ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 398

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
30 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1996/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot aanpassing van verscheidene verordeningen betreffende de graan- en de rijstmarkt in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

1

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

30.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 398/1


VERORDENING (EG) Nr. 1996/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot aanpassing van verscheidene verordeningen betreffende de graan- en de rijstmarkt in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In verscheidene verordeningen van de Commissie betreffende de graanmarkt moeten bepaalde technische wijzigingen worden aangebracht om de aanpassingen door te voeren die nodig zijn in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

(2)

Verscheidene verordeningen betreffende de sector granen bevatten vermeldingen in alle officiële talen van de Gemeenschap. De lijsten van deze vermeldingen moeten worden aangevuld met de vermeldingen in het Bulgaars en het Roemeens en derhalve moeten de Verordeningen (EEG) nr. 2622/71 (1), (EG) nr. 1722/93 (2), (EEG) nr. 2131/93 (3), (EG) nr. 1501/95 (4), (EG) nr. 1839/95 (5), (EG) nr. 2058/96 (6), (EG) nr. 196/97 (7), (CE) nr. 327/98 (8), (EG) nr. 1342/2003 (9), (EG) nr. 2236/2003 (10), (EG) nr. 955/2005 (11), (EG) nr. 972/2006 (12) en (EG) nr. 1482/2006 (13) dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Na de toetreding moeten de verwijzingen naar Bulgarije en Roemenië als bestemmingen waarvoor restituties of heffingen bij uitvoer bestaan, worden geschrapt in Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie van 29 juli 1992 houdende nieuwe afbakening van de zones van bestemming voor de restituties of de heffingen bij uitvoer en voor bepaalde uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (14).

(4)

Na de toetreding van Roemenië is Constanta een communautaire haven. De bepaling van artikel 7, lid 2 bis, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131/1993 wordt daardoor overbodig en dient derhalve te worden aangepast.

(5)

Na de toetreding van Bulgarije worden de bij Verordeningen (EG) nr. 2133/2001 (15) en (EG) nr. 958/2003 (16) van de Commissie vastgestelde communautaire tariefcontingenten voor Bulgarije overbodig. Derhalve moeten deze contingenten worden geschrapt.

(6)

Na de toetreding wordt het bij Verordening (EG) nr. 573/2003 van de Commissie (17) vastgestelde communautaire tariefcontingent voor Roemenië overbodig. Derhalve moet dit contingent worden geschrapt.

(7)

Naar aanleiding van de sluiting van handelsovereenkomsten tussen de Gemeenschap en Bulgarije en Roemenië is bij Verordening (EG) nr. 1342/2003 een specifieke procedure voor de uitvoer van graanproducten naar deze landen vastgesteld. Deze bepalingen moeten worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van de beide landen tot de Europese Unie.

(8)

Na de toetreding van Bulgarije en Roemenië worden de bepalingen van artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 963/2006 van de Commissie (18) overbodig met betrekking tot de voor Bulgarije en Roemenië geldende uitzondering voor de inschrijving met betrekking tot de zachte tarwe voor uitvoer naar derde landen en moeten zij derhalve worden geschrapt.

(9)

Na de toetreding van Bulgarije en Roemenië worden de bepalingen van artikel 1, lid 1 en van artikel 2, lid 2, alsook van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1278/2006 (19) overbodig met betrekking tot de voor Bulgarije en Roemenië geldende uitsluiting van de lijst van derde landen waarvoor de vanuit Finland en Zweden geëxporteerde haver is bestemd en moeten zij derhalve worden geschrapt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2622/71 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

"Het bewijs, dat de exporteur de speciale heffing bij uitvoer bedoeld in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 1234/71 heeft voldaan wordt aan de bevoegde autoriteit geleverd door overlegging van het certificaat inzake goederenverkeer A. TR. 1. In dit geval moet de bevoegde autoriteit één van de in de bijlage bij deze verordening opgenomen vermeldingen onder het hoofd „Opmerkingen” opnemen:

2)

De in bijlage I bij deze verordening opgenomen tekst wordt als bijlage toegevoegd.

Artikel 2

In de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2145/92 worden de woorden „Bulgarije” en „Roemenië” geschrapt.

