ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 363

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
20 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van bepaalde verordeningen, besluiten en beschikkingen op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van personen, vennootschapsrecht, mededingingsbeleid, landbouw (met inbegrip van veterinaire en fytosanitaire wetgeving), vervoersbeleid, belastingen, statistieken, energie, milieu, samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, douane-unie, externe betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en instellingen, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

1

 

*

Richtlijn 2006/96/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van vrij verkeer van goederen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

81

 

*

Richtlijn 2006/97/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van vrij verkeer van goederen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

107

 

*

Richtlijn 2006/98/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van belastingen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

129

 

*

Richtlijn 2006/99/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van vennootschapsrecht, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

137

 

*

Richtlijn 2006/100/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vrije verkeer van personen, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië

141

 

*

Richtlijn 2006/101/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van de Richtlijnen 73/239/EEG, 74/557/EEG en 2002/83/EG op het gebied van het vrij verrichten van diensten, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

238

 

*

Richtlijn 2006/102/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van Richtlijn 67/548/EEG inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

241

 

*

Richtlijn 2006/103/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vervoersbeleid, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

344

 

*

Richtlijn 2006/104/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van landbouw (veterinaire en fytosanitaire wetgeving), in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

352

 

*

Richtlijn 2006/105/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van de Richtlijnen 73/239/EEG, 74/557/EEG en 2002/83/EG op het gebied van het milieu in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

368

 

*

Richtlijn 2006/106/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van Richtlijn 94/80/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

409

 

*

Richtlijn 2006/107/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van Richtlijn 89/108/EEG inzake voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten en Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

411

 

*

Richtlijn 2006/108/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van de Richtlijnen 90/377/EEG en 2001/77/EG op het gebied van energie in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië

414

 

*

Richtlijn 2006/109/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van Richtlijn 94/45/EG inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

416

 

*

Richtlijn 2006/110/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van de Richtlijnen 95/57/EG en 2001/109/EG op het gebied van statistiek in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

418

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

2006/881/GBVBBesluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 30 november 2006 houdende aanpassing van Besluit 96/409/GBVB betreffende de opstelling van een nood-reisdocument, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

422

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

20.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 363/1


VERORDENING (EG) Nr. 1791/2006 VAN DE RAAD

van 20 november 2006

tot aanpassing van bepaalde verordeningen, besluiten en beschikkingen op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van personen, vennootschapsrecht, mededingingsbeleid, landbouw (met inbegrip van veterinaire en fytosanitaire wetgeving), vervoersbeleid, belastingen, statistieken, energie, milieu, samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, douane-unie, externe betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en instellingen, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië (1), en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Indien besluiten van de instellingen na 1 januari 2007 van kracht blijven en in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en in de Toetredingsakte of de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen is voorzien, moet overeenkomstig artikel 56 van de Toetredingsakte de Raad de daartoe noodzakelijke besluiten vaststellen, tenzij het oorspronkelijke besluit door de Commissie is aangenomen.

(2)

In de Slotakte van de Conferentie die het Toetredingsverdrag heeft opgesteld, wordt aangegeven dat de Hoge Verdragsluitende Partijen een politiek akkoord hebben bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de instellingen, en wordt de Raad en de Commissie verzocht om deze aanpassingen vóór de toetreding aan te nemen, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

(3)

De volgende verordeningen moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd:

op het gebied van het vrij verkeer van goederen: Verordeningen (EG) nr. 2003/2003 (2) en (EG) nr. 339/93 (3),

op het gebied van het vrij verkeer van personen: Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 (4) en (EEG) nr. 574/72 (5),

op het gebied van vennootschapsrecht: Verordening (EG) nr. 2157/2001 (6),

op het gebied van mededingingsbeleid: Verordening (EG) nr. 659/1999 (7),

op het gebied van landbouw (met inbegrip van veterinaire wetgeving): Verordeningen nr. 79/65 (8), (EEG) nr. 1784/77 (9), (EEG) nr. 2092/91 (10), (EEG) nr. 2137/92 (11), (EG) nr. 1493/1999 (12), (EG) nr. 1760/2000 (13), (EG) nr. 999/2001 (14), (EG) nr. 2160/2003 (15), (EG) nr. 21/2004 (16), (EG) nr. 853/2004 (17), (EG) nr. 854/2004 (18), (EG) nr. 882/2004 (19) en (EG) nr. 510/06 (20),

op het gebied van vervoersbeleid: Verordeningen (EEG) nr. 1108/70 (21), (EEG) nr. 3821/85 (22), (EEG) nr. 881/92 (23), (EEG) nr. 684/92 (24), (EEG) nr. 1192/69 (25) en (EEG) nr. 2408/92 (26),

op het gebied van belastingen: Verordening (EG) nr. 1798/2003 (27),

op het gebied van statistieken: Verordeningen (EEG) nr. 2782/75 (28), (EEG) nr. 357/79 (29), (EEG) nr. 837/90 (30), (EEG) nr. 959/93 (31), (EG) nr. 1172/98 (32), (EG) nr. 437/2003 (33) en (EG) nr. 1177/2003 (34),

op het gebied van energie: Verordening (EG) nr. 1407/2002 (35),

op het gebied van milieu: Verordeningen (EG) nr. 761/2001 (36) en (EG) nr. 2037/2000 (37),

op het gebied van samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken: Verordeningen (EG) nr. 1346/2000 (38), (EG) nr. 44/2001 (39), (EG) nr. 1683/95 (40) en (EG) nr. 539/2001 (41),

op het gebied van douane-unie: Verordening (EEG) nr. 2913/92 (42),

op het gebied van externe betrekkingen: Verordeningen (EEG) nr. 3030/93 (43), (EG) nr. 517/94 (44), (EG) nr. 152/2002 (45), (EG) nr. 2368/2002 (46) en (EG) nr. 1236/2005 (47),

op het gebied van gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid: Verordeningen (EG) nr. 2488/2000 (48), (EG) nr. 2580/2001 (49), (EG) nr. 881/2002 (50), (EG) nr. 1210/2003 (51), (EG) nr. 131/2004 (52), (EG) nr. 234/2004 (53), (EG) nr. 314/2004 (54), (EG) nr. 872/2004 (55), (EG) nr. 1763/2004 (56), (EG) nr. 174/2005 (57), (EG) nr. 560/2005 (58), (EG) nr. 889/2005 (59), (EG) nr. 1183/2005 (60), (EG) nr. 1184/2005 (61), (EG) nr. 1859/2005 (62), (EG) nr. 305/2006 (63), (EG) nr. 765/2006 (64) en (EG) nr. 817/2006 (65),

op het gebied van instellingen: Verordening (EEG) 1/58 (66),

(4)

en de volgende besluiten en beschikkingen moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd:

op het gebied van het vrij verkeer van personen: Besluiten van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers nr. 117 van 7 juli 1982 (67), nr. 136 van 1 juli 1987 (68), nr. 150 van 26 juni 1992 (69) en nr. 192 van 29 oktober 2003 (70),

op het gebied van landbouw (veterinaire en fytosanitaire wetgeving): Beschikkingen 79/542/EEG (71), 82/735/EEG (72), 90/424/EEG (73), 2003/17/EG (74) en 2005/834/EG (75),

op het gebied van vervoersbeleid: Beschikking nr. 1692/96/EEG (76),

op het gebied van energie: Besluit 77/270/Euratom (77) en het statuut van het Voorzieningsagentschap van Euratom (78),

op het gebied van milieu: Beschikkingen 97/602/EG (79) en 2002/813/EG (80),

op het gebied van samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken: Besluiten van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de nieuwe versie van de Gemeenschappelijke Visuminstructie (81) en van 22 december 2004 betreffende de verklaring voor het met zich meevoeren van verdovende middelen en psychotrope stoffen als bedoeld in artikel 75 (82),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De volgende verordeningen worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage:

op het gebied van het vrij verkeer van goederen: Verordeningen (EG) nr. 2003/2003 en (EG) nr. 339/93,

op het gebied van het vrij verkeer van personen: Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72,

op het gebied van vennootschapsrecht: Verordening (EG) nr. 2157/2001,

op het gebied van mededinging: Verordening (EG) nr. 659/1999,

op het gebied van landbouw (met inbegrip van veterinaire onderdelen): Verordeningen nr. 79/65, (EEG) nr. 1784/77, (EEG) nr. 2092/91, (EEG) nr. 2137/92, (EG) nr. 1493/1999, (EG) nr. 1760/2000, (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 2160/2003, (EG) nr. 21/2004, (EG) nr. 853/2004, (EG) nr. 854/2004, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 510/06,

op het gebied van vervoersbeleid: Verordeningen (EEG) nr. 1108/70, (EEG) nr. 3821/85, (EEG) nr. 881/92, (EEG) nr. 684/92, (EEG) nr. 1192/69 en (EEG) nr. 2408/92,

op het gebied van belastingen: Verordening (EG) nr. 1798/2003,

op het gebied van statistieken: Verordeningen (EEG) nr. 2782/75, (EEG) nr. 357/79, (EEG) nr. 837/90, (EEG) nr. 959/93, (EG) nr. 1172/98, (EG) nr. 437/2003 en (EG) nr. 1177/2003,

op het gebied van energie: Verordening (EG) nr. 1407/2002,

op het gebied van milieu: Verordeningen (EG) nr. 761/2001 en (EG) nr. 2037/2000,

op het gebied van samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken: Verordeningen (EG) nr. 1346/2000, (EG) nr. 44/2001, (EG) nr. 1683/95 en (EG) nr. 539/2001,

op het gebied van douane-unie: Verordening (EEG) nr. 2913/92,

op het gebied van externe betrekkingen: Verordeningen (EEG) nr. 3030/93, (EG) nr. 517/94, (EG) nr. 152/2002, (EG) nr. 2368/2002 en (EG) nr. 1236/2005,

op het gebied van gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid: Verordeningen (EG) nr. 2488/2000, (EG) nr. 2580/2001, (EG) nr. 881/2002, (EG) nr. 1210/2003, (EG) nr. 131/2004, (EG) nr. 234/2004, (EG) nr. 314/2004, (EG) nr. 872/2004, (EG) nr. 1763/2004, (EG) nr. 174/2005, (EG) nr. 560/2005, (EG) nr. 889/2005, (EG) nr. 1183/2005, (EG) nr. 1184/2005, (EG) nr. 1859/2005, (EG) nr. 305/2006, (EG) nr. 765/2006 en (EG) nr. 817/2006,

op het gebied van instellingen: Verordening (EEG) 1/58.

2.   De volgende besluiten en beschikkingen worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage:

op het gebied van het vrij verkeer van personen: Besluiten van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake sociale zekerheid van migrerende werknemers nr. 117 van 7 juli 1982, nr. 136 van 1 juli 1987, nr. 150 van 26 juni 1992 en nr. 192 van 29 oktober 2003,

op het gebied van landbouw (veterinaire en fytosanitaire wetgeving): Beschikkingen 79/542/EEG, 82/735/EEG, 90/424/EEG, 2003/17/EG en 2005/834/EG,

op het gebied van vervoersbeleid: Beschikking nr. 1692/96/EEG,

op het gebied van energie: Besluit 77/270/Euratom en het statuut van het Voorzieningsagentschap van Euratom,

op het gebied van milieu: Beschikkingen 97/602/EG en 2002/813/EG,

op het gebied van samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken: Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de nieuwe versie van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en van 22 december 1994 betreffende de verklaring voor het met zich meevoeren van verdovende middelen en psychotrope stoffen als bedoeld in artikel 75,

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 november 2006

Voor de Raad

De voorzitter

J. KORKEAOJA


(1)  PB L 157 van 21.6.2005, blz. 11.

(2)  PB L 304 van 21.11.2003, blz. 1.

(3)  PB L 40 van 17.2.1993, blz. 1.

(4)  PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2.

(5)  PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1.

(6)  PB L 294 van 10.11.2001, blz. 1.

(7)  PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.

(8)  PB 109 van 23.6.1965, blz. 1859.

(9)  PB L 200 van 8.8.1977, blz. 1.

(10)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1.

(11)  PB L 214 van 30.7.1992, blz. 1.

(12)  PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

(13)  PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1.

(14)  PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.

(15)  PB L 325 van 12.12.2003, blz. 1.

(16)  PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8.

(17)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(18)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206.

(19)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(20)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(21)  PB L 130 van 15.6.1970, blz. 4.

(22)  PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8.

(23)  PB L 95 van 9.4.1992, blz. 1.

(24)  PB L 74 van 20.3.1992, blz. 1.

(25)  PB L 156 van 28.6.1969, blz. 8.

(26)  PB L 240 van 24.8.1992, blz. 8.

(27)  PB L 264 van 15.10.2003, blz. 1.

(28)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 100.

(29)  PB L 54 van 5.3.1979, blz. 124.

(30)  PB L 88 van 3.4.1990, blz. 1.

(31)  PB L 98 van 24.4.1993, blz. 1.

(32)  PB L 163 van 6.6.1998, blz. 1.

(33)  PB L 66 van 11.3.2003, blz. 1

(34)  PB L 165 van 3.7.2003, blz. 1.

(35)  PB L 205 van 2.8.2002, blz. 1.

(36)  PB L 114 van 24.4.2001, blz. 1.

(37)  PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1.

(38)  PB L 160 van 30.6.2000, blz. 1.

(39)  PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.

(40)  PB L 164 van 14.7.1995, blz.1.

(41)  PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1.

(42)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

(43)  PB L 275 van 8.11.1993, blz. 1.

(44)  PB L 67 van 10.3.1994, blz.1.

(45)  PB L 25 van 29.1.2002, blz. 1.

(46)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 28.

(47)  PB L 200 van 30.7.2005, blz. 1.

(48)  PB L 287 van 14.11.2000, blz. 19.

(49)  PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.

(50)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

(51)  PB L 169 van 8.7.2003, blz.6.

(52)  PB L 21 van 28.1.2004, blz.1.

(53)  PB L 40 van 12.2.2004, blz.1.

(54)  PB L 55 van 24.2.2004, blz. 1.

(55)  PB L 162 van 30.4.2004, blz. 32.

(56)  PB L 315 van 14.10.2004, blz. 14.

(57)  PB L 29 van 2.2.2005, blz. 5.

(58)  PB L 95 van 14.4.2005, blz. 1.

(59)  PB L 152 van 15.6.2005, blz. 1.

(60)  PB L 193 van 23.7.2005, blz. 1.

(61)  PB L 193 van 23.7.2005, blz. 9.

(62)  PB L 299 van 16.11.2005, blz. 23.

(63)  PB L 51 van 22.2.2006, blz. 1.

(64)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.

(65)  PB L 148 van 2.6.2006, blz. 1.

(66)  PB 17 van 6.10.1958, blz. 385.

(67)  PB C 238 van 7.9.1983, blz. 3.

(68)  PB C 64 van 9.3.1988, blz. 7.

(69)  PB C 229 van 25.8.1993, blz. 5.

(70)  PB L 104 van 8.4.2004, blz. 114.

(71)  PB L 146 van 14.6.1979, blz. 15.

(72)  PB L 311 van 8.11.1982, blz. 16.

(73)  PB L 224 van 18.8.1990, blz.19.

(74)  PB L 8 van 14.1.2003, blz. 10.

(75)  PB L 312 van 29.11.2005, blz. 51.

(76)  PB L 228 van 9.9.1996, blz. 1.

(77)  PB L 88 van 6.4.1977, blz. 9.

(78)  PB 27 van 6.12.1958, blz. 534.

(79)  PB L 242 van 4.9.1997, blz. 64.

(80)  PB L 280 van 18.10.2002, blz. 62.

(81)  PB L 239 van 22.9.2000, blz. 317.

(82)  PB L 239 van 22.9.2000, blz. 463.


BIJLAGE

INHOUD

1.

VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

A.

MESTSTOFFEN

B.

HORIZONTALE EN PROCEDURELE MAATREGELEN

2.

VRIJ VERKEER VAN PERSONEN

SOCIALE ZEKERHEID

3.

VENNOOTSCHAPSRECHT

4.

MEDEDINGINGSBELEID

5.

LANDBOUW

A.

LANDBOUWWETGEVING

B.

VETERINAIRE EN FYTOSANITAIRE WETGEVING

I.

VETERINAIRE WETGEVING

II.

FYTOSANITAIRE WETGEVING

6.

VERVOERSBELEID

A.

BINNENLANDS VERVOER

B.

VERVOER OVER DE WEG

C.

VERVOER PER SPOOR

D.

TRANS-EUROPEES VERVOERSNET

E.

LUCHTVERVOER

7.

BELASTINGEN

8.

STATISTIEKEN

9.

ENERGIE

10.

MILIEU

A.

NATUURBESCHERMING

B.

BESTRIJDING VAN INDUSTRIËLE VERONTREINIGING EN RISICOBEHEERSING

C.

CHEMICALIËN

11.

SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

A.

JUSTITIËLE SAMENWERKING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN

B.

VISUMBELEID

C.

DIVERSEN

12.

DOUANE-UNIE

TECHNISCHE AANPASSINGEN VAN HET DOUANEWETBOEK

13.

EXTERNE BETREKKINGEN

14.

GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID

15.

INSTELLINGEN

1.   VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

A.   MESTSTOFFEN

32003 R 2003: Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen (PB L 304 van 21.11.2003, blz. 1), gewijzigd bij:

32004 R 0885: Verordening (EG) nr. 885/2004 van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 1),

32004 R 2076: Verordening (EG) nr. 2076/2004 van de Commissie van 3.12.2004 (PB L 359 van 4.12.2004, blz. 25).

a)

In bijlage I, A.2, nr. 1, wordt in kolom 6, eerste alinea, aan de tekst tussen haakjes na „Slowakije” het volgende toegevoegd:

„Bulgarije, Roemenië”;

b)

In bijlage I, B.1, B.2 en B.4, wordt in kolom 5, punt 3, tweede alinea, eerste streepje, aan de tekst tussen haakjes na „Slowakije” het volgende toegevoegd:

„Bulgarije, Roemenië”.

