ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 380

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
28 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1919/2006 van de Commissie van 11 december 2006 houdende wijziging van verschillende verordeningen met betrekking tot de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

1

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

28.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 380/1


VERORDENING (EG) Nr. 1919/2006 VAN DE COMMISSIE

van 11 december 2006

houdende wijziging van verschillende verordeningen met betrekking tot de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aan verschillende verordeningen van de Commissie met betrekking tot de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten dienen bepaalde technische wijzigingen te worden aangebracht in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

(2)

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (1) heeft betrekking op de nationale kwaliteitsklasse van de in de lidstaten geproduceerde boter die in aanmerking komt voor steun voor de particuliere opslag. In die bijlage moeten ook de kwaliteitsklasse voor Bulgarije en die voor Roemenië worden opgenomen.

(3)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2799/1999 van de Commissie van 17 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder (2) is een lijst van door de lidstaten onderscheiden producten waarvan de marktprijzen op regelmatige basis aan de Commissie moeten worden meegedeeld voor zover sprake is van een representatieve handel in de gedefinieerde producten. Deze bijlage moet worden aangevuld met de lijst van representatieve producten op de markten van Bulgarije en Roemenië.

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie van 14 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten (3) zijn contingenten vastgesteld voor Bulgarije en Roemenië, alsmede voorschriften voor de toepassing daarvan. Derhalve moeten artikel 5, onder b), artikel 19, lid 1, onder a), en bijlage I.B van die verordening worden geschrapt.

(5)

Voorts zijn in artikel 18, lid 1, onder d), artikel 21, lid 1, onder d), artikel 28, lid 1, onder d), artikel 37 en artikel 44, lid 3, bepaalde vermeldingen in alle talen van de Gemeenschap vastgesteld. In die artikelen moeten ook de desbetreffende vermeldingen in het Bulgaars en het Roemeens worden opgenomen.

(6)

Bij artikel 2 van Verordening (EG) nr. 580/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 houdende een inschrijvingsprocedure tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten (4) zijn uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor de opening van een permanente inschrijving. Verordening (EG) nr. 581/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter (5) en Verordening (EG) nr. 582/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder (6) voorzien in afzonderlijke inschrijvingen voor de genoemde producten. In de Verordeningen (EG) nr. 581/2004 en (EG) nr. 582/2004 wordt verwezen naar het handelsverkeer met Bulgarije en Roemenië. Deze verwijzingen moeten worden geschrapt met ingang van de datum van toetreding. Voorts moeten de naam en het adres van de bevoegde autoriteiten in Bulgarije en Roemenië die verantwoordelijk zijn voor de inschrijvingsprocedures, in de verordeningen worden opgenomen.

(7)

In de bijlagen VII, XIII, XV en XVI bij Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie van 9 november 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap (7) zijn bepaalde vermeldingen in alle talen van de Gemeenschap vastgesteld. In die bepalingen moeten ook de desbetreffende vermeldingen in het Bulgaars en het Roemeens worden opgenomen.

(8)

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1282/2006 van de Commissie van 17 augustus 2006 tot vaststelling van specifieke bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten (8) zijn bepaalde vermeldingen in alle talen van de Gemeenschap vastgesteld. In die bijlage moeten ook de desbetreffende vermeldingen in het Bulgaars en het Roemeens worden opgenomen.

(9)

De Verordeningen (EG) nr. 2771/1999, (EG) nr. 2799/1999, (EG) nr. 2535/2001, (EG) nr. 581/2004, (EG) nr. 582/2004, (EG) nr. 1898/2005 en (EG) nr. 1282/2006 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 2771/1999 wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2799/1999 wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 3

Verordening (EG) nr. 2535/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5, onder b), wordt geschrapt.

2)

Artikel 18, lid 1, onder d), wordt vervangen door:

„d)

in vak 20, het nummer van het contingent en een van de in bijlage XV opgenomen vermeldingen.”.

3)

Artikel 19, lid 1, onder a), wordt geschrapt.

4)

Artikel 21, lid 1, onder d), wordt vervangen door:

„d)

in vak 20, één van de in bijlage XVI opgenomen vermeldingen.”.

5)

Artikel 28, lid 1, onder d), wordt vervangen door:

„d)

in vak 20, in voorkomend geval, het contingentnummer en het volgnummer van het certificaat IMA 1 en de datum van afgifte ervan, vermeld in de vorm van een van de in bijlage XVI opgenomen vermeldingen.”.

6)

Artikel 37, eerste alinea, wordt vervangen door:

„In afwijking van artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 brengt de bevoegde instantie van afgifte van invoercertificaten in vak 20 van het invoercertificaat een van de in bijlage XVIII opgenomen vermeldingen aan.”.

7)

Artikel 44, lid 3, eerste alinea, wordt vervangen door:

„3. Indien een fysieke controle is uitgevoerd, wordt in vak 32 van het invoercertificaat of in het berichtenvak bij een elektronisch certificaat één van de in bijlage XIX opgenomen vermeldingen aangebracht.”.

8)

Bijlage I.B wordt geschrapt.

9)

De tekst van bijlage III bij de onderhavige verordening wordt toegevoegd als bijlagen XV tot en met XIX.

Artikel 4

Verordening (EG) nr. 581/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1, lid 1, tweede alinea, wordt vervangen door:

„De in de eerste alinea bedoelde producten zijn bestemd voor uitvoer naar alle bestemmingen met uitzondering van Andorra, Ceuta en Melilla, Gibraltar, de Verenigde Staten van Amerika en Vaticaanstad.”.

2)

De bijlage wordt vervangen door de tekst in bijlage IV bij de onderhavige verordening.

Artikel 5

Verordening (EG) nr. 582/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Een permanente inschrijving wordt geopend voor de bepaling van de uitvoerrestitutie voor in sector 9 van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (9) bedoeld mageremelkpoeder in zakken met een netto-inhoud van ten minste 25 kg en met niet meer dan 0,5 gewichtspercent toegevoegde melkvreemde bestanddelen van productcode ex ex 040210 199 000, bestemd voor uitvoer naar alle bestemmingen met uitzondering van Andorra, Ceuta en Melilla, Gibraltar, de Verenigde Staten van Amerika en Vaticaanstad.

2)

De bijlage wordt vervangen door de tekst in bijlage V bij de onderhavige verordening.

Artikel 6

Verordening (EG) nr. 1898/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage VII wordt vervangen door de tekst in bijlage VI bij de onderhavige verordening.

2)

Bijlage XIII wordt vervangen door de tekst in bijlage VII bij de onderhavige verordening.

3)

De bijlagen XV en XVI worden vervangen door de tekst in bijlage VIII bij de onderhavige verordening.

Artikel 7

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1282/2006 wordt vervangen door de tekst in bijlage IX bij de onderhavige verordening.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 december 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 333 van 24.12.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1633/2006 (PB L 305 van 4.11.2006, blz. 3).

(2)  PB L 340 van 31.12.1999, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1558/2006 (PB L 288 van 19.10.2006, blz. 21).

(3)  PB L 341 van 22.12.2001, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 926/2006 (PB L 170 van 23.6.2006, blz. 8).

(4)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 58. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1814/2005 (PB L 292 van 8.11.2005, blz. 3).

(5)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 64. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 975/2006 (PB L 176 van 30.6.2006, blz. 69).

(6)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 67. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 975/2006.

(7)  PB L 308 van 25.11.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1474/2006 (PB L 275 van 6.10.2006, blz. 44).

(8)  PB L 234 van 29.8.2006, blz. 4

(9)  PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1.”


BIJLAGE I

BIJLAGE V

NATIONALE KWALITEITSKLASSE

„beurre de laiterie; qualité extra; melkerijboter; extra kwaliteit”, wat Belgische boter betreft,

„Екстра качество” , wat Bulgaarse boter betreft,

„Ćeské stolni máslo”, wat Tsjechische boter betreft,

„smør af første kvalitet”, wat Deense boter betreft,

„Markenbutter”, wat Duitse boter betreft,

„Ekstra kvaliteet”, wat Estse boter betreft,

„προϊόν προερχόμενο αποκλειστικά από κρέμα γάλακτος που υπέστη επεξεργασία φυγοκεντρήσεως και παστεριώσεως” , wat Griekse boter betreft,

„producto exclusivamente a partir de leche de vaca o de nata de leche pasteurizada”, wat Spaanse boter betreft,

„pasteurisé A”, wat Franse boter betreft,

„Irish creamery butter”, wat Ierse boter betreft,

„prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione” , wat Italiaanse boter betreft,

„Ekstrā klases sviests”, wat Letse boter betreft,

„A klasės sviestas”, wat Litouwse boter betreft,

„Marque Rose” of „Beurre de première qualité”, wat Luxemburgse boter betreft,

„Márkázott vaj”, wat Hongaarse boter betreft,

„Extra kwaliteit”, wat Nederlandse boter betreft,

„Teebutter”, wat Oostenrijkse boter betreft,

„masło ekstra; masło delikatesowe; masło wyborowe”, wat Poolse boter betreft,

„produto exclusivamente a partir de leite ou de nata de leite de vaca pasteurizados”, wat Portugese boter betreft,

„unt extra”, wat Roemeense boter betreft,

„Surovo maslo I. vrste”, wat Sloveense boter betreft.

„Slovenské výberové maslo”, wat Slowaakse boter betreft,

„perinteinen meijerivoi/traditionellt mejerismör”, wat Finse boter betreft,

„svensk smör”, wat Zweedse boter betreft,

„Extra selected”, wat boter uit Groot-Brittannië betreft, en „premium”, wat boter uit Noord-Ierland betreft.


BIJLAGE II

BIJLAGE II

A.

Op de verpakkingen van mengsels aan te brengen vermeldingen:

Bulgaars: Смес, предназначена за производство на комбинирани фуражи — Регламент No 2799/1999

Spaans: Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos — Reglamento (CE) no 2799/1999

Tsjechisch: Směs určená k výrobě krmných směsí — nařízení (ES) č. 2799/1999

Deens: Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger — Forordning (EF) nr. 2799/1999

Duits: Mischung zur Herstellung von Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

Ests: Segasööda valmistamiseks ettenähtud segud — määrus (EÜ) nr 2799/1999

Grieks: Μείγμα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

Engels: Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs — Regulation (EC) No 2799/1999

Frans: Mélange destiné à la fabrication d'aliments composés — Règlement (CE) no 2799/1999

Italiaans: Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti — Regolamento (CE) n. 2799/1999

Lets: Kombinētās dzīvnieku barības ražošanai paredzēts maisījums — Regula (EK) Nr. 2799/1999

Litouws: Mišinys, skirtas kombinuotųjų pašarų gamybai — Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

Hongaars: Összetett takarmány előállítására szánt keverék — 2799/1999/EK rendelet

Maltees: Taħlita maħsuba għall-fabrikazzjoni ta’ l-alimenti komposti — Regolament (KE) Nru 2799/1999

Nederlands: Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel — Verordening (EG) nr. 2799/1999

Pools:„Mieszanka przeznaczona do wytwarzania pasz złożonych — Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

Portugees: Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

Roemeens: Amestec destinat fabricării alimentelor compuse — Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

Slowaaks: Zmesi určené na výrobu kŕmnych zmesí — nariadenie (ES) č.

Sloveens: Zmes za proizvodnjo sestavljenih krmnih mešanic — Uredba (ES) št.

Fins: Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos — asetus (EY) N:o 2799/1999

Zweeds: Blandning avsedd för framställning av foderblandningar — Förordning (EG) nr 2799/1999

B.

Op de verpakkingen van mengvoeders aan te brengen vermeldingen:

Bulgaars: Комбинирани фуражи, съдържащи обезмаслено сухо мляко на прах — Регламент (ЕО) NO 2799/1999

Spaans: Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo — Reglamento (CE) no 2799/1999

Tsjechisch: Krmné směsi obsahující sušené odstředěné mléko — nařízení (ES) č. 2799/1999

Deens: Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver — Forordning (EF) nr. 2799/1999

Duits: Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

Ests: Lõssipulbrit sisaldavad segasöödad — määrus (EÜ) nr 2799/1999

Grieks: Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

Engels: Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder — Regulation (EC) No 2799/1999

Frans: Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre — Règlement (CE) no 2799/1999

Italiaans: Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere — Regolamento (CE) n. 2799/1999

Lets: Kombinētā dzīvnieku barība, kas satur sauso vājpienu (vājpiena pulveri) — Regula (EK) Nr. 2799/1999

Litouws: Kombinuotieji pašarai, kuriuose yra nugriebto pieno miltelių — Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

Hongaars: Sovány tejport tartalmazó összetett takarmányok — 2799/1999/EK rendelet

Maltees: Alimenti komposti li jikontjenu trab tal-ħalib xkumat — Regolament (KE) Nru 2799/1999

Nederlands: Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder — Verordening (EG) nr. 2799/1999

Pools: Pasze złożone zawierające odtłuszczone mleko w proszku — Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

Portugees: Alimento composto para animais com leite em pó desnatado — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

Roemeens: Aliment compus pentru animale care conţine lapte praf degresat — Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

Slowaaks: Kŕmne zmesi obsahujúce sušené odstredené mlieko — nariadenie (ES) č. 2799/1999

Sloveens: Sestavljene krmne mešanice z vsebnostjo posnetega mleka v prahu — Uredba (ES) No 2799/1999

Fins: Rasvatonta maitojauhetta sisaltavä rehuseos — asetus (EY) N:o 2799/1999

Zweeds: Foderblandning innehållande skummjölkspulver — Förordning (EG) nr 2799/1999

C.

Bij levering met tankwagens of containers in vak 104 van het controle-exemplaar T5 aan te brengen bijzondere vermeldingen:

Bulgaars: Комбинирани фуражи, предназначени за ферма или развъдно стопанство или стопанство за угояване, които използват фуражи — Регламент (ЕО) No 2799/1999

Spaans: Piensos compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos — Reglamento (CE) no 2799/1999

Tsjechisch: Krmné směsi určené zemědělskému podniku, nebo podniku zabývajícímu se chovem nebo výkrmem zvířat, který krmné směsi používá — nařízení (ES) č.

Deens: Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed — Forordning (EF) nr. 2799/1999

Duits: Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

Ests: Segasöödad, mis on ettenähtud põllumajandus-, aretus- või nuumloomadele — määrus (EÜ) nr 2799/1999

Grieks: Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτροφής ή πάχυνσης — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

Engels: Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs — Regulation (EC) No 2799/1999

Frans: Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrice — Règlement (CE) no 2799/1999

Italiaans: Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti — Regolamento (CE) n. 2799/1999

Lets: Kombinētā dzīvnieku barība, kas paredzēta lauku saimniecībai vai vaislas dzīvnieku audzētavai, vai nobarošanas saimniecībai, kur izmanto lopbarību — Regula (EK) Nr. 2799/1999

Litouws: Kombinuotieji pašarai, skirti tiekti ūkiui arba pašarus naudojančiai veisimo arba penėjimo įmonei — Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

Hongaars: Takarmányokat használó gazdaságba illetve tenyésztő vagy hizlaló vállalkozásba szánt összetett takarmányok — 2799/1999/EK rendelet

Maltees: Alimenti komposti maħsuba għall-bdiewa u t-tobbija u t-tismin konċernat li jużaw l-alimenti — Regolament (KE) Nru 2799/1999

Nederlands: Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf — Verordening (EG) nr. 2799/1999

Pools: Pasze złożone przeznaczone na potrzeby gospodarstw lub na potrzeby zakładów hodowlanych lub tuczu — Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

Portugees: Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

Roemeens: Alimente compuse pentru animale destinate unei exploatări agricole sau unei exploatări de creştere sau de îngrăşare care utilizează alimentele compuse — Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

Slowaaks: Kŕmne zmesi určené pre podnik zaoberajúci sa chovom alebo výkrmom zvierat, ktoré používajú kŕmne zmesi — nariadenie (ES) č.

Sloveens: Sestavljene krmne mešanice za kmetije oziroma objekte za vzrejo ali pitanje, kjer uporabljajo krmne mešanice — Uredba (ES) št.

Fins: Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos — asetus (EY) N:o 2799/1999

Zweeds: Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning — Förordning (EG) nr 2799/1999

D.

In vak 104 van het controle-exemplaar T5 aan te brengen bijzondere vermeldingen voor mageremelkpoeder dat uit de openbare voorraden is verkocht:

Bulgaars: За преработка под формата на комбинирани фуражи или за денатуриране — Регламент (ЕО) No 2799/1999

Spaans: Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse — Reglamento (CE) no 2799/1999

Tsjechisch: Ke zpracování do krmných směsí nebo k denaturaci — nařízení (ES) č. 2799/1999

Deens: Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres — Forordning (EF) nr. 2799/1999

Duits: Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

Ests: Ette nähtud segasöödaks töötlemiseks või denatureerimiseks — määrus (EÜ) nr 2799/1999

Grieks: Να μεταποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές ή να μετουσιωθεί — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

Engels: To be processed into compound feedingstuffs or denatured — Regulation (EC) No 2799/1999

Frans: À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer — Règlement (CE) no 2799/1999

Italiaans: Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare — Regolamento (CE) n. 2799/1999

Lets: Pārstrādei barības maisījumos (kombinētā dzīvnieku barībā) vai denaturēšanai — Regula (EK) Nr. 2799/1999

Litouws: Perdirbti į kombinuotuosius pašarus arba denatūruoti — Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

Hongaars: Denaturált vagy összetett takarmánnyá feldolgozandó — 2799/1999/EK rendelet

Maltees: Biex ikunu pproċessati f’alimenti ta’ l-ikel jew dinaturat — Regolament (KE) Nru 2799/1999

Nederlands: Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd — Verordening (EG) nr. 2799/1999

Pools: Do przetworzenia na pasze złożone lub do denaturacji — Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

Portugees: Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

Roemeens: De transformat în alimente compuse pentru animale sau de denaturat — Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

Slowaaks: Na spracovanie na kŕmne zmesi alebo denaturovanie -nariadenie (ES) č. 2799/1999

Sloveens: Za predelavo v sestavljeno krmno mešanico ali za denaturacijo– Uredba (ES) št.

Fins: Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi — asetus (EY) N:o 2799/1999

Zweeds: För bearbetning till foderblandningar eller denaturering — Förordning (EG) nr 2799/1999


BIJLAGE III

BIJLAGE XV

In artikel 18, lid 1, onder d), bedoelde vermeldingen

Bulgaars: Регламент (ЕО) No 2535/2001, член 5,

Spaans: Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,

Tsjechisch: Článek 5 nařízení (ES) č. 2535/2001,

Deens: Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

Duits: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

Ests: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 5,

Grieks: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

Engels: Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,

Frans: Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,

Italiaans: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

Lets: Regulas (EK) Nr. 2535/2001 5.pants,

Litouws: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnis,

Hongaars: 2535/2001/EK rendelet — 5. cikk,

Maltees: Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

Nederlands: Verordening (EG) nr. 2535/2001, artikel 5,

Pools: Artykuł 5 Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001,

Portugees: Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,

Roemeens: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 5,

Slowaaks: Článok 5 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

Sloveens: Člen 5 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

Fins: Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,

Zweeds: Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.

BIJLAGE XVI

In artikel 21, lid 1, onder d), bedoelde vermeldingen

Bulgaars: Регламент (ЕO) No 2535/2001, член 20,

Spaans: Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,

Tsjechisch: Článek 20 nařízení (ES) č. 2535/2001,

Deens: Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,

Duits: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20,

Ests: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 20,

Grieks: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,

Engels: Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,

Frans: Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,

Italiaans: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

Lets: Regulas (EK) Nr. 2535/2001 20.pants,

Litouws: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnis,

Hongaars: 2535/2001/EK rendelet — 20. cikk,

Maltees: Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

Nederlands: Verordening (EG) nr. 2535/2001, artikel 20.o,

Pools: Artykuł 20 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

Portugees: Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20,

Roemeens: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 20,

Slowaaks: Clánok 20 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

Sloveens: Člen 20 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

Fins: Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

Zweeds: Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.

BIJLAGE XVII

In artikel 28, lid 1, onder d), bedoelde vermeldingen

Bulgaars: Валидно, ако е придружено от IMA 1 сертификат No …, издаден на …,

Spaans: Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no … expedido el …,

Tsjechisch: [Tsjechische versie] Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 č. …. vydaného dne ….,

Deens: Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt den …,

Duits: Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. …, ausgestellt am …,

Ests: Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr ……., välja antud …….,

Grieks: Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …,

Engels: Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No … issued on …,

Frans: Valable si accompagné du certificat IMA no …, délivré le …,

Italiaans: Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …,

Lets: Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr. …, kas izdots …,

Litouws: Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr. …, išduotu …,

Hongaars: Csak a … -án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes,

Maltees: Validu jekk akkumpanjat b’ċertifikat IMA 1 Nru …. maħruġ fl-….,

Nederlands: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA 1 nr. … dat is afgegeven op …,

Pools: Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr …. wydanym dnia…,

Portugees: Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número… emitido…

Roemeens: Valabil doar însoţit de certificatul IMA 1 nr. ….. eliberat la ……

Slowaaks: Platné v prípade, že je pripojené osvedčenie IMA 1 č. … vydané dňa…,

Sloveens: Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA 1 št. …., izdano dne….,

Fins: Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o… kanssa,

Zweeds: Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …

BIJLAGE XVIII

In artikel 37, eerste alinea, bedoelde vermeldingen

Bulgaars: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане No…, превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от …/100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден,

Spaans: — Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden… que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de…/100 kg; certificado ya anotado,

Tsjechisch: Změněno z dovozní licence se sníženým clem pro produkt pod pořadovým č. … na dovozní licenci s plným clem, na základě které bylo vyměřeno a uhrazeno clo v hodnotě …/100 kg; licence již byla započtena,

Deens: Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et product under nr… til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på…/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

Duits: Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr. … in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

Ests: Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr …… vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks …… 100 kilogrammi kohta; 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud,

Grieks: Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού …σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο καιπληρώθηκε,

Engels: Converted from a reduced duty import licence for product under order No … to a full duty import licence on which the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

Frans: Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

Italiaans: — Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente… ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di…/100 kg; titolo già imputato,

Lets: Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas nr. … uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi …/100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota

Litouws: Licencija, pagal kurią taikomas sumažintas importo muitas, išduota produktui, kurio užsakymo Nr. …, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta

Hongaars: ……kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a …..…/100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva,

Maltees: Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa' taħt in-Nru … għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta’ …/100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita,

Nederlands: Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product, omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van…/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

Pools: Pozwolenie na przywóz produktu nr … po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane,

Portugees: Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem… num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de…/100 kg foi paga; certificado já imputado,

Roemeens: Licenţă de import cu taxe vamale reduse pentru produsul din contingentul ….. transformată în licenţă de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamală aplicabilă de …./100 kg a fost achitată; licenţă atribuită deja,

Slowaaks: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č. …zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za…/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,

Sloveens: Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znižanimi dajatvami za proizvod iz naročila št. … v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v višini …/100 kg zapadla in bila plačana; dovoljenje že podeljeno,

Fins: Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistutseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon… ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli…/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

Zweeds: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för product med löpnummer… till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats…/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.

BIJLAGE XIX

In artikel 44, lid 3, bedoelde vermeldingen

Bulgaars: Извършена физическа проверка [Регламент (ЕО) No 2535/2001],

Spaans: Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001],

Tsjechisch: Fyzická kontrola provedena [nařízení (ES) č. 2535/2001],

Deens: Fysisk kontrol [forordning (EF) nr. 2535/2001],

Duits: Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr 2535/2001],

Ests: Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001],

Grieks: Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001],

Engels: Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001],

Frans: Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001],

Italiaans: Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001],

Lets: Fiziska pārbaude veikta [Regula (EK) Nr. 2535/2001],

Litouws: Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001],

Hongaars: Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet],

Maltees: Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001],

Nederlands: Fysieke controle uitgevoerd (Verordening (EG) nr. 2535/2001),

Pools: Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001],

Portugees: Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) no 2535/2001],

Roemeens: Control fizic efectuat [Regulamentul (CE) nr. 2535/2001],

Slowaaks: Fyzická kontrola vykonaná [Nariadenie (ES) č. 2535/2001],

Sloveens: Fizični pregled opravljen [Uredba (ES) št. 2535/2001],

Fins: Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001],

Zweeds: Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001].


BIJLAGE IV

BIJLAGE

In Verordening (EG) nr. 580/2004 en de onderhavige verordening bedoelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waarbij de offertes moeten worden ingediend:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND „AGRICULTURE” — PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax : + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: + 42 0 222 871 452

Fax: + 42 0 222 871 769

Email: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tel. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845 — 3732, 3774, 3884

Fax (49-228) 6845 — 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

Tel: +37 27371200

Fax: +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. — Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR-10446 Athènes

Tel.: (30-210)212 49 03 — (30-210)212 49 11

Fax.: (30-210) 86 705 03

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E — 28071 Madrid

Tel.: (3491) 349 3780

Fax.: (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

75607 Paris CEDEX 12

Tél.: (33-1) 73 00 50 00/Fax.: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

75740 Paris CEDEX 15

Tél.: (33-1)73 00 52 67/Fax : (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

TEL: 390659932220

FAX: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: +35722867100

Fax: +35722375120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tel: +3717027542

Fax: +3717027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Lithuania

Tel: + 370 5 25 26703

Fax: + 370 5 25 26945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L — 2011 Luxembourg

Tél.: (35-2) 4782370

Télécopieur: (35-2) 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H — 1095 Budapest

Hungary

Tel: + 36 1 37 43603

Fax: + 36 1 47 52114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: +356 2295 2228

NL

Productschap Zuivel

Louis Braillelaan 80

2719 EK Zoetermeer Nederland

Tel. (31-79) 368 15 34

Fax (31-79) 368 19 55

E-mail: hr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A — 1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax.: (43-1) 331 51 396

E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel: + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P — 1149 — 060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 62

Fax.:(351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

Tel.: + 40 213054802

Tel.: + 40 213054842

Fax: + 40 213054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: + 386 1 478 9228

Fax: + 386 1 478 9297

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Slovak Republic

Tel: + 421 2 59266321; + 421 2 59 266 265

Fax: + 421 2 59266329; + 421 2 59 266 256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN — 00023 Government, Finland

Tel: (358-9) 160 01

Fax: (358-9) 1605 2707

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S — 51182 Jönköping

Tel.: (46-36) 15 50 00

Fax.: (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tel. : + 44(0) 191 226 5262

Fax : + 44(0) 191 226 5212


BIJLAGE V

BIJLAGE

In Verordening (EG) nr. 580/2004 en de onderhavige verordening bedoelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waarbij de offertes moeten worden ingediend:

BE

Bureau d’intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND „AGRICULTURE” — PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax : + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: + 42 0 222 871 452

Fax: + 42 0 222 871 769

Email: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tel. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D — 53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845 — 3732, 3774, 3884

Fax (49-228) 6845 — 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

Tel: +37 27371200

Fax: +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. — Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR — 10446 Athènes

Tel.: (30-210)212 49 03 — (30-210)212 49 11

Fax.: (30-210) 86 70 503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E — 28071 Madrid

Tel.: (3491) 349 3780

Fax.: (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

F — 75607 Paris CEDEX 12

Tél.: (33-1) 73 00 50 00/Fax.: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

F — 75740 Paris CEDEX 15

Tél.: (33-1)73 00 52 67/Fax : (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

TEL: 390659932220

FAX: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: +357 22867 100

Fax: +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tel: +371 7027 542

Fax: +371 7027 120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Lithuania

Tel: + 370 5 25 26 703

Fax: + 370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L — 2011 Luxembourg

Tél.: (35-2) 478 23 70

Télécopieur: (35-2) 46 61 38

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H — 1095 Budapest

Hungary

Tel: + 36 1 37 43 603

Fax: + 36 1 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: +356 2295 2228

NL

Productschap Zuivel

Louis Braillelaan 80

2719 EK Zoetermeer Nederland

Tel. (31-79) 368 15 34

Fax (31-79) 368 19 55

E-mail: hr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Strasse 70

A — 1200 Wien

Tel.: (43-1) 33151 0

Fax.: (43-1) 331 51 396

E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

PL — 00-400 Warszawa

Poland

Tel: + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P — 1149 — 060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 62

Fax.:(351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

Tel.: + 40 21 3054802; + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: + 386 1 478 9228

Fax: + 386 1 478 9297

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

SK — 812 66 Bratislava

Slovak Republic

Tel: + 421 2 58 243 308; + 421 2 59 266 265

Fax: + 421 2 59 266 329; + 421 2 59 266 256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN — 00023 Government, Finland

Tel.: (358-9) 160 01

Fax: (358-9) 1605 2707

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S — 51182 Jönköping

Tel.: (46-36) 15 50 00

Fax.: (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tel.: + 44(0) 191 226 5262

Fax: + 44(0) 191 226 5212


BIJLAGE VI

BIJLAGE VII

Op de verpakkingen aan te brengen vermeldingen (artikelen 9 en 10)

1.

a)

Boterconcentraat

Bulgaars: Концентрирано масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

Spaans: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) nr. 1898/2005

Tsjechisch: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných productů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č.

Deens: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

Duits: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

Ests: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

Grieks: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Engels: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

Frans: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

Italiaans: — Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

Lets: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproductiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

Litouws: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių productų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

Hongaars: Vajkoncentrátum kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

Maltees: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

Nederlands: Boterconcentraat, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

Pools: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z productów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

Portugees: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

Roemeens: Unt concentrat destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

Slowaaks: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných productov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č.

Sloveens: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 4 Uredbe (ES) št.

Fins: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväski johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

Zweeds: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutproducter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd

Bulgaars: Масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

Spaans: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

Tsjechisch: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných productů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č.

Deens: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

Duits: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

Ests: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

Grieks: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Engels: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

Frans: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

Italiaans: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

Lets: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproductiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

Litouws: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių productų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

Hongaars: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

Maltees: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

Nederlands: Boter, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

Pools: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z productów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

Portugees: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

Roemeens: Unt destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

Slowaaks: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných productov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č.

Sloveens: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št.

Fins: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

Zweeds: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutproducter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd

Bulgaars: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4, Формула Б на Регламент (ЕО) No 1898/2005

Spaans: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

Tsjechisch: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných productů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č.

Deens: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

Duits: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

Ests: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

Grieks: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Engels: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

Frans: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

Italiaans: Crema contenente rivelatori destinata esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 1898/2005

Lets: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproductiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

Litouws: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių productų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

Hongaars: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

Maltees: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

Nederlands: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

Pools: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z productów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

Portugees: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

Roemeens: Smântână cu marcatori destinată exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4, formula B, din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

Slowaaks: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných productov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č.

Sloveens: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št.

Fins: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

Zweeds: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutproducter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

Melkvet van GN-code ex 0405 90 10

Bulgaars: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

Spaans: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

Tsjechisch: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č.

Deens: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

Duits: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

Ests: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

Grieks: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Engels: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

Frans: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

Italiaans: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

Lets: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

Litouws: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

Hongaars: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

Maltees: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

Nederlands: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

Pools: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

Portugees: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

Roemeens: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

Slowaaks: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č.

Sloveens: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št.

Fins: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

Zweeds: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Tussenproducten

Bulgaars: Междинен продукт, както е упоменато в член 10 на Регламент (ЕО) No 1898/2005, предназначен единствено за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на същия този регламент

Spaans: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

Tsjechisch: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

Deens: Mellemproduct, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

Duits: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

Ests: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

Grieks: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

Engels: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

Frans: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

Italiaans: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

Lets: Starpproducts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproductiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

Litouws: Tarpinis productas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių productų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

Hongaars: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

Maltees: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

Nederlands: Tussenproduct, zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

Pools: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z productów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

Portugees: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

Roemeens: Produs intermediar menţionat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 şi destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din regulamentul anterior

Slowaaks: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

Sloveens: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

Fins: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

Zweeds: Mellanproduct enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutproducter som avses i artikel 4 i samma förordning

Voor de in artikel 4, lid 1, onder b), ii), bedoelde tussenproducten van GN-code ex 0405 10 30 wordt „artikel 10” vervangen door „artikel 4, lid 1, onder b), ii)”.


BIJLAGE VII

BIJLAGE XIII

In artikel 45, lid 1, bedoelde vermeldingen die moeten worden aangebracht in de vakken 104 en 106 van het controle-exemplaar T5

A.

Boter, boterconcentraat, room of tussenproducten voor bijmenging in eindproducten na toevoeging van verklikstoffen:

a)

bij verzending van interventieboter met het oog op toevoeging van verklikstoffen:

vak 104 van het controle-exemplaar T5:

Bulgaars: Масло, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

Spaans: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

Tsjechisch: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

Deens: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

Duits: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

Ests: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

Grieks: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Engels: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

Frans: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

Italiaans: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

Lets: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Litouws: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Hongaars: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

Maltees: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

Nederlands: Boter, bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

Pools: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

Portugees: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

Roemeens: Unt destinat adăugării de marcatori pentru utilizarea conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

Slowaaks: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

Sloveens: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št.

Fins: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

Zweeds: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005;

vak 106 van het controle-exemplaar T5:

1.

de uiterste datum voor bijmenging in de eindproducten;

2.

vermelding van de bestemming (formule A of formule B);

b)

bij verzending van interventieboter met het oog op verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen:

vak 104 van het controle-exemplaar T5:

Bulgaars: Масло, предназначено за концентриране, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

Spaans: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

Tsjechisch: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

Deens: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

Duits: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

Ests: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ettenähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

Grieks: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Engels: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

Frans: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

Italiaans: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

Lets: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Litouws: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Hongaars: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

Maltees: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

Nederlands: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

Pools: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

Portugees: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

Roemeens: Unt destinat concentrării şi adăugării de marcatori în vederea utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

Slowaaks: Maslo na výrobu koncentrovaného masla a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

Sloveens: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

Fins: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

Zweeds: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005;

vak 106 van het controle-exemplaar T5:

1.

de uiterste datum voor bijmenging in de eindproducten;

2.

vermelding van de bestemming (formule A of formule B);

c)

bij verzending van tussenproducten waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, of van boter, interventieboter of boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, teneinde deze producten rechtstreeks of, in voorkomend geval, via een tussenproduct bij te mengen in de eindproducten:

vak 104 van het controle-exemplaar T5:

Bulgaars: Масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

или

Концентрирано масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

или

Междинен продукт, както е упоменато в член 10 (2), към който са били добавени маркери, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

Spaans: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

Tsjechisch: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

Deens: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

Duits: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

Ests: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote (1)

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

Grieks: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Engels: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

Frans: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

Italiaans: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

Lets: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10 (1).pantu

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10 (2).pantu, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

Litouws: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 (1) straipsnyje

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

Hongaars: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vízmentes tejzsír, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

Maltees: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

Nederlands: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

Pools: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

Portugees: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10 (1).

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10. (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

Roemeens: Unt cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

sau

Unt concentrat cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

sau

Produs intermediar cu marcatori menţionat la articolul 10 (2) destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

Slowaaks: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

Sloveens: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

Fins: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

Zweeds: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005;

vak 106 van het controle-exemplaar T5:

1.

de uiterste datum voor bijmenging in de eindproducten;

2.

vermelding van de bestemming (formule A of formule B);

3.

in voorkomend geval, het gewicht van de voor de vervaardiging van het tussenproduct gebruikte hoeveelheid interventieboter, boter of boterconcentraat;

d)

bij verzending van room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd en die bestemd is voor bijmenging in eindproducten:

vak 104 van het controle-exemplaar T5:

Bulgaars: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

Spaans: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

Tsjechisch: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

Deens: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

Duits: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

Ests: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

Grieks: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Engels: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

Frans: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

Italiaans: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

Lets: Krējums ar pievienotiem marķieriem, paredzēts iestrādei Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos galaproduktos

Litouws: Grietinė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

Hongaars: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

Maltees: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

Nederlands: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

Pools: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

Portugees: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

Roemeens: Smântână cu marcatori destinată încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

Slowaaks: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podla článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

Sloveens: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

Fins: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

Zweeds: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005;

vak 106 van het controle-exemplaar T5:

1.

de uiterste datum voor bijmenging in de eindproducten;

2.

vermelding van de bestemming (formule B).

B.

Voor bijmenging in de eindproducten bestemde interventieboter, boterconcentraat of tussenproducten:

a)

bij verzending van interventieboter voor verwerking tot boterconcentraat:

vak 104 van het controle-exemplaar T5:

Bulgaars: Масло, предназначено за концентриране и за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка b) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

Spaans: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

Tsjechisch: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. b) nařízení (ES) č. 1898/2005

Deens: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

Duits: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

Ests: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

Grieks: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Engels: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

Frans: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

Italiaans: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

Lets: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

Litouws: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

Hongaars: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

Maltees: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

Nederlands: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

Pools: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

Portugees: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

Roemeens: Unt destinat concentrării şi utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera b) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

Slowaaks: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

Sloveens: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

Fins: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

Zweeds: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1898/2005;

vak 106 van het controle-exemplaar T5:

1.

de uiterste datum voor bijmenging in de eindproducten;

2.

vermelding van de bestemming (formule A of formule B);

b)

bij verzending van een van interventieboter, boter of boterconcentraat vervaardigd tussenproduct of van interventieboter of boterconcentraat, bestemd om rechtstreeks of, in voorkomend geval, via een tussenproduct te worden bijgemengd in de eindproducten:

vak 104 van het controle-exemplaar T5:

Bulgaars: Масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

или

Концентрирано масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

или

Междинен продукт, както е упоменато в член 10, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

Spaans: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

Tsjechisch: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

Deens: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

Duits: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

Ests: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

Grieks: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

ή

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

ή

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Engels: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

Frans: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

Italiaans: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

Lets: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

Litouws: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

Hongaars: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vízmentes tejzsír

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

Maltees: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

Nederlands: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

Pools: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

Portugees: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

Roemeens: Unt destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

sau

Unt concentrat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

sau

Produs intermediar menţionat la articolul 10 destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

Slowaaks: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

alebo

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

Sloveens: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

Fins: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

Zweeds: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005;

vak 106 van het controle-exemplaar T5:

1.

de uiterste datum voor bijmenging in de eindproducten;

2.

vermelding van de bestemming (formule A of formule B);

3.

in voorkomend geval, het gewicht van de voor de vervaardiging van het tussenproduct gebruikte hoeveelheid interventieboter, boter of boterconcentraat.

C.

Melkvet van GN-code ex 0405 90 10:

Bij verzending van melkvet voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat:

vak 104 van het controle-exemplaar T5:

Bulgaars: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

Spaans: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

Tsjechisch: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

Deens: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

Duits: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

Ests: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

Grieks: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Engels: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

Frans: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

Italiaans: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

Lets: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

Litouws: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

Hongaars: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

Maltees: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

Nederlands: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

Pools: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

Portugees: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

Roemeens: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

Slowaaks: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

Sloveens: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

Fins: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

Zweeds: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005;

vak 106 van het controle-exemplaar T5:

de uiterste datum voor gebruik in het boterconcentraat.


(1)  For intermediate products as referred to in Article 4(1)(b)(ii), „or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10” is replaced by „via an intermediate product as referred to in Article 4(1)(b)(ii)”.

(2)  For intermediate products as referred to in Article 4(1)(b)(ii) „in Article 10” is replaced by „in Article 4(1)(b)(ii)”.


BIJLAGE VIII

«

BIJLAGE XV

Op de verpakkingen (artikel 61) aan te brengen vermeldingen en vermeldingen voor het controle-exemplaar T5 (artikel 70)

1.   Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd overeenkomstig formule I van bijlage XIV

Bulgaars: Концентрирано масло — Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

Spaans: Mantequilla concentrada — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

Tsjechisch: Zahuštěné máslo — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

Deens: Koncentreret smør — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

Duits: Butterschmalz/Butterfett — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

Ests: Kontsentreeritud või — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

Grieks: Συμπυκνωμένο βούτυρο — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

Engels: Concentrated butter — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

Frans: Beurre concentré — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

Italiaans: Burro concentrato — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

Lets: Iebiezināts sviests — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

Litouws: Koncentruotas sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

Hongaars: Vajkoncentrátum — 1898/2005/EK rendelet, III. Fejezet

Maltees: Butir ikkoncentrat — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

Nederlands: Boterconcentraat — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

Pools: Koncentrat masła — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

Portugees: Manteiga concentrada — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

Roemeens: Unt concentrat — Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 capitolul III

Slowaaks: Koncentrované maslo — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

Sloveens: Zgoščeno maslo — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

Fins: Voiöljy — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

Zweeds: Koncentrerat smör — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.   Ghee waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd overeenkomstig formule II van bijlage XIV

Bulgaars: Гхи (ghee) получено от масло — Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

Spaans: Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

Tsjechisch: Ghee z másla — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

Deens: Ghee — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

Duits: Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

Ests: Pühvlivõi — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

Grieks: Βoύτυρo ghee — Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

Engels: Butter ghee — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

Frans: Ghee obtenu du beurre — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

Italiaans: Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

Lets: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

Litouws: Ghee sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

Hongaars: Tisztított vaj (ghee) — 1898/2005/EK rendelet, III. Fejezet

Maltees: Butter Ghee — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

Nederlands: Ghee — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

Pools: Masło Ghee — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

Portugees: Ghee — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

Roemeens: Unt ghee — Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 Capitolul III

Slowaaks: Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

Sloveens: Maslo ghee — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

Fins: Ghee — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

Zweeds: Smörolja — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.   In vak 104 van het controle-exemplaar T5 aan te brengen bijzondere vermeldingen

Bulgaars: Пакетирано концентрирано масло за директна консумация в Общността (да се поеме от търговците на дребно)

Spaans: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

Tsjechisch: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

Deens: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

Duits: Verpacktes Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

Ests: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

Grieks: Συμπυκνωμένo και συσκευασμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση κατανάλωση στην Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιανικό εμπόριo)

Engels: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

Frans: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

Italiaans: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

Lets: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

Litouws: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

Hongaars: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vajkoncentrátum (a kiskereskedelem általi átvételre)

Maltees: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

Nederlands: Verpakt boterconcentraat, bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

Pools: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

Portugees: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

Roemeens: Unt concentrat ambalat destinat consumului direct în cadrul Comunităţii (va fi preluat de comerţul cu amănuntul)

Slowaaks: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

Sloveens: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

Fins: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

Zweeds: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)

»
«

BIJLAGE XVI

Op de verpakkingen aan te brengen vermeldingen (artikel 81)

1.

In artikel 81, lid 1, bedoelde vermeldingen

Bulgaars: Масло с намалена цена, съгласно Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава IV

Spaans: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

Tsjechisch: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č.

Deens: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 kapitel IV

Duits: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

Ests: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

Grieks: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Engels: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

Frans: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005, chapitre IV

Italiaans: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

Lets: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

Litouws: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

Hongaars: Az 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. Fejezet

Maltees: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

Nederlands: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk IV

Pools: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

Portugees: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo IV

Roemeens: Unt cu preţ redus conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 Capitolul IV

Slowaaks: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č.

Sloveens: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št.

Fins: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

Zweeds: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

In artikel 81, lid 2, bedoelde vermeldingen

Bulgaars: Препродажбата забранена

Spaans: Reventa prohibida

Tsjechisch: Opětný prodej zakázán

Deens: Videresalg forbudt

Duits: Weiterverkauf verboten

Ests: Edasimüük keelatud

Grieks: Απαγορεύεται η μεταπώληση

Engels: Resale prohibited

Frans: Revente interdite

Italiaans: Vietata la rivendita

Lets: Atkalpārdošana aizliegta

Litouws: Perparduoti draudžiama

Hongaars: Viszonteladása tilos

Maltees: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

Nederlands: Doorverkoop verboden

Pools: Odsprzedaż zabroniona

Portugees: Proibida a revenda

Roemeens: Revânzarea este interzisă

Slowaaks: Opätovný predaj zakázaný

Sloveens: Nadaljnja prodaja prepovedana

Fins: Jälleenmyynti kielletty

Zweeds: Återförsäljning förbjuden

»

BIJLAGE IX

BIJLAGE IV

In artikel 32, onder c), bedoelde vermeldingen

Bulgaars: глава III, дял 3 от Регламент (ЕО) No 1282/2006: годишна тарифна квота 1.7…-30.6… за мляко на прах съгласно Меморандум за разбирателство, сключен между Европейската общност и Доминиканската република и одобрен с Решение 98/486/EО на Съвета

Spaans: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006: contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo

Tsjechisch: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006: Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES

Deens: kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006: toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF

Duits: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006: Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik

Ests: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos: Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ

Grieks: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006: δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου

Engels: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006: tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC

Frans: chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006: contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil

Italiaans: capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006: contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio

Lets: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā: Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK

Litouws: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje: tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB

Hongaars: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza: A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens

Maltees: Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006: Quota ta’ tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta’ Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE

Nederlands: Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006: Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad

Pools: rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006: Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE

Portugees: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006: Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho

Roemeens: Capitolul III, Secţiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006: Contingent tarifar pentru perioada 1.7…-30.6… pentru laptele praf conform Memorandumului de Acord încheiat între Comunitatea Europeană şi Republica Dominicană, aprobat prin Decizia Consiliului 98/486/CE

Slowaaks: kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006: Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES

Sloveens: poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006: Tarifna kvota za obdobje 1.7.…– 30.6…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES

Fins: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa: neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana

Zweeds: avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006: tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG