ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 116

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
4 mei 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 490/2007 van de Commissie van 3 mei 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 491/2007 van de Commissie van 3 mei 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1947/2005 wat betreft de verstrekking van gegevens betreffende zaaizaad

3

 

*

Verordening (EG) nr. 492/2007 van de Commissie van 3 mei 2007 tot 75e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

5

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/275/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 17 april 2007 betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1547)  ( 1 )

9

 

 

2007/276/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 april 2007 tot wijziging van de lijst van grensinspectieposten in de Beschikkingen 2001/881/EG en 2002/459/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1681)  ( 1 )

34

 

 

2007/277/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 april 2007 houdende de principiële erkenning dat het dossier dat is ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van pyroxsulam in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig is (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1698)  ( 1 )

59

 

 

2007/278/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 23 april 2007 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2007/2008, van de bedragen van de op grond van de tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap toe te kennen steun voor diversificatie en aanvullende steun voor diversificatie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1717)  ( 1 )

62

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2007/279/EG

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 17 april 2007 houdende vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften betreffende gegevensbescherming bij de Europese Centrale Bank (ECB/2007/1)

64

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

4.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/1


VERORDENING (EG) Nr. 490/2007 VAN DE COMMISSIE

van 3 mei 2007

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 4 mei 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 mei 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

41,9

TN

127,8

TR

153,0

ZZ

107,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

109,1

ZZ

107,0

0709 90 70

TR

107,7

ZZ

107,7

0805 10 20

CU

43,2

EG

47,2

IL

70,0

MA

41,2

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

52,3

IL

61,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

81,7

BR

74,1

CL

81,3

CN

71,3

NZ

115,3

US

132,2

UY

69,1

ZA

88,2

ZZ

89,2


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „andere oorsprong”.


4.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/3


VERORDENING (EG) Nr. 491/2007 VAN DE COMMISSIE

van 3 mei 2007

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1947/2005 wat betreft de verstrekking van gegevens betreffende zaaizaad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1947/2005 van de Raad van 23 november 2005 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2358/71 en (EEG) nr. 1674/72 (1), en met name op artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2081/2004 van de Commissie van 6 december 2004 tot vaststelling van regels voor het verstrekken van de nodige gegevens voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (2) wordt verwezen naar de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2358/71 opgenomen soorten en rassengroepen. Deze zijn nu opgenomen in bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (3).

(2)

In het licht van de hervorming van de sector zaaizaad is het dienstig de informatie die nodig is voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1947/2005 te herzien en te vereenvoudigen. Verordening (EG) nr. 2081/2004 moet derhalve duidelijkheidshalve worden ingetrokken en worden vervangen door een nieuwe verordening.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor zaaizaad,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met betrekking tot elke in bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 opgenomen soort en rassengroep verstrekken de lidstaten de in de bijlage bij de onderhavige verordening bedoelde gegevens in elektronische vorm aan de Commissie, tegen de eveneens in laatstgenoemde bijlage vermelde data.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 2081/2004 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 312 van 29.11.2005, blz. 3.

(2)  PB L 360 van 7.12.2004, blz. 6.

(3)  PB L 246 van 5.11.1971, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).


BIJLAGE

Overeenkomstig artikel 1 door de lidstaten te verstrekken gegevens:

Punt

Informatie

(per soort en rassengroep)

Uiterste datum voor het verstrekken van de gegevens

Oogstjaar

Op de oogst volgend kalenderjaar

1

Totaal voor certificering in aanmerking genomen areaal (in ha)

15 november

 

2

Oogstraming (in t) (1)  (2)

15 november

 

3

Totale geoogste hoeveelheden (in t) (3)

 

1 oktober

4

Voorraden op groothandelsniveau aan het einde van het verkoopseizoen (in t) (3)  (4)

 

1 oktober


(1)  Deze gegevens zijn alleen van toepassing op basiszaad en gecertificeerd zaad.

(2)  De cijfers hebben betrekking op hoeveelheden voor certificering in aanmerking genomen zaaizaad.

(3)  De cijfers hebben betrekking op hoeveelheden zaaizaad die aan de certificeringsnormen voldoen.

(4)  Verkoopseizoen als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1947/2005 (PB L 312 van 29.11.2005, blz. 3).


4.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/5


VERORDENING (EG) Nr. 492/2007 VAN DE COMMISSIE

van 3 mei 2007

tot 75e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (1), en met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden personen, groepen en entiteiten opgesomd wier tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 17 april 2007 besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten wier tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag die volgt op haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2007.

Voor de Commissie

Eneko LANDÁBURU

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 14/2007 van de Commissie (PB L 6 van 11.1.2007, blz. 6).


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

De vermelding „Mohammad Sadiq (ook bekend als Maulavi Amir Mohammad) Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Functie: Hoofd van het Afghaanse handelsagentschap, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1934. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: SE 011252.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Functie: Hoofd van het Afghaanse handelsagentschap, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1934. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: SE 011252 (Afghaans paspoort).

(2)

De vermelding „Najib Ullah (ook bekend als Maulavi Muhammad Juma). Titel: Maulavi. Functie: Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1954. Geboorteplaats: Farah. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: 00737 (afgegeven op 20.10.1996).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Najibullah Muhammad Juma (ook bekend als Najib Ullah). Titel: Maulavi. Functie: Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1954. Geboorteplaats: Farah. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: 00737 (Afghaans paspoort afgegeven op 20.10.1996).

(3)

De vermelding „Sayed Allamuddin Athear. Functie: Tweede secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1955. Geboorteplaats: Badakshan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000994.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Sayed Allamuddin Athear. Functie: Tweede secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 15.2.1955. Geboorteplaats: Badakshan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000994 (Afghaans paspoort).

(4)

De vermelding „Abdul Qadeer. Titel: Generaal. Functie: militair attaché, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1967. Geboorteplaats: Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000974.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Abdul Qadeer. Titel: Generaal. Functie: militair attaché, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1964. Geboorteplaats: Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000974 (Afghaans paspoort).

(5)

De vermelding „Khalid Al-Fawaz (ook bekend als a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid; d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz, Khaled). Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR (Verenigd Koninkrijk). Geboortedatum: 25.8.1962.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (ook bekend als a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz. Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Geboorteplaats: Kuwait. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: 456682 (afgegeven op 6.11.1990, verlopen op 13.9.1995). Overige informatie: verblijft in Londen.

(6)

De vermelding „Al-Qadi, Yasin (alias Kadi, Shaykh Yassin Abdullah) (alias Kahdi, Yasin); Jeddah, Saudi-Arabië.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (ook bekend als a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Geboortedatum: 23.2.1955. Geboorteplaats: Caïro, Egypte. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) B 751550, b) E 976177 (afgegeven op 6.3.2004, verloopt op 11.1.2009). Overige informatie: Jeddah, Saudi-Arabië.

(7)

De vermelding „Al-Sharif, Sa'd. Geboren rond 1969 in Saoedi-Arabië. Zwager en nauw bondgenoot van Usama Bin Laden. Naar verluidt hoofd van de financiële organisatie van Usama Bin Laden.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Geboortedatum: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Geboorteplaats: Al-Medinah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) B 960789, b) G 649385 (afgegeven op 8.9.2006, verloopt op 17.7.2011). Overige informatie: Zwager en nauw bondgenoot van Usama Bin Laden. Naar verluidt hoofd van de financiële organisatie van Usama Bin Laden.

(8)

De vermelding „Wa'el Hamza Julaidan (ook bekend als Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, en Abu Al-Hasan al Madani); geboren op 22 januari 1958 in Al-Madinah (Saudi-Arabië); Saudisch paspoort nr. A-992535.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (ook bekend als a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Geboortedatum: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Geboorteplaats: Al-Madinah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) A-992535 (Saudi-Arabisch paspoort), b) B 524420 (afgegeven op 15.7.1998, verlopen op 22.5.2003).

(9)

De vermelding „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (ook bekend als a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq). Geboortedatum: 12.3.1971. Geboorteplaats: Riyadh, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Palestijns. Paspoortnummer: 484824 (Egyptisch paspoort afgegeven op 18.1.1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh). Overige informatie: naaste medewerker van Usama Bin Laden en reisagent voor terroristen.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (ook bekend als a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq). Geboortedatum: 12.3.1971. Geboorteplaats: Riyadh, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Palestijns. Paspoortnummer: 484824 (Egyptisch paspoort afgegeven op 18.1.1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh). Overige informatie: naaste medewerker van Usama Bin Laden en reisagent voor terroristen.

(10)

De vermelding „Aqeel Abdulaziz Al-Aqil. Geboortedatum: 29 april 1949” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (ook bekend als a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Geboortedatum: 29.4.1949. Geboorteplaats: Unaizah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) C 1415363 (afgegeven op 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (afgegeven op 3.1.2004, verloopt op 8.11.2008).

(11)

De vermelding „Suliman Al-Buthe. Geboortedatum: 8 december 1961. Geboorteplaats: Egypte. Nationaliteit: Saudi-Arabië. Paspoort nr.: B049614.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (ook bekend als Soliman H.S. Al Buthi). Geboortedatum: 8.12.1961. Geboorteplaats: Caïro, Egypte. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) B049614, b) C 536660 (afgegeven op 5.5.2001, verlopen op 11.5.2006).

(12)

De vermelding „Adel Abdul Jalil Batterjee (alias a) Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) Adil Abd al Jalil Batarji). Adres: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi-Arabië. Geboortedatum: 1.7.1946. Geboorteplaats: Jeddah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabië.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee (ook bekend als a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Adres: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi-Arabië. Geboortedatum: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Gbeoorteplaats: Jeddah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F 572010 (afgegeven op 22.12.2004, verloopt op 28.10.2009).

(13)

De vermelding „Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih). Titel: doctor. Adres: Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 1.2.1957. Geboorteplaats: Zubair, Irak. Nationaliteit: Saudi-Arabië.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (ook bekend als a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh). Titel: doctor. Adres: Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Geboorteplaats: Zubair, Irak. Nationaliteit: Saudi-Arabisch.

(14)

De vermelding „Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil (ook bekend als a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abu Abdallah). Geboortedatum: 28.4.1949. Nationaliteit: Saudisch.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (ook bekend als a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah). Geboortedatum: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F 137998 (afgegeven op 18.4.2004, verloopt op 24.2.2009).

(15)

De vermelding „Saqar Al-Jadawi (ook bekend als Saqr Al-Jaddawi). Adres: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: Al-Mukalla, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00385937. Overige informatie: a) adres is het voorgaande adres, b) chauffeur en particulier lijfwacht van Usama Bin Laden van 1996 tot 2001.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Salim Ahmad Salim Hamdan (ook bekend als a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Adres: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: Al-Mukalla, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00385937 (Jemenitisch paspoort). Overige informatie: a) adres is het voorgaande adres, b) chauffeur en particulier lijfwacht van Usama Bin Laden van 1996 tot 2001.


II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

Commissie

4.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/9


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 april 2007

betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1547)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/275/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (1), en met name op artikel 4, lid 5,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (2), en met name op artikel 3, lid 5,

Gelet op Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name op artikel 8, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 91/496/EEG voorziet in veterinaire controles die de lidstaten overeenkomstig die richtlijn moeten uitvoeren op dieren die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht.

(2)

Richtlijn 97/78/EG voorziet in veterinaire controles voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde plantaardige producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht.

(3)

Beschikking 2002/349/EG van de Commissie van 26 april 2002 houdende vaststelling van de lijst van de krachtens Richtlijn 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten te controleren producten (4) bepaalt dat de in die beschikking vermelde producten van dierlijke oorsprong in grensinspectieposten veterinaire controles moeten ondergaan overeenkomstig Richtlijn 97/78/EG.

(4)

Daar veterinaire controles in grensinspectieposten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met douaneambtenaren, is het dienstig als eerste basis voor de selectie van zendingen een lijst van producten te gebruiken die verwijst naar de gecombineerde nomenclatuur („GN”) als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (5). De lijsten van producten in Beschikking 2002/349/EG moeten dan ook worden vervangen door de lijst in bijlage I bij deze beschikking.

(5)

Met het oog op de logica van de Gemeenschapswetgeving is het wenselijk dat de lijst in bijlage I bij deze beschikking ook dieren omvat die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht.

(6)

Om de controles door de bevoegde autoriteiten in de grensinspectieposten te vergemakkelijken, moet de lijst in bijlage I bij deze beschikking een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving geven van de dieren en producten die krachtens Richtlijn 97/78/EG veterinaire controles moeten ondergaan. Bovendien bepaalt deze beschikking dat voor bepaalde GN-codes slechts een klein deel van de onder het hoofdstuk of de post in kwestie vallende producten veterinaire controles moeten ondergaan. In die gevallen moet kolom 3 van bijlage I bij deze beschikking naar de toepasselijke GN-code verwijzen en de producten die deze veterinaire controles moeten ondergaan, nader omschrijven.

(7)

Beschikking 2002/349/EG bepaalt dat samengestelde producten die slechts een beperkt percentage aan producten van dierlijke oorsprong bevatten, onder de toepassing van de nationale regelgeving blijven vallen.

(8)

Ter voorkoming van verschillen in interpretatie tussen de lidstaten die leiden tot verstoringen van het handelsverkeer en tot mogelijke risico’s voor de diergezondheid, moeten nu echter op communautair niveau voorschriften worden vastgesteld betreffende de samengestelde producten die kunnen worden vrijgesteld van de veterinaire controles als bedoeld in Richtlijn 97/78/EG.

(9)

In Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (6) worden definities van bepaalde producten gegeven. Met het oog op de consistentie van de Gemeenschapswetgeving is het wenselijk in deze beschikking rekening te houden met die definities.

(10)

Aan de invoer van verschillende soorten dierlijke producten in de Gemeenschap zijn ongelijke risico’s voor de diergezondheid verbonden. In deze beschikking moet dan ook worden bepaald dat alle samengestelde producten die vleesproducten bevatten, veterinaire controles moeten ondergaan, terwijl andere criteria moeten gelden voor samengestelde producten die andere dierlijke producten bevatten, waarbij wordt uitgegaan van de noodzaak om op communautair niveau te voorzien in geharmoniseerde voorschriften.

(11)

Bepaalde samengestelde producten ondergaan tijdens de vervaardiging een behandeling waardoor mogelijke risico’s voor de diergezondheid die aan deze producten verbonden zijn, worden beperkt. Daarom moeten het voorkomen, de stabiliteit bij opslag en de fysieke eigenschappen als herkenbare onderscheidende kenmerken worden gebruikt voor de bevoegde autoriteiten die moeten beslissen of het nodig is om samengestelde producten aan veterinaire controles te onderwerpen.

(12)

Met het oog op de consistentie van de in grensinspectieposten uitgevoerde veterinaire controles op samengestelde producten die in de Gemeenschap worden binnengebracht, is het wenselijk ook een lijst van bepaalde levensmiddelen en samengestelde producten op te stellen die kunnen worden vrijgesteld van de in Richtlijn 97/78/EG bedoelde veterinaire controles.

(13)

Met het oog op de samenhang van de Gemeenschapswetgeving is het wenselijk Beschikking 2002/349/EG in te trekken en door deze beschikking te vervangen.

(14)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Voorwerp

Bij deze beschikking worden de voorschriften vastgesteld betreffende de dieren en producten die, wanneer zij in de Gemeenschap worden binnengebracht, aan grensinspectieposten veterinaire controles moeten ondergaan overeenkomstig de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze beschikking gelden de onderstaande definities:

a)

„samengestelde producten”: voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen die zowel verwerkte producten van dierlijke oorsprong als producten van plantaardige oorsprong bevatten, met inbegrip van levensmiddelen waarbij de verwerking van het primaire product een integrerend deel van de productie van het eindproduct vormt;

b)

„vleesproducten”: producten zoals gedefinieerd in punt 7.1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

c)

„verwerkte producten”: de verwerkte producten die zijn vermeld in punt 7 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

d)

„zuivelproducten”: producten zoals gedefinieerd in punt 7.2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

Artikel 3

Veterinaire controles op de in bijlage I vermelde dieren en producten

1.   De in bijlage I bij deze beschikking vermelde dieren en producten ondergaan aan grensinspectieposten veterinaire controles overeenkomstig de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG.

2.   Deze beschikking geldt onverminderd de controles op samengestelde producten die nodig zijn ter naleving van communautaire voorschriften inzake volksgezondheid.

3.   De initiële selectie van producten voor veterinaire controles op basis van de gecombineerde nomenclatuur in kolom 1 van de bijlage wordt gekwalificeerd door verwijzing naar de specifieke tekst of veterinaire wetgeving in kolom 3.

Artikel 4

Aan veterinaire controles onderworpen samengestelde producten

De volgende samengestelde producten ondergaan veterinaire controles:

a)

samengestelde producten die verwerkte vleesproducten bevatten;

b)

samengestelde producten die voor minstens de helft bestaan uit andere verwerkte producten van dierlijke oorsprong dan verwerkte vleesproducten;

c)

samengestelde producten die geen verwerkte vleesproducten bevatten en voor minder dan de helft bestaan uit verwerkte zuivelproducten, waarbij de eindproducten niet voldoen aan de voorschriften van artikel 6.

Artikel 5

Certificaat waarvan aan veterinaire controles onderworpen samengestelde producten vergezeld moeten gaan

De samengestelde producten die verwerkte vleesproducten bevatten en in de Gemeenschap worden binnengebracht, gaan vergezeld van het desbetreffende, in de Gemeenschapswetgeving vastgestelde certificaat voor vleesproducten, ongeacht het eventuele gehalte aan andere dierlijke producten.

De in artikel 4, onder b) en c), bedoelde samengestelde producten die verwerkte zuivelproducten bevatten en in de Gemeenschap worden binnengebracht, gaan vergezeld van het desbetreffende, in de Gemeenschapswetgeving vastgestelde certificaat.

Samengestelde producten die alleen verwerkte visserijproducten of eiproducten van dierlijke oorsprong bevatten en in de Gemeenschap worden binnengebracht, gaan vergezeld van het desbetreffende, in de Gemeenschapswetgeving vastgestelde certificaat of van een handelsdocument indien een dergelijk certificaat niet vereist is.

Artikel 6

Afwijking voor bepaalde samengestelde producten en levensmiddelen

1.   In afwijking van artikel 3 worden de volgende voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten of levensmiddelen die geen vleesproducten bevatten, niet aan veterinaire controles onderworpen:

a)

samengestelde producten die voor minder dan de helft bestaan uit andere verwerkte producten, mits die producten:

i)

bij opslag stabiel zijn bij omgevingstemperatuur of tijdens de vervaardiging duidelijk door en door een volledig kook- of warmtebehandelingsproces hebben ondergaan, zodat rauwe producten gedenatureerd zijn;

ii)

duidelijk zijn aangegeven als bestemd voor menselijke consumptie;

iii)

stevig verpakt zijn of in schone gesloten recipiënten worden bewaard;

iv)

vergezeld gaan van een handelsdocument en voorzien zijn van een etiket in een officiële taal van een lidstaat, waarbij dat document en die etikettering samen informatie verstrekken over de aard, de hoeveelheid en het aantal verpakkingen van de samengestelde producten, het land van oorsprong, de fabrikant en de ingrediënten;

b)

de in bijlage II vermelde samengestelde producten of levensmiddelen.

2.   In samengestelde producten verwerkte zuivelproducten worden echter alleen betrokken uit de in bijlage I bij Beschikking 2004/438/EG van de Commissie (7) vermelde landen en zijn behandeld zoals bepaald voor die landen.

Artikel 7

Intrekking

Beschikking 2002/349/EG wordt ingetrokken.

Artikel 8

Toepassing

Deze beschikking is van toepassing met ingang van één maand na de datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 9

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 april 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/104/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 352).

(2)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/104/EG.

(3)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(4)  PB L 121 van 8.5.2002, blz. 6.

(5)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 301/2007 (PB L 81 van 22.3.2007, blz. 11).

(6)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55, gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

(7)  PB L 154 van 30.4.2004, blz. 72, gerectificeerd in PB L 92 van 12.4.2005, blz. 47.


BIJLAGE I

LIJST VAN DIEREN EN PRODUCTEN DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN VETERINAIRE CONTROLES ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3

Om de selectie te vergemakkelijken van de zendingen die in een grensinspectiepost veterinaire controles moeten ondergaan, worden de dieren en producten in deze lijst vermeld overeenkomstig de in de Gemeenschap gebruikte goederennomenclatuur

Aantekeningen:

1.   Kolom 1:

Bij gebruik van een viercijferige code moeten, tenzij anders gespecificeerd, alle producten die deze code als begincijfers hebben of daaronder vallen, voor veterinaire controles aan de bevoegde autoriteit worden doorgegeven.

Indien slechts bepaalde onder een code vallende producten veterinaire controles hoeven te ondergaan en in de goederennomenclatuur geen specifieke onderverdeling voor deze code bestaat, is de code aangegeven met Ex (bijvoorbeeld Ex30 02: veterinaire controle alleen vereist voor van dieren afkomstig materiaal en niet voor de hele post).

De tussen haakjes geplaatste cijfers in kolom 1 mogen niet worden ingevoerd in het Traces-systeem dat is ingesteld bij Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG (1).

2.   Kolom 2:

De omschrijving van de goederen is zoals vastgesteld in de kolom „Omschrijving” van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87. Voor nadere uitleg over wat het gemeenschappelijk douanetarief precies omvat wordt verwezen naar de recentste wijziging van die bijlage.

NB: Nadere informatie over de producten die onder de verschillende hoofdstukken en posten vallen, wordt verstrekt in de verklarende aantekeningen bij het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie of zijn te vinden in de verklarende aantekeningen bij de gecombineerde nomenclatuur (GN) betreffende GN-codes.

3.   Kolom 3: In deze kolom worden nadere gegevens over de bedoelde producten verstrekt.

In sommige gevallen worden bepaalde levende dieren (zoals reptielen, amfibieën, insecten, wormen of andere ongewervelde dieren) of dierlijke producten waarvoor geen geharmoniseerde veterinairrechtelijke voorschriften voor invoer in de Gemeenschap zijn vastgesteld, en bijgevolg geen geharmoniseerd invoercertificaat bestaat, naar de officiële dierenarts gezonden. De niet elders genoemde voorwaarden voor de invoer van alle levende dieren vallen binnen de werkingssfeer van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (2), maar voor bepaalde dieren gelden nationale voorschriften ten aanzien van de documenten waarvan de zendingen vergezeld moeten gaan. Officiële dierenartsen moeten de zendingen onderzoeken en zo nodig een Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GVDB) afgeven ten bewijze dat een controle is uitgevoerd en dat de dieren in het vrije verkeer mogen worden gebracht.

In sommige gevallen is met betrekking tot dierlijke bijproducten als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (3) niet precies bepaald wat onder de Gemeenschapswetgeving inzake afgeleide of verwerkte producten valt. Er moeten veterinaire controles worden uitgevoerd op producten die verwerkt zijn, maar in wezen nog steeds rauwe bulkproducten zijn die verder moeten worden verwerkt voordat ze aan de eindverbruiker worden aangeboden.

In deze gevallen moet de officiële dierenarts in de grensinspectieposten specificeren of een bepaald afgeleid product op zodanige wijze is verwerkt dat het buiten de veterinaire controles valt waarin de Gemeenschapswetgeving voorziet.

TABEL

Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur dient de omschrijving van de producten in kolom 2 slechts als indicatief te worden beschouwd, aangezien de werkingssfeer in het kader van deze bijlage wordt bepaald door de werkingssfeer van de GN-codes zoals die bij de vaststelling van deze beschikking gelden.

Wanneer in deze tabel naar ex-GN-codes wordt verwezen, zijn de GN-code en de bijbehorende omschrijving gezamenlijk bepalend voor de werkingssfeer.


GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

Hoofdstuk 1:   

Levende dieren

0101

Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels

Alle

0102

Levende runderen

Alle

0103

Levende varkens

Alle

0104 10

Levende schapen

Alle

0104 20

Levende geiten

Alle

0105

Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders)

Alle

0106

Andere levende dieren

Alle

De post omvat de volgende huisdieren of wilde dieren:

A)

zoogdieren:

1.

primaten;

2.

walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia);

3.

andere (zoals rendieren, katten, honden, leeuwen, tijgers, beren, olifanten, kamelen, zebra’s, konijnen, hazen, herten, antilopen, gemzen, vossen, nertsen en andere dieren voor pelsdierbedrijven);

B)

reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen);

C)

vogels:

1.

roofvogels;

2.

psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara’s en kaketoes daaronder begrepen);

3.

andere (zoals patrijzen, fazanten, kwartels, houtsnippen, watersnippen, duiven, korhoenders, ortolanen, wilde eenden, wilde ganzen, lijsters, merels, leeuweriken, vinken, mezen, kolibries, pauwen, zwanen en andere niet in post 0105 genoemde vogels);

D)

andere, zoals bijen (al dan niet vervoerd in kasten of korven), andere insecten, kikkers.

Post 0106 omvat geen dieren die deel uitmaken van circussen, dierenspelen of andere soortgelijke reizende dierenshows (post 9508).

0106 11

Primaten

Alle

0106 12

Walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia)

Alle

0106 19

Andere

Tamme konijnen en andere zoogdieren dan die welke begrepen zijn onder 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 en 0106 12. Omvat honden en katten.

0106 20

Reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

Alle

0106 31

Vogels: roofvogels

Alle

0106 32

Vogels: psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara’s en kaketoes daaronder begrepen)

Alle

0106 39

Andere

Omvat andere vogels dan die welke onder de posten 0105, 0106 31 en 0106 32 vallen, met inbegrip van duiven.

0106 90 00

Andere

Alle andere levende dieren, niet elders onder begrepen, dan zoogdieren, vogels en reptielen. Levende kikkers, hetzij om levend te worden gehouden in vivaria, hetzij om te worden gedood voor menselijke consumptie, vallen onder deze post.

Hoofdstuk 2:   

Vlees en eetbare slachtafvallen

 

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

wat de posten 0201 tot en met 0208 en post 0210 betreft, producten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie;

b)

darmen, blazen en magen van dieren (post 0504) en dierlijk bloed (post 0511 of 3002);

c)

dierlijk vet, ander dan bedoeld bij post 0209 (hoofdstuk 15).

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld

Alle

0202

Vlees van runderen, bevroren

Alle

0203

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren

Alle

0204

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

Alle

0205 00

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

Alle

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

Alle

0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren

Alle

0208

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren

Uitgesloten zijn niet voor menselijke consumptie bestemde grondstoffen.

Dit omvat beenderen en ander materiaal voor de productie van gelatine of collageen voor menselijke consumptie.

0208 10

Van konijnen of van hazen

Alle

0208 20 (00)

Kikkerbilletjes

Alle

0208 30

Van primaten

Alle

0208 40

Van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia)

Alle

0208 50 (00)

Van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

Alle

0208 90

Andere: van tamme duiven, van wild (met uitzondering van konijnen of van hazen)

Omvat vlees van kwartels, van robben, van rendieren of van andere zoogdiersoorten.

0209 00

Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt spek

Omvat zowel spek als verwerkt spek.

0210

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie

Alle: omvat vlees, vleesproducten en beenderen voor menselijke consumptie en andere producten van dierlijke oorsprong.

Voor menselijke consumptie bestemd verwerkt dierlijk eiwit, met inbegrip van kanen, valt onder dit hoofdstuk. Omvat gedroogde varkensoren voor menselijke consumptie.

Worst is onder post 1601 begrepen.

Hoofdstuk 3:   

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

zoogdieren bedoeld bij post 0106;

b)

vlees van zoogdieren bedoeld bij post 0106 (post 0208 of 0210);

c)

dode vissen (levers, kuit en hom daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, die op grond van de soort waartoe zij behoren of de toestand waarin zij zich bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie zijn (hoofdstuk 5); meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie (post 2301); of

d)

kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit (post 1604).

 

 

Dit hoofdstuk omvat zowel levende vis voor kweek en voortplanting, levende siervis, en levende vis of levende schaaldieren die levend worden vervoerd, maar worden ingevoerd voor menselijke consumptie.

 

 

Alle producten in dit deel moeten veterinaire controles ondergaan.

0301

Levende vis

Alle: omvat forel, paling of aal, karper, en elke andere soort of vis die voor kweek of voortplanting wordt ingevoerd.

Levende vis die voor onmiddellijke menselijke consumptie wordt ingevoerd, wordt met het oog op veterinaire controle behandeld als product.

Omvat siervis begrepen onder post 0301 10.

0302

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304*.

Alle

0302 70

Levers, hom en kuit

 

0303

Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

Alle:

Omvat Pacifische zalm, maar met uitzondering van levers, hom en kuit; rode zalm; andere zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en kuit; forel; Atlantische zalm; en alle andere vis.

0304

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren

 

0305

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

Alle: omvat andere visserijproducten zoals meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie, van vis, schaaldieren en andere ongewervelde waterdieren.

0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

Alle: levende schaaldieren die voor onmiddellijke menselijke consumptie worden ingevoerd, worden met het oog op veterinaire controle beschouwd en behandeld als producten.

0307

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld;

ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld;

meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

Alle:

Dit omvat Bonamia Ostreae en Marteilia refringens, alsmede weekdieren en ongewervelde waterdieren die al dan niet gekookt en daarna gekoeld of bevroren zijn.

Levende weekdieren die voor onmiddellijke menselijke consumptie worden ingevoerd, worden met het oog op veterinaire controle beschouwd en behandeld als producten.

Dit omvat vlees van slakkensoorten.

0307 60 00

Eetbare slakken, andere dan zeeslakken

Omvat terrestrische buikpotigen van de soorten Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller en Helix lucorum en de tot de Achatinidae behorende soorten.

Omvat levende slakken voor onmiddellijke menselijke consumptie, alsmede slakkenvlees voor menselijke consumptie.

Omvat licht voorgekookte of voorverwerkte slakken.

0307 91 00

Ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers of gekoeld

Alle

0307 99 90

Andere: deze code omvat meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

Alle: omvat vismeel voor menselijke consumptie.

Hoofdstuk 4:   

Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

1.

Als „melk” wordt aangemerkt volle melk of geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk.

2.

Voor de toepassing van post 0405:

a)

worden als „boter” aangemerkt, natuurlijke boter, boter van wei en „gerecombineerde” boter (vers, gezouten of ranzig, ook indien in luchtdichte verpakkingen) uitsluitend verkregen van melk, met een melkvetgehalte van 80 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten, met een gehalte aan vetvrije vaste melkbestanddelen van niet meer dan 2 gewichtspercenten en met een watergehalte van niet meer dan 16 gewichtspercenten. Boter bevat geen toegevoegde emulgeermiddelen, maar mag natriumchloride, voedingskleurstoffen, neutraliserende zouten en onschadelijke culturen van melkzuurbacteriën bevatten;

b)

worden als „zuivelpasta’s” aangemerkt, smeerbare emulsies van het type water-in-olie, die melkvet als enige vetstof bevatten en waarvan het melkvetgehalte 39 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten bedraagt.

3.

Producten verkregen door de concentratie van wei waaraan melk of melkvet is toegevoegd, worden als kaas ingedeeld onder post 0406, voor zover zij voldoen aan de drie volgende criteria:

a)

een melkvetgehalte, berekend op de droge stof, van 5 gewichtspercenten of meer;

b)

een gehalte aan droge stof van ten minste 70 doch niet meer dan 85 gewichtspercenten; en

c)

in vorm gebracht zijn of geschikt zijn om in vorm gebracht te worden.

4.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

producten verkregen uit wei, bevattende meer dan 95 gewichtspercenten lactose, uitgedrukt in kristalwatervrije lactose berekend op de droge stof (post 1702); of

b)

albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof) (post 3502) en globulinen (post 3504).

0401

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Alle: melk omvat rauwe, gepasteuriseerde en gethermiseerde melk.

Omvat fracties van melk.

Melk voor het voederen van dieren is onder post 2309 begrepen.

0402

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Alle

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

Alle

Omvat room, boter, gearomatiseerde, gegeleerde, bevroren en gefermenteerde melk, alsmede gecondenseerde melk voor menselijke consumptie.

Consumptie-ijs is onder post 2105 begrepen.

0404

Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alle

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta’s

Alle: omvat zuivelpasta’s.

0406

Kaas en wrongel

Alle

0407 00

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt

Alle: omvat broedeieren en van specifieke ziektekiemen vrije eieren (SPF-eieren), alsmede eieren voor menselijke consumptie.

Omvat „honderd jaar oude eieren”.

Niet voor menselijke consumptie geschikte ovoalbumine is onder post 3502 begrepen.

0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Alle: deze post omvat eiproducten die al of niet een warmtebehandeling hebben ondergaan.

Deze post omvat hele eieren uit de schaal en eigeel van alle vogels. De producten onder deze post kunnen vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht (bv. zogenaamde „langeieren” of „eiworsten”), bevroren of op andere wijze verduurzaamd zijn. Al deze producten vallen onder deze post, ongeacht of zij toegevoegde suiker of andere zoetstoffen bevatten, en ongeacht of zij als levensmiddel of voor industriële doeleinden (bv. bij het looien) worden gebruikt.

Deze post omvat niet:

a)

olie van eigeel (post 1506);

b)

eibereidingen die kruiden, specerijen of andere additieven bevatten (post 2106);

c)

lecithine (post 2923);

d)

afzonderlijk eiwit (ovoalbumine) (post 3502).

0409 00 00

Natuurhonig

Alle

Deze post omvat door bijen (Apis mellifera) of andere insecten geproduceerde honig, geslingerd, in de raat of met raatstukken, mits er geen suiker of andere stof aan is toegevoegd. Dergelijke honig kan worden aangeduid naar de bloem waarvan de honig afkomstig is, naar de oorsprong of naar de kleur.

Deze post omvat geen kunsthonig noch mengsels van natuurhonig en kunsthonig (post 1702).

0410 00 00

Eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alle

Deze post omvat koninginnengelei en propolis, alsmede beenderen en ander materiaal van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie.

Insecten en insecteneieren voor menselijke consumptie zijn onder deze post begrepen.

Post 0410 00 00 omvat voor menselijke consumptie geschikte producten van dierlijke oorsprong, die nergens elders in de gecombineerde nomenclatuur zijn genoemd of opgenomen. Dit omvat:

a)

schildpadeieren;

b)

nesten van salanganen („vogelnesten”).

Post 0410 00 00omvat geen dierlijk bloed, al dan niet geschikt voor menselijke consumptie, vloeibaar of gedroogd (post 0511 of 3002).

Hoofdstuk 5:   

Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

 

 

Aanvullende selectievoorschriften voor bepaalde producten in dit hoofdstuk zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk VIII (wol, haar, varkenshaar, veren en delen van veren).

1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

voor menselijke consumptie geschikte producten, andere dan darmen, blazen en magen van dieren, in hun geheel of in stukken, en bloed van dieren (vloeibaar of gedroogd);

b)

huiden, vellen en pelterijen, andere dan de producten bedoeld bij post 0505 en andere dan bij post 0511 bedoelde snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden en vellen (hoofdstuk 41 of 43);

c)

textielgrondstoffen van dierlijke oorsprong, andere dan paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar (afdeling XI); of

d)

gerede knotten voor borstelwerk (post 9603).

2.

In de nomenclatuur wordt onder „ivoor” verstaan: slagtanden van olifanten, van nijlpaarden, van walrussen, van narwallen of van wilde zwijnen, horens van neushoorns, alsmede tanden van alle dieren.

3.

In de nomenclatuur wordt als „paardenhaar (crin)” aangemerkt het haar van de manen of van de staart van paardachtigen of van runderen.

0502 10 00

Haar van varkens of van wilde zwijnen; afval van dit haar

Onder onbewerkt varkenshaar wordt verstaan varkenshaar dat niet machinaal is gewassen, noch via looiing is verkregen, noch op andere wijze is behandeld om het ziektekiemvrij te maken.

0503 00 00

Paardenhaar en afval van paardenhaar

Van alle haar onder deze code moet aan de bevoegde veterinaire autoriteit kennisgeving worden gedaan. Er kunnen bewijzen worden verlangd betreffende soort, status en behandeling die het haar heeft ondergaan.

Post 0503 omvat geen haar dat een spinproces heeft ondergaan of doorlopend geknoopt is. Deze code omvat niet alleen onbewerkt paardenhaar, maar ook paardenhaar dat gewassen, geverfd, gebleekt, gekruld of op andere wijze geprepareerd is.

0504 00 00

Darmen, blazen en magen van dieren (andere dan die van vissen), in hun geheel of in stukken, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

Alle: omvat magen, blazen en darmen, gereinigd, gezouten, gedroogd of verhit, van runderen, varkens, schapen, geiten of pluimvee.

0505

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt; poeder en afval, van veren of van delen van veren

Alle — met uitzondering van behandelde sierveren, behandelde veren die door reizigers voor eigen gebruik worden vervoerd of zendingen van behandelde veren die niet voor industriële doeleinden aan privépersonen worden gestuurd.

Post 0505 omvat zowel onbehandelde veren als veren die als volgt zijn behandeld: alleen gereinigd, ontsmet of ter voorkoming van bederf behandeld, maar niet op andere wijze bewerkt of geprepareerd.

 

 

Veren van de soorten die als opvulmateriaal worden gebruikt; en dons, onbewerkt, of andere veren.

0506

Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen

Omvat beenderen voor de productie van gelatine of collageen van karkassen van voor menselijke consumptie geslachte dieren, en beendermeel voor menselijke consumptie.

De selectievoorschriften zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk X (beenderen en producten uit beenderen enz.).

0507

Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen), horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden; poeder en afval van deze stoffen

De selectievoorschriften voor jachttrofeeën zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk VII.

Omvat behandelde, van vogels en hoefdieren afkomstige jachttrofeeën die uitsluitend bestaan uit beenderen, hoorn, hoeven, klauwen, geweien, tanden, huiden of vellen uit derde landen.

Ex05100000

Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien gedroogd;

Klieren en andere stoffen van dierlijke oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van farmaceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins voorlopig geconserveerd

De selectievoorschriften zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk XI, dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en farmaceutische en andere technische producten.

Klieren, andere dierlijke producten en gal zijn onder deze code begrepen.

Gedroogde klieren en producten zijn onder post 3501 begrepen.

0511

Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 of 3, niet geschikt voor menselijke consumptie

Omvat genetisch materiaal (sperma en embryo’s van dierlijke oorsprong, onder meer van runderen, schapen, geiten, paarden en varkens).

Omvat ook dierlijke bijproducten van de categorieën 1 en 2.

0511 10 00

Rundersperma

 

0511 91

Producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 3

Alle: omvat kuit bestemd voor uitbroeden, en dode dieren. Omvat dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en farmaceutische en andere technische producten.

0511 99 (10)

Pezen en zenen; snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden of vellen

Alle

0511 99 90

Andere

Alle: embryo’s, eicellen, sperma en genetisch materiaal die niet onder 0511 10 begrepen zijn en afkomstig zijn van andere soorten dan runderen vallen onder deze post.

Omvat dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren of andere technologische producten.

Omvat bijenproducten voor gebruik in de bijenteelt.

Omvat ook dode dieren van hoofdstuk I (honden en katten).

Omvat materiaal waarvan de wezenlijke kenmerken niet zijn veranderd, en niet van vis afkomstig dierenbloed, geschikt voor menselijke consumptie.

Hoofdstuk 12:   

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder

 

 

Slechts bepaalde plantaardige producten zijn aan veterinaire controles onderworpen.

Ex12130000

Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, geperst of in pellets

Omvat alleen hooi en stro.

Ex12 14 (90)

Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien in pellets

Andere

Omvat alleen hooi en stro.

Hoofdstuk 15:   

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong

1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

varkensvet en vet van gevogelte, bedoeld bij post 0209;

b)

cacaoboter, cacaovet en cacao-olie daaronder begrepen (post 1804);

c)

bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 15 gewichtspercenten producten bedoeld bij post 0405 (in het algemeen hoofdstuk 21);

d)

kanen (post 2301) en afvallen bedoeld bij de posten 2304 tot en met 2306.

2.

Enkel gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan vallen niet onder post 1518; deze producten worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op de overeenkomstige niet-gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan.

3.

Soapstock, oliedroesem of oliebezinksel, stearinepek, wolvetresiduen en glycerolpek worden onder post 1522 ingedeeld.

 

 

Alle oliën van dierlijke oorsprong.

Aanvullende selectievoorschriften zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002:

bijlage VII, hoofdstuk IV, gesmolten vet en visolie;

bijlage VIII, hoofdstuk XII, gesmolten vet van categorie 2 voor oleochemische doeleinden;

bijlage VIII, hoofdstuk XIII, vetderivaten.

Vetderivaten omvatten in eerste graad van bewerking uit vetten en oliën verkregen producten in zuivere vorm die zijn vervaardigd volgens een methode die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VI, hoofdstuk III. Met andere materialen gemengde derivaten zijn hier niet onder begrepen.

1501 00

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503

Alle

1502 00

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503

Alle

1503 00

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid

Alle

1504

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

Visolie en olie van zeezoogdieren.

Diverse voor menselijke consumptie geschikte bereidingen zijn onder hoofdstuk 21 begrepen.

1506 00 00

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

Ongesplitste vetten en oliën, alsmede hun initiële fracties, vervaardigd volgens een methode die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VI, hoofdstuk III.

Met andere materialen gemengde derivaten zijn hier niet onder begrepen.

Post 1516 omvat dierlijke en plantaardige vetten en oliën die een specifieke chemische omzetting als hierna bedoeld hebben ondergaan, maar niet verder bereid zijn.

De post omvat ook op soortgelijke wijze behandelde fracties van dierlijke of plantaardige vetten en oliën.

Door hydrogenatie, die wordt bewerkstelligd door de producten in aanwezigheid van een katalysator (gewoonlijk fijn verdeeld nikkel) bij passende temperatuur en druk in contact te brengen met zuivere waterstof, wordt het smeltpunt van vetten verhoogd en wordt de consistentie van oliën vergroot doordat onverzadigde glyceriden worden omgezet in verzadigde glyceriden met een hoger smeltpunt.

1516 10

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid

Alleen dierlijke vetten en oliën. Met andere materialen gemengde derivaten zijn niet aan veterinaire controles onderworpen.

Vetderivaten omvatten, voor veterinaire doeleinden, in eerste graad van bewerking uit dierlijke vetten en oliën verkregen producten in zuivere vorm die zijn vervaardigd volgens een methode die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VI, hoofdstuk III.

Ex15 18 00

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alleen dierlijke vetten en oliën.

Alleen gesmolten vet.

Vetderivaten die zijn vervaardigd volgens een methode die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VI, hoofdstuk III.

Met andere materialen gemengde derivaten zijn hier niet onder begrepen.

1518 00 (91)

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516

Alleen dierlijke vetten en oliën.

De selectievoorschriften zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk XIII, voor vetderivaten, en bijlage VIII, hoofdstuk XII, voor gesmolten vet afkomstig van categorie 2-materiaal voor oleochemische doeleinden.

1518 00 (95)

Mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of van dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie

Bereidingen van dierlijke vetten en oliën.

1521 90 (91)

Ruwe bijenwas en was van andere insecten, ook indien geraffineerd

Bijenwas voor technische doeleinden.

Aanvullende selectievoorschriften zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk IX, producten van de bijenteelt.

1521 90 (99)

Andere

Bijenproducten voor gebruik in de bijenteelt.

Aanvullende selectievoorschriften zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk IX, producten van de bijenteelt. Andere producten van de bijenteelt dan bijenproducten voor de bijenteelt vallen onder code 0511 99„Andere”.

Hoofdstuk 16:   

Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

1.

Vlees, slachtafvallen, vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, bereid of verduurzaamd op een wijze als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 of bij post 0504, worden niet ingedeeld onder dit hoofdstuk.

2.

Bereidingen voor menselijke consumptie worden ingedeeld onder dit hoofdstuk voor zover zij meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen, bevatten. Indien deze bereidingen twee of meer van de voorgenoemde producten bevatten, worden zij ingedeeld onder de post van dit hoofdstuk die betrekking heeft op het bestanddeel dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de gevulde producten bedoeld bij post 1902 of op de bereidingen bedoeld bij de posten 2103 en 2104.

 

 

Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die verwerkte dierlijke producten bevatten.

1601 00

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed; bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie

Omvat vleesconserven in diverse vormen.

1602

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

Omvat vleesconserven in diverse vormen.

1603 00

Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Alle: omvat surimi, gels van viseiwitten, gekoeld of bevroren.

1604

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit; vis, geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt

Alle: gekookte of voorgekookte culinaire bereidingen die weekdieren of vis bevatten.

Omvat vis en kaviaar in blik.

Met deegwaren gemengde visproducten zijn onder post 1902 begrepen.

1605

Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Alle. Volledig bereide of voorbereide slakken vallen onder deze post.

Omvat schaaldieren en andere ongewervelde waterdieren in blik.

Hoofdstuk 17:   

Suiker en suikerwerk

 

Dit hoofdstuk omvat geen chemisch zuivere suikers, andere dan sacharose, lactose, maltose en fructose.

 

1702 11 00

Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop, bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose (melksuiker), uitgedrukt in kristalwatervrije lactose, berekend op de droge stof

 

Hoofdstuk 19:   

Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk; gebak

Dit hoofdstuk omvat — met uitzondering van de gevulde producten van post 1902 — geen bereidingen voor menselijke consumptie die meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren, andere ongewervelde waterdieren of een combinatie daarvan bevatten (hoofdstuk 16).

 

 

Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die verwerkte dierlijke producten bevatten.

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen

Culinaire bereidingen zijn begrepen onder de hoofdstukken 16 en 21.

Ex19 02

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid

Omvat gekookte of voorgekookte culinaire bereidingen die dierlijke producten bevatten.

1902 20 (10)

Bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of weekdieren of andere ongewervelde waterdieren

Alle

1902 20 (30)

Bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees of slachtafvallen van alle soorten, met inbegrip van vet van alle soorten of oorsprong

Alle

1902 20 (91)

Gekookt of gebakken

Alle

1902 20 (99)

Andere [andere gevulde deegwaren, niet gekookt of gebakken]

Alle

Ex19 05

Gebak

Omvat bereidingen die vlees bevatten.

Hoofdstuk 20:   

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen

Dit hoofdstuk omvat geen bereidingen voor menselijke consumptie die meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren, andere ongewervelde waterdieren of een combinatie daarvan bevatten (hoofdstuk 16).

Ex20 04

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006

Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die verwerkte dierlijke producten bevatten.

Omvat bereidingen die vlees bevatten.

Ex20 05

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006

Omvat bereidingen die vlees bevatten.

Hoofdstuk 21:   

Diverse producten voor menselijke consumptie

1.

Dit hoofdstuk omvat geen bereidingen voor menselijke consumptie die meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren, andere ongewervelde waterdieren of een combinatie daarvan bevatten (hoofdstuk 16); de producten bedoeld bij de posten 2103 en 2104 worden evenwel steeds onder die posten ingedeeld.

2.

Voor de toepassing van post 2104 worden als „samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie” aangemerkt, bereidingen van een fijn gehomogeniseerd mengsel van twee of meer basisbestanddelen zoals vlees, vis, groenten en vruchten, voor de verkoop in het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 250 g. Voor de toepassing van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan het mengsel zijn toegevoegd als smaakgevend middel, als conserveringsmiddel of voor een ander doel. Die bereidingen mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes bevatten.

 

 

Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die verwerkte dierlijke producten bevatten.

Ex21 03 (90 90)

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd

Andere

Omvat bereidingen die vlees bevatten.

Ex21 04

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

Omvat bereidingen die vlees of producten van dierlijke oorsprong bevatten overeenkomstig deze beschikking.

Ex21 05 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend

Omvat bereidingen die verwerkte melk bevatten overeenkomstig deze beschikking.

Ex21 06

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

Omvat bereidingen die vlees of producten van dierlijke oorsprong bevatten overeenkomstig deze beschikking.

Ex21 06 10

Proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen

Omvat bereidingen die producten van dierlijke oorsprong bevatten overeenkomstig deze beschikking.

2106 90 (10)

Kaasfondues

Alle

2106 90 (98)

Andere

Omvat bereidingen die vlees of producten van dierlijke oorsprong bevatten overeenkomstig deze beschikking.

Hoofdstuk 23:   

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren

Post 2309 omvat producten die in diervoeders worden gebruikt, nergens elders zijn genoemd of opgenomen en verkregen zijn door het behandelen van plantaardige of dierlijke zelfstandigheden, en wel zodanig dat het wezenlijke karakter van die zelfstandigheden verloren is gegaan. Plantaardige afval, plantaardige residuen en bijproducten van een dergelijke behandeling vallen echter niet onder deze post.

2301

Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen

Omvat niet voor menselijke consumptie bestemde verwerkte dierlijke eiwitten.

Vlees- en beendermeel, verenmeel, gedroogde kanen, alle niet voor menselijke consumptie.

De selectievoorschriften voor verwerkte dierlijke eiwitten zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk II.

Ex23 09

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

Omvat voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven en mengsels van meelsoorten.

De selectievoorschriften voor voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk II.

2309 10

Honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Alle

2309 90

Andere

Deze post omvat producten die visperswater en perswater van zeezoogdieren („solubles”), zuivelproducten of andere koolhydraten bevatten.

Omvat niet voor menselijke consumptie bestemde biest en vloeibare melk, en producten die niet voor menselijke consumptie bestemde melk bevatten.

2309 90 (99)

Andere

Omvat niet voor menselijke consumptie bestemde eiproducten en andere niet voor menselijke consumptie bestemde verwerkte producten van dierlijke oorsprong.

Producten bestemd voor diervoeder, met inbegrip van mengsels van meelsoorten (zoals hoefmeel, hoornmeel, enz.).

De selectievoorschriften voor eiproducten zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk X.

Hoofdstuk 28:   

Producten van de chemische en van de aanverwante industrieën

Ex28 35

Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald

Slechts bepaalde calciumfosfaten zijn aan controle onderworpen.

2835 (25)

Calciumwaterstoforthofosfaat (dicalciumfosfaat)

De selectievoorschriften voor dicalciumfosfaat zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk VII.

2835 (26)

Andere calciumfosfaten

De selectievoorschriften voor tricalciumfosfaat zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk VIII.

Hoofdstuk 30:   

Farmaceutische producten

 

 

Medicinale eindproducten vallen niet onder de veterinaire wetgeving inzake invoer. Tussenproducten verkregen van categorie 3-materiaal en bestemd voor technisch gebruik in medische hulpmiddelen, in-vitrodiagnostica, laboratoriumreagentia en cosmetica zijn hieronder begrepen.

3001

Klieren en andere organen, voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd, ook indien in poedervorm; extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan, voor opotherapeutisch gebruik; heparine en zouten daarvan; andere menselijke of dierlijke stoffen, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen

Omvat alleen materiaal van dierlijke oorsprong.

Zie de selectievoorschriften in Verordening (EG) nr. 1774/2002:

bijlage VIII, hoofdstuk IV, bloed en bloedproducten voor technische producten, met uitzondering van serum van paardachtigen, en bijlage VIII, hoofdstuk XI, dierlijke bijproducten voor de productie van diervoeder, waaronder voeder voor gezelschapsdieren, en technische producten, met uitzondering van tussenproducten als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2007/2006 van de Commissie (4).

3001 (10)

Klieren en andere organen, gedroogd, ook indien in poedervorm

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

3001 (20 90)

Extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan, andere

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

Ex30 02

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

3002 (10 10)

Sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen

Alleen antisera van dierlijke oorsprong.

Omvat geen bereide medicinale en afgewerkte producten voor de eindverbruiker.

Onder post 3002 zijn de selectievoorschriften dezelfde als voor dierlijke bijproducten die onder Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen, meer bepaald onder:

bijlage VII, hoofdstuk III (bloedproducten);

bijlage VIII, hoofdstuk IV (bloed en bloedproducten voor technische producten);

bijlage VIII, hoofdstuk V (serum van paardachtigen).

3002 (10 99)

Hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline: andere

Alleen materiaal van dierlijke oorsprong.

3002 (90 30)

Dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen

 

Ex30 02 (90 50)

Culturen van micro-organismen

Ziektekiemen en culturen van ziektekiemen.

Ex30 02 (90 90)

Andere

Ziektekiemen en culturen van ziektekiemen.

Hoofdstuk 31:   

Meststoffen

 

 

Dit hoofdstuk omvat geen dierlijk bloed bedoeld bij post 0511.

Ex31010000

Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van dierlijke of plantaardige producten

Alleen producten van dierlijke oorsprong in onversneden vorm. Omvat mest, maar geen mengsels van mest en chemische stoffen, en kunstmeststoffen.

De selectievoorschriften voor mest, verwerkte mest en verwerkte producten uit mest zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk III.

Hoofdstuk 35:   

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen

Ex35 01

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne

Caseïne voor menselijke consumptie of voor diervoeder.

De selectievoorschriften voor niet voor menselijke consumptie bestemde melk, producten op basis van melk en biest zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002.

Ex35 02

Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof), albuminaten en andere derivaten van albuminen

Omvat producten afkomstig van eieren en van melk, al dan niet voor menselijke consumptie (ook voor diervoeder), zoals hierna gespecificeerd.

Eiproducten en zuivelproducten, alsmede verwerkte producten voor menselijke consumptie zoals bepaald bij Verordening (EG) nr. 853/2004, bijlage I.

De selectievoorschriften voor niet voor menselijke consumptie bestemde eiproducten zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk X, en voor niet voor menselijke consumptie bestemde melk, producten op basis van melk en biest bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk V.

Ex35 03 00

Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen, ook indien gekleurd of aan het oppervlak bewerkt, daaronder begrepen) en derivaten daarvan; „isinglass”; andere lijm van dierlijke oorsprong, andere dan lijm van caseïne bedoeld bij post 3501

Gelatine voor menselijke consumptie en voor de levensmiddelenindustrie.

Gelatine bedoeld onder post 9602 (lege capsules) is niet onderworpen aan veterinaire controles.

De selectievoorschriften voor niet voor menselijke consumptie bestemde gelatine en gehydrolyseerd eiwit zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk VI.

Ex35040000

Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom

Collageen en gehydrolyseerd eiwit.

De selectievoorschriften voor gelatine en gehydrolyseerd eiwit zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk VI.

Omvat collageenproducten op basis van eiwit die zijn verkregen van huiden, vellen en pezen van dieren, en in het geval van varkens, pluimvee en vis ook van beenderen.

Omvat gehydrolyseerd eiwit bestaande uit polypeptiden, peptiden of aminozuren en mengsels daarvan, die door hydrolyse van dierlijke bijproducten zijn verkregen.

Omvat voor menselijke consumptie bestemde bijproducten van melk.

Ex35 07

Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen

Leb en concentraten daarvan voor menselijke consumptie.

3507 10 00

Leb en concentraten daarvan

 

Hoofdstuk 41:   

Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder

 

 

Alleen huiden en vellen van hoefdieren en vogels onder de posten 4101, 4102 en 4103.

Aanvullende selectievoorschriften voor huiden van hoefdieren zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk VI.

4101

Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit

Veterinaire controles gelden alleen voor verse, gekoelde of behandelde huiden.

Omvat gedroogde, droog gezouten, nat gezouten en volgens een ander procedé dan looien geconserveerde huiden.

4102

Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd

Geldt alleen voor verse, gekoelde of behandelde huiden.

Omvat gedroogde, droog gezouten, nat gezouten en volgens een ander procedé dan looien geconserveerde huiden.

4103

Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd

Omvat alleen verse, gekoelde of behandelde huiden.

Omvat huiden en vellen van vogels of vissen en eventueel jachttrofeeën.

Hoofdstuk 42:   

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

1.

Dit hoofdstuk omvat (onder meer) niet de volgende producten van veterinair belang:

a)

steriel catgut en soortgelijke steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (post 3006);

b)

snaren voor muziekinstrumenten, vellen voor trommels en voor andere muziekinstrumenten en andere delen van muziekinstrumenten (post 9209).

4205 00 00

Andere werken van leder of van kunstleder

Omvat materiaal voor de vervaardiging van hondenkluiven.

Ex42 06

Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van blazen of van pezen

Omvat ook materiaal voor de vervaardiging van hondenkluiven.

Hoofdstuk 43:   

Pelterijen en bontwerk; namaakbont

1.

Afgezien van de pelterijen bedoeld bij post 4301, moet in de gecombineerde nomenclatuur onder „bont (pelterijen)” worden verstaan, de niet-onthaarde, gelooide of anderszins bereide huiden en vellen van alle dieren.

2.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

met veren of met dons bezette vogelhuiden en delen daarvan, bedoeld bij post 0505 of 6701;

b)

niet-onthaarde, ongelooide huiden en vellen van de soorten die op grond van aantekening 1, onder c), op hoofdstuk 41 onder dat hoofdstuk worden ingedeeld.

Ex43 01

Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt voor bontwerk, daaronder begrepen), niet gelooid noch anderszins bereid, andere dan de ongelooide huiden en vellen bedoeld bij de posten 4101, 4102 en 4103

Alleen van vogels en hoefdieren.

4301 (30 00)

Van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten

Aanvullende selectievoorschriften voor huiden van hoefdieren zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk VI.

4301 (80 80)

Andere

Alleen van vogels en hoefdieren.

4301 (90 00)

Koppen, staarten, poten en andere voor bontwerk geschikte delen

 

Hoofdstuk 51:   

Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin)

a)

Onder „wol” wordt verstaan de fijne vezel afkomstig van de vacht van schapen en van lammeren.

b)

Onder „fijn haar” wordt verstaan het haar van alpaca’s, van lama’s, van vicuña’s (vigognes), van kamelen en dromedarissen, van jaks, van angorageiten, van tibetgeiten, van kasjmiergeiten en van soortgelijke geiten (met uitzondering van gewone geiten), van konijnen (angorakonijnen daaronder begrepen), van hazen, van bevers, van nutria’s en van muskusratten.

c)

Onder „grof haar” wordt het haar van niet onder a) of b) genoemde dieren verstaan, met uitzondering van dierlijk haar voor borstels (post 0502) en paardenhaar (crin) (post 0503).

 

 

Voor de posten 5101-5103. Aanvullende selectievoorschriften voor wol, varkenshaar, veren en delen van veren zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk VIII.

„Onbewerkt” is zoals voor het product in kwestie gedefinieerd in bijlage I bij de bovengenoemde verordening.

5101

Wol, niet gekaard en niet gekamd

Onbewerkte wol

5102

Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd

Onbewerkt haar

Ex51 03

Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar

Onbewerkte wol

5103 (10 10)

Niet gecarboniseerde kammeling van wol

Onbewerkte wol

Hoofdstuk 95:   

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan

Ex95 08

Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties; reizende circussen en reizende dierenspelen; reizende theaters

Circussen en dierenspelen met levende dieren.

9508 10

Reizende circussen en reizende dierenspelen

Circussen en dierenspelen met levende dieren.

Hoofdstuk 97:   

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Ex97050000

Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang

Alleen van dieren afkomstige producten.

Aanvullende selectievoorschriften voor jachttrofeeën zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk VII.

Omvat geen jachttrofeeën van hoefdieren en vogels die een volledige taxidermische behandeling hebben ondergaan waardoor zij bij omgevingstemperatuur kunnen worden bewaard, noch jachttrofeeën van andere soorten dan hoefdieren en vogels (al dan niet behandeld).


(1)  PB L 94 van 31.3.2004, blz. 63.

(2)  PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.

(3)  PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

(4)  PB L 379, 28.12.2006, blz. 98.


BIJLAGE II

Levensmiddelen die overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van deze beschikking niet onderworpen zijn aan veterinaire controles krachtens Richtlijn 97/78/EG.

 

Koekjes en biscuits

 

Brood

 

Cakes

 

Chocolade

 

Suikerwerk (met inbegrip van snoepgoed)

 

Niet-gevulde gelatinecapsules

 

Voor de eindverbruiker verpakte voedingssupplementen die kleine hoeveelheden dierlijke producten of glucosamine, chondroïtine of chitosan bevatten.

 

Vleesextracten en vleesconcentraten

 

Met vis gevulde olijven

 

Niet met vleesproducten gemengde of gevulde deegwaren en noedels

 

Voor de eindverbruiker verpakte bouillons en aroma’s die vleesextracten, vleesconcentraten, dierlijke vetten, of visolie, -poeder of -extracten bevatten.


4.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/34


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 19 april 2007

tot wijziging van de lijst van grensinspectieposten in de Beschikkingen 2001/881/EG en 2002/459/EG

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1681)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/276/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name op artikel 20, lid 3,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (2), en met name op artikel 6, lid 4,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (3), en met name op artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de bijlage bij Beschikking 2001/881/EG van de Commissie van 7 december 2001 tot vaststelling van een lijst van grensinspectieposten die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot bijwerking van de uitvoeringsbepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie te verrichten controles (4) wordt een lijst vastgesteld van de grensinspectieposten voor de veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (hierna „de lijst van grensinspectieposten” genoemd).

(2)

De lijst van grensinspectieposten omvat voor elke grensinspectiepost het nummer van de Traces-eenheid. Traces is een computersysteem dat is ingevoerd bij Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG (5). Traces vervangt het vroegere Animo-systeem — dat gebaseerd was op het bij Beschikking 91/398/EEG van de Commissie van 19 juli 1991 betreffende een computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten (Animo) (6) ingevoerde netwerk — om verplaatsingen van dieren en bepaalde producten in het intracommunautaire handelsverkeer en bij invoer te traceren.

(3)

Na een bevredigende inspectie overeenkomstig Beschikking 2001/881/EG moeten grensinspectieposten in Hrebenne, Polen, en Norrköping, Zweden, aan de lijst worden toegevoegd.

(4)

Ingevolge mededelingen van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk moeten de grensinspectieposten in Rønne, Denemarken, en Aberdeen, Goole en Grangemouth, Verenigd Koninkrijk, van de lijst van grensinspectieposten worden geschrapt.

(5)

Bovendien moet de lijst van grensinspectieposten worden bijgewerkt om rekening te houden met recente wijzigingen van de categorieën dieren of producten die in bepaalde, reeds overeenkomstig Beschikking 2001/881/EG goedgekeurde grensinspectieposten kunnen worden gecontroleerd, en van de organisatie van de inspectiecentra in deze posten.

(6)

Voor de overzichtelijkheid en de harmonisatie met de in het Traces-systeem gebruikte codes is het dienstig dat de unieke Animo-referentiecode voor de identificatie van elke grensinspectiepost wordt gewijzigd en dat ook de eerste twee cijfers ter identificatie van het land in elke code worden vervangen door de ISO-code voor dat land. De lijst van de grensinspectieposten moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De lijst van eenheden in Beschikking 2002/459/EG van de Commissie van 4 juni 2002 tot vaststelling van de lijst van de eenheden van het computernetwerk „Animo” en tot intrekking van Beschikking 2000/287/EG (7) omvat het nummer van de Traces-eenheid van elke grensinspectiepost in de Gemeenschap. Ter wille van de consistentie van de communautaire wetgeving moet die lijst dienovereenkomstig worden bijgewerkt om met de wijzigingen rekening te houden en ervoor te zorgen dat die lijst identiek is aan de lijst in Beschikking 2001/881/EG.

(8)

De Beschikkingen 2001/881/EG en 2002/459/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2001/881/EG wordt vervangen door bijlage I bij deze beschikking.

Artikel 2

De bijlage bij Beschikking 2002/459/EG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze beschikking.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 april 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).

(2)  PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/104/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 352).

(3)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/104/EG.

(4)  PB L 326 van 11.12.2001, blz. 44. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1792/2006 (PB L 362 van 20.12.2006, blz. 1).

(5)  PB L 94 van 31.3.2004, blz. 63. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2005/515/EG (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 29).

(6)  PB L 221 van 9.8.1991, blz. 30.

(7)  PB L 159 van 17.6.2002, blz. 27. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2007/13/EG (PB L 7 van 12.1.2007, blz. 23).


BIJLAGE I

„ПРИЛОЖЕНИЕ — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANEXO — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ — SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS — SUTARTŲ PASIENIO VETERINARIJOS POSTŲ SĄRAŠAS — A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK — LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LISTA POSTURILOR DE INSPECȚIE LA FRONTIERĂ APROBATE — ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC — SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Име — Název — Navn — Name — Nimi — Ονομασία — Name — Nombre — Nom — Nome — Vārds — Pavadinimas — Név — Isem — Naam — Nazwa — Nome — Denumire — Názov — Ime — Nimi — Namn

2

=

Код Traces — Kód Traces — Traces-kode — TRACES-Code — Traces-kood — Κωδικός Traces — Traces Code — Código Traces — Code TRACES — Codice TRACES — TRACES kods — TRACES kodas — Traces-kód — Kodiċi-Traces — Traces-code — Kod Traces — Código Traces — Cod TRACES — Kód Traces — Traces-koda — Traces-koodi — Traces-kod

3

=

Тип — Typ — Type — Art — Tüüp — Φύση — Type — Tipo — Type — Tipo — Tips — Tipas — Típus — Tip — Type — Rodzaj punktu — Tipo — Tip — Typ — Tip — Tyyppi — Typ

A

=

Летище — Letiště — Lufthavn — Flughafen — Lennujaam — Αεροδρόμιο — Airport — Aeropuerto — Aéroport — Aeroporto — Lidosta — Oro uostas — Repülőtér — Ajruport — Luchthaven — Na lotnisku — Aeroporto — Aeroport — Letisko — Letališče — Lentokenttä — Flygplats

F

=

Железница — Železnice — Jernbane — Schiene — Raudtee — Σιδηρόδρομος — Rail — Ferrocarril — Rail — Ferrovia — Dzelzceļš — Geležinkelis — Vasút — Ferrovija — Spoorweg — Na przejściu kolejowym — Caminho-de-ferro — Cale ferată — Železnica — Železnica — Rautatie — Järnväg

P

=

Пристанище — Přístav — Havn — Hafen — Sadam — Λιμένας — Port — Puerto — Port — Porto — Osta — Uostas — Kikötő — Port — Zeehaven — Na przejściu morskim — Porto — Port — Prístav — Pristanišče — Satama — Hamn

R

=

Път — Silnice — Landevej — Straße — Maantee — Οδός — Road — Carretera — Route — Strada — Ceļš — Kelias — Közút — Triq — Weg — Na przejściu drogowym — Estrada — Cale rutieră — Cesta — Cesta — Maantie — Väg

4

=

Център за инспекция — Kontrolní středisko — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Kontrollkeskus — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centro de inspección — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Pārbaudes centrs — Kontrolės centras — Ellenőrző központ — Ċentru ta' spezzjoni — Inspectiecentrum — Ośrodek kontroli — Centro de inspecção — Centru de inspecție — Inšpekčné stredisko — Kontrolno središče — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum

5

=

Продукти — Výrobky — Produkter — Erzeugnisse — Tooted — Προϊόντα — Products — Productos — Produits — Prodotti — Produkti — Produktai — Termékek — Prodotti — Producten — Produkty — Produtos — Produse — Produkty — Proizvodi — Tuotteet — Produkter

HC

=

Всички продукти за консумация от човека — Všechny výrobky pro lidskou spotřebu — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Kõik inimtarbitavad tooted — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for Human Consumption — Todos los productos destinados al consumo humano — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Visi patēriņa produkti — Visi žmonių maistui skirti vartoti produktai — Az emberi fogyasztásra szánt összes termék — Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem — Producten voor menselijke consumptie — Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi — Todos os produtos para consumo humano — Toate produsele destinate consumului uman — Všetky produkty na ľudskú spotrebu — Vsi proizvodi za prehrano ljudi — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Други продукти — Ostatní výrobky — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Teised tooted — Λοιπά προϊόντα — Other products — Otros productos — Autres produits — Altri prodotti — Citi produkti — Kiti produktai — Egyéb termékek — Prodotti Oħra — Andere producten — Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi — Outros produtos — Alte produse — Ostatné produkty — Drugi proizvodi — Muut tuotteet — Andra produkter

NT

=

Няма изисквания за температура — žádné teplotní požadavky — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Ilma temperatuuri nõueteta — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — no temperature requirements — Sin requisitos de temperatura — sans conditions de température — che non richiedono temperature specifiche — nav prasību attiecībā uz temperatūru — Nėra temperatūros reikalavimų — Nincsenek hőmérsékleti követelmények — l-ebda ħtiġijiet ta' temperatura — Geen temperaturen vereist — Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — sem exigências quanto à temperatura — Fără condiții de temperatură — žiadne požiadavky na teplotu — nobenih temperaturnih zahtev — Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur

T

=

Замразени/охладени продукти — Zmražené/chlazené výrobky — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Külmutatud/jahutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Productos congelados/refrigerados — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Sasaldēti/atdzesēti produkti — Užšaldyti/atšaldyti produktai — Fagyasztott/hűtött termékek — Prodotti ffriżati/mkessħin — Bevroren/gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — Produtos congelados/refrigerados — Produse congelate/refrigerate — Mrazené/chladené produkty — Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Замразени продукти — Zmražené výrobky — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Külmutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products — Productos congelados — Produits congelés — Prodotti congelati — Sasaldēti produkti — Užšaldyti produktai — Fagyasztott termékek — Prodotti ffriżati — Bevroren producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia — Produtos congelados — Produse congelate — Mrazené produkty — Zamrznjeni proizvodi — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter

T(CH)

=

Охладени продукти — Chlazené výrobky — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Jahutatud tooted — Διατηρημένα με απλή ψύξη — Chilled products — Productos refrigerados — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Atdzesēti produkti — Atšaldyti produktai — Hűtött termékek — Prodotti mkessħin — Gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia — Produtos refrigerados — Produse refrigerate — Chladené produkty — Ohlajeni proizvodi — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter

6

=

Живи животни — Živá zvířata — Levende dyr — Lebende Tiere — Elusloomad — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animales vivos — Animaux vivants — Animali vivi — Dzīvi dzīvnieki — Gyvi gyvūnai — Élő állatok — Annimali ħajjin — Levende dieren — Zwierzęta — Animais vivos — Animale vii — Živé zvieratá — Žive živali — Elävät eläimet — Levande djur

U

=

Копитни: едър рогат добитък, прасета, овце, кози, диви и домашни еднокопитни — Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci — Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Kabjalised ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- ja koduhobused. — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži. — Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai — Patások: marha, sertés, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, konie i koniowate — Ungulate: bovine, porcine, ovine, caprine, solipede sălbatice și domestice — Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky — Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Регистрирани еднокопитни животни, както е определено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета — Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Ülemkogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased. — Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered Equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Reģistrēts Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK. — Registruoti arkliniai gyvūnai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB — A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék — Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE — Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Ecvidee înregistrate conform Directivei 90/426/CEE a Consiliului — Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS — Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Други животни (включително животни от зоологически градини) — Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — Teised loomad (kaasa arvatud loomaaialoomad) — Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) — Other animals (including zoo animals) — Otros animales (incluidos los de zoológico) — Autres animaux (y compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus). — Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus) — Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat) — Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu) — Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Alte animale (inclusiv animale din grădini zoologice) — Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO) — Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt) — Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5–6

=

Особени забележки — Zvláštní poznámky — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Erimärkused — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Menciones especiales — Mentions spéciales — Note particolari — Īpašas atzīmes — Specialios pastabos — Különleges észrevételek — Rimarki speċjali — Bijzondere opmerkingen — Uwagi szczególne — Menções especiais — Observații speciale — Osobitné poznámky — Posebne opombe — Erityismainintoja — Anmärkningar

*

=

Спряно въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО до ново известие, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6 — Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6 — Ophævet indtil videre i henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6. — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6. — Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) — Suspendu jusqu’à nouvel ordre sur la base de l’article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts 1., 4., 5. un 6. kolonnās — Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolimesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse — További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopokban jelzésre került — Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie z treścią kolumn 1, 4, 5 i 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Directiva 97/78/CE până la o comunicare ulterioară, conform indicațiilor din coloanele 1, 4, 5 și 6 — Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6 — Odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare genom artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6.

(1)

=

Проверка според изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО на Съвета — Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES. — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EWG des Rates angenommen wurde — Kontrollida kooskõlas komisjoni otsusega 93/352/EMÜ nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19(3) täideviimisel. — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en aplication de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu. — Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą — A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva — Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho — Controale desfășurate conform dispozițiilor Deciziei 93/352/CEE a Comisiei, adoptată în vederea punerii în aplicare a articolului 19 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului — Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES. — Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG.

(2)

=

Само опаковани продукти — Pouze balené výrobky — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Ainult pakitud tooted — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Únicamente productos embalados — Produits emballés uniquement — Unicamente prodotti imballati — Tikai fasēti produkti — Tiktai supakuoti produktai — Csak csomagolt áruk — Prodotti ppakkjati biss — Uitsluitend verpakte producten — Tylko produkty pakowane — Apenas produtos embalados — Numai produse ambalate — Len balené produkty — Samo pakirani proizvodi — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter

(3)

=

Само рибни продукти — Pouze rybářské výrobky — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Ainult pakitud kalatooted — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Únicamente productos pesqueros — Produits de la pêche uniquement — Unicamente prodotti della pesca — Tikai zivju produkti — Tiktai žuvininkystės produktai — Csak halászati termékek — Prodotti tas-sajd biss — Uitsluitend visserijproducten — Tylko produkty rybne — Apenas produtos da pesca — Numai produse din domeniul pescuitului — Len produkty rybolovu — Samo ribiški proizvodi — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Само животински протеини — Pouze živočišné bílkoviny — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ainult loomsed valgud — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Únicamente proteínas animales — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Tikai dzīvnieku proteīns — Tiktai gyvuliniai baltymai — Csak állati fehérjék — Proteini ta' l-annimali biss — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Tylko białko zwierzęce — Apenas proteínas animais — Numai proteine animale — Len živočíšne bielkoviny — Samo živalske beljakovine — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein

(5)

=

Само кожи с вълна и кожи — Pouze surové kůže s vlnou — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle — Ainult villad, karusnahad ja loomanahad — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Únicamente lana, cueros y pieles — Laine et peaux uniquement — Unicamente lana e pelli — Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas — Tiktai vilna, kailiai ir odos — Csak irhák és bőrök — Ġlud tas-suf biss — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Tylko skóry futerkowe i inne — Apenas lã e peles — Numai lână și piei — Len vlnené prikrývky a kože — Samo kožuh in koža — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Само течни мазнини, масла и рибени масла — Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle — Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa — Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai — Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok — Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne — Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Numai grăsimi, uleiuri și uleiuri de pește lichide — Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje — Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Исландски понита (само от април до октомври) — Islandští poníci (pouze od dubna do října) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) — Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Poneys d’Islande (d’avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) — Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) — Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) — Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss) — IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do października) — Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Ponei islandezi (numai între lunile aprilie și octombrie) — Islandské poníky (len od apríla do októbra) — Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober)

(8)

=

Само еднокопитни — Pouze koňovití — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Ainult hobuslased — Μόνο ιπποειδή — Equidaes only — Equinos únicamente — Équidés uniquement — Unicamente equidi — Tikai Equidae — Tiktai arkliniai gyvūnai — Csak lófélék — Ekwidi biss — Uitsluitend paardachtigen — Tylko koniowate — Apenas equídeos — Numai ecvidee — Len zvieratá koňovité — Samo equidae — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur

(9)

=

Само тропически риби — Pouze tropické ryby — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Ainult troopilised kalad — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish only — Únicamente peces tropicales — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Tikai tropu zivis — Tiktai tropinės žuvys — Csak trópusi halak — Ħut tropikali biss — Uitsluitend tropische vissen — Tylko ryby tropikalne — Apenas peixes tropicais — Numai pești tropicali — Len tropické ryby — Samo tropske ribe — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(10)

=

Само котки, кучета, гризачи, зайцеподобни, живи риби и влечуги — Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien — Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased. — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, and reptiles — Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles. — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants et reptiles — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili — Tikai kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi. — Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai. — Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak és hüllők — Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, u rettili biss. — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vissen en reptielen — Tylko psy, koty, gryzonie, zającokształtne, żywe ryby i gady — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos e répteis — Numai pisici, câini, rozătoare, lagomorfe, pești vii și reptile — Len mačky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, živé ryby a plazy. — Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut. — Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar.

(11)

=

Само насипна храна за животни — Pouze krmiva ve velkém — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ainult pakendamata loomatoit — Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Únicamente alimentos a granel para animales — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Unicamente alimenti per animali in massa — Tikai beramā lopbarība — Tiktai neįpakuoti pašarai — Csak ömlesztett takarmányok — Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Tylko żywność luzem — Apenas alimentos para animais a granel — Numai furaje la vrac — Len voľne uložené krmivá — Samo krma v razsutem stanju — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt

(12)

=

За (U), в случай на еднокопитни, само тези, предназначени за зоологически градини; и за (O), само пилета на един ден, риба, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини — Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have — Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. — Ainult (U) loomaaeda mõeldud hobuslaste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul. — Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο — For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo — En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico — Pour „U”, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour „O”, uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. — Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo — (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam. — (U) neporakanopinių atveju – tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) – tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai. — Az (U) páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok — Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren — Przy (U) w przypadku koniowatych – tylko przeznaczone do zoo; a przy (O) – tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos ou outros animais de jardim zoológico — Pentru (U) în cazul solipedelor, numai cele încredințate unei grădini zoologice; și pentru (O), doar pui de o zi, pești, câini, pisici, insecte sau alte animale încredințate unei grădini zoologice — Pre (U) v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré sa posielajú do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá posielané do ZOO. — Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O), samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter eller andra djur i djurparker.

(13)

=

Предназначено за транзитното преминаване през Европейската общност на пратки с някои продукти от животински произход за консумация от човека, идващи за или от Русия, по реда на процедурите на съответното общностно законодателство. — Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů tušených v příslušném právu Společenství. — Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren — Määratud transiidiks üle Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete partiidele, mis lähevad või tulevad Venemaalt ning on ette nähtud ühenduse seadusandluse vastavate protseduuride alla kuulumiseks. — Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία — Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation. — Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente — Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable. — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria — Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību. — Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka. — Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. — Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-proċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti. — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving — Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty. — Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente — Desemnat pentru tranzitul în cadrul Comunității Europene privind transportul anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, înspre sau dinspre Rusia, conform unor proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară relevantă — Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva. — Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. — Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

(14)

=

Разрешени са ограничен брой видове, така както е определено от компетентния национален орган — Povoluje se omezený počet druhů podle definice příslušných vnitrostátních orgánů. — Et begrænset antal arter som fastsat af den kompetente nationale myndighed. — Es ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten zugelassen — Lubatud on ainult piiratud arv liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus. — Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή — A limited number of species are permitted, as defined by the competent national authority — Se permite un número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente — Suivant la définition de l’autorité nationale compétente, un nombre limité d’espèces sont autorisées. — Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale competente — Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde — Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos — Korlátozott számú faj engedélyezett az illetékes nemzeti hatóság meghatározása szerint. — Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompetenti. — Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit — Dopuszcza się ograniczoną liczbę gatunków, jak określiły właściwe władze krajowe. — É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade nacional competente — Este permis un număr limitat de specii, stabilit de autoritatea națională competentă. — Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný národný orgán. — Dovoljeno je omejeno število vrst, kakor je določil pristojni nacionalni organ. — Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan — Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

(15)

=

Това одобрение важи единствено до 31.7.2011 г. — Toto schválení platí pouze do 31. července 2011. — Denne godkendelse gælder kun indtil den 31. juli 2011 — Diese Genehmigung gilt nur bis zum 31.7.2011 — See heakskiit kehtib ainult 31. juulini 2011. — Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο έως τις 31 Ιουλίου 2011 — This approval is valid only until 31.7.2011. — Esta autorización únicamente es válida hasta el 31 de julio de 2011 — Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 31 juillet 2011. — La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 31.7.2011 — Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2011. gada 31. jūlijam. — Šis patvirtinimas galioja tik iki 2011 m. liepos 31 d. — A jóváhagyás 2011. július 31-ig érvényes. — Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-31 ta’ Lulju 2011. — Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 31 juli 2011 — Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do dnia 31 lipca 2011 r. — Esta aprovação só é válida até 31 de Julho de 2011 — Această aprobare este valabilă numai până la 31 iulie 2011 — Toto schválenie je platné len do 31. júla 2011. — Ta odobritev velja samo do 31.7.2011. — Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 31 päivään heinäkuuta 2011 saakka. — Detta godkännande är bara giltigt till den 31 juli 2011.

Страна: Белгия — Země: Belgie — Land: Belgien — Land: Belgien — Riik: Belgia — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium — País: Bélgica — Pays: Belgique — Paese: Belgio — Valsts: Beļģija — Šalis: Belgija — Ország: Belgium — Pajjiż: Belġju — Land: België — Kraj: Belgia — País: Bélgica — Țara: Belgia — Krajina: Belgicko — Država: Belgija — Maa: Belgia — Land: Belgien

1

2

3

4

5

6

Antwerpen

BE 02699

P

Kaai 650

HC, NHC

 

 

 

Kallo

HC, NHC

 

Brussel-Zaventem

BE 02899

A

Flight Care

HC-T (2)

 

Flight Care 2

NHC (2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T (2)

 

WFS

HC-T (2)

 

Swiss Port

HC-T (2)

 

Gent

BE 02999

P

 

HC-NT (6), NHC-NT (6)

 

Liège

BE 03099

A

 

HC, NHC-NT (2), NHC-T(FR)

U, E, O

Oostende

BE 02599

P

 

HC-T (2)

 

Oostende

BE 03199

A

 

HC (2)

E

Zeebrugge

BE 02799

P

OCHZ

HC (2), NHC (2)

 

Страна: България — Země: Bulharsko — Land: Bulgarien — Land: Bulgarien — Riik: Bulgaaria — Χώρα: Βουλγαρία — Country: Bulgaria — País: Bulgaria — Pays: Bulgarie — Paese: Bulgaria — Valsts: Bulgārija — Šalis: Bulgarija — Ország: Bulgária — Pajjiż: il-Bulgarija — Land: Bulgarije — Kraj: Bułgaria — País: Bulgária — Țara: Bulgaria — Krajina: Bulharsko — Država: Bolgarija — Maa: Bulgaria — Land: Bulgarien

1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC(2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC(2), NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC(2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC(2), NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC(2), NHC

 

Страна: Чешка република — Země: Česká republika — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Riik: Tšehhi Vabariik — Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία — Country: Czech Republic — País: República Checa — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Valsts: Čehija — Šalis: Čekijos Respublika — Ország: Cseh Köztársaság — Pajjiż: Repubblika Ċeka — Land: Tsjechië — Kraj: Czechy — País: República Checa — Țara: Republica Cehă — Krajina: Česká republika — Država: Češka — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

1

2

3

4

5

6

Praha-Ruzyně

CZ 00099

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC(NT)(2)

E, O

Страна: Дания — Země: Dánsko — Land: Danmark — Land: Dänemark — Riik: Taani — Χώρα: Δανία — Country: Denmark — País: Dinamarca — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Valsts: Dānija — Šalis: Danija — Ország: Dánia — Pajjiż: Danimarka — Land: Denemarken — Kraj: Dania — País: Dinamarca — Țara: Danemarca — Krajina: Dánsko — Država: Danska — Maa: Tanska — Land: Danmark

1

2

3

4

5

6

Ålborg 1 (Greenland Port) 1

DK 02299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)

 

Ålborg 2 (Greenland Port) 2

DK 51699

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Århus

DK 02199

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)(11)

 

Esbjerg

DK 02399

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(11)

 

Fredericia

DK 11099

P

 

HC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT)11

 

Hanstholm

DK 11399

P

 

HC-T(FR)(1)(3)

 

Hirtshals

DK 11599

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

 

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)

 

Billund

DK 01799

A

 

HC-T(1)(2), NHC(2)

U, E, O

København

DK 11699

A

Centre 1, SAS 1 (North)

HC(1)(2), NHC*

 

Centre 2, SAS 2 (East)

HC*, NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E, O

København

DK 21699

P

 

HC(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kolding

DK 01899

P

 

NHC(11)

 

Skagen

DK 01999

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Страна: Германия — Země: Německo — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Riik: Saksamaa — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — País: Alemania — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Valsts: Vācija — Šalis: Vokietija — Ország: Németország — Pajjiż: Ġermanja — Land: Duitsland — Kraj: Niemcy — País: Alemanha — Țara: Germania — Krajina: Nemecko — Država: Nemčija — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Berlin-Tegel

DE 50299

A

 

HC, NHC

O

Brake

DE 51599

P

 

NHC-NT(4)

 

Bremen

DE 50699

P

 

HC, NHC

 

Bremerhaven

DE 50799

P

 

HC, NHC

 

Cuxhaven

DE 51699

P

IC 1

HC-T(FR)(3)

 

IC 2

HC-T(FR)(3)

 

Düsseldorf

DE 51999

A

 

HC(2), NHT-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main

DE 51099

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

DE 55999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

DE 50999

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen*

DE 50899

P

 

HC, NHC

*E(7)

Hannover-Langenhagen

DE 51799

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

DE 52699

P

 

HC, NHC

E

Köln

DE 52099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Konstanz Straße

DE 53199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

DE 52799

P

 

HC, NHC

U, E

München

DE 49699

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Rostock

DE 51399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Rügen

DE 51199

P

 

HC(3)

 

Schönefeld

DE 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Stuttgart

DE 49099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

DE 49199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

DE 53299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Естония — Země: Estonsko — Land: Estland — Land: Estland — Riik: Eesti — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — País: Estonia — Pays: Estonie — Paese: Estonia — Valsts: Igaunija — Šalis: Estija — Ország: Észtország — Pajjiż: Estonja — Land: Estland — Kraj: Estonia — País: Estónia — Țara: Estonia — Krajina: Estónsko — Država: Estonija — Maa: Viro — Land: Estland

1

2

3

4

5

6

Luhamaa

EE 00199

R

 

HC, NHC

U, E

Muuga

EE 00399

P

IC 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

AS Refetra

HC-T(FR)2

 

Narva

EE 00299

R

 

HC, NHC-NT

 

Paldiski

EE 00599

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Paljassaare

EE 00499

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Страна: Гърция — Země: Řecko — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Riik: Kreeka — Χώρα: Ελλάδα — Country: Greece — País: Grecia — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Valsts: Grieķija — Šalis: Graikija — Ország: Görögország — Pajjiż: Greċja — Land: Griekenland — Kraj: Grecja — País: Grécia — Țara: Grecia — Krajina: Grécko — Država: Grčija — Maa: Kreikka — Land: Grekland

1

2

3

4

5

6

Evzoni

GR 06099

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Athens International Airport

GR 05599

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

GR 06299

F

 

 

U, E

Kakavia

GR 07099

R

 

HC(2), NHC-NT

 

Neos Kafkassos

GR 06399

F

 

HC(2), NHC-NT

U, E

Neos Kafkassos

GR 06399

R

 

HC, NHC-NT

U, E

Peplos

GR 07299

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Pireas

GR 05499

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Thessaloniki

GR 05799

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Thessaloniki

GR 05699

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Испания — Země: Španělsko — Land: Spanien — Land: Spanien — Riik: Hispaania — Χώρα: Ισπανία — Country: Spain — País: España — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Valsts: Spānija — Šalis: Ispanija — Ország: Spanyolország — Pajjiż: Spanja — Land: Spanje — Kraj: Hiszpania — País: Espanha — Țara: Spania — Krajina: Španielsko — Država: Španija — Maa: Espanja — Land: Spanien

1

2

3

4

5

6

A Coruña–Laxe

ES 48899

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe

HC

 

Algeciras

ES 47599

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Alicante

ES 49999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Alicante

ES 48299

P

 

HC, NHC-NT

 

Almería

ES 50099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Almería

ES 48399

P

 

HC, NHC-NT

 

Asturias

ES 50199

A

 

HC(2)

 

Barcelona

ES 50299

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Barcelona

ES 47199

P

 

HC, NHC

 

Bilbao

ES 50399

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Bilbao

ES 48499

P

 

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

 

Cádiz

ES 47499

P

 

HC, NHC

 

Cartagena

ES 48599

P

 

HC, NHC

 

Castellón

ES 49799

P

 

HC, NHC

 

Gijón

ES 48699

P

 

HC, NHC

 

Gran Canaria

ES 50499

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Huelva

ES 48799

P

Puerto interior

HC

 

Puerto exterior

NHC-NT

 

Las Palmas de Gran Canaria

ES 48199

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Madrid

ES 47899

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Málaga

ES 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Málaga

ES 47399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Marín

ES 49599

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Palma de Mallorca

ES 47999

A

 

HC(2)-NT, HC(2)-T(CH), HC(2)-T(FR)*, NHC(2)-NT, NHC(2)-T(CH), NHC(2)-T(FR)*

O

Santa Cruz de Tenerife

ES 48099

P

Dársena

HC

 

Dique

NHC

U, E, O

Santander

ES 50799

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Santander

ES 48999

P

 

HC, NHC

 

Santiago de Compostela

ES 49899

A

 

HC(2), NHC(2)

 

San Sebastián*

ES 50699

A

 

HC(2)*, NHC(2)*

 

Sevilla

ES 50899

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Sevilla

ES 49099

P

 

HC, NHC

 

Tarragona

ES 49199

P

 

HC, NHC

 

Tenerife Norte

ES 50999

A

 

HC(2)

 

Tenerife Sur

ES 49699

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U, E, O

Valencia

ES 51099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Valencia

ES 47299

P

 

HC, NHC

 

Vigo

ES 51199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vigo

ES 47699

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Pantalan 3

HC-T(FR)(2,3)

 

Frioya

HC-T(FR)(2,3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2,3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2,3)

 

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2,3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

 

Vilagarcia–Ribeira–Caramiñal

ES 49499

P

Vilagarcia

HC(2), NHC(2,11)

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC

 

Vitoria

ES 49299

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O

Zaragoza

ES 49399

A

 

HC(2)

 

Страна: Франция — Země: Francie — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Riik: Prantsusmaa — Χώρα: Γαλλία — Country: France — País: Francia — Pays: France — Paese: Francia — Valsts: Francija — Šalis: Prancūzija — Ország: Franciaország — Pajjiż: Franza — Land: Frankrijk — Kraj: Francja — País: França — Țara: Franța — Krajina: Francúzsko — Država: Francija — Maa: Ranska — Land: Frankrike

1

2

3

4

5

6

Beauvais

FR 16099

A

 

 

E

Bordeaux

FR 13399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Bordeaux

FR 23399

P

 

HC-NT

 

Boulogne

FR 16299

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

 

Brest

FR 32999

A

 

HC-T(CH)(1)(2)

 

Brest

FR 12999

P

 

HC-T(FR), NHC-T(FR)

 

Châteauroux–Déols

FR 13699

A

 

HC-T(2)

 

Concarneau–Douarnenez

FR 22999

P

Concarneau

HC-T(1)(3)

 

Douarnenez

HC-T(FR)(1)(3)

 

Deauville

FR 11499

A

 

 

E

Dunkerque

FR 15999

P

Caraïbes

HC-T(1), HC-NT

 

Maison Blanche

NHC-NT

 

Ferney-Voltaire (Genève)

FR 20199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT, NHC

O

Le Havre

FR 17699

P

Hangar 56

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

 

EFBS

HC-T(FR)(1)(2)

 

Fécamp

HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Lorient

FR 15699

P

STEF TFE

HC-T(1), HC-NT

 

CCIM

NHC

 

Lyon–Saint-Exupéry

FR 16999

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille Port (15)

FR 11399

P

Hangar 14

 

E

STEF

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

 

Marseille–Fos-sur-Mer

FR 31399

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Marseille aéroport

FR 21399

A

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

O

Nantes–Saint-Nazaire

FR 14499

P

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

 

Nice

FR 10699

A

 

HC-T(CH)(2)

O

Orly

FR 29499

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Air France

HC-T(l), HC-NT

 

Réunion–Port Réunion

FR 29999

P

 

HC, NHC

 

Réunion–Roland-Garros

FR 19999

A

 

HC, NHC

O

Roissy Charles-de-Gaulle

FR 19399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Station animalière

 

U, E, O

Rouen

FR 27699

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Louis Bâle

FR 26899

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Saint-Louis Bâle

FR 16899

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Malo

FR 13599

P

 

NHC-NT

 

Saint-Julien Bardonnex

FR 17499

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, O

Sète

FR 13499

P

Frontignan

HC-T(1), HC-NT

 

Toulouse-Blagnac

FR 13199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O

Vatry

FR 15199

A

 

HC-T(CH)(2)

 

Страна: Ирландия — Země: Irsko — Land: Irland — Land: Irland — Riik: Iirimaa — Χώρα: Ιρλανδία — Country: Ireland — País: Irlanda — Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Valsts: Īrija — Šalis: Airija — Ország: Írország — Pajjiż: Irlanda — Land: Ierland — Kraj: Irlandia — País: Irlanda — Țara: Irlanda — Krajina: Írsko — Država: Irska — Maa: Irlanti — Land: Irland

1

2

3

4

5

6

Dublin Airport

IE 02999

A

 

 

E, O

Dublin Port

IE 02899

P

 

HC(2), NHC

 

Shannon

IE 03199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Италия — Země: Itálie — Land: Italien — Land: Italien — Riik: Itaalia — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — País: Italia — Pays: Italie — Paese: Italia — Valsts: Itālija — Šalis: Italija — Ország: Olaszország — Pajjiż: Italja — Land: Italië — Kraj: Włochy — País: Itália — Țara: Italia — Krajina: Taliansko — Država: Italija — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Ancona

IT 10199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

IT 00199

P

 

HC

 

Bari

IT 00299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

IT 03999

A

 

HC, NHC

 

Bologna–Borgo Panigale

IT 00499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

IT 03199

F

 

 

U

Chiasso

IT 10599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

IT 00599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

IT 03299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

IT 01099

P

Calata Sanità

(terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

Nino Ronco

(terminal Messina)

NHC-NT

 

Porto di Voltri

(Voltri)

HC, NHC-NT

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

 

Porto di Vado (Vado Ligure–Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

 

Genova

IT 11099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

IT 04099

P

 

HC, NHC

 

Gran San Bernardo–Pollein

IT 02099

R

 

HC, NHC

 

La Spezia

IT 03399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno–Pisa

IT 01399

P

Porto commerciale

HC, NHC

 

Sintermar

HC, NHC

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

 

Livorno–Pisa

IT 04299

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Milano–Linate

IT 01299

A

 

HC, NHC

O

Milano–Malpensa

IT 01599

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC, NHC

O

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC

O

Napoli

IT 01899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

IT 11899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

IT 02299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Palermo

IT 01999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

IT 11999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

IT 03499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Sapir 1

NHC-NT

 

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Setramar

NHC-NT

 

Docks Cereali

NHC-NT

 

Reggio Calabria

IT 01799

P

 

HC, NHC

 

Reggio Calabria

IT 11799

A

 

HC, NHC

 

Roma-Fiumicino

IT 00899

A

Alitalia

HC, NHC

O

Cargo City ADR

HC, NHC

 

Isola Veterinaria

 

U, E, O

Rimini

IT 04199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

IT 03599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

IT 03699

P

 

HC, NHC

 

Torino-Caselle*

IT 02599

A

 

HC-T(2), NHC-NT(2)*

O*

Trapani

IT 03799

P

 

HC

 

Trieste

IT 02699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

Molo „O”

 

U, E

Mag. FRIGOMAR

HC-T*

 

Venezia

IT 12799

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Venezia

IT 02799

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Verona

IT 02999

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Кипър — Země: Kypr — Land: Cypern — Land: Zypern — Riik: Küpros — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — País: Chipre — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Valsts: Kipra — Šalis: Kipras — Ország: Ciprus — Pajjiż: Ċipru — Land: Cyprus — Kraj: Cypr — País: Chipre — Țara: Cipru — Krajina: Cyprus — Država: Ciper — Maa: Kypros — Land: Cypern

1

2

3

4

5

6

Larnaka

CY 40099

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

CY 50099

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Латвия — Země: Lotyšsko — Land: Letland — Land: Lettland — Riik: Läti — Χώρα: Λεττονία — Country: Latvia — País: Letonia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Valsts: Latvija — Šalis: Latvija — Ország: Lettország — Pajjiż: Latvja — Land: Letland — Kraj: Łotwa — País: Letónia — Țara: Letonia — Krajina: Lotyšsko — Država: Latvija — Maa: Latvia — Land: Lettland

1

2

3

4

5

6

Daugavpils

LV 81699

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Grebņeva (13)

LV 72199

R

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Pātarnieki

LV 73199

R

IC1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC2

 

U, E, O

Rēzekne (13)

LV 74299

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Rīga (Riga port)

LV 21099

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Rīga (Baltmarine Terminal)

LV 05099

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Terehova (14)

LV 72299

R

 

HC, NHC-NT

E, O

Ventspils

LV 31199

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Литва — Země: Litva — Land: Litauen — Land: Litauen — Riik: Leedu — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — País: Lituania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Valsts: Lietuva — Šalis: Lietuva — Ország: Litvánia — Pajjiż: Litwanja — Land: Litouwen — Kraj: Litwa — País: Lituânia — Țara: Lituania — Krajina: Litva — Država: Litva — Maa: Liettua — Land: Litauen

1

2

3

4

5

6

Kena (13)

LT 01399

F

 

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kybartai (13)

LT 01899

R

 

HC, NHC

 

Kybartai (13)

LT 02199

F

 

HC, NHC

 

Lavoriškės (13)

LT 01199

R

 

HC, NHC

 

Medininkai (13)

LT 01299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Molo

LT 01699

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Malkų įlankos

LT 01599

P

 

HC, NHC

 

Pilies

LT 02299

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Panemunė (13)

LT 01799

R

 

HC, NHC

 

Pagėgiai (13)

LT 02099

F

 

HC, NHC

 

Šalčininkai (13)

LT 01499

R

 

HC, NHC

 

Vilnius

LT 01999

A

 

HC, NHC

O

Страна: Люксембург — Země: Lucembursko — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Riik: Luksemburg — Χώρα: Λουξεμβούργο — Country: Luxembourg — País: Luxemburgo — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Valsts: Luksemburga — Šalis: Liuksemburgas — Ország: Luxemburg — Pajjiż: Lussemburgu — Land: Luxemburg — Kraj: Luksemburg — País: Luxemburgo — Țara: Luxemburg — Krajina: Luxembursko — Država: Luksemburg — Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg

1

2

3

4

5

6

Luxembourg

LU 00199

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

NHC-NT

U, E, O

Страна: Унгария — Země: Maďarsko — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Riik: Ungari — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — País: Hungría — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Valsts: Ungārija — Šalis: Vengrija — Ország: Magyarország — Pajjiż: Ungerija — Land: Hongarije — Kraj: Węgry — País: Hungria — Țara: Ungaria — Krajina: Maďarsko — Država: Madžarska — Maa: Unkari — Land: Ungern

1

2

3

4

5

6

Budapest–Ferihegy

HU 00399

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Eperjeske

HU 02899

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Gyékényes

HU 00499

F

 

HC(2), NHC(2)

 

Kelebia

HU 02499

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Letenye

HU 01199

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Röszke

HU 02299

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

HU 02799

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E

Страна: Малта — Země: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Riik: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — País: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Valsts: Malta — Šalis: Malta — Ország: Málta — Pajjiż: Malta — Land: Malta — Kraj: Malta — País: Malta — Țara: Malta — Krajina: Malta — Država: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

1

2

3

4

5

6

Luqa

MT 01099

A

 

HC(2), NHC(2)

O, U, E

Marsaxlokk

MT 03099

P

 

HC, NHC

 

Valetta

MT 02099

P

 

 

U, E, O

Страна: Нидерландия — Země: Nizozemsko — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Riik: Holland — Χώρα: Κάτω Χώρες — Country: Netherlands — País: Países Bajos — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Valsts: Nīderlande — Šalis: Nyderlandai — Ország: Hollandia — Pajjiż: Olanda — Land: Nederland — Kraj: Niderlandy — País: Países Baixos — Țara: Țările de Jos — Krajina: Holandsko — Država: Nizozemska — Maa: Alankomaat — Land: Nederländerna

1

2

3

4

5

6

Amsterdam

NL 01399

A

Aero Ground Services

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)

Amsterdam

NL 01799

P

Cornelius Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex, Velsen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer, Ijmuiden

HC-T(FR)

 

Eemshaven

NL 01899

P

 

HC-T (2), NHC-T (FR)(2)

 

Harlingen

NL 02099

P

Daalimpex

HC-T

 

Maastricht

NL 01599

A

 

HC, NHC

U, E, O

Rotterdam

NL 01699

P

EBS

NHC-NT(11)

 

Eurofrigo, Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Kloosterboer

HC-T(FR)

 

Wibaco

HC-T(FR)2, HC-NT(2)

 

Van Heezik

HC-T(FR)(2)

 

Vlissingen

NL 02199

P

Daalimpex

HC(2), NHC

 

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

 

Страна: Австрия — Země: Rakousko — Land: Østrig — Land: Österreich — Riik: Austria — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — País: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Valsts: Austrija — Šalis: Austrija — Ország: Ausztria — Pajjiż: Awstrija — Land: Oostenrijk — Kraj: Austria — País: Áustria — Țara: Austria — Krajina: Rakúsko — Država: Avstrija — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Feldkirch-Buchs

AT 01399

F

 

HC-NT(2), NHC-NT

 

Feldkirch-Tisis

AT 01399

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Höchst

AT 00699

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

AT 00999

A

 

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien-Schwechat

AT 01599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Полша — Země: Polsko — Land: Polen — Land: Polen — Riik: Poola — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — País: Polonia — Pays: Pologne — Paese: Polonia — Valsts: Polija — Šalis: Lenkija — Ország: Lengyelország — Pajjiż: Polonja — Land: Polen — Kraj: Polska — País: Polónia — Țara: Polonia — Krajina: Poľsko — Država: Poljska — Maa: Puola — Land: Polen

1

2

3

4

5

6

Bezledy (13)

PL 28199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Dorohusk

PL 06399

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

O

Gdańsk

PL 22299

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Gdynia

PL 22199

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O

IC 2

HC-T(FR)(2)

 

Hrebenne

PL 06499

R

 

HC, NHC

 

Korczowa

PL 18199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki–Koroszczyn

PL 06199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka (13)

PL 20199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Świnoujście

PL 32299

P

 

HC, NHC

 

Szczecin

PL 32199

P

 

HC, NHC

 

Terespol–Kobylany

PL 06299

F

 

HC, NHC

 

Warszawa Okęcie

PL 14199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Португалия — Země: Portugalsko — Land: Portugal — Land: Portugal — Riik: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία — Country: Portugal — País: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Valsts: Portugāle — Šalis: Portugalija — Ország: Portugália — Pajjiż: Portugall — Land: Portugal — Kraj: Portugalia — País: Portugal — Țara: Portugalia — Krajina: Portugalsko — Država: Portugalska — Maa: Portugali — Land: Portugal

1

2

3

4

5

6

Aveiro

PT 04499

P

 

HC-T(3)

 

Faro

PT 03599

A

 

HC-T(2)

O

Funchal (Madeira)

PT 05699

A

 

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

PT 03699

P

 

HC-T

 

Horta (Açores)

PT 04299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Lisboa

PT 03399

A

Centre 1

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lisboa

PT 03999

P

Liscont

HC(2), NHC-NT

 

Xabregas

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peniche

PT 04699

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 03799

A

 

NHC-NT

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 05799

P

 

HC-T(FR)(3), NHC-T(FR)(3)

 

Porto

PT 03499

A

 

HC-T, NHC-NT

O

Porto

PT 04099

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Praia da Vitória (Açores)

PT 03899

P

 

 

U, E

Setúbal

PT 04899

P

 

HC(2), NHC

 

Sines

PT 05899

P

 

HC(2), NHC

 

Viana do Castelo

PT 04399

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Страна: Румъния — Země: Rumunsko — Land: Rumænien — Land: Rumänien — Riik: Rumeenia — Χώρα: Ρουμανία — Country: Romania — País: Rumanía — Pays: Roumanie — Paese: Romania — Valsts: Rumānija — Šalis: Rumunija — Ország: Románia — Pajjiż: ir-Rumanija — Land: Roemenië — Kraj: Rumunia — País: Roménia — Țara: România — Krajina: Rumunsko — Država: Romunija — Maa: Romania — Land: Rumänien

1

2

3

4

5

6

Albița

RO 40199

R

IC 1

HC(2)

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC 3

 

U, E, O

București Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

IC 2

 

E, O

Constanța Nord

RO 15199

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Constanța Sud–Agigea

RO 15299

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Iași

RO 25199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Stamora Moravița

RO 38199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Страна: Словения — Země: Slovinsko — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Riik: Sloveenia — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — País: Eslovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Valsts: Slovēnija — Šalis: Slovėnija — Ország: Szlovénia — Pajjiż: Slovenja — Land: Slovenië — Kraj: Słowenia — País: Eslovénia — Țara: Slovenia — Krajina: Slovinsko — Država: Slovenija — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

1

2

3

4

5

6

Dobova

SI 00699

F

 

HC(2), NHC(2)

U, E

Gruškovje

SI 00199

R

 

HC, NHC-T (FR), NHC-NT

O

Jelšane

SI 00299

R

 

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

O

Koper

SI 00399

P

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Ljubljana Brnik

SI 00499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Obrežje

SI 00599

R

 

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Страна: Словакия — Země: Slovensko — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Riik: Slovakkia — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia — País: Eslovaquia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Valsts: Slovākija — Šalis: Slovakija — Ország: Szlovákia — Pajjiż: Slovakkja — Land: Slowakije — Kraj: Słowacja — País: Eslováquia — Țara: Slovacia — Krajina: Slovensko — Država: Slovaška — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

1

2

3

4

5

6

Bratislava

SK 00399

A

IC1

HC(2), NHC(2)

 

IC2

 

E, O

Vyšné Nemecké

SK 00199

R

I/C 1

HC, NHC

 

I/C 2

 

U, E

Čierna nad Tisou

SK 00299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Финландия — Země: Finsko — Land: Finland — Land: Finnland — Riik: Soome — Χώρα: Φινλανδία — Country: Finland — País: Finlandia — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Valsts: Somija — Šalis: Suomija — Ország: Finnország — Pajjiż: Finlandja — Land: Finland — Kraj: Finlandia — País: Finlândia — Țara: Finlanda — Krajina: Fínsko — Država: Finska — Maa: Suomi — Land: Finland

1

2

3

4

5

6

Hamina

FI 20599

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Helsinki

FI 10199

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

FI 00199

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Vaalimaa

FI 10599

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Страна: Швеция — Země: Švédsko — Land: Sverige — Land: Schweden — Riik: Rootsi — Χώρα: Σουηδία — Country: Sweden — País: Suecia — Pays: Suède — Paese: Svezia — Valsts: Zviedrija — Šalis: Švedija — Ország: Svédország — Pajjiż: Żvezja — Land: Zweden — Kraj: Szwecja — País: Suécia — Țara: Suedia — Krajina: Švédsko — Država: Švedska — Maa: Ruotsi — Land: Sverige

1

2

3

4

5

6

Göteborg

SE 14299

P

 

HC(2), NHC(2)-NT

E*, O*

Göteborg–Landvetter

SE 14199

A

IC 1

HC(2), NHC(2)

O

IC 2

 

E

Helsingborg

SE 12399

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Norrköping

SE 05199

A

 

 

E

Stockholm

SE 01199

P

 

HC(2)

 

Stockholm–Arlanda

SE 01299

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Обединено кралство — Země: Spojené království — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Riik: Suurbritannia — Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — País: Reino Unido — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Valsts: Apvienotā Karaliste — Šalis: Jungtinė Karalystė — Ország: Egyesült Királyság — Pajjiż: Renju Unit — Land: Verenigd Koninkrijk — Kraj: Zjednoczone Królestwo — País: Reino Unido — Țara: Regatul Unit — Krajina: Spojené kráľovstvo — Država: Združeno kraljestvo — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket

1

2

3

4

5

6

Belfast

GB 41099

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Belfast

GB 40099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

 

Bristol

GB 11099

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Falmouth

GB 14299

P

 

HC-T(1), HC-NT(1)

 

Felixstowe

GB 13099

P

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

ATEF

HC-NT(1)

 

Gatwick

GB 13299

A

IC1

 

O

IC2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Glasgow

GB 31099

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Grimsby–Immingham

GB 12299

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)

 

Centre 2

NHC-NT

 

Grove Wharf Wharton

GB 11599

P

 

NHC-NT

 

Heathrow

GB 12499

A

Centre 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Centre 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O

Hull

GB 14199

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Invergordon

GB 30299

P

 

NHC-NT(4)

 

Ipswich

GB 13199

P

 

HC-NT(1), NHC-NT(2)

 

Liverpool

GB 12099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(1), NHC-NT

 

Luton

GB 10099

A

 

 

U, E

Manchester

GB 13799

A

IC 1

 

O(10)

IC 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2),

 

IC 3

NHC(2)

 

Manston

GB 14499

A

 

HC(1)(2), NHC(2)

 

Nottingham East Midlands

GB 12199

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peterhead

GB 30699

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Prestwick

GB 31199

A

 

 

U, E

Southampton

GB 11399

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC

 

Stansted

GB 14399

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

U, E

Sutton Bridge*

GB 13599

P

 

NHC-NT(4)*

 

Thamesport

GB 11899

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Tilbury

GB 10899

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T (FR), NHC-NT”

 


BIJLAGE II

De bijlage bij Beschikking 2002/459/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

In het deel over het Verenigd Koninkrijk worden de volgende grensinspectieposten geschrapt:

„0730399

P

ABERDEEN (HARBOUR)”

„0714099

P

GOOLE”

„0730899

P

GRANGEMOUTH”.

2.

In het deel over Denemarken wordt de volgende grensinspectiepost geschrapt:

„0941699

P

RØNNE”.

3.

Aan het deel over Zweden wordt de volgende grensinspectiepost toegevoegd:

„SE 05199

A

NORRKÖPING”.

4.

Aan het deel over Polen wordt de volgende grensinspectiepost toegevoegd:

„PL 06499

R

HREBENNE”.


4.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/59


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 april 2007

houdende de principiële erkenning dat het dossier dat is ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van pyroxsulam in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig is

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1698)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/277/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 91/414/EEG voorziet in de opstelling van een communautaire lijst van werkzame stoffen die mogen worden gebruikt in gewasbeschermingsmiddelen.

(2)

Op 28 februari 2006 heeft Dow AgroSciences GmbH bij de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk een dossier ingediend met een aanvraag om de werkzame stof pyroxsulam op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

(3)

De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben de Commissie meegedeeld dat het dossier betreffende deze werkzame stof op grond van een eerste onderzoek lijkt te voldoen aan de in bijlage II bij Richtlijn 91/414/EEG vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie. Het ingediende dossier lijkt ten aanzien van één gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof in kwestie bevat, ook te voldoen aan de in bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG heeft de aanvrager het dossier aan de Commissie en de andere lidstaten toegezonden en is het dossier vervolgens aan het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid voorgelegd.

(4)

Met deze beschikking wordt op het niveau van de Gemeenschap officieel bevestigd dat het dossier in beginsel voldoet aan de in bijlage II bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorschriften inzake gegevens en informatie en, voor ten minste één gewasbeschermingsmiddel dat de desbetreffende werkzame stof bevat, aan de in bijlage III bij die richtlijn vastgestelde voorschriften.

(5)

Deze beschikking mag geen afbreuk doen aan het recht van de Commissie om de aanvrager te verzoeken aanvullende gegevens of informatie in te dienen teneinde bepaalde punten uit het dossier te verduidelijken.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onverminderd artikel 6, lid 4, van Richtlijn 91/414/EEG voldoet het dossier betreffende de in de bijlage bij deze beschikking genoemde werkzame stof, dat aan de Commissie en de lidstaten is voorgelegd met het oog op opneming van deze stof in bijlage I bij die richtlijn, in beginsel aan de in bijlage II bij die richtlijn vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie.

Het dossier voldoet ten aanzien van één gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken werkzame stof bevat, rekening houdend met het beoogde gebruik van dat middel, ook aan de in bijlage III bij die richtlijn vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie.

Artikel 2

De als rapporteur aangewezen lidstaat bestudeert het desbetreffende dossier grondig en deelt de conclusies van zijn onderzoek, vergezeld van eventuele aanbevelingen over het al dan niet opnemen van de desbetreffende werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG en van eventuele aan die opneming te verbinden voorwaarden, zo spoedig mogelijk en uiterlijk één jaar na de bekendmaking van deze beschikking in het Publicatieblad van de Europese Unie aan de Commissie mee.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 april 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/21/EG van de Commissie (PB L 97 van 12.4.2007, blz. 4).


BIJLAGE

ONDER DEZE BESCHIKKING VALLENDE WERKZAME STOF

Nr.

Benaming, CIPAC-identificatienummer

Aanvrager

Datum aanvraag

Als rapporteur aangewezen lidstaat

1

Pyroxsulam

CIPAC-nummer: nog niet toegekend

Dow AgroSciences GmbH

28 februari 2006

Verenigd Koninkrijk


4.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/62


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 23 april 2007

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2007/2008, van de bedragen van de op grond van de tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap toe te kennen steun voor diversificatie en aanvullende steun voor diversificatie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1717)

(Slechts de teksten in de Finse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/278/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006 tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 968/2006 van de Commissie van 27 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap (2), en met name op artikel 13, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uiterlijk op 31 maart 2007 moet de Commissie de bedragen vaststellen die aan elke betrokken lidstaat worden toegekend voor de in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 320/2006 bedoelde steun voor diversificatie, de in artikel 7 van die verordening bedoelde aanvullende steun voor diversificatie en de in artikel 9 van die verordening bedoelde overgangssteun voor bepaalde lidstaten.

(2)

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 968/2006 moeten de bedragen van de steun voor diversificatie en de aanvullende steun voor diversificatie worden berekend op basis van het aantal tonnen suikerquotum waarvan in de betrokken lidstaat in het verkoopseizoen 2007/2008 afstand is gedaan,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bedragen per betrokken lidstaat van de in artikel 6, respectievelijk artikel 7, van Verordening (EG) nr. 320/2006 bedoelde steun voor diversificatie en aanvullende steun voor diversificatie zoals vastgesteld op basis van de quota waarvan in het verkoopseizoen 2007/2008 afstand is gedaan, staan in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Tsjechische Republiek, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, de Republiek Letland, de Republiek Hongarije, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland.

Gedaan te Brussel, 23 april 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42.

(2)  PB L 176 van 30.6.2006, blz. 32.


BIJLAGE

Bedragen per lidstaat van de steun voor diversificatie en de aanvullende steun voor diversificatie voor het verkoopseizoen 2007/2008

Lidstaat

Steun voor diversificatie

Aanvullende steun voor diversificatie

Tsjechië

11 220 770,83 EUR

Griekenland

17 388 600,00 EUR

8 694 300,00

Spanje

1 826 328,60 EUR

Italië

2 722 224,64 EUR

1 361 112,32 EUR

Letland

7 282 297,50 EUR

7 282 297,50 EUR

Hongarije

11 836 183,50 EUR

Portugal

2 135 250,00 EUR

2 565 530,25 EUR

Slowakije

7 679 563,50 EUR

Slovenië

5 800 543,50 EUR

5 800 543,50 EUR

Finland

6 141 526,50 EUR


Europese Centrale Bank

4.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/64


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 17 april 2007

houdende vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften betreffende gegevensbescherming bij de Europese Centrale Bank

(ECB/2007/1)

(2007/279/EG)

DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 286,

Gelet op Verordening nr. 45/2001 (EG) van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1), inzonderheid op artikel 24, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 45/2001 bepaalt de op alle communautaire instellingen en organen van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbeginselen en -voorschriften en voorziet in de aanstelling door elke communautaire instelling en orgaan van een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer — DPO).

(2)

Krachtens artikel 24, lid 8, van Verordening (EG) nr. 45/2001 moet elke instelling of elk orgaan van de Gemeenschap overeenkomstig de bijlage bij deze verordening nadere uitvoeringsvoorschriften betreffende de DPO vastleggen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

AFDELING 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp en werkingssfeer

1.   Dit besluit stelt de algemene regels vast ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 45/2001 wat de Europese Centrale Bank (ECB) betreft. Met name vult het de bepalingen in Verordening (EG) nr. 45/2001 aan betreffende de aanstelling en het statuut van de DPO, alsmede zijn taken, verplichtingen en bevoegdheden.

2.   Dit besluit verduidelijkt tevens de rol, de taken en de verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken en gegevensbeschermingscoördinatoren en voert de regels uit krachtens welke betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

Artikel 2

Definities

Voor de doeleinden van dit besluit en ter aanvulling van de definities uit Verordening (EG) nr. 45/2001 wordt begrepen onder:

a)

„verwerkingsverantwoordelijke”: een manager verantwoordelijk voor een organisatie-eenheid die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

b)

„gegevensbeschermingscoördinator”: een personeelslid dat de verwerkingsverantwoordelijke bij de vervulling van diens gegevensbeschermingsverplichtingen bijstaat. Deze persoon is een deskundige in bestandsbeheer.

AFDELING 2

DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 3

Benoeming, statuut en organisatorische aangelegenheden

1.   De directie:

a)

benoemt de DPO onder het personeel van de ECB dat voldoende senior is om te voldoen aan de vereisten van artikel 24 van Verordening (EG) nr. 45/2001;

b)

bepaalt een ambtstermijn voor de DPO van tussen twee en vijf jaar; en

c)

registreert de DPO bij de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (European Data Protection Supervisor — EDPS).

2.   De directie garandeert dat de DPO zijn DPO-taken en verplichtingen onafhankelijk kan vervullen. Onverminderd een dergelijke onafhankelijkheid:

a)

is de DPO aan de arbeidsvoorwaarden van de ECB onderworpen;

b)

wordt de DPO voor administratieve doeleinden toegewezen aan één van de ECB-werkeenheden; en

c)

raadplegen de DPO-beoordelers de EDPS vooraleer de vervulling van de DPO-taken en verplichtingen te beoordelen.

3.   De desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de DPO onverwijld geïnformeerd wordt:

a)

als een probleem zich voordoet dat gevolgen heeft of zou kunnen hebben voor de gegevensbescherming; en

b)

betreffende alle contacten met externe partijen die verband houden met de toepassing van de Verordening (EG) nr. 45/2001, met name de betrekkingen met de EDPS.

4.   De directie kan een plaatsvervangende DPO benoemen, op wie de leden 1 en 2 toepasselijk zijn. De plaatsvervangende DPO staat de DPO bij de vervulling van diens DPO-taken en verplichtingen bij en vervangt hem bij diens afwezigheid.

5.   Een personeelslid dat de DPO ondersteunt met betrekking tot gegevensbeschermingsaangelegenheden, handelt uitsluitend op instructie van de DPO.

Artikel 4

Taken en verplichtingen van de functionaris voor gegevensbescherming

Waar nodig rekening houdend met de input van de desbetreffende ECB-werkeenheid, kwijt de DPO zich bij de vervulling van de in artikel 24 van Verordening (EG) nr. 45/2001 en in de bijlage bij die verordening bepaalde taken van het volgende:

a)

de directie, de verwerkingsverantwoordelijken en de gegevensbeschermingscoördinatoren adviseren over de toepassing van de gegevensbeschermingsbepalingen in de ECB. De directie, een betrokken verwerkingsverantwoordelijke, het personeelscomité of elke natuurlijke persoon kunnen de DPO over elke aangelegenheid betreffende de uitlegging of de toepassing van Verordening (EG) nr. 45/2001 raadplegen;

b)

op eigen initiatief of op verzoek van de directie, een verwerkingsverantwoordelijke, het personeelscomité of van elke natuurlijke persoon zaken en gebeurtenissen onderzoeken die rechtstreeks verband houden met zijn taken en waarvan hij op de hoogte is, en hierover verslag uitbrengen aan het tot aanstelling bevoegde gezag of aan de persoon die het om onderzoek verzocht heeft. De DPO behandelt aangelegenheden en feiten onpartijdig en rekening houdend met de rechten van de betrokkene. Indien de DPO zulks aangewezen acht, informeert hij alle overige betrokken partijen dienovereenkomstig. Is de verzoeker een natuurlijk persoon, of indien de verzoeker namens een natuurlijk persoon optreedt, zorgt de DPO er voor zover mogelijk voor dat het verzoek vertrouwelijk blijft, tenzij de betrokkene ondubbelzinnig toestemming verleent om het verzoek anders te behandelen;

c)

samenwerken met de DPO’s van andere instellingen of organen van de Gemeenschap, in het bijzonder door ervaringen uit te wisselen en kennis te delen en de ECB te vertegenwoordigen in alle discussies — behoudens rechtszaken — betreffende gegevensbescherming; en

d)

jaarlijks bij de directie en de EDPS een werkschema en een verslag indienen over de DPO-activiteiten.

Artikel 5

Bevoegdheden van de functionaris voor gegevensbescherming

De DPO kan:

a)

van elke ECB-werkeenheid een advies vragen over aangelegenheden betreffende DPO-taken en verplichtingen;

b)

een advies uitbrengen over de rechtmatigheid van actuele of voorgestelde verwerkingen of elke aangelegenheid betreffende de kennisgeving van gegevensverwerking;

c)

de aandacht van de directie vestigen op elke niet-naleving door een personeelslid van Verordening (EG) nr. 45/2001; en

d)

andere in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 bepaalde taken uitvoeren.

AFDELING 3

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN GEGEVENSBESCHERMINGSCOÖRDINATOREN

Artikel 6

Taken en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijken en de gegevensbeschermingscoördinatoren

1.   De verwerkingsverantwoordelijken dragen er zorg voor dat de binnen hun verantwoordelijkheid uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan Verordening (EG) nr. 45/2001.

2.   Als de verwerkingsverantwoordelijken de DPO en de EDPS bij de uitvoering van hun taken bijstaan, verstrekken de eerstgenoemden alle informatie, verlenen toegang tot persoonsgegevens en beantwoorden binnen 20 werkdagen na de ontvangst van het verzoek vragen.

3.   Onverminderd de verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijken:

a)

staan de gegevensbeschermingscoördinatoren de verwerkingsverantwoordelijken bij de vervulling van hun taken bij, hetzij op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijken, hetzij op hun eigen initiatief. Daarbij onderhouden de gegevensbeschermingscoördinatoren contact met het personeel van de verwerkingsverantwoordelijken, die hun alle nodige informatie verschaffen. Dit kan, ter beoordeling van de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke, de toegang tot onder de verantwoordelijkheid van die verwerkingsverantwoordelijke verwerkte gegevens omvatten.

b)

De gegevensbeschermingscoördinatoren verlenen de DPO bijstand bij:

i)

de identificatie van de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijken inzake verwerkingen van persoonsgegevens;

ii)

het bekendmaken van het advies van de DPO en het steunen van de verwerkingsverantwoordelijken onder leiding van de DPO;

iii)

andere aspecten van het werkprogramma van de DPO, als overeengekomen tussen de DPO en het management van de coördinatoren.

Artikel 7

Meldingsprocedure

1.   Voor de uitvoering van nieuwe verwerkingen betreffende persoonsgegevens, brengt de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke de DPO daarvan op de hoogte middels de via de DPO-website op het intranet van de ECB toegankelijke online interface. Elke krachtens artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 45/2001 aan voorafgaande controle onderworpen verwerking wordt tijdig voor de uitvoering ervan meegedeeld zodat een voorafgaande controle door de EDPS mogelijk is.

2.   De verwerkingsverantwoordelijke informeert de DPO onmiddellijk over informatiewijzigingen betreffende een al aan de DPO meegedeelde kennisgeving.

AFDELING 4

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Artikel 8

Register

Het door de DPO krachtens artikel 26 van Verordening (EG) nr. 45/2001 bijgehouden register dient als een index van alle in de ECB uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen de informatie in het register gebruiken om hun rechten krachtens artikel 13 tot 19 van Verordening (EG) nr. 45/2001 uit te oefenen.

Artikel 9

Uitoefening van rechten door de betrokkenen

1.   Naast het recht van betrokkenen om naar behoren te worden geïnformeerd over elke hen betreffende persoonsgegevensverwerking, kunnen de betrokkenen de verwerkings-verantwoordelijken benaderen om hun in de artikelen 13 tot en met 19 van de Verordening (EG) nr. 45/2001 genoemde rechten uit te oefenen, zoals hierna bepaald.

a)

Deze rechten mogen uitsluitend worden uitgeoefend door de betrokkenen of hun rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger. Deze personen mogen deze rechten kosteloos uitoefenen.

b)

Verzoeken tot uitoefening van deze rechten worden schriftelijk gericht tot de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke willigt het verzoek pas in nadat de identiteit van de verzoeker en, indien toepasselijk, hun recht om de betrokkene te vertegenwoordigen, naar behoren zijn geverifieerd. De verwerkingsverantwoordelijke deelt de betrokkene onverwijld schriftelijk mee of het verzoek ingewilligd werd. Indien het verzoek werd afgewezen, vermeldt de verwerkingsverantwoordelijke de motieven van de afwijzing.

c)

De verwerkingsverantwoordelijke verleent de betrokkene telkens binnen drie kalendermaanden na ontvangst van het verzoek, krachtens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 45/2001 toegang tot deze gegevens door controle ter plaatse of ontvangst van een kopie ervan, indien de aanvrager dat wenst.

d)

De betrokkenen kunnen de DPO contacteren als de verwerkingsverantwoordelijke de termijn(en) uit de leden b) en c) schendt. Bij kennelijk misbruik door de betrokkene bij de uitoefening van zijn rechten, kan de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene doorverwijzen naar de DPO. Indien de zaak naar de DPO wordt doorverwezen, besluit deze over de ontvankelijkheid ervan en het passende vervolg erop. De betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke mogen de DPO raadplegen, indien zij het niet eens worden.

2.   ECB-personeelsleden mogen de DPO raadplegen alvorens een klacht in te dienen bij de EDPS krachtens artikel 33 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Artikel 10

Uitzonderingen en beperkingen

1.   Op voorwaarde dat de DPO voorafgaandelijk geraadpleegd werd, kan de verwerkingsverantwoordelijke de rechten van artikel 13 tot 17 van Verordening (EG) nr. 45/2001 beperken op grond van en overeenkomstig de in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 45/2001 vastgestelde voorwaarden.

2.   Elke betrokken persoon kan de EDPS om toepassing van artikel 47, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 45/2001 verzoeken.

Artikel 11

Onderzoeksprocedure

1.   Een verzoek om een onderzoek krachtens artikel 4, onder b), wordt schriftelijk aan de DPO gericht.

2.   Binnen 20 werkdagen na de ontvangst van het verzoek, stuurt de DPO de verzoeker een ontvangstbevestiging.

3.   De DPO kan de kwestie ter plaatse onderzoeken en een schriftelijke verklaring van de verwerkingsverantwoordelijke verlangen. De verwerkingsverantwoordelijke antwoordt de DPO binnen 20 dagen na ontvangst van diens verzoek. De DPO kan van een ECB-werkeenheid aanvullende informatie of bijstand verlangen. De werkeenheid verleent de aanvullende informatie of bijstand binnen 20 dagen na het verzoek van de DPO.

4.   Binnen 3 kalendermaanden na de ontvangst van het verzoek brengt de DPO aan de verzoeker verslag uit.

Artikel 12

Beroepsmogelijkheden

Naast de voor alle betrokkenen beschikbare beroepsmogelijkheden van artikel 32 van Verordening (EG) nr. 45/2001, beschikken de betrokkenen die personeelsleden van de ECB zijn ook over de rechtsmiddelen zoals bepaald in de arbeidsvoorwaarden van de ECB.

AFDELING 5

INWERKINGTREDING

Artikel 13

Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 17 april 2007.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.