ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 277

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
9 oktober 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1463/2006 van de Raad van 19 juni 2006 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

1

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 19 juni 2006 tot aanpassing van de Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië ten aanzien van plattelandsontwikkeling

2

 

*

Besluit van de Raad van 19 juni 2006 tot aanpassing van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië

4

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

9.10.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 277/1


VERORDENING (EG) Nr. 1463/2006 VAN DE RAAD

van 19 juni 2006

tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, ondertekend te Luxemburg op 25 april 2005, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (1) zijn algemene regels inzake de steun van de Gemeenschap voor het plattelandsontwikkelingsbeleid in de programmeringsperiode 2007-2013 en prioriteiten en maatregelen op het gebied van plattelandsontwikkeling vastgesteld.

(2)

Die algemene regels en maatregelen moeten zo worden aangepast dat zij in Bulgarije en Roemenië kunnen worden toegepast vanaf de datum van toetreding van deze landen tot de Europese Unie.

(3)

In Verordening (EG) nr. 1698/2005 is bepaald dat elk programma voor plattelandsontwikkeling een as Leader moet bevatten waaraan een minimumpercentage van de ELFPO-bijdrage voor dat programma moet worden besteed. Wegens het gebrek aan ervaring van Bulgarije en Roemenië met de toepassing van de Leader-aanpak en met het oog op de opbouw van voldoende plaatselijke capaciteit voor de toepassing van Leader dient de financiële bijdrage voor de as Leader ten belope van gemiddeld ten minste 2,5 % voor die landen te gelden voor de periode 2010-2013.

(4)

Om het Bulgarije en Roemenië mogelijk te maken tot en met 2013 te profiteren van de overgangsmaatregelen inzake steun aan semizelfvoorzieningsbedrijven en steun voor de oprichting van producentengroeperingen moeten Bulgarije en Roemenië worden toegevoegd aan de lijst van de voor die maatregelen in aanmerking komende landen.

(5)

Verordening (EG) nr. 1698/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 17, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Bulgarije en Roemenië hoeft slechts gedurende de periode 2010-2013 gemiddeld ten minste 2,5 % van de totale bijdrage uit het ELFPO te worden gereserveerd voor as 4. Elke bijdrage uit het ELFPO voor die as gedurende de periode 2007-2009 wordt meegerekend voor dat percentage.”

.

2)

In artikel 20, onder d), worden de inleidende woorden vervangen door:

„overgangsmaatregelen voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije op het gebied van:”

.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007 onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J. PRÖLL


(1)  PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1.


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Raad

9.10.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 277/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 19 juni 2006

tot aanpassing van de Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië ten aanzien van plattelandsontwikkeling

(2006/663/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, ondertekend te Luxemburg op 25 april 2005, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 22,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (2) zijn wijzigingen aangebracht in het acquis waarop de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië gebaseerd waren.

(2)

Daarom moet de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië zo worden aangepast dat deze verenigbaar is met Verordening (EG) nr. 1698/2005.

(3)

De overgangs- en uitvoeringsbepalingen voor de programmeringsperiode voor plattelandsontwikkeling die op 1 januari 2007 begint, moeten worden vastgesteld volgens de in artikel 90, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde procedure. De in de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië opgenomen verwijzingen naar de procedurele bepalingen moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

(4)

Bij het bereiken van een politiek akkoord over Verordening (EG) nr. 1698/2005 zijn de Raad en de Commissie in een gemeenschappelijke verklaring over Bulgarije en Roemenië overeengekomen om de geldigheidsduur van de in bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië vastgestelde maatregel betreffende adviesdiensten tot en met 2013 te verlengen in het geval van de verstrekking van adviesdiensten aan landbouwers die de aan semizelfvoorzieningsbedrijven toegekende steun ontvangen. De Toetredingsakte moet worden aangepast om met die overeenkomst rekening te houden,

BESLUIT:

Artikel 1

De Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wordt als volgt aangepast:

1)

In artikel 29 wordt de tweede zin vervangen door:

„Indien in dit verband specifieke overgangsmaatregelen nodig zijn, worden deze vastgesteld volgens de in artikel 90, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (3) bedoelde procedure.

2)

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

„1.   Naast de op de datum van toetreding van kracht zijnde verordeningen betreffende plattelandsontwikkeling zijn de bepalingen van de afdelingen I, II en III van bijlage VIII van toepassing op Bulgarije en Roemenië tijdens de periode 2007-2009, met uitzondering van punt D van afdeling I van die bijlage, dat eveneens van toepassing is tijdens de periode 2010-2013 in het geval van de verstrekking van adviesdiensten aan landbouwers die de aan semizelfvoorzieningsbedrijven toegekende steun ontvangen. De specifieke financiële bepalingen van afdeling IV van bijlage VIII zijn op Bulgarije en Roemenië van toepassing gedurende de volledige programmeringsperiode 2007-2013.”

;

b)

lid 3 wordt vervangen door:

„3.   Indien nodig, worden voor de toepassing van bijlage VIII uitvoeringsbepalingen vastgesteld volgens de in artikel 90, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde procedure.”

.

Artikel 2

Dit besluit is opgesteld in de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse, de Bulgaarse en de Roemeense taal, zijnde alle 23 teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2007 onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J. PRÖLL


(1)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(2)  PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1463/2006 (Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).

(3)  PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1463/2006 (PB L 277 van 9.10.2006, blz. 1)”.


9.10.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 277/4


BESLUIT VAN DE RAAD

van 19 juni 2006

tot aanpassing van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië

(2006/664/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië, ondertekend te Luxemburg op 25 april 2005, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 34, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (2) zijn wijzigingen aangebracht in het acquis waarop de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië waren gebaseerd.

(2)

Daarom moet de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië zo worden aangepast dat deze verenigbaar is met Verordening (EG) nr. 1698/2005.

(3)

Bij de noodzakelijke aanpassingen van de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië dienen de basiskenmerken en -beginselen van de onderhandelingsresultaten behouden te blijven en te worden toegepast op nieuwe elementen. Voorts moeten de aanpassingen van de Toetredingsakte beperkt blijven tot wat absoluut noodzakelijk is.

(4)

De in bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië vastgestelde maatregelen „steun voor semi-zelfvoorzieningsbedrijven” en „producentengroeperingen” zijn in Verordening (EG) nr. 1698/2005 opgenomen als overgangsmaatregelen voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije. Daarom moeten de in de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië vastgestelde bepalingen op die gebieden worden geschrapt.

(5)

De in bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië vastgestelde bepalingen betreffende technische bijstand komen overeen met bepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en moeten derhalve worden geschrapt.

(6)

In Verordening (EG) nr. 1698/2005 is bepaald dat de programma's voor plattelandsontwikkeling een as Leader moeten bevatten waaraan een minimumpercentage van de ELFPO-bijdrage voor het betrokken programma moet worden besteed. Bovendien bevat artikel 59 van die verordening een op de ondersteuning van capaciteitsopbouw gerichte maatregel die verschilt van de voor Bulgarije en Roemenië overeengekomen regelingen. Daarom moeten de in bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië vastgestelde bepalingen betreffende Leader worden geharmoniseerd met de nieuwe bepalingen die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1698/2005.

(7)

Verordening (EG) nr. 1698/2005 voorziet in steun voor het gebruik van adviesdiensten. Ten aanzien van de reikwijdte van die maatregel zijn er echter verschillen tussen de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië en die verordening. Met name om voor de eerste drie jaar van de looptijd van het programma dubbele financiering te voorkomen dient Bulgarije en Roemenië voor die periode de keuze te worden gegeven om hetzij de in bijlage VIII bij de Toetredingsakte vastgestelde maatregel, hetzij de bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 vastgestelde maatregel uit te voeren.

(8)

Bovendien zijn de Raad en de Commissie bij het bereiken van een politiek akkoord over Verordening (EG) nr. 1698/2005 in een gemeenschappelijke verklaring over Bulgarije en Roemenië overeengekomen om de geldigheidsduur van de in bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië vastgestelde maatregel betreffende adviesdiensten tot en met 2013 te verlengen in het geval van de verstrekking van adviesdiensten aan landbouwers die de aan semizelfvoorzieningsbedrijven toegekende steun ontvangen. Bijlage VIII bij de Toetredingsakte moet worden aangepast om met die overeenkomst rekening te houden.

(9)

Omdat bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (3) een enkel Fonds voor de toekenning van communautaire steun voor plattelandsontwikkeling is ingesteld ter vervanging van de twee financieringsbronnen die voorheen bestonden, moet duidelijkheid worden geschapen over de basis waarop het maximum van 20 % dat is bepaald in de in punt E van afdeling I van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië vastgestelde maatregel betreffende aanvullingen op rechtstreekse betalingen, moet worden berekend.

(10)

De communautaire steun waarin is voorzien in punt E van afdeling I van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, is gericht op medefinanciering van nationale rechtstreekse betalingen of steun zoals bedoeld in artikel 143 quater van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (4). Daarom dient met die steun geen rekening te worden gehouden bij de berekening betreffende het bij artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 voorgeschreven evenwicht tussen de doelstellingen.

(11)

In Verordening (EG) nr. 1698/2005 behoort economische levensvatbaarheid niet langer tot de subsidiabiliteitsvoorwaarden voor de maatregel betreffende investeringssteun. De desbetreffende afwijking voor Bulgarije en Roemenië waarin bijlage VIII bij de Toetredingsakte voorziet, moet derhalve worden geschrapt.

(12)

Bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 zijn nieuwe voorschriften betreffende de financiering van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling vastgesteld. Aangezien die voorschriften op dezelfde beginselen zijn gebaseerd als de artikelen 31 en 32 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (5), waarnaar in de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wordt verwezen, zijn de in bijlage VIII bij de Toetredingsakte opgenomen specifieke financiële bepalingen niet langer nodig. Bovendien moet de in die bijlage vastgestelde financiële bijdrage van de Gemeenschap voor agromilieu- en dierenwelzijnsmaatregelen worden gewijzigd, omdat op grond van artikel 70 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 het medefinancieringspercentage niet langer op het niveau van de maatregel maar op dat van de as wordt vastgesteld,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wordt als volgt gewijzigd:

1)

Afdeling I wordt als volgt gewijzigd:

a)

de punten A en B worden geschrapt;

b)

punt C wordt vervangen door:

„C.

Maatregelen van het type Leader+

Behalve voor de maatregelen waarin artikel 63, onder c), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 voorziet, kan ook steun worden verleend voor de volgende maatregelen:

a)

het opbouwen van representatieve plaatselijke partnerschappen voor ontwikkeling,

b)

de opstelling van geïntegreerde ontwikkelingsstrategieën,

c)

de financiering van onderzoek en de opstelling van steunaanvragen.”

;

c)

punt D wordt vervangen door:

„D.

Advies- en voorlichtingsdiensten voor landbouwbedrijven

1.

Steun wordt toegekend voor het verlenen van advies- en voorlichtingsdiensten aan landbouwbedrijven.

Voor de periode 2007-2009 kan die steun niet in het programma voor plattelandsontwikkeling worden opgenomen indien steun zoals bedoeld in artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 is gepland.

2.

Voor de periode 2010-2013 wordt die steun slechts toegekend voor de verlening van diensten aan landbouwers die de aan semi-zelfvoorzieningsbedrijven toegekende steun zoals bedoeld in artikel 20, onder d), i), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 ontvangen.

De in de eerste alinea bedoelde adviesdiensten voor landbouwers hebben ten minste betrekking op:

a)

de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen en de eisen inzake een goede landbouw- en milieuconditie zoals bedoeld in de artikelen 4 en 5 van en de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 1782/2003,

b)

de op communautaire regelgeving gebaseerde normen op het gebied van de arbeidsveiligheid.”

;

d)

punt E wordt als volgt gewijzigd:

i)

in punt 3 wordt de eerste zin vervangen door:

„De bijdrage van de Gemeenschap aan de krachtens dit onderdeel E in Bulgarije of Roemenië verleende steun voor elk van de jaren 2007, 2008 en 2009 bedraagt ten hoogste 20 % van hun respectieve jaarlijkse toewijzing uit de afdeling Garantie van het EOGFL zoals vermeld in artikel 34, lid 2, van deze Toetredingsakte.”

;

ii)

het volgende punt wordt toegevoegd:

„5.

Met de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor deze maatregel wordt geen rekening gehouden bij de berekening betreffende het bij artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 voorgeschreven evenwicht tussen de doelstellingen.”

;

e)

de punten F en G worden geschrapt.

2)

In afdeling II wordt punt 1 geschrapt.

3)

De tekst in afdeling IV wordt vervangen door:

„In afwijking van artikel 70, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 kan de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de assen 1 en 3 en voor de technische bijstand 80 % bedragen.

In afwijking van artikel 70, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 kan de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor as 2 82 % bedragen.”

.

Artikel 2

Dit besluit is opgesteld in de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse, de Bulgaarse en de Roemeense taal, zijnde alle 23 teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 3

Dit besluit wordt op 1 januari 2007 van kracht onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J. PRÖLL


(1)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(2)  PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1463/2006 (Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).

(3)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 320/2006 (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42).

(4)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 953/2006 (PB L 175 van 29.6.2006, blz. 1).

(5)  PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 173/2005 (PB L 29 van 2.2.2005, blz. 3).