ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 324

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
10 december 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1392/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad, wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft ( 1 )

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad

79

 

*

Verordening (EG) nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 ( 1 )

121

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

10.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 324/1


VERORDENING (EG) Nr. 1392/2007 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 13 november 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad, wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (3) bevat het referentiekader voor gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en registratieregels voor de opstelling van de rekeningen van de lidstaten die voor de statistische behoeften van de Gemeenschap worden gebruikt, zodat de resultaten van de lidstaten onderling vergelijkbaar zijn. Het bij die verordening vastgestelde Europees systeem van rekeningen van 1995 is bekend als het „ESR 1995”.

(2)

Voor de uitvoering van het monetaire beleid in de Economische en Monetaire Unie (EMU), voor een effectieve coördinatie van het economische en monetaire beleid waardoor het mogelijk wordt toezicht uit te oefenen op de goede werking van de interne markt, alsmede ten behoeve van het macro-economische en structuurbeleid is een volledige reeks vergelijkbare, relevante en actuele gegevens van de nationale rekeningen nodig.

(3)

Bijlage B bij Verordening (EG) nr. 2223/96 bevat een reeks tabellen met gegevens van de nationale rekeningen die voor communautaire doeleinden binnen vastgestelde termijnen moeten worden ingediend. Bovendien wordt in de volgende verordeningen bepaald dat nog een reeks andere gegevens aan de Commissie moet worden verstrekt: Verordening (EG) nr. 264/2000 van de Commissie van 3 februari 2000 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad met betrekking tot kortetermijnstatistieken van de overheidsfinanciën (4), Verordening (EG) nr. 1221/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 met betrekking tot niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid (5), Verordening (EG) nr. 501/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende financiële kwartaalrekeningen van de overheid (6), Verordening (EG) nr. 1222/2004 van de Raad van 28 juni 2004 betreffende de berekening en indiening van gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld (7), en Verordening (EG) nr. 1161/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 betreffende de opstelling van niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector (8). Deze verordening heeft geen betrekking op de gegevens die zijn opgenomen in de in de vijf laatst genoemde verordeningen, samen echter vormen de tabellen en gegevens in de zes in deze overweging genoemde verordeningen het volledige programma voor de indiening van gegevens van de nationale rekeningen.

(4)

Het programma voor de indiening van gegevens van de nationale rekeningen moet worden bijgewerkt om rekening te houden met de veranderende gebruikersbehoeften, met nieuwe beleidsprioriteiten en met de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten in de Europese Unie.

(5)

In het programma voor de indiening van gegevens van de nationale rekeningen moet rekening worden gehouden met de ingrijpende politieke en statistische veranderingen die zich in enkele lidstaten gedurende de referentieperiode van het programma hebben voorgedaan.

(6)

Het verslag van het Economisch en Financieel Comité (EFC) van 25 mei 2004 over de stand van de informatiebehoeften in de EMU, dat door de Raad op 2 juni 2004 werd onderschreven, wees op de noodzaak het indieningsprogramma te wijzigen en aldus te voldoen aan de eisen van het EMU-Actieplan en de Lissabonstrategie.

(7)

Een goede statistische basis met betrekking tot de samenstelling van de overheidsbegrotingen is van cruciaal belang voor de economische hervormingen overeenkomstig de Lissabonstrategie en de indiening van gegevens op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale bescherming zou hiervoor helpen. De indiening van deze gegevens moet verplicht worden gesteld na een periode van vrijwillige verstrekking.

(8)

Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk invoering van gemeenschappelijke statistische maatstaven om geharmoniseerde gegevens te verkrijgen, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma (CSP) en het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek (CMFB),

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2223/96 wordt vervangen door:

„1.   De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) de in bijlage B bedoelde gegevens en tabellen binnen de voor iedere tabel voorgeschreven termijn rekening houdend met de in die bijlage opgenomen uitzonderingen.”.

Artikel 2

Bijlage B bij Verordening (EG) nr. 2223/96 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 13 november 2007.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

M. LOBO ANTUNES


(1)  PB C 55 van 7.3.2006, blz. 61.

(2)  Advies van het Europees Parlement van 25 april 2007 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 22 oktober 2007.

(3)  PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1267/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 180 van 18.7.2003, blz. 1).

(4)  PB L 29 van 4.2.2000, blz. 4.

(5)  PB L 179 van 9.7.2002, blz. 1.

(6)  PB L 81 van 19.3.2004, blz. 1.

(7)  PB L 233 van 2.7.2004, blz. 1.

(8)  PB L 191 van 22.7.2005, blz. 22.


BIJLAGE

„BIJLAGE B

PROGRAMMA VOOR DE INDIENING VAN GEGEVENS VAN DE NATIONALE REKENINGEN

Overzicht van de tabellen

Tabel nr.

Onderwerp

Termijn t + maanden (indien aangegeven: dagen)

Eerste indiening

Bestreken periode (1)

1

Belangrijkste aggregaten, jaarlijks

70 dagen

2007

vanaf 1990

2008

1980-1989

1

Belangrijkste aggregaten, driemaandelijks

70 dagen

2007

vanaf Q1 1990

 

 

2

Belangrijkste aggregaten van de overheid, jaarlijks

3/9

2007

vanaf 1995

3

Tabellen per bedrijfstak

9/21

2007

vanaf 1990

2008

1980-1989

5

Consumptieve bestedingen van huishoudens naar functie

9

2007

vanaf 1990

2008

1980-1989

6

Financiële rekeningen per sector (transacties)

9

2007

vanaf 1995

7

Financiële balansen

9

2007

vanaf 1995

8

Niet-financiële rekeningen per sector, jaarlijks

9

2007

vanaf 1995

9

Gedetailleerde belastingontvangsten naar sector

9

2007

vanaf 1995

10

Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS II

24

2007

vanaf 1995

11

Overheidsuitgaven naar functie

12

2007

vanaf 1995

12

Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS III

24

2007

vanaf 1995

13

Rekeningen van de huishoudens per regio, NUTS II

24

2007

vanaf 1995

15

Aanbodtabel tegen basisprijzen, inclusief de overgang naar aanbod tegen aankoopprijzen, A60 × P60

36

2007

vanaf 2000

16

Gebruikstabel tegen aankoopprijzen, A60 × P60

36

2007

vanaf 2000

17

Symmetrische input-outputtabel tegen basisprijzen, P60 × P60, vijfjaarlijks

36

2008

vanaf 2000

18

Symmetrische input-outputtabel voor de binnenlandse output tegen basisprijzen, P60 × P60, vijfjaarlijks

36

2008

vanaf 2000

19

Symmetrische input-outputtabel voor de invoer tegen basisprijzen, P60 × P60, vijfjaarlijks

36

2008

vanaf 2000

20

Vaste activa naar bedrijfstak en productgroep, A17 × AN_F6, jaarlijks

24

2007

vanaf 2000

22

Investeringen in vaste activa (bruto) naar bedrijfstak en productgroep, A17 × AN_F6, jaarlijks

24

2007

vanaf 1995

26

Balansen voor niet-financiële activa

24

2007

vanaf 1995

t = referentieperiode (jaar of kwartaal)


Tabel 1 —   Belangrijkste aggregaten — kwartaal- (2) en jaarcijfers

Code

Variabelen

Indeling (3)

Lopende prijzen

Prijzen voorgaand jaar en kettingindexcijfers volume

Toegevoegde waarde en bruto binnenlands product

B.1g

1.

Toegevoegde waarde (bruto) tegen basisprijzen

A6

x

x

D.21

2.

a)

Productgebonden belastingen (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Productgebonden subsidies (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Bruto binnenlands product tegen marktprijzen

 

x

x

Bestedingen van het bruto binnenlands product

P.3

4.

Totaal consumptieve bestedingen

 

x

x

P.3

5.

a)

Consumptieve bestedingen van huishoudens (binnenlands begrip)

Duurzaamheid (5)

x

x

P.3

 

b)

Consumptieve bestedingen van huishoudens (nationaal begrip)

 

x

x

P.3

6.

Consumptieve bestedingen van IZW’s t.b.v. huishoudens

 

x

x

P.3

7.

Consumptieve bestedingen van de overheid

 

x

x

P.31

 

a)

Individuele consumptieve bestedingen

 

x

x

P.32

 

b)

Collectieve consumptieve bestedingen

 

x

x

P.4

8.

Werkelijke consumptie van huishoudens

 

x

x

P41

 

a)

Werkelijke individuele consumptie

 

x

x

P.5

9.

Investeringen (bruto)

 

x

x

P.51

 

a)

Investeringen in vaste activa (bruto)

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Veranderingen in voorraden

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden

 

x

x (7)

P.6

10.

Uitvoer van goederen (fob) en diensten

 

x

x

P.61

 

a)

Goederen

 

x

x

P.62

 

b)

Diensten

 

x

x

 

 

Lidstaten en instellingen van de Europese Unie (8)

 

x

x

 

 

Lidstaten van de Europese Unie (8)

 

x

x

 

 

Leden van de EMU (8)

 

x

x

 

 

Instellingen van de Europese Unie (8)  (9)

 

x

x

 

 

Derde landen en internationale organisaties (8)

 

x

x

P.7

11.

Invoer van goederen (fob) en diensten

 

x

x

P.71

 

a)

Goederen

 

x

x

P.72

 

b)

Diensten

 

x

x

 

 

Lidstaten en instellingen van de Europese Unie (8)

 

x

x

 

 

Lidstaten van de Europese Unie (8)

 

x

x

 

 

Leden van de EMU (8)

 

x

x

 

 

Instellingen van de Europese Unie (8)  (9)

 

x

x

 

 

Derde landen en internationale organisaties (8)

 

x

x

B.11

12.

Saldo goederen- en dienstentransacties van het buitenland

 

x

x

Inkomen, besparingen en vorderingenoverschot

B.2g + B.3g

13.

Exploitatieoverschot en gemengd inkomen (bruto)

 

x

 

D.2

14.

Belastingen op productie en invoer

 

x

 

D.3

15.

Productgebonden subsidies en subsidies op invoer

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Primair inkomen, ontvangen uit het buitenland

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Primair inkomen, betaald aan het buitenland

 

x

(x)

B.5*g

17.

Nationaal inkomen (bruto) tegen marktprijzen

 

x

(x)

K.1

18.

Verbruik van vaste activa

 

x

x

B.5*n

19.

Nationaal inkomen (netto) tegen marktprijzen

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Inkomensoverdrachten, ontvangen uit het buitenland

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

Inkomensoverdrachten, betaald aan het buitenland

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Beschikbaar inkomen (netto)

 

x

(x)

B.6g

 

b)

Beschikbaar inkomen (bruto)

 

x

(x)

D.8

22.

Correctie voor mutaties in voorzieningen pensioenverzekering

 

x

(x)

B.8n

23.

Nationale besparingen (netto)

 

x

 

D.9

24.

a)

Kapitaaloverdrachten, ontvangen uit het buitenland

 

x

 

D.9

 

b)

Kapitaaloverdrachten, betaald aan het buitenland

 

x

 

K.2

25.

Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa

 

x

 

B.9

26.

Nationaal vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (-)

 

x

 

Bevolking, werkzame personen, beloning van werknemers

 

27.

Bevolking en werkzame personen

 

 

 

 

 

a)

Totaal bevolking (1 000)

 

 

 

 

 

b)

Werklozen (1 000) (9)

 

 

 

 

 

c)

Werkzame personen in binnenlandse productie-eenheden (1 000 personen, 1 000 gewerkte uren, 1 000 banen (9)) en ingezeten werkzame personen (1 000)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

zelfstandigen

A6  (10)

 

 

 

 

e)

werknemers

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Beloning van werknemers in binnenlandse productie-eenheden en beloning van ingezeten werknemers

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Lonen (bruto)

A6  (10)

x

 

(x) In reële termen.

A6 NACE A6 met inbegrip van „waarvan industrie”. Retrospectieve gegevens voor „Industrie” vanaf 1990.


Tabel 2 —   Belangrijkste aggregaten van de overheid

Code

Transactie

Sectoren en subsectoren (11)  (12)

P.1

Output

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Marktoutput en output voor eigen finaal gebruik

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Overige niet-marktoutput

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Betalingen voor overige niet-marktoutput

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Overige niet-marktoutput, overige

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Marktoutput, output voor eigen finaal gebruik en betalingen voor overige niet-marktoutput

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Intermediair verbruik

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Toegevoegde waarde (bruto)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Verbruik van vaste activa

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Toegevoegde waarde (netto)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Beloning van werknemers, betaald

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Niet-productgebonden belastingen op productie, betaald

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Niet-productgebonden subsidies, ontvangen

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Exploitatieoverschot (netto)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Belastingen op productie en invoer, ontvangen

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Inkomen uit vermogen, ontvangen (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subsidies, betaald

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Inkomen uit vermogen, betaald (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

waarvan betaald aan de subsector Centrale overheid (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

waarvan betaald aan de subsector Deelstaatoverheid (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

waarvan betaald aan de subsector Lagere overheid (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

waarvan betaald aan de subsector Wettelijke-socialeverzekeringsinstellingen (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

Rente, betaald

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Overig inkomen uit vermogen, betaald

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Saldo primaire inkomens (netto)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Belastingen op inkomen, vermogen enz., ontvangen

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Sociale premies, ontvangen

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Werkelijke sociale premies

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Toegerekende sociale premies

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Overige inkomensoverdrachten, ontvangen (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Belastingen op inkomen, vermogen enz., betaald

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in natura), betaald

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociale overdrachten in natura in verband met uitgaven voor producten die via marktproducenten aan huishoudens worden verstrekt, betaald

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in natura) en sociale overdrachten in natura in verband met uitgaven voor producten die via marktproducenten aan huishoudens worden verstrekt, betaald

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Overige inkomensoverdrachten, betaald (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

waarvan betaald aan de subsector Centrale overheid (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

waarvan betaald aan de subsector Deelstaatoverheid (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

waarvan betaald aan de subsector Lagere overheid (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

waarvan betaald aan de subsector Wettelijke-socialeverzekeringsinstellingen (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Beschikbaar inkomen (netto)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Consumptieve bestedingen

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Individuele consumptieve bestedingen

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Collectieve consumptieve bestedingen

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Correctie voor mutaties in voorzieningen pensioenverzekering

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Besparingen (bruto)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Besparingen (netto)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Kapitaaloverdrachten, ontvangen (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Vermogensheffingen

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten, ontvangen

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Kapitaaloverdrachten, betaald (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

waarvan betaald aan de subsector Centrale overheid (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

waarvan betaald aan de subsector Deelstaatoverheid (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

waarvan betaald aan de subsector Lagere overheid (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

waarvan betaald aan de subsector Wettelijke-socialeverzekeringsinstellingen (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Investeringen (bruto)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Investeringen in vaste activa (bruto)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Veranderingen in voorraden en saldo aan- en verkopen van kostbaarheden

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Investeringen (bruto) en saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (-)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Totaal uitgaven

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Totaal ontvangsten

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Kapitaaloverdrachten van de overheid aan de desbetreffende sectoren voor belastingen en sociale premies die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Rente met inbegrip van de rentestromen die voortvloeien uit swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop („forward rate agreements”)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (-) in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten (EDP)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabel 3 —   Tabellen per bedrijfstak

Code

Variabelen

Indeling (14)  (15)

Lopende prijzen

Prijzen voorgaand jaar en kettingindexcijfers volume

Output

P.1

1.

Output tegen basisprijzen per bedrijfstak

A31/A60

x

 

P.2

2.

Intermediair verbruik tegen aankoopprijzen per bedrijfstak

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Toegevoegde waarde (bruto) tegen basisprijzen perbedrijfstak

A31/A60

x

x

K.1

4.

Verbruik van vaste activa per bedrijfstak

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Exploitatieoverschot en gemengd inkomen (netto)

A31/A60

x

 

D.29-D.39

6.

Saldo van niet-productgebonden belastingen en subsidies

A31/A60

x

 

Investeringen

P.5

5.

Investeringen (bruto) per bedrijfstak (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Investeringen in vaste activa (bruto) per bedrijfstak

A31/A60

x

x

 

 

Indeling naar vaste activa AN_F6

 

x

x

 

 

waarvan woningen en overige bouwwerken

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Veranderingen in voorraden en saldo aan- en verkopen van kostbaarheden per bedrijfstak (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

waarvan veranderingen in voorraden (18)

 

x

x (17)

P.53

 

waarvan saldo aan- en verkopen van kostbaarheden (18)

 

x

x (17)

Werkzame personen en beloning van werknemers

 

6.

Werkzame personen per bedrijfstak

(1 000 personen, 1 000 gewerkte uren (19), 1 000 banen (18))

A31/A60

 

 

 

 

a)

zelfstandigen per bedrijfstak

A31/A60

 

 

 

 

b)

werknemers per bedrijfstak

A31/A60

 

 

 

 

waarvan in de sector Overheid (S.13) (20)

 

 

 

 

 

waarvan in de overige sectoren (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Beloning van werknemers per bedrijfstak

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Lonen per bedrijfstak

A31/A60

x

 

AN_F6

:

Indeling vaste activa:

AN1111

Woningen

AN1112

Overige bouwwerken

AN11131

Vervoermiddelen

AN11132

Machines en werktuigen waarvan:

AN111321

Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur

AN111322

Radio-, tv- en telecommunicatieapparatuur

AN1114

In cultuur gebrachte activa

AN112

Immateriële vaste activa waarvan:

AN1122

computerprogrammatuur


Tabel 5 —   Consumptieve bestedingen van huishoudens

Code

Variabelen

Indeling

Lopende prijzen

Prijzen voorgaand jaar en kettingindexcijfers volume

P.3

1.

Consumptieve bestedingen van huishoudens naar functie

COICOP-groepen

x

x

P.3

2.

Consumptieve bestedingen van ingezeten en niet-ingezeten huishoudens op het economisch gebied

 

x

x

P.33

3.

Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland

 

x

x

P.34

4.

Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens op het economisch gebied

 

x

x

P.3

5.

Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens op het economisch gebied en in het buitenland

 

x

x


Tabel 6 —   Financiële rekeningen per sector

(Transacties, rekening voor overige volumemutaties in activa en rekening voor nominale waarderingsverschillen — geconsolideerd en niet-geconsolideerd — en informatie over de transactiepartner  (21))

 

Totale economie

Niet-financiële vennootschappen

Financiële instellingen, inclusief alle subsectoren (23)

Overheid, inclusief alle subsectoren (24)

Huishoudens en Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (25)

Buitenland, inclusief alle subsectoren (26)

Transacties/Volumemutaties in activa (22)/nominale waarderingsverschillen bij financiële instrumenten (22)

ESR

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Vorderingen

F.A

x

x

x

x

x

x

Monetair goud en bijzondere trekkingsrechten (SDR’s)

F.1

x

x

x

x

x

x

Monetair goud

F.11

x

x

x

x

x

x

SDR’s

F.12

x

x

x

x

x

x

Chartaal geld en deposito’s

F.2

x

x

x

x

x

x

Chartaal geld

F.21

x

x

x

x

x

x

Girale deposito’s

F.22

x

x

x

x

x

x

Overige deposito’s en spaartegoeden

F.29

x

x

x

x

x

x

Effecten m.u.v. aandelen

F.3

x

x

x

x

x

x

Effecten m.u.v. aandelen (exclusief financiële derivaten)

F.33

x

x

x

x

x

x

Kortlopende effecten (exclusief financiële derivaten)

F.331

x

x

x

x

x

x

Langlopende effecten (exclusief financiële derivaten)

F.332

x

x

x

x

x

x

Financiële derivaten

F.34

x

x

x

x

x

x

Leningen

F.4

x

x

x

x

x

x

Kortlopende leningen

F.41

x

x

x

x

x

x

Langlopende leningen

F.42

x

x

x

x

x

x

Aandelen en overige deelnemingen

F.5

x

x

x

x

x

x

Aandelen en overige deelnemingen (exclusief participaties in beleggingsinstellingen)

F.51

x

x

x

x

x

x

Beursgenoteerde aandelen

F.511

x

x

x

x

x

x

Niet-beursgenoteerde aandelen

F.512

x

x

x

x

x

x

Overige deelnemingen

F.513

x

x

x

x

x

x

Participaties in beleggingsinstellingen

F.52

x

x

x

x

x

x

Verzekeringstechnische voorzieningen

F.6

x

x

x

x

x

x

Voorzieningen pensioen- en levensverzekering

F.61

x

x

x

x

x

x

Voorzieningen levensverzekering

F.611

x

x

x

x

x

x

Voorzieningen pensioenverzekering

F.612

x

x

x

x

x

x

Vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken

F.62

x

x

x

x

x

x

Handelskredieten en transitorische posten

F.7

x

x

x

x

x

x

Handelskredieten

F.71

x

x

x

x

x

x

Transitorische posten

F.79

x

x

x

x

x

x

Schulden

F.L

x

x

x

x

x

x

Chartaal geld en deposito’s

F.2

x

x

x

x

x

x

Chartaal geld

F.21

x

x

x

x

x

x

Girale deposito’s

F.22

x

x

x

x

x

x

Overige deposito’s en spaartegoeden

F.29

x

x

x

x

x

x

Effecten m.u.v. aandelen

F.3

x

x

x

x

x

x

Effecten m.u.v. aandelen (exclusief financiële derivaten)

F.33

x

x

x

x

x

x

Kortlopende effecten (exclusief financiële derivaten)

F.331

x

x

x

x

x

x

Langlopende effecten (exclusief financiële derivaten)

F.332

x

x

x

x

x

x

Financiële derivaten

F.34

x

x

x

x

x

x

Leningen

F.4

x

x

x

x

x

x

Kortlopende leningen

F.41

x

x

x

x

x

x

Langlopende leningen

F.42

x

x

x

x

x

x

Aandelen en overige deelnemingen

F.5

x

x

x

x

x

x

Aandelen en overige deelnemingen (exclusief participaties in beleggingsinstellingen)

F.51

x

x

x

x

x

x

Beursgenoteerde aandelen

F.511

x

x

x

x

x

x

Niet-beursgenoteerde aandelen

F.512

x

x

x

x

x

x

Overige deelnemingen

F.513

x

x

x

x

x

x

Participaties in beleggingsinstellingen

F.52

x

x

x

x

x

x

Verzekeringstechnische voorzieningen

F.6

x

x

x

x

x

x

Voorzieningen pensioen- en levensverzekering

F.61

x

x

x

x

x

x

Voorzieningen levensverzekering

F.611

x

x

x

x

x

x

Voorzieningen pensioenverzekering

F.612

x

x

x

x

x

x

Vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken

F.62

x

x

x

x

x

x

Handelskredieten en transitorische posten

F.7

x

x

x

x

x

x

Handelskredieten

F.71

x

x

x

x

x

x

Transitorische posten

F.79

x

x

x

x

x

x

Mutatie vorderingen (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Mutatie schulden (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Saldo financiële transacties (27)

 

x

x

x

x

x

x

Statistische verschillen (27)

 

x

x

x

x

x

x

Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (-) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Tabel 7 —   Financiële balansen

(Financiële instrumenten — geconsolideerd en niet-geconsolideerd — en informatie over transactiepartners (28))

 

 

Totale economie

Niet-financiële vennootschappen

Financiële instellingen, inclusief alle subsectoren (29)

Overheid, inclusief alle subsectoren (30)

Huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (31)

Buitenland, inclusief alle subsectoren (32)

Financiële instrumenten

ESR

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Vorderingen

AF.A

x

x

x

x

x

x

Monetair goud en bijzondere trekkingsrechten (SDR’s)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Monetair goud

AF.11

x

x

x

x

x

x

SDR’s

AF.12

x

x

x

x

x

x

Chartaal geld en deposito’s

AF.2

x

x

x

x

x

x

Chartaal geld

AF.21

x

x

x

x

x

x

Girale deposito’s

AF.22

x

x

x

x

x

x

Overige deposito’s en spaartegoeden

AF.29

x

x

x

x

x

x

Effecten m.u.v. aandelen

AF.3

x

x

x

x

x

x

Effecten m.u.v. aandelen (exclusief financiële derivaten)

AF.33

x

x

x

x

x

x

Kortlopende effecten (exclusief financiële derivaten)

AF.331

x

x

x

x

x

x

Langlopende effecten (exclusief financiële derivaten)

AF.332

x

x

x

x

x

x

Financiële derivaten

AF.34

x

x

x

x

x

x

Leningen

AF.4

x

x

x

x

x

x

Kortlopende leningen

AF.41

x

x

x

x

x

x

Langlopende leningen

AF.42

x

x

x

x

x

x

Aandelen en overige deelnemingen

AF.5

x

x

x

x

x

x

Aandelen en overige deelnemingen (exclusief participaties in beleggingsinstellingen)

AF.51

x

x

x

x

x

x

Beursgenoteerde aandelen

AF.511

x

x

x

x

x

x

Niet-beursgenoteerde aandelen

AF.512

x

x

x

x

x

x

Overige deelnemingen

AF.513

x

x

x

x

x

x

Participaties in beleggingsinstellingen

AF.52

x

x

x

x

x

x

Verzekeringstechnische voorzieningen

AF.6

x

x

x

x

x

x

Voorzieningen pensioen- en levensverzekering

AF.61

x

x

x

x

x

x

Voorzieningen levensverzekering

AF.611

x

x

x

x

x

x

Voorzieningen pensioenverzekering

AF.612

x

x

x

x

x

x

Vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken

AF.62

x

x

x

x

x

x

Handelskredieten en transitorische posten

AF.7

x

x

x

x

x

x

Handelskredieten

AF.71

x

x

x

x

x

x

Transitorische posten

AF.79

x

x

x

x

x

x

Schulden

AF.L

x

x

x

x

x

x

Chartaal geld en deposito’s

AF.2

x

x

x

x

x

x

Chartaal geld

AF.21

x

x

x

x

x

x

Girale deposito’s

AF.22

x

x

x

x

x

x

Overige deposito’s en spaartegoeden

AF.29

x

x

x

x

x

x

Effecten m.u.v. aandelen

AF.3

x

x

x

x

x

x

Effecten m.u.v. aandelen (exclusief financiële derivaten)

AF.33

x

x

x

x

x

x

Kortlopende effecten (exclusief financiële derivaten)

AF.331

x

x

x

x

x

x

Langlopende effecten (exclusief financiële derivaten)

AF.332

x

x

x

x

x

x

Financiële derivaten

AF.34

x

x

x

x

x

x

Leningen

AF.4

x

x

x

x

x

x

Kortlopende leningen

AF.41

x

x

x

x

x

x

Langlopende leningen

AF.42

x

x

x

x

x

x

Aandelen en overige deelnemingen

AF.5

x

x

x

x

x

x

Aandelen en overige deelnemingen (exclusief participaties in beleggingsinstellingen)

AF.51

x

x

x

x

x

x

Beursgenoteerde aandelen

AF.511

x

x

x

x

x

x

Niet-beursgenoteerde aandelen

AF.512

x

x

x

x

x

x

Overige deelnemingen

AF.513

x

x

x

x

x

x

Participaties in beleggingsinstellingen

AF.52

x

x

x

x

x

x

Verzekeringstechnische voorzieningen

AF.6

x

x

x

x

x

x

Voorzieningen pensioen- en levensverzekering

AF.61

x

x

x

x

x

x

Voorzieningen levensverzekering

AF.611

x

x

x

x

x

x

Voorzieningen pensioenverzekering

AF.612

x

x

x

x

x

x

Vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken

AF.62

x

x

x

x

x

x

Handelskredieten en transitorische posten

AF.7

x

x

x

x

x

x

Handelskredieten

AF.71

x

x

x

x

x

x

Transitorische posten

AF.79

x

x

x

x

x

x

Vorderingen (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Schulden (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Saldo van vorderingen en schulden (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Tabel 8 —   Niet-financiële rekeningen per sector

Code

Transacties en saldi

Sectoren

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Totale economie

Niet-financiële vennootschappen

Financiële instellingen

Overheid

Huishoudens + Instellingenzonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens

Huishoudens

Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens

Niet bij een sector ingedeeld

Buitenland

Europese Unie

Lidstaten van de EU

Leden van de EMU

Niet-leden van de EMU

Instellingen van de EU

Derde landen en internationale organisaties

I   Productierekening/Rekening voor goederen- en dienstentransacties van het buitenland

Middelen

P.1

Output

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Marktoutput

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Output voor eigen finaal gebruik

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Overige niet-marktoutput

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Invoer van goederen en diensten

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Invoer van goederen

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Invoer van diensten

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

Invoer van IGDFI

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 — D.31

Saldo productgebonden belastingen en subsidies

x

 

x

 

R1

Totaal middelen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bestedingen

P.2

Intermediair verbruik

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Uitvoer van goederen en diensten

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Uitvoer van goederen

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Uitvoer van diensten

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

Uitvoer van DGDFI

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Binnenlands product/Toegevoegde waarde (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Saldo goederen- en dienstentransacties van het buitenland

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Totaal bestedingen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Verbruik van vaste activa

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Binnenlands product/Toegevoegde waarde (netto)

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1   Inkomensvormingsrekening

Middelen

B.1g

Binnenlands product/Toegevoegde waarde (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Subsidies, ontvangen

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Productgebonden subsidies

x

 

x

 

D.39

Niet-productgebonden subsidies

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Totaal middelen

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Bestedingen

D.1

Beloning van werknemers

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Belastingen op productie en invoer, betaald

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Productgebonden belastingen

x

 

x

 

D.29

Overige productgebonden belasting

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Exploitatieoverschot plus gemengd inkomen (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Gemengd inkomen (bruto)

x

 

x

x

 

U211

Totaal bestedingen

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2   Rekening voor bestemming van primaire inkomens

Middelen

B.2g_B.3g

Exploitatieoverschot plus gemengd inkomen (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Gemengd inkomen (bruto)

x

 

x

x

 

D.1

Beloning van werknemers

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Lonen

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Werkgeversbijdragen

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Belastingen op productie in invoer, ontvangen

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Productgebonden belastingen

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Belastingen op invoer (exclusief btw)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Overige productgebonden belastingen

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Niet-productgebonden belastingen op productie

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Inkomen uit vermogen

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Rente (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Winstuitkeringen

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Inkomen uit grond en minerale reserves

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Totaal middelen

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Totaal rente (inclusief IGDFI)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Bestedingen

D.3

Subsidies, betaald

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Productgebonden subsidies

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Niet-productgebonden subsidies

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Inkomen uit vermogen

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Rente (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Winstuitkeringen

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Inkomen uit grond en minerale reserves

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Nationaal inkomen/Saldo primaire inkomens (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Totaal bestedingen

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Totaal rente (inclusief IGDFI)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2   Secundaire inkomensverdelingsrekening

Middelen

B.5g

Nationaal inkomen/Saldo primaire inkomens (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Belastingen op inkomen, vermogen, enz.

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Belastingen op inkomen

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Belastingen op vermogen enz.

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sociale premies en uitkeringen

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Sociale premies

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Werkelijke sociale premies

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Toegerekende sociale premies

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in natura)

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Sociale overdrachten in natura

x

 

x

x

 

D.7

Overige inkomensoverdrachten

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Schadeverzekeringspremies (netto)

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Schadeverzekeringsuitkeringen

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Inkomensoverdrachten i.v.m. internationale samenwerking

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Overige inkomensoverdrachten n.e.g (36).

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

BNI-middelen (vierde middelenbron)

 

x

 

x

 

R22

Totaal middelen

x

x

x

x

x

x

x

 

Bestedingen

D.5

Belastingen op inkomen, vermogen, enz.

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Belastingen op inkomen

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Belastingen op vermogen enz.

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sociale premies en uitkeringen

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Sociale premies

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Werkelijke sociale premies

x

 

x

x

 

D.612

Toegerekende sociale premies

x

 

x

x

 

D.62

Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in natura)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Sociale overdrachten in natura

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Overige inkomensoverdrachten

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Schadeverzekeringspremies (netto)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Schadeverzekeringsuitkeringen

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Inkomensoverdrachten i.v.m. internationale samenwerking

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Overige inkomensoverdrachten n.e.g (36).

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

BNI-middelen (vierde middelenbron)

x

 

x

 

B.7g

Alternatief beschikbaar inkomen (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Totaal bestedingen

x

x

x

x

x

x

x

 

- D.63

(minus) Sociale overdrachten in natura

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Beschikbaar inkomen (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1   Rekening voor besteding van het beschikbaar inkomen

Middelen

B.6g

Beschikbaar inkomen (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Correctie voor mutaties in voorzieningen pensioenverzekering

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Totaal middelen

x

x

x

x

x

x

x

 

Bestedingen

P.3

Consumptieve bestedingen

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Individuele consumptieve bestedingen

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Collectieve consumptieve bestedingen

x

 

x

 

D.8

Correctie voor mutaties in voorzieningen pensioenverzekering

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Besparingen (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Saldo lopende transacties van het buitenland

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Totaal bestedingen

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1   Rekening voor mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. besparingen en kapitaaloverdrachten

Mutaties in het vermogenssaldo

B.8g

Besparingen (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Saldo lopende transacties van het buitenland

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Kapitaaloverdrachten

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Vermogensheffingen

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Investeringsbijdragen (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 van S212 tot S13

Investeringsbijdragen van EU-instellingen aan Overheid

x

 

x

 

D.99

Overige kapitaaloverdrachten (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Totaal mutaties in het vermogenssaldo

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Mutaties in activa

D.9

Kapitaaloverdrachten

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Vermogensheffingen

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Investeringsbijdragen (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 van S212 tot S13

Investeringsbijdragen van EU-instellingen aan Overheid

 

x

x

 

x

 

D.99

Overige kapitaaloverdrachten (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Verbruik van vaste activa

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. besparingen en kapitaaloverdrachten

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Totaal mutaties in activa

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2   Kapitaalvormingsrekening

Mutaties in het vermogenssaldo

B.10.1

Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. besparingen en kapitaaloverdrachten

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Verbruik van vaste activa

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Totaal mutaties in het vermogenssaldo

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Mutaties in activa

P.5

Investeringen (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Investeringen in vaste activa (bruto)

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Veranderingen in voorraden

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (-)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Totaal mutaties in activa

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Verschil met het vorderingenoverschot c.q. -tekort van de financiële rekeningen

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= niet-relevante cellen

x

= verplicht

 

= vrijwillig


Tabel 9 —   Gedetailleerde ontvangsten aan belastingen en sociale premies naar aard van de belasting of sociale premie en ontvangende subsector (37)

Code

Transactie

D.2

Belastingen op productie en invoer

D.21

Productgebonden belastingen

D.211

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

D.212

Belastingen op invoer (exclusief btw)

D.2121

Invoerrechten

D.2122

Overige belastingen op invoer

D.2122a

Heffingen op ingevoerde landbouwproducten

D.2122b

Monetaire compenserende bedragen op ingevoerde producten

D.2122c

Accijnzen

D.2122d

Algemene verkoopbelastingen

D.2122e

Belastingen op bepaalde diensten

D.2122f

Winsten van invoermonopolies

D.214

Overige productgebonden belastingen

D214a

Accijnzen en verbruiksbelastingen

D.214b

Zegelrechten

D.214c

Belastingen op financiële en kapitaaltransacties

D.214d

Belastingen op de registratie van voertuigen

D.214e

Vermakelijkheidsbelastingen

D.214f

Belastingen op loterijen, kansspelen en weddenschappen

D.214g

Belastingen op verzekeringspremies

D.214h

Andere belastingen op specifieke diensten

D.214i

Algemene belastingen op verkopen, omzetbelastingen

D.214j

Winsten van fiscale monopolies

D.214k

Uitvoerrechten en monetaire compenserende bedragen bij uitvoer

D.214l

Overige productgebonden belastingen n.e.g.

D.29

Niet-productgebonden belastingen op productie

D.29a

Belastingen op grond of bouwwerken

D.29b

Belastingen op het gebruik van vaste activa

D.29c

Belastingen over de totale loonsom en het aantal werknemers

D.29d

Belastingen op internationale transacties

D.29e

Bedrijfs- en beroepsvergunningen

D.29f

Milieuheffingen

D.29g

Ondercompensatie van btw (forfaitair stelsel)

D.29h

Overige niet-productgebonden belastingen op productie n.e.g.

D.5

Belastingen op inkomen, vermogen enz.

D.51

Belastingen op inkomen

D.51a + D.51c1

Belastingen op het inkomen van individuen of huishoudens, inclusief waarderingsverschillen

D.51a

Belastingen op het inkomen van individuen of huishoudens, exclusief waarderingsverschillen (38)

D.51c1

Belastingen op waarderingsverschillen voor individuen of huishoudens (38)

D.51b + D.51c2

Belastingen op het inkomen of de winsten van ondernemingen, inclusief waarderingsverschillen

D.51b

Belastingen op het inkomen of de winsten van ondernemingen, exclusief waarderingsverschillen (38)

D.51c2

Belastingen op waarderingsverschillen voor ondernemingen (38)

D.51c3

Andere belastingen op waarderingsverschillen (38)

D.51C

Belastingen op waarderingsverschillen

D.51D

Belastingen op winsten uit loterijen of kansspelen

D.51E

Overige belastingen op inkomen n.e.g.

D.59

Belastingen op vermogen enz.

D.59a

Belastingen op kapitaal

D.59b

Personele belastingen

D.59c

Verbruiksbelastingen

D.59d

Betalingen door huishoudens voor vergunningen

D.59e

Belastingen op internationale transacties

D.59f

Overige belastingen op vermogen n.e.g.

D.91

Vermogensheffingen

D.91a

Belastingen op kapitaaloverdrachten

D.91b

Buitengewone heffingen op activa of het vermogenssaldo van institutionele eenheden

D.91c

Overige vermogensheffingen n.e.g.

D.2 + D.5 + D.91

Totaal belastingontvangsten

D.611

Werkelijke sociale premies

D.6111

Werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers

D.61111

Verplichte werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers

D.61112

Vrijwillige werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers

D.6112

Sociale premies t.l.v. werknemers

D.61121

Verplichte sociale premies t.l.v. werknemers

D.61122

Vrijwillige sociale premies t.l.v. werknemers

D.6113

Sociale premies t.l.v. zelfstandigen en niet-werkenden

D.61131

Verplichte sociale premies t.l.v. zelfstandigen en niet-werkenden

D.61132

Vrijwillige sociale premies t.l.v. zelfstandigen en niet-werkenden

D.612

Toegerekende sociale premies

D.995

Kapitaaloverdrachten van de overheid aan de desbetreffende sectoren voor belastingen en sociale premies die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd (39)

D.99521

Productgebonden belastingen die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd (39)

D.99529

Niet-productgebonden belastingen op productie die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd (39)

D.99551

Belastingen op inkomen die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd (39)

D.99559

Belastingen op vermogen enz., die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd (39)

D.9956111

Werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers, die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd (39)

D.9956112

Sociale premies t.l.v. werknemers, die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd (39)

D.9956113

Sociale premies t.l.v. zelfstandigen en niet-werkenden, die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd (39)

D.99591

Vermogensheffingen die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 — D.995

Totaal ontvangsten uit belastingen en sociale premies na aftrek van bedragen die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 — D.995

Totaal ontvangsten uit belastingen en sociale premies (inclusief toegerekende sociale premies) na aftrek van bedragen die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd

Bovendien moet uitvoerige informatie worden ingediend over de nationale classificatie van belastingen en sociale bijdragen, met dienovereenkomstige bedragen en ESR95 codes.


Tabel 10 —   Tabellen per bedrijfstak en per regio (NUTS II), lopende prijzen

Code

Variabelen

Indeling

D.1

1.

Beloning van werknemers

A6

P.51

2.

Investeringen in vaste activa (bruto)

A6

 

3.

Werkzame personen (1 000 gewerkte uren)

 

ETO

 

Totaal

A6

EEM

 

Werknemers

A6


Tabel 11 —   Overheidsuitgaven naar functie

Code

Variabelen

Functie

Indeling naar subsectoren (40)

P.5 + K.2

Investeringen (bruto) + Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Investeringen (bruto)

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

waarvan: Investeringen in vaste activa (bruto) (41)

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG

S.13

K.2

Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Beloning van werknemers

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subsidies

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Inkomen uit vermogen (42)

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

waarvan: betaald aan subsector Centrale overheid (S.1311) (41)  (42)

Afdelingen COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

waarvan: betaald aan subsector Deelstaatoverheid (S.1312) (41)  (42)

Afdelingen COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

waarvan: betaald aan subsector Lagere overheid (S.1313) (41)  (42)

Afdelingen COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

waarvan: betaald aan subsector Wettelijke-socialeverzekeringsinstellingen (S.1314) (41)  (42)

Afdelingen COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in natura) en sociale overdrachten in natura in verband met uitgaven voor producten die via marktproducenten aan huishoudens worden verstrekt, betaald

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Intermediair verbruik + Niet-productgebonden belastingen op productie + Belastingen op inkomen, vermogen enz. + Correctie voor mutaties in voorzieningen pensioenverzekering

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Intermediair verbruik

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Niet-productgebonden belastingen op productie + Belastingen op inkomen, vermogen enz. + Correctie voor mutaties in voorzieningen pensioenverzekering

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Overige inkomensoverdrachten (42)

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

waarvan: betaald aan subsector Centrale overheid (S.1311) (41)  (42)

Afdelingen COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

waarvan: betaald aan subsector Deelstaatoverheid (S.1312) (41)  (42)

Afdelingen COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

waarvan: betaald aan subsector Lagere overheid (S.1313) (41)  (42)

Afdelingen COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

waarvan: betaald aan subsector Wettelijke-socialeverzekeringsinstellingen (S.1314) (41)  (42)

Afdelingen COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Kapitaaloverdrachten (42)

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

waarvan: Investeringsbijdragen (41)

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG

S.13

D.9_S.1311

waarvan: betaald aan subsector Centrale overheid (S.1311) (41)  (42)

Afdelingen COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

waarvan: betaald aan subsector Deelstaatoverheid (S.1312) (41)  (42)

Afdelingen COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

waarvan: betaald aan subsector Lagere overheid (S.1313) (41)  (42)

Afdelingen COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

waarvan: betaald aan subsector Wettelijke-socialeverzekeringsinstellingen (S.1314) (41)  (42)

Afdelingen COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Totaal uitgaven

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Consumptieve bestedingen

Afdelingen COFOG

Groepen COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabel 12 —   Tabellen per bedrijfstak en per regio (NUTS III)

Code

Variabelen

Indeling

B1.g

1.

Toegevoegde waarde (bruto) tegen basisprijzen (lopende prijzen)

A6

 

2.

Werkzame personen (1 000)

 

ETO

 

Totaal

A6

EEM

 

Werknemers

A6

Tabel 13 —   Rekeningen van de huishoudens per regio (NUTS II)

Rekening voor bestemming van primaire inkomens van de huishoudens (S.14)

Code

Bestedingen

Code

Middelen

D.4

1.

Inkomen uit vermogen

B.2/B.3

3.

Exploitatieoverschot/gemengd inkomen

B.5n

2.

Saldo primaire inkomens (netto)

D.1

4.

Beloning van werknemers

 

 

 

D.4

5.

Inkomen uit vermogen


Secundaire inkomensverdelingsrekening van de huishoudens (S.14)

Code

Bestedingen

Code

Middelen

D.5

6.

Belastingen op inkomen, vermogen enz.

B.5

10.

Saldo primaire inkomens (netto)

D.61

7.

Sociale premies

D.62

11.

Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in natura)

D.7

8.

Overige inkomensoverdrachten

D.7

12.

Overige inkomensoverdrachten

B.6n

9.

Beschikbaar inkomen (netto)

 

 

 

Tabel 15 —   Aanbodtabel tegen basisprijzen, inclusief de overgang naar aanbod tegen aankoopprijzen (lopende prijzen en prijzen van het voorgaande jaar)

n = 60, m = 60

 

Bedrijfstakken (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Invoer cif

Totaal aanbod tegen basisprijzen

Handels- en vervoersmarge

Saldo productgebonden belastingen en subsidies

Totaal aanbod tegen aankoopprijzen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Productgroepen (CPA)

m

(1)

Output per productgroep en per bedrijfstak tegen basisprijzen

 

a)

Intra-EU cif (43)  (44)

b)

Uit EMU-landen cif (43)

c)

Uit niet-EMU-landen cif (43)

d)

Extra-EU cif (43)  (44)

e)

Totaal

 

 

 

 

Σ (1)

 

Totale output per bedrijfstak

 

 

 

 

 

 

Correctieposten:

(2)

 

 

 

 

 

 

 

Cif/fob-correctie invoer

Directe aankopen ingezetenen in het buitenland

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal, waarvan:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

Marktoutput

Output voor eigen finaal gebruik

 

 

 

 

Overige niet-marktoutput


Tabel 16 —   Gebruikstabel tegen aankoopprijzen (lopende prijzen en prijzen van het voorgaande jaar)

n = 60, m = 60

 

Bedrijfstakken (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Finaal gebruik

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

.

.

.

Productgroepen

(CPA)

n

(1)

Intermediair verbruik tegen aankoopprijzen per productgroep en per bedrijfstak

 

Finaal gebruik tegen aankoopprijzen:

Consumptieve bestedingen:

a)

door huishoudens

b)

door IZW’s t.b.v. huishoudens

c)

door de overheid

d)

totaal

Investeringen (bruto):

e)

investeringen in vaste activa (bruto)

f)

veranderingen in voorraden

g)

saldo aan- en verkopen van kostbaarheden (45)

Uitvoer fob (46):

h)

intra-EU (45)

naar EMU-landen (45)

naar niet-EMU-landen (45)

i)

extra-EU (45)

j)

totaal

 

 

Σ (1)

(2)

Totaal intermediair verbruik per bedrijfstak

 

Totaal finaal gebruik naar type

 

Totaal gebruik

Correctieposten

(3)

 

 

 

 

 

Cif/fob-correctie uitvoer

 

alleen uitvoer

alleen uitvoer

Directe aankopen ingezetenen in het buitenland

 

alleen consumptieve bestedingen van huishoudens

alleen consumptieve bestedingen van huishoudens

Aankopen door niet-ingezetenen op het binnenlande grondgebied

 

alleen consumptieve bestedingen van huishoudens en uitvoer

alleen consumptieve bestedingen van huishoudens en uitvoer

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Beloning van werknemers (47)

Lonen (47)

Niet-productgebonden belastingen op productie (netto) (47)

Verbruik van vaste activa (47)

Exploitatieoverschot (netto) (47)

Exploitatieoverschot (bruto) (47)

Gemengd inkomen (bruto) (45)  (47)

(5)

 

 

 

 

 

Toegevoegde waarden tegen basisprijzen

(6)

 

 

 

 

 

Output tegen basisprijzen

(7)

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens:

Investeringen in vaste activa (45)  (47)

Kapitaalgoederenvoorraad (45)  (47)

Input van arbeid (1 000 personen) (45)

(8)

 

 

 

 

 


Tabel 17 —   Symmetrische input-outputtabel tegen basisprijzen (productgroep x productgroep (48))

(lopende prijzen)

n = 60

 

Productgroepen

1 2 3 … n

Σ (1)

Finaal gebruik

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Productgroepen

n

(1)

Intermediair verbruik tegen basisprijzen (productgroep x productgroep)

 

Finaal gebruik tegen basisprijzen:

Consumptieve bestedingen:

a)

door huishoudens

b)

door IZW’s t.b.v. huishoudens

c)

door de overheid

d)

totaal

Investeringen (bruto):

e)

investeringen in vaste activa (bruto)

f)

veranderingen in voorraden

g)

saldo aan- en verkopen van kostbaarheden (49)

Uitvoer fob (50):

h)

intra-EU (49)

naar EMU-landen (49)

naar niet-EMU-landen (49)

i)

extra-EU (49)

j)

totaal

 

 

Σ (1)

(2)

Totaal intermediair verbruik tegen basisprijzen per productgroep

 

Finaal gebruik tegen basisprijzen per productgroep

 

Totaal gebruik tegen basisprijzen

Saldo productgebonden belastingen en subsidies

(3)

Productgebonden belastingen (netto) per productgroep

 

Productgebonden belastingen (netto) naar type finaal gebruik

 

Totaal niet-productgebonden belastingen op productie (netto)

Σ (1) + (3)

(4)

Totaal intermediair verbruik tegen aankoopprijzen per productgroep

 

Totaal finaal gebruik naar type tegen aankoopprijzen

 

Totaal gebruik tegen aankoopprijzen

Beloning van werknemers

Lonen

Niet-productgebonden belastingen op productie (netto)

Verbruik van vaste activa

Exploitatieoverschot (netto)

Exploitatieoverschot (bruto)

Gemengd inkomen (bruto) (49)

(5)

 

 

 

 

 

Toegevoegde waarde tegen basisprijzen

(6)

 

 

 

 

 

Totale output tegen basisprijzen

(7)

 

 

 

 

 

Invoer intra-EU (49)  (50)

invoer uit EMU-landen (49)

invoer uit niet-EMU-landen (49)

Invoer extra-EU (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

Invoer cif per productgroep

 

 

 

 

Totaal aanbod tegen basisprijzen

(10)

Aanbod tegen basisprijzen per productgroep

 

 

 

 


Tabel 18 —   Symmetrische input-outputtabel voor de binnenlandse output tegen basisprijzen (productgroep x productgroep (51))

(lopende prijzen)

n = 60

 

Productgroepen

1 2 3 … n

Σ (1)

Finaal gebruik

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Productgroepen

n

(1)

Voor binnenlandse output: Intermediair verbruik tegen basisprijzen (productgroep x productgroep)

 

Finaal gebruik tegen basisprijzen:

Consumptieve bestedingen:

a)

door huishoudens

b)

door IZW’s t.b.v. huishoudens

c)

door de overheid

d)

totaal

Investeringen (bruto):

e)

investeringen in vaste activa (bruto)

f)

veranderingen in voorraden

g)

saldo aan- en verkopen van kostbaarheden (52)

Uitvoer fob (53):

h)

intra-EU (52)

naar EMU-landen (52)

naar niet-EMU-landen (52)

i)

extra-EU (52)

j)

totaal

 

 

Σ (1)

(2)

Totaal intermediair verbruik van binnenlandse output tegen basisprijzen per productgroep

 

Finaal gebruik van binnenlandse output tegen basisprijzen

 

Totaal binnenlandse output tegen basisprijzen

Gebruik van ingevoerde productgroepen

(3)

Totaal intermediair verbruik van ingevoerde productgroepen per productgroep, cif

 

Finaal gebruik van ingevoerde productgroepen, cif

 

Totale invoer

Saldo productgebonden belastingen en subsidies

(4)

Productgebonden belastingen (netto) voor intermediair verbruik per productgroep

 

Productgebonden belastingen (netto) volgens type van finaal gebruik

 

Totaal productgebonden belastingen (netto)

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Totaal intermediair verbruik tegen aankoopprijzen per productgroep

 

Totaal finaal gebruik naar type tegen aankoopprijzen

 

Totaal gebruik tegen aankoopprijzen

Beloning van werknemers

Lonen

Niet-productgebonden belastingen op productie (netto)

Verbruik van vaste activa

Exploitatieoverschot (netto)

Gemengd inkomen (bruto) (52)

Exploitatieoverschot (bruto)

(6)

 

 

 

 

 

Toegevoegde waarde tegen basisprijzen

(7)

 

 

 

 

 

Output tegen basisprijzen

(8)

 

 

 

 

 


Tabel 19 —   Symmetrische input-outputtabel voor de invoer tegen basisprijzen (productgroep x productgroep (54)), cif

(lopende prijzen)

n = 60

 

Productgroepen

1 2 3 … n

Σ (1)

Finaal gebruik

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

.

.

.

Productgroepen

.

.

n

(1)

Voor de invoer: Intermediair verbruik tegen basisprijzen (productgroep x productgroep)

 

Finaal gebruik tegen basisprijzen cif:

Consumptieve bestedingen:

a)

door huishoudens

b)

door IZW’s t.b.v. huishoudens

c)

door de overheid

d)

totaal

Investeringen (bruto):

e)

investeringen in vaste activa (bruto)

f)

veranderingen in voorraden

g)

saldo aan- en verkopen van kostbaarheden (55)

Uitvoer fob (56):

h)

intra-EU (55)

naar EMU-landen (55)

naar niet-EMU-landen (55)

i)

extra-EU (55)

j)

totaal

 

 

Σ (1)

(2)

Totaal intermediair verbruik van ingevoerde productgroepen tegen basisprijzen per productgroep

 

Finaal gebruik van ingevoerde productgroepen tegen basisprijzen

 

Totale invoer


Tabel 20 —   Vaste activa naar bedrijfstak en aard van de activa

Code

Variabelen

Indeling bedrijfstakken (57)

Indeling activa

Eenheid

AN.11g

1. Vaste activa (bruto)

A17/A31/A60

AN_F6

Vervangingswaarde tegen lopende prijzen

Vervangingswaarde tegen constante prijzen

AN.11n

2. Vaste activa (netto)

A17/A31/A60

AN_F6

Vervangingswaarde tegen lopende prijzen

Vervangingswaarde tegen constante prijzen


Tabel 22 —   Investeringen in vaste activa (bruto) naar bedrijfstak en aard van de activa

Code

Variabelen

Indeling bedrijfstakken (58)

Indeling activa

Eenheid

P.51

1.

Investeringen in vaste activa (bruto)

A17/A31/A60

AN_F6

Lopende prijzen

Prijzen voorgaand jaar en kettingindexcijfers volume


Tabel 26 —   Balansen voor niet-financiële activa

Code

Variabelen (59)

Indeling

sectoren

AN.1

1.

Geproduceerde activa

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11

2.

Vaste activa

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.111

3.

Materiële vaste activa

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1111

4.

Woningen

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1112

5.

Overige bouwwerken

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11121

6.

Bedrijfsgebouwen

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11122

7.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1113

8.

Vervoermiddelen, machines en werktuigen

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1114

9.

In cultuur gebrachte activa

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.112

10.

Immateriële vaste activa

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1121

11.

Exploratie van minerale reserves

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1122

12.

Computerprogrammatuur

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1123

13.

Originelen op het gebied van woord, beeld en geluid

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1129

14.

Overige immateriële vaste activa

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.12

15.

Voorraden

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.13

16.

Kostbaarheden

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.2

17.

Niet-geproduceerde activa

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.21

18.

Materiële niet-geproduceerde activa

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.211

19.

Grond

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.212

20.

Minerale reserves

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.213 + AN.214

21.

Niet in cultuur gebrachte biologische hulpbronnen en waterreserves

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.22

22.

Immateriële niet-geproduceerde activa

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AFWIJKINGEN PER LIDSTAAT

1.   BELGIË

1.1.   Afwijkingen voor de tabellen

Tabel nr.

Variabele/post

Afwijking

Voor welke periode

Eerste indiening in

1

Alle variabelen/posten: Prijzen voorgaand jaar en ketting-indexcijfers volume — driemaandelijks

1990-1994: eerste indiening in 2008

1990-1994

2008

1

Alle variabelen/posten: Prijzen voorgaand jaar en ketting-indexcijfers volume — jaarlijks

1980-1994: eerste indiening in 2008

1980-1994

2008