ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 245

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
7 september 2006


Inhoud

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit nr. 56/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

1

 

*

Besluit nr. 57/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

3

 

*

Besluit nr. 58/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-Overeenkomst

4

 

*

Besluit nr. 59/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-Overeenkomst

5

 

*

Besluit nr. 60/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-Overeenkomst

7

 

*

Besluit nr. 61/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst

8

 

*

Besluit nr. 62/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

9

 

*

Besluit nr. 63/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

11

 

*

Besluit nr. 64/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

13

 

*

Besluit nr. 65/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

16

 

*

Besluit nr. 66/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

17

 

*

Besluit nr. 67/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

18

 

*

Besluit nr. 68/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage XVI (Aanbestedingen) bij de EER-Overeenkomst

22

 

*

Besluit nr. 69/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage XVI (Aanbestedingen) bij de EER-Overeenkomst

38

 

*

Besluit nr. 70/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst

40

 

*

Besluit nr. 71/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst

42

 

*

Besluit nr. 73/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst

44

 

*

Besluit nr. 74/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst

45

 

*

Besluit nr. 75/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 tot wijziging van Protocol 47 bij de EER-Overeenkomst inzake de opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in wijn

46

 

 

Bericht aan de lezers

 

*

Bericht aan de lezers

s3

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/1


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 56/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 47/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 28 april 2006 (1).

(2)

Richtlijn 2005/53/EG van de Commissie van 16 september 2005 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde chloorthalonil, chloortoluron, cypermethrin, daminozide en thiofanaat-methyl op te nemen als werkzame stof (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2005/54/EG van de Commissie van 19 september 2005 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde tribenuron op te nemen als werkzame stof (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Richtlijn 2005/57/EG van de Commissie van 21 september 2005 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde MCPA en MCPB op te nemen als werkzame stoffen (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Richtlijn 2005/58/EG van de Commissie van 21 september 2005 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde bifenazaat en milbemectin op te nemen als werkzame stoffen (5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Richtlijn 2005/72/EG van de Commissie van 21 oktober 2005 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb en metiram op te nemen als werkzame stof (6) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Richtlijn 2006/5/EG van de Commissie van 17 januari 2006 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde warfarine op te nemen als werkzame stof (7) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(8)

Richtlijn 2006/6/EG van de Commissie van 17 januari 2006 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde tolylfluanide op te nemen als werkzame stof (8) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II van de Overeenkomst worden in punt 12a (Richtlijn 91/414/EEG van de Raad) de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32005 L 0053: Richtlijn 2005/53/EG van de Commissie van 16 september 2005 (PB L 241 van 17.9.2005, blz. 51);

32005 L 0054: Richtlijn 2005/54/EG van de Commissie van 19 september 2005 (PB L 244 van 20.9.2005, blz. 21);

32005 L 0057: Richtlijn 2005/57/EG van de Commissie van 21 september 2005 (PB L 246 van 22.9.2005, blz. 14);

32005 L 0058: Richtlijn 2005/58/EG van de Commissie van 21 september 2005 (PB L 246 van 22.9.2005, blz. 17);

32005 L 0072: Richtlijn 2005/72/EG van de Commissie van 21 oktober 2005 (PB L 279 van 22.10.2005, blz. 63);

32006 L 0005: Richtlijn 2006/5/EG van de Commissie van 17 januari 2006 (PB L 12 van 18.1.2006, blz. 17);

32006 L 0006: Richtlijn 2006/6/EG van de Commissie van 17 januari 2006 (PB L 12 van 18.1.2006, blz. 21).”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van de Richtlijnen 2005/53/EG, 2005/54/EG, 2005/57/EG, 2005/58/EG, 2005/72/EG, 2006/5/EG and 2006/6/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (9).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 175 van 29.6.2006, blz. 95.

(2)  PB L 241 van 17.9.2005, blz. 51.

(3)  PB L 244 van 20.9.2005, blz. 21.

(4)  PB L 246 van 22.9.2005, blz. 14.

(5)  PB L 246 van 22.9.2005, blz. 17.

(6)  PB L 279 van 22.10.2005, blz. 63.

(7)  PB L 12 van 18.1.2006, blz. 17.

(8)  PB L 12 van 18.1.2006, blz. 21.

(9)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/3


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 57/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 101/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 8 juli 2005 (1).

(2)

Beschikking 2005/631/EG van de Commissie van 29 augustus 2005 betreffende essentiële eisen zoals bedoeld in Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad om de toegang tot alarmdiensten via de Cospas-Sarsat-noodbakens te waarborgen (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XVIII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt na punt 4zzn (Beschikking 2005/53/EG van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„4zzo.

32005 D 0631: Beschikking 2005/631/EG van de Commissie van 29 augustus 2005 betreffende essentiële eisen zoals bedoeld in Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad om de toegang tot alarmdiensten via de Cospas-Sarsat-noodbakens te waarborgen (PB L 225 van 31.8.2005, blz. 28).”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Beschikking 2005/631/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 306 van 24.11.2005, blz. 32.

(2)  PB L 225 van 31.8.2005, blz. 28.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/4


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 58/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage VI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 118/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 30 september 2005 (1).

(2)

Besluit nr. 203 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers van 26 mei 2005 tot wijziging van Besluit nr. 170 van 11 juni 1998 betreffende het opstellen van de inventarissen bedoeld in artikel 94, lid 4, en artikel 95, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage VI bij de Overeenkomst wordt na punt 3.51 (Besluit nr. 170) het volgende punt ingevoegd:

„—

32005 D 0965: Besluit nr. 203 van 26 mei 2005 (PB L 349 van 31.12.2005, blz. 27).”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Besluit nr. 203 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 339 van 22.12.2005, blz. 22.

(2)  PB L 349 van 31.12.2005, blz. 27.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/5


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 59/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage IX bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 33/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage IX bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

Na punt 7a (Richtlijn 92/49/EEG van de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:

„7b.

32005 L 0068: Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (PB L 323 van 9.12.2005, blz. 1).

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

Het volgende wordt toegevoegd aan bijlage I:

„—

ten aanzien van het Vorstendom Liechtenstein, „Aktiengesellschaft”, „Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)”‚ „Genossenschaft”;

ten aanzien van het Koninkrijk Noorwegen: „aksjeselskaper”, „allmennaksjeselskaper”, „gjensidige selskaper”;

ten aanzien van de Republiek IJsland: „hlutafélög”, „gagnkvæm félög”.””

2.

In de punt 2a (Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad), 7a (Richtlijn 92/49/EEG van de Raad), 11 (Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad) en 12c (Richtlijn 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32005 L 0068: Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2005 (PB L 323 van 9.12.2005, blz. 1).”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Richtlijn 2005/68/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 50.

(2)  PB L 323 van 9.12.2005, blz. 1.

(3)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/7


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 60/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage IX bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 33/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Beschikking 2005/849/EG van de Commissie van 29 november 2005 betreffende de toepassing van Richtlijn 72/166/EEG van de Raad wat betreft de controle op de verzekering tegen de aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Na punt 8b (Beschikking 2004/332/EG van de Commissie) van bijlage IX bij de Overeenkomst wordt het volgende punt ingevoegd:

„8c.

32005 D 0849: Beschikking 2005/849/EG van de Commissie van 29 november 2005 betreffende de toepassing van Richtlijn 72/166/EEG van de Raad wat betreft de controle op de verzekering tegen de aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (PB L 315 van 1.12.2005, blz. 16).”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Beschikking 2005/849/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 50.

(2)  PB L 315 van 1.12.2005, blz. 16.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/8


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 61/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 9/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 27 januari 2006 (1).

(2)

Beschikking 2005/513/EG van de Commissie van 11 juli 2005 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5 GHz-frequentieband voor de implementatie van draadloze toegangssystemen met inbegrip van Radio Local Area Networks (WAS/R-LAN’s) (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XI bij de Overeenkomst wordt na punt 5cr (Beschikking 2005/50/EG van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„5cs.

32005 D 0513: Beschikking 2005/513/EG van de Commissie van 11 juli 2005 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5 GHz-frequentieband voor de implementatie van draadloze toegangssystemen met inbegrip van Radio Local Area Networks (WAS/R-LAN’s) (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 22).”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Beschikking 2005/513/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 92 van 30.3.2006, blz. 31.

(2)  PB L 187 van 19.7.2005, blz. 22.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/9


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 62/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 35/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Beschikking nr. 884/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een transeuropees vervoersnet (2), zoals gerectificeerd in PB L 201 van 7.6.2004, blz. 1, moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

In Beschikking nr. 884/2004/EG wordt verwezen naar Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (3), Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad van 16 mei 1994 tot oprichting van een Cohesiefonds (4) en Verordening (EG) nr. 1267/1999 van de Raad van 21 juni 1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (5), die niet in de Overeenkomst zijn opgenomen.

(4)

In Beschikking nr. 884/2004/EG wordt verwezen naar Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad van 18 september 1995 tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van transeuropese netwerken (6), waarbij de samenwerking tussen de overeenkomstsluitende partijen alleen betrekking heeft op transeuropese telecommunicatienetwerken,

BESLUIT:

Artikel 1

Punt 5 (Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad) van bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

Het volgende streepje wordt toegevoegd:

„—

32004 D 0884: Beschikking nr. 884/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 (PB L 167 van 30.4.2004, blz. 1), zoals gerectificeerd in PB L 201 van 7.6.2004, blz. 1.”

2.

De tekst van aanpassing h) wordt vervangen door:

„in artikel 8, lid 1, zijn de woorden „en door toepassing van de Richtlijnen 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand en 92/43/EEG” niet van toepassing;”

3.

In aanpassing i) wordt „2.26 IJsland” vervangen door „2.16 IJsland” en „2.27 Noorwegen” door „2.17 Noorwegen”.

4.

In aanpassing j) wordt „3.24 Noorwegen” vervangen door „3.16 Noorwegen”.

5.

In aanpassing k) wordt „(Luchthavens)” vervangen door „(Luchthavennetwerken)”, „6.18 IJsland” door „6.8 IJsland” en „6.19 Noorwegen” door „6.9 Noorwegen”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Beschikking nr. 884/2004/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (7).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 53.

(2)  PB L 167 van 30.4.2004, blz. 1.

(3)  PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

(4)  PB L 130 van 25.5.1994, blz. 1.

(5)  PB L 161 van 26.6.1999, blz. 73.

(6)  PB L 228 van 23.9.1995, blz. 1.

(7)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/11


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 63/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 35/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Richtlijn 2006/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De in de Overeenkomst opgenomen Richtlijn 84/647/EEG van de Raad (3) wordt bij Richtlijn 2006/1/EG ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

Na punt 29 (Richtlijn 84/647/EEG van de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:

„29a.

32006 L 0001: Richtlijn 2006/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (PB L 33 van 4.2.2006, blz. 82).”

2.

De tekst van punt 29 (Richtlijn 84/647/EEG van de Raad) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Richtlijn 2006/1/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 53.

(2)  PB L 33 van 4.2.2006, blz. 82.

(3)  PB L 335 van 22.12.1984, blz. 72.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/13


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 64/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 33/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Hierbij moet rekening worden gehouden met de zeer kleine omvang van het grondgebied en de bevolking van Liechtenstein, met als gevolg een specifieke marktstructuur in de vervoerssector en met betrekking tot de beroepsopleiding voor chauffeurs.

(4)

Hierbij moet rekening worden gehouden met het kleine aantal vervoersmaatschappijen en het kleine aantal vrachtwagenchauffeurs dat werkt en/of woont in Liechtenstein en het zeer kleine aantal bestuurders in Liechtenstein dat nascholing zou moeten volgen op grond van Richtlijn 2003/59/EG,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

Na punt 36 (Verordening (EEG) nr. 3572/90 van de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:

„37.

32003 L 0059: Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad (PB L 226 van 10.9.2003, blz. 4).

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt gelezen:

(a)

Aan artikel 9 wordt het volgende lid toegevoegd:

„De in artikel 1 bedoelde bestuurders die wonen en werken in Liechtenstein mogen de in artikel 7 bedoelde nascholing volgen in Zwitserland, Oostenrijk of Duitsland, mits de in deze landen verzorgde nascholing volledig in overeenstemming is met de genoemde richtlijn.”

(b)

De EVA-staten mogen een rijbewijs afgeven overeenkomstig deze richtlijn en met de volgende aanpassingen:

(i)

In bijlage II, punt 2, onder „bladzijde 1 bevat”, onder c), wordt het volgende toegevoegd na het VK:

„de kenletters van de EVA-staat die het rijbewijs afgeeft, omcirkeld met de ellips bedoeld in artikel 37 van het VN-Verdrag inzake het wegverkeer van 8 november 1968 (met dezelfde achtergrond als het rijbewijs); de kenletters zijn:

IS

:

IJsland

FL

:

Liechtenstein

N

:

Noorwegen”

(ii)

In punt 2 van bijlage II onder „bladzijde 1 bevat”, onder e), wordt „Model van de Europese Gemeenschappen” vervangen door „Model van de EER”.

(iii)

In punt 2 van bijlage II onder „bladzijde 1 bevat”, onder e), wordt het volgende toegevoegd:

„atvinnuskírteini ökumanns

yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov”

(iv)

Punt 2 van bijlage II onder „bladzijde 1 bevat”, onder f), is niet van toepassing voor de EVA-staten.

(v)

In punt 2 van bijlage II onder „bladzijde 2 bevat”, onder b), wordt „en Zweeds” vervangen door „Zweeds, IJslands en Noors”.

(vi)

In punt 2 van bijlage II onder „bladzijde 2 bevat”, onder b), wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Met een verwijzing naar de Noorse taal worden zowel het literaire Noors („yrkessjåførbevis”) als het Nieuwe Noors („yrkessjåførprov”) bedoeld.””

2.

In punt 20 (Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad) wordt het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32003 L 0059: Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 (PB L 226 van 10.9.2003, blz. 4).”

3.

In punt 24a (Richtlijn 91/439/EEG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32003 L 0059: Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 (PB L 226 van 10.9.2003, blz. 4).”

4.

De tekst van punt 22 (Richtlijn 76/914/EEG van de Raad) wordt met ingang van 10 september 2009 geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Richtlijn 2003/59/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 53.

(2)  PB L 226 van 10.9.2003, blz. 4.

(3)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/16


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 65/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 35/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Na punt 56s (Richtlijn 2005/45/EG van het Europees Parlement en de Raad) van bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt het volgende punt ingevoegd:

„56t.

32005 L 0065: Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (PB L 310 van 25.11.2005, blz. 28).”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Richtlijn 2005/65/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 53.

(2)  PB L 310 van 25.11.2005, blz. 28.

(3)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/17


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 66/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 35/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 2320/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (2) werd in de Overeenkomst opgenomen bij Besluit nr. 61/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 26 april 2004 (3), met specifieke aanpassingen per land.

(3)

Verordening (EG) nr. 65/2006 van de Commissie van 13 januari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt in punt 66i (Verordening (EG) nr. 622/2003 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32006 R 0065: Verordening (EG) nr. 65/2006 van de Commissie van 13 januari 2006 (PB L 11 van 17.1.2006, blz. 4).”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 65/2006 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de EER-bijlage van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 53.

(2)  PB L 355 van 30.12.2002, blz. 1.

(3)  PB L 277 van 26.8.2004, blz. 175.

(4)  PB L 11 van 17.1.2006, blz. 4.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/18


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 67/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 35/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein.

(7)

De EVA-Staten nemen nota van de Verklaring van de EG-lidstaten over militaire kwesties die verband houden met het gemeenschappelijk Europees luchtruim (6), en sluiten zich hierbij aan,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de Overeenkomst worden na punt 66s (Verordening (EG) nr. 488/2005 van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„66t.

32004 R 0549: Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

a)

Aan artikel 5 wordt het volgende lid toegevoegd:

„5.   De EVA-Staten nemen volwaardig deel aan het in lid 1 genoemde comité, met uitzondering van stemrecht.”

b)

Deze verordening is niet van toepassing op Liechtenstein.

66u.

32004 R 0550: Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 10).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

a)

Voor IJsland luidt de laatste zin van artikel 14 als volgt:

„Dit heffingenstelsel moet ook stroken met artikel 15 van het Verdrag van Chicago van 1944 inzake de internationale burgerluchtvaart en met het heffingensysteem van Eurocontrol voor „en route”-heffingen of met de medefinancieringsovereenkomsten (joint financing agreements) die door de Internationale Organisatie voor de burgerluchtvaart (ICAO) worden beheerd voor de Noord-Atlantische regio.”

b)

Voor IJsland wordt aan het einde van de eerste zin van artikel 15, lid 2, onder b), het volgende toegevoegd:

„of Noord-Atlantische regio.”

c)

Wanneer de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig artikel 16, lid 3, een besluit aan de EVA-Staten richt, kan elke EVA-Staat het besluit binnen één maand aan het Permanent Comité van de EVA voorleggen. Het Permanent Comité van de EVA kan binnen één maand een andersluidend besluit nemen.

d)

Deze verordening is niet van toepassing op Liechtenstein.

66v.

32004 R 0551: Verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 20).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

a)

In artikel 2 wordt het volgende lid toegevoegd:

„Indien EG-lidstaten enerzijds en EVA-Staten anderzijds betrokken zijn, plegen de Commissie van de EG en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overleg met elkaar en wisselen zij onderling informatie uit gedurende de voorbereiding van hun respectieve besluiten overeenkomstig dit artikel.”

b)

Aan artikel 5, lid 4, wordt het volgende toegevoegd:

„Indien onderlinge overeenstemming moet worden bereikt tussen één of meer EG-lidstaten enerzijds en één of meer EVA-lidstaten anderzijds, handelen zij uitsluitend na raadpleging van belanghebbende partijen, met inbegrip van de Commissie, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de andere EG-lidstaten en EVA-Staten.”

c)

Deze verordening is niet van toepassing op Liechtenstein.

66w.

32004 R 0552: Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 26).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

Deze verordening is niet van toepassing op Liechtenstein.”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (7).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 53.

(2)  PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1.

(3)  PB L 96 van 31.3.2004, blz. 10.

(4)  PB L 96 van 31.3.2004, blz. 20.

(5)  PB L 96 van 31.3.2004, blz. 26.

(6)  PB L 96 van 31.3.2004, blz. 9.

(7)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen

bij Besluit nr. 67/2006 waarbij Verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad in de EER-Overeenkomst worden opgenomen

In verband met artikel 6 van Verordening (EG) nr. 549/2004 erkennen de overeenkomstsluitende partijen dat belanghebbende partijen uit de EVA-Staten op dezelfde wijze in aanmerking komen voor de activiteiten van het „Raadgevend orgaan voor de luchtvaart” als belanghebbende partijen uit de EU-lidstaten.

In verband met artikel 11 van Verordening (EG) nr. 549/2004 erkennen de overeenkomstsluitende partijen het belang van informatie-uitwisseling overeenkomstig, en onverminderd, lid 5 van Protocol 1 bij de EER-Overeenkomst, en van het feit dat de Commissie nota neemt van de prestatiebeoordeling ten aanzien van de EVA-Staten.

In verband met de medefinancieringsovereenkomst waarbij IJsland partij is, verklaren de overeenkomstsluitende partijen dat een dergelijke regeling in overeenstemming is met artikel 14 van Verordening (EG) nr. 550/2004.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/22


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 68/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage XVI (Aanbestedingen) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XVI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij het Besluit nr. 81/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 8 juni 2004 (1).

(2)

Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (2), gerectificeerd in PB L 358 van 3.12.2004, blz. 35, moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (3), gerectificeerd in PB L 351 van 26.11.2004, blz. 44, moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Verordening (EG) nr. 1874/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot hun toepassingsdrempels inzake procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Beschikking 2005/15/EG van de Commissie van 7 januari 2005 betreffende de praktische regels voor de toepassing van de procedure van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Verordening (EG) nr. 1564/2005 van de Commissie van 7 september 2005 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen in het kader van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten overeenkomstig de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (6) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Richtlijn 2005/51/EG van de Commissie van 7 september 2005 tot wijziging van bijlage XX bij Richtlijn 2004/17/EG en van bijlage VIII bij Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende overheidsopdrachten (7) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(8)

De in de Overeenkomst opgenomen Richtlijn 93/38/EEG van de Raad (8) wordt bij Richtlijn 2004/17/EG ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt.

(9)

De in de Overeenkomst opgenomen Richtlijnen 93/36/EEG van de Raad (9) en 93/37/EEG van de Raad (10) worden bij Richtlijn 2004/18/EG ingetrokken en moeten derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XVI bij de Overeenkomst, met inbegrip van de Aanhangsels 1-14 bij die bijlage, wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de Noorse en de IJslandse taal van Verordeningen (EG) nr. 1874/2004 en nr. 1564/2005, Richtlijnen 2004/17/EG, gerectificeerd in PB L 358 van 3.12.2004, blz. 35, 2004/18/EG, gerectificeerd in PB L 351 van 26.11.2004, blz. 44, en 2005/51/EG en Beschikking 2005/15/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (11).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 349 van 25.11.2004, blz. 38.

(2)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB L 358 van 3.12.2004, blz. 35.

(3)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114, gerectificeerd in PB L 351 van 26.11.2004, blz. 44.

(4)  PB L 326 van 29.10.2004, blz. 17.

(5)  PB L 7 van 11.1.2005, blz. 7.

(6)  PB L 257 van 1.10.2005, blz. 1.

(7)  PB L 257 van 1.10.2005, blz. 127.

(8)  PB L 199 van 9.8.1993, blz. 84.

(9)  PB L 199 van 9.8.1993, blz. 1.

(10)  PB L 199 van 9.8.1993, blz. 54.

(11)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


BIJLAGE

Bijlage XVI (Aanbestedingen) bij de Overeenkomst, met inbegrip van de Aanhangsels 1-14 bij die bijlage, wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1

In lid 1 van de Sectoriële Aanpassingen wordt „Richtlijnen 93/36/EEG, 93/37/EEG en 93/38/EEG” vervangen door „Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG”.

Artikel 2

Punt 2 (Richtlijn 93/37/EEG van de Raad) wordt vervangen door:

„2.

32004 L 0018: Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114), gerectificeerd in PB L 351 van 26.11.2004, blz. 44, gewijzigd bij:

32004 R 1874: Verordening (EG) nr. 1874/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 (PB L 326 van 29.10.2004, blz. 17),

32005 L 0051: Richtlijn 2005/51/EG van de Commissie van 7 september 2005 (PB L 257 van 1.10.2005, blz. 127).

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt gelezen:

a)

in artikel 10 wordt „artikel 296 van het Verdrag” vervangen door „artikel 123 van de EER-Overeenkomst”;

b)

de bijlagen III tot en met V worden aangevuld door de aanhangsels 1 tot en met 3 bij deze bijlage;

c)

Liechtenstein doet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van het besluit van het Gemengd Comité van de EER waarbij Richtlijn 2004/18/EG in de Overeenkomst wordt opgenomen, aan deze richtlijn te voldoen.”

Artikel 3

Punt 3 (Richtlijn 93/36/EEG van de Raad) wordt geschrapt.

Artikel 4

Punt 4 (Richtlijn 93/38/EEG van de Raad) wordt vervangen door:

„4.

32004 L 0017: Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1), gerectificeerd in PB L 358 van 3.12.2004, blz. 35 en in PB L 5 van 7.1.2005, blz. 46, gewijzigd bij:

32004 R 1874: Verordening (EG) nr. 1874/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 (PB L 326 van 29.10.2004, blz. 17),

32005 L 0051: Richtlijn 2005/51/EG van de Commissie van 7 september 2005 (PB L 257 van 1.10.2005, blz. 127).

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt gelezen:

a)

in artikel 58, lid 1, wordt „de Gemeenschap” gelezen als „de Gemeenschap met betrekking tot haar diensten of de EVA-Staten met betrekking tot hun diensten”;

b)

in artikel 58, lid 1, wordt „de communautaire ondernemingen” gelezen als „de communautaire ondernemingen wat betreft overeenkomsten met de Gemeenschap, of de ondernemingen van de EVA-Staten wat betreft overeenkomsten met de EVA-Staten”;

c)

in artikel 58, lid 1, wordt „van de Gemeenschap of haar lidstaten jegens derde landen” gelezen als „van de Gemeenschap, van haar lidstaten of van de EVA-Staten jegens derde landen”;

d)

in artikel 58, lid 4, wordt „bij een besluit van de Raad” gelezen als „bij een besluit in het kader van de algemene besluitvormingsprocedure van de EER-Overeenkomst”;

e)

Artikel 58, lid 5, wordt als volgt gelezen:

„5.   In het kader van de algemene institutionele bepalingen van de EER-Overeenkomst wordt jaarlijks verslag uitgebracht over de vooruitgang die is geboekt bij de multilaterale of bilaterale onderhandelingen over de toegang van de communautaire ondernemingen en de ondernemingen van de EVA tot de markten van de derde landen op de onder deze richtlijn vallende gebieden, over alle ingevolge deze onderhandelingen bereikte resultaten, alsmede over de daadwerkelijke toepassing van alle gesloten overeenkomsten. In het licht van deze ontwikkelingen kunnen de bepalingen van dit artikel worden gewijzigd in het kader van de algemene besluitvormingsprocedure van de EER-Overeenkomst.”

;

f)

teneinde de aanbestedende diensten in de EER in staat te stellen artikel 58, leden 2 en 3, toe te passen, zien de overeenkomstsluitende partijen erop toe dat de op hun respectieve grondgebieden gevestigde leveranciers de oorsprong van de producten in hun offertes voor leveringen bepalen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1);

g)

teneinde een maximale convergentie te bereiken, wordt artikel 58 in het kader van de EER toegepast met dien verstande dat:

de toepassing van lid 3 geen afbreuk doet aan de huidige mate van liberalisering ten opzichte van derde landen,

de overeenkomstsluitende partijen onderling nauw overleg plegen bij hun onderhandelingen met derde landen. De toepassing van deze regeling wordt gezamenlijk herzien;

h)

artikel 59 is niet van toepassing;

i)

de bijlagen I tot en met X worden aangevuld door de aanhangsels 2 tot en met 13 bij deze bijlage;

j)

Liechtenstein doet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van het besluit van het Gemengd Comité van de EER waarbij Richtlijn 2004/17/EG in de Overeenkomst wordt opgenomen, aan deze richtlijn te voldoen.”

.

Artikel 5

In punt 5b (Richtlijn 92/50/EEG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32004 L 0018: Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 (PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1), gerectificeerd in PB L 351 van 26.11.2004, blz. 44.”

Artikel 6

Na punt 6a (Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende ingevoegd:

„6b.

32005 D 0015: Beschikking 2005/15/EG van de Commissie van 7 januari 2005 betreffende de praktische regels voor de toepassing van de procedure van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PB L 7 van 11.1.2005, blz. 7).

6c.

32005 R 1564: Verordening (EG) nr. 1564/2005 van de Commissie van 7 september 2005 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen in het kader van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten overeenkomstig de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 257 van 1.10.2005, blz. 1).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt gelezen:

In Liechtenstein komt de uitdrukking „Rahmenvereinbarung” overeen met „Rahmenübereinkunft”, „Bietergemeinschaft” met „Arbeitsgemeinschaft”, „Bieter” met „Offertsteller” en „Angebot” met „Offerte”.”

Artikel 7

De aanhangsels 1 tot en met 14 worden vervangen door:

Aanhangsel 1

LIJST VAN PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN EN CATEGORIEËN PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 1, LID 9, TWEEDE ALINEA, VAN RICHTLIJN 2004/18/EG

I.   In IJSLAND:

Centrale aankoopdiensten die niet van industriële of commerciële aard zijn en die onder toepassing vallen van lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970 en lög um opinber innkaup nr. 52/1997, međ síđari breytingum en reglugerđ nr. 302/1996.

Lichamen

Ríkiskaup (Handelscentrum van de overheid)

Framkvæmdasýslan (Bouwcontracten van de regering)

Vegagerđ ríkisins (Dienst openbare wegen)

Siglingastofnun (Maritiem bestuur)

Categorieën

Sveitarfélög (Gemeenten)

II.   In LIECHTENSTEIN:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene (Nationale en gemeentelijke publiekrechtelijke instanties, instellingen en stichtingen)

III.   In NOORWEGEN:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter (Diensten of ondernemingen van of onder toezicht van de overheid die niet van industriële of commerciële aard zijn)

Lichamen

Norsk Rikskringkasting (Noorse Omroep)

Norges Bank (Centrale Bank)

Statens lånekasse for utdanning (Staatsfonds onderwijsleningen)

Statistisk sentralbyrå (Centraal Bureau voor statistiek)

Den norske stats Husbank (Noorse Staatsbank voor huisvesting)

Norges forskningsråd (Noorse Onderzoeksraad)

Statens Pensjonskasse (Overheidspensioenfonds)

Categorieën

Statsbedrifter i henhold til lov om statsforetak (LOV 1991-08-30 71) (Staatsondernemingen)

Statsbanker (Staatsbanken)

Universiteter og høyskoler i henhold til lov om universiteter og høyskoler (LOV 1995-05-12 (Universiteiten))

Aanhangsel 2

CENTRALE AANBESTEDENDE DIENSTEN

IJSLAND

Ríkisreknar innkaupastofnanir eđa fyrirtæki sem eru ekki á sviđi iđnađar eđa viđskipta og heyra undir lög um opinber innkaup nr. 94/2001, međ síđari breytingum (Diensten of ondernemingen van of onder toezicht van de overheid die niet van industriële of commerciële aard zijn en die onder toepassing vallen van de wet betreffende overheidsopdracht nr. 94/2001).

Ríkiskaup (Handelscentrum van de overheid)

Framkvæmdasýslan (Bouwcontracten van de regering)

Vegagerđ ríkisins (Dienst openbare wegen)

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Regering van het Vorstendom Liechtenstein)

NOORWEGEN

Statsministerens kontor

Kabinet van de Eerste Minister

Regjeringsadvokaten

Procureur-generaal voor burgerlijke zaken

Arbeids- og sosialdepartementet

Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken

Aetat Arbeidsdirektoratet

Directoraat Arbeid

Arbeidstilsynet

Directoraat Arbeidsinspectie

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Nationaal Instituut voor gezondheid op het werk

Rikstrygdeverket

Nationaal Verzekeringsbestuur

Statens institutt for rusmiddelforskning

Nationaal Instituut voor onderzoek naar drugs en alcohol

Barne- og familiedepartementet

Ministerie van Kind en Gezin

Barneombudet

Ombudsman voor kinderen

Forbrukerombudet

Ombudsman voor consumenten

Forbrukerrådet

Consumentenraad

Markedsrådet

Marktraad

Likestillingsombudet

Ombudsman voor gelijke kansen

Likestillingssenteret

Centrum voor gelijke kansen

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen

Nationaal Bureau voor kind, jeugd en gezin

Statens institutt for forbruksforskning

Nationaal Instituut voor consumentenonderzoek

Finansdepartementet

Ministerie van Financiën

Kredittilsynet

Bank-, verzekerings- en effectencommissie

Skattedirektoratet

Directoraat Belastingen

Oljeskattekontoret

Bureau voor aardolieheffingen

Toll- og avgiftsdirektoratet

Directoraat Douane en Accijnzen

Fiskeri- og kystdepartementet

Ministerie van Visserij en Kustaangelegenheden

Fiskeridirektoratet

Directoraat Visserij

Havforskningsinstituttet

Instituut voor maritiem onderzoek

Kystdirektoratet

Directoraat Kust

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Nationaal Instituut voor onderzoek naar voeding en zeevruchten

Forsvarsdepartementet

Ministerie van Defensie

Forsvarets Militære Organisasjon (FMO)

Strijdkrachten

Forsvarsbygg (FB)

Diensten voor militaire gebouwen

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Instituut voor defensie-onderzoek

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nationale Veiligheidsautoriteit

Helse- og omsorgsdepartementet

Ministerie van Volksgezondheid en Zorgverlening

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nationaal Instituut voor volksgezondheid

Sosial- og helsedirektoratet

Directoraat Sociale Zaken en Gezondheid

Norsk pasientskadeerstatning

Noors systeem voor letselschade

Pasientskadenemndas sekretariat

Letselschaderaad van patiënten

Bioteknologinemndas sekretariat

Nationale Adviesraad voor biotechnologie

Statens helsetilsyn

Nationale Gezondheidsraad

Statens legemiddelverk

Medicijnenagentschap

Statens strålevern

Nationale Autoriteit voor bescherming tegen straling

Justis- og politidepartementet

Ministerie van Justitie en Politie

Brønnøysundregisterene

Brønnøysund-register

Datatilsynet

Toezichthouder op gegevens

Direktoratet for sivilt beredskap

Directoraat Civiele Bescherming en Rampenplanning

Riksadvokaten

Directoraat-generaal Openbaar Ministerie

Statsadvokatembetene

Districtsbureau van het Openbaar Ministerie

Politiet

Politiediensten

Kommunal- og regionaldepartementet

Ministerie van Lokaal en Regionaal Bestuur

Arbeidsdirektoratet

Directoraat Arbeid

Arbeidsforskningsinstituttet

Instituut voor arbeidsonderzoek

Direktoratet for arbeidstilsynet

Directoraat Arbeidsinspectie

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Directoraat Brand- en explosiepreventie

Produkts- og elektrisitetstilsynet

Directoraat Veiligheid van producten en elektriciteit

Produktregisteret

Productregister

Statens bygningstekniske etat

Nationaal Bureau voor bouwtechnologie en -administratie

Utlendingsdirektoratet

Directoraat Immigratie

Kultur- og kirkedepartementet

Ministerie van Cultuur en Kerkelijke Zaken

Bispedømmerådene

Diocesane Raden

Kirkerådet

Nationale Raad van de Kerk van Noorwegen

Eierskapstilsynet

Nationale Autoriteit voor mediacontrole

Norsk filmfond

Noors Filmfonds

Norsk filminstitutt

Noorse Filmraad

Norsk filmutvikling

Noorse Filmontwikkeling

Statens filmtilsyn

Nationale Filmcensuurcommissie

Statens medieforvaltning

Nationale Autoriteit voor massamedia

Norsk kulturråd

Noorse Culturele Raad

Norsk språkråd

Noorse Taalraad

Riksarkivet

Rijksarchief

Statsarkivene

Nationale archieven

Rikskonsertene

Nationaal Concertinstituut

ABM-utvikling

Nationale Autoriteit voor archieven, bibliotheken en musea

Bunad- og folkedraktrådet

Nationale Raad voor klederdracht

Nasjonalbiblioteket

Nationale Bibliotheek

Norsk lokalhistorisk institutt

Noors Instituut voor plaatselijke geschiedenis

Riksutstillinger

Nationale rondreizende tentoonstellingen

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Nationaal Fonds voor kunst en openbare gebouwen

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Noorse Bibliotheek van braille- en gesproken boeken

Arkeologisk museum i Stavanger

Archeologisch Museum van Stavanger

Lotteritilsynet

Nationaal Loterijbestuur

Landbruks- og matdepartementet

Ministerie van Landbouw en Voedsel

Statens dyrehelsetilsyn

Nationale Autoriteit voor diergezondheid

Jordskifterettene

Bureaus voor grondconsolidatie

Statens landbrukstilsyn

Nationale Landbouwinspectiediensten

Norsk institutt for jord- og skogforskning

Noors Instituut voor grondinventarisering (NIJOS)

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Noors Instituut voor onderzoek naar landbouweconomie

Planteforsk

Instituut voor onderzoek naar gewassen

Reindriftsforvaltningen

Bestuur voor rendierhouderij

Norsk institutt for skogforskning

Noors Instituut voor bosonderzoek

Mattilsynet

Nationale Autoriteit voor voedselveiligheid

Statens landbruksforvaltning

Nationale Landbouwautoriteit

Veterinærinstituttet

Veterinair laboratorium

Miljøverndepartementet

Ministerie van Milieu

Direktoratet for naturforvaltning

Directoraat Natuurbeheer

Norsk kulturminnefond

Noors Fonds voor erfgoed

Norsk polarinstitutt

Noors Instituut voor poolonderzoek

Produktregisteret

Productregister

Riksantikvaren

Directoraat Cultureel erfgoed

Statens forurensningstilsyn

Nationale Autoriteit voor toezicht op vervuiling

Statens kartverk

Nationaal Geografisch Instituut

Moderniseringsdepartementet

Ministerie van Modernisering

Datatilsynet

Toezichthouder op gegevens

Fylkesmannsembetene

Provinciebestuurders

Konkurransetilsynet

Nationale Mededingingsautoriteit

Statens forvaltningstjeneste

Overheidsbesturen

Statens Pensjonskasse

Overheidspensioenfonds

Statsbygg

Directoraat Openbare Werken en Bezit

Nærings- og handelsdepartementet

Ministerie van Handel en Industrie

Bergvesenet

Mijndienst

Justervesenet

Instituut voor metrologie en accreditering

Norges geologiske undersøkelse

Geologische Dienst van Noorwegen

Statens Veiledningskontor for oppfinnere

Nationaal Raadgevend Bureau voor uitvinders

Sjøfartsdirektoratet

Directoraat Maritieme Aangelegenheden

Skipsregistrene

Internationaal Scheepsregister

Styret for det industrielle rettsvern

Octrooibureau

Olje- og energidepartementet

Ministerie van Olie en Energie

Norges vassdrags- og energidirektorat

Directoraat Waterbronnen en Energie van Noorwegen

Oljedirektoratet

Directoraat Aardolie

Samferdselsdepartementet

Ministerie van Vervoer en Communicatie

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Bestuur voor onderzoek van burgerluchtvaart- en treinongevallen

Jernbaneverket

Bestuur van spoorwegen

Luftfartstilsynet

Nationale Autoriteit voor burgerluchtvaart

Post- og teletilsynet

Nationale Autoriteit voor post en telecommunicatie

Statens jernbanetilsyn

Nationale Spoorwegeninspectiedienst

Statens vegvesen

Dienst openbare wegen

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ministerie van Onderwijs en Onderzoek

Det norske meteorologiske institutt

Noors Meteorologisch Instituut

Lærarutdanningsrådet

Raad voor de lerarenopleiding

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Noors Instituut voor internationale aangelegenheden

Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt

Noors Instituut voor volwassenenonderwijs

Riksbibliotektjenesten

Nationaal Bureau voor onderzoek en bijzondere bibliotheken

Samisk utdanningsråd

Samisk Utdanningsråd

Utenriksdepartementet

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Direktoratet for utviklingssamarbeid

Directoraat Ontwikkelingssamenwerking

Stortinget

Storting (= Parlement)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen – Sivilombudsmannen

Ombudsman voor overheidsbestuur van de Storting

Riksrevisjonen

Bureau van de auditeur-generaal

Domstolene

Hoven en rechtbanken

Aanhangsel 3

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 7 VAN RICHTLIJN 2004/18/EG BEDOELDE PRODUCTEN WAARVOOR OPDRACHTEN WORDEN GEPLAATST DOOR AANBESTEDENDE DIENSTEN DIE OP HET GEBIED VAN DE DEFENSIE WERKZAAM ZIJN

IJSLAND

LIECHTENSTEIN

NOORWEGEN

Overheidsopdrachten door defensiediensten (aangeduid met een „*” in bijlage IV van Richtlijn 2004/18/EG) hebben betrekking op het volgende:

Hoofdstuk 25:

Zout; zwavel; aarde en steen; kalk en cement

Hoofdstuk 26:

Metaalertsen, slakken en assen

Hoofdstuk 27:

Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was

 

met uitzondering van:

 

ex 27.10 bijzondere motorbrandstoffen

Hoofdstuk 28:

Anorganische chemische producten; anorganische en organische verbindingen van edele metalen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen

 

met uitzondering van:

 

ex 28.09 explosieven

 

ex 28.13 explosieven

 

ex 28.14 traangas

 

ex 28.28 explosieven

 

ex 28.32 explosieven

 

ex 28.39 explosieven

 

ex 28.50 toxicologische producten

 

ex 28.51 toxicologische producten

 

ex 28.54 explosieven

Hoofdstuk 29:

Organische chemische producten

 

met uitzondering van:

 

ex 29.03 explosieven

 

ex 29.04 explosieven

 

ex 29.07 explosieven

 

ex 29.08 explosieven

 

ex 29.11 explosieven

 

ex 29.12 explosieven

 

ex 29.13 toxicologische producten

 

ex 29.14 toxicologische producten

 

ex 29.15 toxicologische producten

 

ex 29.21 toxicologische producten

 

ex 29.22 toxicologische producten

 

ex 29.23 toxicologische producten

 

ex 29.26 explosieven

 

ex 29.27 toxicologische producten

 

ex 29.29 explosieven

Hoofdstuk 30:

Farmaceutische producten

Hoofdstuk 31:

Meststoffen

Hoofdstuk 32:

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; kleur- en verfstoffen, verf en vernis en verfmiddelen; mastiek; inkt

Hoofdstuk 33:

Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten

Hoofdstuk 34:

Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta’s en tandtechnische waspreparaten

Hoofdstuk 35:

Eiwitstoffen; lijm; enzymen

Hoofdstuk 37:

Producten voor fotografie en cinematografie

Hoofdstuk 38:

Diverse producten van de chemische industrie

 

met uitzondering van:

 

ex 38.19 toxicologische producten

Hoofdstuk 39:

Kunstmatige plastische stoffen, ethers en esters van cellulose, kunstharsen en werken daarvan

 

met uitzondering van:

 

ex 39.03 explosieven

Hoofdstuk 40:

Rubber (natuurlijke en synthetische rubber en factis) en werken van rubber

 

met uitzondering van:

 

ex 40.11 kogelbestendige banden

Hoofdstuk 41:

Huiden, vellen en leder

Hoofdstuk 42:

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, dameshandtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

Hoofdstuk 43:

Pelterijen en namaakbont; bontwerk

Hoofdstuk 44:

Hout en houtwaren houtskool

Hoofdstuk 45:

Kurk en kurkwaren

Hoofdstuk 46:

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

Hoofdstuk 47:

Stoffen voor het vervaardigen van papier

Hoofdstuk 48:

Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren

Hoofdstuk 49:

Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen

Hoofdstuk 65:

Hoofddeksels en delen daarvan

Hoofdstuk 66:

Paraplu’s, parasols, wandelstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan

Hoofdstuk 67:

Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar

Hoofdstuk 68:

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen

Hoofdstuk 69:

Keramische producten

Hoofdstuk 70:

Glas en glaswerk

Hoofdstuk 71:

Echte parels, natuurlijke en andere edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancy-bijouterieën

Hoofdstuk 73:

Gietijzer, ijer en staal

Hoofdstuk 74:

Koper

Hoofdstuk 75:

Nikkel

Hoofdstuk 76:

Aluminium

Hoofdstuk 77:

Magnesium, beryllium

Hoofdstuk 78:

Lood

Hoofdstuk 79:

Zink

Hoofdstuk 80:

Tin

Hoofdstuk 81:

Andere onedele metalen

Hoofdstuk 82:

Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal, alsmede delen daarvan

 

met uitzondering van:

 

ex 82.05 gereedschap

 

ex 82.07 stukken gereedschap

Hoofdstuk 83:

Allerlei werken van onedele metalen

Hoofdstuk 84:

Stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen en delen daarvan

 

met uitzondering van:

 

ex 84.06 motoren

 

ex 84.08 andere voortstuwingsmiddelen

 

ex 84.45 machines

 

ex 84.53 automatische gegevensverwerkende machines

 

ex 84.55 delen van post 84.53

 

ex 84.59 kernreactoren

Hoofdstuk 85:

Elektrische machines, apparaten en toestellen; alsmede delen daarvan

 

met uitzondering van:

 

ex 85.13 telecommunicatie

 

ex 85.15 zendtoestellen

Hoofdstuk 86:

Locomotieven en rollend materieel, voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan

 

met uitzondering van:

 

ex 86.02 gepantserde elektrische locomotieven

 

ex 86.03 andere gepantserde locomotieven

 

ex 86.05 gepantserde wagons

 

ex 86.06 rijdende werkplaatsen

 

ex 86.07 wagons

Hoofdstuk 87:

Automobielen, tractoren, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen, voor vervoer over land, en delen daarvan

 

met uitzondering van:

 

ex 87.01 tractors

 

ex 87.02 militaire voertuigen

 

ex 87.03 takelwagens

 

ex 87.08 gevechtswagens en pantserauto’s

 

ex 87.09 motorrijwielen

 

ex 87.14 aanhangwagens

Hoofdstuk 89:

Schepen, boten en andere vaartuigen

 

met uitzondering van:

 

ex 89.01A oorlogsschepen

Hoofdstuk 90:

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; en delen daarvan

 

met uitzondering van:

 

ex 90.05 binocles

 

ex 90.13 diverse instrumenten, lasers

 

ex 90.14 telemeters

 

ex 90.28 elektrische of elektronische meetinstrumenten

 

ex 90.11 microscopen

 

ex 90.17 instrumenten voor de geneeskunde

 

ex 90.18 toestellen voor mechanische therapie

 

ex 90.19 orthopedische toestellen

 

ex 90.20 röntgentoestellen

Hoofdstuk 91:

Vervaardiging van uurwerken

Hoofdstuk 92:

Muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden voor televisie; delen en toebehoren van deze instrumenten en toestellen

Hoofdstuk 94:

Meubelen en delen daarvan; artikelen voor bedden en dergelijke artikelen

 

met uitzondering van:

 

ex 94.01A zitmeubelen voor vliegtoestellen

Hoofdstuk 95:

Stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden gevormd, in bewerkte staat (werken daaronder begrepen)

Hoofdstuk 96:

Borstelwerk, kwasten en penselen, bezems, poederkwastjes en zeven

Hoofdstuk 98:

Diverse werken

Aanhangsel 4

AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOREN VERVOER EN DISTRIBUTIE VAN GAS OF WARMTE

IJSLAND

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energie), lög nr. 139/2001

Hitaveita Suđurnesja (Suđurnes regionaal verwarmingsbedrijf), lög nr. 10/2001

Andere diensten die elektriciteit opwekken, vervoeren of distribueren overeenkomstig Orkulög nr. 58/1967

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung

NOORWEGEN

Diensten die warmte vervoeren of distribueren overeenkomstig Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m av 29.06.1990 nr. 50 (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven) of lov om felles regler for det indre marked for naturgass (LOV 2002-06-28 61)

Aanhangsel 5

AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOREN PRODUCTIE, VERVOER EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT

IJSLAND

Landsvirkjun (het nationale elektriciteitsbedrijf), lög nr. 42/1983

Landsnet (Icegrid) lög nr. 75/2004

Rafmagnsveitur ríkisins (elektriciteitsbedrijf van de staat), lög nr. 58/1967

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energie), lög nr. 139/2001

Hitaveita Suđurnesja (Suđurnes regionaal verwarmingsbedrijf), lög nr. 10/2001

Orkubú Vestfjarđa (Vestfjord elektriciteitsbedrijf), lög nr. 40/2001

Andere diensten die elektriciteit opwekken, vervoeren of distribueren overeenkomstig Orkulög nr. 58/1967

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke

NOORWEGEN

Diensten die warmte vervoeren of distribueren overeenkomstig Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I jf. kap. V(LOV 1917-12-14 16 Kap I), of Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) of Energiloven (LOV 1990–06-29 50) of Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 82)

Aanhangsel 6

AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOREN PRODUCTIE, VERVOER EN DISTRIBUTIE VAN DRINKWATER

IJSLAND

Diensten die water produceren of distribueren overeenkomstig Lög nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitarfélaga

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland

NOORWEGEN

Diensten die water produceren of distribueren overeenkomstig Forskrift om Drikkevann og vannforsyning (FOR 2001-12-04 Nr 1372)

Aanhangsel 7

AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOR VERVOERDIENSTEN PER TREIN

IJSLAND

LIECHTENSTEIN

NOORWEGEN

Diensten die vervoerdiensten verrichten overeenkomstig Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven)

Aanhangsel 8

AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOR STADSSPOORWEG-, TRAM-, TROLLEYBUS- EN BUSDIENSTEN

IJSLAND

Strætó bs. (Gemeentelijk busbedrijf van Reykjavík)

Andere busdiensten die door plaatselijke overheden worden geëxploiteerd

Diensten die vervoerdiensten verrichten overeenkomstig Lög nr. 73/2001, um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi

LIECHTENSTEIN

Liechtenstein Bus Anstalt (Het busbedrijf van Liechtenstein)

NOORWEGEN

Diensten die vervoerdiensten verrichten overeenkomstig Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven)

Aanhangsel 9

AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE POSTSECTOR

IJSLAND

Diensten die postdiensten verrichten overeenkomstig Lög nr. 19/2002, um póstþjónustu

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post AG

NOORWEGEN

Diensten die postdiensten verrichten overeenkomstig Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (LOV 1996-11-29 73)

Aanhangsel 10

AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOREN EXPLORATIE EN WINNING VAN AARDOLIE EN AARDGAS

IJSLAND

LIECHTENSTEIN

NOORWEGEN

Aanbestedende diensten die onder toepassing vallen van de Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72) (wet inzake aardolie) en de uitvoeringsbepalingen daarvan of van de Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21)

Aanhangsel 11

AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOREN EXPLORATIE EN WINNING VAN STEENKOOL EN ANDERE VASTE BRANDSTOFFEN

IJSLAND

LIECHTENSTEIN

NOORWEGEN

Aanhangsel 12

AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOR ZEEHAVEN-, BINNENHAVEN- OF ANDERE AANLANDINGSFACILITEITEN

IJSLAND

Siglingastofnun Íslands (Maritiem Bestuur van IJsland)

Andere diensten die onder Hafnalög nr. 23/1994 vallen

LIECHTENSTEIN

NOORWEGEN

Diensten die onder toepassing vallen van Havneloven (LOV 1984-06-08 51)

Aanhangsel 13

AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOR LUCHTHAVENFACILITEITEN

IJSLAND

Flugmálastjórn Íslands (Directoraat Burgerluchtvaart)

LIECHTENSTEIN

NOORWEGEN

Diensten die luchthavenfaciliteiten bieden overeenkomstig Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101)

Aanhangsel 14

NATIONALE AUTORITEITEN WAARBIJ VERZOEKEN OM TOEPASSING VAN DE BEMIDDELINGSPROCEDURE, BEDOELD IN ARTIKEL 9 VAN RICHTLIJN 92/13/EEG VAN DE RAAD, KUNNEN WORDEN INGEDIEND

IJSLAND

Fjármálaráđuneytiđ (Ministerie van Financiën)

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Regering van het Vorstendom Liechtenstein)

NOORWEGEN

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (Afdeling bestuur en hervorming).


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/38


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 69/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage XVI (Aanbestedingen) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XVI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 81/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 8 juni 2004 (1).

(2)

Richtlijn 2005/75/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2005 houdende rectificatie van Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 2083/2005 van de Commissie van 19 december 2005 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot hun toepassingsdrempels inzake procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Verordening (EG) nr. 1874/2004 van de Commissie (4), die reeds in de Overeenkomst is opgenomen, wordt bij Verordening (EG) nr. 2083/2005 ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XVI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

In punt 2 (Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32005 L 0075: Richtlijn 2005/75/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2005 (PB L 323 van 9.12.2005, blz. 55),

32005 R 2083: Verordening (EG) nr. 2083/2005 van de Commissie van 19 december 2005 (PB L 333 van 20.12.2005, blz. 28).”

2.

In punt 4 (Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32005 R 2083: Verordening (EG) nr. 2083/2005 van de Commissie van 19 december 2005 (PB L 333 van 20.12.2005, blz. 28).”

3.

In punt 2 (Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad) en in punt 4 (Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het eerste streepje (Verordening (EG) nr. 1874/2004 van de Commissie) geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 2083/2005 en Richtlijn 2005/75/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (5) of op de dag van inwerkingtreding van Besluit nr. 68/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006, als dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 349 van 25.11.2004, blz. 38.

(2)  PB L 323 van 9.12.2005, blz. 55.

(3)  PB L 333 van 20.12.2005, blz. 28.

(4)  PB L 326 van 29.10.2004, blz. 17.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/40


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 70/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 52/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 28 april 2006 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 1552/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de statistiek van bij- en nascholing in ondernemingen (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 1553/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Verordening (EG) nr. 1722/2005 van de Commissie van 20 oktober 2005 betreffende de beginselen voor de schatting van woondiensten ten behoeve van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (EU-SILC) (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Aanbeveling COM (2005) 217 van de Commissie van 25 mei 2005 over de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale en communautaire statistische instanties (5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

Na punt 18p (Verordening (EG) nr. 13/2005 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„18q.

32005 R 1552: Verordening (EG) nr. 1552/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de statistiek van bij- en nascholing in ondernemingen (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 1).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

Deze verordening is niet van toepassing op Liechtenstein.”

2.

Na punt 18i (Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32005 R 1553: Verordening (EG) nr. 1553/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 6).”

3.

Na punt 19t (Verordening (EG) nr. 1161/2005 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:

„19u.

32005 R 1722: Verordening (EG) nr. 1722/2005 van de Commissie van 20 oktober 2005 betreffende de beginselen voor de schatting van woondiensten ten behoeve van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (PB L 276 van 21.10.2005, blz. 5).”

4.

Na punt 17b (Verordening (EG) nr. 831/2002 van de Commissie) wordt het volgende ingevoegd:

„BESLUITEN WAARVAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN NOTA DIENEN TE NEMEN

De overeenkomstsluitende partijen nemen nota van de inhoud van de volgende besluiten:

17c.

52005 PC 0217: Aanbeveling COM (2005) 217 van de Commissie van 25 mei 2005 over de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale en communautaire statistische instanties (PB C 172 van 12.7.2005, blz. 22).”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 1552/2005 en in de IJslandse en Noorse taal van de Verordeningen (EG) nr. 1553/2005, (EG) nr. 1722/2005 en Aanbeveling COM (2005) 217 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (6).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 175 van 29.6.2006, blz. 103.

(2)  PB L 255 van 30.9.2005, blz. 1.

(3)  PB L 255 van 30.9.2005, blz. 6.

(4)  PB L 276 van 21.10.2005, blz. 5.

(5)  PB C 172 van 12.7.2005, blz. 22.

(6)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/42


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 71/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 52/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 28 april 2006 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 1708/2005 van de Commissie van 19 oktober 2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 1737/2005 van de Commissie van 21 oktober 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1726/1999 wat de definitie en de indiening van gegevens over de loonkosten betreft (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Verordening (EG) nr. 1738/2005 van de Commissie van 21 oktober 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1916/2000, wat de definitie en de indiening van gegevens over de loonstructuur betreft (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

Na punt 19u (Verordening (EG) nr. 1722/2005 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„19v.

32005 R 1708: Verordening (EG) nr. 1708/2005 van de Commissie van 19 oktober 2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 (PB L 274 van 20.10.2005, blz. 9).”

2.

In punt 19c (Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32005 R 1708: Verordening (EG) nr. 1708/2005 van de Commissie van 19 oktober 2005 (PB L 274 van 20.10.2005, blz. 9).”

3.

In punt 18e (Verordening (EG) nr. 1726/1999 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„gewijzigd bij:

32005 R 1737: Verordening (EG) nr. 1737/2005 van de Commissie van 21 oktober 2005 (PB L 279 van 22.10.2005, blz. 11).”

4.

In punt 18db (Verordening (EG) nr. 1916/2000 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„gewijzigd bij:

32005 R 1738: Verordening (EG) nr. 1738/2005 van de Commissie van 21 oktober 2005 (PB L 279 van 22.10.2005, blz. 32).”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van de Verordeningen (EG) nr. 1708/2005, en 1737/2005 en 1738/2005 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 175 van 29.6.2006, blz. 103.

(2)  PB L 274 van 20.10.2005, blz. 9.

(3)  PB L 279 van 22.10.2005, blz. 11.

(4)  PB L 279 van 22.10.2005, blz. 32.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/44


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 73/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 38/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Het is wenselijk de samenwerking tussen de partijen bij de Overeenkomst uit te breiden tot Beschikking nr. 2113/2005/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 tot wijziging van Beschikking nr. 2256/2003/EG met het oog op de verlenging tot en met 2006 van het programma voor de verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s) (2).

(3)

Protocol 31 bij de Overeenkomst moet derhalve worden gewijzigd om deze uitgebreide samenwerking met ingang van 1 januari 2006 mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

Na artikel 2, lid 5, negende streepje van protocol 31 bij de Overeenkomst (Beschikking nr. 2256/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende substreepje ingevoegd:

„—

32005 D 2113: Beschikking nr. 2113/2005/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 (PB L 344 van 27.12.2005, blz. 34).”

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (3).

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 58.

(2)  PB L 344 van 27.12.2005, blz. 34.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/45


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 74/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 40/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Het is wenselijk de samenwerking tussen de partijen bij de Overeenkomst met betrekking tot de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt voort te zetten.

(3)

Protocol 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd, teneinde verlenging van bedoelde samenwerking na 31 december 2005 mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 7 van Protocol 31 bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

De woorden „jaren 2004 en 2005” in punt 6 worden vervangen door de woorden „jaren 2004, 2005 en 2006”.

2.

Na lid 6 wordt het volgende lid ingevoegd:

„7.   De EVA-staten nemen met ingang van 1 januari 2006 deel aan de communautaire werkzaamheden in het kader van onderstaande begrotingslijn die in de algemene begroting van de Europese Unie voor het boekjaar 2006 is opgenomen:

Begrotingslijn 02.03.01: „Tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt”.”

3.

De woorden „leden 5 en 6” in punten 3 en 4 worden vervangen door de woorden „leden 5, 6 en 7”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (2).

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 63.

(2)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/46


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 75/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van Protocol 47 bij de EER-Overeenkomst inzake de opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in wijn

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol 47 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 85/2000 van het Gemengd Comité van de EER van 2 oktober 2000 (1).

(2)

Bij Besluit nr. 1/95 van de EER-Raad werd het systeem van parallelle verkoopbaarheid voor Liechtenstein ingevoerd.

(3)

Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (2), gerectificeerd in PB L 271 van 21.10.1999, blz. 47, moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Verordening (EG) nr. 1607/2000 van de Commissie van 24 juli 2000 tot vaststelling van enige uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en met name voor de titel betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Verordening (EG) nr. 1622/2000 van de Commissie van 24 juli 2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Verordening (EG) nr. 2451/2000 van de Commissie van 7 november 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1622/2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen, wat bijlage XIV betreft (5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Verordening (EG) nr. 884/2001 van de Commissie van 24 april 2001 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de wijnsector bij te houden registers (6) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(8)

Verordening (EG) nr. 1609/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 houdende wijziging, wat de analysemethoden betreft, van Verordening (EG) nr. 1622/2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen (7) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(9)

Verordening (EG) nr. 1655/2001 van de Commissie van 14 augustus 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1622/2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen (8) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(10)

Verordening (EG) nr. 2066/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1622/2000 ten aanzien van het gebruik van lysozym in wijnbouwproducten (9) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(11)

Verordening (EG) nr. 753/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten (10), gerectificeerd in PB L 272 van 23.10.2003, blz. 38, moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(12)

Verordening (EG) nr. 2086/2002 van de Commissie van 25 november 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 753/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten (11) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(13)

Verordening (EG) nr. 440/2003 van de Commissie van 10 maart 2003 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2676/90 tot vaststelling van de in de wijnsector toe te passen analysemethoden (12) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(14)

Verordening (EG) nr. 1205/2003 van de Commissie van 4 juli 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 753/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten (13) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(15)

Verordening (EG) nr. 1410/2003 van de Commissie van 7 augustus 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1622/2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen (14) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(16)

Verordening (EG) nr. 1793/2003 van de Commissie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van het minimale natuurlijke alcoholvolumegehalte van de v.q.p.r.d. „Vinho verde” van oorsprong uit wijnbouwzone C I a) in Portugal voor de wijnoogstjaren 2003/2004 en 2004/2005 (15) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(17)

Verordening (EG) nr. 1795/2003 van de Commissie van 13 oktober 2003 tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad met betrekking tot in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (16) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(18)

Verordening (EG) nr. 128/2004 van de Commissie van 23 januari 2004 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2676/90 tot vaststelling van de in de wijnsector toe te passen communautaire analysemethoden (17) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(19)

Verordening (EG) nr. 316/2004 van de Commissie van 20 februari 2004 houdende wijziing van Verordening (EG) nr. 753/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten (18) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(20)

Verordening (EG) nr. 908/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende aanpassing van verscheidene verordeningen betreffende de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie (19) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(21)

Verordening (EG) nr. 1427/2004 van de Commissie van 9 augustus 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1622/2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen (20) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(22)

Verordening (EG) nr. 1428/2004 van de Commissie van 9 augustus 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1622/2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen (21) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(23)

Verordening (EG) nr. 1429/2004 van de Commissie van 9 augustus 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 753/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten (22) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(24)

Verordening (EG) nr. 1991/2004 van de Commissie van 19 november 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 753/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten (23) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(25)

Verordening (EEG) nr. 2676/90 (24), die reeds in de Overeenkomst is opgenomen, moet worden ondergebracht in een afzonderlijk punt van aanhangsel 1 van Protocol 47 bij de Overeenkomst,

BESLUIT:

Artikel 1

Protocol 47 bij de Overeenkomst wordt gewijzigd zoals uiteengezet in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordeningen (EG) nrs. 1493/1999, gerectificeerd in PB L 271 van 21.10.1999, blz. 47, 1607/2000, 1622/2000, 2451/2000, 884/2001, 1609/2001, 1655/2001, 2066/2001, 753/2002, gerectificeerd in PB L 272 van 23.10.2003, blz. 38, 2086/2002, 440/2003, 1205/2003, 1410/2003, 1793/2003, 1795/2003, 128/2004, 316/2004, 908/2004, 1427/2004, 1428/2004, 1429/2004 en 1991/2004 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (25).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de EER-bijlage van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 315 van 14.12.2005, blz. 32.

(2)  PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

(3)  PB L 185 van 25.7.2000, blz. 17.

(4)  PB L 194 van 31.7.2000, blz. 1.

(5)  PB L 282 van 8.11.2000, blz. 7.

(6)  PB L 128 van 10.5.2001, blz. 32.

(7)  PB L 212 van 7.8.2001, blz. 9.

(8)  PB L 220 van 15.8.2001, blz. 17.

(9)  PB L 278 van 23.10.2001, blz. 9.

(10)  PB L 118 van 4.5.2002, blz. 1.

(11)  PB L 321 van 26.11.2002, blz. 8.

(12)  PB L 66 van 11.3.2003, blz. 15.

(13)  PB L 168 van 5.7.2003, blz.13.

(14)  PB L 201 van 8.8.2003, blz. 9.

(15)  PB L 262 van 14.10.2003, blz. 10.

(16)  PB L 262 van 14.10.2003, blz. 13.

(17)  PB L 19 van 27.1.2004, blz. 3.

(18)  PB L 55 van 24.2.2004, blz. 16.

(19)  PB L 163 van 30.4.2004, blz. 56.

(20)  PB L 263 van 10.8.2004, blz. 3.

(21)  PB L 263 van 10.8.2004, blz. 7.

(22)  PB L 263 van 10.8.2004, blz. 11.

(23)  PB L 344 van 20.11.2004, blz. 9.

(24)  PB L 272 van 3.10.1990, blz. 1.

(25)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


BIJLAGE

bij Besluit nr. 75/2006 van het Gemengd Comité van de EER

Aanhangsel 1 van Protocol 47 wordt door volgende tekst vervangen:

„Aanhangsel 1

1.

390 R 2676: Verordening (EEG) nr. 2676/90 van de Commissie van 17 september 1990 tot vaststelling van de in de wijnsector toe te passen communautaire analysemethoden (PB L 272 van 3.10.1990, blz. 1), gewijzigd bij:

392 R 2645: Verordening (EEG) nr. 2645/92 van de Commissie van 11 september 1992 (PB L 266 van 12.9.1992, blz. 10),

395 R 0060: Verordening (EG) nr. 60/95 van de Commissie van 16 januari 1995 (PB L 11 van 17.1.1995, blz. 19),

396 R 0069: Verordening (EG) nr. 69/96 van de Commissie van 18 januari 1996 (PB L 14 van 19.1.1996, blz. 13),

397 R 0822: Verordening (EG) nr. 822/97 van de Commissie van 6 mei 1997 (PB L 117 van 7.5.1997, blz. 10),

399 R 0761: Verordening (EG) nr. 761/1999 van de Commissie van 12 april 1999 (PB L 99 van 14.4.1999, blz. 4),

32003 R 0440: Verordening (EG) nr. 440/2003 van de Commissie van 10 maart 2003 (PB L 66 van 11.3.2003, blz. 15),

32004 R 0128: Verordening (EG) nr. 128/2004 van de Commissie van 23 januari 2004 (PB L 19 van 27.1.2004, blz. 3).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

Verwijzingen naar andere besluiten in de verordening worden relevant geacht voorzover en in de vorm waarin deze in de Overeenkomst zijn opgenomen.

2.

399 R 1493: Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1), gerectificeerd in PB L 271 van 21.10.1999, blz. 47, gewijzigd bij:

1 03 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, ondertekend op 16 april 2003 (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 R 1795: Verordening (EG) nr. 1795/2003 van de Commissie van 13 oktober 2003 (PB L 262 van 14.10.2003, blz. 13).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

a)

Verwijzingen naar andere besluiten in de verordening worden relevant geacht voorzover en in de vorm waarin deze in de Overeenkomst zijn opgenomen.

b)

Artikel 1, lid 1, is niet van toepassing.

c)

Titel II, met uitzondering van artikel 19, en de titels III, IV en VII zijn niet van toepassing.

d)

Artikel 19, lid 2, laatste zin, is niet van toepassing op Liechtenstein.

De laatste zin van bijlage VI, punt B 1, is evenmin van toepassing op Liechtenstein.

e)

In artikel 44, lid 1, zijn de woorden „en, in voorkomend geval, in afwijking van artikel 45, legaal ingevoerde wijnen” niet van toepassing.

f)

In artikel 44, lid 14, worden de woorden „Het versnijden van wijn van oorsprong uit een derde land” gelezen als „Het versnijden van wijn van oorsprong uit een derde land of een EVA-staat”.

g)

In artikel 45, lid 1, onder a), zijn de woorden „ongeacht of deze al dan niet zijn ingevoerd” niet van toepassing.

h)

Hoofdstuk II van titel V is van toepassing doch wordt als volgt aangepast:

In afwijking van de nationale wetgeving van Liechtenstein moeten tafelwijnen uit Liechtenstein, die geen geografische aanduiding mogen dragen, voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk II van titel V betreffende omschrijving, aanduiding, aanbiedingsvorm en bescherming van bepaalde producten, indien deze tafelwijnen bestemd zijn voor de EER-markt buiten Liechtenstein.

i)

Titel VI is van toepassing doch wordt als volgt aangepast:

Kwaliteitswijnen uit de EVA-staten worden gelijkwaardig geacht met in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen („v.q.p.r.d.”), op voorwaarde dat zij voldoen aan de nationale wetgeving die voor de toepassing van dit protocol in overeenstemming moet zijn met de beginselen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, zoals gewijzigd voor de toepassing van deze Overeenkomst.

Voor deze wijnen mogen de omschrijving „v.q.p.r.d.” en de andere in artikel 54, lid 2, bedoelde omschrijvingen echter niet worden gebruikt.

De door de wijnproducerende EVA-staten vastgestelde lijst van kwaliteitswijnen wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

j)

Onder verwijzing naar artikel 54, lid 4, worden wijnen uit Liechtenstein als kwaliteitswijn erkend indien zij voldoen aan alle vereisten voor zogenaamde „wijnen van categorie 1” overeenkomstig de nationale wetgeving.

Kwaliteitswijnen uit Liechtenstein mogen een van de volgende geografische aanduidingen dragen, al dan niet gewijzigd met de naam van de wijngaard, die verwijst naar de oorsprong van de druiven die is opgenomen in de officiële „lijst van wijnbouw en gecontroleerde oorsprongsbenamingen” van Liechtenstein:

Balzers, Bendern, Eschen, Eschnerberg, Gamprin, Mauren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Vaduz.

De geografische aanduiding op het etiket gaat vergezeld van een van de uitdrukkingen „Kontrollierte Ursprungsbezeichnung”, „KUB”, „Appellation d'origine contrôlée” of „AOC”.

k)

De artikelen 71, 77, 78 en 79 zijn niet van toepassing.

l)

Voor de toepassing van bijlage III wordt Liechtenstein geacht te behoren tot wijnbouwzone B.

m)

Onverminderd punt D.1. van bijlage VI worden wijnen uit Liechtenstein die overeenkomstig de nationale wetgeving zijn voortgebracht en vervolgens onder de „wijnen van categorie 1 — wijnen zonder aanvullend kwaliteitskenmerk” zijn ingedeeld, als kwaliteitswijn erkend.

3.

32000 R 1607: Verordening (EG) nr. 1607/2000 van de Commissie van 24 juli 2000 tot vaststelling van enige uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en met name voor de titel betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn (PB L 185 van 25.7.2000, blz. 17).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

Verwijzingen naar andere besluiten in de verordening worden relevant geacht voorzover en in de vorm waarin deze in de Overeenkomst zijn opgenomen.

4.

32000 R 1622: Verordening (EG) nr. 1622/2000 van de Commissie van 24 juli 2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen (PB L 194 van 31.7.2000, blz. 1), gewijzigd bij:

32000 R 2451: Verordening (EG) nr. 2451/2000 van de Commissie van 7 november 2000 (PB L 282 van 8.11.2000, blz. 7),

32001 R 1609: Verordening (EG) nr. 1609/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 (PB L 212 van 7.8.2001, blz. 9),

32001 R 1655: Verordening (EG) nr. 1655/2001 van de Commissie van 14 augustus 2001 (PB L 220 van 15.8.2001, blz. 17),

32001 R 2066: Verordening (EG) nr. 2066/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 (PB L 278 van 23.10.2001, blz. 9),

32003 R 1410: Verordening (EG) nr. 1410/2003 van de Commissie van 7 augustus 2003 (PB L 201 van 8.8.2003, blz. 9),

1 03 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, ondertekend op 16 april 2003 (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32004 R 1427: Verordening (EG) nr. 1427/2004 van de Commissie van 9 augustus 2004 (PB L 263 van 10.8.2004, blz. 3),

32004 R 1428: Verordening (EG) nr. 1428/2004 van de Commissie van 9 augustus 2004 (PB L 263 van 10.8.2004, blz. 7).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

Verwijzingen naar andere besluiten in de verordening worden relevant geacht voorzover en in de vorm waarin deze in de Overeenkomst zijn opgenomen.

5.

32001 R 0884: Verordening (EG) nr. 884/2001 van de Commissie van 24 april 2001 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de wijnsector bij te houden registers (PB L 128 van 10.5.2001, blz. 32), gewijzigd bij:

32004 R 0908: Verordening (EG) nr. 908/2004 van de Commissie van 29 april 2004 (PB L 163 van 30.4.2004, blz. 56).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

a)

Verwijzingen naar andere besluiten in de verordening worden relevant geacht voorzover en in de vorm waarin deze in de Overeenkomst zijn opgenomen.

b)

Artikel 1, lid 1, onder b), eerste en tweede streepje, en artikel 1, lid 2, zijn niet van toepassing.

c)

Artikel 5, lid 2, is niet van toepassing.

d)

Artikel 6, lid 5, derde alinea, tweede zin, wordt vervangen door: „Voor intracommunautair vervoer gebeurt deze kennisgeving volgens aanhangsel 2 van Protocol 47 bij de Overeenkomst.”

e)

Artikel 7, leden 5 en 6, zijn niet van toepassing.

f)

In artikel 7, lid 1, onder c), eerste streepje, worden de woorden „op exemplaar nr. 1 en exemplaar nr. 2” vervangen door „op exemplaar nr. 1, exemplaar nr. 2 en exemplaar nr. 4”.

g)

Artikel 8, leden 2, 3 en 5, zijn niet van toepassing.

h)

Titel II is niet van toepassing.

i)

Artikel 19, lid 2, is niet van toepassing.

6.

32002 R 0753: Verordening (EG) nr. 753/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten (PB L 118 van 4.5.2002, blz. 1), gerectificeerd in PB L 272 van 23.10.2003, blz. 38, gewijzigd bij:

32002 R 2086: Verordening (EG) nr. 2086/2002 van de Commissie van 25 november 2002 (PB L 321 van 26.11.2002, blz. 8),

32003 R 1205: Verordening (EG) nr. 1205/2003 van de Commissie van 4 juli 2003 (PB L 168 van 5.7.2003, blz. 13),

32004 R 0316: Verordening (EG) nr. 316/2004 van de Commissie van 20 februari 2004 (PB L 55 van 24.2.2004, blz. 16),

32004 R 0908: Verordening (EG) nr. 908/2004 van de Commissie van 29 april 2004 (PB L 163 van 30.4.2004, blz. 56),

32004 R 1429: Verordening (EG) nr. 1429/2004 van de Commissie van 9 augustus 2004 (PB L 263 van 10.8.2004, blz. 11),

32004 R 1991: Verordening (EG) nr. 1991/2004 van de Commissie van 19 november 2004 (PB L 344 van 20.11.2004, blz. 9).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

a)

Verwijzingen naar andere besluiten in de verordening worden relevant geacht voorzover en in de vorm waarin deze in de Overeenkomst zijn opgenomen.

b)

Wat Liechtenstein betreft, wordt artikel 3, lid 2, eerste zin, gelezen als „Het in bijlage VII, deel A, punt 1, derde streepje, en in bijlage VIII, deel B, punt 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde effectief alcohol-volumegehalte moet worden vermeld per alcohol-volumepercent, halve alcohol-volumepercent of tiende alcohol-volumepercent”.

c)

Artikel 7, onder c), is niet van toepassing.

d)

In artikel 10 zijn de verwijzingen naar artikel 11 van Verordening (EG) nr. 884/2001 niet van toepassing.

e)

De bepalingen van de verordening zijn niet van toepassing op producten die onder toepassing van titel II vallen en van oorsprong zijn uit derde landen.

f)

In artikel 16 wordt het volgende toegevoegd:

i)

in artikel 16, lid 1, onder a): „þurrt” en „tørr”;

ii)

in artikel 16, lid 1, onder b): „hálfþurrt” en „halvtørr”;

iii)

in artikel 16, lid 1, onder c): „hálfsætt” en „halvsøt”;

iv)

in artikel 16, lid 1, onder d): „sætt” en „søt”.

g)

De bepalingen van artikel 19 zijn niet van toepassing op producten van oorsprong uit derde landen.

h)

Artikel 28, eerste alinea, eerste streepje, wordt gelezen als „„Landwein” voor tafelwijn van oorsprong uit Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein en, voor Italië, uit de provincie Bolzano,”.

i)

Overeenkomstig artikel 28, onder a), dragen wijnen die als „Landwein” worden omschreven, in het geval van Liechtenstein hetzij „Liechtensteiner Oberland”, hetzij „Liechtensteiner Unterland” als geografische aanduiding.

j)

In artikel 29, eerste alinea, wordt het volgende punt toegevoegd:

„q)

voor Liechtenstein: „Appellation d'origine contrôlée”, „AOC”, „Kontrollierte Ursprungsbezeichnung” of „KUB” die de aanduiding van de herkomst vergezelt en voor kwaliteitswijnen met aanvullend kwaliteitskenmerk „Auslese Liechtenstein”, „Sélection Liechtenstein” of „Grand Cru Liechtenstein” overeenkomstig de nationale wetgeving.”

k)

Titel V is niet van toepassing.

l)

In bijlage II wordt het volgende toegevoegd:

„Naam van het druivenras of synoniemen daarvan

Landen die de naam van het druivenras of een synoniem daarvan mogen gebruiken

Blauburgunder

Liechtenstein

Chardonnay

Liechtenstein

Müller-Thurgau

Liechtenstein

Weissburgunder

Liechtenstein”

m)

„In bijlage III wordt het volgende toegevoegd:”

„Traditionele aanduiding

Betrokken wijnen

Productcategorie

Taal

LIECHTENSTEIN

Aanvullende traditionele aanduidingen

Ablass

Alle

V.q.p.r.d., Tafelwijn met GA

Duits

Beerenauslese

Alle

V.q.p.r.d.

Duits

Beerle of Beerli of Beerliwein

Alle

V.q.p.r.d., Tafelwijn met GA

Duits

Federweiss (1) of Weissherbst

Alle

V.q.p.r.d., Tafelwijn met GA

Duits

Eiswein

Alle

V.q.p.r.d.

Duits

Kretzer of Süssdruck

Alle

V.q.p.r.d., Tafelwijn met GA

Duits

Strohwein

Alle

V.q.p.r.d.

Duits

Trockenbeerenauslese

Alle

V.q.p.r.d.

Duits

7.

32003 R 1793: Verordening (EG) nr. 1793/2003 van de Commissie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van het minimale natuurlijke alcoholvolumegehalte van de v.q.p.r.d. „Vinho verde” van oorsprong uit wijnbouwzone C I a) in Portugal voor de wijnoogstjaren 2003/2004 en 2004/2005 (PB L 262 van 14.10.2003, blz. 10).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

Verwijzingen naar andere besluiten in de verordening worden relevant geacht voorzover en in de vorm waarin deze in de Overeenkomst zijn opgenomen.”


(1)  Onverminderd het gebruik van de traditionele Duitse aanduiding „Federweißer” voor voor rechtstreekse menselijke consumptie bestemde gedeeltelijk gegiste druivenmost, overeenkomstig artikel 34, lid c, van de Duitse Wijnverordening en artikel 12, lid 1, onder b), en artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 753/2002 van de Commissie, zoals gewijzigd.”


Bericht aan de lezers

7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/s3


BERICHT AAN DE LEZERS

De Besluiten nr. 55/2006 en nr. 72/2006 werden vóór de vaststelling ervan ingetrokken en bestaan derhalve niet.