ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 309

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
27 november 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1377/2007 van de Raad van 26 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2005 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1378/2007 van de Commissie van 26 november 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1379/2007 van de Commissie van 26 november 2007 tot wijziging van bijlage I A, I B, VII en VIII van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen, teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang en met de in het Verdrag van Bazel overeengekomen wijzigingen ( 1 )

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1380/2007 van de Commissie van 26 november 2007 tot verlening van een vergunning voor het gebruik van endo-1,4-bèta-xylanase (Natugrain Wheat TS) als toevoegingsmiddel voor diervoeding ( 1 )

21

 

*

Verordening (EG) nr. 1381/2007 van de Commissie van 26 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2133/2001 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en van tariefplafonds in de sector granen ten aanzien van een verhoging van de concessies in de vorm van een tariefcontingent van de Gemeenschap voor visvoeder van de Faeröer van de GN-codes ex23099010, ex23099031 en ex23099041

24

 

*

Verordening (EG) nr. 1382/2007 van de Commissie van 26 november 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad wat de invoerregeling voor varkensvlees betreft

28

 

*

Verordening (EG) nr. 1383/2007 van de Commissie van 26 november 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor de invoer in de Gemeenschap van producten van de sector vlees van pluimvee van oorsprong uit Turkije

34

 

*

Verordening (EG) nr. 1384/2007 van de Commissie van 26 november 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2398/96 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor de invoer in de Gemeenschap van producten van de sector vlees van pluimvee van oorsprong uit Israël

40

 

*

Verordening (EG) nr. 1385/2007 van de Commissie van 26 november 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee

47

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

27.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/1


VERORDENING (EG) Nr. 1377/2007 VAN DE RAAD

van 26 november 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2005 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2007/654/GBVB van 9 oktober 2007 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad (2) zijn beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo („DRC”) vastgesteld overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB en in overeenstemming met Resolutie 1596 (2005) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en daaropvolgende resoluties ter zake.

(2)

Bij Resolutie 1771 (2007) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 augustus 2007 is onder andere besloten dat de beperkende maatregelen betreffende technische bijstand niet van toepassing dienen te zijn op de verlening van technische bijstand die uitsluitend bestemd is ter ondersteuning van leger- en politie-eenheden van de Democratische Republiek Congo die zich in een integratieproces bevinden in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en het district Ituri, mits die bijstandverlening vooraf is gemeld aan het comité dat is ingesteld bij punt 8 van Resolutie 1553 (2004) en de regering van de Democratische Republiek Congo ermee heeft ingestemd. Verordening (EG) nr. 889/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Verordening (EG) nr. 899/2005 moet tevens worden aangepast aan recente ontwikkelingen op het gebied van sancties, namelijk met betrekking tot de aanduiding van de bevoegde autoriteiten, de aansprakelijkheid in geval van overtreding en de rechtsbevoegdheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 889/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1.

artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

1.   In afwijking van artikel 2 mogen de in de lijst van websites in bijlage 1 vermelde bevoegde instanties van de lidstaat waar de dienstverlener is gevestigd, de verlening toestaan van:

a)

technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met wapens en aanverwant materieel die uitsluitend bestemd zijn voor ondersteuning van en gebruik door de Missie van de Verenigde Naties in de DRC (MONUC);

b)

technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met wapens en aanverwant materieel die uitsluitend bestemd zijn ter ondersteuning van of voor gebruik door leger- en politie-eenheden van de DRC, mits die eenheden:

i)

hun integratieproces hebben voltooid, of

ii)

onder het bevel opereren van respectievelijk de geïntegreerde staf van de strijdkrachten of de nationale politie van de DRC, of

iii)

zich in een integratieproces bevinden op het grondgebied van de DRC buiten de provincies Noord- en Zuid-Kivu en het district Ituri;

c)

technische bijstand waarmee de regering van de DRC heeft ingestemd en die uitsluitend bestemd is ter ondersteuning van leger- en politie-eenheden van de DRC die zich in een integratieproces bevinden in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en het district Ituri, op voorwaarde dat die bijstand- of dienstverlening vooraf aan het sanctiecomité is gemeld; en

d)

technische bijstand, financiering en financiële bijstand in verband met niet-letale militaire uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, op voorwaarde dat die bijstand- of dienstverlening vooraf aan het sanctiecomité is gemeld.

2.   Er worden geen vergunningen afgegeven voor activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden.”;

2.

het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 2 bis

De verbodsbepalingen van artikel 2, onder b), geven geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen of entiteiten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op die verbodsbepalingen.”;

3.

het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 6 bis

1.   De lidstaten wijzen de in artikel 3, lid 1, bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op, of door middel van de websites opgesomd in de bijlage.

2.   De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze richtlijn in kennis van hun bevoegde autoriteiten en stellen haar op de hoogte van elke daaropvolgende wijziging.”;

4.

artikel 7 wordt vervangen door:

„Artikel 7

Deze verordening is van toepassing:

a)

op het grondgebied van de Gemeenschap;

b)

aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c)

op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e)

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Gemeenschap verrichte zakelijke transacties.”;

5.

de bijlage wordt vervangen door de tekst die in de bijlage bij deze verordening is opgenomen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

J. SILVA


(1)  PB L 264 van 10.10.2007, blz. 11.

(2)  PB L 152 van 15.6.2005, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).


BIJLAGE

„BIJLAGE

Websites voor informatie over de in de artikelen 3 en 6 bis bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.government.bg

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRIEKENLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANJE

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IERLAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIË

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLAND

http://www.minbuza.nl/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

DG Buitenlandse betrekkingen

Directoraat A. Crisisplatform en beleidscoördinatie in het GBVB

Eenheid A2. Crisisbeheer en conflictpreventie

CHAR 12/108

B-1049 Brussel (België)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 2 29 91176 / +32 2 29 55585

Fax: +32 2 299 0873”


27.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/5


VERORDENING (EG) Nr. 1378/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 november 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 756/2007 (PB L 172 van 30.6.2007, blz. 41).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 26 november 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „andere oorsprong”.


27.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/7


VERORDENING (EG) Nr. 1379/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

tot wijziging van bijlage I A, I B, VII en VIII van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen, teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang en met de in het Verdrag van Bazel overeengekomen wijzigingen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (1), en met name op artikel 58, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge de overeenstemming die is bereikt in de achtste vergadering van de Conferentie van partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (27 november-1 december 2006), moeten de bijlagen I A, I B, VII en VIII van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen worden gewijzigd. De wijzigingen betreffen de vervanging van „kg” en „liter” door „Ton (Mg)” en „m3” in vak 5 van het kennisgevingsdocument in bijlage I A, vakken 5 en 18 van het vervoersdocument in bijlage I B en vakken 3 en 14 van de informatie over de zending in bijlage VII, de invoeging van een nieuw vak 17 in het vervoersdocument, een wijziging van voetnoot 1 van de informatie over de zending en verwijzingen naar de richtsnoeren voor een milieuhygiënisch verantwoord beheer in de punten I.4-9 van bijlage VIII. Duidelijkheidshalve moeten deze bijlagen worden vervangen.

(2)

Verordening (EG) nr. 1013/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

De maatregelen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 18 van Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlagen I A, I B, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2007.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.

(2)  PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.


