ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 74

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
15 maart 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 213/2008 van de Commissie van 28 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten, in verband met de herziening van de CPV  ( 1 )

1

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

15.3.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 74/1


VERORDENING (EG) Nr. 213/2008 VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten, in verband met de herziening van de CPV

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) (1), en met name op artikel 2,

Gelet op Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (2), en met name op artikel 70, onder d) en e),

Gelet op Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (3), en met name op artikel 79, onder f) en g),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 is de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) één classificatiesysteem voor overheidsopdrachten, vastgesteld om de referenties te standaardiseren waarmee aanbestedende diensten het voorwerp van hun opdrachten omschrijven.

(2)

De structuur, codes en omschrijvingen van de CPV moeten worden aangepast of gewijzigd in verband met bepaalde ontwikkelingen in de markt en de behoeften van de gebruikers. Daarbij moet rekening worden gehouden met een aantal concrete suggesties van belanghebbende partijen en CPV-gebruikers om de CPV op bepaalde punten te verbeteren. De structuur, codes en omschrijvingen van de CPV moeten ook worden bijgewerkt om van de CPV een instrument te maken waarmee overheidsopdrachten doeltreffend langs elektronische weg kunnen worden geplaatst.

(3)

Om de CPV gebruikersvriendelijker te maken, moet minder van het materiaal en meer van het product worden uitgegaan. Zo moeten de productkenmerken van de basiswoordenlijst in de huidige bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 worden overgezet naar de aanvullende woordenlijst in dezelfde bijlage en moeten sterk materiaalgerichte afdelingen in de huidige woordenlijst worden herverdeeld over de andere afdelingen.

(4)

De hiërarchie van de CPV moet met de samenvoeging en herverdeling van afdelingen die een beperkt aantal codes bevatten, afdelingen die deels als een geheel moeten worden gezien, en afdelingen die tot verwarring kunnen leiden, zodanig worden gestroomlijnd dat een gemakkelijker te gebruiken nomenclatuur met een consistentere en homogenere presentatie ontstaat.

(5)

Defensiematerieel en -diensten moeten beter worden ingedeeld. Daartoe moeten de bestaande, verspreide codes worden gehergroepeerd tot nieuwe groepen en klassen om de presentatie meer samenhang te geven, en moeten nieuwe codes voor bijvoorbeeld militair onderzoek en militaire technologie worden toegevoegd.

(6)

De structuur van de aanvullende woordenlijst moet volledig worden herzien. Deze lijst moet logischer worden opgezet met secties die onderverdeeld zijn in groepen die naast de basiswoordenlijst te gebruiken zijn. De aanvullende woordenlijst moet ook worden uitgebreid met kenmerken van producten en diensten omdat daarmee een vereenvoudiging mogelijk wordt in die zin dat het voorwerp van een opdracht volledig kan worden omschreven en het aantal codes van de basiswoordenlijst wordt teruggedrongen.

(7)

Omwille van de duidelijkheid moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 worden vervangen.

(8)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 met gedetailleerde overzichten van de wijzigingen van 2003 is niet meer van belang en moet dan ook worden geschrapt.

(9)

Door de herziening van de CPV moeten ook de indicatieve schakelschema's van de bijlagen III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 voor de CPV enerzijds en de CPC Prov. (de centrale productenclassificatie van de Verenigde Naties), de NACE Rev. 1 (de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap) en de GN (de gecombineerde nomenclatuur) anderzijds worden bijgewerkt. Omwille van de duidelijkheid moeten deze worden vervangen.

(10)

Bij de herziening van de CPV moeten de lijsten van activiteiten en diensten met verwijzingen naar de CPV-codes in de bijlagen bij de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG in overeenstemming worden gebracht met de herziene CPV zonder dat de materiële werkingssfeer van deze richtlijnen zelf wordt gewijzigd.

(11)

Om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd blijft voor de technische aanpassing van de elektronische systemen aan de CPV, moet worden bepaald dat deze verordening pas zes maanden na haar inwerkingtreding wordt toegepast.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2195/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening.

2.

Bijlage II wordt geschrapt.

3.

Bijlage III wordt vervangen door bijlage II bij deze verordening.

4.

Bijlage IV wordt vervangen door bijlage III bij deze verordening.

5.

Bijlage V wordt vervangen door bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 2

Richtlijn 2004/17/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

De tabel van bijlage XII wordt vervangen door bijlage V bij deze verordening.

2.

De tabel van bijlage XVIIA wordt vervangen door bijlage VI bij deze verordening.

3.

De tabel van bijlage XVIIB wordt vervangen door bijlage VII bij deze verordening.

Artikel 3

Richtlijn 2004/18/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

De tabel van bijlage I wordt vervangen door bijlage V bij deze verordening.

2.

De tabel van bijlage IIA wordt vervangen door bijlage VI bij deze verordening.

3.

De tabel van bijlage IIB wordt vervangen door bijlage VII bij deze verordening.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 15 september 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 november 2007.

Voor de Commissie

Charlie McCREEVY

Lid van de Commissie


(1)  PB L 340 van 16.12.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2151/2003 van de Commissie (PB L 329 van 17.12.2003, blz. 1).

(2)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/97/EG van de Raad (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 107).

(3)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/97/EG.


BIJLAGE I

GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN

Structuur van het classificatiesysteem

1.

De CPV bestaat uit een basiswoordenlijst en een aanvullende woordenlijst.

2.

De basiswoordenlijst heeft een boomstructuur met codes tot negen cijfers met daarbij een omschrijving van de leveringen, werken of diensten die voorwerp van de opdracht zijn.

De code bestaat uit acht cijfers en wordt ingedeeld in:

afdelingen, aangeduid met de eerste twee cijfers van de code (XX000000-Y),

groepen, aangeduid met de eerste drie cijfers van de code (XXX00000-Y),

klassen, aangeduid met de eerste vier cijfers van de code (XXXX0000-Y),

categorieën, aangeduid met de eerste vijf cijfers van de code (XXXXX000-Y).

Elk van de laatste drie cijfers staat voor een extra precisering binnen de categorie.

Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers.

3.

De aanvullende woordenlijst kan worden gebruikt voor een nadere omschrijving van het voorwerp van een opdracht en bestaat uit een alfanumerieke code die overeenkomt met een omschrijving waarmee een aanvullende precisering van de specifieke aard of bestemming van het te kopen goed kan worden gegeven.

De alfanumerieke code omvat:

een eerste niveau bestaande uit een letter die staat voor een sectie,

een tweede niveau bestaande uit een letter die staat voor een groep,

een derde niveau bestaande uit drie cijfers die staan voor een onderafdeling.

Het laatste cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers.

BASISWOORDENLIJST

CPV-code

Omschrijving

03000000-1

Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten

03100000-2

Land- en tuinbouwproducten

03110000-5

Land- en tuinbouwgewassen en -producten

03111000-2

Zaden

03111100-3

Sojabonen

03111200-4

Pinda's

03111300-5

Zonnebloempitten

03111400-6

Katoenzaad

03111500-7

Sesamzaad

03111600-8

Mosterdzaad

03111700-9

Groentenzaad

03111800-0

Vruchtenzaad

03111900-1

Bloemenzaden

03112000-9

Ruwe tabak

03113000-6

Suikergewassen

03113100-7

Suikerbieten

03113200-8

Suikerriet

03114000-3

Stro en voedergewassen

03114100-4

Stro

03114200-5

Veevoeder

03115000-0

Ruw plantaardig materiaal

03115100-1

Ruw plantaardig materiaal voor de vervaardiging van textiel

03115110-4

Katoen

03115120-7

Jute

03115130-0

Vlas

03116000-7

Natuurlijke rubber, latex en aanverwante producten

03116100-8

Natuurlijke rubber

03116200-9

Natuurlijke latex

03116300-0

Latexproducten

03117000-4

Planten voor specifieke toepassingen

03117100-5

Planten voor bereiding van parfum en geneesmiddelen, insectenbestrijding en dergelijke

03117110-8

Planten gebruikt voor de bereiding van parfum

03117120-1

Planten gebruikt voor de bereiding van geneesmiddelen

03117130-4

Planten gebruikt voor insectenbestrijding

03117140-7

Planten gebruikt voor schimmelbestrijding of soortgelijke toepassingen

03117200-6

Plantenzaden voor specifieke toepassingen

03120000-8

Tuinbouw- en kwekerijproducten

03121000-5

Tuinbouwproducten

03121100-6

Levende planten, bollen, wortels, stekken en enten

03121200-7

Snijbloemen

03121210-0

Bloemstukken

03130000-1

Specerijgewassen en gewassen voor de vervaardiging van dranken

03131000-8

Gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

03131100-9

Koffiebonen

03131200-0

Theestruiken

03131300-1

Maté

03131400-2

Cacaobonen

03132000-5

Niet-bewerkte specerijen

03140000-4

Dierlijke en aanverwante producten

03141000-1

Stierensperma

03142000-8

Dierlijke producten

03142100-9

Natuurlijke honing

03142200-0

Slakken

03142300-1

Eetbare producten van dierlijke oorsprong

03142400-2

Was

03142500-3

Eieren

03143000-5

Producten van gemengde bedrijven

03144000-2

Landbouwbenodigdheden

03200000-3

Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten

03210000-6

Granen en aardappelen

03211000-3

Granen

03211100-4

Tarwe

03211110-7

Harde tarwe

03211120-0

Zachte tarwe

03211200-5

Maïs

03211300-6

Rijst

03211400-7

Gerst

03211500-8

Rogge

03211600-9

Haver

03211700-0

Mout

03211900-2

Graanproducten

03212000-0

Aardappelen en gedroogde groenten

03212100-1

Aardappelen

03212200-2

Gedroogde peulvruchten en peulen

03212210-5

Gedroogde peulvruchten

03212211-2

Linzen

03212212-9

Kikkererwten

03212213-6

Gedroogde erwten

03212220-8

Peulvruchten

03220000-9

Groenten, vruchten en noten

03221000-6

Groenten

03221100-7

Wortel- en knolgewassen

03221110-0

Wortelgewassen

03221111-7

Rode bieten

03221112-4

Wortelen

03221113-1

Uien

03221114-8

Rapen

03221120-3

Knolgewassen

03221200-8

Vruchtgroenten

03221210-1

Bonen

03221211-8

Tuinbonen

03221212-5

Sperziebonen

03221213-2

Snijbonen

03221220-4

Erwten

03221221-1

Doperwten

03221222-8

Peultjes

03221230-7

Paprika's

03221240-0

Tomaten

03221250-3

Courgettes

03221260-6

Paddestoelen

03221270-9

Komkommers

03221300-9

Bladgroenten

03221310-2

Sla

03221320-5

Slabladeren

03221330-8

Artisjokken

03221340-1

Spinazie

03221400-0

Koolgroenten

03221410-3

Kool

03221420-6

Bloemkool

03221430-9

Broccoli

03221440-2

Spruitjes

03222000-3

Vruchten en noten

03222100-4

Tropische vruchten en noten

03222110-7

Tropisch fruit

03222111-4

Bananen

03222112-1

Ananassen

03222113-8

Mango's

03222114-5

Dadels

03222115-2

Rozijnen

03222116-9

Vijgen

03222117-6

Avocado's

03222118-3

Kiwi's

03222120-0

Kokosnoten

03222200-5

Citrusvruchten

03222210-8

Citroenen

03222220-1

Sinaasappels

03222230-4

Grapefruit

03222240-7

Mandarijntjes

03222250-0

Limoenen

03222300-6

Niet-tropisch fruit

03222310-9

Besvruchten

03222311-6

Krenten

03222312-3

Kruisbessen

03222313-0

Aardbeien

03222314-7

Frambozen

03222315-4

Veenbessen

03222320-2

Appels, peren en kweeperen

03222321-9

Appels

03222322-6

Peren

03222323-3

Kweeperen

03222330-5

Steenvruchten

03222331-2

Abrikozen

03222332-9

Perziken

03222333-6

Kersen

03222334-3

Pruimen

03222340-8

Druiven

03222341-5

Tafeldruiven

03222342-2

Wijndruiven

03222400-7

Olijven

03300000-2

Veeteelt-, jacht- en visserijproducten

03310000-5

Vis, schaal- en schelpdieren en aquatische producten

03311000-2

Vis

03311100-3

Platvissen

03311110-6

Tong

03311120-9

Schol

03311200-4

Kabeljauwachtigen

03311210-7

Kabeljauw

03311220-0

Pollak

03311230-3

Heek

03311240-6

Schelvis

03311300-5

Haring

03311400-6

Tonijn

03311500-7

Wijting

03311600-8

Zeebliek

03311700-9

Zalm

03312000-9

Schaaldieren

03312100-0

Oesters

03312200-1

Schelpdieren

03312300-2

Ongewervelde waterdieren

03313000-6

Aquatische producten

03313100-7

Koralen of soortgelijke producten

03313200-8

Natuurlijke sponsen

03313300-9

Zeewieren

03313310-2

Algen

03320000-8

Groot en kleinvee en andere kleine dieren

03321000-5

Vee

03321100-6

Rundvee

03321200-7

Kalveren

03322000-2

Vee

03322100-3

Schapen

03322200-4

Geiten

03322300-5

Paarden

03323000-9

Varkens

03324000-6

Levend pluimvee

03325000-3

Kleinvee

03325100-4

Konijnen

03325200-5

Hazen

03330000-3

Producten van boerderijdieren

03331000-0

Verse melk van schapen en geiten

03331100-1

Schapenmelk

03331200-2

Geitenmelk

03332000-7

Wol en dierlijk haar

03332100-8

Scheerwol

03332200-9

Dierlijk haar

03333000-4

Verse koemelk

03340000-6

Oormerken voor dieren

03341000-3

Oormerken voor rundvee

03400000-4

Producten van bosbouw en bosexploitatie

03410000-7

Hout

03411000-4

Naaldhout

03412000-1

Tropisch hout

03413000-8

Brandhout

03414000-5

Onbewerkt hout

03415000-2

Zachthout

03416000-9

Houtafval

03417000-6

Afvalhout

03417100-7

Zaagsel

03418000-3

Boomstammen

03418100-4

Hardhout

03419000-0

Timmerhout

03419100-1

Timmerhoutproducten

03419200-2

Mijnhout

03420000-0

Gomsoorten

03421000-7

Balsems

03422000-4

Lak

03430000-3

Kurk

03431000-0

Natuurkurk

03432000-7

Mandenwerk

03432100-8

Vlechtwerk

03440000-6

Bosbouwproducten

03441000-3

Sierplanten, grassen, mossen of korstmossen

03450000-9

Boomkwekerijproducten

03451000-6

Planten

03451100-7

Tuinplanten

03451200-8

Bloembollen

03451300-9

Heesters

03452000-3

Bomen

03460000-2

Pulp

03461000-9

Houtpulp

03461100-0

Houtcellulose

09000000-3

Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

09100000-0

Brandstoffen

09110000-3

Vaste brandstoffen

09111000-0

Steenkool en brandstoffen op basis van steenkool

09111100-1

Steenkool

09111200-2

Brandstoffen op basis van steenkool

09111210-5

Antraciet

09111220-8

Briketten

09111300-3

Fossiele brandstoffen

09111400-4

Brandstoffen op basis van hout

09112000-7

Bruinkool en turf

09112100-8

Bruinkool

09112200-9

Turf

09113000-4

Cokes

09120000-6

Gasvormige brandstoffen

09121000-3

Steenkoolgas, leidinggas of soortgelijke gassen

09121100-4

Steenkoolgas of soortgelijke gassen

09121200-5

Leidinggas

09122000-0

Propaan en butaan

09122100-1

Propaangas

09122110-4

Vloeibaar propaangas

09122200-2

Butaangas

09122210-5

Vloeibaar butaangas

09123000-7

Aardgas

09130000-9

Aardolie en aardoliedistillaten

09131000-6

Luchtvaartkerosine

09131100-7

Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype

09132000-3

Benzine

09132100-4

Loodvrije benzine

09132200-5

Gelode benzine

09132300-6

Ethanolhoudende benzine

09133000-0

Vloeibaar petroleumgas (lpg)

09134000-7

Gasolie

09134100-8

Dieselolie

09134200-9

Dieselbrandstof

09134210-2

Dieselbrandstof (0,2)

09134220-5

Dieselbrandstof (EN 590)

09134230-8

Biodiesel

09134231-5

Biodiesel (B20)

09134232-2

Biodiesel (B100)

09135000-4

Stookoliën

09135100-5

Stookolie

09135110-8

Stookoliën met een laag zwavelgehalte

09200000-1

Aardolie, steenkool en olieproducten

09210000-4

Preparaten voor smering

09211000-1

Smeerolie en smeermiddelen

09211100-2

Motorolie

09211200-3

Compressorolie

09211300-4

Turbineolie

09211400-5

Versnellingsbakolie

09211500-6

Olie voor overbrenging

09211600-7

Olie voor gebruik in hydraulische installaties en voor andere doeleinden

09211610-0

Vloeistoffen voor hydraulische installaties

09211620-3

Olie voor het insmeren van vormen

09211630-6

Corrosiewerende olie

09211640-9

Olie voor elektrische isolatie

09211650-2

Remvloeistoffen

09211700-8

White oils en paraffinum liquidum

09211710-1

White oils

09211720-4

Paraffinum liquidum

09211800-9

Aardoliën en -samenstellingen

09211810-2

Lichte oliën

09211820-5

Minerale oliën

09211900-0

Smeeroliën voor tractie

09220000-7

Vaseline, was en lichte oliën

09221000-4

Vaseline en was

09221100-5

Vaseline

09221200-6

Paraffinewas

09221300-7

Slack-wax

09221400-8

Petroleumresiduen

09222000-1

Speciale distillatieproducten

09222100-2

Terpentine

09230000-0

Ruwe aardolie

09240000-3

Olie en steenkoolproducten

09241000-0

Bitumineuze leisteen

09242000-7

Steenkoolproducten

09242100-8

Koololie

09300000-2

Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

09310000-5

Elektriciteit

09320000-8

Stoom, warm water en aanverwante producten

09321000-5

Warm water

09322000-2

Stoom

09323000-9

Stadsverwarming

09324000-6

Afstandsverwarming

09330000-1

Zonne-energie

09331000-8

Zonnepanelen

09331100-9

Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden

09331200-0

Fotovoltaïsche zonnecellen

09332000-5

Zonne-energie-installatie

09340000-4

Nucleaire brandstoffen

09341000-1

Uranium

09342000-8

Plutonium

09343000-5

Radioactieve stoffen

09344000-2

Radio-isotopen

14000000-1

Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten

14200000-3

Zand en klei

14210000-6

Grind, zand, steenslag en aggregaten

14211000-3

Zand

14211100-4

Natuurlijk zand

14212000-0

Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels, zand-grindmengsels en andere aggregaten

14212100-1

Keien en grind

14212110-4

Grind

14212120-7

Keien

14212200-2

Aggregaten

14212210-5

Zand-grindmengsel

14212300-3

Split en steenslag

14212310-6

Ballast

14212320-9

Granietsplit

14212330-2

Basaltsplit

14212400-4

Grond

14212410-7

Teelaarde

14212420-0

Ondergrond

14212430-3

Steengruis

14213000-7

Macadam, teermacadam en teerzand

14213100-8

Macadam

14213200-9

Teermacadam

14213300-0

Teerzand

14220000-9

Klei en porseleinaarde

14221000-6

Klei

14222000-3

Porseleinaarde

14300000-4

Mineralen voor de chemische en kunstmestindustrie

14310000-7

Mineralen voor de kunstmestindustrie

14311000-4

Natuurlijk calcium, aluminiumcalciumfosfaat en ruwe natuurlijke kalizouten

14311100-5

Natuurlijk calcium

14311200-6

Aluminiumcalciumfosfaten

14311300-7

Ruwe natuurlijke kalizouten

14312000-1

IJzerpyriet

14312100-2

Ongeroost pyriet

14320000-0

Chemische mineralen

14400000-5

Zout en zuiver natriumchloride

14410000-8

Steenzout

14420000-1

Zeezout

14430000-4

Geëvaporeerd zout en zuiver natriumchloride

14450000-0

Pekel

14500000-6

Nevenproducten van mijnbouw en steengroeven

14520000-2

Edelstenen en halfedelstenen; puimsteen; amaril; natuurlijke slijpmiddelen; andere mineralen en edele metalen

14521000-9

Edelstenen en halfedelstenen

14521100-0

Edelstenen

14521140-2

Stof of poeder van edelstenen

14521200-1

Halfedelstenen

14521210-4

Stof of poeder van halfedelstenen

14522000-6

Industriediamanten; puimsteen; amaril en andere natuurlijke slijpmiddelen

14522100-7

Puimsteen

14522200-8

Industriediamanten

14522300-9

Amaril

14522400-0

Natuurlijke slijpmiddelen

14523000-3

Aanverwante mineralen, edele metalen en bijbehorende producten

14523100-4

Mineralen

14523200-5

Goud

14523300-6

Zilver

14523400-7

Platina

14600000-7

Metaalertsen en legeringen

14610000-0

Metaalertsen

14611000-7

IJzerertsen

14612000-4

Non-ferrometaalertsen

14612100-5

Koperertsen

14612200-6

Nikkelertsen

14612300-7

Aluminiumertsen

14612400-8

Edelmetaalertsen

14612500-9

Loodertsen

14612600-0

Zinkertsen

14612700-1

Tinertsen

14613000-1

Uranium- en thoriumertsen

14613100-2

Uraniumertsen

14613200-3

Thoriumertsen

14614000-8

Diverse ertsen

14620000-3

Legeringen

14621000-0

Ferrolegeringen

14621100-1

Niet-EGKS-ferrolegeringen

14621110-4

Ferromangaan

14621120-7

Ferrochroom

14621130-0

Ferronikkel

14622000-7

Staal

14630000-6

Slakken, gietschuim, ferro-afval en schroot

14700000-8

Basismetalen

14710000-1

IJzer, lood, zink, tin en koper

14711000-8

IJzer

14711100-9

Ruw gietijzer

14712000-5

Lood

14713000-2

Zink

14714000-9

Tin

14715000-6

Koper

14720000-4

Aluminium, nikkel, scandium, titanium en vanadium

14721000-1

Aluminium

14721100-2

Aluminiumoxide

14722000-8

Nikkel

14723000-5

Scandium

14724000-2

Titanium

14725000-9

Vanadium

14730000-7

Chroom, mangaan, kobalt, yttrium en zirkonium

14731000-4

Chroom

14732000-1

Mangaan

14733000-8

Kobalt

14734000-5

Yttrium

14735000-2

Zirkonium

14740000-0

Molybdeen, technetium, ruthenium en rodium

14741000-7

Molybdeen

14742000-4

Technetium

14743000-1

Ruthenium

14744000-8

Rodium

14750000-3

Cadmium, lutetium, hafnium, tantaal en wolfraam

14751000-0

Cadmium

14752000-7

Lutetium

14753000-4

Hafnium

14754000-1

Tantaal

14755000-8

Wolfraam

14760000-6

Iridium, gallium, indium, thallium en barium

14761000-3

Iridium

14762000-0

Gallium

14763000-7

Indium

14764000-4

Thallium

14765000-1

Barium

14770000-9

Cesium, strontium, rubidium en calcium

14771000-6

Cesium

14772000-3

Strontium

14773000-0

Rubidium

14774000-7

Calcium

14780000-2

Kalium, magnesium, natrium en lithium

14781000-9

Kalium

14782000-6

Magnesium

14783000-3

Natrium

14784000-0

Lithium

14790000-5

Niobium, osmium, renium en palladium

14791000-2

Niobium

14792000-9

Osmium

14793000-6

Renium

14794000-3

Palladium

14800000-9

Diverse niet-metaalhoudende minerale producten

14810000-2

Schuurproducten

14811000-9

Molenstenen, slijpstenen en slijpwielen

14811100-0

Molenstenen

14811200-1

Slijpstenen

14811300-2

Slijpwielen

14812000-6

Schuurpoeder of -korrels

14813000-3

Kunstmatig korund

14814000-0

Kunstmatig grafiet

14820000-5

Glas

14830000-8

Fiberglas

14900000-0

Gerecycleerde secundaire grondstoffen

14910000-3

Gerecycleerde secundaire metaalhoudende grondstoffen

14920000-6

Gerecycleerde secundaire niet-metaalhoudende grondstoffen

14930000-9

Metaalhoudende as en residuen

15000000-8

Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

15100000-9

Dierlijke producten, vlees en vleesproducten

15110000-2

Vlees

15111000-9

Vlees van runderen

15111100-0

Rundvlees

15111200-1

Kalfsvlees

15112000-6

Pluimvee

15112100-7

Vers gevogelte

15112110-0

Ganzen

15112120-3

Kalkoenen

15112130-6

Kippen

15112140-9

Eenden

15112300-9

Levers van pluimvee

15112310-2

Foie gras

15113000-3

Varkensvlees

15114000-0

Slachtafval

15115000-7

Lams- en schapenvlees

15115100-8

Lamsvlees

15115200-9

Schapenvlees

15117000-1

Geitenvlees

15118000-8

Paarden-, (muil)ezel- of muildiervlees

15118100-9

Paardenvlees

15118900-7

Vlees van (muil)ezels of muildieren

15119000-5

Divers vlees

15119100-6

Konijnenvlees

15119200-7

Hazenvlees

15119300-8

Wild

15119400-9

Kikkerbillen

15119500-0

Duiven

15119600-1

Visvlees

15130000-8

Vleesproducten

15131000-5

Vleesconserven en -producten

15131100-6

Worstvleesproducten

15131110-9

Worstvlees

15131120-2

Worstproducten

15131130-5

Worsten

15131134-3

Bloedworst en dergelijke

15131135-0

Pluimveeworsten

15131200-7

Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees

15131210-0

Achterham

15131220-3

Bacon

15131230-6

Salami

15131300-8

Leverproducten

15131310-1

Pâté

15131320-4

Producten van ganzen- of eendenlever

15131400-9

Varkensproducten

15131410-2

Ham

15131420-5

Gehaktballen

15131490-6

Bereide varkensschotels

15131500-0

Pluimveeproducten

15131600-1

Rund- en kalfsvleesproducten

15131610-4

Gehaktballen van rundvlees

15131620-7

Gehakt rundvlees

15131640-3

Biefburgers

15131700-2

Vleesgerechten

15200000-0

Toebereide en geconserveerde vis

15210000-3

Visfilets, vissenlevers, hom en kuit

15211000-0

Visfilets

15211100-1

Verse visfilets

15212000-7

Hom en kuit

15213000-4

Vissenlevers

15220000-6

Ingevroren vis, visfilets en ander visvlees

15221000-3

Ingevroren vis

15229000-9

Ingevroren visproducten

15230000-9

Gedroogde of gezouten vis; gepekelde vis; gerookte vis

15231000-6

Gedroogde vis

15232000-3

Gezouten vis

15233000-0

Gepekelde vis

15234000-7

Gerookte vis

15235000-4

Geconserveerde vis

15240000-2

Ingeblikte en andere bereide of geconserveerde vis

15241000-9

Gepaneerde of ingeblikte vis

15241100-0

Ingeblikte zalm

15241200-1

Bereide of geconserveerde haring

15241300-2

Sardines

15241400-3

Ingeblikte tonijn

15241500-4

Makreel

15241600-5

Ansjovis

15241700-6

Vissticks

15241800-7

Gepaneerde visbereidingen

15242000-6

Bereide visgerechten

15243000-3

Visbereidingen

15244000-0

Kaviaar en visseneieren

15244100-1

Kaviaar

15244200-2

Visseneieren

15250000-5

Zeevruchten

15251000-2

Ingevroren schaaldieren

15252000-9

Bereide of geconserveerde schaaldieren

15253000-6

Schelpdierproducten

15300000-1

Groenten, fruit en aanverwante producten

15310000-4

Aardappelen en aardappelproducten

15311000-1

Ingevroren aardappelen

15311100-2

Friet

15311200-3

Blokjes, schijfjes en andere ingevroren aardappelen

15312000-8

Aardappelproducten

15312100-9

Instantaardappelpuree

15312200-0

Voorgebakken friet

15312300-1

Aardappelchips

15312310-4

Aardappelchips met toegevoegde smaak

15312400-2

Aardappelsnacks

15312500-3

Aardappelkroketten

15313000-5

Verwerkte aardappelen

15320000-7

Vruchten- en groentensappen

15321000-4

Vruchtensappen

15321100-5

Sinaasappelsap

15321200-6

Grapefruitsap

15321300-7

Citroensap

15321400-8

Ananassap

15321500-9

Druivensap

15321600-0

Appelsap

15321700-1

Mixen van ongeconcentreerde sappen

15321800-2

Geconcentreerde sappen

15322000-1

Groentensappen

15322100-2

Tomatensap

15330000-0

Verwerkte groenten en fruit

15331000-7

Verwerkte groenten

15331100-8

Verse of ingevroren groenten

15331110-1

Verwerkte wortelgewassen

15331120-4

Verwerkte knolgewassen

15331130-7

Bonen, erwten, paprika's, tomaten en andere groenten

15331131-4

Verwerkte bonen

15331132-1

Verwerkte erwten

15331133-8

Spliterwten

15331134-5

Verwerkte tomaten

15331135-2

Verwerkte paddestoelen

15331136-9

Verwerkte paprika's

15331137-6

Taugé

15331138-3

Truffels

15331140-0

Bladgroenten en koolgewassen

15331142-4

Verwerkte kool

15331150-3

Verwerkte peulvruchten

15331170-9

Ingevroren groenten

15331400-1

Geconserveerde en/of ingeblikte groenten

15331410-4

Bonen in tomatensaus

15331411-1

Witte bonen in tomatensaus

15331420-7

Geconserveerde tomaten

15331423-8

Ingeblikte tomaten

15331425-2

Tomatenpuree

15331427-6

Geconcentreerde tomatenpuree

15331428-3

Tomatensaus

15331430-0

Ingeblikte champignons

15331450-6

Verwerkte olijven

15331460-9

Ingeblikte groenten

15331461-6

Ingeblikte zuurkool

15331462-3

Ingeblikte erwten

15331463-0

Ingeblikte gedopte bonen

15331464-7

Ingeblikte hele bonen

15331465-4

Ingeblikte asperges

15331466-1

Ingeblikte olijven

15331470-2

Suikermaïs

15331480-5

Tijdelijk geconserveerde groenten

15331500-2

In azijn geconserveerde groenten

15332000-4

Verwerkte vruchten en noten

15332100-5

Verwerkte vruchten

15332140-7

Verwerkte appelen

15332150-0

Verwerkte peren

15332160-3

Verwerkte bananen

15332170-6

Rabarber

15332180-9

Meloenen

15332200-6

Jams en marmelades; vruchtengelei; vruchten- of notenmoes en -pasta

15332230-5

Marmelades

15332231-2

Sinaasappelmarmelade

15332232-9

Citroenmarmelade

15332240-8

Vruchtengelei

15332250-1

Vruchtenpasta's

15332260-4

Notenpasta's

15332261-1

Pindakaas

15332270-7

Vruchtenmoes

15332290-3

Jam

15332291-0

Abrikozenjam

15332292-7

Bramenjam

15332293-4

Zwartebessenjam

15332294-1

Kersenjam

15332295-8

Frambozenjam

15332296-5

Aardbeienjam

15332300-7

Verwerkte noten

15332310-0

Geroosterde of gezouten noten

15332400-8

Geconserveerde vruchten

15332410-1

Gedroogde vruchten

15332411-8

Behandelde krenten

15332412-5

Verwerkte druiven

15332419-4

Sultanarozijnen

15333000-1

Plantaardige bijproducten

15400000-2

Dierlijke of plantaardige oliën en vetten

15410000-5

Ruwe dierlijke of plantaardige oliën en vetten

15411000-2

Dierlijke of plantaardige oliën

15411100-3

Plantaardige oliën

15411110-6

Olijfolie

15411120-9

Sesamolie

15411130-2

Aardnotenolie

15411140-5

Kokosolie

15411200-4

Spijsolie

15411210-7

Frituurolie

15412000-9

Vetten

15412100-0

Dierlijke vetten

15412200-1

Plantaardige vetten

15413000-6

Vaste residuen van plantaardige vetten of oliën

15413100-7

Perskoek

15420000-8

Geraffineerde oliën en vetten

15421000-5

Geraffineerde oliën

15422000-2

Geraffineerde vetten

15423000-9

Gehydrogeneerde of veresterde oliën of vetten

15424000-6

Plantaardige wassen

15430000-1

Spijsvetten

15431000-8

Margarine en dergelijke bereidingen

15431100-9

Margarine

15431110-2

Vloeibare margarine

15431200-0

Margarine met verlaagd vetgehalte en halvarine

15500000-3

Zuivelproducten

15510000-6

Melk en room

15511000-3

Melk

15511100-4

Gepasteuriseerde melk

15511200-5

Gesteriliseerde melk

15511210-8

UHT-melk

15511300-6

Magere melk

15511400-7

Halfvolle melk

15511500-8

Volle melk

15511600-9

Gecondenseerde melk

15511700-0

Melkpoeder

15512000-0

Room

15512100-1

Magere room

15512200-2

Volvette room

15512300-3

Dikke room

15512900-9

Slagroom

15530000-2

Boter

15540000-5

Kaasproducten

15541000-2

Tafelkaas

15542000-9

Verse kaas

15542100-0

Cottage cheese

15542200-1

Zachte kaas

15542300-2

Fetakaas

15543000-6

Geraspte, poeder-, blauwe aderkaas en andere kaas

15543100-7

Blauwe aderkaas

15543200-8

Cheddar

15543300-9

Geraspte kaas

15543400-0

Parmezaanse kaas

15544000-3

Harde kaas

15545000-0

Smeerkaas

15550000-8

Diverse zuivelproducten

15551000-5

Yoghurt en andere gefermenteerde melk

15551300-8

Yoghurt

15551310-1

Yoghurt zonder smaakstoffen

15551320-4

Yoghurt met smaakstoffen

15551500-0

Karnemelk

15552000-2

Caseïne

15553000-9

Lactose of lactosestroop

15554000-6

Wei

15555000-3

Roomijs en aanverwante producten

15555100-4

Roomijs

15555200-5

Sorbet

15600000-4

Graanmalerijproducten, zetmeel en zetmeelproducten

15610000-7

Graanmalerijproducten

15611000-4

Gepelde rijst

15612000-1

Bloem van granen of plantaardige bloem en aanverwante producten

15612100-2

Tarwebloem

15612110-5

Volkorenbloem

15612120-8

Broodbloem

15612130-1

Gewoon bakmeel

15612150-7

Bakmeel

15612190-9

Zelfrijzend bakmeel

15612200-3

Granenbloem

15612210-6

Maïsmeel

15612220-9

Rijstmeel

15612300-4

Plantaardige bloem en meel

15612400-5

Mixen voor de bereiding van bakkerswaren

15612410-8

Cakemixen

15612420-1

Bakmixen

15612500-6

Bakkerijproducten

15613000-8

Graankorrelproducten

15613100-9

Gemalen haver

15613300-1

Ontbijtgranen

15613310-4

Bereide ontbijtgranen

15613311-1

Cornflakes

15613313-5

Muesli of dergelijke

15613319-7

Gepofte tarwe

15613380-5

Havermout

15614000-5

Verwerkte rijst

15614100-6

Langkorrelige rijst

15614200-7

Geslepen rijst

15614300-8

Breukrijst

15615000-2

Zemelen

15620000-0

Zetmeel en zetmeelproducten

15621000-7

Maïsolie

15622000-4

Glucose en glucoseproducten; fructose en fructoseproducten

15622100-5

Glucose en glucoseproducten

15622110-8

Glucose

15622120-1

Glucosestroop

15622300-7

Fructose en fructoseproducten

15622310-0

Fructose

15622320-3

Fructosebereidingen

15622321-0

Fructoseoplossingen

15622322-7

Fructosestroop

15623000-1

Zetmeel

15624000-8

Tapioca

15625000-5

Griesmeel

15626000-2

Custardpoeder

15700000-5

Diervoeders

15710000-8

Bereide voeders voor vee en andere dieren

15711000-5

Visvoer

15712000-2

Droogvoer

15713000-9

Voeders voor huisdieren

15800000-6

Diverse voedingsmiddelen

15810000-9

Broodproducten, vers gebak en cake

15811000-6

Broodproducten

15811100-7

Brood

15811200-8

Broodjes

15811300-9

Croissants

15811400-0

Crumpets

15811500-1

Bereide broodproducten

15811510-4

Sandwiches

15811511-1

Belegde broodjes

15812000-3

Gebak en cake

15812100-4

Gebak

15812120-0

Pasteien en taarten

15812121-7

Pasteien

15812122-4

Taarten

15812200-5

Cakes

15813000-0

Brood, broodjes, croissants e.d.

15820000-2

Beschuit en koekjes; houdbaar gebak en cakes

15821000-9

Geroosterde broodproducten en gebak

15821100-0

Geroosterde broodproducten

15821110-3

Geroosterd brood

15821130-9

Knäckebröd

15821150-5

Beschuit

15821200-1

Zoete koekjes

15830000-5

Suiker en aanverwante producten

15831000-2

Suiker

15831200-4

Witte suiker

15831300-5

Ahornsuiker en esdoornstroop

15831400-6

Melasse

15831500-7

Suikerstroop

15831600-8

Honing

15832000-9

Afval van de suikerindustrie

15833000-6

Suikerproducten

15833100-7

Nagerechten

15833110-0

Taartbodems

15840000-8

Cacao; chocolade en suikerwerk

15841000-5

Cacao

15841100-6

Cacaopasta

15841200-7

Cacaoboter, -vet of -olie

15841300-8

Ongezoet cacaopoeder

15841400-9

Gezoet cacaopoeder

15842000-2

Chocolade en suikerwerk

15842100-3

Chocolade

15842200-4

Chocoladeproducten

15842210-7

Chocoladedrank

15842220-0

Chocoladerepen

15842300-5

Suikerwerk

15842310-8

Snoepgoed

15842320-1

Noga

15842400-6

Gekonfijte vruchten, noten en vruchtenschillen

15850000-1

Pastaproducten

15851000-8

Meelproducten

15851100-9

Ongekookte pasta

15851200-0

Bereide pasta en couscous

15851210-3

Bereide pasta

15851220-6

Gevulde pasta

15851230-9

Lasagne

15851250-5

Couscous

15851290-7

Ingeblikte pastaproducten

15860000-4

Koffie, thee en aanverwante producten

15861000-1

Koffie

15861100-2

Gebrande koffie

15861200-3

Cafeïnevrije koffie

15862000-8

Koffiesurrogaten

15863000-5

Thee

15863100-6

Groene thee

15863200-7

Zwarte thee

15864000-2

Bereidingen van thee of maté

15864100-3

Theezakjes

15865000-9

Kruideninfusies

15870000-7

Specerijen en kruiderijen

15871000-4

Azijn; sauzen; samengestelde kruiderijen; mosterdmeel; bereide mosterd

15871100-5

Azijn en azijnsurrogaten

15871110-8

Azijn of dergelijke

15871200-6

Sauzen, samengestelde specerijen en kruiderijen

15871210-9

Sojasaus

15871230-5

Tomatenketchup

15871250-1

Mosterd

15871260-4

Sauzen

15871270-7

Samengestelde kruiderijen

15871273-8

Mayonaise

15871274-5

Sandwich spreads

15871279-0

Chutney

15872000-1

Kruiden en specerijen

15872100-2

Peper

15872200-3

Specerijen

15872300-4

Kruiden

15872400-5

Zout

15872500-6

Gember

15880000-0

Speciale voedingsproducten

15881000-7

Gehomogeniseerde voedingspreparaten

15882000-4

Dieetproducten

15884000-8

Babyvoeding

15890000-3

Diverse voedingsmiddelen en droge waren

15891000-0

Gebonden en heldere soepen

15891100-1

Vleessoep

15891200-2

Vissoep

15891300-3

Gemengde soep

15891400-4

Soep

15891410-7

Soepmixen

15891500-5

Bouillon

15891600-6

Geconcentreerde bouillon

15891610-9

Bouillonmixen

15891900-9

Groentesoep

15892000-7

Plantensappen, -extracten, digestieve stoffen en bindmiddelen

15892100-8

Plantensappen

15892200-9

Plantenextracten

15892400-1

Bindmiddelen

15893000-4

Droge waren

15893100-5

Voedingsmixen

15893200-6

Dessertmixen

15893300-7

Vleessausmixen

15894000-1

Verwerkte voedingsmiddelen

15894100-2

Veganistische pakketten

15894200-3

Bereide maaltijden

15894210-6

Schoolmaaltijden

15894220-9

Ziekenhuismaaltijden

15894300-4

Bereide gerechten

15894400-5

Snacks

15894500-6

Artikelen voor verkoopautomaten

15894600-7

Sandwichbeleg

15894700-8

Delicatessen

15895000-8

Fastfoodproducten

15895100-9

Hamburgers

15896000-5

Diepvriesproducten

15897000-2

Blikconserven en veldrantsoenen

15897100-3

Veldrantsoenen

15897200-4

Blikconserven

15897300-5

Voedselpakketten

15898000-9

Gist

15899000-6

Bakpoeder

15900000-7

Dranken, tabak en aanverwante producten

15910000-0

Gedistilleerde alcoholische dranken

15911000-7

Sterke dranken

15911100-8

Spiritualiën

15911200-9

Likeuren

15930000-6

Wijnen

15931000-3

Niet-gearomatiseerde wijn

15931100-4

Mousserende wijn

15931200-5

Tafelwijn

15931300-6

Port

15931400-7

Madeira

15931500-8

Druivenmost

15931600-9

Sherry

15932000-0

Wijndroesem

15940000-9

Cider en andere vruchtenwijnen

15941000-6

Cider

15942000-3

Vruchtenwijnen

15950000-2

Niet-gedistilleerde gegiste dranken

15951000-9

Vermout

15960000-5

Moutbier

15961000-2

Bier

15961100-3

Lagerbier

15962000-9

Brouwerij- of stokerijafval

15980000-1

Niet-alcoholische dranken

15981000-8

Mineraalwater

15981100-9

Niet-koolzuurhoudend mineraalwater

15981200-0

Koolzuurhoudend mineraalwater

15981300-1

Water in vaste vorm

15981310-4

IJs

15981320-7

Sneeuw

15981400-2

Mineraalwater met toegevoegde smaakstoffen

15982000-5

Frisdranken

15982100-6

Geconcentreerde vruchtensiroop zonder toevoegingen

15982200-7

Chocolademelk

15990000-4

Tabak, tabakswaren en benodigdheden

15991000-1

Tabakswaren

15991100-2

Sigaren

15991200-3

Cigarillos

15991300-4

Sigaretten

15992000-8

Tabak

15992100-9

Verwerkte tabak

15993000-5

Tabakshandelswaren

15994000-2

Sigarettenpapier en filterpapier

15994100-3

Sigarettenpapier

15994200-4

Filterpapier

16000000-5

Landbouwmachines

16100000-6

Machines voor landbouw of bosbouw, voor voorbereiding of bewerking van de grond

16110000-9

Ploegen en schijveneggen

16120000-2

Eggen, grondbrekers, cultivators, hakploegen of schoffels

16130000-5

Zaai-, plant- of pootmachines

16140000-8

Mestverspreiders

16141000-5

Kunstmeststrooiers

16150000-1

Rollers voor gazons of sportvelden

16160000-4

Diverse tuingereedschappen

16300000-8

Oogstmachines

16310000-1

Maaimachines

16311000-8

Grasmaaiers

16311100-9

Maaimachines voor gazons, parken of sportvelden

16320000-4

Hooimachines

16330000-7

Stro- en veevoederpersen

16331000-4

Opraappersen

16340000-0

Oogst- en dorsmachines

16400000-9

Sproeimachines voor de land- of tuinbouw

16500000-0

Trailers en opleggers voor de landbouw, met eigen laad- of losinstallatie

16510000-3

Landbouwtrailers met eigen laadinstallatie

16520000-6

Landbouwtrailers met eigen losinstallatie

16530000-9

Landbouwopleggers met eigen laadinstallatie

16540000-2

Landbouwopleggers met eigen losinstallatie

16600000-1

Speciale machines voor de landbouw of bosbouw

16610000-4

Machines voor het reinigen, (op maat) sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten

16611000-1

Machines voor het reinigen van landbouwproducten

16611100-2

Machines voor het reinigen van eieren

16611200-3

Machines voor het reinigen van vruchten

16612000-8

Machines voor het (op maat) sorteren van landbouwproducten

16612100-9

Machines voor het (op maat) sorteren van eieren

16612200-0

Machines voor het (op maat) sorteren van fruit

16613000-5

Machines voor het reinigen, (op maat) sorteren van zaad, graan of gedroogde groenten

16620000-7

Melkmachines

16630000-0

Machines voor het bereiden van veevoeder

16640000-3

Machines voor de bijenhouderij

16650000-6

Machines voor de pluimveehouderij

16651000-3

Broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveehouderij

16700000-2

Tractoren

16710000-5

Motoculteurs

16720000-8

Tweedehandstractoren

16730000-1

Tractiemotoren

16800000-3

Delen van machines voor de landbouw of de bosbouw

16810000-6

Delen van landbouwmachines

16820000-9

Delen van bosbouwmachines

18000000-9

Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires

18100000-0

Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

18110000-3

Beroepskleding

18113000-4

Industriële kleding

18114000-1

Werkpakken

18130000-9

Speciale werkkleding

18132000-3

Vliegkleding

18132100-4

Vliegeniersjassen

18132200-5

Vliegenierspakken

18140000-2

Accessoires voor werkkleding

18141000-9

Werkhandschoenen

18142000-6

Veiligheidsmaskers

18143000-3

Beschermende uitrusting

18200000-1

Bovenkleding

18210000-4

Jassen

18211000-1

Capes

18212000-8

Schoudermantels

18213000-5

Windjacks

18220000-7

Weerbestendige kleding

18221000-4

Waterdichte kleding

18221100-5

Waterdichte capes

18221200-6

Anoraks

18221300-7

Regenjassen

18222000-1

Bedrijfskleding

18222100-2

Herenkostuums en mantelpakjes

18222200-3

Pakken

18223000-8

Colbertjassen en blazers

18223100-9

Blazers

18223200-0

Colbertjassen

18224000-5

Kleding van beklede of geïmpregneerde textielstof

18230000-0

Diverse bovenkleding

18231000-7

Jurken

18232000-4

Rokken

18233000-1

Shorts

18234000-8

Broeken

18235000-5

Truien, vesten en aanverwante artikelen

18235100-6

Truien

18235200-7

Vesten

18235300-8

Sweaters

18235400-9

Jasjes

18300000-2

Kledingstukken

18310000-5

Ondergoed

18311000-2

Onderjurken

18312000-9

Onderbroeken

18313000-6

Slipjes

18314000-3

Badjassen

18315000-0

Kousen

18316000-7

Panty's

18317000-4

Sokken

18318000-1

Nachtkleding

18318100-2

Nachthemden

18318200-3

Ochtendjassen

18318300-4

Pyjama's

18318400-5

Hemden

18318500-6

Nachtponnen

18320000-8

Beha's, korsetten, jarretels en soortgelijke artikelen

18321000-5

Beha's

18322000-2

Korsetten

18323000-9

Jarretels

18330000-1

T-shirts en overhemden

18331000-8

T-shirts

18332000-5

Overhemden

18333000-2

Poloshirts

18400000-3

Speciale kleding en accessoires

18410000-6

Speciale kleding

18411000-3

Babykleding

18412000-0

Sportkleding

18412100-1

Trainingspakken

18412200-2

Sporthemden

18412300-3

Skipakken

18412800-8

Zwemkleding

18420000-9

Kledingaccessoires

18421000-6

Zakdoeken

18422000-3

Sjaals

18423000-0

Stropdassen

18424000-7

Handschoenen

18424300-0

Wegwerphandschoenen

18424400-1

Wanten

18424500-2

Kaphandschoenen

18425000-4

Ceintuurs

18425100-5

Schouderriemen

18440000-5

Hoeden en hoofddeksels

18441000-2

Hoeden

18443000-6

Hoofddeksels en accessoires voor hoofddeksels

18443100-7

Hoofdbanden

18443300-9

Hoofddeksels

18443310-2

Baretten

18443320-5

Veldpetten

18443330-8

Mutsen

18443340-1

Petten

18443400-0

Kinbanden voor hoofddeksels

18443500-1

Zonnekleppen

18444000-3

Beschermende hoofddeksels

18444100-4

Veiligheidshoofddeksels

18444110-7

Helmen

18444111-4

Valhelmen

18444112-1

Fietshelmen

18444200-5

Veiligheidshelmen

18450000-8

Sluitingen (kleding)

18451000-5

Knopen

18451100-6

Delen van knopen

18452000-2

Veiligheidsspelden

18453000-9

Ritssluitingen

18500000-4

Juwelen, horloges en aanverwante artikelen

18510000-7

Juwelen en aanverwante artikelen

18511000-4

Edelstenen voor juwelen

18511100-5

Diamanten

18511200-6

Robijnen

18511300-7

Smaragden

18511400-8

Opalen

18511500-9

Kwartsen

18511600-0

Toermalijnen

18512000-1

Munten en medailles

18512100-2

Munten

18512200-3

Medailles

18513000-8

Sieraden

18513100-9

Parels

18513200-0

Goudsmeedwerk

18513300-1

Voorwerpen van edele metalen

18513400-2

Voorwerpen van edelstenen of halfedelstenen

18513500-3

Zilversmeedwerk

18520000-0

Persoonlijke uurwerken

18521000-7

Horloges

18521100-8

Glas voor horloges

18522000-4

Polshorloges

18523000-1

Stopwatches

18530000-3

Geschenken en beloningen

18600000-5

Bont en bontartikelen

18610000-8

Bontartikelen

18611000-5

Pelshuiden

18612000-2

Kleding van bont

18613000-9

Producten van namaakbont

18620000-1

Bont

18800000-7

Schoeisel

18810000-0

Schoeisel, met uitzondering van sport- en veiligheidsschoeisel

18811000-7

Waterdicht schoeisel

18812000-4

Schoeisel met rubber of plastic delen

18812100-5

Sandalen met bovendeel van rubber of plastic

18812200-6

Rubberlaarzen

18812300-7

Stadsschoenen met rubber of plastic bovenwerk

18812400-8

Teenslippers

18813000-1

Schoeisel met lederen bovenwerk

18813100-2

Sandalen

18813200-3

Slippers

18813300-4

Stadsschoenen

18814000-8

Schoeisel met textielen bovenwerk

18815000-5

Laarzen

18815100-6

Enkellaarzen

18815200-7

Kuitlaarzen

18815300-8

Knielaarzen

18815400-9

Lieslaarzen

18816000-2

Overschoenen

18820000-3

Sportschoeisel

18821000-0

Skischoeisel

18821100-1

Langlaufschoenen

18822000-7

Trainingsschoenen

18823000-4

Bergschoenen

18824000-1

Voetbalschoenen

18830000-6

Veiligheidsschoeisel

18831000-3

Schoeisel met beschermende metalen neus

18832000-0

Speciaal schoeisel

18832100-1

Vliegeniersschoenen

18840000-9

Delen van schoeisel

18841000-6

Bovendelen van schoeisel

18842000-3

Zolen

18843000-0

Hakken

18900000-8

Bagage, zadeltuig, zakken en tassen

18910000-1

Zadeltuig

18911000-8

Zadels

18912000-5

Rijzwepen

18913000-2

Zwepen

18920000-4

Bagage

18921000-1

Reiskoffers

18923000-5

Aktentassen en portefeuilles

18923100-6

Aktentassen

18923200-7

Portefeuilles

18924000-2

Hutkoffers

18925000-9

Veldfleshouders en holsters

18925100-0

Veldfleshouders

18925200-1

Holsters

18929000-7

Toilettassen

18930000-7

Zakken en tassen

18931000-4

Reistassen

18931100-5

Rugzakken

18932000-1

Sporttassen

18933000-8

Post- of pakketzakken

18933100-9

Postzakken

18934000-5

Plunjezakken

18935000-2

Waszakken

18936000-9

Zakken van textiel

18937000-6

Zakken voor het verpakken van goederen

18937100-7

Tassen voor het verpakken van goederen

18938000-3

Gewatteerde enveloppen

18939000-0

Handtassen

19000000-6

Leder, textielweefsels, kunststof en rubber materialen

19100000-7

Leder

19110000-0

Zeemleer

19120000-3

Leder van runder- en paardachtigen

19130000-6

Leder van schapen, geiten en varkens

19131000-3

Schapenleder of lamsleder

19132000-0

Geitenleder en glacé

19133000-7

Varkensleder

19140000-9

Leder van andere dieren, samengesteld leder en ander leder

19141000-6

Leder van andere dieren

19142000-3

Kunstleder

19143000-0

Imitatieleder

19144000-7

Lakleder

19160000-5

Horlogebandjes

19170000-8

Lederwaren voor gebruik in machines of bij mechanische toepassingen

19200000-8

Textielweefsels en aanverwante artikelen

19210000-1

Geweven stoffen

19211000-8

Synthetische weefsels

19211100-9

Gemengde weefsels

19212000-5

Katoenen weefsels

19212100-6

Tijk

19212200-7

Denim

19212300-8

Canvas

19212310-1

Canvasartikelen

19212400-9

Popeline

19212500-0

Singel

19212510-3

Singelbanden

19220000-4

Wollen stoffen

19230000-7

Linnen stoffen

19231000-4

Linnengoed

19240000-0

Speciale weefsels

19241000-7

Pool

19242000-4

Badstof

19243000-1

Bekledingsstoffen

19244000-8

Gordijnstoffen

19245000-5

Voeringstoffen

19250000-3

Gebreide of gehaakte stoffen

19251000-0

Gebreide stoffen

19251100-1

Poolweefsels

19252000-7

Gehaakte stoffen

19260000-6

Doek

19270000-9

Vliesstoffen

19280000-2

Wol, huiden en vellen van dieren

19281000-9

Wol

19282000-6

Dierlijke vellen

19283000-3

Huiden van vogels, en veren

19400000-0

Textielgaren en -draad

19410000-3

Natuurlijke textielvezels

19420000-6

Synthetische textielvezels

19430000-9

Textielgaren en draad van natuurlijke vezels

19431000-6

Zijdegaren

19432000-3

Wolgaren

19433000-0

Katoengaren

19434000-7

Vlasgaren

19435000-4

Naaidraad en -garen van natuurlijke vezels

19435100-5

Naaigaren

19435200-6

Breigaren

19436000-1

Garen van plantaardige textielvezels

19440000-2

Synthetisch garen of draad

19441000-9

Synthetisch garen

19442000-6

Synthetische draad

19442100-7

Synthetisch naaigaren

19442200-8

Synthetisch breigaren

19500000-1

Rubber en kunststofmaterialen

19510000-4

Producten van rubber

19511000-1

Binnenbanden, loopvlakken en velglinten van rubber

19511100-2

Velglinten

19511200-3

Binnenbanden

19511300-4

Loopvlakken voor banden

19512000-8

Artikelen van niet-gevulcaniseerd rubber

19513000-5

Met rubber beklede textielweefsels

19513100-6

Bandenkoordweefsel

19513200-7

Plakband van met rubber bekleed textiel

19514000-2

Geregenereerd rubber

19520000-7

Producten van plastic

19521000-4

Polystyreen producten

19521100-5

Polystyreen bekleding

19521200-6

Polystyreen platen

19522000-1

Harsen

19522100-2

Epoxyhars

19522110-5

Buizen van epoxyhars

19600000-2

Afval van leer, textiel, rubber en kunststof

19610000-5

Afval van leder

19620000-8

Textielafval

19630000-1

Afval van rubber

19640000-4

Afval- en vuilniszakken van polytheen

19700000-3

Synthetische rubber en vezels

19710000-6

Synthetische rubber

19720000-9

Synthetische vezels

19721000-6

Synthetisch filamentwerk

19722000-3

Garens met een hoge trekvastheid

19723000-0

Eendraads getextureerd garen

19724000-7

Synthetische monofilamenten

19730000-2

Stapelvezels

19731000-9

Kunstmatige stapelvezels

19732000-6

Polypropyleen

19733000-3

Getextureerde kunstmatige garens

22000000-0

Drukwerk en aanverwante producten

22100000-1

Boeken, brochures en folders

22110000-4

Gedrukte boeken

22111000-1

Schoolboeken

22112000-8

Handboeken

22113000-5

Bibliotheekboeken

22114000-2

Woordenboeken, kaarten, partituren en andere boeken

22114100-3

Woordenboeken

22114200-4

Atlassen

22114300-5

Kaarten

22114310-8

Kadasterkaarten

22114311-5

Blauwdrukken

22114400-6

Bladmuziek

22114500-7

Encyclopedieën

22120000-7

Publicaties

22121000-4

Technische publicaties

22130000-0

Telefoonboeken

22140000-3

Folders

22150000-6

Brochures

22160000-9

Boekjes

22200000-2

Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften

22210000-5

Kranten

22211000-2

Vaktijdschriften

22211100-3

Staatsbladen

22212000-9

Periodieken

22212100-0

Seriepublicaties

22213000-6

Tijdschriften

22300000-3

Briefkaarten, wenskaarten en ander drukwerk

22310000-6

Briefkaarten

22312000-0

Afbeeldingen

22313000-7

Transfers

22314000-4

Ontwerpen

22315000-1

Foto's

22320000-9

Wenskaarten

22321000-6

Kerstkaarten

22400000-4

Zegels, chequeformulieren, bankbiljetten, aandelen, reclamedrukwerk, catalogi en handboeken

22410000-7

Zegels

22411000-4

Kerstzegels

22412000-1

Postfrisse postzegels

22413000-8

Spaarzegels

22414000-5

Postzegelhouders

22420000-0

Gezegeld papier

22430000-3

Bankbiljetten

22440000-6

Chequeformulieren

22450000-9

Onvervalsbaar drukwerk

22451000-6

Paspoorten

22452000-3

Postwissels

22453000-0

Autobelastingplaatjes

22454000-7

Rijbewijzen

22455000-4

Identiteitskaarten

22455100-5

Identiteitsarmbanden

22456000-1

Vergunningen

22457000-8

Toegangskaartjes

22458000-5

Maatdrukwerk

22459000-2

Tickets

22459100-3

Reclamestickers en -stroken

22460000-2

Materiaal voor reclamedrukwerk, handelscatalogi en handleidingen

22461000-9

Catalogi

22461100-0

Memohouders

22462000-6

Reclamemateriaal

22470000-5

Handleidingen

22471000-2

Computerhandleidingen

22472000-9

Instructiehandleidingen

22473000-6

Technische handleidingen

22500000-5

Drukplaten of -cilinders of andere drukmiddelen

22510000-8

Offsetplaten

22520000-1

Droogetsmateriaal

22521000-8

Reliëfdrukmateriaal

22600000-6

Inkt

22610000-9

Drukinkt

22611000-6

Diepdrukinkt

22612000-3

Oost-Indische inkt

22800000-8

Registers, handelsboeken, ordners, formulieren en overige gedrukte kantoorartikelen, van papier of van karton

22810000-1

Registers van papier of karton

22813000-2

Handelsboeken

22814000-9

Reçublokken

22815000-6

Notitieboekjes

22816000-3

Schrijfblokken

22816100-4

Notitieblokken

22816200-5

Stenoblokken

22816300-6

Post-itblokken

22817000-0

Agenda's of personal organisers

22819000-4

Adresboekjes

22820000-4

Formulieren

22821000-1

Stembiljetten

22822000-8

Commerciële formulieren

22822100-9

Commerciële kettingformulieren

22822200-0

Losse commerciële formulieren

22830000-7

Schriften

22831000-4

Navullingen voor schoolnotitieblokken

22832000-1

Kladpapier

22840000-0

Monsterboeken

22841000-7

Verzamelalbums

22841100-8

Zegelboekjes

22841200-9

Postzegelmappen

22850000-3

Ordners en toebehoren

22851000-0

Ordners

22852000-7

Mappen

22852100-8

Dossiermappen

22853000-4

Archiefmappen

22900000-9

Divers drukwerk

22990000-6

Courantenpapier, handgeschept papier en ander papier en karton, niet gestreken, van de soort gebruikt voor grafische doeleinden

22991000-3

Krantenpapier

22992000-0

Handgeschept papier of karton

22993000-7

Lichtgevoelig, warmtegevoelig of thermografisch papier en karton

22993100-8

Lichtgevoelig papier of karton

22993200-9

Warmtegevoelig papier en karton

22993300-0

Thermografisch papier en karton

22993400-1

Gegolfd papier of golfkarton

24000000-4

Chemische producten

24100000-5

Gassen

24110000-8

Industriële gassen

24111000-5

Waterstof, argon, edelgassen, stikstof en zuurstof

24111100-6

Argon

24111200-7

Edelgassen

24111300-8

Helium

24111400-9

Neon

24111500-0

Medische gassen

24111600-1

Waterstof

24111700-2

Stikstof

24111800-3

Vloeibare stikstof

24111900-4

Zuurstof

24112000-2

Anorganische zuurstofverbindingen

24112100-3

Kooldioxide

24112200-4

Stikstofoxide

24112300-5

Gasvormige anorganische zuurstofverbindingen

24113000-9

Vloeibare lucht en perslucht

24113100-0

Vloeibare lucht

24113200-1

Perslucht

24200000-6

Kleurstoffen en pigmenten

24210000-9

Oxiden, peroxiden en hydroxiden

24211000-6

Zinkoxide en peroxide, titaniumoxide, verfstoffen en pigmenten

24211100-7

Zinkoxide

24211200-8

Zinkperoxide

24211300-9

Titaniumoxide

24212000-3

Chroom-, mangaan-, magnesium-, lood- en koperoxiden en -hydroxiden

24212100-4

Chroomoxide

24212200-5

Mangaanoxide

24212300-6

Loodoxide

24212400-7

Koperoxide

24212500-8

Magnesiumoxide

24212600-9

Hydroxiden voor verf en pigmenten

24212610-2

Chroomhydroxide

24212620-5

Mangaanhydroxide

24212630-8

Loodhydroxide

24212640-1

Koperhydroxide

24212650-4

Magnesiumhydroxide

24213000-0

Zuivere gebluste kalk

24220000-2

Looi-, verfextracten, looistoffen en kleurstoffen

24221000-9

Verfextracten

24222000-6

Looi-extracten

24223000-3

Looistoffen

24224000-0

Kleurstoffen

24225000-7

Looipreparaten

24300000-7

Anorganische en organische basischemicaliën

24310000-0

Anorganische chemische basisproducten

24311000-7

Chemische elementen, anorganische zuren en verbindingen

24311100-8

Metalloïden

24311110-1

Fosfiden

24311120-4

Carbiden

24311130-7

Hydriden

24311140-0

Nitriden

24311150-3

Aziden

24311160-6

Siliciden

24311170-9

Boriden

24311180-2

Geraffineerde zwavel

24311200-9

Halogeen

24311300-0

Alkalimetalen

24311310-3

Kwik

24311400-1

Waterstofchloride, anorganische zuren, silicium- en zwaveldioxide

24311410-4

Anorganische zuren

24311411-1

Zwavelzuur

24311420-7

Fosforzuur

24311430-0

Polyfosforzuur

24311440-3

Waterstofhexafluorosilicaat

24311450-6

Zwaveldioxide

24311460-9

Siliciumdioxide

24311470-2

Waterstofchloride

24311500-2

Hydroxiden als anorganische basische chemicaliën

24311510-5

Metaaloxiden

24311511-2

IJzerzouten en ijzeroxiden

24311520-8

Natriumhydroxide

24311521-5

Bijtende soda

24311522-2

Vloeibare soda

24311600-3

Zwavelverbindingen

24311700-4

Zwavel

24311800-5

Koolstof

24311900-6

Chloor

24312000-4

Verbindingen van metalen met halogenen; hypochlorieten, chloraten en perchloraten

24312100-5

Verbindingen van metalen met halogenen

24312110-8

Natriumhexafluorsilicaat

24312120-1

Chloriden

24312121-8

Aluminiumchloride

24312122-5

Ferrichloride

24312123-2

Polyaluminiumchloride

24312130-4

Aluminiumchloorhydraat

24312200-6

Hypochlorieten en chloraten

24312210-9

Natriumchloride

24312220-2

Natriumhypochloride

24313000-1

Sulfiden, sulfaten; nitraten, fosfaten en carbonaten

24313100-2

Sulfiden, sulfieten en sulfaten

24313110-5

Diverse sulfiden

24313111-2

Waterstofsulfide

24313112-9

Polysulfiden

24313120-8

Sulfaten

24313121-5

Natriumthiosulfaat

24313122-2

Ferrisulfaat

24313123-9

Aluminiumsulfaat

24313124-6

Natriumsulfaat

24313125-3

IJzersulfaat

24313126-0

Kopersulfaat

24313200-3

Fosfinaten, fosfonaten, fosfaten en polyfosfaten

24313210-6

Natriumhexametafosfaat

24313220-9

Fosfaten

24313300-4

Carbonaten

24313310-7

Natriumcarbonaat

24313320-0

Natriumbicarbonaat

24313400-5

Nitraten

24314000-8

Metaalzouten

24314100-9

Kaliumpermanganaat

24314200-0

Oxometaalzuren

24315000-5

Anorganische chemicaliën

24315100-6

Zwaar water en andere isotopen en verbindingen

24315200-7

Cyanide, cyanideoxide, fulminaten, cyanaten, silicaten; boraten, perboraten, zouten van anorganische zuren

24315210-0

Cyaniden

24315220-3

Cyanideoxide

24315230-6

Fulminaten

24315240-9

Cyanaten

24315300-8

Waterstofperoxide

24315400-9

Piëzo-elektrisch kwarts

24315500-0

Verbindingen van zeldzame aardmetalen

24315600-1

Silicaten

24315610-4

Natriumsilicaat

24315700-2

Boraten en perboraten

24316000-2

Gedistilleerd water

24317000-9

Synthetische stenen

24317100-0

Synthetische edelstenen

24317200-1

Synthetische halfedelstenen

24320000-3

Organische basischemicaliën

24321000-0

Koolwaterstoffen

24321100-1

Verzadigde koolwaterstoffen

24321110-4

Acyclische verzadigde koolwaterstoffen

24321111-1

Methaan

24321112-8

Ethyleen

24321113-5

Propeen

24321114-2

Buteen

24321115-9

Acetyleen

24321120-7

Cyclische verzadigde koolwaterstoffen

24321200-2

Onverzadigde koolwaterstoffen

24321210-5

Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen

24321220-8

Onverzadigde cyclische koolwaterstoffen

24321221-5

Benzeen

24321222-2

Tolueen

24321223-9

O-xylenen

24321224-6

M-xylenen

24321225-3

Styreen

24321226-0

Ethylbenzeen

24321300-3

Andere chloorderivaten van koolwaterstoffen

24321310-6

Tetrachloorethyleen

24321320-9

Koolstoftetrachloride

24322000-7

Alcoholen, fenolen, fenolalcoholen alsmede halogeen-, gesulfoneerde, nitro- of nitrosoderivaten daarvan; industriële vetalcoholen

24322100-8

Industriële vetalcoholen

24322200-9

Eenwaardige alcoholen

24322210-2

Methanol

24322220-5

Ethanol

24322300-0

Diolen, polyalcoholen en derivaten

24322310-3

Ethyleenglycol

24322320-6

Alcoholderivaten

24322400-1

Fenolen en fenolderivaten

24322500-2

Alcohol

24322510-5

Ethylalcohol

24323000-4

Industriële monocarbonvetzuren

24323100-5

Raffinagevetzuren

24323200-6

Carbonzuren

24323210-9

Azijnzuur

24323220-2

Per-azijnzuur

24323300-7

Onverzadigde monocarbonzuren en samenstellingen daarvan

24323310-0

Esters van methacrylzuur

24323320-3

Acrylzuuresters

24323400-8

Aromatische polycarbonzuren en carbonzuren

24324000-1

Organische verbindingen met stikstofhoudende groepen

24324100-2

Aminoverbindingen

24324200-3

Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen

24324300-4

Ureïnen

24324400-5

Verbindingen met stikstofhoudende groepen

24325000-8

Verbindingen van organische zwavel

24326000-5

Aldehyde, keton, organische peroxiden, en ethers

24326100-6

Verbindingen met aldehydegroepen

24326200-7

Verbindingen met keton- en chinongroepen

24326300-8

Organische peroxiden

24326310-1

Ethyleenoxide

24326320-4

Ethers

24327000-2

Diverse organische chemicaliën

24327100-3

Plantaardige derivaten voor het verven

24327200-4

Houtskool

24327300-5

Olie en distillatieproducten van steenkoolteer met een hoge temperatuur, pek en pekteer

24327310-8

Steenkoolteer

24327311-5

Creosoot

24327320-1

Pek

24327330-4

Pekteer

24327400-6

Harsproducten

24327500-7

Loog als residu van houtpulpvervaardiging

24400000-8

Meststoffen en stikstofverbindingen

24410000-1

Stikstofhoudende meststoffen

24411000-8

Salpeterzuur en -zouten

24411100-9

Natriumnitraat

24412000-5

Nitreerzuur

24413000-2

Ammoniak

24413100-3

Vloeibare ammoniak

24413200-4

Ammoniumchloride

24413300-5

Ammoniumsulfaat

24420000-4

Fosfaathoudende meststoffen

24421000-1

Minerale fosfaathoudende meststoffen

24422000-8

Chemische fosfaathoudende meststoffen

24430000-7

Meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong

24440000-0

Diverse meststoffen

24450000-3

Chemische producten voor de landbouw

24451000-0

Pesticiden

24452000-7

Insecticiden

24453000-4

Herbiciden

24454000-1

Plantengroeiregulatoren

24455000-8

Ontsmettingsmiddelen

24456000-5

Verdelgingsmiddelen voor knaagdieren

24457000-2

Fungiciden

24500000-9

Kunststoffen in primaire vorm

24510000-2

Ethyleenpolymeren in primaire vorm

24520000-5

Propyleenpolymeren in primaire vorm

24530000-8

Styreenpolymeren in primaire vorm

24540000-1

Vinylpolymeren in primaire vorm

24541000-8

Vinylacetaatpolymeren in primaire vorm

24542000-5

Acrylpolymeren in primaire vorm

24550000-4

Polyesters in primaire vorm

24560000-7

Polyamiden in primaire vorm

24570000-0

Ureumharsen in primaire vorm

24580000-3

Aminoharsen in primaire vorm

24590000-6

Siliconen in primaire vorm

24600000-0

Explosieven

24610000-3

Bereide explosieven

24611000-0

Drijflading

24611100-1

Voortstuwingsvloeistoffen

24612000-7

Diverse explosieven

24612100-8

Dynamiet

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitroglycerine

24613000-4

Lichtkogels, antihagelraketten, mistsignalen en pyrotechnische artikelen

24613100-5

Vogelafschrikkogels

24613200-6

Vuurwerk

24615000-8

Lonten, slaghoedjes, ontstekers en elektrische detonatoren

24900000-3

Fijnchemicaliën en diverse chemische producten

24910000-6

Lijm

24911000-3

Gelatine

24911200-5

Kleefmiddelen

24920000-9

Etherische oliën

24930000-2

Fotochemische producten

24931000-9

Fotografische platen en film

24931200-1

Emulsies voor fotografisch gebruik

24931210-4

Fotografische ontwikkelaars

24931220-7

Fotografische fixeermiddelen

24931230-0

Röntgenontwikkelaars

24931240-3

Röntgenfixeermiddelen

24931250-6

Kweekmedia

24931260-9

Beeldversterkers

24950000-8

Bijzondere chemische preparaten

24951000-5

Vetten en smeermiddelen

24951100-6

Smeermiddelen

24951110-9

Boorsuspensie

24951120-2

Siliconenvet

24951130-5

Boorspoeling

24951200-7

Additieven voor olie

24951210-0

Poeder voor brandblusapparaten

24951220-3

Producten voor brandblusapparaten

24951230-6

Vulling voor brandblusapparaten

24951300-8

Hydraulische vloeistoffen

24951310-1

IJsbestrijdingsmiddelen

24951311-8

Antivriesmiddelen

24951400-9

Chemisch gewijzigde vetten en oliën

24952000-2

Modelleerpasta's

24952100-3

Tandtechnische was

24953000-9

Afwerkingsmiddelen

24954000-6

Actieve kool

24954100-7

Nieuwe actieve kool

24954200-8

Geregenereerde actieve kool

24955000-3

Chemische toiletten

24956000-0

Peptonen en proteïnestoffen

24957000-7

Chemische additieven

24957100-8

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen

24957200-9

Additieven voor cement, mortel of beton

24958000-4

Chemische producten voor de olie- en gasindustrie

24958100-5

Boorgatchemicaliën

24958200-6

Uitvlokmiddelen

24958300-7

Spoelingchemicaliën

24958400-8

Gelampullen voor explosieven

24959000-1

Aerosolen en chemicaliën in schijfjes

24959100-2

Aerosolen

24959200-3

Chemische elementen in schijfjes

24960000-1

Diverse chemische producten

24961000-8

Radiatorvloeistoffen

24962000-5

Chemicaliën voor waterbehandeling

24963000-2

Corrosiewerende middelen

24964000-9

Glycerol

24965000-6

Enzymen

30000000-9

Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

30100000-0

Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair

30110000-3

Tekstverwerkingsmachines

30111000-0

Tekstverwerkers

30120000-6

Fotokopieer- en offsetdrukmachines

30121000-3

Fotokopieer- en thermokopieerapparaten

30121100-4

Fotokopieerapparaten

30121200-5

Fotokopieerapparatuur

30121300-6

Reproductiemachines

30121400-7

Duplicators

30121410-0

Faxschakelapparaten

30121420-3

Digitale zenders

30121430-6

Digitale stencilapparaten

30122000-0

Offsetdrukmachines voor kantoorgebruik

30122100-1

Digitale offsetsystemen

30122200-2

Digitale offsetapparatuur

30123000-7

Kantoor- en bedrijfsmachines

30123100-8

Kaartjesafstempelmachines

30123200-9

Geldautomaten

30123300-0

Stencilmachines

30123400-1

Vouwmachines

30123500-2

Perforatiemachines

30123600-3

Muntmachines

30123610-6

Muntsorteermachines

30123620-9

Munttelmachines

30123630-2

Muntverpakkingsmachines

30124000-4

Delen en toebehoren van kantoormachines

30124100-5

Fusers

30124110-8

Fuser oil

30124120-1

Fuser wiper

30124130-4

Lampen voor fixeereenheid

30124140-7

Reinigingspads voor fixeereenheid

30124150-0

Filters voor fixeereenheid

30124200-6

Fixeereenheidskits

30124300-7

Trommels voor kantoormachines

30124400-8

Nietpatronen

30124500-9

Toebehoren voor scanners

30124510-2

Endosseerapparaten

30124520-5

Documenteninvoerders voor scanners

30124530-8

Transparantieadapters voor scanners

30125000-1

Delen en toebehoren van fotokopieerapparaten

30125100-2

Tonerpatronen

30125110-5

Toner voor laserprinters/faxapparaten

30125120-8

Toner voor fotokopieerapparaten

30125130-1

Toner voor gegevensverwerking en onderzoek- en documentatiecentra

30130000-9

Uitrusting voor postkantoor

30131000-6

Uitrusting voor postkamer

30131100-7

Papier- of envelopvouwmachines

30131200-8

Enveloppeermachines

30131300-9

Adresseermachines

30131400-0

Postmachines

30131500-1

Postopeners

30131600-2

Enveloppensluiters

30131700-3

Poststempelmachines

30131800-4

Zegelmachines

30132000-3

Sorteeruitrusting

30132100-4

Postsorteeruitrusting

30132200-5

Biljettentellers

30132300-6

Sorteerinrichtingen

30133000-0

Verzenduitrusting

30133100-1

Uitrusting voor verzending in bulk

30140000-2

Rekenmachines en boekhoudmachines

30141000-9

Rekenmachines

30141100-0

Zakrekenmachines

30141200-1

Bureaurekenmachines

30141300-2

Rekenmachines met ingebouwde printer

30141400-3

Telmachines

30142000-6

Boekhoudmachines en kasregisters

30142100-7

Boekhoudmachines

30142200-8

Kasregisters

30144000-0

Machines met ingebouwd rekenmechanisme

30144100-1

Frankeermachines

30144200-2

Kaartjesautomaten

30144300-3

Teltoestellen voor voertuigen

30144400-4

Automatische kaartjesverkoop

30145000-7

Delen en toebehoren van rekenmachines

30145100-8

Rekenmachinerollen

30150000-5

Schrijfmachines

30151000-2

Elektronische schrijfmachines

30152000-9

Delen en toebehoren van schrijfmachines

30160000-8

Magneetkaarten

30161000-5

Kredietkaarten

30162000-2

Smartcards

30163000-9

Charge cards

30163100-0

Tankkaarten

30170000-1

Labelmachines

30171000-8

Dateer- of nummermachines

30172000-5

Machines voor het vervaardigen van ID-kaarten

30173000-2

Etiketteermachines

30174000-9

Etikettenprinters

30175000-6

Beletteringsapparatuur

30176000-3

Lettertang

30177000-0

Automatische labelsystemen

30178000-7

Halfautomatische labelsystemen

30179000-4

Labeldispensers

30180000-4

Machines voor het schrijven en endosseren van cheques

30181000-1

Machines voor het endosseren van cheques

30182000-8

Machines voor het schrijven van cheques

30190000-7

Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

30191000-4

Kantooruitrusting, uitgez. meubilair

30191100-5

Archiefuitrusting

30191110-8

Kaartcarrouselsystemen

30191120-1

Tijdschriftenstandaards

30191130-4

Klemborden

30191140-7

Toebehoren voor persoonsidentificatie

30191200-6

Overheadprojectoren

30191400-8

Papierversnipperaars

30192000-1

Kantoorbenodigdheden

30192100-2

Vlakgommen

30192110-5

Inktproducten

30192111-2

Stempelkussens

30192112-9

Inktcassettes voor drukmachines

30192113-6

Inktcassettes

30192121-5

Balpennen

30192122-2

Vulpennen

30192123-9

Viltschrijvers

30192124-6

Viltstiften

30192125-3

Markeerstiften

30192126-0

Technische pennen

30192127-7

Penhouders

30192130-1

Potloden

30192131-8

Vulpotloden

30192132-5

Stiften voor vulpotlood

30192133-2

Puntenslijpers

30192134-9

Potloodhouders

30192150-7

Datumstempels

30192151-4

Zegelstempels

30192152-1

Numeroteurs

30192153-8

Tekststempels

30192154-5

Vullingen voor stempelkussens

30192155-2

Stempelhangers voor kantoor

30192160-0

Correctiemateriaal

30192170-3

Prikborden

30192200-3

Meetlinten

30192300-4

Inktlinten

30192310-7

Schrijfmachinelinten

30192320-0

Printerlinten

30192330-3

Linten en trommels voor rekenmachines

30192340-6

Faxlinten

30192350-9

Linten voor kasregister

30192400-5

Reprografiebenodigdheden

30192500-6

Transparanten voor overheadprojector

30192600-7

Tekenborden

30192700-8

Kleine kantoorbenodigdheden

30192800-9

Zelfklevende labels

30192900-0

Correctiemiddelen

30192910-3

Correctiefilm of -band

30192920-6

Correctievloeistof

30192930-9

Correctiepennen

30192940-2

Vullingen voor correctiepennen

30192950-5

Elektrische radeermachines

30193000-8

Organisers en toebehoren

30193100-9

Bureauladeorganisers

30193200-0

Bureauorganisers

30193300-1

Wandsorteerrekjes

30193400-2

Boekensteunen

30193500-3

Documentatierekken

30193600-4

Agenda- of kalenderhouders

30193700-5

Opbergdozen voor dossiers

30193800-6

Berichtenhouders

30193900-7

Concepthouders

30194000-5

Tekenbenodigdheden

30194100-6

Tekenmallen

30194200-7

Dubbelzijdig klevende rondjes, tekenplakband en -film

30194210-0

Dubbelzijdig klevende rondjes of tekenplakband

30194220-3

Tekenfilm

30194300-8

Tekendozen, -sets en -papier

30194310-1

Tekendozen of -sets

30194320-4

Ontwerppapier

30194400-9

Afdekking voor tekentafel

30194500-0

Beletteringshulpmiddelen

30194600-1

Gradenbogen

30194700-2

Sjablonen

30194800-3

Tekenhaken en driehoeken

30194810-6

Tekenhaken

30194820-9

Driehoeken

30194900-4

Afdekhoezen voor werkblad

30195000-2

Borden

30195100-3

Planborden of toebehoren

30195200-4

Elektronische copyboards of toebehoren

30195300-5

Letterborden of toebehoren

30195400-6

Droog uitwisbare borden of toebehoren

30195500-7

Schoolborden of toebehoren

30195600-8

Mededelingenborden of toebehoren

30195700-9

Bordreinigingskits of toebehoren

30195800-0

Ophangrails of houders

30195900-1

Witte schrijfborden en magneetborden

30195910-4

Witte schrijfborden

30195911-1

Toebehoren voor witte schrijfborden

30195912-8

Standaards voor witte schrijfborden

30195913-5

Standaards voor flipovers

30195920-7

Magneetborden

30195921-4

Wissers voor magneetborden

30196000-9

Planningsystemen

30196100-0

Vergaderingsplanners

30196200-1

Afsprakenboeken of navullingen

30196300-2

Ideeënbus

30197000-6

Kleine kantooruitrusting

30197100-7

Nieten, nagels, punaises

30197110-0

Nieten

30197120-3

Kopspijkers

30197130-6

Punaises

30197200-8

Ringmappen en paperclips

30197210-1

Ringmappen

30197220-4

Paperclips

30197221-1

Papercliphouder

30197300-9

Briefopeners, nietapparaten en perforators

30197310-2

Briefopeners

30197320-5

Nietapparaten

30197321-2

Nietjesverwijderaars

30197330-8

Perforators

30197400-0

Zegelbevochtiger

30197500-1

Zegelwas

30197510-4

Toebehoren voor zegelwas

30197600-2

Bewerkt papier en karton

30197610-5

Samengesteld papier en karton

30197620-8

Schrijfpapier

30197621-5

Flipoverblokken

30197630-1

Drukpapier

30197640-4

Contact- of ander kopieerpapier

30197641-1

Thermografisch papier

30197642-8

Fotokopieer- en xerografisch papier

30197643-5

Fotokopieerpapier

30197644-2

Xerografisch papier

30197645-9

Printkarton

30198000-3

Loterijmachines

30198100-4

Trek- en fruitautomaten

30199000-0

Kantoorbenodigdheden van papier en andere artikelen

30199100-1

Carbonpapier, contactpapier, stencilpapier en doorschrijfpapier zonder carbon

30199110-4

Carbonpapier

30199120-7

Contactpapier

30199130-0

Doorschrijfpapier zonder carbon

30199140-3

Stencilpapier

30199200-2

Enveloppen, postbladen en blanco briefkaarten

30199210-5

Postbladen

30199220-8

Blanco briefkaarten

30199230-1

Enveloppen

30199240-4

Correspondentieset

30199300-3

Gegaufreerd of geperforeerd papier

30199310-6

Gegaufreerd of geperforeerd drukpapier

30199320-9

Gegaufreerd of geperforeerd schrijfpapier

30199330-2

Kettingpapier voor printers

30199340-5

Kettingformulieren

30199400-4

Gegomd of zelfklevend papier

30199410-7

Zelfklevend papier

30199500-5

Archiefdozen, brievenbakjes, voorraaddozen en soortgelijke artikelen

30199600-6

Tussenbladen voor kantoorbehoeften

30199700-7

Gedrukt kantoormateriaal, met uitzondering van formulieren

30199710-0

Gedrukte enveloppen

30199711-7

Gedrukte vensterenveloppen

30199712-4

Gedrukte vensterloze enveloppen

30199713-1

Gedrukte omslagen voor röntgenfoto's

30199720-3

Notitiepapier

30199730-6

Visitekaartjes

30199731-3

Visitekaarthouders

30199740-9

Wensstrookjes

30199750-2

Bonnen

30199760-5

Labels

30199761-2

Streepjescodelabels

30199762-9

Bagagelabels

30199763-6

Antidiefstallabels

30199770-8

Maaltijdcheques

30199780-1

Vloeiblokken

30199790-4

Dienstregelingen

30199791-1

Wandplankalenders

30199792-8

Kalenders

30199793-5

Agendahouders

30200000-1

Computeruitrusting en -benodigdheden

30210000-4

Machines voor dataprocessing (hardware)

30211000-1

Mainframecomputer

30211100-2

Supercomputer

30211200-3

Mainframehardware

30211300-4

Computerplatforms

30211400-5

Computerconfiguraties

30211500-6

Centrale verwerkingseenheden (CPU) of processors

30212000-8

Hardware voor minicomputer

30212100-9

Centrale verwerkingseenheden voor minicomputer

30213000-5

Personal computers

30213100-6

Draagbare computers

30213200-7

Tablet-pc's

30213300-8

Desktop computers

30213400-9

Centrale verwerkingseenheden voor pc's

30213500-0

Zakcomputers

30214000-2

Werkstations

30215000-9

Hardware voor microcomputer

30215100-0

Centrale verwerkingseenheden voor microcomputer

30216000-6

Magnetische of optische leeseenheden

30216100-7

Optische leeseenheden

30216110-0

Scanners voor computergebruik

30216120-3

Optische tekenherkenningsuitrusting

30216130-6

Streepjescodelezers

30216200-8

Magneetkaartlezers

30216300-9

Ponskaartlezers

30220000-7

Digitalecartografie-uitrusting

30221000-4

Digitale kadasterkaarten

30230000-0

Computerapparatuur

30231000-7

Computerschermen en -consoles

30231100-8

Computerterminals

30231200-9

Consoles

30231300-0

Beeldschermen

30231310-3

Platte beeldschermen

30231320-6

Touchscreenmonitors

30232000-4

Randapparatuur

30232100-5

Printers en plotters

30232110-8

Laserprinters

30232120-1

Matrixprinters

30232130-4

Grafische kleurenprinters

30232140-7

Plotters

30232150-0

Inkjetprinters

30232600-0

Encoders

30232700-1

Centrale besturingseenheid

30233000-1

Geheugendragers en lezerapparaten

30233100-2

Geheugeneenheden

30233110-5

Magneetkaartgeheugeneenheden

30233120-8

Magneetbandgeheugeneenheden

30233130-1

Magneetschijfgeheugeneenheden

30233131-8

Diskettebesturingseenheden

30233132-5

Hardeschijfeenheden

30233140-4

Direct toegankelijke geheugeneenheden

30233141-1

Redundant Array of Independent Disk (RAID)

30233150-7

Optischeschijfeenheden

30233151-4

Cd-speler en/of -brander

30233152-1

Dvd-speler en/of -brander

30233153-8

Cd/dvd-speler en/of -brander

30233160-0

Tape streamers

30233161-7

Cassettesystemen

30233170-3

Carrouseleenheden

30233180-6

Flashgeheugenopslagmedia

30233190-9

Magneetschijfbesturingseenheid

30233300-4

Smartcardlezers

30233310-7

Vingerafdrukscanners

30233320-0

Gecombineerde vingerafsrukscanner/smartcardlezer

30234000-8

Geheugenmedia

30234100-9

Magneetschijven

30234200-0

Optische schijven

30234300-1

Compact disks (cd's)

30234400-2

Digital versatile discs (dvd's)

30234500-3

Geheugenopslagmedia

30234600-4

Flashgeheugen

30234700-5

Magneetbanden

30236000-2

Diverse computeruitrusting

30236100-3

Geheugenuitbreidingsuitrusting

30236110-6

Willekeurig toegankelijk geheugen (RAM)

30236111-3

Dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen (DRAM)

30236112-0

Statisch willekeurig toegankelijk geheugen (SRAM)

30236113-7

Synchroon dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen (SDRAM)

30236114-4

Rambus dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen (RDRAM)

30236115-1

Synchroon grafisch random access memory (SGRAM)

30236120-9

Read-only memory (ROM)

30236121-6

Programmeerbaar enkel uitleesbaar geheugen (PROM)

30236122-3

Uitwisbaar en programmeerbaar geheugen (EPROM)

30236123-0

Read-onlygeheugen (EEPROM)

30236200-4

Gegevensverwerkingsuitrusting

30237000-9

Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers

30237100-0

Computeronderdelen

30237110-3

Netwerkinterfaces

30237120-6

Computerpoorten

30237121-3

Seriële infraroodpoorten

30237130-9

Computerkaarten

30237131-6

Elektronische kaarten

30237132-3

Universele Seriële Bus/USB-interfaces

30237133-0

Adapters en interfaces voor Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)

30237134-7

Grafische acceleratiekaarten

30237135-4

Netwerkinterfacekaarten

30237136-1

Audiokaarten

30237140-2

Moederborden

30237200-1

Computertoebehoren

30237210-4

Antireflexschermen

30237220-7

Muismatjes

30237230-0

Voorgeheugens

30237240-3

Webcamera

30237250-6

Toebehoren voor computerreiniging

30237251-3

Computerreinigingskits

30237252-0

Hogedrukluchtverstuivers

30237253-7

Stofhoezen voor computerapparatuur

30237260-9

Monitorarmen voor wandmontage

30237270-2

Draagtassen voor laptop

30237280-5

Toebehoren voor stroomvoorziening

30237290-8

Polssteunen voor toetsenbord

30237295-3

Toestenbordhoezen

30237300-2

Computerbenodigdheden

30237310-5

Lettertypecartridges voor printers

30237320-8

Diskettes

30237330-1

DAT-cassettes

30237340-4

DLT-cartridges

30237350-7

Datacartridges

30237360-0

LTO-cartridges

30237370-3

Opnamecassettes

30237380-6

Cd-rom

30237400-3

Toebehoren voor gegevensinvoer

30237410-6

Computermuis

30237420-9

Joysticks

30237430-2

Lichtpennen

30237440-5

Volgbollen

30237450-8

Grafische tabletten

30237460-1

Computertoetsenborden

30237461-8

Programmeerbare toetsenborden

30237470-4

Brailletoetsenborden

30237475-9

Elektrische sensoren

30237480-7

Invoereenheden

30238000-6

Automatiseringsuitrusting voor bibliotheek

31000000-6

Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

31100000-7

Elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren

31110000-0

Elektromotoren

31111000-7

Adapters

31120000-3

Generatoren

31121000-0

Generatoraggregaatsets

31121100-1

Generatoraggregaten met motoren met compressieontsteking

31121110-4

Vermogensomzetters

31121111-1

Elektrische draaiomvormers

31121200-2

Generatoraggregaten met motoren met vonkontsteking

31121300-3

Windenergiegeneratoren

31121310-6

Windmolens

31121320-9

Windturbines

31121330-2

Windturbinegeneratoren

31121331-9

Turbinerotoren

31121340-5

Windpark

31122000-7

Generatoraggregaten

31122100-8

Brandstofcellen

31124000-1

Stoomturbinegenerator en bijbehorende apparatuur

31124100-2

Turbinegeneratorsets

31124200-3

Besturingapparatuur voor turbinegenerator

31126000-5

Dynamo's

31127000-2

Noodgenerator

31128000-9

Turbogenerator

31130000-6

Wisselstroomdynamo's

31131000-3

Eenfasemotoren

31131100-4

Aandrijvers

31131200-5

Anodes

31132000-0

Meerfasenmotoren

31140000-9

Koeltorens

31141000-6

Waterkoelers

31150000-2

Voorschakeltoestellen voor ontladingslampen en -buizen

31151000-9

Statische omvormers

31153000-3

Gelijkrichters

31154000-0

Onderbrekingsvrije stroomvoorziening

31155000-7

Wisselrichters

31156000-4

Onderbreekbare stroomvoorziening

31157000-1

Inductoren

31158000-8

Laders

31158100-9

Acculaders

31158200-0

Drukvulling

31158300-1

Turbocompressor

31160000-5

Delen van elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren

31161000-2

Delen van elektromotoren en elektrische generatoren

31161100-3

Bekrachtigingssystemen

31161200-4

Gaskoelingssystemen

31161300-5

Generatorrotoren

31161400-6

Hoofdwatersystemen

31161500-7

Systemen met afdichtingsolie

31161600-8

Koelwatersystemen voor stators

31161700-9

Delen van stoomgeneratoren

31161800-0

Delen van gasgeneratoren

31161900-1

Spanningsregelsystemen

31162000-9

Delen van transformatoren, inductoren en statische omzetters

31162100-0

Delen van condensors

31170000-8

Transformatoren

31171000-5

Diëlektrische vloeistoftransformatoren

31172000-2

Spanningstransformatoren

31173000-9

Meettransformator

31174000-6

Transformatoren voor stroomvoorziening

31200000-8

Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit

31210000-1

Elektrische apparatuur voor het schakelen of voor het beveiligen van stroomkringen

31211000-8

Panelen en zekeringkasten

31211100-9

Verdeelpanelen

31211110-2

Controlepanelen

31211200-0

Zekeringkasten

31211300-1

Zekeringen

31211310-4

Stroomonderbrekers

31211320-7

Zekeringsblokken

31211330-0

Smeltzekeringen

31211340-3

Zekeringklemmen

31212000-5

Stroomschakelaars

31212100-6

Stroomonderbrekers voor bovengronds gebruik

31212200-7

Schakelingtesters

31212300-8

Magnetische schakelaars

31212400-9

Miniatuurschakelaars

31213000-2

Distributie-uitrusting

31213100-3

Verdeelkasten

31213200-4

Verdeeltransformatoren

31213300-5

Kabelverdeelkast

31213400-6

Distributiesysteem

31214000-9

Schakelapparatuur

31214100-0

Schakelaars

31214110-3

Isolatieschakelaars

31214120-6

Aardschakelaar

31214130-9

Veiligheidsschakelaars

31214140-2

Dimmerschakelaars

31214150-5

Walsschakelaars

31214160-8

Drukschakelaars

31214170-1

Tuimelschakelaars

31214180-4

Schuifschakelaars

31214190-7

Eindschakelaars

31214200-1

Lastschakelaar

31214300-2

Schakelinstallaties voor buiten

31214400-3

Smeltzekeringsschakelaar

31214500-4

Elektrische schakelborden

31214510-7

Verdeelschakelbord

31214520-0

Middenspanningsschakelborden

31215000-6

Spanningsbegrenzers

31216000-3

Overspanningsafleiders

31216100-4

Bliksembeveiligingsuitrusting

31216200-5

Bliksemafleiders

31217000-0

Stootspanningsbegrenzers

31218000-7

Verzamelrails

31219000-4

Beveiligingsdozen

31220000-4

Onderdelen van stroomkringen

31221000-1

Relais

31221100-2

Vermogensrelais

31221200-3

Universele relais

31221300-4

Insteekrelais

31221400-5

Wisselstroomrelais

31221500-6

Kwikrelais

31221600-7

Tijdrelais

31221700-8

Overbelastingsrelais

31223000-5

Fittingen

31224000-2

Verbindingen en contactelementen

31224100-3

Stekkers en contactdozen

31224200-4

Coaxiale aansluitstekkers

31224300-5

Aansluitdozen

31224400-6

Aansluitkabels

31224500-7

Terminals

31224600-8

Dimmers

31224700-9

Aftakkasten

31224800-0

Kabelverbindingssets

31224810-3

Verlengsnoeren

31230000-7

Delen van apparatuur voor de distributie of het regelen van elektriciteit

31300000-9

Geïsoleerde kabel en draad

31310000-2

Hoofdleidingen

31311000-9

Hoofdnetaansluitingen

31320000-5

Stroomverdelingskabels

31321000-2

Elektrische leidingen

31321100-3

Bovengrondse elektriciteitsleidingen

31321200-4

Laagspannings- en middenspanningskabels

31321210-7

Laagspanningskabel

31321220-0

Middenspanningskabels

31321300-5

Hoogspanningskabels

31321400-6

Onderwaterkabel

31321500-7

Onderzeese kabel

31321600-8

Afgeschermde kabel

31321700-9

Signaalkabels

31330000-8

Coaxkabel

31340000-1

Kabeltoebehoren, geïsoleerd

31341000-8

Kabelhaspels, geïsoleerd

31342000-5

Kabelaansluitingen, geïsoleerd

31343000-2

Kabelverbindingen, geïsoleerd

31344000-9

Pakkingsdrukkers voor kabel, geïsoleerd

31350000-4

Geleiders van elektriciteit, voor gegevensverwerking en regeling

31351000-1

Geleiders van elektriciteit, voor toegangscontrolesystemen

31400000-0

Accumulatoren, primaire cellen en primaire elementen

31410000-3

Primaire cellen

31411000-0

Alkalinebatterijen

31420000-6

Primaire batterijen

31421000-3

Loodaccu's

31422000-0

Batterijpacks

31430000-9

Elektrische accumulatoren

31431000-6

Loodzwavelzuuraccu's

31432000-3

Nikkel-cadmiumaccu's

31433000-0

Nikkel-ijzeraccu's

31434000-7

Lithiumaccu's

31440000-2

Accu's/batterijen

31500000-1

Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen

31510000-4

Elektrische gloeilampen

31511000-1

Sealed-beam-lampen

31512000-8

Halogeenlampen met wolfraamdraad

31512100-9

Halogeenlampen, lineair

31512200-0

Halogeenlampen met twee contactpennen

31512300-1

Koudlichthalogeenlampen

31514000-2

Ontladingslampen

31515000-9

Uv-lampen

31516000-6

Infrarode lampen

31517000-3

Booglampen

31518000-0

Signalisatielichten

31518100-1

Schijnwerpers

31518200-2

Noodverlichtingsuitrusting

31518210-5

Stormlantaarns

31518220-8

Lichtstaven

31518300-3

Daklampen

31518500-5

Kwiklampen

31518600-6

Zoeklichten

31519000-7

Gloeilampen en neonlampen

31519100-8

Gloeilampen

31519200-9

Neonlampen

31520000-7

Lampen en lamparmaturen

31521000-4

Lampen

31521100-5

Bureaulampen

31521200-6

Staande lampen

31521300-7

Draagbare elektrische lampen

31521310-0

Waarschuwingslichten

31521320-3

Zaklampen

31521330-6

Oplaadbare draagbare elektrische lampen

31522000-1

Kerstboomverlichting

31523000-8

Verlichte borden en naamplaten

31523100-9

Reclameneonlampen

31523200-0

Niet-variabele mededelingsborden

31523300-1

Verlichte naamplaten

31524000-5

Plafond- en wandverlichtingsarmaturen

31524100-6

Plafondverlichtingsarmaturen

31524110-9

Lampen voor operatiekamers

31524120-2

Plafondverlichting

31524200-7

Armaturen voor wandlampen

31524210-0

Wandverlichting

31527000-6

Spots

31527200-8

Buitenverlichting

31527210-1

Lantaarns

31527260-6

Verlichtingssystemen

31527270-9

Perronverlichting

31527300-9

Verlichting voor huishoudelijk gebruik

31527400-0

Onderwaterlampen

31530000-0

Delen van lampen en verlichtingstoestellen

31531000-7

Gloeilampen/peertjes

31531100-8

Verlichtingsbuizen

31532000-4

Delen van lampen en verlichtingsarmaturen

31532100-5

Buislampen

31532110-8

Fluorescerende buislampen

31532120-1

Compacte fluorescerende buislampen

31532200-6

Ringvormige lampen

31532210-9

Fluorescerende ringvormige lampen

31532300-7

Bollampen

31532310-0

Compacte fluorescerende bollampen

31532400-8

Lampfittingen

31532500-9

Lampstarters

31532510-2

Starters voor fluorescentielampen

31532600-0

Lampdimmers

31532610-3

Dimmers voor fluorescentielampen

31532700-1

Lampenkappen

31532800-2

Lamparmen

31532900-3

Fluorescentielampen

31532910-6

Fluorescentiebuizen

31532920-9

Gloeilampen en fluorescentielampen

31600000-2

Elektrische uitrusting

31610000-5

Elektrische uitrusting voor motoren en voertuigen

31611000-2

Kabelsets

31612000-9

Elektrische draadbomen voor motoren

31612200-1

Startmotoren

31612300-2

Elektrische signalisatie-uitrusting voor motoren

31612310-5

Knipperlichten

31620000-8

Apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen

31625000-3

Inbraak- en brandalarminstallaties

31625100-4

Branddetectiesystemen

31625200-5

Brandalarmsystemen

31625300-6

Inbraakalarmsystemen

31630000-1

Magneten

31640000-4

Machines en toestellen met een eigen functie

31642000-8

Elektronische detectieapparatuur

31642100-9

Detectieapparatuur voor metalen buizen

31642200-0

Mijndetectieapparatuur

31642300-1

Detectieapparatuur voor kunststoffen

31642400-2

Detectieapparatuur voor niet-metalen voorwerpen

31642500-3

Detectieapparatuur voor hout

31643000-5

Deeltjesversnellers

31643100-6

Lineaire versnellers

31644000-2

Diverse datarecorders

31645000-9

Flipperkasten

31650000-7

Isolerende fittings

31651000-4

Isolatieband

31660000-0

Koolelektroden

31670000-3

Elektrische delen van machines of toestellen

31671000-0

Glazen omhulsels en kathodestraalbuizen

31671100-1

Glazen omhulsels

31671200-2

Kathodestraalbuizen

31680000-6

Elektrische benodigdheden en toebehoren

31681000-3

Elektrische toebehoren

31681100-4

Elektrische contacten

31681200-5

Elektrische pompen

31681300-6

Stroomkringen

31681400-7

Elektrische componenten

31681410-0

Elektrische materialen

31681500-8

Oplaadtoestellen

31682000-0

Elektriciteitsbenodigdheden

31682100-1

Elektriciteitskasten

31682110-4

Afdekplaten voor elektriciteitskasten

31682200-2

Instrumentenborden

31682210-5

Instrumenten- en besturingsuitrusting

31682220-8

Mengpanelen

31682230-1

Grafische beeldschermpanelen

31682300-3

Middenspanningsuitrusting

31682310-6

Middenspanningsborden

31682400-4

Elektrische uitrusting voor bovengrondse installatie

31682410-7

Luchtkabeldragers

31682500-5

Noodstroomuitrusting

31682510-8

Noodstroomsystemen

31682520-1

Noodstopsystemen

31682530-4

Noodstroombenodigdheden

31682540-7

Uitrusting voor onderstation

31700000-3

Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden

31710000-6

Elektronische uitrusting

31711000-3

Elektronische benodigdheden

31711100-4

Elektronische onderdelen

31711110-7

Zendontvangers

31711120-0

Transductoren

31711130-3

Weerstanden

31711131-0

Elektrische weerstanden

31711140-6

Elektroden

31711150-9

Elektrische condensatoren

31711151-6

Vaste condensatoren

31711152-3

Regelbare of instelbare condensatoren

31711154-0

Condensatorbanken

31711155-7

Condensatornetwerken

31711200-5

Elektronische scoreborden

31711300-6

Elektronische tijdcontrolesystemen

31711310-9

Systeem voor aanwezigheidsregistratie

31711400-7

Kleppen en buizen

31711410-0

Kathodestraalbeeldbuizen

31711411-7

Televisiecamerabuizen

31711420-3

Microgolfbuizen en uitrusting

31711421-0

Magnetrons

31711422-7

Uitrusting voor microgolf

31711423-4

Microgolfradio-uitrusting

31711424-1

Klystrons

31711430-6

Elektronenbuizen

31711440-9

Ontvangerbuizen of versterkerbuizen

31711500-8

Delen van elektronische componenten

31711510-1

Delen van elektrische condensatoren

31711520-4

Delen van elektrische weerstanden, reostaten en potentiometers

31711530-7

Delen van elektronenbuizen

31712000-0

Micro-elektronische machines en toestellen en microsystemen

31712100-1

Micro-elektronische machines en toestellen

31712110-4

Elektronisch geïntegreerde schakelingen en microschakelingen

31712111-1

Telefoonkaarten

31712112-8

Simkaarten

31712113-5

Chipkaarten

31712114-2

Geïntegreerde elektronische schakelingen

31712115-9

Microschakelingen

31712116-6

Microprocessors

31712117-3

Pakketten voor geïntegreerde schakelingen

31712118-0

Voetjes of fittingen voor geïntegreerde schakelingen

31712119-7

Afdekkingen voor geïntegreerde schakelingen

31712200-2

Microsystemen

31712300-3

Gedrukte schakelingen

31712310-6

Afgemonteerde printplaten

31712320-9

Niet-afgemonteerde printplaten

31712330-2

Halfgeleiders

31712331-9

Fotovoltaïsche cellen

31712332-6

Thyristors

31712333-3

Diacs

31712334-0

Triacs

31712335-7

Optisch gekoppelde isolatoren

31712336-4

Kristaloscillatoren

31712340-5

Dioden

31712341-2

Lichtdioden

31712342-9

Microgolf- of kleinsignaaldioden

31712343-6

Zenerdioden

31712344-3

Schottkydioden

31712345-0

Tunneldioden

31712346-7

Fotodioden

31712347-4

Vermogens- of zonnedioden

31712348-1

Laserdioden

31712349-8

Radiofrequentiedioden (RF-dioden)

31712350-8

Transistors

31712351-5

Fototransistors

31712352-2

Veldeffecttransistors (FET)

31712353-9

MOS-transistors (MOSFET)

31712354-6

Transistorchips

31712355-3

Bipolaire darlingtontransistors of radiofrequentie (RF)-transistors

31712356-0

Uni-junctietransistors

31712357-7

Bipolaire transistors met geïsoleerde poort (IGBT)

31712358-4

Junctieveldeffecttransistors (JFET)

31712359-1

Bipolaire junctietransistors (BJT)

31712360-1

Gemonteerde piëzo-elektrische kristallen

31720000-9

Elektromechanische uitrusting

31730000-2

Elektrotechnische uitrusting

31731000-9

Elektrotechnische benodigdheden

31731100-0

Modules

32000000-3

Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

32200000-5

Zendapparatuur voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep en televisie

32210000-8

Zenduitrusting

32211000-5

Productie-uitrusting voor uitzendingen

32220000-1

Televisietransmissie-installaties zonder ontvanger

32221000-8

Radiobakens

32222000-5

Codeermachines voor videosignalen

32223000-2

Videotransmissieapparatuur

32224000-9

Televisietransmissieapparatuur

32230000-4

Radiotransmissieapparatuur met ontvanger

32231000-1

Toestellen voor gesloten televisiecircuits

32232000-8

Uitrusting voor videoconferentie

32233000-5

Radiofrequentieboosterstations

32234000-2

Televisiecamera's voor gesloten televisiecircuits

32235000-9

Bewakingssysteem met gesloten circuit

32236000-6

Radiotelefoons

32237000-3

Walkietalkies

32240000-7

Televisiecamera's

32250000-0

Mobiele telefoons

32251000-7

Autotelefoons

32251100-8

Handsfree set

32252000-4

gsm-telefoons

32252100-5

Handsfree mobiele telefoons

32252110-8

Handsfree mobiele telefoons (zonder kabel)

32260000-3

Datatransmissie-uitrusting

32270000-6

Digitale zendapparatuur

32300000-6

Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen

32310000-9

Radiotoestellen

32320000-2

Televisie- en audiovisuele uitrusting

32321000-9

Televisieprojectie-uitrusting

32321100-0

Film- en video-uitrusting

32321200-1

Audiovisuele uitrusting

32321300-2

Audiovisuele materialen

32322000-6

Multimedia-uitrusting

32323000-3

Videomonitoren

32323100-4

Kleurenmonitoren

32323200-5

Monochrome videomonitoren

32323300-6

Video-uitrusting

32323400-7

Videoweergave-uitrusting

32323500-8

Videobewakingsuitrusting

32324000-0

Televisieontvangers

32324100-1

Kleurentelevisietoestellen

32324200-2

Zwart-wittelevisietoestellen

32324300-3

Televisie-uitrusting

32324310-6

Satellietantennes

32324400-4

Televisieantennes

32324500-5

Videotuners

32324600-6

Kastjes voor digitale tv

32330000-5

Opname- en weergaveapparatuur voor audio en video

32331000-2

Draaitafels

32331100-3

Platenspelers

32331200-4

Cassettespelers

32331300-5

Apparatuur voor geluidsweergave

32331500-7

Recorders

32331600-8

MP3-speler

32332000-9

Magneetbandrecorders

32332100-0

Dicteerapparaten

32332200-1

Antwoordapparaten

32332300-2

Toestellen voor geluidsopnames

32333000-6

Video-opname- of -weergaveapparatuur

32333100-7

Videorecorders

32333200-8

Videocamcorders

32333300-9

Videoweergaveapparatuur

32333400-0

Videospelers

32340000-8

Microfoons en luidsprekers

32341000-5

Microfoons

32342000-2

Luidsprekers

32342100-3

Koptelefoons

32342200-4

Oortelefoons

32342300-5

Microfoons en luidsprekersets

32342400-6

Akoestische toestellen

32342410-9

Geluidsuitrusting

32342411-6

Minispeakers

32342412-3

Speakers

32342420-2

Mengpaneel voor studio

32342430-5

Spraakcompressiesysteem

32342440-8

Voice-mailsysteem

32342450-1

Stemrecorders

32343000-9

Versterkers

32343100-0

Audiofrequentieversterkers

32343200-1

Megafoons

32344000-6

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie

32344100-7

Draagbare ontvangers voor oproepen en boodschappen

32344110-0

Stemregistratiesysteem

32344200-8

Radio-ontvangers

32344210-1

Radio-uitrusting

32344220-4

Semafoonontvangers

32344230-7

Radiostations

32344240-0

Radiotoren

32344250-3

Radio-installaties

32344260-6

Radio- en multiplexuitrusting

32344270-9

Radio- en telefooncontrolesysteem

32344280-2

Draagbare radio's

32350000-1

Delen van audio- en video-uitrusting

32351000-8

Toebehoren van audio- en video-uitrusting

32351100-9

Videomontage-uitrusting

32351200-0

Schermen

32351300-1

Toebehoren voor audioapparatuur

32351310-4

Geluidscassettes

32352000-5

Antennes en reflectoren

32352100-6

Delen van radio- en radaruitrusting

32352200-7

Onderdelen en toebehoren voor radaruitrusting

32353000-2

Geluidsopnamen

32353100-3

Grammofoonplaten

32353200-4

Muziekcassettes

32354000-9

Filmproducten

32354100-0

Film voor radiologie

32354110-3

Röntgenfilm

32354120-6

Blauwediazofilm

32354200-1

Cinematografische film

32354300-2

Fotografische film

32354400-3

Directklaarfilm

32354500-4

Videofilms

32354600-5

Videocassettes

32354700-6

Videobanden

32354800-7

Krimpfolie

32360000-4

Intercomuitrusting

32400000-7

Netwerken

32410000-0

Lokaal netwerk

32411000-7

Token-ringnetwerk

32412000-4

Communicatienetwerk

32412100-5

Telecommunicatienetwerk

32412110-8

Internetnetwerk

32412120-1

Intranetnetwerk

32413000-1

Geïntegreerd netwerk

32413100-2

Netwerkrouters

32415000-5

Ethernetnetwerk

32416000-2

ISDN-netwerk

32416100-3

ISDX-netwerk

32417000-9

Multimedianetwerken

32418000-6

Radionetwerk

32420000-3

Netwerkuitrusting

32421000-0

Netwerkbekabeling

32422000-7

Netwerkcomponenten

32423000-4

Netwerkhubs

32424000-1

Netwerkinfrastructuur

32425000-8

Netwerkbesturingssysteem

32426000-5

Netwerkpublicatiesysteem

32427000-2

Netwerksysteem

32428000-9

Netwerk-upgrade

32429000-6

Uitrusting voor telefoonnetwerk

32430000-6

Wide area netwerk

32440000-9

Telemetrie- en terminaluitrusting

32441000-6

Telemetrie-uitrusting

32441100-7

Telemetrisch bewakingssysteem

32441200-8

Telemetrie- en controle-uitrusting

32441300-9

Telematicasysteem

32442000-3

Terminaluitrusting

32442100-4

Klemmenborden

32442200-5

Aansluitkasten

32442300-6

Terminalemulatoren

32442400-7

Aansluitklemmen

32500000-8

Telecommunicatiebenodigdheden

32510000-1

Systeem voor draadloze telecommunicatie

32520000-4

Telecommunicatiekabels en -uitrusting

32521000-1

Telecommunicatiekabel

32522000-8

Telecommunicatie-uitrusting

32523000-5

Telecommunicatiefaciliteiten

32524000-2

Telecommunicatiesysteem

32530000-7

Uitrusting ten behoeve van satellietcommunicatie

32531000-4

Satellietcommunicatie-uitrusting

32532000-1

Satellietschotels

32533000-8

Satellietgrondstations

32534000-5

Satellietplatforms

32540000-0

Schakelborden

32541000-7

Schakelborduitrusting

32542000-4

Schakelbordpanelen

32543000-1

Interne telefooncentrales

32544000-8

PABX-uitrusting

32545000-5

PABX-systemen

32546000-2

Digitale schakeluitrusting

32546100-3

Digitale schakelborden

32547000-9

Vacuümschakelborden

32550000-3

Telefoonuitrusting

32551000-0

Telefoonkabels en bijbehorende uitrusting

32551100-1

Telefoonaansluitingen

32551200-2

Telefooncentrales

32551300-3

Telefoonhoofdsets

32551400-4

Telefoonnetwerk

32551500-5

Telefoonkabels

32552000-7

Elektrische toestellen voor lijntelefonie of lijntelegrafie

32552100-8

Telefoontoestellen

32552110-1

Draadloze telefoons

32552120-4

Praatpalen

32552130-7

Openbare telefoons

32552140-0

Uitrusting voor munttelefoontoestellen

32552150-3

Telefoons voor visueel gehandicapten

32552160-6

Telefoons voor slechthorenden

32552200-9

Teleprinters

32552300-0

Schakelapparatuur voor telefonie en telegrafie

32552310-3

Digitaletelefooncentrales

32552320-6

Multiplexers

32552330-9

Telefoonschakelapparatuur

32552400-1

Omzettingsapparatuur voor audiosignalen

32552410-4

Modems

32552420-7

Frequentieomvormers

32552430-0

Codeeruitrusting

32552500-2

Teleteksttoestellen

32552510-5

Videotekstterminals

32552520-8

Telexuitrusting

32552600-3

Parlofoons

32553000-4

Delen van elektrische toestellen voor telefonie of telegrafie

32560000-6

Glasvezelmateriaal

32561000-3

Glasvezelverbindingen

32562000-0

Glasvezelkabels

32562100-1

Glasvezelkabels voor informatietransmissie

32562200-2

Optische telecommunicatiekabels

32562300-3

Glasvezelkabels voor datatransmissie

32570000-9

Communicatie-uitrusting

32571000-6

Communicatie-infrastructuur

32572000-3

Communicatiekabels

32572100-4

Communicatiekabel met meervoudige elektrische geleiders

32572200-5

Communicatiekabel met coaxiale geleiders

32572300-6

Communicatiekabel voor bijzondere toepassingen

32573000-0

Communicatiecontrolesysteem

32580000-2

Gegevensuitrusting

32581000-9

Gegevenscommunicatie-uitrusting

32581100-0

Datatransmissiekabel

32581110-3

Datatransmissiekabel met meervoudige elektrische geleiders

32581120-6

Datatransmissiekabel met coaxiale geleiders

32581130-9

Datatransmissiekabel voor bijzondere toepassingen

32581200-1

Faxapparatuur

32581210-4

Toebehoren en delen voor faxapparatuur

32582000-6

Gegevensdragers

32583000-3

Gegevens- en stemmedia

32584000-0

Gegevensdragende media

33000000-0

Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

33100000-1

Medische apparatuur

33110000-4

Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik

33111000-1

Röntgenapparatuur

33111100-2

Röntgentafel

33111200-3

Röntgenwerkstations

33111300-4

Röntgenontwikkelingsapparaten

33111400-5

Röntgenfluoroscopieapparaten

33111500-6

Gebitsröntgen

33111600-7

Instrumenten voor radiografie

33111610-0

Unit voor magnetische resonantie

33111620-3

Gammacamera's

33111640-9

Thermografen

33111650-2

Instrumenten voor mammografie

33111660-5

Botdensitometers

33111700-8

Angiografieruimte

33111710-1

Benodigdheden voor angiografie

33111720-4

Instrumenten voor angiografie

33111721-1

Apparatuur voor digitale angiografie

33111730-7

Benodigdheden voor angioplastie

33111740-0

Instrumenten voor angioplastie

33111800-9

Systeem voor röntgendiagnostiek

33112000-8

Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler

33112100-9

Ultrasone harttonendetector

33112200-0

Echograaf

33112300-1

Ultrageluidscanners

33112310-4

Kleuren-Doppler

33112320-7

Doppleruitrusting

33112330-0

Echo-encefalografen

33112340-3

Echocardiografen

33113000-5

Kernspinresonantie-uitrusting

33113100-6

Magnetischeresonantiescanners

33113110-9

Kernspinresonantiescanners

33114000-2

Instrumentarium voor spectroscopie

33115000-9

Instrumentarium voor tomografie

33115100-0

Computertomografiescanners

33115200-1

CAT-scanners

33120000-7

Opnamesystemen en onderzoekinstrumenten

33121000-4

Ambulant langetermijnregistratiesysteem

33121100-5

Eeg-apparaten

33121200-6

Scintigrafie-instrumenten

33121300-7

Elektromyografen

33121400-8

Audiometers

33121500-9

Elektrocardiogram

33122000-1

Oogheelkundige apparatuur

33123000-8

Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek

33123100-9

Bloeddrukmeter