ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 213

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
15 augustus 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 960/2007 van de Commissie van 14 augustus 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 961/2007 van de Commissie van 14 augustus 2007 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 augustus 2007

3

 

*

Verordening (EG) nr. 962/2007 van de Commissie van 14 augustus 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 996/97 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van bevroren omlopen van runderen van GN-code 02062991

6

 

*

Verordening (EG) nr. 963/2007 van de Commissie van 14 augustus 2007 ter uitvoering van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad met betrekking tot de afwijkingen die worden toegestaan voor de structurele bedrijfsstatistieken

7

 

*

Verordening (EG) nr. 964/2007 van de Commissie van 14 augustus 2007 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de opening en het beheer van de tariefcontingenten voor rijst van oorsprong uit de minst ontwikkelde landen voor de verkoopseizoenen 2007/2008 en 2008/2009

26

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/560/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 2 augustus 2007 houdende de principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van chlorantraniliprole, heptamaloxyglucan, spirotetramat en Helicoverpa armigera kernpolyedervirus in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig zijn (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3669)  ( 1 )

29

 

 

2007/561/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 2 augustus 2007 tot goedkeuring van de wijziging van het programma voor de uitroeiing van runderbrucellose in Italië voor het jaar 2007, goedgekeurd bij Beschikking 2006/875/EG, wat betreft buffelbrucellose in Caserta, regio Campania (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3692)

32

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

15.8.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 213/1


VERORDENING (EG) Nr. 960/2007 VAN DE COMMISSIE

van 14 augustus 2007

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 augustus 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 augustus 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 756/2007 (PB L 172 van 30.6.2007, blz. 41).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 augustus 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MK

44,3

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

43,1

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

86,8

ZZ

86,8

0805 50 10

AR

63,4

UY

62,3

ZA

59,0

ZZ

61,6

0806 10 10

EG

129,5

MA

138,0

TR

116,5

US

184,5

ZZ

142,1

0808 10 80

AR

68,0

BR

112,6

CL

89,5

CN

100,2

NZ

94,2

US

101,1

ZA

90,3

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

55,3

CL

83,9

TR

134,4

ZA

99,5

ZZ

93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR

138,8

ZZ

138,8

0809 40 05

IL

125,2

ZZ

125,2


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „andere oorsprong”.


15.8.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 213/3


VERORDENING (EG) Nr. 961/2007 VAN DE COMMISSIE

van 14 augustus 2007

tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 augustus 2007

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen (2), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003 is bepaald dat het invoerrecht voor de producten van de GN-codes 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (zachte tarwe van hoge kwaliteit), 1002, ex 1005, met uitzondering van hybriden voor zaaidoeleinden, en ex 1007, met uitzondering van hybriden voor zaaidoeleinden, gelijk is aan de interventieprijs voor deze producten bij de invoer, verhoogd met 55 % en verminderd met de cif-invoerprijs voor de betrokken zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger zijn dan het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

(2)

In artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1784/2003 is bepaald dat voor de berekening van het in lid 2 van dat artikel bedoelde invoerrecht regelmatig representatieve cif-invoerprijzen voor de betrokken producten worden vastgesteld.

(3)

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is de prijs die in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van het invoerrecht voor de producten van de GN-codes 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (zachte tarwe van hoge kwaliteit), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 en 1007 00 90, de dagelijkse representatieve cif-invoerprijs die wordt bepaald volgens de methode van artikel 4 van die verordening.

(4)

Er dienen invoerrechten te worden vastgesteld voor de periode vanaf 16 augustus 2007, die van toepassing zullen zijn tot er nogmaals nieuwe invoerrechten worden vastgesteld en in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003 bedoelde invoerrechten in de sector granen die van toepassing zullen zijn vanaf 16 augustus 2007, worden in bijlage I bij de onderhavige verordening vastgesteld zoals zij zijn bepaald aan de hand van de in bijlage II bij de onderhavige verordening vermelde elementen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 augustus 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 augustus 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 735/2007 (PB L 169 van 29.6.2007, blz. 6).

(2)  PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1816/2005 (PB L 292 van 8.11.2005, blz. 5).


BIJLAGE I

Vanaf 16 augustus 2007 geldende invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003 bedoelde producten

GN-code

Omschrijving

Invoerrecht (1)

(EUR/t)

1001 10 00

HARDE TARWE van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

1001 90 91

ZACHTE TARWE, zaaigoed

0,00

ex 1001 90 99

ZACHTE TARWE van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

1002 00 00

ROGGE

0,00

1005 10 90

MAÏS, zaaigoed, ander dan hybriden

9,34

1005 90 00

MAÏS, andere dan zaaigoed (2)

9,34

1007 00 90

GRAANSORGHO, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

0,00


(1)  Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd, komt de importeur op grond van artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96 in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:

3 EUR/t als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt,

2 EUR/t als de loshaven in Denemarken, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.

(2)  De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96 vastgestelde voorwaarden is voldaan.


BIJLAGE II

Elementen voor de berekening van de in bijlage I vastgestelde rechten

31.7.2007-13.8.2007

1.

Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentieperiode:

(EUR/t)

 

Zachte tarwe (1)

Maïs

Harde tarwe van hoge kwaliteit

Harde tarwe van gemiddelde kwaliteit (2)

Harde tarwe van lage kwaliteit (3)

Gerst

Beurs

Minneapolis

Chicago

Notering

188,54

94,53

Fob-prijs VSA

215,82

205,82

185,82

121,21

Golfpremie

16,35

Grote-Merenpremie

5,16

2.

Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentieperiode:

Vrachtkosten: Golf van Mexico–Rotterdam:

41,79 EUR/t

Vrachtkosten: Grote Meren–Rotterdam:

44,05 EUR/t


(1)  Premie van 14 EUR/t inbegrepen (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

(2)  Korting van 10 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

(3)  Korting van 30 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).


15.8.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 213/6


VERORDENING (EG) Nr. 962/2007 VAN DE COMMISSIE

van 14 augustus 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 996/97 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van bevroren omlopen van runderen van GN-code 0206 29 91

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), en met name op artikel 32, lid 1, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 996/97 (2) van de Commissie betreft de opening en de wijze van beheer, op meerjarenbasis, van een tariefcontingent voor de invoer van bevroren omlopen van runderen van GN-code 0206 29 91.

(2)

In artikel 8, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (3) is bepaald dat de invoercertificaten na de laatste dag van de invoertariefcontingentperiode niet langer geldig zijn.

(3)

Om de bepalingen van Verordening (EG) nr. 996/97 af te stemmen op die van Verordening (EG) nr. 1301/2006 werd Verordening (EG) nr. 996/97 bij Verordening (EG) nr. 568/2007 gewijzigd, met name door de bepaling inzake de geldigheidsduur van de invoercertificaten te schrappen.

(4)

Aangezien in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie van 26 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees (4) is bepaald dat de invoercertificaten geldig zijn gedurende 90 dagen vanaf de afgiftedatum, moet in Verordening (EG) nr. 996/97 worden verduidelijkt dat de certificaten geldig zijn tot het einde van de invoertariefcontingentperiode.

(5)

Verordening (EG) nr. 996/97 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Om te garanderen dat de invoercertificaten die voor de invoertariefcontingentperiode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008 worden afgegeven, geldig zijn tot het einde van die invoertariefcontingentperiode, moet worden bepaald dat deze wijziging van toepassing is vanaf de contingentperiode die is gestart op 1 juli 2007.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2 van Verordening (EG) nr. 996/97 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

„3.   In afwijking van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1445/95 zijn de invoercertificaten geldig tot het einde van de invoertariefcontingentperiode.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing op invoercertificaten die worden afgegeven met ingang van de contingentperiode die op 1 juli 2007 is gestart.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 augustus 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 144 van 4.6.1997, blz. 6. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 568/2007 (PB L 133 van 25.5.2007, blz. 15).

(3)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).

(4)  PB L 143 van 27.6.1995, blz. 35. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 586/2007 (PB L 139 van 31.5.2007, blz. 5).


15.8.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 213/7


VERORDENING (EG) Nr. 963/2007 VAN DE COMMISSIE

van 14 augustus 2007

ter uitvoering van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad met betrekking tot de afwijkingen die worden toegestaan voor de structurele bedrijfsstatistieken

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken (1), en met name op artikel 12, punt x),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 is een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor de productie van communautaire statistieken over de uitgaven voor milieubescherming, alsmede over de structuur, de activiteiten, de prestaties en het concurrentievermogen van pensioenfondsen.

(2)

Artikel 11 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 bepaalt dat tijdens de overgangsperioden afwijkingen van de bepalingen van de bijlagen bij die verordening kunnen worden toegestaan. Overeenkomstig bijlage 2, sectie 10, en bijlage 7, sectie 10, bij die verordening kunnen de vastgestelde overgangsperioden voor bepaalde kenmerken met een extra periode worden verlengd.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1667/2003 van de Commissie van 1 september 2003 (2) zijn aan de lidstaten gedurende een overgangsperiode afwijkingen toegestaan voor de referentiejaren 2001 tot 2004 voor statistieken over de uitgaven voor milieubescherming en voor de referentiejaren 2002 tot 2004 voor statistieken over pensioenfondsen.

(4)

Sommige lidstaten hebben verzocht om afwijkingen, gedurende een extra overgangsperiode, van sommige bepalingen van bijlage 2 bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 met betrekking tot de kenmerken 21 12 0 en 21 14 0 voor de referentiejaren 2005 tot 2008 teneinde de nodige gegevensverzamelingssystemen te kunnen installeren of de bestaande systemen te kunnen aanpassen zodat tegen het einde van de overgangsperiode aan de bepalingen van de verordening zal worden voldaan.

(5)

Diverse lidstaten hebben verzocht om afwijkingen, gedurende een extra overgangsperiode, van sommige bepalingen van bijlage 7 bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 met betrekking tot pensioenfondsen voor de referentiejaren 2005 tot 2007 teneinde de nodige gegevensverzamelingssystemen te kunnen installeren of bestaande systemen te kunnen aanpassen zodat tegen het einde van de overgangsperiode aan de bepalingen van de verordening zal worden voldaan.

(6)

Het lijkt gerechtvaardigd die afwijkingen toe te staan daar de verzoeken van de lidstaten gebaseerd zijn op de legitieme noodzaak om hun gegevensverzamelingssystemen verder aan te passen.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er worden afwijkingen van de kenmerken 21 12 0 en 21 14 0 van bijlage 2, sectie 4, bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 toegestaan voor de referentiejaren 2005 tot 2008 zoals gespecificeerd in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Er worden afwijkingen van de lijst van kenmerken in bijlage 7, sectie 4, bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 toegestaan voor de referentiejaren 2005 tot 2007 zoals gespecificeerd in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 augustus 2007.

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 244 van 29.9.2003, blz. 1.


BIJLAGE I

Afwijkingen voor de variabelen 21 12 0 en 21 14 0 van bijlage 2

BELGIË

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 12 0

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 14 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën (geïntegreerde technologie)

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

18 + 3

18 + 3

Ontbrekende activiteiten

NACE Rev. 1.1 37

NACE Rev. 1.1 37

Ontbrekende grootteklassen

Geen

Geen

Overige punten

Geen

Geen


BULGARIJE

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 12 0

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 14 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën (geïntegreerde technologie)

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Volledige afwijking

Geen afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

 

Geen

Ontbrekende activiteiten

 

Geen

Ontbrekende grootteklassen

 

Geen

Overige punten

 

Geen


DENEMARKEN

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 12 0

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 14 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën (geïntegreerde technologie)

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Volledige afwijking

Volledige afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

 

 

Ontbrekende activiteiten

 

 

Ontbrekende grootteklassen

 

 

Overige punten

 

 


DUITSLAND

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 12 0

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 14 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën (geïntegreerde technologie)

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

18 + 9 voor NACE Rev. 1.1 sectie E

18 + 9 voor NACE Rev. 1.1 sectie E

Ontbrekende activiteiten

Geen

Geen

Ontbrekende grootteklassen

Geen

Geen

Overige punten

Geen

Geen


GRIEKENLAND

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 12 0

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 14 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën (geïntegreerde technologie)

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

Geen

Ontbrekende activiteiten

Geen

Geen

Ontbrekende grootteklassen

1-9 werkzame personen

1-9 werkzame personen

Overige punten

Geen

Geen


FRANKRIJK

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 12 0

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 14 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën (geïntegreerde technologie)