BIJLAGE I

Bijlage I A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt vervangen door:

„BIJLAGE I A

Kennisgevingsdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrenging

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE II

Bijlage I B bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt vervangen door:

„BIJLAGE I B

Vervoersdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrengingen/afvaltransporten

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE III

Bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt vervangen door:

„BIJLAGE VII

BEGELEIDENDE INFORMATIE BIJ OVERBRENGINGEN VAN AFVALSTOFFEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LEDEN 2 EN 4

Image


BIJLAGE IV

Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt vervangen door:

„BIJLAGE VIII

RICHTSNOEREN VOOR EEN MILIEUHYGIËNISCH VERANTWOORD BEHEER (ARTIKEL 49)

I.   Bij het Verdrag van Bazel vastgestelde richtsnoeren:

1.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1; Y3) (1)

2.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (1)

3.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (1)

4.

Technische richtsnoeren betreffende het milieuvriendelijk recycleren/terugwinnen van metalen en metaalverbindingen (R4) (2)

5.

Bijgewerkte algemene technische richtsnoeren voor het milieuvriendelijk beheer van afvalstoffen die persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan (3)

6.

Bijgewerkte technische richtsnoeren voor het milieuvriendelijk beheer van afvalstoffen die polychloorbifenylen (PCB's), polychloorterfenylen (PCT's) of polybroombifenylen (PBB's) bevatten of daarmee vervuild zijn (3)

7.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with the Pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), Mirex or Toxaphene or with HCB as an Industrial Chemical (3)

8.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4 chlorophenyl)ethane (DDT) (3)

9.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with Unintentionally Produced Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs), Hexachlorobenzene (HCB) or Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (3)

II.   Door de OESO vastgestelde richtsnoeren:

Technische leidraad voor het milieuhygiënisch beheer van specifieke afvalstromen:

gebruikte en afgedankte personal computers (4)

III.   Door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde richtsnoeren:

richtsnoeren betreffende recycling van schepen (5)

IV.   Door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) vastgestelde richtsnoeren:

veiligheid en gezondheid bij het slopen van schepen: richtsnoeren voor de Aziatische landen en Turkije (6)


(1)  Vastgesteld door de zesde vergadering van de Conferentie van partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, 9-13 december 2002.

(2)  Vastgesteld door de zevende vergadering van de Conferentie van partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, 25-29 oktober 2004.

(3)  Vastgesteld door de achtste vergadering van de Conferentie van partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, 27 november-1 december 2006.

(4)  Vastgesteld door de OESO-commissie voor milieubeleid in februari 2003 (doc. ENV/EPOC/WGWPR(2001)3 def.).

(5)  Resolutie A.962 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de IMO, tijdens haar 23e gewone zitting, 24 november-5 december 2003.

(6)  Goedgekeurd voor publicatie door de Raad van het bestuur van de IAO tijdens haar 289e vergadering van 11-26 maart 2004.”


27.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/21


VERORDENING (EG) Nr. 1380/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

tot verlening van een vergunning voor het gebruik van endo-1,4-bèta-xylanase (Natugrain Wheat TS) als toevoegingsmiddel voor diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De toelating van toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de toelatingsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor een vergunning voor het in de bijlage bij deze verordening opgenomen preparaat ingediend. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en bescheiden zijn bij de aanvraag verstrekt.

(3)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van het preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (Natugrain Wheat TS), geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), als toevoegingsmiddel in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” voor mestkalkoenen.

(4)

Voor het gebruik van het preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), is een voorlopige vergunning verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1458/2005 van de Commissie van 8 september 2005 tot verlening van permanente en voorlopige vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen en een voorlopige vergunning voor nieuwe toepassingen van bepaalde al toegelaten toevoegingsmiddelen in de diervoeding (2).

(5)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van de aanvraag van een vergunning voor mestkalkoenen. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 18 april 2007 geconcludeerd dat het preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (Natugrain Wheat TS), geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), geen ongunstige gevolgen heeft voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu (3). Ook kwam zij tot de conclusie dat aan het preparaat geen andere risico's verbonden zijn die op grond van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 de verlening van een vergunning in de weg zouden staan. Overeenkomstig dat advies heeft het gebruik van dat preparaat geen ongunstige gevolgen voor deze bijkomende diercategorieën. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het verslag over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde communautaire referentielaboratorium was ingediend.

(6)

Uit de beoordeling van dat preparaat blijkt dat aan de voorwaarden voor vergunningverlening van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan. Het gebruik van het preparaat zoals omschreven in de bijlage moet daarom worden toegestaan.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verteringsbevorderaars”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 378/2005 van de Commissie (PB L 59 van 5.3.2005, blz. 8).

(2)  PB L 233 van 9.9.2005, blz. 3.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the enzymatic preparation of Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beta-xylanase), as a feed additive for turkeys for fattening, in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Goedgekeurd op 18 oktober 2007. The EFSA Journal (2007) 474, 1-11.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

(handelsnaam)

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of categorie

Maximumleeftijd

Minimum

Maximum

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheid/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Endo-1,4-bèta-xylanase

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Samenstelling toevoegingsmiddel

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), met een minimale activiteit van:

vast: 5 600 TXU (1)/g

vloeibaar: 5 600 TXU/ml

 

Karakterisering van de werkzame stof

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Analysemethoden  (2)

Viscosimetrische methode gebaseerd op de afname van de viscositeit die wordt veroorzaakt door de inwerking van endo-1,4-bèta-xylanase op het xylaan bevattende substraat (tarwe-arabinoxylaan) bij een pH van 3,5 en een temperatuur van 55 °C

Mestkalkoenen

560 TXU

In de gebruiksaanwijzing van het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de maximale opslagduur en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

mestkalkoenen: 560-840 TXU

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen), bv. voeders die meer dan 40 % tarwe bevatten.

17 december 2017


(1)  1 TXU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 3,5 en een temperatuur van 55 °C 5 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit tarwe-arabinoxylaan.

(2)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het communautaire referentielaboratorium: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/24


VERORDENING (EG) Nr. 1381/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2133/2001 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en van tariefplafonds in de sector granen ten aanzien van een verhoging van de concessies in de vorm van een tariefcontingent van de Gemeenschap voor visvoeder van de Faeröer van de GN-codes ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 en ex 2309 90 41

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 827/68 van de Raad van 28 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor bepaalde in bijlage II bij het Verdrag vermelde producten (1),

Gelet op Besluit 97/126/EG van de Raad van 6 december 1996 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer, anderzijds (2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (3), en met name op artikel 12, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit nr. 1/2005 van het Gemengd Comité Europese Gemeenschap/Denemarken-Faeröer (4) is Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer, anderzijds (5) (hierna „de overeenkomst” genoemd), welke overeenkomst is goedgekeurd bij Besluit 97/126/EG, gewijzigd ten aanzien van de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking.

(2)

De Raad heeft op 13 juni 2007 een besluit genomen over het standpunt van de Gemeenschap inzake een wijziging van Protocol nr. 4 bij de overeenkomst.

(3)

Bij Besluit nr. 1/2007 van het Gemengd Comité van de Europese Gemeenschap/Denemarken-Faeröer tot wijziging van Protocol nr. 4 bij de overeenkomst (6) is met name de jaarlijkse hoeveelheid van het tariefcontingent met volgnummer 09.0689 gewijzigd.