B.   HORIZONTALE EN PROCEDURELE MAATREGELEN

31993 R 0339: Verordening (EEG) nr. 339/93 van de Raad van 8 februari 1993 betreffende controles op de overeenstemming van uit derde landen ingevoerde producten met de op het gebied van de productveiligheid toepasselijke voorschriften (PB L 40 van 17.2.1993, blz. 1), gewijzigd bij:

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 R 0806: Verordening (EG) nr. 806/2003 van de Raad van 14.4.2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

a)

Aan artikel 6, lid 1, wordt het volgende toegevoegd:

„—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”;

b)

Aan artikel 6, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

„—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”

2.   VRIJ VERKEER VAN PERSONEN

SOCIALE ZEKERHEID

1.

31971 R 1408: Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2), gewijzigd en laatstelijk bijgewerkt bij:

31997 R 0118: Verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van 2.12.1996 (PB L 28 van 30.1.1997, blz. 1), en nadien gewijzigd bij:

31997 R 1290: Verordening (EG) nr. 1290/97 van de Raad van 27.6.1997 (PB L 176 van 4.7.1997, blz. 1),

31998 R 1223: Verordening (EG) nr. 1223/98 van de Raad van 4.6.1998 (PB L 168 van 13.6.1998, blz. 1),

31998 R 1606: Verordening (EG) nr. 1606/98 van de Raad van 29.6.1998 (PB L 209 van 25.7.1998, blz. 1),

31999 R 0307: Verordening (EG) nr. 307/1999 van de Raad van 8.2.1999 (PB L 38 van 12.2.1999, blz. 1),

31999 R 1399: Verordening (EG) nr. 1399/1999 van de Raad van 29.4.1999 (PB L 164 van 30.6.1999, blz. 1),

32001 R 1386: Verordening (EG) nr. 1386/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 5.6.2001 (PB L 187 van 10.7.2001, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32004 R 0631: Verordening (EG) nr. 631/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31.3.2004 (PB L 100 van 6.4.2004, blz. 1),

32005 R 0647: Verordening (EG) nr. 647/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13.4.2005 (PB L 117 van 4.5.2005, blz. 1),

32006 R 0629: Verordening (EG) nr. 629/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5.4.2006 (PB L 114 van 27.4.2006, blz. 1),

en ingetrokken vanaf de datum van inwerkingtreding van de toepassingsverordening bij:

32004 R 0883: Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1).

a)

In artikel 82 (B), lid 1, wordt „honderdvijftig” vervangen door „honderdtweeënzestig”;

b)

Bijlage I „Werknemers en/of zelfstandigen (Artikel 1, onder a), ii), en iii) van de verordening)” wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de woorden „Niet van toepassing” onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Als zelfstandige in de zin van artikel 1, onder a), ii), van de verordening wordt aangemerkt ieder die werkt zonder arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 4, lid 3, punt 5 en punt 6, van de socialezekerheidswet.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de woorden „Niet van toepassing” onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

c)

Bijlage I, Deel II („Gezinsleden (Artikel 1, onder f), tweede zin, van de verordening)”), wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de woorden „Niet van toepassing” onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Niet van toepassing.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de woorden „Niet van toepassing” onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening wordt onder „gezinslid” een echtgenoot, een ouder ten laste, of een kind jonger dan 18 jaar (of een kind jonger dan 26 jaar en ten laste) verstaan.”;

d)

Bijlage II, Deel I („Bijzondere stelsels voor zelfstandigen welke van de werkingssfeer van de verordening zijn uitgesloten krachtens artikel 1, onder j), vierde alinea”), wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de woorden „Niet van toepassing” onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Niet van toepassing.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de woorden „Niet van toepassing” onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

e)

Bijlage II, Deel II („Bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie die krachtens artikel 1, letter u), onder i), zijn uitgesloten van de werkingssfeer”), wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de laatste tekst onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Uitkering ineens bij bevalling (Wet inzake gezinsbijslagen voor kinderen).”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na „Geen” onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Uitkering bij geboorte.”;

f)

Bijlage II, Deel III. „Bijzondere, niet op het premie- of bijdragebetaling berustende prestaties in de zin van artikel 4, lid 2 ter, die niet binnen de werkingssfeer van de verordening vallen” wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na „Geen” onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Geen.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na „Geen” onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Geen.”;

g)

Bijlage II bis („Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties (Artikel 10 bis van de verordening)”) wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de laatste tekst onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Sociaal ouderdomspensioen (artikel 89 van de socialezekerheidswet).”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de laatste tekst onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Maandelijkse uitkering voor gehandicapten (Noodverordening nr. 102/1999 betreffende speciale bescherming en tewerkstelling van gehandicapten, bekrachtigd bij Wet nr. 519/2002).”;

h)

Bijlage III, Deel A („Bepalingen van Verdragen inzake sociale zekerheid welke ongeacht het bepaalde in artikel 6 van de verordening van toepassing blijven (Artikel 7, lid 2, onder c), van de verordening)”), wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de tekst onder „1. BELGIE — DUITSLAND” invoegen:

„2.   BULGARIJE — DUITSLAND

(a)

Artikel 28, lid 1, onder b), van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 17 december 1997.

(b)

Punt 10 van het Slotprotocol bij genoemd verdrag.

3.   BULGARIJE — OOSTENRIJK

Artikel 38, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 14 april 2005.

4.   BULGARIJE — SLOVENIË

Artikel 32, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 18 december 1957.”,

(ii)

het nummer vóór „TSJECHIË — DUITSLAND” wordt gewijzigd van „2” in „5” en de nummering gaat als volgt verder:

„6.

TSJECHIË — CYPRUS”

„7.

TSJECHIË — LUXEMBURG”

„8.

TSJECHIË — OOSTENRIJK”

„9.

TSJECHIË — SLOWAKIJE”

„10.

DENEMARKEN — FINLAND”

„11.

DENEMARKEN — ZWEDEN”

„12.

DUITSLAND — GRIEKENLAND”

„13.

DUITSLAND — SPANJE”

„14.

DUITSLAND — FRANKRIJK”

„15.

DUITSLAND — LUXEMBURG”

„16.

DUITSLAND — HONGARIJE”

„17.

DUITSLAND — NEDERLAND”

„18.

DUITSLAND — OOSTENRIJK”

„19.

DUITSLAND — POLEN”

(iii)

na de tekst onder „19. DUITSLAND — POLEN” invoegen:

„20.   DUITSLAND — ROEMENIË

a)

Artikel 28, lid 1, onder b), van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 8 april 2005.

b)

Punt 13 van het Slotprotocol bij genoemd verdrag.”;

(iv)

het nummer vóór „DUITSLAND — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „17” in „21” en de nummering gaat als volgt verder:

„22.

DUITSLAND — SLOWAKIJE”

„23.

DUITSLAND — VERENIGD KONINKRIJK”

„24.

SPANJE — PORTUGAL”

„25.

IERLAND — VERENIGD KONINKRIJK”

„26.

ITALIË — SLOVENIË”

„27.

LUXEMBURG — SLOWAKIJE”

„28.

HONGARIJE — OOSTENRIJK”

„29.

HONGARIJE — SLOVENIË”

„30.

NEDERLAND — PORTUGAL”

„31.

OOSTENRIJK — POLEN”

„32.

OOSTENRIJK — SLOVENIË”

„33.

OOSTENRIJK — SLOWAKIJE”

„34.

POLEN — VERENIGD KONINKRIJK”

„35.

FINLAND — ZWEDEN”

i)

Bijlage III, deel B („Bepalingen van Verdragen, waarvan de toepassing niet wordt ingebreid tot allen op wie de verordening van toepassing is”), wordt als volgt gewijzigd:

(i)

vóór „1. TSJECHIË — CYPRUS” invoegen:

„1.   BULGARIJE — OOSTENRIJK

Artikel 38, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 14 april 2005.”;

(ii)

het nummer vóór „TSJECHIË — CYPRUS” wordt gewijzigd van „1” in „2” en de nummering gaat als volgt verder:

„3.

TSJECHIË — OOSTENRIJK”

„4.

DUITSLAND — HONGARIJE”

„5.

DUITSLAND — SLOVENIË”

„6.

ITALIË — SLOVENIË”

„7.

HONGARIJE — OOSTENRIJK”

„8.

HONGARIJE — SLOVENIË”

„9.

OOSTENRIJK — POLEN”

„10.

OOSTENRIJK — SLOVENIË”

„11.

OOSTENRIJK — SLOWAKIJE”

j)

Bijlage IV, Deel A („Wetgevingen als bedoeld in artikel 37, lid 1, van de verordening volgens welke het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen onafhankelijk is van de duur der tijdvakken van verzekering”), wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de laatste tekst onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Geen.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na „Geen” onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Geen.”;

k)

Bijlage IV, Deel B („Bijzondere stelsels voor zelfstandigen in de zin van artikel 38, lid 3, en artikel 45, lid 3, van de verordening”), wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na „Geen” onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Geen.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na „Geen” onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Geen.”;

l)

Bijlage IV, deel C („Gevallen als bedoeld in artikel 46, lid 1, onder b), van de verordening, waarin van de berekening van de uitkering overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de verordening kan worden afgezien”), wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na „Geen” onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Alle aanvragen voor pensioenen voor tijdvakken van verzekering en voor ouderdomspensioenen, invaliditeitspensioenen op grond van een algemene ziekte, en voor nabestaandenpensioenen die van voornoemde pensioenen zijn afgeleid.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de tekst onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Geen.”;

m)

Bijlage VI („Bijzonderheden voor de toepassing van wetgevingen van bepaalde lidstaten”) wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de laatste tekst onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Geen.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de tekst onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Het bevoegd orgaan houdt voor de berekening van het in artikel 46, lid 2, onder a), van de verordening bedoelde theoretische bedrag in stelsels waarin pensioenen worden berekend op basis van pensioenpunten, voor ieder verzekeringsjaar dat vervuld werd volgens de wettelijke regeling van een andere lidstaat, rekening met een aantal pensioenpunten dat gelijk is aan het quotiënt van het aantal pensioenpunten verkregen krachtens de wettelijke regeling die het orgaan toepast, gedeeld door het aantal jaren dat overeenstemt met die punten.”;

n)

Bijlage VII wordt vervangen door:

„BIJLAGE VII

GEVALLEN WAARIN OP EEN PERSOON GELIJKTIJDIG DE WETGEVING VAN TWEE LIDSTATEN VAN TOEPASSING IS

(Artikel 14 quater, lid 1, onder b) van de verordening)

1.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in België en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

2.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Bulgarije en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

3.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Tsjechië en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

4.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Denemarken en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Denemarken wonend persoon.

5.

Voor de stelsels van de ongevallenverzekering voor landbouwers en de pensioenverzekering voor landbouwers; uitoefening van landbouwwerkzaamheden anders dan in loondienst in Duitsland en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

6.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Estland en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Estland wonend persoon.

7.

Voor de stelsels van de pensioenverzekering voor zelfstandigen: uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Griekenland en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

8.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Spanje en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Spanje wonend persoon.

9.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Frankrijk en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat, behalve Luxemburg.

10.

Uitoefening van landbouwwerkzaamheden anders dan in loondienst in Frankrijk en van werkzaamheden in loondienst in Luxemburg.

11.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Italië en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

12.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Cyprus en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Cyprus wonend persoon.

13.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Malta en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

14.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Portugal en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

15.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Roemenië en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

16.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Finland en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Finland wonend persoon.

17.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Slowakije en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

18.

Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Zweden en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Zweden wonend persoon.”;

o)

Bijlage VIII („Regelingen die alleen voorzien in kinderbijslagen of aanvullende of bijzondere bijslagen voor wezen (Artikel 78 bis van de verordening)”) wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de laatste tekst onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Geen.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na „Geen” onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Geen.”.

2.

31972 R 0574: Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1), gewijzigd en laatstelijk bijgewerkt bij:

31997 R 0118: Verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van 2.12.1996 (PB L 28 van 30.1.1997, blz. 1),

en nadien gewijzigd bij:

31997 R 1290: Verordening (EG) nr. 1290/97 van de Raad van 27.6.1997 (PB L 176 van 4.7.1997, blz. 1),

31998 R 1223: Verordening (EG) nr. 1223/98 van de Raad van 4.6.1998 (PB L 168 van 13.6.1998, blz. 1),

31998 R 1606: Verordening (EG) nr. 1606/98 van de Raad van 29.6.1998 (PB L 209 van 25.7.1998, blz. 1),

31999 R 0307: Verordening (EG) nr. 307/1999 van de Raad van 8.2.1999 (PB L 38 van 12.2.1999, blz. 1),

31999 R 1399: Verordening (EG) nr. 1399/1999 van de Raad van 29.4.1999 (PB L 164 van 30.6.1999, blz. 1),

32001 R 0089: Verordening (EG) nr. 89/2001 van de Commissie van 17.1.2001 (PB L 14 van 18.1.2001, blz. 16),

32001 R 1386: Verordening (EG) nr. 1386/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 5.6.2001 (PB L 187 van 10.7.2001, blz. 1),

32002 R 0410: Verordening (EG) nr. 410/2002 van de Commissie van 27.2.2002 (PB L 62 van 5.3.2002, blz. 17),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 R 1851: Verordening (EG) nr. 1851/2003 van de Commissie van 17.10.2003 (PB L 271 van 22.10.2003, blz. 3),

32004 R 0631: Verordening (EG) nr. 631/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31.3.2004 (PB L 100 van 6.4.2004, blz. 1),

32005 R 0077: Verordening (EG) nr. 77/2005 van de Commissie van 13.1.2005 (PB L 16 van 20.1.2005, blz. 3),

32005 R 0647: Verordening (EG) nr. 647/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13.4.2005 (PB L 117 van 4.5.2005, blz. 1),

32006 R 0207: Verordening (EG) nr. 207/2006 van de Commissie van 7.2.2006 (PB L 36 van 8.2.2006, blz. 3),

32006 R 0629: Verordening (EG) nr. 629/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5.4.2006 (PB L 114 van 27.4.2006, blz. 1),

a)

Bijlage 1 („Bevoegde autoriteiten (Artikel 1, onder 1), van de verordening en artikel 4, lid 1, en artikel 122 van de toepassingsverordening)”) wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de laatste tekst onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

1.

Министърът на труда и социалната политика (Minister van arbeid en sociaal beleid), София.

2.

Министърът на здравеопазването (Minister van volksgezondheid), София.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de laatste tekst onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerie van arbeid, sociale solidariteit en gezinszaken), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (Ministerie van volksgezondheid), Bucureşti.”;

b)

Bijlage 2 („Bevoegde organen (Artikel 1, onder o), van de verordening en artikel 4, lid 2, van de toepassingsverordening)”) wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de laatste tekst onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

1.   Ziekte en moederschap:

a)

verstrekkingen:

Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София.

Агенция за хората с увреждания (Bureau voor personen met een handicap), София.

b)

uitkeringen:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

2.

Invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

3.   Arbeidsongevallen, beroepsziekten:

a)

verstrekkingen:

Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds, София.

Агенция за хората с увреждания (Bureau voor personen met een handicap), София;

b)

uitkeringen:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

4.

Uitkeringen bij overlijden:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

5.

Werkloosheidsuitkeringen:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

6.

Gezinsbijslagen:

Агенция за социално подпомагане (Bureau voor sociale bijstand), София.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de laatste tekst onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

1.   Ziekte en moederschap:

a)

verstrekkingen:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Regionaal Ziekteverzekeringsfonds).

b)

uitkeringen:

 

i)

in het algemeen

Casa de asigurari de sanatate (Ziekteverzekeringsfonds).

ii)

specifieke gevallen:

 

beroepsmilitairen:

Gespecialiseerde dienst van het Ministerie van nationale defensie.

leden van de politiediensten:

Gespecialiseerde afdeling van het Ministerie van bestuur en binnenlandse zaken.

magistraten:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Verzekeringsfonds voor magistraten).

2.   Invaliditeit:

a)

in het algemeen:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten).

b)

specifieke gevallen:

 

i)

beroepsmilitairen:

Gespecialiseerde dienst van het Ministerie van nationale defensie.

ii)

leden van de politiediensten:

Gespecialiseerde afdeling van het Ministerie van bestuur en binnenlandse zaken.

iii)

magistraten:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Verzekeringsfonds voor magistraten).

3.   Ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, uitkeringen bij overlijden

a)

in het algemeen:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Regionaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten).

b)

specifieke gevallen:

 

i)

beroepsmilitairen:

Gespecialiseerde dienst van het Ministerie van nationale defensie.

ii)

leden van de politiediensten:

Gespecialiseerde afdeling van het Ministerie van bestuur en binnenlandse zaken.

iii)

magistraten:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Verzekeringsfonds voor magistraten).

4.   Arbeidsongevallen, beroepsziekten:

a)

verstrekkingen:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Regionaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten).

b)

uitkeringen en pensioenen:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Regionaal fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten).

5.   Uitkeringen bij overlijden:

a)

in het algemeen:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Regionaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten).

b)

specifieke gevallen:

 

i)

beroepsmilitairen:

Gespecialiseerde dienst van het Ministerie van nationale defensie.

ii)

leden van de politiediensten:

Gespecialiseerde afdeling van het Ministerie van bestuur en binnenlandse zaken.

iii)

magistraten:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Verzekeringsfonds voor magistraten).

6.

Werkloosheidsuitkeringen:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Regionaal Werkgelegenheidsagentschap).

7.

Gezinsbijslagen:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerie van arbeid, sociale solidariteit en gezinszaken), Bucureşti.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministerie van onderwijs en onderzoek), Bucureşti.”;

c)

Bijlage 3 („Organen van de woonplaats en organen van de verblijfplaats (Artikel 1, onder p), van de verordening en artikel 4, lid 3, van de toepassingsverordening)”) wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de laatste tekst onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

1.   Ziekte en moederschap:

a)

verstrekkingen:

Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София.

Агенция за хората с увреждания (Bureau voor personen met een handicap), София.

b)

uitkeringen:

Regionale diensten van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid.

2.

Invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen:

Hoofdzetel van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid.

3.   Arbeidsongevallen, beroepsziekten:

a)

verstrekkingen:

Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София.

Агенция за хората с увреждания (Bureau voor mensen met een handicap), София.

b)

kortlopende uitkeringen:

Regionale diensten van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid.

c)

invaliditeitspensioenen:

Hoofdzetel van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid.

