen. Kleinere of lichtere vruchten zijn aanvaardbaar, indien de Brix-waarde ervan ten minste 10,5° Brix bedraagt en de vruchten niet kleiner zijn dan 50 mm of niet minder wegen dan 70 g.

Om te garanderen dat alle vruchten in dezelfde verpakkingseenheid uniform van grootte zijn:

a)

mag voor vruchten die naar diameter worden gesorteerd, het verschil in diameter tussen vruchten in eenzelfde verpakkingseenheid niet meer bedragen dan:

5 mm voor vruchten van klasse „Extra” en voor op rijen en in lagen gerangschikte vruchten van de klassen I en II. Voor appelen van de variëteiten Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) en Horneburger mag het verschil in diameter evenwel 10 mm bedragen, en

10 mm voor los in de verpakking of de verkoopverpakking aangeboden vruchten van klasse I. Voor appelen van de variëteiten Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) en Horneburger mag het verschil in diameter evenwel 20 mm bedragen, of

b)

mag voor vruchten die naar gewicht worden gesorteerd, het verschil in gewicht tussen vruchten in eenzelfde verpakkingseenheid niet meer bedragen dan:

20 % van het gemiddelde individuele gewicht voor vruchten van klasse „Extra” en voor op rijen en in lagen gerangschikte vruchten van de klassen I en II, en

25 % van het gemiddelde individuele gewicht voor los in de verpakking of de verkoopverpakking aangeboden vruchten van klasse I.

Los in de verpakking of de verkoopverpakking aangeboden vruchten van klasse II hoeven qua grootte niet homogeen te zijn.”.

2)

In het aanhangsel wordt punt 4 vervangen door:

4.   Niet-uitputtende lijst van op basis van kleur-, ruwschilligheids- en groottesorteringscriteria ingedeelde appelvariëteiten:

De variëteiten van vruchten die niet in de lijst zijn vermeld, moeten op basis van de kenmerken van de variëteit worden ingedeeld.

Variëteit

Synoniem

Kleurengroep

Ruwschilligheid

Groottesortering

African Red

 

B

 

 

Akane

Tohoku 3

B

 

 

Alborz Seedling

 

C

 

 

Aldas

 

B

 

GV

Alice

 

B

 

 

Alkmene

Early Windsor

C

 

 

Alwa

 

B

 

 

Angold

 

C

 

GV

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

 

GV

Arkcharm

Arkansas No 18, A 18

C

 

GV

Arlet

 

B

R

 

Aroma

 

C

 

 

Roodgekleurde mutaties van Aroma, bijvoorbeeld Aroma Amorosa

 

C B

 

 

Auksis

 

B

 

 

Belfort

Pella

B

 

 

Belle de Boskoop en mutaties

 

D

R

GV

Belle fleur double

 

D

 

GV

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

B

 

 

Blushed Golden

 

 

 

GV

Bohemia

 

B

 

GV

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

B

R

GV

Braeburn

 

B

 

GV

Roodgekleurde mutaties van Braeburn, bijvoorbeeld:

 

Hidala

 

Joburn

 

Lochbuie Red Braeburn

 

Mahana Red

 

Mariri Red

 

Redfield

 

Royal Braeburn

 

A

 

GV

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

D

 

GV

Brettacher Sämling

 

D

 

GV

Calville (groep van de …)

 

D

 

GV

Cardinal

 

B

 

 

Carola

Kalco

C

 

GV

Caudle

 

B

 

 

Charden

 

D

 

GV

Charles Ross

 

D

 

GV

Civni

 

B

 

 

Coromandel Red

Corodel

A

 

 

Cortland

 

B

 

GV

Cox's Orange Pippin en mutaties

Cox Orange

C

R

 

Roodgekleurde mutaties van Cox's Orange Pippin, bijvoorbeeld:

Cherry Cox

 

B

R

 

Crimson Bramley

 

D

 

GV

Cripps Pink

 

C

 

 

Cripps Red

 

C (1)

 

 

Dalinbel

 

B

 

 

Delblush

 

D

 

GV

Delcorf en mutaties, bijvoorbeeld:

 

Dalili

 

Monidel

 

C

 

GV

Delgollune

 

B

 

GV

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

 

 

Deljeni

 

D

 

GV

Delikates

 

B

 

 

Delor

 

C

 

GV

Discovery

 

C

 

 

Dunn's Seedling

 

D

R

 

Dykmanns Zoet

 

C

 

 

Egremont Russet

 

D

R

 

Elan

 

D

 

GV

Elise

Red Delight

A

 

GV

Ellison's orange

Ellison

C

 

GV

Elstar en mutaties, bijvoorbeeld:

 

Daliter

 

Elshof

 

Elstar Armhold

 

Elstar Reinhardt

 

C

 

 

Roodgekleurde mutaties van Elstar, bijvoorbeeld:

 

Bel-El

 

Daliest

 

Goedhof

 

Red Elstar

 

Valstar

 

B

 

 

Empire

 

A

 

 

Falstaff

 

C

 

 

Fiesta

Red Pippin

C

 

 

Florina

 

B

 

GV

Fortune

 

D

R

 

Fuji en mutaties

 

B

 

GV

Gala

 

C

 

 

Roodgekleurde mutaties van Gala, bijvoorbeeld:

 

Annaglo

 

Baigent

 

Galaxy

 

Mitchgla

 

Obrogala

 

Regala

 

Regal Prince

 

Tenroy

 

A

 

 

Garcia

 

D

 

GV

Gloster

 

B

 

GV

Goldbohemia

 

D

 

GV

Golden Delicious en mutaties

 

D

 

GV

Golden Russet

 

D

R

 

Goldrush

Coop 38

D

 

GV

Goldstar

 

D

 

GV

Gradigold

 

D

 

GV

Granny Smith

 

D

 

GV

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

B

 

GV

Gravensteiner

Gravenstein

D

 

GV

Greensleeves

 

D

 

GV

Holsteiner Cox en mutaties

Holstein

D

R

 

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

C

R

 

Honeycrisp

 

C

 

GV

Honeygold

 

D

 

GV

Horneburger

 

D

 

GV

Howgate Wonder

Manga

D

 

GV

Idared

 

B

 

GV

Ingrid Marie

 

B

R

 

Isbranica

Izbranica

C

 

 

Jacob Fisher

 

D

 

GV

Jacques Lebel

 

D

 

GV

Jamba

 

C

 

GV

James Grieve en mutaties

 

D

 

GV

James Grieve rouge

Red James Grieve

B

 

GV

Jarka

 

C

 

GV

Jerseymac

 

B

 

 

Jester

 

D

 

GV

Jonagold (2) en mutaties, bijvoorbeeld:

 

C

 

GV

Crowngold

 

 

Daligo

 

 

Daliguy

Jonasty

 

Dalijean

Jonamel

 

Jonagold 2000

Excel

 

Jonabel

 

 

Jonabres

 

 

King Jonagold

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

Novajo

Veulemanns

 

Schneica

 

 

Wilmuta

 

 

Jonagored en mutaties, bijvoorbeeld:

 

A

 

GV

Decosta

 

 

Jomured

Van de Poel

 

Jonagold Boerekamp

 

 

Jomar

 

 

Jonagored Supra

 

 

Jonaveld

 

 

Primo

 

 

Romagold

Surkijn

 

Rubinstar

 

 

Red Jonaprince

 

 

Jonalord

 

C

 

 

Jonathan

 

B

 

 

Julia

 

B

 

 

Jupiter

 

D

 

GV

Karmijn de Sonnaville

 

C

R

GV

Katy

Katja

B

 

 

Kent

 

D

R

 

Kidd's orange red

 

C

R

 

Kim

 

B

 

 

Koit

 

C

 

GV

Krameri Tuviõun

 

B

 

 

Kukikovskoje

 

B

 

 

Lady Williams

 

B

 

GV

Lane's Prince Albert

 

D

 

GV

Laxton's Superb

Laxtons Superb

C

R

 

Ligol

 

B

 

GV

Lobo

 

B

 

 

Lodel

 

A

 

 

Lord Lambourne

 

C

 

 

Maigold

 

B

 

 

Mc Intosh

 

B

 

 

Meelis

 

B

 

GV

Melba

 

B

 

 

Melodie

 

B

 

GV

Melrose

 

C

 

GV

Meridian

 

C

 

 

Moonglo

 

C

 

 

Morgenduft

Imperatore

B

 

GV

Mountain Cove

 

D

 

GV

Mutsu

 

D

 

GV

Normanda

 

C

 

GV

Nueva Europa

 

C

 

 

Nueva Orleans

 

B

 

GV

Odin

 

B

 

 

Ontario

 

B

 

GV

Orlovskoje Polosatoje

 

C

 

 

Ozark Gold

 

D

 

GV

Paula Red

 

B

 

 

Pero de Cirio

 

D

 

GV

Piglos

 

B

 

GV

Pikant

 

B

 

GV

Pikkolo

 

C

 

 

Pilot

 

C

 

 

Pimona

 

C

 

 

Pinova

 

C

 

 

Pirella

 

B

 

GV

Piros

 

C

 

GV

Rafzubex

 

A

 

 

Rafzubin

 

C

 

 

Rajka

 

B

 

 

Rambour d'hiver

 

D

 

GV

Rambour Franc

 

B

 

 

Reanda

 

B

 

GV

Rebella

 

C

 

GV

Red Delicious en mutaties, bijvoorbeeld:

 

Camspur

 

Erovan

 

Evasni

 

Flatrar

 

Fortuna Delicious

 

Otago

 

Red King

 

Red Spur

 

Red York

 

Richared

 

Royal Red

 

Sandidge

 

Shotwell Delicious

 

Stark Delicious

 

Starking

 

Starkrimson

 

Starkspur

 

Topred

 

Trumdor

 

Well Spur

 

A

 

GV

Red Dougherty

 

A

 

 

Red Rome

 

A

 

 

Redkroft

 

A

 

 

Regal

 

A

 

 

Regina

 

B

 

GV

Reglindis

 

C

 

GV

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

C

 

 

Reineta Encarnada

 

B

 

 

Reinette Rouge du Canada

 

B

 

GV

Reinette d'Orléans

 

D

 

GV

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

D

R

GV

Reinette de France

 

D

 

GV

Reinette de Landsberg

 

D

 

GV

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

D

R

GV

Relinda

 

C

 

 

Remo

 

B

 

 

Renora

 

B

 

GV

Resi

 

B

 

 

Resista

 

D

 

GV

Retina

 

B

 

GV

Rewena

 

B

 

GV

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

B

 

 

Rosana

Berner Rosenapfel

B

 

GV

Royal Beaut

 

A

 

GV

Rubin

 

C

 

GV

Rubinola

 

B

 

GV

Sciearly

 

A

 

 

Scifresh

 

B

 

 

Sciglo

 

A

 

 

Sciray

GS48

A

 

 

Scired

 

A

R

 

Sciros

 

A

 

GV

Selena

 

B

 

GV

Shampion

 

B

 

GV

Sidrunkollane Taliõun

 

D

 

GV

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

D

 

GV

Snygold

Earlygold

D

 

GV

Sommerregent

 

C

 

 

Spartan

 

A

 

 

Splendour

 

A

 

 

St. Edmunds Pippin

 

D

R

 

Stark's Earliest

 

C

 

 

Štaris

Staris

A

 

 

Sturmer Pippin

 

D

R

 

Sügisdessert

 

C

 

GV

Sügisjoonik

 

C

 

GV

Summerred

 

B

 

 

Sunrise

 

A

 

 

Sunset

 

D

R

 

Suntan

 

D

R

GV

Sweet Caroline

 

C

 

GV

Talvenauding

 

B

 

 

Tellisaare

 

B

 

 

Tiina

 

B

 

GV

Topaz

 

B

 

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

B

 

GV

Veteran

 

B

 

 

Vista Bella

Bellavista

B

 

 

Wealthy

 

B

 

 

Worcester Pearmain

 

B

 

 

York

 

B

 

 

Zarja Alatau

Zarya Alatau

D

 

 


(1)  In de klassen I en II moet ten minste 20 % van de oppervlakte een rode kleur vertonen.

(2)  Voor de variëteit Jonagold wordt evenwel geëist dat de in klasse II ingedeelde vruchten op ten minste één tiende van hun oppervlakte rode strepen vertonen.”.


II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

Commissie

28.5.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 138/12


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 april 2008

ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft een op internet gebaseerde informatiepagina om informatie over aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven langs elektronische weg beschikbaar te stellen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1656)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/392/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (1), en met name op artikel 59, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtlijn 2006/88/EG zijn veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen, de invoer en de doorvoer van aquacultuurdieren en de producten daarvan vastgesteld, alsmede minimale preventieve maatregelen om de bevoegde autoriteiten, de exploitanten van aquacultuurproductiebedrijven en andere bij deze sector betrokken personen beter bewust te maken van en voor te bereiden op ziekten bij aquacultuurdieren.

(2)

Om de preventie van de in bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG vermelde ziekten en van de verspreiding ervan te verbeteren, moeten de lidstaten informatie over aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven, met name over de gehouden soorten en hun gezondheidsstatus, langs elektronische weg beschikbaar stellen.

(3)

De gegevens zijn momenteel voor het publiek beschikbaar in de door de lidstaten krachtens artikel 6 van Richtlijn 2006/88/EG bijgehouden registers.

(4)

Om de interoperabiliteit van de informatiesystemen en het gebruik van procedures langs elektronische weg tussen de lidstaten te bevorderen en om de transparantie en de begrijpelijkheid te garanderen, is het belangrijk dat de informatie over aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven in de hele Gemeenschap op uniforme wijze wordt gepresenteerd. Een op internet gebaseerde informatiepagina is uit technisch oogpunt de best haalbare oplossing, daar de informatie op die manier gemakkelijk toegankelijk is en er niet al te veel hulpmiddelen voor nodig zijn. Daarom moet een model voor de lay-out van de op internet gebaseerde informatiepagina worden opgesteld.

(5)

In bijlage II bij Richtlijn 2006/88/EG is vastgesteld welke informatie moet worden opgenomen in het register van aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven. Daar de op internet gebaseerde informatiepagina tot doel heeft de interoperabiliteit van de desbetreffende informatie in de door de lidstaten aangelegde registers van aquacultuurproductiebedrijven te bevorderen, hoeft de website niet noodzakelijk al die informatie te bevatten. Hij moet echter wel alle nodige informatie bevatten om te attenderen op handelsbeperkingen in verband met verschillende gezondheidsstatussen.

(6)

Richtlijn 2006/88/EG bepaalt dat de lidstaten in afwijking van de in die richtlijn gestelde eis inzake vergunningverlening alleen de registratie door de bevoegde autoriteit kunnen eisen van andere voorzieningen dan aquacultuurproductiebedrijven waar niet voor de handel bestemde waterdieren worden gehouden, „put-and-take-visbedrijven”, en aquacultuurproductiebedrijven die aan plaatselijke consumenten leveren.