(4)

In artikel 1, tweede alinea, punt 1, van het aan de overeenkomst gehechte Protocol nr. 4 zoals gewijzigd bij Besluit nr. 1/2007 van het Gemengd Comité van de Europese Gemeenschap/Denemarken-Faeröer is ten aanzien van dat tariefcontingent, dat is geopend voor visvoeder van de GN-codes ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 en ex 2309 90 41, bepaald dat de autoriteiten van de Faeröer moeten certificeren dat visvoeder dat naar de Europese Unie wordt uitgevoerd in het kader van dat preferentiële contingent, geen toegevoegde gluten bevat bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.

(5)

In artikel 3 van Besluit nr. 1/2007 van het Gemengd Comité van de Europese Gemeenschap/Denemarken-Faeröer is bepaald dat de verhoging van het tariefcontingent voor het kalenderjaar 2007 wordt berekend pro rata temporis vanaf 1 december 2007. De verhoging van het tariefcontingent voor het kalenderjaar 2007 moet bijgevolg worden vastgesteld op 833 ton.

(6)

Verordening (EG) nr. 2133/2001 van de Commissie (7) moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2133/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In artikel 2 wordt lid 3 vervangen door:

„3.   De in het kader van het tariefcontingent met volgnummer 09.0689 ingevoerde producten worden in het vrije verkeer gebracht na overlegging van:

a)

een bewijs van oorsprong overeenkomstig artikel 16 van het aan de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds gehechte Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking, en

b)

een verklaring die een van de in bijlage V opgenomen teksten bevat en is bekrachtigd door de volgende autoriteit van de Faeröer:

Heilsufrøðiliga starvsstovan/Voedsel-, veterinair en milieubureau

Falkavegur 6, 2e verdieping

FO-100 TÓRSHAVN

FAERÖER

Tel. (00-298) 35 64 00

Fax (00-298) 35 64 01

Servicetel. (00-298) 55 64 03 (open tot 23.00 uur)

E-mail: HFS@HFS.FO

Website: www.hfs.fo”.

2.

De tekst in bijlage II met betrekking tot volgnummer 09.0689 wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.

3.

De tekst in bijlage II bij deze verordening wordt toegevoegd als bijlage V.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1, punt 2, bedraagt het tariefcontingent voor het kalenderjaar 2007 10 833 ton.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 151 van 30.6.1968, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 865/2004 (PB L 161 van 30.4.2004, blz. 97).

(2)  PB L 53 van 22.2.1997, blz. 1.

(3)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 735/2007 (PB L 169 van 29.6.2007, blz. 6).

(4)  PB L 110 van 24.4.2006, blz. 1.

(5)  PB L 53 van 22.2.1997, blz. 2.

(6)  PB L 275 van 19.10.2007, blz. 32.

(7)  PB L 287 van 31.10.2001, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 880/2007 (PB L 194 van 26.7.2007, blz. 3).


BIJLAGE I

Volgnummer

GN-code

Omschrijving

Nettogewicht contingent

(in ton)

Contingentrecht

Oorsprong

„09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Visvoeder

20 000

0

Faeröer


(1)  Visvoeder dat in aanmerking komt voor de preferentiële invoerregeling, mag geen toegevoegde gluten bevatten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat bij de samenstelling van het voeder wordt gebruikt.”


BIJLAGE II

„BIJLAGE V

VERKLARING VAN DE AUTORITEITEN VAN DE FAERÖER

(BG)

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

(ES)

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

(CS)

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

(DA)

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

(DE)

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

(ET)

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

(EL)

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

(EN)

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

(FR)

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

(IT)

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

(LV)

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

(LT)

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

(HU)

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

(MT)

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

(NL)

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

(PL)

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

(PT)

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

(RO)

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

(SK)

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

(SL)

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

(FI)

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

(SV)

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” ”


27.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/28


VERORDENING (EG) Nr. 1382/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad wat de invoerregeling voor varkensvlees betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), en met name op artikel 11, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad van 29 maart 1994 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (2), en met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1556/2006 van de Commissie van 18 oktober 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad wat de invoerregeling voor varkensvlees betreft (3) is reeds ingrijpend gewijzigd en er dienen nog nieuwe wijzigingen te worden aangebracht. Daarom moet Verordening (EG) nr. 1556/2006 worden ingetrokken en door een nieuwe verordening worden vervangen.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 774/94 zijn met ingang van 1 januari 1994 nieuwe jaarlijkse tariefcontingenten geopend voor bepaalde producten van de sector varkensvlees. Deze contingenten gelden voor onbepaalde duur.

(3)

De tariefcontingenten moeten aan de hand van invoercertificaten worden beheerd. Hiertoe moeten uitvoeringsbepalingen inzake de indiening van de aanvragen en de in de aanvragen en certificaten op te nemen vermeldingen worden vastgesteld.

(4)

Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (4) en Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (5) zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

(5)

Met het oog op een regelmatige invoer moet de contingentperiode, die van 1 januari tot en met 31 december loopt, in verschillende deelperioden worden onderverdeeld. Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 is in ieder geval bepaald dat de certificaten geldig zijn tot en met de laatste dag van de tariefcontingentperiode.

(6)

Vanwege het aan deze regeling inherente gevaar voor speculatie in de sector varkensvlees moeten precieze voorwaarden worden vastgesteld waaraan de marktdeelnemers moeten voldoen om van de tariefcontingentregeling gebruik te kunnen maken.

(7)

Met het oog op een doeltreffend beheer van het tariefcontingent moet de zekerheid voor invoercertificaten worden vastgesteld op 20 EUR per 100 kg.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Bij de onderhavige verordening worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld van het bij artikel 2 van Verordening (EG) nr. 774/94 geopende tariefcontingent voor de invoer van vers, gekoeld of bevroren varkensvlees van de GN-codes 0203 19 13 en 0203 29 15.

2.   Het tariefcontingent wordt ieder jaar geopend voor de periode van 1 januari tot en met 31 december.

3.   De hoeveelheid producten waarvoor het in lid 1 bedoelde contingent geldt, het toepasselijke douanerecht en het volgnummer worden vastgesteld in bijlage I.

Artikel 2

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1291/2000 en van Verordening (EG) nr. 1301/2006 zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

Artikel 3

De voor de jaarlijkse contingentperiode vastgestelde hoeveelheid wordt als volgt in vier deelperiodes verdeeld:

a)

25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart,

b)

25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni,

c)

25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september,

d)

25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december.

Artikel 4

1.   Voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 moet de aanvrager van een invoercertificaat bij de indiening van zijn eerste aanvraag voor een bepaalde jaarlijkse contingentperiode bewijzen dat hij ten minste 50 ton van de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde producten heeft ingevoerd gedurende elk van beide in genoemd artikel 5 bedoelde perioden.

2.   In de certificaataanvraag moet het in bijlage I bij deze verordening opgenomen volgnummer worden vermeld. De aanvraag mag betrekking hebben op verscheidene producten die onder verschillende GN-codes vallen. In dat geval moeten in vak 16 van de certificaataanvraag en het certificaat alle GN-codes en in vak 15 ervan de desbetreffende omschrijvingen worden vermeld.

