ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 25

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
30 januari 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 78/2008 van de Raad van 21 januari 2008 inzake de in de periode 2008-2013 door de Commissie te ondernemen activiteiten door middel van teledetectietoepassingen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn ingesteld

1

 

*

Verordening (EG) nr. 79/2008 van de Raad van 28 januari 2008 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 152/2002 betreffende de uitvoer van bepaalde EGKS- en EG-ijzer- en staalproducten uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië naar de Europese Gemeenschap (systeem van dubbele controle)

3

 

 

Verordening (EG) nr. 80/2008 van de Commissie van 29 januari 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

4

 

 

Verordening (EG) nr. 81/2008 van de Commissie van 29 januari 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

6

 

*

Verordening (EG) nr. 82/2008 van de Commissie van 28 januari 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad in verband met de wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

8

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/82/EG

 

*

Besluit nr. 1/2007 van de Stabilisatie- en associatieraad EG-voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië van 20 december 2007 tot wijziging van Protocol 2 (inzake staalproducten) bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG-voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

10

 

 

2008/83/EG

 

*

Besluit 4/2007 van de ACS-EG-Raad van Ministers van 20 december 2007 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende Zuid-Afrika bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst

11

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

30.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/1


VERORDENING (EG) Nr. 78/2008 VAN DE RAAD

van 21 januari 2008

inzake de in de periode 2008-2013 door de Commissie te ondernemen activiteiten door middel van teledetectietoepassingen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn ingesteld

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37, lid 2, derde alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 33, lid 2, onder a), van het Verdrag moet bij het tot stand brengen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) met name rekening worden gehouden met de bijzondere aard van de landbouwactiviteit, welke voorvloeit uit de maatschappelijke structuur van de landbouw en uit de structurele en natuurlijke ongelijkheid tussen de verschillende landbouwgebieden. De behoefte aan informatie over de toestand van de bodem en de gewassen is in dit verband groot, met name voor het beheer van de gemeenschappelijke marktordeningen. Met de teledetectietoepassingen kan gedeeltelijk in de behoefte aan deze informatie worden voldaan, op voorwaarde dat alle gebieden kunnen worden bestreken die van belang zijn voor het beheer van de landbouwmarkten.

(2)

Doordat in de loop van de periode 2004-2007 ervaring is opgedaan in het kader van Besluit nr. 1445/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2000 inzake de toepassing van areal frame sampling en teledetectie voor landbouwstatistieken in de periode 1999-2003 (2), en van de daaraan voorafgaande besluiten, zoals met name Besluit 88/503/EEG van de Raad van 26 september 1988 tot vaststelling van een proefproject inzake toepassing van teledetectie ten behoeve van de landbouwstatistiek (3), kon het agrometeorologische stelsel voor opbrengstprognoses en voor de bewaking van de toestand van de bodem en de gewassen een vergevorderd operationeel ontwikkelingsstadium bereiken en zijn doeltreffendheid bewijzen.

(3)

Zo heeft teledetectie bewezen een gepast antwoord te geven op de beheersbehoeften van het GLB, en is ook gebleken dat de onderzochte behoeften niet langer door de klassieke systemen voor landbouwstatistiek en -prognoses kunnen worden bevredigd. Ook konden met teledetectie de precisie, de objectiviteit, de snelheid en de frequentie van de observaties worden verhoogd en konden de modellen voor landbouwprognoses worden geperfectioneerd, met name door geregionaliseerde modellen te maken. Tot slot konden met teledetectie specifieke of aanvullende toepassingen tot stand worden gebracht, waarmee landbouwstatistieken kunnen worden opgesteld en verzameld en besparingen op de uitgaven voor het toezicht en de controle op de landbouwuitgaven kunnen worden gerealiseerd. Derhalve moet worden bepaald dat de voortzetting van deze toepassingen van de teledetectie in de periode 2008-2013 moet worden gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) op grond van artikel 3, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (4).

(4)

De bepalingen ter uitvoering van de door de Commissie in het kader van het GLB door middel van teledetectie te ondernemen activiteiten moeten echter worden aangepast en gereorganiseerd, en de operationele activiteiten die in het kader van dit systeem worden uitgevoerd moeten worden gescheiden van die waarvoor nog onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden nodig zijn. Deze laatste werkzaamheden zouden dus apart in het kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling moeten worden opgenomen.

(5)

Ook moet worden bepaald dat de informatie en de ramingen die voortvloeien uit de uitgevoerde activiteiten en die in het bezit zijn van de Commissie, ter beschikking moeten worden gesteld van de lidstaten en dat het Europees Parlement en de Raad door een tussentijds en een eindverslag moeten worden ingelicht over de voorwaarden voor de uitvoering van de ondernomen teledetectieactiviteiten en over het gebruik van de aan de Commissie ter beschikking gestelde financiële middelen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013 en voor een periode van zes jaar, kunnen de activiteiten die de Commissie in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) door middel van teledetectietoepassingen onderneemt, worden gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) op grond van artikel 3, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 1290/2005, wanneer zij tot doel hebben de Commissie de middelen te verschaffen om:

a)

de landbouwmarkten te beheren;

b)

te zorgen voor het agro-economische beheer van de landbouwgronden en van de toestand van de gewassen, zodat ramingen kunnen worden gemaakt, van onder meer de opbrengsten en de landbouwproductie;

c)

de toegang tot de onder b) bedoelde ramingen te bevorderen;

d)

te zorgen voor het technische toezicht op het agrometeorologische stelsel.

2.   De in lid 1 bedoelde activiteiten zijn met name:

a)

de verzameling of de aanschaf van informatie die nodig is voor de tenuitvoerlegging van en het toezicht op het GLB, met name via satellieten verkregen informatie en meteorologische gegevens;

b)

het opzetten van een infrastructuur voor ruimtelijke gegevens en een website;

c)

de totstandbrenging van specifieke met klimatologische omstandigheden verband houdende studies;

d)

het bijwerken van agrometeorologische en econometrische modellen.

Zo nodig worden deze activiteiten in nauwe samenwerking met nationale laboratoria en organen uitgevoerd.

Artikel 2

De Commissie stelt de informatie en de ramingen die uit de in artikel 1, lid 1, bedoelde activiteiten voortvloeien, langs elektronische weg ter beschikking van de lidstaten.

Artikel 3

De uitvoeringsbepalingen van de onderhavige verordening worden vastgesteld volgens de in artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde procedure, met name ten aanzien van de beschikbaarstelling van de in artikel 2 van de onderhavige verordening bedoelde informatie en ramingen.

Artikel 4

Uiterlijk op 31 juli 2010 respectievelijk 31 juli 2013 brengt de Commissie een tussentijds en een definitief verslag uit aan het Europees Parlement en aan de Raad over de uitvoering van de ondernomen teledetectieactiviteiten en over het gebruik van de financiële middelen die haar ter beschikking worden gesteld op grond van de onderhavige verordening.

Het definitieve verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van het voorstel deze activiteiten in het kader van het GLB voort te zetten.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 januari 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

I. JARC


(1)  Advies uitgebracht op 16 januari 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB L 163 van 4.7.2000, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit 786/2004/EG (PB L 138 van 30.4.2004, blz. 7).

(3)  PB L 273 van 5.10.1988, blz. 12.

(4)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1437/2007 (PB L 322 van 7.12.2007, blz. 1).


30.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/3


VERORDENING (EG) Nr. 79/2008 VAN DE RAAD

van 28 januari 2008

tot intrekking van Verordening (EG) nr. 152/2002 betreffende de uitvoer van bepaalde EGKS- en EG-ijzer- en staalproducten uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië naar de Europese Gemeenschap (systeem van dubbele controle)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, heeft bij protocol 2 inzake staalproducten een dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen ingesteld op de invoer in de Gemeenschap van staalproducten uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

(2)

Het systeem van dubbele controle werd uitgevoerd bij Verordening (EG) nr. 152/2002 van 21 januari 2002 betreffende de uitvoer van bepaalde EGKS- en EG-ijzer- en staalproducten uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië naar de Gemeenschap (systeem van dubbele controle) (1).

(3)

Bij Besluit 1/2007 van 20 december 2007 (2) heeft de Stabilisatie- en associatieraad EG-Macedonië protocol 2 inzake staalproducten gewijzigd teneinde het systeem van dubbele controle af te schaffen. Derhalve moet Verordening (EG) nr. 152/2002 worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 152/2002 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

D. RUPEL


(1)  PB L 25 van 29.1.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

(2)  Zie bladzijde 10 van dit Publicatieblad.


30.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/4


VERORDENING (EG) Nr. 80/2008 VAN DE COMMISSIE

van 29 januari 2008

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (1), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 januari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 januari 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

41,0

TN

129,8

TR

92,7

ZZ

87,8

0707 00 05

EG

190,8

JO

178,8

MA

50,4

TR

102,2

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

72,1

TR

146,1

ZZ

109,1

0709 90 80

EG

121,8

ZZ

121,8

0805 10 20

EG

46,8

IL

54,3

MA

68,8

TN

54,2

TR

66,2

ZA

22,3

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

104,5

TR

98,8

ZZ

101,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

81,9

IL

75,2

JM

103,1

MA

147,6

PK

48,1

TR

72,7

US

60,1

ZZ

84,1

0805 50 10

EG

74,2

IL

117,2

TR

120,5

ZZ

104,0

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

81,3

MK

42,4

US

110,2

ZA

60,7

ZZ

73,3

0808 20 50

CL

59,3

CN

49,3

TR

159,1

US

109,0

ZA

98,0

ZZ

94,9


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „andere oorsprong”.


30.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/6


VERORDENING (EG) Nr. 81/2008 VAN DE COMMISSIE

van 29 januari 2008

tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker (2), en met name op artikel 36,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde stropen voor het verkoopseizoen 2007/2008 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 van de Commissie (3). Deze prijzen en rechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 68/2008 van de Commissie (4).

(2)

De bovenbedoelde prijzen en invoerrechten moeten op grond van de gegevens waarover de Commissie nu beschikt, overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 951/2006 worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor de in artikel 36 van Verordening (EG) nr. 951/2006 bedoelde producten worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 januari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1260/2007 (PB L 283 van 27.10.2007, blz. 1). Verordening (EG) nr. 318/2006 wordt per 1 oktober 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(2)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1568/2007 (PB L 340 van 22.12.2007, blz. 62).

(3)  PB L 253 van 28.9.2007, blz. 5.

(4)  PB L 23 van 26.1.2008, blz. 15.


BIJLAGE

Met ingang van 30 januari 2008 geldende gewijzigde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en de producten van GN-code 1702 90 95

(EUR)

GN-code

Representatieve prijs per 100 kg nettogewicht van het betrokken product

Aanvullend invoerrecht per 100 kg nettogewicht van het betrokken product

1701 11 10 (1)

23,21

4,69

1701 11 90 (1)

23,21

9,93

1701 12 10 (1)

23,21

4,50

1701 12 90 (1)

23,21

9,50

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Vastgesteld voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt III, bij Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1).

(2)  Vastgesteld voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt II, bij Verordening (EG) nr. 318/2006.

(3)  Vastgesteld per procentpunt sacharosegehalte.


30.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/8


VERORDENING (EG) Nr. 82/2008 VAN DE COMMISSIE

van 28 januari 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad in verband met de wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad van 17 december 1999 betreffende de opening en het beheer van de in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten en van enkele andere communautaire tariefcontingenten alsmede tot vaststelling van de voorwaarden voor de wijziging of aanpassing van die contingenten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1808/95 van de Raad (1), en met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de gecombineerde nomenclatuur (GN) voor 2008, vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (2), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1214/2007 van de Commissie (3), zijn de GN-codes voor bepaalde producten gewijzigd. In de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 32/2000 wordt naar enkele van deze GN-codes verwezen. Deze bijlagen moeten daarom worden aangepast.

(2)

Verordening (EG) nr. 32/2000 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Aangezien Verordening (EG) nr. 1214/2007 in werking treedt op 1 januari 2008, moet onderhavige verordening van toepassing zijn vanaf dezelfde datum.

(4)

De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 32/2000 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2008.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 5 van 8.1.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 630/2007 van de Commissie (PB L 145 van 7.6.2007, blz. 12).

(2)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1352/2007 van de Commissie (PB L 303 van 21.11.2007, blz. 3).

(3)  PB L 286 van 31.10.2007, blz. 1.


BIJLAGE

De bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 32/2000 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage III worden de GN-codes in de tweede kolom voor volgnummer 09.0107 als volgt gewijzigd:

a)

GN-code „ex 5703 90 10” wordt vervangen door GN-code „ex 5703 90 20”;

b)

GN-code „ex 5703 90 90” wordt vervangen door GN-code „ex 5703 90 80”;

2)

In het eerste deel van bijlage IV wordt de GN-code „ex 6204 49 00” in de tweede kolom voor volgnummer 09.0106 vervangen door GN-code „6204 49 90”;

3)

In het tweede deel van bijlage IV worden de codes voor volgnummer 09.0106 als volgt gewijzigd:

a)

op de regel voor GN-code „6204 49 00” wordt Taric-code „91” in de derde kolom vervangen door Taric-code „10”;

b)

de GN-code „6204 49 00” in de tweede kolom wordt vervangen door GN-code „6204 49 90”.


II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

Raad

30.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/10


BESLUIT Nr. 1/2007 VAN DE STABILISATIE- EN ASSOCIATIERAAD EG-VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

van 20 december 2007

tot wijziging van Protocol 2 (inzake staalproducten) bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG-voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

(2008/82/EG)

DE STABILISATIE- EN ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij artikel 7 van Protocol 2 bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst is een dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen ingesteld op de invoer in de Gemeenschap van staalproducten van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

(2)

Bij de vereiste herstructurering en omschakeling van de staalindustrie in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië is aanzienlijke vooruitgang geboekt.

(3)

Er is inmiddels geen behoefte meer aan een administratieve procedure waarmee snel inlichtingen kunnen worden verkregen over de ontwikkelingen in de handel teneinde de transparantie te vergroten en mogelijke handelsverleggingen te voorkomen.

(4)

Daarom is een dubbele controle, zonder kwantitatieve beperkingen, op de invoer in de Gemeenschap van staalproducten van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië niet langer noodzakelijk.

(5)

Protocol 2 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

BESLUIT:

Enig artikel

Artikel 7 van Protocol 2 en bijlage I bij Protocol 2 worden geschrapt.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Stabilisatie- en associatieraad

De voorzitter

Antonio MILOŠOSKI


30.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/11


BESLUIT 4/2007 VAN DE ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS

van 20 december 2007

tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende Zuid-Afrika bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst

(2008/83/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, die op 23 juni 2000 werd ondertekend te Cotonou (Benin) (1), als herzien bij de Overeenkomst (2) tot wijziging van de genoemde ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, die op 25 juni 2005 te Luxemburg werd ondertekend, en met name op Protocol nr. 3 betreffende Zuid-Afrika,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens artikel 5 van Protocol nr. 3 bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst zijn de bepalingen van de Overeenkomst van Cotonou inzake economische en commerciële samenwerking niet van toepassing op Zuid-Afrika.

(2)

Op 7 maart 2006 verzochten de ACS-landen die lid zijn van de Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika (SADC), die met de Europese Gemeenschap onderhandelen over een economische partnerschapsovereenkomst (EPO), Zuid-Afrika als volwaardige partner bij de onderhandelingen te betrekken. Dit verzoek werd op 12 februari 2007 door de Raad van Ministers onder bepaalde voorwaarden gehonoreerd.

(3)

De EPO-onderhandelingen zijn gebaseerd op de bepalingen over economie en handel van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, en met name op de artikelen 36 en 37.

(4)

Met het oog op de juridische duidelijkheid moet Protocol nr. 3 van de Overeenkomst van Cotonou zodanig worden gewijzigd dat Zuid-Afrika in de EPO-onderhandelingen wordt opgenomen en uiteindelijk tot de EPO toetreedt.

(5)

Protocol nr. 3 kan, overeenkomstig artikel 7 ervan, worden herzien bij besluit van de Raad van Ministers,

BESLUIT:

Artikel 1

Aan artikel 5 van Protocol nr. 3 bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst wordt het volgende lid toegevoegd:

„3.   Dit protocol vormt voor Zuid-Afrika geen beletsel voor onderhandelingen over en ondertekening van een economische partnerschapsovereenkomst (EPO) als bedoeld in deel 3, titel II, van deze Overeenkomst, als de andere partijen bij die EPO daarmee akkoord gaan.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

De voorzitter van het ACS-EG-Comité van ambassadeurs per delegatie voor de ACS-EG-Raad van Ministers

Álvaro MENDONÇA E MOURA


(1)  PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

(2)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 27. Overeenkomst voorlopig toegepast overeenkomstig Besluit nr. 5/2005 (PB L 287 van 28.10.2005, blz. 1).