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

Geen

Ontbrekende activiteiten

Geen

Geen

Ontbrekende grootteklassen

1-49 werkzame personen

behalve voor:

NACE Rev. 1.1 afdelingen 15 en 16

1-49 werkzame personen

behalve voor:

NACE Rev. 1.1 afdelingen 15 en 16

Overige punten

Geen

Geen


IERLAND

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 12 0

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 14 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën (geïntegreerde technologie)

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Volledige afwijking

Volledige afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

 

 

Ontbrekende activiteiten

 

 

Ontbrekende grootteklassen

 

 

Overige punten

 

 

Noot: Overeenkomstig de bepalingen van bijlage 2, sectie 4, lid 3, en sectie 4, lid 4, bij Verordening nr. 58/97 van de Raad hoeven de nodige gegevens voor het opstellen van statistieken betreffende de kenmerken 21 11 0, 21 12 0 en 21 14 0 niet te worden verzameld indien de totale omzet of het aantal werkzame personen in een afdeling van de secties C, D en E van de NACE Rev. 1 in een lidstaat minder dan 1 % van het totaal voor de Gemeenschap bedraagt.


LUXEMBURG

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 12 0

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 14 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën (geïntegreerde technologie)

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Volledige afwijking

Volledige afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

 

 

Ontbrekende activiteiten

 

 

Ontbrekende grootteklassen

 

 

Overige punten

 

 

Noot: Overeenkomstig de bepalingen van bijlage 2, sectie 4, lid 3, en sectie 4, lid 4, bij Verordening nr. 58/97 van de Raad hoeven de nodige gegevens voor het opstellen van statistieken betreffende de kenmerken 21 11 0, 21 12 0 en 21 14 0 niet te worden verzameld indien de totale omzet of het aantal werkzame personen in een afdeling van de secties C, D en E van de NACE Rev. 1 in een lidstaat minder dan 1 % van het totaal voor de Gemeenschap bedraagt.


ROEMENIË

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 12 0

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 14 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën (geïntegreerde technologie)

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

2005-2006: Volledige afwijking

2005-2006: Volledige afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

 

 

Ontbrekende activiteiten

 

 

Ontbrekende grootteklassen

 

 

Overige punten

 

 


SLOVENIË

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 12 0

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 14 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën (geïntegreerde technologie)

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

18 + 6

18 + 6

Ontbrekende activiteiten

NACE Rev. 1.1 41

Geen

Ontbrekende grootteklassen

Alle activiteitsgebieden 1-19 werkzame personen en alle grootteklassen voor NACE-activiteit 41

Alle activiteitsgebieden 1-19 werkzame personen, behalve NACE 41 1-9 werkzame personen

Overige punten

Geen

Geen


SLOWAKIJE

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 12 0

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2008 variabele 21 14 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën (geïntegreerde technologie)

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

Geen

Ontbrekende activiteiten

Geen

Geen

Ontbrekende grootteklassen

1-19 werkzame personen

1-19 werkzame personen

Overige punten

Geen

Geen


BIJLAGE II

Afwijkingen voor bijlage 7

BELGIË

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Gedeeltelijke afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

12+3

 

12+3

 

Ontbrekende variabelen

Voor 2005 tot 2007

 

Voor 2005

 

 

 

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

12 15 0

Toegevoegde waarde tegen factorkosten

48 61 0

Geografische verdeling van omzet

Voor 2005

 

 

 

48 00 5

Pensioenbijdragen aan vaste-uitkeringsregelingen

 

 

48 00 6

Pensioenbijdragen aan beschikbarepremieregelingen

 

 

48 00 7

Pensioenbijdragen aan hybride regelingen

 

 

48 12 0

Beleggingen in gelieerde ondernemingen en deelnemingen (PF)

 

 

48 10 1

Totale investeringen in de „bijdragende onderneming”

 

 

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

 

 

48 70 1

Aantal deelnemers bij vaste-uitkeringsregelingen

 

 

48 70 2

Aantal deelnemers bij beschikbarepremieregelingen

 

 

48 70 3

Aantal deelnemers bij hybride regelingen

 

 

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken over niet-zelfstandige pensioenfondsen

 

 

11 15 0

Aantal ondernemingen met niet-zelfstandige pensioenfondsen

 

 

Overige punten

Geen

 

Geen

 


BULGARIJE

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Geen afwijking

 

Gedeeltelijke afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

 

Geen

 

Ontbrekende variabelen

Geen

 

Voor 2005 tot 2006

 

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

48 61 0

Geografische verdeling van omzet

Overige punten

Geen

 

Geen

 


DENEMARKEN

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Gedeeltelijke afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

 

Geen

 

Ontbrekende variabelen

 

 

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

48 00 5

Pensioenbijdragen aan vaste-uitkeringsregelingen

 

 

48 00 6

Pensioenbijdragen aan beschikbarepremieregelingen

48 61 0

Geografische verdeling van omzet

48 00 7

Pensioenbijdragen aan hybride regelingen

 

 

48 03 1

Periodieke pensioenuitkeringen

 

 

48 03 2

Pensioenuitkeringen ineens

 

 

48 03 3

Overdrachten naar andere regelingen

 

 

15 11 0

Bruto-investeringen in materiële goederen

 

 

48 10 1

Totale investeringen in de „bijdragende onderneming”

 

 

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

 

 

48 70 1

Aantal deelnemers bij vaste-uitkeringsregelingen

 

 

48 70 2

Aantal deelnemers bij beschikbarepremieregelingen

 

 

48 70 3

Aantal deelnemers bij hybride regelingen

 

 

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken

 

 

Overige punten

Geen

 

Geen

 


DUITSLAND

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Volledige afwijking

 

Volledige afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

 

 

 

 

Ontbrekende variabelen

 

 

 

 

Overige punten

 

 

 

 


GRIEKENLAND

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Volledige afwijking

 

Volledige afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

 

 

 

 

Ontbrekende variabelen

 

 

 

 

Overige punten

 

 

 

 


SPANJE

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Gedeeltelijke afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

2005: 12 + 36

 

2005: 12 + 36

 

2006: 12 + 24

 

2006: 12 + 24

 

2007: 12 + 12

 

2007: 12 + 12

 

