ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 393

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
30 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden  ( 1 )

1

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

30.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 393/1


VERORDENING (EG) Nr. 1893/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 20 december 2006

tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (1),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad (3) is de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (hierna „NACE Rev. 1” of „NACE Rev. 1.1” genoemd) vastgesteld.

(2)

In verband met de technische ontwikkeling van en structurele veranderingen in de economie moet een actuele versie van deze classificatie, de NACE Revisie 2 (hierna „NACE Rev. 2” genoemd), worden vastgesteld.

(3)

Een actuele classificatie als de NACE Rev. 2 is een pijler voor de voortdurende inspanningen van de Commissie om de productie van Gemeenschapsstatistiek te moderniseren. Verwacht wordt dat zij zal leiden tot beter vergelijkbare en relevantere gegevens en aldus zal bijdragen tot een betere economische governance door de EG en de lidstaten.

(4)

Wil de interne markt goed kunnen functioneren, dan zijn statistische normen nodig voor de verzameling, indiening en publicatie van nationale en communautaire statistieken, zodat ondernemingen, financiële instellingen, regeringen en alle andere marktdeelnemers aan de interne markt toegang hebben tot betrouwbare en vergelijkbare statistische gegevens. In dit verband is het van essentieel belang dat de verschillende categorieën voor de classificatie van activiteiten in de Gemeenschap in alle lidstaten op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd.

(5)

Ondernemingen hebben betrouwbare en vergelijkbare statistieken nodig om hun concurrentievermogen te beoordelen. Voor de instellingen van de Gemeenschap zijn deze van nut om concurrentieverstoringen te voorkomen.

(6)

De vaststelling van een herziene gemeenschappelijke statistische classificatie van economische activiteiten verplicht de lidstaten niet tot het verzamelen, publiceren of leveren van gegevens. Alleen wanneer de lidstaten activiteitenclassificaties gebruiken die aan de Gemeenschapsclassificatie gekoppeld zijn, is het mogelijk geïntegreerde informatie te verschaffen met de betrouwbaarheid, snelheid, flexibiliteit en gedetailleerdheid die voor het beheer van de interne markt nodig zijn.

(7)

De lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om met het oog op hun nationale eisen op basis van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Gemeenschap extra categorieën in hun nationale classificatie in te voegen.

(8)

In verband met de internationale vergelijkbaarheid van de economische statistieken moeten de lidstaten en de instellingen van de Gemeenschap classificaties van de economische activiteiten gebruiken die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de International Standard Industrial Classification of all economic activities (ISIC) Rev. 4, zoals goedgekeurd door de Statistische commissie van de Verenigde Naties.

(9)

Voor het gebruik van de classificatie van economische activiteiten in de Gemeenschap moet de Commissie worden bijgestaan door het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad (4), met name wat betreft het onderzoek van problemen bij de implementatie van de NACE Rev. 2, het zorgen voor de volledig gecoördineerde overgang van de NACE Rev. 1 naar de NACE Rev. 2 en de voorbereiding van toekomstige wijzigingen in de NACE Rev. 2.

(10)

Bij Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad (5) is een gemeenschappelijk kader voor de invoering van statistische ondernemingsregisters met geharmoniseerde definities, kenmerken en bijwerkingsprocedures en een geharmoniseerd toepassingsgebied vastgesteld.

(11)

De vaststelling van een herziene statistische classificatie van economische activiteiten heeft tot gevolg dat diverse referenties naar de NACE Rev. 1 moeten worden gewijzigd en dat een aantal instrumenten ter zake moeten worden geamendeerd. Het is daarom noodzakelijk wijzigingen aan te brengen in Verordening (EEG) nr. 3037/90, Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991 betreffende de totstandbrenging van een communautaire enquête naar de industriële productie (6), Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken (7), Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake kortetermijnstatistieken (8), Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad van 25 mei 1998 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (9), Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad van 9 maart 1999 betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten (10), Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken (11), Verordening (EG) nr. 450/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 betreffende de loonkostenindex (12), Verordening (EG) nr. 48/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 betreffende de productie van jaarlijkse communautaire statistieken over de staalindustrie voor de referentiejaren 2003-2009 (13), Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (14) en Verordening (EG) nr. 1552/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de statistiek van bij- en nascholing in ondernemingen (15).

(12)

Een aantal communautaire instrumenten moet volgens de speciale procedures die op deze instrumenten van toepassing zijn, worden gewijzigd vóór de overgang naar de NACE Rev. 2, namelijk: Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (16), Verordening (EG) nr. 138/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 betreffende de landbouwrekeningen in de Gemeenschap (17) en Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (18).

(13)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (19).

(14)

Met name dient aan de Commissie de bevoegdheid te worden verleend om NACE Rev. 2 te wijzigen of aan te vullen om rekening te houden met technologische of economische ontwikkelingen of om NACE Rev. 2 in lijn te brengen met andere economische en sociale classificaties. Aangezien deze maatregelen een algemene strekking hebben en tot doel hebben niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen of om deze verordening aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, dienen zij te worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(15)

Aangezien de doelstelling van deze Verordening, met name de creatie van gemeenschappelijke statistische normen voor de productie van geharmoniseerde gegevens, niet voldoende kan worden verwezenlijkt door de lidstaten en derhalve beter kan worden verwezenlijkt door de Gemeenschap, kan de Gemeenschap maatregelen nemen overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel neergelegd in artikel 5 van het Verdrag. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan nodig is om dit doel te verwezenlijken.

(16)

Het Comité statistisch programma is geraadpleegd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

SECTIE I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp en werkingssfeer

1.   Bij deze verordening wordt een gemeenschappelijke statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, hierna „NACE Rev. 2” genoemd, vastgesteld. Deze classificatie waarborgt dat communautaire classificaties relevant zijn voor de economische realiteit en vergroot de vergelijkbaarheid tussen de nationale, communautaire en internationale classificaties en vandaar tussen de nationale, communautaire en internationale statistieken.

2.   Deze verordening is alleen van toepassing op het gebruik van de classificatie voor statistische doeleinden.

Artikel 2

NACE Rev. 2

1.   De NACE Rev. 2 omvat:

a)

een eerste niveau bestaande uit rubrieken met een lettercode (secties),

b)

een tweede niveau bestaande uit rubrieken met een code van twee cijfers (afdelingen),

c)

een derde niveau bestaande uit rubrieken met een code van drie cijfers (groepen),

d)

een vierde niveau bestaande uit rubrieken met een code van vier cijfers (klassen).

2.   De NACE Rev. 2 is opgenomen in bijlage I.

Artikel 3

Gebruik van de NACE Rev. 2

De Commissie gebruikt de NACE Rev. 2 voor alle statistieken met een indeling naar economische activiteit.

Artikel 4

Nationale classificaties van economische activiteiten

1.   De lidstaten gebruiken voor hun statistieken met een indeling naar economische activiteit de NACE Rev. 2 of een hiervan afgeleide nationale classificatie.

2.   De nationale classificatie mag extra rubrieken en niveaus bevatten en ook mag een afwijkende codering worden gebruikt. Elk niveau, behalve het hoogste, bestaat hetzij uit dezelfde rubrieken als het overeenkomstige niveau van de NACE Rev. 2, hetzij uit rubrieken die hiervan een exacte uitsplitsing zijn.

3.   De lidstaten leggen de Commissie ontwerpen waarbij hun nationale classificatie wordt vastgesteld of gewijzigd, vóór de publicatie ervan ter goedkeuring voor. De Commissie gaat binnen twee maanden na of deze ontwerpen in overeenstemming zijn met lid 2. De Commissie stuurt goedgekeurde nationale classificaties ter informatie naar de andere lidstaten. De nationale classificatie van de lidstaten bevat een correlatietabel tussen die classificatie en de NACE Rev. 2.

4.   In geval van onverenigbaarheid tussen bepaalde rubrieken van de NACE Rev. 2 en de nationale economische structuur, kan de Commissie een lidstaat machtigen om voor een specifieke sector NACE Rev. 2-rubrieken te aggregeren.

Om een machtiging te verkrijgen, moet de betrokken lidstaat de Commissie alle inlichtingen verstrekken die zij voor een beoordeling van het verzoek nodig heeft. De Commissie neemt binnen drie maanden een beslissing.

Niettegenstaande lid 2 geeft deze machtiging de betrokken lidstaat niet het recht om de geaggregeerde rubriek anders onder te verdelen dan in de NACE Rev. 2.

5.   Samen met de betrokken lidstaat toetst de Commissie op gezette tijden de ingevolge lid 4 verleende machtiging om na te gaan of deze nog steeds gerechtvaardigd is.

Artikel 5

Activiteiten van de Commissie

De Commissie draagt in samenwerking met de lidstaten zorg voor de verspreiding, het onderhoud en de bevordering van de NACE Rev. 2, met name door:

a)

een toelichting op de NACE Rev. 2 op te stellen, bij te werken en te publiceren;

b)

richtsnoeren voor de classificatie van statistische eenheden overeenkomstig de NACE Rev. 2 op te stellenen te publiceren;

c)

correlatietabellen tussen de NACE Rev. 1.1 en de NACE Rev. 2 en tussen de NACE Rev. 2 en de NACE Rev. 1.1 te publiceren; en

d)

te streven naar een betere samenhang met andere sociale en economische classificaties .

Artikel 6

Uitvoeringsmaatregelen

1.   De onderstaande maatregelen in verband met de tenuitvoerlegging van de NACE Rev. 2 worden goedgekeurd volgens de regelgevingsprocedure van artikel 7, lid 2:

a)

besluiten die nodig zijn bij problemen als gevolg van de tenuitvoerlegging van de NACE Rev. 2, zoals de toebedeling van economische activiteiten aan bepaalde klassen; en

b)

technische maatregelen die zorgen voor een volledig gecoördineerde overgang van de NACE Rev. 1.1 naar de NACE Rev. 2, met name ten aanzien van kwesties in verband met de onderbreking van tijdreeksen, zoals dubbele registratie en retrospectieve gegevens.

2.   Maatregelen met betrekking tot NACE Rev. 2, die tot doel hebben niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen of aan te vullen, en die de onderstaande doelstellingen beogen, worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing bedoeld in artikel 7, lid 3:

a)

rekening houden met technologische of economische ontwikkelingen; of

b)

deze in lijn brengen met andere economische en sociale classificaties.

3.   Rekening dient te worden gehouden met het beginsel dat de baten van de bijwerking van NACE Rev. 2 de kosten ervan moeten overstijgen en met het beginsel dat de extra kosten en lasten binnen een redelijke limiet blijven.

Artikel 7

Comité

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de procedure van de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3.   Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de procedure van artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4 en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Artikel 8

Tenuitvoerlegging van de NACE Rev. 2

1.   De in de overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2186/93 ingevoerde ondernemingsregisters bedoelde statistische eenheden worden ingedeeld aan de hand van de NACE Rev. 2.

2.   Voor de productie van statistieken die betrekking hebben op na 1 januari 2008 uitgevoerde economische activiteiten, maken de lidstaten gebruik van de NACE Rev. 2 of van een nationale classificatie die overeenkomstig artikel 4 daarvan is afgeleid.

3.   In afwijking van lid 2 worden vanaf 1 januari 2009 kortetermijnstatistieken geregeld in Verordening (EG) nr. 1165/98 en de loonkostenindex geregeld in Verordening (EG) nr. 450/2003 geproduceerd met gebruikmaking van NACE Rev. 2.

4.   Lid 2 is niet van toepassing op de productie van de volgende statistieken:

a)

statistieken van de nationale rekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2223/96;

b)

landbouwrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 138/2004; en

c)

statistieken inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 184/2005.

SECTIE II

WIJZIGINGEN IN VERWANTE VERORDENINGEN

Artikel 9

Wijzigingen van Verordening (EEG) nr. 3037/90

De artikelen 3, 10 en 12 van Verordening (EEG) nr. 3037/90 worden geschrapt.

Artikel 10

Wijzigingen van Verordening (EEG) nr. 3924/91

Verordening (EEG) nr. 3924/91 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In de gehele tekst wordt „NACE Rev. 1” vervangen door „NACE Rev. 2”.

2.

Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   De in artikel 1 bedoelde enquête omvat de activiteiten die zijn vermeld in de secties B en C van de classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, (NACE Rev. 2)”.

Artikel 11

Wijzigingen van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In de gehele tekst en in de bijlagen, met uitzondering van bijlage 1, sectie 10 „Verslagen en modelstudies”, bijlage 3, sectie 5 „Eerste referentiejaar”, en bijlage 3, sectie 9 „Verslagen en modelstudies”, waar de verwijzing naar „NACE Rev. 1” wordt behouden, wordt „NACE Rev. 1” vervangen door „NACE Rev. 2”.

2.

Artikel 3, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Deze verordening heeft betrekking op alle marktactiviteiten in de secties B tot en met N en P tot en met S van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE Rev. 2).”.

3.

De bijlagen worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 12

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98

Verordening (EG) nr. 1165/98 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Deze verordening heeft betrekking op alle marktactiviteiten in de secties B tot en met N en P tot en met S van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE Rev. 2).”.

2.

Aan artikel 17 worden de volgende punten toegevoegd:

„k)

het eerste basisjaar voor de tijdreeksen in de NACE Rev. 2,

l)

voor tijdreeksen vroeger dan 2009 die overeenkomstig de NACE Rev. 2 moeten worden ingediend, de mate van gedetailleerdheid, de vorm, de eerste referentieperiode en de referentieperiode.”.

3.

De bijlagen worden gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

Artikel 13

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1172/98

In de gehele tekst en in de bijlagen van Verordening (EG) nr. 1172/98 worden „NACE Rev. 1” en „NACE Rev. 1.1” vervangen door „NACE Rev. 2”.

Artikel 14

Wijziging van Verordening (EG) nr. 530/1999

Verordening (EEG) nr. 530/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In de gehele tekst wordt „NACE Rev. 1” vervangen door „NACE Rev. 2”.

2.

In artikel 3:

a)

wordt lid 1 vervangen door:

„1.   De statistieken omvatten alle economische activiteiten die vallen onder de secties B (Winning van delfstoffen), C (Industrie), D (Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht), E (Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering), F (Bouwnijverheid), G (Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen), H (Vervoer en opslag), I (Verschaffen van accommodatie en maaltijden), J (Informatie en communicatie), K (Financiële activiteiten en verzekeringen), L (Exploitatie van en handel in onroerend goed), M (Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten), N (Administratieve en ondersteunende diensten), P (Onderwijs), Q (Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening), R (Kunst, amusement en recreatie) en S (Overige diensten) van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE Rev. 2).”;

b)

wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 15

Wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002

Verordening (EG) nr. 2150/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In de gehele tekst en in de bijlagen worden „NACE Rev. 1” en „NACE Rev. 1.1” vervangen door „NACE Rev. 2”.

2.

Bijlage 1 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 16

Wijziging van Verordening (EG) nr. 450/2003

Verordening (EG) nr. 450/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de gehele tekst wordt „NACE Rev. 1” vervangen door „NACE Rev. 2”.

2)

Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

Toepassingsgebied

1.   Deze verordening is van toepassing op alle activiteiten die vallen onder de secties B tot en met S van de NACE Rev. 2.

2.   Opname van de in secties O tot en met S van de NACE Rev. 2 gedefinieerde economische activiteiten in het toepassingsgebied van deze verordening geschiedt volgens de procedure van artikel 12, lid 2, rekening houdend met de in artikel 10 bedoelde haalbaarheidsstudies.”

3)

Artikel 5 wordt vervangen door:

„Artikel 5

Frequentie en retrospectieve gegevens

1.   De LKI-gegevens worden voor het eerst aan de hand van de NACE Rev. 2 opgesteld voor het eerste kwartaal van 2009 en vervolgens voor ieder kwartaal (eindigend op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van ieder jaar).

2.   De lidstaten stellen retrospectieve gegevens voor de periode van het eerste kwartaal van 2000 tot en met het vierde kwartaal van 2008 beschikbaar. Zij verstrekken deze gegevens voor elk van de secties B tot en met N van de NACE Rev. 2 en voor de elementen van de loonkosten die worden genoemd in artikel 4, lid 1.”

4)

Artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   De in artikel 5 bedoelde retrospectieve gegevens worden tegelijk met de LKI-gegevens voor het eerste kwartaal van 2009 aan de Commissie (Eurostat) geleverd.”

5)

Artikel 11, onder c), wordt vervangen door:

„c)

opname van de secties O tot en met S van de NACE Rev. 2 (artikel 3);”.

Artikel 17

Wijziging van Verordening (EG) nr. 48/2004

Artikel 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 48/2004 wordt vervangen door:

„Deze verordening heeft betrekking op gegevens over de staalindustrie, gedefinieerd als groep 24.1 van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE Rev. 2).”

Artikel 18

Wijziging van Verordening (EG) nr. 808/2004

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 808/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening.

Artikel 19

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1552/2005

Verordening (EG) nr. 1552/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de gehele tekst wordt „NACE Rev. 1.1” vervangen door „NACE Rev. 2”.

2)

Artikel 2, lid 2, wordt geschrapt.

3)

Artikel 4 komt als volgt te luiden:

„Artikel 4

Statistisch toepassingsgebied

De statistieken over bij- en nascholing in ondernemingen hebben ten minste betrekking op alle economische activiteiten die vallen onder de secties B tot en met N en R en S van de NACE Rev.2.”

SECTIE III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20

Overgangsbepalingen

Bij de naleving van de eisen van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 verstrekken de lidstaten de Commissie (Eurostat) structurele bedrijfsstatistieken voor het kalenderjaar 2008 volgens zowel de NACE Rev. 1.1 als de NACE Rev. 2.

Voor elke bijlage bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 worden de lijst van kenmerken en de vereiste uitsplitsingen die aan de hand van de NACE Rev. 1.1 moeten worden ingediend, volgens de procedure van artikel 13 van die verordening vastgesteld.

Artikel 21

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2006.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES

Voor de Raad

De voorzitter

J. KORKEAOJA


(1)  PB C 79 van 1.4.2006, blz. 31.

(2)  Advies van het Europees Parlement van 12 oktober 2006 (nog niet bekendgemaakt in het PB) en besluit van de Raad van 19 december 2006.

(3)  PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(4)  PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

(5)  PB L 196 van 5.8.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

(6)  PB L 374 van 31.12.1991, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

(7)  PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

(8)  PB L 162 van 5.6.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1503/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 281 van 12.10.2006, blz. 15).

(9)  PB L 163 van 6.6.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

(10)  PB L 63 van 12.3.1999, blz. 6. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

(11)  PB L 332 van 9.12.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 783/2005 van de Commissie (PB L 131 van 25.5.2005, blz. 38).

(12)  PB L 69 van 13.3.2003, blz. 1.

(13)  PB L 7 van 13.1.2004, blz. 1.

(14)  PB L 143 van 30.4.2004, blz. 49.

(15)  PB L 255 van 30.9.2005, blz. 1.

(16)  PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1267/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 180 van 18.7.2003, blz. 1).

(17)  PB L 33 van 5.2.2004, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 909/2006 van de Commissie (PB L 168 van 21.6.2006, blz. 14).

(18)  PB L 35 van 8.2.2005, blz. 23. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 602/2006 van de Commissie (PB L 106 van 19.4.2006, blz. 10).

(19)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).


BIJLAGE I

NACE REV. 2

 

 

 

n.e.g. : niet elders geclassificeerd

* deel van

Afdeling

Groep

Klasse

 

ISIC

Rev. 4

 

 

 

SECTIE A — LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

 

01

 

 

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

 

 

01.1

 

Teelt van eenjarige gewassen

 

 

 

01.11

Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden

0111

 

 

01.12

Teelt van rijst

0112

 

 

01.13

Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen

0113

 

 

01.14

Teelt van suikerriet

0114

 

 

01.15

Teelt van tabak

0115

 

 

01.16

Teelt van vezelgewassen

0116

 

 

01.19

Teelt van andere eenjarige gewassen

0119

 

01.2

 

Teelt van meerjarige gewassen

 

 

 

01.21

Teelt van druiven

0121

 

 

01.22

Teelt van tropisch en subtropisch fruit

0122

 

 

01.23

Teelt van citrusvruchten

0123

 

 

01.24

Teelt van pit- en steenvruchten

0124

 

 

01.25

Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten

0125

 

 

01.26

Teelt van oliehoudende vruchten

0126

 

 

01.27

Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

0127

 

 

01.28

Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen

0128

 

 

01.29

Teelt van andere meerjarige gewassen

0129

 

01.3

 

Plantenvermeerdering

 

 

 

01.30

Plantenvermeerdering

0130

 

01.4

 

Veeteelt

 

 

 

01.41

Fokken van melkvee

0141*

 

 

01.42

Fokken van andere runderen en buffels

0141*

 

 

01.43

Fokken van paarden en andere paardachtigen

0142

 

 

01.44

Fokken van kamelen en andere kameelachtigen

0143

 

 

01.45

Fokken van schapen en geiten

0144

 

 

01.46

Fokken van varkens

0145

 

 

01.47

Fokken van pluimvee

0146

 

 

01.49

Fokken van andere dieren

0149

 

01.5

 

Gemengd bedrijf

 

 

 

01.50

Gemengd bedrijf

0150

 

01.6

 

Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

 

 

 

01.61

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

0161

 

 

01.62

Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

0162

 

 

01.63

Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

0163

 

 

01.64

Zaadbewerking met het oog op vermeerdering

0164

 

01.7

 

Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten

 

 

 

01.70

Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten

0170

02

 

 

Bosbouw en de exploitatie van bossen

 

 

02.1

 

Bosbouw

 

 

 

02.10

Bosbouw

0210

 

02.2

 

Exploitatie van bossen

 

 

 

02.20

Exploitatie van bossen

0220

 

02.3

 

Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout

 

 

 

02.30

Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout

0230

 

02.4

 

Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw

 

 

 

02.40

Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw

0240

03

 

 

Visserij en aquacultuur

 

 

03.1

 

Visserij

 

 

 

03.11

Zeevisserij

0311

 

 

03.12

Binnenvisserij

0312

 

03.2

 

Aquacultuur

 

 

 

03.21

Mariene aquacultuur

0321

 

 

03.22

Aquacultuur in zoet water

0322

 

 

 

SECTIE B — WINNING VAN DELFSTOFFEN

 

05

 

 

Winning van steenkool en bruinkool

 

 

05.1

 

Winning van steenkool

 

 

 

05.10

Winning van steenkool

0510

 

05.2

 

Winning van bruinkool

 

 

 

05.20

Winning van bruinkool

0520

06

 

 

Winning van aardolie en aardgas

 

 

06.1

 

Winning van aardolie

 

 

 

06.10

Winning van aardolie

0610

 

06.2

 

Winning van aardgas

 

 

 

06.20

Winning van aardgas

0620

07

 

 

Winning van metaalertsen

 

 

07.1

 

Winning van ijzererts

 

 

 

07.10

Winning van ijzererts

0710

 

07.2

 

Winning van non-ferrometaalertsen

 

 

 

07.21

Winning van uranium- en thoriumerts

0721

 

 

07.29

Winning van andere non-ferrometaalertsen

0729

08

 

 

Overige winning van delfstoffen

 

 

08.1

 

Winning van steen, zand en klei

 

 

 

08.11

Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen

0810*

 

 

08.12

Winning van grind, zand, klei en kaolien

0810*

 

08.9

 

Winning van delfstoffen, n.e.g.

 

 

 

08.91

Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

0891

 

 

08.92

Winning van turf

0892

 

 

08.93

Zoutwinning

0893

 

 

08.99

Overige winning van delfstoffen, n.e.g.

