ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 301

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
31 oktober 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

1

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

31.10.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 301/1


VERORDENING (EG) Nr. 1549/2006 VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 2006

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name op de artikelen 9 en 12,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is een goederennomenclatuur vastgesteld, hierna „gecombineerde nomenclatuur” genoemd, die zowel aan de eisen van het gemeenschappelijk douanetarief als aan die van de statistieken van de buitenlandse handel van de EG en andere beleidsmaatregelen van de EG in verband met de in- en uitvoer van goederen voldoet.

(2)

Met het oog op de vereenvoudiging van de wetgeving is het passend de gecombineerde nomenclatuur te moderniseren en de structuur ervan aan te passen.

(3)

De gecombineerde nomenclatuur moet worden gewijzigd om rekening te houden met het volgende: wijzigingen in de eisen inzake statistieken en handelsbeleid, wijzigingen om aan internationale verplichtingen te voldoen, technologische en commerciële ontwikkelingen, de noodzaak tot aanpassing of verduidelijking van teksten en wijzigingen in de nomenclatuur van het geharmoniseerd systeem als gevolg van de aanbeveling van de Internationale Douaneraad van 26 juni 2004 en de gevolgen daarvan.

(4)

Overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 2658/87 moet bijlage I bij die verordening met ingang van 1 januari 2007 worden vervangen door de volledige versie van de gecombineerde nomenclatuur samen met de autonome en conventionele rechten die voortvloeien uit door de Raad of de Commissie vastgestelde bepalingen.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 2006.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 996/2006 van de Commissie (PB L 179 van 1.7.2006, blz. 26).


BIJLAGE I

GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR

INHOUD

EERSTE DEEL — INLEIDENDE BEPALINGEN

Titel I — Algemene regels

A.

Algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur

B.

Algemene bepalingen met betrekking tot het douanerecht

C.

Algemene bepalingen die zowel op de nomenclatuur als op het douanerecht betrekking hebben

Titel II — Bijzondere bepalingen

A.

Producten bestemd voor bepaalde soorten schepen en voor boor- en werkeilanden

B.

Burgerluchtvaartuigen en producten bestemd voor burgerluchtvaartuigen

C.

Farmaceutische producten

D.

Forfaitaire heffing

E.

Bergingsmiddelen en verpakkingsmiddelen

F.

Gunstige tariefbehandeling in verband met de aard van de goederen

Lijst van de tekens, afkortingen en symbolen

Lijst van bijzondere maatstaven

TWEEDE DEEL — TABEL DER RECHTEN

Hoofdstuk

Afdeling I

Levende dieren en producten van het dierenrijk

1

Levende dieren

2

Vlees en eetbare slachtafvallen

3

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren

4

Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

5

Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Afdeling II

Producten van het plantenrijk

6

Levende planten en producten van de bloementeelt

7

Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

8

Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

9

Koffie, thee, maté en specerijen

10

Granen

11

Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten

12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder

13

Gommen, harsen en andere plantensappen en plantenextracten

14

Stoffen voor het vlechten en andere producten van plantaardige oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Afdeling III

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong

15

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong

Afdeling IV

Producten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten

16

Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

17

Suiker en suikerwerk

18

Cacao en bereidingen daarvan

19

Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk; gebak

20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen

21

Diverse producten voor menselijke consumptie

22

Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn

23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren

24

Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten

Afdeling V

Minerale producten

25

Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement

26

Ertsen, slakken en assen

27

Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was

Afdeling VI

Producten van de chemische en van de aanverwante industrieën

28

Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen

29

Organische chemische producten

30

Farmaceutische producten

31

Meststoffen

32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt

33

Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten

34

Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips

35

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen

36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare stoffen

37

Producten voor fotografie en cinematografie

38

Diverse producten van de chemische industrie

Afdeling VII

Kunststof en werken daarvan; rubber en werken daarvan

39

Kunststof en werken daarvan

40

Rubber en werken daarvan

Afdeling VIII

Huiden, vellen, leder en pelterijen, lederwaren en bontwerk; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

41

Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder

42

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

43

Pelterijen en bontwerk; namaakbont

Afdeling IX

Hout, houtskool en houtwaren; kurk en kurkwaren; vlechtwerk en mandenmakerswerk

44

Hout, houtskool en houtwaren

45

Kurk en kurkwaren

46

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

Afdeling X

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval); papier en karton, alsmede artikelen daarvan

47

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)

48

Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren

49

Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen

Afdeling XI

Textielstoffen en textielwaren

50

Zijde

51

Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin)

52

Katoen

53

Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan

54

Synthetische of kunstmatige filamenten; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische of van kunstmatige textielstoffen

55

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken daarvan

57

Tapijten

58

Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk

59

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen; technische artikelen van textielstoffen

60

Brei- en haakwerk aan het stuk

61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk

63

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of assortimenten; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden

Afdeling XII

Schoeisel, hoofddeksels, paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan; geprepareerde veren en artikelen van veren; kunstbloemen; werken van mensenhaar

64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan

65

Hoofddeksels en delen daarvan

66

Paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan

67

Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar

Afdeling XIII

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische producten; glas en glaswerk

68

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen

69

Keramische producten

70

Glas en glaswerk

Afdeling XIV

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten

71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten

Afdeling XV

Onedele metalen en werken daarvan

72

Gietijzer, ijzer en staal

73

Werken van gietijzer, van ijzer en van staal

74

Koper en werken van koper

75

Nikkel en werken van nikkel

76

Aluminium en werken van aluminium

77

(Gereserveerd voor eventueel toekomstig gebruik in het geharmoniseerde systeem)

78

Lood en werken van lood

79

Zink en werken van zink

80

Tin en werken van tin

81

Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen

82

Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal

83

Allerlei werken van onedele metalen

Afdeling XVI

Machines, toestellen en elektrotechnisch materieel, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen

84

Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan

85

Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen

Afdeling XVII

Vervoermaterieel

86

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer

87

Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan

88

Luchtvaart en ruimtevaart

89

Scheepvaart

Afdeling XVIII

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; uurwerken; muziekinstrumenten; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen

90

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen

91

Uurwerken

92

Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten

Afdeling XIX

Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

93

Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

Afdeling XX

Diverse goederen en producten

94

Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken

95

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan

96

Diverse werken

Afdeling XXI

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

97

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

98

Complete fabrieksinstallaties

99

(Gereserveerd voor gebruik in bepaalde bijzondere gevallen door de bevoegde autoriteiten)

DERDE DEEL — BIJLAGEN BIJ HET TARIEF

Afdeling I — Landbouwbijlagen

Bijlage 1

Agrarische elementen (EA), aanvullende douanerechten „suiker” (AD S/Z) en aanvullende douanerechten „meel” (AD F/M)

Bijlage 2

Producten waarop een invoerprijs van toepassing is

Afdeling II — Lijsten van farmaceutische stoffen die vrij van rechten kunnen worden ingevoerd

Bijlage 3

Lijst van door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde internationale generieke benamingen (INN) voor farmaceutische stoffen waarop geen rechten van toepassing zijn

Bijlage 4

Lijst van voor- en achtervoegsels die, in combinatie met de INN-namen van bijlage 3, de zouten, esters en hydraten van INN-namen aanduiden. Op deze zouten, esters en hydraten zijn geen rechten van toepassing, mits zij onder dezelfde, met zes cijfers aangeduide GS-tariefonderverdeling vallen als de overeenkomstige INN-NAMM

Bijlage 5

Niet onder dezelfde GS-tariefonderverdeling als de overeenkomstige INN ingedeelde zouten, esters en hydraten waarop geen rechten van toepassing zijn

Bijlage 6

Lijst van farmaceutische tussenproducten, dat wil zeggen verbindingen die bij de vervaardiging van farmaceutische eindproducten worden gebruikt, waarop geen rechten van toepassing zijn

Afdeling III — Contingenten

Bijlage 7

Door de bevoegde communautaire autoriteiten te openen WTO-tariefcontingenten

Afdeling IV — Gunstige tariefbehandeling in verband met de aard van de goederen

Bijlage 8

Voor consumptie ongeschikte producten

Bijlage 9

Certificaten

EERSTE DEEL

INLEIDENDE BEPALINGEN

TITEL I

ALGEMENE REGELS

A.   Algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur

Voor de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur gelden de volgende bepalingen.

1.

De tekst van de opschriften van de afdelingen, van de hoofdstukken en van de onderdelen van hoofdstukken wordt geacht slechts als aanwijzing te gelden; voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken en — voor zover dit niet in strijd is met de bewoordingen van bedoelde posten en aantekeningen — de navolgende regels.

2.

a)

De vermelding van een goed in een post heeft eveneens betrekking op dat goed in niet-complete of in niet-afgewerkte staat, voor zover dit de essentiële kenmerken van het complete of het afgewerkte goed vertoont. Deze vermelding heeft eveneens betrekking op een compleet of een afgewerkt goed of een op grond van de voorgaande volzin als zodanig aan te merken goed, indien het wordt aangeboden in gedemonteerde of in niet-gemonteerde staat.

b)

Onder een in een post vermelde stof wordt niet alleen verstaan die stof in zuivere staat, doch ook vermengd of verbonden met andere stoffen. Evenzo worden onder werken van een genoemde stof niet alleen verstaan die werken die geheel uit die stof bestaan, doch ook werken die gedeeltelijk uit die stof bestaan. De vorenbedoelde mengsels en samengestelde werken worden ingedeeld met inachtneming van de onder 3 vermelde beginselen.

3.

Indien goederen met toepassing van het bepaalde onder 2 b) of om enige andere reden vatbaar zijn voor indeling onder twee of meer posten, geschiedt de indeling als volgt:

a)

de post met de meest specifieke omschrijving heeft voorrang boven posten met een meer algemene strekking. Indien echter twee of meer posten elk afzonderlijk slechts betrekking hebben op een gedeelte van de stoffen of bestanddelen waaruit een mengsel of een goed is samengesteld of op een gedeelte van de artikelen, in het geval van goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, worden die posten, met betrekking tot bedoelde mengsels en goederen, aangemerkt als even specifiek, zelfs indien een van de andere posten daarvan een volledigere of nauwkeurigere omschrijving geeft;

b)

mengsels, werken die zijn samengesteld uit of met verschillende stoffen dan wel zijn vervaardigd door samenvoeging van verschillende goederen, zomede goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, waarvan de indeling niet mogelijk is aan de hand van het bepaalde onder 3 a), worden ingedeeld naar de stof of naar het goed waaraan de mengsels, de werken, de stellen of de assortimenten hun wezenlijk karakter ontlenen, indien dit kan worden bepaald;

c)

in de gevallen waarin de indeling aan de hand van het bepaalde onder 3 a) en 3 b) niet mogelijk is, wordt van de verschillende in aanmerking komende posten, de post toegepast die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst.

4.

Goederen die niet kunnen worden ingedeeld overeenkomstig vorenstaande regels, worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op de goederen waarmee zij de meeste overeenkomst vertonen.

5.

Voor de hierna genoemde goederen gelden daarenboven de volgende regels:

a)

etuis, foedralen en koffers voor camera's, voor muziekinstrumenten of voor wapens, dozen voor tekeninstrumenten, juwelenkistjes en dergelijke bergingsmiddelen, speciaal gevormd of ingericht voor het opbergen van een bepaald artikel of van een stel of assortiment van artikelen, geschikt voor herhaald gebruik en aangeboden met de artikelen waarvoor ze bestemd zijn, worden ingedeeld onder dezelfde post als die artikelen indien zij van de soort zijn die normaal daarmee wordt verkocht. Deze regel geldt echter niet voor bergingsmiddelen die aan het geheel het wezenlijk karakter verlenen;

b)

behoudens het bepaalde onder 5 a) worden gevulde verpakkingsmiddelen (1) ingedeeld met de verpakte goederen indien zij van de soort zijn die normaal als verpakking voor die goederen wordt gebruikt. Deze regel is echter niet verplichtend voor verpakkingsmiddelen die klaarblijkelijk geschikt zijn voor herhaald gebruik.

6.

Voor de indeling van goederen onder de onderverdelingen van een post zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van die onderverdelingen en de aanvullende aantekeningen, alsmede „mutatis mutandis” de vorenstaande regels, met dien verstande dat uitsluitend onderverdelingen van gelijke rangorde met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor de toepassing van deze regel en voor zover niet anders is bepaald, zijn de aantekeningen op de afdelingen en op de hoofdstukken eveneens van toepassing.

B.   Algemene bepalingen met betrekking tot het douanerecht

1.

De conventionele rechten, genoemd in kolom 3 van de tabel der rechten, zijn van toepassing bij invoer van goederen van oorsprong uit landen die partij zijn bij de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel of waarmee de Europese Gemeenschap overeenkomsten heeft gesloten die de meestbegunstigingsclausule op het gebied van de tarieven bevatten; voor zover niet anders is bepaald, gelden deze conventionele rechten eveneens voor andere dan de hierboven bedoelde goederen die uit enig derde land worden ingevoerd.

De conventionele rechten opgenomen in kolom 3 zijn vanaf 1 januari 2007 van toepassing.

Indien de autonome rechten lager zijn dan de conventionele rechten, zijn de autonome rechten, die dan in een voetnoot worden aangegeven, van toepassing.

2.

De bepalingen in punt 1 gelden niet indien voor goederen van oorsprong uit bepaalde landen speciale autonome rechten zijn vastgesteld of indien krachtens overeenkomsten preferentiële rechten van toepassing zijn.