4.

Uitkeringen bij overlijden:

Regionale diensten van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid.

5.

Werkloosheidsuitkeringen:

Regionale diensten van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid.

6.

Gezinsbijslagen:

Directoraten voor sociale bijstand van het Bureau voor sociale bijstand.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de laatste tekst onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

1.

Verstrekkingen:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Regionaal Ziekteverzekeringsfonds).

2.   Uitkeringen:

a)

voor ziekte en moederschap:

Casa de asigurari de sanatate (Ziekteverzekeringsfonds).

b)

invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, en uitkeringen bij overlijden

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Regionaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsuitkeringen).

c)

arbeidsongevallen, beroepsziekten:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Regionaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten).

d)

werkloosheidsuitkeringen:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Regionaal Werkgelegenheidsagentschap).

e)

gezinsbijslagen:

Lokale instanties en schoolinstanties.”;

d)

Bijlage 4 („Verbindingsorganen (Artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 4, en artikel 122 van de toepassingsverordening)”) wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de laatste tekst onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

1.   Ziekte en moederschap:

a)

verstrekkingen:

Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София.

b)

uitkeringen:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

2.

invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

3.   arbeidsongevallen, beroepsziekten:

a)

verstrekkingen:

Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София.

b)

uitkeringen en pensioenen:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

4.

uitkeringen bij overlijden:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

5.

werkloosheidsuitkeringen:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

6.

gezinsbijslagen:

Агенция за социално подпомагане (Bureau voor sociale bijstand), София.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de tekst onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

1.

Verstrekkingen:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), Bucureşti.

2.   Uitkeringen:

a)

voor ziekte en moederschap:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), Bucureşti.

b)

invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, en uitkeringen bij overlijden

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten), Bucureşti.

c)

arbeidsongevallen, beroepsziekten:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten), Bucureşti.

d)

werkloosheidsuitkeringen:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Nationaal Werkgelegenheidsagentschap), Bucureşti.

e)

gezinsbijslagen:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerie van arbeid, sociale solidariteit en gezinszaken), Bucureşti.”;

e)

Bijlage 5 („Van kracht gebleven toepassingsbepalingen van bilaterale overeenkomsten (Artikel 4, lid 5, artikel 5, artikel 53, lid 3, artikel 104, artikel 105, lid 2, artikel 116, artikel 121 en artikel 122 van de toepassingsverordening)”) wordt als volgt gewijzigd:

(i)

vóór „1. BELGIE — TSJECHIË” invoegen:

„1.   BELGIË — BULGARIJE

Niet van toepassing.”;

(ii)

het nummer vóór „BELGIË — TSJECHIË” wordt gewijzigd van „1” in „2” en de nummering gaat als volgt verder:

„3.

BELGIË — DENEMARKEN”

„4.

BELGIË — DUITSLAND”

„5.

BELGIË — ESTLAND”

„6.

BELGIË — GRIEKENLAND”

„7.

BELGIË — SPANJE”

„8.

BELGIË — FRANKRIJK”

„9.

BELGIË — IERLAND”

„10.

BELGIË — ITALIË”

„11.

BELGIË — CYPRUS”

„12.

BELGIË — LETLAND”

„13.

BELGIË — LITOUWEN”

„14.

BELGIË — LUXEMBURG”

„15.

BELGIË — HONGARIJE”

„16.

BELGIË — MALTA”

„17.

BELGIË — NEDERLAND”

„18.

BELGIË — OOSTENRIJK”

„19.

BELGIË — POLEN”

„20.

BELGIË — PORTUGAL”;

(iii)

na de tekst onder „20. BELGIE — PORTUGAL” invoegen:

„21.   BELGIË — ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

(iv)

het nummer vóór „BELGIË — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „20” in „22” en de nummering gaat als volgt verder:

„23.

BELGIË — SLOWAKIJE”

„24.

BELGIË — FINLAND”

„25.

BELGIË — ZWEDEN”

„26.

BELGIË — VERENIGD KONINKRIJK”;

(v)

na de laatste tekst onder „26. BELGIË — VERENIGD KONINKRIJK” invoegen:

„27.   BULGARIJE — TSJECHIË

Artikel 29, lid 1 en lid 3, van het Administratieve Akkoord van 25 november 1998 en artikel 5, lid 4, van het Administratieve Akkoord van 30 november 1999 met betrekking tot het wederzijds afzien van vergoeding van de kosten van administratieve en medische controles.

28.   BULGARIJE — DENEMARKEN

Niet van toepassing.

29.   BULGARIJE — DUITSLAND

Artikel 8 en artikel 9 van het Administratieve Akkoord betreffende de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 17 december 1997 op het gebied van pensioenen.

30.   BULGARIJE — ESTLAND

Niet van toepassing.

31.   BULGARIJE — GRIEKENLAND

Niet van toepassing.

32.   BULGARIJE — SPANJE

Geen.

33.   BULGARIJE — FRANKRIJK

Niet van toepassing.

34.   BULGARIJE — IERLAND

Niet van toepassing.

35.   BULGARIJE — ITALIË

Niet van toepassing.

36.   BULGARIJE — CYPRUS

Niet van toepassing.

37.   BULGARIJE — LETLAND

Niet van toepassing.

38.   BULGARIJE — LITOUWEN

Niet van toepassing.

39.   BULGARIJE — LUXEMBURG

Geen.

40.   BULGARIJE — HONGARIJE

Geen.

41.   BULGARIJE — MALTA

Niet van toepassing.

42.   BULGARIJE — NEDERLAND

Geen.

43.   BULGARIJE — OOSTENRIJK

Geen.

44.   BULGARIJE — POLEN

Geen.

45.   BULGARIJE — PORTUGAL

Niet van toepassing.

46.   BULGARIJE — ROEMENIË

Geen.

47.   BULGARIJE — SLOVENIË

Geen.

48.   BULGARIJE — SLOWAKIJE

Artikel 9, lid 1, van het Administratieve Akkoord betreffende de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 30 mei 2001.

49.   BULGARIJE — FINLAND

Niet van toepassing.

50.   BULGARIJE — ZWEDEN

Niet van toepassing.

51.   BULGARIJE — VERENIGD KONINKRIJK

Geen.”;

(vi)

het nummer vóór „TSJECHIË — DENEMARKEN” wordt gewijzigd van „25” in „52” en de nummering gaat als volgt verder:

„53.

TSJECHIË — DUITSLAND”

„54.

TSJECHIË — ESTLAND”

„55.

TSJECHIË — GRIEKENLAND”

„56.

TSJECHIË — SPANJE”

„57.

TSJECHIË — FRANKRIJK”

„58.

TSJECHIË — IERLAND”

„59.

TSJECHIË — ITALIË”

„60.

TSJECHIË — CYPRUS”

„61.

TSJECHIË — LETLAND”

„62.

TSJECHIË — LITOUWEN”

„63.

TSJECHIË — LUXEMBURG”

„64.

TSJECHIË — HONGARIJE”

„65.

TSJECHIË — MALTA”

„66.

TSJECHIË — NEDERLAND”

„67.

TSJECHIË — OOSTENRIJK”

„68.

TSJECHIË — POLEN”

„69.

TSJECHIË — PORTUGAL”;

(vii)

na „Niet van toepassing” onder „69. TSJECHIË — PORTUGAL” invoegen:

„70.   TSJECHIË — ROEMENIË

Geen.”;

(viii)

het nummer vóór „TSJECHIË — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „43” in „71” en de nummering gaat als volgt verder:

„72.

TSJECHIË — SLOWAKIJE”

„73.

TSJECHIË — FINLAND”

„74.

TSJECHIË — ZWEDEN”

„75.

TSJECHIË — VERENIGD KONINKRIJK”

„76.

DENEMARKEN — DUITSLAND”

„77.

DENEMARKEN — ESTLAND”

„78.

DENEMARKEN — GRIEKENLAND”

„79.

DENEMARKEN — SPANJE”

„80.

DENEMARKEN — FRANKRIJK”

„81.

DENEMARKEN — IERLAND”

„82.

DENEMARKEN — ITALIË”

„83.

DENEMARKEN — CYPRUS”

„84.

DENEMARKEN — LETLAND”

„85.

DENEMARKEN — LITOUWEN”

„86.

DENEMARKEN — LUXEMBURG”

„87.

DENEMARKEN — HONGARIJE”

„88.

DENEMARKEN — MALTA”

„89.

DENEMARKEN — NEDERLAND”

„90.

DENEMARKEN — OOSTENRIJK”

„91.

DENEMARKEN — POLEN”

„92.

DENEMARKEN — PORTUGAL”;

(ix)

na de tekst onder „92. DENEMARKEN — PORTUGAL” invoegen:

„93.   DENEMARKEN — ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

(x)

het nummer vóór „DENEMARKEN — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „65” in „94” en de nummering gaat als volgt verder:

„95.

DENEMARKEN — SLOWAKIJE”

„96.

DENEMARKEN — FINLAND”

„97.

DENEMARKEN — ZWEDEN”

„98.

DENEMARKEN — VERENIGD KONINKRIJK”

„99.

DUITSLAND — ESTLAND”

„100.

DUITSLAND — GRIEKENLAND”

„101.

DUITSLAND — SPANJE”

„102.

DUITSLAND — FRANKRIJK”

„103.

DUITSLAND — IERLAND”

„104.

DUITSLAND — ITALIË”

„105.

DUITSLAND — CYPRUS”

„106.

DUITSLAND — LETLAND”

„107.

DUITSLAND — LITOUWEN”

„108.

DUITSLAND — LUXEMBURG”

„109.

DUITSLAND — HONGARIJE”

„110.

DUITSLAND — MALTA”

„111.

DUITSLAND — NEDERLAND”

„112.

DUITSLAND — OOSTENRIJK”

„113.

DUITSLAND — POLEN”

„114.

DUITSLAND — PORTUGAL”;

(xi)

na de tekst onder „114. DUITSLAND — PORTUGAL” invoegen:

„115.   DUITSLAND — ROEMENIË

Geen.”;

(xii)

het nummer vóór „DUITSLAND — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „86” in „116” en de nummering gaat als volgt verder:

„117.

DUITSLAND — SLOWAKIJE”

„118.

DUITSLAND — FINLAND”

„119.

DUITSLAND — ZWEDEN”

„120.

DUITSLAND — VERENIGD KONINKRIJK”

„121.

ESTLAND — GRIEKENLAND”

„122.

ESTLAND — SPANJE”

„123.

ESTLAND — FRANKRIJK”

„124.

ESTLAND — IERLAND”

„125.

ESTLAND — ITALIË”

„126.

ESTLAND — CYPRUS”

„127.

ESTLAND — LETLAND”

„128.

ESTLAND — LITOUWEN”

„129.

ESTLAND — LUXEMBURG”

„130.

ESTLAND — HONGARIJE”

„131.

ESTLAND — MALTA”

„132.

ESTLAND — NEDERLAND”

„133.

ESTLAND — OOSTENRIJK”

„134.

ESTLAND — POLEN”

„135.

ESTLAND — PORTUGAL”;

(xiii)

na „Niet van toepassing” onder „135. ESTLAND — PORTUGAL” invoegen:

„136.   ESTLAND — ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

(xiv)

het nummer vóór „ESTLAND — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „106” in „137” en de nummering gaat als volgt verder:

„138.

ESTLAND — SLOWAKIJE”

„139.

ESTLAND — FINLAND”

„140.

ESTLAND — ZWEDEN”

„141.

ESTLAND — VERENIGD KONINKRIJK”

„142.

GRIEKENLAND — SPANJE”

„143.

GRIEKENLAND — FRANKRIJK”

„144.

GRIEKENLAND — IERLAND”

„145.

GRIEKENLAND — ITALIË”

„146.

GRIEKENLAND — CYPRUS”

„147.

GRIEKENLAND — LETLAND”

„148.

GRIEKENLAND — LITOUWEN”

„149.

GRIEKENLAND — LUXEMBURG”

„150.

GRIEKENLAND — HONGARIJE”

„151.

GRIEKENLAND — MALTA”

„152.

GRIEKENLAND — NEDERLAND”

„153.

GRIEKENLAND — OOSTENRIJK”

„154.

GRIEKENLAND — POLEN”

„155.

GRIEKENLAND — PORTUGAL”;

(xv)

na „Niet van toepassing” onder „155. GRIEKENLAND — PORTUGAL” invoegen:

„156.   GRIEKENLAND — ROEMENIË

Geen.”;

(xvi)

het nummer vóór „GRIEKENLAND — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „125” in „157” en de nummering gaat als volgt verder:

„158.

GRIEKENLAND — SLOWAKIJE”

„159.

GRIEKENLAND — FINLAND”

„160.

GRIEKENLAND — ZWEDEN”

„161.

GRIEKENLAND — VERENIGD KONINKRIJK”

„162.

SPANJE — FRANKRIJK”

„163.

SPANJE — IERLAND”

„164.

SPANJE — ITALIË”

„165.

SPANJE — CYPRUS”

„166.

SPANJE — LETLAND”

„167.

SPANJE — LITOUWEN”

„168.

SPANJE — LUXEMBURG”

„169.

SPANJE — HONGARIJE”

„170.

SPANJE — MALTA”

„171.

SPANJE — NEDERLAND”

„172.

SPANJE — OOSTENRIJK”

„173.

SPANJE — POLEN”

„174.

SPANJE — PORTUGAL”;

(xvii)

na de laatste tekst onder „174. SPANJE — PORTUGAL” invoegen:

„175.   SPANJE — ROEMENIË

Geen.”;

(xviii)

het nummer vóór „SPANJE — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „143” in „176” en de nummering gaat als volgt verder:

„177.

SPANJE — SLOWAKIJE”

„178.

SPANJE — FINLAND”

„179.

SPANJE — ZWEDEN”

„180.

SPANJE — VERENIGD KONINKRIJK”

„181.

FRANKRIJK — IERLAND”

„182.

FRANKRIJK — ITALIË”

„183.

FRANKRIJK — CYPRUS”

„184.

FRANKRIJK — LETLAND”

„185.

FRANKRIJK — LITOUWEN”

„186.

FRANKRIJK — LUXEMBURG”

„187.

FRANKRIJK — HONGARIJE”

„188.

FRANKRIJK — MALTA”

„189.

FRANKRIJK — NEDERLAND”

„190.

FRANKRIJK — OOSTENRIJK”

„191.

FRANKRIJK — POLEN”

„192.

FRANKRIJK — PORTUGAL”;

(xix)

na de tekst onder „192. FRANKRIJK — PORTUGAL” invoegen:

„193.   FRANKRIJK — ROEMENIË

Geen.”;

(xx)

het nummer vóór „FRANKRIJK — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „160” in „194” en de nummering gaat als volgt verder:

„195.

FRANKRIJK — SLOWAKIJE”

„196.

FRANKRIJK — FINLAND”

„197.

FRANKRIJK — ZWEDEN”

„198.

FRANKRIJK — VERENIGD KONINKRIJK”

„199.

IERLAND — ITALIË”

„200.

IERLAND — CYPRUS”

„201.

IERLAND — LETLAND”

„202.

IERLAND — LITOUWEN”

„203.

IERLAND — LUXEMBURG”

„204.

IERLAND — HONGARIJE”

„205.

IERLAND — MALTA”

„206.

IERLAND — NEDERLAND”

„207.

IERLAND — OOSTENRIJK”

„208.

IERLAND — POLEN”

„209.

IERLAND — PORTUGAL”;

(xxi)

na „Niet van toepassing” onder „209. IERLAND — PORTUGAL” invoegen:

„210.   IERLAND — ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

(xxii)

het nummer vóór „IERLAND — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „176” in „211” en de nummering gaat als volgt verder:

„212.

IERLAND — SLOWAKIJE”

„213.

IERLAND — FINLAND”

„214.

IERLAND — ZWEDEN”

„215.

IERLAND — VERENIGD KONINKRIJK”

„216.

ITALIË — CYPRUS”

„217.

ITALIË — LETLAND”

„218.

ITALIË — LITOUWEN”

„219.

ITALIË — LUXEMBURG”

„220.

ITALIË — HONGARIJE”

„221.

ITALIË — MALTA”

„222.

ITALIË — NEDERLAND”

„223.

ITALIË — OOSTENRIJK”

„224.

ITALIË — POLEN”

„225.

ITALIË — PORTUGAL”;

(xxiii)

na „Niet van toepassing” onder „225. ITALIË — PORTUGAL” invoegen:

„226.   ITALIË — ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

(xxiv)

het nummer vóór „ITALIË — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „191” in „227” en de nummering gaat als volgt verder:

„228.

ITALIË — SLOWAKIJE”

„229.

ITALIË — FINLAND”

„230.

ITALIË — ZWEDEN”

„231.

ITALIË — VERENIGD KONINKRIJK”

„232.

CYPRUS — LETLAND”

„233.

CYPRUS — LITOUWEN”

„234.

CYPRUS — LUXEMBURG”

„235.

CYPRUS — HONGARIJE”

„236.

CYPRUS — MALTA”

„237.

CYPRUS — NEDERLAND”

„238.

CYPRUS — OOSTENRIJK”

„239.

CYPRUS — POLEN”

„240.

CYPRUS — PORTUGAL”;

(xxv)

na „Niet van toepassing” onder „240. CYPRUS — PORTUGAL” invoegen:

„241.   CYPRUS — ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

(xxvi)

het nummer vóór „CYPRUS — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „205” in „242” en de nummering gaat als volgt verder:

„243.

CYPRUS — SLOWAKIJE”

„244.

CYPRUS — FINLAND”

„245.

CYPRUS — ZWEDEN”

„246.

CYPRUS — VERENIGD KONINKRIJK”

„247.

LETLAND — LITOUWEN”

„248.

LETLAND — LUXEMBURG”

„249.

LETLAND — HONGARIJE”

„250.

LETLAND — MALTA”

„251.

LETLAND — NEDERLAND”

„252.

LETLAND — OOSTENRIJK”

„253.

LETLAND — POLEN”

„254.

LETLAND — PORTUGAL”;

(xxvii)

na „Niet van toepassing” onder „254. LETLAND — PORTUGAL” invoegen:

„255.   LETLAND — ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

(xxviii)

het nummer vóór „LETLAND — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „218” in „256” en de nummering gaat als volgt verder:

„257.

LETLAND — SLOWAKIJE”

„258.

LETLAND — FINLAND”

„259.

LETLAND — ZWEDEN”

„260.

LETLAND — VERENIGD KONINKRIJK”

„261.

LITOUWEN — LUXEMBURG”

„262.

LITOUWEN — HONGARIJE”

„263.

LITOUWEN — MALTA”

„264.

LITOUWEN — NEDERLAND”

„265.

LITOUWEN — OOSTENRIJK”

„266.

LITOUWEN — POLEN”

„267.

LITOUWEN — PORTUGAL”;

(xxix)

na „Niet van toepassing” onder „267. LITOUWEN — PORTUGAL” invoegen:

„268.   LITOUWEN — ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

(xxx)

het nummer vóór „LITOUWEN — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „230” in „269” en de nummering gaat als volgt verder:

„270.

LITOUWEN — SLOWAKIJE”

„271.

LITOUWEN — FINLAND”

„272.

LITOUWEN — ZWEDEN”

„273.

LITOUWEN — VERENIGD KONINKRIJK”

„274.

LUXEMBURG — HONGARIJE”

„275.

LUXEMBURG — MALTA”

„276.

LUXEMBURG — NEDERLAND”

„277.

LUXEMBURG — OOSTENRIJK”

„278.

LUXEMBURG — POLEN”

„279.

LUXEMBURG — PORTUGAL”;

(xxxi)

na de tekst onder „279. LUXEMBURG — PORTUGAL” invoegen:

„280.   LUXEMBURG — ROEMENIË

Geen.”;

(xxxii)

het nummer vóór „LUXEMBURG — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „241” in „281” en de nummering gaat als volgt verder:

„282.

LUXEMBURG — SLOWAKIJE”

„283.

LUXEMBURG — FINLAND”

„284.

LUXEMBURG — ZWEDEN”

„285.

LUXEMBURG — VERENIGD KONINKRIJK”

„286.

HONGARIJE — MALTA”

„287.

HONGARIJE — NEDERLAND”

„288.

HONGARIJE — OOSTENRIJK”

„289.

HONGARIJE — POLEN”

„290.

HONGARIJE — PORTUGAL”;

(xxxiii)

na „Niet van toepassing” onder „290. HONGARIJE — PORTUGAL” invoegen:

„291.   HONGARIJE — ROEMENIË

Geen.”;

(xxxiv)

het nummer vóór „HONGARIJE — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „251” in „292” en de nummering gaat als volgt verder:

„293.

HONGARIJE — SLOWAKIJE”

„294.

HONGARIJE — FINLAND”

„295.

HONGARIJE — ZWEDEN”

„296.

HONGARIJE — VERENIGD KONINKRIJK”

„297.

MALTA — NEDERLAND”

„298.

MALTA — OOSTENRIJK”

„299.

MALTA — POLEN”

„300.

MALTA — PORTUGAL”;

(xxxv)

na „Niet van toepassing” onder „300. MALTA — PORTUGAL” invoegen:

„301.   MALTA — ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

(xxxvi)

het nummer vóór „MALTA — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „260” in „302” en de nummering gaat als volgt verder:

„303.

MALTA — SLOWAKIJE”

„304.

MALTA — FINLAND”

„305.

MALTA — ZWEDEN”

„306.

MALTA — VERENIGD KONINKRIJK”

„307.

NEDERLAND — OOSTENRIJK”

„308.

NEDERLAND — POLEN”

„309.

NEDERLAND — PORTUGAL”;

(xxxvii)

na de tekst onder „309. NEDERLAND — PORTUGAL” invoegen:

„310.   NEDERLAND — ROEMENIË

Geen.”;

(xxxviii)

het nummer vóór „NEDERLAND — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „268” in „311” en de nummering gaat als volgt verder:

„312.

NEDERLAND — SLOWAKIJE”

„313.

NEDERLAND — FINLAND”

„314.

NEDERLAND — ZWEDEN”

„315.

NEDERLAND — VERENIGD KONINKRIJK”

„316.

OOSTENRIJK — POLEN”

„317.

OOSTENRIJK — PORTUGAL”;

(xxxix)

na de tekst onder „317. OOSTENRIJK — PORTUGAL” invoegen:

„318.   OOSTENRIJK — ROEMENIË

Geen.”;

(xl)

het nummer vóór „OOSTENRIJK — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „275” in „319” en de nummering gaat als volgt verder:

„320.

OOSTENRIJK — SLOWAKIJE”

„321.

OOSTENRIJK — FINLAND”

„322.

OOSTENRIJK — ZWEDEN”

„323.

OOSTENRIJK — VERENIGD KONINKRIJK”

„324.

POLEN — PORTUGAL”;

(xli)

na „Niet van toepassing” onder „324. POLEN — PORTUGAL” invoegen:

„325.   POLEN — ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

(xlii)

het nummer vóór „POLEN — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „281” in „326” en de nummering gaat als volgt verder:

„327.

POLEN — SLOWAKIJE”

„328.

POLEN — FINLAND”

„329.

POLEN — ZWEDEN”

„330.

POLEN — VERENIGD KONINKRIJK”;

(xliii)

na „Geen” onder „330. POLEN — VERENIGD KONINKRIJK” invoegen:

„331.   PORTUGAL — ROEMENIË

Niet van toepassing.”;

(xliv)

het nummer vóór „PORTUGAL — SLOVENIË” wordt gewijzigd van „286” in „332” en de nummering gaat als volgt verder:

„333.

PORTUGAL — SLOWAKIJE”

„334.

PORTUGAL — FINLAND”

„335.

PORTUGAL — ZWEDEN”

„336.

PORTUGAL — VERENIGD KONINKRIJK”;

(xlv)

na de laatste tekst onder „336. PORTUGAL — VERENIGD KONINKRIJK” invoegen:

„337.   ROEMENIË — SLOVENIË

Geen.

338.   ROEMENIË — SLOWAKIJE

Geen.

339.   ROEMENIË — FINLAND

Niet van toepassing.

340.   ROEMENIË — ZWEDEN

Niet van toepassing.

341.   ROEMENIË — VERENIGD KONINKRIJK

Geen.”;

(xlvi)

het nummer vóór „SLOVENIË — SLOWAKIJE” wordt gewijzigd van „291” in „342” en de nummering gaat als volgt verder:

„343.

SLOVENIË — FINLAND”

„344.

SLOVENIË — ZWEDEN”

„345.

SLOVENIË — VERENIGD KONINKRIJK”

„346.

SLOWAKIJE — FINLAND”

„347.

SLOWAKIJE — ZWEDEN”

„348.

SLOWAKIJE — VERENIGD KONINKRIJK”

„349.

FINLAND — ZWEDEN”

„350.

FINLAND — VERENIGD KONINKRIJK”

„351.

ZWEDEN- VERENIGD KONINKRIJK”;

f)

Bijlage 6 („Procedure voor de betaling van uitkeringen (Artikel 4, lid 6, artikel 53, lid 1, en artikel 122 van de toepassingsverordening)”) wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de laatste tekst onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

1.

In de betrekkingen met België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland,, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk: rechtstreekse betaling.

2.

In de betrekkingen met Duitsland, Cyprus en Litouwen: betaling via de verbindingsorganen.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

de tekst onder „E. DUITSLAND” wordt als volgt gewijzigd:

(a)

in punt 1, onder b), en punt 2, onder b), worden vóór „Nederland” de woorden „Bulgarije en” ingevoegd;

(b)

in punt 4, onder b), wordt na „België” het woord „Bulgarije” ingevoegd;

(iv)

na de tekst onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Rechtstreekse betaling.”;

g)

Bijlage 7 („Banken (Artikel 4, lid 7, artikel 55, lid 3, en artikel 122 van de toepassingsverordening)”) wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na „Geen” onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Булбанк (Bulbank), София.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de tekst onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Banca Naţională a României (Nationale Bank van Roemenië), Bucureşti.”;

h)

Bijlage 8 wordt vervangen door:

„BIJLAGE 8 (B) (12) (13)

TOEKENNING VAN GEZINSBIJSLAGEN

(Artikel 4, lid 8, artikel 10 bis, onder d), en artikel 122 van de toepassingsverordening)

Artikel 10 bis, onder d), van de toepassingsverordening is van toepassing op:

A.   Werknemers en zelfstandigen

a)

met een referentieperiode van een kalendermaand in de betrekkingen tussen:

België en Bulgarije,

België en Tsjechië,

België en Duitsland,

België en Griekenland,

België en Spanje,

België en Frankrijk,

België en Ierland,

België en Litouwen,

België en Luxemburg,

België en Oostenrijk,

België en Polen,

België en Portugal,

België en Roemenië,

België en Slowakije,

België en Finland,

België en Zweden,

België en het Verenigd Koninkrijk,

Bulgarije en Tsjechië,

Bulgarije en Duitsland,

Bulgarije en Estland,

Bulgarije en Griekenland,

Bulgarije en Spanje,

Bulgarije en Frankrijk,

Bulgarije en Ierland,

Bulgarije en Cyprus,

Bulgarije en Letland,

Bulgarije en Litouwen,

Bulgarije en Luxemburg,

Bulgarije en Hongarije,

Bulgarije en Malta,

Bulgarije en Nederland,

Bulgarije en Oostenrijk,

Bulgarije en Polen,

Bulgarije en Portugal,

Bulgarije en Roemenië,

Bulgarije en Slowakije,

Bulgarije en Finland,

Bulgarije en Zweden,

Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk,

Tsjechië en Denemarken,

Tsjechië en Duitsland,

Tsjechië en Griekenland,

Tsjechië en Spanje,

Tsjechië en Frankrijk,

Tsjechië en Ierland,

Tsjechië en Letland,

Tsjechië en Litouwen,

Tsjechië en Luxemburg,

Tsjechië en Hongarije,

Tsjechië en Malta,

Tsjechië en Nederland,

Tsjechië en Oostenrijk,

Tsjechië en Polen,

Tsjechië en Portugal,

Tsjechië en Roemenië,

Tsjechië en Slovenië,

Tsjechië en Slowakije,

Tsjechië en Finland,

Tsjechië en Zweden,

Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk,

Denemarken en Litouwen,

Denemarken en Polen,

Denemarken en Slowakije,

Duitsland en Griekenland,

Duitsland en Spanje,

Duitsland en Frankrijk,

Duitsland en Ierland,

Duitsland en Litouwen,

Duitsland en Luxemburg,

Duitsland en Oostenrijk,

Duitsland en Polen,

Duitsland en Roemenië,

Duitsland en Slowakije,

Duitsland en Finland,

Duitsland en Zweden,

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk,

Estland en Roemenië,

Griekenland en Litouwen,

Griekenland en Polen,

Griekenland en Roemenië,

Griekenland en Slowakije,

Spanje en Litouwen,

Spanje en Oostenrijk,

Spanje en Polen,

Spanje en Roemenië,

Spanje en Slovenië,

Spanje en Slowakije,

Spanje en Finland,

Spanje en Zweden,

Frankrijk en Litouwen,

Frankrijk en Luxemburg,

Frankrijk en Oostenrijk,

Frankrijk en Polen,

Frankrijk en Portugal,

Frankrijk en Roemenië,

Frankrijk en Slovenië,

Frankrijk en Slowakije,

Frankrijk en Finland,

Frankrijk en Zweden,

Ierland en Litouwen,

Ierland en Oostenrijk,

Ierland en Polen,

Ierland en Portugal,

Ierland en Roemenië,

Ierland en Slowakije,

Ierland en Zweden

Letland en Litouwen,

Letland en Luxemburg,

Letland en Hongarije,

Letland en Polen,

Letland en Roemenië,

Letland en Slovenië,

Letland en Slowakije,

Letland en Finland,

Litouwen en Luxemburg,

Litouwen en Hongarije,

Litouwen en Nederland,

Litouwen en Oostenrijk,

Litouwen en Portugal,

Litouwen en Roemenië,

Litouwen en Slovenië,

Litouwen en Slowakije,

Litouwen en Finland,

Litouwen en Zweden,

Litouwen en het Verenigd Koninkrijk,

Luxemburg en Oostenrijk,

Luxemburg en Polen,

Luxemburg en Portugal,

Luxemburg en Roemenië,

Luxemburg en Slovenië,

Luxemburg en Slowakije,

Luxemburg en Finland,

Luxemburg en Zweden,

Hongarije en Oostenrijk,

Hongarije en Polen,

Hongarije en Roemenië,

Hongarije en Slovenië,

Hongarije en Slowakije,

Malta en Roemenië,

Malta en Slowakije,

Nederland en Oostenrijk,

Nederland en Polen,

Nederland en Roemenië,

Nederland en Slowakije,

Nederland en Finland,

Nederland en Zweden,

Oostenrijk en Polen,

Oostenrijk en Portugal,

Oostenrijk en Roemenië,

Oostenrijk en Slovenië,

Oostenrijk en Slowakije,

Oostenrijk en Finland,

Oostenrijk en Zweden,

Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk,

Polen en Portugal,

Polen en Roemenië,

Polen en Slovenië,

Polen en Slowakije,

Polen en Finland,

Polen en Zweden,

Polen en het Verenigd Koninkrijk,

Portugal en Roemenië,

Portugal en Slovenië,

Portugal en Slowakije,

Portugal en Finland,

Portugal en Zweden,

Portugal en het Verenigd Koninkrijk,

Roemenië en Slovenië,

Roemenië en Slowakije,

Roemenië en Finland,

Roemenië en Zweden,

Roemenië en het Verenigd Koninkrijk,

Slovenië en Slowakije,

Slovenië en Finland,

Slovenië en het Verenigd Koninkrijk.

Slowakije en Finland,

Slowakije en Zweden,

Slowakije en het Verenigd Koninkrijk,

Finland en Zweden,

Finland en het Verenigd Koninkrijk,

Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

b)

met een referentieperiode van een kalenderkwartaal in de betrekkingen tussen:

Denemarken en Duitsland,

Nederland en Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal.

B.   Zelfstandigen

Met een referentieperiode van een kalenderkwartaal in de betrekkingen tussen:

België en Nederland.

C.   Werknemers

Met een referentieperiode van een kalendermaand in de betrekkingen tussen:

België en Nederland.”;

i)

Bijlage 9 („Berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen (Artikel 4, lid 9, artikel 94, lid 3, onder a), en artikel 95, lid 3, onder a), van de toepassingsverordening)”) wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de tekst onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden de verstrekkingen in aanmerking genomen die worden betaald door het Nationaal Ziekteverzekeringsfonds overeenkomstig de wet op de ziekteverzekering.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de tekst onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden de verstrekkingen in aanmerking genomen die krachtens het ziekteverzekeringsstelsel worden toegekend.”;

j)

Bijlage 10 („Door de bevoegde autoriteiten aangewezen organen en instellingen (Artikel 4, lid 10, van de toepassingsverordening)”) wordt als volgt gewijzigd:

(i)

na de laatste tekst onder „A. BELGIË” invoegen:

„B.   BULGARIJE

1.

Voor de toepassing van artikel 14 quater, artikel 14 quinquies, lid 3, en artikel 17 van de verordening:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

2.

Voor de toepassing van artikel 6, lid 1, van de toepassingsverordening:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

3.

Voor de toepassing van artikel 8, artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 12 bis, artikel 13, lid 3, artikel 14, leden 1, 2 en 3, en artikel 38, lid 1, van de toepassingsverordening:

Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София.

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София.

4.

Voor de toepassing van artikel 70, lid 1, artikel 80, lid 2, artikel 81, artikel 82, lid 2, en artikel 91, lid 2, van de toepassingsverordening:

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

5.

Voor de toepassing van artikel 85, lid 2, artikel 86, lid 2, artikel 89, lid 1, artikel 102, lid 2, artikel 109 en artikel 110 van de toepassingsverordening:

Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София.

Национален осигурителен институт (Nationale Instituut voor de sociale zekerheid), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София.

6.

Voor de toepassing van artikel 113, lid 2, van de toepassingsverordening:

Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София.”;

(ii)

de rubrieken „B. TSJECHIË”, „C. DENEMARKEN”, „D. DUITSLAND”, „E. ESTLAND”, „F. GRIEKENLAND”, „G. SPANJE”, „H. FRANKRIJK”, „I. IERLAND”, „J. ITALIË”, „K. CYPRUS”, „L. LETLAND”, „M. LITOUWEN”, „N. LUXEMBURG”, „O. HONGARIJE”, „P. MALTA”, „Q. NEDERLAND”, „R. OOSTENRIJK”, „S. POLEN”, „T. PORTUGAL”, „U. SLOVENIË”, „V. SLOWAKIJE”, „W. FINLAND”, „X. ZWEDEN”, „Y. VERENIGD KONINKRIJK” worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: „C. TSJECHIË”, „D. DENEMARKEN”, „E. DUITSLAND”, „F. ESTLAND”, „G. GRIEKENLAND”, „H. SPANJE”, „I. FRANKRIJK”, „J. IERLAND”, „K. ITALIË”, „L. CYPRUS”, „M. LETLAND”, „N. LITOUWEN”, „O. LUXEMBURG”, „P. HONGARIJE”, „Q. MALTA”, „R. NEDERLAND”, „S. OOSTENRIJK”, „T. POLEN”, „U. PORTUGAL”, „W. SLOVENIË”, „X. SLOWAKIJE”, „Y. FINLAND”, „Z. ZWEDEN”, „AA. VERENIGD KONINKRIJK”;

(iii)

na de laatste tekst onder „U. PORTUGAL” invoegen:

„V.   ROEMENIË

1.

Voor de toepassing van artikel 14, punt 1, onder b), en artikel 17 van de verordening en van artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 12 bis, artikel 13, leden 2 en 3, artikel 14, leden 1, 2 en 3, artikel 80, lid 2, artikel 81 en artikel 85, lid 2, van de toepassingsverordening:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten), Bucureşti.

2.   Voor de toepassing van artikel 38, lid 1, artikel 70, lid 1, artikel 82, lid 2, en artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening:

a)

uitkeringen:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten), Bucureşti.