ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 2

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
5 januari 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 3/2007 van de Commissie van 4 januari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 4/2007 van de Europese Centrale Bank van 14 december 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2006/20)

3

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

VERORDENINGEN

5.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 2/1


VERORDENING (EG) Nr. 3/2007 VAN DE COMMISSIE

van 4 januari 2007

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 4 januari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

71,6

TN

167,8

TR

151,0

ZZ

130,1

0707 00 05

MA

59,7

TR

151,4

ZZ

105,6

0709 90 70

MA

51,4

TR

125,8

ZZ

88,6

0805 10 20

EG

58,9

IL

55,2

MA

55,1

TR

62,3

ZZ

57,9

0805 20 10

IL

95,7

MA

66,4

ZZ

81,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

74,1

TR

64,5

ZZ

69,3

0805 50 10

AR

35,5

TR

48,6

ZZ

42,1

0808 10 80

CA

100,2

CN

85,8

US

126,5

ZZ

104,2

0808 20 50

US

97,0

ZZ

97,0


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „andere oorsprong”.


5.1.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 2/3


VERORDENING (EG) Nr. 4/2007 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 14 december 2006

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen

(ECB/2006/20)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1), inzonderheid op artikel 5, lid 1 en artikel 6, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge Verordening (EG) nr. 2423/2001 van de Europese Centrale Bank van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2001/13) (2) dienen monetaire financiële instellingen op kwartaalbasis statistische gegevens te rapporteren uitgesplitst naar land en valuta. Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) moet gewijzigd worden om de rapportageverplichtingen uit te breiden tot gegevens wat betreft Bulgarije en Roemenië, die op 1 januari 2007 tot de Europese Unie zullen toetreden.

(2)

Op grond van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) is het verplicht om kwartaalgegevens te rapporteren over posities vis-à-vis tegenpartijen die ingezetenen zijn in het grondgebied van de lidstaten die de euro aangenomen hebben. Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) moet derhalve gewijzigd worden om rekening te kunnen houden met de aanneming van de euro door Slovenië,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 4, lid 2, worden de woorden „met het „#” symbool” vervangen door de woorden „met het „#” of „*” symbool”.

2)

De bijlagen I en V worden overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 14 december 2006.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.

(2)  PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2181/2004 (ECB/2004/21) (PB L 371 van 18.12.2004, blz. 42).


BIJLAGE

De bijlagen I en V bij Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a)

sectie IV in deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

in de eerste en de tweede zin van paragraaf 6a worden de woorden „met het „#” symbool” vervangen door de woorden „met het „#” of „*” symbool”;

ii)

in de eerste en de tweede zin van paragraaf 7a worden de woorden „met het „#” symbool” vervangen door de woorden „met het „#” of „*” symbool”;

iii)

in de eerste zin van paragraaf 9a worden de woorden „met het „#” symbool” vervangen door de woorden „met het „#” of „*” symbool”;

b)

deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

i)

in tabel 3, getiteld „Uitsplitsing naar land”:

onder de titel „B. Andere deelnemende lidstaten (i.e. met uitzondering van de binnenlandse sector) + deel van C. Rest van de wereld (lidstaten)”, worden na de laatste kolom twee kolommen ingevoegd getiteld „BG”, respectievelijk „RO”. Elke cel in deze twee kolommen wordt gemarkeerd met het „*” symbool;

in de kolom met de titel „SI” wordt het „#” symbool uit elke cel verwijderd;

in de „algemene opmerking” worden de woorden „met het „#” symbool” vervangen door de woorden „met het „#” of „*” symbool”;

ii)

in tabel 4, getiteld „Uitsplitsing naar valuta”:

onder de titel „Valuta’s van overige lidstaten” worden na de laatste kolom twee kolommen getiteld „BGN” en respectievelijk „RON” ingevoegd. Elke cel in deze twee kolommen wordt gemarkeerd met het „*” symbool;

de kolom getiteld „SIT” wordt geschrapt;

in de „algemene opmerking” worden de woorden „met het „#” symbool” vervangen door de woorden „met het „#” of „*” symbool”.

2)

Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende paragrafen 1c, 1d en 1e worden ingevoegd:

„1c.

Niettegenstaande paragraaf 1, begint volgens deze verordening de eerste rapportage betreffende met het „*” symbool gemerkte cellen met kwartaalgegevens voor de periode die eindigt in maart 2007.

1d.

Indien de betrokken NCB besluit niet de eerste rapportage van niet-significante gegevens te beginnen met kwartaalgegevens voor de periode die eindigt in maart 2007, te verlangen, begint de rapportage twaalf maanden nadat de betrokken NCB de rapportageplichtigen heeft meegedeeld dat gegevens verlangd worden.

1e.

Niettegenstaande paragraaf 1 begint de eerste rapportage in overeenstemming met deze verordening wat betreft de kolom getiteld „SI” in tabel 3, onder de titel „B. Andere deelnemende lidstaten (dat wil zeggen met uitzondering van binnenlandse sector) + deel van C. Rest van de wereld (lidstaten)” met kwartaalgegevens voor de periode die eindigt in maart 2007.”;

b)

in paragraaf 2a worden de woorden „met het „#” symbool” vervangen door de woorden „met het „#” of „*” symbool”.