(7)

Het risico van verspreiding van waterdierziekten dat verbonden is aan voorzieningen, „put-and-take-visbedrijven” en aquacultuurproductiebedrijven die in afwijking van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG door de bevoegde autoriteit worden geregistreerd, verschilt naar gelang van hun aard, kenmerken en ligging. Daarom moeten de lidstaten beslissen in hoever informatie over die voorzieningen, „put-and-take-visbedrijven” en aquacultuurproductiebedrijven moet worden opgenomen in de op internet gebaseerde informatiepagina.

(8)

Aangezien de lidstaten voldoende tijd moet worden geboden om de desbetreffende informatie over aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven op de op internet gebaseerde informatiepagina te plaatsen, moet worden bepaald dat de informatie pas uiterlijk op 31 juli 2009 beschikbaar hoeft te zijn.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.   Bij deze beschikking worden voorschriften vastgesteld betreffende een op internet gebaseerde informatiepagina die overeenkomstig artikel 59 van Richtlijn 2006/88/EG door de lidstaten moet worden opgesteld om informatie over aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven langs elektronische weg beschikbaar te stellen.

2.   Deze beschikking is van overeenkomstige toepassing op voorzieningen, „put-and-take-visbedrijven” en aquacultuurproductiebedrijven die, in afwijking van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG, overeenkomstig artikel 4, lid 4, van die richtlijn en met inachtneming van artikel 2, lid 1, tweede alinea, van deze beschikking door de bevoegde autoriteit worden geregistreerd.

Artikel 2

Op internet gebaseerde informatiepagina

1.   De lidstaten stellen een op internet gebaseerde informatiepagina (hierna „de op internet gebaseerde informatiepagina” genoemd) op om informatie beschikbaar te stellen over kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren van aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven waaraan overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2006/88/EG een vergunning is verleend.

De lidstaten beslissen geval per geval welke voorzieningen, „put-and-take-visbedrijven” en aquacultuurproductiebedrijven als bedoeld in artikel 1, lid 2, in de op internet gebaseerde informatiepagina moeten worden opgenomen. Daarbij houden zij rekening met het risico van verspreiding van ziekten van waterdieren als gevolg van de activiteiten van die voorzieningen, visbedrijven en productiebedrijven naar gelang van hun aard, kenmerken en ligging.

2.   De op internet gebaseerde informatiepagina wordt door de lidstaten opgesteld overeenkomstig de modellen in de volgende bijlagen:

a)

bijlage I voor aquacultuurproductiebedrijven die vis houden;

b)

bijlage II voor aquacultuurproductiebedrijven die weekdieren houden;

c)

bijlage III voor aquacultuurproductiebedrijven die schaaldieren houden;

d)

bijlage IV voor vergunninghoudende verwerkingsbedrijven die aquacultuurdieren slachten met het oog op ziektebestrijding, als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EG.

3.   De lidstaten houden de op internet gebaseerde internetpagina actueel zodat zij overeenstemt met de informatie in het krachtens artikel 6 van Richtlijn 2006/88/EG bijgehouden register.

Veranderingen in de gezondheidsstatus worden in de op internet gebaseerde informatiepagina opgenomen zodra de verandering zich in de geregistreerde gezondheidsstatus heeft voorgedaan.

4.   De lidstaten delen het internetadres van de op internet gebaseerde informatiepagina aan de Commissie mee.

Artikel 3

Toepassingsdatum

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 augustus 2008.

De informatie als bedoeld in artikel 2, lid 2, en in de bijlagen I tot en met IV wordt echter uiterlijk op 31 juli 2009 in de op internet gebaseerde informatiepagina opgenomen.

Artikel 4

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 april 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.


BIJLAGE I

MODEL VOOR AQUACULTUURPRODUCTIEBEDRIJVEN DIE VIS HOUDEN

(ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 2, ONDER a))

Informatie overeenkomstig artikel 59 van Richtlijn 2006/88/EG

Informatie

Kwekerij 1

Kwekerij 2

1.

Aquacultuurproductiebedrijf

1.1.1.

Naam van:

het aquacultuurproductiebedrijf

de kwekerij

1.1.2.

Adres of ligging van de kwekerij

1.2.1.

Naam van:

het aquacultuurproductiebedrijf

de kwekerij

1.2.2.

Adres of ligging van de kwekerij

2.

Registratienummer

(voor elke kwekerij)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografische ligging en coördinatenstelsel

(voor elke kwekerij)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Gehouden soort (1)

(voor elke kwekerij en gerelateerd aan de gevoeligheid ervan voor bepaalde ziekten)

4.1.1.

Virale hemorragische septikemie

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.1.2.

Infectieuze hematopoëtische necrose

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.1.3.

Koi herpes virus

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.1.4.

Infectieuze zalmanemie

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.1.

Virale hemorragische septikemie

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.2.

Infectieuze hematopoëtische necrose

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.3.

Koi herpes virus

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.4.

Infectieuze zalmanemie

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

5.

Erkende gezondheidsstatus

(voor elke kwekerij) (2)

5.1.1.

Virale hemorragische septikemie

5.1.1.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.1.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.1.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.1.4.

Andere

5.1.2.

Infectieuze hematopoëtische necrose

5.1.2.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.2.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.2.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.2.4.

Andere

5.1.3.

Koi herpes virus

5.1.3.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.3.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.3.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.3.4.

Andere

5.1.4.

Infectieuze zalmanemie

5.1.4.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.4.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.4.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.4.4.

Andere

5.1.5.

Infectieuze pancreatische necrose (3)

5.1.5.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.5.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.5.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.5.4.

Andere

5.1.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.1.6.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.6.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.6.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.6.4.

Andere

5.1.7.

Bacterial kidney disease (3)

5.1.7.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.7.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.7.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.7.4.

Andere

5.1.8.

Andere ziekten (4)

5.1.8.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.8.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.8.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.8.4.

Andere

5.2.1.

Virale hemorragische septikemie

5.2.1.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.1.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.1.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.1.4.

Andere

5.2.2.

Infectieuze hematopoëtische necrose

5.2.2.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.2.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.2.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.2.4.

Andere

5.2.3.

Koi herpes virus

5.2.3.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.3.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.3.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.3.4.

Andere

5.2.4.

Infectieuze zalmanemie

5.2.4.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.4.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.4.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.4.4.

Andere

5.2.5.

Infectieuze pancreatische necrose (3)

5.2.5.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.5.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.5.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.5.4.

Andere

5.2.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.2.6.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.6.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.6.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.6.4.

Andere

5.2.7.

Bacterial kidney diseas (3)

5.2.7.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.7.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.7.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.7.4.

Andere

5.2.8.

Andere ziekten (4)

5.2.8.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.8.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.8.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.8.4.

Andere

6.

Type kwekerij

(voor elke kwekerij) (5)

6.1.1.

Zoutwaterkooien/-bassins

6.1.2.

Zoutwatervijvers

6.1.3.

Zoutwatertanks/-raceways

6.1.4.

Zout water, gesloten (recirculatie)

6.1.5.

Zoetwaterkooien/-bassins

6.1.6.

Zoetwatervijvers

6.1.7.

Zoetwatertanks/-raceways

6.1.8.

Zoet water, gesloten (recirculatie)

6.1.9.

Onderzoekfaciliteit

6.1.10.

Quarantainefaciliteit

6.1.11.

Andere

6.2.1.

Zoutwaterkooien/-bassins

6.2.2.

Zoutwatervijvers

6.2.3.

Zoutwatertanks/-raceways

6.2.4.

Zout water, gesloten (recirculatie)

6.2.5.

Zoetwaterkooien/-bassins

6.2.6.

Zoetwatervijvers

6.2.7.

Zoetwatertanks/-raceways

6.2.8.

Zoet water, gesloten (recirculatie)

6.2.9.

Onderzoekfaciliteit

6.2.10.

Quarantainefaciliteit

6.2.11.

Andere

7.

Kwekerijproductie

(voor elke kwekerij) (5)

7.1.1.

Broedhuis („hatchery”)

7.1.2.

Kweekkamer („nursery”)

7.1.3.

Broedstock

7.1.4.

Opkweek („grow-out”) voor menselijke consumptie

7.1.5.

„Put-and-take-visbedrijven”

7.1.6.

Andere

7.2.1.

Broedhuis („hatchery”)

7.2.2.

Kweekkamer („nursery”)

7.2.3.

Broedstock

7.2.4.

Opkweek („grow-out”) voor menselijke consumptie

7.2.5.

„Put-and-take-visbedrijven”

7.2.6.

Andere


(1)  Een lijst van gevoelige en ziektedragende soorten is opgenomen in bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG.

(2)  Kruis het vakje „andere” aan indien de kwekerij onderworpen is aan een uitroeiingsprogramma of aan bestrijdingsmaatregelen overeenkomstig afdeling 3, 4, 5 of 6 van hoofdstuk V van Richtlijn 2006/88/EG.

(3)  Alleen van toepassing op lidstaten, gebieden of compartimenten die met betrekking tot die ziekte in bijlage I of II bij Beschikking 2004/453/EG van de Commissie (PB L 156 van 30.4.2004, blz. 5) zijn opgenomen.

(4)  Alleen van toepassing op lidstaten, gebieden of compartimenten waarvoor maatregelen overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG zijn goedgekeurd.

(5)  Er kunnen twee of meer vakjes worden aangekruist.


BIJLAGE II

MODEL VOOR AQUACULTUURPRODUCTIEBEDRIJVEN DIE WEEKDIEREN HOUDEN

(ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 2, ONDER B))

Informatie overeenkomstig artikel 59 van Richtlijn 2006/88/EG

Informatie

Kwekerij of kweekgebied 1

Kwekerij of kweekgebied 2

1.

Aquacultuurproductiebedrijf

1.1.1.

Naam van:

het aquacultuurproductiebedrijf

de kwekerij of het kweekgebied van weekdieren

1.1.2.

Adres of ligging van de kwekerij

1.2.1.

Naam van:

het aquacultuurproductiebedrijf

de kwekerij of het kweekgebied van weekdieren

1.2.2.

Adres of ligging van de kwekerij

2.

Registratienummer

(voor elke kwekerij of elk kweekgebied, naar gelang van het geval)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografische ligging en coördinatenstelsel

(voor elke kwekerij of elk kweekgebied, naar gelang van het geval)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Gehouden soort (1)

(voor elke kwekerij of elk kweekgebied, naar gelang van het geval, en gerelateerd aan de gevoeligheid ervan voor bepaalde ziekten)

4.1.1.

Marteilia refringens

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.1.2.

Bonamia ostreae

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.1.

Marteilia refringens

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.2.

Bonamia ostreae

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

5.

Erkende gezondheidsstatus (2)

(voor elke kwekerij of elk kweekgebied, naar gelang van het geval)

5.1.1.

Marteilia refringens

5.1.1.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.1.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.1.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.1.4.

Andere

5.1.2.

Bonamia ostreae

5.1.2.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.2.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.2.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.2.4.

Andere

5.1.3.

Andere ziekten  (3)

5.1.3.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.3.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.3.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.3.4.

Andere

5.2.1.

Marteilia refringens

5.2.1.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.1.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.1.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.1.4.

Andere

5.2.2.

Bonamia ostreae

5.2.2.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.2.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.2.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.2.4.

Andere

5.2.3.

Andere ziekten  (3)

5.2.3.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.3.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.3.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.3.4.

Andere

6.

Kwekerij of kweekgebied (4)

(voor elke kwekerij of elk kweekgebied, naar gelang van het geval)

6.1.1.

Kwekerij van weekdieren, open

6.1.2.

Kwekerij van weekdieren, gesloten (recirculatie)

6.1.3.

Verzendingscentrum, zuiveringscentrum

6.1.4.

Kweekgebied van weekdieren

6.1.5.

Onderzoekfaciliteit

6.1.6.

Quarantainefaciliteit

6.1.7.

Andere

6.2.1.

Kwekerij van weekdieren, open

6.2.2.

Kwekerij van weekdieren, gesloten (recirculatie)

6.2.3.

Verzendingscentrum, zuiveringscentrum

6.2.4.

Kweekgebied van weekdieren

6.2.5.

Onderzoekfaciliteit

6.2.6.

Quarantainefaciliteit

6.2.7.

Andere

7.

Productie van kwekerij of kweekgebied (4)

(voor elke kwekerij of elk kweekgebied, naar gelang van het geval)

7.1.1.

Broedhuis („hatchery”)

7.1.2.

Kweekkamer („nursery”)

7.1.3.

Opkweek („grow-out”)

7.1.4.

Andere

7.2.1.

Broedhuis („hatchery”)

7.2.2.

Kweekkamer („nursery”)

7.2.3.

Opkweek („grow-out”)

7.2.4.

Andere


(1)  Een lijst van gevoelige en ziektedragende soorten is opgenomen in bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG.

(2)  Kruis het vakje „andere” aan indien de kwekerij of het kweekgebied onderworpen is aan een uitroeiingsprogramma of aan bestrijdingsmaatregelen overeenkomstig afdeling 3, 4, 5 of 6 van hoofdstuk V van Richtlijn 2006/88/EG.

(3)  Alleen van toepassing op lidstaten, gebieden of compartimenten waarvoor maatregelen overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG zijn goedgekeurd.

(4)  Er kunnen twee of meer vakjes worden aangekruist.


BIJLAGE III

MODEL VOOR AQUACULTUURPRODUCTIEBEDRIJVEN DIE SCHAALDIEREN HOUDEN

(ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 2, ONDER c))

Informatie overeenkomstig artikel 59 van Richtlijn 2006/88/EG

Informatie

Kwekerij 1

Kwekerij 2

1.

Aquacultuurproductiebedrijf

1.1.1.

Naam van:

het aquacultuurproductiebedrijf

de kwekerij

1.1.2.

Adres of ligging van de kwekerij

1.2.1.

Naam van:

het aquacultuurproductiebedrijf

de kwekerij

1.2.2.

Adres of ligging van de kwekerij

2.

Registratienummer

(voor elke kwekerij)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografische ligging en coördinatenstelsel

(voor elke kwekerij)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Gehouden soort (1)

(voor elke kwekerij en gerelateerd aan de gevoeligheid ervan voor bepaalde ziekten)

4.1.1.

Besmetting met het wittevlekkenvirus

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.1.

Besmetting met het wittevlekkenvirus

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

5.

Erkende gezondheidsstatus

(voor elke kwekerij) (2)

5.1.1.

Besmetting met het wittevlekkenvirus

5.1.1.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.1.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.1.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.1.4.

Andere

5.1.2.

Andere ziekten (3)

5.1.2.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.2.2.

Onderworpen aan een bewakings¬programma

5.1.2.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.2.4.

Andere

5.2.1.

Besmetting met het wittevlekkenvirus

5.2.1.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.1.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.1.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.1.4.

Andere

5.2.2.

Andere ziekten (3)

5.2.2.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.2.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.2.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.2.4.

Andere

6.

Type kwekerij (4)

(voor elke kwekerij)

6.1.1.

Lagune/bassins/kooien

6.1.2.

Vijvers op het land

6.1.3.

Tanks/raceways

6.1.4.

Op het land gelegen, gesloten (recirculatie)

6.1.5.

Onderzoekfaciliteit

6.1.6.

Quarantainefaciliteit

6.1.7.

Andere

6.2.1.

Lagune/bassins/kooien

6.2.2.

Vijvers op het land

6.2.3.

Tanks/raceways

6.2.4.

Op het land gelegen, gesloten (recirculatie)

6.2.5.

Onderzoekfaciliteit

6.2.6.

Quarantainefaciliteit

6.2.7.

Andere

7.

Kwekerijproductie (4)

(voor elke kwekerij)

7.1.1.

Broedhuis („hatchery”)

7.1.2.

Kweekkamer („nursery”)

7.1.3.

Opkweek („grow-out”)

7.1.4.

Andere

7.2.1.

Broedhuis („hatchery”)

7.2.2.

Kweekkamer („nursery”)

7.2.3.

Opkweek („grow-out”)

7.2.4.

Andere


(1)  Een lijst van gevoelige en ziektedragende soorten is opgenomen in bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG van de Raad.

(2)  Kruis het vakje „andere” aan indien de kwekerij onderworpen is aan een uitroeiingsprogramma of aan bestrijdingsmaatregelen overeenkomstig afdeling 3, 4, 5 of 6 van hoofdstuk V van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad.

(3)  Alleen van toepassing op lidstaten, gebieden of compartimenten waarvoor maatregelen overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG zijn goedgekeurd.

(4)  Er kunnen twee of meer vakjes worden aangekruist.


BIJLAGE IV

MODEL VOOR VERGUNNINGHOUDENDE VERWERKINGSBEDRIJVEN DIE AQUACULTUURDIEREN SLACHTEN MET HET OOG OP ZIEKTEBESTRIJDING, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 2, VAN RICHTLIJN 2006/88/EG

(ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 2, ONDER d))

Informatie overeenkomstig artikel 59 van Richtlijn 2006/88/EG

Informatie

 

1.

Verwerkingsbedrijf

1.1.1.

Naam

1.1.2.

Adres of ligging

2.

Registratienummer

2.1.

 

3.

Geografische ligging en coördinatenstelsel

3.1.

 

4.

Verwerkte soorten

4.1.1.

Vis

4.1.2.

Weekdieren

4.1.3.

Schaaldieren

5.

Type systeem voor de behandeling van effluenten

 


28.5.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 138/21


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 8 mei 2008

overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, over de passende bescherming van persoonsgegevens op Jersey

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1746)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/393/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1), en met name op artikel 25, lid 6,

Na raadpleging van de Groep betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG moeten de lidstaten bepalen dat persoonsgegevens slechts naar een derde land mogen worden doorgegeven indien dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en de wetgeving van de lidstaat die is vastgesteld ter uitvoering van de andere bepalingen van deze richtlijn al vóór de doorgifte wordt nageleefd.

(2)

De Commissie kan vaststellen dat een derde land waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt. In dat geval kunnen persoonsgegevens zonder aanvullende garanties door de lidstaten worden doorgegeven.

(3)

Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG dient het gegevensbeschermingsniveau te worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden waarin een gegevensdoorgifte of een categorie gegevensdoorgiften plaatsvindt en wordt in het bijzonder rekening gehouden met een aantal elementen die van belang zijn voor de doorgifte en in artikel 25, lid 2, van de richtlijn zijn opgenomen.

(4)

Gezien de verschillende benaderingen van gegevensbescherming in derde landen moeten de beoordeling van de gepastheid en besluiten op grond van artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG worden uitgevoerd op een wijze die geen willekeurige of onverantwoorde discriminatie tegen of tussen derde landen waar gelijksoortige voorwaarden gelden, noch een verkapte handelsbelemmering vormt, rekening houdend met de huidige internationale verbintenissen van de Gemeenschap.

(5)

Het Bailiwick of Jersey is een van de gebieden die direct onder de Britse kroon vallen (die geen deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk noch een kolonie vormen) en is volledig onafhankelijk, behalve voor internationale betrekkingen en defensie, waarvoor de regering van het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk is. Het Bailiwick of Jersey moet derhalve als derde land worden beschouwd in de zin van de richtlijn.

(6)

Met ingang van 1951, respectievelijk 1987, is de ratificatie door het Verenigd Koninkrijk van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen ter zake van de automatische verwerking van persoonsgegevens (Verdrag nr. 108) uitgebreid tot het Bailiwick of Jersey.

(7)

Wat het Bailiwick of Jersey betreft, zijn de wettelijke normen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, in grote mate gebaseerd op de normen die in Richtlijn 95/46/EG zijn opgenomen, vastgesteld in de op 11 november 1987 van kracht geworden Data Protection (Jersey) Law van 1987 en in twee aanvullende wetten, de Data Protection (Amendment) (Jersey) Law 2005 en de Data Protection (Jersey) Law 2005 (Appointed Day) Act 2005.

(8)

Uit hoofde van de Data Protection (Jersey) Law is in 2005 ook secundaire wetgeving vastgesteld met specifieke regels voor kwesties als de toegang voor de betrokkene, de verwerking van gevoelige gegevens en de kennisgeving aan de gegevensbeschermingsautoriteit (3).

(9)

De wettelijke normen die van toepassing zijn op Jersey hebben betrekking op alle basisbeginselen die noodzakelijk zijn voor een passend beschermingsniveau voor natuurlijke personen. De toepassing van deze normen wordt gewaarborgd door rechtsmiddelen en het onafhankelijke toezicht door de bevoegde autoriteit, de functionaris voor gegevensbescherming, die de bevoegdheid heeft om onderzoek te verrichten en in te grijpen.

(10)

Derhalve moet er van worden uitgegaan dat Jersey een passend beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens als bedoeld in Richtlijn 95/46/EG.

(11)

Ter wille van de doorzichtigheid en teneinde te garanderen dat de bevoegde autoriteiten in de lidstaten de personen wier persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen beschermen, moet worden aangegeven in welke buitengewone omstandigheden het gerechtvaardigd is specifieke gegevensstromen op te schorten, ook al is een passend beschermingsniveau vastgesteld.

(12)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 31, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In de zin van artikel 25, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG, wordt ervan uitgegaan dat het Bailiwick of Jersey een passend beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens die vanuit de Gemeenschap worden doorgegeven.

Artikel 2

Deze beschikking heeft betrekking op de gepastheid van de bescherming die op Jersey wordt geboden, teneinde aan de vereisten van artikel 25, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG te voldoen, en laat andere voorwaarden of beperkingen tot uitvoering van andere bepalingen van die richtlijn die op de verwerking van persoonsgegevens in de lidstaten betrekking hebben, onverlet.

Artikel 3

1.   Zonder afbreuk te doen aan hun bevoegdheden om maatregelen te nemen voor de naleving van nationale bepalingen die zijn goedgekeurd ingevolge andere bepalingen dan artikel 25 van Richtlijn 95/46/EG, kunnen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten gebruikmaken van hun bestaande bevoegdheden om gegevensstromen naar een ontvanger op Jersey te onderbreken, teneinde personen ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens te beschermen in de gevallen waarin:

a)

een bevoegde autoriteit op Jersey tot de conclusie is gekomen dat de ontvanger in strijd met de toepasselijke normen voor gegevensbescherming handelt, of

b)

het zeer waarschijnlijk is dat niet aan de normen voor gegevensbescherming wordt voldaan, er goede redenen zijn om aan te nemen dat de bevoegde autoriteit op Jersey niet tijdig passende maatregelen neemt of zal nemen om het desbetreffende probleem op te lossen, de voortzetting van de doorgifte een dreigend gevaar voor ernstige schade aan de betrokkene inhoudt en de bevoegde autoriteiten in de lidstaat voldoende inspanningen in deze situatie hebben geleverd om de op Jersey gevestigde organisatie die voor de verwerking verantwoordelijk is in kennis te stellen en de gelegenheid te geven te reageren.

2.   De opschortende maatregel blijft van kracht tot vaststaat dat de beschermingsnormen worden nageleefd en de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat of lidstaten hiervan in kennis is gesteld.

Artikel 4

1.   De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis wanneer op grond van artikel 3 maatregelen worden genomen.

2.   De lidstaten en de Commissie brengen elkaar op de hoogte van de gevallen waarin de instanties die op Jersey verantwoordelijk zijn voor de naleving van de beschermingsnormen niet in staat zijn deze naleving te garanderen.

3.   Wanneer uit de overeenkomstig artikel 3 en de leden 1 en 2 van dit artikel verzamelde informatie mocht blijken dat een instantie die verantwoordelijk is voor de naleving van de beschermingsnormen op Jersey haar taak niet naar behoren vervult, stelt de Commissie de bevoegde autoriteit op Jersey hiervan in kennis en stelt zij zo nodig, in overeenstemming met de in artikel 31, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG vastgestelde procedure, ontwerpmaatregelen voor om deze beschikking in te trekken of op te schorten dan wel de werkingssfeer ervan te beperken.

Artikel 5

De Commissie evalueert de werking van deze beschikking en deelt alle relevante vaststellingen aan het bij artikel 31 van Richtlijn 95/46/EG ingestelde comité mee, inclusief alle gegevens die van invloed kunnen zijn op de overeenkomstig artikel 1 van deze beschikking gedane vaststelling dat het beschermingsniveau op Jersey passend is in de zin van artikel 25 van Richtlijn 95/46/EG, alsmede alle gegevens waaruit blijkt dat deze beschikking op discriminerende wijze wordt uitgevoerd.

Artikel 6

De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om binnen vier maanden na kennisgeving ervan aan deze beschikking te voldoen.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2008.

Voor de Commissie

Jacques BARROT

Vicevoorzitter


(1)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(2)  Advies 8/2007 over het niveau van de persoonsgegevensbescherming op Jersey, goedgekeurd door de Groep op 9 oktober 2007; zie http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm

(3)  Het gaat om de Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005, de Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005, de Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005, de Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005, de Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005, de Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005, de Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005, de Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005, de Data Protection (Subject Access Modification — Education) (Jersey) Regulations 2005, de Data Protection (Subject Access Modification — Health) (Jersey) Regulations 2005, de Data Protection (Subject Access Modification — Social Work) (Jersey) Regulations 2005, en de Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005.