3.

De bepalingen in de punten 1 en 2 vormen geen belemmering voor de toepassing door de lidstaten van andere rechten dan die van het gemeenschappelijk douanetarief, voor zover een bepaling van het Gemeenschapsrecht dit rechtvaardigt.

4.

Indien de rechten zijn uitgedrukt in procenten, betreft het waarderechten.

5.

De vermelding „EA” betekent dat op de bedoelde producten een landbouwelement dat overeenkomstig bijlage 1 is vastgesteld van toepassing is.

6.

De vermelding „AD S/Z” of „AD F/M” in de hoofdstukken 17 tot en met 19 betekent dat het maximumrecht bestaat uit een ad-valoremrecht plus een aanvullend recht dat van toepassing is op bepaalde soorten suiker of op meel. Dit aanvullend recht wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van bijlage 1.

7.

De vermelding „€/ % vol/hl” in hoofdstuk 22 betekent dat een specifiek recht van toepassing is, uitgedrukt in euro per volumepercentage alcohol per hectoliter. Zo wordt een drank met een alcoholvolumegehalte van 40 % als volgt belast, indien onderstaande specifieke rechten van toepassing zijn:

„1 €/ % vol/hl” = 1 € × 40 = 40 € per hectoliter, of

„1 €/ % vol/hl + 5 €/hl” = 1 € × 40 + 5 = 45 € per hectoliter.

De vermelding „MIN” (bijvoorbeeld „1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl”) betekent dat het recht berekend overeenkomstig de hierboven vermelde regel, vergeleken moet worden met het minimumrecht (in dit voorbeeld „9 €/hl”) en dat het hoogste van de twee toegepast wordt.

C.   Algemene bepalingen die zowel op de nomenclatuur als op het douanerecht betrekking hebben

1.

Behoudens bijzondere bepalingen worden de belastbare waarde voor naar de waarde belaste goederen en de waarde die bepalend is voor de indeling onder sommige posten of onderverdelingen van posten vastgesteld aan de hand van de bepalingen inzake de douanewaarde.

2.

Voor de vaststelling van het belastbare gewicht voor naar het gewicht belaste goederen, en het gewicht dat bepalend is voor de indeling onder sommige posten of onderverdelingen van posten wordt verstaan:

a)

onder „brutogewicht”, het gewicht van het goed vermeerderd met dat van al zijn bergingsmiddelen en verpakkingen;

b)

onder „nettogewicht” of „gewicht” zonder nadere aanduiding, het eigen gewicht van het goed ontdaan van al zijn bergingsmiddelen en verpakkingen.

3.

De tegenwaarde in nationale valuta van de euro, voor lidstaten andere dan de deelnemende lidstaten vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad (2) (hierna genoemd „niet-deelnemende lidstaten”), wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (3).

4.

Gunstige tariefbehandeling voor bepaalde goederen uit hoofde van een bijzondere bestemming:

Goederen met een bijzondere bestemming waarvoor het uit hoofde van deze bijzondere bestemming geldende douanerecht niet lager is dan het douanerecht dat van toepassing is indien met de bijzondere bestemming geen rekening wordt gehouden, worden ingedeeld onder de onderverdeling die in deze bijzondere bestemming voorziet, zonder dat de bepalingen van de artikelen 291 tot en met 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1) worden toegepast.

TITEL II

BIJZONDERE BEPALINGEN

A.   Producten bestemd voor bepaalde soorten schepen en voor boor- en werkeilanden

1.

De heffing van de douanerechten wordt geschorst voor de producten die bestemd zijn voor de bouw, de reparatie, het onderhoud of de verbouwing van de in de volgende tabel aangegeven schepen, alsmede voor de producten die bestemd zijn voor de uitrusting van deze schepen.

2.

De heffing van de douanerechten wordt geschorst voor:

a)

de producten die bestemd zijn voor de bouw, de reparatie, het onderhoud of de verbouwing van boor- of werkeilanden:

1)

van onderverdeling ex 8430 49, die in of buiten de territoriale zee van de lidstaten vast op de zeebodem zijn of worden geplaatst,

2)

van onderverdeling 8905 20, die al dan niet op de zeebodem kunnen worden geplaatst,

alsmede voor de producten die bestemd zijn voor de uitrusting van deze boor- of werkeilanden.

Worden eveneens aangemerkt als producten die bestemd zijn voor de bouw, de reparatie, het onderhoud, de verbouwing of de uitrusting van boor- en werkeilanden, de producten zoals brandstoffen, smeermiddelen en gassen, die noodzakelijk zijn voor de werking van de machines en toestellen die niet permanent op deze eilanden worden gebruikt en er geen integrerend deel van uitmaken, en die aan boord daarvan worden gebruikt voor de bouw, de reparatie, het onderhoud, de verbouwing of de uitrusting daarvan;

b)

de buizen, pijpen, kabels, alsmede de verbindingsstukken daarvoor, die de boor- en werkeilanden met de vaste wal verbinden.

GN-code

Omschrijving

(1)

(2)

8901

Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of van goederen

8901 10

–  passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van personen; veerboten van alle soorten

8901 10 10

– –  zeeschepen

8901 20

–  tankschepen

8901 20 10

– –  zeeschepen

8901 30

–  koelschepen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8901 20

8901 30 10

– –  zeeschepen

8901 90

–  andere schepen voor het vervoer van goederen en andere schepen die zowel bestemd zijn voor het vervoer van personen als van goederen

8901 90 10

– –  zeeschepen

8902 00

Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of het conserveren van visserijproducten

 

–  zeeschepen

8902 00 12

– –  met een brutotonnage van meer dan 250

8902 00 18

– –  met een brutotonnage van niet meer dan 250

8903

Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano's

 

–  andere

8903 91

– –  zeilschepen, ook indien met hulpmotor

8903 91 10

– – –  zeeschepen

8903 92

– –  motorboten, andere dan die met buitenboordmotor

8903 92 10

– – –  zeeschepen

8904 00

Sleepboten en duwboten

8904 00 10

–  sleepboten

 

–  duwboten

8904 00 91

– –  zeeduwboten

8905

Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drijvende kranen en andere schepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden

8905 10

–  baggermolens en zandzuigers

8905 10 10

– –  zeeschepen

8905 90

–  andere

8905 90 10

– –  zeeschepen

8906

Andere schepen, daaronder begrepen oorlogsschepen en reddingsboten, andere dan roeiboten

8906 10 00

–  oorlogsschepen

 

–  andere

8906 90 10

– –  zeeschepen

3.

Deze schorsingen worden afhankelijk gesteld van de voorwaarden vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen, met het oog op het douanetoezicht op de bestemming van deze producten.

B.   Burgerluchtvaartuigen en producten bestemd voor burgerluchtvaartuigen

1.

Aan douanerechten worden niet onderworpen:

burgerluchtvaartuigen;

bepaalde producten bestemd om te worden gebruikt in burgerluchtvaartuigen om daarin of daaraan bij de bouw, de reparatie, het onderhoud, de gedeeltelijke vernieuwing, de wijziging of de verbouwing te worden opgenomen of verwerkt;

toestellen voor vliegoefeningen op de grond, alsmede delen daarvan, bestemd voor de burgerluchtvaart.

Het betreft uitsluitend goederen die vallen onder de posten en onderverdelingen die worden vermeld in punt 5.

2.

Voor de toepassing van punt 1, eerste en tweede streepje, worden onder „burgerluchtvaartuigen” verstaan: luchtvaartuigen andere dan die welke in de lidstaten door militaire of soortgelijke diensten worden gebruikt en militaire of daarmede gelijkgestelde kentekens dragen.

3.

Voor de toepassing van punt 1, tweede streepje, omvat de uitdrukking „bestemd voor burgerluchtvaartuigen” eveneens de goederen bestemd voor toestellen voor vliegoefeningen op de grond, bestemd voor de burgerluchtvaart.

4.

De vrijstelling van douanerechten wordt afhankelijk gesteld van de voorwaarden vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen, met het oog op het douanetoezicht op de bestemming van deze goederen (zie artikelen 291 tot en met 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1) en latere wijzigingen).

5.

Goederen die in aanmerking komen voor deze vrijstelling van douanerechten vallen onder de hieronder genoemde posten en onderverdelingen:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Voor de hieronder genoemde onderverdelingen geldt de vrijstelling van douanerechten voor goederen bestemd voor burgerluchtvaartuigen uitsluitend voor de in de tweede kolom omschreven goederen:

Onderverdeling

Omschrijving

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

voorzien van hulpstukken (fittings)

4008 29

op maat gesneden profielen

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

voor gassen of vloeistoffen

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

voor technisch gebruik

4504 90, 4823 90

pakking- en sluitringen

6812 80

andere dan kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels, asbestpapier, -karton en -vilt, asbestpakking in vellen of op rollen

6813 20

samengesteld met asbest of met andere minerale stoffen

7007 21

cockpitruiten, niet omlijst

7312 10, 7312 90

voorzien van hulpstukken (fittings) of verwerkt tot artikelen

7322 90

luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht (met uitzondering van delen daarvan)

7324 90

sanitaire artikelen (met uitzondering van delen daarvan)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

voorzien van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen

8108 90

buizen en pijpen, voorzien van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen

8415 90

van machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten bedoeld bij de onderverdelingen 8415 81, 8415 82 en 8415 83

8419 90

delen van warmte-uitwisselaars

8479 89

hydropneumatische accumulatoren, mechanische aandrijfinrichtingen voor stuwkrachtkeerders, speciale toileteenheden, toestellen voor het bevochtigen van lucht of het onttrekken van vocht aan de lucht, niet-elektrische bekrachtigingsmechanismen, niet-elektrische starttoestellen, pneumatische starttoestellen voor turbinestraalmotoren en gasturbines, niet-elektrische ruitenwissers en niet-elektrische toestellen voor het regelen van de stand van vliegtuigpropellers

8501 20, 8501 40

met een vermogen van meer dan 735 W doch niet meer dan 150 kW

8501 31

motoren met een vermogen van meer dan 735 W en generatoren

8501 33

motoren met een vermogen van niet meer dan 150 kW en generatoren

8501 34 92, 8501 34 98

generatoren

8501 51

met een vermogen van meer dan 735 W

8501 53

met een vermogen van niet meer dan 150 kW

8516 80 20

aangebracht op een gewone drager van isolerende stof en voorzien van elektrische aansluitingen, voor het ontdooien en om ijsafzetting tegen te gaan

8517 69 31, 8517 69 39

voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

toestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie

8522 90

groepen samengevoegde delen, voor toestellen bedoeld bij onderverdeling 8520 90

8529 90

groepen samengevoegde delen voor toestellen bedoeld bij post 8526

8543 70 90

toestellen voor het registreren van vluchtgegevens, elektrische synchro's en transducers (transductoren), ontdooi- en ontwaseminrichtingen met elektrische weerstanden

8543 90

groepen samengevoegde delen voor toestellen voor het registreren van vluchtgegevens

8803 90 90

met inbegrip van zweefvliegtuigen

9014 90

van apparaten en toestellen bedoeld bij de onderverdelingen 9014 10 en 9014 20

9020 00

andere dan delen

9029 10

toerentellers

9029 90

van toerentellers, snelheidsmeters en tachometers

9031 90

bedoeld bij onderverdeling 9031 80

9109 19, 9109 90

met een breedte of een diameter van niet meer dan 50 mm

9401 10

niet met leder overtrokken

9405 10, 9405 60

van onedel metaal of van kunststof

9405 92, 9405 99

van goederen bedoeld bij de onderverdelingen 9405 10 en 9405 60

6.

De in punt 5 genoemde goederen zijn in het Taric opgenomen onder onderverdelingen met de volgende voetnoot: „Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen (zie de artikelen 291 t/m 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1) en latere wijzigingen).”.

C.   Farmaceutische producten

1.

Vrijstelling van douanerechten wordt verleend voor de volgende categorieën farmaceutische producten:

1)

de in bijlage 3 opgenomen farmaceutische stoffen die bekend staan onder de CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) en de internationale generieke benamingen (INN);

2)

zouten, esters en hydraten van de met INN aangeduide stoffen, die aangeduid worden door een combinatie van de INN van bijlage 3 en de voor- of achtervoegsels van bijlage 4, mits deze producten kunnen worden ingedeeld onder dezelfde zescijferige GS-onderverdeling als de corresponderende INN;

3)

zouten, esters en hydraten van de met INN aangeduide stoffen, die zijn opgenomen in bijlage 5 en niet kunnen worden ingedeeld onder dezelfde zescijferige GS-onderverdeling als de corresponderende INN;

4)

de farmaceutische tussenproducten die in bijlage 6 zijn opgenomen en worden aangeduid met een chemische naam en een CAS RN en die worden gebruikt bij de vervaardiging van farmaceutische producten.

2.

Bijzondere gevallen:

1)

de INN omvatten uitsluitend de stoffen die zijn beschreven in de lijsten van aanbevolen en voorgestelde INN bekendgemaakt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Indien het aantal door de INN omvatte stoffen minder is dan het aantal stoffen omvat door de CAS RN, dan worden uitsluitend de door de INN omvatte stoffen vrijgesteld van rechten;

2)

wanneer een in bijlage 3 of 6 opgenomen product aangeduid wordt met een CAS RN dat overeenstemt met een bepaalde isomeer, komt uitsluitend deze isomeer in aanmerking voor vrijstelling;

3)

de dubbele derivaten (zouten, esters en hydraten) van de met INN aangeduide stoffen, die aangeduid worden door een combinatie van de INN van bijlage 3 en de voor- of achtervoegsels van bijlage 4, voor zover deze producten kunnen worden ingedeeld onder dezelfde zescijferige GS-onderverdeling als de corresponderende INN, komen in aanmerking voor vrijstelling;

voorbeeld: methylalaninaathydrochloride

4)

wanneer een met een INN aangeduide stof van bijlage 3 een zout is (of een ester), komt geen enkel ander zout (of ester) van het zuur dat overeenstemt met de INN in aanmerking voor vrijstelling;

voorbeeld: kaliumoxprenoaat (INN): vrijstelling.

natriumoxprenoaat: geen vrijstelling.

D.   Forfaitaire heffing

1.

Een forfaitair douanerecht van 3,5 % ad valorem is van toepassing op goederen:

vervat in door particulieren aan particulieren gerichte zendingen, of

die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers,

voor zover het invoer betreft waaraan elk handelskarakter vreemd is.

Dit forfaitaire douanerecht van 3,5 % is van toepassing wanneer de totale waarde van de aan douanerechten onderworpen goederen, per zending of per reiziger, niet meer dan 350 € bedraagt.

De goederen van hoofdstuk 24 welke deel uitmaken van een zending of van de persoonlijke bagage van reizigers in hoeveelheden die de maxima overschrijden welke in artikel 31 of in artikel 46 van Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad (4) zijn vastgesteld, zijn van dit forfaitaire douanerecht uitgesloten.

2.

Onder invoer zonder handelskarakter wordt verstaan invoer waarbij het gaat om goederen die deel uitmaken van:

a)

door particulieren aan particulieren gerichte zendingen, welke invoer tegelijkertijd:

een incidenteel karakter draagt,

uitsluitend bestaat uit goederen bestemd voor persoonlijk gebruik van de geadresseerde dan wel voor gebruik door leden van diens gezin, mits uit de aard of de hoeveelheid der goederen geen commerciële bijbedoelingen blijken,

zonder enige vorm van betaling door de afzender aan de geadresseerde wordt gezonden;

b)

persoonlijke bagage van reizigers, welke invoer tegelijkertijd:

een incidenteel karakter draagt, en

uitsluitend betrekking heeft op goederen bestemd voor persoonlijk gebruik van de reizigers dan wel voor gebruik door leden van hun gezin of bestemd om ten geschenke te worden aangeboden, mits uit de aard of de hoeveelheid der goederen geen commerciële bijbedoelingen blijken.

3.

Het forfaitaire douanerecht is niet van toepassing op goederen die onder de in de punten 1 en 2 genoemde voorwaarden worden ingevoerd en ten aanzien waarvan de betrokkene, alvorens dat recht daarop wordt toegepast, heeft verzocht dat zij aan de daarvoor geldende rechten bij invoer worden onderworpen. In dat geval worden alle onder de invoer begrepen goederen, onverminderd de in de artikelen 29 tot en met 31 en 45 tot en met 49 van Verordening (EEG) nr. 918/83 bedoelde vrijstellingen, aan de daarvoor geldende rechten bij invoer onderworpen.

Voor de toepassing van de eerste alinea worden onder rechten bij invoer verstaan zowel de douanerechten en heffingen van gelijke werking als de belastingen bij invoer die zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of in het kader van de specifieke regelingen die van toepassing zijn op bepaalde uit de verwerking van landbouwproducten verkregen goederen.

4.

De niet-deelnemende lidstaten mogen het bedrag dat ontstaat door de omrekening van het bedrag van 350 € in nationale valuta, afronden.

5.

De niet-deelnemende lidstaten mogen de tegenwaarde van het bedrag van 350 € in nationale valuta ongewijzigd handhaven, indien bij de jaarlijkse aanpassing zoals voorzien in artikel 18, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92, de omrekening van dit bedrag, vóór de in punt 4 genoemde afronding, een wijziging van minder dan 5 % van de in nationale valuta uitgedrukte tegenwaarde of een verlaging van die tegenwaarde oplevert.

E.   Bergingsmiddelen en verpakkingsmiddelen

De navolgende bepalingen zijn van toepassing op de onder a) en b) van algemene regel 5 omschreven bergings- en verpakkingsmiddelen die gelijktijdig met de goederen waarmee zij worden aangeboden of die zij bevatten in het vrije verkeer worden gebracht.

1.

Indien de bergings- en verpakkingsmiddelen, overeenkomstig algemene regel 5, ingedeeld worden bij de goederen waarmee zij worden aangeboden of die zij bevatten, zijn zij:

a)

aan hetzelfde douanerecht onderworpen als het goed:

indien dit aan een douanerecht naar de waarde is onderworpen, of

indien zij in het belastbare gewicht van het goed dienen te worden begrepen;

b)

niet aan douanerecht onderworpen:

indien het goed niet aan douanerecht is onderworpen, of

indien dit naar een andere maatstaf is belast dan het gewicht of de waarde, of

indien het gewicht van die bergings- en verpakkingsmiddelen niet in het belastbare gewicht van het verpakte goed dient te worden begrepen.

2.

Indien de in punt 1, onder a) en b), bedoelde bergings- of verpakkingsmiddelen verscheidene goederen van verschillende soort bevatten of met zulke goederen worden aangeboden, worden voor de vaststelling van het belastbare gewicht of de belastbare waarde van die goederen het gewicht en de waarde van bedoelde verpakkingsmiddelen omgeslagen over alle goederen naar evenredigheid van het gewicht of de waarde van elk goed.

F.   Gunstige tariefbehandeling in verband met de aard van de goederen

1.

De volgende goederen komen, uit hoofde van hun aard, onder bepaalde voorwaarden voor een gunstige tariefbehandeling in aanmerking:

voor consumptie ongeschikte producten,

zaaigoed,

builgaas, niet geconfectioneerd,

bepaalde soorten druiven voor tafelgebruik, tabak en nitraat.

De onderverdelingen waaronder deze goederen worden ingedeeld (5) zijn van een voetnoot voorzien die als volgt luidt: „Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de inleidende bepalingen”.

2.

De voor consumptie ongeschikte producten die in verband met hun aard voor een gunstige tariefbehandeling in aanmerking komen, zijn vermeld in bijlage 8, met de post waaronder zij worden ingedeeld en de naam en de hoeveelheid van de gebruikte denatureringsmiddelen. Deze producten worden geacht niet geschikt te zijn voor consumptie wanneer het te denatureren product en het denatureringsmiddel een homogeen mengsel vormen en de bestanddelen daarvan niet meer op lonende wijze kunnen worden afgescheiden.

3.

De hieronder genoemde goederen worden onder posten ingedeeld die betrekking hebben op zaaigoed, voor zover zij aan de communautaire wetgeving ter zake voldoen:

voor zaaidoeleinden bestemde suikermaïs, spelt, maïshybriden, rijst en sorghohybriden: Richtlijn 66/402/EEG van de Raad (6);

voor pootaardappelen: Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002 (7);

voor zaaidoeleinden bestemde oliehoudende zaden en vruchten: Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 (8).

Suikermaïs, spelt, maïshybriden, rijst, sorghohybriden of oliehoudende zaden en vruchten, van de soorten die niet onder de werkingssfeer van de landbouwwetgeving vallen, komen voor een gunstige tariefbehandeling in verband met de aard van het product in aanmerking, indien zij zonder enige twijfel voor zaaidoeleinden zijn bestemd.

4.

Niet-geconfectioneerd builgaas komt voor een gunstige tariefbehandeling in aanmerking, mits dit weefsel van niet-uitwisbare merktekens is voorzien waaruit blijkt dat het voor het builen of soortgelijke industriële doeleinden is bestemd.

5.

Druiven voor tafelgebruik, tabak en nitraat komen voor een gunstige tariefbehandeling in aanmerking op vertoon van een naar behoren geviseerd certificaat. De in acht te nemen voorschriften en de modellen van de certificaten zijn opgenomen in bijlage 9.

LIJST VAN DE TEKENS, AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

Duidt de nieuwe codenummers aan

Kenmerkt de codenummers die het vorige jaar werden gebruikt, maar met verschillende inhoud

AD F/M

Aanvullend douanerecht meel

AD S/Z

Aanvullend douanerecht suiker

b/f

Fles

cm/sec

Centimeter(s) per seconde

EA

Agrarisch element

Euro

INN

International non-proprietary name

INNM

International non-proprietary name modified

ISO

International Organization for Standardization

Kbit

1 024 bit

kg/br

Kilogram brutogewicht

kg/net

Kilogram nettogewicht

kg/net eda

Kilogram netto-uitlekgewicht

kg/net mas

Kilogram in droge stof

MAX

Maximum

Mbit

1 048 576 bit

MIN

Minimum

ml/g

Milliliter per gram

mm/sec

Millimeter(s) per seconde

RON

Research-octaangetal

Opmerking

Indien in kolom 1 van de tabel der rechten een post tussen haakjes is geplaatst, wil dat zeggen dat die post is vervallen (bijvoorbeeld: post [1519]).

LIJST VAN BIJZONDERE MAATSTAVEN

c/k

Aantal karaat (1 metriekkaraat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Aantal cellen

ct/l

Laadvermogen in metrieke ton (9)

g

Gram

gi F/S

Gram splijtbare isotopen

GT

Brutotonnage

kg C5H14ClNO

Kilogram cholinechloride

kg H2O2

Kilogram waterstofperoxide

kg K2O

Kilogram kaliumoxide

kg KOH

Kilogram kaliumhydroxide (bijtende potas)

kg met.am.

Kilogram methylaminen

kg N

Kilogram stikstof

kg NaOH

Kilogram natriumhydroxide (bijtende soda)

kg/net eda

Kilogram netto-uitlekgewicht

kg P2O5

Kilogram difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride)

kg 90 % sdt

Kilogram drooggewicht ad 90 %

kg U

Kilogram uranium

1 000 kWh

Duizend kilowattuur

l

Liter

1 000 l

Duizend liter

l alc. 100 %

Liter zuivere alcohol (100 %)

m

Meter

m2

Vierkante meter

m3

Kubieke meter

1 000 m3

Duizend kubieke meter

pa

Aantal paren

p/st

Aantal stuks

100 p/st

Honderd stuks

1 000 p/st

Duizend stuks

TJ

Terajoule (verbrandingswarmte)

TWEEDE DEEL

TABEL DER RECHTEN

AFDELING I

LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK

Aantekeningen

1.

Voor zover niet anders is bepaald, heeft de vermelding in deze afdeling van dieren van een bepaald geslacht of soort eveneens betrekking op de jonge dieren van dat geslacht of die soort.

2.

Voor zover niet anders is bepaald, wordt in de nomenclatuur onder „gedroogd” eveneens verstaan: gedehydreerd, geëvaporeerd of gelyofiliseerd.

HOOFDSTUK 1

LEVENDE DIEREN

Aantekening

1.

Dit hoofdstuk omvat alle levende dieren, met uitzondering van:

a)

vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, bedoeld bij de posten 0301, 0306 en 0307;

b)

culturen van micro-organismen en andere producten, bedoeld bij post 3002;

c)

dieren bedoeld bij post 9508.

GN-code

Omschrijving

Conventioneel douanerecht (%)

Bijzondere maatstaf

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

0101 10

–  fokdieren van zuiver ras

 

 

0101 10 10

– –  paarden (10)

vrij

p/st

0101 10 90

– –  andere

7,7

p/st

0101 90

–  andere

 

 

 

– –  paarden

 

 

0101 90 11

– – –  slachtpaarden (11)

vrij

p/st

0101 90 19

– – –  andere

11,5

p/st

0101 90 30

– –  ezels

7,7

p/st

0101 90 90

– –  muildieren en muilezels

10,9

p/st

0102

Levende runderen

 

 

0102 10

–  fokdieren van zuiver ras (12)

 

 

0102 10 10

– –  vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben)

vrij

p/st

0102 10 30

– –  koeien

vrij

p/st

0102 10 90

– –  andere

vrij

p/st

0102 90

–  andere

 

 

 

– –  huisdieren

 

 

0102 90 05

– – –  met een gewicht van niet meer dan 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  met een gewicht van meer dan 80 kg doch niet meer dan 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – –  slachtdieren

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  andere

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  met een gewicht van meer dan 160 kg doch niet meer dan 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – –  slachtdieren

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  andere

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  met een gewicht van meer dan 300 kg

 

 

 

– – – –  vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben)

 

 

0102 90 51

– – – – –  slachtvaarzen

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  andere

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  koeien

 

 

0102 90 61

– – – – –  slachtkoeien

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  andere

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  andere

 

 

0102 90 71

– – – – –  slachtdieren

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  andere

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  andere

vrij

p/st

0103

Levende varkens

 

 

0103 10 00

–  fokdieren van zuiver ras (14)

vrij

p/st

 

–  andere

 

 

0103 91

– –  met een gewicht van minder dan 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  huisdieren

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  andere

vrij

p/st

0103 92

– –  met een gewicht van 50 kg of meer

 

 

 

– – –  huisdieren

 

 

0103 92 11

– – – –  zeugen die ten minste eenmaal gebigd hebben, met een gewicht van 160 kg of meer

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  andere

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  andere

vrij

p/st

0104

Levende schapen en geiten

 

 

0104 10

–  schapen

 

 

0104 10 10

– –  fokdieren van zuiver ras (15)

vrij

p/st

 

– –  andere

 

 

0104 10 30

– – –  lammeren (tot de leeftijd van een jaar)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  andere

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  geiten

 

 

0104 20 10

– –  fokdieren van zuiver ras (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  andere

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders)

 

 

 

–  met een gewicht van niet meer dan 185 g

 

 

0105 11

– –  hanen en kippen

 

 

 

– – –  vrouwelijke selectie- en vermeerderingskuikens

 

 

0105 11 11

– – – –  legrassen

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  andere

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  andere

 

 

0105 11 91

– – – –  legrassen

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  andere

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  kalkoenen

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  ander

 

 

0105 19 20

– – –  ganzen

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  eenden en parelhoenders

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  ander

 

 

0105 94 00

– –  hanen en kippen

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  ander

 

 

0105 99 10

– – –  eenden

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  ganzen

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  kalkoenen

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  parelhoenders

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Andere levende dieren

 

 

 

–  zoogdieren

 

 

0106 11 00

– –  primaten

vrij

p/st

0106 12 00

– –  walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia)

vrij

p/st

0106 19

– –  andere

 

 

0106 19 10

– – –  tamme konijnen

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  andere

vrij

0106 20 00

–  reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

vrij

p/st

 

–  vogels

 

 

0106 31 00

– –  roofvogels

vrij

p/st

0106 32 00

– –  Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara's en kaketoes daaronder begrepen)

vrij

p/st

0106 39

– –  andere

 

 

0106 39 10

– – –  duiven

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  andere

vrij

0106 90 00

–  andere

vrij

HOOFDSTUK 2

VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN

Aantekening

1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

wat de posten 0201 tot en met 0208 en post 0210 betreft, producten die ongeschikt zijn voor menselijke comsumptie;

b)

darmen, blazen en magen van dieren (post 0504) en dierlijk bloed (post 0511 of 3002);

c)

dierlijk vet, ander dan bedoeld bij post 0209 (hoofdstuk 15).

Aanvullende aantekeningen (GN)

1.

A.

Wordt aangemerkt als:

a)

„het hele geslachte rund” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 10 en 0202 10: het hele geslachte rund na het uitbloeden, het ontdoen van de ingewanden en het villen, al dan niet met inbegrip van de kop, de poten en andere, aan het geslachte dier vastzittende slachtafvallen. Indien het hele geslachte dier zonder kop wordt aangeboden, moet de kop van de romp zijn gescheiden ter hoogte van de bovenste halswervel (atlaswervel). Indien het hele geslachte dier zonder poten wordt aangeboden, moeten de poten zijn afgescheiden ter hoogte van de voorkniegewrichten, respectievelijk spronggewrichten. Als „heel geslacht dier” dient eveneens te worden aangemerkt: het voorste deel van het geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de hals en de schouders omvat, doch met meer dan tien paar ribben;

b)

„het halve geslachte rund” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 10 en 0202 10: het product dat verkregen wordt door het scheiden van het hele dier in twee symmetrische delen door het midden van alle hals-, rug-, lenden- en staartwervels en door het midden van het borstbeen en het bekken. Als „half geslacht dier” dient eveneens te worden aangemerkt: het voorste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de hals en de schouder omvat, doch met meer dan tien ribben;

c)

„compensated quarters” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 20 en 0202 20 10: het geheel dat wordt gevormd:

hetzij door voorvoeten, die alle beenderen alsmede de hals en de schouder omvatten en met tien ribben, en door achtervoeten, die alle beenderen, alsmede de stomp, de dikke en de dunne lendenen omvatten en met drie ribben,

hetzij door voorvoeten, die alle beenderen alsmede de hals en de schouder omvatten en met vijf ribben, waarbij de vang, de platte ribben en de naborst in hun geheel aan de voorvoet vastzitten, en door achtervoeten, die alle beenderen, alsmede de stomp, de dikke en de dunne lendenen omvatten en met acht delen van ribben.

De voorvoeten en de achtervoeten, die „compensated quarters” vormen, moeten terzelfder tijd en in een gelijk aantal aan de douane worden aangeboden, waarbij het totale gewicht der voorvoeten gelijk moet zijn aan dat der achtervoeten. Er wordt evenwel een verschil in het gewicht van de twee gedeelten der zending toegestaan, mits dit verschil niet meer bedraagt dan 5 % van het zwaarste gedeelte (voorvoeten of achtervoeten);

d)

„voorspan” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 30 en 0202 20 30: het voorste deel van het hele geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de hals en de schouder omvat, met ten minste vier paar en ten hoogste tien paar ribben (waarbij de eerste vier paar hele ribben moeten zijn, terwijl de overige paren uit delen van ribben mogen bestaan), met of zonder vang;

e)

„voorvoet” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 30 en 0202 20 30: het voorste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de hals en de schouder omvat, met ten minste vier en ten hoogste tien ribben (waarbij de eerste vier ribben hele ribben moeten zijn, terwijl de overige uit delen van ribben mogen bestaan), met of zonder vang;

f)

„achterspan” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 50 en 0202 20 50: het achterste deel van het hele geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de stompen, de dikke en de dunne lendenen en de haas omvat, met ten minste drie paar ribben of delen van ribben, met of zonder schenkel en met of zonder vang;

g)

„achtervoet” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 50 en 0202 20 50: het achterste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de stompen, de dikke en de dunne lendenen en de haas omvat, met ten minste drie ribben of delen van ribben, met of zonder schenkel en met of zonder vang;

h)

1.

delen aangeduid als „crops” en „chucks and blades” bedoeld bij onderverdeling 0202 30 50: de tot de rug behorende gedeelten van de voorvoet met inbegrip van het bovenste gedeelte van de schouder, die uit de voorvoet met ten minste vier en ten hoogste tien ribben verkregen worden bij versnijding in een dwarsvlak, gaande van het verbindingspunt tussen de eerste rib en het eerste borstbeensegment naar het terugslagpunt van het middenrif bij de tiende rib;

2.

delen aangeduid als „briskets” bedoeld bij onderverdeling 0202 30 50: het onderste gedeelte van de voorvoet, omvattende de puntborst, de borst en de naborst;

B.

De producten bedoeld in onderdeel A, onder a) tot en met g), kunnen worden aangeboden met of zonder wervelkolom.

C.

Voor de bepaling van het aantal ribben of delen van ribben bedoeld in onderdeel A worden slechts de ribben of delen van ribben die aan de wervelkolom vastzitten in aanmerking genomen. Indien de wervelkolom is verwijderd, worden alleen de ribben of delen van ribben in aanmerking genomen die anders aan de wervelkolom zouden hebben vastgezeten.

2.

A.

Wordt aangemerkt als:

a)

„hele en halve dieren” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 11 10 en 0203 21 10: het geslachte varken (huisdier) na het uitbloeden, het ontdoen van de ingewanden en het verwijderen van de borstels en de klauwen. Het halve dier wordt verkregen door het hele geslachte dier te scheiden door de hals-, rug-, lenden- en staartwervels, door of langs het borstbeen en door het bekken. Het hele of halve dier kan al dan niet met inbegrip van de kop, met of zonder kinnebakspek, de poten, de bladreuzel, de nieren, de staart of het middenrif worden aangeboden. Het halve dier kan al dan niet met inbegrip van het ruggenmerg, de hersenen of de tong worden aangeboden. Hele en halve geslachte zeugen kunnen al dan niet met inbegrip van het uierweefsel (melkklier) worden aangeboden;

b)

„ham” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 en 0210 11 31: het achterste (caudale) deel van het halve dier, met been, al dan niet met inbegrip van de poot, de schenkel, het zwoerd of het spek.

De ham wordt van het halve dier zodanig gescheiden dat hij ten hoogste de laatste lendenwervel omvat;

c)

„voorstuk” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 en 0210 19 60: het voorste (craniale) deel van het halve dier zonder kop, met of zonder kinnebakspek, met been, al dan niet met inbegrip van de poot, de schenkel, het zwoerd of het spek.

Het voorstuk wordt van het halve dier zodanig gescheiden dat het ten hoogste de vijfde rugwervel omvat.

Het bovenste (dorsale) deel van het voorstuk (de halskarbonade), ook indien met het schouderblad en het daarbij behorende spierweefsel, wordt aangemerkt als een deel van de karbonadestreng, wanneer het hoogstens juist onder de wervelkolom gescheiden is van het onderste (ventrale) deel van het voorstuk;

d)

„schouder” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 en 0210 11 39: het onderste deel van het voorstuk, met been, ook indien met het schouderblad en het daarbij behorende spierweefsel, al dan niet met inbegrip van de poot, de schenkel, het zwoerd of het spek.

Het schouderblad met het daarbij behorende spierweefsel afzonderlijk aangeboden, wordt aangemerkt als deel van de schouder en blijft tot deze post behoren;

e)

„karbonadestreng” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 en 0210 19 70: het bovenste deel van het halve dier, met been, van de eerste halswervel tot en met de staartwervels, al dan niet met inbegrip van het haasje, het schouderblad, het zwoerd of het spek.

De karbonadestreng wordt juist onder de wervelkolom gescheiden van het onderste deel van het halve dier;

f)

„buik” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 en 0210 12 19: het onderste deel van het halve dier tussen ham en schouder, ook genaamd „buikspek”, met of zonder been, maar met het zwoerd en het spek;

g)

„half baconvarken” bedoeld bij onderverdeling 0210 19 10: het halve dier, ontdaan van de kop, de wang, het kinnebakspek, de poten, de staart, de bladreuzel, de nier, het haasje, het schouderblad, het borstbeen, de wervelkolom, het heupbeen en het middenrif;

h)

„spencer” bedoeld bij onderverdeling 0210 19 10: het halve baconvarken zonder de ham, ook indien uitgebeend;

ij)

„3/4-side” bedoeld bij onderverdeling 0210 19 20: het halve baconvarken, zonder het voorstuk, ook indien uitgebeend;

k)

„middle” bedoeld bij onderverdeling 0210 19 20: het halve baconvarken zonder de ham en zonder het voorstuk, ook indien uitgebeend.

Tot deze onderverdeling behoren ook delen van de „middle” die weefsel van de karbonadestreng en van de buik in de natuurlijke verhouding van de hele „middle” bevatten.

B.

De delen afkomstig van de deelstukken bedoeld in onderdeel A, onder f), vallen alleen onder dezelfde onderverdelingen als zij het zwoerd en het spek bevatten.

Worden de deelstukken van de onderverdelingen 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 en 0210 19 60 gesneden van halve baconvarkens, waaruit reeds de in onderdeel A, onder g), genoemde beenderen verwijderd zijn, dan is de lijn voor het snijden gelijk aan die welke is vastgesteld in onderdeel A, respectievelijk onder b), c) of d). Deze deelstukken of delen daarvan dienen in alle gevallen been te bevatten.

C.

Vallen onder meer onder de onderverdelingen 0206 49 20 en 0210 99 49, de hele of halve kop van het geslachte varken (huisdier), met of zonder de hersenen, de wang of de tong, alsmede delen daarvan.

De kop wordt van het hele of halve dier gescheiden:

langs een rechte snede evenwijdig met de schedel;

langs een snede die tot de ooghoogte evenwijdig loopt met de schedel en vervolgens haaks schuin naar de snuit, waarbij het kinnebakspek blijft vastzitten aan het hele of halve dier.

Als delen van de kop worden ook aangemerkt de wang, de snuit en de oren, evenals het aan de kop overblijvende vlees voornamelijk van het achterhoofd. De afzonderlijk aangeboden delen zonder been van het voorstuk (doorregen halsspek, kinnebakspek, of niet van elkaar gescheiden kinnebakspek en doorregen halsspek) vallen echter naar gelang van de aanbiedingsvorm onder de onderverdeling 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 of 0210 19 81.

D.

Als „spek” bedoeld bij de onderverdelingen 0209 00 11 en 0209 00 19, wordt aangemerkt het vetweefsel van alle delen van het dier, dat zich onder het zwoerd van het dier bevindt en dat daarmee verbonden is. Het gewicht van het vetweefsel moet in ieder geval hoger zijn dan het gewicht van het zwoerd.

De onderverdelingen omvatten eveneens spek dat ontdaan is van het zwoerd.

E.

Als „gedroogd of gerookt” bedoeld bij de onderverdelingen 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 en 0210 19 60 tot en met 0210 19 89, worden aangemerkt de producten waarvan de verhouding water/proteïne (stikstofgehalte × 6,25) in het vlees 2,8 of minder bedraagt. Het stikstofgehalte wordt bepaald volgens de ISO-methode 937-1978.

3.

A.

Wordt aangemerkt als:

a)

„het hele geslachte dier” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 en 0204 50 51: het hele geslachte dier na het uitbloeden, het ontdoen van de ingewanden en het villen, al dan niet met inbegrip van de kop, de poten en andere aan het geslachte dier vastzittende slachtafvallen. Indien het hele geslachte dier zonder kop wordt aangeboden, moet de kop van de romp zijn gescheiden ter hoogte van de bovenste halswervel (atlaswervel). Indien het hele geslachte dier zonder poten wordt aangeboden, moeten de poten zijn afgescheiden ter hoogte van de voorkniegewrichten, onderscheidenlijk spronggewrichten;

b)

„het halve geslachte dier” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 en 0204 50 51: het product dat verkregen wordt door het scheiden van het hele dier in twee symmetrische delen door het midden van alle hals-, rug-, lenden- en staartwervels en door het midden van het borstbeen en het bekken;

c)

„voorstuk” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 en 0204 50 53: het voorste deel van het geslachte dier, met of zonder de borst, dat alle beenderen, alsmede de schouders, de hals en de ribben van vet ontdaan, omvat. Dit deel wordt door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden en omvat ten minste vijf en ten hoogste zeven paar ribben of delen van ribben;

d)

„half voorstuk” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 en 0204 50 53: het voorste deel van het halve geslachte dier, met of zonder de borst, dat alle beenderen, alsmede de schouder, de hals en de ribben van vet ontdaan, omvat. Dit deel wordt door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden en omvat ten minste vijf en ten hoogste zeven ribben of delen van ribben;

e)

„nierstuk en zadel” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 en 0204 50 55: het gedeelte van het geslachte dier dat overblijft na afscheiding van het achterstel en van het voorstuk, met of zonder nieren. Het van het nierstuk afgescheiden zadel moet ten minste vijf lendenwervels omvatten. Het van het zadel afgescheiden nierstuk moet ten minste vijf paar ribben of delen van ribben omvatten;

f)

„half nierstuk en zadel” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 en 0204 50 55: het gedeelte van het halve geslachte dier dat overblijft na afscheiding van het halve achterstel en van het halve voorstuk, met of zonder nieren. Het van het halve nierstuk afgescheiden halve zadel moet ten minste vijf lendenwervels omvatten. Het van het halve zadel afgescheiden halve nierstuk moet ten minste vijf ribben of delen van ribben omvatten;

g)

„achterstel” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 en 0204 50 59: het achterste deel van het geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de poten omvat. Dit deel wordt door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden ter hoogte van de zesde lendenwervel iets onder het darmbeen of ter hoogte van de vierde staartwervel, door het darmbeen, voor het bekken;

h)

„half achterstel” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 en 0204 50 59: het achterste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de poot omvat. Dit deel wordt door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden ter hoogte van de zesde lendenwervel iets onder het darmbeen of ter hoogte van de vierde staartwervel, door het darmbeen, voor het bekken.

B.

Voor de bepaling van het aantal ribben of delen van ribben bedoeld in onderdeel A worden slechts ribben of delen van ribben die aan de wervelkolom vastzitten in aanmerking genomen.

4.

Wordt aangemerkt als:

a)

„delen van pluimvee, met been” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 20 tot en met 0207 13 60, 0207 14 20 tot en met 0207 14 60, 0207 26 20 tot en met 0207 26 70, 0207 27 20 tot en met 0207 27 70, 0207 35 21 tot en met 0207 35 63 en 0207 36 21 tot en met 0207 36 63: de daarin genoemde delen, waarin alle beenderen nog aanwezig zijn.

De hierboven genoemde delen van pluimvee, waaruit een gedeelte van de beenderen is verwijderd, vallen onder de onderverdeling 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 of 0207 36 79;

b)

„helften” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 en 0207 36 25: helften van hele dieren, verkregen door een snede langs het borstbeen en de wervelkolom;

c)

„kwarten” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 en 0207 36 25: achterkwarten of voorkwarten, verkregen door een dwarse doorsnede van helften;

d)

„hele vleugels, ook indien zonder spits” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 en 0207 36 31: delen van pluimvee, bestaande uit het opperarmbeen, de ellepijp en het spaakbeen met de daaraan gehechte spiermassa. De vleugelspits, met inbegrip van de beentjes van de carpus, kan al dan niet verwijderd zijn. De sneden worden gemaakt in de gewrichten;

e)

„borsten” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 en 0207 36 53: delen van pluimvee, bestaande uit het borstbeen en de ribben aan weerszijden daarvan, met de daaraan gehechte spiermassa;

f)

„dijen” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 en 0207 36 63: delen van pluimvee, bestaande uit het dijbeen, het scheenbeen en het kuitbeen met de daaraan gehechte spiermassa. De twee sneden worden gemaakt in de gewrichten;

g)

„onderdijen van kalkoenen” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 26 60 en 0207 27 60: delen van kalkoenen, bestaande uit het scheenbeen en het kuitbeen met de daaraan gehechte spiermassa. De twee sneden worden gemaakt in de gewrichten;

h)

„kalkoendijen, andere dan onderdijen” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 26 70 en 0207 27 70: delen van kalkoenen, bestaande uit het dijbeen met de daaraan gehechte spiermassa, of uit het dijbeen, het scheenbeen en het kuitbeen met de daaraan gehechte spiermassa. De twee sneden worden gemaakt in de gewrichten;

ij)

„zogenaamde ganzen- of eendenpaletots” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 35 71 en 0207 36 71: ganzen of eenden die worden aangeboden geplukt, geheel schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, en waaruit de beenderen van het karkas (borstbeen, ribben, wervelkolom en heiligbeen) zijn verwijderd doch waarin scheen-, dij- en opperarmbeenderen nog aanwezig zijn.

5.

Het douanerecht dat van toepassing is voor mengsels die onder dit hoofdstuk vallen, zal als volgt zijn:

a)

op mengsels, waarvan een bestanddeel ten minste 90 gewichtspercenten uitmaakt, wordt het recht bij invoer toegepast waaraan dit bestanddeel is onderworpen;

b)

op andere mengsels wordt het recht bij invoer toegepast van het bestanddeel dat aan het hoogste recht bij invoer is onderworpen.

6.

a)

Niet-gekookt en niet-gebakken, gekruid vlees valt onder hoofdstuk 16. Als „gekruid vlees” wordt aangemerkt, vlees, niet gekookt en niet gebakken, dat, waarneembaar met het blote oog of duidelijk waarneembaar aan de smaak, inwendig of over de totale oppervlakte is gekruid.

b)

De producten van post 0210 blijven onder deze post ingedeeld, wanneer daaraan tijdens de vervaardiging kruiden zijn toegevoegd, voor zover daardoor hun karakter van product van post 0210 niet wordt gewijzigd.

7.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 0210 11 tot en met 0210 93 worden vlees en eetbare slachtafvallen als „gezouten of gepekeld” aangemerkt, indien zij in alle delen, inwendig en homogeen zijn gezouten en een totaal zoutgehalte van 1,2 of meer gewichtspercenten hebben en de houdbaarheid op lange termijn door het zouten is gewaarborgd. Voor de toepassing van onderverdeling 0210 99 worden vlees en eetbare slachtafvallen als „gezouten of gepekeld” aangemerkt, indien zij in alle delen, inwendig en homogeen zijn gezouten en een totaal zoutgehalte van 1,2 of meer gewichtspercenten hebben.

GN-code

Omschrijving

Conventioneel douanerecht (%)

Bijzondere maatstaf

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld

 

 

0201 10 00

–  hele en halve dieren

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20

–  andere delen, met been

 

 

0201 20 20

– –  „compensated quarters”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20 30

– –  voorvoeten en voorspannen

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0201 20 50

– –  achtervoeten en achterspannen

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

0201 20 90

– –  andere

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

0201 30 00

–  zonder been

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0202

Vlees van runderen, bevroren

 

 

0202 10 00

–  hele en halve dieren

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20

–  andere delen, met been

 

 

0202 20 10

– –  „compensated quarters”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20 30

– –  voorvoeten en voorspannen

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0202 20 50

– –  achtervoeten en achterspannen

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 20 90

– –  andere

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

0202 30

–  zonder been

 

 

0202 30 10

– –  voorvoeten, geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen, waarbij iedere voorvoet in één enkel vriesblok wordt aangeboden; zogenaamde „compensated quarters” aangeboden in twee vriesblokken, waarvan het ene blok de voorvoet in zijn geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen omvat, en het andere de achtervoet, zonder de filet, in één enkel deel

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 50

– –  als „crops”, „chucks and blades” en „briskets” aangeduide delen (16)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 90

– –  ander

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0203

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren

 

 

 

–  vers of gekoeld

 

 

0203 11

– –  hele en halve dieren

 

 

0203 11 10

– – –  huisdieren

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 11 90

– – –  andere

vrij

0203 12

– –  hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been

 

 

 

– – –  van huisdieren

 

 

0203 12 11

– – – –  hammen en delen daarvan

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 12 19

– – – –  schouders en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 12 90

– – –  andere

vrij

0203 19

– –  ander

 

 

 

– – –  van huisdieren

 

 

0203 19 11

– – – –  voorstukken en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 19 13

– – – –  karbonadestrengen en delen daarvan

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 15

– – – –  buiken (buikspek) en delen daarvan

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  ander

 

 

0203 19 55

– – – – –  zonder been

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 59

– – – – –  ander

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 90

– – –  ander

vrij

 

–  bevroren

 

 

0203 21

– –  hele en halve dieren

 

 

0203 21 10

– – –  huisdieren

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 21 90

– – –  andere

vrij

0203 22

– –  hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been

 

 

 

– – –  van huisdieren

 

 

0203 22 11

– – – –  hammen en delen daarvan

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 22 19

– – – –  schouders en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 22 90

– – –  andere

vrij

0203 29

– –  ander

 

 

 

– – –  van huisdieren

 

 

0203 29 11

– – – –  voorstukken en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 29 13

– – – –  karbonadestrengen en delen daarvan

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 15

– – – –  buiken (buikspek) en delen daarvan

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  ander

 

 

0203 29 55

– – – – –  zonder been

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 59

– – – – –  ander

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 90

– – –  ander

vrij

0204

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

 

 

0204 10 00

–  hele en halve lammeren, vers of gekoeld

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

 

–  ander vlees van schapen, vers of gekoeld

 

 

0204 21 00

– –  hele en halve dieren

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 22

– –  andere delen, met been

 

 

0204 22 10

– – –  voorstukken en halve voorstukken

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 22 30

– – –  nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 22 50

– – –  achterstellen en halve achterstellen

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 22 90

– – –  andere

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 23 00

– –  zonder been

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

0204 30 00

–  hele en halve lammeren, bevroren

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

 

–  ander vlees van schapen, bevroren

 

 

0204 41 00

– –  hele en halve dieren

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 42

– –  andere delen, met been

 

 

0204 42 10

– – –  voorstukken en halve voorstukken

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 42 30

– – –  nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 42 50

– – –  achterstellen en halve achterstellen

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 42 90

– – –  andere

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 43

– –  zonder been

 

 

0204 43 10

– – –  van lammeren

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 43 90

– – –  andere

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 50

–  vlees van geiten

 

 

 

– –  vers of gekoeld

 

 

0204 50 11

– – –  hele en halve dieren

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 50 13

– – –  voorstukken en halve voorstukken

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 50 15

– – –  nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 19

– – –  achterstellen en halve achterstellen

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

 

– – –  ander

 

 

0204 50 31

– – – –  delen met been

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 39

– – – –  delen zonder been

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  bevroren

 

 

0204 50 51

– – –  hele en halve dieren

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 50 53

– – –  voorstukken en halve voorstukken

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 50 55

– – –  nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 59

– – –  achterstellen en halve achterstellen

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

 

– – –  ander

 

 

0204 50 71

– – – –  delen met been

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 79

– – – –  delen zonder been

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0205 00

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

 

 

0205 00 20

–  vers of gekoeld

5,1

0205 00 80

–  bevroren

5,1

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

 

 

0206 10

–  van runderen, vers of gekoeld

 

 

0206 10 10

– –  bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten (11)

vrij

 

– –  andere

 

 

0206 10 91

– – –  levers

vrij

0206 10 95

– – –  longhaasjes en omlopen

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0206 10 99

– – –  andere

vrij

 

–  van runderen, bevroren

 

 

0206 21 00

– –  tongen

vrij

0206 22 00

– –  levers

vrij

0206 29

– –  andere

 

 

0206 29 10

– – –  bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten (11)

vrij

 

– – –  andere

 

 

0206 29 91

– – – –  longhaasjes en omlopen

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0206 29 99

– – – –  andere

vrij

0206 30 00

–  van varkens, vers of gekoeld

vrij

 

–  van varkens, bevroren

 

 

0206 41 00

– –  levers

vrij

0206 49

– –  andere

 

 

0206 49 20

– – –  van huisdieren

vrij

0206 49 80

– – –  andere

vrij

0206 80

–  andere, vers of gekoeld

 

 

0206 80 10

– –  bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten (11)

vrij

 

– –  andere

 

 

0206 80 91

– – –  van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels

6,4

0206 80 99

– – –  van schapen en van geiten

vrij

0206 90

–  andere, bevroren

 

 

0206 90 10

– –  bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten (11)

vrij

 

– –  andere

 

 

0206 90 91

– – –  van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels

6,4

0206 90 99

– – –  van schapen en van geiten

vrij

0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren

 

 

 

–  van hanen of van kippen

 

 

0207 11

– –  niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

 

 

0207 11 10

– – –  geplukt, ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde kippen 83 %)

26,2 €/100 kg/net (13)

0207 11 30

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kippen 70 %)

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 11 90

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 12

– –  niet in stukken gesneden, bevroren

 

 

0207 12 10

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kippen 70 %)

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 12 90

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 13

– –  delen en slachtafvallen, vers of gekoeld

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 13 10

– – – –  zonder been

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  met been

 

 

0207 13 20

– – – – –  helften en kwarten

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 13 30

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 13 40

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 13 50

– – – – –  borsten en delen daarvan

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 13 60

– – – – –  dijen en delen daarvan

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 13 70

– – – – –  andere

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  slachtafvallen

 

 

0207 13 91

– – – –  levers

6,4

0207 13 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  delen en slachtafvallen, bevroren

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 14 10

– – – –  zonder been

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  met been

 

 

0207 14 20

– – – – –  helften en kwarten

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 14 30

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 14 40

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 14 50

– – – – –  borsten en delen daarvan

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 14 60

– – – – –  dijen en delen daarvan

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 14 70

– – – – –  andere

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  slachtafvallen

 

 

0207 14 91

– – – –  levers

6,4

0207 14 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

 

–  van kalkoenen

 

 

0207 24

– –  niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

 

 

0207 24 10

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80 %)

34 €/100 kg/net (13)

0207 24 90

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aangeboden

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 25

– –  niet in stukken gesneden, bevroren

 

 

0207 25 10

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80 %)

34 €/100 kg/net (13)

0207 25 90

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aangeboden

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 26

– –  delen en slachtafvallen, vers of gekoeld

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 26 10

– – – –  zonder been

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  met been

 

 

0207 26 20

– – – – –  helften en kwarten

41 €/100 kg/net (13)

0207 26 30

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 26 40

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 26 50

– – – – –  borsten en delen daarvan

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  dijen en delen daarvan

 

 

0207 26 60

– – – – – –  onderdijen en delen daarvan

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 26 70

– – – – – –  andere

46 €/100 kg/net (13)

0207 26 80

– – – – –  andere

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  slachtafvallen

 

 

0207 26 91

– – – –  levers

6,4

0207 26 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  delen en slachtafvallen, bevroren

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 27 10

– – – –  zonder been

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  met been

 

 

0207 27 20

– – – – –  helften en kwarten

41 €/100 kg/net (13)

0207 27 30

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 27 40

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 27 50

– – – – –  borsten en delen daarvan

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  dijen en delen daarvan

 

 

0207 27 60

– – – – – –  onderdijen en delen daarvan

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 27 70

– – – – – –  andere

46 €/100 kg/net (13)

0207 27 80

– – – – –  andere

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  slachtafvallen

 

 

0207 27 91

– – – –  levers

6,4

0207 27 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

 

–  van eenden, van ganzen of van parelhoenders

 

 

0207 32

– –  niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

 

 

 

– – –  van eenden

 

 

0207 32 11

– – – –  geplukt, uitgebloed, al dan niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde eenden 85 %)

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde eenden 70 %)

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63 %), of in andere staat aangeboden

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  van ganzen

 

 

0207 32 51

– – – –  geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82 %)

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag (zogenaamde ganzen 75 %), of in andere staat aangeboden

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  van parelhoenders

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  niet in stukken gesneden, bevroren

 

 

 

– – –  van eenden

 

 

0207 33 11

– – – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde eenden 70 %)

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63 %), of in andere staat aangeboden

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  van ganzen

 

 

0207 33 51

– – – –  geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82 %)

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag (zogenaamde ganzen 75 %), of in andere staat aangeboden

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  van parelhoenders

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  vette levers (foies gras), vers of gekoeld

 

 

0207 34 10

– – –  van ganzen

vrij

0207 34 90

– – –  van eenden

vrij

0207 35

– –  andere, vers of gekoeld

 

 

 

– – –  delen

 

 

 

– – – –  zonder been

 

 

0207 35 11

– – – – –  van ganzen

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  van eenden of van parelhoenders

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  met been

 

 

 

– – – – –  helften en kwarten

 

 

0207 35 21

– – – – – –  van eenden

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  van ganzen

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  van parelhoenders

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  borsten en delen daarvan

 

 

0207 35 51

– – – – – –  van ganzen

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  van eenden of van parelhoenders

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  dijen en delen daarvan

 

 

0207 35 61

– – – – – –  van ganzen

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  van eenden of van parelhoenders

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  zogenaamde ganzen- of eendenpaletots

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  andere

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  slachtafvallen

 

 

0207 35 91

– – – –  levers, andere dan vette levers (foies gras)

6,4

0207 35 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  andere, bevroren

 

 

 

– – –  delen

 

 

 

– – – –  zonder been

 

 

0207 36 11

– – – – –  van ganzen

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  van eenden of van parelhoenders

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  met been

 

 

 

– – – – –  helften en kwarten

 

 

0207 36 21

– – – – – –  van eenden

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  van ganzen

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  van parelhoenders

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  borsten en delen daarvan

 

 

0207 36 51

– – – – – –  van ganzen

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  van eenden of van parelhoenders

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  dijen en delen daarvan

 

 

0207 36 61

– – – – – –  van ganzen

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  van eenden of van parelhoenders

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  zogenaamde ganzen- of eendenpaletots

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  andere

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  slachtafvallen

 

 

 

– – – –  levers

 

 

0207 36 81

– – – – –  vette levers (foies gras) van ganzen

vrij

0207 36 85

– – – – –  vette levers (foies gras) van eenden

vrij

0207 36 89

– – – – –  andere

6,4

0207 36 90

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

0208

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren

 

 

0208 10

–  van konijnen of van hazen

 

 

 

– –  van tamme konijnen

 

 

0208 10 11

– – –  vers of gekoeld

6,4

0208 10 19

– – –  bevroren

6,4

0208 10 90

– –  andere

vrij

0208 30 00

–  van primaten

9

0208 40

–  van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia)

 

 

0208 40 10

– –  vlees van walvissen

6,4

0208 40 90

– –  andere

9

0208 50 00

–  van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

9

0208 90

–  andere

 

 

0208 90 10

– –  van tamme duiven

6,4

 

– –  van wild (met uitzondering van konijnen of van hazen)

 

 

0208 90 20

– – –  van kwartels

vrij

0208 90 40

– – –  andere

vrij

0208 90 55

– –  vlees van robben

6,4

0208 90 60

– –  van rendieren

9

0208 90 70

– –  kikkerbilletjes

6,4

0208 90 95

– –  andere

9

0209 00

Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

 

 

 

–  spek

 

 

0209 00 11

– –  vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  gedroogd of gerookt

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  varkensvet

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  vet van gevogelte

41,5 €/100 kg/net

0210

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie

 

 

 

–  vlees van varkens

 

 

0210 11

– –  hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been

 

 

 

– – –  van varkens (huisdieren)

 

 

 

– – – –  gezouten of gepekeld

 

 

0210 11 11

– – – – –  hammen en delen daarvan

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  schouders en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  gedroogd of gerookt

 

 

0210 11 31

– – – – –  hammen en delen daarvan

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  schouders en delen daarvan

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  andere

15,4

0210 12

– –  buiken (buikspek) en delen daarvan

 

 

 

– – –  van varkens (huisdieren)

 

 

0210 12 11

– – – –  gezouten of gepekeld

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  gedroogd of gerookt

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  andere

15,4

0210 19

– –  ander

 

 

 

– – –  van varkens (huisdieren)

 

 

 

– – – –  gezouten of gepekeld

 

 

0210 19 10

– – – – –  halve baconvarkens en „spencers”

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  „3/4 sides” en „middles”

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  voorstukken en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  karbonadestrengen en delen daarvan

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  ander

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  gedroogd of gerookt

 

 

0210 19 60

– – – – –  voorstukken en delen daarvan

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  karbonadestrengen en delen daarvan

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  ander

 

 

0210 19 81

– – – – – –  zonder been

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  ander

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  ander

15,4

0210 20

–  vlees van runderen

 

 

0210 20 10

– –  met been

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  zonder been

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  ander, meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie, daaronder begrepen

 

 

0210 91 00

– –  van primaten

15,4

0210 92 00

– –  van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia)

15,4

0210 93 00

– –  van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

15,4

0210 99

– –  andere

 

 

 

– – –  vlees

 

 

0210 99 10

– – – –  van paarden, gezouten, gepekeld of gedroogd

6,4

 

– – – –  van schapen en van geiten

 

 

0210 99 21

– – – – –  met been

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  zonder been

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  van rendieren

15,4

0210 99 39

– – – –  ander

15,4

 

– – –  slachtafvallen

 

 

 

– – – –  van varkens (huisdieren)

 

 

0210 99 41

– – – – –  levers

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  andere

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  van runderen

 

 

0210 99 51

– – – – –  longhaasjes en omlopen

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  andere

12,8

0210 99 60

– – – –  van schapen en van geiten

15,4

 

– – – –  andere

 

 

 

– – – – –  levers van pluimvee

 

 

0210 99 71

– – – – – –  vette levers (foies gras), van ganzen en van eenden, gezouten of gepekeld

vrij

0210 99 79

– – – – – –  andere

6,4

0210 99 80

– – – – –  andere

15,4

0210 99 90

– – –  meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

HOOFDSTUK 3

VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN

Aantekeningen

1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

zoogdieren bedoeld bij post 0106;

b)

vlees van zoogdieren bedoeld bij post 0106 (post 0208 of 0210);

c)

vis (levers, kuit en hom daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, dood en naar hun aard of naar de toestand waarin zij zich bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie (hoofdstuk 5); meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie (post 2301);

d)

kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit (post 1604).

2.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als „pellets” aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een kleine hoeveelheid, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.

GN-code

Omschrijving

Conventioneel douanerecht (%)

Bijzondere maatstaf

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Levende vis

 

 

0301 10

–  siervis

 

 

0301 10 10

– –  zoetwatervis

vrij

0301 10 90

– –  zeevis

7,5

 

–  andere levende vis

 

 

0301 91

– –  forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  van de soorten „Oncorhynchus apache” en „Oncorhynchus chrysogaster”

8

0301 91 90

– – –  andere

12

0301 92 00

– –  paling of aal (Anguilla spp.)

vrij

0301 93 00

– –  karper

8

0301 94 00

– –  gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  andere

 

 

 

– – –  zoetwatervis

 

 

0301 99 11

– – – –  Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  andere

8

0301 99 80

– – –  zeevis

16

0302

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

 

 

 

–  zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en kuit

 

 

0302 11

– –  forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  van de soorten „Oncorhynchus apache” en „Oncorhynchus chrysogaster”

8

0302 11 20

– – –  van de soort „Oncorhynchus mykiss”, met kop en kieuwen, doch ontdaan van ingewanden („gutted”), wegende meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop („heads off”) en van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”), wegende meer dan 1 kg per stuk

12

0302 11 80

– – –  andere

12

0302 12 00

– –  Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  andere

8

 

–  platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), met uitzondering van levers, hom en kuit

 

 

0302 21

– –  heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  schol (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  tong (Solea spp.)

15

0302 29

– –  andere

 

 

0302 29 10

– – –  schartong (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

– – –  andere

15

 

–  tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), met uitzondering van levers, hom en kuit

 

 

0302 31

– –  witte tonijn (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 31 90

– – –  andere

22 (13)

0302 32

– –  geelvintonijn (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 32 90

– – –  andere

22 (13)

0302 33

– –  boniet

 

 

0302 33 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 33 90

– – –  andere

22 (13)

0302 34

– –  grootoogtonijn (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 34 90

– – –  andere

22 (13)

0302 35

– –  gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 35 90

– – –  andere

22 (13)

0302 36

– –  zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 36 90

– – –  andere

22 (13)

0302 39

– –  andere

 

 

0302 39 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 39 90

– – –  andere

22 (13)

0302 40 00

–  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), met uitzondering van levers, hom en kuit

 (18)

0302 50

–  kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), met uitzondering van levers, hom en kuit

 

 

0302 50 10

– –  van de soort „Gadus morhua”

12

0302 50 90

– –  andere

12

 

–  andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit

 

 

0302 61

– –  sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.) en sprot (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  sardines van de soort „Sardina pilchardus”

23

0302 61 30

– – –  sardines van het geslacht „Sardinops”; sardinella's (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

– – –  sprot (Sprattus sprattus)

 (19)

0302 62 00

– –  schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  koolvis (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (20)

0302 65

– –  haai

 

 

0302 65 20

– – –  doornhaai (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

– – –  hondshaai (Scyliorhinus spp.)

6

0302 65 90

– – –  andere

8

0302 66 00

– –  paling of aal (Anguilla spp.)

vrij

0302 67 00

– –  zwaardvis (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

15

0302 69

– –  andere

 

 

 

– – –  zoetwatervis

 

 

0302 69 11

– – – –  karper

8

0302 69 19

– – – –  andere

8

 

– – –  zeevis

 

 

 

– – – –  vis van het geslacht „Euthynnus”, andere dan boniet bedoeld bij onderverdeling 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 69 25

– – – – –  andere

22 (13)

 

– – – –  Noorse schelvis (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – –  van de soort „Sebastes marinus”

7,5

0302 69 33

– – – – –  andere

7,5

0302 69 35

– – – –  vis van de soort „Boreogadus saida”

12

0302 69 41

– – – –  wijting (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  leng (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  ansjovis (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

 

– – – –  heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  van het geslacht „Merluccius”

 

 

0302 69 66

– – – – – –  Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  Australische heek (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  andere

15 (13)

0302 69 69

– – – – –  van het geslacht „Urophycis”

15

0302 69 75

– – – –  braam (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  zeeduivel (Lophius spp.)

15

0302 69 85

– – – –  blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

– – – –  zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  horsmakreel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  roze koningklip (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

– – – –  zeebaars (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  goudbrasem (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  andere

15

0302 70 00

–  levers, hom en kuit

10

0303

Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

 

 

 

–  Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), met uitzondering van levers, hom en kuit

 

 

0303 11 00

– –  rode zalm (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

– –  andere

2

 

–  andere zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en kuit

 

 

0303 21

– –  forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – –  van de soorten „Oncorhynchus apache” en „Oncorhynchus chrysogaster”

9

0303 21 20

– – –  van de soort „Oncorhynchus mykiss”, met kop en kieuwen, doch ontdaan van ingewanden („gutted”), wegende meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop („heads off”) en van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”), wegende meer dan 1 kg per stuk

12

0303 21 80

– – –  andere

12

0303 22 00

– –  Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  andere

9 (13)

 

–  platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), met uitzondering van levers, hom en kuit

 

 

0303 31

– –  heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  schol (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  tong (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  andere

 

 

0303 39 10

– – –  bot (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  vis van het geslacht „Rhombosolea”

7,5

0303 39 70

– – –  andere

15

 

–  tonijn (van het geslacht „Thunnus”) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), met uitzondering van levers, hom en kuit

 

 

0303 41

– –  witte tonijn (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

 

 

0303 41 11

– – – –  in gehele staat

22 (17)  (13)

0303 41 13

– – – –  ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”)

22 (17)  (13)

0303 41 19

– – – –  andere (bijvoorbeeld „heads off”)

22 (17)  (13)

0303 41 90

– – –  andere

22 (13)

0303 42

– –  geelvintonijn (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

 

 

 

– – – –  in gehele staat

 

 

0303 42 12

– – – – –  wegende meer dan 10 kg per stuk

20 (17)  (13)

0303 42 18

– – – – –  andere

20 (17)  (13)

 

– – – –  ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”)

 

 

0303 42 32

– – – – –  wegende meer dan 10 kg per stuk

22 (17)  (13)

0303 42 38

– – – – –  andere

22 (17)  (13)

 

– – – –  andere (bijvoorbeeld „heads off”)

 

 

0303 42 52

– – – – –  wegende meer dan 10 kg per stuk

22 (17)  (13)

0303 42 58

– – – – –  andere

22 (17)  (13)

0303 42 90

– – –  andere

22 (13)

0303 43

– –  boniet

 

 

 

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

 

 

0303 43 11

– – – –  in gehele staat

22 (17)  (13)

0303 43 13

– – – –  ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”)

22 (17)  (13)

0303 43 19

– – – –  andere (bijvoorbeeld „heads off”)

22 (17)  (13)

0303 43 90

– – –  andere

22 (13)

0303 44

– –  grootoogtonijn (Thunnus obesus)

 

 

 

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

 

 

0303 44 11

– – – –  in gehele staat

22 (17)  (13)

0303 44 13

– – – –  ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”)

22 (17)  (13)

0303 44 19

– – – –  andere (bijvoorbeeld „heads off”)

22 (17)  (13)

0303 44 90

– – –  andere

22 (13)

0303 45

– –  gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

 

 

0303 45 11

– – – –  in gehele staat

22 (17)  (13)

0303 45 13

– – – –  ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”)

22 (17)  (13)

0303 45 19

– – – –  andere (bijvoorbeeld „heads off”)

22 (17)  (13)

0303 45 90

– – –  andere

22 (13)

0303 46

– –  zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

 

 

0303 46 11

– – – –  in gehele staat

22 (17)  (13)

0303 46 13

– – – –  ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”)

22 (17)  (13)

0303 46 19

– – – –  andere (bijvoorbeeld „heads off”)

22 (17)  (13)

0303 46 90

– – –  andere

22 (13)

0303 49

– –  andere

 

 

 

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

 

 

0303 49 31

– – – –  in gehele staat

22 (17)  (13)

0303 49 33

– – – –  ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”)

22 (17)  (13)

0303 49 39

– – – –  andere (bijvoorbeeld „heads off”)

22 (17)  (13)

0303 49 80

– – –  andere

22 (13)

 

–  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) en kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), met uitzondering van levers, hom en kuit

 

 

0303 51 00

– –  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0303 52

– –  kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – –  van de soort „Gadus morhua”

12

0303 52 30

– – –  van de soort „Gadus ogac”

12

0303 52 90

– – –  van de soort „Gadus macrocephalus”

12

 

–  zwaardvis (Xiphias gladius) en Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.), met uitzondering van levers, hom en kuit

 

 

0303 61 00

– –  zwaardvis (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

15

 

–  andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit

 

 

0303 71

– –  sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.) en sprot (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  sardines van de soort „Sardina pilchardus”

23

0303 71 30

– – –  sardines van het geslacht „Sardinops” en sardinella's (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

– – –  sprot (Sprattus sprattus)

 (19)

0303 72 00

– –  schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  koolvis (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  van de soorten „Scomber scombrus” en „Scomber japonicus”

 (20)

0303 74 90

– – –  van de soort „Scomber australasicus”

15

0303 75

– –  haai

 

 

0303 75 20

– – –  doornhaai (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

– – –  hondshaai (Scyliorhinus spp.)

6

0303 75 90

– – –  andere

8

0303 76 00

– –  paling of aal (Anguilla spp.)

vrij

0303 77 00

– –  zeebaars (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  van het geslacht „Merluccius”

 

 

0303 78 11

– – – –  Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  Australische heek (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  andere

15 (13)

0303 78 90

– – –  van het geslacht „Urophycis”

15

0303 79

– –  andere

 

 

 

– – –  zoetwatervis

 

 

0303 79 11

– – – –  karper

8

0303 79 19

– – – –  andere

8

 

– – –  zeevis

 

 

 

– – – –  vis van het geslacht „Euthynnus”, andere dan boniet bedoeld bij onderverdeling 0303 43

 

 

 

– – – – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (11)

 

 

0303 79 21

– – – – – –  in gehele staat

22 (17)  (13)

0303 79 23

– – – – – –  ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”)

22 (17)  (13)

0303 79 29

– – – – – –  andere (bijvoorbeeld „heads off”)

22 (17)  (13)

0303 79 31

– – – – –  andere

22 (13)

 

– – – –  Noorse schelvis (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – –  van de soort „Sebastes marinus”

7,5

0303 79 37

– – – – –  andere

7,5

0303 79 41

– – – –  vis van de soort „Boreogadus saida”

12

0303 79 45

– – – –  wijting (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  leng (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  vis van de soort „Orcynopsis unicolor”

 (21)

0303 79 65

– – – –  ansjovis (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

0303 79 75

– – – –  braam (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  zeeduivel (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  horsmakreel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  blauwe grenadier (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  roze koningklip (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

– – – –  vis van de soort „Pelotreis flavilatus” en „Peltorhampus novaezelandiae”

7,5

0303 79 98

– – – –  andere

15

0303 80

–  levers, hom en kuit

 

 

0303 80 10

– –  kuit en hom, bestemd voor de vervaardiging van desoxyribonucleïnezuur of protaminesulfaat (11)

vrij

0303 80 90

– –  andere

10

0304

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren

 

 

 

–  vers of gekoeld

 

 

0304 11

– –  zwaardvis (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  filets

18

0304 11 90

– – –  ander visvlees, ook indien fijngemaakt

15

0304 12

– –  Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – –  filets

18

0304 12 90

– – –  ander visvlees, ook indien fijngemaakt

15

0304 19

– –  andere

 

 

 

– – –  filets

 

 

 

– – – –  van zoetwatervis

 

 

0304 19 13

– – – – –  van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), van Atlantische zalm (Salmo salar) en van Donauzalm (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  van forel van de soorten „Salmo trutta”, „Oncorhynchus mykiss”, „Oncorhynchus clarki”, „Oncorhynchus aguabonita” en „Oncorhynchus gilae”

 

 

0304 19 15

– – – – – –  van de soort „Oncorhynchus mykiss”, wegende meer dan 400 g per stuk

12

0304 19 17

– – – – – –  andere

12

0304 19 19

– – – – –  andere

9

 

– – – –  andere

 

 

0304 19 31

– – – – –  van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en van vis van de soort „Boreogadus saida”

18

0304 19 33

– – – – –  van koolvis (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  van Noorse schelvis (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  andere

18

 

– – –  ander visvlees, ook indien fijngemaakt

 

 

0304 19 91

– – – –  van zoetwatervis

8

 

– – – –  ander

 

 

0304 19 97

– – – – –  haringlappen

 (18)

0304 19 99

– – – – –  ander

15 (13)

 

–  filets, bevroren

 

 

0304 21 00

– –  zwaardvis (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  andere

 

 

 

– – –  van zoetwatervis

 

 

0304 29 13

– – – –  van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), van Atlantische zalm (Salmo salar) en van Donauzalm (Hucho hucho)

2

 

– – – –  van forel van de soorten „Salmo trutta”, „Oncorhynchus mykiss”, „Oncorhynchus clarki”, „Oncorhynchus aguabonita” en „Oncorhynchus gilae”

 

 

0304 29 15

– – – – –  van de soort „Oncorhynchus mykiss”, wegende meer dan 400 g per stuk

12

0304 29 17

– – – – –  andere

12

0304 29 19

– – – –  andere

9

 

– – –  andere

 

 

 

– – – –  van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en van vis van de soort „Boreogadus saida”

 

 

0304 29 21

– – – – –  van kabeljauw van de soort „Gadus macrocephalus”

7,5

0304 29 29

– – – – –  andere

7,5

0304 29 31

– – – –  van koolvis (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  van schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  van Noorse schelvis (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – –  van de soort „Sebastes marinus”

7,5

0304 29 39

– – – – –  andere

7,5

0304 29 41

– – – –  van wijting (Merlangius merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  van leng (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  van tonijn van het geslacht „Thunnus” en van vis van het geslacht „Euthynnus”

18

 

– – – –  van makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) en van vis van de soort „Orcynopsis unicolor”

 

 

0304 29 51

– – – – –  van makreel van de soort „Scomber australasicus”

15

0304 29 53

– – – – –  andere

15

 

– – – –  van heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  van het geslacht „Merluccius”

 

 

0304 29 55

– – – – – –  van Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  van Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  andere

6,1

0304 29 59

– – – – –  van het geslacht „Urophycis”

7,5

 

– – – –  van haai

 

 

0304 29 61

– – – – –  van doornhaai en van hondshaai (Squalus acanthias en Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 69

– – – – –  andere

7,5

0304 29 71

– – – –  van schol (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  van bot (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  van haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  van schartong (Lepidorhombus spp.)

15

0304 29 83

– – – –  van zeeduivel (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  van Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  van blauwe grenadier (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  andere

15 (13)

 

–  ander

 

 

0304 91 00

– –  zwaardvis (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  andere

 

 

0304 99 10

– – –  surimi

14,2

 

– – –  ander

 

 

0304 99 21

– – – –  van zoetwatervis

8

 

– – – –  ander

 

 

0304 99 23

– – – – –  van haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0304 99 29

– – – – –  van Noorse schelvis (Sebastes spp.)

8

 

– – – – –  van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en van vis van de soort „Boreogadus saida”

 

 

0304 99 31

– – – – – –  van kabeljauw van de soort „Gadus macrocephalus”

7,5

0304 99 33

– – – – – –  van kabeljauw van de soort „Gadus morhua”

7,5

0304 99 39

– – – – – –  andere

7,5

0304 99 41

– – – – –  van koolvis (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  van schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  van heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  van schartong (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  van braam (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  van zeeduivel (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  van blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  van Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  ander

7,5

0305

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

 

 

0305 10 00

–  meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

13

0305 20 00

–  vislevers, hom en kuit, gedroogd, gerookt, gezouten of gepekeld

11

0305 30

–  visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt

 

 

 

– –  van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en van vis van de soort „Boreogadus saida”

 

 

0305 30 11

– – –  van kabeljauw van de soort „Gadus macrocephalus”

16

0305 30 19

– – –  andere

20

0305 30 30

– –  van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), van Atlantische zalm (Salmo salar) en van Donauzalm (Hucho hucho), gezouten of gepekeld

15

0305 30 50

– –  van zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides), gezouten of gepekeld

15

0305 30 90

– –  andere

16

 

–  gerookte vis, filets daaronder begrepen

 

 

0305 41 00

– –  Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  andere

 

 

0305 49 10

– – –  zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  paling of aal (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  andere

14

 

–  gedroogde vis, ook indien gezouten, doch niet gerookt

 

 

0305 51

– –  kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  gedroogd, ongezouten

13 (13)

0305 51 90

– – –  gedroogd, gezouten

13 (13)

0305 59

– –  andere

 

 

 

– – –  vis van de soort „Boreogadus saida”

 

 

0305 59 11

– – – –  gedroogd, ongezouten

13 (13)

0305 59 19

– – – –  gedroogd, gezouten

13 (13)

0305 59 30

– – –  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  ansjovis (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  andere

12

 

–  vis, gezouten, doch niet gedroogd of gerookt, alsmede gepekelde vis

 

 

0305 61 00

– –  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (13)

0305 63 00

– –  ansjovis (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  andere

 

 

0305 69 10

– – –  vis van de soort „Boreogadus saida”

13 (13)

0305 69 30

– – –  Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  andere

12

0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

 

 

 

–  bevroren

 

 

0306 11

– –  langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  staarten van langoesten

12,5

0306 11 90

– – –  andere

12,5

0306 12

– –  zeekreeften (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  in gehele staat

6

0306 12 90

– – –  andere

16

0306 13

– –  garnalen

 

 

0306 13 10

– – –  van de familie „Pandalidae”

12

0306 13 30

– – –  van het geslacht „Crangon”

18

0306 13 40

– – –  van de soort „Parapenaeus longirostris”

12

0306 13 50

– – –  van het geslacht „Penaeus”

12

0306 13 80

– – –  andere

12

0306 14

– –  krabben

 

 

0306 14 10

– – –  van de soorten „Paralithodes camchaticus” en „Callinectes sapidus” en van het geslacht „Chionoecetes”

7,5

0306 14 30

– – –  Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – –  andere

7,5

0306 19

– –  andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

 

 

0306 19 10

– – –  rivierkreeften

7,5

0306 19 30

– – –  langoestines (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  andere

12

 

–  niet bevroren

 

 

0306 21 00

– –  langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  zeekreeften (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  levende

8

 

– – –  andere

 

 

0306 22 91

– – – –  in gehele staat

8

0306 22 99

– – – –  andere

10

0306 23

– –  garnalen

 

 

0306 23 10

– – –  van de familie „Pandalidae”

12

 

– – –  van het geslacht „Crangon”

 

 

0306 23 31

– – – –  vers, gekoeld, gestoomd of in water gekookt

18

0306 23 39

– – – –  andere

18

0306 23 90

– – –  andere

12

0306 24

– –  krabben

 

 

0306 24 30

– – –  Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

– – –  andere

7,5

0306 29

– –  andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

 

 

0306 29 10

– – –  rivierkreeften

7,5

0306 29 30

– – –  langoestines (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  andere

12

0307

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

 

 

0307 10

–  oesters

 

 

0307 10 10

– –  levende platte oesters (Ostrea spp.), wegende, in de schelp, niet meer dan 40 g per stuk

vrij

0307 10 90

– –  andere

9

 

–  jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten „Pecten”, „Chlamys” of „Placopecten”

 

 

0307 21 00

– –  levend, vers of gekoeld

8

0307 29

– –  andere

 

 

0307 29 10

– – –  jakobsschelpen (Pecten maximus), bevroren

8

0307 29 90

– – –  andere

8

 

–  mosselen (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  levend, vers of gekoeld

 

 

0307 31 10

– – –  van het geslacht „Mytilus”

10

0307 31 90

– – –  van het geslacht „Perna”

8

0307 39

– –  andere

 

 

0307 39 10

– – –  van het geslacht „Mytilus”

10

0307 39 90

– – –  van het geslacht „Perna”

8

 

–  inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.); pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  levend, vers of gekoeld

 

 

0307 41 10

– – –  inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – –  pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – –  van het geslacht „Loligo” en van de soort „Ommastrephes sagittatus”

6

0307 41 99

– – – –  andere

8

0307 49

– –  andere

 

 

 

– – –  bevroren

 

 

 

– – – –  inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  van het geslacht „Sepiola”

 

 

0307 49 01

– – – – – –  kleine zeekat (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

– – – – – –  andere

8

0307 49 18

– – – – –  andere

8

 

– – – –  pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – –  van het geslacht „Loligo”

 

 

0307 49 31

– – – – – –  van de soort „Loligo vulgaris”

6

0307 49 33

– – – – – –  van de soort „Loligo pealei”

6

0307 49 35

– – – – – –  van de soort „Loligo patagonica”

6

0307 49 38

– – – – – –  andere

6

0307 49 51

– – – – –  van de soort „Ommastrephes sagittatus”

6

0307 49 59

– – – – –  andere

8

 

– – –  andere

 

 

0307 49 71

– – – –  inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – – –  pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – –  van het geslacht „Loligo” en van de soort „Ommastrephes sagittatus”

6

0307 49 99

– – – – –  andere

8

 

–  achtarmige inktvissen (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  levend, vers of gekoeld

8

0307 59

– –  andere

 

 

0307 59 10

– – –  bevroren

8

0307 59 90

– – –  andere

8

0307 60 00

–  eetbare slakken, andere dan zeeslakken

vrij

 

–  andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

 

 

0307 91 00

– –  levend, vers of gekoeld

11

0307 99

– –  andere

 

 

 

– – –  bevroren

 

 

0307 99 11

– – – –  van het geslacht „Illex”

8

0307 99 13

– – – –  tapijtschelp en andere soorten van de familie „Veneridae”

8

0307 99 15

– – – –  kwallen (Rhopilema spp.)

vrij

0307 99 18

– – – –  andere

11

0307 99 90

– – –  andere

11

HOOFDSTUK 4

MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONIG; EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

Aantekeningen

1.

Als „melk” wordt aangemerkt volle melk of geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk.

2.

Voor de toepassing van post 0405:

a)

worden als „boter” aangemerkt, natuurlijke boter, boter van wei en „gerecombineerde” boter (vers, gezouten of ranzig, ook indien in luchtdichte verpakkingen) uitsluitend verkregen van melk, met een melkvetgehalte van 80 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten, met een gehalte aan vetvrije vaste melkbestanddelen van niet meer dan 2 gewichtspercenten en met een watergehalte van niet meer dan 16 gewichtspercenten. Boter bevat geen toegevoegde emulgeermiddelen, maar mag natriumchloride, voedingskleurstoffen, neutraliserende zouten en onschadelijke culturen van melkzuurbacteriën bevatten;

b)

worden als „zuivelpasta's” aangemerkt, smeerbare emulsies van het type water-in-olie, die melkvet als enige vetstof bevatten en waarvan het melkvetgehalte 39 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten bedraagt.

3.

Producten verkregen door de concentratie van wei waaraan melk of melkvet is toegevoegd, worden als kaas ingedeeld onder post 0406, voor zover zij voldoen aan de drie volgende criteria:

a)

een melkvetgehalte, berekend op de droge stof, van 5 gewichtspercenten of meer;

b)

een gehalte aan droge stof van ten minste 70 doch niet meer dan 85 gewichtspercenten;

c)

in vorm gebracht zijn of geschikt zijn om in vorm gebracht te worden.

4.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

producten verkregen uit wei, bevattende meer dan 95 gewichtspercenten lactose, uitgedrukt in kristalwatervrije lactose berekend op de droge stof (post 1702);

b)

albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer den 80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof) (post 3502) en globulinen (post 3504).

Aanvullende aantekeningen

1.

Voor de toepassing van onderverdeling 0404 10 worden als „gewijzigde wei” aangemerkt, producten die bestaan uit weibestanddelen, dat wil zeggen wei waaruit de lactose, de proteïnen of de mineralen geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd, wei waaraan natuurlijke weibestanddelen zijn toegevoegd en producten verkregen door het mengen van natuurlijke weibestanddelen.

2.

Voor de toepassing van onderverdeling 0405 10 omvat het begrip „boter” niet gedehydrateerde boter of ghee (onderverdeling 0405 90).

Aanvullende aantekening (GN)

1.

Het van toepassing zijnde douanerecht op mengsels vallende onder de posten 0401 tot en met 0406 wordt als volgt vastgesteld:

a)

voor mengsels waarvan een van de bestanddelen ten minste 90 gewichtspercenten uitmaakt, is het douanerecht voor dat bestanddeel van toepassing;

b)

voor andere mengsels is het douanerecht van het bestanddeel van toepassing dat leidt tot het hoogste bedrag aan douanerechten.

GN-code

Omschrijving

Conventioneel douanerecht (%)

Bijzondere maatstaf

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

 

0401 10

–  met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent

 

 

0401 10 10

– –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  andere

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

 

 

 

– –  met een vetgehalte van niet meer dan 3 gewichtspercenten

 

 

0401 20 11

– – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  andere

17,9 €/100 kg/net

 

– –  met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten

 

 

0401 20 91

– – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  andere

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  met een vetgehalte van meer dan 6 gewichtspercenten

 

 

 

– –  met een vetgehalte van niet meer dan 21 gewichtspercenten

 

 

0401 30 11

– – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  andere

56,6 €/100 kg/net

 

– –  met een vetgehalte van meer dan 21 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten

 

 

0401 30 31

– – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  andere

109,1 €/100 kg/net

 

– –  met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten

 

 

0401 30 91

– – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  andere

182,8 €/100 kg/net

0402

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

 

0402 10

–  in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

 

 

 

– –  zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

 

0402 10 11

– – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  andere

118,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  andere

 

 

0402 10 91

– – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (22)

0402 10 99

– – –  andere

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (22)

 

–  in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent

 

 

0402 21

– –  zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

 

 

– – –  met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten

 

 

0402 21 11

– – – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

– – – –  andere

 

 

0402 21 17

– – – – –  met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtspercenten

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  met een vetgehalte van meer dan 11 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten

 

 

0402 21 91

– – – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  andere

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  andere

 

 

 

– – –  met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten

 

 

0402 29 11

– – – –  melk voor zuigelingen, luchtdicht verpakt in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 500 g en met een vetgehalte van meer dan 10 gewichtspercenten

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  andere

 

 

0402 29 15

– – – – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 19

– – – – –  andere

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

– – –  met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten

 

 

0402 29 91

– – – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 99

– – – –  andere

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

–  andere

 

 

0402 91

– –  zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

 

 

– – –  met een vetgehalte van niet meer dan 8 gewichtspercenten

 

 

0402 91 11

– – – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

– – – –  andere

34,7 €/100 kg/net

 

– – –  met een vetgehalte van meer dan 8 doch niet meer dan 10 gewichtspercenten

 

 

0402 91 31

– – – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

– – – –  andere

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  met een vetgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten

 

 

0402 91 51

– – – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  andere

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten

 

 

0402 91 91

– – – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  andere

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  andere

 

 

 

– – –  met een vetgehalte van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten

 

 

0402 99 11

– – – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

– – – –  andere

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  met een vetgehalte van meer dan 9,5 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten

 

 

0402 99 31

– – – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 39

– – – –  andere

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

 

– – –  met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten

 

 

0402 99 91

– – – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 99

– – – –  andere

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

 

 

0403 10

–  yoghurt

 

 

 

– –  niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao

 

 

 

– – –  zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte

 

 

0403 10 11

– – – –  van niet meer dan 3 gewichtspercenten

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  van meer dan 6 gewichtspercenten

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  andere, met een vetgehalte

 

 

0403 10 31

– – – –  van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 33

– – – –  van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 39

– – – –  van meer dan 6 gewichtspercenten

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

 

 

 

– – –  in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen

 

 

0403 10 51

– – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen

 

 

0403 10 91

– – – –  van niet meer dan 3 gewichtspercenten

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  van meer dan 6 gewichtspercenten

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  andere

 

 

 

– –  niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao

 

 

 

– – –  in poeder, in korrels of in andere vaste vorm

 

 

 

– – – –  zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte

 

 

0403 90 11

– – – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  andere, met een vetgehalte

 

 

0403 90 31

– – – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 33

– – – – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 39

– – – – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – –  andere

 

 

 

– – – –  zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte

 

 

0403 90 51

– – – – –  van niet meer dan 3 gewichtspercenten

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  van meer dan 6 gewichtspercenten

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  andere, met een vetgehalte

 

 

0403 90 61

– – – – –  van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 63

– – – – –  van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 69

– – – – –  van meer dan 6 gewichtspercenten

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

 

 

 

– – –  in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen

 

 

0403 90 71

– – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen

 

 

0403 90 91

– – – –  van niet meer dan 3 gewichtspercenten

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  van meer dan 6 gewichtspercenten

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen

 

 

0404 10

–  wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

 

 

– –  in poeder, in korrels of in andere vaste vorm

 

 

 

– – –  zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38)

 

 

 

– – – –  van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte

 

 

0404 10 02

– – – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte

 

 

0404 10 12

– – – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38)

 

 

 

– – – –  van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte

 

 

0404 10 26

– – – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (22)

0404 10 28

– – – – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 32

– – – – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte

 

 

0404 10 34

– – – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 36

– – – – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 38

– – – – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– –  andere

 

 

 

– – –  zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38)

 

 

 

– – – –  van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte

 

 

0404 10 48

– – – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0,07 €/kg/net (23)

0404 10 52

– – – – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte

 

 

0404 10 56

– – – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38)

 

 

 

– – – –  van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte

 

 

0404 10 72

– – – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (24)

0404 10 74

– – – – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 76

– – – – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte

 

 

0404 10 78

– – – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 82

– – – – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 84

– – – – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90

–  andere

 

 

 

– –  zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte

 

 

0404 90 21

– – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

167,2 €/100 kg/net

 

– –  andere, met een vetgehalte

 

 

0404 90 81

– – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 83

– – –  van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 89

– – –  van meer dan 27 gewichtspercenten

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's

 

 

0405 10

–  boter

 

 

 

– –  met een vetgehalte van niet meer dan 85 gewichtspercenten

 

 

 

– – –  natuurlijke boter

 

 

0405 10 11

– – – –  in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 19

– – – –  andere

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 30

– – –  gerecombineerde boter

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 50

– – –  weiboter

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 90

– –  andere

231,3 €/100 kg/net (13)

0405 20

–  zuivelpasta's

 

 

0405 20 10

– –  met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 60 gewichtspercenten

9 + EA (25)

0405 20 30

– –  met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan 75 gewichtspercenten

9 + EA (25)

0405 20 90

– –  met een vetgehalte van meer dan 75 doch minder dan 80 gewichtspercenten

189,6 €/100 kg/net