0899

09

 

 

Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw

 

 

09.1

 

Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

 

 

 

09.10

Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

0910

 

09.9

 

Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen

 

 

 

09.90

Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen

0990

 

 

 

SECTIE C — INDUSTRIE

 

10

 

 

Vervaardiging van voedingsmiddelen

 

 

10.1

 

Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten

 

 

 

10.11

Verwerking en conservering van vlees

1010*

 

 

10.12

Verwerking en conservering van gevogelte

1010*

 

 

10.13

Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte

1010*

 

10.2

 

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

 

 

 

10.20

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

1020

 

10.3

 

Verwerking en conservering van groenten en fruit

 

 

 

10.31

Verwerking en conservering van aardappelen

1030*

 

 

10.32

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

1030*

 

 

10.39

Overige verwerking en conservering van groenten en fruit

1030*

 

10.4

 

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

 

 

 

10.41

Vervaardiging van oliën en vetten

1040*

 

 

10.42

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

1040*

 

10.5

 

Vervaardiging van zuivelproducten

 

 

 

10.51

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

1050*

 

 

10.52

Vervaardiging van consumptie-ijs

1050*

 

10.6

 

Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten

 

 

 

10.61

Vervaardiging van maalderijproducten

1061

 

 

10.62

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

1062

 

10.7

 

Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren

 

 

 

10.71

Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

1071*

 

 

10.72

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk

1071*

 

 

10.73

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

1074

 

10.8

 

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen

 

 

 

10.81

Vervaardiging van suiker

1072

 

 

10.82

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

1073

 

 

10.83

Verwerking van thee en koffie

1079*

 

 

10.84

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

1079*

 

 

10.85

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

1075

 

 

10.86

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

1079*

 

 

10.89

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

1079*

 

10.9

 

Vervaardiging van diervoeders

 

 

 

10.91

Vervaardiging van veevoeders

1080*

 

 

10.92

Vervaardiging van voeders voor huisdieren

1080*

11

 

 

Vervaardiging van dranken

 

 

11.0

 

Vervaardiging van dranken

 

 

 

11.01

Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen

1101

 

 

11.02

Vervaardiging van wijn uit druiven

1102*

 

 

11.03

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

1102*

 

 

11.04

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

1102*

 

 

11.05

Vervaardiging van bier

1103*

 

 

11.06

Vervaardiging van mout

1103*

 

 

11.07

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water

1104

12

 

 

Vervaardiging van tabaksproducten

 

 

12.0

 

Vervaardiging van tabaksproducten

 

 

 

12.00

Vervaardiging van tabaksproducten

1200

13

 

 

Vervaardiging van textiel

 

 

13.1

 

Bewerken en spinnen van textielvezels

 

 

 

13.10

Bewerken en spinnen van textielvezels

1311

 

13.2

 

Weven van textiel

 

 

 

13.20

Weven van textiel

1312

 

13.3

 

Textielveredeling

 

 

 

13.30

Textielveredeling

1313

 

13.9

 

Vervaardiging van andere textielproducten

 

 

 

13.91

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

1391

 

 

13.92

Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding

1392

 

 

13.93

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

1393

 

 

13.94

Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten

1394

 

 

13.95

Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding

1399*

 

 

13.96

Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel

1399*

 

 

13.99

Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.

1399*

14

 

 

Vervaardiging van kleding

 

 

14.1

 

Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding

 

 

 

14.11

Vervaardiging van kleding van leer

1410*

 

 

14.12

Vervaardiging van werkkleding

1410*

 

 

14.13

Vervaardiging van andere bovenkleding

1410*

 

 

14.14

Vervaardiging van onderkleding

1410*

 

 

14.19

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren

1410*

 

14.2

 

Vervaardiging van artikelen van bont

 

 

 

14.20

Vervaardiging van artikelen van bont

1420

 

14.3

 

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding

 

 

 

14.31

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

1430*

 

 

14.39

Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding

1430*

15

 

 

Vervaardiging van leer en van producten van leer

 

 

15.1

 

Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont

 

 

 

15.11

Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont

1511

 

 

15.12

Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk

1512

 

15.2

 

Vervaardiging van schoeisel

 

 

 

15.20

Vervaardiging van schoeisel

1520

16

 

 

Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

 

 

16.1

 

Zagen en schaven van hout

 

 

 

16.10

Zagen en schaven van hout

1610

 

16.2

 

Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk

 

 

 

16.21

Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout

1621

 

 

16.22

Vervaardiging van parketvloeren

1622*

 

 

16.23

Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk

1622*

 

 

16.24

Vervaardiging van houten emballage

1623

 

 

16.29

Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk

1629

17

 

 

Vervaardiging van papier en papierwaren

 

 

17.1

 

Vervaardiging van pulp, papier en karton

 

 

 

17.11

Vervaardiging van pulp

1701*

 

 

17.12

Vervaardiging van papier en karton

1701*

 

17.2

 

Vervaardiging van artikelen van papier of karton

 

 

 

17.21

Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton

1702

 

 

17.22

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

1709*

 

 

17.23

Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

1709*

 

 

17.24

Vervaardiging van behangpapier

1709*

 

 

17.29

Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton

1709*

18

 

 

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

 

 

18.1

 

Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen

 

 

 

18.11

Krantendrukkerijen

1811*

 

 

18.12

Overige drukkerijen

1811*

 

 

18.13

Prepress- en premediadiensten

1812*

 

 

18.14

Binderijen en aanverwante diensten

1812*

 

18.2

 

Reproductie van opgenomen media

 

 

 

18.20

Reproductie van opgenomen media

1820

19

 

 

Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

 

 

19.1

 

Vervaardiging van cokesovenproducten

 

 

 

19.10

Vervaardiging van cokesovenproducten

1910

 

19.2

 

Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

 

 

 

19.20

Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

1920

20

 

 

Vervaardiging van chemische producten

 

 

20.1

 

Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen

 

 

 

20.11

Vervaardiging van industriële gassen

2011*

 

 

20.12

Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten

2011*

 

 

20.13

Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten

2011*

 

 

20.14

Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten

2011*

 

 

20.15

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

2012

 

 

20.16

Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen

2013*

 

 

20.17

Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen

2013*

 

20.2

 

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw

 

 

 

20.20

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw

2021

 

20.3

 

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

 

 

 

20.30

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

2022

 

20.4

 

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen

 

 

 

20.41

Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

2023*

 

 

20.42

Vervaardiging van parfums en toiletartikelen

2023*

 

20.5

 

Vervaardiging van andere chemische producten

 

 

 

20.51

Vervaardiging van kruit en springstoffen

2029*

 

 

20.52

Vervaardiging van lijm

2029*

 

 

20.53

Vervaardiging van etherische oliën

2029*

 

 

20.59

Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.

2029*

 

20.6

 

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

 

 

 

20.60

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

2030

21

 

 

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

 

 

21.1

 

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

 

 

 

21.10

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

2100*

 

21.2

 

Vervaardiging van farmaceutische producten

 

 

 

21.20

Vervaardiging van farmaceutische producten

2100*

22

 

 

Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

 

 

22.1

 

Vervaardiging van producten van rubber

 

 

 

22.11

Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing

2211

 

 

22.19

Vervaardiging van andere producten van rubber

2219

 

22.2

 

Vervaardiging van producten van kunststof

 

 

 

22.21

Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof

2220*

 

 

22.22

Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof

2220*

 

 

22.23

Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw

2220*

 

 

22.29

Vervaardiging van andere producten van kunststof

2220*

23

 

 

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

 

 

23.1

 

Vervaardiging van glas en glaswerk

 

 

 

23.11

Vervaardiging van vlakglas

2310*

 

 

23.12

Vormen en bewerken van vlakglas

2310*

 

 

23.13

Vervaardiging van holglas

2310*

 

 

23.14

Vervaardiging van glasvezels

2310*

 

 

23.19

Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)

2310*

 

23.2

 

Vervaardiging van vuurvaste producten

 

 

 

23.20

Vervaardiging van vuurvaste producten

2391

 

23.3

 

Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei

 

 

 

23.31

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

2392*

 

 

23.32

Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei

2392*

 

23.4

 

Vervaardiging van andere keramische producten

 

 

 

23.41

Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

2393*

 

 

23.42

Vervaardiging van sanitair aardewerk

2393*

 

 

23.43

Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen

2393*

 

 

23.44

Vervaardiging van ander technisch aardewerk

2393*

 

 

23.49

Vervaardiging van andere keramische producten

2393*

 

23.5

 

Vervaardiging van cement, kalk en gips

 

 

 

23.51

Vervaardiging van cement

2394*

 

 

23.52

Vervaardiging van kalk en gips

2394*

 

23.6

 

Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips

 

 

 

23.61

Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw

2395*

 

 

23.62

Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

2395*

 

 

23.63

Vervaardiging van stortklare beton

2395*

 

 

23.64

Vervaardiging van mortel

2395*

 

 

23.65

Vervaardiging van producten van vezelcement

2395*

 

 

23.69

Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement

2395*

 

23.7

 

Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen

 

 

 

23.70

Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen

2396

 

23.9

 

Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende minerale producten n.e.g.

 

 

 

23.91

Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

2399*

 

 

23.99

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.

2399*

24

 

 

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

 

 

24.1

 

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

 

 

 

24.10

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

2410*

 

24.2

 

Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal

 

 

 

24.20

Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal

2410*

 

24.3

 

Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal

 

 

 

24.31

Koudtrekken van staven

2410*

 

 

24.32

Koudwalsen van bandstaal

2410*

 

 

24.33

Koudvervormen of koudfelsen

2410*

 

 

24.34

Koudtrekken van draad

2410*

 

24.4

 

Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen

 

 

 

24.41

Productie van edelmetalen

2420*

 

 

24.42

Productie van aluminium

2420*

 

 

24.43

Productie van lood, zink en tin

2420*

 

 

24.44

Productie van koper

2420*

 

 

24.45

Productie van andere non-ferrometalen

2420*

 

 

24.46

Bewerking van splijt- en kweekstoffen

2420*

 

24.5

 

Gieten van metalen

 

 

 

24.51

Gieten van ijzer

2431*

 

 

24.52

Gieten van staal

2431*

 

 

24.53

Gieten van lichte metalen

2432*

 

 

24.54

Gieten van andere non-ferrometalen

2432*

25

 

 

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten

 

 

25.1

 

Vervaardiging van metalen constructiewerken

 

 

 

25.11

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

2511*

 

 

25.12

Vervaardiging van metalen deuren en vensters

2511*

 

25.2

 

Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal

 

 

 

25.21

Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming

2512*

 

 

25.29

Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal

2512*

 

25.3

 

Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming

 

 

 

25.30

Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming

2513

 

25.4

 

Vervaardiging van wapens en munitie

 

 

 

25.40

Vervaardiging van wapens en munitie

2520

 

25.5

 

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

 

 

 

25.50

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

2591

 

25.6

 

Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen

 

 

 

25.61

Oppervlaktebehandeling van metalen

2592*

 

 

25.62

Verspanend bewerken van metalen

2592*

 

25.7

 

Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren

 

 

 

25.71

Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.

2593*

 

 

25.72

Vervaardiging van hang- en sluitwerk

2593*

 

 

25.73

Vervaardiging van gereedschap

2593*

 

25.9

 

Vervaardiging van andere producten van metaal

 

 

 

25.91

Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke

2599*

 

 

25.92

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

2599*

 

 

25.93

Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren

2599*

 

 

25.94

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

2599*

 

 

25.99

Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.

2599*

26

 

 

Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten

 

 

26.1

 

Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten

 

 

 

26.11

Vervaardiging van elektronische onderdelen

2610*

 

 

26.12

Vervaardiging van elektronische printplaten

2610*

 

26.2

 

Vervaardiging van computers en randapparatuur

 

 

 

26.20

Vervaardiging van computers en randapparatuur

2620

 

26.3

 

Vervaardiging van communicatieapparatuur

 

 

 

26.30

Vervaardiging van communicatieapparatuur

2630

 

26.4

 

Vervaardiging van consumentenelektronica

 

 

 

26.40

Vervaardiging van consumentenelektronica

2640

 

26.5

 

Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

 

 

 

26.51

Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur

2651

 

 

26.52

Vervaardiging van uurwerken

2652

 

26.6

 

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

 

 

 

26.60

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

2660

 

26.7

 

Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur

 

 

 

26.70

Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur

2670

 

26.8

 

Vervaardiging van magnetische en optische media

 

 

 

26.80

Vervaardiging van magnetische en optische media

2680

27

 

 

Vervaardiging van elektrische apparatuur

 

 

27.1

 

Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

 

 

 

27.11

Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren

2710*

 

 

27.12

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

2710*

 

27.2

 

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

 

 

 

27.20

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

2720

 

27.3

 

Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

 

 

 

27.31

Vervaardiging van kabels van optische vezels

2731

 

 

27.32

Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels

2732

 

 

27.33

Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

2733

 

27.4

 

Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden

 

 

 

27.40

Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden

2740

 

27.5

 

Vervaardiging van huishoudapparaten

 

 

 

27.51

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

2750*

 

 

27.52

Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten

2750*

 

27.9

 

Vervaardiging van andere elektrische apparatuur

 

 

 

27.90

Vervaardiging van andere elektrische apparatuur

2790

28

 

 

Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.