Artikel 3

Bijlage IV bij Verordening (EEG) nr. 1722/93 wordt vervangen door de tekst van bijlage II bij deze verordening.

Artikel 4

Verordening (EEG) nr. 2131/93 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7, lid 2bis, tweede alinea, wordt vervangen door:

„Voor de toepassing van dit lid kunnen de Kroatische havens van Rijeka en Split als een werkelijke plaats van grensoverschrijding worden beschouwd.”

2)

Artikel 17bis, tweede alinea, wordt vervangen door:

„Dit bewijs wordt geleverd door middel van één van in de bijlage opgenomen vermeldingen die, gewaarmerkt door de bevoegde autoriteit, is aangebracht op het controle-exemplaar als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 800/1999, op het enig document of op het nationale document waaruit blijkt dat de producten het douanegebied van de Gemeenschap hebben verlaten.”

3)

De in bijlage III bij deze verordening opgenomen tekst wordt als bijlage toegevoegd.

Artikel 5

Verordening (EG) nr. 1501/95 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 13, tweede alinea, komt als volgt te luiden:

„Dit bewijs wordt geleverd door op het in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde controle-exemplaar, het enig document of het nationale document waaruit blijkt dat het product het douanegebied van de Gemeenschap heeft verlaten, een van de in bijlage III opgenomen vermeldingen aan te brengen.”

2)

De in bijlage IV bij deze verordening opgenomen tekst wordt als bijlage III toegevoegd.

Artikel 6

Verordening (EG) nr. 1839/95 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 8, lid 2, komt als volgt te luiden:

„2.   In vak 24 van de certificaataanvragen en de certificaten wordt één van de in bijlage I bis opgenomen vermeldingen aangebracht.”

2)

De tekst van bijlage V bij de onderhavige verordening wordt ingevoegd als bijlage I bis.

Artikel 7

De bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 2058/96 worden vervangen door de tekst in de bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 8

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 196/97 wordt vervangen door de tekst in de bijlage VII bij deze verordening.

Artikel 9

Verordening (EG) nr. 327/98 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De bijlagen V, VI, VII, VIII worden vervangen door de tekst in de bijlage VIII, deel A, bij deze verordening.

2)

Bijlage XI wordt vervangen door de tekst in de bijlage VIII, deel B, bij deze verordening.

Artikel 10

Verordening (EG) nr. 2133/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2, lid 1, wordt geschrapt.

2)

In bijlage I worden de verwijzingen naar het contingent met volgnummer 09.5732 geschrapt.

Artikel 11

Verordening (EG) nr. 573/2003 wordt ingetrokken.

Artikel 12

Verordening (EG) nr. 958/2003 wordt ingetrokken.

Artikel 13

Verordening (EG) nr. 1342/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 komt als volgt te luiden:

„Artikel 3

1.   Bij een openbare inschrijving tot vaststelling van de restitutie bij uitvoer wordt in vak 22 in letters en cijfers de uitvoerrestitutie vermeld die in het bericht van toewijzing voorkomt. Het bedrag van deze restitutie wordt uitgedrukt in euro en wordt voorafgegaan door een van de in bijlage VII opgenomen vermeldingen.

2.   Bij een openbare inschrijving tot vaststelling van de belasting bij uitvoer wordt in vak 22 in letters en cijfers de uitvoerbelasting vermeld die in het bericht van toewijzing voorkomt. Het bedrag van deze belasting wordt uitgedrukt in euro en wordt voorafgegaan door een van de in bijlage VIII opgenomen vermeldingen.”

2)

Artikel 5 komt als volgt te luiden:

„Artikel 5

Voor de toepassing van artikel 15, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie (20) en van artikel 16, lid 10, van Verordening (EG) nr. 3072/95 wordt in vak 22 van het uitvoercertificaat een van de in bijlage IX opgenomen vermeldingen aangebracht.

3)

Artikel 7, lid 2, vierde alinea, komt als volgt te luiden:

„In vak 22 van deze certificaten wordt één van de in bijlage X opgenomen vermeldingen aangebracht.”

4)

Artikel 8, lid 2, vierde alinea, komt als volgt te luiden:

„In vak 22 van deze certificaten wordt één van de in bijlage XI opgenomen vermeldingen aangebracht.”

