ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 7

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
12 januari 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 17/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 18/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

3

 

 

Verordening (EG) nr. 19/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

5

 

 

Verordening (EG) nr. 20/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 958/2006 bedoelde permanente inschrijving

7

 

 

Verordening (EG) nr. 21/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

8

 

 

Verordening (EG) nr. 22/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

12

 

 

Verordening (EG) nr. 23/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de aanvragen voor invoercertificaten die in de periode van 1 tot en met 8 januari 2007 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 geopende tariefcontingent voor rijst van oorsprong uit Egypte

14

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/9/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/779/EG tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen vesiculaire varkensziekte in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6574)  ( 1 )

15

 

 

2007/10/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/648/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen de ziekte van Newcastle in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6717)  ( 1 )

17

 

 

2007/11/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/362/EG van de Commissie tot goedkeuring van de programma’s voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in Sardinië, Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6718)

19

 

 

2007/12/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/363/EG tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6729)  ( 1 )

21

 

 

2007/13/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot aanpassing van Beschikking 2002/459/EG wat betreft de aanvullingen op de lijst van de eenheden van het computernetwerk Traces in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6810)  ( 1 )

23

 

 

2007/14/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2002/613/EG wat betreft de erkende varkensspermacentra in Canada (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6812)  ( 1 )

28

 

 

2007/15/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot goedkeuring van de door Bulgarije en Roemenië ingediende plannen voor het toezicht op de opsporing van residuen of stoffen in levende dieren en in producten daarvan overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6815)  ( 1 )

30

 

 

2007/16/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor het intracommunautaire handelsverkeer in sperma, eicellen en embryo's van runderen, varkens, schapen, geiten en paarden, verkregen in Bulgarije en Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6823)  ( 1 )

31

 

 

2007/17/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot goedkeuring van plannen voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren overeenkomstig Richtlijn 90/539/EEG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6842)  ( 1 )

33

 

 

2007/18/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 houdende goedkeuring van rampenplannen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer krachtens Richtlijn 2003/85/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6855)  ( 1 )

36

 

 

2007/19/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot goedkeuring van de rampenplannen voor de bestrijding van klassieke varkenspest overeenkomstig Richtlijn 2001/89/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6858)  ( 1 )

38

 

 

2007/20/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitvoering van een epidemiologisch onderzoek en surveillancemaatregelen in verband met bluetongue in het kader van de spoedmaatregelen ter bestrijding van deze ziekte in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland in 2006 en 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6968)

41

 

 

2007/21/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/760/EG wat betreft bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza en de invoer van andere vogels dan pluimvee in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6969)  ( 1 )

44

 

 

2007/22/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2006/875/EG tot goedkeuring van de door de lidstaten voor het jaar 2007 ingediende programma’s voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en van bepaalde TSE’s en ter preventie van zoönoses (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6971)

46

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/1


VERORDENING (EG) Nr. 17/2007 VAN DE COMMISSIE

van 11 januari 2007

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

88,6

TN

129,8

TR

165,1

ZZ

127,8

0707 00 05

MA

66,2

TR

151,4

ZZ

108,8

0709 90 70

MA

70,8

TR

118,8

ZZ

94,8

0709 90 80

EG

337,4

ZZ

337,4

0805 10 20

CL

64,2

EG

50,8

IL

57,2

MA

52,3

TR

68,6

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

93,9

MA

82,0

TR

73,2

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

67,0

MA

60,1

TR

66,1

ZZ

64,4

0805 50 10

EG

135,9

TR

56,1

ZZ

96,0

0808 10 80

CA

104,7

CN

87,8

US

117,9

ZA

144,1

ZZ

113,6

0808 20 50

CN

72,1

US

96,1

ZZ

84,1


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „andere oorsprong”.


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/3


VERORDENING (EG) Nr. 18/2007 VAN DE COMMISSIE

van 11 januari 2007

houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), inzonderheid op artikel 31, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De restitutiebedragen welke met ingang van af 15 december 2006 worden toegepast op de in de bijlage bedoelde producten, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen, zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1844/20066 van de Commissie (2).

(2)

Toepassing van de regels en criteria welke zijn aangehaald in Verordening (EG) nr. 1844/20066 op de gegevens waarover de Commissie op het huidige tijdstip beschikt, geeft aanleiding tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restituties in de zin als vermeld in de bijlage bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restitutiebedragen die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1844/20066 worden gewijzigd zoals in de bijlage van deze verordening aangegeven.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2007.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 355 van 15.12.2006, blz. 14.


BIJLAGE

Restituties welke van toepassing zijn vanaf 12 januari 2007 op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen (1)

(EUR/100 kg)

GN-code

Omschrijving

Restituties

Bij vaststelling vooraf van de restituties

Overige gevallen

ex 0402 10 19

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van minder dan 1,5 gewichtspercenten (PG 2):

 

 

a)

in geval van uitvoer van goederen van GN-code 3501

b)

in geval van uitvoer van andere goederen

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van 26 gewichtspercenten (PG 3):

 

 

a)

bij uitvoer van producten, bevattende boter of room in de vorm van een aan PG 3 gelijkgesteld product, tegen verlaagde prijs krachtens Verordening (EG) nr. 1898/2005

24,26

24,26

b)

in geval van uitvoer van andere goederen

10,00

10,00

ex 0405 10

Boter met een vetgehalte van 82 gewichtspercenten (PG 6):

 

 

a)

bij uitvoer van producten, bevattende boter of room tegen verlaagde prijs, vervaardigd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1898/2005

76,50

76,50

b)

in geval van uitvoer van goederen behorende tot GN-code 2106 90 98, met een vetgehalte van 40 of meer gewichtspercenten

102,25

102,25

c)

in geval van uitvoer van andere goederen

95,00

95,00


(1)  De in deze bijlage vastgestelde restituties zijn niet van toepassing op de uitvoer naar Bulgarije met ingang van 1 oktober 2004 en naar Roemenië met ingang van 1 december 2005, noch op de goederen die zijn opgenomen in de tabellen I en II bij Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 en die met ingang van 1 februari 2005 naar de Zwitserse Bondsstaat of naar het Vorstendom Liechtenstein worden uitgevoerd.


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/5


VERORDENING (EG) Nr. 19/2007 VAN DE COMMISSIE

van 11 januari 2007

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 33, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 32 van Verordening (EG) nr. 318/2006 is bepaald dat het verschil tussen de prijzen voor de in artikel 1, lid 1, onder b), van die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en op de interne markt mag worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2)

Gezien de huidige situatie op de suikermarkt moeten derhalve uitvoerrestituties worden vastgesteld overeenkomstig de voorschriften en bepaalde criteria van de artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr. 318/2006.

(3)

In artikel 33, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 318/2006 is bepaald dat de restitutie naar gelang van de bestemming kan variëren indien dat gezien de situatie op de wereldmarkt of de specifieke vereisten van bepaalde markten noodzakelijk is.

(4)

Alleen voor producten die tot het vrije verkeer in de Gemeenschap zijn toegelaten en voldoen aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 318/2006, mogen restituties worden verleend.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 318/2006 bedoelde restituties worden verleend voor de producten en met toepassing van de bedragen die zijn vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1585/2006 van de Commissie (PB L 294 van 25.10.2006, blz. 19).


BIJLAGE

Met ingang van 12 januari 2007 geldende restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm (1)

GN-code

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,18 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,18 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,1934

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

19,34

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

19,77

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

19,77

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,1934

NB: De bestemmingen zijn als volgt vastgesteld:

S00

:

alle bestemmingen, met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro, Kosovo en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.


(1)  De in deze bijlage vastgestelde restituties zijn niet van toepassing met ingang van 1 februari 2005 overeenkomstig Besluit 2005/45/EG van de Raad van 22 december 2004 betreffende het sluiten en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft (PB L 23 van 26.1.2005, blz. 17).

(2)  Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 %. Indien het rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van 92 %, wordt het bedrag van de toe te passen restitutie voor elke betrokken uitvoertransactie vermenigvuldigd met een omrekeningsfactor die wordt verkregen door het overeenkomstig bijlage I, punt III, punt 3, van Verordening (EG) nr. 318/2006 berekende rendement van de geëxporteerde ruwe suiker te delen door 92.


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/7


VERORDENING (EG) Nr. 20/2007 VAN DE COMMISSIE

van 11 januari 2007

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 958/2006 bedoelde permanente inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 33, lid 2, tweede alinea en derde alinea, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Verordening (EG) nr. 958/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 betreffende een permanente inschrijving voor de vaststelling van restituties bij uitvoer van witte suiker voor het verkoopseizoen 2006/2007 (2) moeten deelinschrijvingen worden gehouden.

(2)

Op grond van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 958/2006 en op grond van het onderzoek van de biedingen voor de op 11 januari 2007 verstrijkende deelinschrijving, dient de maximumrestitutie bij uitvoer in het kader van die deelinschrijving te worden vastgesteld.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De maximumrestitutie bij uitvoer van het in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 958/2006 bedoelde product wordt voor de op 11 januari 2007 verstrijkende deelinschrijving vastgesteld op 29,766 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1585/2006 van de Commissie (PB L 294 van 25.10.2006, blz. 19).

(2)  PB L 175 van 29.6.2006, blz. 49.


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/8


VERORDENING (EG) Nr. 21/2007 VAN DE COMMISSIE

van 11 januari 2007

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 31, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 31, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 kan het verschil tussen de prijzen van de in artikel 1 van die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2)

Gelet op de huidige situatie op de markt voor melk en zuivelproducten dienen uitvoerrestituties te worden vastgesteld in overeenstemming met de voorschriften en bepaalde criteria van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999.

(3)

In artikel 31, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 is bepaald dat de restitutie kan variëren naar gelang van de bestemming, indien de situatie in de internationale handel of de specifieke vereisten van bepaalde markten dat noodzakelijk maakt of maken.

(4)

Overeenkomstig het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van de invoer van melkpoeder in de Dominicaanse Republiek (2), goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad (3), kan een bepaalde hoeveelheid naar de Dominicaanse Republiek uitgevoerde communautaire zuivelproducten in aanmerking komen voor verlaagde douanerechten. De uitvoerrestituties voor in het kader van deze regeling uitgevoerde producten dienen bijgevolg te worden verlaagd met een bepaald percentage.

(5)

Het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 bedoelde uitvoerrestituties worden toegekend voor de in de bijlage bij deze verordening vastgestelde producten en bedragen, onder de voorwaarden van artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 174/1999 van de Commissie (4).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 218 van 6.8.1998, blz. 46.

(3)  PB L 218 van 6.8.1998, blz. 45.

(4)  PB L 20 van 27.1.1999, blz. 8.


BIJLAGE

Vanaf 12 januari 2007 geldende uitvoerrestituties voor melk en zuivelproducten

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20 (1)

EUR/100 kg

10,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20 (1)

EUR/100 kg

10,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

7,89

L20 (1)

EUR/100 kg

10,12

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

7,97

L20

EUR/100 kg

10,22

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

7,89

L20 (1)

EUR/100 kg

10,12

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

7,97

L20

EUR/100 kg

10,22

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

8,40

L20

EUR/100 kg

10,80

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

8,56

L20

EUR/100 kg

10,99

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

9,17

L20

EUR/100 kg

11,77

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

9,50

L20

EUR/100 kg

12,20

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

8,40

L20

EUR/100 kg

10,80

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

0,80

L20

EUR/100 kg

1,13

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

0,80

L20

EUR/100 kg

1,13

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

0,94

L20

EUR/100 kg

1,34

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

0,94

L20

EUR/100 kg

1,34

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

2,03

L20

EUR/100 kg

2,90

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

2,03

L20

EUR/100 kg

2,90

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

6,94

L20

EUR/100 kg

8,91

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

7,24

L20

EUR/100 kg

9,30

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

7,72

L20

EUR/100 kg

9,91

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

6,94

L20

EUR/100 kg

8,91

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

68,74

L20

EUR/100 kg

92,69

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,04

L20

EUR/100 kg

98,49

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

64,45

L20

EUR/100 kg

86,90

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

67,02

L20

EUR/100 kg

90,36

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

87,94

L20

EUR/100 kg

118,56

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

70,33

L20

EUR/100 kg

94,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

De bestemmingen zijn als volgt vastgesteld:

L02

:

Andorra en Gibraltar.

L20

:

Alle bestemmingen, met uitzondering van L02, Ceuta, Melilla, Heilige Stoel (Vaticaanstad), de Verenigde Staten van Amerika en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.

L04

:

Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Servië en Montenegro en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

L40

:

Alle bestemmingen, met uitzondering van L02, L04, Ceuta, Melilla, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Heilige Stoel (Vaticaanstad), de Verenigde Staten van Amerika, Kroatië, Turkije, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.


(1)  Voor producten die zijn bestemd voor uitvoer naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het contingent 2006/2007, zoals bedoeld in Besluit 98/486/EG, en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999, gelden de volgende restituties:

a)

producten van de productcodes 0402 10 11 9000 en 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg;

b)

producten van de productcodes 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 en 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg.

De bestemmingen zijn als volgt vastgesteld:

L02

:

Andorra en Gibraltar.

L20

:

Alle bestemmingen, met uitzondering van L02, Ceuta, Melilla, Heilige Stoel (Vaticaanstad), de Verenigde Staten van Amerika en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.

L04

:

Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Servië en Montenegro en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

L40

:

Alle bestemmingen, met uitzondering van L02, L04, Ceuta, Melilla, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Heilige Stoel (Vaticaanstad), de Verenigde Staten van Amerika, Kroatië, Turkije, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/12


VERORDENING (EG) Nr. 22/2007 VAN DE COMMISSIE

van 11 januari 2007

tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 31, lid 3, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 581/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter (2) voorziet in een permanente inschrijving.

(2)

Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 580/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 houdende een inschrijvingsprocedure tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten (3) moet, na bestudering van de offertes die in het kader van de inschrijving zijn ingediend, een maximumuitvoerrestitutie worden vastgesteld voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 9 januari 2007.

(3)

Het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de bij Verordening (EG) nr. 581/2004 geopende permanente inschrijving wordt voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 9 januari 2007, de maximumuitvoerrestitutie toegepast op de in artikel 1, lid 1, van die verordening vermelde producten, zoals vermeld in de bijlage van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 64. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 975/2006 (PB L 176 van 30.6.2006, blz. 69).

(3)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 58. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1814/2005 (PB L 292 van 8.11.2005, blz. 3).


BIJLAGE

(EUR/100 kg)

Product

Productcodes

Maximumuitvoerrestitutie voor uitvoer naar de in artikel 1, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 581/2004 vermelde bestemmingen

Boter

ex ex 0405 10 19 9500

Boter

ex ex 0405 10 19 9700

101,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

123,50


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/14


VERORDENING (EG) Nr. 23/2007 VAN DE COMMISSIE

van 11 januari 2007

tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de aanvragen voor invoercertificaten die in de periode van 1 tot en met 8 januari 2007 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 geopende tariefcontingent voor rijst van oorsprong uit Egypte

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 955/2005 van de Commissie (3) is een jaarlijks tariefcontingent geopend voor de invoer van 5 605 ton rijst van GN-code 1006 van oorsprong uit Egypte (volgnummer 09.4097).

(2)

Uit de overeenkomstig artikel 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 955/2005 verstrekte gegevens blijkt dat de aanvragen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, van die verordening in de periode van 1 tot en met 8 januari 2007 om 13.00 uur plaatselijke tijd Brussel zijn ingediend, betrekking hebben op een grotere hoeveelheid dan die welke beschikbaar is. Daarom dient door de toewijzingscoëfficiënt vast te stellen die op de aangevraagde hoeveelheden moet worden toegepast, te worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven.

(3)

Ook mogen voor de lopende contingentsperiode geen invoercertificaten op grond van Verordening (EG) nr. 955/2005 meer worden afgegegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Op grond van de aanvragen voor certificaten voor de invoer van rijst van oorsprong uit Egypte in het kader van het in Verordening (EG) nr. 955/2005 bedoelde contingent die zijn ingediend in de periode van 1 tot en met 8 januari 2007 om 13.00 uur plaatselijke tijd Brussel, worden certificaten afgegeven voor de aangevraagde hoeveelheden, vermenigvuldigd met een toewijzingscoëfficiënt die 8,270621 % bedraagt.

2.   De afgifte van certificaten voor hoeveelheden die worden aangevraagd vanaf 8 januari 2007 om 13.00 uur plaatselijke tijd Brussel, wordt voor de lopende contingentsperiode geschorst.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 797/2006 van de Commissie (PB L 144 van 31.5.2006, blz. 1).

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 164 van 24.6.2005, blz. 5. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2019/2006 (PB L 384 van 29.12.2006, blz. 48).


II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

Commissie

12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/15


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2006

tot wijziging van Beschikking 2005/779/EG tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen vesiculaire varkensziekte in Italië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6574)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/9/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2005/779/EG van de Commissie van 8 november 2005 tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen vesiculaire varkensziekte in Italië (2) is vastgesteld naar aanleiding van de aanwezigheid van die ziekte in Italië. Die beschikking bevat veterinairrechtelijke voorschriften betreffende vesiculaire varkensziekte voor als ziektevrij erkende en niet als ziektevrij erkende regio’s in die lidstaat.

(2)

In het licht van de informatie die Italië recentelijk heeft verstrekt, moeten de maatregelen van Beschikking 2005/779/EG betreffende de bewaking van bedrijven en verzamelcentra voor varkens, met name wat de tests en de bemonstering betreft, worden verscherpt om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Daarnaast moet de verplaatsing van varkens uit niet als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende bedrijven en regio’s verder worden beperkt.

(3)

Beschikking 2005/779/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2005/779/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

De eerste zin van artikel 5, lid 2, komt als volgt te luiden:

„2.   Op bedrijven waar fokvarkens worden gehouden, vindt de bemonstering voor serologisch onderzoek plaats aan de hand van een aselecte steekproef van 12 fokvarkens of, wanneer er minder dan 12 fokvarkens op het bedrijf worden gehouden, van alle varkens, en wel met de volgende tussenpozen:”

2)

Artikel 6 komt als volgt te luiden:

„Artikel 6

Bewaking in niet als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende regio’s

1.   Italië draagt er zorg voor dat de bemonsterings- en controleprocedures om vesiculaire varkensziekte op te sporen overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 worden uitgevoerd in niet als ziektevrij erkende regio’s.

2.   Op als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende bedrijven waar fokvarkens worden gehouden, zijn de bepalingen van artikel 5, lid 2, van toepassing.

3.   Op als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende bedrijven waar geen fokvarkens worden gehouden, wordt de bemonstering voor serologisch onderzoek uitgevoerd aan de hand van een aselecte steekproef van 12 fokvarkens of, wanneer er minder dan 12 fokvarkens op het bedrijf worden gehouden, van alle varkens.

4.   In verzamelcentra voor varkens worden om de twee maanden uit ieder hok waar varkens in de regel worden gehouden, fecesmonsters voor virologisch onderzoek genomen.

Totdat de negatieve resultaten van dit onderzoek beschikbaar zijn, mogen de varkens niet uit het verzamelcentrum worden verplaatst.”

3)

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

a)

Lid 1 wordt vervangen door:

„1.   Italië draagt er zorg voor dat ten aanzien van de verplaatsing van levende varkens binnen Italië de leden 3 en 4 worden nageleefd.”

b)

Lid 2 wordt geschrapt.

c)

De leden 3 en 4 komen als volgt te luiden:

„3.   De verplaatsing van varkens uit een niet als vrij van vesiculaire varkensziekte erkend bedrijf is verboden totdat dat bedrijf als vrij van vesiculaire varkensziekte is erkend.

4.   De verplaatsing van varkens uit niet als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende regio’s naar andere regio’s in Italië is verboden.”

4)

Artikel 8, onder e), komt als volgt te luiden:

„e)

de bemonstering en het serologisch onderzoek worden als volgt uitgevoerd:

i)

varkens op het bedrijf van bestemming worden ten minste 28 dagen na de verplaatsing bemonsterd en het serologisch onderzoek wordt uitgevoerd op een aantal varkens dat voldoende is om een prevalentie van vesiculaire varkensziekte van 5 % met een betrouwbaarheid van 95 % vast te stellen; de bemonstering omvat de varkens die het bedrijf van bestemming zijn binnengebracht en de verplaatsing van varkens uit dat bedrijf is verboden totdat de tests zijn uitgevoerd en de resultaten daarvan negatief zijn;

ii)

varkens die naar een slachthuis moeten worden vervoerd, worden binnen 10 dagen vóór de verplaatsing bemonsterd en het serologisch onderzoek wordt uitgevoerd op een aantal varkens dat voldoende is om een prevalentie van vesiculaire varkensziekte van 5 % met een betrouwbaarheid van 95 % vast te stellen; deze varkens mogen het bedrijf van oorsprong niet verlaten totdat de tests zijn uitgevoerd en de resultaten daarvan negatief zijn;”

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).

(2)  PB L 293 van 9.11.2005, blz. 28.


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/17


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2006

tot wijziging van Beschikking 2005/648/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen de ziekte van Newcastle in Bulgarije

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6717)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/10/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (1), en met name op artikel 18, lid 7,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (2), en met name op artikel 22, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De ziekte van Newcastle is een uiterst besmettelijke virusziekte bij pluimvee en vogels en het gevaar bestaat dat de ziekteverwekker via de internationale handel in levend pluimvee en pluimveeproducten wordt binnengebracht.

(2)

Beschikking 2005/648/EG van de Commissie van 8 september 2005 tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen de ziekte van Newcastle in Bulgarije (3) is vastgesteld naar aanleiding van een uitbraak van die ziekte in het administratieve district Vratsa. Bij die beschikking is de invoer van levend(e) pluimvee, loopvogels en gekweekt en vrij vederwild en van broedeieren, vers vlees, vleesbereidingen en vleesproducten van die soorten opgeschort.

(3)

Bulgarije heeft uitbraken van de ziekte van Newcastle in één gemeente in het administratieve district Dobrich en in één gemeente in het administratieve district Razgrad in Bulgarije bevestigd.

(4)

Gezien de huidige epizoötiologische situatie in Bulgarije wat betreft de ziekte van Newcastle en aangezien dat land bepaalde ziektebestrijdingsmaatregelen heeft getroffen en nadere informatie over de ziektesituatie aan de Commissie heeft gezonden, wordt de situatie in Bulgarije, afgezien van de districten Vratsa, Blagoevgrad, Kardjali en Burgas (met uitzondering van de gemeenten Burgas en Sungurlare), de gemeente Dobrichka in het district Dobrich en de gemeente Kubrat in het district Razgrad, nog bevredigend geacht. De opschorting van de invoer moet daarom tot die gebieden beperkt blijven.

(5)

De bijlage bij Richtlijn 2005/648/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2005/648/EG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

De lidstaten nemen onmiddellijk de nodige maatregelen om aan deze beschikking te voldoen en zij maken die maatregelen bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(2)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).

(3)  PB L 238 van 15.9.2005, blz. 16. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/571/EG (PB L 227 van 19.8.2006, blz. 58).


BIJLAGE

„BIJLAGE

Administratief district Blagoevgrad

Administratief district Burgas, met uitzondering van de gemeenten Burgas en Sungurlare

Administratief district Vratsa

Administratief district Kardjali

In het adminsitratief district Razgrad: de gemeente Kubrat

In het adminsitratief district Dobrich: de gemeente Dobrichka”


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/19


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2006

tot wijziging van Beschikking 2005/362/EG van de Commissie tot goedkeuring van de programma’s voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in Sardinië, Italië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6718)

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(2007/11/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest (1), en met name op artikel 16, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2005/362/EG van de Commissie van 2 mei 2005 tot goedkeuring van de programma’s voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in Sardinië, Italië (2) zijn de programma’s voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in de regio Sardinië goedgekeurd.

(2)

Itaië heeft de Commissie in kennis gesteld van de resultaten van deze programma’s en van de gunstige ontwikkeling van deze ziekte op Sardinië.

(3)

Daarom moeten de verschillende gebieden, en met name het hoogrisicogebied waar het uitroeiingsprogramma moet worden uitgevoerd in de regio Sardinië, opnieuw worden afgebakend.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 2005/362/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 20 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 192 van 20.7.2002, blz. 27.

(2)  PB L 118 van 5.5.2005, blz. 37.


BIJLAGE

„BIJLAGE I

Gebieden waar het uitroeiingsprogramma moet worden uitgevoerd in de regio Sardinië, Italië

A.   Besmet gebied

Het gebied Montarbu in de provincie Nuoro, gelegen op een gedeelte van het grondgebied van de gemeenten Arzana, Gairo, Osini, Seui en Ussassai.

B.   Hoogrisicogebied

a)

In de provincie Nuoro: het grondgebied van de gemeenten Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Bitti, Cardedu, Desulo, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lotzorai, Lula, Meana Sardo, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Osidda, Osini, Ovodda, Seui, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortoli, Triei, Ulassai, Uzulei, Ussassai en Villagrande Strisaili;

b)

In de provincie Sassari: het grondgebied van de gemeenten Ala' dei Sardi, Anela, Budduso', Bultei, Nughedu di San Nicolo' en Pattada.

C.   Toezichtsgebied

Het grondgebied van de regio Sardinië, met uitzondering van de gebieden vermeld onder de punten A en B.”


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/21


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2006

tot wijziging van Beschikking 2005/363/EG tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6729)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/12/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name op artikel 9, lid 4,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name op artikel 10, lid 4,

Gelet op Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name op artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2005/363/EG van de Commissie van 2 mei 2005 tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië (4), is vastgesteld in reactie op de aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest in de provincie Nuoro en een deel van de provincie Sassari op Sardinië.

(2)

Italië heeft de Commissie in kennis gesteld van de resultaten van de programma’s voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in Sardinië, die zijn goedgekeurd bij Beschikking 2005/362/EG van de Commissie (5), en van de gunstige ontwikkeling van deze ziekte op Sardinië.

(3)

De provincie Orestano en bepaalde gemeenten in de provincies Sassari en Nuoro moeten daarom worden geschrapt uit de lijst van gebieden in Sardinië als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b) i), van Beschikking 2005/363/EG die zijn uitgesloten van de afwijking waarin in dat artikel is voorzien, die de Italiaanse autoriteiten toestaat varkensvlees onder bepaalde voorwaarden te verzenden.

(4)

Beschikking 2005/363/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 2005/363/EG wordt vervangen door de tekst in de bijlage.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/41/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 33; rectificatie in PB L 195 van 2.6.2004, blz. 12).

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).

(3)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(4)  PB L 118 van 5.5.2005, blz. 39. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2005/494/EG (PB L 182 van 13.7.2005, blz. 26).

(5)  PB L 118 van 5.5.2005, blz. 37.


BIJLAGE

„BIJLAGE I

Gebieden in Sardinië als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b) i)

a)

In de provincie Nuoro: het grondgebied van de gemeenten Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Bitti, Cardedu, Desulo, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lotzorai, Lula, Meana Sardo, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Osidda, Osini, Ovodda, Seui, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortoli, Triei, Ulassai, Uzulei, Ussassai en Villagrande Strisaili;

b)

In de provincie Sassari: het grondgebied van de gemeenten Ala' dei Sardi, Anela, Budduso', Bultei, Nughedu di San Nicolo' en Pattada.”


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/23


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot aanpassing van Beschikking 2002/459/EG wat betreft de aanvullingen op de lijst van de eenheden van het computernetwerk Traces in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6810)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/13/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor sommige besluiten die in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië moeten worden aangepast, is in de Toetredingsakte van 2005 niet in de nodige aanpassingen voorzien. Deze aanpassingen moeten vóór de toetreding worden goedgekeurd zodat zij met ingang van de datum van toetreding van toepassing zijn.

(2)

Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 20, lid 1, voorziet in de invoering van een geïnformatiseerd verbindingssysteem tussen veterinaire autoriteiten van de lidstaten

(3)

Bij Beschikking 2002/459/EG van de Commissie van 4 juni 2002 tot vaststelling van de lijst van de eenheden van het computernetwerk „ANIMO” en tot intrekking van Beschikking 2000/287/EG (2) zijn de lijst en de identificatie van de eenheden van het ANIMO-systeem in de lidstaten vastgesteld.

(4)

Bij Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG (3) wordt het gebruik van Traces verplicht gesteld, een computersysteem dat bedoeld is voor het traceren van de verplaatsingen van dieren en bepaalde producten in het kader van het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer.

(5)

Om de werking van het Traces-systeem te waarborgen, moeten de verschillende eenheden in Bulgarije en Roemenië worden geïdentificeerd.

(6)

Beschikking 2002/459/EG moet bijgevolg worden gewijzigd.

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2002/459/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).

(2)  PB L 159 van 17.6.2002, blz. 27. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/414/EG (PB L 164 van 16.6.2006, blz. 27).

(3)  PB L 94 van 31.3.2004, blz. 63. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2005/515/EG (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 29).


BIJLAGE

Aan de bijlage bij Beschikking 2002/459/EG worden de volgende secties toegevoegd:

 

PŘÍLOHA

 

BILAG

 

ANHANG

 

LISA

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ANNEX

 

ANEXO

 

ANNEXE

 

ALLEGATO

 

PIELIKUMS

 

PRIEDAS

 

MELLÉKLET

 

ANNESS

 

BIJLAGE

 

ZAŁĄCZNIK

 

ANEXO

 

PRÍLOHA

 

PRILOGA

 

LIITE

 

BILAGA

 

Země: Bulharsko

 

Land: Bulgarien

 

Land: Bulgarien

 

Riik: Bulgaaria

 

Χώρα: Βουλγαρία

 

Country: Bulgaria

 

País: Bulgaria

 

Pays: Bulgarie

 

Paese: Bulgaria

 

Valsts: Bulgārija

 

Šalis: Bulgarija

 

Ország: Bulgária

 

Pajjiż: Bulgarija

 

Land: Bulgarije

 

Kraj: Bułgaria

 

País: Bulgária

 

Krajina: Bulharsko

 

Država: Bolgarija

 

Maa: Bulgaria

 

Land: Bulgarien

 

ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA

 

CENTRALENHED

 

ZENTRALE EINHEIT

 

KESKASUTUS

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

CENTRAL UNIT

 

UNIDAD CENTRAL

 

UNITÉ CENTRALE

 

UNITÀ CENTRALE

 

CENTRĀLĀ VIENĪBA

 

CENTRINIS VIENETAS

 

KÖZPONTI EGYSÉG

 

UNITA' 'ENTRALI

 

CENTRALE EENHEID

 

JEDNOSTKA CENTRALNA

 

UNIDADE CENTRAL

 

CENTRÁLNA JEDNOTKA

 

GLAVNI URAD

 

KESKUSYKSIKKÖ

 

CENTRALENHET

BG00000

HQNVS SOFIA

 

MÍSTNÍ JEDNOTKA

 

LOKALE ENHEDER

 

ÖRTLICHE EINHEITEN

 

KOHALIK ASUTUS

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

LOCAL UNITS

 

UNIDADES LOCALES

 

UNITÉS LOCALES

 

UNITÀ LOCALI

 

LOKĀLĀ VIENĪBA

 

VIETINIAI VIENETAI

 

HELYI EGYSÉGEK

 

UNITA' LOKALI

 

LOKALE EENHEDEN

 

JEDNOSTKA LOKALNA

 

UNIDADES LOCAIS

 

LOKÁLNA JEDNOTKA

 

OBMOČNA ENOTA

 

PAIKALLISET YKSIKÖT

 

LOKALA ENHETER

BG01000

BLAGOEVGRAD

BG02000

BURGAS

BG03000

VARNA

BG04000

VELIKO TARNOVO

BG05000

VIDIN

BG06000

VRATSA

BG07000

GABROVO

BG08000

DOBRICH

BG09000

KARZHALI

BG10000

KYUSTENDIL

BG11000

LOVECH

BG12000

MONTANA

BG13000

PAZARDJIK

BG14000

PERNIK

BG15000

PLEVEN

BG16000

PLOVDIV

BG17000

RAZGRAD

BG18000

ROUSSE

BG19000

SILISTRA

BG20000

SLIVEN

BG21000

SMOLYAN

BG22000

SOFIA-REGION

BG23000

STARA ZAGORA

BG24000

TARGOVISHTE

BG25000

HASKOVO

BG26000

SHUMEN

BG27000

JAMBOL

BG28000

SOFIA

 

STANOVIŠTĚ HRANIČNÍCH KONTROL

 

GRÆNSEKONTROLSTEDER

 

GRENZKONTROLLSTELLEN

 

PIIRIPUNKT

 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

BORDER INSPECTION POSTS

 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS

 

POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS

 

POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI

 

ROBEŽKONTROLES PUNKTS

 

PASIENIO VETERINARIJOS POSTAS

 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁS

 

POSTIJIET SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA

 

GRENSINSPECTIEPOSTEN

 

PUNKTY KONTROLI GRANICZNEJ

 

POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS

 

HRANIČNÉ INŠPEKČNÉ STANICÉ

 

MEJNIH KONTROLNIH TOČK

 

RAJATARKASTUSASEMAT

 

GRÄNSKONTROLLSTATIONER

BG 00199

R

BREGOVO

BG 00299

P

BURGAS

BG 00399

R

GJUSHEVO

BG 00499

R

KALOTINA

BG 00599

R

KAPITAN ANDREEVO

BG 00699

A

SOFIA

BG 00799

P

VARNA

BG 00899

R

ZLATAREVO

 

Země: Rumunsko

 

Land: Rumænien

 

Land: Rumänien

 

Riik: Rumeenia

 

Χώρα: Ρουμανία

 

Country: Romania

 

País: Rumanía

 

Pays: Roumanie

 

Paese: Romania

 

Valsts: Rumānija

 

Šalis: Rumunija

 

Ország: Románia

 

Pajjiż: Rumanija

 

Land: Roemenië

 

Kraj: Rumunia

 

País: Roménia

 

Krajina: Rumunsko

 

Država: Romunija

 

Maa: Romania

 

Land: Rumänien

 

ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA

 

CENTRALENHED

 

ZENTRALE EINHEIT

 

KESKASUTUS

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

CENTRAL UNIT

 

UNIDAD CENTRAL

 

UNITÉ CENTRALE

 

UNITÀ CENTRALE

 

CENTRĀLĀ VIENĪBA

 

CENTRINIS VIENETAS

 

KÖZPONTI EGYSÉG

 

UNITA' 'ENTRALI

 

CENTRALE EENHEID

 

JEDNOSTKA CENTRALNA

 

UNIDADE CENTRAL

 

CENTRÁLNA JEDNOTKA

 

GLAVNI URAD

 

KESKUSYKSIKKÖ

 

CENTRALENHET

RO00000

ANSVSA BUCUREȘTI

 

MÍSTNÍ JEDNOTKA

 

LOKALE ENHEDER

 

ÖRTLICHE EINHEITEN

 

KOHALIK ASUTUS

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

LOCAL UNITS

 

UNIDADES LOCALES

 

UNITÉS LOCALES

 

UNITÀ LOCALI

 

LOKĀLĀ VIENĪBA

 

VIETINIAI VIENETAI

 

HELYI EGYSÉGEK

 

UNITA' LOKALI

 

LOKALE EENHEDEN

 

JEDNOSTKA LOKALNA

 

UNIDADES LOCAIS

 

LOKÁLNA JEDNOTKA

 

OBMOČNA ENOTA

 

PAIKALLISET YKSIKÖT

 

LOKALA ENHETER

RO01000

ALBA

RO02000

ARAD

RO03000

ARGEȘ

RO04000

BACĂU

RO05000

BIHOR

RO06000

BISTRIȚA-NĂSĂUD

RO07000

BOTOȘANI

RO08000

BRAȘOV

RO09000

BRĂILA

RO10000

BUCUREȘTI

RO11000

BUZĂU

RO12000

CARAȘ-SEVERIN

RO13000

CĂLĂRAȘI

RO14000

CLUJ

RO15000

CONSTANȚA

RO16000

COVASNA

RO17000

DÂMBOVIȚA

RO18000

DOLJ

RO19000

GALAȚI

RO20000

GIURGIU

RO21000

GORJ

RO22000

HARGHITA

RO23000

HUNEDOARA

RO24000

IALOMIȚA

RO25000

IAȘI

RO26000

ILFOV

RO27000

MARAMUREȘ

RO28000

MEHEDINȚI

RO29000

MUREȘ

RO30000

NEAMȚ

RO31000

OLT

RO32000

PRAHOVA

RO33000

SATU MARE

RO34000

SĂLAJ

RO35000

SIBIU

RO36000

SUCEAVA

RO37000

TELEORMAN

RO38000

TIMIȘ

RO39000

TULCEA

RO40000

VASLUI

RO41000

VÂLCEA

RO42000

VRANCEA

 

STANOVIŠTĚ HRANIČNÍCH KONTROL

 

GRÆNSEKONTROLSTEDER

 

GRENZKONTROLLSTELLEN

 

PIIRIPUNKT

 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

BORDER INSPECTION POSTS

 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS

 

POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS

 

POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI

 

ROBEŽKONTROLES PUNKTS

 

PASIENIO VETERINARIJOS POSTAS

 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁS

 

POSTIJIET SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA

 

GRENSINSPECTIEPOSTEN

 

PUNKTY KONTROLI GRANICZNEJ

 

POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS

 

HRANIČNÉ INŠPEKČNÉ STANICÉ

 

MEJNIH KONTROLNIH TOČK

 

RAJATARKASTUSASEMAT

 

GRÄNSKONTROLLSTATIONER

RO 40199

R

ALBITA

RO 10199

A

BUCHAREST OTOPENI

RO 15199

P

CONSTANTA NORTH

RO 15299

P

CONSTANTA SOUTH — AGIGEA

RO 33199

R

HALMEU

RO 25199

R

SCULENI LASI

RO 36199

R

SIRET

RO 38199

R

STAMORA MORAVITA


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/28


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot wijziging van Beschikking 2002/613/EG wat betreft de erkende varkensspermacentra in Canada

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6812)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/14/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (1), en met name op artikel 8, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2002/613/EG van de Commissie van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de invoer van sperma van als huisdier gehouden varkens (2) is een lijst vastgesteld van derde landen, met inbegrip van Canada, waaruit de lidstaten de invoer van sperma van als huisdier gehouden varkens moeten toestaan.

(2)

Canada heeft gevraagd de voor het land geldende lijst van bij Beschikking 2002/613/EG erkende spermacentra te wijzigen.

(3)

Canada heeft garanties betreffende de naleving van de desbetreffende voorschriften van Richtlijn 90/429/EEG gegeven en het nieuwe centrum dat aan de lijst moet worden toegevoegd, is door de Canadese veterinaire diensten officieel voor uitvoer naar de Gemeenschap erkend.

(4)

Beschikking 2002/613/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage V bij Beschikking 2002/613/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2)  PB L 196 van 25.7.2002, blz. 45. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/271/EG (PB L 99 van 7.4.2006, blz. 29).


BIJLAGE

In bijlage V bij Beschikking 2002/613/EG wordt de volgende rij aan de lijst voor Canada toegevoegd:

„CA

1-AI-01

International Genetics PEI Ltd

P.O. Box 43, Mount Stewart

Prince-Edward-Island, C1A 7Z5”


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/30


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot goedkeuring van de door Bulgarije en Roemenië ingediende plannen voor het toezicht op de opsporing van residuen of stoffen in levende dieren en in producten daarvan overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6815)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/15/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (1), en met name op artikel 8, lid 1, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 96/23/EG stelt de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan vast en bepaalt dat de lidstaten hun plannen voor het toezicht op de opsporing van residuen of stoffen ter goedkeuring aan de Commissie moeten voorleggen (hierna „plannen voor het toezicht„ genoemd).

(2)

Aangezien Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 tot de Gemeenschap zullen toetreden, hebben zij hun plannen voor het toezicht ter goedkeuring aan de Commissie voorgelegd.

(3)

Die plannen voor het toezicht voldoen aan de voorschriften van Richtlijn 96/23/EG en moeten daarom worden goedgekeurd.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door Bulgarije op 25 april 2006 aan de Commissie voorgelegde plan voor het toezicht op de opsporing van residuen of stoffen, als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 96/23/EG, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het door Roemenië op 20 maart 2006 aan de Commissie voorgelegde plan voor het toezicht op de opsporing van residuen of stoffen, als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 96/23/EG, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1).


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/31


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor het intracommunautaire handelsverkeer in sperma, eicellen en embryo's van runderen, varkens, schapen, geiten en paarden, verkregen in Bulgarije en Roemenië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6823)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/16/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 42,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Vanaf 1 januari 2007 moeten sperma, eicellen en embryo's van runderen, varkens, schapen, geiten en paarden, verkregen in Bulgarije en Roemenië en bedoeld voor het intracommunautaire handelsverkeer, aan de communautaire wetgeving voldoen.

(2)

Met name moeten die producten voldoen aan de veterinairrechtelijke voorschriften, vastgesteld in Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan (2), Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (3), Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (4) en Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (5).

(3)

Bepaalde van die producten, die vóór de datum van toetreding in Bulgarije en Roemenië zijn verkregen, kunnen na die datum nog in voorraad zijn. Het is echter mogelijk dat die producten niet in overeenstemming zijn met alle veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer, als vastgesteld in de communautaire wetgeving.

(4)

Ter vergemakkelijking van de overgang van de huidige regeling voor dergelijke in Bulgarije en Roemenië verkregen producten naar de regeling die voortvloeit uit de toepassing van de communautaire wetgeving moeten overgangsmaatregelen worden vastgesteld voor de intracommunautaire handel in die producten. Daarom moeten sperma, eicellen en embryo's van runderen, varkens, schapen, geiten en paarden, die vóór de toetreding zijn verkregen en in overeenstemming zijn met de veterinairrechtelijke voorschriften van de Gemeenschap voor de uitvoer van de producten uit het land van herkomst naar de Gemeenschap, die vóór 1 januari 2007 golden, tot het intracommunautaire handelsverkeer worden toegelaten.

(5)

Tussen Bulgarije en Roemenië mag echter wel handel worden gedreven in dergelijke producten die vóór de toetreding zijn verkregen en niet in overeenstemming zijn met de communautaire wetgeving voor de overgangsperiode van acht maanden.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

Deze beschikking is van toepassing op sperma, eicellen en embryo's van runderen, varkens, schapen, geiten en paarden waarvoor de veterinairrechtelijke voorschriften gelden als vastgesteld in de Richtlijnen 88/407/EEG, 89/556/EEG, 90/429/EEG en 92/65/EEG en die vóór 1 januari 2007 zijn verkregen in Bulgarije en Roemenië (hierna „de producten” genoemd).

Artikel 2

Voorschriften voor de verzending van de producten uit Bulgarije en Roemenië naar andere lidstaten

1.   De producten mogen alleen uit Bulgarije en Roemenië naar andere lidstaten worden verzonden, als zij voldoen aan de volgende voorschriften overeenkomstig de in artikel 1 bedoelde richtlijnen:

a)

zij zijn verkregen in centra of door teams die erkend zijn voor uitvoer naar de Gemeenschap;

b)

zij dragen het erkenningsnummer dat aan het centrum of het team voor de uitvoer naar de Gemeenschap is toegekend, en

c)

zij voldoen aan de veterinairrechtelijke voorschriften van de Gemeenschap die vóór 1 januari 2007 golden voor de uitvoer van de producten uit het land van herkomst naar de Gemeenschap.

2.   Het diergezondheidscertificaat dat de zendingen van de producten vergezelt, moet voorzien zijn van de volgende, door de officiële dierenarts ondertekende aanvullende certificering:

„Sperma (6), eicellen (6) of embryo's (6) van runderen (6), varkens (6), schapen (6), geiten (6) of paarden (6) die voldoen aan de voorschriften van artikel 2 van Beschikking 2007/16/EG van de Commissie en die vóór 1 januari 2007 zijn verkregen.

Artikel 3

Voorschriften voor de verzending van producten tussen Bulgarije en Roemenië

1.   De producten mogen alleen tussen Bulgarije en Roemenië worden verzonden, als:

a)

de lidstaat van bestemming de verzending toestaat;

b)

de producten voldoen aan de nationale veterinairrechtelijke voorschriften die in het land van bestemming vóór 1 januari 2007 golden.

2.   Het diergezondheidscertificaat dat de zendingen van de producten vergezelt, moet voorzien zijn van de volgende, door de officiële dierenarts ondertekende aanvullende certificering:

„Sperma (7), eicellen (7) of embryo's (7) van runderen (7), varkens (7), schapen (7), geiten (7) of paarden (7) die voldoen aan de voorschriften van artikel 2 van Beschikking 2007/16/EG van de Commissie en die vóór 1 januari 2007 zijn verkregen.

Artikel 4

Naleving

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om aan deze beschikking te voldoen en maken die maatregelen bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 5

Toepassing

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Zij is van toepassing van 1 januari 2007 tot en met 31 augustus 2007.

Artikel 6

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).

(2)  PB L 194 van 22.7.1988, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/16/EG van de Commissie (PB L 11 van 17.1.2006, blz. 21).

(3)  PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/60/EG van de Commissie (PB L 31 van 3.2.2006, blz. 24).

(4)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(5)  PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/68/EG (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 321); gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004.

(6)  Doorhalen wat niet van toepassing is”.

(7)  Schrappen wat niet van toepassing is”.


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/33


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot goedkeuring van plannen voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren overeenkomstig Richtlijn 90/539/EEG van de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6842)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/17/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (1), en met name op artikel 3, leden 2) en 3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 90/539/EEG stelt veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren vast. Overeenkomstig die richtlijn moeten de plannen van de lidstaten voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren door de Commissie worden goedgekeurd.

(2)

Bij Beschikking 2004/835/EG van de Commissie van 3 december 2004 tot goedkeuring van plannen voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren (2) zijn die plannen voor de huidige lidstaten, met uitzondering van Luxemburg, goedgekeurd. In de bijlage bij die beschikking zijn de lidstaten opgenomen waarvan de plannen zijn goedgekeurd.

(3)

Bulgarije en Roemenië treden op 1 januari 2007 tot de Gemeenschap toe. Bijgevolg hebben zij hun plannen voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren ter goedkeuring aan de Commissie voorgelegd.

(4)

De door Bulgarije en Roemenië ingediende plannen, als gewijzigd ingevolge de tijdens de evaluatie daarvan gedane suggesties, voldoen aan de criteria van Richtlijn 90/539/EEG en, als zij effectief ten uitvoer worden gelegd, maken zij het mogelijk dat de doelstellingen van die richtlijn worden verwezenlijkt. Daarom moeten zij worden goedgekeurd.

(5)

Voor de duidelijkheid van de communautaire wetgeving moet Beschikking 2004/835/EG worden ingetrokken en door deze beschikking worden vervangen.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door Bulgarije op 9 oktober 2006 bij de Commissie ingediende plan voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het door Roemenië op 5 oktober 2006 bij de Commissie ingediende plan voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren wordt goedgekeurd.

Artikel 3

In de bijlage wordt de lijst vastgesteld van de lidstaten waarvan de plannen voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren zijn goedgekeurd.

Artikel 4

Beschikking 2004/835/EG wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 303 van 31.10.1990, blz. 6. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(2)  PB L 360 van 7.12.2004, blz. 28.


BIJLAGE

„BIJLAGE

Lijst van de in artikel 3 bedoelde lidstaten

Code

Lidstaat

AT

Oostenrijk

BE

België

BG

Bulgarije

CY

Cyprus

CZ

Tsjechië

DE

Duitsland

DK

Denemarken

EE

Estland

EL

Griekenland

ES

Spanje

FI

Finland

FR

Frankrijk

HU

Hongarije

IE

Ierland

IT

Italië

LV

Letland

LT

Litouwen

MT

Malta

NL

Nederland

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Roemenië

SE

Zweden

SI

Slovenië

SK

Slowakije

UK

Verenigd Koninkrijk”


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/36


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

houdende goedkeuring van rampenplannen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer krachtens Richtlijn 2003/85/EG van de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6855)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/18/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Gelet op Richtlijn 2003/85/EG van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer, tot intrekking van Richtlijn 85/511/EEG en van de Beschikkingen 89/531/EEG en 91/665/EEG, en tot wijziging van Richtlijn 92/46/EEG (1), en met name op artikel 72, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn 2003/85/EG worden de bestrijdingsmaatregelen vastgesteld die bij het uitbreken van mond- en klauwzeer moeten worden toegepast, alsook bepaalde preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten en de landbouwgemeenschap zelf beter bedacht zijn op mond- en klauwzeer. Krachtens die richtlijn moesten de rampenplannen van de lidstaten voor de bestrijding van mond- en klauwzeer door de Commissie worden goedgekeurd.

(2)

Vervolgens zijn deze rampenplannen bij Beschikking 2004/435/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende goedkeuring van bepaalde rampenplannen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer (2) goedgekeurd voor de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije en zijn deze lidstaten opgenomen in de bijlage bij die beschikking.

(3)

Met het oog op hun toetreding tot de Gemeenschap op 1 januari 2007 hebben Bulgarije en Roemenië hun rampenplannen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer ter goedkeuring aan de Commissie voorgelegd.

(4)

Die rampenplannen, als gewijzigd door Bulgarije en Roemenië ingevolge de tijdens de evaluatie daarvan gedane suggesties, voldoen aan de criteria van Richtlijn 2003/85/EG en maken zij het mogelijk, als zij regelmatig worden bijgewerkt en effectief ten uitvoer worden gelegd, dat de gewenste doelstellingen van die richtlijn worden verwezenlijkt. Daarom moeten zij worden goedgekeurd.

(5)

Ter wille van de duidelijkheid van de Gemeenschapswetgeving moet Beschikking 2004/435/EG worden ingetrokken en door deze beschikking worden vervangen.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De door Bulgarije op 7 november 2006 bij de Commissie ingediende rampenplannen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer worden goedgekeurd.

Artikel 2

De door Roemenië op 9 november 2006 bij de Commissie ingediende rampenplannen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer worden goedgekeurd.

Artikel 3

De bijlage bevat de lijst van lidstaten waarvan de rampenplannen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer krachtens Richtlijn 2003/85/EG zijn goedgekeurd.

Artikel 4

Beschikking 2004/435/EG wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 306 van 22.11.2003, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/552/EG (PB L 217 van 8.8.2006, blz. 29).

(2)  PB L 154 van 30.4.2004, blz. 56, gerectificeerd in PB L 189 van 27.5.2004, blz. 45.


BIJLAGE

Lijst van de in artikel 3 bedoelde lidstaten

Code

Land

BG

Bulgarije

CY

Cyprus

CZ

Tsjechische Republiek

EE

Estland

HU

Hongarije

LV

Letland

LT

Litouwen

MT

Malta

PL

Polen

RO

Roemenië

SI

Slovenië

SK

Slowakije


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/38


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot goedkeuring van de rampenplannen voor de bestrijding van klassieke varkenspest overeenkomstig Richtlijn 2001/89/EG van de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6858)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/19/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Gelet op Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest (1), en met name op artikel 22, lid 3, tweede alinea, en artikel 29, lid 3, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn 2001/89/EG worden de bestrijdingsmaatregelen vastgesteld die bij het uitbreken van klassieke varkenspest moeten worden toegepast, alsook bepaalde preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten en de landbouwgemeenschap zelf beter bedacht zijn op die ziekte. Overeenkomstig die richtlijn moeten de rampenplannen van de lidstaten voor de bestrijding van klassieke varkenspest door de Commissie worden goedgekeurd.

(2)

Bijgevolg zijn bij Beschikking 2004/431/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende goedkeuring van bepaalde rampenplannen voor de bestrijding van klassieke varkenspest (2) deze rampenplannen voor de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije goedgekeurd en zijn deze lidstaten opgenomen in de lijst van de bijlage bij die beschikking.

(3)

Bulgarije en Roemenië treden op 1 januari 2007 tot de Gemeenschap toe. Dienovereenkomstig hebben Bulgarije en Roemenië hun rampenplannen voor de bestrijding van klassieke varkenspest ter goedkeuring aan de Commissie voorgelegd.

(4)

Die rampenplannen, als gewijzigd door Bulgarije en Roemenië ingevolge de tijdens de evaluatie daarvan gedane suggesties, voldoen aan de criteria van Richtlijn 2001/89/EG en, als zij regelmatig worden bijgewerkt en effectief ten uitvoer worden gelegd, maken zij het mogelijk dat de gewenste doelstellingen van die richtlijn worden verwezenlijkt. Daarom moeten zij worden goedgekeurd.

(5)

Voor de duidelijkheid van de communautaire wetgeving moet Beschikking 2004/431/EG worden ingetrokken en door deze beschikking worden vervangen.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De op 7 november 2006 door Bulgarije bij de Commissie ingediende rampenplannen voor de bestrijding van klassieke varkenspest worden goedgekeurd.

Artikel 2

De op 9 november 2006 door Roemenië bij de Commissie ingediende rampenplannen voor de bestrijding van klassieke varkenspest worden goedgekeurd.

Artikel 3

In de bijlage wordt de lijst vastgesteld van de lidstaten waarvan de rampenplannen voor de bestrijding van klassieke varkenspest overeenkomstig Richtlijn 2001/89/EG zijn goedgekeurd.

Artikel 4

Beschikking 2004/431/EG wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2004.

(2)  PB L 154 van 30.4.2004, blz. 41; rectificatie in PB L 189 van 27.5.2004, blz. 31.


BIJLAGE

Lijst van de in artikel 3 bedoelde lidstaten

Code

Land

BG

Bulgarije

CY

Cyprus

CZ

Tsjechische Republiek

EE

Estland

HU

Hongarije

LV

Letland

LT

Litouwen

MT

Malta

PL

Polen

RO

Roemenië

SI

Slovenië

SK

Slowakije


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/41


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitvoering van een epidemiologisch onderzoek en surveillancemaatregelen in verband met bluetongue in het kader van de spoedmaatregelen ter bestrijding van deze ziekte in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland in 2006 en 2007

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6968)

(Slechts de teksten in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

(2007/20/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name op artikel 3, lid 2 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de derde en de vierde week van augustus 2006 hebben zich uitbraken van bluetongue voorgedaan in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, in gebieden waar eerder geen uitbraken waren geconstateerd. Het uitbreken van deze ziekte kan een ernstige bedreiging voor de veestapel van de Gemeenschap vormen.

(2)

De Commissie heeft diverse beschikkingen gegeven om de beschermings- en toezichtsgebieden af te bakenen en de voorwaarden voor verplaatsingen van dieren uit deze gebieden vast te stellen en om Beschikking 2005/393/EG (2) inzake beschermings- en toezichtsgebieden in verband met bluetongue en de voorwaarden voor verplaatsingen uit of binnen deze gebieden te wijzigen. Die beschikking is laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/761/EG (3) om rekening te houden met de recente uitbraken, als bedoeld in overweging (1).

(3)

Om de verspreiding van de ziekte zo snel mogelijk te voorkomen, moet de Gemeenschap overeenkomstig het bepaalde in Beschikking 90/424/EEG financieel bijdragen in de subsidiabele kosten die door Nederland, België, Duitsland en Frankrijk in het kader van de spoedmaatregelen zijn gemaakt.

(4)

Er moeten dringend geharmoniseerde bewakingsactiviteiten voor bluetongue in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk worden vastgesteld.

(5)

Er zijn door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland in nauwe samenwerking geharmoniseerde en verscherpte spoedbewakingsmaatregelen genomen om de epidemie te bestrijden door het uitvoeren van epidemiologische onderzoeken en ziektebewakingsmaatregelen, waaronder laboratoriumtests voor serologische en virologische bewaking en entomogische bewaking.

(6)

De autoriteiten van de getroffen lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland) hebben bewijzen verstrekt van de versterkte samenwerking om de verspreiding van de ziekte te vermijden door het uitvoeren van bluetongue-bewakingsmaatregelen.

(7)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 inzake de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (4) worden overeenkomstig de communautaire voorschriften uitgevoerde veterinaire spoedmaatregelen gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds. Met het oog op de financiële controle zijn de artikelen 9, 36 en 37 van die verordening van toepassing.

(8)

De financiële bijdrage van de Gemeenschap moet worden betaald op voorwaarde dat de geplande acties daadwerkelijk zijn uitgevoerd en de autoriteiten alle nodige informatie binnen de vastgestelde termijnen verstrekken.

(9)

In de eerste week van november 2006 hebben België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland een eerste schatting ingediend van de kosten voor de uitvoering van een epidemiologisch onderzoek en bluetongue-bewakingsmaatregelen in de context van de andere spoedmaatregelen ter bestrijding van de ziekte. Deze raming van de kosten van de epidemiologische surveillancemaatregelen bedraagt 12 533 634 euro.

(10)

In afwachting dat de Commissie ter plaatse controles uitvoert, moet nu het bedrag voor de betaling van de eerste tranche van de financiële bijdrage van de Gemeenschap worden vastgesteld. Die eerste tranche moet gelijk zijn aan 50 % van de bijdrage van de Gemeenschap, die wordt vastgesteld op basis van de geraamde subsidiabele kosten van de epidemiologische bewakingsmaatregelen. Het is ook dienstig dat de maximumbedragen worden vastgesteld die zullen worden betaald ter vergoeding van de kosten van in het kader van deze maatregelen gebruikte tests.

(11)

De autoriteiten van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland hebben voldaan aan al hun technische en administratieve verplichtingen ten aanzien van de in artikel 3 van Beschikking 90/424/EEG bedoelde maatregelen.

(12)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap aan België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland

1.   In het kader van de genomen spoedmaatregelen ter bestrijding van bluetongue in 2006 en 2007 hebben België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland recht op een financiële bijdrage van de Gemeenschap ten belope van 50 % van de kosten die zijn gemaakt voor laboratoriumtests voor serologische en virologische bewaking, en van de kosten van entomologische bewaking, inclusief de aanschaf van vallen.

2.   De maximumbedragen van de aan België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland te vergoeden kosten voor een ELISA-test voor serologische bewaking, als bedoeld in lid 1, belopen niet meer dan 2,5 euro per uitgevoerde test.

3.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap geldt exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 2

Betalingsregelingen

Afhankelijk van de resultaten van de controles ter plaatse die overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Beschikking 90/424/EEG worden uitgevoerd, wordt een eerste tranche van de in artikel 1 bedoelde financiële bijdrage van de Gemeenschap als volgt betaald:

a)

300 000 euro aan België;

b)

2 200 000 euro aan Duitsland;

c)

100 000 euro aan Frankrijk;

d)

25 000 euro aan Luxemburg;

e)

165 000 euro aan Nederland.

Die betaling zal geschieden op grond van de door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland ingediende bewijsstukken met betrekking tot de laboratoriumtests voor serologische, virologische en entomologische bewaking en voor de aanschaf van vallen, als bedoeld in artikel 1, lid 1.

Artikel 3

Betalingsvoorwaarden en bewijsstukken

1.   De in artikel 1 bedoelde financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt betaald op basis van:

a)

de overlegging van een tussentijds technisch verslag over de technische uitvoering van de bewakingsmaatregelen, inclusief de behaalde resultaten in de periode van 15 augustus 2006 tot en met 31 maart 2007;

b)

de overlegging van een tussentijds financieel verslag, in elektronische vorm overeenkomstig de bijlage, over de door de lidstaat gemaakte kosten in de periode van 15 augustus 2006 tot en met 31 maart 2007;

c)

de overlegging van een technisch eindverslag over de technische uitvoering van de bewakingsmaatregelen, inclusief de behaalde resultaten in de periode van 15 augustus 2006 tot en met 31 december 2007;

d)

de overlegging van een financieel eindverslag, in elektronische vorm overeenkomstig de bijlage, over de door de lidstaat gemaakte kosten in de periode van 15 augustus 2006 tot en met 31 december 2007;

e)

de resultaten van ter plaatste uitgevoerde controles overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Beschikking 90/424/EEG.

De onder a) tot en met d) bedoelde documenten worden ter beschikking gesteld voor de door de Commissie ter plaatse uitgevoerde controles, als bedoeld onder e).

2.   Het tussentijdse technische verslag en het tussentijdse financiële verslag, als bedoeld in lid 1, onder a) en b), worden uiterlijk op 31 mei 2007 ingediend. Bij niet-naleving van deze termijn wordt de financiële bijdrage van de Gemeenschap per kalendermaand vertraging met 2,5 % verlaagd.

3.   Het technische eindverslag en het financiële eindverslag, als bedoeld in lid 1, onder c) en d), worden uiterlijk op 31 mei 2008 ingediend. Bij niet-naleving van deze termijn wordt de financiële bijdrage van de Gemeenschap per kalendermaand vertraging met 2,5 % verlaagd.

Artikel 4

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/53/EG (PB L 29 van 2.2.2006, blz. 37).

(2)  PB L 130 van 24.5.2005, blz. 22. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/761/EG (PB L 311 van 10.11.2006, blz. 51).

(3)  PB L 311 van 10.11.2006, blz. 51.

(4)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 320/2006 (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42).


BIJLAGE

Gegevens als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b) en d)

Gemaakte kosten

Aard van de actie

Aantal

Bedrag (exclusief BTW)

ELISA-tests

 

 

PCR-tests

 

 

Andere virologische tests

 

 

Entomologische tests

 

 

Vallen

 

 

Totaal

 


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/44


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot wijziging van Beschikking 2005/760/EG wat betreft bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza en de invoer van andere vogels dan pluimvee in de Gemeenschap

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6969)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/21/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name op artikel 10, lid 4,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (2), en met name op artikel 18, lid 7,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (3), en met name op artikel 22, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Naar aanleiding van de uitbraak van aviaire influenza, veroorzaakt door een hoogpathogene virusstam, in Zuidoost-Azië in 2004 heeft de Commissie een aantal beschermende maatregelen met betrekking tot die ziekte vastgesteld. Het betreft hier met name Beschikking 2005/760/EG van de Commissie van 27 oktober 2005 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen voor de invoer van in gevangenschap gehouden vogels in verband met hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde derde landen (4). Beschikking 2005/760/EG is momenteel tot en met 31 december 2006 van toepassing.

(2)

Het panel voor diergezondheid en dierenwelzijn van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft op 27 oktober 2006 een wetenschappelijk advies goedgekeurd over de risico’s voor de diergezondheid en het dierenwelzijn als gevolg van de invoer van andere vogels dan pluimvee in de Gemeenschap (hierna „het advies” genoemd). Het advies is op 14 november 2006 officieel beschikbaar gekomen.

(3)

In het advies is een aantal gebieden aangegeven waarop verbeteringen mogelijk zijn om geconstateerde gezondheidsrisico’s in verband met de invoer van andere vogels dan pluimvee sterk te beperken. Het advies wijst in het bijzonder op de risico’s van de verspreiding van virusziekten als aviaire influenza en Newcastle disease door de invoer van andere vogels dan pluimvee en reikt middelen en mogelijkheden aan om de geconstateerde risico’s voor de diergezondheid als gevolg van de invoer van die vogels te beperken. Aangezien het advies het toekomstige EU-beleid betreffende de diergezondheids- en dierenwelzijnsaspecten van die invoer richting zal geven, is het van belang de door de Commissie ontvangen wetenschappelijke input zorgvuldig te beoordelen door de conclusies en aanbevelingen van het advies de nodige aandacht te geven, zodat voor die invoer een coherent systeem kan worden opgezet.

(4)

Onmiddellijk na het verschijnen van het advies is de Commissie begonnen met een evaluatie van de betekenis ervan voor de maatregelen van Beschikking 2005/760/EG; een eerste analyse van het advies en de mogelijke wijzigingen in die maatregelen heeft plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst van een werkgroep van deskundigen in het kader van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op 14 november 2006 en op de vergadering van het Permanent Comité zelf op 27 november 2006. Gezien echter de huidige diergezondheidssituatie in de wereld wat betreft aviaire influenza moeten de bij Beschikking 2005/760/EG ingevoerde beperkingen nog gedurende een korte overgangsperiode van kracht blijven om de lidstaten overeenkomstig hun op 27 november 2006 geuite wens, alsmede Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten, de gelegenheid te geven om deze evaluatie af te ronden en de te nemen maatregelen voor te bereiden.

(5)

Beschikking 2005/760/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In artikel 6 van Beschikking 2005/760/EG wordt de datum „31 december 2006” vervangen door „31 maart 2007”.

Artikel 2

De lidstaten nemen onmiddellijk de nodige maatregelen om aan deze beschikking te voldoen en zij maken die maatregelen bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).

(2)  PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(3)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1; rectificatie in PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1).

(4)  PB L 285 van 28.10.2005, blz. 60. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2005/862/EG.


12.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/46


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot wijziging van Beschikking 2006/875/EG tot goedkeuring van de door de lidstaten voor het jaar 2007 ingediende programma’s voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en van bepaalde TSE’s en ter preventie van zoönoses

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6971)

(2007/22/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name op artikel 24, lid 6, en de artikelen 29 en 32,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2006/875/EG tot goedkeuring van de door de lidstaten voor het jaar 2007 ingediende programma’s voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en van bepaalde TSE’s en ter preventie van zoönoses (2) heeft de Commissie de programma's goedgekeurd die zijn ingediend door de lidstaten die voorkomen op de bij Beschikking 2006/687/EG (3) van de Commissie vastgestelde lijst van programma's.

(2)

Om redenen van administratieve doelmatigheid moeten alle voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap gedeclareerde uitgaven in euro's worden uitgedrukt. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (4) moet de omrekening van de uitgaven in een andere valuta dan de euro geschieden tegen de meest recente koers die de Europese Centrale Bank heeft vastgesteld vóór de eerste dag van de maand waarin de aanvraag door de betrokken lidstaat wordt ingediend.

(3)

Daarom moet Richtlijn 2006/875/EG dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De artikelen 17 en 18 van Beschikking 2006/875/EG worden vervangen door:

„Artikel 17

De door de lidstaten gedeclareerde uitgaven voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap worden uitgedrukt in euro’s, exclusief belasting over de toegevoegde waarde en andere belastingen.

Artikel 18

Wanneer de uitgaven van een lidstaat zijn gedaan in een andere valuta dan de euro, rekent de betrokken lidstaat deze om in euro's onder toepassing van de meest recente wisselkoers die de Europese Centrale Bank heeft vastgesteld vóór de eerste dag van de maand waarin de aanvraag door de betrokken lidstaat wordt ingediend.”

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/53/EG (PB L 29 van 2.2.2006, blz. 37).

(2)  PB L 337 van 5.12.2006, blz. 14.

(3)  PB L 282 van 13.10.2006, blz. 52.

(4)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 320/2006 (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42).