ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 8

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
13 januari 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 24/2007 van de Commissie van 12 januari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 25/2007 van de Commissie van 12 januari 2007 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 23e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

3

 

 

Verordening (EG) nr. 26/2007 van de Commissie van 12 januari 2007 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 23e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

5

 

 

Verordening (EG) nr. 27/2007 van de Commissie van 12 januari 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 23e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

7

 

 

Verordening (EG) nr. 28/2007 van de Commissie van 12 januari 2007 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 55e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

8

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/23/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van aanhangsel B bij bijlage VII bij de Toetredingsakte van 2005 wat bepaalde inrichtingen in de vlees-, melk- en vissector in Roemenië betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6801)  ( 1 )

9

 

 

2007/24/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot goedkeuring van rampenplannen voor de bestrijding van aviaire influenza en de ziekte van Newcastle (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6806)  ( 1 )

26

 

 

2007/25/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza en het verkeer van gezelschapsvogels die hun eigenaar vergezellen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6958)  ( 1 )

29

 

 

2007/26/EG

 

*

Beschikking van de commissie van 22 december 2006 tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat betreft bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6960)  ( 1 )

35

 

 

2007/27/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van bepaalde overgangsmaatregelen betreffende de levering van rauwe melk aan verwerkingsinrichtingen en de verwerking van deze rauwe melk in Roemenië in verband met de voorschriften van de Verordeningen (EG) nrs. 852/2004 en 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6963)  ( 1 )

45

 

 

2007/28/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/393/EG wat betreft beperkingsgebieden in verband met bluetongue (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6970)  ( 1 )

51

 

 

2007/29/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor bepaalde onder Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad vallende producten van dierlijke oorsprong die vóór 1 januari 2007 uit derde landen in Bulgarije en Roemenië zijn binnengebracht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 7019)  ( 1 )

57

 

 

2007/30/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor het in de handel brengen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong, verkregen in Bulgarije en Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 7028)  ( 1 )

59

 

 

2007/31/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de verzending van bepaalde onder Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad vallende producten van de vlees- en de melksector uit Bulgarije naar andere lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 7029)  ( 1 )

61

 

 

Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

 

 

2007/32/EG

 

*

Besluit van de Raad van bestuur van Europol van 29 november 2006 tot wijziging van de lijst van Europolfuncties in aanhangsel 1 van het Statuut voor de personeelsleden van Europol

66

 

 

2007/33/EG

 

*

Besluit van de Raad van bestuur van Europol van 5 december 2006 tot instemming met de door Europol vastgestelde voorwaarden en procedures ter aanpassing van de in het aanhangsel van het besluit van de raad van bestuur van Europol van 16 november 1999 genoemde bedragen betreffende de belasting op door Europol aan zijn personeelsleden betaalde salarissen en emolumenten

69

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/1


VERORDENING (EG) Nr. 24/2007 VAN DE COMMISSIE

van 12 januari 2007

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 12 januari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

84,9

TN

167,8

TR

118,2

ZZ

123,6

0707 00 05

MA

78,7

TR

111,1

ZZ

94,9

0709 90 70

MA

67,5

TR

115,3

ZZ

91,4

0709 90 80

EG

337,4

ZZ

337,4

0805 10 20

EG

52,0

IL

57,2

MA

52,4

TR

67,4

ZZ

57,3

0805 20 10

IL

93,9

MA

81,1

TR

73,2

ZZ

82,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

65,6

MA

59,4

TR

65,8

ZZ

63,6

0805 50 10

EG

135,9

TR

46,1

ZZ

91,0

0808 10 80

CA

104,7

CN

86,8

US

118,8

ZA

144,1

ZZ

113,6

0808 20 50

CN

72,1

US

98,8

ZA

135,6

ZZ

102,2


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „andere oorsprong”.


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/3


VERORDENING (EG) Nr. 25/2007 VAN DE COMMISSIE

van 12 januari 2007

tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 23e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie van 9 november 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap (2) kunnen de interventiebureaus bepaalde hoeveelheden boter uit hun interventievoorraden verkopen door middel van een permanente openbare inschrijving en kunnen zij steun toekennen voor room, boter en boterconcentraat. In artikel 25 van die verordening is bepaald dat in het licht van de voor elke bijzondere inschrijving ontvangen offertes een minimumverkoopprijs voor boter en een maximumbedrag van de steun voor room, boter en boterconcentraat worden vastgesteld. Voorts is bepaald dat die prijs of steun kan worden gedifferentieerd volgens de bestemming van de boter, het vetgehalte ervan en de bijmengingsmethode. Het bedrag van de in artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde verwerkingszekerheid moet dienovereenkomstig worden vastgesteld.

(2)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 23e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet, worden de minimumverkoopprijzen voor boter uit de interventievoorraden en de bedragen van de verwerkingszekerheid zoals bedoeld in respectievelijk artikel 25 en artikel 28 van die verordening vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 308 van 25.11.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2107/2005 (PB L 337 van 22.12.2005, blz. 20).


BIJLAGE

Minimumverkoopprijzen voor boter en bedragen van de verwerkingszekerheid voor de 23e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Bijmengingsmethode

Met verklikstoffen

Zonder verklikstoffen

Met verklikstoffen

Zonder verklikstoffen

Minimumverkoopprijs

Boter ≥ 82 %

In ongewijzigde staat

212

213,7

Concentraat

206,1

Verwerkingszekerheid

In ongewijzigde staat

45

45

Concentraat

45


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/5


VERORDENING (EG) Nr. 26/2007 VAN DE COMMISSIE

van 12 januari 2007

tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 23e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie van 9 november 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap (2) kunnen de interventiebureaus bepaalde hoeveelheden boter uit hun interventievoorraden verkopen door middel van een permanente openbare inschrijving en kunnen zij steun toekennen voor room, boter en boterconcentraat. In artikel 25 van die verordening is bepaald dat in het licht van de voor elke bijzondere inschrijving ontvangen offertes een minimumverkoopprijs voor boter en een maximumbedrag van de steun voor room, boter en boterconcentraat worden vastgesteld. Voorts is bepaald dat die prijs of steun kan worden gedifferentieerd volgens de bestemming van de boter, het vetgehalte ervan en de bijmengingsmethode. Het bedrag van de in artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde verwerkingszekerheid moet dienovereenkomstig worden vastgesteld.

(2)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 23e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet, worden de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat en de bedragen van de verwerkingszekerheid zoals bedoeld in respectievelijk artikel 25 en artikel 28 van die verordening, vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 308 van 25.11.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2107/2005 (PB L 337 van 22.12.2005, blz. 20).


BIJLAGE

Maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat en bedragen van de verwerkingszekerheid voor de 23e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Bijmengingsmethode

Met verklikstoffen

Zonder verklikstoffen

Met verklikstoffen

Zonder verklikstoffen

Maximumbedrag van de steun

Boter ≥ 82 %

17,5

14

12

14

Boter < 82 %

13,65

13,65

Boterconcentraat

20

16,5

20

16,5

Room

9

6

Verwerkingszekerheid

Boter

19

13

Boterconcentraat

22

22

Room

10


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/7


VERORDENING (EG) Nr. 27/2007 VAN DE COMMISSIE

van 12 januari 2007

tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 23e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie van 9 november 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap (2), houden de interventiebureaus een permanente openbare inschrijving voor de toekenning van steun voor boterconcentraat. In artikel 54 van die verordening is bepaald dat in het licht van de voor elke bijzondere inschrijving ontvangen offertes een maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat met een vetgehalte van ten minste 96 % moet worden vastgesteld.

(2)

Een bestemmingszekerheid zoals bedoeld in artikel 53, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 moet worden gesteld om de overname van het boterconcentraat door de detailhandel te waarborgen.

(3)

Het maximumbedrag van de steun moet in het licht van de ontvangen offertes op het passende niveau worden vastgesteld en de bestemmingszekerheid moet dienovereenkomstig worden bepaald.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 23e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet, wordt het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat met een vetgehalte van ten minste 96 % zoals bedoeld in artikel 47, lid 1, van die verordening vastgesteld op 19,27 EUR/100 kg.

De bestemmingszekerheid zoals bedoeld in artikel 53, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 wordt vastgesteld op 21 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 308 van 25.11.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2107/2005 (PB L 337 van 22.12.2005, blz. 20).


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/8


VERORDENING (EG) Nr. 28/2007 VAN DE COMMISSIE

van 12 januari 2007

tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 55e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 10, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (2) hebben interventiebureaus bepaalde hoeveelheden boter die in hun bezit zijn, te koop aangeboden door middel van een permanente openbare inschrijving.

(2)

Krachtens artikel 24 bis van Verordening (EG) nr. 2771/1999 wordt op basis van de voor elke bijzondere inschrijving ontvangen biedingen een minimumverkoopprijs vastgesteld of besloten geen boter toe te wijzen.

(3)

Gezien de ontvangen biedingen, dient een minimumverkoopprijs te worden vastgesteld.

(4)

Het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 55e bijzondere inschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 2771/1999, waarvoor de termijn voor het indienen van biedingen is verstreken op 9 januari 2007, wordt de minimumverkoopprijs voor boter vastgesteld op 236,50 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 van de Commissie (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 333 van 24.12.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1802/2005 (PB L 290 van 4.11.2005, blz. 3).


II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

Commissie

13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/9


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot wijziging van aanhangsel B bij bijlage VII bij de Toetredingsakte van 2005 wat bepaalde inrichtingen in de vlees-, melk- en vissector in Roemenië betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6801)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/23/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op bijlage VII, hoofdstuk 5, afdeling B, onderafdeling I, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (1) en Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (2) worden bepaalde structurele voorschriften voor onder de werkingssfeer van die verordeningen vallende inrichtingen vastgesteld.

(2)

Aangezien Roemenië op 1 januari 2007 tot de Gemeenschap toetreedt, wordt in bijlage VII, hoofdstuk 5, afdeling B, onderafdeling I, onder a), van de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië bepaald dat bepaalde in die verordeningen vastgestelde structurele voorschriften onder bepaalde voorwaarden tot en met 31 december 2009 niet van toepassing zijn op de in aanhangsel B bij bijlage VII bij de Toetredingsakte opgenomen inrichtingen in Roemenië (hierna „de lijst van inrichtingen” genoemd).

(3)

In Roemenië hebben hebben bepaalde inrichtingen in de vlees- en melksector hun moderniseringsproces voltooid en voldoen zij nu volledig aan de communautaire wetgeving. Bovendien hebben bepaalde inrichtingen hun activiteiten stopgezet. Bijgevolg moet de lijst van inrichtingen worden gewijzigd, rekening houdend met deze wijzigingen.

(4)

Verder hebben in Roemenië bepaalde vlees-, melk- en visinrichtingen om technische redenen moeilijkheden om aan de in de Verordeningen nrs. 852/2004 en 853/2004 vastgestelde structurele voorschriften te voldoen. Die inrichtingen hebben meer tijd nodig om hun moderniseringsproces af te ronden ten einde volledig te voldoen aan de desbetreffende structurele voorschriften van die verordeningen. Die inrichtingen moeten worden toegevoegd aan de lijsten van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt.

(5)

Veel van die inrichtingen in Roemenië hebben financiële steun ontvangen in het kader van het speciaal toetredingsprogramma op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. Alle hebben nu de garantie gegeven dat zij beschikken over de nodige financiële middelen om de bestaande tekortkomingen binnen de overgangsperiode te verhelpen. Er zijn gedetailleerde gegevens over de tekortkomingen voor elke inrichting beschikbaar. Daarom is het ook gerechtvaardigd om aan deze inrichtingen een overgangsperiode toe te kennen.

(6)

Voor de duidelijkheid van de communautaire wetgeving moet de in aanhangsel B bij bijlage VII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië vastgestelde lijst van inrichtingen door de in de bijlage bij deze beschikking vastgestelde lijst worden vervangen.

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Aanhangsel B bij bijlage VII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1. Rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55. Rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1662/2006 van de Commissie (PB L 320 van 18.11.2006, blz. 1).


BIJLAGE

„Aanhangsel B bij Bijlage VII

Lijst van vleesinrichtingen en inrichtingen voor slachtpluimvee, vis, melk en zuivelproducten bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling B, onderafdeling I, van bijlage VII

Vleesinrichtingen

Nr.

Vet. Nr.

Naam van de inrichting

Adres

1

AB 2771

S.C. Montana Popa SRL

Blaj, Str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400

2

AB 2957

S.C. Miacarn SRL

Mirăslău, Str. Abatorului nr. 1, jud. Alba, 517470

3

AB 3263

S.C. Transeuro SRL

Ighiu, str. Principală nr. 205 A jud. Alba, 517360

4

AG 013 IC

S.C. Radic Star SRL

Ștefănești Str. Cavalerului nr. 893, jud. Argeș, 117715

5

AG 017 IC

S.C. Coșcovele SRL

Rucăr Str. Industriașilor nr. 1, jud. Argeș, 117630

6

AG 024 IC

S.C. Rador A&E SRL

Bascov, str. Serelor nr. 48, jud. Argeș, 117045

7

AR 2146

S.C. Maier Com SRL

Pecica, FN, jud. Arad, 317235

8

AR 4798

S.C. Crimona SRL

Arad, Str. M. Tabacovici, nr. 5 jud. Arad, 310249

9

AR 4927

S.C. Prodalim SRL

Arad, Str. Feleacului, nr. 1, jud. Arad, 310396

10

AR 4930

S.C. Filip D Impex SRL

Arad, Str. Lacrimioarelor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445

11

AR 5065

S.C. RB Prod SRL

Arad, Str. Constituției, jud. Arad, 310227

12

AR 5307

S.C. Chibax SRL

Arad, Calea Bodrogului, nr. 20, jud. Arad, 310059

13

AR 5806

S.C. Combinatul Agroind Curtici

Curtici, Str. Revoluției nr. 33, jud. Arad, 315200

14

AR 6119

S.C. Ropilin Impex SRL

Arad, Calea Bodrogului nr. 20, jud. Arad, 310059

15

B 40632

S.C. Medeus & Co Prodimpex SRL

București, Str. Parcului nr. 20, sector 1, București, 012329

16

B 70304

S.C. Vericom 2001 SRL

Str. Turnu Măgurele nr. 17, București, 041706

17

BC 1022

S.C. Carmun SRL

Loc. Oituz, Poiana Sărată, jud. Bacău, cod 607371

18

BC 1306

S.C. Bunghez Prodcom SRL

Onești, Str. Cașinului nr. 2, jud. Bacău, 601007

19

BC 3178

S.C. Nicbac SRL

Loc. N. Bălcescu, jud. Bacău, cod 607355

20

BC 4165

S.C. Tiberias 2000 SRL

Răcăciuni, jud. Bacău, 607480

21

BC 5196

S.C. Miralex SRL

Loc. Bacău, str. Bicaz, nr. 8, jud. Bacău, cod 600293

22

BC 5733

S.C. Alimenta SA

Bacău, Str. Arinilor nr. 13, jud. Bacău, 600351

23

BH 102

S.C. Prodaliment SA

Salonta, Str. Republicii, nr. 101, jud. Bihor, 415500

24

BH 110

S.C. Nutrientul SA

Oradea, str. Cazaban nr. 134, jud. Bihor, 410276

25

BH 223

S.C. Florian Impex SRL

Oradea, str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577

26

BH 704

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Oradea, str. Dobrogei nr. 21, jud. Bihor, 410526

27

BH 1534

S.C. Columbia Romimpex SRL

Oradea, str. Arțarilor nr. 13/A, jud. Bihor, 410258

28

BH 2010

S.C. Sarilma Com SRL

Loc. Șumugiu nr. 15, jud. Bihor, 417279

29

BH 2029

S.C. Cominca SA

Oradea, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Bihor, 410221

30

BH 2227

S.C. Andromi Com SRL

Oradea, str. Fagurelui nr. 18, jud. Bihor 410222

31

BH 3001

S.C. Global Agro Prod SRL

Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520

32

BH 3092

S.C. Inter Prod Com SRL

Săcueni, str. Leta Mare, jud. Bihor, 417435

33

BH 5122

S.C. Abrumar SRL

Sântandrei, nr. 62/B, jud. Bihor, 417515

34

BH 5185

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Loc. Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237

35

BN 2041

S.C. Sonil Impex SRL

Feldru, str. Ridul Zavoi, nr. 1209, jud. Bistrițaț-Năsăud, 427080

36

BN 2097

S.C. Agroinvest Prod SRL

Bistrița, str. Liberțații, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud, 420155

37

BN 2184

S.C. Caraiman SRL

Bistrița, str. Tărpiului, nr. 26A, jud. Bistrița-Năsăud, cod 420062

38

BN 2207

S.C. Rebrisoreana Trans SRL

Bistrița, Drumul Cetății nr. 7A, jud. Bistrița-Năsăud, 420063

39

BN 2227

S.C. Unic Cremona SRL

Bistrita, str. Tărpiului, F.N., jud. Bistrița-Năsăud, cod 420062

40

BR 405

S.C. Dany Vio SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

41

BR 406

S.C. Cento Trading SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

42

BR 574

S.C. Electiv Prod SRL

Comuna Romănu, jud. Brăila, 817115

43

BR 629

S.C. Melkart SRL

Brăila, Str. Barbu Ștefănescu 1, Brăila, jud. Brăila, 810186

44

BR 774

S.C. Tazz Trade SRL

Brăila, Str. Fața Portului, nr. 2, jud. Brăila 810015

45

BT 112

S.C. Ancal SRL

Saucenița, jud. Botoșani, 717447

46

BT 125

S.C. Impex Dona SRL

Băisa, jud. Botoșani, 717246

47

BT 132

S.C. Petanic Prod SRL

Flămânzi, jud. Botoșani, 717155

48

BT 133

AF Fediuc Aurel

Curtești, jud. Botoșani, 717110

49

BT 138

S.C. Sagrod SRL

Darabani, Str. Muncitorului, jud. Botoșani, 715100

50

BT 140

S.C. Raffaello SRL

Dângeni, jud. Botoșani, 717120

51

BT 144

S.C. Agrocarn Company SRL

Botoșani, Str. Pod de Piatră nr. 89, jud. Botoșani, 710350

52

BT 188

S.C. Mary Com Impex SRL

Str. Stegari, nr. 24, Botoșani, jud. Botoșani 710021

53

BT 194

S.C. Practic Comerț SRL

Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 168, jud. Botoșani 715100

54

BT 196

S.C. Carne Com SRL

Dracșani, jud. Botoșani, 717374

55

BT 198

S.C. Emanuel Com SRL

Răchiți, jud. Botoșani, 717310

56

BT 202

S.C. Zacom SRL

Bajura, jud. Botoșani, 715101

57

BV 1593

S.C. Panfil SRL

Brașov str. Plevnei nr. 13, jud. Brașov 500187

58

BV 1931

S.C. Sergiana Prod Impex SRL

Poiana Mărului str. Principală nr. 339 B, jud. Brașov 507160

59

BV 2807

S.C. Duprod SRL

Codlea str. Halchiului nr 4, jud. Brașov 505100

60

BZ 101

S.C. Frasinu SA

Buzău, Șos. Sloboziei km 2, jud. Buzău 120360

61

BZ 103

S.C. Neptun Rămnic SRL

Râmnicu Sărat, Str. Eroilor nr. 1, jud. Buzău, 125300

62

BZ 104

S.C. N 2001 SRL

Cochirleanca, jud. Buzău, 127190

63

BZ 109

S.C. Ferma Cătălin-Anicom SRL

Pogoanele, Str. N. Bălcescu, jud. Buzău, 125200

64

BZ 110

S.C. Carmozimbrul

Râmnicu Sărat, Str. Lt. Sava Rosescu 140, jud. Buzău 125300

65

BZ 112

S.C. Tri 94 Prod Com SRL

Com Berca, Sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048

66

BZ 115

S.C. Ferm Com Prod SRL

Căldărăști, jud. Buzău, 125201

67

BZ 204

S.C. Comsoradi SRL

Buzău, Str. Bucegi 14, jud. Buzău, 120208

68

CJ 108

S.C. Turism Vâlcele SRL

Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274

69

CJ 122

S.C. Riana Servprodcom SRL

Iclod FN, jud. Cluj, 407335

70

CJ 135

S.C. Maxialiment SRL

Turda, str. Clujului, nr. 194, jud. Cluj 401180

71

CJ 140

S.C. Maria Cris SRL

Huedin, str. Horea, FN, jud. Cluj 405400

72

CJ 474

S.C. Xamus SRL

Baciu, str. Principală, nr. 294, jud. Cluj 407055

73

CJ 793

S.C. Ind. Maestro Prodcom SRL

Cluj-Napoca, str. Gheorghe Asachi, nr. 6-8, jud. Cluj 400263

74

CJ 1483

S.C. Agroalim Distribution SRL

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 8, jud. Cluj 400641

75

CJ 2741

S.C. Oncos Impex SRL

Florești, str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj 407280

76

CJ 3261

S.C. Flora SA

Gârbău, FN, jud. Cluj 407295

77

CJ 4168

S.C. Cina Carmangerie SRL

Sâmpaul nr. 298, jud. Cluj 407530

78

CJ 4462

S.C. Eximal Impex SRL

Cluj-Napoca, str. Pasteur, nr. 74, jud. Cluj 400335

79

CJ 4644

S.C. Marema Company SRL

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 83, jud. Cluj, 400641

80

CJ 4811

S.C. Napolact SA

Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4 jud. Cluj 400230

81

CJ 5219

S.C. Prostnic Prodcom SRL

Cluj-Napoca, str. I.C. Frimu , nr. 28, jud. Cluj 400146

82

CJ 5519

S.C. 2 T Prod SRL

Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512

83

CJ 7967

S.C. Ind. Maestro Prodcom SA

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 222, jud. Cluj, 400397

84

CL 0182

S.C. Agrosud SRL

Oltenița, str. 1 Decembrie, nr. 1 E, jud. Călărași, 915400

85

CL 0560

S.C. Dragomir Impex SRL

Com. Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045

86

CL 1388

S.C. Donald’s SRL

Com. Dorobanțu, jud. Călărași, 917065

87

CL 1446

S.C. Izocom MC SA

Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045

88

CL 1598

S.C. Comaro SRL

Oltenița, str. Cuza Vodă, nr. 131, jud. Călărași 915400

89

CS 33

S.C. Stauber SRL

Caransebeș, Str. Șesu Roșu nr. 5, jud. Caraș 325400

90

CS 40

S.C. Palaloga Carneprep SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 1, jud. Caraș 325300

91

CS 47

S.C. Gospodarul SRL

Reșița, Str. Țerovei, F.N. jud. Caraș 320044

92

CS 55

S.C. Simon Prod Com SRL

Berzovia, Str. Fizeșului, F.N. jud. Caraș 327030

93

CS 541

S.C. Agrokraft SRL

Berzovia, Str. Timișorii nr. 2, jud. Caraș 327030

94

CS 2147

S.C. Cavarantana Comp. SA

C-tin Daicoviciu 1A, jud. Caraș, 327090

95

CS 2506

S.C. Marbek Impex SRL

Reșita, Str. Țerovei, nr. 10, jud. Caraș 320044

96

CT 5

S.C. Carmeco SA

Constanța, Șos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, 900116

97

CT 19

S.C. Carnob SRL

Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanța 907175

98

CV 123

S.C. Torro Impex SRL

Loc. Lemnia, Str. Principală 375, jud. Covasna, 527110

99

CV 154

S.C. Casalco SA

Sf. Gheorghe, Str. Jókai Mór nr. 9-11, jud. Covasna 520046

100

CV 158

S.C. Agrochem SRL

Câmpu Frumos 5, jud. Covasna, 520072

101

CV 1776

S.C. Lefrumarin 2000 SRL

Micloșoara, Str. Laterală nr. 201, jud. Covasna, 525104

102

CV 2544

S.C. Prod Com Tib-Giz SRL

Sf. Gheorghe, Str. Mikes Kelemen nr. 39, jud. Covasna, 520028

103

DB 94

S.C. Agroalim Distribution SRL

Târgoviște, str. Cooperației, nr. 5, jud. Dâmbovița, 130086

104

DB 3451

S.C. Libertatea SRL

Brănești, jud. Dambovița, 137055

105

DB 3457

S.C. Neval SRL

Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360

106

DJ 312

S.C. Olas Prod SRL

Craiova, Str. N. Romanescu nr. 130, jud. Dolj, 200738

107

GJ 5

S.C. Lexi Star SRL

Sat Bucureasa, Com. Dănești, jud. Gorj, 217200

108

GJ 2234

S.C. Atos Garant SRL

Sat Urechești com. Drăguțesti, jud. Gorj, 217225

109

GL 0369

S.C. Serbănești Livada SRL

Com. Liești, jud. Galați, 807180

110

GL 0853

S.C. Atfab SRL

Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu nr. 64, jud. Galați, 805300

111

GL 3026

S.C. Top Fish Food SRL

Galați, str. Traian nr. 437, jud. Galați, 800179

112

GL 3330

S.C. Karomtec SRL

Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 48 jud. Galați, 805300

113

GR 5663

S.C. Carnig SRL

Giurgiu, Șos. București km 3, jud. Giurgiu, 080301

114

HD 28

S.C. Alexcom SRL

Orăștie, str. Erou O. Munteanu, nr. 15 jud. Hunedoara, 335700

115

HD 66

S.C. Agrocompany SRL

Com. Certeju de Sus, sat Nojag, nr. 1A, jud. Hunedoara, 337196

116

HD 78

S.C. Carman DC Prest SRL

Orăștie, str. Luncii, nr. 3, jud. Hunedoara, 335700

117

HD 89

S.C. Rotina Product SRL

Hunedoara, str. Libertății, nr. 4, jud. Hunedoara, 331128

118

HD 143

S.C. Lorialba Prest SRL

Brad, Str. Crișul Alb nr. 1, jud. Hunedoara, 335200

119

HD 147

S.C. Agrocompany SRL

Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, 330004

120

HR 73

S.C. Elan Trident SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc 90, jud. Harghita, 535600

121

HR 153

S.C. Arterimpex SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500

122

HR 255

S.C. Madra SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 206, jud. Harghita 535500

123

HR 263

S.C. Avicoopex SRL

Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400

124

HR 281

S.C. Palcaro SRL

Frumoasa, jud. Harghita, 537115

125

IF 2789

S.C. Mario T General Com SRL

Voluntari, str. Ghe. Dinida, nr. 5 jud. Ilfov, 077190

126

IF 2831

S.C. Picovit Rom Impex SRL

Popești Leordeni, Str. Olteniței nr. 220, jud. Ilfov 077160

127

IF 2872

S.C. Popas Turistic Apollo SRL

Afumați, Șos. Buc.-Urziceni, nr. 1672, jud. Ilfov, 077010

128

IF 2873

S.C. Romsuintest SA

Periș, jud. Ilfov, 077150

129

IF 3384

S.C. Overseas 2000 SRL

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

130

IL 0254

S.C. Glina SA

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

131

IL 0166

S.C. Atalanta International SRL

Slobozia, Șos. Buc-Constanța, km 2-4, jud. Ialomița, 920051

132

IL 702

S.C. Hiros SRL

Alexeni, jud. Ialomița, 927015

133

IL 1060

S.C. Ovicom SRL

Slobozia, Șos. Buc-Constanța, km 2-4, jud. Ialomița, 920086

134

IL 1122

S.C. Albora SRL

Coșereni, jud. Ialomița, 927095

135

IS 260

S.C. Agroalim Distribution SRL

B-dul Chimiei nr. 14, Iași, jud. Iași cod 700294

136

IS 578

S.C. AJC Ana Maria SRL

Iasi, Șos. Nicolina nr. 150, jud. Iași, 700243

137

IS 607

S.C. Sturion SRL

Tg. Frumos, str. Buznei 3 a, jud. Iași, 705300

138

IS 1354

S.C. Razana SRL

Hârlău, str. Abatorului nr. 1, jud. Iași, cod 705100

139

MM 22

S.C. Agroalim Distribution SRL

Baia Mare, Str. Mărgeanului, nr. 6 jud. Maramureș 430014

140

MM 892

S.C. Carmangeria Dalia SRL

Baia Mare, B-dul București 49, jud. Maramureș 430013

141

MM 1609

S.C. Carmangeria B SRL

Baia Mare, Str. Gh. Șincai 14, jud. Maramureș 430311

142

MM 3054

S.C. Aunda Carn SRL

Sighetu Marmației, Str. A. Iancu 19a, jud. Maramureș 435500

143

MM 3671

S.C. Gelsor SRL

Baia Mare, B-dul Unirii 37a, jud. Maramureș 430232

144

MM 4420

S.C. Mezelco SRL

Ardusat, nr. 30/A jud. Maramureș, 437005

145

MS 91

S.C. Prima Com SRL

Tg. Mureș str. Barajului 5 jud. Mureș 540101

146

MS 138

S.C. Prodcarni SRL

Tg. Mureș str. Libertatii 4 jud. Mureș 540031

147

MS 198

S.C. Dealul Mare SRL

Sighișora str. Parangului 100 jud. Mureș 545400

148

MS 1560

S.C. Nor Dan Deservire SRL

Santana de Mureș 593, jud. Mureș 547565

149

MS 2585

S.C. Cazadela SRL

Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. Mureș 545300

150

MS 3180

S.C. Prodimpex Albert’s Mixed Goods SRL

Tg. Mureș str. Mureșului 8 jud. Mureș 540252

151

MS 4048

S.C. Coniflor SRL

Gurghiu, Str. Petru Maior 128, jud. Mureș 547295

152

MS 4228

S.C. Dealul Mare SRL

Sighișoara str. Parangului 100 jud. Mureș 545400

153

MS 4294

S.C. Talimur SRL

Valea nr. 108, jud. Mureș 547629

154

MS 4585

S.C. Agro Prod Com Dosa SRL

Chibed, Str. Principală nr. 759, jud. Mureș 547268

155

MS 5044

S.C. Ponderoza Companny SRL

Tg. Mureș, str. Viile Dealul Mic jud. Mureș 540417

156

MS 5536

S.C. Alymony SRL

Bolintineni 53 jud. Mureș 547456

157

MS 5552

S.C. Prodimex Monica SRL

Reghin str. Viilor 65 jud. Mureș 545300

158

MS 5670

S.C. Bujoobo SRL

Luduș, Str. Republicii nr. 6, jud. Mureș 545200

159

NT 24

S.C. Nefmar Prod Serv SRL

Dumbrava Roșie, jud. Neamț, 617185

160

NT 31

S.C. Dustim SRL

Piatra Neamț, Str. G-ral Dăscălescu nr. 254, jud. Neamț, 610201

161

NT 32

S.C. Carmduofast SRL

Săvinești, jud. Neamț, 617410

162

NT 33

S.C. Cord Company SRL

Roman, Str. Bogdan Dragoș nr. 111, jud. Neamț, 611160

163

NT 422

S.C. Prodprosper SRL

Dumbrava Roșie, Str. Dumbravei nr. 18, jud. Neamț, 617185

164

NT 445

S.C. Azo SRL

Tg. Neamț, str. Nemțisor 59, jud. Neamț, 615200

165

NT 549

S.C. TCE 3 Brazi SRL

Zănești, jud. Neamț, 617515

166

OT 24

S.C. Spar SRL

Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355

167

OT 26

S.C. Matra SRL

Scornicești, B-dul Muncii, jud. Olt, 235600

168

OT 2076

S.C. Simona SRL

Balș, Str. Popa Șapcă nr. 105, jud. Olt, 235100

169

OT 2091

S.C. Avi Iancu SRL

Slatina, str. Textilistului, nr. 4 jud. Olt, 230126

170

OT 2093

S.C. Comagrimex SRL

Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 19 jud. Olt, 230049

171

OT 2094

S.C. Malitext SRL

Scornicești, str. Tudor Vladimirescu, jud. Olt, 235600

172

PH 34

S.C. Salsi SA

Sinaia, Str. Republicii nr. 20, jud. Prahova, 106100

173

PH 180

S.C. Panex Ion SNC

Bucov, str. Văleanca, jud. Prahova, cod 107110

174

PH 3618

S.C. Brutus Impex SRL

Mănesți, jud. Prahova, cod 107375

175

PH 3960

S.C. Filip Prod Carn SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Minei nr. 1, jud. Prahova, 107245

176

PH 4417

S.C. Gopa SRL

Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 124, jud. Prahova, 100141

177

PH 4987

S.C. Ana & Cornel SNC

Mizil, str. Amarului, nr. 1, jud. Prahova, cod 105800

178

PH 5410

S.C. Nicolin SRL

Târgșoru Vechi, sat Strejnic, jud. Prahova, cod 107592

179

PH 5451

S.C. Filipescarom SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Rotărești 839, jud. Prahova, 107245

180

PH 5644

S.C. Maraget Prod SRL

Ploiești, str. Corlătești, nr. 15, jud. Prahova, cod 100532

181

PH 5775

S.C. Domidene SRL

Posești, jud. Prahova, 107440

182

PH 5878

S.C. Comnilis SRL

Măgureni, str. Filipestii de Pădure, tarla 24, jud. Prahova, cod 107350

183

PH 6012

S.C. Carnsan Prod SRL

Filipeștii de Pădure, str. Principală, nr. 941, jud. Prahova, cod 107245

184

SB 111

S.C. M & C Import Export SRL

Copșa Mică, Sat Tirnăvioara, nr. 90, jud. Sibiu, 555400

185

SB 126

S.C. Capa Prod SRL

Sibiu, Calea Turnișorului, nr. 150, jud. Sibiu, 550048

186

SB 138

S.C. Muvi Impex SRL

Sibiu, Str. Drumul Ocnei, nr. 4, jud. Sibiu, 550092

187

SB 157

S.C. Lactofarm SRL

Hamba nr. 335, jud. Sibiu, 557266

188

SJ 86

S.C. Universal SRL

Crișeni, jud. Sălaj, 457105

189

SM 104

S.C Rosacom Import-Export SRL

Satu Mare, str. Careiului, nr. 146, jud. Satu Mare, 440187

190

SM 105

S.C. Clara Prod Com SRL

Carei, DN 19, Ferma Ianculești, jud. Satu Mare, 445100

191

SM 3897

S.C. Arca SRL

Satu Mare, str. Șoimoșeni, nr. 32, jud. Satu Mare, 440111

192

SV 139

S.C. Apollo SRL

Rădăuți, Str. Constantin Brâncoveanu, jud. Suceava, 725400

193

SV 217

S.C. Rogelya SRL

Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200

194

SV 5661

S.C. Harald SRL

Măzănăești, jud. Suceava, 727219

195

SV 5666

S.C. Superstar SRL

Rădăuți, Str. Francei 24, jud. Suceava, 725400

196

SV 5819

S.C. Mara Alex SRL

Bădeuți, jud. Suceava, 727361

197

SV 5943

S.C. Scuza Prod SRL

Forăști 96, jud. Suceava, 727235

198

SV 5962

S.C. Carpatis SRL

Suceava, Str. Mirăuți nr. 72, jud. Suceava, 720028

199

SV 5963

S.C. Danielevici SRL

Gura Humorului, Str. Fundătura Ghiocei 2, jud. Suceava, 725300

200

SV 5965

S.C. Killer SRL

Horodnic de Jos, jud. Suceava, 727301

201

SV 6066

S.C Raitar SRL

Cornu Luncii, jud. Suceava, 727140

202

SV 6067

S.C. Andelvero SRL

Câmpulung Moldovenesc, Str. Eudoxiu Hurmuzachi 6, jud. Suceava, 725100

203

SV 6071

S.C. Ancarol SRL

Gura Humorului, B-dul Bucovina FN, jud. Suceava, 725300

204

SV 6102

S.C. Avastar SRL

Liteni, jud. Suceava, 727335

205

TL 019

S.C. Tabco Campofrio SA

Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. Tulcea, 820013

206

TL 020

S.C. Carniprod SRL

Tulcea, Șos. Murighiol km 4-5, jud. Tulcea, 820004

207

TL 782

S.C. Prodimport CDC SRL

Frecăței, jud. Tulcea, 827075

208

TM 1683

S.C. Carnexim Banat SRL

Dumbrăvița, str. M. Eminescu 87 A, jud. Timiș, 307160

209

TM 1931

S.C. Agil SRL

Timișoara, Aleea Viilor nr. 24 A, jud. Timiș, 303700

210

TM 2725

S.C. Recosemtract SRL

Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. Timiș, 307340

211

TM 4187

S.C. Femadar SRL

Giroc str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 307220

212

TM 4297

S.C. Kendo SRL

Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș, 307460

213

TM 7438

S.C. Ambax SRL

Timișoara, Calea Buziașului nr. 14, jud. Timiș, 300693

214

TM 9568

S.C. Komoviand SRL

Jebel, f.n., jud. Timiș, 307235

215

TM 9595

S.C. Pastorel SRL

Carani, f.n., jud. Timiș, 307376

216

TR 36

S.C. Avicola Costești SA

Roșiori de Vede, Str. Vadu Vezii 1 jud. Teleorman, 145100

217

TR 93

S.C. Mara Prod Com SRL

Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106

218

VL 1

S.C. Diana SRL

Bujoreni, jud. Vâlcea, 247065

219

VL 6

S.C. Diana Prod SRL

Vlădești, jud. Vâlcea, 247740

220

VL 4174

S.C. Marsto Prod SRL

Rm. Vâlcea, Str. Știrbei Vodă 77, jud. Vâlcea, 240588

221

VN 2694

S.C. Comind Thomas SRL

Focșani, Str. Sihleanu 5, jud. Vrancea, 620165

222

VN 2796

S.C. Luky Comprod SRL

Homocea, jud. Vrancea, 627175,

223

VN 2954

S.C Aurora Com SRL

Odobești, Str. Libertății nr. 38, jud. Vrancea, 625300

224

VS 2232

S.C. Prodcyp Impex SRL

Huși, Str. Huși-Stănilești 2, jud. Vaslui, 735100

225

VS 2234

S.C. Vascar SA

Vaslui, Str. Agroindustrială nr. 4, jud. Vaslui, 730217

226

VS 2243

S.C. CIB SA

Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018

227

VS 2268

S.C. Viorom Impex SRL

Com Oltenești, Localitatea Târzii, jud. Vaslui, 737380


Inrichtingen voor slachtpluimvee

Nr.

Vet. Nr.

Naam van de inrichting

Adres

1

AR 6078

S.C. Petra Prod SA

Arad, Str. Meșterul Manole, nr. 16, jud. Arad, 310493

2

BH 103

S.C. Avicola Salonta SA

Salonta, Str. Ghestului, nr. 7, jud. Bihor, 415500

3

BR 456

S.C. Bona Avis SRL

Oraș Ianca, Str. Șos. Brăilei nr. 3, jud. Brăila, 817200

4

BV 11

S.C. Avicod SA

Codlea extravilan, jud. Brasov, 505100

5

CJ 109

S.C. Oncos Impex SRL

Florești, Str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj, 407280

6

CS 42

S.C. Food 2000 SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 10, jud. Caraș Severin, 325300

7

CV 210

S.C. Nutricod SA

Sf. Gheorghe, Str. Paraului nr. 6, jud. Covasna, 520033

8

GJ 2117

S.C. Aviinstant SRL

Tg. Jiu, Str. Mărgăritarului, jud. Gorj, 210223

9

GR 2951

S.C. Agronutrisco SRL

Drăgănescu, Com. Mihăilesti, jud. Giurgiu, 085200

10

HD 73

S.C. Avis 3000 SA

Bălata, Șoimuș, jud. Hunedoara, 337451

11

IL 0745

S.C. Avicola Slobozia SA

Slobozia, Șos. Buc.-Constanța km 5-6, jud. Ialomița 920150

12

IS 1376

S.C. Avicola SA

Tg. Frumos, jud. Iași, 705300

13

IS 461

S.C. Avitop SA

Iași, Șos. Iasi-Tg, Frumos km 10, jud. Iași, 707410

14

MS 3896

S.C. Oprea Avicom SRL

Crăiești, nr. 5, jud. Mureș, 547180


Visinrichtingen

Nr.

Vet. Nr.

Naam van de inrichting

Adres

1

BC 1662

S.C. Bonito S.R.L.

Bacău, Str. 22 Decembrie, nr. 38, jud. Bacău 600374

2

BC 4978

S.C. Salmar Prod S.R.L.

Comănești, str. 1 Mai, Complex Zavoi, jud. Bacău, 605200

3

BR 184

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Str. Fața Portului nr. 2, Brăila, jud. Brăila, 810015

4

BR 185

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Str. Fața Portului nr. 2, Brăila, jud. Brăila, 810015

5

PH 1817

S.C. Divertas S.R.L.

Comuna Fântânele nr. 578, jud. Prahova, 107240

6

TM 4675

S.C. Sabiko Impex S.R.L.

Calea Șagului nr. 141-143, Timișoara, jud. Timiș, 300514

7

VS 156

S.C. Pescom S.R.L.

Str. Gării nr. 4, Vaslui, jud. Vaslui, 730232


Inrichtingen voor melk en zuivelproducten

Nr.

Vet. Nr.

Naam van de inrichting

Adres

1

AB 641

S.C. Biomilk SRL

Lopadea Nouă, jud. Alba, 517395

2

AB 999

S.C. Albalact SA

Alba Iulia, str. Gh. Șincai nr. 4, jud. Alba, 510200

3

AB 1256

S.C. Binal Mob SRL

Rimetea jud. Alba, 517610

4

AB 3386

S.C. Lactate C.H. SRL

Sânmiclăus, jud. Alba, 517761

5

AR 412

S.C. Helvetica Milk SRL

Pecica, jud. Arad, 317235

6

AR 563

S.C. Silmar Prod SRL

Sântana, jud. Arad, 317280

7

AG 11

S.C. Agrolact Costesti SRL

Costești, jud. Arges, 115200

8

BC 5042

S.C. Almera International SRL

Bacău, jud. Bacău, 600324

9

BC 5219

S.C. Prodsec SRL

Livezi, jud. Bacău 607285

10

BH 4020

S.C. Moisi Serv Com SRL

Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431

11

BH 5158

S.C. Biolact Bihor SRL

Paleu, jud. Bihor, 417166

12

BN 209

S.C. Calatis Group Prod SRL

Bistrița, Calea Moldovei, nr. 16, jud. Bistrița-Năsăud, 427006

13

BN 2100

S.C. Bendear Cris Prod Com SRL

Miceștii de Câmpie, nr. 202 A, jud. Bistrița-Năsăud, 427160

14

BN 2125

S.C. Sinelli SRL

Milaș, jud. Bistrița-Năsăud, 427165

15

BN 2126

S.C. G&B Lumidan SRL

Rodna, nr. 1196, jud. Bistrița-Năsăud, 427245

16

BN 2145

S.C. Lech Lacto SRL

Lechința, Str. Independenței, nr. 387, jud. Bistrița-Năsăud, 427105

17

BN 2192

S.C. Simcodrin Com SRL

Budești-Fânațe, nr. 122, jud. Bistrița-Năsăud, 427021

18

BN 2377

S.C. Romfulda SA

Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, 425100

19

BN 2399

S.C. Carmo-Lact Prod SRL

Monor, nr. 153/B, jud. Bistrița-Năsăud, 427175

20

BT 8

S.C. General Suhardo SRL

Păltiniș, jud. Botoșani, 717295

21

BT 11

S.C. Portas Com SRL

Vlăsinesți, jud. Botoșani, 717465

22

BT 50

S.C. Pris Com Univers SRL

Flămânzi, jud. Botoșani, 717155

23

BT 55

S.C. Ram SRL

Ibanești, jud. Botoșani, 717215

24

BT 109

S.C. Lacto Mac SRL

Bucecea, jud. Botoșani, 717045

25

BT 115

S.C. Comintex SRL

Darabani, nr. 115, jud. Botoșani, 715100

26

BT 139

S.C. Milk SRL

Mihai Eminescu, jud. Botoșani, 717252

27

BT 154

S.C. Gerard SRL

Coțușca, jud. Botoșani, 717090

28

BT 263

S.C. Cosmi SRL

Săveni, jud. Botoșani 715300

29

BT 547

S.C. Orizont 2000 SRL

Vorona, jud. Botoșani, 717475

30

BT 572

S.C. Elavel SRL

Vlădeni, jud. Botoșani, 717460

31

BV 8

S.C. Prodlacta SA Homorod

Homorod, Str. Gării nr. 403, jud. Brașov, 507105

32

BV 2451

S.C. Prodlacta SA Fagaras

Făgăraș, Str. Ilieni nr. 1, jud. Brașov, 505200

33

BV 2701

S.C. Prodlacta SA Brasov

Brașov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brașov, 500001

34

BR 36

S.C. Hatman SRL

Vădeni, jud. Brăila, 817200

35

BR 63

S.C. Cas SRL

Brăila, Str. Roșiori, nr. 158, jud. Brăila, 810224

36

BR 92

S.C. Nomad SRL

Însurăței, jud. Brăila, 815300

37

BR 121

S.C. Nichifor Com SRL

Făurei, jud. Brăila, 815100

38

BR 356

S.C. Lacto Silcos SRL

Ulmu, jud. Brăila, 817190

39

BR 502

S.C. Sanir Impex SRL

Jirlău, jud. Brăila, 817075

40

BR 581

S.C. Teobir Prod SRL

Șutești, jud. Brăila, 817037

41

BR 616

S.C. Danyan Lact SRL

Tufești, jud. Brăila, 817185

42

BZ 0591

S.C. Stercu, Marinarul, Donca SRL

Balta Albă, jud. Buzău, 127-15, 127015

43

BZ 0593

S.C. Levistar SRL

Cochirleanca, jud. Buzău, 127190

44

BZ 2012

S.C. Zguras Lacto SRL

Pogoanele, jud. Buzău, cod poștal 125200

45

CL 0044

S.C. Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, jud. Călărași, 915300

46

CL 0120

S.C. Marys Lux SRL

Lehliu, Săpunari, jud. Călărași, 917150

47

CL 0132

S.C. Lio Prest SRL

Călărași, jud. Călărași, 910040

48

CL 0368

S.C. Lacto GMG SRL

Jegălia, jud. Călărași, 917145

49

CJ 560

S.C. Napolact SA

Țaga, jud. Cluj, 407565

50

CJ 739

S.C. Napolact SA Cluj

Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, 400236

51

CT 225

S.C. Mih Prod SRL

Cobadin, jud. Constanta, 907065

52

CT 227

S.C. Theo Mihail SRL

Lipnița, jud. Constanța, 907165

53

CT 256

S.C. Ian Prod SRL

Târgușor, jud. Constanța, 907275

54

CT 258

S.C. Binco Lact SRL

Săcele, jud. Constanța, 907260

55

CT 311

S.C. Alltocs Market SRL

Pietreni, jud. Constanța, 907112

56

CT 11988

S.C. Lacto Baron SRL

Hârșova, Str. Plantelor nr. 44, jud. Constanța, 905400

57

CT 12201

S.C. Lacto Moni SRL

Vulturul, jud. Constanța, 907305

58

CT 12203

S.C. Lacto Genimico SRL

Hârșova, Str. Casarei, jud. Constanța, 905400

59

CV 23

S.C. MBI SRL

Chichis, jud. Covasna, 527075

60

CV 688

S.C. Meotis SRL

Ilieni, jud. Covasna, 527105

61

CV 1717

S.C. GOLF SRL

Ghidfalău, jud. Covasna 527095

62

DB 716

S.C. Marion Invest SRL

Cranguri, jud. Dâmbovița, 137170

63

DJ 80

S.C. Duvadi Prod Com SRL

Breasta, jud. Dolj, 207115

64

DJ 730

S.C. Lactido SA

Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 112, jud. Dolj, 200378

65

GL 4136

S.C. Galmopan SA

Galați, Str. G. Coșbuc, nr. 257, jud. Galați, 800506

66

GL 4432

S.C. Lactoprod Com SRL

Cudalbi, jud. Galați, 807105

67

GR 5610

S.C. Lacta SA

Giurgiu, Str. Gloriei nr. 2, jud. Giurgiu, 080556

68

GJ 231

S.C. Sekam Prod SRL

Novaci, jud. Gorj, 215300

69

GJ 2202

S.C. Arte Import Export

Tg. Jiu, jud. Gorj, 210112

70

HR 119

S.C. Bomilact SRL

Mădăraș, nr. 119, jud. Harghita, 537071

71

HR 213

S.C. Paulact SA

Mărtiniș, Sânpaul, nr. 28, Harghita, 537175

72

HR 625

S.C. Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean, nr. 31, Harghita, 535600

73

HD 1014

S.C. Sorilact SA

Rișculița, nr. 4, jud. Hunedoara, 337012

74

IL 0270

S.C. Five Continents SRL

Fetești, jud. Ialomița, 925100

75

IL 0569

S.C. Electrotranscom SRL

Balaciu, jud. Ialomița, 927040

76

IL 0750

S.C. Balsam Med SRL

Țăndărei, jud. Ialomița, 925200

77

IL 1127

S.C. Sami Ian SRL

Grindu, jud. Ialomița, 927140

78

IL 1167

S.C. Sanalact SRL

Slobozia, Str. General Magheru, nr. 73, jud. Ialomița, 920002

79

IS 1012

S.C. Agrocom SA

Strunga, jud. Iași, 707465

80

IS 1540

S.C. Promilch SRL

Podu Iloaiei, jud. Iași, 707365

81

IS 2008

S.C. Romlacta SA

Pașcani, jud. Iași, 705200

82

IF 3260

S.C. DO & DO SRL

Pantelimon, jud. Ilfov, 077145

83

MM 1795

S.C. Calitatea SRL

Tăuții Magherăuș, Merișor, nr. 70, jud. Maramureș, 437349

84

MM 4547

S.C. De Luxe SRL

Salsig, nr. 196, jud. Maramures, 437300

85

MM 4714

S.C. Saturil SRL

Giulesti, Feresti, nr. 13, jud. Maramureș, 437162

86

MM 6413

S.C. Multilact SRL

Baia Mare, Str. Speranței, nr. 4, jud. Maramureș, 430015

87

MH 1304

S.C. IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, 220167

88

MS 142

S.C. Indlacto SRL

Târgu Mureș, jud. Mureș, 540374

89

MS 207

S.C. Mirdatod Prod SRL

Ibănești, Isticeu nr. 273, jud. Mureș, 547325

90

MS 231

S.C. Lintuca Prodcom SRL

Breaza, nr. 64, jud. Mureș, 547135

91

MS 293

S.C. Sanlacta SA

Santana de Mureș, Str. Principală nr. 1, jud. Mureș, 547565

92

MS 297

S.C. Rodos SRL

Fărăgău, nr. 275, jud. Mureș, 547225

93

MS 483

S.C. Heliantus Prod

Reghin, jud. Mureș, 545300

94

MS 532

S.C. Horuvio Service SRL

Lunca, Sântu, jud. Mureș, 547375

95

MS 618

S.C. IL Mures SA

Târgu Mureș, Str. Bega nr. 1, jud. Mureș, 540390

96

MS 913

S.C. Lactex Reghin SRL

Solovastru, Jabenița nr. 33, jud. Mureș, 547571

97

MS 2462

S.C. Lucamex Com SRL

Gornești, jud. Mureș, 547280

98

MS 4217

S.C. Agrotranscomex SRL

Miercurea Nirajului, Str. Sântandrei, nr. 25, jud. Mureș, 547410

99

MS 5554

S.C. Globivetpharm SRL

Batos, nr. 404, jud. Mureș, 547085

100

NT 189

S.C. 1 Decembrie SRL

Târgu Neamț, Str. Libertații nr. 1, jud. Neamț, 615235

101

NT 247

S.C. Rapanu SR COM SRL

Petricani, jud. Neamț, 617315

102

NT 313

S.C. Prod ABC Company SRL

Grumăzesți, jud. Neamț, 617235

103

OT 1055

S.C. Oltina SA

Slatina, B-dul A. I. Cuza, nr. 153, jud. Olt, 230062

104

PH 3868

S.C. Micolact SRL

Mizil, jud. Prahova, 105800

105

PH 4625

S.C. Palex 97 SRL

Ciorani, jud. Prahova, 107155

106

SJ 240

Societatea Agricola Bodia

Bodia, nr. 108, jud. Sălaj, 457051

107

SJ 282

S.C. Calion SRL

Jibou, Str. Gheorghe Doja, nr. 39, jud. Sălaj, 455200

108

SM 3676

S.C. Friesland România SA

Satu Mare, jud. Satu Mare, 440122

109

SB 1134

S.C. Valirom SRL

Smig, jud. Sibiu, 557024

110

SB 2706

S.C. Tom Sib SRL

Alămor, jud. Sibiu, 557121

111

SV 1085

S.C. Bucovina SA Falticeni

Fălticeni, Str. Izvor nr. 5, jud. Suceava, 725200

112

SV 1176

S.C. Tudia SRL

Grămești, jud. Suceava, 727285

113

SV 1205

S.C. Pro Putna SRL

Putna, jud. Suceava, 727455

114

SV 1562

S.C. Bucovina SA Suceava

Suceava, Str. Humorului nr. 4, jud. Suceava, 720290

115

SV 1888

S.C. Tocar Prod SRL

Frătăuții Vechi, jud. Suceava, 727255

116

SV 2070

S.C. Balaceana SRL

Ciprian Porumbescu, jud. Suceava, 727125

117

SV 3834

S.C. Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, Str. Parcului nr. 15 A, jud. Suceava, 725300

118

SV 4540

S.C. Kinetas SRL

Boroaia, jud. Suceava, 727040

119

SV 4909

S.C. Zada Prod SRL

Horodnic de Jos nr. 1 C, jud. Suceava, 727301

120

SV 5325

S.C. Cetina Prod SRL

Saru Dornei, jud. Suceava, 727515

121

SV 5386

S.C. Gapa Lact SRL

Dolhesti, jud. Suceava, 727180

122

SV 5398

S.C. Chitriuc Impex SRL

Bălcăuți, jud. Suceava, 727025

123

SV 5614

S.C. Cozarux SRL

Suceava, Str. Calea Burdujeni nr. 11 A, jud. Suceava, 720158

124

SV 6101

S.C. Prodal Holding SRL

Vatra Dornei, jud. Suceava, 725700

125

SV 6118

S.C. Real SRL

Pătrăuți nr. 21, jud. Suceava, 727420

126

SV 6159

S.C. Ecolact SRL

Milisăuți, jud. Suceava, 727360

127

SV 6207

S.C. Prolact SRL

Vicovu de Sus, jud. Suceava, 727610

128

SV 6322

S.C. Aida SRL

Bilca, jud. Suceava, 727030

129

SV 6356

S.C. Colacta SRL

Sadova, jud. Suceava, 727470

130

SV 673

S.C. Mi-Li-Anc SRL

Voitinel, jud. Suceava, 727282

131

SV 737

S.C. Cavior SRL

Forăști, jud. Suceava, 727235

132

TR 27

S.C. Violact SRL

Putineiu, jud. Teleorman, 147285

133

TR 81

S.C. Big Family SRL

Videle, jud. Teleorman, 145300

134

TR 239

S.C. Comalact SRL

Nanov, jud. Teleorman, 147215

135

TR 241

S.C. Investrom SRL

Sfințești, jud. Teleorman, 147340

136

TM 5254

S.C. Simultan SRL

Orțișoara, nr. 280, jud. Timiș, cod postal 307515

137

TM 6014

S.C. Friesland Romania SA

Deta, jud. Timiș, 305200

138

TL 661

S.C. Bioaliment SRL

Macin, jud. Tulcea, 825300

139

TL 908

S.C. Favorit SRL

Stejaru, jud. Tulcea, 827215

140

VN 231

S.C. Vranlact SA

Focșani, Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea, 620122

141

VN 348

S.C. Stercus Lacto SRL

Ciorăști, loc. Mihălceni, jud. Vrancea, 627082”


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/26


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot goedkeuring van rampenplannen voor de bestrijding van aviaire influenza en de ziekte van Newcastle

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6806)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/24/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (1), en met name op artikel 17, lid 4, tweede alinea,

Gelet op Richtlijn 92/66/EEG van de Raad van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (2), en met name op artikel 21, lid 4, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de Richtlijnen 92/40/EEG en 92/66/EEG worden de bestrijdingsmaatregelen vastgesteld die bij het uitbreken van aviaire influenza respectievelijk de ziekte van Newcastle moeten worden toegepast, alsook bepaalde preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten en de landbouwgemeenschap zelf beter bedacht zijn op deze ziekten. Overeenkomstig deze richtlijnen moeten de rampenplannen van de lidstaten voor de bestrijding van aviaire influenza en de ziekte van Newcastle door de Commissie worden goedgekeurd.

(2)

Beschikking 2004/402/EG van de Commissie van 26 april 2004 houdende goedkeuring van de rampenplannen voor de bestrijding van aviaire influenza en de ziekte van Newcastle (3) keurt deze rampenplannen voor de huidige lidstaten goed. In de bijlage bij die beschikking zijn de lidstaten opgenomen waarvan de plannen zijn goedgekeurd.

(3)

Bulgarije en Roemenië treden op 1 januari 2007 tot de Gemeenschap toe. Dienovereenkomstig hebben Bulgarije en Roemenië hun rampenplannen voor de bestrijding van aviaire influenza en de ziekte van Newcastle ter goedkeuring aan de Commissie voorgelegd.

(4)

Die rampenplannen, als gewijzigd door Bulgarije en Roemenië ingevolge de tijdens de evaluatie daarvan gedane suggesties, voldoen aan de criteria van de Richtlijnen 92/40/EEG en 92/66/EEG en, als zij regelmatig worden bijgewerkt en effectief ten uitvoer worden gelegd, maken zij het mogelijk dat de gewenste doelstellingen van die richtlijnen worden verwezenlijkt. Daarom moeten zij worden goedgekeurd.

(5)

Voor de duidelijkheid van de communautaire wetgeving moet Beschikking 2004/402/EG worden ingetrokken en door deze beschikking worden vervangen.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De op 7 november 2006 door Bulgarije bij de Commissie ingediende rampenplannen voor de bestrijding van aviaire influenza en de ziekte van Newcastle worden goedgekeurd.

Artikel 2

De op 9 november 2006 door Roemenië bij de Commissie ingediende rampenplannen voor de bestrijding van aviaire influenza en de ziekte van Newcastle worden goedgekeurd.

Artikel 3

In de bijlage is de lijst opgenomen van de lidstaten met goedgekeurde rampenplannen voor de bestrijding van aviaire influenza en de ziekte van Newcastle.

Artikel 4

Beschikking 2004/402/EG wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 167 van 22.6.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2004 (PB L 236 van 23.9.2004, blz. 33).

(2)  PB L 260 van 5.9.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2004.

(3)  PB L 123 van 27.4.2004, blz. 111.


BIJLAGE

Lijst van de in artikel 3 bedoelde lidstaten

Code

Land

AT

Oostenrijk

BE

België

BG

Bulgarije

CY

Cyprus

CZ

Tsjechië

DE

Duitsland

DK

Denemarken

EE

Estland

EL

Griekenland

ES

Spanje

FI

Finland

FR

Frankrijk

HU

Hongarije

IE

Ierland

IT

Italië

LV

Letland

LT

Litouwen

LU

Luxemburg

MT

Malta

NL

Nederland

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Roemenië

SE

Zweden

SI

Slovenië

SK

Slowakije

UK

Verenigd Koninkrijk


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/29


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza en het verkeer van gezelschapsvogels die hun eigenaar vergezellen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6958)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/25/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad (1), en met name op artikel 18,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Naar aanleiding van de uitbraak van aviaire influenza, veroorzaakt door een hoogpathogene virusstam, in Zuidoost-Azië in 2004 heeft de Commissie een aantal beschermende maatregelen met betrekking tot die ziekte vastgesteld. Die maatregelen omvatten met name Beschikking 2005/759/EG van de Commissie van 27 oktober 2005 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde derde landen en het verkeer uit derde landen van vogels die hun eigenaar vergezellen (2). Beschikking 2005/759/EG is thans tot en met 31 december 2006 van toepassing.

(2)

Door de hoogpathogene aviaire-influenzastam H5N1 veroorzaakte uitbraken van aviaire influenza worden nog steeds regelmatig geconstateerd in bepaalde landen van de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE), waaronder landen die daardoor vroeger niet waren getroffen. De ziekte is daarom nog niet bedwongen. Verder blijven zich in landen over de gehele wereld nog gevallen van besmetting van de mens en zelfs sterfgevallen als gevolg van nauw contact met besmette dieren voordoen.

(3)

Ingevolge een verzoek van de Commissie heeft het panel voor diergezondheid en dierenwelzijn van de EFSA tijdens zijn vergadering op 26/27 oktober 2006 een wetenschappelijk advies uitgebracht over de risico's voor de gezondheid en het welzijn van dieren in verband met de invoer van andere in het wild levende vogels dan pluimvee in de Gemeenschap. Dit advies wijst op de risico's van de verspreiding van virusziekten zoals aviaire influenza en de ziekte van Newcastle via de invoer van andere vogels dan pluimvee en geeft mogelijke instrumenten en opties aan voor de vermindering van de risico's voor de gezondheid van dieren in verband met de invoer van deze vogels. Verder wijst het advies erop dat het zelden mogelijk is om met zekerheid een onderscheid te maken tussen „in het wild gevangen” en „in gevangenschap gekweekte” vogels, aangezien voor de verschillende soorten vogels merkmethoden kunnen worden toegepast zonder dat het mogelijk is hen van elkaar te onderscheiden.

(4)

Deze conclusies gelden ook voor het verkeer van gezelschapsvogels uit derde landen. Om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen in gevangenschap levende vogels die in het wild voor commerciële invoer zijn gevangen en gezelschapsvogels, moet het verkeer van levende gezelschapsvogels onderworpen blijven aan strikte voorwaarden, zonder onderscheid naar land van herkomst, om de status van de gezelschapsvogels te waarborgen en de verspreiding van die virusziekten te voorkomen. Daarom moet de geldigheidsduur van de bij Beschikking 2005/759/EG vastgestelde maatregel tot en met 31 december 2007 worden verlengd.

(5)

Beschikking 2005/759/EG is sinds de inwerkingtreding daarvan verscheidene keren gewijzigd. Voor de duidelijkheid van de communautaire wetgeving moet Beschikking 2005/759/EG worden ingetrokken en door deze beschikking worden vervangen.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Verkeer uit derde landen

1.   De lidstaten staan het verkeer uit derde landen van levende gezelschapsvogels uitsluitend toe indien de zending uit niet meer dan vijf vogels bestaat en:

a)

de vogels komen uit een lidstaat van de OIE die ressorteert onder een in deel A van bijlage I vermelde regionale commissie, of

b)

de vogels komen uit een lidstaat van de OIE die ressorteert onder een in deel B van bijlage I vermelde regionale commissie, mits de vogels:

i)

gedurende dertig dagen vóór de uitvoer zijn geïsoleerd op de plaats van vertrek in een derde land dat is opgenomen in Beschikking 79/542/EEG van de Raad (3), of

ii)

gedurende dertig dagen na de invoer in de lidstaat van bestemming in quarantaine worden geplaatst in een inrichting die overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Beschikking 2000/666/EG van de Commissie (4) is erkend, of

iii)

in de laatste zes maanden en uiterlijk zestig dagen vóór verzending uit het derde land zijn ingeënt en ten minste eenmaal zijn heringeënt, overeenkomstig de instructies van de fabrikant, tegen aviaire influenza met een H5-vaccin dat voor de desbetreffende diersoort is goedgekeurd, of

iv)

ten minste tien dagen vóór de uitvoer zijn geïsoleerd en een test hebben ondergaan om H5N1-antigeen of -genoom aan te tonen zoals beschreven in hoofdstuk 2.1.14 van het Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, aan de hand van een monster dat op zijn vroegst op de derde dag van de isolatie is genomen.

2.   Een officiële dierenarts in het derde land van verzending verklaart onder gebruikmaking van het modelcertificaat van bijlage II dat aan de voorwaarden van lid 1 is voldaan, wat de voorwaarden van lid 1, onder b), ii), betreft aan de hand van een verklaring van de eigenaar.

3.   Het veterinaire certificaat wordt aangevuld met een verklaring van de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar overeenkomstig bijlage III.

Artikel 2

Veterinaire controles

1.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te waarborgen dat gezelschapsvogels die uit een derde land op het grondgebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, op de plaats van binnenkomst van de reizigers in de Gemeenschap een documentencontrole en een overeenstemmingscontrole door de bevoegde autoriteiten ondergaan.

2.   De lidstaten wijzen de in lid 1 bedoelde autoriteiten aan die voor de bedoelde controles verantwoordelijk zijn en stellen de Commissie daar onverwijld van in kennis.

3.   Elke lidstaat stelt een lijst op van de in lid 1 bedoelde plaatsen van binnenkomst en zendt die lijst aan de andere lidstaten en aan de Commissie.

4.   Indien uit de bedoelde controles blijkt dat de dieren niet aan de eisen van deze beschikking voldoen, is artikel 14, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 998/2003 van toepassing.

Artikel 3

Deze beschikking is niet van toepassing op het verkeer van vogels die hun eigenaar vergezellen uit Andorra, de Faeröer, Groenland, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad en Zwitserland naar het grondgebied van de Gemeenschap.

Artikel 4

De lidstaten nemen onmiddellijk de nodige maatregelen om aan deze beschikking te voldoen en zij maken die maatregelen bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 5

Beschikking 2005/759/EG wordt ingetrokken.

Artikel 6

Deze beschikking is van toepassing tot en met 31 december 2007.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1467/2006 van de Commissie (PB L 274 van 5.10.2006, blz. 3).

(2)  PB L 285 van 28.10.2005, blz. 52. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/522/EG (PB L 205 van 27.7.2006, blz. 28).

(3)  PB L 146 van 14.6.1979, blz. 15. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/463/EG van de Commissie (PB L 183 van 5.7.2006, blz. 20).

(4)  PB L 278 van 31.10.2006, blz. 26. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/279/EG (PB L 99 van 16.4.2002, blz. 17).


BIJLAGE I

DEEL A

Lidstaten van de OIE die ressorteren onder de volgende regionale commissies van de OIE, als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a):

DEEL B

Lidstaten van de OIE die ressorteren onder de volgende regionale commissies van de OIE, als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b):

Afrika

Noord-, Midden- en Zuid-Amerika

Azië, Verre Oosten en Oceanië

Europa, en

Midden-Oosten.


BIJLAGE II

Image

Image


BIJLAGE III

Verklaring van de eigenaar van de gezelschapsdieren of diens vertegenwoordiger

Ondergetekende, eigenaar/vertegenwoordiger van de eigenaar (1) verklaart hetgeen volgt:

1)

De vogels worden gedurende het vervoer vergezeld door een persoon die voor de dieren verantwoordelijk is.

2)

De dieren zijn niet voor commerciële doeleinden bestemd.

3)

Gedurende de periode tussen de veterinaire controle vóór het vervoer en het feitelijke vertrek worden de dieren geïsoleerd gehouden zodat elk contact met andere vogels onmogelijk is.

4)

De dieren zijn vóór het vervoer gedurende 30 dagen geïsoleerd, waarbij zij niet in contact gekomen zijn met vogels die niet onder het certificaat vallen (1).

5)

Ik heb ervoor gezorgd dat de vogels gedurende 30 dagen na het binnenbrengen in quarantaine worden gehouden in …, zoals aangegeven in punt I.12 van het certificaat (1).

… …

Datum en plaats Handtekening


(1)  Doorhalen wat niet van toepassing is.


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/35


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat betreft bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6960)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/26/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op bijlage VI, hoofdstuk 4, afdeling B, onder f), eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aan Bulgarije zijn bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië overgangsperioden toegekend om bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in staat te stellen te voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1). Bepaalde inrichtingen die niet aan de voorschriften beantwoordende melk mogen verwerken, zijn opgenomen in hoofdstuk I van het aanhangsel bij bijlage VI bij die Akte en in hoofdstuk II van dat aanhangsel zijn bepaalde inrichtingen opgenomen die melk mogen verwerken die wel respectievelijk niet aan de voorschriften voldoet, mits de verwerking op aparte productielijnen plaatsvindt.

(2)

Een aantal inrichtingen dat thans is opgenomen in hoofdstuk I van dat aanhangsel heeft de onder de overgangsperioden vallende activiteiten stopgezet. Die inrichtingen moeten daarom uit de lijst worden geschrapt.

(3)

Gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van de rauwe melk en het huidige aandeel van de productie van rauwe melk in Bulgarije die niet aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 853/2004 voldoet, moeten bepaalde inrichtingen worden opgenomen in de lijst van hoofdstuk I van dat aanhangsel bij bijlage VI bij de Toetredingsakte.

(4)

Verder hebben bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije de capaciteit en de uitrusting om melk die wel respectievelijk niet aan de voorschriften voldoet op aparte productielijnen te verwerken. Die inrichtingen moeten worden opgenomen in de lijst van hoofdstuk II van dat aanhangsel.

(5)

Daarom moet het aanhangsel bij bijlage VI bij de Toetredingsakte worden gewijzigd. Voor de duidelijkheid moet dat aanhangsel worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 83).


BIJLAGE

„Aanhangsel bij bijlage VI

HOOFDSTUK I

Lijst van melkverwerkingsinrichtingen die niet aan de voorschriften beantwoordende melk verwerken, als bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling B, punt a), van bijlage VI

Nr.

Vet. nr.

Naam en adres van de inrichting

Locatie van de betrokken bedrijfsruimten

Regio Blagoevgrad — Nr. 1

1

0112003

ET „Vekir”

s. Godlevo

2

0112013

ET „Ivan Kondev” Stopanski dvor

gr. Razlog

3

0112014

ET „Veles-Kostadin Velev” ul. „Golak” 14

gr. Razlog

Regio Burgas — Nr. 2

4

0212005

ET „Dinadeks DN 76” ul. „Industrialna” 1

gr. Burgas

5

0212028

„Vester” OOD

s. Sigmen

6

0212037

„Megakomers” OOD

s. Lyulyakovo obsht. Ruen

7

0212038

„Klas” OOD

s. Galabets obsht. Pomorie

8

0212047

„Komplektstroy” EOOD

s. Veselie

Regio Varna — Nr. 3

9

0312002

ET „Mario”

gr. Suvorovo

10

0312025

„Dzhenema” EOOD

s. Gen. Kiselovo

Regio Veliko Tarnovo — Nr. 4

11

0412003

„Laktima” AD ul. „Magistralna” 5

gr. Veliko Tarnovo

12

0412005

„Varosha” EOOD

s. Kamen obsht. Strazhitsa

Regio Vidin — Nr. 5

13

0512003

SD „LAF-Velizarov i sie”

s. Dabravka obsht. Belogradchik

Regio Vratza — Nr. 6

14

0612010

„Hadzhiyski i familiya” EOOD

s. Gradeshnitsa mestnost „Lakata”

15

0612035

OOD „Nivego”

s. Chiren

16

0612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova” ul. „Ilinden” 3

gr. Vratsa

17

0612042

ET „Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova” ul. „Vasil Levski”

gr. Krivodol

Regio Gabrovo — Nr. 7

18

0712001

„Ben Invest” OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

19

0712003

„Elvi” OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

20

0712004

„Cheh-99 ”OOD

s. Sokolovo obsht. Dryanovo

21

0712015

„Rosta” EOOD

s. M. Varshets

22

0712028

ET „Mik” ul. „Shipka” 226

gr. Dryanovo

23

0712029

„ViV Partnyori” EOOD

s. Gostilitsa obsht. Dryanovo

Regio Dobrich — Nr. 8

24

0812032

„Roles-milk” OOD

s. Kardam

Regio Kardzhali — Nr. 9

25

0912003

„Koveg-mlechni produkti” OOD Promishlena zona

gr. Kardzhali

26

0912012

ET „Geomag”

s. Dobromirtsi obsht. Kirkovo

27

0912015

„Anmar” OOD

s. Padina obsht. Ardino

28

0912016

SD „Salik V.A i SIE”

s. Zhaltusha obsht. Ardino

Regio Kyustendil — Nr. 10

29

1012008

„Kentavar” OOD

s. Konyavo obsht. Kyustendil

30

1012014

ET „Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

31

1012018

„Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo

Regio Lovech — Nr. 11

32

1112004

„Matev-Mlekoprodukt” OOD

s. Goran

33

1112012

„Stilos” OOD

s. Lesidren

34

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

35

1112026

„ABLAMILK” EOOD ul. „Yordan Yovkov” 13

gr. Lukovit

Regio Montana — Nr. 12

36

1212022

„Milkkomm” EOOD ul. „Al. Stamboliyski” 149

gr. Lom

37

1212031

„ADL” OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

Regio Pazardzhik — Nr. 13

38

1312002

„Milk Grup” EOOD

s. Yunatsite

39

1312005

„Ravnogor” OOD

s. Ravnogor

40

1312006

SD „Antei – PITD” OOD

s. Aleko Konstantinovo

41

1312023

„Inter-D” OOD

s. Kozarsko

42

1312024

ET „Mezmedin Halil-46”

s. Sarnitsa

Regio Pernik — Nr. 14

43

1412015

ET „Boycho Videnov – Elbokada 2000”

s. Stefanovo obsht. Radomir

Regio Pleven — Nr. 15

44

1512003

„Mandra-1” OOD

s. Tranchovitsa, obsht. Levski

45

1512006

„Mandra” OOD

s. Obnova obsht. Levski

46

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola” ul. „Hr. Botev” 14

gr. Koynare

47

1512010

ET „Militsa Lazarova-90” ul. „Asen Zlatarev” 2

gr. Slavyanovo,

48

1512012

ET „Ahmed Tatarla”

s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol

Regio Plovdiv — Nr. 16

49

1612024

SD „Kostovi – EMK” ul. „L. Karavelov” 5

gr. Saedinenie

50

1612043

ET „Dimitar Bikov”

s. Karnare obsht. Sopot

51

1612049

„Alpina-Milk” EOOD

s. Zhelyazno

Regio Razgrad — Nr. 17

52

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev” ul. „Sofia” 41

gr. Tsar Kaloyan

53

1712006

„Mesomania” EOOD

s. Vladimirovtsi

54

1712009

„Stil-EA” EOOD

s. Dyankovo

55

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya” EOOD Industrialen kvartal

s. Yuper

56

1712012

ET „Veras 90”

s. Yasenovets

57

1712013

ET „Deniz”

s. Ezerche

58

1712017

„Diva 02” OOD ul. „An. Kanchev”

gr. Isperih

59

1712018

„Imdo” OOD Stopanski dvor

s. Lipnik

60

1712019

ET „Ivaylo-Milena Stancheva” Parvi stopanski dvor

gr. Isperih

61

1712032

„Trio-milk” OOD

s. Kichenitsa

62

1712037

ET „Ali Isliamov”

s. Yasenovets

63

1712039

„Stil-EA” EOOD

s. Dyankovo

64

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar”

s. Ezerche

65

1712043

„Gyuchlyu” OOD

s. Samuil

66

1712045

ET „AN-Nezhdet Ali”

s. Mortagonovo

67

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali” ul. „Knyaz Boris” 23

gr.Razgrad

Regio Ruse — Nr. 18

68

1812005

„DAV – Viktor Simonov” EOOD ul. „Han Kubrat” 52

gr. Vetovo

69

1812009

„Lakten” OOD ul. „Slivnitsa”

gr. Vetovo

Regio Silistra — Nr. 19

70

1912002

„Laktokom” EOOD

s. Kalipetrovo

71

1912003

„Hrista Treyd” OOD

s. Yordanovo

72

1912009

ET „Interes 2000 – Musa Musov”

s. Sitovo

73

1912016

„Destan” OOD

s. Iskra

Regio Sliven — Nr. 20

74

2012007

„Deltalakt” OOD

s. Stoil voyvoda

75

2012008

„Raftis” EOOD

s. Byala

76

2012010

„Saray” OOD

s. Mokren

77

2012011

ET „Ivan Gardev 52” ul. „Hadzhi Dimitar” 2

gr. Kermen

78

2012012

ET „Olimp-P. Gurtsov” mestnost „Matsulka”

gr. Sliven

79

2012024

ET „Denyo Kalchev 53” ul. „Samuilovsko shose” 17

gr. Sliven

80

2012029

„Eko asorti” EOOD

s. Mechkarevo

81

2012032

„Kiveks” OOD

s. Kovachite

Regio Smolyan — Nr. 21

82

2112002

„KOS” ul. „Nevyastata” 25

gr. Smolyan

83

2112003

„Milk-inzhenering” OOD ul. „Chervena skala” 21

gr. Smolyan

84

2112008

MK „Rodopa milk”

s. Smilyan obsht. Smolyan

85

2112010

„Chaya” OOD Stopanski dvor

gr. Chepelare

86

2112015

„Rozhen Milk” OOD

s. Davidkovo, obsht. Banite

87

2112023

ET „Iliyan Isakov”

s. Trigrad obsht. Devin

88

2112024

ET „Ulan-Dzh. Ulanov”

s. Borino

89

2112026

ET „Vladimir Karamitev”

s. Varbina obsht. Madan

90

2112027

„Keri” OOD

s. Borino, obsht. Borino

Regio Sofia grad — Nr. 22

91

2212023

„EL BI BULGARIKUM” EAD ul. „Malashevska” 12 A

gr. Sofia

92

2212027

„Ekobalkan” OOD bul „Evropa” 138

gr. Sofia

Regio Kostinbrod — Nr. 23

93

2312007

ET „Agropromilk” ul. „P. Slaveikov” 19

gr. Ihtiman

94

2312013

ET „Dobrev”

s. Dragushinovo

95

2312016

AD „Bovis”

s. Trudovets

96

2312020

„MAH 2003” EOOD bul. „Al. Stamboliyski” 21

gr. Etropole

97

2312023

„Mogila” OOD ul. „Ruse” 4

gr. Godech

98

2312026

„Dyado Liben” OOD bul. „H. Nencho Palaveev”

gr. Koprivshtitsa

99

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov”

s. Anton

100

2312030

ET „Favorit-D. Grigorov”

s. Aldomirovtsi

101

2312031

ET „Belite kamani”

s. Dragotintsi

102

2312033

„Balkan spetsial” OOD

s. Gorna Malina

103

2312039

EOOD „Laktoni”

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

104

2312041

„Danim-D. Stoyanov” EOOD mestnost Mansarovo

gr. Elin Pelin

Regio Stara Zagora — Nr. 24

105

2412003

„ODIT 2002” OOD

s. Kaloyanovets obsht. Stara Zagora

106

2412007

„Inikom” OOD

s. Sarnevo obsht. Radnevo

107

2412019

„Dekada” OOD

s. Elhovo obsht. Stara Zagora

108

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

109

2412038

„Elit Milk 2000” OOD

s. Mirovo obsht. Br. Daskalovi

110

2412039

„Penchev” EOOD ul. „Septemvriytsi” 58

gr. Chirpan

111

2412040

„Inikom” OOD ul. „G. S. Rakovski” 11

gr. Galabovo

112

2412041

„Mlechen svyat 2003” OOD

s. Bratya Daskalovi obsht. Bratya Daskalovi

Regio Targovishte — Nr. 25

113

2512006

„Hadad” OOD

s. Makariopolsko obsht. Targovishte

114

2512011

ET „Sevi 2000 – Sevie Ibryamova”

s. Krepcha obsht. Opaka

115

2512016

„Milktreyd-BG” OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

116

2512018

„Biomak” EOOD ul. „Rodopi” 2

gr. Omurtag

117

2512021

„Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen

Regio Haskovo — Nr. 26

118

2612002

ET „Rusalka-Iv. Genev”

s. Kolarovo obl. Haskovska

119

2612015

ET „Detelina 39”

s. Brod

120

2612022

ET „Shampion 13-Deyan Panev”

s. Krepost obl. Haskovska

121

2612027

„Byala mechka” OOD

s. Min. bani obl. Haskovska

122

2612049

ET „Todorovi-53” ul. „Bulgaria” 65

gr. Topolovgrad

Regio Shumen — Nr. 27

123

2712005

„Nadezhda” OOD

s. Kliment

124

2712009

„Ekselans” OOD

s. Todor Ikonomovo obsht. Kaolinovo

125

2712010

„Kamadzhiev-milk” EOOD

s. Kriva reka obsht. N. Kozlevo

126

2712013

„Ekselans” OOD

s. Osmar, obsht. V. Preslav

Regio Yambol — Nr. 28

127

2812002

„Arachievi” OOD

s. Kirilovo, obl. Yambolska

128

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev” ul. „Yambolen” 13

gr. Yambol,

129

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov”

s. General Inzovo, obl. Yambolska

130

2812022

„Karil i Tania” OOD ul. „Gr. Ignatiev” 189

gr. Yambol

HOOFDSTUK II

Lijst van melkinrichtingen voor de verwerking van melk die wel en melk die niet aan de voorschriften voldoet, als bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling B, punten a) en c), van bijlage VI

Nr.

Vet. nr.

Naam en adres van de inrichting

Locatie van de betrokken bedrijfsruimten

Regio Blagoevgrad — Nr. 1

1

BG 0112004

„Matand” EOOD

s. Eleshnitsa

2

BG 0112008

ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo”

s. Harsovo

Regio Burgas — Nr. 2

3

BG 0212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov” ul. „Baykal” 9

gr. Burgas

4

BG 0212048

„Bilding Zah” EOOD

s. Shivarovo obsht. Ruen

Regio Veliko Tarnovo — Nr. 4

5

BG 0412009

„Milki-luks” EOOD

s. B. Cherkva obsht. Strazhitsa

6

BG 0412010

„Bi Si Si Handel” OOD ul. „Treti mart” 19

gr. Elena

Regio Vidin — Nr. 5

7

BG 0512025

„El Bi Bulgarikum” EAD YUPZ

gr. Vidin

Regio Vratza — Nr. 6

8

BG 0612012

OOD „Zorov-97”

gr. Vratsa

9

BG 0612027

„Mlechen ray – 99” EOOD

gr. Vratsa

10

BG 0612043

ET „Zorov-91-Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

Regio Gabrovo — Nr. 7

11

BG 0712008

„Milkieks” OOD zh. k. „Atanas Moskov”

gr. Sevlievo

Regio Dobrich — Nr. 8

12

BG 0812009

„Serdika – 90” AD ul. „25 septemvri” 100

gr. Dobrich

13

BG 0812029

„Akurat mlechna promishlenost” OOD kv. Riltsi

gr. Dobrich

14

BG 0812030

„FAMA” AD bul. „Dobrudzha” 2

gr. Dobrich

Regio Montana — Nr. 12

15

BG 1212001

„S i S – 7” EOOD ul. „Vrachansko shose” 1

gr. Montana

16

BG 1212029

SD „Voynov i sie” ul. „N. Yo. Vaptsarov” 8

gr. Montana

Regio Pazardzhik — Nr. 13

17

BG 1312001

„Lakrima” AD ul. „Tsaritsa Yoana” 29

gr. Pazardzhik

Regio Plovdiv — Nr. 16

18

BG 1612001

„OMK” AD bul. „Dunav” 3

gr. Plovdiv

19

BG 1612011

„Em Dzhey Deriz” EOOD bul. „Osvobozhdenie” 69

gr. Karlovo

20

BG 1612013

„Polidey – 2” OOD

s. Domlyan

21

BG 1612020

ET „Bor-Chvor”

s. Dalbok izvor obsht. Parvomay

22

BG 1612040

„Mlechni produkti” OOD

s. Manole

23

BG 1612065

ET „Bonitreks”

s. Dolnoslav obsht. Asenovgrad

Regio Ruse — Nr. 18

24

BG 1812003

„Sirma Prista” AD bul. „3-ti mart” 51

gr. Ruse

Regio Silistra — Nr. 19

25

BG 1912013

„ZHOSI” OOD

s. Chernolik

Regio Sliven — Nr. 20

26

BG 2012009

„Vangard” OOD

s. Zhelyo voyvoda

27

BG 2012019

„Hemus-Milk komers” OOD Promishlena zona Zapad

gr. Sliven

28

BG 2012020

„Yotovi” OOD kv. „Rechitsa”

gr. Sliven

29

BG 2012022

„Bratya Zafirovi” OOD Promishlena zona Zapad

gr. Sliven

30

BG 2012036

„Minchevi” OOD

s. Korten

31

BG 2012043

„Agroprodukt” OOD kv. Industrialen

gr. Sliven

Regio Smolyan — Nr. 21

32

BG 2112001

„Rodopeya-Belev” EOOD ul. „Trakya” 15

gr. Smolyan

33

BG 2112018

„Laktena” OOD

s. Kutela

Regio Sofia grad — Nr. 22

34

BG 2212001

„Danon-Serdika” AD ul. „Ohridsko ezero” 3

gr. Sofia

35

BG 2212022

„Megle-Em Dzhey” OOD ul. „Probuda” 12-14

gr. Sofia

Regio Kostinbrod — Nr. 23

36

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA”

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

Regio Stara Zagora — Nr. 24

37

BG 2412033

„Gospodinovi” OOD

s. Yulievo obsht. Maglizh

Regio Targovishte — Nr. 25

38

BG 2512001

„Mladost-2002” OOD bul. „29-ti yanuari” 7

gr. Targovishte

39

BG 2512003

„Si Vi Es” OOD Promishlena zona

gr. Omurtag

40

BG 2512004

„Pip Treyd” OOD

s. Davidovo obsht. Targovishte

41

BG 2512017

„YUES-Komers” OOD ul. „Radetski” 2

s. Golyamo Gradishte

42

BG 2512020

„Mizia-Milk” OOD Industrialna zona

gr. Targovishte

Regio Haskovo — Nr. 26

43

BG 2612047

„Balgarsko sirene” OOD bul. „Saedinenie”94

gr. Haskovo

Regio Shumen — Nr. 27

44

BG 2712001

„Vakom MP” OOD Industrialna zona

gr. Shumen

45

BG 2712014

„Stars kampani” OOD ul. „Trakiyska” 3

gr. Shumen

Regio Yambol — Nr. 28

46

BG 2812003

„Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska

47

BG 2812025

„Sakarela” OOD ul. „Preslav” 269

gr. Yambol”


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/45


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot vaststelling van bepaalde overgangsmaatregelen betreffende de levering van rauwe melk aan verwerkingsinrichtingen en de verwerking van deze rauwe melk in Roemenië in verband met de voorschriften van de Verordeningen (EG) nrs. 852/2004 en 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6963)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/27/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 42,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (1) worden op basis van de HACCP-beginselen (Hazard Analysis and Critical Control Points — risicoanalyse en kritische controlepunten) de algemene voorschriften inzake levensmiddelenhygiëne voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven vastgesteld. In die verordening wordt bepaald dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten voldoen aan de op die beginselen gebaseerde structurele voorschriften. Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (2) vult de in Verordening (EG) nr. 852/2004 vastgestelde voorschriften aan. Verordening (EG) nr. 853/2004 omvat specifieke voorschriften voor melkverwerkingsinrichtingen, alsook hygiënevoorschriften voor rauwe melk en zuivelproducten.

(2)

Roemenië treedt op 1 januari 2007 tot de Gemeenschap toe. Ter voorbereiding van die toetreding ondergaan de melkverwerkingsinrichtingen de nodige structurele verbeteringen om aan de in Verordening (EG) nr. 852/2004 vastgestelde structurele voorschriften te voldoen. Sinds 2004 is het aantal inrichtingen dat aan de structurele voorschriften van de Gemeenschap voldoet, gestegen van 12 tot 123.

(3)

Het aandeel rauwe melk die voldoet aan de in Verordening (EG) nr. 853/2004 vastgestelde hygiënevoorschriften en die wordt geleverd aan melkverwerkingsinrichtingen die aan de structurele voorschriften van Verordening (EG) nr. 852/2004 voldoen, is echter slechts licht gestegen. In 2005 werd van de totale productie van 5,6 miljoen ton koemelk per jaar slechts 0,38 miljoen ton aan de voorschriften beantwoordende rauwe melk aan melkverwerkingsinrichtingen geleverd.

(4)

Rekening houdend met de huidige situatie, moet worden voorzien in overgangsmaatregelen wat de organisatie van de melksector in Roemenië betreft.

(5)

In dit verband staat bijlage VII, hoofdstuk 5, onderafdeling I, punt c), van de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië tijdelijk toe dat bepaalde melkverwerkingsinrichtingen die niet aan de in Verordening (EG) nr. 852/2004 vastgestelde structurele voorschriften voldoen, leveringen ontvangen van rauwe melk die niet voldoet aan de desbetreffende hygiënevoorschriften van Verordening (EG) nr. 853/2004 (hierna „melk die niet aan de voorschriften voldoet” genoemd).

(6)

Melkproductiebedrijven die niet aan de in Verordening (EG) nr. 853/2004 vastgestelde hygiënevoorschriften voldoen en melkverwerkingsinrichtingen die aan de in Verordening (EG) nr. 852/2004 vastgestelde structurele voorschriften voldoen, liggen verspreid over het gehele grondgebied van Roemenië. Bijgevolg ontvangen bepaalde aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen rauwe melk die voldoet aan de desbetreffende hygiënevoorschriften van Verordening (EG) nr. 853/2005 (hierna „melk die aan de voorschriften voldoet” genoemd), alsook melk die niet aan de voorschriften voldoet. Daarom moet het in de handel brengen van eindproducten van aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen tot Roemenië worden beperkt. Bovendien moet een lijst van die aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen in deze beschikking worden vastgesteld.

(7)

Verder zijn bepaalde aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen voornemens om melk die wel respectievelijk niet aan de voorschriften voldoet apart te verwerken. Daarom is het nodig dat de voorwaarden worden vastgesteld voor de ophaling en de behandeling van dergelijke melk en het in de handel brengen van de eindproducten daarvan. In deze beschikking moet ook een lijst van aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen worden vastgesteld, die beide soorten melk verwerken.

(8)

De toegekende overgangsperiode moet tot 18 maanden worden beperkt. De situatie van de melksector in Roemenië moet vóór het einde van die periode opnieuw worden bekeken. Bijgevolg moet Roemenië bij de Commissie jaarverslagen indienen over de voortgang bij de modernisering van melkproductiebedrijven die rauwe melk leveren aan inrichtingen die aan de voorschriften beantwoorden.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Lijsten van aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen

De hoofdstukken I en II van de bijlage bij deze beschikking bevatten lijsten van melkverwerkende inrichtingen in Roemenië die voldoen aan de structurele voorschriften van hoofdstuk II van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004 (hierna „aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen” genoemd) en die rauwe melk mogen ontvangen en verwerken die niet voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk I, deel III, punt 3, en hoofdstuk II, deel III, van sectie IX van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 („melk die niet aan de voorschriften voldoet”).

Artikel 2

Levering van melk die niet aan de voorschriften voldoet en verwerking in aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen, opgenomen in de lijst van hoofdstuk I van de bijlage

1.   De aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen die zijn opgenomen in de lijst van hoofdstuk I van de bijlage bij deze beschikking mogen melk die niet aan de voorschriften voldoet ontvangen en verwerken.

2.   Zolang op in lid 1 bedoelde inrichtingen de bepalingen van dat lid van toepassing zijn, geldt voor de producten die afkomstig zijn van aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen die in de lijst van hoofdstuk I van de bijlage zijn opgenomen, het volgende:

a)

zij mogen alleen op de nationale markt in de handel worden gebracht of worden gebruikt voor verdere verwerking in andere, aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen die in de lijst van hoofdstuk I van de bijlage zijn opgenomen, ongeacht de datum waarop zij in de handel worden gebracht;

b)

zij moeten een ander identificatiemerk dragen dan de in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 853/2004 bedoelde identificatiemerken.

Artikel 3

Levering van melk die wel respectievelijk niet aan de voorschriften voldoet en verwerking in aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen, opgenomen in de lijst van hoofdstuk II van de bijlage

De aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen die in de lijst van hoofdstuk II van de bijlage bij deze beschikking zijn opgenomen, mogen rauwe melk die voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk I, deel III, punt 3, en hoofdstuk II, deel III, van sectie IX van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 („melk die aan de voorschriften voldoet”) en melk die niet aan de voorschriften voldoet ontvangen en verwerken op aparte productielijnen, mits de exploitanten van dergelijke inrichtingen:

a)

voldoen aan artikel 5 van Verordening (EG) nr. 852/2004;

b)

aantonen dat zij in staat zijn aan de volgende voorwaarden te voldoen, onder vermelding van de aparte productielijnen:

i)

nemen van alle nodige maatregelen om de naleving te waarborgen van de interne procedures voor de aparte behandeling van rauwe melk, vanaf de ophaling tot en met de laatste productiefase, met inbegrip van de routes voor het ophalen van de melk, aparte opslag en behandeling van melk die wel, respectievelijk niet aan de voorschriften voldoet, specifieke verpakking en etikettering van zuivelproducten die al dan niet zijn vervaardigd van melk die wel respectievelijk niet aan de voorschriften voldoet, en aparte opslag van dergelijke melk;

ii)

invoeren van een procedure om de traceerbaarheid van rauwe melk te verzekeren, met inbegrip van de nodige schriftelijke bewijsstukken betreffende de bewegingen van de producten, en om zuivelproducten te verantwoorden en melk die wel respectievelijk niet aan de voorschriften voldoet, te doen overeenstemmen met de categorieën zuivelproducten die worden vervaardigd;

iii)

alle rauwe melk gedurende 15 seconden een warmtebehandeling laten ondergaan bij een temperatuur van ten minste 71,7 °C;

iv)

nemen van alle passende maatregelen om te garanderen dat de identificatiemerken, als bedoeld in sectie I van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004, niet op frauduleuze wijze worden gebruikt.

Artikel 4

Plichten van de bevoegde autoriteiten in Roemenië met betrekking tot de aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen die zijn opgenomen in de lijst van hoofdstuk II van de bijlage

1.   De bevoegde autoriteiten van Roemenië:

a)

zorgen ervoor dat de exploitanten van de aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen die zijn opgenomen in de lijst van hoofdstuk II van de bijlage alle nodige maatregelen nemen om de naleving van de interne procedures voor de aparte behandeling van rauwe melk en zuivelproducten te waarborgen;

b)

voeren tests en niet-aangekondigde controles uit in de aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen die zijn opgenomen in de lijst van hoofdstuk II van de bijlage, met betrekking tot de naleving van de voorschriften inzake aparte behandeling van rauwe melk en zuivelproducten;

c)

voeren in erkende laboratoria tests uit op alle rauwe melk en afgewerkte producten uit aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen die zijn opgenomen in de lijst van hoofdstuk II van de bijlage, teneinde na te gaan of zij voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk II van sectie IX van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004, inclusief de microbiologische criteria voor zuivelproducten.

2.   De melk en de zuivelproducten die afkomstig zijn uit aan de voorschriften beantwoordende inrichtingen die zijn opgenomen in de lijst van hoofdstuk II van de bijlage en die zijn vervaardigd uit rauwe melk die niet aan de voorschriften voldoet, mogen alleen op de nationale markt in de handel worden gebracht of worden gebruikt voor verdere verwerking in andere dergelijke inrichtingen of in de lijst van hoofdstuk I opgenomen inrichtingen en dragen een ander identificatiemerk dan de in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 853/2004 bedoelde identificatiemerken.

3.   Alleen zuivelproducten die zijn geproduceerd in aan de voorschriften beantwoordende melkinrichtingen die zijn opgenomen in de lijst van hoofdstuk II van de bijlage bij deze beschikking en die voldoen aan lid 1 van dit artikel en de voorschriften van sectie IX van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 mogen in de handel worden gebracht als producten die aan de bepalingen van die verordening voldoen.

Artikel 5

Naleving en verslagen

1.   Roemenië zorgt ervoor dat de in artikel 2, lid 1, van deze beschikking bedoelde melkproductiebedrijven de voorschriften van de delen II en III van hoofdstuk I van sectie IX van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 geleidelijk naleven.

2.   Roemenië dient bij de Commissie jaarverslagen in over de voortgang bij de modernisering van de melkproductiebedrijven en het melkophalingssysteem.

Artikel 6

Voor melk en zuivelproducten die overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3 en 4 van deze beschikking worden geproduceerd, wordt alleen steun verleend op grond van titel I, hoofdstukken II en III, met uitzondering van artikel 11, en titel II van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad (3), indien zij het ovale identificatiemerk dragen als bedoeld in sectie I van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

Artikel 7

Toepassing

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Zij is van toepassing tot en met 30 juni 2008.

Artikel 8

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1662/2006 van de Commissie (PB L 320 van 18.11.2006, blz. 1).

(3)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).


BIJLAGE

HOOFDSTUK I

Lijst van melkverwerkingsinrichtingen die aan de structurele voorschriften van de Gemeenschap voldoen en melk die wel respectievelijk niet aan de voorschriften voldoet, mogen ontvangen en verwerken zonder aparte productielijnen

1

AR 473

SC Octavian Impex SRL

Dezna, County of Arad, 317110

2

BT 17

SC Spicul 2 SRL

Dorohoi, County of Botosani, 715200

3

BT 176

SC Lacto Solomonescu SRL

Miron Costin, County of Botosani, 717466

4

BR 24

S.C. Lacta Prod SRL

Braila, County of Braila, 810224

5

CJ 7879

SC Comlact SRL

Corusu, County of Cluj, 407056

6

DB 59

SC Industrializarea Laptelui SA

Targoviste, County of Dambovita, 130062

7

NT 241

SC Pro Com Pascal SRL

Pastraveni, County of Neamt, 617300

8

NT 556

SC Stefanos SRL

Trifesti, County of Neamt, 617475

9

SB 237

SC Carpalat SRL

Mandra, County of Sibiu, 557124

10

SB 298

SC Gefa Impex SRL

Talmaciu, County of Sibiu, 555700

11

L 56

SC Camy Lact SRL

Panaci-Vatra Dornei, County of Suceava, 727405

12

VN 25

SC Vitaprod SRL

Dumitresti, County of Vrancea, 727110

13

BC 4826

S.C. Marlact SRL

Buhoci, County of Bacau, 607085

14

BH 4646

SC Abacus Trade SRL

Toboliu, County of Bihor, 417273

15

BH 2980

SC Cîmpaneii Prest SRL

Mierlău, County of Bihor, 417277

16

BT 342

SC Indagrovet SRL

Coțușca, County of Botosani, 717090

17

BT 240

SC Geny Com SRL

Vf. Câmpului, County of Botosani, 717450

18

BT 205

SC Cicos SRL

George Enescu, County of Botosani, 717170

19

BR 215

S.C. Android Trading SRL

Maxineni, County of Braila, 817090

20

BZ 0627

SC Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, County of Buzau, 127120

21

BZ 0298

SC Camen Tas SRL

Smeeni, County of Buzau, 127595

22

CJ 4185

SC Bonas Import Export SRL

Dezmir, County of Cluj, 407039

23

CV 56

SC Milk COM SRL

Saramas, County of Covasna, 527012

24

CV 690

SC Mark SRL

Brates, County of Covasna, 527050

25

CV 234

SC Zugo SRL

Belin, County of Covasna, 527030

26

HR 383

S.C. Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, County of Harghita, 535400

27

HR 70

S.C. Primulact SRL

Miercurea Ciuc, County of Harghita, 530242

28

NT 607

S.C. D. A Secuieni

Secuieni, County of Neamt, 617405

29

OT 2836

SC Bourella Maris SRL

Babiciu, County of Olt, 237015

30

PH 6448

SC Rusara Prodcom SRL

Valea Calugareasca, County of Prahova, 107620

31

PH 212

S.C. Vitoro SRL

Ploiesti, County of Prahova, 100537

32

PH 6067

S.C. Zoe Gab SRL

Fulga, County of Prahova, 107260

33

SJ 52

SC Sanolact

Maeriste, County of Salaj, 457235

34

SV 4162

SC Malinul SRL

Malini, County of Suceava, 727350

35

SV 5355

SC Lacto Zaharia

Frumosu, County of Suceava, 727260

36

SV 6394

SC Martin's European Food Products Comimpex SRL

Bosanci, County of Suceava, 727045

37

TL 1328

SC Izacos Lact SRL

Topolog, County of Tulcea, 827220

38

VN 35

SC Monaco SRL

Vrâncioaia, County of Vrancea, 627445

39

AG 6

SC Bradet SRL

Bradulet, County of Arges, 117145

40

L 57

SC Hochland Romania SRL

Sovata, County of Mures, 545500

41

AG 4

S.C. Dincudana SRL

Bradu, County of Arges, 117148

42

BH 1705

SC Dorlact SRL

Beznea, County of Bihor, 417081

43

CS 116

SC Fabrica de Produse Lactate

Oravita, County of Caras Severin, 325600

44

NT 900

S.C. Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, County of Neamt, 615100

45

TL 965

SC Mineri SRL

Mineri, County of Tulcea, 827211

46

CJ 41

SC Kazal SRL

Dej, County of Cluj, 405200

47

L 40

SC Napolact SA

Huedin, County of Cluj, 405400

48

SM 3876

S.C. Schwaben Molkerei

Carei, County of Satu Mare, 445100

HOOFDSTUK II

Lijst van melkverwerkingsinrichtingen die aan de structurele voorschriften van de Gemeenschap voldoen en melk die wel respectievelijk niet aan de voorschriften voldoet, mogen ontvangen en verwerken met aparte productielijnen

1

AB 3508

SC Unichim Romania SRL

Unirea, County of Alba, 517785

2

L 81

SC Raraul SA

Campulung Moldovenesc, County of Suceava, 725100

3

AG 5

S.C. Lactag SA Fabrica Costesti

Costesti, County of Arges, 115200

4

BC 6100

SC Depcoinf MBD SRL

Targu Trotus, County of Bacau, 607630

5

BT 60

SC Five Continents Group SRL

Rachiti, County of Botosani, 717310

6

BR 65

S.C. Brailact SRL

Braila, County of Braila, 810224

7

L 35

S.C.Danone PDPA Romania SRL

Bucuresti, 032451

8

CT 30

SC Niculescu Prod SRL

Cumpana, County of Constanta, 907105

9

CT 15

SC Nic Costi Trade SRL

Dorobantu, County Constanta, 907211

10

L 9

SC Covalact SA

Sfantu Gheorghe, County of Covasna, 520076

11

L 22

SC Dorna Lactate SA

Dorna Candrenilor — Floreni, County of Suceava, 727190

12

L 53

S.C. Friesland România SA

Carei, County of Satu Mare, 445100

13

TR 78

SC Interagro SRL

Zimnicea, County of Teleorman, 145400

14

VS 2196

SC Ilvas SA

Vaslui, County of Vaslui, 730040

15

SV 001

SC La Dorna Agri SA

Dorna Candreni, County of Suceava, 727190

16

SV 6352

SC La Dorna Chesse SA

Dorna Arini, County of Suceava, 727200

17

BH 5206

SC Prolacta SRL

Copacel, County of Bihor, 417205

18

BZ 0098

SC Meridian Agroind

Ramnicu Sarat, County of Buzau, 125300

19

CT 299

SC Nascu SRL

Indepenta, County of Constanta, 907145

20

CT 294

SC Suflaria Import Export SRL

Cheia, County of Constanta, 907277

21

MM 4758

SC Milk-Humana SRL

Baia Mare, County of Maramures, 430306

22

MM 521

SC Oblaza SRL

Birsana, County of Maramures, 437035

23

MM 725

SC Avi Seb Impex SRL

Tirgu Lapus, County of Maramures, 435600

24

TL 855

SC Deltalact SA

Tulcea, County of Tulcea, 820009


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/51


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot wijziging van Beschikking 2005/393/EG wat betreft beperkingsgebieden in verband met bluetongue

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6970)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/28/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue (1), en met name op artikel 8, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2000/75/EG stelt controlevoorschriften en maatregelen vast ter bestrijding van bluetongue in de Gemeenschap, waaronder de instelling van beschermings- en toezichtsgebieden en een verbod op verplaatsingen van dieren uit die gebieden.

(2)

Beschikking 2005/393/EG van de Commissie van 23 mei 2005 inzake beschermings- en toezichtsgebieden in verband met bluetongue en de voorwaarden voor verplaatsingen uit of binnen deze gebieden (2) bakent de algemene geografische gebieden af waarin de lidstaten beschermings- en toezichtsgebieden („de beperkingsgebieden”) in verband met bluetongue moeten instellen.

(3)

Op 20 november 2006 heeft Spanje de Commissie meegedeeld dat in een perifere streek van beperkingsgebied E virus van serotype 4 blijkt te circuleren. Dat gebied moet dus worden uitgebreid, met inachtneming van de beschikbare gegevens over de ecologie van de vector en de huidige meteorologische situatie

(4)

Op 21 november 2006 heeft Duitsland de Commissie in kennis gesteld van nieuwe uitbraken van bluetongue in Neder-Saksen. Op grond van die bevindingen moet de afbakening van het beperkingsgebied in Duitsland worden gewijzigd.

(5)

Ingevolge de kennisgeving van uitbraken van bluetongue begin november 2006 door Italië, die veroorzaakt werden door een nieuw serotype, is bij Beschikking 2006/858/EG een nieuw beperkingsgebied G toegevoegd aan bijlage I bij Beschikking 2005/393/EG om daarin de drie betrokken provincies van Zuid-Sardinië op te nemen. De verwijzing naar dit gebied in de respectieve bepalingen van Beschikking 2005/393/EG is echter niet toegevoegd. Daarom moet de lijst van gebieden, als bedoeld in artikel 2 van Beschikking 2005/393/EG, voor de duidelijkheid worden aangevuld.

(6)

Beschikking 2005/393/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2005/393/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2, eerste alinea, wordt vervangen door:

„De beperkingsgebieden worden afgebakend in de algemene geografische gebieden die zijn vermeld in de gebieden, vastgesteld in bijlage I.”

2)

Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 327 van 22.12.2000, blz. 74.

(2)  PB L 130 van 24.5.2005, blz. 22. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/858/EG (PB L 332 van 30.11.2006, blz. 26).


BIJLAGE

Bijlage I bij Beschikking 2005/393/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

De lijst van beperkingsgebieden in Gebied E (serotype 4) die betrekking heeft op Spanje wordt vervangen door:

„Spanje:

de autonome regio Extremadura: de provincies Cáceres, Badajoz;

de autonome regio Andalucia: de provincies Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (de comarcas Alcalá la Real, Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Málaga, Sevilla;

de autonome regio Castilla-La Mancha: de provincies Albacete (comarca Alcaraz), Ciudad Real, Toledo;

de autonome regio Castilla y Léon: de provincies van Avila (de comarcas Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Barco De Ávila, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanca (de comarcas Béjar, Ciudad Rodrigo en Sequeros);

de autonome regio Madrid: de provincie Madrid (de comarcas Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Grinon, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés). ”

2.

De lijst van beperkingsgebieden in Gebied F (serotype 8) die betrekking heeft op Duitsland wordt vervangen door:

„Duitsland:

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

In de Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels en Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

In de Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim en Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

In de Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach en Wertheim

In de Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn en Zwingenberg

In de Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald en Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Landkreis en stad Aschaffenburg

In de Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken en Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

In de Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a. d. Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v. d. Rhön, Oberelsbach, Ostheim v. d. Rhön, Sandberg, Schönau a. d. Brend, Sondheim a. d. Rhön, Steinbacher Forst r. d. Saale en Willmars

In de Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

In de Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach en Waldbüttelbrunn

Freie Hansestadt Bremen

Het hele grondgebied van de deelstaat

Freie und Hansestadt Hamburg

In het Bezirk Harburg de Ortsteile Eißendorf, Gut Moor, Harburg, Hausbruch, Heimfeld, Langenbek, Marmstorf, Neugraben-Fischbek, Neuland, Rönneburg, Sinstorf en Wilstorf

In het Bezirk Bergedorf de Ortsteile Kirchwerder, Neuengamme en Ochsenwerder

Hessen

Het hele grondgebied van de deelstaat

Niedersachsen

Landkreis Ammerland

In de Landkreis Aurich: Aurich, Berumbur, Dornum, Großefehn, Großheide, Hage, Hagermarsch, Halbemond, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Leetzdorf, Lütetsburg, Marienhafe, Norden, Nordseeinsel Memmert, Ostseel, Rechtsupweg, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor en Wirdum

Stad Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

In de Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede en Wulsbüttel

Stad Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stad Emden

Landkreis Emsland

In de Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Wangerland en Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stad Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Regio Hannover

Landkreis Harburg

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

In de Landkreis Lüchow-Dannenberg: Bergen (Dumme), Clenze, Dannenberg (Elbe), Göhrde, Göhrde (gemeindefreies Gebiet), Gusborn, Hitzacker (Elbe), Jameln, Karwitz, Küsten, Lemgow, Lübbow, Lüchow (Wendland), Luckau (Wendland), Neu-Darchau, Schnega, Trebel, Waddeweitz, Woltersdof, Wustrow (Wendland) en Zernien

In de Landkreis Lüneburg: Adendorf, Amelinghausen, Artlenburg, Bardowick, Barendorf, Barnstedt, Barum, Betzendorf, Brietlingen, Broitze, Dahlem, Dahlenburg, Deutsch Evern, Echem, Embsen, Handorf, Hittbergen, Hohnstorf (Elbe), Kirchgellersen, Lüdersburg, Lüneburg, Mechtersen, Melbeck, Nahrendorf, Neetze, Oldendorf (Luhe), Radbruch, Rehlingen, Reinstorf, Reppenstedt, Rullstorf, Scharnebeck, Soderstorf, Südergellersen, Thomasburg, Tosterglope, Vastorf, Vögelsen, Wendisch Evern, Westergellersen en Wittorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Stad Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stad Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stad Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

In de Landkreis Stade: Apensen, Ahlerstedt, Bargstedt, Beckdorf, Bliedersdorf, Brest, Buxtehude, Deinste, Fredenbeck, Harsefeld, Horneburg, Jork, Kutenholz, Nottensdorf en Sauensiek

Landkreis Uelzen

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

De stad Wilhelmshaven

In de Landkreis Wittmund: Blomberg, Dunum, Esens, Eversmeer, Friedeburg, Holtgast, Moorweg, Nenndorf, Neuschoo, Ochtersum, Schweindorf, Stedesdorf, Utarp, Westerholt en Wittmund

Landkreis Wolfenbüttel

Stad Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Het hele grondgebied van de deelstaat

Rheinland-Pfalz

Het hele grondgebied van de deelstaat

Saarland

Het hele grondgebied van de deelstaat

Sachsen-Anhalt

Im Altmarkkreis Salzwedel: Ahlum, Algenstedt, Altensalzwedel, Altmersleben, Flecken Apenburg, Badel, Bandau, Beetzendorf, Benkendorf, Berge, Bierstedt, Binde, Bonese, Bornsen, Breitenfeld, Brietz, Brunau, Chüden, Dähre, Dambeck, Dannefeld, Flecken Diesdorf, Dönitz, Ellenberg, Engersen, Estedt, Fleetmark, Gardelegen, Gieseritz, Gischau, Güssefeld, Hanum, Hemstedt, Henningen, Hohentramm, Hottendorf, Immekath, Jävenitz, Jahrstedt, Jeeben, Jeetze, Jeggau, Jeggeleben, Jerchel, Jeseritz, Jübar, Kahrstedt, Kakerbeck, Kalbe (Milde), Kassieck, Kerkau, Klein Gartz, Klötze, Kloster Neuendorf, Köckte, Kuhfelde, Kunrau, Kusey, Lagendorf, Langenapel, Letzlingen, Liesten, Lindstedt, Lüdelsen, Mahlsdorf, Mechau, Mehmke, Mellin, Mieste, Miesterhorst, Nettgau, Neuekrug, Neuendorf, Neuendorf am Damm, Neuferchau, Osterwohle, Peckfitz, Potzehne, Pretzier, Püggen, Rademin, Riebau, Ristedt, Röwitz, Rohrberg, Roxförde, Sachau, Salzwedel, Sanne-Kerkuhn, Schenkenhorst, Schwiesau, Seebenau, Seethen, Sichau, Siedenlangenbeck, Solpke, Stappenbeck, Steimke, Steinitz, Tangeln, Tylsen, Valfitz, Vienau, Vissum, Wallstawe, Wannefeld, Wenze, Wernstedt, Wieblitz-Eversdorf, Wiepke, Winkelstedt, Winterfeld, Zethlingen en Zichtau

Kreis Aschersleben-Staßfurt

In de Kreis Bernburg: Güsten

Bördekreis Kreis Halberstadt

Landeshauptstadt Magdeburg

In de Kreis Mansfelder Land: Abberode, Ahlsdorf, Alterode, Annarode, Arnstedt, Benndorf, Biesenrode, Bräunrode, Braunschwende, Friesdorf, Gorenzen, Greifenhagen, Großörner, Harkerode, Hergisdorf, Hermerode, Hettstedt, Klostermansfeld, Mansfeld, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Quenstedt, Ritterode, Ritzgerode, Siebigerode, Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Vatterode, Walbeck, Welbsleben, Wiederstedt en Wippra

In de Ohre-Kreis: Ackendorf, Alleringersleben, Altenhausen, Barleben, Bartensleben, Bebertal, Beendorf, Behnsdorf, Belsdorf, Berenbrock, Böddensell, Bösdorf, Born, Bornstedt, Bregenstedt, Bülstringen, Burgstall, Calvörde, Colbitz, Cröchern, Dahlenwarsleben, Döhren, Dolle, Dorst, Ebendorf, Eichenbarleben, Eickendorf, Eimersleben, Emden, Erxleben, Eschenrode, Etingen, Everingen, Farsleben, Flechtingen, Glindenberg, Grauingen, Groß Ammensleben, Groß Santersleben, Gutenswegen, Hakenstedt, Haldensleben, Hermsdorf, Hillersleben, Hödingen, Hörsingen, Hohenwarsleben, Irxleben, Ivenrode, Jersleben, Kathendorf, Klein Ammensleben, Klüden, Loitsche, Mannhausen, Meitzendorf, Meseberg, Morsleben, Neuenhofe, Niederndodeleben, Nordgermersleben, Ochtmersleben, Oebisfelde, Ostingersleben, Rätzlingen, Rottmersleben, Samswegen, Schackensleben, Schwanefeld, Seggerde, Siestedt, Süplingen, Uhrsleben, Vahldorf, Velsdorf, Walbeck, Flecken Weferlingen, Wegenstedt, Wellen, Wieglitz, Wolmirstedt, Zielitz en Zobbenitz

Kreis Quedlinburg In de Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Beyernaumburg, Blankenheim, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Brücken (Helme), Dietersdorf, Drebsdorf, Edersleben, Emseloh, Gonna, Grillenberg, Großleinungen, Hackpfüffel, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Lengefeld, Martinsrieth, Morungen, Niederröblingen (Helme), Nienstedt, Oberröblingen, Obersdorf, Pölsfeld, Questenberg, Riestedt, Riethnordhausen, Roßla, Rotha, Rottleberode, Sangerhausen, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wallhausen, Wettelrode, Wickerode en Wolfsberg

In de Kreis Schönebeck: Atzendorf, Biere, Eickendorf, Förderstedt, Löbnitz (Bode), Schönebeck (Elbe) en Welsleben

In de Kreis Stendal: Badingen, Berkau, Bismark (Altmark), Büste, Holzhausen, Käthen, Könnigde, Kremkau, Querstedt, Staats, Uchtspringe, Volgfelde, Windberge en Wittenmoor

Kreis Wernigerode

Thüringen

Stad Eisenach

Kreis Eichsfeld

In de Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt en Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten en Westhausen

In de Kyffhäuserkreis: Abtsbessingen, Artern/Unstrut, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Borxleben, Bretleben, Clingen, Ebeleben, Esperstedt, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Heldrungen, Holzsußra, Ichstedt, Niederbösa, Oberbösa, Oldisleben, Ringleben, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Voigtstedt, Wasserthaleben, Westgreußen en Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

In de Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen en Wernshausen

In de Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Günstedt, Herrnschwende, Kannawurf, Kindelbrück, Riethgen, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben en Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis”


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/57


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor bepaalde onder Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad vallende producten van dierlijke oorsprong die vóór 1 januari 2007 uit derde landen in Bulgarije en Roemenië zijn binnengebracht

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 7019)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/29/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 42,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bulgarije en Roemenië treden op 1 januari 2007 tot de Gemeenschap toe. Bepaalde producten van dierlijke oorsprong uit derde landen, die vóór die datum uit derde landen in Bulgarije en Roemenië zijn binnengebracht, zijn niet in overeenstemming met de desbetreffende communautaire voorschriften van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1).

(2)

Een deel van die producten is in Bulgarije en Roemenië al in het vrije verkeer gebracht; voor andere is dat nog niet het geval, zodat die in die twee landen nog onder douanetoezicht staan.

(3)

Ter vergemakkelijking van de overgang van de huidige regeling in Bulgarije en Roemenië naar de regeling die voortvloeit uit de toepassing van de communautaire wetgeving moeten er overgangsmaatregelen worden vastgesteld voor het in de handel brengen van die producten.

(4)

Ook moet worden bepaald dat producten die niet in overeenstemming zijn met de communautaire wetgeving niet in andere lidstaten mogen worden binnengebracht. Zij mogen alleen in de binnenlandse handel worden gebracht in Bulgarije of Roemenië of onder de juiste voorwaarden naar een derde land worden uitgevoerd. Aangezien voorts het huidige traceerbaarheidssysteem niet voldoet, mogen die niet-conforme producten niet worden verwerkt in inrichtingen die hun producten naar de Gemeenschap mogen verzenden.

(5)

Producten die één jaar na de toetreding nog niet in die twee landen in het vrije verkeer gebracht of uitgevoerd zijn en nog onder douanetoezicht opgeslagen zijn, moeten worden vernietigd.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Toepassingsgebied

Deze beschikking is van toepassing op producten van dierlijke oorsprong die:

a)

onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen, maar niet aan de voorschriften van die verordening voldoen, en

b)

vóór 1 januari 2007 uit derde landen in Bulgarije en Roemenië zijn binnengebracht.

Artikel 2

Producten van dierlijke oorsprong die vóór 1 januari 2007 in het vrije verkeer gebracht zijn

1.   Producten als bedoeld in artikel 1 (hierna „producten van dierlijke oorsprong” genoemd) die vóór 1 januari 2007 in Bulgarije en Roemenië (hierna „de nieuwe lidstaten” genoemd) in het vrije verkeer zijn gebracht, mogen tot en met 31 december 2007 alleen in die nieuwe lidstaat zelf in de handel worden gebracht.

Producten van dierlijke oorsprong

a)

mogen niet worden verwerkt in inrichtingen die hun producten naar andere lidstaten mogen verzenden, en

b)

moeten wanneer zij in het vrije verkeer worden gebracht, voorzien zijn van het op dat moment in de nationale regelgeving van die nieuwe lidstaat voorgeschreven nationale keurmerk.

2.   De lidstaten zorgen er overeenkomstig Richtlijn 89/662/EEG van de Raad (2), en met name artikel 3 daarvan, voor dat producten van dierlijke oorsprong niet tussen de lidstaten worden verhandeld.

3.   In afwijking van lid 1 mogen de nieuwe lidstaten tot en met 31 december 2007 toestaan dat producten van dierlijke oorsprong onder de volgende voorwaarden naar een derde land worden uitgevoerd:

a)

de uitvoer moet plaatsvinden overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3);

b)

elke zending moet onder toezicht van de bevoegde autoriteit rechtstreeks naar het derde land worden vervoerd, zonder daarbij over het grondgebied van andere lidstaten te gaan;

c)

elke zending moet worden uitgevoerd in een door de bevoegde autoriteit verzegeld transportmiddel en de zegels moeten op het punt waar zij de nieuwe lidstaat verlaten, worden geverifieerd.

Artikel 3

Producten van dierlijke oorsprong die vóór 1 januari 2007 in de nieuwe lidstaten binnengebracht maar nog niet in het vrije verkeer gebracht zijn

1.   Voor producten van dierlijke oorsprong die vóór 1 januari 2007 in de nieuwe lidstaten binnengebracht zijn maar daar nog niet in het vrije verkeer gebracht zijn, gelden de leden 2 en 3.

2.   Deze producten van dierlijke oorsprong mogen overeenkomstig artikel 2 in de nieuwe lidstaten in het vrije verkeer gebracht of naar een derde land uitgevoerd worden.

3.   Vanaf 1 januari 2008 worden zendingen producten van dierlijke oorsprong die nog onder douanetoezicht staan, onder toezicht van de bevoegde autoriteit vernietigd.

Alle kosten van een dergelijke vernietiging komen ten laste van de voor de zending verantwoordelijke persoon.

Artikel 4

Toepassing

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en vanaf de datum van inwerkingtreding van de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 5

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55, gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 83).

(2)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(3)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/59


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor het in de handel brengen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong, verkregen in Bulgarije en Roemenië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 7028)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/30/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië (1), en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië (2), en met name op artikel 42,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met ingang van 1 januari 2007 moeten producten van dierlijke oorsprong, verkregen in Bulgarije en Roemenië (hierna „de nieuwe lidstaten” genoemd), in de handel worden gebracht in overeenstemming met de desbetreffende communautaire voorschriften, met name wat betreft de structuur van en de hygiëne in de inrichtingen en de controle en het aanbrengen van keurmerken op de producten.

(2)

Die producten moeten met name voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (3) en Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (4).

(3)

Vóór 1 januari 2007 in Bulgarije of Roemenië verkregen producten van dierlijke oorsprong kunnen na die datum nog in voorraad zijn. Wellicht zijn die producten echter niet volledig in overeenstemming met de veterinaire voorschriften van de Gemeenschap.

(4)

Ter vergemakkelijking van de overgang van de huidige regeling in Bulgarije en Roemenië naar de regeling die voortvloeit uit de toepassing van de communautaire veterinaire wetgeving moeten er overgangsmaatregelen worden vastgesteld voor het in de handel brengen van die producten.

(5)

Bij die maatregelen moet rekening worden gehouden met de oorsprong van die producten van dierlijke oorsprong en met de voorraden verpakkings-, eindverpakkings- en etiketteringsmateriaal waarop keurmerken zijn voorgedrukt.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deze beschikking is van toepassing op producten van dierlijke oorsprong die:

a)

onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen, en

b)

uiterlijk op 31 december 2006 verkregen zijn in inrichtingen in Bulgarije en Roemenië.

Artikel 2

1.   Van 1 januari tot en met 31 december 2007 mogen de in artikel 1 bedoelde producten in de nieuwe lidstaat van oorsprong in de handel worden gebracht, mits zij voorzien zijn van het nationale keurmerk dat in die nieuwe lidstaat vóór 1 januari 2007 was voorgeschreven voor producten van dierlijke oorsprong die geschikt zijn voor menselijke consumptie.

2.   De lidstaten zorgen er overeenkomstig Richtlijn 89/662/EEG van de Raad (5), en met name artikel 3 daarvan, voor dat de in lid 1 bedoelde producten niet tussen de lidstaten worden verhandeld.

Artikel 3

In afwijking van artikel 2, lid 1, staan de lidstaten van 1 januari tot en met 31 december 2007 de handel toe in de in artikel 1 bedoelde producten die zijn verkregen in inrichtingen die erkend zijn voor uitvoer naar de Gemeenschap, mits de producten:

a)

voorzien zijn van het keurmerk voor uitvoer naar de Gemeenschap of het identificatiemerk overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 853/2004;

b)

vergezeld gaan van een document overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG) nr. 854/2006 van het Europees Parlement en de Raad (6), waarin de bevoegde autoriteit van de nieuwe lidstaten van oorsprong het volgende verklaart:

„Vóór 1 januari 2007 geproduceerd overeenkomstig Beschikking 2007/30/EG van de Commissie”.

Artikel 4

Voorraden verpakkings- en eindverpakkingsmateriaal en etiketten, voorbedrukt met het keurmerk dat vóór 1 januari 2007 in de nieuwe lidstaat van oorsprong was voorgeschreven voor producten van dierlijke oorsprong die geschikt zijn voor menselijke consumptie, mogen tot en met 31 december 2007 worden gebruikt voor het in de handel brengen op de binnenlandse markt overeenkomstig artikel 2.

Artikel 5

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 157 van 21.6.2005, blz. 11.

(2)  PB L 157 van 21.6.2005, blz. 203.

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.

(4)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1662/2006 van de Commissie (PB L 320 van 18.11.2006, blz. 1).

(5)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/41/EG (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 33).

(6)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 83.


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/61


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de verzending van bepaalde onder Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad vallende producten van de vlees- en de melksector uit Bulgarije naar andere lidstaten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 7029)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/31/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 42,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name op artikel 9, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (2) worden op basis van de HACCP-beginselen (Hazard Analysis and Critical Control Points — risicoanalyse en kritische controlepunten) de algemene voorschriften inzake levensmiddelenhygiëne voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven vastgesteld. In die verordening wordt bepaald dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten voldoen aan de op die beginselen gebaseerde structurele voorschriften. Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (3) vult de in Verordening (EG) nr. 852/2004 vastgestelde voorschriften aan. Verordening (EG) nr. 853/2004 omvat specifieke voorschriften voor vlees- en melkverwerkingsinrichtingen.

(2)

Blijkens de resultaten van een door het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) van 27 november 2006 tot en met 1 december 2006 in Bulgarije uitgevoerde inspectie voldoen bepaalde verwerkingsinrichtingen in de vlees- en de melksector niet aan de bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004.

(3)

Verder is het huidige traceerbaarheidssysteem in Bulgarije ontoereikend om te voldoen aan de behoeften van de situatie in Bulgarije waarbij zich op het grondgebied van Bulgarije vlees uit derde landen en vlees dat in Bulgarije vóór 1 januari 2007 is verkregen, alsook rauwe melk bevinden, die niet aan de voorschriften van die verordeningen voldoen.

(4)

Rekening houdend met de huidige situatie in Bulgarije moet worden voorzien in overgangsmaatregelen voor bepaalde producten van de vlees- en de melksector.

(5)

Tijdens de overgangsperiode moet de situatie van alle verwerkingsinrichtingen in de vlees- en de melksector worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de modernisering van bepaalde inrichtingen wordt voltooid zodat zij aan de communautaire voorschriften voldoen. Verder moet het traceerbaarheidssysteem worden verbeterd om aan de communautaire norm te voldoen.

(6)

Tijdens de overgangsperiode moet worden voorzien in een verbod op de verzending van bepaalde producten van de vlees- en de melksector uit Bulgarije naar andere lidstaten. Er moet echter worden voorzien in een afwijking voor bepaalde verwerkingsinrichtingen die krachtens de communautaire wetgeving vóór 1 januari 2007 gemachtigd waren om deze producten naar de Gemeenschap uit voeren, in het licht van de voor deze inrichtingen gestelde garanties.

(7)

De in deze beschikking vastgestelde overgangsperiode moet tot één jaar worden beperkt. De situatie in de vlees- en de melksector in Bulgarije moet vóót het einde van die periode opnieuw worden bekeken, met name op grond van de resultaten van de in januari 2007 door het VVB uit te voeren nieuwe inspecties.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deze beschikking is van toepassing op producten van de vlees- en de melksector die vallen onder de volgende secties van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004:

a)

Sectie I: (vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren);

b)

Sectie II (vlees van pluimvee en lagomorfen);

c)

Sectie III (vlees van gekweekt wild);

d)

Sectie IV (vlees van vrij wild);

e)

Sectie V (gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees);

f)

Sectie VI (vleesproducten); en

g)

Sectie IX (rauwe melk en zuivelproducten).

Artikel 2

1.   De in artikel 1 bedoelde producten (hierna „de producten” genoemd) mogen niet uit Bulgarije naar andere lidstaten worden verzonden.

2.   De lidstaten zorgen er overeenkomstig Richtlijn 89/662/EEG, en met name artikel 3, voor dat de producten niet tussen de lidstaten worden verhandeld.

Artikel 3

In afwijking van artikel 2, lid 1, staan de lidstaten de handel toe in producten die zijn verkregen in een verwerkingsrinrichting die in de bijlage is opgenomen, mits de producten:

a)

voorzien zijn van het communautair gezondheids- of identificatiemerk, als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 853/2004, van de betrokken verwerkingsinrichtingen;

b)

vergezeld gaan van een document overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad (4), waarin de bevoegde autoriteit van Bulgarije het volgende verklaart:

„Producten in overeenstemming met Beschikking 2007/31/EG van de Commissie”.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Zij is van toepassing tot en met 31 december 2007.

Deze beschikking zal vóór deze datum opnieuw worden bekeken op grond van de resultaten van de in januari 2007 door het VVB uit te voeren nieuwe inspecties.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/41/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 33; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22).

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 22; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 55. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 83).

(4)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 83.


BIJLAGE

Lijst van de verwerkingsinrichtingen die producten uit de in artikel 1 bedoelde sectoren uit Bulgarije naar de andere lidstaten mogen verzenden

VLEESINRICHTINGEN

Nr.

Vet. Nr.

Naam en adres van de inrichting

Plaats

1

BG 0201028

„Debelt Indastriys” OOD

s. Debelt obl. Burgas

2

BG 0401028

„Mesokombinat–Svishtov” EOOD

gr. Svishtov ul. „33-ti Svishtovski polk” 91

3

BG 0404013

„Dakor” OOD

gr. G. Oriahovitsa ul. „Tsar Osvoboditel” 60

4

BG 0601031

„Mesodobivna kompaniya–Vratsa” OOD

gr. Vratsa ul. „Ilinden”

5

BG 0901005

„Baydano-Komers” OOD

gr. Momchilgrad Promishlena zona

6

BG 1201011

„Mesotsentrala–Montana” OOD

gr. Montana bul. „Treti mart” 216

7

BG 1204013

„Kompas” OOD

s. Komarevo obsht. Berkovitsa

8

BG 1604037

„Dil TUR” AD

„Dil TUR” AD

9

BG 1604039

„Evropimel” OOD

gr. Plovdiv bul. „V. Aprilov”

10

BG 1701003

„Mesokombinat–Razgrad” AD

gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. „Beli Lom” 1

11

ВG 1901021

„Mekom” AD

gr. Silistra Industrialna zona – Zapad

12

BG 2204099

„Tandem – V” OOD

gr. Sofia bul. „Iliantsi” 23

13

BG 2304002

„Nikas” AD

gr. Botevgrad ul. „Tsar Ivan Shishman” 39

14

BG 2501002

„Tandem – Popovo” OOD

s. Drinovo obsht. Popovo

15

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884” AD

gr. Shumen ul. „Industrialna”


INRICHTINGEN VOOR SLACHTPLUIMVEE

Nr.

Vet. Nr..

Naam en adres van de inrichting

Plaats

1

BG 0202074

„Pticeklanitsa – Chubra” OOD

s. Chubra obl. Burgaska

2

BG 0402052

„Zornitsa Kesarevo” AD

s. Kesarevo obsht. Strazhitsa

3

BG 0702006

„Hrinad” OOD

gr. Sevlievo

4

BG 0802069

„Agroplasment 92V” AD

gr. Dobrich-okolovrastno shose-yug

5

BG 1102073

„Amon-Ra” OOD

s. Yoglav obl. Lovetch

6

BG 1602001

„Galus – 2004” EOOD

s. Hr. Milevo obl. Plovdiv

7

BG 1602045

„Deniz 2001” EOOD

gr. Parvomay ul. „Al. Stamboliiski” 23

8

BG 1602071

„Brezovo” AD

gr. Brezovo ul. „Marin Domuschiev” 2

9

BG 2402001

„Gradus-1” OOD

gr. Stara Zagora kv. „Industrialen”

10

BG 2402002

„Ekarisazh Zagore” AD

gr. Stara Zagora kv. Industrialen

11

BG 2802076

„Alians Agrikol” OOD

s. Okop obl. Yambolska


MELKVERWERKINGSINRICHTINGEN

Nr.

Vet. Nr.

Naam en adres van de inrichting

Plaats

1

BG 0412010

„Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena ul. „Treti mart” 19

2

BG 0512025

„El Bi Bulgarikum” EAD

„El Bi Bulgarikum” EAD

3

BG 0612012

OOD „Zorov – 97”

gr. Vratsa

4

BG 0612027

„Mlechen ray – 99” EOOD

gr. Vratsa

5

BG 0612043

ET „Zorov-91-Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

6

BG 0712008

„Milkieks” OOD

gr. Sevlievo zh. k. „Atanas Moskov”

7

BG 0812009

„Serdika – 90” AD

gr. Dobrich ul. „25 septemvri” 100

8

BG 0812029

„Akurat mlechna promishlenost” OOD

gr. Dobrich kv. Riltsi

9

BG 0812030

„FAMA” AD

gr. Dobrich bul. „Dobrudzha” 2

10

BG 0912004

„Rodopchanka” OOD

s. Byal izvor obsht. Ardino

11

BG 0912011

ET Alada–Mohamed Banashak

s. Byal izvor obsht. Ardino

12

BG 1112006

„Kondov Ekoproduktsia” OOD

s. Staro selo

13

BG 1312001

„Lakrima” AD

gr. Pazardzhik ul. „Tsaritsa Yoana” 29

14

BG 1312011

„Eko-F” EAD

s. Karabunar

15

BG 1612001

„OMK” AD

gr. Plovdiv bul. „Dunav” 3

16

BG 1612002

„Shipka 99” AD

gr. Parvomay ul. „Vasil Levski” 47

17

BG 1612011

„Em Dzhey Deriz” EOOD

gr. Karlovo bul. „Osvobozhdenie” 69

18

BG 1612037

„Filipopolis–RK” OOD

gr. Plovdiv ul. „Prosveta” 2A

19

BG 1712042

ET„Madar”

s. Terter

20

BG 1912013

„ZHOSI” OOD

s. Chernolik

21

BG 1912024

„Buldeks” OOD

s. Belitsa

22

BG 2012009

„Vangard” OOD

s. Zhelyo voyvoda

23

BG 2012020

„Yotovi” OOD

gr. Sliven kv. „Rechitsa”

24

BG 2012042

„Tirbul” EAD

gr. Sliven Industrialna zona

25

BG 2112018

„Laktena” OOD

s. Kutela

26

BG 2212001

„Danon–Serdika” AD

gr. Sofia ul. „Ohridsko ezero” 3

27

BG 2212003

„Darko” AD

gr. Sofia ul. „Ohridsko ezero” 3

28

BG 2212022

„Megle–Em Dzhey” OOD

gr. Sofia ul. „Probuda” 12–14

29

BG 2512004

„Pip Treyd” OOD

s. Davidovo obsht. Targovishte

30

BG 2512020

„Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte Industrialna zona

31

BG 2612047

„Balgarsko sirene” OOD

gr. Haskovo bul. „Saedinenie” 94

32

BG 2812003

„Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska

33

BG 2812022

„Karil i Tania” OOD

gr. Yambol ul. „Gr. Ignatiev” 189

34

BG 2812025

„Sakarela” OOD

gr. Yambol ul. „Preslav” 269


Besluiten op grond van het EU-Verdrag

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/66


BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN EUROPOL

van 29 november 2006

tot wijziging van de lijst van Europolfuncties in aanhangsel 1 van het Statuut voor de personeelsleden van Europol

(2007/32/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR,

Gelet op het besluit van de Raad van 3 december 1998 houdende vaststelling van het Statuut voor de personeelsleden van Europol (1) (hierna „het Statuut” genoemd), inzonderheid op aanhangsel 1,

Overwegende dat het de taak van de raad van bestuur is om met eenparigheid van stemmen wijzigingen aan te brengen in de lijst van Europolfuncties, als weergegeven in aanhangsel 1 van het Statuut,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het eerste lid van aanhangsel 1 van het Statuut wordt vervangen door:

„AANHANGSEL 1

Europolfuncties

1)

Onder voorbehoud van lid 3 zijn de volgende functies Europolfuncties:

Directeur

Adjunct-directeuren

Assistent-directeuren

Financieel controleur

Secretaris van de raad van bestuur

Hoofd van de eenheid

Assistentie directie/secretariaat van de afdeling Corporate Governance

Analyse

Specialistische gebieden van rechtshandhaving

Secretariaat van de afdeling Zware criminaliteit

Personeelszaken

Communicatie/Public relations

Veiligheid

Hoofd van de eenheid

Financiën

Juridische zaken

Aankopen

Specialistische gebieden van informatiebeheer en -technologie

Secretariaat van de afdeling Informatiebeheer en -technologie

Algemene diensten

Betrouwbaarheid gegevens

Assistent financieel controleur(s)

Eerste officieren

Specialistische gebieden van rechtshandhaving

Secretariaat van de afdeling Zware criminaliteit

Analyse

Personeelszaken — Aanwerving

Communicatie/Public relations

Bedrijfsnormen en -integriteit

Eerste officieren

Secretariaat raad van bestuur

Specialistische gebieden van informatiebeheer en -technologie

Secretariaat van de afdeling Informatiebeheer en -technologie

Betrouwbaarheid Gegevens

Assistentie directie/secretariaat van de afdeling Corporate Governance

Communicatie/Public relations

Juridische zaken

Aankopen

Financiën

Personeelszaken — Specialistische gebieden van personeelszaken

[Veiligheid] (2)

Algemene diensten

Vertaler

Tweede officieren

Specialistische gebieden van rechtshandhaving

Secretariaat van de afdeling Zware criminaliteit

Analyse

Tweede officieren

Bureau van de financieel controleur

Secretariaat raad van bestuur

Specialistische gebieden van informatiebeheer en -technologie

Secretariaat van de afdeling Informatiebeheer en -technologie

Betrouwbaarheid gegevens

Assistentie directie/secretariaat van de afdeling Corporate Governance

Juridische zaken

Personeelszaken

Financiën

Aankopen

Communicatie/Public relations

[Veiligheid] (2)

Algemene diensten

Vertaler

Directoraatsassistenten

Assistenten van de directeur en van de adjunct-directeuren

Assistenten

Administratieve assistenten (alle relevante afdelingen en eenheden)

Administratieve medewerkers voor het Bureau van de financieel controleur en voor het secretariaat van de raad van bestuur

Technische assistenten (3) *

Tijdelijke assistenten (4)

Assistenten

Analyseassistenten

Ander personeel

Gespecialiseerde chauffeurs *

Chauffeurs *

[Veiligheidsbeambten] (2) *

Bedieningsvaklieden *

Geschoolde werknemer *

Deze lijst kan worden gewijzigd met eenparigheid van stemmen van de raad van bestuur (5).

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt in werking op de dag na zijn bekendmaking.

Gedaan te 's-Gravenhage, 29 november 2006.

Kari RANTAMA

Voorzitter van de raad van bestuur


(1)  PB C 26 van 30.1.1999, blz. 23. Besluit laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Raad van 4 december 2006 (PB C 311 van 19.12.2006, blz. 1).

(2)  Het veiligheidspersoneel wordt volgens de plaatselijke voorwaarden doorbetaald zolang deze categorie hoofdzakelijk door de Nederlandse regering betaald wordt. Om een en ander aan te geven staan deze functies tussen vierkante haken.

(3)  Toelichting: overeenkomstig lid 5 van aanhangsel 1 van het Statuut worden met een sterretje * aangegeven functies beschouwd als functies die bezet moeten worden door plaatselijke functionarissen in de zin van artikel 3 van het Statuut.

(4)  Contract voor maximaal één jaar (tijdelijke functie om te voorzien in een urgente, buitengewone en niet-voorziene behoefte aan medewerkers binnen de grenzen van de Europolbegroting, overeenkomstig het aantal formatieplaatsen bij Europol). Deze functies worden in principe beperkt tot gevallen waar een normale selectieprocedure niets heeft opgeleverd of waar aangeworven medewerkers als gevolg van langdurige ziekte afwezig waren.

(5)  Dit lid wordt vervangen door de Akte van de Raad van 15 maart 2001 (PB C 112 van 12.4.2001, blz. 1).”.


13.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/69


BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN EUROPOL

van 5 december 2006

tot instemming met de door Europol vastgestelde voorwaarden en procedures ter aanpassing van de in het aanhangsel van het besluit van de raad van bestuur van Europol van 16 november 1999 genoemde bedragen betreffende de belasting op door Europol aan zijn personeelsleden betaalde salarissen en emolumenten

(2007/33/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN EUROPOL,

Gelet op het protocol op grond van artikel K.3 van het Verdrag van de Europese Unie en artikel 41, lid 3, van de Europol-overeenkomst, betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden (1), en in het bijzonder artikel 10 van dit protocol,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 4 december 2006 besloten om met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2005 de salarissen en emolumenten van de personeelsleden van Europol aan te passen met 1,6 %;

(2)

De raad van bestuur heeft op 5 december 2006 besloten de in artikel 4 van het aanhangsel van het besluit van de raad van bestuur van 16 november 1999 (2) genoemde bedragen, met hetzelfde percentage en vanaf dezelfde datum als bepaald in het hierboven genoemde besluit van de Raad van 4 december 2006 te verhogen;

(3)

Overeenkomstig hetzelfde besluit van de raad van bestuur van 5 december 2006 dient de directeur de aldus vastgestelde waarden bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie,

BESLUIT ALS VOLGT:

Artikel 1

Met ingang van 1 juli 2005:

1)

wordt de waarde genoemd in de eerste zin van artikel 4 van het aanhangsel van het besluit van de raad van bestuur van Europol van 16 november 1999 vervangen door 112,00 EUR.

2)

worden de waarden in euro in de tabel van artikel 4 van het aanhangsel van het besluit van de raad van bestuur van Europol van 16 november 1999 vervangen door:

 

8 % voor bedragen tussen 112,00 en 1 972,82 EUR

 

10 % voor bedragen tussen 1 972,83 en 2 717,25 EUR

 

12,5 % voor bedragen tussen 2 717,26 en 3 114,12 EUR

 

15 % voor bedragen tussen 3 114,13 en 3 536,55 EUR

 

17,5 % voor bedragen tussen 3 536,56 en 3 933,45 EUR

 

20 % voor bedragen tussen 3 933,46 en 4 318,14 EUR

 

22,5 % voor bedragen tussen 4 318,15 en 4 715,00 EUR

 

25 % voor bedragen tussen 4 715,01 en 5 099,71 EUR

 

27,5 % voor bedragen tussen 5 099,72 en 5 496,58 EUR

 

30 % voor bedragen tussen 5 496,59 en 5 881,29 EUR

 

32,5 % voor bedragen tussen 5 881,30 en 6 278,16 EUR

 

35 % voor bedragen tussen 6 278,17 en 6 663,47 EUR

 

40 % voor bedragen tussen 6 663,48 en 7 060,35 EUR

 

45 % voor bedragen hoger dan 7 060,36 EUR.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag volgende op de dag van goedkeuring.

Gedaan te 's-Gravenhage, 5 december 2006.

Kari RANTAMA

Voorzitter van de raad van bestuur


(1)  PB C 221 van 19.7.1997, blz. 2.

(2)  PB C 65 van 28.2.2001, blz. 8.