 

 

28.1

 

Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik

 

 

 

28.11

Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen

2811

 

 

28.12

Vervaardiging van hydraulische apparatuur

2812

 

 

28.13

Vervaardiging van andere pompen en compressoren

2813*

 

 

28.14

Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen

2813*

 

 

28.15

Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen

2814

 

28.2

 

Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik

 

 

 

28.21

Vervaardiging van ovens en branders

2815

 

 

28.22

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

2816

 

 

28.23

Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)

2817

 

 

28.24

Vervaardiging van elektrisch handgereedschap

2818

 

 

28.25

Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik

2819*

 

 

28.29

Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.

2819*

 

28.3

 

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw

 

 

 

28.30

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw

2821

 

28.4

 

Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen

 

 

 

28.41

Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking

2822*

 

 

28.49

Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen

2822*

 

28.9

 

Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

 

 

 

28.91

Vervaardiging van machines voor de metallurgie

2823

 

 

28.92

Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw

2824

 

 

28.93

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

2825

 

 

28.94

Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

2826

 

 

28.95

Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton

2829*

 

 

28.96

Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie

2829*

 

 

28.99

Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.

2829*

29

 

 

Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

 

 

29.1

 

Vervaardiging van auto's

 

 

 

29.10

Vervaardiging van auto's

2910

 

29.2

 

Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

 

 

 

29.20

Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

2920

 

29.3

 

Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's

 

 

 

29.31

Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's

2930*

 

 

29.32

Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's

2930*

30

 

 

Vervaardiging van andere transportmiddelen

 

 

30.1

 

Scheepsbouw

 

 

 

30.11

Bouw van schepen en drijvend materieel

3011

 

 

30.12

Bouw van plezier- en sportvaartuigen

3012

 

30.2

 

Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen

 

 

 

30.20

Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen

3020

 

30.3

 

Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee

 

 

 

30.30

Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee

3030

 

30.4

 

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

 

 

 

30.40

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

3040

 

30.9

 

Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g.

 

 

 

30.91

Vervaardiging van motorfietsen

3091

 

 

30.92

Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens

3092

 

 

30.99

Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.

3099

31

 

 

Vervaardiging van meubelen

 

 

31.0

 

Vervaardiging van meubelen

 

 

 

31.01

Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen

3100*

 

 

31.02

Vervaardiging van keukenmeubelen

3100*

 

 

31.03

Vervaardiging van matrassen

3100*

 

 

31.09

Vervaardiging van andere meubelen

3100*

32

 

 

Overige industrie

 

 

32.1

 

Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen

 

 

 

32.11

Slaan van munten

3211*

 

 

32.12

Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen

3211*

 

 

32.13

Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen

3212

 

32.2

 

Vervaardiging van muziekinstrumenten

 

 

 

32.20

Vervaardiging van muziekinstrumenten

3220

 

32.3

 

Vervaardiging van sportartikelen

 

 

 

32.30

Vervaardiging van sportartikelen

3230

 

32.4

 

Vervaardiging van spellen en speelgoed

 

 

 

32.40

Vervaardiging van spellen en speelgoed

3240

 

32.5

 

Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden

 

 

 

32.50

Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden

3250

 

32.9

 

Industrie, n.e.g .

 

 

 

32.91

Vervaardiging van borstelwaren

3290*

 

 

32.99

Overige industrie, n.e.g.

3290*

33

 

 

Reparatie en installatie van machines en apparaten

 

 

33.1

 

Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten

 

 

 

33.11

Reparatie van producten van metaal

3311

 

 

33.12

Reparatie van machines

3312

 

 

33.13

Reparatie van elektronische en optische apparatuur

3313

 

 

33.14

Reparatie van elektrische apparatuur

3314

 

 

33.15

Reparatie en onderhoud van schepen

3315*

 

 

33.16

Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen

3315*

 

 

33.17

Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen

3315*

 

 

33.19

Reparatie van andere apparatuur

3319

 

33.2

 

Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

 

 

 

33.20

Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

3320

 

 

 

SECTIE D — PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT

 

35

 

 

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

 

 

35.1

 

Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit

 

 

 

35.11

Productie van elektriciteit

3510*

 

 

35.12

Transmissie van elektriciteit

3510*

 

 

35.13

Distributie van elektriciteit

3510*

 

 

35.14

Handel in elektriciteit

3510*

 

35.2

 

Productie en distributie van gas

 

 

 

35.21

Productie van gas

3520*

 

 

35.22

Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen

3520*

 

 

35.23

Handel in gas via leidingen

3520*

 

35.3

 

Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

 

 

 

35.30

Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

3530

 

 

 

SECTIE E — DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING

 

36

 

 

Winning, behandeling en distributie van water

 

 

36.0

 

Winning, behandeling en distributie van water

 

 

 

36.00

Winning, behandeling en distributie van water

3600

37

 

 

Afvalwaterafvoer

 

 

37.0

 

Afvalwaterafvoer

 

 

 

37.00

Afvalwaterafvoer

3700

38

 

 

Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

 

 

38.1

 

Inzameling van afval

 

 

 

38.11

Inzameling van ongevaarlijk afval

3811

 

 

38.12

Inzameling van gevaarlijk afval

3812

 

38.2

 

Verwerking en verwijdering van afval

 

 

 

38.21

Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval

3821

 

 

38.22

Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval

3822

 

38.3

 

Terugwinning

 

 

 

38.31

Sloop van wrakken

3830*

 

 

38.32

Terugwinning van gesorteerd materiaal

3830*

39

 

 

Sanering en ander afvalbeheer

 

 

39.0

 

Sanering en ander afvalbeheer

 

 

 

39.00

Sanering en ander afvalbeheer

3900

 

 

 

SECTIE F — BOUWNIJVERHEID

 

41

 

 

Bouw van gebouwen

 

 

41.1

 

Ontwikkeling van bouwprojecten

 

 

 

41.10

Ontwikkeling van bouwprojecten

4100*

 

41.2

 

Burgerlijke en utiliteitsbouw

 

 

 

41.20

Burgerlijke en utiliteitsbouw

4100*

42

 

 

Weg- en waterbouw

 

 

42.1

 

Bouw van wegen en spoorwegen

 

 

 

42.11

Bouw van autowegen en andere wegen

4210*

 

 

42.12

Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

4210*

 

 

42.13

Bouw van bruggen en tunnels

4210*

 

42.2

 

Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven

 

 

 

42.21

Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen

4220*

 

 

42.22

Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie

4220*

 

42.9

 

Bouw van andere civieltechnische werken

 

 

 

42.91

Waterbouw

4290*

 

 

42.99

Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.

4290*

43

 

 

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

 

 

43.1

 

Slopen en bouwrijp maken van terreinen

 

 

 

43.11

Slopen

4311

 

 

43.12

Bouwrijp maken van terreinen

4312*

 

 

43.13

Proefboren en boren

4312*

 

43.2

 

Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie

 

 

 

43.21

Elektrische installatie

4321

 

 

43.22

Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling

4322

 

 

43.29

Overige bouwinstallatie

4329

 

43.3

 

Afwerking van gebouwen

 

 

 

43.31

Stukadoorswerk

4330*

 

 

43.32

Schrijnwerk

4330*

 

 

43.33

Vloerafwerking en behangen

4330*

 

 

43.34

Schilderen en glaszetten

4330*

 

 

43.39

Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

4330*

 

43.9

 

Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten

 

 

 

43.91

Dakwerkzaamheden

4390*

 

 

43.99

Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.

4390*

 

 

 

SECTIE G — GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN

 

45

 

 

Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen

 

 

45.1

 

Handel in auto's

 

 

 

45.11

Handel in personenauto's en andere lichte auto's

4510*

 

 

45.19

Handel in andere auto's

4510*

 

45.2

 

Onderhoud en reparatie van auto's

 

 

 

45.20

Onderhoud en reparatie van auto's

4520

 

45.3

 

Handel in delen en toebehoren van auto's

 

 

 

45.31

Groothandel in delen en toebehoren van auto's

4530*

 

 

45.32

Detailhandel in delen en toebehoren van auto's

4530*

 

45.4

 

Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

 

 

 

45.40

Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

4540

46

 

 

Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen

 

 

46.1

 

Handelsbemiddeling

 

 

 

46.11

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten

4610*

 

 

46.12

Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten

4610*

 

 

46.13

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen

4610*

 

 

46.14

Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen

4610*

 

 

46.15

Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

4610*

 

 

46.16

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren

4610*

 

 

46.17

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

4610*

 

 

46.18

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen

4610*

 

 

46.19

Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment

4610*

 

46.2

 

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren

 

 

 

46.21

Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders

4620*

 

 

46.22

Groothandel in bloemen en planten

4620*

 

 

46.23

Groothandel in levende dieren

4620*

 

 

46.24

Groothandel in huiden, vellen en leer

4620*

 

46.3

 

Groothandel in voedings- en genotmiddelen

 

 

 

46.31

Groothandel in groenten en fruit

4630*

 

 

46.32

Groothandel in vlees en vleesproducten

4630*

 

 

46.33

Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten

4630*

 

 

46.34

Groothandel in dranken

4630*

 

 

46.35

Groothandel in tabaksproducten

4630*

 

 

46.36

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

4630*

 

 

46.37

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

4630*

 

 

46.38

Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren

4630*

 

 

46.39

Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen

4630*

 

46.4

 

Groothandel in consumentenartikelen

 

 

 

46.41

Groothandel in textiel

4641*

 

 

46.42

Groothandel in kleding en schoeisel

4641*

 

 

46.43

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten

4649*

 

 

46.44

Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen

4649*

 

 

46.45

Groothandel in parfumerieën en cosmetica

4649*

 

 

46.46

Groothandel in farmaceutische producten

4649*

 

 

46.47

Groothandel in meubelen, vloerbedekking en verlichtingsbenodigdheden

4649*

 

 

46.48

Groothandel in uurwerken en sieraden

4649*

 

 

46.49

Groothandel in andere consumentenartikelen

4649*

 

46.5

 

Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur

 

 

 

46.51

Groothandel in computers, randapparatuur en software

4651

 

 

46.52

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan

4652

 

46.6

 

Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren

 

 

 

46.61

Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw

4653

 

 

46.62

Groothandel in gereedschapswerktuigen

4659*

 

 

46.63

Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw

4659*

 

 

46.64

Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines

4659*

 

 

46.65

Groothandel in kantoormeubelen

4659*

 

 

46.66

Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden

4659*

 

 

46.69

Groothandel in andere machines en werktuigen

4659*

 

46.7

 

Overige gespecialiseerde groothandel

 

 

 

46.71

Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten

4661

 

 

46.72

Groothandel in metalen en metaalertsen

4662

 

 

46.73

Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair

4663*

 

 

46.74

Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming

4663*

 

 

46.75

Groothandel in chemische producten

4669*

 

 

46.76

Groothandel in andere intermediaire producten

4669*

 

 

46.77

Groothandel in afval en schroot

4669*

 

46.9

 

Niet-gespecialiseerde groothandel

 

 

 

46.90

Niet-gespecialiseerde groothandel

4690

47

 

 

Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen

 

 

47.1

 

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels

 

 

 

47.11

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen

4711

 

 

47.19

Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels

4719

 

47.2

 

Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels

 

 

 

47.21

Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels

4721*

 

 

47.22

Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels

4721*

 

 

47.23

Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels

4721*

 

 

47.24

Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels

4721*

 

 

47.25

Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels

4722

 

 

47.26

Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels

4723

 

 

47.29

Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels

4721*

 

47.3

 

Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels

 

 

 

47.30

Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels

4730

 

47.4

 

Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels

 

 

 

47.41

Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels

4741*

 

 

47.42

Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels

4741*

 

 

47.43

Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels

4742

 

47.5

 

Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels

 

 

 

47.51

Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels

4751

 

 

47.52

Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels

4752

 

 

47.53

Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels

4753

 

 

47.54

Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels

4759*

 

 

47.59

Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels

4759*

 

47.6

 

Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels

 

 

 

47.61

Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels

4761*

 

 

47.62

Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels

4761*

 

 

47.63

Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels

4762

 

 

47.64

Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels

4763

 

 

47.65

Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels

4764

 

47.7

 

Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels

 

 

 

47.71

Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels

4771*

 

 

47.72

Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels

4771*

 

 

47.73

Apothekers in gespecialiseerde winkels

4772*

 

 

47.74

Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels

4772*

 

 

47.75

Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels

4772*

 

 

47.76

Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor huisdieren in gespecialiseerde winkels

4773*

 

 

47.77

Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels

4773*

 

 

47.78

Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels

4773*

 

 

47.79

Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels

4774

 

47.8

 

Markt- en straathandel

 

 

 

47.81

Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen

4781

 

 

47.82

Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel

4782

 

 

47.89

Markt- en straathandel in andere artikelen

4789

 

47.9

 

Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel

 

 

 

47.91

Detailhandel via postorderbedrijven of via internet

4791

 

 

47.99

Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel

4799

 

 

 

SECTIE H — VERVOER EN OPSLAG

 

49

 

 

Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen

 

 

49.1

 

Interlokaal personenvervoer per spoor

 

 

 

49.10

Interlokaal personenvervoer per spoor

4911

 

49.2

 

Goederenvervoer per spoor

 

 

 

49.20

Goederenvervoer per spoor

4912

 

49.3

 

Overig personenvervoer te land

 

 

 

49.31

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

4921

 

 

49.32

Exploitatie van taxi's

4922*

 

 

49.39

Overig personenvervoer te land , n.e.g.

4922*

 

49.4

 

Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven

 

 

 

49.41

Goederenvervoer over de weg

4923*

 

 

49.42

Verhuisbedrijven

4923*

 

49.5

 

Vervoer via pijpleidingen

 

 

 

49.50

Vervoer via pijpleidingen

4930

50

 

 

Vervoer over water

 

 

50.1

 

Zee- en kustvaart, personenvervoer

 

 

 

50.10

Zee- en kustvaart, personenvervoer

5011

 

50.2

 

Zee- en kustvaart, goederenvervoer

 

 

 

50.20

Zee- en kustvaart, goederenvervoer

5012

 

50.3

 

Binnenvaart, personenvervoer

 

 

 

50.30

Binnenvaart, personenvervoer

5021

 

50.4

 

Binnenvaart, goederenvervoer

 

 

 

50.40

Binnenvaart, goederenvervoer

5022

51

 

 

Luchtvaart

 

 

51.1

 

Personenvervoer door de lucht

 

 

 

51.10

Personenvervoer door de lucht

5110

 

51.2

 

Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart

 

 

 

51.21

Goederenvervoer door de lucht

5120*

 

 

51.22

Ruimtevaart

5120*

52

 

 

Opslag en vervoerondersteunende activiteiten

 

 

52.1

 

Opslag

 

 

 

52.10

Opslag

5210

 

52.2

 

Vervoerondersteunende activiteiten

 

 

 

52.21

Diensten in verband met vervoer te land

5221

 

 

52.22

Diensten in verband met vervoer over water

5222

 

 

52.23

Diensten in verband met de luchtvaart

5223

 

 

52.24

Vrachtbehandeling

5224

 

 

52.29

Overige vervoerondersteunende activiteiten

5229

53

 

 

Posterijen en koeriers

 

 

53.1

 

Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting

 

 

 

53.10

Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting

5310

 

53.2

 

Overige posterijen en koeriers

 

 

 

53.20

Overige posterijen en koeriers

5320

 

 

 

SECTIE I -VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN

 

55

 

 

Verschaffen van accommodatie

 

 

55.1

 

Hotels en dergelijke accommodatie

 

 

 

55.10

Hotels en dergelijke accommodatie

5510*

 

55.2

 

Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf

 

 

 

55.20

Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf

5510*

 

55.3

 

Kampeer- en caravanterreinen

 

 

 

55.30

Kampeer- en caravanterreinen

5520

 

55.9

 

Overige accommodatie

 

 

 

55.90

Overige accommodatie

5590

56

 

 

Eet- en drinkgelegenheden

 

 

56.1

 

Restaurants en mobiele eetgelegenheden

 

 

 

56.10

Restaurants en mobiele eetgelegenheden

5610

 

56.2

 

Catering en overige eetgelegenheden

 

 

 

56.21

Catering

5621

 

 

56.29

Overige eetgelegenheden

5629

 

56.3

 

Drinkgelegenheden

 

 

 

56.30

Drinkgelegenheden

5630

 

 

 

SECTIE J — INFORMATIE EN COMMUNICATIE

 

58

 

 

Uitgeverijen

 

 

58.1

 

Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen

 

 

 

58.11

Uitgeverijen van boeken

5811

 

 

58.12

Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten

5812

 

 

58.13

Uitgeverijen van kranten

5813*

 

 

58.14

Uitgeverijen van tijdschriften

5813*

 

 

58.19

Overige uitgeverijen

5819

 

58.2

 

Uitgeverijen van software

 

 

 

58.21

Uitgeverijen van computerspellen

5820*

 

 

58.29

Overige uitgeverijen van software

5820*

59

 

 

Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

 

 

59.1

 

Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's

 

 

 

59.11

Productie van films en video- en televisieprogramma's

5911

 

 

59.12

Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie

5912

 

 

59.13

Distributie van films en video- en televisieprogramma's

5913

 

 

59.14

Vertoning van films

5914

 

59.2

 

Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

 

 

 

59.20

Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

5920

60

 

 

Uitzending van radio- en televisieprogramma's, abonneetelevisie

 

 

60.1

 

Uitzenden van radioprogramma's

 

 

 

60.10

Uitzenden van radioprogramma's

6010

 

60.2

 

Uitzenden van televisieprogramma's , abonneetelevisie

 

 

 

60.20

Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie

6020

61

 

 

Telecommunicatie

 

 

61.1

 

Draadgebonden telecommunicatie

 

 

 

61.10

Draadgebonden telecommunicatie

6110

 

61.2

 

Draadloze telecommunicatie

 

 

 

61.20

Draadloze telecommunicatie

6120

 

61.3

 

Telecommunicatie via satelliet

 

 

 

61.30

Telecommunicatie via satelliet

6130

 

61.9

 

Overige telecommunicatie

 

 

 

61.90

Overige telecommunicatie

6190

62

 

 

Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten

 

 

62.0

 

Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten

 

 

 

62.01

Schrijven van computerprogramma's

6201

 

 

62.02

Computerconsultancy-activiteiten

6202*

 

 

62.03

Beheer van computerfaciliteiten

6202*

 

 

62.09

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer

6209

63

 

 

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

 

 

63.1

 

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen

 

 

 

63.11

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

6311

 

 

63.12

Webportalen

6312

 

63.9

 

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

 

 

 

63.91

Persagentschappen

6391

 

 

63.99

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.

6399

 

 

 

SECTIE K — FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN

 

64

 

 

Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen

 

 

64.1

 

Geldscheppende financiële instellingen

 

 

 

64.11

Centrale banken

6411

 

 

64.19

Overige geldscheppende financiële instellingen

6419

 

64.2

 

Holdings

 

 

 

64.20

Holdings

6420

 

64.3

 

Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen

 

 

 

64.30

Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen

6430

 

64.9

 

Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen

 

 

 

64.91

Financiële lease

6491

 

 

64.92

Overige kredietverstrekking

6492

 

 

64.99

Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.

6499

65

 

 

Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen

 

 

65.1

 

Verzekeringen

 

 

 

65.11

Levensverzekeringen

6511

 

 

65.12

Schadeverzekeringen

6512

 

65.2

 

Herverzekering

 

 

 

65.20

Herverzekering

6520

 

65.3

 

Pensioenfondsen

 

 

 

65.30

Pensioenfondsen

6530

66

 

 

Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen

 

 

66.1

 

Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen

 

 

 

66.11

Beheer van financiële markten

6611

 

 

66.12

Effecten- en goederenhandel

6612

 

 

66.19

Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfonsen

6619

 

66.2

 

Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen

 

 

 

66.21

Risicoanalisten en schadetaxateurs

6621

 

 

66.22

Verzekeringsagenten en -makelaars

6622

 

 

66.29

Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen

6629

 

66.3

 

Vermogensbeheer

 

 

 

66.30

Vermogensbeheer

6630

 

 

 

SECTIE L — EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

 

68

 

 

Exploitatie van en handel in onroerend goed

 

 

68.1

 

Handel in eigen onroerend goed

 

 

 

68.10

Handel in eigen onroerend goed

6810*

 

68.2

 

Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed

 

 

 

68.20

Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed

6810*

 

68.3

 

Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

 

 

 

68.31

Bemiddeling in onroerend goed

6820*

 

 

68.32

Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

6820*

 

 

 

SECTIE M — VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN

 

69

 

 

Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening

 

 

69.1

 

Rechtskundige dienstverlening

 

 

 

69.10

Rechtskundige dienstverlening

6910

 

69.2

 

Accountants, boekhouders en belastingconsulenten

 

 

 

69.20

Accountants, boekhouders en belastingconsulenten

6920

70

 

 

Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

 

 

70.1

 

Activiteiten van hoofdkantoren

 

 

 

70.10

Activiteiten van hoofdkantoren

7010

 

70.2

 

Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

 

 

 

70.21

Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie

7020*

 

 

70.22

Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

7020*

71

 

 

Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen

 

 

71.1

 

Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs

 

 

 

71.11

Architecten

7110*

 

 

71.12

Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs

7110*

 

71.2

 

Technische testen en toetsen

 

 

 

71.20

Technische testen en toetsen

7120

72

 

 

Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

 

 

72.1

 

Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied

 

 

 

72.11

Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied

7210*

 

 

72.19

Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied

7210*

 

72.2

 

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

 

 

 

72.20

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

7220

73

 

 

Reclamewezen en marktonderzoek

 

 

73.1

 

Reclamewezen

 

 

 

73.11

Reclamebureaus

7310*

 

 

73.12

Mediarepresentatie

7310*

 

73.2

 

Markt- en opinieonderzoekbureaus

 

 

 

73.20

Markt- en opinieonderzoekbureaus

7320

74

 

 

Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten

 

 

74.1

 

Gespecialiseerde designers

 

 

 

74.10

Gespecialiseerde designers

7410

 

74.2

 

Fotografen

 

 

 

74.20

Fotografen

7420

 

74.3

 

Vertalers en tolken

 

 

 

74.30

Vertalers en tolken

7490*

 

74.9

 

Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.

 

 

 

74.90

Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.

7490*

75

 

 

Veterinaire diensten

 

 

75.0

 

Veterinaire diensten

 

 

 

75.00

Veterinaire diensten

7500

 

 

 

SECTIE N — ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

 

77

 

 

Verhuur en lease

 

 

77.1

 

Verhuur en lease van auto's

 

 

 

77.11

Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's

7710*

 

 

77.12

Verhuur en lease van vrachtauto's

7710*

 

77.2

 

Verhuur en lease van consumentenartikelen

 

 

 

77.21

Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen

7721

 

 

77.22

Verhuur van videobanden, dvd's en cd's

7722

 

 

77.29

Verhuur en lease van andere consumentenartikelen

7729

 

77.3

 

Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

 

 

 

77.31

Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen

7730*

 

 

77.32

Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw

7730*

 

 

77.33

Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers

7730*

 

 

77.34

Verhuur en lease van schepen

7730*

 

 

77.35

Verhuur en lease van luchtvaartuigen

7730*

 

 

77.39

Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g.

7730*

 

77.4

 

Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht

 

 

 

77.40

Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht

7740

78

 

 

Arbeidsbemiddeling en personeelswerk

 

 

78.1

 

Arbeidsbureaus

 

 

 

78.10

Arbeidsbureaus

7810

 

78.2

 

Uitzendbureaus

 

 

 

78.20

Uitzendbureaus

7820

 

78.3

 

Andere vormen van arbeidsbemiddeling

 

 

 

78.30

Andere vormen van arbeidsbemiddeling

7830

79

 

 

Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

 

 

79.1

 

Reisbureaus en reisorganisatoren

 

 

 

79.11

Reisbureaus

7911

 

 

79.12

Reisorganisatoren

7912

 

79.9

 

Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

 

 

 

79.90

Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

7990

80

 

 

Beveiligings- en opsporingsdiensten

 

 

80.1

 

Particuliere beveiliging

 

 

 

80.10

Particuliere beveiliging

8010

 

80.2

 

Diensten in verband met beveiligingssystemen

 

 

 

80.20

Diensten in verband met beveiligingssystemen

8020

 

80.3

 

Opsporingsdiensten

 

 

 

80.30

Opsporingsdiensten

8030

81

 

 

Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging

 

 

81.1

 

Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen

 

 

 

81.10

Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen

8110

 

81.2

 

Reiniging

 

 

 

81.21

Algemene reiniging van gebouwen

8121

 

 

81.22

Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging

8129*

 

 

81.29

Andere reinigingsactiviteiten

8129*

 

81.3

 

Landschapsverzorging

 

 

 

81.30

Landschapsverzorging

8130

82

 

 

Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten

 

 

82.1

 

Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren

 

 

 

82.11

Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren

8211

 

 

82.19

Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren

8219

 

82.2

 

Callcenters

 

 

 

82.20

Callcenters

8220

 

82.3

 

Organisatie van congressen en beurzen

 

 

 

82.30

Organisatie van congressen en beurzen

8230

 

82.9

 

Zakelijke dienstverlening, n.e.g.

 

 

 

82.91

Incasso- en kredietbureaus

8291

 

 

82.92

Verpakkingsbedrijven

8292

 

 

82.99

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

8299

 

 

 

SECTIE O — OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN

 

84

 

 

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

 

 

84.1

 

Openbaar bestuur

 

 

 

84.11

Algemeen overheidsbestuur

8411

 

 

84.12

Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen

8412

 

 

84.13

Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven

8413

 

84.2

 

Algemene overheidsdiensten

 

 

 

84.21

Buitenlandse zaken

8421

 

 

84.22

Defensie

8422

 

 

84.23

Justitie

8423*

 

 

84.24

Openbare orde en veiligheid

8423*

 

 

84.25

Brandweer

8423*

 

84.3

 

Verplichte sociale verzekeringen

 

 

 

84.30

Verplichte sociale verzekeringen

8430

 

 

 

SECTIE P — ONDERWIJS

 

85

 

 

Onderwijs

 

 

85.1

 

Kleuteronderwijs

 

 

 

85.10

Kleuteronderwijs

8510*

 

85.2

 

Basisonderwijs

 

 

 

85.20

Basisonderwijs

8510*

 

85.3

 

Voortgezet onderwijs

 

 

 

85.31

Algemeen vormend voortgezet onderwijs

8521

 

 

85.32

Voortgezet technisch en beroepsonderwijs

8522

 

85.4

 

Hoger onderwijs

 

 

 

85.41

Post-secundair niet-tertiair onderwijs

8530*

 

 

85.42

Tertiair onderwijs

8530*

 

85.5

 

Overig onderwijs

 

 

 

85.51

Sport- en recreatieonderwijs

8541

 

 

85.52

Cultureel onderwijs

8542

 

 

85.53

Autorijscholen

8549*

 

 

85.59

Overig onderwijs, n.e.g.

8549*

 

85.6

 

Onderwijsondersteunende activiteiten

 

 

 

85.60

Onderwijsondersteunende activiteiten

8550

 

 

 

SECTIE Q — MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

 

86

 

 

Menselijke gezondheidszorg

 

 

86.1

 

Ziekenhuizen

 

 

 

86.10

Ziekenhuizen

8610

 

86.2

 

Praktijken van artsen en tandartsen

 

 

 

86.21

Huisartspraktijken

8620*

 

 

86.22

Praktijken van specialisten

8620*

 

 

86.23

Tandartspraktijken

8620*

 

86.9

 

Overige menselijke gezondheidszorg

 

 

 

86.90

Overige menselijke gezondheidszorg

8690

87

 

 

Tehuizen

 

 

87.1

 

Verpleegtehuizen

 

 

 

87.10

Verpleegtehuizen

8710

 

87.2

 

Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers

 

 

 

87.20

Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers

8720

 

87.3

 

Thuisverzorging voor ouderen en lichamelijk gehandicapten

 

 

 

87.30

Tehuizen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten

8730

 

87.9

 

Overige tehuizen

 

 

 

87.90

Overige tehuizen

8790

88

 

 

Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

 

 

88.1

 

Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten

 

 

 

88.10

Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten

8810

 

88.9

 

Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

 

 

 

88.91

Kinderdagverblijven

8890*

 

 

88.99

Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, n.e.g.

8890*

 

 

 

SECTIE R — KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE

 

90

 

 

Creatieve activiteiten, kunst en amusement

 

 

90.0

 

Creatieve activiteiten, kunst en amusement

 

 

 

90.01

Uitvoerende kunsten

9000*

 

 

90.02

Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten

9000*

 

 

90.03

Scheppende kunsten

9000*

 

 

90.04

Exploitatie van zalen

9000*

91

 

 

Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten

 

 

91.0

 

Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten

 

 

 

91.01

Bibliotheken en archieven

9101

 

 

91.02

Musea

9102*

 

 

91.03

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

9102*

 

 

91.04

Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten

9103

92

 

 

Loterijen en kansspelen

 

 

92.0

 

Loterijen en kansspelen

 

 

 

92.00

Loterijen en kansspelen

9200

93

 

 

Sport, ontspanning en recreatie

 

 

93.1

 

Sport

 

 

 

93.11

Exploitatie van sportaccommodaties

9311*

 

 

93.12

Sportclubs

9312

 

 

93.13

Fitnesscentra

9311*

 

 

93.19

Overige sport

9319

 

93.2

 

Ontspanning en recreatie

 

 

 

93.21

Pret- en themaparken

9321

 

 

93.29

Overige ontspanning en recreatie

9329

 

 

 

SECTIE S — OVERIGE DIENSTEN

 

94

 

 

Verenigingen

 

 

94.1

 

Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties

 

 

 

94.11

Bedrijfs- en werkgeversorganisaties

9411

 

 

94.12

Beroepsorganisaties

9412

 

94.2

 

Vakverenigingen

 

 

 

94.20

Vakverenigingen

9420

 

94.9

 

Overige verenigingen

 

 

 

94.91

Religieuze organisaties

9491

 

 

94.92

Politieke organisaties

9492

 

 

94.99

Overige verenigingen, n.e.g.

9499

95

 

 

Reparatie van computers en consumentenartikelen

 

 

95.1

 

Reparatie van computers en communicatieapparatuur

 

 

 

95.11

Reparatie van computers en randapparatuur

9511

 

 

95.12

Reparatie van communicatieapparatuur

9512

 

95.2

 

Reparatie van consumentenartikelen

 

 

 

95.21

Reparatie van consumentenelektronica

9521

 

 

95.22

Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin

9522

 

 

95.23

Reparatie van schoeisel en lederwaren

9523

 

 

95.24

Reparatie van meubelen en stoffering

9524

 

 

95.25

Reparatie van uurwerken en sieraden

9529*

 

 

95.29

Reparatie van andere consumentenartikelen

9529*

96

 

 

Overige persoonlijke diensten

 

 

96.0

 

Overige persoonlijke diensten

 

 

 

96.01

Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten

9601

 

 

96.02

Haar- en schoonheidsverzorging

9602

 

 

96.03

Begrafeniswezen

9603

 

 

96.04

Sauna's, solaria, baden enz.

9609*

 

 

96.09

Overige persoonlijke diensten, n.e.g.

9609*

 

 

 

SECTIE T — HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK

 

97

 

 

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

 

 

97.0

 

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

 

 

 

97.00

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

9700

98

 

 

Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

 

 

98.1

 

Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

 

 

 

98.10

Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

9810

 

98.2

 

Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

 

 

 

98.20

Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

9820

 

 

 

SECTIE U — EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN

 

99

 

 

Extraterritoriale organisaties en lichamen

 

 

99.0

 

Extraterritoriale organisaties en lichamen

 

 

 

99.00

Extraterritoriale organisaties en lichamen

9900


BIJLAGE II

De bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 worden als volgt gewijzigd:

1.

Bijlage 1 (Gemeenschappelijke module voor de jaarlijkse structurele bedrijfsstatistiek) wordt als volgt gewijzigd:

1.1.

In deze bijlage worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Vroegere tekst

Gewijzigde tekst

sectie J van de NACE (Rev.1)

sectie K van de NACE Rev. 2

groep 65.2 en afdeling 67 van de NACE (Rev. 1)

de groepen 64.2, 64.3 en 64.9 en afdeling 66 van de NACE Rev. 2

de secties C tot en met G van de NACE (Rev. 1)

de secties B tot en met G van de NACE Rev. 2

klasse 65.11 van de NACE (Rev. 1)

klasse 64.11 van de NACE Rev. 2

afdelingen 65 en 66 van de NACE (Rev. 1)

afdelingen 64 en 65 van de NACE Rev. 2

secties H, I en K van de NACE (Rev. 1)

secties H, I, J, L, M en N en afdeling 95 van de NACE Rev. 2

1.2.

Sectie 9 wordt vervangen door:

„Sectie 9 – Samenvoegingen van activiteiten

De volgende samenvoegingen van activiteiten verwijzen naar de NACE Rev. 2.

SECTIES B, C, D, E EN F

Winning van delfstoffen; industrie; productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht; distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering; bouwnijverheid

Voor de opstelling van communautaire statistieken verstrekken de lidstaten nationale resultaten die naar de klassen van de NACE Rev. 2 worden uitgesplitst.

SECTIE G

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

Voor de opstelling van communautaire statistieken verstrekken de lidstaten nationale resultaten die naar de klassen van de NACE Rev. 2 worden uitgesplitst.

SECTIE H

Vervoer en opslag

49.1+49.2

’Interlokaal personenvervoer per spoor’ en ’Goederenvervoer per spoor’

49.3

Overig personenvervoer te land

49.4

Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven

49.5

Vervoer via pijpleidingen

50.1+50.2

’Zee- en kustvaart, personenvervoer’ en ’Zee- en kustvaart, goederenvervoer’

50.3+50.4

’Binnenvaart, personenvervoer’ en ’Binnenvaart, goederenvervoer’

51

Luchtvaart

52

Opslag en vervoerondersteunende activiteiten

53.1

Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting

53.2

Overige posterijen en koeriers

SECTIE I

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

55

Verschaffen van accommodatie

56

Eet- en drinkgelegenheden

SECTIE J

Informatie en communicatie

58

Uitgeverijen

59

Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

60

Uitzending van radio- en televisieprogramma's, abonneetelevisie

61

Telecommunicatie

62

Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten

63

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

SECTIE K

Financiële activiteiten en verzekeringen

Voor de opstelling van communautaire statistieken verstrekken de lidstaten nationale resultaten die naar de klassen van de NACE Rev. 2 worden uitgesplitst.

SECTIE L

Exploitatie van en handel in onroerend goed

68

Exploitatie van en handel in onroerend goed

SECTIE M

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

69+70

’Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening’ en ’Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer’

71

Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen

72

Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

73.1

Reclamewezen

73.2

74

75

Markt- en opinieonderzoekbureaus

Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten

Veterinaire diensten

SECTIE N

Administratieve en ondersteunende diensten

77.1

77.2

Verhuur en lease van auto's

Verhuur en lease van consumentenartikelen

77.3

Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

77.4

Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht

78

Arbeidsbemiddeling en personeelswerk

79

Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

80

Beveiligings- en opsporingsdiensten

81

Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging

82

Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten

SECTIE S

Overige diensten

95.11

Reparatie van computers en randapparatuur

95.12

Reparatie van communicatieapparatuur

95.21

Reparatie van consumentenelektronica

95.22

Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin

95.23

Reparatie van schoeisel en lederwaren

95.24

Reparatie van meubelen en stoffering

95.25

Reparatie van uurwerken en sieraden

95.29

Reparatie van andere consumentenartikelen”

2.

Bijlage 2 (Gedetailleerde module voor de structurele bedrijfsstatistiek van de industrie) wordt als volgt gewijzigd:

2.1.

