ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 337

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
21 december 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

DOOR HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD GEZAMENLIJK AANGENOMEN BESLUITEN

 

*

Besluit nr. 1530/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2007 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1531/2007 van de Raad van 10 december 2007 betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan

2

 

*

Verordening (EG) nr. 1532/2007 van de Raad van 17 december 2007 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3491/90 betreffende de invoer van rijst van oorsprong uit Bangladesh

19

 

*

Verordening (EG) nr. 1533/2007 van de Raad van 17 december 2007 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2015/2006 en (EG) nr. 41/2007 wat betreft de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en de bij de visserij in acht te nemen voorwaarden

21

 

 

Verordening (EG) nr. 1534/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

33

 

*

Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector

35

 

*

Verordening (EG) nr. 1536/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot opening van een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur betreffende Verordening (EG) nr. 1659/2005 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde magnesiabrikken van oorsprong uit de Volksrepubliek China, tot intrekking van het recht ten aanzien van een Chinese exporteur en tot registratie van de invoer

42

 

*

Verordening (EG) nr. 1537/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toekenning van de compenserende vergoeding aan de producentenorganisaties voor in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2007 aan de verwerkende industrie geleverde tonijn

46

 

*

Verordening (EG) nr. 1538/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 327/98 van de Commissie inzake de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst

49

 

*

Verordening (EG) nr. 1539/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling, voor de periode 2007/2008, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen

50

 

*

Verordening (EG) nr. 1540/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling, voor de periode 2007/2008, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen

52

 

*

Verordening (EG) nr. 1541/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende het in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde bewijs dat de douaneformaliteiten voor de invoer van suiker in een derde land zijn vervuld

54

 

*

Verordening (EG) nr. 1542/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende aanvoer- en weegprocedures voor haring, makreel en horsmakreel

56

 

*

Verordening (EG) nr. 1543/2007 van de Commissie van 20 december 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 581/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter en van Verordening (EG) nr. 582/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder

62

 

*

Verordening (EG) nr. 1544/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2707/2000 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen

64

 

*

Verordening (EG) nr. 1545/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de aanvullende hoeveelheid ruwe rietsuiker van oorsprong uit de ACS-staten en India voor de voorziening van raffinaderijen in de periode van 1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008

67

 

*

Verordening (EG) nr. 1546/2007 van de Commissie van 20 december 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap

68

 

*

Verordening (EG) nr. 1547/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot instelling van een overgangsperiode voor de verwijdering van de Republiek Kaapverdië uit de lijst van landen die in aanmerking komen voor de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen, zoals opgenomen in Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

70

 

*

Verordening (EG) nr. 1548/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1973/2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IV bis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen

71

 

*

Verordening (EG) nr. 1549/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 616/2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand en andere derde landen

75

 

*

Verordening (EG) nr. 1550/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 796/2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

79

 

 

Verordening (EG) nr. 1551/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

85

 

 

Verordening (EG) nr. 1552/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

87

 

 

Verordening (EG) nr. 1553/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 900/2007 bedoelde permanente inschrijving

89

 

 

Verordening (EG) nr. 1554/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1060/2007 bedoelde permanente inschrijving

90

 

 

Verordening (EG) nr. 1555/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

91

 

 

Verordening (EG) nr. 1556/2007 van de Commissie van 20 december 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

94

 

 

Verordening (EG) nr. 1557/2007 van de Commissie van 20 december 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

98

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/76/EG van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde fludioxonil, clomazon en prosulfocarb op te nemen als werkzame stoffen ( 1 )

100

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/858/EG

 

*

Besluit van de Raad van 17 december 2007 houdende de benoeming van de voorzitter van de Kamer van beroep van het Communautair Bureau voor Plantenrassen en van zijn plaatsvervanger

105

 

 

2007/859/EG

 

*

Besluit van de Raad van 22 oktober 2007 betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Thailand inzake de productie en de commercialisatie van, en het handelsverkeer in maniok

106

Protocol tot wijziging van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Thailand inzake de productie en de commercialisatie van, en het handelsverkeer in maniok

108

 

 

2007/860/EG

 

*

Besluit van de Raad van 10 december 2007 tot toekenning van communautaire macrofinanciële bijstand aan Libanon

111

 

 

2007/861/EG

 

*

Besluit van de Raad van 10 december 2007 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten

113

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten

114

 

 

Commissie

 

 

2007/862/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 december 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/805/EG wat betreft maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met klassieke varkenspest in Hongarije en Slowakije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6158)  ( 1 )

119

 

 

2007/863/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 14 december 2007 tot verlening van een door het Verenigd Koninkrijk voor Noord-Ierland gevraagde afwijking krachtens Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6281)

122

 

 

2007/864/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat bepaalde inrichtingen in de vleessector in Polen betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6490)  ( 1 )

127

 

 

2007/865/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat bepaalde inrichtingen in de vleessector in Polen betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6494)  ( 1 )

129

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

DOOR HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD GEZAMENLIJK AANGENOMEN BESLUITEN

21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/1


BESLUIT Nr. 1530/2007/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 24 oktober 2007

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (1), en met name op punt 26,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (2),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europese Unie heeft een Solidariteitsfonds van de Europese Unie („het fonds”) opgericht om solidariteit te betonen met de bevolking van door rampen getroffen regio's.

(2)

Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 staat uitgaven uit het fonds toe binnen het jaarlijkse maximum van 1 miljard EUR.

(3)

Verordening (EG) nr. 2012/2002 bevat de voorwaarden waaronder steun uit het fonds kan worden verstrekt.

(4)

Duitsland en Frankrijk hebben verzoeken ingediend om middelen uit het fonds beschikbaar te stellen voor twee rampen veroorzaakt respectievelijk door een zware storm en een tropische cycloon,

BESLUITEN:

Artikel 1

Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 wordt uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 172 195 985 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, 24 oktober 2007.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

M. LOBO ANTUNES


(1)  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

(2)  PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.


VERORDENINGEN

21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/2


VERORDENING (EG) Nr. 1531/2007 VAN DE RAAD

van 10 december 2007

betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 17, lid 1, van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en de Republiek Kazachstan (1) bepaalt dat de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten moet worden geregeld bij een specifieke overeenkomst betreffende kwantitatieve regelingen.

(2)

De bilaterale overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten (2), die op 19 juli 2005 werd ondertekend, is op 31 december 2006 afgelopen. In 2007 werd de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten tussen de Europese Gemeenschap en Kazachstan geregeld door bij Verordening (EG) nr. 1870/2006 van de Raad (3) vastgestelde autonome maatregelen.

(3)

Beide partijen zijn voornemens voor 2008 en de daarop volgende jaren een nieuwe overeenkomst te sluiten.

(4)

In afwachting van de ondertekening en de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst moeten kwantitatieve beperkingen (maximale hoeveelheden) voor het jaar 2008 worden vastgesteld.

(5)

Aangezien de omstandigheden die tot de kwantitatieve beperkingen voor 2007 hebben geleid vrijwel onveranderd zijn, is het passend de kwantitatieve beperkingen voor 2008 op hetzelfde niveau als die voor 2007 vast te stellen.

(6)

Er moet worden voorzien in middelen voor het beheer van deze regeling in de Gemeenschap, op zodanige wijze dat door zoveel mogelijk gelijksoortige bepalingen de uitvoering van de nieuwe overeenkomst vergemakkelijkt wordt.

(7)

Er moet op worden toegezien dat de oorsprong van de betrokken producten wordt gecontroleerd en dat daartoe passende regelingen voor administratieve samenwerking worden opgezet.

(8)

Producten die in een vrije zone zijn geplaatst of die zijn ingevoerd in het kader van het stelsel van douane-entrepots, de regeling tijdelijke invoer of de regeling actieve veredeling (schorsingssysteem), moeten niet worden afgeboekt op de voor deze producten vastgestelde maximale hoeveelheid.

(9)

Voor de doeltreffende toepassing van deze verordening is het nodig dat voor het in het vrije verkeer te brengen van de betrokken producten in de Gemeenschap een communautaire invoervergunning vereist is.

(10)

Om te waarborgen dat de maximale hoeveelheden niet worden overschreden, moet een procedure voor het beheer ervan worden ingesteld die inhoudt dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten pas een invoervergunning afgeven nadat zij van de Commissie bevestiging hebben gekregen dat er binnen de kwantitatieve beperking in kwestie nog voldoende ruimte is,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Deze verordening is van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 van toepassing op de invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit de Republiek Kazachstan.

2.   De ijzer- en staalproducten worden ingedeeld in de in bijlage I vastgestelde productgroepen.

3.   De indeling van de in bijlage I vermelde producten geschiedt op basis van de gecombineerde nomenclatuur (GN), die is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (4).

4.   De oorsprong van de in lid 1 bedoelde producten wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen die hiervoor in de Gemeenschap gelden.

Artikel 2

1.   De invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I vermelde producten van oorsprong uit de Republiek Kazachstan is onderworpen aan de in bijlage V vastgestelde jaarlijkse kwantitatieve beperkingen (maximale hoeveelheden). Wanneer de in bijlage I vermelde producten van oorsprong uit de Republiek Kazachstan in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht, moet een certificaat van oorsprong overeenkomstig bijlage II en een door de autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig artikel 4 afgegeven invoervergunning worden overgelegd.

2.   Om te waarborgen dat de hoeveelheden waarvoor invoervergunningen worden afgegeven nooit de totale maximale hoeveelheid voor elke productgroep overschrijden, geven de in bijlage IV vermelde bevoegde autoriteiten de invoervergunningen pas af nadat zij van de Commissie de bevestiging hebben gekregen dat er ten aanzien van het land van uitvoer nog ruimte is binnen de kwantitatieve beperking voor de desbetreffende productgroep van ijzer- en staalproducten, waarvoor een of meer importeurs aanvragen bij die autoriteiten hebben ingediend.

3.   De onder geleide van een vergunning ingevoerde producten worden afgeboekt op de desbetreffende maximale hoeveelheid die is vastgesteld in bijlage V. De goederen worden geacht te zijn verzonden op de datum waarop zij werden geladen in het vervoermiddel waarmee de uitvoer plaatsvindt.

Artikel 3

1.   De in bijlage V genoemde kwantitatieve beperkingen zijn niet van toepassing op producten die in een vrije zone of een vrij entrepot worden geplaatst of die worden ingevoerd in het kader van het stelsel van douane-entrepots, de regeling tijdelijke invoer of de regeling actieve veredeling (schorsingssysteem).

2.   Wanneer de in lid 1 bedoelde producten later in het vrije verkeer worden gebracht, hetzij in ongewijzigde staat, hetzij na be- of verwerking, is artikel 2, lid 2, van toepassing en worden de aldus in het vrije verkeer gebrachte producten afgeboekt op de desbetreffende in bijlage V vermelde maximale hoeveelheid.

Artikel 4

1.   Voor de toepassing van artikel 2, lid 2, geven de in bijlage IV vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, voordat zij een invoervergunning afgeven, de Commissie kennis van de hoeveelheden waarvoor zij met originele uitvoervergunningen gestaafde aanvragen voor een invoervergunning hebben ontvangen. De Commissie laat per omgaande weten of de aangevraagde hoeveelheden beschikbaar zijn voor invoer, in de volgorde waarin zij de kennisgevingen van de lidstaten heeft ontvangen (op basis van het beginsel dat wie het eerst komt, het eerst maalt).

2.   De in de kennisgevingen aan de Commissie vervatte aanvragen zijn geldig indien daarin voor elk geval duidelijk is vermeld: het land van uitvoer, de betrokken productcode, de in te voeren hoeveelheden, het nummer van de uitvoervergunning, het contingentjaar en de lidstaat waar de producten in het vrije verkeer zullen worden gebracht.

3.   Voor zover mogelijk geeft de Commissie de desbetreffende autoriteiten bevestiging van de totale hoeveelheid die in de ter kennis gebrachte aanvragen voor elke productgroep is aangegeven.

4.   Wanneer de bevoegde autoriteiten ervan kennis nemen dat een bepaalde hoeveelheid tijdens de geldigheidsduur van de invoervergunning ongebruikt blijft, delen zij dit de Commissie onmiddellijk mee. Die ongebruikte hoeveelheden worden automatisch overgeboekt naar de resterende hoeveelheden van de totale communautaire maximale hoeveelheid voor elke productgroep.

5.   De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde kennisgevingen worden langs elektronische weg gedaan via het voor dit doel opgezette geïntegreerde netwerk, tenzij het om dwingende technische redenen noodzakelijk is tijdelijk andere communicatiemiddelen te gebruiken.

6.   De invoervergunningen of gelijkwaardige documenten worden afgegeven overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 16.

7.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten stellen de Commissie ervan in kennis wanneer zij reeds afgegeven invoervergunningen of gelijkwaardige documenten annuleren in gevallen waarin de overeenkomstige uitvoervergunningen door de bevoegde autoriteiten van de Republiek Kazachstan zijn ingetrokken of geannuleerd. Indien de Commissie of de bevoegde autoriteiten van een lidstaat door de bevoegde autoriteiten van de Republiek Kazachstan echter pas van de intrekking of annulering van een uitvoervergunning in kennis zijn gesteld nadat de betrokken producten in de Gemeenschap zijn ingevoerd, worden de betrokken hoeveelheden in mindering gebracht op de desbetreffende kwantitatieve beperking in bijlage V.

Artikel 5

1.   Indien de Commissie aanwijzingen heeft dat bij de invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I vermelde producten van oorsprong uit de Republiek Kazachstan de in artikel 2 bedoelde kwantitatieve beperkingen door middel van overlading, routeverlegging of anderszins zijn ontweken, en dat derhalve de nodige aanpassingen moeten worden verricht, verzoekt zij om overleg, teneinde tot overeenstemming te komen over de noodzakelijke aanpassing van de desbetreffende kwantitatieve beperking.

2.   In afwachting van de resultaten van het in lid 1 bedoelde overleg kan de Commissie de Republiek Kazachstan verzoeken de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de na het overleg overeengekomen kwantitatieve beperkingen kunnen worden aangepast.

3.   Indien de Gemeenschap en de Republiek Kazachstan geen bevredigende oplossing vinden en de Commissie vaststelt dat er duidelijk bewijs van ontwijking voorhanden is, brengt de Commissie een overeenkomstige hoeveelheid producten van oorsprong uit de Republiek Kazachstan in mindering op de kwantitatieve beperkingen.

Artikel 6

1.   Een door de bevoegde autoriteiten van de Republiek Kazachstan af te geven uitvoervergunning is vereist voor alle zendingen van ijzer- en staalproducten waarop de in bijlage V vermelde kwantitatieve beperkingen van toepassing zijn, totdat de maximale hoeveelheden zijn bereikt.

2.   De importeur legt het origineel van de uitvoervergunning over met het oog op de afgifte van de in artikel 12 bedoelde invoervergunning.

Artikel 7

1.   De uitvoervergunning voor producten waarop een kwantitatieve beperking van toepassing is, wordt opgesteld overeenkomstig het specimen in bijlage II en vermeldt onder meer dat de betrokken hoeveelheid van de maximale hoeveelheid voor de betrokken productgroep is afgeboekt.

2.   Elke uitvoervergunning betreft slechts een van de productgroepen in bijlage I.

Artikel 8

De uitgevoerde producten worden afgeboekt op de desbetreffende in bijlage V vermelde maximale hoeveelheden en verzonden in de zin van artikel 2, lid 3.

Artikel 9

1.   De in artikel 6 bedoelde uitvoervergunning mag kopieën bevatten wanneer deze duidelijk als zodanig zijn aangeduid. De uitvoervergunning en de kopieën daarvan, alsook het certificaat van oorsprong en de kopieën daarvan, worden in het Engels gesteld.

2.   Indien de in lid 1 bedoelde documenten met de hand worden ingevuld, gebeurt dit met inkt en in blokletters.

3.   De afmetingen van de uitvoervergunningen of gelijkwaardige documenten zijn 210 × 297 mm. Het te gebruiken papier is wit, houtvrij, zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is en weegt ten minste 25 g/m2. Elk deel is voorzien van een geguillocheerde onderdruk die elke vervalsing met mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

4.   Slechts het origineel wordt door de bevoegde autoriteiten in de Gemeenschap als geldig erkend voor de invoer overeenkomstig het bepaalde in deze verordening.

5.   Elke uitvoervergunning of elk gelijkwaardig document is ter identificatie van een al dan niet voorgedrukt gestandaardiseerd volgnummer voorzien.

6.   Dit volgnummer is als volgt samengesteld:

twee letters die het land van uitvoer aangeven:

KZ

=

Republiek Kazachstan;

twee letters die de lidstaat van de beoogde bestemming aangeven:

BE

=

België

BG

=

Bulgarije

CZ

=

Tsjechië

DK

=

Denemarken

DE

=

Duitsland

EE

=

Estland

GR

=

Griekenland

ES

=

Spanje

FR

=

Frankrijk

IE

=

Ierland

IT

=

Italië

CY

=

Cyprus

LV

=

Letland

LT

=

Litouwen

LU

=

Luxemburg

HU

=

Hongarije

MT

=

Malta

NL

=

Nederland

AT

=

Oostenrijk

PL

=

Polen

PT

=

Portugal

RO

=

Roemenië

SI

=

Slovenië

SK

=

Slowakije

FI

=

Finland

SE

=

Zweden

GB

=

Verenigd Koninkrijk;

een getal van één cijfer dat het contingentjaar aangeeft en dat met het laatste cijfer van dat jaar overeenkomt, bijvoorbeeld „4” voor 2004;

een getal van twee cijfers dat het kantoor van afgifte in het land van uitvoer aanduidt;

een uit vijf cijfers bestaand volgnummer uit de reeks 00 001-99 999, dat aan de lidstaat van bestemming wordt toegekend.

Artikel 10

De uitvoervergunning mag worden afgegeven na verzending van de producten waarop zij betrekking heeft. In dat geval wordt op de documenten de vermelding „issued retrospectively” aangebracht.

Artikel 11

In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een uitvoervergunning kan de exporteur de bevoegde autoriteit die het document heeft afgegeven, verzoeken een duplicaat op te stellen aan de hand van de uitvoerdocumenten waarover hij beschikt.

Op het aldus afgegeven duplicaat wordt het woord „duplicate” vermeld. Het draagt de datum van de oorspronkelijke vergunning.

Artikel 12

1.   Voor zover de Commissie overeenkomstig artikel 4 heeft bevestigd dat de gevraagde hoeveelheid nog binnen de desbetreffende maximale hoeveelheid beschikbaar is, geven de bevoegde autoriteiten van de lidstaten een invoervergunning af binnen vijf werkdagen na de datum waarop de importeur het origineel van de overeenkomstige uitvoervergunning heeft overgelegd. De uitvoervergunning moet uiterlijk op 31 maart van het jaar volgende op dat waarin de goederen zijn verzonden, worden overgelegd. Invoervergunningen worden afgegeven door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, ongeacht de lidstaat van bestemming die op de uitvoervergunning is vermeld, voor zover de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 4 heeft bevestigd dat de gevraagde hoeveelheid binnen de desbetreffende maximale hoeveelheid beschikbaar is.

2.   De invoervergunningen zijn vier maanden geldig, gerekend vanaf de datum van afgifte. Op met redenen omkleed verzoek van de importeur kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat de geldigheidsduur met ten hoogste vier maanden verlengen.

3.   Invoervergunningen worden opgesteld overeenkomstig het model in bijlage III en zijn in het gehele douanegebied van de Gemeenschap geldig.

4.   De aangifte of de aanvraag van de importeur voor een invoervergunning bevat de volgende gegevens:

a)

de volledige naam en het volledige adres van de exporteur;

b)

de volledige naam en het volledige adres van de importeur;

c)

een nauwkeurige omschrijving van de goederen en de TARIC-code(s);

d)

het land van oorsprong van de goederen;

e)

het land van verzending;

f)

de productgroep en de betrokken hoeveelheid;

g)

het nettogewicht per TARIC-post;

h)

de cif-waarde van de producten, franco grens Gemeenschap, per TARIC-post;

i)

de vermelding of het goederen van tweede keuze of mindere kwaliteit betreft;

j)

in voorkomend geval, de datum van betaling, de datum van levering en een afschrift van de vrachtbrief en het koopcontract;

k)

de datum en het nummer van de uitvoervergunning;

l)

voor administratieve doeleinden gebruikte interne codes;

m)

de datum en de handtekening van de importeur.

5.   Importeurs zijn niet verplicht de volledige hoeveelheid waarop een invoervergunning betrekking heeft in één keer in te voeren.

Artikel 13

De door de autoriteiten van de lidstaten afgegeven invoervergunningen zijn alleen geldig voor de hoeveelheid die is vermeld in geldige, door de bevoegde autoriteiten van de Republiek Kazachstan afgegeven uitvoervergunningen die aan de invoervergunningen ten grondslag liggen.

Artikel 14

Invoervergunningen of gelijkwaardige documenten worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zonder onderscheid en overeenkomstig artikel 2, lid 2, afgegeven aan importeurs in de Gemeenschap, ongeacht hun plaats van vestiging in de Gemeenschap en onverminderd andere voorschriften ter zake.

Artikel 15

1.   Indien de Commissie constateert dat de totale hoeveelheid waarvoor de Republiek Kazachstan voor een bepaalde productgroep uitvoervergunningen heeft afgegeven, de voor die productgroep vastgestelde maximale hoeveelheid overschrijdt, worden de bevoegde autoriteiten in de lidstaten er onmiddellijk van in kennis gesteld dat zij de afgifte van invoervergunningen moeten opschorten. In dat geval treedt de Commissie onverwijld in overleg.

2.   De bevoegde autoriteiten van een lidstaat geven geen invoervergunningen af voor producten van oorsprong uit de Republiek Kazachstan die niet door een overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 11 afgegeven uitvoervergunning worden gedekt.

Artikel 16

1.   De formulieren die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor de afgifte van de in artikel 12 bedoelde invoervergunningen worden gebruikt, dienen in overeenstemming te zijn met het specimen in bijlage III.

2.   De invoervergunningen en uittreksels daarvan worden opgesteld in twee exemplaren, waarvan het ene, dat het nummer 1 draagt en van de vermelding „exemplaar voor de vergunninghouder” voorzien is, de aanvrager ter hand wordt gesteld, terwijl het andere, dat het nummer 2 draagt en van de vermelding „exemplaar voor de autoriteit van afgifte” voorzien is, wordt bewaard door de autoriteit die de vergunning heeft afgegeven. De bevoegde autoriteiten kunnen voor administratieve doeleinden aan exemplaar nr. 2 extra kopieën toevoegen.

3.   De formulieren worden gedrukt op wit, houtvrij papier, zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is, met een gewicht van 55 tot 65 g/m2. De afmetingen zijn 210 × 297 mm; de regelafstand bedraagt 4,24 mm; de indeling van de formulieren moet strikt in acht worden genomen. Beide zijden van exemplaar nr. 1, dat de eigenlijke vergunning vormt, zijn bovendien voorzien van een rode geguillocheerde onderdruk die elke vervalsing met mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

4.   De lidstaten dragen zorg voor het drukken van de formulieren. De formulieren mogen ook worden gedrukt door drukkerijen die daartoe zijn aangewezen door de lidstaat waar zij zijn gevestigd. In dat geval moet op elk formulier een verwijzing naar deze aanwijzing voorkomen. Voorts staan op elk formulier de naam en het adres van de drukker of een teken aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd.

5.   Bij de afgifte worden de invoervergunningen of de uittreksels van een door de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat toegekend afgiftenummer voorzien. Het nummer van de invoervergunning wordt de Commissie elektronisch meegedeeld via het overeenkomstig artikel 4 opgezette geïntegreerde netwerk.

6.   De vergunningen en de uittreksels worden gesteld in de officiële taal of in een van de officiële talen van de lidstaat van afgifte.

7.   In vak 10 vermelden de bevoegde autoriteiten de productgroep van de betrokken ijzer- en staalproducten.

8.   Het teken van de autoriteit van afgifte en dat van de autoriteit van afboeking worden door middel van een stempel aangebracht. Het stempel van de autoriteit van afgifte mag evenwel worden vervangen door een droogstempel, in combinatie met letters en cijfers die door perforatie van de vergunning worden verkregen of die daarop worden gedrukt. De toegewezen hoeveelheid wordt door de autoriteit van afgifte op zodanige wijze vermeld dat geen vervalsing mogelijk is en er geen cijfers of tekens kunnen worden toegevoegd.

9.   De keerzijde van de exemplaren nr. 1 en nr. 2 is voorzien van een vak waarin de hoeveelheden kunnen worden vermeld, hetzij door de douaneautoriteiten bij het vervullen van de invoerformaliteiten, hetzij door de bevoegde administratieve autoriteit bij de afgifte van een uittreksel. Indien de voor de afboekingen op een vergunning of uittreksel bestemde ruimte ontoereikend is, kan de bevoegde autoriteit daaraan één of meer verlengstroken bevestigen met dezelfde vakken als op de keerzijde van de exemplaren nr. 1 en nr. 2 van de vergunning of het uittreksel. De autoriteit die de afboeking verricht, brengt haar stempel op zodanige wijze aan dat dit zich voor de helft op de vergunning of het uittreksel en voor de helft op de verlengstrook bevindt. Indien meer dan een verlengstrook wordt gebruikt, wordt elke verlengstrook en de daaraan voorafgaande verlengstrook op dezelfde wijze gestempeld.

10.   De door de autoriteiten van een lidstaat afgegeven invoervergunningen en uittreksels of aangebrachte vermeldingen en visa hebben in de andere lidstaten dezelfde rechtsgevolgen als de door de autoriteiten van deze lidstaten afgegeven documenten, respectievelijk als de door deze autoriteiten aangebrachte vermeldingen en visa.

11.   Indien noodzakelijk kunnen de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat een vertaling van de op de vergunningen of uittreksels aangebrachte vermeldingen in de officiële taal of in een van de officiële talen van die lidstaat verlangen.

Artikel 17

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 december 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

L. AMADO


(1)  PB L 196 van 28.7.1999, blz. 3.

(2)  PB L 232 van 8.9.2005, blz. 64.

(3)  PB L 360 van 19.12.2006, blz. 1.

(4)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1352/2007 van de Commissie (PB L 303 van 21.11.2007, blz. 3).


BIJLAGE I

SA Gewalste platte producten

SA1. Coils

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Zware plaat

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Andere gewalste platte producten

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


BIJLAGE II

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE III

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”

ул. „Славянска” № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax:

(359-2) 980 47 10

(359-2) 988 36 54

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: + 372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: + 353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: + 34-91 349 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: + 370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 218 81 39 90

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel.: (40-21) 315 00 81,

Fax: (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 56

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi + 358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax.: + 358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax + (44-1642) 36 42 69


BIJLAGE V

KWANTITATIEVE BEPERKINGEN

(ton)

Producten

Jaar 2008

SA Gewalste platte producten

SA1. Coils

87 125

SA2. Zware plaat

0

SA3. Andere gewalste platte producten

117 875


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/19


VERORDENING (EG) Nr. 1532/2007 VAN DE RAAD

van 17 december 2007

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3491/90 betreffende de invoer van rijst van oorsprong uit Bangladesh

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3491/90 van de Raad (1) voorziet in verminderingen van de heffingen bij invoer van rijst van oorsprong uit dat land. Deze verminderingen stemden overeen, enerzijds, met de in ecu vastgestelde bedragen en, anderzijds, met het bedrag van het element voor bescherming van de industrie, als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (2).

(2)

Sinds de vaststelling van die verordening zijn talrijke wijzigingen aan de desbetreffende horizontale regels aangebracht, zonder dat Verordening (EEG) nr. 3491/90 evenwel dienovereenkomstig werd gewijzigd. Dit kan tot uiteenlopende interpretaties leiden, aangezien de in artikel 1 van die verordening bedoelde elementen voor de berekening voor de invoerrechten moeten worden toegepast met inachtneming van de betrokken horizontale regels.

(3)

Meer bepaald zijn de variabele heffingen bij invoer met ingang van 1 juli 1995 omgezet in douanerechten naar aanleiding van de vaststelling van Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van 22 december 1994 inzake de aanpassingen en de overgangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde (3).

(4)

Het begrip „bedrag voor bescherming van de industrie” is met ingang van 1 juli 2006 afgeschaft bij Verordening (EG) nr. 797/2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1785/2003 wat betreft de regeling voor de invoer van rijst (4).

(5)

Het switch over-mechanisme dat in 1984 in het communautaire agromonetaire stelsel werd ingevoerd om te voorkomen dat de landbouwwisselkoersen op dezelfde wijze zouden evolueren als de monetaire koersen, is met ingang van 1 februari 1995 afgeschaft bij Verordening (EG) nr. 150/95 van de Raad van 23 januari 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3813/92 van 28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (5). Aangezien Verordening (EEG) nr. 3813/92 met ingang van 1 januari 1999 is ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro (6), zijn de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vastgestelde en in ecu uitgedrukte prijzen en bedragen overeenkomstig verhoogd door toepassing van een correctiecoëfficiënt van 1,207509, om zo de gevolgen van de terugkeer naar een realistisch niveau van de in de landbouw gebruikte koersen voor de omrekening in nationale valuta te neutraliseren, en is bijgevolg op de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3491/90 bedoelde bedragen, met ingang van 1 februari 1995, dezelfde coëfficiënt van 1,207509 toegepast.

(6)

De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3491/90 moeten daarom worden aangepast om te verduidelijken welke elementen in aanmerking moeten worden genomen bij de berekening van de invoerrechten voor in het kader van die verordening geïmporteerde rijst van oorsprong uit Bangladesh,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3491/90 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Bij invoer van oorsprong uit Bangladesh tot de bij artikel 2 vastgestelde hoeveelheden is het invoerrecht voor rijst van de GN-codes 1006 10 (met uitzondering van code 1006 10 10), 1006 20 en 1006 30 gelijk aan:

voor padie van GN-code 1006 10, met uitzondering van GN-code 1006 10 10, de in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde douanerechten, verminderd met 50 % en met een vast bedrag van 4,34 EUR;

voor gedopte rijst van GN-code 1006 20, het op grond van artikel 11 bis van Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (7) vastgestelde recht, verminderd met 50 % en met een vast bedrag van 4,34 EUR;

voor halfwitte en volwitte rijst van GN-code 1006 30, het overeenkomstig artikel 11 quater van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht, verminderd met een vast bedrag van 16,78 EUR, en vervolgens verminderd met 50 % en met een bedrag van 6,52 EUR.

2.

Artikel 2, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de eerste alinea wordt „de heffing” vervangen door „het invoerrecht”;

b)

de tweede alinea wordt vervangen door:

„Voor de omrekening van de hoeveelheden rijst in andere bewerkingsstadia dan het stadium van gedopte rijst worden de omrekeningscoëfficiënten toegepast die bij artikel 1 van Verordening nr. 467/67/EEG van de Commissie van 21 augustus 1967 houdende vaststelling van de omrekeningsgetallen, de bewerkingskosten en de waarde van de bijproducten toevallend aan de verschillende verwerkingsstadia van rijst (4).”.

3.

Voetnoot 4 wordt vervangen door:

„(4)

PB 204 van 24.8.1967, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2325/88 (PB L 202 van 27.7.1988, blz. 41).”.

4.

Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1785/2003.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

J. SILVA


(1)  PB L 337 van 4.12.1990, blz. 1.

(2)  PB L 166 van 25.6.1976, blz. 1. Verordening ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 3072/95 (PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18).

(3)  PB L 349 van 31.12.1994, blz. 105. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1340/98 (PB L 184 van 27.6.1998, blz. 1).

(4)  PB L 144 van 31.5.2006, blz. 1.

(5)  PB L 22 van 31.1.1995, blz. 1.

(6)  PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.

(7)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 797/2006.”.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/21


VERORDENING (EG) Nr. 1533/2007 VAN DE RAAD

van 17 december 2007

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2015/2006 en (EG) nr. 41/2007 wat betreft de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en de bij de visserij in acht te nemen voorwaarden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 20,

Gelet op Verordening (EG) nr. 423/2004 van de Raad van 26 februari 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor bepaalde kabeljauwbestanden (2), en met name op artikel 8,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2015/2006 (3) van de Raad voorziet in de vaststelling, voor 2007 en 2008, van de vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Gemeenschap voor bepaalde bestanden van diepzeevissen.

(2)

De Visserijcommissie voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC) heeft tijdens haar buitengewone vergadering van juni 2007 besloten de aanbevelingen inzake een verbod op de visserij op orange roughy in het gereglementeerde NEAFC-gebied te verlengen tot de tweede helft van 2007. Deze aanbevelingen dienen in het Gemeenschapsrecht te worden omgezet.

(3)

Met het oog op de correcte toepassing van de Overeenkomst van 19 december 1966 tussen Denemarken, Noorwegen en Zweden inzake de onderlinge verlening van visrechten in het Skagerrak en het Kattegat moet worden verduidelijkt welke voorwaarden gelden voor de visvangst in bepaalde gebieden. Bijgevolg is een wijziging in die zin noodzakelijk.

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 41/2007 (4) van de Raad zijn voor 2007 de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, alsmede de bij de visserij in acht te nemen voorschriften vastgesteld.

(5)

Naar aanleiding van het overleg van 28 maart 2007 hebben de Gemeenschap en IJsland een overeenkomst bereikt over, enerzijds, quota voor IJslandse vaartuigen die vóór 30 april 2007 moeten zijn opgebruikt en worden afgeboekt op de communautaire quota die in het kader van de Overeenkomst met de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland zijn toegewezen, en, anderzijds, quota voor in de Exclusieve Economische Zone van IJsland op roodbaars vissende vaartuigen van de Gemeenschap, die tussen juli en december moeten zijn opgebruikt. Deze regeling dient in Gemeenschapsrecht te worden omgezet.

(6)

Met het oog op de correcte toepassing van de Overeenkomst van 19 december 1966 tussen Denemarken, Noorwegen en Zweden inzake de onderlinge verlening van visrechten in het Skagerrak en het Kattegat moet voor een aantal TAC’s worden verduidelijkt welke voorwaarden gelden voor de visvangst in bepaalde gebieden. Bijgevolg is een wijziging in die zin noodzakelijk.

(7)

In verband met de toepassing van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad van 6 mei 1996 tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC’s en quota (5) moet worden verduidelijkt hoe bepaalde bestanden er uit wetenschappelijk oogpunt aan toe zijn.

(8)

Wanneer meer dan 75 % van een bij wijze van voorzorgsmaatregel vastgestelde TAC is gevangen vóór 31 oktober van het jaar waarvoor deze TAC geldt, kan een lidstaat met een quotum uit die TAC verzoeken, uit hoofde van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96, om een verhoging van de TAC. Een dergelijk verzoek van Nederland betreffende de TAC voor tarbot en griet in de EG-wateren van IIa en IV is gegrond bevonden en zou moeten worden ingewilligd.

(9)

Naar aanleiding van schriftelijk overleg tussen de Gemeenschap en de Faeröer is een toegangsregeling vastgesteld voor haring in de wateren van de Gemeenschap en de internationale wateren van ICES-zones I en II. Deze regeling dient in Gemeenschapsrecht te worden omgezet.

(10)

Overeenkomstig artikel 1, lid 2, van het protocol bij Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en Groenland (6) is voor 2007 aan de Gemeenschap een aanvullende hoeveelheid zwarte heilbot uit de wateren ten oosten van Groenland toegekend. Deze regeling dient in Gemeenschapsrecht te worden omgezet.

(11)

De Visserijcommissie voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC) heeft tijdens haar buitengewone vergadering van juni 2007 aanbevelingen vastgesteld inzake instandhoudings- en beheersmaatregelen die in 2007 in het gereglementeerde NEAFC-gebied moeten worden toegepast voor roodbaars in de internationale wateren van ICES-zones I en II. Deze aanbevelingen dienen in het Gemeenschapsrecht te worden omgezet.

(12)

Gezien de onjuiste verwijzing naar bepaalde vaartuigen die zich aan vangstbeperkingen moeten houden, dient met betrekking tot vervangen vaartuigen of vaartuigen waarvan de activiteiten worden beëindigd, te worden verduidelijkt welke voorwaarden gelden voor de toewijzing van extra dagen vanwege de definitieve beëindiging van de visserijactiviteiten.

(13)

De afwijking van de in de bijlagen IIA, IIB en IIC bij Verordening (EG) nr. 41/2007 vastgestelde meldplicht voor vaartuigen met een satellietvolgsysteem moet worden verduidelijkt voor wat de mededelingen inzake de visserijinspanning betreft.

(14)

De titel van bijlage IIB bij Verordening (EG) nr. 41/2007 van de Raad dekt de werkingssfeer van die bijlage onvoldoende en moet daarom worden gecorrigeerd.

(15)

De verwijzing naar de lengte van passief vistuig (2,5 km) moet worden vervangen door 5 zeemijl om te garanderen dat de veiligheid bij het hanteren van de netten niet in het gedrang komt en in overeenstemming is met Verordening (EG) nr. 356/2005 van de Commissie van 1 maart 2005 houdende uitvoeringsbepalingen voor het merken en identificeren van passief vistuig en boomkorren (7), en met bepaalde specifieke voorschriften over het gebruik van kieuwnetten.

(16)

De Verordeningen (EG) nr. 2015/2006 en (EG) nr. 41/2007 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 2015/2006

Deel 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2015/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 41/2007

Verordening (EG) nr. 41/2007 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 10 wordt vervangen door:

„Artikel 10

Toegangsbeperkingen

1.   Het is vaartuigen van de Gemeenschap verboden in het Skagerrak binnen een zone van 12 zeemijl vanaf de basislijnen van Noorwegen te vissen. Vaartuigen die de vlag van Denemarken of Zweden voeren, mogen evenwel tot 4 zeemijl vanaf de basislijnen van Noorwegen vissen.

2.   Vaartuigen van de Gemeenschap mogen in de wateren onder jurisdictie van IJsland uitsluitend vissen in het gebied dat binnen de volgende, met rechte lijnen onderling verbonden coördinaten valt:

 

Zuidwestelijk Gebied

1.

63° 12′ NB en 23° 05′ WL via 62° 00′ NB en 26° 00′ WL,

2.

62° 58′ NB en 22° 25′ WL,

3.

63° 06′ NB en 21° 30′ WL,

4.

63° 03′ NB en 21° 00′ WL en vervolgens 180° 00′ rechtwijzend zuid;

 

Zuidoostelijk Gebied

1.

63° 14′ NB en 10° 40′ WL,

2.

63° 14′ NB en 11° 23′ WL,

3.

63° 35′ NB en 12° 21′ WL,

4.

64° 00′ NB en 12° 30′ WL,

5.

63° 53′ NB en 13° 30′ WL,

6.

63° 36′ NB en 14° 30′ WL,

7.

63 °10′ NB en 17° 00′ WL en vervolgens 180° 00′ rechtwijzend zuid.”.

2.

De bijlagen IA, IB, IIA, IIB, IIC en III bij Verordening (EG) nr. 41/2007 worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

J. SILVA


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 865/2007 (PB L 192 van 24.7.2007, blz. 1).

(2)  PB L 70 van 9.3.2004, blz. 8. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 441/2007 van de Commissie (PB L 104 van 21.4.2007, blz. 28).

(3)  Verordening (EG) nr. 2015/2006 van de Raad van 19 december 2006 tot vaststelling, voor 2007 en 2008, van de vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Gemeenschap voor bepaalde bestanden van diepzeevissen (PB L 384 van 29.12.2006, blz. 28). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 754/2007 (PB L 172 van 30.6.2007, blz. 26).

(4)  Verordening (EG) nr. 41/2007 van de Raad van 21 december 2006 tot vaststelling, voor 2007, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn (PB L 15 van 20.1.2007, blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 898/2007 van de Commissie (PB L 196 van 28.7.2007, blz. 22).

(5)  PB L 115 van 9.5.1996, blz. 3.

(6)  PB L 172 van 30.6.2007, blz. 4.

(7)  PB L 56 van 2.3.2005, blz. 8. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1805/2005 (PB L 290 van 4.11.2005, blz. 12).


BIJLAGE I

Deel 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2015/2006 wordt als volgt gewijzigd.

1.

De tabel betreffende grenadiervis in ICES-zone IIIa en wateren van de Gemeenschap van ICES-zones IIIbcd wordt vervangen door:

„Soort

:

Grenadiervis

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

IIIa en wateren van de Gemeenschap van IIIbcd

Jaar

2007

2008

Denemarken

1 002

946

Duitsland

6

5 (1)

Zweden

52

49

EG

1 060

1 000

 

2.

De tabel voor de soort Atlantische slijmkop/orange roughy in ICES-zone VI (EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) wordt vervangen door:

„Soort

:

Atlantische slijmkop

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

VI (EG-wateren)

Jaar

2007

2008

Spanje

6

4

Frankrijk

33

22

Ierland

6

4

Verenigd Koninkrijk

6

4

EG

51

34”

 

3.

De tabel voor de soort Atlantische slijmkop/orange roughy in ICES-zone VII (EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) wordt vervangen door:

„Soort

:

Atlantische slijmkop

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

VII (EG-wateren)

Jaar

2007

2008

Spanje

1

1

Frankrijk

147

98

Ierland

43

29

Verenigd Koninkrijk

1

1

Overige (2)

1

1

EG

193

130

 

4.

De tabel voor de soort Atlantische slijmkop/orange roughy in de EG-wateren en de wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van ICES-zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII en XIV, wordt vervangen door:

„Soort

:

Atlantische slijmkop

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIV (EG-wateren)

Jaar

2007

2008

Spanje

4

3

Frankrijk

23

15

Ierland

6

4

Portugal

7

5

Verenigd Koninkrijk

4

3

EG

44

30”

 


(1)  Dit quotum mag uitsluitend worden gevangen in de EG-wateren van ICES-zones IIIa, IIIb, IIIc en IIId.”

(2)  Uitsluitend voor bijvangsten. Uit hoofde van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan.”


BIJLAGE II

De bijlagen bij Verordening (EG) nr. 41/2007 worden als volgt gewijzigd.

1.

Bijlage IA:

a)

De tabel betreffende de soort leng in ICES-zone IIIa en in de EG-wateren van ICES-zones IIIb, IIIc en IIId wordt vervangen door:

„Soort

:

Leng

Molva molva

Zone

:

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

LIN/03.

België

8 (1)

Voorzorgs-TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Denemarken

62

Duitsland

8 (1)

Zweden

24

Verenigd Koninkrijk

8 (1)

EG

109

b)

De tabel betreffende de soort langoustine in ICES-zone IIIa en in de EG-wateren van ICES-zones IIIb, IIIc en IIId wordt vervangen door:

„Soort

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

IIIa; EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

NEP/3A/BCD

Denemarken

3 800

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Duitsland

11 (2)

Zweden

1 359

EG

5 170

TAC

5 170

c)

De tabel betreffende de soort langoustine in ICES-zone VII wordt vervangen door:

„Soort

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VII

NEP/07.

Spanje

1 509

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Frankrijk

6 116

Ierland

9 277

Verenigd Koninkrijk

8 251

EG

25 153

TAC

25 153”

d)

De tabel betreffende de soort langoustine in de ICES-zones VIIIa, VIIIb, VIIId, en VIIIe wordt vervangen door:

„Soort

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VIIIabde

NEP/8ABDE.

Spanje

259

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Frankrijk

4 061

EG

4 320

TAC

4 320”

e)

De tabel betreffende de soort tarbot en griet in de EG-wateren van ICES-zones IIa en IV wordt vervangen door:

„Soort

:

Tarbot en griet

Psetta maxima en Scopthalmus rhombus

Zone

:

EG-wateren van IIa en IV

T/B/2AC4-C

België

386

Voorzorgs-TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Denemarken

825

Duitsland

211

Frankrijk

99

Nederland

2 923

Zweden

6

Verenigd Koninkrijk

813

EG

5 263

TAC

5 263”

f)

De tabel betreffende de soort tong in ICES-zone IIIa en de EG-wateren van ICES-zones IIIb, IIIc en IIId wordt vervangen door:

„Soort

:

Tong

Solea solea

Zone

:

IIIa, EG-wateren van IIIb, IIIc en IIId

SOL/3A/BCD

Denemarken

755

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Duitsland

44 (3)

Nederland

73 (3)

Zweden

28

EG

900

TAC

900

g)

De tabel betreffende de soort doornhaai in ICES-zone IIIa; EG-wateren en internationale wateren van ICES-zones I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV wordt vervangen door:

„Soort

:

Doornhaai

Squalus acanthias

Zone

:

IIIa; EG-wateren en internationale wateren van I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV

DGS/135X14

EG

2 828 (4)

Voorzorgs-TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

TAC

2 828

h)

De tabel betreffende de soort kever in ICES-zone IIIa en in de EG-wateren van de ICES-zones IIa en IV wordt vervangen door:

„Soort

:

Kever

Trisopterus esmarki

Zone

:

IIIa; EG-wateren van IIa en IV

NOP/2A3A4.

Denemarken

0

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Duitsland

0 (5)

Nederland

0 (5)

EG

0

Noorwegen

1 000 (6)  (7)

TAC

Niet relevant

2.

Bijlage IB:

a)

De tabel betreffende de soort haring in de EG-wateren en de internationale wateren van ICES-zones I en II wordt vervangen door:

„Soort

:

Haring

Clupea harengus

Zone

:

EG-wateren en internationale wateren van zones I en II

HER/1/2.

België

30

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Denemarken

28 550

Duitsland

5 000

Spanje

94

Frankrijk

1 232

Ierland

7 391

Nederland

10 217

Polen

1 445

Portugal

94

Finland

442

Zweden

10 580

Verenigd Koninkrijk

18 253

EG

83 328

Noorwegen

74 995 (8)

Faeröer

10 834 (8)

TAC

1 280 000


Bijzondere voorwaarden:

Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande zones niet meer worden gevangen dan de volgende hoeveelheden:


 

Noorse wateren ten noorden van 62 ° NB en de visserijzone rond Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

België

30 (9)

Denemarken

28 550 (9)

Duitsland

5 000 (9)

Spanje

94 (9)

Frankrijk

1 232 (9)

Ierland

7 391 (9)

Nederland

10 217 (9)

Polen

1 445 (9)

Portugal

94 (9)

Finland

442 (9)

Zweden

10 580 (9)

Verenigd Koninkrijk

18 253 (9)


 

Wateren van de Faeröer van zones II en Vb, ten noorden van 62° N

(HER/*25B-F)

België

3

Denemarken

3 712

Duitsland

650

Spanje

12

Frankrijk

159

Ierland

960

Nederland

1 329

Polen

187

Portugal

12

Finland

56

Zweden

1 374

Verenigd Koninkrijk

2 374

b)

De tabel betreffende de soort lodde in de wateren van Groenland van ICES-zones V en XIV wordt vervangen door:

„Soort

:

Lodde

Mallotus villosus

Zone

:

Wateren van Groenland van zones V en XIV

CAP/514GRN

Alle lidstaten

0

 

EG

28 490 (10)  (11)

TAC

Niet relevant

c)

De tabel betreffende de soort zwarte heilbot in de wateren van Groenland van ICES-zones V en XIV wordt vervangen door:

„Soort

:

Zwarte heilbot

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Wateren van Groenland van zones V en XIV

GHL/514GRN

Duitsland

6 718

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Verenigd Koninkrijk

353

EG

7 946 (12)

TAC

Niet relevant

d)

De volgende tabel betreffende de soort roodbaars in de internationale wateren van ICES-zones I en II wordt ingevoegd na de tabel betreffende roodbaars in de Noorse wateren van zones I en II:

„Soort

:

Roodbaars

Sebastes spp.

Zone

:

Internationale wateren van ICES-zones I en II

RED/1/2INT

EG

Niet relevant (13)

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

TAC

15 500 (14)

e)

De tabel betreffende de soort roodbaars in de IJslandse wateren van ICES-zone Va wordt vervangen door:

„Soort

:

Roodbaars

Sebastes spp.

Zone

:

Va (IJslandse wateren)

RED/05A-IS

België

100 (15)  (16)

 

Duitsland

1 690 (15)  (16)

Frankrijk

50 (15)  (16)

Verenigd Koninkrijk

1 160 (15)  (16)

EG

3 000 (15)  (16)

TAC

Niet relevant

3.

Bijlage IIA:

a)

Punt 10.1 wordt vervangen door:

„10.1.

De Commissie kan de lidstaten extra dagen toekennen waarop een vaartuig met in punt 4.1 omschreven vistuig aan boord in het gebied aanwezig mag zijn, op basis van het aantal definitieve beëindigingen van de visserij na 1 januari 2002. De in 2001 in het betrokken gebied geleverde visserijinspanning, gemeten in kilowattdagen, van de vaartuigen met vistuig van een bepaalde categorie waarvan de activiteiten worden beëindigd, wordt gedeeld door de visserijinspanning van alle vaartuigen met vistuig van die categorie gedurende 2001. Het aantal extra dagen wordt berekend door de verkregen ratio te vermenigvuldigen met het oorspronkelijk aantal toegewezen dagen.

Het resultaat van deze berekening wordt afgerond op de dichtstbijzijnde hele dag. Dit punt is niet van toepassing wanneer een vaartuig overeenkomstig punt 5.1 is vervangen of in de voorgaande jaren reeds zijn activiteit heeft beëindigd om extra zeedagen te krijgen.”

b)

Punt 22 wordt vervangen door:

„22.   Mededelingen inzake de visserijinspanning

In afwijking van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 423/2004 van de Raad van 26 februari 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor bepaalde kabeljauwbestanden (17) zijn vaartuigen die overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van Verordening (EG) nr. 2244/2003 zijn uitgerust met satellietvolgsystemen, vrijgesteld van de in artikel 19 quater van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad vastgestelde meldplicht.

4.

Bijlage IIB:

a)

De titel wordt vervangen door:

b)

Punt 9.1 wordt vervangen door:

„9.1.

De Commissie kan de lidstaten extra dagen toekennen waarop een vaartuig met in punt 3 omschreven vistuig aan boord in het gebied aanwezig mag zijn, op basis van het aantal definitieve beëindigingen van de visserij sinds 1 januari 2004, hetzij overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2792/1999, hetzij ingevolge andere omstandigheden die de lidstaten naar behoren motiveren. Ook vaartuigen waarvoor kan worden aangetoond dat zij definitief uit het gebied verdwenen zijn, komen in aanmerking. De in kilowatt gemeten visserijinspanning die vaartuigen die hun activiteit hebben beëindigd, in 2003 in het betrokken gebied met het betrokken vistuig hebben geleverd, wordt gedeeld door de inspanning die alle vaartuigen in dat jaar met dat vistuig hebben geleverd. Het aantal extra dagen wordt berekend door de verkregen ratio te vermenigvuldigen met het oorspronkelijk aantal toegewezen dagen. Het resultaat van deze berekening wordt afgerond op de dichtstbijzijnde hele dag. Dit punt is niet van toepassing wanneer een vaartuig overeenkomstig punt 4.1 is vervangen of in de voorgaande jaren reeds zijn activiteit heeft beëindigd om extra zeedagen te krijgen.”

c)

Punt 17 wordt vervangen door:

„17.   Mededelingen inzake de visserijinspanning

De artikelen 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies en 19 duodecies van Verordening (EEG) nr. 2847/93 zijn van toepassing op de vaartuigen met in punt 3 van de onderhavige bijlage omschreven vistuig aan boord die actief zijn in het in punt 1 van de onderhavige bijlage genoemde gebied. Vaartuigen die zijn uitgerust met een satellietvolgsysteem overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van Verordening (EG) nr. 2244/2003, zijn vrijgesteld van de in artikel 19 quater van Verordening (EEG) nr. 2847/93 vastgestelde meldplicht.”

5.

Bijlage IIC:

a)

Punt 9.1 wordt vervangen door:

„9.1.

De Commissie kan de lidstaten extra dagen toekennen waarop een vaartuig met in punt 3 omschreven vistuig aan boord in het gebied aanwezig mag zijn, op basis van het aantal definitieve beëindigingen van de visserij sinds 1 januari 2004, hetzij overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2792/1999, hetzij ingevolge andere omstandigheden die de lidstaten naar behoren motiveren. Ook vaartuigen waarvoor kan worden aangetoond dat zij definitief uit het gebied verdwenen zijn, komen in aanmerking. De in kilowatt gemeten visserijinspanning die vaartuigen die hun activiteit hebben beëindigd, in 2003 in het betrokken gebied met het betrokken vistuig hebben geleverd, wordt gedeeld door de inspanning die alle vaartuigen in dat jaar met dat vistuig hebben geleverd. Het aantal extra dagen wordt berekend door de verkregen ratio te vermenigvuldigen met het oorspronkelijk aantal toegewezen dagen. Het resultaat van deze berekening wordt afgerond op de dichtstbijzijnde hele dag. Dit punt is niet van toepassing wanneer een vaartuig overeenkomstig punt 4.1 is vervangen of in de voorgaande jaren reeds zijn activiteit heeft beëindigd om extra zeedagen te krijgen.”

b)

Punt 16 wordt vervangen door:

„16.   Mededelingen inzake de visserijinspanning

De artikelen 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies en 19 duodecies van Verordening (EEG) nr. 2847/93 zijn van toepassing op de vaartuigen met in punt 3 van de onderhavige bijlage omschreven vistuig aan boord die actief zijn in het in punt 1 van de onderhavige bijlage genoemde gebied. Vaartuigen die zijn uitgerust met een satellietvolgsysteem overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van Verordening (EG) nr. 2244/2003, zijn vrijgesteld van de in artikel 19 quater van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad vastgestelde meldplicht.”

6.

Punt 9.4, onder a), van bijlage III wordt vervangen door:

„a)

kieuwnetten met een maaswijdte gelijk aan of groter dan 120 mm en kleiner dan 150 mm, op voorwaarde dat zij worden uitgezet op plaatsen waar de kaartdiepte minder dan 600 m bedraagt, niet meer dan 100 mazen diep zijn, een hanging ratio hebben van minstens 0,5 en voorzien zijn van vlotters of soortgelijke drijfvoorzieningen. De maximale lengte per net bedraagt 5 zeemijl en de totale lengte van alle op eender welk moment uitgezette netten maximaal 25 km per vaartuig. De maximale uitzettijd bedraagt 24 uur; of”.


(1)  Dit quotum mag uitsluitend worden gevangen in de EG-wateren van ICES-zones IIIa, IIIb, IIIc en IIId.”

(2)  Dit quotum mag uitsluitend worden gevangen in de EG-wateren van ICES-zones IIIa, IIIb, IIIc en IIId.”

(3)  Dit quotum mag uitsluitend worden gevangen in de EG-wateren van ICES-zones IIIa, IIIb, IIIc en IIId.”

(4)  Enkel Denemarken en Zweden mogen vissen in de Noorse wateren van ICES-zone IIIa.”

(5)  Het quotum mag uitsluitend worden gevangen in de EG-wateren van ICES-zones IIa, IIIa en IV.

(6)  Mag worden gevangen in ICES-zone VIa benoorden 56° 30′ N.B.

(7)  Enkel als bijvangst.”

(8)  Binnen dit quotum gedane vangsten moeten worden afgetrokken van het TAC-aandeel van Noorwegen en de Faeröer („access quota”). Dit quotum mag worden gevangen in de EG-wateren ten noorden van 62° NB.

(9)  Zodra de som van de vangsten van alle lidstaten 74 995 t bedraagt, worden geen nieuwe vangsten meer toegestaan.”

(10)  Waarvan 28 490 t toegewezen aan IJsland.

(11)  Te vangen vóór 30 april 2007.”

(12)  Waarvan 800 t is toegewezen aan Noorwegen en 75 t aan de Faeröer.”

(13)  De visserij wordt enkel toegestaan voor vaartuigen die voordien in het gereglementeerde NEAFC-gebied op roodbaars hebben gevist.

(14)  Mag van 1 september tot en met 15 november 2007 worden gevangen. TAC inclusief alle bijvangsten.”

(15)  Inclusief onvermijdelijke bijvangst (bijvangst van kabeljauw verboden).

(16)  Te vangen tussen juli en december.”

(17)  PB L 70 van 9.3.2004, blz. 8.”


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/33


VERORDENING (EG) Nr. 1534/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 756/2007 (PB L 172 van 30.6.2007, blz. 41).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,4

TN

148,3

TR

130,3

ZZ

141,8

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

84,8

ZZ

126,3

0709 90 70

MA

88,7

TR

97,5

ZZ

93,1

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

42,8

MA

76,3

TR

81,0

ZA

35,0

ZW

28,6

ZZ

52,7

0805 20 10

MA

75,5

ZZ

75,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

30,2

IL

66,8

TR

73,2

ZZ

56,7

0805 50 10

EG

49,3

MA

121,9

TR

106,8

ZZ

92,7

0808 10 80

CA

86,7

CN

90,5

MK

29,7

US

79,6

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

110,3

ZZ

75,3


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „andere oorsprong”.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/35


VERORDENING (EG) Nr. 1535/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen (1), en met name op artikel 2, lid 1,

Na bekendmaking van de onderhavige ontwerp-verordening (2),

Na raadpleging van het Adviescomité inzake overheidssteun,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 994/98 wordt de Commissie gemachtigd om bij verordening een plafond vast te stellen beneden hetwelk ervan wordt uitgegaan dat steun niet aan alle criteria van artikel 87, lid 1, van het Verdrag voldoet en derhalve niet onder de aanmeldingsprocedure van artikel 88, lid 3, van het Verdrag valt.

(2)

De Commissie heeft in een groot aantal beschikkingen de artikelen 87 en 88 van het Verdrag toegepast en met name het begrip „steun” in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag verduidelijkt. Zij heeft in haar mededeling over de-minimissteun (3) en vervolgens in Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun (4), die per 1 januari 2007 is vervangen door Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (5), tevens uiteengezet welk beleid zij voert ten aanzien van een de-minimisplafond beneden hetwelk ervan kan worden uitgegaan dat artikel 87, lid 1, van het Verdrag niet van toepassing is. Gelet op de bijzondere regels die in de landbouwsector van toepassing zijn, en gezien het risico dat in deze sector zelfs kleine steunbedragen aan de criteria van artikel 87, lid 1, van het Verdrag voldoen, is de landbouwsector bij Verordening (EG) nr. 69/2001 uit de werkingssfeer van de laatstgenoemde verordening gesloten. In Verordening (EG) nr. 1998/2006 is bovendien bepaald dat de landbouwproductiesector niet in de werkingssfeer van die verordening is opgenomen.

(3)

Aangezien in de loop der jaren evenwel is gebleken dat het mogelijk is dat ook de zeer lage steunbedragen die in de landbouwsector worden toegekend, onder bepaalde omstandigheden niet voldoen aan de criteria van artikel 87, lid 1, van het Verdrag, heeft de Commissie voor de toekenning van de-minimissteun in deze sector regels vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1860/2004 van de Commissie van 6 oktober 2004 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de de-minimissteun in de landbouwsector (6). Deze verordening, op grond waarvan de totale aan een onderneming toegekende de-minimissteun wordt beschouwd als steun die niet aan alle criteria van artikel 87, lid 1, van het Verdrag voldoet indien over een periode van drie jaar de steun per begunstigde nooit meer bedraagt dan 3 000 EUR en het per lidstaat vastgestelde gecumuleerde bedrag van de steun ten belope van 0,3 % van de productiewaarde van de landbouw op jaarbasis niet wordt overschreden, geldt voor zowel de primaire productie als de verwerking en afzet van landbouwproducten.

(4)

Verwerking en afzet van landbouwproducten vertonen zoveel gelijkenissen met industriële activiteiten dat is besloten de verwerking en afzet van landbouwproducten eveneens op te nemen in het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1998/2006, die regels bevat betreffende de de-minimissteun voor industriële activiteiten. Deze activiteiten zijn bijgevolg uitgesloten van de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 1860/2004. Omwille van de duidelijkheid moet Verordening (EG) nr. 1860/2004 worden ingetrokken en vervangen door een nieuwe verordening die uitsluitend van toepassing is op de landbouwproductiesector.

(5)

Uit de ervaring van de Commissie blijkt dat het maximale steunbedrag van 3 000 EUR per begunstigde over een periode van drie jaar en het plafond van 0,3 % van de jaarproductie van de landbouwsector kunnen worden verhoogd tot respectievelijk 7 500 EUR en 0,75 %, zonder dat dit het handelsverkeer tussen de lidstaten negatief beïnvloedt, de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen en zonder dat de met inachtneming van die grenswaarden toegekende steun onder artikel 87, lid 1, van het Verdrag valt, met dien verstande dat aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Bovendien zal deze verhoging leiden tot een verlichting van het administratieve werk. De daartoe in aanmerking te nemen jaren zijn de belastingjaren zoals die door de onderneming in de betrokken lidstaat worden toegepast. De als referentie gebruikte driejaarsperiode dient op voortschrijdende grondslag te worden beoordeeld zodat bij elke nieuwe verlening van de-minimissteun het totale in het betrokken belastingjaar en in de twee voorgaande belastingjaren verleende bedrag aan de-minimissteun moet worden bepaald. Steun die het de-minimissteunplafond van 7 500 EUR overschrijdt, mag niet in kleinere tranches worden opgesplitst om alsnog in aanmerking te komen voor toepassing van deze verordening.

(6)

Deze verordening mag niet van toepassing zijn op exportsteun, noch op steun ter bevordering van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde producten. Met name moet steun voor de oprichting en de exploitatie van een distributienet in andere landen van de werkingssfeer worden uitgesloten. Steun ter compensatie van de kosten van deelname aan handelsbeurzen en van studies en adviesdiensten die noodzakelijk zijn voor het uitbrengen van een nieuw product of van een bestaand product op een nieuwe markt, is in de regel geen exportsteun.

(7)

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn jurisprudentie vastgesteld dat, wanneer de Gemeenschap een regeling voor de totstandbrenging van een gemeenschappelijke marktordening in een bepaalde landbouwsector heeft vastgesteld, de lidstaten zich dienen te onthouden van elke maatregel die daarvan afwijkt of er inbreuk op maakt (7). Daarom mag deze verordening niet van toepassing zijn op steun waarvan het bedrag is vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid afgenomen of op de markt gebrachte producten.

(8)

Omwille van de doorzichtigheid, de gelijke behandeling en de juiste toepassing van het de-minimisplafond moeten de lidstaten dezelfde berekeningsmethode toepassen. Om deze berekening te vergemakkelijken, dienen steunbedragen die in een andere vorm dan een subsidie worden verleend, in brutosubsidie-equivalent te worden omgerekend. Voor de berekening van het subsidie-equivalent van andere vormen van transparante steun dan subsidies of in verschillende tranches te betalen steun moet de marktrente worden gebruikt die geldt op het tijdstip van de toekenning van de steun. Met het oog op een uniforme, transparante en eenvoudige toepassing van de regels inzake staatssteun dienen voor de toepassing van deze verordening als marktrentevoet de referentierentevoeten te gelden die de Commissie regelmatig vaststelt op basis van objectieve criteria en die worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie of op internet. Om rekening te houden met de gestelde zekerheden of het met de begunstigde verbonden risico kan het evenwel noodzakelijk zijn het minimumpercentage met extra basispunten te verhogen.

(9)

Tevens in het belang van de doorzichtigheid, de gelijke behandeling en de juiste toepassing van het de-minimisplafond dient deze verordening slechts van toepassing te zijn op transparante de-minimissteun. Onder „transparante steun” moet steun worden verstaan waarvan het brutosubsidie-equivalent vooraf precies kan worden berekend zonder dat een risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd. Deze precieze berekening kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd wanneer het gaat om subsidies, rentesubsidies en belastingvrijstellingen waarvoor een plafond geldt. Steun in de vorm van zachte leningen dient als transparante de-minimissteun te worden beschouwd indien voor het berekenen van het brutosubsidie-equivalent de marktrente is gebruikt die van toepassing is op het tijdstip dat de steun wordt toegekend. Steun in de vorm van kapitaalinjecties dient alleen als transparante de-minimissteun te worden beschouwd indien het totale bedrag dat de overheid inbrengt, onder het de-minimisplafond per begunstigde blijft. Steun in de vorm van risicokapitaalmaatregelen als bedoeld in de communautaire richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicokapitaalinvesteringen in kleine en middelgrote ondernemingen (8) mag alleen als transparante de-minimissteun worden beschouwd, indien de middelen die in het kader van de betrokken risicokapitaalregeling aan elke onderneming worden verstrekt, onder het de-minimisplafond blijven.

(10)

Het is noodzakelijk rechtszekerheid te bieden voor garantieregelingen die niet het potentieel hebben het handelsverkeer ongunstig te beïnvloeden en de mededinging te verstoren en waarvoor voldoende gegevens voorhanden zijn om alle potentiële effecten op betrouwbare wijze te kunnen beoordelen. Daarom dient bij deze verordening een garantiespecifiek plafond voor de zekerheden te worden vastgesteld dat is gebaseerd op het gegarandeerde bedrag van de onderliggende lening. Dit specifieke plafond moet worden berekend aan de hand van een beoordeling van het staatssteunbedrag dat in garantieregelingen voor leningen aan levensvatbare ondernemingen is vervat. Dit specifieke plafond dient derhalve niet te gelden voor individuele ad-hocsteun die buiten een garantieregeling om wordt toegekend, noch voor garanties voor onderliggende transacties die geen lening zijn, zoals garanties voor vermogenstransacties. Het specifieke plafond dient te worden vastgesteld op grond van het feit dat, rekening houdend met een maximumpercentage (nettopercentage wanbetalingen) van 13 % dat met een worstcasescenario voor garantieregelingen in de Gemeenschap overeenstemt, ervan kan worden uitgegaan dat een garantie ten belope van 56 250 EUR een brutosubsidie-equivalent heeft dat gelijk is aan het algemene de-minimisplafond van 7 500 EUR. Dit specifieke plafond mag alleen gelden voor garanties die ten hoogste 80 % van de onderliggende lening dekken. Ook kunnen de lidstaten bij de vaststelling, in het kader van deze verordening, van het in een garantie vervatte brutosubsidie-equivalent gebruikmaken van een methodiek die door de Commissie is goedgekeurd na aanmelding van die methodiek op grond van regelgeving van de Commissie op het gebied van staatssteun, indien die goedgekeurde methodiek uitdrukkelijk betrekking heeft op het soort garanties en het soort onderliggende transacties die bij de toepassing van onderhavige verordening in het geding zijn.

(11)

Deze verordening dient niet van toepassing te zijn op ondernemingen in moeilijkheden in de zin van de communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (9), gelet op de problemen die zijn verbonden aan de vaststelling van het brutosubsidie-equivalent van de steun die aan deze soort van ondernemingen wordt verleend.

(12)

Overeenkomstig de beginselen die voor steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag gelden, dient de-minimissteun als verleend te worden beschouwd op het tijdstip waarop de onderneming krachtens de toepasselijke nationale regelgeving een wettelijke aanspraak op de steun verwerft.

(13)

Om te voorkomen dat de in verschillende communautaire instrumenten vastgestelde maximale steunintensiteiten worden omzeild, mag de-minimissteun niet worden gecumuleerd met staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende uitgaven indien die cumulering ertoe zou leiden dat de steunintensiteit hoger uitkomt dan de intensiteit die in de specifieke omstandigheden van elke zaak bij de communautaire regelgeving is vastgesteld.

(14)

Deze verordening laat de mogelijkheid onverlet dat een door een lidstaat goedgekeurde maatregel op basis van andere gronden dan die welke in deze verordening worden uiteengezet, niet als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag wordt aangemerkt, bijvoorbeeld in het geval van kapitaalinjecties of garanties, omdat tot dit soort maatregel is besloten in overeenstemming met het beginsel van een particuliere investeerder in de normale omstandigheden van een markteconomie.

(15)

De Commissie dient erop toe te zien dat de staatssteunregels worden nageleefd en met name dat, wanneer op grond van de de-minimisregel steun wordt verleend, de desbetreffende voorwaarden in acht worden genomen. Overeenkomstig het in artikel 10 van het Verdrag neergelegde samenwerkingsbeginsel moeten de lidstaten de vervulling van deze taak vergemakkelijken door de nodige maatregelen te treffen om te waarborgen dat het totale bedrag van de op grond van de de-minimisregel verleende steun niet meer bedraagt dan 7 500 EUR per begunstigde en dan de algemene plafonds die de Commissie op basis van de productiewaarde van de landbouw heeft vastgesteld. Daartoe dienen de lidstaten bij het verlenen van de-minimissteun de betrokken onderneming, onder verwijzing naar deze verordening, het steunbedrag mee te delen en erop te wijzen dat het om de-minimissteun gaat. Voorts dient de betrokken lidstaat, alvorens dit soort steun te verlenen, van de onderneming een verklaring te ontvangen over andere in het betrokken belastingjaar en in de twee voorafgaande belastingjaren ontvangen de-minimissteun, en dient hij zorgvuldig na te gaan of de geldende plafonds met de nieuwe de-minimissteun niet worden overschreden. Bij wijze van alternatief kan de inachtneming van het plafond ook worden gewaarborgd door middel van een centraal register. In het geval van door het Europees Investeringsfonds opgezette garantieregelingen, kan dit fonds een lijst van begunstigden opstellen en de lidstaten ertoe verplichten de begunstigden in kennis te stellen van de ontvangen de-minimissteun.

(16)

Verordening (EG) nr. 1860/2004 zou oorspronkelijk op 31 december 2008 aflopen. Aangezien de onderhavige verordening vóór die datum in werking moet treden, moet worden verduidelijkt welke gevolgen dit heeft voor de toepasselijkheid ervan op de steun die krachtens Verordening (EG) nr. 1860/2004 wordt toegekend aan ondernemingen van de landbouwproductiesector.

(17)

Gezien de ervaring van de Commissie en met name gezien de noodzaak het staatssteunbeleid van de Commissie geregeld te herzien, dient de geldigheidsduur van deze verordening te worden beperkt. Mocht de geldigheidsduur van deze verordening verstrijken zonder dat zij is verlengd, dan dienen de lidstaten te beschikken over een aanpassingsperiode van zes maanden met betrekking tot de-minimissteun die onder deze verordening valt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op steun die aan ondernemingen van de landbouwproductiesector wordt verleend, met uitzondering van:

a)

steun waarvan het bedrag is vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid van de op de markt gebrachte producten;

b)

steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer, met name steun die rechtstreeks gekoppeld is aan de uitgevoerde hoeveelheden, de oprichting en exploitatie van een distributienet of andere lopende uitgaven in verband met uitvoeractiviteiten;

c)

steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde producten;

d)

steun verleend aan ondernemingen in moeilijkheden.

Artikel 2

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

„ondernemingen van de landbouwproductiesector”: ondernemingen die actief zijn op het gebied van de primaire productie van landbouwproducten;

2.

„landbouwproducten”: de in bijlage I bij het Verdrag opgenomen producten, met uitzondering van visserijproducten en producten van de aquacultuur die vallen onder de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 104/2001 van de Raad (10).

Artikel 3

De-minimissteun

1.   Er wordt van uitgegaan dat steun niet aan alle criteria van artikel 87, lid 1, van het Verdrag voldoet en derhalve is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag, indien hij voldoet aan de in de leden 2 tot en met 7 van het onderhavige artikel vastgestelde voorwaarden.

2.   Het totale bedrag aan de-minimissteun dat aan één onderneming wordt verleend, mag niet meer bedragen dan 7 500 EUR over een periode van drie belastingjaren. Dit plafond is van toepassing ongeacht de vorm en het doel van de steun. De in aanmerking te nemen periode wordt vastgesteld op basis van de belastingjaren zoals de onderneming die in de betrokken lidstaat toepast.

Indien het totale in het kader van een steunmaatregel verleende steunbedrag het in de eerste alinea opgenomen plafond overschrijdt, mag deze verordening niet voor dat steunbedrag worden toegepast, zelfs niet voor het gedeelte van het steunbedrag dat het plafond niet overschrijdt. In dat geval mag voor deze steunmaatregel noch op het tijdstip van steunverlening noch op een later tijdstip deze verordening worden toegepast.

3.   Het gecumuleerde bedrag van de-minimissteun die een lidstaat over een periode van drie belastingjaren aan de ondernemingen van de landbouwproductiesector toekent, mag niet hoger zijn dan het in de bijlage vastgestelde bedrag.

4.   De in de leden 2 en 3 bedoelde plafonds worden uitgedrukt als subsidiebedragen. Alle bedragen die worden gebruikt, zijn brutobedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen. Wanneer steun in een andere vorm dan een subsidie wordt verleend, is het steunbedrag het brutosubsidie-equivalent van de steun.

5.   Van steun die in tranches wordt uitgekeerd, wordt door discontering de waarde op het ogenblik van de verlening ervan berekend. De rentevoet die voor de discontering en de berekening van het brutosubsidie-equivalent wordt gebruikt, is de referentierentevoet die geldt op het tijdstip waarop de steun wordt verleend.

6.   Deze verordening is alleen van toepassing op steun waarvan, ongeacht de vorm ervan, het brutosubsidie-equivalent vooraf precies kan worden berekend zonder dat een risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd (hierna „transparante steun” genoemd). Met name:

a)

geldt steun in de vorm van leningen als transparante steun indien voor het berekenen van het brutosubsidie-equivalent de marktrente is gebruikt die van toepassing is op het tijdstip dat de steun wordt toegekend;

b)

geldt steun in de vorm van kapitaalinjecties alleen als transparante steun indien het totale door de overheid ingebrachte bedrag het de-minimisplafond niet overschrijdt;

c)

geldt steun in de vorm van risicokapitaalmaatregelen alleen als transparante steun indien de in de betrokken risicokapitaalregeling aan elke doelonderneming verstrekte middelen het de-minimisplafond niet overschrijden;

d)

geldt individuele steun die in het kader van een garantieregeling wordt verleend aan ondernemingen die geen ondernemingen in moeilijkheden zijn, als transparante de-minimissteun indien het in het kader van een dergelijke regeling „gegarandeerde” gedeelte van de onderliggende lening niet meer dan 56 250 EUR per onderneming bedraagt. Indien het „gegarandeerde” gedeelte van de onderliggende lening slechts een bepaald aandeel van dit plafond bedraagt, wordt ervan uitgegaan dat het brutosubsidie-equivalent van die garantie overeenkomt met hetzelfde aandeel van het in lid 2 vastgestelde plafond. De garantie mag niet meer dan 80 % van de onderliggende lening belopen.

Garantieregelingen gelden eveneens als transparantesteunregelingen indien:

i)

zij ten uitvoer worden gelegd nadat de methodiek die met het oog op de toepassing van deze verordening wordt gebruikt voor de berekening van het in de garantie vervatte brutosubsidie-equivalent, door de Commissie is goedgekeurd op grond van regelgeving die zij op het gebied van staatssteun heeft vastgesteld;

ii)

de goedgekeurde methodiek uitdrukkelijk betrekking heeft op het soort garanties en het soort onderliggende transacties die onder deze verordening vallen.

7.   De-minimissteun mag niet worden gecumuleerd met staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende uitgaven indien deze cumulering ertoe leidt dat de steunintensiteit hoger uitkomt dan de intensiteit die voor de specifieke omstandigheden van elke zaak bij de communautaire regelgeving is vastgesteld.

Artikel 4

Controle

1.   Wanneer een lidstaat van plan is de-minimissteun aan een onderneming te verlenen, stelt hij de onderneming schriftelijk in kennis van het potentiële steunbedrag (uitgedrukt als brutosubsidie-equivalent) en van het feit dat het de-minimissteun betreft, waarbij uitdrukkelijk wordt verwezen naar deze verordening en de titel en de vindplaats ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Wanneer op basis van een regeling de-minimissteun aan verschillende ondernemingen wordt verleend en in het kader van die regeling uiteenlopende steunbedragen aan die ondernemingen worden verleend, kan de betrokken lidstaat ervoor opteren om deze verplichting te vervullen door de ondernemingen een vast bedrag mee te delen dat overeenstemt met het maximale steunbedrag dat in het kader van de regeling kan worden toegekend. In dat geval wordt het vaste bedrag gebruikt om te bepalen of het in artikel 3, lid 2, vastgestelde plafond in acht is genomen. Alvorens de steun te verlenen, verlangt de lidstaat van de betrokken onderneming tevens een schriftelijke of elektronische verklaring over alle andere in de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar ontvangen de-minimissteun.

Elke begunstigde onderneming dient bij de lidstaat een verklaring in waarin staat dat het door die onderneming ontvangen bedrag het in artikel 3, lid 2, vastgestelde plafond niet overschrijdt. Als dit plafond wordt overschreden, ziet de betrokken lidstaat erop toe dat de steunmaatregel die tot de overschrijding van het plafond heeft geleid, bij de Commissie wordt aangemeld of dat de steun van de begunstigde onderneming wordt teruggevorderd.

2.   Een lidstaat kan slechts nieuwe de-minimissteun verlenen nadat hij heeft nagegaan of de nieuwe steun het totale bedrag van de de-minimissteun die gedurende het lopende belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren werd ontvangen, niet zodanig doet toenemen dat de in artikel 3, leden 2 en 3, bedoelde plafonds worden overschreden.

3.   Wanneer een lidstaat een centraal register voor de-minimissteun heeft ingevoerd dat alle gegevens bevat over elke de-minimissteun die binnen de werkingssfeer van deze verordening valt en die door een autoriteit van die lidstaat is verstrekt, is lid 1, tweede alinea, niet meer van toepassing zodra het register een periode van ten minste drie jaar bestrijkt.

4.   Wanneer door een lidstaat steun wordt verleend op grond van een garantieregeling waarbij een garantie wordt verleend die krachtens een mandaat aan het Europees Investeringsfonds uit het communautaire budget wordt gefinancierd, kan van de toepassing van lid 1, eerste alinea, worden afgezien.

In dergelijke gevallen is het volgende controlesysteem van toepassing:

a)

het Europees Investeringsfonds stelt op grond van de gegevens die financiële intermediairs aan dit fonds moeten verschaffen, jaarlijks een lijst op van de begunstigden van de steun en van het door elk van hen ontvangen brutosubsidie-equivalent; het Europees Investeringsfonds zendt deze gegevens toe aan de betrokken lidstaat en aan de Commissie;

b)

de betrokken lidstaat geeft deze gegevens uiterlijk drie maanden nadat hij deze heeft ontvangen, door aan de uiteindelijke begunstigden van de steun;

c)

de betrokken lidstaat ontvangt van elke begunstigde een verklaring waarin staat dat het bedrag van de door deze begunstigde ontvangen de-minimisssteun het de-minimisplafond niet overschrijdt. Als dit plafond wordt overschreden, ziet de betrokken lidstaat erop toe dat de steunmaatregel die tot de overschrijding van het plafond heeft geleid, bij de Commissie wordt aangemeld of dat de steun van de begunstigde onderneming wordt teruggevorderd.

5.   De lidstaten registreren en verzamelen alle informatie die betrekking heeft op de toepassing van deze verordening. Deze dossiers bevatten alle informatie die nodig is om na te gaan of aan de voorwaarden van deze verordening is voldaan.

De bewaartermijn voor de in de eerste alinea bedoelde gegevens bedraagt:

a)

voor individuele de-minimissteun: tien jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van de toekenning van de steun;

b)

voor de-minimissteunregelingen: tien jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van de toekenning van de laatste individuele de-minimissteun in het kader van de betrokken regeling.

6.   Op schriftelijk verzoek van de Commissie verstrekken de lidstaten haar binnen twintig werkdagen of binnen een langere in dit verzoek vastgestelde termijn alle informatie die de Commissie nodig acht om te kunnen nagaan of aan de voorwaarden van deze verordening is voldaan, met name ten aanzien van het totale bedrag aan de-minimissteun dat aan een bepaalde onderneming en aan de landbouwsector van de betrokken lidstaat is verleend.

Artikel 5

Intrekking

Verordening (EG) nr. 1860/2004 wordt per 1 januari 2008 ingetrokken.

Artikel 6

Overgangsbepalingen

1.   Deze verordening is van toepassing op steun die vóór 1 januari 2008 is verleend aan ondernemingen van de landbouwproductiesector, mits deze steun voldoet aan alle in de artikelen 1 tot en met 4 vastgestelde voorwaarden, met uitzondering van de in artikel 4, lid 1, eerste alinea, vastgestelde verplichte verwijzing naar deze verordening. Steun die niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt door de Commissie beoordeeld overeenkomstig de ter zake geldende kaderregelingen, richtsnoeren, mededelingen en bekendmakingen.

2.   Alle de-minimissteun die tussen 1 januari 2005 en zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening is verleend en voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1860/2004, die tot de datum van inwerkingtreding van de onderhavige verordening van toepassing is op de landbouwproductiesector, wordt beschouwd als zijnde niet in overeenstemming met alle criteria van artikel 87, lid 1, van het Verdrag en is bijgevolg vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag.

3.   Na het verstrijken van de geldigheidsduur van deze verordening kan alle de-minimissteun die aan de voorwaarden van deze verordening voldoet, nog gedurende ten hoogste zes maanden onder de in deze verordening vastgestelde voorwaarden ten uitvoer worden gelegd.

Artikel 7

Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1.

(2)  PB C 151 van 5.7.2007, blz. 16.

(3)  PB C 68 van 6.3.1996, blz. 9.

(4)  PB L 10 van 13.1.2001, blz. 30.

(5)  PB L 379 van 28.12.2006, blz. 5.

(6)  PB L 325 van 28.10.2004, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 875/2007 (PB L 193 van 25.7.2007, blz. 6).

(7)  Arrest van 19 september 2002 in zaak C-113/00, Spanje versus de Commissie, Jurispr. 2002, blz. I-7601, punt 73.

(8)  PB C 194 van 18.8.2006, blz. 2.

(9)  PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2.

(10)  PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.


BIJLAGE

Het in artikel 3, lid 3, bedoelde maximale gecumuleerde bedrag van de-minimissteun voor ondernemingen van de landbouwproductiesector, per lidstaat

(in EUR)

BE

51 532 500

BG

23 115 000

CZ

26 257 500

DK

59 445 000

DE

297 840 000

EE

3 502 500

IE

40 282 500

EL

75 382 500

ES

274 672 500

FR

438 337 500

IT

320 505 000

CY

4 327 500

LV

5 550 000

LT

11 572 500

LU

1 777 500

HU

44 497 500

MT

870 000

NL

165 322 500

AT

40 350 000

PL

119 542 500

PT

47 782 500

RO

98 685 000

SL

8 167 500

SK

11 962 500

FI

26 752 500

SE

30 217 500

UK

152 842 500


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/42


VERORDENING (EG) Nr. 1536/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot opening van een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur betreffende Verordening (EG) nr. 1659/2005 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde magnesiabrikken van oorsprong uit de Volksrepubliek China, tot intrekking van het recht ten aanzien van een Chinese exporteur en tot registratie van de invoer

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap („de basisverordening”) (1), en met name op artikel 11, lid 4,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A.   VERZOEK OM EEN NIEUW ONDERZOEK

(1)

De Commissie heeft een verzoek ontvangen om op grond van artikel 11, lid 4, van de basisverordening een nieuw onderzoek te openen ten behoeve van een nieuwe exporteur. Het verzoek werd ingediend door Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd („de indiener van het verzoek”), een producent/exporteur in de Volksrepubliek China („het betrokken land”).

B.   PRODUCT

(2)

Het nieuwe onderzoek betreft chemisch gebonden, ongesinterde magnesiabriketten van oorsprong uit de Volksrepubliek China waarvan de magnesiacomponent ten minste 80 % MgO bevat, die al dan niet magnesiet bevatten en momenteel zijn ingedeeld onder de GN-codes ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 en ex 6815 99 90 (Taric-codes 6815910010, 6815991020 en 6815999020) („het betrokken product”). Deze GN-codes worden slechts ter informatie vermeld.

C.   BESTAANDE MAATREGELEN

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1659/2005 van de Raad (2) werd een definitief antidumpingrecht van 39,9 % ingesteld op het betrokken product van oorsprong uit de Volksrepubliek China. Dit recht is ook van toepassing op de indiener van het verzoek. Voor enkele met name genoemde ondernemingen geldt een individueel antidumpingrecht.

D.   MOTIVERING VAN HET NIEUWE ONDERZOEK

(4)

De indiener van het verzoek beweert dat hij op marktvoorwaarden werkt in de zin van artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening en dus als marktgerichte onderneming wenst te worden beschouwd of dat hij anders in aanmerking wenst te komen voor een individuele behandeling overeenkomstig artikel 9, lid 5, van de basisverordening, dat hij het betrokken product niet naar de Gemeenschap heeft uitgevoerd in het onderzoektijdvak waarop de thans geldende antidumpingmaatregelen zijn gebaseerd, dat wil zeggen de periode van 1 april 2003 tot en met 31 maart 2004 („het oorspronkelijke onderzoektijdvak”) en dat hij niet verbonden is met producenten/exporteurs van het betrokken product die aan bovengenoemde antidumpingmaatregelen zijn onderworpen.

(5)

De indiener van het verzoek beweert voorts dat hij eerst na het oorspronkelijke onderzoektijdvak begonnen is met de uitvoer van het betrokken product naar de Gemeenschap.

E.   PROCEDURE

(6)

De bekende betrokken communautaire producenten zijn van het bovenstaande verzoek in kennis gesteld en hebben daarop kunnen reageren.

(7)

Na onderzoek van het bewijsmateriaal is de Commissie tot de conclusie gekomen dat dit toereikend is om een onderzoek te openen ten behoeve van een nieuwe exporteur overeenkomstig artikel 11, lid 4, van de basisverordening. Hierbij zal worden vastgesteld of de indiener van het verzoek op marktvoorwaarden opereert in de zin van artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening of dat hij, indien dit niet het geval is, aan de voorwaarden voor een individuele behandeling voldoet overeenkomstig artikel 9, lid 5, van de basisverordening, in welk geval voor hem een individuele dumpingmarge zal worden vastgesteld. Indien blijkt dat het door hem vervaardigde product met dumping in de Gemeenschap wordt ingevoerd, zal voor hem een antidumpingrecht worden vastgesteld.

(8)

Indien blijkt dat de indiener van het verzoek aan de voorwaarden voor de vaststelling van een individueel recht voldoet, kan het noodzakelijk zijn het recht te wijzigen dat momenteel van toepassing is op het betrokken product afkomstig van ondernemingen die niet met naam zijn vermeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1659/2005.

a)

Vragenlijsten

Om de inlichtingen te verkrijgen die zij voor het onderzoek nodig heeft, zal de Commissie de indiener van het verzoek een vragenlijst toezenden.

b)

Schriftelijk en mondeling verstrekken van informatie

Alle belanghebbenden wordt verzocht hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en bewijsmateriaal te verstrekken.

Bovendien kan de Commissie belanghebbenden horen die hierom schriftelijk verzoeken en die kunnen aantonen dat er bijzondere redenen zijn om hen te horen.

Er wordt op gewezen dat de meeste in de basisverordening vermelde procedurele rechten slechts kunnen worden uitgeoefend indien de betrokkene zich binnen de bij onderhavige verordening vastgestelde termijn kenbaar maakt.

c)

Status van marktgerichte onderneming

De normale waarde wordt overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder b), van de basisverordening vastgesteld indien de indiener van het verzoek kan aantonen dat hij op marktvoorwaarden opereert, dat wil zeggen indien hij voldoet aan de criteria van artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening. Hiertoe moet hij een met bewijsmateriaal ondersteunde aanvraag indienen binnen de in artikel 4, lid 3, van deze verordening vermelde termijn. De Commissie zal aanvraagformulieren toezenden aan de indiener van het verzoek en aan de autoriteiten van de Volksrepubliek China.

d)

Selectie van het land met een markteconomie

Indien de indiener van het verzoek niet als marktgerichte onderneming kan worden beschouwd, maar wel voor een individuele behandeling in aanmerking komt overeenkomstig artikel 9, lid 5, van de basisverordening, zal, overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a), van de basisverordening, een geschikt derde land met een markteconomie worden gekozen om de normale waarde voor de Volksrepubliek China vast te stellen. De Commissie is voornemens hiervoor de Verenigde Staten van Amerika te gebruiken, zoals bij het oorspronkelijke onderzoek. Opmerkingen over deze keuze moeten binnen de in artikel 4, lid 2, van deze verordening vermelde bijzondere termijn worden toegezonden.

Indien de indiener van het verzoek beschouwd wordt als marktgerichte onderneming, kan de Commissie de bevindingen over de normale waarde in het geschikte derde land met een markteconomie zo nodig ook voor hem gebruiken, bijvoorbeeld indien in de Volksrepubliek China geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn over kosten of prijzen voor de vaststelling van de normale waarde. De Commissie is voornemens de Verenigde Staten ook in dit geval te gebruiken.

F.   INTREKKING VAN HET RECHT EN REGISTRATIE VAN DE INVOER

(9)

Op grond van artikel 11, lid 4, van de basisverordening moet het antidumpingrecht worden ingetrokken ten aanzien van het betrokken product dat door de indiener van het verzoek wordt vervaardigd en naar de Gemeenschap uitgevoerd. Tevens moet de invoer van dit product, overeenkomstig artikel 14, lid 5, van de basisverordening, worden geregistreerd zodat eventueel met terugwerkende kracht antidumpingrechten kunnen worden geheven vanaf de datum van opening van dit nieuwe onderzoek, indien bij het onderzoek blijkt dat de indiener van het verzoek het betrokken product met dumping in de Gemeenschap invoert. In dit stadium kan geen raming worden gemaakt van het bedrag dat de indiener van het verzoek in de toekomst eventueel verschuldigd zal zijn.

G.   TERMIJNEN

(10)

In het belang van een behoorlijk bestuur moeten termijnen worden vastgesteld waarbinnen:

belanghebbenden zich bij de Commissie kenbaar kunnen maken, hun standpunt schriftelijk kunnen uiteenzetten en hun antwoorden op de in artikel 4, lid 1, van deze verordening genoemde vragenlijst en alle andere gegevens die zij voor het onderzoek nuttig achten, kunnen inzenden;

belanghebbenden schriftelijk kunnen verzoeken door de Commissie te worden gehoord;

op- of aanmerkingen kunnen maken over de keuze van de Verenigde Staten als vergelijkbaar derde land met markteconomie voor de vaststelling van de normale waarde van het betrokken product in de Volksrepubliek China, ingeval de indiener van het verzoek niet de status van marktgerichte onderneming wordt toegekend;

de indiener van het verzoek de aanvraag, vergezeld van bewijsmateriaal, moet indienen om als marktgerichte onderneming te worden beschouwd.

H.   NIET-MEDEWERKING

(11)

Indien een belanghebbende binnen de vastgestelde termijnen toegang tot de nodige gegevens weigert, deze niet verstrekt of het onderzoek aanmerkelijk belemmert, kunnen overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening aan de hand van de beschikbare gegevens conclusies worden getrokken, zowel in positieve als in negatieve zin.

(12)

Wanneer blijkt dat een belanghebbende onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt, wordt deze informatie buiten beschouwing gelaten en kan overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening gebruik worden gemaakt van de beschikbare gegevens. Indien een belanghebbende geen of slechts gedeeltelijk medewerking verleent en gebruik wordt gemaakt van de beschikbare gegevens, kunnen de resultaten voor deze belanghebbende minder gunstig zijn dan wanneer hij wel medewerking had verleend.

I.   VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

(13)

Persoonsgegevens die in het kader van dit onderzoek worden verzameld, zullen worden behandeld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3).

J.   HEARING OFFICER

(14)

Als belanghebbenden van mening zijn dat ze bij het uitoefenen van hun recht op verdediging moeilijkheden ondervinden, kunnen ze vragen dat de hearing officer van DG Trade wordt ingeschakeld. Hij fungeert als tussenpersoon tussen de belanghebbenden en de diensten van de Commissie en kan zo nodig aanbieden te bemiddelen over procedurele kwesties aangaande de bescherming van hun belangen tijdens de procedure, met name voor kwesties inzake toegang tot het dossier, vertrouwelijkheid, verlenging van termijnen en behandeling van schriftelijke en/of mondelinge opmerkingen. Belanghebbenden vinden nadere informatie en contactgegevens op de webpagina’s van de hearing officer op de website van DG Trade (http://ec.europa.eu/trade),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Krachtens artikel 11, lid 4, van Verordening (EG) nr. 384/96 wordt hierbij een nieuw onderzoek in verband met Verordening (EG) nr. 1659/2005 geopend om na te gaan of en in welke mate het bij Verordening (EG) nr. 1659/2005 ingestelde antidumpingrecht ook geldt voor chemisch gebonden, ongesinterde magnesiabriketten van oorsprong uit de Volksrepubliek China waarvan de magnesiacomponent ten minste 80 % MgO bevat, die al dan niet magnesiet bevatten, momenteel zijn ingedeeld onder de GN-codes ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 en ex 6815 99 90 (Taric-codes 6815910010, 6815991020 en 6815999020) en geproduceerd en naar de Gemeenschap worden uitgevoerd door Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd (aanvullende Taric-code A 853).

Artikel 2

Het bij Verordening (EG) nr. 1659/2005 ingestelde antidumpingrecht wordt ingetrokken ten aanzien van het in artikel 1 van deze verordening omschreven product.

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 14, lid 5, van Verordening (EG) nr. 384/96 wordt de douaneautoriteiten van de lidstaten opgedragen de nodige maatregelen te nemen om de invoer van het in artikel 1 van deze verordening omschreven product te registreren. Deze registratie wordt negen maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening beëindigd.

Artikel 4

1.   Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met hun opmerkingen rekening wordt gehouden, moeten, tenzij anders vermeld, binnen 40 dagen na de inwerkingtreding van deze verordening contact met de Commissie opnemen, hun standpunt uiteenzetten en de antwoorden op de in overweging 8, onder a), genoemde vragenlijst en eventuele andere gegevens verstrekken.

Verzoeken om te worden gehoord dienen schriftelijk binnen dezelfde termijn van 40 dagen te worden ingediend.

2.   Opmerkingen over de keuze van de Verenigde Staten van Amerika als derde land met een markteconomie voor het vaststellen van de normale waarde voor de Volksrepubliek China, dienen binnen tien dagen na inwerkingtreding van deze verordening te worden toegezonden.

3.   Aanvragen om als marktgerichte onderneming te worden beschouwd moeten, vergezeld van bewijsmateriaal, binnen 21 dagen na inwerkingtreding van deze verordening in het bezit van de Commissie zijn.

4.   Alle opmerkingen en verzoeken moeten schriftelijk (niet elektronisch, tenzij anders vermeld) worden toegezonden onder opgave van naam, adres, e-mailadres en telefoon- en fax van de belanghebbende. Alle schriftelijke opmerkingen, met inbegrip van de in deze verordening gevraagde informatie, antwoorden op de vragenlijst en correspondentie die op vertrouwelijke basis worden verstrekt, moeten van het opschrift „Limited” (4) zijn voorzien en moeten overeenkomstig artikel 19, lid 2, van de Verordening (EG) nr. 384/96 vergezeld gaan van een niet-vertrouwelijke versie met de vermelding „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES”.

Alle informatie over deze kwestie en verzoeken om een mondeling onderhoud moeten aan het volgende adres worden gericht:

Commissie

Directoraat-generaal Handel

Directoraat H

Kamer J-79 4/23

B-1049 Brussel

Fax (32-2) 295 65 05

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 van de Raad (PB L 340 van 23.12.2005, blz. 17).

(2)  PB L 267 van 12.10.2005, blz. 1.

(3)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(4)  Dit betekent dat het document uitsluitend voor intern gebruik bestemd is. Het document is beschermd krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43). Het document is vertrouwelijk in de zin van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 384/96 en artikel 6 van de WTO-overeenkomst betreffende de toepassing van artikel VI van de GATT 1994 (antidumpingovereenkomst).


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/46


VERORDENING (EG) Nr. 1537/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

betreffende de toekenning van de compenserende vergoeding aan de producentenorganisaties voor in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2007 aan de verwerkende industrie geleverde tonijn

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (1), en met name op artikel 27, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De in artikel 27 van Verordening (EG) nr. 104/2000 bedoelde compenserende vergoeding kan op bepaalde voorwaarden aan de organisaties van tonijnproducenten uit de Gemeenschap worden toegekend voor de hoeveelheden tonijn die aan de verwerkende industrie werden geleverd in het kalenderkwartaal waarop de prijsconstateringen betrekking hebben, wanneer zowel de driemaandelijkse gemiddelde verkoopprijs op de interne markt als de invoerprijs, in voorkomend geval vermeerderd met de compenserende heffing, lager waren dan 87 % van de communautaire productieprijs voor het betrokken product.

(2)

Uit het onderzoek van de situatie op de interne markt is gebleken dat, in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2007, voor witte tonijn (Thunnus alalunga) de op de markt geconstateerde driemaandelijkse gemiddelde verkoopprijs en de invoerprijs, als bedoeld in artikel 27 van Verordening (EG) nr. 104/2000, lager waren dan 87 % van de geldende communautaire productieprijs die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1969/2006 van de Raad (2).

(3)

Ter bepaling van het recht op de vergoeding dient te worden uitgegaan van de verkopen waarvoor in het betrokken kwartaal facturen zijn opgesteld en die in aanmerking zijn genomen voor de berekening van de maandelijkse gemiddelde verkoopprijs overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2183/2001 van de Commissie van 9 november 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad wat betreft de toekenning van de compenserende vergoeding voor tonijn voor de verwerkende industrie (3).

(4)

Overeenkomstig artikel 27, lid 2, van Verordening (EG) nr. 104/2000 mag de vergoeding in geen geval meer bedragen dan het verschil tussen de interventiedrempel en de gemiddelde verkoopprijs van het betrokken product op de interne markt, of dan een forfaitair bedrag dat gelijk is aan 12 % van die drempel.

(5)

De hoeveelheden waarvoor de compenserende vergoeding mag worden toegekend, mogen in geen geval groter zijn dan de in artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 104/2000 voor het betrokken kwartaal vastgestelde hoeveelheden.

(6)

Voor witte tonijn (Thunnus alalunga) zijn de hoeveelheden die in het betrokken kwartaal aan de op het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde verwerkende bedrijven zijn verkocht en geleverd, groter dan de hoeveelheden die in het overeenkomstige kwartaal van de laatste drie visseizoenen zijn verkocht en geleverd. Aangezien deze hoeveelheden het in artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 104/2000 vastgestelde maximum overschrijden, moeten de totale hoeveelheden van die producten die voor vergoeding in aanmerking komen, worden begrensd.

(7)

De verdeling over de producentenorganisaties van de hoeveelheden die voor vergoeding in aanmerking komen, moet worden bepaald naar verhouding van hun productie in hetzelfde kwartaal van de visseizoenen 2004, 2005 en 2006 met inachtneming van de maxima die overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 104/2000 gelden voor de berekening van de aan elke producentenorganisatie toe te kennen vergoeding.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 27 van Verordening (EG) nr. 104/2000 bedoelde compenserende vergoeding wordt voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2007 verleend voor witte tonijn (Thunnus alalunga).

De maximumvergoeding wordt overeenkomstig artikel 27, lid 2, eerste en tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 104/2000 vastgesteld op 5 EUR per ton.

Artikel 2

1.   De totale hoeveelheid witte tonijn (Thunnus alalunga) die voor de compenserende vergoeding in aanmerking komt, bedraagt 34,320 ton.

2.   De totale hoeveelheid wordt over de betrokken producentenorganisaties verdeeld zoals is aangegeven in de bijlage.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2007.

(2)  PB L 368 van 23.12.2006, blz. 1.

(3)  PB L 293 van 10.11.2001, blz. 11.


BIJLAGE

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 104/2000 berekende verdeling over de producentenorganisaties van de voor de compenserende vergoeding in aanmerking komende hoeveelheden tonijn voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2007, uitgesplitst per vergoedingspercentage

(in ton)

Witte tonijn (Thunnus alalunga)

Voor vergoeding in aanmerking komende hoeveelheden naar rato van 100 %

(artikel 27, lid 4, eerste streepje)

Voor vergoeding in aanmerking komende hoeveelheden naar rato van 50 %

(artikel 27, lid 4, tweede streepje)

Totale voor vergoeding in aanmerking komende hoeveelheden

(artikel 27, lid 4, eerste en tweede streepje)

OPAGAC

11,940

0

11,940

OPTUC

0

0

0

OP 42

0

0

0

ORTHONGEL

0,271

22,109

22,380

APASA

0

0

0

MADEIRA

0

0

0

Gemeenschap — Totaal

12,211

22,109

34,320


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/49


VERORDENING (EG) Nr. 1538/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 327/98 van de Commissie inzake de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT (1), en met name op artikel 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (2), en met name op artikel 13, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij artikel 3 van Verordening (EG) nr. 327/98 van de Commissie (3) is de geldigheidsduur beperkt van de uitvoercertificaten die door sommige derde landen worden afgegeven voor de indiening van invoercertificaataanvragen in het lopende contingentjaar.

(2)

Deze bepaling vormt een administratieve verplichting ten laste van de autoriteiten van de Gemeenschap, terwijl de geldigheid van de certificaten en de controle daarop voornamelijk onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerende landen valt. Handhaving van deze bepaling als voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de invoercertificaataanvragen blijkt derhalve noch gerechtvaardigd, noch noodzakelijk. Zij moet derhalve worden geschrapt.

(3)

Verordening (EG) nr. 327/98 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 3 van Verordening (EG) nr. 327/98 wordt de derde alinea geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 146 van 20.6.1996, blz. 1.

(2)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 797/2006 (PB L 144 van 31.5.2006, blz. 1).

(3)  PB L 37 van 11.2.1998, blz. 5. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2019/2006 (PB L 384 van 29.12.2006, blz. 48).


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/50


VERORDENING (EG) Nr. 1539/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot vaststelling, voor de periode 2007/2008, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1670/2006 van de Commissie van 10 november 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad wat de vaststelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen betreft (2), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1670/2006 is bepaald dat de hoeveelheden granen waarvoor de restitutie wordt toegekend, de hoeveelheden zijn die onder controle zijn geplaatst en zijn gedistilleerd en waarop een jaarlijks voor elke betrokken lidstaat vast te stellen coëfficiënt is toegepast. Deze coëfficiënt geeft de verhouding tussen de in totaal uitgevoerde hoeveelheden en de in totaal in de handel gebrachte hoeveelheden van de betrokken alcoholhoudende drank weer, en wel op basis van de ontwikkeling van die hoeveelheden tijdens het aantal jaren dat overeenkomt met de gemiddelde rijpingsperiode van die alcoholhoudende drank.

(2)

Volgens de gegevens die het Verenigd Koninkrijk heeft verstrekt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2006, bedroeg de gemiddelde rijpingsperiode van Scotch whisky in 2006 zes jaar.

(3)

Derhalve dienen de coëfficiënten voor de periode van 1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008 te worden vastgesteld.

(4)

Op grond van artikel 10 van Protocol 3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte mogen geen restituties worden verleend bij uitvoer naar Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Bovendien heeft de Gemeenschap in overeenkomsten met sommige derde landen afgesproken geen uitvoerrestituties te verlenen. Bijgevolg dient daar overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1670/2006 rekening mee te worden gehouden bij de berekening van de coëfficiënt voor de periode 2007/2008,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1670/2006 bedoelde coëfficiënten voor de granen die in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt voor de vervaardiging van Scotch whisky, worden voor de periode van 1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008 vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

De verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 735/2007 (PB L 169 van 29.6.2007, blz. 6).

(2)  PB L 312 van 11.11.2006, blz. 33. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2006 (PB L 365 van 21.12.2006, blz. 52).


BIJLAGE

In het Verenigd Koninkrijk toe te passen coëfficiënten

Periode van toepassing

Coëfficiënt voor

de vermoute gerst die wordt gebruikt voor de vervaardiging van malt whisky

de granen die worden gebruikt voor de vervaardiging van grain whisky

Van 1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008

0,445

0,526


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/52


VERORDENING (EG) Nr. 1540/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot vaststelling, voor de periode 2007/2008, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1670/2006 van de Commissie van 10 november 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad wat de vaststelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen betreft (2), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1670/2006 is bepaald dat de hoeveelheden granen waarvoor de restitutie wordt toegekend, de hoeveelheden zijn die onder controle zijn geplaatst en zijn gedistilleerd en waarop een jaarlijks voor elke betrokken lidstaat vast te stellen coëfficiënt is toegepast. Deze coëfficiënt geeft de verhouding tussen de in totaal uitgevoerde hoeveelheden en de in totaal in de handel gebrachte hoeveelheden van de betrokken alcoholhoudende drank weer, en wel op basis van de ontwikkeling van die hoeveelheden tijdens het aantal jaren dat overeenkomt met de gemiddelde rijpingsperiode van die alcoholhoudende drank.

(2)

Volgens de gegevens die Ierland heeft verstrekt voor de periode van 1 januari en met 31 december 2006, bedroeg de gemiddelde rijpingsperiode van Irish whiskey in 2006 vijf jaar.

(3)

Derhalve dienen de coëfficiënten voor de periode van 1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008 te worden vastgesteld.

(4)

Op grond van artikel 10 van Protocol 3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte mogen geen restituties worden verleend bij uitvoer naar Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Bovendien heeft de Gemeenschap in overeenkomsten met sommige derde landen afgesproken geen uitvoerrestituties te verlenen. Bijgevolg dient daar overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1670/2006 rekening mee te worden gehouden bij de berekening van de coëfficiënt voor de periode 2007/2008,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1670/2006 bedoelde coëfficiënten voor de granen die in Ierland worden gebruikt voor de vervaardiging van Irish whiskey, worden voor de periode van 1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008 vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

De verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 735/2007 (PB L 169 van 29.6.2007, blz. 6).

(2)  PB L 312 van 11.11.2006, blz. 33. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2006 (PB L 365 van 21.12.2006, blz. 52).


BIJLAGE

In Ierland toe te passen coëfficiënten

Periode van toepassing

Coëfficiënt voor

de gerst die wordt gebruikt voor de vervaardiging van Irish whiskey, categorie B (1)

de granen die worden gebruikt voor de vervaardiging van Irish whiskey, categorie A

Van 1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008

0,706

1,782


(1)  Inclusief de vermoute gerst.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/54


VERORDENING (EG) Nr. 1541/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

betreffende het in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde bewijs dat de douaneformaliteiten voor de invoer van suiker in een derde land zijn vervuld

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 40, lid 1, onder g),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 318/2006 is bepaald dat de restitutie bij de uitvoer van producten van de sector suiker kan variëren naar gelang van de bestemming indien dat vanwege de situatie op de wereldmarkt of de specifieke vereisten van bepaalde markten noodzakelijk is.

(2)

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 900/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 betreffende een permanente inschrijving voor de vaststelling van restituties bij uitvoer van witte suiker tot het einde van het verkoopseizoen 2007/2008 (2) voorziet in een dergelijke differentiatie door uitsluiting van bepaalde bestemmingen.

(3)

In artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 800/1999 van 15 april 1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten (3) is bepaald dat in geval van toepassing van een gedifferentieerde restitutie naar gelang van de bestemming, de restitutie slechts wordt betaald indien de in de artikelen 15 en 16 van die verordening vastgestelde bijkomende voorwaarden zijn vervuld.

(4)

In artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 800/1999 is bepaald dat het product in het derde land of in een van de derde landen waarvoor de restitutie is vastgesteld, in ongewijzigde staat moet zijn ingevoerd.

(5)

In artikel 16 van Verordening (EG) nr. 800/1999 worden de verschillende documenten genoemd die, in geval van differentiatie van de restitutie naar bestemming, kunnen dienen als bewijs dat de douaneformaliteiten bij invoer in een derde land zijn vervuld. Krachtens lid 4 van dat artikel kan de Commissie bepalen dat in nader vast te stellen bijzondere gevallen het in dat artikel bedoelde bewijs door overlegging van een bijzonder document of anderszins kan worden geleverd.

(6)

In de sector suiker komen uitvoertransacties normaliter tot stand via op de termijnmarkt te Londen gesloten FOB-contracten. Hierdoor nemen de kopers in dat FOB-stadium alle contractverplichtingen, inclusief het leveren van het bewijs dat de douaneformaliteiten zijn vervuld, over zonder rechtstreeks de begunstigde te zijn van de restitutie waarop dat bewijs recht geeft. Het verkrijgen van dat bewijs voor alle uitgevoerde hoeveelheden kan in sommige landen gepaard gaan met belangrijke administratieve moeilijkheden, wat de uitbetaling van de restitutie voor alle daadwerkelijk uitgevoerde hoeveelheden aanzienlijk kan vertragen of onmogelijk kan maken.

(7)

Om de impact op het evenwicht op de suikermarkt te beperken, is bij Verordening (EG) nr. 436/2007 van de Commissie van 20 april 2007 betreffende het in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde bewijs dat de douaneformaliteiten voor de invoer van suiker in een derde land zijn vervuld (4), de regeling voor het overleggen van het genoemde bewijs dat de douaneformaliteiten zijn vervuld, versoepeld tot en met 31 december 2007.

(8)

Aangezien de administratieve problemen die ten grondslag liggen aan deze afwijking nog niet zijn opgelost en gevolgen blijven hebben op de markt, moeten de alternatieve bewijzen van de aankomst ter bestemming ook in 2008 nog worden aanvaard.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr. 318/2006 verrichte uitvoer wordt het product als ingevoerd in een derde land beschouwd wanneer de volgende drie documenten worden overgelegd:

a)

een kopie van het vervoersdocument;

b)

een verklaring van lossing van het product, afgegeven door een officiële dienst van het betrokken derde land of door een in het land van bestemming gevestigde officiële dienst van een lidstaat of door een op internationaal niveau in controle en toezicht gespecialiseerde firma die overeenkomstig artikel 16 bis tot en met artikel 16 septies, van Verordening (EG) nr. 800/1999 is erkend, waaruit blijkt dat het product de plaats van lossing heeft verlaten of althans dat het product voor zover de dienst of firma die de verklaring afgeeft bekend is, niet opnieuw is verladen met het oog op wederuitvoer;

c)

een door een in de Gemeenschap gevestigde erkende tussenpersoon afgegeven bankdocument waaruit blijkt dat het bedrag voor de betrokken uitvoer is gecrediteerd op de rekening die de exporteur bij deze tussenpersoon heeft lopen, of het betalingsbewijs.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1260/2007 van de Commissie (PB L 283 van 27.10.2007, blz. 1).

(2)  PB L 196 van 28.7.2007, blz. 26. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1298/2007 van de Commissie (PB L 289 van 7.11.2007, blz. 3).

(3)  PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1001/2007 van de Commissie (PB L 226 van 30.8.2007, blz. 9).

(4)  PB L 104 van 21.4.2007, blz. 14.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/56


VERORDENING (EG) Nr. 1542/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

betreffende aanvoer- en weegprocedures voor haring, makreel en horsmakreel

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 23,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 23, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 is bepaald dat nadere bepalingen kunnen worden vastgesteld met betrekking tot het opzetten van de administratieve en technische structuren om een doeltreffende controle, inspectie en handhaving overeenkomstig artikel 23, lid 3, van diezelfde verordening te garanderen.

(2)

Teneinde een eerlijke concurrentie te garanderen, dienen geharmoniseerde aanvoer- en weegprocedures te worden ingevoerd voor haring, makreel en horsmakreel.

(3)

In de periode 2002-2005 zijn aanvoer- en weegprocedures vastgesteld in nauwe samenwerking tussen de Gemeenschap, Noorwegen en de Faeröer en in de ontwikkelingsfase zijn deze opgenomen in de Gemeenschapswetgeving als overgangsmaatregelen op technisch en controlegebied zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 41/2007 van 21 december 2006 tot vaststelling, voor 2007, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn (2).

(4)

Met het oog op een adequate controle en inspectie van de aanvoer van haring, makreel en horsmakreel door communautaire vaartuigen mag aanvoer slechts worden toegestaan in aangewezen havens in de Gemeenschap of in derde landen die een systeem toepassen dat overeenkomt met het communautaire systeem voor de aanvoer en het wegen van deze soorten.

(5)

Teneinde de nauwkeurigheid van de gegevens in het logboek te verbeteren, dient te worden voorzien in bepaalde afwijkingen van Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de lidstaten (3). Ter wille van de duidelijkheid dient te worden bepaald dat bepaalde eisen van deze verordening van toepassing zijn onverminderd die van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (4).

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op aanvoer in de Europese Gemeenschap door vaartuigen uit de Gemeenschap en uit derde landen van hoeveelheden die per aanvoer meer dan 10 t haring (Clupea harengus), makreel (Scomber scombrus), horsmakreel (Trachurus spp.) of een combinatie daarvan bedragen, gevangen in

a)

de ICES (5)-deelgebieden I, II, IIIa, IV, Vb, VI en VII wat haring betreft;

b)

de ICES-deelgebieden IIa, IIIa, IV, VI en VII wat makreel en horsmakreel betreft.

Artikel 2

Aangewezen havens

1.   De aanvoer van haring, makreel of horsmakreel buiten havens die zijn aangewezen door lidstaten of derde landen die overeenkomsten met de Gemeenschap hebben gesloten betreffende de aanvoer van deze soorten, is verboden.

2.   Elke betrokken lidstaat verstrekt de Commissie een lijst van aangewezen havens waar haring, makreel of horsmakreel mogen worden aangevoerd. Voorts deelt hij de Commissie de in die havens geldende inspectie- en controleprocedures mee, alsook de voorwaarden voor de registratie en de melding van de hoeveelheden van elk van deze soorten bij elke aanvoer.

3.   Elke betrokken lidstaat stelt de Commissie uiterlijk 15 dagen vóór de inwerkingtreding ervan in kennis van eventuele wijzigingen in de lijsten van havens en in de in lid 2 bedoelde inspectie- en controleprocedures.

4.   De Commissie verstrekt de in de leden 2 en 3 bedoelde gegevens, alsook de lijst van de door derde landen aangewezen havens aan alle betrokken lidstaten.

5.   De Commissie en de betrokken lidstaat publiceren de lijst van aangewezen havens en de wijzigingen daarin op hun respectieve websites.

HOOFDSTUK II

AANVOER IN DE GEMEENSCHAP

Artikel 3

Binnenvaren van de haven

1.   De kapitein van een vissersvaartuig of zijn gemachtigde stelt de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin de aanvoer zal plaatsvinden, ten minste 4 uur vóór het binnenvaren van de betrokken aanvoerhaven in kennis van:

a)

de haven die hij wil aandoen, alsmede de naam en het registratienummer van het vaartuig;

b)

het verwachte tijdstip van aankomst in die haven;

c)

de hoeveelheid in kilogram levend gewicht per aan boord aanwezige soort;

d)

het vangstgebied zoals gedefinieerd in artikel 10, onder d), hieronder.

2.   De lidstaten kunnen een kortere dan de in lid 1 genoemde kennisgevingsperiode vaststellen. In dat geval stelt de lidstaat de Commissie hiervan 15 dagen vóór de inwerkingtreding ervan in kennis. De Commissie en de betrokken lidstaten publiceren deze informatie op hun respectieve websites.

Artikel 4

Lossen

De bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat eisen dat niet met het lossen wordt begonnen voordat daartoe toestemming is gegeven. Indien het lossen wordt onderbroken, kan dit pas worden hervat nadat hiervoor toestemming is verleend.

Artikel 5

Logboek

1.   In afwijking van het bepaalde in punt 4.2 van bijlage IV bij Verordening (EEG) nr. 2807/83 legt de kapitein van een vissersvaartuig onmiddellijk na aankomst in de haven de desbetreffende bladzijde(n) uit het logboek over aan de bevoegde autoriteit van de aanvoerhaven.

2.   De aan boord aanwezige hoeveelheden die overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder c), vóór de aanvoer zijn opgegeven, dienen gelijk te zijn aan de in het logboek vermelde hoeveelheden nadat dit is ingevuld.

3.   In afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2807/83 geldt voor de in het logboek vermelde ramingen van de hoeveelheden aan boord aanwezige vis (in kilogram) een tolerantiemarge van 10 %.

Artikel 6

Wegen van verse vis

1.   Kopers van verse vis zien erop toe dat alle ontvangen hoeveelheden worden gewogen op door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde systemen. Dit wegen gebeurt voordat de vis wordt gesorteerd, verwerkt, opgeslagen, uit de aanvoerhaven vervoerd of doorverkocht. Het resultaat van de weging wordt gebruikt voor het invullen van de aanvoeraangiften, verkoopdocumenten en overnameverklaringen.

2.   Bij de gewichtsbepaling mag de aftrek voor water niet meer bedragen dan 2 %.

Artikel 7

Wegen van verse vis na vervoer

1.   In afwijking van artikel 6, lid 1, kunnen de lidstaten toestaan dat verse vis wordt gewogen na vervoer vanuit de aanvoerhaven, mits de vis niet is gewogen bij de aanvoer en wordt vervoerd naar een bestemming op het grondgebied van de lidstaat die niet meer dan 100 km verwijderd is van de aanvoerhaven.

2.   Het wegen van verse vis na vervoer, zoals bedoeld in lid 1, mag slechts worden toegestaan indien:

a)

de container waarin de vis wordt vervoerd, van de plaats van aanvoer naar de plaats van weging wordt begeleid door een inspecteur, of

b)

de bevoegde autoriteiten van de plaats van aanvoer toestemming hebben gegeven om de vis te vervoeren.

3.   De in lid 2, onder b), bedoelde toestemming is gekoppeld aan de volgende voorwaarden:

a)

onmiddellijk voordat de container de aanvoerhaven verlaat, verstrekt de koper of zijn gemachtigde de bevoegde autoriteiten een schriftelijke verklaring met de soort vis, de naam van het vaartuig waaruit deze is gelost, het unieke identificatienummer van de container en bijzonderheden over de bestemming waar de vis wordt gewogen; de verklaring moet de datum en het tijdstip, alsook het verwachte tijdstip van aankomst van de container op de plaats van bestemming bevatten;

b)

een kopie van de onder a) bedoelde verklaring wordt door de chauffeur tijdens het vervoer bewaard en op de plaats van bestemming aan de ontvanger van de vis overhandigd.

Artikel 8

Openbare weeginstallaties voor verse vis

Indien openbare weeginstallaties worden gebruikt, verstrekt de partij die de vis weegt, de koper een weegbrief met vermelding van de datum en het tijdstip van de weging en het identificatienummer van de container. Een kopie van de weegbrief wordt aan het verkoopdocument of de overnameverklaring gehecht.

Artikel 9

Particuliere weeginstallaties voor verse vis

1.   Indien particuliere weeginstallaties worden gebruikt, is het bepaalde in dit artikel van toepassing.

2.   Het weegsysteem moet door de bevoegde autoriteiten zijn goedgekeurd, geijkt en verzegeld.

3.   De partij die de vis weegt, houdt voor elk weegsysteem een gebonden, gepagineerd logboek bij („weeglogboek”) waarin het volgende wordt vermeld:

a)

de naam en het registratienummer van het vaartuig waarvan de vis is gelost;

b)

het identificatienummer van de containers indien de vis vóór de weging overeenkomstig artikel 7 vanuit de aanvoerhaven is vervoerd. Elke containerlading wordt afzonderlijk gewogen en geregistreerd;

c)

de vissoort;

d)

het gewicht van iedere aanvoer;

e)

de datum en het tijdstip van aanvang en einde van de weging.

4.   Indien de weging wordt uitgevoerd op een transportband dient een zichtbare teller te zijn aangebracht waarop het cumulatieve gewicht van de aanvoer wordt geregistreerd. De stand van de teller bij de aanvang van de weging, alsook het cumulatieve totaal worden geregistreerd in het weeglogboek. Elk gebruik van het systeem wordt geregistreerd in het weeglogboek.

Artikel 10

Etikettering van bevroren vis

Vaartuigen mogen alleen bevroren vis aanvoeren die is geïdentificeerd met een duidelijk leesbaar etiket of stempel. Het etiket of stempel, dat op elke doos of blok bevroren vis wordt aangebracht, bevat de volgende vermeldingen:

a)

naam of registratienummer van het vaartuig dat de vis heeft gevangen;

b)

soort;

c)

productiedatum;

d)

vangstgebied; het gebied verwijst naar het deelgebied en de sector of deelsector waarin krachtens het Gemeenschapsrecht vangstbeperkingen gelden.

Artikel 11

Wegen van bevroren vis

1.   Alle kopers of houders van bevroren vis zien erop toe dat de aangevoerde hoeveelheden worden gewogen voordat de vis wordt verwerkt, opgeslagen, vanuit de aanvoerhaven vervoerd of doorverkocht. Het gewicht van in dozen aangevoerde bevroren vis wordt per soort bepaald door vermenigvuldiging van het totale aantal dozen met een gemiddeld nettogewicht voor een doos, berekend volgens de in de bijlage vastgestelde methode.

2.   De partij die de vis weegt, houdt per aanlanding een register bij waarin het volgende wordt vermeld:

a)

de naam en het registratienummer van het vaartuig waarvan de vis is gelost;

b)

de soort aangevoerde vis;

c)

de omvang van de partij en van de steekproef van de pallets per soort overeenkomstig het bepaalde in punt 1 van de bijlage;

d)

het gewicht van elk pallet in de steekproef en het gemiddelde gewicht van de pallets;

e)

het aantal dozen per pallet in de steekproef;

f)

het tarragewicht per doos, indien verschillend van het in punt 4 van de bijlage vermelde tarragewicht;

g)

het gemiddelde gewicht van een lege pallet overeenkomstig het bepaalde in punt 3, onder b), van de bijlage;

h)

het gemiddelde gewicht per doos en per soort.

3.   Het resultaat van de weging wordt gebruikt voor het invullen van de aanvoeraangiften, verkoopdocumenten en overnameverklaringen.

Artikel 12

Bewaring van weegdocumenten

Het in artikel 9, lid 3, en artikel 11, lid 2, bedoelde weeglogboek en register en de kopieën van de in artikel 7, lid 3, onder b), bedoelde schriftelijke verklaringen worden gedurende zes jaar bewaard.

Artikel 13

Verkoopdocument en overnameverklaring

Onverminderd het bepaalde in artikel 9, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2847/93, leggen de verwerker, de ontvanger of de koper van de aangelande vis een kopie van het verkoopdocument of de overnameverklaring over aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat zodra deze daarom verzoeken, maar in elk geval binnen 48 uur na het voltooien van de weging.

Artikel 14

Toegang door de bevoegde autoriteiten

De bevoegde autoriteiten hebben te allen tijde vrijelijk toegang tot het weegsysteem, de weeglogboeken, de schriftelijke verklaringen en alle gebouwen waar vis wordt verwerkt en bewaard.

Artikel 15

Kruiscontroles

De bevoegde autoriteiten voeren bij iedere aanvoer administratieve kruiscontroles uit ter vergelijking van:

1.

de hoeveelheden per soort die zijn vermeld in de voorafgaande verklaring van aanvoer als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder c), met de hoeveelheden die zijn vermeld in het logboek van het vaartuig;

2.

de hoeveelheden per soort die zijn vermeld in het logboek van het vaartuig, met de in de aanvoeraangifte vermelde hoeveelheden;

3.

de hoeveelheden per soort die zijn vermeld in de aanvoeraangifte, met de in het verkoopdocument of de overnameverklaring vermelde hoeveelheden;

4.

het in het logboek van het vaartuig vermelde vangstgebied en de VMS-gegevens voor het betrokken vaartuig.

Artikel 16

Volledige inspectie

1.   De bevoegde autoriteiten van een lidstaat zien erop toe dat ten minste 15 % van de aangevoerde hoeveelheden vis en ten minste 10 % van het aantal aanlandingen volledig worden geïnspecteerd. Deze inspecties worden verricht overeenkomstig de leden 2, 3 en 4.

2.   De weging van de vangsten van het vaartuig wordt per soort gecontroleerd. Indien een voor inspectie geselecteerd vaartuig zijn vangst aan wal pompt, wordt de volledige lossing gecontroleerd. Bij aanvoer van bevroren vis worden alle dozen geteld en wordt de in de bijlage vastgestelde methode voor de berekening van het gemiddelde nettogewicht van de dozen gecontroleerd.

3.   Naast de in artikel 15 bedoelde kruiscontroles vindt een vergelijking plaats van:

a)

de per soort in het weeglogboek geregistreerde hoeveelheden met de per soort in het verkoopdocument of overnameverklaring geregistreerde hoeveelheden;

b)

de door de bevoegde autoriteiten op grond van artikel 7, lid 3, onder a), ontvangen schriftelijke verklaringen met de in artikel 7, lid 3, onder b) bedoelde schriftelijke verklaringen in het bezit van de ontvanger van de vis;

c)

de overeenkomstig artikel 9, lid 3, onder b), in het weeglogboek opgetekende identificatienummers van de containers met de nummers als vermeld in de in artikel 7, lid 3, onder a), bedoelde schriftelijke verklaringen.

4.   Zodra het lossen is beëindigd, wordt gecontroleerd of het vaartuig volledig leeg is.

Artikel 17

Verslag van de inspectieactiviteiten

Van alle in artikel 16 genoemde inspectieactiviteiten wordt verslag opgemaakt. Deze documenten worden gedurende zes jaar bewaard.

HOOFDSTUK III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 865/2007 (PB L 192 van 24.7.2007, blz. 1).

(2)  PB L 15 van 20.1.2007, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 898/2007 van de Commissie (PB L 196 van 28.7.2007, blz. 22).

(3)  PB L 276 van 10.10.1983, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1804/2005 (PB L 290 van 4.11.2005, blz. 10).

(4)  PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1967/2006 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 11).

(5)  Internationale Raad voor het onderzoek van de zee, zoals gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 3880/91 van de Raad van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordwestelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (PB L 365 van 31.12.1991, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 448/2005 (PB L 74 van 19.3.2005, blz. 5).


BIJLAGE

Methode voor de berekening van het gemiddelde nettogewicht van dozen of blokken bevroren vis

1.

Het gemiddelde gewicht per doos wordt per soort bepaald aan de hand van het bemonsteringsplan in onderstaande tabel. De steekproef van de pallets wordt aselect gekozen.

Bemonsteringsplan

Omvang van de partij

(aantal dozen)

Steekproefgrootte

(aantal pallets × 52 dozen)

5 000 of minder

3

5 001-10 000

4

10 001-15 000

5

15 001-20 000

6

20 001-30 000

7

30 001-50 000

8

Meer dan 50 000

9

2.

Elk pallet dozen in de steekproef wordt gewogen. Voor de berekening van het gemiddelde brutogewicht per pallet en per soort wordt het totale brutogewicht van alle pallets in de steekproef gedeeld door het totale aantal pallets in de steekproef.

3.

Voor de berekening van het nettogewicht per doos en per soort wordt van het in punt 2 bedoelde gemiddelde brutogewicht van het pallet het volgende afgetrokken:

a)

het gemiddelde tarragewicht per doos (gelijk aan het gewicht van ijs en karton, plastic of ander verpakkingsmateriaal), vermenigvuldigd met het aantal dozen op het pallet;

b)

het gemiddelde gewicht van negen lege pallets die bij de aanvoer worden gebruikt.

Het resulterende nettogewicht per pallet en per soort wordt dan gedeeld door het aantal dozen op het pallet.

4.

Het in punt 3, onder a), bedoelde tarragewicht per doos bedraagt 1,5 kg. De lidstaten kunnen een verschillend tarragewicht per doos hanteren, mits zij hun steekproefmethode en eventuele wijzigingen daarin aan de Commissie ter goedkeuring voorleggen.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/62


VERORDENING (EG) Nr. 1543/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 581/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter en van Verordening (EG) nr. 582/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 31, lid 3, onder b), en lid 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 581/2004 van de Commissie (2) en artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 582/2004 van de Commissie (3) is een permanente inschrijving geopend voor de bepaling van de restitutie bij uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar alle bestemmingen met uitzondering van bepaalde derde landen en bepaalde gebieden.

(2)

Om een onjuiste interpretatie van de status van die bestemmingen te voorkomen, moet een onderscheid worden gemaakt tussen derde landen en gebieden van de lidstaten van de Europese Unie die geen deel uitmaken van het douanegebied van de Gemeenschap.

(3)

Bij artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 581/2004 en artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 582/2004 is de inschrijvingsperiode voor offertes betreffende uitvoerrestitutiecertificaten voor boter respectievelijk mageremelkpoeder vastgesteld. Gezien de situatie op de markt voor melk en zuivelproducten, is bij Verordening (EG) nr. 1119/2007 van de Commissie van 27 september 2007 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 581/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter en van Verordening (EG) nr. 582/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder (4) bepaald dat er in het laatste kwartaal van 2007 slechts één inschrijvingsperiode per maand zal zijn.

(4)

Aangezien die marktsituatie waarschijnlijk blijft bestaan, en om onnodige administratieve procedures en lasten te voorkomen, moet worden bepaald dat deze frequentie met ingang van januari 2008 definitief wordt.

(5)

Daarom moeten de Verordeningen (EG) nr. 581/2004 en (EG) nr. 582/2004 dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 581/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 1, lid 1, tweede alinea, wordt vervangen door:

„De in de eerste alinea bedoelde producten zijn bestemd voor uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de volgende landen en gebieden:

a)

derde landen: Andorra, de Heilige Stoel (Vaticaanstad), Liechtenstein en de Verenigde Staten van Amerika;

b)

gebieden van de EU-lidstaten die geen deel uitmaken van het douanegebied van de Gemeenschap: Gibraltar, Ceuta, Melilla, de gemeenten Livigno en Campione d’Italia, Helgoland, Groenland, de Faeröer en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.”.

2.

Artikel 2, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Elke inschrijvingsperiode begint om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de tweede dinsdag van de maand, met uitzondering van:

a)

augustus, want dan begint de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de derde dinsdag van de maand;

b)

december, want dan begint de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de eerste dinsdag van de maand.

Indien de betrokken dinsdag een feestdag is, begint de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de volgende werkdag.

Elke inschrijvingsperiode eindigt om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van:

a)

augustus, want dan eindigt de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de vierde dinsdag van de maand;

b)

december, want dan eindigt de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de tweede dinsdag van de maand.

Indien de betrokken dinsdag een feestdag is, eindigt de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de voorgaande werkdag.”.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 582/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Een permanente inschrijving wordt geopend voor de bepaling van de uitvoerrestitutie voor in sector 9 van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (5) bedoeld mageremelkpoeder in zakken met een netto-inhoud van ten minste 25 kg en met niet meer dan 0,5 gewichtspercenten toegevoegde melkvreemde bestanddelen van productcode ex ex 0402 10 19 9000, bestemd voor uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de volgende landen en gebieden:

a)

derde landen: Andorra, de Heilige Stoel (Vaticaanstad), Liechtenstein en de Verenigde Staten van Amerika;

b)

gebieden van de EU-lidstaten die geen deel uitmaken van het douanegebied van de Gemeenschap: Gibraltar, Ceuta, Melilla, de gemeenten Livigno en Campione d’Italia, Helgoland, Groenland, de Faeröer en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.

2.

Artikel 2, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Elke inschrijvingsperiode begint om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de tweede dinsdag van de maand, met uitzondering van:

a)

augustus, want dan begint de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de derde dinsdag van de maand;

b)

december, want dan begint de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de eerste dinsdag van de maand.

Indien de betrokken dinsdag een feestdag is, begint de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de volgende werkdag.

Elke inschrijvingsperiode eindigt om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van:

a)

augustus, want dan eindigt de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de vierde dinsdag van de maand;

b)

december, want dan eindigt de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de tweede dinsdag van de maand.

Indien de betrokken dinsdag een feestdag is, eindigt de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de voorgaande werkdag.”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1152/2007 (PB L 258 van 4.10.2007, blz. 3). Verordening (EG) nr. 1255/1999 wordt per 1 juli 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(2)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 64. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 276/2007 (PB L 76 van 16.3.2007, blz. 16).

(3)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 67. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 276/2007.

(4)  PB L 253 van 28.9.2007, blz. 23.

(5)  PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1.”.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/64


VERORDENING (EG) Nr. 1544/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2707/2000 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1255/1999, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1152/2007 van de Raad, is het steunniveau voor aan leerlingen in onderwijsinstellingen verstrekte melk vastgesteld, ongeacht het vetgehalte, en is bepaald dat het steunniveau voor andere in aanmerking komende producten wordt aangepast.

(2)

Verordening (EG) nr. 2707/2000 van de Commissie (2) moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2707/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

1.   Lidstaten mogen de steun betalen voor in aanmerking komende producten, waarvan de lijst in bijlage I is vastgesteld.

2.   In de Franse overzeese departementen mag de melk waaraan chocolade is toegevoegd of die op een andere wijze is gearomatiseerd, gereconstitueerde melk zijn.

3.   De lidstaten mogen toestaan dat aan producten van categorie I maximaal 5 mg fluor per kilogram product wordt toegevoegd.

4.   Steun voor de producten van bijlage I bij deze verordening wordt alleen toegekend als de producten voldoen aan de eisen van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad (3) en Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad (4), met name die inzake de bereiding in een erkend bedrijf en de in bijlage II, sectie I, van Verordening (EG) nr. 853/2004 bedoelde identificatiemerken.

2.

Artikel 4, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   De steunbedragen staan vermeld in bijlage II.”

3.

Artikel 5, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Voor producten van de categorieën II tot en met VI van bijlage I worden de hoeveelheden op basis van de volgende verhoudingen berekend:

a)

categorie II: 100 kg = 300 kg melk;

b)

categorie III: 100 kg = 765 kg melk;

c)

categorie IV: 100 kg = 850 kg melk;

d)

categorie V: 100 kg = 935 kg melk;

e)

categorie VI: 100 kg = 750 kg melk.”

4.

De bijlagen I en II worden vervangen door de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1152/2007 (PB L 258 van 4.10.2007, blz. 3). Verordening (EG) nr. 1255/1999 wordt per 1 juli 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(2)  PB L 311 van 12.12.2000, blz. 37. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 704/2007 (PB L 161 van 22.6.2007, blz. 31).

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.

(4)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55, gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22”.


BIJLAGE

BIJLAGE I

LIJST VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR COMMUNAUTAIRE STEUN KAN WORDEN VERLEEND

Categorie I:

a)

Warmtebehandelde melk.

b)

Warmtebehandelde melk waaraan chocolade is toegevoegd of die op een andere wijze is gearomatiseerd en die ten minste 90 gewichtspercenten melk als bedoeld onder a) bevat.

c)

Yoghurt of piimä/filmjölk of piimä/fil die is bereid uit melk als bedoeld onder a).

Categorie II

Niet-gearomatiseerde (1) verse kaas en smeltkaas kaas met een vetgehalte, berekend op de droge stof, van ten minste 40 gewichtspercenten of meer.

Categorie III

Kaas, andere dan verse kaas en smeltkaas, met een op de droge stof berekend vetgehalte van 45 gewichtspercenten of meer.

Categorie IV

„Grana Padano”-kaas.

Categorie V

„Parmigiano Reggiano”-kaas.

Categorie VI

„Halloumi”-kaas.

BIJLAGE II

Steunbedragen

a)

18,15 EUR/100 kg voor producten van categorie I

b)

54,45 EUR/100 kg voor producten van categorie II

c)

138,85 EUR/100 kg voor producten van categorie III

d)

154,28 EUR/100 kg voor producten van categorie IV

e)

169,70 EUR/100 kg voor producten van categorie V

f)

136,13 EUR/100 kg voor producten van categorie VI


(1)  Voor de doeleinden van deze categorie wordt onder niet-gearomatiseerde kaas die kaas verstaan die uitsluitend verkregen is uit melk, met dien verstande dat stoffen die voor de bereiding ervan noodzakelijk zijn, mogen worden toegevoegd, mits deze stoffen niet worden gebruikt voor de gehele of gedeeltelijke vervanging van een van de bestanddelen van de melk.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/67


VERORDENING (EG) Nr. 1545/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot vaststelling van de aanvullende hoeveelheid ruwe rietsuiker van oorsprong uit de ACS-staten en India voor de voorziening van raffinaderijen in de periode van 1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 29, lid 4, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006 is bepaald dat, om voor een toereikende voorziening van communautaire raffinaderijen te zorgen, in de verkoopseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009 de invoerrechten op een aanvullende hoeveelheid ingevoerde ruwe rietsuiker van oorsprong uit de in bijlage VI bij die verordening genoemde staten moeten worden geschorst.

(2)

Die aanvullende hoeveelheid moet overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EG) nr. 950/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer en de raffinage van suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten (2) worden berekend op basis van een op ramingen berustende communautaire voorzieningsbalans voor ruwe suiker. Voor het verkoopseizoen 2007/2008 geeft de voorzieningsbalans aan dat een aanvullende hoeveelheid ruwe suiker moet worden ingevoerd om de voorzieningsbehoeften van communautaire raffinaderijen te kunnen dekken.

(3)

Om ervoor te zorgen dat raffinaderijen in de Gemeenschap voldoende aanbod van ruwe suiker ter dekking van hun traditionele voorzieningsbehoeften hebben, dient de aanvullende hoeveelheid zo over de betrokken derde landen te worden verdeeld dat een volledige levering ervan is gegarandeerd. Wat India betreft, wordt het passend geacht vast te houden aan een initiële hoeveelheid van 10 000 ton. Voor de resterende voorzieningsbehoefte dient een totale hoeveelheid te worden vastgesteld voor de ACS-staten, die zich er collectief toe hebben verbonden onderling procedures voor de verdeling van de hoeveelheden te zullen toepassen om een adequate voorziening van de betrokken raffinaderijen te garanderen.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de periode van 1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008 bedraagt de in artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006 bedoelde aanvullende hoeveelheid ruwe rietsuiker bestemd om te worden geraffineerd van GN-code 1701 11 10:

a)

70 000 ton, uitgedrukt in witte suiker, van oorsprong uit de in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 318/2006 genoemde staten met uitzondering van India;

b)

10 000 ton, uitgedrukt in witte suiker, van oorsprong uit India.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1260/2007 (PB L 283 van 27.10.2007, blz. 1).

(2)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 371/2007 (PB L 92 van 3.4.2007, blz. 6).


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/68


VERORDENING (EG) Nr. 1546/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op de artikelen 10 en 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1152/2007 van de Raad zijn de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 betreffende de particuliere opslag van boter en room gewijzigd, met name door de afschaffing van de verwijzing naar de nationale kwaliteitsklassen als criterium voor het al of niet in aanmerking komen voor steun voor de particuliere opslag van boter.

(2)

Met het oog op die nieuwe regelingen is het dienstig de criteria voor het in aanmerking komen voor de bij Verordening (EG) nr. 1898/2005 (2) vastgestelde steunregelingen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op één lijn te brengen. Met name referenties naar de nationale kwaliteitsklassen moeten worden geschrapt en zo nodig worden vervangen door de subsidiabiliteitscriteria van Verordening (EG) nr. 1255/1999. De betrokken bepalingen inzake controles moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

(3)

Verordening (EG) nr. 1898/2005 moet derhalve worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1898/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 5, lid 1, onder a), wordt vervangen door:

„a)

boter die rechtstreeks en uitsluitend van gepasteuriseerde room is vervaardigd en die voldoet aan de in artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 bedoelde vereisten;”.

2.

Artikel 45, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Wanneer de toevoeging van verklikstoffen aan de boter of de room, of de bijmenging van de boter of de room in de eindproducten of, in voorkomend geval, in de tussenproducten plaatsvindt in een andere lidstaat dan die van vervaardiging, gaat die boter of room vergezeld van een door de bevoegde instantie van de lidstaat van vervaardiging afgegeven certificaat waarin het volgende wordt vermeld:

a)

voor boter, dat het op zijn grondgebied is vervaardigd in een erkend bedrijf waar wordt gecontroleerd of de boter rechtstreeks en uitsluitend is vervaardigd van room of melk in de zin van artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1255/1999;

b)

voor room, dat het op zijn grondgebied is vervaardigd in een erkend bedrijf waar wordt gecontroleerd of de room rechtstreeks en uitsluitend is bereid van in de Gemeenschap geproduceerde koemelk in de zin van artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1255/1999.

3.   Wanneer de lidstaat van vervaardiging de in artikel 5, lid 1, van deze verordening bedoelde controles inzake de aard en samenstelling van de boter heeft uitgevoerd, bevat het in lid 2 van dit artikel bedoelde certificaat ook de resultaten van die controles en een bevestiging dat het betrokken product boter is in de zin van artikel 6, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1255/1999. In dat geval wordt de verpakking verzegeld met een genummerd etiket dat is afgegeven door de bevoegde instantie van de lidstaat van vervaardiging. Dat nummer wordt op het betrokken certificaat vermeld.”.

3.

Artikel 72, onder b), punt i), wordt vervangen door:

„i)

de in artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 vastgestelde voorwaarden,”.

4.

Artikel 74, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Voor de in artikel 6, lid 3, eerste alinea, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 bedoelde boter wordt het in lid 1 van het onderhavige artikel vastgestelde steunbedrag vermenigvuldigd met de coëfficiënt 0,9756.”.

5.

Artikel 81, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   De boter wordt aan de begunstigde geleverd in verpakkingen waarop duidelijk leesbaar en onuitwisbaar het in artikel 72, onder b), bedoelde identificatiemerk en één of meer van de in bijlage XVI, punt 1, opgenomen vermeldingen zijn aangebracht.”.

6.

Artikel 82 wordt vervangen door:

„Artikel 82

1.   De lidstaten treffen de nodige controlemaatregelen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van dit hoofdstuk in acht worden genomen. Met name worden de handelsdocumenten en de voorraadboekhouding van de leverancier gecontroleerd overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4045/89 (3).

Bovendien wordt gecontroleerd of de boter voor steun in aanmerking komt door willekeurig genomen fysieke monsters te analyseren, om na te gaan of aan artikel 72, onder b), punt i), van deze verordening is voldaan en om de boter te controleren op de afwezigheid van melkvreemd vet.

Over de controles wordt een verslag opgesteld, waarin de datum van de controle, de duur van de controle en de verrichte controlehandelingen worden vermeld.

2.   Wanneer de boter wordt geproduceerd in een andere lidstaat dan waar hij door een begunstigde wordt gekocht, moet voor de betaling van de steun een door de bevoegde instantie van de lidstaat van vervaardiging afgegeven certificaat worden overgelegd.

In dat certificaat wordt bevestigd dat de betrokken boter is vervaardigd in een erkend bedrijf waar wordt gecontroleerd of de boter is vervaardigd van room of melk in de zin van artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1255/1999.

Wanneer de lidstaat van vervaardiging de in artikel 72, onder b), van deze verordening bedoelde controles inzake de aard en samenstelling van de boter heeft uitgevoerd, bevat het in de eerste alinea bedoelde certificaat ook de resultaten van die controles en een bevestiging dat het betrokken product boter is in de zin van artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1255/1999. In dat geval wordt de verpakking verzegeld met een genummerd etiket dat is afgegeven door de bevoegde instantie van de lidstaat van vervaardiging. Dat nummer wordt op het betrokken certificaat vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2008.

De punten 3 tot en met 6 van artikel 1 zijn van toepassing op alle leveringen van boter op basis van de in artikel 75, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde bonnen die geldig zijn voor de maand januari 2008 en volgende.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1152/2007 (PB L 258 van 4.10.2007, blz. 3). Verordening (EG) nr. 1255/1999 wordt per 1 juli 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(2)  PB L 308 van 25.11.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 96/2007 (PB L 25 van 1.2.2007, blz. 6).

(3)  PB L 388 van 30.12.1989, blz. 18.”.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/70


VERORDENING (EG) Nr. 1547/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot instelling van een overgangsperiode voor de verwijdering van de Republiek Kaapverdië uit de lijst van landen die in aanmerking komen voor de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen, zoals opgenomen in Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (1), en met name op artikel 12, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Republiek Kaapverdië (hierna „Kaapverdië” genoemd) is opgenomen in de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen in het kader van het communautair schema van algemene tariefpreferenties.

(2)

Artikel 12, lid 7, van Verordening (EG) nr. 980/2005 bepaalt dat een land van de lijst van landen die in aanmerking komen voor de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen wordt geschrapt wanneer dat land door de Verenigde Naties van de lijst van de minst ontwikkelde landen wordt verwijderd. Hetzelfde artikel voorziet ook in de instelling van een overgangsperiode van ten minste drie jaar om eventuele negatieve gevolgen van het wegvallen van de tariefpreferenties uit hoofde van de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen te ondervangen.

(3)

Kaapverdië is met ingang van 1 januari 2008 door de Verenigde Naties van de lijst van de minst ontwikkelde landen verwijderd (2).

(4)

Daarom moet Kaapverdië tot eind 2010 in aanmerking kunnen blijven komen voor de preferenties uit hoofde van de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité algemene tariefpreferenties,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Republiek Kaapverdië wordt met ingang van 1 januari 2011 geschrapt van de lijst van landen die in aanmerking komen voor de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 980/2005.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 30.6.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 606/2007 van de Commissie (PB L 141 van 2.6.2007, blz. 4).

(2)  Resolutie A/Res/59/210 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 december 2004.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/71


VERORDENING (EG) Nr. 1548/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1973/2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IV bis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (1), en met name op artikel 145, leden d bis) en d quinquies),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 zijn de voorschriften met betrekking tot de gekoppelde steun voor groenten en fruit vastgesteld. De hoofdstukken 10 octies en 10 nonies van titel IV van Verordening (EG) nr. 1782/2003 voorzien in overgangsbetalingen voor groenten en fruit en een overgangsbetaling voor zacht fruit. Daarom moeten uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van die steunbedragen worden vastgesteld.

(2)

Artikel 143 quater van Verordening (EG) nr. 1782/2003 staat nieuwe lidstaten toe communautaire rechtstreekse betalingen aan te vullen. Een aantal rechtstreekse betalingen is volledig of gedeeltelijk in de bedrijfstoeslagregeling opgenomen in alle andere lidstaten dan die nieuwe lidstaten die nog steeds de regeling inzake één enkele areaalbetaling toepassen. In de context van die ontwikkelingen bij de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling hebben, blijkens de ervaring met aanvullende nationale rechtstreekse betalingen, nieuwe lidstaten enige problemen ondervonden bij de toepassing van het bepaalde in artikel 143 quater van die verordening. Derhalve is het, om voor meer duidelijkheid te zorgen, dienstig sommige bepalingen van artikel 143 quater, leden 2 en 7, van die verordening nader te preciseren.

(3)

In afdeling I, punt E, van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië is bepaald dat in Bulgarije en Roemenië als onderdeel van de tijdelijke aanvullende plattelandsontwikkelingsmaatregelen steun kan worden verleend aan landbouwers die in aanmerking komen voor aanvullende nationale rechtstreekse betalingen. In het geval dat een communautaire bijdrage wordt verleend in dergelijke steun, die zelf ook de vorm van aanvullende nationale rechtstreekse betalingen aanneemt, dienen de bij Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie (2) vastgestelde uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003, ervoor te gelden. De bepaling waarbij dat beginsel wordt ingevoerd, moet van toepassing zijn met ingang van de datum waarop Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie zijn toegetreden.

(4)

In artikel 110 duovicies, lid 3, en artikel 110 tervicies, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 is bepaald dat de in die artikelen bedoelde steunbedragen worden verleend op voorwaarde dat een verwerkingscontract is gesloten. Daartoe dient te worden verlangd dat ten aanzien van de betrokken landbouwgrondstoffen een contract wordt gesloten tussen, enerzijds, een erkende eerste verwerker en, anderzijds, een teler of een erkende telersvereniging die hem vertegenwoordigt, of, ook in dit geval ter verkrijging van de overgangsbetalingen voor groenten en fruit en de overgangsbetaling voor zacht fruit, een erkende inzamelaar die de teler vertegenwoordigt.

(5)

Om te garanderen dat de grondstoffen die afkomstig zijn van de oppervlakten waarvoor de overgangsbetalingen voor groenten en fruit en de overgangsbetaling voor zacht fruit worden verleend, uiteindelijk worden verwerkt, dient een regeling voor de erkenning van eerste verwerkers en inzamelaars te worden ingesteld. Overeenkomstig uitvoeringsbepalingen die op nationaal niveau door de bevoegde autoriteiten moeten worden vastgesteld, dienen dergelijke erkende marktdeelnemers aan minimumeisen te voldoen en bij niet-nakoming van hun verplichtingen te worden gestraft.

(6)

Om het totaalbedrag voor de overgangsbetalingen voor groenten en fruit op passende wijze te kunnen beheren dienen de lidstaten vroeg in het jaar een indicatief steunbedrag per hectare en vóór de periode waarin de betalingen worden verricht, het definitieve steunbedrag per hectare vast te stellen.

(7)

Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie (3) moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1973/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Aan artikel 1, lid 1, wordt het volgende punt t) toegevoegd:

„t)

de overgangsbetalingen voor groenten en fruit en de overgangsbetaling voor zacht fruit zoals bedoeld in titel IV, hoofdstukken 10 octies en 10 nonies, van die verordening.”.

2.

In artikel 2 wordt lid 1 vervangen door:

„1.   De in artikel 1, onder a), b), c), e), h), i), j), m), p) en t), bedoelde rechtstreekse betalingen worden slechts toegekend voor de oppervlakten per gewastype waarvoor een aanvraag voor ten minste 0,3 ha is ingediend, waarbij elk beteeld perceel niet kleiner is dan de minimumomvang die de lidstaat binnen de in artikel 14, lid 4, van Verordening (EG) nr. 796/2004 aangegeven grenzen heeft vastgesteld.

In het geval van Malta worden de in artikel 1, onder a), b), c), e), h), i), j), m), p) en t), bedoelde rechtstreekse betalingen slechts toegekend voor de oppervlakten per gewastype waarvoor een aanvraag voor ten minste 0,1 ha is ingediend, waarbij elk beteeld perceel niet kleiner is dan de minimumomvang die de lidstaat binnen de in artikel 14, lid 4, van Verordening (EG) nr. 796/2004 aangegeven grenzen heeft vastgesteld.

In het geval van Griekenland worden de in artikel 1, onder t), bedoelde overgangsbetalingen voor groenten en fruit slechts toegekend voor de oppervlakten per gewastype waarvoor een aanvraag voor ten minste 0,1 ha is ingediend, waarbij elk beteeld perceel niet kleiner is dan de minimumomvang die de lidstaat binnen de in artikel 14, lid 4, van Verordening (EG) nr. 796/2004 aangegeven grenzen heeft vastgesteld.

In het geval van Bulgarije, Letland, Hongarije en Polen wordt de in artikel 1, onder t), bedoelde overgangsbetaling voor zacht fruit slechts toegekend voor de oppervlakten per gewastype waarvoor een aanvraag voor ten minste 0,1 ha is ingediend, waarbij elk beteeld perceel niet kleiner is dan de minimumomvang die de lidstaat binnen de in artikel 14, lid 4, van Verordening (EG) nr. 796/2004 aangegeven grenzen heeft vastgesteld.”.

3.

In artikel 2, lid 2, wordt de eerste alinea vervangen door:

„De in artikel 1, onder a), b), c), h), j) en t), bedoelde rechtstreekse betalingen worden slechts toegekend voor volledig ingezaaide of beplante oppervlakten waarop alle normale teeltwerkzaamheden in overeenstemming met de plaatselijke normen zijn uitgevoerd.”.

4.

Aan artikel 3, lid 1, onder e), wordt het volgende punt v) toegevoegd:

„v)

het totale betaalde steunbedrag in het geval van de in titel IV, hoofdstukken 10 octies en 10 nonies, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde overgangsbetalingen voor groenten en fruit en overgangsbetaling voor zacht fruit.”.

5.

Na artikel 139 wordt het volgende artikel ingevoegd:

„Artikel 139 bis

Subsidiabiliteitsvoorwaarden

1.   Voor de toepassing van artikel 143 quater van Verordening (EG) nr. 1782/2003 wordt onder „overeenkomstige rechtstreekse betaling die dan geldt voor de lidstaten van de Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004” in de zin van lid 2, vierde alinea, van dat artikel verstaan welke rechtstreekse betaling dan ook die in bijlage I bij die verordening is vermeld, die wordt toegekend in het jaar waarin de aanvullende nationale rechtstreekse betalingen worden aangevraagd, en waarvoor soortgelijke subsidiabiliteitsvoorwaarden gelden als voor de betrokken aanvullende nationale rechtstreekse betaling.

2.   Bij de toepassing van artikel 143 quater, lid 7, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 houdt de Commissie met name rekening met de in artikel 143 quater, lid 5, van die verordening bedoelde specifieke totaalbedragen per (sub)sector en met de subsidiabiliteitsvoorwaarden die gelden voor de overeenkomstige rechtstreekse betaling die dan geldt voor de lidstaten van de Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004.”.

6.

In artikel 140 wordt lid 1 vervangen door:

„1.   Verordening (EG) nr. 796/2004 is van toepassing voor de aanvullende nationale rechtstreekse betalingen die overeenkomstig artikel 33 nonies van Verordening (EG) nr. 1257/1999 of, in het geval van Bulgarije en Roemenië, overeenkomstig afdeling I, punt E, van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië worden medegefinancierd.”.

7.

Na hoofdstuk 17 quater wordt het volgende hoofdstuk 17 quinquies ingevoegd:

„HOOFDSTUK 17 quinquies

OVERGANGSBETALINGEN VOOR GROENTEN EN FRUIT EN OVERGANGSBETALING VOOR ZACHT FRUIT

Artikel 171 quinquies

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a)

„aanvrager”: een landbouwer die in de artikelen 110 unvicies en 110 tervicies van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde oppervlakten beteelt om de bij die artikelen ingestelde steunbedragen te verkrijgen;

b)

„steun”: de bij artikel 110 unvicies van Verordening (EG) nr. 1782/2003 ingestelde overgangsbetalingen voor groenten en fruit of de bij artikel 110 tervicies van die verordening ingestelde overgangsbetaling voor zacht fruit;

c)

„eerste verwerker”: een gebruiker van een landbouwgrondstof zoals bedoeld in de artikelen 110 unvicies en 110 tervicies van Verordening (EG) nr. 1782/2003 die de eerste verwerking daarvan uitvoert met het oog op de verkrijging van één of meer van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad (4) genoemde producten;

d)

„inzamelaar”: een persoon die door middel van een contract dat hij sluit met een aanvrager in de zin van punt a), ten minste één van de respectievelijk in artikel 68 ter, lid 2, derde alinea, of artikel 110 tervicies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 genoemde producten koopt voor eigen rekening;

e)

„erkende telersvereniging”: een rechtspersoon of een duidelijk omschreven onderdeel van een rechtspersoon die of dat aan de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1182/2007 van de Raad (5) gestelde eisen voldoet en overeenkomstig artikel 4 van die verordening door de betrokken lidstaat is erkend, alsmede overeenkomstig artikel 7 van die verordening erkende producentengroeperingen.

Artikel 171 quinquies bis

Contract

1.   Onverminderd de toepassing door de lidstaten van de mogelijkheid waarin artikel 110 duovicies, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 voorziet, wordt het in artikel 110 duovicies, lid 3, en artikel 110 tervicies, lid 2, van die verordening bedoelde contract voor verwerking gesloten tussen, enerzijds, een erkende eerste verwerker in de zin van artikel 171 quinquies ter en, anderzijds, een aanvrager of een erkende telersvereniging die deze vertegenwoordigt, of een erkende inzamelaar in de zin van artikel 171 quinquies ter die de aanvrager vertegenwoordigt.

Indien de erkende telersvereniging tevens als erkende eerste verwerker fungeert, kan het contract de vorm van een leveringsverbintenis aannemen.

2.   Het contract of de leveringsverbintenis bevat ten minste de volgende gegevens:

a)

de naam en het adres van de partijen bij het contract of de leveringsverbintenis;

b)

de betrokken soorten en de met elke soort beteelde oppervlakte;

c)

als dat passend is, een verbintenis van de aanvrager om de totale geoogste hoeveelheid of de door de lidstaten vastgestelde minimumhoeveelheden aan de eerste verwerker te leveren.

In het geval dat het contract wordt gesloten tussen een erkende eerste verwerker en een erkende telersvereniging of een erkende inzamelaar die de aanvrager vertegenwoordigt, bevat het contract tevens de naam en het adres van de betrokken aanvragers zoals bedoeld onder a) en voor elke betrokken aanvrager de soorten en de beteelde oppervlakte zoals bedoeld onder b).

Artikel 171 quinquies ter

Erkenning van de eerste verwerkers en de inzamelaars

1.   Voor de toepassing van dit hoofdstuk zetten de lidstaten een regeling voor de erkenning van de op hun grondgebied gevestigde eerste verwerkers en inzamelaars op. Met name stellen zij voorwaarden voor de erkenning vast die ten minste het volgende garanderen:

a)

de erkende eerste verwerkers en inzamelaars beschikken over de administratieve capaciteit om de in artikel 171 quinquies bis bedoelde contracten te beheren;

b)

de erkende eerste verwerkers beschikken over een passende productiecapaciteit.

2.   De lidstaten zetten een procedure voor controles inzake de erkenning op.

De overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2201/96 en Verordening (EG) nr. 2202/96 verleende erkenningen blijven geldig voor de toepassing van dit hoofdstuk.

3.   Wanneer blijkt dat een erkende eerste verwerker of inzamelaar de bij dit hoofdstuk vastgestelde verplichtingen niet nakomt of de op basis van dit hoofdstuk vastgestelde nationale bepalingen niet naleeft, of wanneer een erkende eerste verwerker of inzamelaar de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 796/2004 door de bevoegde autoriteiten te verrichten controles niet aanvaardt of vergemakkelijkt, leggen de lidstaten passende boeten op. De hoogte van de boeten wordt berekend in het licht van de ernst van de overtreding.

4.   Ten minste twee maanden vóór de overeenkomstig artikel 11, lid 2, of artikel 13, lid 13 bis, van Verordening (EG) nr. 796/2004 vastgestelde datum maken de lidstaten een lijst van de erkende eerste verwerkers en inzamelaars openbaar.

Artikel 171 quinquies quater

Steunniveau bij de overgangsbetalingen voor groenten en fruit

1.   Ter uitvoering van artikel 110 duovicies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en vóór 15 maart van het jaar waarvoor de steun wordt aangevraagd, stellen de lidstaten het indicatieve steunbedrag per hectare vast en maken zij dat bedrag openbaar.

2.   Ter uitvoering van artikel 110 duovicies, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 stellen de lidstaten het definitieve steunbedrag per hectare vast op basis van de geconstateerde oppervlakte.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2008. Artikel 1, punt 6, is evenwel van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1276/2007 van de Commissie (PB L 284 van 30.10.2007, blz. 11).

(2)  PB L 141 van 30.4.2004, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 972/2007 (PB L 216 van 21.8.2007, blz. 3).

(3)  PB L 345 van 20.11.2004, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 993/2007 (PB L 222 van 28.8.2007, blz. 10).

(4)  PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29.

(5)  PB L 273 van 17.10.2007, blz. 1.”.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/75


VERORDENING (EG) Nr. 1549/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 616/2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand en andere derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (1), en met name op artikel 6, lid 1,

Gelet op Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de wijziging van concessies voor pluimvee (2), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 616/2007 van de Commissie (3) biedt verwerkers de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden invoercertificaten aan te vragen.

(2)

Gezouten vlees van pluimvee van GN-code 0210 99 39 valt niet onder Verordening (EEG) nr. 2777/75. Derhalve moeten ook marktdeelnemers die traditionele importeurs zijn van dit product, in aanmerking kunnen komen voor het specifieke contingent voor gezouten vlees van pluimvee.

(3)

In Verordening (EG) nr. 616/2007 is met name als voorwaarde gesteld dat de verwerking betrekking moet hebben op basis van vlees van pluimvee van de GN-codes 0207 of 0210 dat moet zijn verwerkt tot onder Verordening (EEG) nr. 2777/75 vallende bereidingen op basis van vlees van pluimvee van GN-code 1602.

(4)

Aangezien Verordening (EEG) nr. 2777/75 geen betrekking heeft op gehomogeniseerde bereidingen van GN-code 1602 10 en bepaalde in dit type van verwerking gespecialiseerde marktdeelnemers belangstelling hebben getoond om gebruik te maken van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende contingenten, moet ook de verwerking tot deze bereidingen in de regeling worden opgenomen, met dien verstande dat het hierbij alleen mag gaan om gehomogeniseerde bereidingen die uitsluitend vlees van pluimvee bevatten.

(5)

De ervaring leert dat de beschikbare hoeveelheden voor de groepen 6 en 8 niet worden gebruikt. Een van de oorzaken voor het niet-opgebruiken van de contingenten is het feit dat de bij de onderhavige verordening vastgestelde minimumhoeveelheid van 100 t waarop de aanvraag van een marktdeelnemer betrekking moet hebben, te groot is, aangezien het vaak om nichemarkten gaat.

(6)

Derhalve moet de minimumhoeveelheid waarop de aanvraag van elke marktdeelnemer betrekking moet hebben, voor deze specifieke groepen worden verlaagd.

(7)

De invoercertificaten worden minstens twee maanden vóór het begin van de deelperiode of de betrokken periode — en derhalve van hun geldigheidsperiode — door de lidstaten aan de marktdeelnemers afgegeven. De tijdsspanne tussen de afgifte van de certificaten en de mogelijkheid om met deze certificaten in te voeren, is bijzonder lang.

(8)

Om te vermijden dat bepaalde invoercertificaten vóór het begin van hun geldigheidsperiode worden gebruikt, moet het begin van de geldigheidsperiode op de invoercertificaten worden vermeld.

(9)

Verordening (EG) nr. 616/2007 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(10)

De in de onderhavige verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 616/2007 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 4, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 moet een aanvrager van een invoercertificaat bij de indiening van zijn eerste aanvraag voor een bepaalde contingentperiode bewijzen dat hij ten minste 50 t producten van Verordening (EEG) nr. 2777/75 of gezouten vlees van pluimvee van GN-code 0210 99 39 heeft in- of uitgevoerd gedurende elk van beide in genoemd artikel 5 bedoelde perioden.”.

2.

Artikel 4, lid 2, eerste alinea, wordt vervangen door:

„2.   In afwijking van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 en lid 1 van het onderhavige artikel kan de aanvrager van een invoercertificaat op het moment van de indiening van zijn eerste aanvraag die betrekking heeft op een bepaalde contingentperiode, ook het bewijs leveren dat hij in elk van de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde perioden ten minste 1 000 t vlees van pluimvee van de GN-codes 0207 of 0210 heeft verwerkt tot onder Verordening (EEG) nr. 2777/75 vallende bereidingen op basis van vlees van pluimvee van GN-code 1602 of tot gehomogeniseerde bereidingen van GN-code 1602 10 00 die alleen vlees van pluimvee bevatten.”.

3.

Artikel 4, lid 5, tweede alinea, wordt vervangen door:

„Voor de groepen 3, 6 en 8 bedraagt de minimumhoeveelheid waarop de certificaataanvraag betrekking moet hebben, evenwel 10 t.”.

4.

Bijlage II, deel B, wordt vervangen door de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).

(2)  PB L 138 van 30.5.2007, blz. 10.

(3)  PB L 142 van 5.6.2007, blz. 3.


BIJLAGE

„B.

In artikel 4, lid 7, tweede alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007

В действие от …

Spaans

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007

Válida desde el …

Tsjechisch

:

Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007

Platné ode dne

Deens

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007

Gyldig fra den …

Duits

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007

Gültig ab dem

Ests

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007

Kehtib alates

Grieks

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007

Ισχύει από …

Engels

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007

valid from …

Frans

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007

Valable à partir du

Italiaans

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007

Valido a decorrere dal

Lets

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007

Piemērojams no

Litouws

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007

Galioja nuo

Hongaars

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés

Érvényesség kezdete

Maltees

:

Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007

Valida mid-data

Nederlands

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007

Geldig vanaf

Pools

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007

Ważne od dnia […] r.

Portugees

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007

Válida a partir de

Roemeens

:

reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007

Valabil de la

Slowaaks

:

Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007

Platné od ...

Sloveens

:

Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007

Velja od

Fins

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus

Voimassa alkaen

Zweeds

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007

Giltig fr.o.m. …”


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/79


VERORDENING (EG) Nr. 1550/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 796/2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (1), en met name op artikel 145, onder c), d bis), l), m), n) en p),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft in haar verslag aan de Raad over de toepassing van het stelsel van randvoorwaarden (2) gewezen op een aantal mogelijke verbeteringen om de regels voor die toepassing doelmatiger te maken en te vereenvoudigen. Om die verbeteringen van kracht te laten worden moet Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie (3) in verscheidene opzichten worden gewijzigd.

(2)

In artikel 143 ter ter van Verordening (EG) nr. 1782/2003 is bepaald dat de lidstaten die de bij artikel 143 ter van die verordening ingestelde regeling inzake één enkele areaalbetaling toepassen, kunnen besluiten een afzonderlijke betaling voor groenten en fruit te verlenen. Die betaling houdt door haar aard geen verband met landbouwgrond, om welke reden de in Verordening (EG) nr. 796/2004 opgenomen bepalingen betreffende de verzamelaanvraag er niet voor gelden. Daarom dient de definitie van de oppervlaktegebonden steunregelingen dienovereenkomstig te worden gewijzigd en dient te worden voorzien in een passende aanvraagprocedure.

(3)

De bepalingen betreffende de bij hoofdstuk 10 sexies van titel IV van Verordening (EG) nr. 1782/2003 ingestelde suikerbetaling zijn achterhaald en moeten worden geschrapt.

(4)

Voor Bulgarije en Roemenië moet worden bepaald wat het referentiejaar is voor de vaststelling van het op het niveau van de lidstaat te handhaven aandeel blijvend grasland. Tevens dient te worden bepaald op welke datum de informatie over dat aandeel uiterlijk aan de Commissie moet worden verstrekt.

(5)

In verband met de invoering van de bij hoofdstuk 10 octies van Verordening (EG) nr. 1782/2003 ingestelde overgangsbetalingen voor groenten en fruit en van de bij hoofdstuk 10 nonies van die verordening ingestelde overgangsbetaling voor zacht fruit moet Verordening (EG) nr. 796/2004 worden gewijzigd wat de aanvraagprocedure betreft.

(6)

Na de invoering van de bedrijfstoeslagregeling en de ontkoppeling van areaalbetalingen hoeven de controles ter plaatse voor de desbetreffende betalingen niet langer in alle gevallen onaangekondigd plaats te vinden. Ook dient te worden verduidelijkt in welke gevallen de controles ter plaatse op de naleving van de randvoorwaarden niet mogen worden aangekondigd, vooral om te voorkomen dat een niet-naleving of een onregelmatigheid verborgen wordt gehouden.

(7)

De ervaring leert dat meer flexibiliteit nodig is ten aanzien van de vraag wanneer het minimumpercentage controles ter plaatse op de naleving van de randvoorwaarden is bereikt. De lidstaat moet het minimumpercentage niet alleen op het niveau van de bevoegde controleautoriteit kunnen realiseren, maar ook op het niveau van het betaalorgaan of op het niveau van een besluit of een norm of van een groep besluiten of normen. Bovendien moet, wanneer wegens de constatering van een groot aantal niet-nalevingen een steekproef moet worden getrokken die het minimale controlepercentage te boven gaat, die uitbreiding van de steekproef worden toegespitst op de betrokken besluiten of normen en niet op het hele werkterrein in het kader van de randvoorwaarden. Daarom moeten de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 796/2004 dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Voorts leert de ervaring dat de selectie van de steekproef voor de controles ter plaatse kan worden verbeterd door te bepalen dat die selectie behalve op het niveau van de bevoegde controleautoriteit ook op het niveau van het betaalorgaan of per besluit en norm kan plaatsvinden.

(9)

Het feit dat voor de controle op de naleving van de randvoorwaarden verschillende controlepercentages bestaan die zijn voorgeschreven bij specifieke regelgeving, maakt het voor de lidstaten moeilijker om de controles te organiseren. Daarom dient een uniform controlepercentage voor de controles ter plaatse op de naleving van de randvoorwaarden te worden ingevoerd. Niettemin dient elk geval van niet-naleving dat bij controles ter plaatse op grond van de sectorale regelgeving wordt ontdekt, in het kader van de randvoorwaarden te worden gemeld en aan vervolgactie te worden onderworpen.

(10)

De steekproeftrekking voor de controles ter plaatse op de naleving van de randvoorwaarden kan worden verbeterd door het mogelijk te maken dat bij de risicoanalyse rekening wordt gehouden met de deelneming door landbouwers aan het in de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde bedrijfsadviseringssysteem en ook met de deelneming door landbouwers aan relevante certificeringssystemen. Wanneer rekening wordt gehouden met de deelneming aan die systemen, dient echter te worden aangetoond dat de landbouwers die eraan deelnemen, minder risico opleveren dan de landbouwers die er niet aan deelnemen.

(11)

Om te zorgen voor een element van representativiteit in de steekproef die moet worden geselecteerd voor de controles ter plaatse op de naleving van de randvoorwaarden, dient een bepaald deel van die steekproef op aselecte wijze te worden gekozen. Als het aantal controles ter plaatse op de naleving van de randvoorwaarden wordt verhoogd, moeten ook meer op aselecte wijze gekozen landbouwers aan die controles kunnen worden onderworpen.

(12)

Opdat zo vroeg mogelijk in het jaar, en nog voordat alle informatie over de aanvraagformulieren beschikbaar is, met de controles ter plaatse op de naleving van de randvoorwaarden kan worden begonnen, dient het mogelijk te zijn een gedeeltelijke selectie van de steekproef voor controles uit te voeren op basis van de informatie die reeds beschikbaar is.

(13)

De controles ter plaatse op de naleving van de randvoorwaarden zouden doorgaans verscheidene bezoeken aan hetzelfde landbouwbedrijf vergen. Om de last te verminderen die de controles niet alleen voor de landbouwers maar ook voor de overheidsdiensten betekenen, dient het mogelijk te worden gemaakt de controles tot één controlebezoek te beperken. Het tijdstip van dat bezoek moet worden verduidelijkt. De lidstaten dienen er echter voor te zorgen dat voor de eisen en normen waarvoor nog controles nodig zijn, binnen hetzelfde kalenderjaar representatieve en doeltreffende controles worden uitgevoerd.

(14)

Wat de controles op de naleving van de subsidiabiliteitscriteria betreft, is de mogelijkheid om de feitelijke inspecties tot een steekproef uit de te controleren oppervlakte te beperken doelmatig gebleken. Daarom is het dienstig die mogelijkheid waar van toepassing ook te bieden voor de controles ter plaatse op de naleving van de randvoorwaarden. In het geval dat de controle van de steekproef niet-nalevingen aan het licht brengt, dient de feitelijk te inspecteren steekproef evenwel te worden uitgebreid. Het beginsel van een steekproefsgewijze controle dient ook van toepassing te zijn in die gevallen waarin de voor het besluit of de norm geldende regelgeving in een dergelijke controle voorziet.

(15)

Om de controles ter plaatse te vereenvoudigen en een beter gebruik te maken van de bestaande controlecapaciteit dient te worden bepaald dat controles ter plaatse op het niveau van de landbouwbedrijven kunnen worden vervangen door administratieve controles of controles op het niveau van ondernemingen mits die controles ten minste even doeltreffend zijn.

(16)

Voorts dient het voor de lidstaten mogelijk te zijn om bij de uitvoering van controles ter plaatse gebruik te maken van objectieve indicatoren die specifiek zijn voor bepaalde eisen of normen. Die indicatoren dienen evenwel rechtstreeks verband te houden met de eisen of normen die zij vertegenwoordigen, en betrekking te hebben op alle te controleren elementen.

(17)

In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 796/2004 is bepaald dat een eventuele korting wegens een geconstateerde niet-naleving moet worden toegepast voor het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend. Logischerwijs moet de controle ter plaatse worden verricht in het jaar waarin de aanvraag is ingediend. Dit dient in Verordening (EG) nr. 796/2004 te worden verduidelijkt.

(18)

De landbouwers moeten in kennis worden gesteld van alle niet-nalevingen die eventueel bij een controle ter plaatse worden geconstateerd. Een bepaalde termijn dient te worden vastgesteld waarbinnen de landbouwers die informatie moeten ontvangen. Overschrijding van die termijn dient de betrokken landbouwers echter niet te vrijwaren van de gevolgen die anders aan de geconstateerde niet-naleving zouden zijn verbonden.

(19)

In de huidige bepalingen betreffende de kortingen die moeten worden toegepast in geval van herhaalde niet-nalevingen, wordt geen rekening gehouden met een eventuele verbetering of verslechtering bij de herhaalde niet-naleving. Om te bevorderen dat de situatie beter en zeker niet slechter wordt, dient met dergelijke veranderingen rekening te worden gehouden bij de vaststelling van het percentage dat voor de eerste herhaling met de factor drie moet worden vermenigvuldigd.

(20)

In verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de toekenning van rechtstreekse betalingen moeten de in artikel 71 bis van Verordening (EG) nr. 796/2004 opgenomen verwijzingen naar de begrotingsmaxima worden geactualiseerd.

(21)

In bepaalde gevallen hebben ten onrechte toegewezen toeslagrechten betrekking op zeer kleine bedragen en is voor de intrekking van die toeslagrechten een aanzienlijke administratieve inspanning nodig. Ter vereenvoudiging en ter wille van het evenwicht tussen de administratieve inspanning en het in te trekken bedrag is de invoering gerechtvaardigd van een minimumbedrag waaronder van intrekking kan worden afgezien.

(22)

De bij deze verordening vastgestelde wijzigingen hebben betrekking op de steunaanvragen betreffende de jaren of premieperioden die ingaan op of na 1 januari 2008. Daarom dient deze verordening van toepassing te zijn met ingang van 1 januari 2008.

(23)

Verordening (EG) nr. 796/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(24)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 796/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 12 wordt vervangen door:

„12.

„oppervlaktegebonden steunregelingen”: de bedrijfstoeslagregeling, de in artikel 68 bis, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde betaling voor hop aan erkende producentengroeperingen en alle in de titels IV en IV bis van Verordening (EG) nr. 1782/2003 vastgestelde steunregelingen met uitzondering van de in de hoofdstukken 7, 10 septies, 11 en 12 van die titel IV vastgestelde steunregelingen, van de bij artikel 143 ter bis van die verordening vastgestelde regeling inzake een afzonderlijke suikerbetaling en van de bij artikel 143 ter ter van die verordening vastgestelde regeling inzake een afzonderlijke betaling voor groenten en fruit;”;

b)

punt 32 wordt vervangen door:

„32.

„besluit”: elk van de afzonderlijke richtlijnen en verordeningen die zijn vermeld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1782/2003; de in de punten 7 en 8 van bijlage III bij die verordening genoemde richtlijn en verordeningen vormen echter samen één enkel besluit;”.

2.

Aan artikel 3 wordt het volgende lid toegevoegd:

„7.   Voor Bulgarije en Roemenië wordt het referentieaandeel als volgt vastgesteld:

a)

het blijvend grasland is het in 2007 door de landbouwers overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de onderhavige verordening aangegeven blijvend grasland;

b)

de totale oppervlakte landbouwgrond is de in 2007 door de landbouwers aangegeven totale oppervlakte landbouwgrond.”.

3.

In artikel 13 wordt het volgende lid ingevoegd vóór lid 14:

„13 bis.   In het geval van een aanvraag om de overgangsbetalingen voor groenten en fruit als bedoeld in hoofdstuk 10 octies van titel IV van Verordening (EG) nr. 1782/2003 of een aanvraag om de overgangsbetaling voor zacht fruit als bedoeld in hoofdstuk 10 nonies van die titel bevat de verzamelaanvraag een kopie van het verwerkingscontract of de leveringsverbintenis als bedoeld in artikel 171 quinquies bis van Verordening (EG) nr. 1973/2004.

De lidstaten kunnen bepalen dat de in de eerste alinea bedoelde informatie mag worden ingediend uiterlijk op een latere datum, die niet later mag zijn dan 1 december van het jaar van de aanvraag.”.

4.

In titel II van deel II wordt het opschrift van hoofdstuk III bis vervangen door:

 

„STEUN VOOR TELERS VAN SUIKERBIETEN EN SUIKERRIET, AFZONDERLIJKE SUIKERBETALING EN AFZONDERLIJKE BETALING VOOR GROENTEN EN FRUIT”.

5.

Artikel 17 bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

het opschrift wordt vervangen door:

„Voorwaarden met betrekking tot de aanvragen om de steun voor telers van suikerbieten en suikerriet, de afzonderlijke suikerbetaling en de afzonderlijke betaling voor groenten en fruit”;

b)

in lid 1 wordt het inleidende zinsdeel vervangen door:

„De landbouwers die de in titel IV, hoofdstuk 10 septies, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde steun voor telers van suikerbieten en suikerriet aanvragen, de landbouwers die de in artikel 143 ter bis van die verordening bedoelde afzonderlijke suikerbetaling aanvragen, en de landbouwers die de in artikel 143 ter ter van die verordening bedoelde afzonderlijke betaling voor groenten en fruit aanvragen, dienen een steunaanvraag in die alle gegevens bevat die nodig zijn om te bepalen of aanspraak op de steun kan worden gemaakt, en met name:”;

c)

lid 2 wordt vervangen door:

„2.   De aanvraag om de steun voor telers van suikerbieten en suikerriet, de afzonderlijke suikerbetaling of de afzonderlijke betaling voor groenten en fruit wordt ingediend uiterlijk op een door de lidstaten te bepalen datum die niet later mag zijn dan 15 mei en, in het geval van Estland, Letland en Litouwen, niet later dan 15 juni.”.

6.

Aan hoofdstuk I van titel III van deel II wordt het volgende artikel 23 bis toegevoegd:

„Artikel 23 bis

1.   Mits het doel van de controle niet in gevaar komt, mogen de controles ter plaatse worden aangekondigd. De periode tussen aankondiging en controle wordt strikt beperkt tot het noodzakelijke minimum en bedraagt niet meer dan 14 dagen.

Voor controles ter plaatse met betrekking tot steunaanvragen voor dieren bedraagt de in de eerste alinea bedoelde periode tussen aankondiging en controle evenwel, behalve in deugdelijk gemotiveerde gevallen, niet meer dan 48 uur. Voorts gelden in het geval dat de regelgeving inzake de besluiten en normen die relevant zijn voor de randvoorwaarden, voorschrijft dat de controles ter plaatse onaangekondigd worden uitgevoerd, die voorschriften ook in het geval van de controles ter plaatse op de naleving van de randvoorwaarden.

2.   Waar dat dienstig is, worden de controles ter plaatse in het kader van deze verordening tegelijk met andere in communautaire regelingen voorgeschreven controles verricht.”.

7.

Artikel 25 wordt geschrapt.

8.

De artikelen 44 en 45 worden vervangen door:

„Artikel 44

Minimaal controlepercentage

1.   De bevoegde controleautoriteit voert voor de eisen en normen waarvoor zij verantwoordelijk is, controles uit bij ten minste 1 % van alle landbouwers die steunaanvragen in het kader van de regelingen inzake rechtstreekse betalingen in de zin van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 hebben ingediend en onder haar ressorteren.

Het in de eerste alinea bedoelde minimale controlepercentage mag worden bereikt op het niveau van elke bevoegde controleautoriteit of op het niveau van elk besluit, elke norm of elke groep besluiten of normen. In de gevallen waarin de controles niet overeenkomstig artikel 42 door de betaalorganen worden uitgevoerd, mag dat minimale controlepercentage evenwel worden bereikt op het niveau van elk betaalorgaan.

Indien bij de in het kader van de besluiten en normen geldende regelgeving reeds een minimaal controlepercentage is vastgesteld, wordt in de betrokken gevallen dat percentage toegepast in plaats van het in de eerste alinea vermelde minimumpercentage. Als andere mogelijkheid kunnen de lidstaten besluiten dat welke gevallen van niet-naleving dan ook die worden ontdekt bij welke controles ter plaatse dan ook op grond van de voor de besluiten en normen geldende regelgeving die worden verricht buiten de in de eerste alinea bedoelde steekproef, worden gemeld aan de bevoegde controleautoriteit die verantwoordelijk is voor het betrokken besluit of de betrokken norm, en worden onderworpen aan een vervolgactie door die autoriteit. Het bepaalde in deze titel is van toepassing.

2.   Indien de controles ter plaatse een belangrijke mate van niet-naleving van een bepaald besluit of een bepaalde norm aan het licht brengen, wordt het aantal in de volgende controleperiode voor dat besluit of die norm te verrichten controles ter plaatse verhoogd.

Artikel 45

Selectie van de steekproef voor controles

1.   Onverminderd de controles die worden uitgevoerd naar aanleiding van niet-nalevingen die op enige andere wijze onder de aandacht van de bevoegde controleautoriteit worden gebracht, wordt de selectie van elk van de steekproeven met overeenkomstig artikel 44 te controleren landbouwbedrijven naargelang van het geval gebaseerd op een risicoanalyse overeenkomstig de geldende regelgeving of op een aan de eisen of normen aangepaste risicoanalyse. Die risicoanalyse mag worden verricht op het niveau van de individuele landbouwbedrijven of op het niveau van categorieën landbouwbedrijven of geografische gebieden of, in het in lid 3, tweede alinea, onder b), van het onderhavige artikel bedoelde geval, op het niveau van ondernemingen.

Bij de risicoanalyse mag rekening worden gehouden met één van of allebei de volgende omstandigheden:

a)

de deelneming door de landbouwer aan het in de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde bedrijfsadviseringssysteem;

b)

de deelneming door de landbouwer aan een certificeringssysteem indien het betrokken systeem relevant is voor de betrokken eisen en normen.

1 bis.   Om voor het element van representativiteit te zorgen kiezen de lidstaten op aselecte wijze tussen 20 % en 25 % van het in artikel 44, lid 1, eerste alinea, bedoelde minimumaantal landbouwers bij wie een controle ter plaatse moet worden verricht.

Indien het aantal ter plaatse te controleren landbouwers evenwel groter is dan het in artikel 44, lid 1, eerste alinea, bedoelde minimumaantal landbouwers bij wie een controle ter plaatse moet worden verricht, mag de extra steekproef voor ten hoogste 25 % uit op aselecte wijze gekozen landbouwers bestaan.

1 ter.   Waar dat passend is, mag vóór het einde van de betrokken aanvraagperiode op basis van de beschikbare informatie een gedeeltelijke selectie van de steekproef voor controles worden uitgevoerd. De voorlopige steekproef wordt aangevuld wanneer alle relevante aanvragen beschikbaar zijn.

2.   De steekproeven met overeenkomstig artikel 44 te controleren landbouwers worden geselecteerd uit de steekproeven met landbouwers die reeds overeenkomstig de artikelen 26 en 27 waren geselecteerd en voor wie de desbetreffende eisen of normen gelden.

3.   In afwijking van lid 2 kunnen de steekproeven met overeenkomstig artikel 44 te controleren landbouwers worden geselecteerd uit de populatie van de landbouwers die steunaanvragen in het kader van de regelingen voor de toekenning van rechtstreekse betalingen in de zin van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 hebben ingediend en verplicht zijn de desbetreffende eisen of normen na te leven.

In dat geval:

a)

mogen, indien op basis van de op het niveau van de landbouwbedrijven verrichte risicoanalyse wordt geconcludeerd dat niet-ontvangers van rechtstreekse steun een groter risico opleveren dan de landbouwers die steun hebben aangevraagd, landbouwers uit deze laatste groep worden vervangen door niet-ontvangers; in dat geval bereikt het totale aantal gecontroleerde landbouwers niettemin het in artikel 44, lid 1, bepaalde controlepercentage; dergelijke vervangingen moeten naar behoren worden gemotiveerd en gedocumenteerd;

b)

mag, indien dat doeltreffender is, de risicoanalyse worden verricht op het niveau van ondernemingen, in het bijzonder slachthuizen, handelaren of leveranciers, veeleer dan op het niveau van de landbouwbedrijven; in dat geval mogen de aldus gecontroleerde landbouwers worden meegerekend bij de bepaling of het in artikel 44, lid 1, bepaalde controlepercentage is bereikt.

4.   Besloten kan worden met een combinatie van de in de leden 2 en 3 bepaalde procedures te werken in het geval dat een dergelijke combinatie het controlesysteem doeltreffender maakt.”.

9.

Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan lid 1 worden de volgende alinea’s toegevoegd:

„In afwijking van de eerste alinea geldt dat, indien het minimale controlepercentage overeenkomstig artikel 44, lid 1, tweede alinea, wordt bereikt op het niveau van elk besluit, elke norm of elke groep besluiten of normen, de geselecteerde landbouwers worden gecontroleerd ten aanzien van hun naleving van het betrokken besluit, de betrokken norm of de betrokken groep besluiten of normen.

In het algemeen wordt elke voor een controle ter plaatse geselecteerde landbouwer gecontroleerd op een tijdstip waarop de naleving van het merendeel van de eisen en normen waarvoor hij is geselecteerd, kan worden gecontroleerd. De lidstaten zien er evenwel op toe dat gedurende het jaar een passende mate van controle voor alle eisen en normen wordt gerealiseerd.”;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd na lid 1:

„1 bis.   De controles ter plaatse hebben, voor zover van toepassing, betrekking op alle landbouwgrond van het bedrijf. De feitelijke veldinspectie als onderdeel van een controle ter plaatse mag evenwel worden beperkt tot een steekproef die ten minste de helft omvat van de percelen landbouwgrond op het bedrijf waarvoor de eis of norm geldt, mits die steekproef ten aanzien van de eisen en normen een controleniveau garandeert dat betrouwbare en representatieve resultaten oplevert. Indien deze steekproefsgewijze controle niet-nalevingen aan het licht brengt, wordt de steekproef van percelen landbouwgrond die feitelijk worden geïnspecteerd, uitgebreid.

Voorts kan, indien dat in de regelgeving betreffende het besluit of de normen zo is bepaald, de feitelijke inspectie inzake de naleving van de eisen en normen als onderdeel van een controle ter plaatse worden beperkt tot een representatieve steekproef uit de te controleren objecten. De lidstaten zorgen er echter voor dat de controles worden uitgevoerd voor alle eisen en normen waarvan de naleving op het tijdstip van het bezoek kan worden gecontroleerd.”;

c)

de volgende leden worden toegevoegd:

„3.   Mits de lidstaat garandeert dat de doeltreffendheid van de controles ten minste gelijk is aan die welke wordt gerealiseerd in het geval dat de controles worden uitgevoerd door middel van controles ter plaatse, mogen controles op het niveau van de landbouwbedrijven worden vervangen door administratieve controles of door controles op het niveau van ondernemingen zoals bedoeld in artikel 45, lid 3, tweede alinea, onder b).

4.   Bij de uitvoering van de controles ter plaatse mogen de lidstaten gebruikmaken van objectieve controle-indicatoren die specifiek zijn voor bepaalde eisen en normen, mits zij garanderen dat de doeltreffendheid van de controle inzake de betrokken eisen en normen ten minste gelijk is aan die van de controles ter plaatse die worden uitgevoerd zonder indicatoren te gebruiken.

De indicatoren houden rechtstreeks verband met de eisen of normen die zij vertegenwoordigen, en hebben betrekking op alle elementen die bij een controle inzake die eisen of normen moeten worden gecontroleerd.

5.   De controles ter plaatse die betrekking hebben op de in artikel 44, lid 1, bedoelde steekproef, worden uitgevoerd binnen hetzelfde kalenderjaar als dat waarin de steunaanvragen zijn ingediend.”.

10.

In artikel 48 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   De landbouwer wordt van elke geconstateerde niet-naleving in kennis gesteld binnen drie maanden na de datum van de controle ter plaatse.”.

11.

In artikel 66, lid 4, wordt de eerste alinea vervangen door:

„4.   Onverminderd de gevallen van opzettelijke niet-naleving als bedoeld in artikel 67 wordt, indien herhaalde niet-nalevingen zijn geconstateerd, bij de eerste herhaling een percentage dat overeenkomstig lid 1 is vastgesteld voor de herhaalde niet-naleving, vermenigvuldigd met de factor drie. Mocht dat percentage overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, dan bepaalt het betaalorgaan hiertoe het percentage dat zou zijn toegepast ten aanzien van de herhaalde niet-naleving van de betrokken eis of norm.”.

12.

In artikel 71 bis, lid 2, onder d), wordt de eerste alinea vervangen door:

„Wat de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 vermelde steunregelingen betreft waarvoor overeenkomstig artikel 64, lid 2, artikel 70, lid 2, artikel 71, lid 2, artikel 110 septdecies, lid 1, artikel 143 ter, lid 7, artikel 143 ter bis, lid 2, en artikel 143 ter quater van die verordening een begrotingsmaximum is vastgesteld, telt de lidstaat de uit de toepassing van de punten a), b) en c), van het onderhavige lid voortvloeiende bedragen bij elkaar op.”.

13.

In artikel 73 bis wordt het volgende lid ingevoegd na lid 2 bis:

„2   ter. De lidstaten kunnen besluiten ten onrechte toegewezen toeslagrechten niet in te trekken indien het totale bedrag dat ten onrechte aan de landbouwer is toegewezen, niet meer dan 50 EUR bedraagt. Bovendien kunnen de lidstaten besluiten om in de gevallen waarin de in lid 2 bis bedoelde totale waarde niet meer dan 50 EUR bedraagt, de herberekening niet uit te voeren.”.

14.

Aan artikel 76, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Bulgarije en Roemenië doen de Commissie echter uiterlijk op 31 maart 2008 een mededeling toekomen over dat aandeel blijvend grasland in het referentiejaar 2007 als bedoeld in artikel 3, lid 7.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing voor de steunaanvragen betreffende de jaren of premieperioden die ingaan op of na 1 januari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1276/2007 van de Commissie (PB L 284 van 30.10.2007, blz. 11).

(2)  COM(2007) 147 def. van 29.3.2007.

(3)  PB L 141 van 30.4.2004, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 972/2007 (PB L 216 van 21.8.2007, blz. 3).


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/85


VERORDENING (EG) Nr. 1551/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 33, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 32 van Verordening (EG) nr. 318/2006 is bepaald dat het verschil tussen de prijzen voor de in artikel 1, lid 1, onder b), van die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en op de interne markt mag worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2)

Gezien de huidige situatie op de suikermarkt moeten derhalve uitvoerrestituties worden vastgesteld overeenkomstig de voorschriften en bepaalde criteria van de artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr. 318/2006.

(3)

In artikel 33, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 318/2006 is bepaald dat de restitutie naar gelang van de bestemming kan variëren indien dat gezien de situatie op de wereldmarkt of de specifieke vereisten van bepaalde markten noodzakelijk is.

(4)

Alleen voor producten die tot het vrije verkeer in de Gemeenschap zijn toegelaten en voldoen aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 318/2006, mogen restituties worden verleend.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 318/2006 bedoelde restituties worden verleend voor de producten en met toepassing van de bedragen die zijn vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1260/2007 van de Commissie (PB L 283 van 27.10.2007, blz. 1). Verordening (EG) nr. 318/2006 wordt per 1 oktober 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).


BIJLAGE

Met ingang van 21 december 2007 geldende restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

GN-code

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,3081

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,3081

NB: De bestemmingen zijn als volgt vastgesteld:

S00

alle bestemmingen met uitzondering van de volgende:

a)

derde landen: Andorra, Liechtenstein, de Heilige Stoel (Staat Vaticaanstad), Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië (), Montenegro, Albanië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

b)

gebieden van lidstaten van de EU die niet tot het douanegebied van de Gemeenschap behoren: de Faeröer, Groenland, Helgoland, Ceuta, Melilla, de gemeenten Livigno en Campione d'Italia en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent;

c)

Europese grondgebieden waarvan de buitenlandse betrekkingen door een lidstaat worden behartigd en die niet tot het douanegebied van de Gemeenschap behoren: Gibraltar.


(1)  Met inbegrip van Kosovo, onder bescherming van de Verenigde Naties, overeenkomstig Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van 10 juni 1999.

(2)  Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 %. Indien het rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van 92 %, wordt het bedrag van de toe te passen restitutie voor elke betrokken uitvoertransactie vermenigvuldigd met een omrekeningsfactor die wordt verkregen door het overeenkomstig bijlage I, punt III, punt 3, van Verordening (EG) nr. 318/2006 berekende rendement van de geëxporteerde ruwe suiker te delen door 92.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/87


VERORDENING (EG) Nr. 1552/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 33, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 32 van Verordening (EG) nr. 318/2006 is bepaald dat het verschil tussen de prijzen voor de in artikel 1, lid 1, onder c), d) en g), van die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en op de interne markt mag worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2)

Gezien de huidige situatie op de suikermarkt moeten derhalve uitvoerrestituties worden vastgesteld overeenkomstig de regels en bepaalde criteria van de artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr. 318/2006.

(3)

In artikel 33, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 318/2006 is bepaald dat de restitutie naar gelang van de bestemming kan variëren indien dat gezien de situatie op de wereldmarkt of de specifieke vereisten van bepaalde markten noodzakelijk is.

(4)

Er mogen alleen restituties worden verleend voor producten die tot het vrije verkeer in de Gemeenschap zijn toegelaten en voldoen aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 wat de handel met derde landen in de suikersector betreft (2).

(5)

Om het verschil in concurrentievermogen tussen de communautaire uitvoer en die uit derde landen te overbruggen, kunnen uitvoerrestituties worden vastgesteld. De communautaire uitvoer naar bepaalde nabije bestemmingen en derde landen die voor communautaire producten een preferentiële behandeling toekennen, bevindt zich momenteel in een bijzonder gunstige concurrentiepositie. Restituties voor uitvoer naar deze bestemmingen moeten derhalve worden afgeschaft.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 318/2006 bedoelde uitvoerrestituties worden toegekend voor de producten en met toepassing van de bedragen die zijn vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening, op voorwaarde dat aan het bepaalde in lid 2 van het onderhavige artikel wordt voldaan.

2.   Alleen producten die voldoen aan de desbetreffende vereisten van de artikelen 3 en 4 van Verordening (EG) nr. 951/2006 komen in aanmerking voor de in lid 1 van de onderhavige verordening bedoelde restituties.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1260/2007 van de Commissie (PB L 283 van 27.10.2007, blz. 1). Verordening (EEG) nr. 318/2006 wordt per 1 oktober 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(2)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2031/2006 (PB L 414 van 30.12.2006, blz. 43).


BIJLAGE

Met ingang van 21 december 2007 geldende restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in onveranderde vorm (2)

GN-code

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg droge stof

30,81

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

30,81

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,3081

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

30,81

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,3081

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,3081

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,3081 (3)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

30,81

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,3081

NB: De bestemmingen zijn als volgt vastgesteld:

S00

alle bestemmingen met uitzondering van de volgende:

a)

derde landen: Andorra, Liechtenstein, de Heilige Stoel (Staat Vaticaanstad), Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië (), Montenegro, Albanië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

b)

gebieden van lidstaten van de EU die niet tot het douanegebied van de Gemeenschap behoren: de Faeröer, Groenland, Helgoland, Ceuta, Melilla, de gemeenten Livigno en Campione d'Italia en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent;

c)

Europese grondgebieden waarvan de buitenlandse betrekkingen door een lidstaat worden behartigd en die niet tot het douanegebied van de Gemeenschap behoren: Gibraltar.


(1)  Met inbegrip van Kosovo, onder bescherming van de Verenigde Naties, overeenkomstig Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van 10 juni 1999.

(2)  De in deze bijlage vastgestelde restituties zijn niet van toepassing met ingang van 1 februari 2005 overeenkomstig Besluit 2005/45/EG van de Raad van 22 december 2004 betreffende het sluiten en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft (PB L 23 van 26.1.2005, blz. 17).

(3)  Het basisbedrag is niet van toepassing op het in de bijlage, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 3513/92 van de Commissie (PB L 355 van 5.12.1992, blz. 12) bedoelde product.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/89


VERORDENING (EG) Nr. 1553/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 900/2007 bedoelde permanente inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 33, lid 2, tweede alinea en derde alinea, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Verordening (EG) nr. 900/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 betreffende een permanente inschrijving voor de vaststelling van restituties bij uitvoer van witte suiker voor het verkoopseizoen 2007/2008 (2) moeten deelinschrijvingen worden gehouden.

(2)

Op grond van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 900/2007 en op grond van het onderzoek van de biedingen voor de op 20 december 2007 verstrijkende deelinschrijving, dient de maximumrestitutie bij uitvoer in het kader van die deelinschrijving te worden vastgesteld.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De maximumrestitutie bij uitvoer van het in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 900/2007 bedoelde product wordt voor de op 20 december 2007 verstrijkende deelinschrijving vastgesteld op 35,810 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1260/2007 van de Commissie (PB L 283 van 27.10.2007, blz. 1). Verordening (EG) nr. 318/2006 wordt per 1 oktober 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(2)  PB L 196 van 28.7.2007, blz. 26. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1298/2007 van de Commissie (PB L 289 van 7.11.2007, blz. 3).


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/90


VERORDENING (EG) Nr. 1554/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1060/2007 bedoelde permanente inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 33, lid 2, tweede alinea en derde alinea, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1060/2007 van de Commissie van 14 september 2007 met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop voor uitvoer van suiker uit de voorraden van de interventiebureaus van België, Tsjechië, Spanje, Ierland, Italië, Hongarije, Polen, Slowakije en Zweden (2) moeten deelinschrijvingen worden gehouden.

(2)

Op grond van artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1060/2007 en op grond van het onderzoek van de biedingen voor de op 19 december 2007 verstrijkende deelinschrijving, dient de maximumrestitutie bij uitvoer in het kader van die deelinschrijving te worden vastgesteld.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De maximumrestitutie bij uitvoer van het in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1060/2007 bedoelde product wordt voor de op 19 december 2007 verstrijkende deelinschrijving vastgesteld op 409,99 EUR/t.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1260/2007 van de Commissie (PB L 283 van 27.10.2007, blz. 1). Verordening (EG) nr. 318/2006 wordt per 1 oktober 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(2)  PB L 242 van 15.9.2007, blz. 8.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/91


VERORDENING (EG) Nr. 1555/2007 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), inzonderheid op artikel 13, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (2), inzonderheid op artikel 14, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1784/2003 en artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1785/2003 kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze verordeningen genoemde producten en de prijzen van deze producten in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer.

(2)

Krachtens artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1785/2003 moeten de restituties worden vastgesteld met inachtneming van de bestaande situatie en de vooruitzichten voor de ontwikkeling, enerzijds van de beschikbare hoeveelheden granen, rijst en breukrijst, evenals van hun prijzen op de markt van de Gemeenschap, en anderzijds van de prijzen van granen, rijst en breukrijst en de producten in de sector granen op de wereldmarkt. Krachtens deze artikelen moeten ook waarborgen worden geschapen dat op de graan- en rijstmarkten een evenwichtige toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op het gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt en moet bovendien rekening worden gehouden met het economische aspect van de bedoelde uitvoer en de noodzaak verstoringen op de markt van de Gemeenschap te vermijden.

(3)

Verordening (EG) nr. 1518/95 van de Commissie (3) betreffende de regeling voor de invoer en de uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten heeft in artikel 2 de specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden voor de berekening van de restitutie voor deze producten.

(4)

Het is wenselijk de aan bepaalde verwerkte producten toe te kennen restitutie, al naar gelang van het product, hoger of lager vast te stellen volgens het asgehalte, het gehalte aan ruwe celstof, het gehalte aan doppen, het eiwitgehalte, het vetgehalte of het zetmeelgehalte, daar deze gehaltes van bijzondere betekenis zijn voor de hoeveelheid basisproduct die werkelijk voor de vervaardiging van het verwerkte product is gebruikt.

(5)

Ten aanzien van maniokwortel en andere tropische wortels en knollen en het daarvan vervaardigde meel behoeft het economische aspect van de uitvoeren die zouden kunnen worden overwogen, in het bijzonder gezien de aard en de herkomst van deze producten, op het ogenblik geen vaststelling van een restitutie bij uitvoer. Voor bepaalde verwerkte producten is het, gezien het geringe aandeel van de Gemeenschap aan de wereldhandel, op het ogenblik niet noodzakelijk een restitutie bij uitvoer vast te stellen.

(6)

De situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere producten kunnen een differentiatie van de restitutie, naar gelang van de bestemming, nodig maken.

(7)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zij kan in de tussentijd worden gewijzigd.

(8)

Bepaalde verwerkte producten op basis van maïs kunnen een warmtebehandeling ondergaan, waardoor een restitutie zou kunnen worden uitgekeerd die niet overeenstemt met de kwaliteit van het product. Duidelijk moet worden aangegeven dat deze producten, die voorgegelatineerd zetmeel bevatten, niet in aanmerking komen voor uitvoerrestituties.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 bedoelde producten van Verordening (EG) nr. 1518/95 van toepassing is, worden vastgesteld in overeenstemming met de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 735/2007 van de Commissie (PB L 169 van 29.6.2007, blz. 6). Verordening (EG) nr. 1784/2003 wordt per 1 juli 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(2)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 797/2006 van de Commissie (PB L 144 van 31.5.2006, blz. 1). Verordening (EG) nr. 1785/2003 wordt per 1 september 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(3)  PB L 147 van 30.6.1995, blz. 55. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2993/95 (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 25).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2081/2003 (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11).

De andere bestemmingen zijn als volgt gedefinieerd:

C10

:

Alle bestemmingen

C14

:

Alle bestemmingen, uitgezonderd Zwitserland en Liechtenstein.


(1)  Er worden geen restituties toegekend voor producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan waardoor het zetmeel is voorgegelatineerd.

(2)  De restituties worden toegekend overeenkomstig de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2730/75 van de Raad (PB L 281 van 1.11.1975, blz. 20).

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2081/2003 (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11).

De andere bestemmingen zijn als volgt gedefinieerd:

C10

:

Alle bestemmingen

C14

:

Alle bestemmingen, uitgezonderd Zwitserland en Liechtenstein.


21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/94


VERORDENING (EG) Nr. 1556/2007