Ontbrekende variabelen

13 31 0

Personeelskosten

Geen

 

48 07 0

Totaal belastingen

48 10 1

Totale investeringen in de „bijdragende onderneming”

16 11 0

Aantal werkzame personen

Overige punten

Geen

 

Geen

 


FRANKRIJK

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Volledige afwijking

 

Volledige afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

 

 

 

 

Ontbrekende variabelen

 

 

 

 

Overige punten

 

 

 

 


IERLAND

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Gedeeltelijke afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

 

Geen

 

Ontbrekende variabelen

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken ingedeeld naar grootteklasse

11 11 0

Aantal ondernemingen

11 11 8

Aantal ondernemingen naar omvang van de investeringen

12 11 0

Omzet

48 00 1

Pensioenbijdragen van aangeslotenen

11 11 9

Aantal ondernemingen naar grootteklasse van het aantal deelnemers

48 00 2

Pensioenbijdragen van werkgevers

48 00 3

Ontvangen pensioenoverdrachten

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken ingedeeld naar valuta

48 00 4

Overige pensioenbijdragen

 

48 00 5

Pensioenbijdragen aan vaste-uitkeringsregelingen

48 64 0

Totale investeringen naar euro- en niet-eurobestanddelen

48 00 6

Pensioenbijdragen aan beschikbarepremieregelingen

48 01 0

Opbrengsten van beleggingen (PF)

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

48 01 1

Kapitaalwinst en -verlies

 

48 02 1

Ontvangen verzekeringsuitkeringen

48 61 0

Geografische verdeling van omzet

48 02 2

Overige inkomsten (PF)

48 03 3

Overdrachten naar andere regelingen

12 12 0

Productiewaarde

12 15 0

Toegevoegde waarde tegen factorkosten

48 03 0

Totale pensioenuitgaven

48 03 1

Periodieke pensioenuitkeringen

48 03 2

Pensioenuitkeringen ineens

48 04 0

Nettoverandering in technische voorzieningen (reserves)

48 05 0

Betaalde verzekeringspremies

48 06 0

Totale exploitatiekosten

13 11 0

Totale aankoop van goederen en diensten

13 31 0

Personeelskosten

15 11 0

Bruto-investeringen in materiële goederen

48 07 0

Totaal belastingen

48 11 0

Terreinen en gebouwen (PF)

48 12 0

Beleggingen in gelieerde ondernemingen en deelnemingen (PF)

48 13 0

Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren

48 14 0

Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten

48 15 0

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren

48 16 0

Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen (PF)

48 17 0

Hypothecaire leningen en andere, niet anderszins gedekte leningen

48 18 0

Overige investeringen

48 10 0

Totale investeringen van pensioenfondsen

48 10 1

Totale investeringen in de „bijdragende onderneming”

48 10 4

Totale investeringen tegen marktwaarde

48 13 1

Op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

48 13 3

Niet openbaar verhandelde aandelen

48 13 4

Overige niet-vastrentende waardepapieren

48 20 0

Overige activa

48 30 0

Eigen vermogen

48 40 0

Nettobedrag van de technische voorzieningen (PF)

48 50 0

Overige passiva

16 11 0

Aantal werkzame personen

48 70 4

Aantal bijdragende deelnemers

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken

48 70 6

Aantal pensioenontvangers

Overige punten

Geen

 

Geen

 


ITALIË

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Gedeeltelijke afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

 

Geen

 

Ontbrekende variabelen

 

 

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken ingedeeld naar valuta

48 00 3

Ontvangen pensioenoverdrachten

 

 

48 01 0

Opbrengsten van beleggingen (PF)

48 64 0

Totale investeringen naar euro- en niet-eurobestanddelen

48 01 1

Kapitaalwinst en -verlies

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

48 02 1

Ontvangen verzekeringsuitkeringen

48 61 0

Geografische verdeling van omzet

48 02 2

Overige inkomsten (PF)

 

 

12 12 0

Productiewaarde

 

 

12 15 0

Toegevoegde waarde tegen factorkosten

 

 

48 03 3

Overdrachten naar andere regelingen

 

 

48 04 0

Nettoverandering in technische voorzieningen (reserves)

 

 

48 05 0

Betaalde verzekeringspremies

 

 

48 06 0

Totale exploitatiekosten

 

 

13 11 0

Totale aankoop van goederen en diensten

 

 

13 31 0

Personeelskosten

 

 

15 11 0

Bruto-investeringen in materiële goederen

 

 

48 07 0

Totaal belastingen

 

 

48 16 0

Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen (PF)

 

 

48 10 1

Totale investeringen in de „bijdragende onderneming”

 

 

48 10 4

Totale investeringen tegen marktwaarde

 

 

48 13 1

Op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen

 

 

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

 

 

48 13 3

Niet openbaar verhandelde aandelen

 

 

48 13 4

Overige niet-vastrentende waardepapieren

 

 

16 11 0

Aantal werkzame personen

 

 

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken

 

 

48 12 0

Beleggingen in gelieerde ondernemingen en deelnemingen (PF)

 

 

48 17 0

Hypothecaire leningen en andere, niet anderszins gedekte leningen

 

 

48 30 0

Eigen vermogen

 

 

Overige punten

Geen

 

Geen

 


CYPRUS

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Volledige afwijking

 

Volledige afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

 

 

 

 

Ontbrekende variabelen

 

 

 

 

Overige punten

 

 

 

 


LETLAND

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Geen afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

 

Geen

 

Ontbrekende variabelen

Voor 2005-2007

 

Geen

 

48 17 0

Hypothecaire leningen en andere, niet anderszins gedekte leningen

Voor 2005

 

48 00 5

Pensioenbijdragen aan vaste-uitkeringsregelingen

48 00 7

Pensioenbijdragen aan hybride regelingen

48 04 0

Nettoverandering in technische voorzieningen (reserves)

48 07 0

Totaal belastingen

48 40 0

Nettobedrag van de technische voorzieningen (PF)

48 70 1

Aantal deelnemers bij vaste-uitkeringsregelingen

48 70 3

Aantal deelnemers bij hybride regelingen

Overige punten

Geen

 

Geen

 


LUXEMBURG

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Volledige afwijking

 

Volledige afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

 

 

 

 

Ontbrekende variabelen

 

 

 

 

Overige punten

 

 

 

 


HONGARIJE

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Gedeeltelijke afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

 

Geen

 

Ontbrekende variabelen

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken ingedeeld naar valuta

48 02 1

Ontvangen verzekeringsuitkeringen

48 64 0

Totale investeringen naar euro en niet-eurobestanddelen

48 05 0

Betaalde verzekeringspremies

48 61 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

 

 

 

Geografische verdeling van omzet

Overige punten

Geen

 

Geen

 


MALTA

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Volledige afwijking

 

Volledige afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

 

 

 

 

Ontbrekende variabelen

 

 

 

 

Overige punten

 

 

 

 


NEDERLAND

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Geen afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

 

Geen

 

Ontbrekende variabelen

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

Geen

 

Overige punten

Geen

 

Geen

 


OOSTENRIJK

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Geen afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

 

Geen

 

Ontbrekende variabelen

Voor 2005 en 2006

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

Geen

 

48 00 5

Pensioenbijdragen aan vaste-uitkeringsregelingen

48 00 6

Pensioenbijdragen aan beschikbarepremieregelingen

48 12 0

Beleggingen in gelieerde ondernemingen en deelnemingen (PF)

48 13 1

Op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

48 13 3

Niet openbaar verhandelde aandelen

48 13 4

Overige niet-vastrentende waardepapieren

48 70 1

Aantal deelnemers bij vaste-uitkeringsregelingen

48 70 2

Aantal deelnemers bij beschikbarepremieregelingen

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken

Voor 2005 tot 2007

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken over niet-zelfstandige pensioenfondsen

11 15 0

Aantal ondernemingen met niet-zelfstandige pensioenfondsen

Overige punten

Geen

 

Geen

 


POLEN

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Geen afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

 

Geen

 

Ontbrekende variabelen

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

Geen

 

48 02 1

Ontvangen verzekeringsuitkeringen

12 12 0

Productiewaarde

12 15 0

Toegevoegde waarde tegen factorkosten

48 03 1

Periodieke pensioenuitkeringen

48 03 2

Pensioenuitkeringen ineens

48 04 0

Nettoverandering in technische voorzieningen (reserves)

48 05 0

Betaalde verzekeringspremies

13 11 0

Totale aankoop van goederen en diensten

13 31 0

Personeelskosten

15 11 0

Bruto-investeringen in materiële goederen

48 07 0

Totaal belastingen

48 40 0

Nettobedrag van de technische voorzieningen (PF)

48 70 6

Aantal pensioenontvangers

Overige punten

Geen

 

Geen

 


PORTUGAL

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Geen afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

 

Geen

 

Ontbrekende variabelen

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

Geen

 

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken over niet-zelfstandige pensioenfondsen

11 15 0

Aantal ondernemingen met niet-zelfstandige pensioenfondsen

Overige punten

Geen

 

Geen

 


ROEMENIË

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Volledige afwijking

 

Volledige afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

 

 

 

 

Ontbrekende variabelen

 

 

 

 

Overige punten

 

 

 

 


SLOVENIË

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Geen afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

 

Geen

 

Ontbrekende variabelen

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

 

 

48 00 1

Pensioenbijdragen van aangeslotenen

48 00 2

Pensioenbijdragen van werkgevers

48 00 3

Ontvangen pensioenoverdrachten

48 00 4

Overige pensioenbijdragen

48 00 5

Pensioenbijdragen aan vaste-uitkeringsregelingen

48 00 7

Pensioenbijdragen aan hybride regelingen

48 03 1

Periodieke pensioenuitkeringen

48 03 2

Pensioenuitkeringen ineens

48 03 3

Overdrachten naar andere regelingen

48 07 0

Totaal belastingen

48 10 1

Totale investeringen in de „bijdragende onderneming”

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

48 70 4

Aantal bijdragende deelnemers

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken

48 70 6

Aantal pensioenontvangers

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken over niet-zelfstandige pensioenfondsen

11 15 0

Aantal ondernemingen met niet-zelfstandige pensioenfondsen

Overige punten

Geen

 

Geen

 


SLOWAKIJE

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Gedeeltelijke afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

12 + 6

 

12 + 6

 

Ontbrekende variabelen

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken ingedeeld naar grootteklasse

48 01 1

Kapitaalwinst en -verlies

11 11 8

Aantal ondernemingen naar omvang van de investeringen

48 11 0

Terreinen en gebouwen (PF)

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken ingedeeld naar valuta

48 12 0

Beleggingen in gelieerde ondernemingen en deelnemingen (PF)

48 64 0

Totale investeringen naar euro en niet-eurobestanddelen

48 13 0

Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren

 

 

48 14 0

Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten

 

 

48 15 0

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren

 

 

48 16 0

Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen (PF)

 

 

48 17 0

Hypothecaire leningen en andere, niet anderszins gedekte leningen

 

 

48 18 0

Overige investeringen

 

 

48 10 1

Totale investeringen in de „bijdragende onderneming”

 

 

48 13 1

Op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen

 

 

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

 

 

48 13 3

Niet openbaar verhandelde aandelen

 

 

48 13 4

Overige niet-vastrentende waardepapieren

 

 

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken over niet-zelfstandige pensioenfondsen

 

 

11 15 0

Aantal ondernemingen met niet-zelfstandige pensioenfondsen

 

 

Overige punten

Geen

 

Geen

 


ZWEDEN

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Volledige afwijking

 

Volledige afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

 

 

 

 

Ontbrekende variabelen

 

 

 

 


VERENIGD KONINKRIJK

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken 2005 tot 2007

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met indeling 2005 tot 2007

Titel

Volledige, gedeeltelijke of geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

 

Gedeeltelijke afwijking

 

Extra tijd nodig voor indiening

12 + 3

 

12 + 3

 

Ontbrekende variabelen

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken ingedeeld naar grootteklasse

11 11 0

Aantal ondernemingen

11 11 8

Aantal ondernemingen naar omvang van de investeringen

48 00 5

Pensioenbijdragen aan vaste-uitkeringsregelingen

11 11 9

Aantal ondernemingen naar grootteklasse van het aantal deelnemers

48 00 6

Pensioenbijdragen aan beschikbarepremieregelingen

 

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken ingedeeld naar valuta

48 00 7

Pensioenbijdragen aan hybride regelingen

48 64 0

Totale investeringen naar euro en niet-eurobestanddelen

48 01 0

Opbrengsten van beleggingen (PF)

48 61 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

48 01 1

Kapitaalwinst en -verlies

 

Geografische verdeling van omzet

48 02 1

Ontvangen verzekeringsuitkeringen

 

 

12 12 0

Productiewaarde

 

 

12 15 0

Toegevoegde waarde tegen factorkosten

 

 

48 04 0

Nettoverandering in technische voorzieningen (reserves)

 

 

48 05 0

Betaalde verzekeringspremies

 

 

13 11 0

Totale aankoop van goederen en diensten

 

 

13 31 0

Personeelskosten

 

 

13 32 0

Lonen

 

 

13 33 0

Wettelijke-socialezekerheidskosten

 

 

48 12 0

Beleggingen in gelieerde ondernemingen en deelnemingen (PF)

 

 

48 10 1

Totale investeringen in de „bijdragende onderneming”

 

 

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

 

 

48 30 0

Eigen vermogen

 

 

16 11 0

Aantal werkzame personen

 

 

48 70 0

Aantal deelnemers

 

 

48 70 1

Aantal deelnemers bij vaste-uitkeringsregelingen

 

 

48 70 2

Aantal deelnemers bij beschikbarepremieregelingen

 

 

48 70 3

Aantal deelnemers bij hybride regelingen

 

 

48 70 4

Aantal bijdragende deelnemers

 

 

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken

 

 

48 70 6

Aantal pensioenontvangers

 

 

Overige punten

Geen

 

Geen

 


15.8.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 213/26


VERORDENING (EG) Nr. 964/2007 VAN DE COMMISSIE

van 14 augustus 2007

houdende uitvoeringsbepalingen inzake de opening en het beheer van de tariefcontingenten voor rijst van oorsprong uit de minst ontwikkelde landen voor de verkoopseizoenen 2007/2008 en 2008/2009

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (1), en met name op artikel 12, lid 6,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (2), en met name op artikel 10, lid 2, en artikel 13, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1401/2002 van de Commissie (3) zijn nadere bepalingen inzake de opening en de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor rijst van oorsprong uit de minst ontwikkelde landen voor de verkoopseizoenen 2002/2003 tot en met 2008/2009 vastgesteld. Sinds die verordening van toepassing is geworden, zijn enkele horizontale of sectorale verordeningen vastgesteld of gewijzigd, waarmee in het kader van die contingenten rekening moet worden gehouden; het betreft Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (4), Verordening (EG) nr. 1342/2003 van de Commissie van 28 juli 2003 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (5) en Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (6).

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 zijn in het bijzonder uitvoeringsbepalingen vastgesteld met betrekking tot het aanvragen van invoercertificaten, de aan de aanvragers gestelde eisen en de afgifte van de certificaten. Die verordening geldt onverminderd de aanvullende voorwaarden of de afwijkingen zoals vastgesteld bij sectorale verordeningen. Derhalve dient de wijze van beheer van de communautaire tariefcontingenten voor de invoer van rijst van oorsprong uit de minst ontwikkelde landen duidelijkshalve te worden aangepast door vaststelling van een nieuwe verordening en intrekking van Verordening (EG) nr. 1401/2002.

(3)

In artikel 12, lid 5, van Verordening (EG) nr. 980/2005 is bepaald dat voor de producten van GN-code 1006 van oorsprong uit een land dat volgens het bepaalde in bijlage I bij die verordening in aanmerking komt voor de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen, voor elk verkoopseizoen tot het tijdstip waarop de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief volledig worden geschorst, namelijk 1 september 2009, een algemeen tariefcontingent met nulrecht moet worden geopend. Dat tariefcontingent voor de producten van GN-code 1006 wordt berekend door uit te gaan van de in gedopterijstequivalent uitgedrukte 2 895 t voor het verkoopseizoen 2002/2003 en dan voor elk volgend verkoopseizoen een verhoging met 15 % toe te passen. De contingenten voor de komende verkoopseizoenen moeten op die basis worden bepaald.

(4)

Met het oog op een goed beheer van die contingenten moet het de marktdeelnemers mogelijk worden gemaakt aanvragen in te dienen gedurende de eerste zeven dagen van het verkoopseizoen, dat op 1 september begint, en moet, voor het geval dat er resthoeveelheden zouden zijn, worden voorzien in de mogelijkheid nieuwe aanvragen in te dienen gedurende de eerste zeven dagen van de maand februari. Om dezelfde reden dienen bij de onderhavige verordening specifieke regels te worden vastgesteld inzake de opstelling van de certificaataanvragen, de afgifte en de geldigheidsduur van de certificaten en de mededeling van gegevens aan de Commissie, alsmede passende administratieve maatregelen om te garanderen dat het vastgestelde contingentsvolume niet wordt overschreden. In Verordening (EG) nr. 1301/2006 is bepaald dat de invoercertificaten hoe dan ook niet langer geldig zijn na de laatste dag van de tariefcontingentsperiode. Voorts dient voor een betere beheersing van het contingent het bedrag van de zekerheid te worden vastgesteld op een aan de risico’s aangepast niveau.

(5)

In de artikelen 67 tot en met 97 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (7) zijn bepalingen inzake het bewijs van oorsprong opgenomen waarin het voor algemene tariefpreferenties geldende begrip „producten van oorsprong” is gedefinieerd. Bepaald dient te worden dat die bepalingen van toepassing zijn.

(6)

Deze maatregelen dienen te worden toegepast vanaf het begin van het volgende verkoopseizoen, dus met ingang van 1 september 2007.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De in artikel 12, lid 5, van Verordening (EG) nr. 980/2005 bedoelde jaarlijkse invoertariefcontingenten met nulrecht voor de producten van GN-code 1006, uitgedrukt in gedopterijstequivalent, worden op de eerste dag van elk verkoopseizoen geopend onder de volgende voorwaarden:

a)

het volgnummer 09.4177 en een hoeveelheid van 5 821 t voor het verkoopseizoen 2007/2008;

b)

het volgnummer 09.4178 en een hoeveelheid van 6 694 t voor het verkoopseizoen 2008/2009.

De in de eerste alinea vermelde contingenten gelden slechts voor invoer van oorsprong uit de landen die volgens het bepaalde in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 980/2005 in aanmerking komen voor de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen.

2.   Padie, halfwitte rijst en volwitte rijst worden in gedopte rijst omgerekend overeenkomstig artikel 1 van Verordening nr. 467/67/EEG van de Commissie (8), terwijl voor breukrijst de aangevraagde hoeveelheden in aanmerking worden genomen op basis van het werkelijke gewicht ervan.

3.   De Verordeningen (EG) nr. 1291/2000, (EG) nr. 1342/2003 en (EG) nr. 1301/2006 zijn van toepassing tenzij in de onderhavige verordening iets anders is bepaald.

Artikel 2

1.   De invoercertificaataanvraag en het invoercertificaat bevatten de volgende vermeldingen:

a)

in vak 8, het land van oorsprong, waarbij de vermelding „ja” wordt aangekruist;

b)

in vak 20, het volgnummer van het contingent en de vermelding „Verordening (EG) nr. 964/2007”.

2.   In elke certificaataanvraag wordt een hoeveelheid in kilogram zonder cijfers achter de komma vermeld.

3.   In afwijking van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1342/2003 wordt het bedrag van de zekerheid voor de invoercertificaten vastgesteld op 46 EUR per ton.

4.   De certificaataanvragen worden bij de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat ingediend gedurende de eerste zeven dagen van het betrokken verkoopseizoen en in voorkomend geval, wanneer overeenkomstig lid 7 een extra periode wordt geopend, gedurende de eerste zeven dagen van de maand februari van hetzelfde verkoopseizoen.

5.   De in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde toewijzingscoëfficiënt wordt door de Commissie vastgesteld binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de laatste dag van de in artikel 4, onder a), van de onderhavige verordening bedoelde termijn voor de mededeling van gegevens.

Indien als gevolg van de toepassing van de eerste alinea het certificaat moet worden afgegeven voor minder dan 20 t, terwijl de aanvraag betrekking had op meer dan die hoeveelheid, kan de marktdeelnemer de certificaataanvraag intrekken binnen een termijn van twee werkdagen te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de verordening tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt.

6.   Het invoercertificaat wordt afgegeven op de twintigste werkdag na de uiterste datum voor de indiening van aanvragen.

7.   Indien het betrokken contingent niet in zijn geheel wordt gedekt door de invoercertificaten die overeenkomstig lid 6 zijn afgegeven op basis van de gedurende de eerste zeven dagen van het verkoopseizoen ingediende aanvragen, kunnen de resterende hoeveelheden worden toegewezen tijdens de extra periode die begint in de maand februari van het lopende verkoopseizoen. In het geval dat de Commissie besluit die extra periode te openen, stelt zij de beschikbare hoeveelheden vast en maakt zij die hoeveelheden bekend vóór 1 november van het lopende contingentsjaar.

8.   In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1342/2003 is het invoercertificaat geldig vanaf de dag van de feitelijke afgifte ervan in de zin van artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 tot het einde van de zesde daaropvolgende maand.

Artikel 3

1.   In het kader van de in artikel 1 van de onderhavige verordening vermelde contingenten mogen producten slechts in het vrije verkeer worden gebracht als een overeenkomstig de artikelen 67 tot en met 97 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 afgegeven certificaat van oorsprong, formulier A, wordt overgelegd.

2.   Vak 4 van het certificaat van oorsprong, formulier A, bevat:

a)

de vermelding „Verordening (EG) nr. 964/2007”;

b)

de datum waarop de rijst in het begunstigde land van uitvoer is ingeladen, en het verkoopseizoen in de zin van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1785/2003 waarvoor de levering plaatsvindt;

c)

de GN-code van acht cijfers.

Artikel 4

Langs elektronische weg delen de lidstaten de Commissie mee:

a)

uiterlijk op de tweede werkdag na de uiterste datum voor de indiening van certificaataanvragen, uiterlijk om 18.00 uur Brusselse tijd, de in artikel 11, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde gegevens over de invoercertificaataanvragen met een uitsplitsing per GN-code van acht cijfers en per land van oorsprong van de totale hoeveelheden (in productgewicht) waarop die aanvragen betrekking hebben;

b)

uiterlijk op de tweede werkdag na de afgifte van de invoercertificaten, de in artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde gegevens over de afgegeven certificaten met een uitsplitsing per GN-code van acht cijfers en per land van oorsprong van de totale hoeveelheden (in productgewicht) waarvoor de invoercertificaten zijn afgegeven, alsmede de hoeveelheden waarvoor de certificaataanvragen overeenkomstig artikel 2, lid 5, tweede alinea, van de onderhavige verordening zijn ingetrokken;

c)

uiterlijk op de laatste dag van elke maand, de totale hoeveelheden (in productgewicht) die in de voorvorige maand daadwerkelijk in het kader van het betrokken contingent in het vrije verkeer zijn gebracht, uitgesplitst per GN-code van acht cijfers. Zijn in de voorvorige maand geen hoeveelheden in het vrije verkeer gebracht, dan wordt een mededeling met de vermelding „geen” toegezonden. In de derde maand na afloop van de geldigheidsduur van de certificaten is die mededeling echter niet langer vereist.

Artikel 5

Verordening (EG) nr. 1401/2002 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 augustus 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 30.6.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 606/2007 van de Commissie (PB L 141 van 2.6.2007, blz. 4).

(2)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 797/2006 (PB L 144 van 31.5.2006, blz. 1).

(3)  PB L 203 van 1.8.2002, blz. 42.

(4)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2006 (PB L 365 van 21.12.2006, blz. 52).

(5)  PB L 189 van 29.7.2003, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1996/2006 (PB L 398 van 30.12.2006, blz. 1).

(6)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).

(7)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 214/2007 (PB L 62 van 1.3.2007, blz. 6).

(8)  PB 204 van 24.8.1967, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2325/88 (PB L 202 van 27.7.1988, blz. 41).


II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

Commissie

15.8.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 213/29


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 2 augustus 2007

houdende de principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van chlorantraniliprole, heptamaloxyglucan, spirotetramat en Helicoverpa armigera kernpolyedervirus in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig zijn

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3669)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/560/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 91/414/EEG voorziet in de opstelling van een communautaire lijst van werkzame stoffen die mogen worden gebruikt in gewasbeschermingsmiddelen.

(2)

Op 2 februari 2007 heeft DuPont International Operations Sarl. bij de autoriteiten van Ierland een dossier ingediend met een aanvraag om de werkzame stof chlorantraniliprole op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Op 9 mei 2006 heeft ELICITYL bij de autoriteiten van Frankrijk een dossier ingediend met een aanvraag om heptamaloxyglucan op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Op 9 oktober 2006 heeft Bayer CropScience AG bij de autoriteiten van Oostenrijk een dossier ingediend met een aanvraag om spirotetramat op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Op 7 augustus 2006 heeft Andermatt Biocontrol GmbH bij de autoriteiten van Estland een dossier ingediend met een aanvraag om Helicoverpa armigera kernpolyedervirus op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

(3)

De autoriteiten van Ierland, Frankrijk, Oostenrijk en Estland hebben de Commissie meegedeeld dat de dossiers betreffende deze werkzame stoffen op grond van een eerste onderzoek blijken te voldoen aan de in bijlage II bij Richtlijn 91/414/EEG vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie. De ingediende dossiers blijken ten aanzien van één gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof in kwestie bevat, ook te voldoen aan de in bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG hebben de aanvragers de dossiers aan de Commissie en de andere lidstaten toegezonden en zijn de dossiers aan het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid voorgelegd.

(4)

Met deze beschikking moet op het niveau van de Gemeenschap officieel worden bevestigd dat de dossiers in beginsel voldoen aan de in bijlage II vastgestelde voorschriften inzake gegevens en informatie en, voor ten minste één gewasbeschermingsmiddel dat de desbetreffende werkzame stof bevat, aan de in bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorschriften.

(5)

Deze beschikking mag geen afbreuk doen aan het recht van de Commissie om de aanvrager te verzoeken aanvullende gegevens of informatie in te dienen teneinde bepaalde punten uit het dossier te verduidelijken.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onverminderd artikel 6, lid 4, van Richtlijn 91/414/EEG voldoen de dossiers betreffende de in de bijlage bij deze beschikking genoemde werkzame stoffen, die aan de Commissie en de lidstaten zijn voorgelegd met het oog op opneming van deze stoffen in bijlage I bij die richtlijn, in beginsel aan de in bijlage II bij die richtlijn vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie.

De dossiers voldoen ten aanzien van één gewasbeschermingsmiddel dat de desbetreffende werkzame stof bevat, rekening houdend met het beoogde gebruik van dat middel, ook aan de in bijlage III bij die richtlijn vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie.

Artikel 2

De als rapporteur aangewezen lidstaten bestuderen de in artikel 1 genoemde dossiers grondig en delen de conclusies van hun onderzoek, vergezeld van een aanbeveling over het al dan niet opnemen van de in artikel 1 genoemde werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG en van eventuele aan die opneming te verbinden voorwaarden, zo spoedig mogelijk en uiterlijk één jaar na de bekendmaking van deze beschikking in het Publicatieblad van de Europese Unie, aan de Commissie mee.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 2 augustus 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/31/EG van de Commissie (PB L 140 van 1.6.2007, blz. 44).


BIJLAGE

ONDER DEZE BESCHIKKING VALLENDE WERKZAME STOFFEN

Benaming, CIPAC-identificatienummer

Aanvrager

Datum van de aanvraag

Als rapporteur aangewezen lidstaat

Chlorantraniliprole

CIPAC-nr.: 794

DuPont International Operations Sarl

2 februari 2007

IE

Heptamaloxyglucan

CIPAC-nr.: niet van toepassing

ELICITYL

9 mei 2006

FR

Spirotetramat

CIPAC-nr.: 795

Bayer CropScience AG

9 oktober 2006

AT

Helicoverpa armigera kernpolyedervirus

CIPAC-nr.: niet van toepassing

Andermatt Biocontrol GmbH

7 augustus 2006

EE


15.8.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 213/32


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 2 augustus 2007

tot goedkeuring van de wijziging van het programma voor de uitroeiing van runderbrucellose in Italië voor het jaar 2007, goedgekeurd bij Beschikking 2006/875/EG, wat betreft buffelbrucellose in Caserta, regio Campania

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3692)

(2007/561/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name op artikel 24, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 90/424/EEG voorziet in de mogelijkheid van de toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap aan nationale programma's voor de uitroeiing, bestrijding en monitoring van in de bijlage daarbij opgenomen dierziekten en zoönoses, waaronder runderbrucellose.

(2)

Bij Beschikking 2006/875/EG van de Commissie van 30 november 2006 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor het jaar 2007 ingediende programma’s voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en van bepaalde TSE’s en ter preventie van zoönoses (2) is het door Italië voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 ingediende programma voor de uitroeiing van runderbrucellose goedgekeurd.

(3)

De situatie in verband met buffelbrucellose in Campania, met name in de provincie Caserta, geeft reden tot bezorgdheid, zoals Italië heeft aangetoond in een presentatie voor het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op 5 en 6 maart 2007.

(4)

Dienovereenkomstig heeft Italië bij de Commissie een bijzonder bestrijdingsplan voor de uitroeiing van buffelbrucellose in Caserta ingediend, dat met name specifieke versterkte maatregelen voor de identificatie en de vaccinatie van de dieren bevat.

(5)

De door Italië voorgestelde maatregelen voldoen aan de veterinaire wetgeving van de Gemeenschap, met name de communautaire criteria in verband met de uitroeiing van runderbrucellose.

(6)

Het bijzondere bestrijdingsplan voor de uitroeiing van buffelbrucellose in Caserta moet daarom worden goedgekeurd als onderdeel van het programma voor de uitroeiing van runderbrucellose in Italië voor het jaar 2007.

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het bijzondere bestrijdingsplan voor de uitroeiing van buffelbrucellose in Caserta, als ingediend door Italië op 7 juni 2007, wordt goedgekeurd voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 31 december 2007.

Dat bijzondere bestrijdingsplan wordt opgenomen in het programma voor de uitroeiing van runderbrucellose in die lidstaat, als goedgekeurd overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Beschikking 2006/875/EG.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 2 augustus 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

(2)  PB L 337 van 5.12.2006, blz. 46. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2007/22/EG (PB L 7 van 12.1.2007, blz. 46).