5)

Artikel 9, lid 3, eerste alinea, onder e) en f), komt als volgt te luiden:

„e)

in vak 20, één van de in bijlage XII opgenomen vermeldingen.

f)

in vak 22, behalve de in artikel 8, lid 2, bedoelde vermelding, en, in voorkomend geval, de in artikel 7, lid 2, bedoelde vermelding, één van de in bijlage XIII opgenomen vermeldingen.”

6)

Bijlage IV wordt geschrapt.

7)

De tekst in bijlage IX van deze verordening wordt toegevoegd als bijlagen VII, VIII, IX, X, XI, XII en XIII.

Artikel 14

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2236/2003 wordt vervangen door de tekst in de bijlage X bij deze verordening.

Artikel 15

De bijlage van Verordening (EG) nr. 955/2005 wordt vervangen door de tekst in de bijlage XI bij deze verordening.

Artikel 16

Artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 936/2006 komt als volgt te luiden:

„2.    (21)De inschrijving heeft betrekking op zachte tarwe voor uitvoer naar derde landen met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Liechtenstein, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Montenegro en Zwitserland.

Artikel 17

Verordening (EG) nr. 972/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt vervangen door de tekst in de bijlage XII, deel A, bij deze verordening.

2)

Bijlage IV wordt vervangen door de tekst in de bijlage XII, deel B, bij deze verordening.

Artikel 18

Verordening (EG) nr. 1278/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1, lid 1, komt de eerste alinea als volgt te luiden:

„Een bijzondere interventiemaatregel in de vorm van een uitvoerrestitutie wordt toegepast voor 100 000 ton in Finland en Zweden geproduceerde haver die bestemd is voor uitvoer uit Finland en Zweden naar alle derde landen met uitzondering van Noorwegen en Zwitserland.”

2)

Artikel 2, lid 2, komt als volgt te luiden:

„2.   De inschrijving heeft betrekking op de in artikel 1, lid 1, vastgestelde hoeveelheid haver die moet worden uitgevoerd naar derde landen met uitzondering van Noorwegen en Zwitserland.”

3)

De titel van de bijlage komt als volgt te luiden:

„Openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van haver uit Finland en Zweden naar derde landen met uitzondering van Noorwegen en Zwitserland”

Artikel 19

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1482/2006 wordt vervangen door de tekst in bijlage XIII bij deze verordening.

Artikel 20

Deze verordening treedt in werking op de datum en onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 271 van 10.12.1971, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 777/2004 (PB L 123 van 27.4.2004, blz. 50.)

(2)  PB L 159 van 1.7.1993, blz. 112. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1950/2005 (PB L 312 van 29.11.2005, blz. 18).

(3)  PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1465/2006 (PB L 273 van 4.10.2006, blz. 3).

(4)  PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 777/2004.

(5)  PB L 177 van 28.7.1995, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1558/2005 (PB L 249 van 24.9.2005, blz. 6).

(6)  PB L 276 van 29.10.1996, blz. 7. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1950/2005.

(7)  PB L 31 van 1.2.1997, blz. 77. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1950/2005.

(8)  PB L 37 van 11.2.1998, blz. 5. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 965/2006 (PB L 176 van 30.6.2006, blz. 12).

(9)  PB L 189 van 29.7.2003, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1713/2006 (PB L 321 van 21.11.2006, blz. 11).

(10)  PB L 339 van 23.12.2003, blz. 45. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1950/2005.

(11)  PB L 164 van 24.6.2005, blz. 5.

(12)  PB L 176 van 30.6.2006, blz. 53.

(13)  PB L 276 van 7.10.2006, blz. 51.

(14)  PB L 214 van 30.7.1992, blz. 20. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1950/2005.

(15)  PB L 287 van 31.10.2001, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 899/2006 (PB L 167 van 20.6.2006, blz. 18).

(16)  PB L 136 van 4.6.2003, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1023/2006 (PB L 184 van 6.7.2006, blz. 5).

(17)  PB L 82 van 29.3.2003, blz. 25. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1024/2006 (PB L 184 van 6.7.2006, blz. 7).

(18)  PB L 172 van 24.6.2006, blz. 6.

(19)  PB L 233 van 16.8.2006, blz. 6.

(20)  PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7.”

(21)  Met inbegrip van Kosovo, als omschreven in resolutie nr. 1244 van de VN-Veiligheidsraad van 10 juni 1999.”


BIJLAGE I

„BIJLAGE

In artikel 1 bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Платена специална износна такса съгласно Регламент (ЕИО) № 1234/71 в размер на …

in het Spaans: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

in het Tsjechisch: Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …

in het Deens: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …

in het Duits: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von … entrichtet

in het Ests: Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

in het Grieks: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

in het Engels: Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …

in het Frans: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …

in het Italiaans: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

in het Lets: en Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

in het Litouws: Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis.

in het Hongaars: Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

in het Maltees: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

in het Nederlands: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van … voldaan

in het Pools: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

in het Portugees: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

in het Roemeens: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CEE) nr. 1234/71, achitată pentru o valoare de …

in het Slowaaks: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …

in het Sloveens: Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek …

in het Fins: Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

in het Zweeds: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på …”


BIJLAGE II

„BIJLAGE IV

In artikel 10, lid 6, bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.

in het Spaans: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

in het Tsjechisch: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

in het Deens: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

in het Duits: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

in het Ests: Kasutatakse töötlemiseks või tarnimisekskomisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

in het Grieks: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

in het Engels: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

in het Frans: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

in het Italiaans: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

in het Lets: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

in het Litouws: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

in het Hongaars: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

in het Maltees: Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal- Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

in het Nederlands: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

in het Pools: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

in het Portugees: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

in het Roemeens: A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunităţii

in het Slowaaks: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

in het Sloveens: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

in het Fins: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

in het Zweeds: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.”


BIJLAGE III

„BIJLAGE

In artikel 17bis, tweede alinea, bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Износ на зърнени култури по море – член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93

in het Spaans: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93

in het Tsjechisch: Vývoz obilovin po moři — čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93

in het Deens: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93

in het Duits: Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17 a

in het Ests: Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17 a

in het Grieks: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

in het Engels: Export of cereals by sea — Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93

in het Frans: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis

in het Italiaans: Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93

in het Lets: Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants

in het Litouws: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 a straipsnis

in het Hongaars: Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. a cikk

in het Maltees: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

in het Nederlands: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

in het Pools: Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporzadzenia (EWG) nr 2131/93

in het Portugees: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93

in het Roemeens: Export de cereale pe cale maritimă –Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

in het Slowaaks: Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93

in het Sloveens: Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93

in het Fins: Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

in het Zweeds: Export av spannmål genom sjötransport – Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93”


BIJLAGE IV

„BIJLAGE III

In artikel 13, tweede alinea, bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Износ на зърнени култури по море – член 13 от Регламент (ЕО) № 1501/95

in het Spaans: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95

in het Tsjechisch: Vývoz obilovin po mori — cl. 13 narízení (ES) c. 1501/95

in het Deens: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

in het Duits: Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

in het Ests: Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13

in het Grieks: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95

in het Engels: Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95

in het Frans: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 1501/95, article 13

in het Italiaans: Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

in het Lets: Graudu izvešana pa juras celiem — regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

in het Litouws: Grudu eksportas jura — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

in het Hongaars: Gabonafélék exportja tengeri úton – 1501/95/EK rendelet 13. cikk

in het Maltees: Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95

in het Nederlands: Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

in het Pools: Wywóz zbóz droga morska — Art. 13 rozporzadzenia (WE) nr 1501/95

in het Portugees: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95

in het Roemeens: Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (CE) nr. 1501/95 articolul 13

in het Slowaaks: Vývoz obilnín po mori — clánok 13 nariadenia (ES) c. 1501/95

in het Sloveens: Izvoz žit s pomorskim prometom - clen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95

in het Fins: Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla

in het Zweeds: Export av spannmål sjövägen – Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95”


BIJLAGE V

„BIJLAGE I BIS

In artikel 8, lid 2, bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]

in het Spaans: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

in het Tsjechisch: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

in het Deens: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

in het Duits: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

in het Ests: Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

in het Grieks: Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

in het Engels: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

in het Frans: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

in het Italiaans: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

in het Lets: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

in het Litouws: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

in het Hongaars: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

in het Maltees: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

in het Nederlands: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

in het Pools: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

in het Portugees: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

in het Roemeens: Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

in het Slowaaks: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

in het Sloveens: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

in het Fins: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

in het Zweeds: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)”


BIJLAGE VI

BIJLAGE I

In artikel 2, lid 4, onder a), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

in het Spaans: Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

in het Tsjechisch: Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

in het Deens: Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

in het Duits: Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

in het Ests: CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

in het Grieks: Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

in het Engels: Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

in het Frans: Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

in het Italiaans: Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

in het Lets: Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

in het Litouws: KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

in het Hongaars: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

in het Maltees:: Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

in het Nederlands: Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

in het Pools: Ryż łamany objęty kodem NC 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

in het Portugees:: Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

in het Roemeens: brizură de orez având codul NC 1006 40 00 destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

in het Slowaaks: Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

in het Sloveens: Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

in het Fins: CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

in het Zweeds: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

BIJLAGE II

In artikel 2, lid 4, onder b), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Освободено от мито [Регламент (ЕО) № 2058/96]

in het Spaans: Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

in het Tsjechisch: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

in het Deens: Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

in het Duits: Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

in het Ests: Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

in het Grieks: Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

in het Engels: Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

in het Frans: Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

in het Italiaans: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

in het Lets: Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

in het Litouws: Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

in het Hongaars: Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

in het Maltees: Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

in het Nederlands: Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

in het Pools: Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

in het Portugees: Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

in het Roemeens: Scutit de drepturi vamale [Regulamentul (CE) nr. 2058/96]

in het Slowaaks: Oslobodené od cla (nariadenie (ES) č. 2058/96)

in het Sloveens: Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

in het Fins: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)

in het Zweeds: Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

BIJLAGE III

In artikel 5, lid 3, onder a), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

in het Spaans: Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

in het Tsjechisch: Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

in het Deens: Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

in het Duits: Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

in het Ests: CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

in het Grieks: Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

in het Engels: For production of food preparations of CN code 1901 10

in het Frans: Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

in het Italiaans: Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

in het Lets: Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

in het Litouws: Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

in het Hongaars: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt

in het Maltees: Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

in het Nederlands: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

in het Pools: Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

in het Portugees: Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

in het Roemeens: Destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

in het Slowaaks: Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

in het Sloveens: Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

in het Fins: Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

in het Zweeds: Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

BIJLAGE IV

In artikel 5, lid 3, onder b), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Член 4 от Регламент (ЕО) № 2058/96

in het Spaans: Reglamento (CE) no 2058/96 - artículo 4

in het Tsjechisch: Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

in het Deens: Forordning (EF) nr. 2058/96 - artikel 4

in het Duits: Verordnung (EG) Nr. 2058/96 - Artikel 4

in het Ests: Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

in het Grieks: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 - άρθρο 4

in het Engels: Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

in het Frans: Règlement (CE) no 2058/96 - article 4

in het Italiaans: Regolamento (CE) n. 2058/96 - articolo 4

in het Lets: Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

in het Litouws: Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

in het Hongaars: A 2058/96/EK rendelet - 4. cikk

in het Maltees: Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

in het Nederlands: Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

in het Pools: Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

in het Portugees: Regulamento (CE) n.o 2058/96 - artigo 4.o

in het Roemeens: Regulamentul (CE) nr. 2058/96, articolul 4

in het Slowaaks: Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

in het Sloveens: Člen 4 Uredbe (ES) št. 2058/96

in het Fins: Asetuksen (EY) N:o 2058/96 - 4 artikla

in het Zweeds: Förordning (EG) nr 2058/96 - artikel 4.


BIJLAGE VII

„BIJLAGE

In artikel 3, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (ЕО) № 196/97]

in het Spaans: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

in het Tsjechisch: Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

in het Deens: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

in het Duits: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

in het Ests: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

in het Grieks: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

in het Engels: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

in het Frans: Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

in het Italiaans: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

in het Lets: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

in het Litouws: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

in het Hongaars: 25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

in het Maltees: Dazju mnaqqas b’ 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)

in het Nederlands: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

in het Pools: Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

in het Portugees: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

in het Roemeens: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]

in het Slowaaks: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)

in het Sloveens: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

in het Fins: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)

in het Zweeds: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).”


BIJLAGE VIII

DEEL A

BIJLAGE V

In artikel 2, lid 4, onder a), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

in het Spaans: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 8 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

in het Tsjechisch: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

in het Deens: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

in het Duits: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

in het Ests: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

in het Grieks: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

in het Engels: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

in het Frans: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

in het Italiaans: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

in het Lets: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

in het Litouws: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

in het Hongaars: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

in het Maltees: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

in het Nederlands: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

in het Pools: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

in het Portugees: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

in het Roemeens: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 si 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

in het Slowaaks: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 327/98)

in het Sloveens: Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

in het Fins: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

in het Zweeds: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

BIJLAGE VI

In artikel 4, lid 4, onder b), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

in het Spaans: Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

in het Tsjechisch: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

in het Deens: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

in het Duits: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

in het Ests: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

in het Grieks: Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

in het Engels: Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

in het Frans: Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

in het Italiaans: Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

in het Lets: Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

in het Litouws: Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

in het Hongaars: 15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

in het Maltees: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

in het Nederlands: Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

in het Pools: Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

in het Portugees: Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

in het Roemeens: Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

in het Slowaaks: Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

in het Sloveens: Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

in het Fins: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

in het Zweeds: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)

BIJLAGE VII

In artikel 4, lid 4, onder c), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 11г от Регламент (ЕО) № 1785/2003, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

in het Spaans: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 11 quinquies del Reglamento (CE) no 1785/2003, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

in het Tsjechisch: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 11d nařízení (ES) č. 1785/2003 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

in het Deens: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

in het Duits: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 11d der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

in het Ests: Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

in het Grieks: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

in het Engels: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 11d of Regulation (EC) No 1785/2003 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

in het Frans: Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

in het Italiaans: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

in het Lets: Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 11.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

in het Litouws: Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

in het Hongaars: Az 1785/2003/EK rendelet 11.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

in het Maltees: Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

in het Nederlands: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 11 quinquies van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

in het Pools: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

in het Portugees: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 11.o-D do Regulamento (CE) n.o 1785/2003 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

in het Roemeens: Drept de import redus cu 30,77 % din dreptul de import stabilit de articolul 11 litera (d) din Regulamentul 1785/2003 până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

in het Slowaaks: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

in het Sloveens: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 11(d) Uredbe (ES) št. 1785/2003 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

in het Fins: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

in het Zweeds: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).

BIJLAGE VIII

In artikel 4, lid 4, onder d), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98]

in het Spaans: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

in het Tsjechisch: Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98)

in het Deens: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

in het Duits: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

in het Ests: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

in het Grieks: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

in het Engels: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

in het Frans: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

in het Italiaans: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

in het Lets: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

in het Litouws: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

in het Hongaars: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

in het Maltees: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament (KE) Nru 327/98]

in het Nederlands: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98)

in het Pools: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98)

in het Portugees: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.° 327/98, alínea d) do n.° 1 do artigo 1.o]

in het Roemeens: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1), litera (d)

in het Slowaaks: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]

in het Sloveens: Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98)

in het Fins: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

in het Zweeds: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)

DEEL B

„BIJLAGE XI

In artikel 4, lid 4, onder e), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 327/98]

in het Spaans: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

in het Tsjechisch: Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 327/98)

in het Deens: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

in het Duits: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

in het Ests: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

in het Grieks: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

in het Engels: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

in het Frans: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

in het Italiaans: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

in het Lets: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

in het Litouws: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

in het Hongaars: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

in het Maltees: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament (KE) Nru 327/98)

in het Nederlands: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

in het Pools: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

in het Portugees: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

in het Roemeens: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1) litera (e) ]

in het Slowaaks: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

in het Sloveens: Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (, člen 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98)

in het Fins: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

in het Zweeds: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1.e)).”


BIJLAGE IX

BIJLAGE VII

In artikel 3, lid 1, bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Офериран размер на основното възстановяване при износ

in het Spaans: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

in het Tsjechisch: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

in het Deens: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

in het Duits: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

in het Ests: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

in het Grieks: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

in het Engels: Tendered rate of basic export refund

in het Frans: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

in het Italiaans: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

in het Lets: Pamata izvešanas kompensācijas likme

in het Litouws: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

in het Hongaars: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

in het Maltees: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

in het Nederlands: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

in het Pools: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

in het Portugees: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

in het Roemeens: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

in het Slowaaks: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

in het Sloveens: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

in het Fins: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

in het Zweeds: Anbudssats för exportbidrag

BIJLAGE VIII

In artikel 3, lid 2, bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Офериран размер на износна такса