De certificaataanvraag moet betrekking hebben op ten minste 20 ton en ten hoogste 20 % van de hoeveelheid die in de betrokken deelperiode voor het betrokken contingent beschikbaar is.

3.   In de certificaataanvraag en het certificaat worden de volgende gegevens vermeld:

a)

in vak 8, het land van oorsprong;

b)

in vak 20, één van de vermeldingen van bijlage II, deel A.

Vak 24 van het certificaat bevat één van de in bijlage II, deel B, opgenomen vermeldingen.

Artikel 5

1.   Een certificaataanvraag kan alleen gedurende de eerste zeven dagen van de maand vóór elke in artikel 3 genoemde deelperiode worden ingediend.

2.   Bij de indiening van de certificaataanvraag wordt een zekerheid van 20 EUR per 100 kg gesteld.

3.   In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 mag elke aanvrager voor producten van één volgnummer meerdere aanvragen voor invoercertificaten indienen, als deze producten van oorsprong zijn uit verschillende landen. De aanvragen, die elk slechts betrekking hebben op één land van oorsprong, worden gelijktijdig bij de bevoegde autoriteit van een lidstaat ingediend. Zij worden voor het in artikel 4, lid 2, tweede alinea, van de onderhavige verordening bedoelde maximum als één enkele aanvraag beschouwd.

4.   De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op de derde werkdag na het einde van de periode voor de indiening van de aanvragen voor elke groep mee welke hoeveelheden, uitgedrukt in kilogram, in totaal zijn aangevraagd.

5.   De certificaten worden afgegeven vanaf de zevende werkdag en uiterlijk op de elfde werkdag na afloop van de in lid 4 bedoelde kennisgevingsperiode.

6.   De Commissie stelt zo nodig de hoeveelheden vast waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die automatisch aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid worden toegevoegd.

Artikel 6

1.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie vóór het einde van de eerste maand van iedere deelperiode de in kilogram uitgedrukte totale hoeveelheden mee als bedoeld in artikel 11, lid 1, onder b), van die verordening, waarvoor certificaten zijn afgegeven.

2.   De lidstaten delen de Commissie vóór het einde van de vierde maand na iedere jaarlijkse contingentperiode mee welke hoeveelheden van het volgnummer in de loop van de betrokken periode daadwerkelijk op grond van deze verordening in het vrije verkeer zijn gebracht, uitgedrukt in kilogram.

3.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie een eerste maal tegelijk met de aanvraag voor de laatste deelperiode en vervolgens nogmaals aan het einde van de vierde maand volgende op iedere jaarlijkse periode de in kilogram uitgedrukte hoeveelheden mee waarvoor de invoercertificaten helemaal niet of gedeeltelijk niet zijn gebruikt.

Artikel 7

1.   In afwijking van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 zijn de invoercertificaten 150 dagen geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode waarvoor ze zijn afgegeven.

2.   Onverminderd artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 mogen de rechten die voortvloeien uit de certificaten alleen worden overgedragen aan cessionarissen die voldoen aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 en artikel 4, lid 1, van de onderhavige verordening vastgestelde voorwaarden.

Artikel 8

Verordening (EG) nr. 1556/2006 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen overeenkomstig de in bijlage III opgenomen concordantietabel.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 91 van 8.4.1994, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2198/95 van de Commissie (PB L 221 van 19.9.1995, blz. 3).

(3)  PB L 288 van 19.10.2006, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1940/2006 (PB L 407 van 30.12.2006, blz. 153) (gerectificeerd in PB L 44 van 15.2.2007, blz. 77).

(4)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2006 (PB L 365 van 21.12.2006, blz. 52).

(5)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).


BIJLAGE I

Volgnummer

GN-code

Toepasselijk recht

Hoeveelheid in ton

(productgewicht)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


BIJLAGE II

DEEL A   In artikel 4, lid 3, eerste alinea, onder b), bedoelde vermeldingen:

in het Bulgaars

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

in het Spaans

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

in het Tsjechisch

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

in het Deens

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

in het Duits

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

in het Ests

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

in het Grieks

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

in het Engels

:

Regulation (EC) No 1382/2007

in het Frans

:

Règlement (CE) no 1382/2007

in het Italiaans

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

in het Lets

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

in het Litouws

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

in het Hongaars

:

1382/2007/EK rendelet

in het Maltees

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

in het Nederlands

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

in het Pools

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

in het Portugees

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

in het Roemeens

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

in het Slowaaks

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

in het Sloveens

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

in het Fins

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

in het Zweeds

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

DEEL B   In artikel 4, lid 3, tweede alinea, bedoelde vermeldingen:

in het Bulgaars

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

in het Spaans

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

in het Tsjechisch

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

in het Deens

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

in het Duits

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

in het Ests

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

in het Grieks

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

in het Engels

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

in het Frans

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

in het Italiaans

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

in het Lets

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

in het Litouws

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

in het Hongaars

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

in het Maltees

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

in het Nederlands

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

in het Pools

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

in het Portugees

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

in het Roemeens

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

in het Slowaaks

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

in het Sloveens

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

in het Fins

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

in het Zweeds

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


BIJLAGE III

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 1556/2006

Deze verordening

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 2

Artikel 2

Artikel 1, lid 3

Artikel 1, lid 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3, lid 1

Artikel 4, lid 1

Artikel 3, lid 2

Artikel 4, lid 2

Artikel 3, lid 3

Artikel 4, lid 3, onder a)

Artikel 3, lid 2

Artikel 4, lid 3, onder b)

Artikel 3, lid 5

Artikel 4, lid 3, tweede alinea

Artikel 4, lid 1, eerste alinea

Artikel 5, lid 1

Artikel 4, lid 1, tweede alinea

Artikel 4, lid 2

Artikel 5, lid 3

Artikel 4, lid 3

Artikel 5, lid 4

Artikel 4, lid 4

Artikel 5, lid 5

Artikel 4, lid 5

Artikel 6, lid 2

Artikel 5, lid 1

Artikel 7, lid 1

Artikel 5, lid 2

Artikel 7, lid 2

Artikel 6

Artikel 5, lid 2

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II bis

Bijlage II, deel A

Bijlage II ter

Bijlage II, deel B

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage VI


27.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/34


VERORDENING (EG) Nr. 1383/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor de invoer in de Gemeenschap van producten van de sector vlees van pluimvee van oorsprong uit Turkije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (1), en met name op artikel 6, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad van 7 april 1998 betreffende de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 4115/86 en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3010/95 (2), en met name op artikel 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1396/98 van de Commissie van 30 juni 1998 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad betreffende de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 4115/86 en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3010/95 (3) is verscheidene malen ingrijpend gewijzigd en moet thans opnieuw worden gewijzigd. Daarom moet Verordening (EG) nr. 1396/98 worden ingetrokken en door een nieuwe verordening worden vervangen.

(2)

De tariefcontingenten moeten aan de hand van invoercertificaten worden beheerd. Hiertoe moeten uitvoeringsbepalingen inzake de indiening van de aanvragen en de in de aanvragen en certificaten op te nemen vermeldingen worden vastgesteld.

(3)

Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (4) en Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (5) zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

(4)

Met het oog op een regelmatige invoer moet de contingentperiode, die van 1 januari tot en met 31 december loopt, in verschillende deelperioden worden onderverdeeld. Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 is in ieder geval bepaald dat de certificaten geldig zijn tot en met de laatste dag van de tariefcontingentperiode.

(5)

Vanwege het aan deze regeling inherente gevaar voor speculatie in de sector vlees van pluimvee moeten precieze voorwaarden worden vastgesteld waaraan de marktdeelnemers moeten voldoen om van de tariefcontingentregeling gebruik te kunnen maken.

(6)

Met het oog op een doeltreffend beheer van het tariefcontingent moet de zekerheid voor invoercertificaten worden vastgesteld op 20 EUR per 100 kg.

(7)

In het belang van de marktdeelnemers moet worden bepaald dat de Commissie de hoeveelheden vaststelt waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 aan de volgende deelperiode worden toegevoegd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het in bijlage I vermelde tariefcontingent wordt geopend voor de invoer van producten van de sector vlees van pluimvee van de in bijlage I genoemde GN-codes.

Het tariefcontingent wordt ieder jaar geopend voor de periode van 1 januari tot en met 31 december.

2.   De hoeveelheid producten waarvoor het in lid 1 bedoelde contingent geldt, het toepasselijke douanerecht, de volgnummers en de daarmee overeenstemmende nummers van de groepen worden vastgesteld in bijlage I.

Artikel 2

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1291/2000 en van Verordening (EG) nr. 1301/2006 zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

Artikel 3

De voor de jaarlijkse contingentperiode vastgestelde hoeveelheid wordt als volgt in vier deelperioden verdeeld:

a)

25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart,

b)

25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni,

c)

25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september,

d)

25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december.

Artikel 4

1.   Voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 moet een aanvrager van een invoercertificaat bij de indiening van zijn eerste aanvraag voor een bepaalde contingentperiode bewijzen dat hij ten minste 50 ton producten van Verordening (EEG) nr. 2777/75 heeft in- of uitgevoerd of uitgevoerd gedurende elk van beide in genoemd artikel 5 bedoelde perioden.

2.   De certificaataanvraag mag betrekking hebben op verscheidene producten die onder verschillende GN-codes vallen. In dat geval moeten alle GN-codes in vak 16 en de desbetreffende omschrijvingen in vak 15 van de certificaataanvraag en het certificaat worden vermeld.

De certificaataanvraag moet betrekking hebben op ten minste 10 ton en ten hoogste 10 % van de hoeveelheid die in de betrokken deelperiode voor het betrokken contingent beschikbaar is.

3.   De certificaten verplichten tot invoer uit Turkije.

In de certificaataanvraag en het certificaat worden de volgende gegevens vermeld:

a)

in vak 8: de naam van het land van oorsprong en een kruisje bij de vermelding „ja”;

b)

in vak 20, één van de vermeldingen van bijlage II, deel A.

Vak 24 van het certificaat bevat één van de in bijlage II, deel B, opgenomen vermeldingen.

Artikel 5

1.   Een certificaataanvraag kan alleen gedurende de eerste zeven dagen van de maand vóór elke in artikel 3 genoemde deelperiode worden ingediend.

2.   Bij de indiening van de certificaataanvraag wordt een zekerheid van 20 EUR per 100 kg gesteld.

3.   De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op de vijfde dag na het einde van de periode voor de indiening van de aanvragen voor elke groep mee welke hoeveelheden, uitgedrukt in kilo, in totaal zijn aangevraagd.

4.   De certificaten worden afgegeven vanaf de zevende werkdag en uiterlijk op de elfde werkdag na afloop van de in lid 3 bedoelde kennisgevingsperiode.

5.   De Commissie stelt zo nodig de hoeveelheden vast waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die automatisch aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid worden toegevoegd.

Artikel 6

1.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie vóór het einde van de eerste maand van iedere deelperiode de in kilo uitgedrukte totale hoeveelheden mee als bedoeld in artikel 11, lid 1, onder b), van die verordening waarvoor certificaten zijn afgegeven.

2.   De lidstaten delen de Commissie vóór het einde van de vierde maand na iedere jaarlijkse contingentperiode mee welke hoeveelheden van elk volgnummer in de loop van de betrokken periode daadwerkelijk op grond van deze verordening in het vrije verkeer zijn gebracht, uitgedrukt in kilo.

3.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie een eerste maal tegelijk met de aanvraag voor de laatste deelperiode en vervolgens nogmaals aan het einde van de vierde maand volgende op iedere jaarlijkse periode de in kilo uitgedrukte hoeveelheden mee waarvoor de invoercertificaten helemaal niet of gedeeltelijk niet zijn gebruikt.

Artikel 7

1.   In afwijking van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 zijn de invoercertificaten 150 dagen geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode waarvoor ze zijn afgegeven.

2.   Onverminderd artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 mogen de rechten die voortvloeien uit de certificaten, alleen worden overgedragen aan cessionarissen die voldoen aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 en artikel 4, lid 1, van de onderhavige verordening vastgestelde voorwaarden.

Artikel 8

Met het oog op het in het vrije verkeer brengen van de producten moet een bewijs van oorsprong worden overgelegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van Protocol nr. 3 bij Besluit 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije (6).

Artikel 9

Verordening (EG) nr. 1396/98 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen overeenkomstig de in bijlage III opgenomen concordantietabel.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).

(2)  PB L 113 van 15.4.1998, blz. 1

(3)  PB L 187 van 1.7.1998, blz. 41. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1961/2006 (PB L 408 van 30.12.2006, blz. 1).

(4)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2006 (PB L 365 van 21.12.2006, blz. 52).

(5)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).

(6)  PB L 86 van 20.3.1998, blz. 1


BIJLAGE I

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Douanerecht van het tariefcontingent

(EUR/t)

Jaarlijks tariefcontingent

(in t, nettogewicht)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


BIJLAGE II

A.   In artikel 4, lid 3, tweede alinea, onder b), bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

Spaans

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

Tsjechisch

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

Deens

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

Duits

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

Ests

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

Grieks

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

Engels

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

Frans

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

Italiaans

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

Lets

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

Litouws

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

Hongaars

:

1383/2007/EK rendelet.

Maltees

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

Nederlands

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

Pools

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

Portugees

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

Roemeens

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

Slowaaks

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

Sloveens

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

Fins

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

Zweeds

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   In artikel 4, lid 3, derde alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

Spaans

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

Tsjechisch

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

Deens

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

Duits

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

Ests

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

Grieks

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

Engels

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

Frans

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

Italiaans

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

Lets

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

Litouws

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

Hongaars

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

Maltees

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

Nederlands

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

Pools

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

Portugees

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

Roemeens

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

Slowaaks

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

Sloveens

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

Fins

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

Zweeds

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


BIJLAGE III

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 1396/98

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3, lid 1, onder a)

Artikel 4, lid 1

Artikel 3, lid 1, onder b)

Artikel 4, lid 2

Artikel 3, lid 1, onder c)

Artikel 4, lid 3

Artikel 3, lid 1, onder d)

Artikel 4, lid 3

Artikel 3, lid 1, onder e)

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 1, eerste alinea

Artikel 5, lid 1

Artikel 4, lid 1, tweede alinea

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 3

Artikel 5, lid 2

Artikel 4, lid 4, eerste alinea

Artikel 5, lid 3

Artikel 4, lid 4, tweede alinea

Artikel 4, lid 5

Artikel 4, lid 6

Artikel 5, lid 4

Artikel 4, lid 7

Artikel 4, lid 8, eerste alinea

Artikel 6, lid 2

Artikel 4, lid 8, tweede alinea

Artikel 5, eerste alinea

Artikel 7, lid 1

Artikel 5, tweede alinea

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 10

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV


27.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/40


VERORDENING (EG) Nr. 1384/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2398/96 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor de invoer in de Gemeenschap van producten van de sector vlees van pluimvee van oorsprong uit Israël

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (1), en met name op artikel 6, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2398/96 van de Raad van 12 december 1996 houdende opening van een tariefcontingent voor kalkoenvlees van oorsprong en herkomst uit Israël, dat is vastgesteld in de Associatieovereenkomst en de Interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël (2), en met name op artikel 2,

Gelet op Besluit 2003/917/EG van de Raad van 22 december 2003 inzake de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 bij de Associatieovereenkomst EG-Israël (3), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2497/96 van de Commissie van 18 december 1996 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de regeling waarin is voorzien in de Associatieovereenkomst en de Interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Israël (4) is verscheidene malen ingrijpend gewijzigd en moet thans opnieuw worden gewijzigd. Daarom moet Verordening (EG) nr. 2497/96 worden ingetrokken en door een nieuwe verordening worden vervangen.

(2)

De tariefcontingenten moeten aan de hand van invoercertificaten worden beheerd. Hiertoe moeten uitvoeringsbepalingen inzake de indiening van de aanvragen en de in de aanvragen en certificaten op te nemen vermeldingen worden vastgesteld.

(3)

Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (5) en Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (6) zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

(4)

Met het oog op een regelmatige invoer moet de contingentperiode, die van 1 januari tot en met 31 december loopt, in verschillende deelperioden worden onderverdeeld. Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 is in ieder geval bepaald dat de certificaten geldig zijn tot en met de laatste dag van de tariefcontingentperiode.

(5)

Vanwege het aan deze regeling inherente gevaar voor speculatie in de sector vlees van pluimvee moeten precieze voorwaarden worden vastgesteld waaraan de marktdeelnemers moeten voldoen om van de tariefcontingentregeling gebruik te kunnen maken.

(6)

Met het oog op een doeltreffend beheer van het tariefcontingent moet de zekerheid voor invoercertificaten worden vastgesteld op 20 EUR per 100 kg.

(7)

In het belang van de marktdeelnemers moet worden bepaald dat de Commissie de hoeveelheden vaststelt waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 aan de volgende deelperiode worden toegevoegd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Bij Verordening (EG) nr. 2398/96 zijn de in bijlage I vermelde tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector vlees van pluimvee van de in bijlage I genoemde GN-codes.

De tariefcontingenten worden ieder jaar geopend voor de periode van 1 januari tot en met 31 december.

2.   De hoeveelheid producten waarvoor de in lid 1 bedoelde contingenten gelden, het percentage waarmee het toepasselijke douanerecht wordt verlaagd, de volgnummers en de daarmee overeenstemmende nummers van de groepen worden vastgesteld in bijlage I.

Artikel 2

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1291/2000 en van Verordening (EG) nr. 1301/2006 zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

Artikel 3

De voor de jaarlijkse contingentperiode voor elk volgnummer vastgestelde hoeveelheid wordt als volgt over vier deelperioden verdeeld:

a)

25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart,

b)

25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni,

c)

25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september,

d)

25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december.

Artikel 4

1.   Voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 moet een aanvrager van een invoercertificaat bij de indiening van zijn eerste aanvraag voor een bepaalde contingentperiode bewijzen dat hij ten minste 50 t producten van Verordening (EEG) nr. 2777/75 heeft in- of uitgevoerd gedurende elk van beide in genoemd artikel 5 bedoelde perioden.

2.   In de certificaataanvraag mag slechts een van de in bijlage I genoemde volgnummers worden vermeld. De aanvraag mag wel betrekking hebben op verscheidene producten van verschillende GN-codes. In dat geval moeten alle GN-codes in vak 16 en de desbetreffende omschrijvingen in vak 15 van de certificaataanvraag en het certificaat worden vermeld.

De certificaataanvraag moet betrekking hebben op ten minste 10 t en ten hoogste 10 % van de hoeveelheid die in de betrokken deelperiode voor het betrokken contingent beschikbaar is.

3.   De certificaten verplichten tot invoer uit Israël.

In de certificaataanvraag en het certificaat worden de volgende gegevens vermeld:

a)

in vak 8: de naam van het land van oorsprong en een kruisje bij de vermelding „ja”;

b)

in vak 20, één van de vermeldingen van bijlage II, deel A.

Vak 24 van het certificaat bevat één van de in bijlage II, deel B, opgenomen vermeldingen.

Artikel 5

1.   Een certificaataanvraag kan alleen gedurende de eerste zeven dagen van de maand vóór elke in artikel 3 genoemde deelperiode worden ingediend.

2.   Bij de indiening van de certificaataanvraag wordt een zekerheid van 20 euro per 100 kg gesteld.

3.   De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op de vijfde dag na het einde van de periode voor de indiening van de aanvragen voor elke groep mee welke hoeveelheden, uitgedrukt in kilo’s, in totaal zijn aangevraagd.

4.   De certificaten worden afgegeven vanaf de zevende werkdag en uiterlijk op de elfde werkdag na afloop van de in lid 3 bedoelde kennisgevingsperiode.

5.   De Commissie stelt zo nodig de hoeveelheden vast waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die automatisch aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid worden toegevoegd.

Artikel 6

1.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie vóór het einde van de eerste maand van iedere deelperiode de in kilo’s uitgedrukte totale hoeveelheden mee als bedoeld in artikel 11, lid 1, onder b), van die verordening waarvoor certificaten zijn afgegeven.

2.   De lidstaten delen de Commissie vóór het einde van de vierde maand na iedere jaarlijkse contingentperiode mee welke hoeveelheden van elk volgnummer in de loop van de betrokken periode daadwerkelijk op grond van deze verordening in het vrije verkeer zijn gebracht, uitgedrukt in kilo’s.

3.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie een eerste maal tegelijk met de aanvraag voor de laatste deelperiode en vervolgens nogmaals aan het einde van de vierde maand volgende op iedere jaarlijkse periode de in kilo’s uitgedrukte hoeveelheden mee waarvoor de invoercertificaten helemaal niet of gedeeltelijk niet zijn gebruikt.

Artikel 7

1.   In afwijking van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 zijn de invoercertificaten 150 dagen geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode waarvoor ze zijn afgegeven.

2.   Onverminderd artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 mogen de rechten die voortvloeien uit de certificaten, alleen worden overgedragen aan cessionarissen die voldoen aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 en artikel 4, lid 1, van de onderhavige verordening vastgestelde voorwaarden.

Artikel 8

Met het oog op het in het vrije verkeer brengen van de producten moet een bewijs van oorsprong worden overgelegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van protocol nr. 4 bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds.

Artikel 9

Verordening (EG) nr. 2497/96 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen overeenkomstig de in bijlage III opgenomen concordantietabel.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).

(2)  PB L 327 van 18.12.1996, blz. 7.

(3)  PB L 346 van 31.12.2003, blz. 65.

(4)  PB L 338 van 28.12.1996, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1937/2006 (PB L 407 van 30.12.2006, blz. 143).

(5)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2006 (PB L 365 van 21.12.2006, blz. 52).

(6)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).


BIJLAGE I

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Omschrijving van de goederen (1)

Verlaging van het douanerecht meestbegunstigde natie

(%)

Jaarlijkse hoeveelheden

(in t)

IL 1

09.4092

0207 25

Kalkoenen, niet in stukken gesneden, bevroren

100

1 568

0207 27 10

Delen van kalkoenen, zonder been, bevroren

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Delen van kalkoenen, met been, bevroren

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Vlees van eenden en van ganzen, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

100

560

ex 0207 33

Vlees van eenden en van ganzen, niet in stukken gesneden, bevroren

ex 0207 35

Ander vlees en eetbaar slachtafval van eenden en van ganzen, vers of gekoeld

ex 0207 36

Ander vlees en eetbaar slachtafval van eenden en van ganzen, bevroren


(1)  In afwijking van de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur moeten de bewoordingen van de omschrijving van de producten worden geacht slechts als aanwijzing te gelden en is in het kader van deze bijlage de draagwijdte van de GN-codes bepalend voor de toepasselijkheid van de preferentiële regeling. Wanneer ex GN-codes zijn vermeld, is de GN-code tezamen met de daarbij behorende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.


BIJLAGE II

A.   In artikel 4, lid 3, tweede alinea, onder b), bedoelde vermeldingen

Bulgaars

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

Spaans

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

Tsjechisch

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

Deens

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

Duits

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

Ests

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

Grieks

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

Engels

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

Frans

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

Italiaans

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

Lets

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

Litouws

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

Hongaars

:

1384/2007/EK rendelet.

Maltees

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

Nederlands

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

Pools

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

Portugees

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

Roemeens

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

Slowaaks

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

Sloveens

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

Fins

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

Zweeds

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   In artikel 4, lid 3, derde alinea, bedoelde vermeldingen

Bulgaars

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

Spaans

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

Tsjechisch

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

Deens

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

Duits

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

Ests

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

Grieks

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

Engels

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

Frans

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

Italiaans

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

Lets

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

Litouws

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

Hongaars

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

Maltees

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

Nederlands

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

Pools

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

Portugees

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

Roemeens

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

Slowaaks

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

Sloveens

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

Fins

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

Zweeds

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


BIJLAGE III

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 2497/96

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3, lid 1, onder a)

Artikel 4, lid 1

Artikel 3, lid 1, onder b)

Artikel 4, lid 2

Artikel 3, lid 1, onder c)

Artikel 4, lid 3

Artikel 3, lid 1, onder d)

Artikel 4, lid 3

Artikel 3, lid 1, onder e)

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 1, eerste alinea

Artikel 5, lid 1

Artikel 4, lid 1, tweede alinea

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 3

Artikel 5, lid 2

Artikel 4, lid 4, eerste alinea

Artikel 5, lid 3

Artikel 4, lid 4, tweede alinea

Artikel 4, lid 5

Artikel 4, lid 6

Artikel 5, lid 4

Artikel 4, lid 7

Artikel 4, lid 8, eerste alinea

Artikel 6, lid 2

Artikel 4, lid 8, tweede alinea

Artikel 5, eerste alinea

Artikel 7, lid 1

Artikel 5, tweede alinea

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 10

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV


27.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/47


VERORDENING (EG) Nr. 1385/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (1), en met name op artikel 6, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad van 29 maart 1994 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (2), en met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1431/94 van de Commissie van 22 juni 1994 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de invoerregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten (3) is verscheidene malen ingrijpend gewijzigd, en moet thans opnieuw worden gewijzigd. Daarom moet Verordening (EG) nr. 1431/94 worden ingetrokken en door een nieuwe verordening worden vervangen.

(2)

De tariefcontingenten moeten aan de hand van invoercertificaten worden beheerd. Hiertoe moeten uitvoeringsbepalingen inzake de indiening van de aanvragen en de in de aanvragen en certificaten op te nemen vermeldingen worden vastgesteld.

(3)

Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (4) en Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (5) zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

(4)

Met het oog op een regelmatige invoer moet de contingentperiode, die van 1 januari tot en met 31 december loopt, in verschillende deelperioden worden onderverdeeld. Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 is in ieder geval bepaald dat de certificaten geldig zijn tot en met de laatste dag van de tariefcontingentperiode.

(5)

Vanwege het aan deze regeling inherente gevaar voor speculatie in de sector vlees van pluimvee moeten precieze voorwaarden worden vastgesteld waaraan de marktdeelnemers moeten voldoen om van de tariefcontingentregeling gebruik te kunnen maken.

(6)

Met het oog op een doeltreffend beheer van het tariefcontingent moet de zekerheid voor invoercertificaten worden vastgesteld op 50 euro per 100 kg.

(7)

In het belang van de marktdeelnemers moet worden bepaald dat de Commissie de hoeveelheden vaststelt waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 aan de volgende deelperiode worden toegevoegd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Bij Verordening (EG) nr. 774/94 zijn de in bijlage I vermelde tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector vlees van pluimvee van de in bijlage I genoemde GN-codes.

De tariefcontingenten worden ieder jaar geopend voor de periode van 1 januari tot en met 31 december.

2.   De hoeveelheid producten waarvoor de in lid 1 bedoelde contingenten gelden, het percentage waarmee het toepasselijke douanerecht wordt verlaagd, de volgnummers en de daarmee overeenstemmende nummers van de groepen zijn vastgesteld in bijlage I.

Artikel 2

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1291/2000 en van Verordening (EG) nr. 1301/2006 zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

Artikel 3

De voor de jaarlijkse contingentperiode voor elk volgnummer vastgestelde hoeveelheid wordt als volgt over vier deelperioden verdeeld:

a)

25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart,

b)

25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni,

c)

25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september,

d)

25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december.

Artikel 4

1.   Voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 moet een aanvrager van een invoercertificaat bij de indiening van zijn eerste aanvraag voor een bepaalde contingentperiode bewijzen dat hij ten minste 50 ton producten van Verordening (EEG) nr. 2777/75 heeft in- of uitgevoerd gedurende elk van beide in genoemd artikel 5 bedoelde perioden.

2.   De certificaataanvraag mag slechts betrekking hebben op een van de in bijlage I bij deze verordening genoemde volgnummers. De aanvraag mag betrekking hebben op verscheidene producten die onder verschillende GN-codes vallen. In dat geval moeten in vak 16 van de certificaataanvraag en het certificaat alle GN-codes en in vak 15 ervan de desbetreffende omschrijvingen worden vermeld.

De certificaataanvraag moet betrekking hebben op ten minste 10 ton en ten hoogste 10 % van de hoeveelheid die in de betrokken deelperiode voor het betrokken contingent beschikbaar is.

3.   In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 mag elke aanvrager met betrekking tot de groepen 3, 5 en 6, voor producten van dezelfde groep meerdere aanvragen voor invoercertificaten indienen, indien deze producten van oorsprong zijn uit verschillende landen. De aanvragen, die elk slechts betrekking hebben op één land van oorsprong, worden gelijktijdig bij de bevoegde autoriteit van een lidstaat ingediend. Zij worden voor het in lid 5 van dit artikel bedoelde maximum als één enkele aanvraag beschouwd.

4.   De certificaten verplichten tot invoer uit het aangegeven land, behalve voor de groepen 3, 5 en 6. Voor de groepen waarvoor deze verplichting geldt, wordt in vak 8 van de certificaataanvraag en van het certificaat het land van oorsprong ingevuld en wordt het woord „ja” aangekruist.

5.   Vak 20 van de certificaataanvraag en van het certificaat bevat één van de in bijlage II, deel A, opgenomen vermeldingen.

Vak 24 van het certificaat bevat een van de in bijlage II, deel B, opgenomen vermeldingen.

Vak 24 van de certificaten voor groep 3 bevat één van de in bijlage II, deel C, opgenomen vermeldingen.

Vak 24 van de certificaten voor groep 5 bevat een van de in bijlage II, deel D, opgenomen vermeldingen.

Artikel 5

1.   Een certificaataanvraag kan alleen gedurende de eerste zeven dagen van de maand vóór elke in artikel 3 genoemde deelperiode worden ingediend.

2.   De certificaataanvraag gaat vergezeld van een leveringscontract waarin wordt verklaard dat het gevraagde product van de sector vlees van pluimvee van de gevraagde oorsprong en voor de gevraagde hoeveelheid in de contingentperiode beschikbaar is voor levering in de Europese Unie.

De eerste alinea is slechts van toepassing op producten van de groepen 1, 2 en 4.

3.   Bij de indiening van de certificaataanvraag wordt een zekerheid van 50 euro per 100 kg gesteld.

4.   De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op de vijfde dag na het einde van de periode voor de indiening van de aanvragen voor elke groep mee welke hoeveelheden, uitgedrukt in kilo's, in totaal zijn aangevraagd.

5.   De certificaten worden afgegeven vanaf de zevende werkdag en uiterlijk op de elfde werkdag na afloop van de in lid 4 bedoelde kennisgevingsperiode.

6.   De Commissie stelt zo nodig de hoeveelheden vast waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die automatisch aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid worden toegevoegd.

Artikel 6

1.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie vóór het einde van de eerste maand van iedere deelperiode de in kilo's uitgedrukte totale hoeveelheden mee als bedoeld in artikel 11, lid 1, onder b), van die verordening waarvoor certificaten zijn afgegeven.

2.   De lidstaten delen de Commissie vóór het einde van de vierde maand na iedere jaarlijkse contingentperiode mee welke hoeveelheden van elk volgnummer in de loop van de betrokken periode daadwerkelijk op grond van deze verordening in het vrije verkeer zijn gebracht, uitgedrukt in kilo's.

3.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie een eerste maal tegelijk met de aanvraag voor de laatste deelperiode en vervolgens nogmaals aan het einde van de vierde maand volgende op iedere jaarlijkse periode de in kilo's uitgedrukte hoeveelheden mee waarvoor de invoercertificaten helemaal niet of gedeeltelijk niet zijn gebruikt.

Artikel 7

1.   In afwijking van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 zijn de invoercertificaten 150 dagen geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode waarvoor ze zijn afgegeven.

2.   Onverminderd artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 mogen de rechten die voortvloeien uit de certificaten alleen worden overgedragen aan cessionarissen die voldoen aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 en artikel 4, lid 1, van de onderhavige verordening vastgestelde voorwaarden.

Artikel 8

Verordening (EG) nr. 1431/94 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen overeenkomstig de in bijlage III opgenomen concordantietabel.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).

(2)  PB L 91 van 8.4.1994, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2198/95 van de Commissie (PB L 221 van 19.9.1995, blz. 3).

(3)  PB L 156 van 23.6.1994, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 249/2007 (PB L 69 van 9.3.2007, blz. 16).

(4)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2006 (PB L 365 van 21.12.2006, blz. 52).

(5)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).


BIJLAGE I

Vlees van kippen

Land

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Verlaging van het douanerecht

%

Jaarlijkse hoeveelheden

(in t)

Brazilië

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Thailand

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Andere

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Vlees van kalkoenen

Land

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Verlaging van het douanerecht

%

Jaarlijkse hoeveelheden

(in t)

Brazilië

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Andere

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


BIJLAGE II

A.   In artikel 4, lid 5, eerste alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

Spaans

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

Tsjechisch

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

Deens

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

Duits

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

Ests

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

Grieks

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

Engels

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

Frans

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

Italiaans

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

Lets

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

Litouws

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

Hongaars

:

1385/2007/EK rendelet.

Maltees

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

Nederlands

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

Pools

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

Portugees

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

Roemeens

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

Slowaaks

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

Sloveens

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

Fins

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

Zweeds

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   In artikel 4, lid 5, tweede alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

Spaans

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

Tsjechisch

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

Deens

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

Duits

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

Ests

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

Grieks

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

Engels

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

Frans

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

Italiaans

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

Lets

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

Litouws

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

Hongaars

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

Maltees

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

Nederlands

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

Pools

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

Portugees

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

Roemeens

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

Slowaaks

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

Sloveens

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

Fins

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

Zweeds

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   In artikel 4, lid 5, derde alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

Spaans

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

Tsjechisch

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

Deens

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

Duits

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

Ests

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

Grieks

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

Engels

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

Frans

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

Italiaans

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

Lets

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

Litouws

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

Hongaars

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

Maltees

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

Nederlands

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

Pools

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

Portugees

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

Roemeens

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

Slowaaks

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

Sloveens

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

Fins

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

Zweeds

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   In artikel 4, lid 5, vierde alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

Spaans

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

Tsjechisch

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

Deens

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

Duits

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

Ests

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

Grieks

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

Engels

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

Frans

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

Italiaans

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

Lets

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

Litouws

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

Hongaars

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

Maltees

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

Nederlands

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

Pools

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

Portugees

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

Roemeens

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

Slowaaks

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

Sloveens

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

Fins

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

Zweeds

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


BIJLAGE III

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 1431/94

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3, lid 1, onder a)

Artikel 4, lid 1

Artikel 3, lid 1, onder b)

Artikel 4, lid 2

Artikel 3, lid 1, onder c)

Artikel 4, lid 4

Artikel 3, lid 1, onder d)

Artikel 4, lid 5, eerste alinea

Artikel 3, lid 1, onder e)

Artikel 4, lid 5, tweede alinea

Artikel 3, lid 1, onder f)

Artikel 4, lid 5, derde alinea

Artikel 3, lid 1, onder g)

Artikel 4, lid 5, vierde alinea

Artikel 4, lid 1, eerste alinea

Artikel 5, lid 1

Artikel 4, lid 1 bis

Artikel 5, lid 2

Artikel 4, lid 2, eerste en tweede alinea

Artikel 4, lid 2, derde alinea

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 3

Artikel 5, lid 4

Artikel 4, lid 4

Artikel 4, lid 5

Artikel 5, lid 5

Artikel 4, lid 6

Artikel 4, lid 7

Artikel 6, lid 2

Artikel 5, eerste alinea

Artikel 7, lid 1

Artikel 5, tweede alinea

Artikel 6

Artikel 5, lid 3

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV