ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 325

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
11 december 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1450/2007 van de Commissie van 10 december 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma ( 1 )

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1452/2007 van de Commissie van 7 december 2007 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

66

 

*

Verordening (EG) nr. 1453/2007 van de Commissie van 10 december 2007 tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding per bedrijfsformulier voor het boekjaar 2008 in het kader van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen

68

 

*

Verordening (EG) nr. 1454/2007 van de Commissie van 10 december 2007 houdende gemeenschappelijke bepalingen betreffende inschrijvingen voor de vaststelling van uitvoerrestituties voor bepaalde landbouwproducten

69

 

*

Verordening (EG) nr. 1455/2007 van de Commissie van 10 december 2007 tot opening van bepaalde communautaire invoercontingenten voor rijst van oorsprong uit Egypte

74

 

*

Verordening (EG) nr. 1456/2007 van de Commissie van 10 december 2007 houdende wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2058/96, (EG) nr. 2375/2002, (EG) nr. 2377/2002, (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 955/2005, (EG) nr. 969/2006 en (EG) nr. 1964/2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor de invoer van rijst en granen

76

 

 

Verordening (EG) nr. 1457/2007 van de Commissie van 10 december 2007 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

81

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/810/EG

 

*

Besluit van de Raad van 19 november 2007 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, van een Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, inzake de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en van Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie

83

Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, inzake de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en van Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie

84

 

 

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten

 

 

2007/811/EG, Euratom

 

*

Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van 5 december 2007 houdende benoeming van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

89

 

 

Commissie

 

 

2007/812/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 november 2007 betreffende de toewijzing aan Nederland van drie extra zeedagen in het kader van een programma voor versterkt toezicht door waarnemers overeenkomstig bijlage IIA bij Verordening (EG) nr. 41/2007 van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 november 2007 betreffende de toewijzing aan Spanje van extra zeedagen in de ICES-sectoren VIIIc en IXa, met uitzondering van de Golf van Cádiz (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5719)

92

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

11.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 325/1


VERORDENING (EG) Nr. 1450/2007 VAN DE COMMISSIE

van 10 december 2007

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 december 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 756/2007 (PB L 172 van 30.6.2007, blz. 41).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 10 december 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL

181,8

MA

71,9

SY

68,2

TR

101,5

ZZ

105,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

86,6

ZZ

111,8

0709 90 70

JO

149,8

MA

59,6

TR

104,0

ZZ

104,5

0805 10 20

AR

21,9

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

51,4

ZA

40,4

ZW

26,4

ZZ

29,6

0805 20 10

MA

77,7

ZZ

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

75,3

UY

95,3

ZZ

66,2

0805 50 10

EG

90,7

TR

105,2

ZA

65,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

79,2

CL

86,0

CN

70,1

MK

33,9

US

77,9

ZA

82,4

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,4

CN

45,8

TR

145,7

US

107,8

ZZ

92,7


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „andere oorsprong”.


11.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 325/3


VERORDENING (EG) Nr. 1451/2007 VAN DE COMMISSIE

van 4 december 2007

betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (1), en met name op artikel 16, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge Richtlijn 98/8/EG mogen lidstaten het op de markt brengen van biociden alleen toelaten indien deze werkzame stoffen bevatten die zijn opgenomen in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij die richtlijn. Krachtens de overgangsmaatregelen in artikel 16, lid 1, van Richtlijn 98/8/EG mogen lidstaten evenwel toelaten dat biociden op de markt worden gebracht die werkzame stoffen bevatten die niet in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij Richtlijn 98/8/EG zijn opgenomen, maar op 14 mei 2000 al op de markt waren, hierna „bestaande werkzame stoffen” genoemd. Ingevolge lid 2 van dat artikel moet een tienjarig werkprogramma worden uitgevoerd voor de beoordeling van alle bestaande werkzame stoffen. Dit werkprogramma was bedoeld om de bestaande werkzame stoffen te identificeren en te bepalen welke van deze stoffen in het kader van het beoordelingsprogramma moeten worden geëvalueerd met het oog op een eventuele opneming ervan in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij Richtlijn 98/8/EG.

(2)

De aanvangsfase van het programma werd vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1896/2000 van de Commissie van 7 september 2000 inzake de eerste fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende biociden bedoelde programma (2).

(3)

Volgens Verordening (EG) nr. 1896/2000 moesten bestaande werkzame stoffen voor gebruik in biociden worden geïdentificeerd en moest uiterlijk op 28 maart 2002 kennisgeving worden gedaan van de stoffen die voor een of meer productsoorten moesten worden geëvalueerd met het oog op een eventuele opneming in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij Richtlijn 98/8/EG.

(4)

Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie van 4 november 2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1896/2000 (3) bevatte een lijst van bestaande werkzame stoffen. Die lijst bevatte werkzame stoffen die waren geïdentificeerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, of artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1896/2000 of waarover gelijkwaardige informatie was ingediend in een kennisgeving overeenkomstig artikel 4, lid 1, van die verordening.

(5)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2032/2003 bevatte ook een volledige lijst van bestaande werkzame stoffen die in het kader van het beoordelingsprogramma moesten worden geëvalueerd. Die lijst bevatte bestaande werkzame stoffen waarvoor ten minste één kennisgeving was aanvaard overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1896/2000 of een lidstaat belang had aangemeld overeenkomstig artikel 5, lid 3, van die verordening. In deze lijst werden de betrokken productsoorten gespecificeerd.

(6)

Krachtens Verordening (EG) nr. 2032/2003 mocht een aantal oorspronkelijk niet door het beoordelingsprogramma bestreken werkzame stoffen of combinaties van werkzame stof en productsoort op dezelfde voorwaarden worden onderzocht als de werkzame stoffen die in het kader van het beoordelingsprogramma werden geëvalueerd, mits de belanghebbende marktdeelnemers vóór 1 maart 2006 een volledig dossier indienden.

(7)

In artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2032/2002 werd 1 september 2006 vastgesteld als de datum met ingang waarvan producten die werkzame stoffen bevatten die niet in het kader van het beoordelingsprogramma werden onderzocht, van de markt moesten worden gehaald.

(8)

Artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2032/2003 bepaalde dat de bestaande werkzame stoffen die niet waren geïdentificeerd door degenen die ze in biociden gebruikten, werden geacht niet vóór 14 mei 2000 als biocide op de markt te zijn gebracht. Deze gelijkstelling met nieuwe werkzame stoffen mag evenwel niet betekenen dat de ten onrechte niet-geïdentificeerde bestaande werkzame stoffen mogen profiteren van een voorlopige vergunning of van de langere gegevensbeschermingsperiode die alleen voor werkelijk nieuwe werkzame stoffen geldt. Die bepaling moet daarom met een verduidelijking in die zin worden aangevuld.

(9)

Bij Verordening (EG) nr. 2032/2003 kregen de lidstaten de mogelijkheid voor biociden met geïdentificeerde, maar niet in het kader van het beoordelingsprogramma onderzochte bestaande werkzame stoffen een afwijking aan te vragen wanneer zij van mening zijn dat deze werkzame stoffen vanwege de gezondheid, de veiligheid of de bescherming van het culturele erfgoed voor hen essentieel is of van cruciaal belang is voor het functioneren van de maatschappij, terwijl er geen technisch en economisch haalbare alternatieven of vervangingsmiddelen beschikbaar zijn die met het oog op milieu en gezondheid aanvaardbaar zijn. Een dergelijke afwijking wordt aan lidstaten die daarom verzoeken, alleen toegestaan als de aanvragen gemotiveerd zijn, als voortzetting van het gebruik geen problemen voor de gezondheid van de mens en voor het milieu oplevert en als er, in voorkomend geval, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van alternatieven. De lidstaten dienen de mogelijkheid te behouden een dergelijke afwijking aan te vragen, ook voor een werkzame stof waarvoor besloten is deze niet in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij Richtlijn 98/8/EG op te nemen. Aangezien het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG bedoelde beoordelingsprogramma op 14 mei 2010 afloopt, mogen dergelijke afwijkingen niet tot na deze datum worden verlengd.

(10)

Bepaalde stoffen of producten die gewoonlijk door mensen of dieren als voeding worden gebruikt, kunnen ook worden gebruikt om schadelijke organismen te lokken of te weren. Er is algemene overeenstemming over het feit dat de toelatings- en registratie-eisen van Richtlijn 98/8/EG voor deze stoffen niet gerechtvaardigd lijken en dat deze stoffen uitdrukkelijk van het toepassingsgebied van de richtlijn moeten worden uitgesloten. Omdat een herziening van Richtlijn 98/8/EG veel tijd in beslag zal nemen, wat nadelig zou kunnen zijn voor de levensvatbaarheid van deze producten op de markt, is het dienstig hun verwijdering van de markt uit te stellen tot 14 mei 2010.

(11)

Een lidstaat die heeft aangegeven belang te hebben bij het laten beoordelen van een bepaalde werkzame stof, mag niet als rapporterende lidstaat voor die stof worden aangewezen.

(12)

Om dubbel werk te voorkomen, en met name om het aantal proeven met gewervelde dieren te beperken, dienen de voorschriften voor het opstellen en indienen van de volledige dossiers zodanig te zijn dat zij degenen wier kennisgevingen zijn aanvaard, hierna de „deelnemers” te noemen, stimuleren gezamenlijk op te treden, met name door gezamenlijke dossiers in de dienen. Het moet mogelijk zijn dat de rapporterende lidstaat een verwijzing beschikbaar stelt naar proeven op gewervelde dieren die zijn uitgevoerd met betrekking tot een bestaande werkzame stof waarvan kennisgeving is gedaan, tenzij een dergelijke verwijzing krachtens artikel 19 van Richtlijn 98/8/EG vertrouwelijk is. Om ervaring op te doen met betrekking tot de gegrondheid van de eisen inzake gegevensverstrekking en ervoor te zorgen dat werkzame stoffen op kostendoelmatige wijze worden beoordeeld, moeten de deelnemers voorts worden gestimuleerd informatie te verstrekken over de kosten van de samenstelling van een dossier en de noodzaak proeven te doen op gewervelde dieren.

(13)

Ter voorkoming van vertraging dienen de deelnemers zo snel mogelijk besprekingen met de rapporterende lidstaten aan te knopen om alle onduidelijkheid met betrekking tot de vereiste gegevens weg te nemen. Andere aanvragers dan deelnemers, die overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 98/8/EG een combinatie van werkzame stof en productsoort welke in het kader van het beoordelingsprogramma wordt geëvalueerd, in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij die richtlijn willen laten opnemen, dienen niet eerder of later dan de deelnemers volledige dossiers voor de betrokken combinatie in te dienen, teneinde het vlotte verloop van het beoordelingsprogramma niet te verstoren.

(14)

De eisen ten aanzien van de inhoud en de presentatie van de dossiers alsook ten aanzien van het aantal in te dienen dossiers dienen te worden omschreven.

(15)

Er dient te worden voorzien in gevallen waarin een producent, een formuleerder of een combinatie daarvan zich bij een deelnemer voegt en waarin een deelnemer zich uit het beoordelingsprogramma terugtrekt.

(16)

Producenten, formuleerders of combinaties daarvan dienen in de gelegenheid te worden gesteld binnen bepaalde termijnen de taak van een deelnemer over te nemen voor een combinatie van bestaande werkzame stof en productsoort waarvoor alle deelnemers zich hebben teruggetrokken of geen enkel dossier aan de eisen voldoet. De lidstaten dienen in bepaalde omstandigheden in de gelegenheid te worden gesteld binnen dezelfde termijnen aan te melden dat zij belang hebben bij de opneming in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij Richtlijn 98/8/EG van een dergelijke combinatie en daarvoor als deelnemer zullen optreden.

(17)

Ter ontmoediging van misbruik van de mogelijkheid een werkzame stof op de markt te behouden terwijl deze in het kader van het beoordelingsprogramma wordt onderzocht, mag het voor een andere persoon of een lidstaat slechts eenmaal mogelijk zijn voor een bepaalde combinatie van werkzame stof en productsoort de taak van deelnemer over te nemen. Om dezelfde reden moet een persoon of lidstaat die de taak van deelnemer overneemt, binnen een bepaalde periode het bewijs leveren dat een begin is gemaakt met het werk aan een volledig dossier.

(18)

Er dienen termijnen te worden vastgesteld waarbinnen de rapporterende lidstaten de volledigheid van de dossiers moeten controleren. De rapporterende lidstaten dient de mogelijkheid te worden gegeven in uitzonderlijke omstandigheden een nieuwe termijn voor de indiening van onderdelen van een dossier vast te stellen, met name wanneer de deelnemer heeft aangetoond dat tijdige indiening daarvan onmogelijk was, of om onzekerheid ten aanzien van de vereiste gegevens weg te nemen die nog bestaat na eerdere besprekingen tussen de deelnemer en de rapporterende lidstaat.

(19)

Voor elke bestaande werkzame stof dient de rapporterende lidstaat het dossier te bestuderen en te evalueren en de resultaten bij de Commissie en de andere lidstaten in te dienen in de vorm van een verslag van de bevoegde instantie en een aanbeveling voor een ten aanzien van de betrokken werkzame stof te nemen besluit. Om de besluitvorming niet onnodig te vertragen, dient de rapporterende lidstaat zich daarbij tevens zorgvuldig te bezinnen op de noodzaak van bijkomende studies. Om dezelfde reden dienen rapporterende lidstaten alleen onder bepaalde voorwaarden verplicht te zijn rekening te houden met informatie die na de aanvaarding van het dossier is ingediend.

(20)

De verslagen van de bevoegde instantie dienen door de andere lidstaten te worden bestudeerd voordat de beoordelingsverslagen bij het Permanent Comité voor biociden worden ingediend.

(21)

Wanneer ondanks een aanbeveling voor opneming van een werkzame stof in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij Richtlijn 98/8/EG bezwaren als bedoeld in artikel 10, lid 5, van die richtlijn blijven bestaan, dient de Commissie, onverminderd artikel 12 van die richtlijn, rekening te kunnen houden met de definitieve evaluatie van andere bestaande werkzame stoffen die voor hetzelfde doel worden gebruikt. Bepaald dient te worden dat de rapporterende lidstaten de verslagen van de bevoegde instanties waar nodig kunnen bijwerken.

(22)

Om de toegang tot informatie te verbeteren, dienen op basis van de door de bevoegde instanties van de lidstaten ingediende verslagen beoordelingsverslagen te worden opgesteld, waarvoor dezelfde regels inzake de toegang tot informatie dienen te gelden als voor de verslagen van de bevoegde instanties. De beoordelingsverslagen dienen te worden afgeleid van het oorspronkelijke verslag van de bevoegde instantie, zoals dat is gewijzigd in het licht van alle documenten, opmerkingen en informatie die tijdens het evaluatieproces in aanmerking zijn genomen.

(23)

Het moet mogelijk zijn de procedures waarin deze verordening voorziet, op te schorten in verband met de toepassing van andere communautaire besluiten, met name Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (4) en, na 1 juni 2009, de titels VIII en XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

(24)

Om te zorgen voor een zo doelmatig mogelijk verloop van het beoordelingsprogramma is een aantal combinaties van werkzame stof en productsoort aan andere rapporterende lidstaten toegewezen. Deze ontwikkelingen dienen in bijlage II bij deze verordening tot uitdrukking te komen.

(25)

Verordening (EG) nr. 2032/2003 is enkele malen gewijzigd (5), om rekening te houden met de toetreding van nieuwe lidstaten, wegens lessen die zijn getrokken uit de tenuitvoerlegging van het beoordelingsprogramma tot dusverre, en met name met het oog op de niet-opneming van een aantal werkzame stoffen in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB van Richtlijn 98/8/EG, hetzij omdat de vereiste informatie niet binnen de voorgeschreven tijd was ingediend, hetzij omdat niet aan de eisen van artikel 10 van de richtlijn was voldaan. Deze voortdurende bijwerking van Verordening (EG) nr. 2032/2003 in verband met de ontwikkeling van het beoordelingsprogramma is ondoelmatig en tijdrovend gebleken; bovendien zou dit kunnen leiden tot verwarring bij de belanghebbenden over de van toepassing zijnde regels en over de werkzame stoffen die op een bepaald moment werden onderzocht. Met het oog op de duidelijkheid verdient het de voorkeur Verordening (EG) nr. 2032/2003 in te trekken en te vervangen door een nieuw, vereenvoudigd besluit met de regels voor het beoordelingsprogramma, en dat de Commissie voor toekomstige beslissingen over de niet-opneming van werkzame stoffen afzonderlijke besluiten vaststelt.

(26)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden nadere bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG bedoelde werkprogramma voor het systematisch onderzoek van alle werkzame stoffen die op 14 mei 2000 al op de markt waren als werkzame stoffen van biociden, hierna „het beoordelingsprogramma” genoemd.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening zijn de definities in artikel 2 van Richtlijn 98/8/EG en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1896/2000 van toepassing.

Voorts wordt verstaan onder „deelnemer”: een producent, formuleerder of combinatie daarvan die een kennisgeving heeft ingediend die overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1896/2000 door de Commissie is aanvaard of een lidstaat die overeenkomstig artikel 5, lid 3, van die verordening belang heeft aangemeld.

Artikel 3

Bestaande werkzame stoffen

1.   De lijst van werkzame stoffen waarvan is vastgesteld dat zij vóór 14 mei 2000 als werkzame stoffen van biociden op de markt waren voor andere doelen dan die bedoeld in artikel 2, lid 2, onder c) en d), van Richtlijn 98/8/EG is opgenomen in bijlage I.

2.   De volledige lijst van bestaande werkzame stoffen die in het kader van het beoordelingsprogramma moeten worden onderzocht, is opgenomen in bijlage II.

De lijst omvat de volgende werkzame stoffen:

a)

bestaande werkzame stoffen waarvan kennisgeving is gedaan overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1896/2000 of artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1687/2002 (6) van de Commissie;

b)

bestaande werkzame stoffen waarvan geen kennisgeving is gedaan, maar waarvoor een lidstaat heeft aangemeld belang te hebben bij opname ervan in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij Richtlijn 98/8/EG;

c)

bestaande werkzame stoffen waarvan geen kennisgeving is gedaan, maar waarvoor uiterlijk op 1 maart 2006 bij een van de lidstaten een dossier was ingediend, dat bleek te voldoen aan de eisen van bijlage III bij deze verordening en dat als volledig werd aanvaard.

In de lijst wordt voor iedere erin opgenomen bestaande werkzame stof aangegeven voor welke productsoorten de stof in het kader van het beoordelingsprogramma zal worden onderzocht, alsmede welke lidstaat als rapporterende lidstaat voor de uitvoering van de evaluatie is aangewezen.

Artikel 4

Niet-opneming

1.   Onverminderd de artikelen 5 en 6 van deze verordening en lid 2 van dit artikel worden biociden die werkzame stoffen bevatten die niet in bijlage II bij deze verordening of in bijlage I of bijlage IA bij Richtlijn 98/8/EG zijn opgenomen, niet meer op de markt gebracht.

De eerste alinea geldt ook voor een in bijlage II bij deze verordening opgenomen werkzame stof ten aanzien van productsoorten die niet in die bijlage zijn vermeld.

2.   Biociden die in bijlage II bij deze verordening opgenomen werkzame stoffen bevatten, ten aanzien waarvan werd besloten deze werkzame stoffen voor bepaalde of alle productsoorten waarvoor kennisgeving was geschied, niet in bijlage I of bijlage IA bij Richtlijn 98/8/EG op te nemen, worden met ingang van 12 maanden na de bekendmaking van een dergelijke maatregel niet meer voor de betrokken productsoorten op de markt gebracht, tenzij in het desbetreffende besluit anderszins is bepaald.

3.   Onverminderd artikel 12, lid 1, onder b), en artikel 15, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG wordt met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening een niet in bijlage I opgenomen werkzame stof geacht niet vóór 14 mei 2000 als biocide op de markt te zijn gebracht.

Artikel 5

Afwijking voor essentieel gebruik

1.   De lidstaten kunnen bij de Commissie een afwijking van artikel 4, lid 1, aanvragen wanneer zij van mening zijn dat een werkzame stof vanwege de gezondheid, de veiligheid of de bescherming van het cultureel erfgoed voor hen essentieel is of van cruciaal belang is voor het functioneren van de maatschappij, terwijl er geen technisch en economisch haalbare alternatieven of vervangingsmiddelen beschikbaar zijn die met het oog op milieu en gezondheid aanvaardbaar zijn.

In aanvragen wordt een document opgenomen waarin de redenen en de motivering worden vermeld.

2.   De in lid 1 bedoelde aanvragen worden door de Commissie aan de andere lidstaten toegezonden en langs elektronische weg publiek beschikbaar gesteld.

De lidstaten of een persoon kunnen gedurende een periode van 60 dagen na ontvangst van een aanvraag schriftelijk opmerkingen bij de Commissie indienen.

3.   Rekening houdend met de ontvangen opmerkingen kan de Commissie een afwijking van artikel 4, lid 1, toestaan, en er toestemming voor verlenen dat de stof in de lidstaten die daarom verzoeken tot uiterlijk 14 mei 2010 op de markt wordt gebracht, mits de lidstaten:

a)

ervoor zorgen dat voortzetting van het gebruik uitsluitend mogelijk is indien producten die de stof bevatten voor de beoogde essentiële toepassing worden goedgekeurd;

b)

tot de conclusie komen dat, rekening houdend met alle beschikbare informatie, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat voortzetting van het gebruik geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu;

c)

alle nodige maatregelen ter beperking van de risico’s verplicht stellen wanneer zij toestemming geven voor goedkeuring;

d)

ervoor zorgen dat dergelijke goedgekeurde biociden die na 1 september 2006 op de markt blijven, opnieuw worden geëtiketteerd teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor het gebruik die door de lidstaten overeenkomstig dit lid worden vastgesteld, en

e)

ervoor zorgen dat, indien van toepassing, door de houders van de goedkeuringen of de betrokken lidstaten naar alternatieven voor dergelijke toepassingen wordt gezocht of een dossier wordt samengesteld dat uiterlijk op 14 mei 2008 volgens de in artikel 11 van Richtlijn 98/8/EG vastgestelde procedure wordt ingediend.

4.   De betrokken lidstaten verstrekken de Commissie jaarlijks informatie over de toepassing van lid 3 en met name over de maatregelen die krachtens punt e) worden genomen.

5.   De lidstaten kunnen de goedkeuringen van biociden waarvoor de periode van op de markt brengen overeenkomstig lid 3 is verlengd, op elk moment opnieuw bezien. Wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat niet langer wordt voldaan aan een van de in de punten a) tot en met e) van dat lid gestelde voorwaarden, nemen de betrokken lidstaten onmiddellijk maatregelen om de situatie te corrigeren of, als dat niet mogelijk is, de goedkeuringen van de betrokken biociden in te trekken.

Artikel 6

Levensmiddelen en diervoeders

In afwijking van artikel 4, lid 1, mogen de lidstaten tot uiterlijk 14 mei 2010 het op de markt brengen van werkzame stoffen toelaten die uitsluitend bestaan uit levensmiddelen of diervoeders die zijn bestemd voor gebruik als insectwerende of lokstoffen van productsoort 19.

In het kader van deze afwijking wordt onder „levensmiddelen of diervoeders” verstaan alle eetbare stoffen of producten van plantaardige of dierlijke oorsprong, ongeacht of deze verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of niet verwerkt zijn, die bedoeld zijn of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze door mensen of dieren worden geconsumeerd; deze categorie omvat geen extracten of uit levensmiddelen of diervoeders geïsoleerde afzonderlijke stoffen.

Artikel 7

Onderzoek van bestaande werkzame stoffen in het kader van het beoordelingsprogramma

1.   Een in bijlage II opgenomen werkzame stof wordt voor de aangegeven productsoorten door een daartoe aangewezen rapporterende lidstaat beoordeeld op grond van het volledige dossier voor die combinatie van werkzame stof en productsoort, mits:

a)

het dossier aan de eisen in bijlage III bij deze verordening voldoet;

b)

het volledige dossier wordt ingediend binnen de in artikel 9 van deze verordening voor de betrokken productsoort vastgestelde termijn, samen met de in artikel 11, lid 1, onder b), van Richtlijn 98/8/EG bedoelde en in bijlage III bij deze verordening omschreven samenvatting van het dossier.

Een in bijlage II bij deze verordening opgenomen werkzame stof wordt uitsluitend beoordeeld in relatie tot de daarin aangegeven productsoorten.

Voor de in artikel 3, lid 2, onder c), bedoelde combinaties van werkzame stof en productsoort, met uitzondering van de productsoorten 8 en 14, begint de evaluatie van de dossiers op hetzelfde tijdstip als de evaluatie van de dossiers voor werkzame stoffen die onder dezelfde productsoorten vallen.

2.   Een lidstaat die heeft aangemeld belang te hebben bij de opneming van een werkzame stof in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij de richtlijn mag niet als rapporterende lidstaat voor die stof worden aangewezen.

3.   Onverminderd de artikelen 10, 11 en 12 van deze verordening mogen andere personen dan deelnemers, overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 98/8/EG, de opneming van een in bijlage II bij deze verordening vermelde bestaande combinatie van werkzame stof en productsoort in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij die richtlijn aanvragen. Die personen dienen in dat geval binnen de in artikel 9 genoemde periode een volledig dossier voor die combinatie van werkzame stof en productsoort in.

Artikel 8

Voorbereiding van het volledige dossier

1.   Bij de voorbereiding van het volledige dossier wordt alles in het werk gesteld wat redelijkerwijs mogelijk is om onder meer verdubbeling van proeven op gewervelde dieren te voorkomen en, waar passend, een gezamenlijk volledig dossier op te stellen.

2.   Alvorens met de samenstelling van het volledige dossier te beginnen, moet een deelnemer:

a)

de rapporterende lidstaat inlichten over eventueel reeds door hem uitgevoerde proeven op gewervelde dieren;

b)

de rapporterende lidstaat om advies vragen over de aanvaardbaarheid van argumenten om bepaalde studies achterwege te laten;

c)

de rapporterende lidstaat inlichten over elk voornemen om met het oog op het volledige dossier verdere proeven op gewervelde dieren uit te voeren;

d)

wanneer hij er door de rapporterende lidstaat van in kennis wordt gesteld dat een andere deelnemer plannen heeft aangemeld om dezelfde proeven uit te voeren, alles in het werk stellen wat redelijkerwijs mogelijk is om met die deelnemer samen te werken bij de uitvoering van gezamenlijke proeven.

De overeenkomstig de eerste alinea, onder b), door de rapporterende lidstaten verstrekte adviezen lopen niet vooruit op het resultaat van de volledigheidscontrole op grond van artikel 13, lid 1.

3.   Een rapporterende lidstaat kan een verwijzing beschikbaar stellen naar proeven op gewervelde dieren die zijn uitgevoerd met betrekking tot een in bijlage II bij deze verordening opgenomen werkzame stof, tenzij die verwijzing krachtens artikel 19 van Richtlijn 98/8/EG als vertrouwelijk moet worden behandeld. Een dergelijke verwijzing kan de naam van de betrokken stof, de eindpunten van de proeven en het contactadres van de eigenaar van de gegevens omvatten.

4.   Wanneer het een rapporterende lidstaat bekend is dat meer dan een deelnemer een bepaalde werkzame stof wil laten beoordelen, stelt hij deze deelnemers daarvan in kennis.

5.   Deelnemers die dezelfde werkzame stof voor dezelfde productsoorten willen laten beoordelen, stellen alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om gezamenlijk een volledig dossier in te dienen, met volledige inachtneming van de communautaire mededingingsregels.

Wanneer in deze omstandigheden niet een gezamenlijk dossier wordt ingediend, wordt in ieder afzonderlijk dossier gedetailleerd opgave gedaan van de pogingen die zijn gedaan om tot samenwerking te komen en van de redenen voor niet-deelneming.

6.   In het volledige dossier en in de samenvatting van het dossier wordt gedetailleerd opgave gedaan van de pogingen die zijn gedaan om verdubbeling van proeven op gewervelde dieren te voorkomen.

7.   Om informatie te verstrekken over de aan de beoordelingsaanvraag verbonden kosten en over de noodzaak van dierproeven voor de samenstelling van het volledige dossier kunnen de deelnemers samen met de volledige dossiers bij de rapporterende lidstaat een specificatie van de kosten van de verschillende uitgevoerde werkzaamheden en studies indienen.

De rapporterende lidstaat geeft deze informatie aan de Commissie door bij de indiening van het verslag van de bevoegde instantie overeenkomstig artikel 14, lid 4.

8.   De informatie over de aan de samenstelling van het volledige dossier verbonden kosten en over de daartoe verrichte dierproeven wordt opgenomen in het in artikel 18, lid 5, van Richtlijn 98/8/EG bedoelde verslag, eventueel vergezeld van passende aanbevelingen betreffende wijzigingen van de eisen inzake gegevensverstrekking die moeten zorgen voor het tot een minimum terugbrengen van dierproeven, voor kostendoelmatigheid en voor evenredigheid.

Artikel 9

Indiening van het volledige dossier

1.   Tenzij de rapporterende lidstaat andersluidende aanwijzingen geeft, doet een deelnemer één exemplaar op papier en één exemplaar in elektronisch formaat van het volledige dossier aan de rapporterende lidstaat toekomen.

De deelnemer doet tevens, overeenkomstig artikel 13, lid 3, één exemplaar op papier en één exemplaar in elektronisch formaat van de samenvatting van het dossier aan de Commissie en aan elk van de andere lidstaten toekomen. Een lidstaat die uitsluitend exemplaren in elektronisch formaat of andere aantallen exemplaren wenst te ontvangen, deelt dit mee aan de Commissie, die deze informatie langs elektronische weg publiek beschikbaar stelt. Indien de lidstaat later zijn beslissing wijzigt, deelt hij dit onmiddellijk mee aan de Commissie, die de publiek beschikbaar gestelde informatie dienovereenkomstig actualiseert.

2.   Voor de in bijlage II opgenomen bestaande werkzame stoffen moeten de volledige dossiers door de bevoegde instantie van de rapporterende lidstaat worden ontvangen binnen de volgende periodes:

a)

voor de productsoorten 8 en 14, vóór 28 maart 2004;

b)

voor de productsoorten 16, 18, 19 en 21, tussen 1 november 2005 en 30 april 2006;

c)

voor de productsoorten 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 13, tussen 1 februari 2007 en 31 juli 2007;

d)

voor de productsoorten 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 en 23, tussen 1 mei 2008 en 31 oktober 2008.

Artikel 10

Samenvoeging en vervanging van deelnemers

Wanneer een producent, formuleerder of een combinatie daarvan zich op grond van een wederzijdse overeenkomst met het oog op de indiening van het volledige dossier bij een deelnemer voegt of deze vervangt, stellen alle partijen bij die overeenkomst de Commissie en de rapporterende lidstaat daarvan in kennis en voegen zij in voorkomend geval ook de desbetreffende toegangscertificaten toe.

De Commissie licht op haar beurt elke eventuele andere deelnemer in, die dezelfde werkzame stof wil laten beoordelen voor dezelfde productsoorten.

Artikel 11

Terugtrekking van deelnemers

1.   Wanneer een deelnemer voornemens is zijn deelname aan het beoordelingsprogramma te beëindigen, stelt hij de desbetreffende rapporterende lidstaat en de Commissie daarvan onverwijld schriftelijk in kennis met opgave van redenen.

De Commissie licht op haar beurt de andere lidstaten in, alsmede elke andere deelnemer die dezelfde werkzame stof wil laten beoordelen voor dezelfde productsoorten.

2.   Wanneer voor een bepaalde combinatie van bestaande werkzame stof en productsoort alle deelnemers zich hebben teruggetrokken, licht de Commissie de lidstaten daarover in en maakt zij deze informatie langs elektronische weg bekend.

Artikel 12

Overneming van de taak van deelnemer

1.   Binnen drie maanden nadat de in artikel 11, lid 2, bedoelde mededeling langs elektronische weg is bekendgemaakt, kan een producent, een formuleerder, een combinatie daarvan of enige andere persoon de Commissie ervan in kennis stellen dat hij voornemens is de taak van deelnemer voor de betrokken combinatie van bestaande werkzame stof en productsoort over te nemen.

Tevens kan binnen de in de eerste alinea genoemde termijn een lidstaat bij de Commissie aangeven dat hij met het oog op de opneming van de betrokken combinatie van bestaande werkzame stof en productsoort in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij Richtlijn 98/8/EG er belang bij heeft de taak van deelnemer over te nemen, wanneer die lidstaat bepaalde toepassingen daarvan van essentieel belang acht voor met name de bescherming van de gezondheid van mens en dier of van het milieu.

2.   De persoon of de lidstaat die de taak van de deelnemer die zich heeft teruggetrokken, wenst over te nemen, levert binnen drie maanden nadat hij de Commissie van zijn voornemen in kennis heeft gesteld, bewijs dat hij opdracht heeft gegeven tot samenstelling van een volledig dossier.

3.   De Commissie besluit op basis van het in lid 2 bedoelde bewijs of zij de belanghebbende persoon of lidstaat toestaat de taak van deelnemer over te nemen.

Wanneer de Commissie de belanghebbende persoon of lidstaat toestaat de taak van deelnemer over te nemen, kan zij besluiten de in artikel 9 gespecificeerde periode voor de indiening van het volledige dossier zo nodig te verlengen.

4.   Voor een bepaalde combinatie van bestaande werkzame stof en productsoort kan de overneming van de taak van deelnemer slechts eenmaal worden toegestaan.

5.   Wanneer de Commissie geen enkele aanmelding op grond van lid 1 ontvangt, besluit zij de bestaande werkzame stof in het kader van het beoordelingsprogramma voor de betrokken productsoorten niet in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij Richtlijn 98/8/EG op te nemen.

Artikel 13

Volledigheidscontrole van dossiers

1.   Binnen drie maanden na ontvangst van het dossier voor een combinatie van bestaande werkzame stof en productsoort en uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de in artikel 9, lid 2, van deze verordening vermelde termijn, controleert de rapporterende lidstaat volgens de procedure van artikel 11, lid 1, onder b), van Richtlijn 98/8/EG of het dossier volledig is en kan worden aanvaard.

Indien de rapporterende lidstaat andere lidstaten en de Commissie over de aanvaardbaarheid van een dossier heeft geraadpleegd, kan deze periode worden verlengd tot de raadpleging is beëindigd, doch tot maximaal zes maanden na ontvangst van het dossier.

2.   Een rapporterende lidstaat kan als voorwaarde om een dossier als volledig te beschouwen, verlangen dat het dossier een betalingsbewijs bevat voor het gehele bedrag of een gedeelte van het bedrag van de krachtens artikel 25 van Richtlijn 98/8/EG verschuldigde heffingen.

3.   Wanneer een dossier als volledig wordt beschouwd, geeft de rapporterende lidstaat de deelnemer bevestiging van de aanvaardbaarheid van het dossier, alsook toestemming om binnen een maand na ontvangst van de bevestiging de samenvatting van het dossier aan de Commissie en de andere lidstaten toe te zenden.

Wanneer een lidstaat die een samenvatting van een dossier ontvangt, gegronde redenen heeft aan te nemen dat het dossier onvolledig is, stelt hij de rapporterende lidstaat, de Commissie en de andere lidstaten onverwijld van zijn vermoeden in kennis.

De rapporterende lidstaat pleegt onmiddellijk overleg met de betrokken lidstaat en de Commissie om dit vermoeden te bespreken en het verschil van mening op te lossen.

4.   In uitzonderlijke omstandigheden kan de rapporterende lidstaat een nieuwe termijn vaststellen voor de indiening van informatie die om aantoonbare redenen niet bijtijds door de deelnemer kon worden verstrekt.

Binnen drie maanden nadat hij van de nieuwe termijn in kennis is gesteld, verstrekt de deelnemer de rapporterende lidstaat gegevens waaruit blijkt dat opdracht is gegeven voor werkzaamheden die voor de ontbrekende informatie moeten zorgen.

Wanneer de rapporterende lidstaat deze gegevens toereikend acht, voert hij een evaluatie uit overeenkomstig artikel 14 alsof het om een volledig dossier gaat. Zo niet, dan wordt pas een begin met de evaluatie gemaakt wanneer de ontbrekende informatie is verstrekt.

5.   Wanneer binnen de in artikel 9 vastgestelde termijn of binnen de krachtens lid 4 vastgestelde nieuwe termijn geen volledig dossier is ontvangen, stelt de rapporterende lidstaat de Commissie daarvan in kennis onder vermelding van de hiervoor door de deelnemer aangehaalde redenen.

De rapporterende lidstaat licht de Commissie ook in wanneer een deelnemer nalaat de krachtens lid 4, tweede alinea, vereiste gegevens te verstrekken.

In de in de eerste en de tweede alinea bedoelde gevallen worden, indien geen enkel ander dossier betrekking heeft op dezelfde combinatie van bestaande werkzame stof en productsoort, alle deelnemers geacht zich te hebben teruggetrokken en zijn artikel 11, lid 2, en artikel 12, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14

Evaluatie van dossiers door de rapporterende lidstaat

1.   Wanneer de rapporterende lidstaat een dossier als volledig beschouwt, voert hij binnen twaalf maanden vanaf de aanvaarding van het dossier de evaluatie uit overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG en stelt hij een verslag over die evaluatie op, hierna „het verslag van de bevoegde instantie” genoemd.

Onverminderd artikel 12 van Richtlijn 98/8/EG kan de rapporterende lidstaat rekening houden met andere relevante technische of wetenschappelijke informatie met betrekking tot de eigenschappen van de werkzame stof, metabolieten of residuen.

2.   Op verzoek van een deelnemer kan de rapporterende lidstaat rekening houden met bijkomende informatie betreffende een werkzame stof warvoor het dossier als volledig is aanvaard, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de deelnemer heeft de rapporterende lidstaat er bij de indiening van het dossier van in kennis gesteld dat nog bijkomende informatie in voorbereiding was;

b)

de bijkomende informatie is uiterlijk negen maanden na aanvaarding van het dossier overeenkomstig artikel 13, lid 3, ingediend;

c)

de bijkomende informatie is in vergelijking met de oorspronkelijk ingediende gegevens even betrouwbaar of betrouwbaarder doordat dezelfde dan wel hogere kwaliteitsnormen zijn gehanteerd;

d)

de bijkomende informatie leidt in vergelijking met de oorspronkelijk ingediende gegevens, voor de betrokken werkzame stof tot een andere conclusie inzake de in lid 6 bedoelde aanbeveling.

De rapporterende lidstaat houdt alleen rekening met door andere personen dan de deelnemer ingediende bijkomende informatie indien deze voldoet aan de in de eerste alinea, onder b), c) en d), vermelde voorwaarden.

3.   Wanneer dit relevant is voor de toepassing van lid 1, met name wanneer om bijkomende informatie is verzocht binnen een door de rapporterende lidstaat vastgestelde termijn, kan de rapporterende lidstaat de deelnemer verzoeken bijgewerkte samenvattingen van de dossiers bij de Commissie en de andere lidstaten in te dienen wanneer de bijkomende informatie wordt ontvangen.

Alle deelnemers worden geacht zich te hebben teruggetrokken en artikel 11, lid 2, en artikel 12 zijn van overeenkomstige toepassing indien:

a)

de bijkomende informatie niet binnen de termijn is ontvangen;

b)

de deelnemer geen gegronde redenen opgeeft voor verdere verlenging van de termijn;

c)

geen enkel ander dossier betrekking heeft op dezelfde combinatie van bestaande werkzame stof en productsoort.

4.   De rapporterende lidstaat zendt zo spoedig mogelijk een exemplaar van het verslag van de bevoegde instantie aan de Commissie, de andere lidstaten en de deelnemer.

5.   Een rapporterende lidstaat kan besluiten het verslag van de bevoegde instantie onder zich te houden indien de krachtens artikel 25 van Richtlijn 98/8/EG verschuldigde heffingen niet volledig zijn betaald en stelt de deelnemer en de Commissie daarvan in kennis.

Alle deelnemers worden geacht zich te hebben teruggetrokken en artikel 11, lid 2, en artikel 12 zijn van overeenkomstige toepassing indien:

a)

volledige betaling niet binnen drie maanden na ontvangst van de desbetreffende informatie is ontvangen;

b)

geen enkel ander dossier betrekking heeft op dezelfde combinatie van bestaande werkzame stof en productsoort.

6.   Het verslag van de bevoegde instantie wordt ingediend in een door de Commissie aan te bevelen formaat en bevat een van de volgende elementen:

a)

een aanbeveling om de bestaande werkzame stof in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij Richtlijn 98/8/EG op te nemen, in voorkomend geval onder vermelding van de voorwaarden voor opneming;

b)

een aanbeveling, met opgave van redenen, om de bestaande werkzame stof niet in bijlage I, bijlage IA of bijlage IB bij Richtlijn 98/8/EG op te nemen.

Artikel 15

Procedures bij de Commissie

1.   Wanneer de Commissie overeenkomstig artikel 14, lid 4, van deze verordening, een verslag van de bevoegde instantie ontvangt, stelt zij onverwijld het in artikel 27 van Richtlijn 98/8/EG bedoelde ontwerpbesluit op.

2.   Alvorens het in lid 1 bedoelde ontwerpbesluit op te stellen, pleegt de Commissie, wanneer dit gezien de reacties op het verslag van de bevoegde instantie noodzakelijk is, overleg met deskundigen uit de lidstaten om eventuele onopgeloste problemen aan te pakken. Indien nodig en wanneer de Commissie daarom verzoekt, stelt de rapporterende lidstaat een bijgewerkt verslag van de bevoegde instantie op.

3.   Wanneer een bestaande werkzame stof, ondanks een aanbeveling tot opneming daarvan overeenkomstig artikel 14, lid 6, van deze verordening, nog steeds reden tot zorg geeft in de zin van artikel 10, lid 5, van Richtlijn 98/8/EG, kan de Commissie, onverminderd artikel 12 van die richtlijn, rekening houden met de afronding van de evaluatie van andere bestaande werkzame stoffen die voor hetzelfde doel worden gebruikt.

4.   De rapporterende lidstaat stelt op basis van de in artikel 27, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG bedoelde bescheiden en informatie een bijgewerkt verslag van de bevoegde instantie op, waarvan het eerste deel het beoordelingsverslag is. Het beoordelingsverslag wordt door het Permanent Comité voor biociden onderzocht. Wanneer voor dezelfde combinatie van werkzame stof en productsoort meer dan een dossier is ingediend, stelt de rapporterende lidstaat één beoordelingsverslag op, dat op de informatie in die dossiers is gebaseerd.

Artikel 16

Toegang tot informatie

Wanneer een rapporterende lidstaat het verslag van de bevoegde instantie heeft ingediend overeenkomstig artikel 14, lid 4, van deze verordening of wanneer een beoordelingsverslag door het Permanent Comité voor biociden is afgerond of aangepast, maakt de Commissie het verslag of de eventuele aanpassingen daarvan langs elektronische weg openbaar, behalve de daarin vervatte informatie die overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 98/8/EG als vertrouwelijk moet worden behandeld.

Artikel 17

Opschorting van procedures

Wanneer de Commissie met betrekking tot een in bijlage II bij deze verordening vermelde werkzame stof een voorstel tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG of, met ingang van 1 juni 2009, van bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 indient met het oog op een verbod op het op de markt brengen of het gebruik van die stof, waaronder het gebruik voor biociden in sommige of alle productsoorten, kunnen de in deze verordening vastgelegde procedures inzake deze stof wat het gebruik daarvan in de betrokken productsoorten betreft, worden opgeschort in afwachting van een besluit over dat voorstel.

Artikel 18

Intrekking

Verordening (EG) nr. 2032/2003 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 19

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 december 2007.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/47/EG (PB L 247 van 21.9.2007, blz. 21).

(2)  PB L 228 van 8.9.2000, blz. 6. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2032/2003 (PB L 307 van 24.11.2003, blz. 1).

(3)  PB L 307 van 24.11.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1849/2006 (PB L 355 van 15.12.2006, blz. 63).

(4)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/51/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 257 van 3.10.2007, blz. 13).

(5)  Bij Verordening (EG) nr. 1048/2005 (PB L 178 van 9.7.2005, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 1849/2006 (PB L 355 van 15.12.2006, blz. 63).

(6)  PB L 258 van 26.9.2002, blz. 15.


BIJLAGE I

WERKZAME STOFFEN DIE ALS BESTAAND ZIJN GEÏDENTIFICEERD

Naam (Einecs en/of andere)

EC-nummer

CAS-nummer

Formaldehyde

200-001-8

50-00-0

Ergocalciferol/vitamine D2

200-014-9

50-14-6

Melkzuur

200-018-0

50-21-5

Clofenotaan/DDT

200-024-3

50-29-3

Ascorbinezuur

200-066-2

50-81-7

2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether/piperonylbutoxide

200-076-7

51-03-6

2,4-Dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

2-Imidazool-4-ylethylamine

200-100-6

51-45-6

Bronopol

200-143-0

52-51-7

Trichloorfon

200-149-3

52-68-6

Natriumsalicylaat

200-198-0

54-21-7

Fenthion

200-231-9

55-38-9

Glyceroltrinitraat

200-240-8

55-63-0

Bis(tributyltin)oxide

200-268-0

56-35-9

Tributyltinacetaat

200-269-6

56-36-0

Cumafos

200-285-3

56-72-4

Glycerol

200-289-5

56-81-5

Chloorhexidinediacetaat

200-302-4

56-95-1

Allylisothiocyanaat

200-309-2

57-06-7

Cetrimoniumbromide/hexadecyltrimethylammoniumbromide

200-311-3

57-09-0

Ureum

200-315-5

57-13-6

Strychnine

200-319-7

57-24-9

Propaan-1,2-diol

200-338-0

57-55-6

Ethinyloestradiol

200-342-2

57-63-6

Cafeïne

200-362-1

58-08-2

Difeenoxarsine-10-yloxide

200-377-3

58-36-6

gamma-HCH of gamma-BHC/lindaan/1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan

200-401-2

58-89-9

Sulfachinoxaline

200-423-2

59-40-5

Chloorkresol

200-431-6

59-50-7

2-Fenylethanol

200-456-2

60-12-8

Dimethoaat

200-480-3

60-51-5

Methylthioniniumchloride

200-515-2

61-73-4

Thioureum

200-543-5

62-56-6

Dichloorvos

200-547-7

62-73-7

Carbaryl

200-555-0

63-25-2

Ethanol

200-578-6

64-17-5

Mierenzuur

200-579-1

64-18-6

Azijnzuur

200-580-7

64-19-7

Benzoëzuur

200-618-2

65-85-0

Propaan-2-ol

200-661-7

67-63-0

Chloroform/trichloormethaan

200-663-8

67-66-3

Cholecalciferol

200-673-2

67-97-0

Salicylzuur

200-712-3

69-72-7

Hexachlorofeen

200-733-8

70-30-4

Propaan-1-ol

200-746-9

71-23-8

Butaan-1-ol

200-751-6

71-36-3

Methoxychloor

200-779-9

72-43-5

Broommethaan/methylbromide

200-813-2

74-83-9

Waterstofcyanide

200-821-6

74-90-8

Metaldehyde

200-836-8

9002-91-9

Koolstofdisulfide

200-843-6

75-15-0

Ethyleenoxide

200-849-9

75-21-8

Jodoform/tri-joodmethaan

200-874-5

75-47-8

tert-Butylhydroperoxide

200-915-7

75-91-2

Trichloornitromethaan

200-930-9

76-06-2

Bornaan-2-on/kamfer

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodecahydro-2,10-dimethoxy-3,8,11a,11c-tetramethyldibenzo[de,g]chromeen-1,5,11-trion/quassine

200-985-9

76-78-8

1,3-Dibroom-5,5-dimethylhydantoïne

201-030-9

77-48-5

3-beta-Hydroxyurs-12-een-28-zuur/ursolzuur

201-034-0

77-52-1

Citroenzuur

201-069-1

77-92-9

Citroenzuur, monohydraat

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexaancarbonzuur

201-072-8

77-95-2

Linalool

201-134-4

78-70-6

2-Methylpropaan-1-ol

201-148-0

78-83-1

2-Chlooraceetamide

201-174-2

79-07-2

Broomazijnzuur

201-175-8

79-08-3

Propionzuur

201-176-3

79-09-4

Chloorazijnzuur

201-178-4

79-11-8

Glycolzuur

201-180-5

79-14-1

Perazijnzuur

201-186-8

79-21-0

L-(+)-Melkzuur

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-Dimethylpropyl)fenol

201-280-9

80-46-6

Pin-2(3)-een

201-291-9

80-56-8

Sennoside A

201-339-9

81-27-6

Warfarine

201-377-6

81-81-2

Cumachloor

201-378-1

81-82-3

Difacinon

201-434-5

82-66-6

Ethylkininecarbonaat

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromeen-6-on/rotenon

201-501-9

83-79-4

Antrachinon

201-549-0

84-65-1

Dibutylftalaat

201-557-4

84-74-2

Salicylanilide

201-727-8

87-17-2

(+)-Wijnsteenzuur

201-766-0

87-69-4

Pentachloorfenol

201-778-6

87-86-5

Symcloseen

201-782-8

87-90-1

Chloorxylenol

201-793-8

88-04-0

2,4,6-Trichloorfenol

201-795-9

88-06-2

Menthol

201-939-0

89-78-1

Isopulegol

201-940-6

89-79-2

Thymol

201-944-8

89-83-8

Guajacol/2-methoxyfenol

201-964-7

90-05-1

Bifenyl-2-ol

201-993-5

90-43-7

Naftaleen

202-049-5

91-20-3

Propyl-4-hydroxybenzoaat

202-307-7

94-13-3

Butyl-4-hydroxybenzoaat

202-318-7

94-26-8

Dibenzoylperoxide

202-327-6

94-36-0

2-Ethylhexaan-1,3-diol

202-377-9

94-96-2

Benzotriazool

202-394-1

95-14-7

3-Chloorpropaan-1,2-diol

202-492-4

96-24-2

Dichlorofeen

202-567-1

97-23-4

Eugenol

202-589-1

97-53-0

Allantoïne

202-592-8

97-59-6

Methyl-4-hydroxybenzoaat

202-785-7

99-76-3

Benzylalcohol

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-Trimethylpropaan-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinaan]

202-899-7

100-89-0

Methenamine/hexamethyleentetramine

202-905-8

100-97-0

Triclocarban

202-924-1

101-20-2

Chloorprofam

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″,1′″-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-Nitrilotriethanol

203-049-8

102-71-6

Chloorfenesine

203-192-6

104-29-0

Anethool

203-205-5

104-46-1

Kaneelaldehyde/3-fenylpropeen-2-al

203-213-9

104-55-2

2-Ethylhexaan-1-ol/isooctanol

203-234-3

104-76-7

Citronellol

203-375-0

106-22-9

Citronellal

203-376-6

106-23-0

Geraniol

203-377-1

106-24-1

1,4-Dichloorbenzeen

203-400-5

106-46-7

Ethyleendiamine

203-468-6

107-15-3

Chlooraceetaldehyde

203-472-8

107-20-0

Ethaan-1,2-diol

203-473-3

107-21-1

Glyoxal

203-474-9

107-22-2

Methylformiaat

203-481-7

107-31-3

Butaan-1,3-diol

203-529-7

107-88-0

Vinylacetaat

203-545-4

108-05-4

Azijnzuuranhydride

203-564-8

10824-7

m-Kresol

203-577-9

108-39-4

Resorcinol

203-585-2

108-46-3

Cyanuurzuur

203-618-0

108-80-5

Fenol

203-632-7

108-95-2

Ethylformiaat

203-721-0

109-94-4

Barnsteenzuur

203-740-4

110-15-6

Hexa-2,4-dieenzuur/sorbinezuur

203-768-7

110-44-1

Pyridine

203-809-9

110-86-1

Morfoline

203-815-1

110-91-8

Glutaral

203-856-5

111-30-8

2-Butoxyethanol

203-905-0

111-76-2

Cetrimoniumchloride/hexadecyltrimethylammoniumchloride

203-928-6

112-02-7

Nonaanzuur

203-931-2

112-05-0

Undecaan-2-on/methylnonylketon

203-937-5

112-12-9

2,2′-(Ethyleendioxy)diethanol/triethyleenglycol

203-953-2

112-27-6

Undec-10-eenzuur

203-965-8

112-38-9

Oliezuur

204-007-1

112-80-1

(Z)-Docos-13-eenzuur

204-011-3

112-86-7

N-(2-Ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-een-2,3-dicarboximide

204-029-1

113-48-4

Propoxur

204-043-8

114-26-1

Endosulfan

204-079-4

115-29-7

1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylthiocyanatoacetaat

204-081-5

115-31-1

Dicofol

204-082-0

115-32-2

Linalylacetaat

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavon

204-187-1

117-39-5

1,3-Dichloor-5,5-dimethylhydantoïne

204-258-7

118-52-5

Methylsalicylaat

204-317-7

119-36-8

Chlorofeen

204-385-8

120-32-1

Ethyl-4-hydroxybenzoaat

204-399-4

120-47-8

Benzylbenzoaat

204-402-9

120-51-4

Piperonal

204-409-7

120-57-0

Indool

204-420-7

120-72-9

3-(But-2-enyl)-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-2,2-dimethyl-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)-cyclopropaancarboxylaat/cinerine II

204-454-2

121-20-0

2-Methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl-[1R-[1.alfa.[S*(Z)],3.beta.]]-chrysanthemaat/pyrethrine I

204-455-8

121-21-1

2-Methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl-[1R-[1.alfa.[S*(Z)](3.beta.)-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/pyrethrine II

204-462-6

121-29-9

Benzethoniumchloride

204-479-9

121-54-0

5-Nitrothiazool-2-ylamine

204-490-9

121-66-4

Malathion

204-497-7

121-75-5

Fenitrothion

204-524-2

122-14-5

Cetalkoniumchloride

204-526-3

122-18-9

Benzyldimethyl(octadecyl)ammoniumchloride

204-527-9

122-19-0

Simazine

204-535-2

122-34-9

Profam

204-542-0

122-42-9

4-Fenylbutanon

204-555-1

122-57-6

2-Fenoxyethanol

204-589-7

122-99-6

Cetylpyridiniumchloride

204-593-9

123-03-5

Cetylpyridiniumchloride, monohydraat

204-593-9

6004-24-6

2-Ethylhexanal

204-596-5

123-05-7

Pyridazine-3,6-diol/maleïnezuurhydrazide

204-619-9

123-33-1

Adipinezuur

204-673-3

124-04-9

Octaanzuur

204-677-5

124-07-2

Dodecylamine/laurylamine

204-690-6

124-22-1

Koolstofdioxide

204-696-9

124-38-9

Natriumdimethylarsinaat

204-708-2

124-65-2

exo-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptaan-2-ol

204-712-4

124-76-5

Nitromethylidynetrimethanol

204-769-5

126-11-4

Natriumacetaat

204-823-8

127-09-3

Natrium-N-chloorbenzeensulfonamide

204-847-9

127-52-6

Tosylchlooramide-natrium

204-854-7

127-65-1

Bis(2,3,3,3-tetrachloorpropyl)ether

204-870-4

127-90-2

Kaliumdimethyldithiocarbamaat

204-875-1

128-03-0

Natriumdimethyldithiocarbamaat

204-876-7

128-04-1

N-broomsuccinimide

204-877-2

128-08-5

N-chloorsuccinimide

204-878-8

128-09-6

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

204-881-4

128-37-0

Warfarine-natrium

204-929-4

129-06-6

Dimethylftalaat

205-011-6

131-11-3

Natriumpentachloorfenolaat

205-025-2

131-52-2

Natrium-2-bifenylaat

205-055-6

132-27-4

Natrium-2-bifenylaat, tetrahydraat

205-055-6

6152-33-6

Captan

205-087-0

133-06-2

N-(Trichloormethylthio)ftalimide/folpet

205-088-6

133-07-3

2,4-Dichloor-3,5-xylenol

205-109-9

133-53-9

Methylantranilaat

205-132-4

134-20-3

Bis(8-hydroxychinolinium)sulfaat

205-137-1

134-31-6

N,N-Diethyl-m-toluamide

205-149-7

134-62-3

Dipropylpyridine-2,5-dicarboxylaat

205-245-9

136-45-8

Zinkbis(2-ethylhexanoaat)

205-251-1

136-53-8

6-Methylbenzotriazool

205-265-8

136-85-6

Thiram

205-286-2

137-26-8

Ziram

205-288-3

137-30-4

Natriumpropionaat

205-290-4

137-40-6

Kaliummethyldithiocarbamaat

205-292-5

137-41-7

Metam-natrium

205-293-0

137-42-8

Dipenteen

205-341-0

138-86-3

Dinatriumcyaandithiocarbamaat

205-346-8

138-93-2

Benzododeciniumchloride

205-351-5

139-07-1

Miristalkoniumchloride

205-352-0

139-08-2

Nitrilotriazijnzuur

205-355-7

139-13-9

p-Tolylacetaat

205-413-1

140-39-6

1,3-Bis(hydroxymethyl)ureum

205-444-0

140-95-4

Natriumformiaat

205-488-0

141-53-7

2,3-Dihydroxypropyllauraat

205-526-6

142-18-7

Nabam

205-547-0

142-59-6

Hexaanzuur

205-550-7

142-62-1

Laurinezuur

205-582-1

143-07-7

Kaliumoleaat

205-590-5

143-18-0

Natriumwaterstofcarbonaat

205-633-8

144-55-8

Oxaalzuur

205-634-3

144-62-7

Chinoline-8-ol

205-711-1

148-24-3

Thiabendazool

205-725-8

148-79-8

Benzothiazool-2-thiol

205-736-8

149-30-4

Monuron

205-766-1

150-68-5

Rutoside

205-814-1

153-18-4

Glyoxylzuur

206-058-5

298-12-4

Fenchloorfos

206-082-6

299-84-3

Naled

206-098-3

300-76-5

5-Chloorsalicylzuur

206-283-9

321-14-2

Diuron

206-354-4

330-54-1

Kaliumthiocyanaat

206-370-1

333-20-0

Diazinon

206-373-8

333-41-5

Decaanzuur

206-376-4

334-48-5

Cyaanamide

206-992-3

420-04-2

Metronidazool

207-136-1

443-48-1

Cineol

207-431-5

470-82-6

7,8-Dihydroxycumarine

207-632-8

486-35-1

Natriumcarbonaat

207-838-8

497-19-8

2-Hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrieen-1-on

207-880-7

499-44-5

Carvacrol

207-889-6

499-75-2

6.beta.-Acetoxy-3beta-(beta.-D-glucopyranosyloxy)-8,14-dihydroxybufa-4,20,22-trienolide/scilliroside

208-077-4

507-60-8

Bariumcarbonaat

208-167-3

513-77-9

3-Acetyl-6-methyl-2H-pyraan-2,4(3H)-dion

208-293-9

520-45-6

Osalmid

208-385-9

526-18-1

2,6-Dimethoxy-p-benzochinon

208-484-7

530-55-2

Acridine-3,6-diamine-dihydrochloride

208-515-4

531-73-7

Natriumbenzoaat

208-534-8

532-32-1

Dazomet

208-576-7

533-74-4

Trinatriumwaterstofdicarbonaat/natriumsesquicarbonaat

208-580-9

533-96-0

Zilvercarbonaat

208-590-3

534-16-7

Crimidine

208-622-6

535-89-7

Calciumdiformiaat

208-863-7

544-17-2

Myristinezuur

208-875-2

544-63-8

1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexaan-3-on

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-Hexahydroxy-10,11-dimethylfenantro[1,10,9,8-opqra]peryleen-7,14-dion/Hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′-Bis(dimethylamino)benzhydrylideen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]dimethylammoniumchloride

208-953-6

548-62-9

Zinkdibenzoaat

209-047-3

553-72-0

Methylisothiocyanaat

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianiline-hydrochloride

209-321-2

569-61-9

[4-[alfa-[4-(Dimethylamino)fenyl]benzylideen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]dimethylammoniumchloride/malachietgroenchloride

209-322-8

569-64-2

Kaliumbenzoaat

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (alle isomeren; verhouding: 1:1:1:1:1:1:1:1)/allethrin

209-542-4

584-79-2

Natrium-3-(p-anilinofenylazo)benzeensulfonaat/metanil geel

209-608-2

587-98-4

DL-Melkzuur

209-954-4

598-82-3

BHC of HCH/hexachloorcyclohexaan

210-168-9

608-73-1

DL-Appelzuur

210-514-9

617-48-1

N-(Hydroxymethyl)aceetamide

210-897-2

625-51-4

Succinaldehyde

211-333-8

638-37-9

2-Fluoraceetamide

211-363-1

640-19-7

Ftaalaldehyde

211-402-2

643-79-8

2-Hydroxyethaansulfonzuur, verbinding met 4,4′-[hexaan-1,6-diylbis(oxy)]bis[benzeencarboxamidine] (2:1)

211-533-5

659-40-5

Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuraan

211-797-1

696-59-3

N-[(Dichloorfluormethyl)thio]ftalimide

211-952-3

719-96-0

Dichloor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methaansulfenamide/tolylfluanide

211-986-9

731-27-1

Levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

2,6-Dimethyl-1,3-dioxaan-4-ylacetaat

212-579-9

828-00-2

Terbutryn

212-950-5

886-50-0

Proflavine-hydrochloride

213-459-9

952-23-8

N′1-Chinoxaline-2-ylsulfanilamide, natriumzout

213-526-2

967-80-6

Norbormide

213-589-6

991-42-4

(Hydroxymethyl)ureum

213-674-8

1000-82-4

Dichlofluanide

214-118-7

1085-98-9

Koperthiocyanaat

214-183-1

1111-67-7

Dodecyltrimethylammoniumbromide

214-290-3

1119-94-4

Tetradoniumbromide

214-291-9

1119-97-7

(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindool-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat/d-trans-tetramethrin

214-619-0

1166-46-7

4,5-Dichloor-3H-1,2-dithiool-3-on

214-754-5

1192-52-5

Xylenol

215-089-3

1300-71-6

Bentoniet

215-108-5

1302-78-9

Diarseenpentaoxide

215-116-9

1303-28-2

Diboortrioxide

215-125-8

1303-86-2

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/kalkhydraat/gebluste kalk

215-137-3

1305-62-0

Calciumoxide/ongebluste kalk/bijtende kalk

215-138-9

1305-78-8

Kaliumhydroxide

215-181-3

1310-58-3

Natriumhydroxide

215-185-5

1310-73-2

Kiezelzuur, kaliumzout/kaliumsilicaat

215-199-1

1312-76-1

Zinkoxide

215-222-5

1314-13-2

Trizinkdifosfide

215-244-5

1314-84-7

Zinksulfide

215-251-3

1314-98-3

Trimangaantetraoxide

215-266-5

1317-35-7

Koperoxide

215-269-1

1317-38-0

Dikoperoxide

215-270-7

1317-39-1

Kresol

215-293-2

1319-77-3

Aluminumchloride, basisch

215-477-2

1327-41-9

Dinatriumtetraboraat, watervrij

215-540-4

1330-43-4

Dinatriumtetraboraat, decahydraat

215-540-4

1303-96-4

Dikoperchloridetrihydroxide

215-572-9

1332-65-6

Chroomtrioxide

215-607-8

1333-82-0

Natriumwaterstofdifluoride

215-608-3

1333-83-1

Nafteenzuren, koperzouten

215-657-0

1338-02-9

2-Butanon, peroxide

215-661-2

1338-23-4

Nafteenzuren

215-662-8

1338-24-5

Ammoniumwaterstofdifluoride

215-676-4

1341-49-7

Kiezelzuur, natriumzout

215-687-4

1344-09-8

Koper(II)chloride

215-704-5

1344-67-8

N,N″-Bis(2-ethylhexyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecaandiamidine-dihydrochloride

216-994-6

1715-30-6

Monolinuron

217-129-5

1746-81-2

2,4-Dichloorbenzylalcohol

217-210-5

1777-82-8

Ethacridinelactaat

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-Ethyl-2-nitropropaan-1,3-diyl)bismorfoline

217-450-0

1854-23-5

Chloorthalonil

217-588-1

1897-45-6

Dodecylammoniumacetaat

217-956-1

2016-56-0

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

Allylpropyldisulfide

218-550-7

2179-59-1

4-(2-Nitrobutyl)morfoline

218-748-3

2224-44-4

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine

219-145-8

2372-82-9

Didecyldimethylammoniumbromide

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftaat

219-266-6

2398-96-1

Bis[[4-[4-(dimethylamino)benzhydrylideen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]dimethylammonium]oxalaat, dioxalaat

219-441-7

2437-29-8

Dodine

219-459-5

2439-10-3

2-Broom-1-(4-hydroxyfenyl)ethaan-1-on

219-655-0

2491-38-5

2,2′-Dithiobis[N-methylbenzamide]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[Methyleenbis(oxy)]bisethanol

219-891-4

2565-36-8

Fenthoaat

219-997-0

2597-03-7

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-Methylpropaan-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4-methyl-1,3,2-dioxaborinaan]

220-198-4

2665-13-6

2-Methyl-2H-isothiazool-3-on

220-239-6

2682-20-4

Sulfuryldifluoride

220-281-5

2699-79-8

2-Amino-3-chloor-1,4-naftochinon

220-529-2

2797-51-5

2-Chloor-N-(hydroxymethyl)aceetamide

220-598-9

2832-19-1

Trocloseen-natrium

220-767-7

2893-78-9

Natriumdichloorisocyanuraat, dihydraat

220-767-7

51580-86-0

Chloorpyrifos

220-864-4

2921-88-2

Mecetroniumethylsulfaat

221-106-5

3006-10-8

Dodecylethyldimethylammoniumethylsulfaat

221-108-6

3006-13-1

Bis(trichloormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

Natrium-2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfaat

221-416-0

3088-31-1

4-Isopropyl-m-kresol

221-761-7

3228-02-2

Koperdinitraat

221-838-5

3251-23-8

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

Temefos

222-191-1

3383-96-8

Thuj-4(10)-een

222-212-4

3387-41-5

Oct-1-een-3-ol

222-226-0

3391-86-4

Natrium-5-chloor-2-[4-chloor-2-[[[(3,4-dichloorfenyl)amino]carbonyl]amino]fenoxy]benzeensulfonaat

222-654-8

3567-25-7

(Ethyleendioxy)dimethanol

222-720-6

3586-55-8

Chloorfacinon

223-003-0

3691-35-8

Dipyrithion

223-024-5

3696-28-4

Chloorhexidine-dihydrochloride

223-026-6

3697-42-5

Denatoniumbenzoaat

223-095-2

3734-33-6

Natrium-2,4,6-trichloorfenolaat

223-246-2

3784-03-0

Pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout

223-296-5

3811-73-2

Hexahydro-1,3,5-tris(3-methoxypropyl)-1,3,5-triazine

223-563-6

3960-05-2

4-Oxo-4-[(tributylstannyl)oxy]but-2-eenzuur/tributyltinmaleaat

223-701-5

4027-18-3

Methenamine-3-chloorallylchloride

223-805-0

4080-31-3

N-Ethylheptadecafluoroctaansulfonamide

223-980-3

4151-50-2

Isobutyl-4-hydroxybenzoaat/isobutylparabeen

224-208-8

4247-02-3

Tributylstannylsalicylaat/tributyltinsalicylaat

224-397-7

4342-30-7

Tributylstannylbenzoaat/tributyltinbenzoaat

224-399-8

4342-36-3

Natrium-1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyraan-3-ylideen)ethanolaat

224-580-1

4418-26-2

Diethylammoniumsalicylaat

224-586-4

4419-92-5

Dimethyldicarbonaat

224-859-8

4525-33-1

Farnesol

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(Hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol

225-208-0

4719-04-4

Octylfosfonzuur

225-218-5

4724-48-5

Natrium-4-(methoxycarbonyl)fenolaat

225-714-1

5026-62-0

Sulfamidezuur

226-218-8

5329-14-6

Citral

226-394-6

5392-40-5

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazool-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

1-Benzyl-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decaanchloride

226-445-2

5400-93-1

Dimethyldioctylammoniumchloride

226-901-0

5538-94-3

N-Dodecylpropaan-1,3-diamine

226-902-6

5538-95-4

Chloorpyrifos-methyl

227-011-5

5598-13-0

N,N′-Methyleenbismorfoline

227-062-3

5625-90-1

Cumatetralyl

227-424-0

5836-29-3

Terbutylazine

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-Mentha-1,8-dieen

227-813-5

5989-27-5

4-Methoxybenzeen-1,3-diaminesulfaat

228-290-6

6219-67-6

Methyleendithiocyanaat

228-652-3

6317-18-6

1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

Dodicine

229-930-7

6843-97-6

Appelzuur

230-022-8

6915-15-7

(2-Broom-2-nitrovinyl)benzeen

230-515-8

7166-19-0

Didecyldimethylammoniumchloride

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-Octadecenylpropaan-1,3-diamine

230-528-9

7173-62-8

Benzyldodecyldimethylammoniumbromide

230-698-4

7281-04-1

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

Zilver

231-131-3

7440-22-4

Boor

231-151-2

7440-42-8

Koper

231-159-6

7440-50-8

Zink

231-175-3

7440-66-6

Zwaveldioxide

231-195-2

7446-09-5

Dithalliumsulfaat

231-201-3

7446-18-6

Calciumdihexa-2,4-dienoaat

231-321-6

7492-55-9

Kinine-monohydrochloride, dihydraat

231-437-7

6119-47-7

Jood

231-442-4

7553-56-2

Jood, in de vorm van jodofoor

Mengsel

39392-86-4

Joodcomplex in oplossing met niet-ionische detergenten

Mengsel

 

Polyvinylpyrrolidonjood

Polymeer

25655-41-8

Alkylarylpolyetheralcohol-joodcomplex

Polymeer

 

Joodcomplex met ethyleen-propyleen-blokcopolymeer (pluronic)

Polymeer

 

Joodcomplex met polyalkyleenglycol

Polymeer

 

Joodhars/polyjodideanionhars

Polymeer

 

Trinatriumorthofosfaat (TSP)

231-509-8

7601-54-9

Siliciumdioxide, amorf

231-545-4

7631-86-9

Natriumwaterstofsulfiet

231-548-0

7631-90-5

Natriumnitriet

231-555-9

7632-00-0

Natriumperoxometaboraat/natriumperboraat, hydraat

231-556-4

7632 04 4

Waterstofchloride/zoutzuur

231-595-7

7647-01-0

Natriumchloride

231-598-3

7647-14-5

Natriumbromide

231-599-9

7647-15-6

Orthofosforzuur

231-633-2

7664-38-2

Waterstoffluoride

231-634-8

7664-39-3

Ammoniak, watervrij

231-635-3

7664-41-7

Zwavelzuur

231-639-5

7664-93-9

Kaliumjodide

231-659-4

7681-11-0

Natriumwaterstofsulfaat

231-665-7

7681-38-1

Natriumfluoride

231-667-8

7681-49-4

Natriumhypochloriet

231-668-3

7681-52-9

Dinatriumdisulfiet

231-673-0

7681-57-4

Tetramethrin

231-711-6

7696-12-0

Zwavel

231-722-6

7704-34-9

IJzersulfaat

231-753-5

7720-78-7

IJzervitriool/ijzer(II)sulfaat, heptahydraat/ijzersulfaat, heptahydraat

231-753-5

7782-63-0

Kaliumpermanganaat

231-760-3

7722-64-7

Waterstofperoxide

231-765-0

7722-84-1

Broom

231-778-1

7726-95-6

Dikaliumperoxodisulfaat

231-781-8

7727-21-1

Stikstof

231-783-9

7727-37-9

Zinksulfaat, heptahydraat

231-793-3

7446-20-0

7a-Ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazool

231-810-4

7747-35-5

Natriumsulfiet

231-821-4

7757-83-7

Natriumchloriet

231-836-6

7758-19-2

Koperchloride

231-842-9

7758-89-6

Kopersulfaat

231-847-6

7758-98-7

Kopersulfaat, pentahydraat

231-847-6

7758-99-8

Zilvernitraat

231-853-9

7761-88-8

Natriumthiosulfaat, pentahydraat

231-867-5

10102-17-7

Natriumchloraat

231-887-4

7775-09-9

Dinatriumperoxodisulfaat/natriumpersulfaat

231-892-1

7775-27-1

Kaliumdichromaat

231-906-6

7778-50-9

Calciumhypochloriet

231-908-7

7778-54-3

Hexahydro-1,3,5-triethyl-1,3,5-triazine

231-924-4

7779-27-3

Chloor

231-959-5

7782-50-5

Ammoniumsulfaat

231-984-1

7783-20-2

Zilverchloride

232-033-3

7783-90-6

Aluminiumammoniumbis(sulfaat)

232-055-3

7784-25-0

Mangaansulfaat

232-089-9

7785-87-7

Mangaansulfaat, tetrahydraat

232-089-9

10101-68-5

Joodmonochloride

232-236-7

7790-99-0

Terpineol

232-268-1

8000-41-7

Sojaolie

232-274-4

8001-22-7

Lijnzaadolie

232-278-6

8001-26-1

Maïsolie

232-281-2

8001-30-7

Kokosolie

232-282-8

8001-31-8

Creosoot

232-287-5

8001-58-9

Ricinusolie

232-293-8

8001-79-4

Beenderolie/dierlijke olie

232-294-3

8001-85-2

Raapzaadolie

232-299-0

8002-13-9

Pyrethrinen en pyrethroïden

232-319-8

8003-34-7

Terpinol

8006-39-1

Terpentijnolie

232-350-7

8006-64-2

Knoflookextract

232-371-1

8008-99-9

Teer, pijnboom/pijnboomteer

232-374-8

8011-48-1

Bijenwas

232-383-7

8012-89-3

Paraffineoliën

232-384-2

8012-95-1

Oliën, avocado

232-428-0

8024-32-6

Oranjeboom, zoete, extract

232-433-8

8028-48-6

Witte minerale olie (aardolie)

232-455-8

8042-47-5

Saponinen

232-462-6

8047-15-2

Talloliehars

232-484-6

8052-10-6

Asfalt/bitumen

232-490-9

8052-42-4

Kopalen

232-527-9

9000-14-0

Lignine

232-682-2

9005-53-2

Aluminiumsulfaat

233-135-0

10043-01-3

Boorzuur

233-139-2

10043-35-3

Aluminiumkaliumbis(sulfaat)/aluin

233-141-3

10043-67-1

Chloordioxide

233-162-8

10049-04-4

Kaliumsulfiet

233-321-1

10117-38-1

Natriumwaterstof-2,2′-methyleenbis[4-chloorfenolaat]

233-457-1

10187-52-7

2,2-Dibroom-2-cyaanaceetamide

233-539-7

10222-01-2

Dizilver(1+)sulfaat

233-653-7

10294-26-5

Natriummetafosfaat

233-782-9

10361-03-2

Oxine-koper

233-841-9

10380-28-6

Resmethrin

233-940-7

10453-86-8

N,N′-Ethyleenbis[N-acetylaceetamide]

234-123-8

10543-57-4

Natriumdichromaat

234-190-3

10588-01-9

Carbendazim

234-232-0

10605-21-7

Tridecanatriumhypochloriettetrakis(fosfaat)

234-307-8

11084-85-8

Boorzuur, natuurlijk

234-343-4

11113-50-1

Natriumperboraat, tetrahydraat

234-390-0

10486-00-7

Perboorzuur, natriumzout

234-390-0

11138-47-9

Nafteenzuren, zinkzouten

234-409-2

12001-85-3

Dinatriumoctaboraat

234-541-0

12008-41-2

Dinatriumoctaboraat, tetrahydraat

234-541-0

12280-03-4

[2H4]ammoniumchloride

234-607-9

12015-14-4

Dialuminiumchloridepentahydroxide

234-933-1

12042-91-0

Trimagnesiumdifosfide

235-023-7

12057-74-8

Natriumtolueensulfonaat

235-088-1

12068-03-0

Koper(II)carbonaat-koper(II)hydroxide (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Zineb

235-180-1

12122-67-7

Ammoniumbromide

235-183-8

12124-97-9

Tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat

235-541-3

12267-73-1

Maneb

235-654-8

12427-38-2

Hexaboordizinkundecaoxide/zinkboraat

235-804-2

12767-90-7

N-(hydroxymethyl)formamide

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-Tetrachloor-4-(methylsulfonyl)pyridine

236-035-5

13108-52-6

Nifurpirinol

236-503-9

13411-16-0

Pyrithionzink

236-671-3

13463-41-7

Titaandioxide

236-675-5

13463-67-7

Dodecylguanidine-monohydrochloride

237-030-0

13590-97-1

Bariumdiboortetraoxide

237-222-4

13701-59-2

Kalium-2-bifenylaat

237-243-9

13707-65-8

Ammoniumtetrafluorboraat

237-531-4

13826-83-0

Lithiumhypochloriet

237-558-1

13840-33-0

Orthoboorzuur, natriumzout

237-560-2

13840-56-7

Broomchloride

237-601-4

13863-41-7

Zinkbis(diethyldithiocarbamaat)

238-270-9

14324-55-1

(Benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

2,2′-Oxybis[4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinaan]

238-749-2

14697-50-8

Foxim

238-887-3

14816-18-3

Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)koper

238-984-0

14915-37-8

Bis(8-hydroxychinolyl)sulfaat, monokaliumzout

239-133-6

15077-57-3

Dibroompropionamide

239-153-5

15102-42-8

Natriumperboraat, monohydraat

239-172-9

10332-33-9

2,2′-Methyleenbis(6-broom-4-chloorfenol)

239-446-8

15435-29-7

Chloortoluron

239-592-2

15545-48-9

Dinatriumcarbonaat, verbinding met waterstofperoxide (2:3)

239-707-6

15630-89-4

Natrium-p-chloor-m-kresolaat

239-825-8

15733-22-9

Chloralose

240-016-7

15879-93-3

1-Broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

240-230-0

16079-88-2

(R)-2-(4-Chloor-2-methylfenoxy)propionzuur

240-539-0

16484-77-8

Dikaliumdisulfiet

240-795-3

16731-55-8

Methomyl

240-815-0

16752-77-5

Dinatriumhexafluorsilicaat

240-934-8

16893-85-9

Hexafluorkiezelzuur

241-034-8

16961-83-4

Benomyl

241-775-7

17804-35-2

D-gluconzuur, verbinding met N,N″-bis(4-chloorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecaandiamidine (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O-Diethyl-O-5-fenylisoxazool-3-ylfosforothioaat

242-624-8

18854-01-8

Benzoxoniumchloride

243-008-1

19379-90-9

Methylhydroxymethoxyacetaat

243-271-2

19757-97-2

p-[(Dijoodmethyl)sulfonyl]tolueen

243-468-3

20018-09-1

Koperdihydroxide

243-815-9

20427-59-2

Dizilveroxide

243-957-1

20667-12-3

2-Buteen-1,4-diylbis(broomacetaat)

243-962-9

20679-58-7

Aluminiumfosfide

244-088-0

20859-73-8

(Benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat

244-445-0

21564-17-0

Tetrachloorvinfos

244-865-4

22248-79-9

Bendiocarb

245-216-8

22781-23-3

2-Methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-een-1-yl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat/prallethrin

245-387-9

23031-36-9

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat

246-376-1

24634-61-5

2-tert-Butyl-4-methoxyfenol

246-563-8

25013-16-5

Bis(hydroxymethyl)ureum

246-679-9

25155-29-7

.alfa.,.alfa.″,.alfa.″-Trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(Octadec-9-enylimino)bisethanol

246-807-3

25307-17-9

3-(But-2-enyl)-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat/cinerine I

246-948-0

25402-06-6

3-Fenoxybenzyl-2-dimethyl-3-(methylpropenyl)cyclopropaancarboxylaat/fenothrin

247-404-5

26002-80-2

5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on

247-500-7

26172-55-4

2-Octyl-2H-isothiazool-3-on

247-761-7

26530-20-1

Dodecylbenzeensulfonzuur

248-289-4

27176-87-0

Laurinezuur, mono-ester met glycerol

248-337-4

27215-38-9

Zinkneodecanoaat

248-370-4

27253-29-8

Dodecyl(ethylbenzyl)dimethylammoniumchloride

248-486-5

27479-28-3

cis-Tricos-9-een

248-505-7

27519-02-4

Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchloride

248-595-8

27668-52-6

N′-tert-Butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (uitsluitend 1R trans, 1S isomeer)/S-bioallethrin

249-013-5

28434-00-6

Bioresmethrin

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-Broom[1,1′-bifenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxy-2-benzopyron/bromadiolon

249-205-9

28772-56-7

Pirimifos-methyl

249-528-5

29232-93-7

Lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat

249-644-6

29457-72-5

5-Broom-5-nitro-1,3-dioxaan

250-001-7

30007-47-7

trans-Isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyfosfinothioyl]oxy]crotonaat

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-Tetradeca-9,12-dienylacetaat

250-753-6

30507-70-1 (1)

Decyldimethyloctylammoniumchloride

251-035-5

32426-11-2

Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

Amitraz

251-375-4

33089-61-1

3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimethylureum/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

2-(Hydroxymethylamino)ethanol

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(Dodecylamino)propyl]glycine

251-993-4

34395-72-7

2,6-Diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuraan-1,3(2H,9bH)-dion, mononatriumzout

252-204-6

34769-44-3

Natrium-4-ethoxycarbonylfenoxide

252-487-6

35285-68-8

Natrium-4-propoxycarbonylfenoxide

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-Chloorfenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorbenzamide

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichloorfenyl)ethyl]-1H-imidazool/imazalil

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(.beta.-Allyloxy-2,4-dichloorfenylethyl)imidazool/imazalil van technische kwaliteit

Gewasbeschermingsmiddel

73790-28-0

S-[(6-Chloor-2-oxooxazool[4,5-b]pyridine-3(2H)-yl)methyl]-O,O-dimethylthiofosfaat/azamethifos

252-626-0

35575-96-3

2-Broom-2-(broommethyl)pentaandinitril

252-681-0

35691-65-7

Benzyldimethyloleylammoniumchloride

253-363-4

37139-99-4

Calciummagnesiumoxide/dolomietkalk

253-425-0

37247-91-9

Calciummagnesiumtetrahydroxide/calciummagnesiumhydroxide/gehydrateerde dolomietkalk

254-454-1

39445-23-3

2-Fosfonobutaan-1,2,4-tricarbonzuur

253-733-5

37971-36-1

4-Methoxy-m-fenyleendiammoniumsulfaat

254-323-9

39156-41-7

N,N″-Methyleenbis[N′-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-imidazolidine-4-yl]ureum]

254-372-6

39236-46-9

Dinocap

254-408-0

39300-45-3

.alfa.-Cyaan-3-fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat

254-484-5

39515-40-7

Isopropyl-(2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoaat/methopreen

254-993-2

40596-69-8

Dimethyltetradecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchloride

255-451-8

41591-87-1

Mengsel van cis- en trans-p-menthaan-3,8 diol/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

4,4-Dimethyloxazolidine

257-048-2

51200-87-4

(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindool-2-yl)methyl-(1R-cis)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat

257-144-4

51348-90-4

Cyaan(3-fenoxybenzyl)-2-(4-chloorfenyl)-3-methylbutyraat/fenvaleraat

257-326-3

51630-58-1

Ethyl-N-acetyl-N-butyl-.beta.-alaninaat

257-835-0

52304-36-6

.alfa.-Cyaan-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/cypermethrin

257-842-9

52315-07-8

m-Fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/permethrin

258-067-9

52645-53-1

.alfa.-Cyaan-3-fenoxybenzyl-[1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-dibroomvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/deltamethrin

258-256-6

52918-63-5

Bis(2-ethylhexanoaat-O)-.mu.-oxodizink

259-049-3

54262-78-1

1-Ethynyl-2-methylpent-2-enyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat/empenthrin

259-154-4

54406-48-3

3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat

259-627-5

55406-53-6

Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumsulfaat (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-Bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxycumarine/difenacum

259-978-4

56073-07-5

4-Hydroxy-3-(3-(4′-broom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)cumarine/brodifacum

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]methanol

260-097-2

56289-76-0

2-Ethoxyethylbroomacetaat

260-240-9

56521-73-4

N-Octyl-N′-[2-(octylamino)ethyl]ethyleendiamine

260-725-5

57413-95-3

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on, natriumzout

261-184-8

58249-25-5

Azaconazool

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool/propiconazool

262-104-4

60207-90-1

N,N-Bis(2-hydroxyethyl)undec-10-enamide

262-114-9

60239-68-1

2-Chloor-3-(fenylsulfonyl)acrylonitril

262-395-8

60736-58-5

Tetradecyldimethylbenzylammoniumfluoride

61134-95-0

[1,1′-Bifenyl]-2-ol, gechloreerd

262-974-5

61788-42-9

Aminen, kokosalkyl-

262-977-1

61788-46-3

Quaternaire ammoniumverbindingen, (gehydrogeneerd talkalkyl)trimethyl, chloriden

263-005-9

61788-78-1

Quaternaire ammoniumverbindingen, kokosalkyltrimethyl, chloriden

263-038-9

61789-18-2

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzylkokosalkylbis(hydroxyethyl), chloriden

263-078-7

61789-68-2

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzylkokosalkyldimethyl, chloriden

263-080-8

61789-71-7

Quaternaire ammoniumverbindingen, dikokosalkyldimethyl, chloriden

263-087-6

61789-77-3

Quaternaire ammoniumverbindingen, bis(gehydrogeneerd talkalkyl)dimethyl, chloriden

263-090-2

61789-80-8

Quaternaire ammoniumverbindingen, trimethylsoja-alkyl, chloriden

263-134-0

61790-41-8

Ethanol, 2,2′-iminobis-, N-kokosalkylderivaten

263-163-9

61791-31-9

1H-Imidazool-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortalloliealkylderivaten

263-171-2

61791-39-7

Imidazoliumverbindingen, 1-benzyl-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2-norkokosalkyl, chloriden

263-185-9

61791-52-4

Aminen, N-talkalkyldipropyleentri-

263-191-1

61791-57-9

Aminen, N-kokosalkyltrimethyleendi-

263-195-3

61791-63-7

Aminen, N-kokosalkyltrimethyleendi-, acetaten

263-196-9

61791-64-8

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

264-151-6

63449-41-2

4,5-Dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on

264-843-8

64359-81-5

2-Chloor-N-[[[4-(trifluormethoxy)fenyl]amino]carbonyl]benzamide

264-980-3

64628-44-0

Destillaten (aardolie), solventgeraffineerde lichte nafteenhoudende

265-098-1

64741-97-5

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-Dichloorfenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxy-1,3-dimethyl-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxamide

265-732-7

65400-98-8

.alfa.-Cyaan-3-fenoxybenzyl-[1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat

265-898-0

65731-84-2

Teerzuren, kool-, ruwe

266-019-3

65996-85-2

Glaspoeder

266-046-0

65997-17-3

3,3′-Methyleenbis[5-methyloxazolidine]/oxazolidine

266-235-8

66204-44-2

N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine

266-257-8

66215-27-8

Betaïnen, C12-C14-alkyldimethyl

266-368-1

66455-29-6

.alfa.-Cyaan-3-fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(1,2,2,2-tetrabroomethyl)cyclopropaancarboxylaat/tralomethrin

266-493-1

66841-25-6

2-Chloor-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(1H-pyrazool-1-ylmethyl)aceetamide

266-583-0

67129-08-2

cis-4-[3-(p-tert-Butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfoline/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichloorfenoxy)ethyl]-1H-imidazool-1-carboxamide

266-994-5

67747-09-5

Vetzuren, C16-18 en C18-onverzadigde, Me-esters

267-015-4

67762-38-3

.alfa-Cyaan-3-fenoxybenzyl-3-(2-chloor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/cyhalothrin

268-450-2

68085-85-8

Dodecylethyldimethylammoniumbromide/laudacit

269-249-2

68207-00-1

Schalieoliën

269-646-0

68308-34-9

.alfa.-Cyaan-4-fluor-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/cyfluthrin

269-855-7

68359-37-5

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chloriden

269-919-4

68391-01-5

Quaternaire ammoniumverbindingen, di-C6-12-alkyldimethyl, chloriden

269-925-7

68391-06-0

Benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten

270-115-0

68411-30-3

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C8-16-alkyldimethyl, chloriden

270-324-7

68424-84-0

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

270-325-2

68424-85-1

Betaïnen, kokosalkyldimethyl

270-329-4

68424-94-2

Quaternaire ammoniumverbindingen, di-C8-10-alkyldimethyl, chloriden

270-331-5

68424-95-3

Vetzuren, kokos, reactieproducten met diethanolamine

270-430-3

68440-04-0

1-Propanaminium, 3-amino-N,N,N-trimethyl-, N-C12-18-acylderivaten, Me-sulfaten

271-063-1

68514-93-2

Amiden, kokos, N,N-bis(2-hydroxyethyl)

271-657-0

68603-42-9

Quaternaire ammoniumverbindingen, (oxydi-2,1-ethaandiyl)bis[kokosalkyldimethyl, dichloriden

271-761-6

68607-28-3

9-Octadeceenzuur (Z)-, gesulfoneerd, kaliumzouten

271-843-1

68609-93-8

Ureum, reactieproducten met formaldehyde

271-898-1

68611-64-3

Imidazoliumverbindingen, 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norkokosalkyl, hydroxiden, natriumzouten

272-043-5

68650-39-5

Bis(tetraamminekoper)carbonaatdihydroxide

272-415-7

68833-88-5

1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridine-2(1H)-on, verbinding met 2-aminoethanol (1:1)

272-574-2

68890-66-4

Aminen, N-talkalkyltrimethyleendi-, diacetaten

272-786-5

68911-78-4

Kwassie-extract

272-809-9

68915-32-2

Vetzuren, C8-10

273-086-2

68937-75-7

Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten

273-257-1

68955-19-1

Quaternaire ammoniumverbindingen, C12-18-alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethyl, chloriden

273-318-2

68956-79-6

Didecylmethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchloride

273-403-4

68959-20-6

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C10-16-alkyldimethyl, chloriden

273-544-1

68989-00-4

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, zouten met 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on-1,1-dioxide (1:1)

273-545-7

68989-01-5

Natrium-N-(hydroxymethyl)glycinaat

274-357-8

70161-44-3

Aminen, C10-16-alkyldimethyl, N-oxiden

274-687-2

70592-80-2

Pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat)

274-778-7

70693-62-8

N,N′-(Decaan-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylideen)bis(octylammonium)dichloride

274-861-8

70775-75-6

1,3-Didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchloride

274-948-0

70862-65-6

Ethyl[2-(4-fenoxyfenoxy)ethyl]carbamaat/fenoxycarb

276-696-7

72490-01-8

Quaternaire ammoniumverbindingen, di-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

277-453-8

73398-64-8

1-[(Hydroxymethyl)amino]propaan-2-ol

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)ureum/diazolidinylureum

278-928-2

78491-02-8

Diwaterstofbis[monoperoxyftalaat(2-)-O1,OO1]magnesaat(2-)

279-013-0

78948-87-5

Diwaterstofbis[monoperoxyftalaat(2-)-O1,OO1]magnesaat(2-), hexahydraat

279-013-0

114915-85-4

Tributyltetradecylfosfoniumchloride

279-808-2

81741-28-8

(2-Butoxyethoxy)methanol

281-648-3

84000-92-0

Zink, isodecanoaat-isononanoaatcomplexen, basische

282-786-7

84418-73-5

Jeneverbes, Juniperus communis, extract

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis, extract

283-272-5

84603-73-6

Rozemarijn, extract

283-291-9

84604-14-8

Eucalyptus globulus, extract

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum, extract

283-479-0

84649-98-9

Margosa extract

283-644-7

84696-25-3

Lavendel, Lavandula angustifolia angustifolia, extract

283-994-0

84776-65-8

Tijm, Thymus serpyllum, extract

284-023-3

84776-98-7

Formaldehyde, reactieproducten met diethyleenglycol

284-062-6

84777-35-5

Formamide, reactieproducten met formaldehyde

284-064-7

84777-37-7

Glycine, N-(3-aminopropyl)-, N′-C10-16-alkylderivaten

284-065-2

84777-38-8

Citroen, extract

284-515-8

84929-31-7

Tijm, Thymus vulgaris, extract

284-535-7

84929-51-1

Kruidnagel, extract

284-638-7

84961-50-2

Teerzuren, polyalkylfenolfractie

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, extract/Australische theeboomolie

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-Tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafosfocine-6-oxide, natriumzout

286-344-4

85209-91-2

Formaldehyde, reactieproducten met propyleenglycol

286-695-3

85338-22-3

Stannaan, tributyl-, mono(naftenoyloxy)derivaten

287-083-9

85409-17-2

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloriden

287-089-1

85409-22-9

Quaternaire ammoniumverbindingen, C12-14-alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethyl, chloriden

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-Hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)amino]propyltrimethylammoniummethylsulfaat

287-462-9

85508-38-9

Benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten

287-494-3

85536-14-7

Guanidine, N,N″′-1,3-propaandiylbis-, N-kokosalkylderivaten, diacetaten

288-198-7

85681-60-3

Sulfonzuren, C13-17-sec-alkaan, natriumzouten

288-330-3

85711-69-9

.alfa.-Cyaan-4-fluor-3-fenoxybenzyl-[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(±)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat

289-244-9

86560-93-2

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract

289-699-3

89997-63-7

Cymbopogon nardus, extract

289-753-6

89998-15-2

Lavendel, Lavandula angustifolia, extract

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, extract

290-018-7

90063-59-5

Mentha arvensis, extract

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens, extract

290-140-0

90082-51-2

Benzeensulfonzuur, mono-C10-14-alkylderivaten, verbindingen met Me-1H-benzimidazool-2-ylcarbamaat

290-651-9

90194-41-5

Koper, EDTA-complexen

290-989-7

90294-99-8

Formaldehyde, reactieproducten met propanolamine

291-325-9

90387-52-3

Ureum, N,N′-bis(hydroxymethyl)-, reactieproducten met 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethyleenglycol en formaldehyde

292-348-7

90604-54-9

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, bromiden

293-522-5

91080-29-4

Spar, Abies sibirica, extract

294-351-9

91697-89-1

Jeneverbes, Juniperus mexicana, extract

294-461-7

91722-61-1

Lavendel, Lavandula hybrida, extract/lavandinolie

294-470-6

91722-69-9

Aminen, N-(3-aminopropyl)-N′-kokosalkyltrimethyleendi-, monogeacryleerd

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus, extract

294-954-7

91771-61-8

Citroengras (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

Witte minerale olie (aardolie), lichte

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(Dodecylamino)propyl]glycine-hydrochloride

298-216-5

93778-80-4

Bis(2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1,3(2H,9bH)-dibenzofuraandionato-O2,O3)koper

304-146-9

94246-73-8

Citrus, extract

304-454-3

94266-47-4

Pijnboom, extract

304-455-9

94266-48-5

Trimethyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]propylammoniummethylsulfaat

304-990-8

94313-91-4

Pepermunt, Amerikaanse, extract

308-770-2

98306-02-6

Quaternaire ammoniumverbindingen, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]kokosalkyldimethyl, hydroxiden, inwendige zouten

309-206-8

100085-64-1

Maïskolfspil, gemalen

310-127-6

999999-99-4

Natuurlijk citroensap (gefilterd)

310-127-6

999999-99-4

Hedera helix

310-127-6

999999-99-4

Uienolie

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Urtica dioica

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-Dichloor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)fenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)ureum/hexaflumuron

401-400-1

86479-06-3

1,3-Dichloor-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

1-(4-Chloorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazool-1-ylmethyl)pentaan-3-ol/tebuconazool

403-640-2

107534-96-3

Reactieproducten van: glutaminezuur en N-(C12-14-alkyl)propyleendiamine

403-950-8

164907-72-6

Mengsel van: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammoniumbis(2-ethylhexyl)fosfaat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylwaterstoffosfaat

404-690-8

68132-19-4

(4-Ethoxyfenyl)(3-(4-fluor-3-fenoxyfenyl)propyl)dimethylsilaan

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-Tetrafluorbenzyl-trans-2-(2,2-dichloorvinyl)-3,3-dimethylcyclopropaancarboxylaat/transfluthrin

405-060-5

118712-89-3

5,5-Dimethylperhydropyrimidin-2-on-.alfa.-(4-trifluormethylstyryl)-.alfa.-(4-trifluormethyl)cinnamylideenhydrazon/hydramethylnon

405-090-9

67485-29-4

3-Fenoxybenzyl-2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropylether/etofenprox

407-980-2

80844-07-1

6-(Ftalimido)peroxyhexaanzuur

410-850-8

128275-31-0

Lithium-3-oxo-1,2(2H)-benzisothiazool-2-ide

411-690-1

111337-53-2

Methylneodecanamide

414-460-9

105726-67-8

Mengsel van: alfa-cyaan-3-fenoxybenzyl-(Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-chloor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl)]-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat; alfa-cyaan-3-fenoxybenzyl-(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-chloor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl)]-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/lambda-cyhalothrin

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-Chloor-a,a,a-p-trifluortolyloxy)-2-fluorfenyl)-3-(2,6-difluorbenzolyl)ureum/flufenoxuron

417-680-3

101463-69-8

2-Butyl-benzo[d]isothiazool-3-on

420-590-7

04299-07-4

Tetrachloordecaoxidecomplex

420-970-2

92047-76-2

Mengsel van: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine/flocumafen

421-960-0

90035-08-8

sec-Butyl-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylaat/icaridine

423-210-8

119515-38-7

N-Cyclohexyl-S,S-dioxobenzo[b]thiofeen-2-carboxamide

423-990-1

149118-66-1

Fipronil

424-610-5

120068-37-3

cis-1-(3-Chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride

426-020-3

51229-78-8

1-(6-Chloorpyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideenamine/Imidacloprid

428-040-8

138261-41-3

Thiamethoxam

428-650-4

153719-23-4

[2,4-Dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl-(1R)-cis-chrysanthemaat; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl-(1R)-trans-chrysanthemaat/imiprothrin

428-790-6

72963-72-5

5-Chloor-2-(4-chloorfenoxy)fenol

429-209-0

3380-30-1

2-(1-Methyl-2-(4-fenoxyfenoxy)ethoxy)pyridine/pyriproxyfen

429-800-1

95737-68-1

3-Benzo(b)thieen-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine,4-oxide

431-030-6

163269-30-5

Reactieproducten van diisopropanolamine met formaldehyde (1:4)

432-440-8

220444-73-5

Chloormethyl-n-octyldisulfide

432-680-3

180128-56-7

Reactieproduct van dimethyladipaat, dimethylglutaraat, dimethylsuccinaat met waterstofperoxide/Perestane

432-790-1

 

Bis(3-aminopropyl)octylamine

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-Chloor-1,3-thiazool-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine/chlothianidine

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-Octadecenal

Nog niet toegekend

51534-37-3

(E,Z)-2,13-Octadecadienal

Nog niet toegekend

99577-57-8

Zilver-zink-aluminium-boorfosfaatglas/glasoxide, zilver en zink bevattend

Nog niet toegekend

398477-47-9

Zilvernatriumwaterstofzirkoniumfosfaat

Nog niet toegekend

 

Paraformaldehyde

 

30525-89-4

Peroxycaprylzuur

 

33734-57-5

Broommyristylisochinoline

 

51808-87-8

9-Aminoacridine-hydrochloride, monohydraat

 

52417-22-8

Gechloreerd trinatriumfosfaat

 

56802-99-4

Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxide, kaliumzout

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol

 

104870-56-6

Siliciumdioxide, amorf, kristallijnvrij

 

112945-52-5

Denatoniumcapsaïcinaat

 

192327-95-0

Tris(N-cyclohexyldiazeniumdioxy)aluminium

 

312600-88-7

Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumoaat(2-)]-koper

 

312600-89-8

Reactieproduct van essentiële oliën en ozon in-situ (Open Air Factor (OAF))

 

 

Zilverzeoliet A

 

 

Zilvernatriumboorsilicaat

 

 

5-Chloor-2-(4-chloorfenoxy)fenol

 

 

Benzyllauryldimethylmyristylammoniumchloride/laurylmyristyldimethylbenzylammoniumchloride

 

 

((1,2-Ethaandiylbis(carbamodithioaat))(2-))mangaan, mengsel met ((1,2-ethaandiylbis(carbamodithioaat))(2-))zink/mancozeb

Gewasbeschermingsmiddel

8018-01-7

Chloorsulfamidezuur

Gewasbeschermingsmiddel

17172-27-9

2-Broom-1-(2,4-dichloorfenyl)vinyldiethylfosfaat/broomfenvinfos

Gewasbeschermingsmiddel

33399-00-7

Ethyl-(2E,4E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoaat/hydropreen

Gewasbeschermingsmiddel

41096-46-2

Siliciumdioxide/diatomeeënaarde

Gewasbeschermingsmiddel

61790-53-2

.alfa.,.alfa.,.alfa.-Trifluor-n-methyl-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribroomfenyl)-o-toluïdine/bromethaline

Gewasbeschermingsmiddel

63333-35-7

S-Methopreen/isopropyl-(S-(E,E))-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoaat

Gewasbeschermingsmiddel

65733-16-6

S-Hydropreen/ethyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoaat

Gewasbeschermingsmiddel

65733-18-8

Esfenvaleraat/(S)-.alfa.-cyaan-3-fenoxybenzyl-(S)-2-(4-chloorfenyl)-3-methylbutyraat

Gewasbeschermingsmiddel

66230-04-4

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-Cyaan-(3-fenoxyfenyl)methyl-3-(2,2-dichloorethenyl)-2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat/alfa-cypermethrin

Gewasbeschermingsmiddel

67375-30-8

Abamectine (mengsel van Avermectine B1a; > 80 %, Einecs-nr. 265-610-3; en Avermectine B1b; < 20 %, Einecs-nr. 265-611-9)

265-610-3

71751-41-2

Cyclopropaancarbonzuur, 3-[(1Z)-2-chloor-3,3,3-trifluor-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (2-methyl[1,1′-bifenyl]-3-ylmethylester, (1R,3R)-rel-/bifenthrin/bifenaat

Gewasbeschermingsmiddel

82657-04-3

N-(2-((2,6-Dimethyl)fenyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-diethylbenzeenmethaanaminiumsacharide/denatoniumsacharide

Gewasbeschermingsmiddel

90823-38-4

.alfa.-(4-Chloorfenyl)-.alfa.-(1-cyclopropylethyl)-1H-1,2,4-triazool-1-ethanol/cyproconazool

Gewasbeschermingsmiddel

94361-06-5

3-(3-(4′-Broom-(1,1′-bifenyl)-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxybenzothiopyraan-2-on/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-broombifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxy-1-benzothin-2-on/difethialon

Gewasbeschermingsmiddel

104653-34-1

Guazatinetriacetaat

Gewasbeschermingsmiddel

115044-19-4

4-Broom-2-(4-chloorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrool-3-carbonitril/chloorfenapyr

Gewasbeschermingsmiddel

122453-73-0

Aluminiumnatriumsilicaat-zilvercomplex/zilverzeoliet

Gewasbeschermingsmiddel

130328-18-6

Aluminiumnatriumsilicaat-zilverkopercomplex/zilverkoperzeoliet

Gewasbeschermingsmiddel

130328-19-7

Aluminiumnatriumsilicaat-zilverzinkcomplex/zilverzinkzeoliet

Gewasbeschermingsmiddel

130328-20-0

N-Isononyl-N,N-dimethyl-N-decylammoniumchloride

Gewasbeschermingsmiddel

138698-36-9

N-((6-Chloor-3-pyridinyl)methyl)-N′-cyaan-N-methylethanimidamide/acetamiprid

Gewasbeschermingsmiddel

160430-64-8

3-Fenoxybenzyl-(1R)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat/d-fenothrin

Gewasbeschermingsmiddel

188023-86-1

Mengsel van 5-hydroxymethoxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octaan (CAS-nr. 59720-42-2; 16,0 %), 5-hydroxy-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octaan (Einecs-nr. 229-457-6; 28,8 %) en 5-hydroxypoly[methyleenoxy]methyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octaan (CAS-nr. 56709-13-8; 5,2 %) in water (50 %)

Gewasbeschermingsmiddel

 

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-Cyaan-(3-fenoxyfenyl)methyl-3-(2,2-dichloorethenyl)-2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat

Gewasbeschermingsmiddel

 

S-Cyfenothrin

Gewasbeschermingsmiddel

 

(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (mengsel van 2 isomeren: 1R trans: 1RS; 1:1)/bioallethrin/d-trans-allethrin

Gewasbeschermingsmiddel

 

(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (mengsel van 4 isomeren: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S; 4:4:1:1)/d-allethrin

Gewasbeschermingsmiddel

 

(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (mengsel van 2 isomeren:1R trans: 1R/S; 1:3)/esbiothrin

Gewasbeschermingsmiddel

 

Spinosad: fermentatieproduct van een bodemmicro-organisme; bevat Spinosyn A en Spinosyn D

Gewasbeschermingsmiddel

 

Butoxypolypropyleenglycol

Polymeer

9003-13-8

Polydimethylsiloxaan

Polymeer

9016-00-6

Polymeer van N-methylmethanamine (Einecs-nr. 204-697-4) met (chloormethyl)oxiraan (Einecs-nr. 203-439-8)/polymeer quaternair ammoniumchloride

Polymeer

25988-97-0

Polymeer van N,N,N,N-tetramethylethaan-1,2-diamine en (chloormethyl)oxiraan

Polymeer

25988-98-1

Homopolymeer van 2-tert-butylaminoethylmethacrylaat (Einecs-nr. 223-228-4)

Polymeer

26716-20-1

Polymeer van formaldehyde en acroleïne

Polymeer

26781-23-7

Monohydrochloride van het polymeer van N,N″′-1,6-hexaandiylbis[N′-cyaanguanidine] (Einecs-nr. 240-032-4) en hexamethyleendiamine (Einecs-nr. 204-679-6)/polyhexamethyleenbiguanide (monomeer: 1,5-bis(trimethyleen)guanylguanidinium-monohydrochloride)

Polymeer

27083-27-8/32289-58-0

Polymeer van N,N,N′,N′-tetramethyl-1,6-hexaandiamine en 1,6-dichloorhexaan

Polymeer

27789-57-7

Poly(hexamethyleendimethylammoniumchloride)/poly[(dimethylimino)-1,6-hexaandiylchloride]

Polymeer

28728-61-2

N,N,N′,N′-Tetramethylethyleendiaminebis(2-chloorethyl)ether-copolymeer

Polymeer

31075-24-8

Poly(hexamethyleendiamineguanidiniumchloride)

Polymeer

57028-96-3

Poly(hexamethyleenbiguanide)

Polymeer

91403-50-8

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alfa.-[2-(didecylmethylammonium)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoaat (zout)

Polymeer

94667-33-1

N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionaat/1-decanaminium, N-decyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-, propanoaat (zout)

Polymeer

107879-22-1

Copolymeer van 2-propenal en propaan-1,2-diol

Polymeer

191546-07-3

N-Didecyl-N-dipolyethoxyammoniumboraat/didecylpolyoxethylammoniumboraat

Polymeer

214710-34-6

Oligo(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchloride)

Polymeer

374572-91-5

Tributyltin-copolymeer (TBT-copolymeer)

Polymeer

 

Vetalcohol-polyglycolether

Polymeer

 

Poly(vinylchloride-co-isobutylvinylether-co-N-vinyl, N′-dimethyloctylbromidepropyldiamine)

Polymeer

 

Polyglycolpolyaminehars

Polymeer

 

Natriumlignosulfonaat

Natuurlijk polymeer

8061-51-6

Neem/Neem-Vital

Natuurlijke olie

5945-86-8

Olie van Pinus pumilio

Natuurlijke olie

8000-26-8

Cederhoutolie

Natuurlijke olie

8000-27-9

Lavendelolie

Natuurlijke olie

8000-28-0

Citronellaolie

Natuurlijke olie

8000-29-1

Essentiële olie van Eugenia caryophyllus

Natuurlijke olie

8000-34-8

Geraniumolie

Natuurlijke olie

8000-46-2

Eucalyptusolie

Natuurlijke olie

8000-48-4

Sinaasappelolie

Natuurlijke olie

8000-57-9

Pijnboomolie

Natuurlijke olie

8002-09-3

Zwarte-peperolie

Natuurlijke olie

8006-82-4

Pepermuntolie

Natuurlijke olie

8006-90-4

Citroengrasolie

Natuurlijke olie

8007-02-1

Pennyroyal-olie

Natuurlijke olie

8007-44-1

Tijmolie

Natuurlijke olie

8007-46-3

Korianderolie

Natuurlijke olie

8008-52-4

Groene-muntolie

Natuurlijke olie

8008-75-5

Olie van Valeriana officinalis

Natuurlijke olie

8008-88-6

Kajeputolie

Natuurlijke olie

8008-98-8

Jeneverbesolie

Natuurlijke olie

8012-91-7

Cypresolie

Natuurlijke olie

8013-86-3

Patchouliolie

Natuurlijke olie

8014-09-3

Komijnolie

Natuurlijke olie

8014-13-9

Palmarosaolie

Natuurlijke olie

8014-19-5

Wijnruitolie

Natuurlijke olie

8014-29-7

Basiliumolie (Basilicum ocimum)

Natuurlijke olie

8015-73-4

Rozenhoutolie (Bois de rose)

Natuurlijke olie

8015-77-8

Selderijolie

Natuurlijke olie

8015-90-5

Kamilleolie

Natuurlijke olie

8015-92-7

Kruidnagelbladolie (Eugenia caryophyllus)

Natuurlijke olie

8015-97-2

Melaleucaolie

Natuurlijke olie

68647-73-4

Olie van Litsea cubeba

Natuurlijke olie

68855-99-2

Akkermuntolie

Natuurlijke olie

68917-18-0

Cederhoutolie (cederhoutolie, Texas, olie van Juniperus mexicana, 22 %)

Natuurlijke olie

68990-83-0

Citrusextract uit zaden van Tabebuia avellanedae

Natuurlijke olie

 

Essentiële olie van Cymbopogon winterianus

Natuurlijke olie

 

Allium sativum en Allium cepa

Natuurlijke olie

 

Essentiële olie van Cinnamomum zeylanicum

Natuurlijke olie

 

Kruidnagelolie (hoofdcomponenten: eugenol (83,8 %), caryofylleen (12,4 %), eugenolacetaat (0,4 %))

Natuurlijke olie

 

Parfumolie uit dennennaalden: essentiële olie (hoofdcomponenten: terpentijnolie (30-37,5 %), terpineol (15-20 %), isobornylacetaat (15-20 %), beta-pineen (12,5-15 %), alfa-pineen (7-10 %), cumarine (1-3 %), terpineolfractie (1-3 %))

Natuurlijke olie

 

Parfumolie Spring Fresh: essentiële olie (hoofdcomponenten: citraldiethylacetal (citrathal) (1-3 %), citronellol (1-3 %), ylanaat (1-3 %), hivertal (1-3 %), allylcapronaat (1-3 %))

Natuurlijke olie

 

Rosas-olie

Natuurlijke olie

 

Natuurlijke pyrethrinen

Natuurlijk extract

 

Turfextract

Natuurlijk extract

 

Alkylbenzyldimethylammoniumchloride/benzalkoniumchloride

Mengsel

8001-54-5

Cetrimide

Mengsel

8044-71-1

Mengsel van 3,6-diamino-10-methylacridiniumchloride (Einecs-nr. 201-668-8) en 3,6-acridinediamine/acriflavine

Mengsel

8048-52-0

Mengsel van (3,6-diamino-10-methylacridiniumchloride (Einecs-nr. 201-668-8) en 3,6-acridinediamine)-hydrochloride/acriflavine HCl

Mengsel

8063-24-9

Benzalkoniumsacharinaat/benzalkonium-o-sulfobenzimidaat

Mengsel

39387-42-3

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 220-239-6)

Mengsel

55965-84-9

Siloxanen en siliconen, di-Me, reactieproducten met siliciumdioxide/behandeld colloïdaal siliciumdioxide

Mengsel

67762-90-7

Reactiemengsel van vetzuren, gemengde esters (C6-18, derivaten van kokosolie) met azijnzuur en 2,2′-methyleenbis(4-chloorfenol)

Mengsel

106523-52-8

Aminen, n-C10-16-alkyltrimethyleendi-, reactieproducten met chloorazijnzuur

Mengsel

139734-65-9

Quaternaire ammoniumjodiden

Mengsel

308074-50-2

Reactieproducten van 5,5-dimethylhydantoïne en formaldehyde

Mengsel

 

Reactieproducten van 2-(2-butoxyethoxy)ethanol en formaldehyde

Mengsel

 

Reactieproducten van ethyleenglycol en formaldehyde

Mengsel

 

Reactieproducten van ureum, ethyleenglycol en formaldehyde

Mengsel

 

Reactieproducten van chlooraceetamide, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol en formaldehyde

Mengsel

 

Mengsel van 1-fenoxypropaan-2-ol (Einecs-nr. 212-222-7) en 2-fenoxypropanol (Einecs-nr. 224-027-4)

Mengsel

 

Actief chloor: reactieproduct van hypochloorzuur en natriumhypochloriet, in situ geproduceerd

Mengsel

 

Kaliumzouten van vetzuren (C15-21)

Mengsel

 

Acypetacs-koper

Mengsel

 

Acypetacs-zink

Mengsel

 

Kleermotferomoon: componenten: E,Z-octadecadi-2,13-enal (75 %) en E-octadec-2-enal (25 %)

Mengsel

 

Mengsel van chroomtrioxide (Einecs-nr. 215-607-8; 34,2 %), diarseenpentoxide (Einecs-nr. 215-116-9; 24,1 %), koper(II)oxide (Einecs-nr. 215-269-1; 13,7 %), water (Einecs-nr. 231-791-2; 28 %)

Mengsel

 

Mengsel van chloormethylisothiazolinon, ethaandiylbisoxybismethanol, methylisothiazolinon

Mengsel

 

Mengsel van broom (Einecs-nr. 231-778-1) en hypobroomzuur (CAS-nr. 13517-11-8), in situ geproduceerd

Mengsel

 

Producten van natuurlijke fermentatie van planten in water, zwavelhoudend

Mengsel

 

Quaternaire ammoniumverbindingen (benzylalkyldimethyl(alkyl van C8-C22, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl) chloriden, bromiden, of hydroxiden)/BKC

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

 

Quaternaire ammoniumverbindingen (dialkyldimethyl(alkyl van C6-C18, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl)chloriden, bromiden, of methylsulfaten)/DDAC

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

 

Quaternaire ammoniumverbindingen (alkyltrimethyl(alkyl van C8-C18, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl)chloriden, bromiden, of methylsulfaten)/TMAC

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

 

Bacillus thuringiensis

Micro-organisme

68038-71-1

Bacillus sphaericus

Micro-organisme

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381is subsp. israelensis

Micro-organisme

 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Micro-organisme

 

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14

Micro-organisme

 

Bacillus thuringiensis var. israelensis

Micro-organisme

 

Bacillus subtilis

Micro-organisme

 


(1)  Deze stof heeft volgens het ESIS-register ook een ander CAS-nummer (31654-77-0).


BIJLAGE II

WERKZAME STOFFEN DIE IN HET KADER VAN HET BEOORDELINGSPROGRAMMA ZULLEN WORDEN ONDERZOCHT

Stof

Rapporterende lidstaat

EC-nummer

CAS-nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Formaldehyde

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether/piperonylbutoxide

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difeenoxarsine-10-yloxide

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloorkresol

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichloorvos

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Ethanol

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mierenzuur

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzoëzuur

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propaan-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salicylzuur

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propaan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterstofcyanide

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Ethyleenoxide

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-Dibroom-5,5-dimethylhydantoïne

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroenzuur

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalool

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-Chlooraceetamide

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broomazijnzuur

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glycolzuur

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perazijnzuur

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-Melkzuur

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Warfarine

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromeen-6-on/rotenon

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Symcloseen

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloorxylenol

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftaleen

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Dichlorofeen

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triclocarban

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaneelaldehyde/3-fenylpropeen-2-al

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glyoxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-Kresol

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexa-2,4-dieenzuur/sorbinezuur

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaral

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonaanzuur

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Undecaan-2-on/methylnonylketon

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propoxur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-Dichloor-5,5-dimethylhydantoïne

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorofeen

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzylbenzoaat

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Benzethoniumchloride

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrothion

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Cetalkoniumchloride (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzyldimethyl(octadecyl)ammoniumchloride (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Fenoxyethanol

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetylpyridiniumchloride

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Octaanzuur

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Koolstofdioxide

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Natriumdimethylarsinaat

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitromethylidynetrimethanol

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosylchlooramide-natrium

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumdimethyldithiocarbamaat

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumdimethyldithiocarbamaat

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warfarine-natrium

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrium-2-bifenylaat

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captan

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(Trichloormethylthio)ftalimide/folpet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methylantranilaat

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-Diethyl-m-toluamide

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Thiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziram

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliummethyldithiocarbamaat

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metam-natrium

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinatriumcyaandithiocarbamaat

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzododeciniumchloride (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miristalkoniumchloride (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-Bis(hydroxymethyl)ureum

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabam

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurinezuur

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Thiabendazool

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Benzothiazool-2-thiol

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naled

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diazinon

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Decaanzuur

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Cyaanamide

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-Hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrieen-1-on

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumbenzoaat

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichloor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methaansulfenamide/tolylfluanide

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hydroxyl-2-pyridon

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-Dimethyl-1,3-dioxaan-4-ylacetaat

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutryn

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlofluanide

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Koperthiocyanaat

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradoniumbromide

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindool-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat/d-trans-tetramethrin

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-Dichloor-3H-1,2-dithiool-3-on

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diboortrioxide

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calciumoxide/kalk/ongebluste kalk

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinksulfide

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperoxide

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikoperoxide

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dinatriumtetraboraat, watervrij

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Butanon, peroxide

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-Dichloorbenzylalcohol

CZ

217-210-5