in het Spaans: «Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

in het Tsjechisch: Nabídková výše vývozního cla

in het Deens: Tilslagssats for eksportafgiften

in het Duits: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

in het Ests: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

in het Grieks: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

in het Engels: Tendered rate of export tax

in het Frans: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

in het Italiaans: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

in het Lets: Izvešanas muitas nodevas likme

in het Litouws: Eksporto muito mokesčio dydis

in het Hongaars: Az exportadó megítélt mértéke

in het Maltees: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

in het Nederlands: Gegunde belasting bij uitvoer

in het Pools: Przyznana stawka podatku eksportowego

in het Portugees: Taxa de exportação adjudicada

in het Roemeens: Rată din taxa de export adjudecată

in het Slowaaks: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

in het Sloveens: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

in het Fins: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

in het Zweeds: Anbudssats för exportavgift

BIJLAGE IX

In artikel 5 bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Не се прилага износна такса

in het Spaans: Gravamen a la exportación no aplicable

in het Tsjechisch: Vývozní clo se nepoužije

in het Deens: Eksportafgift ikke anvendelig

in het Duits: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

in het Ests: Ekspordimaksu ei kohaldata

in het Grieks: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

in het Engels: Export tax not applicable

in het Frans: Taxe à l'exportation non applicable

in het Italiaans: Exportadó nem alkalmazandó

in het Lets: Tassa all'esportazione non applicabile

in het Litouws: Eksporto muitas netaikytinas

in het Hongaars: Izvešanas muita netiek piemērota

in het Maltees: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

in het Nederlands: Uitvoerbelasting niet van toepassing

in het Pools: Podatku eksportowego nie stosuje się

in het Portugees: Taxa de exportação não aplicável

in het Roemeens: Taxă la export neaplicabilă

in het Slowaaks: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

in het Sloveens: Izvozni davek ni sprejemljiv

in het Fins: Vientimaksua ei sovelleta

in het Zweeds: Exportavgift icke tillämplig.

BIJLAGE X

In artikel 7, lid 2, vierde alinea, bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

in het Spaans: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

in het Tsjechisch: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

in het Deens: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

in het Duits: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

in het Ests: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

in het Grieks: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

in het Engels: Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

in het Frans: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

in het Italiaans: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

in het Lets: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā

in het Litouws: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje

in het Hongaars: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

in het Maltees: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

in het Nederlands: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

in het Pools: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

in het Portugees: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

in het Roemeens: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

in het Slowaaks: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

in het Sloveens: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

in het Fins: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

in het Zweeds: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

BIJLAGE XI

In artikel 8, lid 2, bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

in het Spaans: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

in het Tsjechisch: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

in het Deens: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

in het Duits: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

in het Ests: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2

in het Grieks: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

in het Engels: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

in het Frans: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

in het Italiaans: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

en letton: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā

in het Litouws: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje

in het Hongaars: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

in het Maltees: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

in het Nederlands: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

in het Pools: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

in het Portugees: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

in het Roemeens: Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

in het Slowaaks: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

in het Sloveens: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

in het Fins: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

in het Zweeds: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

BIJLAGE XII

In artikel 9, lid 3, onder e), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

in het Spaans: Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1342/2003

in het Tsjechisch: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003

in het Deens: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

in het Duits: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

in het Ests: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9

in het Grieks: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

in het Engels: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

in het Frans: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

in het Italiaans: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

in het Lets: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu

in het Litouws: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu

in het Hongaars: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export

in het Maltees: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

in het Nederlands: - Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

in het Pools: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

in het Portugees: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

in het Roemeens: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

in het Slowaaks: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003

in het Sloveens: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003

in het Fins: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

in het Zweeds: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

BIJLAGE XIII

In artikel 9, lid 3, onder f), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Без възстановяване при износ

in het Spaans: Sin restitución por exportación

in het Tsjechisch: Žádná vývozní náhrada

in het Deens: Uden eksportrestitution

in het Duits: Ohne Ausfuhrerstattung

in het Ests: Eksporditoetuseta

in het Grieks: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

in het Engels: No export refund

in het Frans: Sans restitution à l'exportation

in het Italiaans: Senza restituzione all'esportazione

in het Lets: Izvešanas kompensācijas nav

in het Litouws: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra

in het Hongaars: Export-visszatérítés nélkül

in het Maltees: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

in het Nederlands: Zonder uitvoerrestitutie

in het Pools: Bez refundacji wywozowej

in het Portugees: Sem restituição à exportação

in het Roemeens: Fără restituire la export.

in het Slowaaks: Bez vývoznej náhrady

in het Sloveens: Brez izvoznih nadomestil

in het Fins: Ilman vientitukea

in het Zweeds: Utan exportbidrag


BIJLAGE X

„BIJLAGE

In artikel 13, lid 3, onder a), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: За износ без възстановяване в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1868/94

in het Spaans: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

in het Tsjechisch: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

in het Deens: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

in het Duits: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

in het Ests: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

in het Grieks: Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

in het Engels: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

in het Frans: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

in het Italiaans: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

in het Lets: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

in het Litouws: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

in het Hongaars: Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

in het Maltees: Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

in het Nederlands: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

in het Pools: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

in het Portugees: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

in het Roemeens: Pentru export fără restituire conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1868/94

in het Slowaaks: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

in het Sloveens: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

in het Fins: Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

in het Zweeds: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94”


BIJLAGE XI

„BIJLAGE

In artikel 3, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]

in het Spaans: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

in het Tsjechisch: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

in het Deens: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

in het Duits: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

in het Ests: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

in het Grieks: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

in het Engels: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

in het Frans: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

in het Italiaans: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

in het Lets: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

in het Litouws: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

in het Hongaars: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

in het Maltees: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

in het Nederlands: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

in het Pools: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

in het Portugees: Direito nulo [Regulamento (CE) n.o 955/2005]

in het Roemeens: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]

in het Slowaaks: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

in het Sloveens: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

in het Fins: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

in het Zweeds: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).”


BIJLAGE XII

DEEL A

„BIJLAGE I

In artikel 2, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен със сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

in het Spaans: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

in het Tsjechisch: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

in het Deens: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

in het Duits: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

in het Ests: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

in het Grieks: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

in het Engels: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

in het Frans: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

in het Italiaans: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

in het Lets: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

in het Litouws: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 arba 20, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija.

in het Hongaars: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

in het Nederlands: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

in het Pools: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

in het Portugees: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

in het Roemeens: Orez Basmati având codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 şi importat cu taxe vamale zero, în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. … eliberat de (numele autorităţii competente)

in het Slowaaks: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

in het Sloveens: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

in het Fins: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on …:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

in het Zweeds: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].”

DEEL B

„BIJLAGE IV

In artikel 4, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен с копие от сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

in het Spaans: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

in het Tsjechisch: Rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

in het Deens: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

in het Duits: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

in het Ests: Basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr … koopia

in het Grieks: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

in het Engels: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

in het Frans: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

in het Italiaans: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

in het Lets: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

in het Litouws: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

in het Hongaars: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

in het Nederlands: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

in het Pools: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

in het Portugees: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

in het Roemeens: Orez Basmati având codul CN 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu taxe vamale zero în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. ….. eliberat de (numele autorităţii competente)

in het Slowaaks: Ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

in het Sloveens: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

in het Fins: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on … :n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

in het Zweeds: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].”


BIJLAGE XIII

„BIJLAGE III

In artikel 8, lid 2, bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Продукт, предназначен за преработка, както е предвидено в член 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1482/2006

in het Spaans: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1482/2006

in het Tsjechisch: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006

in het Deens: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006

in het Duits: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006

in het Ests: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiadatud töötlemiseks mõeldud toode

in het Grieks: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006

in het Engels: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006

in het Frans: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1482/2006

in het Italiaans: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1482/2006

in het Lets: Produkts paredzets tadai parstradei, ka noteikts Regulas (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punkta

in het Litouws: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose

in het Hongaars: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

in het Nederlands: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1482/2006

in het Pools: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1482/2006

in het Portugees: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1482/2006

in het Roemeens: Produs destinat prelucrării menţionate la articolul 3, literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1482/2006.

in het Slowaaks: Produkt určeny na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006

in het Sloveens: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006

in het Fins: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

in het Zweeds: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006.”