In deze bijlage worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Vroegere tekst

Gewijzigde tekst

sectie C van de NACE (Rev.1)

sectie B van de NACE Rev. 2

sectie D van de NACE (Rev.1)

sectie C van de NACE Rev. 2

sectie E van de NACE (Rev.1)

de secties D en E van de NACE Rev. 2

afdelingen 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 van de NACE (Rev.1)

afdelingen 13/14/15/17/18/22/25/26/31 van de NACE Rev. 2

2.2.

Sectie 3 wordt vervangen door:

„Sectie 3 – Dekking

De statistieken worden opgesteld voor alle activiteiten bedoeld in de secties B, C, D en E van de NACE Rev. 2. Deze secties omvatten de activiteiten op het gebied van de winning van delfstoffen (B), industrie (C), productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (D) en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering (E). De ondernemingsstatistieken hebben betrekking op de populatie van alle ondernemingen die naar hun hoofdactiviteit in de sectie B, C, D of E zijn ingedeeld.”

3.

Bijlage 3 (Gedetailleerde module voor de structurele bedrijfsstatistiek van de handel) wordt als volgt gewijzigd:

3.1.

Sectie 3, lid 1, wordt vervangen door:

„1.

De statistieken worden opgesteld voor alle activiteiten bedoeld in sectie G van de NACE Rev. 2. Deze sector bestrijkt de groot- en detailhandel en de reparatie van auto's en motorfietsen. De ondernemingsstatistieken hebben betrekking op de populatie van alle ondernemingen die naar hun hoofdactiviteit in sectie G zijn ingedeeld.”

3.2.

In deze bijlage worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Vroegere tekst

Gewijzigde tekst

afdeling 50 van de NACE (Rev. 1)

afdeling 45 van de NACE Rev. 2

afdeling 51 van de NACE (Rev. 1)

afdeling 46 van de NACE Rev. 2

afdeling 52 van de NACE (Rev. 1)

afdeling 47 van de NACE Rev. 2

In sectie 5 ’Eerste referentiejaar’ en sectie 9 ’Verslagen en modelstudies’ wordt de verwijzing naar de afdelingen 50, 51 en 52 van de NACE (Rev. 1) niet gewijzigd.

4.

Bijlage 4 (Gedetailleerde module voor de structurele bedrijfsstatistiek van de bouwnijverheid) wordt als volgt gewijzigd:

In deze bijlage wordt de volgende wijziging aangebracht:

Vroegere tekst

Gewijzigde tekst

groepen 451 en 452 van de NACE (Rev. 1)

afdelingen 41 en 42 en groepen 43.1 en 43.9 van de NACE Rev. 2

5.

Bijlage 5 (Gedetailleerde module voor de structurele bedrijfsstatistiek van het verzekeringswezen) wordt als volgt gewijzigd:

In deze bijlage wordt de volgende wijziging aangebracht:

Vroegere tekst

Gewijzigde tekst

afdeling 66, met uitzondering van klasse 66.02, van de NACE Rev. 1

afdeling 65, met uitzondering van groep 65.3, van de NACE Rev. 2

6.

Bijlage 6 (Gedetailleerde module voor de structurele bedrijfsstatistieken van kredietinstellingen) wordt als volgt gewijzigd:

In deze bijlage wordt de volgende wijziging aangebracht:

Vroegere tekst

Gewijzigde tekst

klassen 65.12 en 65.22 van de NACE (Rev. 1)

klassen 64.19 en 64.92 van de NACE Rev. 2

7.

Bijlage 7 (Gedetailleerde module voor de structurele bedrijfsstatistieken van pensioenfondsen) wordt als volgt gewijzigd:

In deze bijlage wordt de volgende wijziging aangebracht:

Vroegere tekst

Gewijzigde tekst

klasse 66.02 van de NACE (Rev. 1)

groep 65.3 van de NACE Rev. 2


BIJLAGE III

De bijlagen A, B, C en D van Verordening (EG) nr. 1165/98 worden als volgt gewijzigd:

1.   Bijlage A

1.1.

In bijlage A, wordt punt a) („Reikwijdte”), vervangen door:

„a)

Reikwijdte

Deze bijlage is van toepassing op alle activiteiten die zijn opgenomen in de secties B tot en met E van de NACE Rev. 2 of, in voorkomend geval, op alle producten die zijn opgenomen in de secties B tot en met E van de CPA. Deze informatie is niet vereist voor afdeling 37, de groepen 38.1, 38.2 en afdeling 39 van de NACE Rev. 2. De lijst van activiteiten kan worden herzien volgens de procedure van artikel 18.”.

1.2.

In bijlage A, onder c) („Lijst van variabelen”), worden de punten 6, 7 en 8 vervangen door:

„6.

De informatie over de productie (nr. 110) is niet vereist voor afdeling 36 en de groepen 35.3 en 38.3 van de NACE Rev. 2.

7.

De informatie over de omzet (nr. 120, 121, 122) is niet vereist voor de secties D en E van de NACE Rev. 2.

8.

De informatie over de orders (nr. 130, 131, 132) is alleen vereist voor de volgende afdelingen van de NACE Rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. De lijst van activiteiten kan worden herzien volgens de procedure van artikel 18.”.

1.3.

In bijlage A, onder c) („Lijst van variabelen”), worden de punten 9 en 10 vervangen door:

„9.

De informatie over de variabelen nr. 210, 220 en 230 is niet vereist voor groep 38.3 van de NACE Rev. 2.

10.

De informatie over de afzetprijzen en de invoerprijzen (nr. 310, 311, 312 of 340) is niet vereist voor de volgende groepen of klassen van de NACE Rev. 2, respectievelijk de CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 en 38.3. De lijst van activiteiten kan worden herzien volgens de procedure van artikel 18.

11.

De variabele invoerprijzen (nr. 340) wordt berekend op basis van de CPA-producten. De invoerende eenheden van economische activiteit kunnen buiten de secties B tot en met E van de NACE Rev. 2 zijn ingedeeld.”.

1.4.

In bijlage A, onder f) („Mate van gedetailleerdheid”), worden de punten 1 en 2 vervangen door:

„1.

Alle variabelen, met uitzondering van de variabele invoerprijzen (nr. 340), worden op sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de NACE Rev. 2 verstrekt. Variabele 340 moet op sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de CPA worden verstrekt.

2.

Bovendien worden voor sectie C van de NACE Rev. 2 de indexcijfers van de productie (nr. 110) en van de afzetprijzen (nr. 310, 311, 312) zowel op 3- als op 4-cijferniveau van de NACE Rev. 2 verstrekt. De op 3- en 4-cijferniveau verstrekte indexcijfers van de productie en de afzetprijzen moeten voor een gegeven basisjaar ten minste 90 % van de totale toegevoegde waarde voor iedere lidstaat in afdeling C van de NACE Rev. 2 dekken. Een lidstaat hoeft de variabelen niet tot op dit gedetailleerde niveau te verstrekken indien de totale toegevoegde waarde van sectie C van de NACE Rev. 2 in een bepaald basisjaar minder dan 4 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap uitmaakt.”.

1.5.

In bijlage A, onder f) („Mate van gedetailleerdheid”), wordt in punt 3 „NACE Rev. 1” vervangen door „NACE Rev. 2”.

1.6.

In bijlage A, onder f) („Mate van gedetailleerdheid”), worden de punten 4, 5, 6 en 7 vervangen door:

„4.

Bovendien moeten alle variabelen, met uitzondering van de variabelen omzet en nieuwe orders (nr. 120, 121, 122, 130, 131, 132), worden verstrekt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de NACE Rev. 2, en voor de belangrijke industriegroepen (BIG's), zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 586/2001 van de Commissie (1).

5.

De omzetvariabelen (nr. 120, 121, 122) moeten worden verstrekt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B en C van de NACE Rev. 2, en voor de BIG's, met uitzondering van de belangrijke industriegroep voor activiteiten op het gebied van energie.

6.

De variabelen voor nieuwe orders (nr. 130, 131, 132) moeten worden verstrekt voor de totale industrie, sectie C van de NACE Rev. 2, en een beperkte reeks BIG's, berekend aan de hand van de lijst van NACE Rev. 2-afdelingen waarnaar onder c) („Lijst van variabelen”), punt 8, van deze bijlage wordt verwezen.

7.

De variabele invoerprijzen (nr. 340) moet worden verstrekt voor de totale industriële productie, secties B tot en met E van de CPA, en voor de BIG's, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 586/2001 gedefinieerd aan de hand van de productgroepen van de CPA. Deze variabele hoeft niet te worden verstrekt door de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben ingevoerd.”.

1.7.

In bijlage A, onder f) („Mate van gedetailleerdheid”), worden de punten 9 en 10 vervangen door:

„9.

Bij de verstrekking van de variabelen voor de buitenlandse markten (nr. 122, 132, 312) moet onderscheid worden gemaakt tussen eurolanden en niet-eurolanden. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als secties B tot en met E van de NACE Rev. 2, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de NACE Rev. 2. Voor variabele 122 is geen informatie over de secties D en E van de NACE Rev. 2 vereist. Ook voor de variabele invoerprijzen (nr. 340) moet bij de indiening van gegevens onderscheid worden gemaakt tussen eurolanden en niet-eurolanden. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als secties B tot en met E van de CPA, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de CPA. Voor het onderscheid tussen eurolanden en niet-eurolanden kan de Commissie volgens de procedure van artikel 18 de voorwaarden vaststellen voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). Het Europese steekproefprogramma kan de reikwijdte van de variabele invoerprijzen beperken tot de invoer van producten uit niet-eurolanden. Lidstaten met een andere munteenheid dan de euro hoeven voor de variabelen 122, 132, 312 en 340 geen onderscheid tussen eurolanden en niet-eurolanden te maken.

10.

Een lidstaat waarvan de toegevoegde waarde in de secties B, C, D en E van de NACE Rev. 2 in een bepaald basisjaar minder dan 1 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap uitmaakt, hoeft alleen gegevens voor de totale nijverheid, BIG's en het sectieniveau van de NACE Rev. 2 of de CPA te verstrekken.”.

1.8.

In bijlage A, onder g) („Termijnen voor het verstrekken van de gegevens”), wordt punt 2 vervangen door:

„2.

De termijn kan met maximaal 15 kalenderdagen worden verlengd voor gegevens op groep- en klasseniveau van de NACE Rev. 2 of de CPA. Voor lidstaten waarvan de toegevoegde waarde in de secties B, C, D en E van de NACE Rev. 2 in een bepaald basisjaar minder dan 3 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap uitmaakt, kan de termijn met maximaal 15 kalenderdagen worden verlengd voor gegevens voor de totale nijverheid, BIG's en het sectie- en afdelingsniveau van de NACE Rev. 2 of de CPA.”.

1.9.

Aan bijlage A, onder i) („Eerste referentieperiode”), wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De eerste referentieperiode waarvoor alle variabelen overeenkomstig de NACE Rev. 2 moeten worden verstrekt, is januari 2009 voor maandgegevens en het eerste kwartaal van 2009 voor kwartaalgegevens.”.

2.   Bijlage B

2.1.

In bijlage B, wordt punt a) („Reikwijdte”), vervangen door:

„a)

Reikwijdte

Deze bijlage is van toepassing op alle activiteiten die zijn opgenomen in sectie F van de NACE Rev. 2.”.

2.2.

In bijlage B, onder e) („Referentieperiode”), wordt „NACE” vervangen door „NACE Rev. 2”.

2.3.

In bijlage B, onder f) („Mate van gedetailleerdheid”), worden de punten 1 en 2 vervangen door:

„1.

De variabelen nr. 110, 210, 220 en 230 worden ten minste op sectieniveau van de NACE Rev. 2 verstrekt.

2.

De variabelen voor nieuwe orders (nr. 130, 135, 136) zijn enkel vereist voor de groep 41.2 en afdeling 42 van de NACE Rev. 2.”.

2.4.

In bijlage B, onder f) („Mate van gedetailleerdheid”), wordt in punt 6 „NACE” vervangen door „NACE Rev. 2”.

2.5.

In bijlage B, onder g) („Termijnen voor de indiening van de gegevens”), wordt in punt 2 „NACE Rev. 1” vervangen door „NACE Rev. 2”.

2.6.

Aan bijlage B, onder i) („Eerste referentiejaar”), wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De eerste referentieperiode waarvoor alle variabelen overeenkomstig de NACE Rev. 2 moeten worden verstrekt, is januari 2009 voor maandgegevens en het eerste kwartaal van 2009 voor kwartaalgegevens.”.

3.   Bijlage C

3.1.

In bijlage C, wordt punt a) („Reikwijdte”), vervangen door:

„a)

Reikwijdte

Deze bijlage is van toepassing op de activiteiten die zijn opgenomen in afdeling 47 van de NACE Rev. 2.”.

3.2.

In bijlage C, onder f) („Mate van gedetailleerdheid”), worden de punten 1, 2, 3, 4 en 5 vervangen door:

„1.

De variabele omzet (nr. 120) en de variabelen deflator/volume van de verkoop (nr. 330/123) worden verstrekt met de in de punten 2 en 3 omschreven mate van gedetailleerdheid. De variabele aantal werkzame personen (nr. 210) wordt verstrekt met de in punt 4 omschreven mate van gedetailleerdheid.

2.

Gedetailleerde indeling van de klassen en groepen van de NACE Rev. 2:

klasse 47.11;

klasse 47.19;

groep 47.2;

groep 47.3;

som van de klassen (47.73, 47.74 en 47.75);

som van de klassen (47.51, 47.71 en 47.72);

som van de klassen (47.43, 47.52, 47.54, 47.59 en 47.63);

som van de klassen (47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 en 47.78);

klasse 47.91.

3.

Geaggregeerde indeling van de klassen en groepen van de NACE Rev. 2:

som van klasse 47.11 en groep 47.2;

som van klasse 47.19 en de groepen 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 en 47.9;

Afdeling 47

afdeling 47 zonder groep 47.3.

4.

Afdeling 47

Afdeling 47 zonder groep 47.3.

5.

Lidstaten waarvan de omzet in afdeling 47 van de NACE Rev. 2 in een bepaald basisjaar minder dan 1 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap uitmaakt, hoeven alleen de variabele omzet (nr. 120) en de variabelen deflator/volume van de verkoop (nr. 330/123) met de in punt 3 omschreven mate van gedetailleerdheid te verstrekken.”.

3.3.

In bijlage C, onder g) („Termijnen voor het verstrekken van de gegevens”), worden de punten 1, 2 en 3 vervangen door:

„1.

De variabele omzet (nr. 120) en de variabelen deflator/volume van de verkoop (nr. 330/123) worden binnen twee maanden met de onder f), punt 2, van deze bijlage vastgestelde mate van gedetailleerdheid verstrekt. De termijn kan met maximaal 15 dagen worden verlengd voor lidstaten waarvan de omzet in afdeling 47 van de NACE Rev. 2 in een bepaald basisjaar minder dan 3 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap bedraagt.

2.

De variabele omzet (nr. 120) en de variabelen deflator/volume van de verkoop (nr. 330/123) worden binnen één maand met de onder f), punt 3, van deze bijlage vastgestelde mate van gedetailleerdheid verstrekt. Voor de variabele omzet (nr. 120) en de variabelen deflator/volume van de verkoop (nr. 330/123) kan een lidstaat ook opteren voor bijdragen op basis van de allocatie van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). Hoe de allocatie gebeurt, wordt bepaald volgens de procedure van artikel 18.

3.

De variabele aantal werkzame personen wordt binnen twee maanden na het einde van de referentieperiode verstrekt. De termijn kan met maximaal 15 dagen worden verlengd voor lidstaten waarvan de omzet in afdeling 47 van de NACE Rev. 2 in een bepaald basisjaar minder dan 3 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap bedraagt.”.

3.4.

Aan bijlage C, onder i) („Eerste referentiejaar”), wordt de volgende zin toegevoegd:

„De eerste referentieperiode waarvoor alle variabelen overeenkomstig de NACE Rev. 2 moeten worden verstrekt, is januari 2009 voor maandgegevens en het eerste kwartaal van 2009 voor kwartaalgegevens.”.

4.   Bijlage D

4.1.

In bijlage D, wordt punt a) („Reikwijdte”), vervangen door:

„a)

Reikwijdte

Deze bijlage is van toepassing op alle activiteiten die zijn opgenomen in de afdelingen 45 en 46 en de secties H tot en met N en P tot en met S van de NACE Rev. 2.”.

4.2.

In bijlage D, onder c) („Lijst van variabelen”), wordt in punt 4, onder d), „NACE” vervangen door „NACE Rev. 2”.

4.3.

In bijlage D, onder f) („Mate van gedetailleerdheid”), worden de punten 1, 2, 3, 4 en 5 vervangen door:

„1.

De variabele omzet (nr. 120) wordt verstrekt overeenkomstig de volgende onderverdelingen van de NACE Rev. 2:

46 op 3 cijferniveau;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

som van (45.1, 45.3 en 45.4);

som van (55 en 56);

som van (69 en 70.2).

2.

De variabele aantal werkzame personen (nr. 210) wordt verstrekt overeenkomstig de volgende onderverdelingen van de NACE Rev. 2:

afdelingen 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

som van (69, 70.2, 71, 73 en 74);

som van (55 en 56);

som van (78, 79, 80, 81.2 en 82).

3.

Voor de afdelingen 45 en 46 van de NACE Rev. 2 hoeft een lidstaat de variabele omzet slechts op 2-cijferniveau te verstrekken indien de omzet in die afdelingen van de NACE Rev. 2 er in een bepaald basisjaar minder dan 4 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap uitmaakt.

4.

Voor de secties H en J van de NACE Rev. 2 hoeft een lidstaat de variabele aantal werkzame personen (nr. 210) slechts op sectieniveau te verstrekken indien de totale toegevoegde waarde in de secties H en J er in een bepaald basisjaar minder dan 4 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap bedraagt.

5.

De variabele afzetprijzen (nr. 310) wordt voor de volgende activiteiten en rubrieken van de NACE Rev. 2 verstrekt:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

som van (50.1 en 50.2);

som van (69.1, 69.2 en 70.2).

Afdeling 78 van de NACE Rev. 2 heeft betrekking op de totale prijs van het werven en plaatsen van personeel.”.

4.4.

In bijlage D, onder f) („Mate van gedetailleerdheid”), wordt punt 7 vervangen door:

„7.

Voor afdeling 63 van de NACE Rev. 2 hoeft een lidstaat de variabele afzetprijzen (nr. 310) slechts op 2-cijferniveau te verstrekken indien de omzet in die afdeling van de NACE Rev. 2 er in een bepaald basisjaar minder dan 4 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap uitmaakt.”.

4.5.

In bijlage D, onder h) („Pilotstudies”), wordt punt 3 vervangen door:

„3.

nagaan of het mogelijk en relevant is gegevens te verzamelen over:

i)

holdings en hoofdkantoren, groepen 64.2 en 70.1 van de NACE Rev. 2;

ii)

onroerend goed, afdeling 68 van de NACE Rev. 2;

iii)

speur- en ontwikkelingswerk, afdeling 72 van de NACE Rev. 2;

iv)

verhuur, afdeling 77 van de NACE Rev. 2;

v)

secties K, P, Q, R en S van de NACE Rev. 2;”.

4.6.

Aan bijlage D, onder i) („Eerste referentieperiode”), wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De eerste referentieperiode waarvoor alle variabelen overeenkomstig de NACE Rev. 2 moeten worden verstrekt, is het eerste kwartaal van 2009.”.

4.7.

Bijlage D, onder j) („Overgangsperiode”), wordt vervangen door:

„j)

Overgangsperiode

Voor variabele 310 kan volgens de procedure van artikel 18 een overgangsperiode tot uiterlijk 11 augustus 2008 worden toegestaan. Voor de tenuitvoerlegging van variabele nr. 310 kan volgens de procedure van artikel 18 voor de afdelingen 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 en 81 van de NACE Rev. 2 daarnaast nog een overgangsperiode van één jaar worden toegestaan. Verder kan, naast deze overgangsperioden, volgens de procedure van artikel 18, nog een overgangsperiode van één jaar worden toegestaan aan lidstaten waarvan de omzet in de onder a) „Reikwijdte” bedoelde NACE Rev. 2-activiteiten in een bepaald basisjaar minder dan 1 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap bedraagt.”.


(1)  PB L 86 van 27.3.2001, blz. 11.


BIJLAGE IV

Bijlage I van Verordening (EG) nr. 2150/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Sectie 1 wordt vervangen door:

„Sectie 1 — Dekking

De statistieken worden opgesteld voor alle activiteiten die vallen onder de secties A tot en met U van de NACE Rev. 2. Deze secties bestrijken alle economische activiteiten.

Onder deze bijlage valt ook:

a)

huishoudelijk afval;

b)

afval van terugwinnings- en/of verwijderingsactiviteiten.”.

2.

Sectie 8, punt 1.1, wordt vervangen door:

„1.1.

de volgende secties, afdelingen, en klassen van de NACE Rev. 2:

NR.

CODE NACE REV. 2

OMSCHRIJVING

1

AFDELING 01

TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN

 

AFDELING 02

BOSBOUW EN DE EXPLOITATIE VAN BOSSEN

2

AFDELING 03

VISSERIJ EN AQUACULTUUR

3

SECTIE B

WINNING VAN DELFSTOFFEN

4

AFDELING 10

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN

 

AFDELING 11

VERVAARDIGING VAN DRANKEN

 

AFDELING 12

VERVAARDIGING VAN TABAKSPRODUCTEN

5

AFDELING 13

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

 

AFDELING 14

VERVAARDIGING VAN KLEDING

 

AFDELING 15

VERVAARDIGING VAN LEER EN VAN PRODUCTEN VAN LEER

6

AFDELING 16

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN HOUT EN VAN KURK, EXCLUSIEF MEUBELEN; VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN RIET EN VAN VLECHTWERK

7

AFDELING 17

VERVAARDIGING VAN PAPIER EN PAPIERWAREN

 

AFDELING 18

DRUKKERIJEN, REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

8

AFDELING 19

VERVAARDIGING VAN COKES EN VAN GERAFFINEERDE AARDOLIEPRODUCTEN

9

AFDELING 20

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

 

AFDELING 21

VERVAARDIGING VAN FARMACEUTISCHE GRONDSTOFFEN EN

 

AFDELING 22

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER OF KUNSTSTOF

10

AFDELING 23

VERVAARDIGING VAN ANDERE NIET-METAALHOUDENDE MINERALE PRODUCTEN

11

AFDELING 24

VERVAARDIGING VAN METALEN IN PRIMAIRE VORM

 

AFDELING 25

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL, EXCLUSIEF MACHINES EN APPARATEN

12

AFDELING 26

VERVAARDIGING VAN INFORMATICAPRODUCTEN EN VAN ELEKTRONISCHE EN OPTISCHE PRODUCTEN

 

AFDELING 27

VERVAARDIGING VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR

 

AFDELING 28

VERVAARDIGING VAN MACHINES, APPARATEN EN WERKTUIGEN, N.E.G.

 

AFDELING 29

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

 

AFDELING 30

VERVAARDIGING VAN ANDERE TRANSPORTMIDDELEN

13

AFDELING 31

VERVAARDIGING VAN MEUBELEN

 

AFDELING 32

OVERIGE INDUSTRIE

 

AFDELING 33

REPARATIE EN INSTALLATIE VAN MACHINES EN APPARATEN

14

SECTIE D

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT

15

AFDELING 36

WINNING, BEHANDELING EN DISTRIBUTIE VAN WATER

 

AFDELING 37

AFVALWATERAFVOER

 

AFDELING 39

SANERING EN ANDER AFVALBEHEER

16

AFDELING 38

INZAMELING, VERWERKING EN VERWIJDERING VAN AFVAL; TERUGWINNING

17

SECTIE F

BOUWNIJVERHEID

18

 

DIENSTEN:

 

SECTIE G, EXCL. 46.77

GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN

 

SECTIE H

VERVOER EN OPSLAG

 

SECTIE I

VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN

 

SECTIE J

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

 

SECTIE K

FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN

 

SECTIE L

EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

 

SECTIE M

VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN

 

SECTIE N

ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN