ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 255

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
19 september 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1376/2006 van de Commissie van 18 september 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1377/2006 van de Commissie van 18 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

3

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 15 februari 2006 overeenkomstig artikel 83 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Hierna zijn de belangrijkste bepalingen van dit besluit uiteengezet, onverminderd de volledige uitwerking van het besluit zelf (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 412)  ( 1 )

5

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker (PB L 178 van 1.7.2006)

7

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

19.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 255/1


VERORDENING (EG) Nr. 1376/2006 VAN DE COMMISSIE

van 18 september 2006

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 september 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 september 2006.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 september 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

76,9

096

39,6

999

58,3

0707 00 05

052

94,7

999

94,7

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

388

58,4

524

53,3

528

56,1

999

55,9

0806 10 10

052

75,3

220

32,1

624

105,3

999

70,9

0808 10 80

388

87,2

400

92,4

508

57,4

512

92,7

528

74,1

720

82,6

800

164,6

804

92,0

999

92,9

0808 20 50

052

118,9

388

89,8

999

104,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

999

121,3

0809 40 05

052

86,8

066

66,2

098

33,4

624

128,7

999

78,8


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


19.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 255/3


VERORDENING (EG) Nr. 1377/2006 VAN DE COMMISSIE

van 18 september 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van 27 juni 2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (1), en met name op artikel 12, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1236/2005 worden de bevoegde autoriteiten opgesomd waaraan specifieke taken in verband met de uitvoering van die verordening zijn toevertrouwd.

(2)

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben erom verzocht de gegevens betreffende hun bevoegde autoriteiten aan te vullen respectievelijk aan te passen. Het adres van de Commissie moet ook worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1236/2005 wordt hierbij gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 september 2006.

Voor de Commissie

Benita FERRERO-WALDNER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 200 van 30.7.2005, blz. 1.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1236/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het volgende adres wordt onder de titel „NEDERLAND” ingevoegd:

„Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 379 64 85, 379 62 50”.

2)

Het adres onder de titel „VERENIGD KONINKRIJK” wordt vervangen door het volgende:

Import van goederen uit bijlage II:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Tel. (44-1642) 364 333

Fax (44-1642) 364 269

E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

Export van goederen uit bijlage II of III, en verlening van technische bijstand in verband met goederen uit bijlage II als bedoeld in de artikelen 3, lid 1, en 4, lid 1:

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

United Kingdom

Tel. (44-20) 7215 8070

Fax (44-20) 7215 0531

E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk”.

3)

Het adres onder de titel „B. Adres voor kennisgeving aan de Commissie” wordt vervangen door het volgende:

„Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen

Directoraat A. Crisisplatform en beleidscoördinatie in het GBVB

Eenheid A.2. Crisisbeheersing en conflictpreventie

CHAR 12/45

B-1049 Brussel

Tel. (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax (32-2) 299 08 73

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Commissie

19.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 255/5


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 15 februari 2006

overeenkomstig artikel 83 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Hierna zijn de belangrijkste bepalingen van dit besluit uiteengezet, onverminderd de volledige uitwerking van het besluit zelf

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 412)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/626/Euratom)

Dit besluit is gericht tot British Nuclear Group Sellafield (BNG SL) in Seascale, Cumbria, en is op 17 februari 2006 aan BNG SL meegedeeld.

Het besluit heeft alleen betrekking op de geschiktheid van de boekhoudkundige en rapporteringsprocedures die momenteel gelden in Sellafield, inclusief maar niet beperkt tot de THORP-fabriek. Het besluit komt niet tot de conclusie dat nucleair materiaal zoek is geraakt of gebruikt is voor andere toepassingen dan oorspronkelijk bedoeld.

Artikel 1 (uittreksel)

BNG SL heeft artikel 79 van het Euratom-Verdrag niet nageleefd, in samenhang met de artikelen 7, 9 en 12 van Verordening (Euratom) nr. 3227/76 van de Commissie (1) (sinds 20 maart 2005: de artikelen 6, 9 en 7 van Verordening (Euratom) nr. 302/2005 van de Commissie (2)), en de bijzondere controlebepalingen die door de Commissie zijn vastgesteld op basis van artikel 6 van de Veiligheidsverordening (Euratom) nr. 302/2005, artikel 81 van het Euratom-Verdrag en artikel 3 van Verordening (Euratom) nr. 3227/76 (sinds 20 maart 2005: artikel 4 van Verordening (Euratom) nr. 302/2005).

Artikel 2

1.

De Commissie waarschuwt BNG SL.

2.

De waarschuwing houdt in dat BNG SL binnen een bepaalde periode na de publicatie van dit besluit van de Commissie moet aantonen dat het voldoende en krachtige maatregelen heeft genomen om de tekortkomingen te verhelpen en de vastgestelde oorzaken van de niet-naleving weg te werken, en dat het over passende maatregelen beschikt om de kwaliteit en prestaties van zijn boekhouding en controle van nucleair materiaal te verbeteren.

3.

De waarschuwing houdt in dat BNG SL binnen een daaropvolgende periode aantoont dat de toegepaste maatregelen de beoogde resultaten hebben opgeleverd.

Artikel 3

1.

Aan het einde van de periode die begint op de datum van publicatie van dit besluit van de Commissie dient BNG SL bij de Commissie een verslag in waarin een gedetailleerde toelichting wordt gegeven bij de overeenkomstig artikel 2, lid 2, toegepaste maatregelen.

2.

Aan het einde van de daaropvolgende periode dient BNG SL bij de Commissie een verslag in waarin een gedetailleerde toelichting wordt gegeven bij de resultaten die dankzij de overeenkomstig artikel 2, lid 2, toegepaste maatregelen zijn bereikt.

Artikel 4

Indien BNG SL niet aantoont dat het de in artikel 2, leden 2 en 3, van dit besluit gespecificeerde maatregelen heeft genomen en geen verslag uitbrengt met de in artikel 3, leden 1 en 2, van dit besluit vermelde gedetailleerde toelichting, kan de Commissie verdere juridische stappen ondernemen.

Artikel 5

1.

Dit besluit is gericht tot British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG UK.

2.

Dit besluit wordt meegedeeld aan het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2006.


(1)  PB L 363 van 31.12.1976, blz. 1.

(2)  PB L 54 van 28.2.2005, blz. 1.


Rectificaties

19.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 255/7


Rectificatie van Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker

( Publicatieblad van de Europese Unie L 178 van 1 juli 2006 )

Bladzijde 34, artikel 39, eerste alinea:

in plaats van:

„Als het verschil tussen de betrokken reactieprijs als bedoeld in artikel 34 voor melasse of in artikel 36 voor producten uit de sector suiker en de cif-invoerprijs van de betrokken zending:”

te lezen:

„Als het verschil tussen de betrokken reactieprijs als bedoeld in artikel 34 voor melasse of in artikel 37 voor producten uit de sector suiker en de cif-invoerprijs van de betrokken zending:”