ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 219

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
10 augustus 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1202/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1203/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1440/2005 van de Raad wat betreft de kwantitatieve beperkingen voor bepaalde ijzer- en staalproducten

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1204/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1899/2005 van de Raad wat betreft de kwantitatieve beperkingen voor bepaalde ijzer- en staalproducten

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1205/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2006/2007, van de aan de telers van gedroogde pruimen te betalen minimumprijs en van de productiesteun voor pruimedanten

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1206/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2005/2006, van de opslagsteun voor krenten (basisproduct), rozijnen (basisproduct) en gedroogde vijgen (basisproduct)

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1207/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2006/2007, van de door de opslagbureaus te betalen aankoopprijs voor krenten (basisproduct), rozijnen (basisproduct) en gedroogde vijgen (basisproduct)

9

 

*

Verordening (EG) nr. 1208/2006 van de Commissie van 8 augustus 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op makreel in ICES-sector II a (EG-wateren), III a, III b, c, d (EG-wateren) en deelgebied IV door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1209/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwe leng in ICES-deelgebieden VI en VII (wateren van de Gemeenschap en internationale wateren) door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1210/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot 67e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

14

 

 

Verordening (EG) nr. 1211/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 voor het verkoopseizoen 2006/2007 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

20

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van het Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

22

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 2 augustus 2006 tot bijwerking van de bijlagen bij de monetaire overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco

23

 

*

Beschikking van de Commissie van 8 augustus 2006 tot wijziging van Beschikking 2002/300/EG wat de gebieden betreft die zijn uitgesloten van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3518)  ( 1 )

28

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2006/560/JBZ van de Raad van 24 juli 2006 tot wijziging van Besluit 2003/170/JBZ betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten

31

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/1


VERORDENING (EG) Nr. 1202/2006 VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2006

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 augustus 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2006.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 9 augustus 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

103,9

999

103,9

0709 90 70

052

79,6

999

79,6

0805 50 10

052

63,2

388

55,8

512

41,8

524

47,5

528

53,2

999

52,3

0806 10 10

052

113,2

204

143,0

220

123,6

508

23,9

999

100,9

0808 10 80

388

86,5

400

87,3

508

88,0

512

87,9

524

43,0

528

125,0

720

81,3

800

141,0

804

95,4

999

92,8

0808 20 50

052

118,4

388

92,4

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

85,4

0809 20 95

052

235,0

400

361,0

404

399,0

999

331,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,6

999

137,6

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,2

624

133,6

999

87,0


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/3


VERORDENING (EG) Nr. 1203/2006 VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2006

tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1440/2005 van de Raad wat betreft de kwantitatieve beperkingen voor bepaalde ijzer- en staalproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1440/2005 van de Raad van 12 juli 2005 betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Oekraïne en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 2266/2004 (1), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 29 juli 2005 hebben de Europese Gemeenschap en de regering van Oekraïne een overeenkomst betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten gesloten (2) (hierna „de overeenkomst” genoemd).

(2)

Artikel 3, lid 3, van de overeenkomst bepaalt dat in een bepaald jaar niet benutte hoeveelheden voor ten hoogste 10 % van de maximale hoeveelheid voor de desbetreffende productgroep als vastgesteld in bijlage III bij de overeenkomst naar het eerstvolgende jaar kunnen worden overgeboekt.

(3)

Ingevolge artikel 3, lid 4, van de overeenkomst kan ten hoogste 15 % van de maximale hoeveelheid voor een bepaalde productgroep worden overgeboekt naar een of een aantal andere groepen binnen dezelfde productcategorie.

(4)

Oekraïne heeft de Gemeenschap binnen de in de overeenkomst gestelde termijnen kennis gegeven van zijn voornemen om van de bepalingen van artikel 3, leden 3 en 4, gebruik te maken. Ingevolge het verzoek van Oekraïne moeten de nodige aanpassingen in de kwantitatieve beperkingen voor het jaar 2006 worden aangebracht.

(5)

Verordening (EG) nr. 1440/2005 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1440/2005 vermelde kwantitatieve beperkingen voor het jaar 2006 worden vervangen door de in de bijlage bij deze verordening genoemde maxima.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de tiende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2006.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 232 van 8.9.2005, blz. 1.

(2)  PB L 232 van 8.9.2005, blz. 42.


BIJLAGE

KWANTITATIEVE BEPERKINGEN VOOR HET JAAR 2006

(ton)

Producten

2006

SA. Gewalste platte producten

SA1. Coils

168 750

SA2. Zware plaat

364 320

SA3. Andere gewalste platte producten

109 125

SB. Lange producten

SB1. Balken

32 639

SB2. Walsdraad

138 592

SB3. Andere lange producten

251 554

Aantekening: SA en SB zijn productcategorieën.

SA1 t/m SA3 en SB1 t/m SB3 zijn productgroepen.


10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/5


VERORDENING (EG) Nr. 1204/2006 VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2006

tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1899/2005 van de Raad wat betreft de kwantitatieve beperkingen voor bepaalde ijzer- en staalproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1899/2005 van de Raad van 27 juni 2005 betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie (1), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 3 november 2005 hebben de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie een overeenkomst betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten gesloten (2) (hierna „de overeenkomst” genoemd).

(2)

Artikel 3, lid 3, van de overeenkomst bepaalt dat in een bepaald jaar niet benutte hoeveelheden voor ten hoogste 7 % van de maximale hoeveelheid voor de desbetreffende productgroep als vastgesteld in bijlage II bij de overeenkomst naar het eerstvolgende jaar kunnen worden overgeboekt.

(3)

Ingevolge artikel 3, lid 4, van de overeenkomst kan ten hoogste 7 % van de maximale hoeveelheid voor een bepaalde productgroep worden overgeboekt naar een of een aantal andere groepen binnen dezelfde productcategorie en zijn overboekingen tussen productcategorieën toegestaan tot maximaal 25 000 ton.

(4)

Rusland heeft de Gemeenschap binnen de in de overeenkomst gestelde termijnen kennis gegeven van zijn voornemen om van de bepalingen van artikel 3, leden 3 en 4, gebruik te maken. Ingevolge Ruslands verzoek moeten de nodige aanpassingen in de kwantitatieve beperkingen voor het jaar 2006 worden aangebracht.

(5)

Verordening (EG) nr. 1899/2005 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1899/2005 vermelde kwantitatieve beperkingen voor het jaar 2006 worden vervangen door de in de bijlage bij deze verordening genoemde maxima.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de tiende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2006.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 303 van 22.11.2005, blz. 1.

(2)  PB L 303 van 22.11.2005, blz. 39.


BIJLAGE

KWANTITATIEVE BEPERKINGEN VOOR HET JAAR 2006

(ton)

Producten

2006

SA. Gewalste platte producten

SA1. Coils

995 554

SA2. Zware plaat

201 025

SA3. Andere gewalste platte producten

462 118

SA4. Gelegeerde producten

103 015

SA5. Gelegeerde kwartoplaat

22 010

SA6. Gelegeerde koudgewalste en beklede plaat

109 604

SB. Lange producten

SB1. Balken

50 373

SB2. Walsdraad

195 080

SB3. Andere lange producten

289 151

Aantekening: SA en SB zijn productcategorieën.

SA1 t/m SA6 en SB1 t/m SB3 zijn productgroepen.


10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/7


VERORDENING (EG) Nr. 1205/2006 VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2006

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2006/2007, van de aan de telers van gedroogde pruimen te betalen minimumprijs en van de productiesteun voor pruimedanten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (1), en met name op artikel 6 ter, lid 3, en artikel 6 quater, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De periode van het verkoopseizoen voor pruimedanten is vastgesteld in artikel 3, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1535/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft (2).

(2)

De producten waarvoor de minimumprijs en de productiesteun worden vastgesteld, en de kenmerken waaraan deze producten moeten voldoen, zijn vastgesteld in, respectievelijk, artikel 3 en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 464/1999 van de Commissie van 3 maart 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad inzake de steunregeling voor pruimedanten (3).

(3)

Voor het verkoopseizoen 2006/2007 moeten de minimumprijs voor gedroogde pruimen en de productiesteun voor pruimedanten worden vastgesteld overeenkomstig de in, respectievelijk, artikel 6 ter en artikel 6 quater van Verordening (EG) nr. 2201/96 vastgestelde criteria.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 2006/2007 bedraagt de in artikel 6 bis, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde minimumprijs af teler voor gedroogde pruimen van de variëteit „prunes d’Ente”1 935,23 EUR per ton nettogewicht.

Voor het verkoopseizoen 2006/2007 bedraagt de in artikel 6 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde productiesteun voor pruimedanten 652,66 EUR per ton nettogewicht.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2004 van de Commissie (PB L 64 van 2.3.2004, blz. 25).

(2)  PB L 218 van 30.8.2003, blz. 14. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1663/2005 (PB L 267 van 12.10.2005, blz. 22).

(3)  PB L 56 van 4.3.1999, blz. 8. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2198/2003 (PB L 328 van 17.12.2003, blz. 20).


10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/8


VERORDENING (EG) Nr. 1206/2006 VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2006

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2005/2006, van de opslagsteun voor krenten (basisproduct), rozijnen (basisproduct) en gedroogde vijgen (basisproduct)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (1), en met name op artikel 9, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2201/96 wordt aan de opslagbureaus opslagsteun voor de door hen aangekochte sultaninerozijnen, krenten en gedroogde vijgen toegekend voor de werkelijke duur van de opslag van deze producten.

(2)

Voor het verkoopseizoen 2005/2006 moet de opslagsteun voor krenten (basisproduct), rozijnen (basisproduct) en gedroogde vijgen (basisproduct) worden vastgesteld overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1622/1999 van de Commissie van 23 juli 1999 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de opslagregeling voor krenten (basisproduct) en rozijnen (basisproduct) en voor gedroogde vijgen (basisproduct) betreft (2).

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 2005/2006 bedraagt de in artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde opslagsteun:

a)

voor krenten en rozijnen:

i)

0,1108 EUR per dag en per ton nettogewicht tot en met 28 februari 2007,

ii)

0,0848 EUR per dag en per ton nettogewicht vanaf 1 maart 2007;

b)

voor gedroogde vijgen, 0,0934 EUR per dag en per ton nettogewicht.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2004 van de Commissie (PB L 64 van 2.3.2004, blz. 25).

(2)  PB L 192 van 24.7.1999, blz. 33. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1051/2005 (PB L 173 van 6.7.2005, blz. 5).


10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/9


VERORDENING (EG) Nr. 1207/2006 VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2006

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2006/2007, van de door de opslagbureaus te betalen aankoopprijs voor krenten (basisproduct), rozijnen (basisproduct) en gedroogde vijgen (basisproduct)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (1), en met name op artikel 9, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De criteria ter bepaling van de prijs waartegen de opslagbureaus de gedroogde vijgen (basisproduct), krenten (basisproduct) en rozijnen (basisproduct) kopen, zijn vastgesteld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96, en de voorwaarden voor de aankoop en het beheer van de producten door de opslagbureaus zijn gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1622/1999 van de Commissie van 23 juli 1999 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de opslagregeling voor krenten (basisproduct) en rozijnen (basisproduct) en voor gedroogde vijgen (basisproduct) betreft (2).

(2)

Bijgevolg moeten, voor krenten en rozijnen enerzijds en voor gedroogde vijgen anderzijds, de aankoopprijzen voor het verkoopseizoen 2006/2007 worden vastgesteld op basis van, respectievelijk, de ontwikkeling van de wereldmarktprijzen en de minimumprijs zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1100/2005 van de Commissie van 13 juli 2005 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2005/2006, van de aan de telers van gedroogde vijgen (basisproduct) te betalen minimumprijs en van de productiesteun voor gedroogde vijgen (3).

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 2006/2007 bedraagt de in artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde aankoopprijs:

a)

444,81 EUR per ton nettogewicht, voor krenten (basisproduct) en rozijnen (basisproduct);

b)

542,70 EUR per ton nettogewicht, voor gedroogde vijgen (basisproduct).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2004 van de Commissie (PB L 64 van 2.3.2004, blz. 25).

(2)  PB L 192 van 24.7.1999, blz. 33. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1051/2005 (PB L 173 van 6.7.2005, blz. 5).

(3)  PB L 183 van 14.7.2005, blz. 63.


10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/10


VERORDENING (EG) Nr. 1208/2006 VAN DE COMMISSIE

van 8 augustus 2006

tot vaststelling van een verbod op de visserij op makreel in ICES-sector II a (EG-wateren), III a, III b, c, d (EG-wateren) en deelgebied IV door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 26, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (2), en met name op artikel 21, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 51/2006 van de Raad van 22 december 2005 tot vaststelling, voor 2006, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (3), zijn quota voor 2006 vastgesteld.

(2)

Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, de betrokken, voor 2006 toegewezen quota volledig zijn opgebruikt.

(3)

Derhalve moet het worden verboden op dit bestand te vissen en vis uit dit bestand aan boord te houden, over te laden en aan te voeren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het opgebruiken van het quotum

Het quotum dat voor 2006 aan de in de bijlage bij deze verordening genoemde lidstaat is toegewezen voor de visserij op het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2

Verbod

De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Na die datum is het verboden vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, over te laden of aan te voeren.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 augustus 2006.

Voor de Commissie

Jörgen HOLMQUIST

Directeur-generaal Visserij en maritieme zaken


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.

(2)  PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 768/2005 (PB L 128 van 21.5.2005, blz. 1).

(3)  PB L 16 van 20.1.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 941/2006 (PB L 173 van 27.6.2006, blz. 1).


BIJLAGE

Nr.

16

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Bestand

MAC/2A34.

Soort

Makreel (Scomber scombrus)

Zone

II a (EG-wateren), III a, III b, c, d (EG-wateren), IV

Datum

19 juli 2006


10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/12


VERORDENING (EG) Nr. 1209/2006 VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2006

tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwe leng in ICES-deelgebieden VI en VII (wateren van de Gemeenschap en internationale wateren) door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 26, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (2), en met name op artikel 21, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2270/2004 van de Raad van 22 december 2004 tot vaststelling, voor 2005 en 2006, van de vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Gemeenschap voor bepaalde bestanden van diepzeevissen (3) worden quota voor 2005 en 2006 vastgesteld.

(2)

Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, de betrokken, voor 2006 toegewezen quota volledig zijn opgebruikt.

(3)

Derhalve moet het worden verboden op dit bestand te vissen en vis uit dit bestand aan boord te houden, over te laden en aan te voeren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het opgebruiken van het quotum

Het quotum dat voor 2006 aan de in de bijlage bij deze verordening genoemde lidstaat is toegewezen voor de visserij op het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2

Verbod

De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Het is eveneens verboden om na die datum vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, over te laden of aan te voeren.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2006.

Voor de Commissie

Jörgen HOLMQUIST

Directeur-generaal Visserij en maritieme zaken


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.

(2)  PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 768/2005 (PB L 128 van 21.5.2005, blz. 1).

(3)  PB L 396 van 31.12.2004, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 742/2006 van de Commissie (PB L 130 van 18.5.2006, blz. 7).


BIJLAGE

Nr.

14

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Bestand

BLI/67-

Soort

Blauwe leng (Molva dypterygia)

Zone

VI, VII (EG-wateren en internationale wateren)

Datum

24 juni 2006


10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/14


VERORDENING (EG) Nr. 1210/2006 VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2006

tot 67e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (1), en met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden personen, groepen en entiteiten opgesomd wier tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 31 juli 2006 besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten wier tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Met het oog op de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen dient de verordening onmiddellijk van kracht te worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2006.

Voor de Commissie

Eneko LANDÁBURU

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1189/2006 van de Commissie (PB L 214 van 4.8.2006, blz. 21).


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

In de lijst „Natuurlijke personen” wordt de volgende vermelding toegevoegd:

„Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (ook bekend als (a) Abu Sufian Abd Al Razeq, (b) Abousofian Abdelrazek, (c) Abousofian Salman Abdelrazik, (d) Abousofian Abdelrazik, (e) Abousofiane Abdelrazik, (f) Sofian Abdelrazik, (g) Abou El Layth, (h) Aboulail, (i) Abu Juiriah, (j) Abu Sufian, (k) Abulail, (l) Djolaiba de Sudanees, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Geboortedatum: 6.8.1962. Geboorteplaats: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nationaliteit: Canadees-Sudanees. Paspoort nr.: BC166787 (Canadees paspoort).”.

(2)

De vermelding „Monib, Abdul Hakim, Maulavi (vice-minister voor Grensaangelegenheden)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Abdul Hakim Monib. Titel: Maulavi. Functie: vice-minister voor Grensaangelegenheden. Geboortedatum: tussen 1973 en 1976. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit Afghaans. Overige informatie: heeft zich teruggetrokken uit de Taliban en is lid van de regering geworden, waarin hij het district Zurmat in de Loya Jirga vertegenwoordigt.”.

(3)

De vermelding „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres: via Catalani 1, Varese, Italië. Geboortedatum: 10.8.1965. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: BDL MMD 65M10 Z352S.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres: via Catalani 1, Varese, Italië. Geboortedatum: 10.8.1965. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesië. Paspoort nr.: L965734 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.2.1999 en vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: BDL MMD 65M10 Z352S.”.

(4)

De vermelding „Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Geboortedatum: 1.7.1971. Geboorteplaats: Arbil, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis”) A 0139243. Overige informatie: in gevangenschap in Kempten, Duitsland.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Kawa Farhad Hamawandi Kanabi Ahmad (ook bekend als (a) Kaua Omar Achmed, (b) Kawa Hamawandi). Geboortedatum: 1.7.1971. Geboorteplaats: Arbil, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis”) A 0139243. Overige informatie: in gevangenschap in Kempten, Duitsland.”.

(5)

De vermelding „Mustapha Nasri Ait El Hadi. Geboortedatum: 5.3.1962. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: (a) Algerijns, (b) Duits. Overige informatie: zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Mustapha Nasri Ait El Hadi Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Geboortedatum: 5.3.1962. Geboorteplaats: Tunis. Nationaliteit: (a) Algerijns, (b) Duits. Overige informatie: zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui.”.

(6)

De vermelding „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adres: (a) Via A.Masina 7, Milaan, Italië, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italië. Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L191609 (afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001). Nationaal identificatienr: 04643632 afgegeven op 18.6.1999. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z, (b) de naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida, (c) veroordeeld tot drie-en-een-half jaar in Italië op 11.12.2002.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (ook bekend als Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adres: (a) Via A. Masina 7, Milaan, Italië, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italië. Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L191609 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001). Nationaal identificatienummer: 04643632, afgegeven op 18.6.1999. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z, (b) de naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida, (c) op 11.12.2002 veroordeeld tot drie-en-een-half jaar gevangenisstraf in Italië.”.

(7)

De vermelding „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adres: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland, (b) 129 Park Road, London NW8, Engeland, (c) 28 Chaussée De Lille, Moeskroen, België, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (laatste geregistreerd adres in Bosnië en Herzegovina). Geboortedatum: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Bosnië en Herzegovina. Paspoort nr.: (a) E 423362 afgegeven in Islamabad op 15.5.1988, (b) 0841438 (Paspoort Bosnië en Herzegovina afgegeven op 30.12.1998, vervallen op 30.12.2003). Nationaal identificatienummer: 1292931. Overige informatie: (a) het adres in België is een postbusnummer, (b) de naam van zijn vader is Mohamed, de naam van zijn moeder is Medina Abid; (c) woonachtig in Dublin, Ierland.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (ook bekend als (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, (c) Ben Muhammad Aiadi, (d) Ben Muhammad Aiady, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Abou El Baraa). Adres: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland, (b) 129 Park Road, London NW8, Groot-Brittanië, (c) 28 Chaussée De Lille, Moeskroen, België, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (laatste geregistreerd adres in Bosnië). Geboortedatum: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Bosnisch. Paspoort nr.: (a) E423362 (Tunesisch paspoort afgegeven in Islamabad op 15.5.1988, vervallen op 14.5.1993), (b) 0841438 (Bosnisch paspoort afgegeven op 30.12.1998, vervallen op 30.12.2003). Nationaal identificatienummer: 1292931. Overige informatie: (a) het adres in België is een postbus. De Belgische autoriteiten verklaren dat deze persoon nooit in België heeft gewoond, (b) naar verluidt woonachtig in Dublin, Ierland, (c) de naam van zijn vader is Mohamed, de naam van zijn moeder is Medina Abid.”.

(8)

De vermelding „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, (c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboortedatum: 31.3.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L 579603 (afgegeven in Milaan op 19.11.1997, vervallen op 18.11.2002). Nationaal identificatienr: 007-99090. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U, (b) de naam van zijn moeder is Charaabi Hedia.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (ook bekend als (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboortedatum: 31.3.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L579603 (Tunesisch paspoort afgegeven in Milaan op 19.11.1997, vervallen op 18.11.2002). Nationaal identificatienummer: 007-99090. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U, (b) de naam van zijn moeder is Charaabi Hedia.”.

(9)

De vermelding „Noureddine Al-Drissi. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 30.4.1964. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, vervallen op 8.9.2003).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Noureddine Al-Drissi Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 30.4.1964. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, vervallen op 8.9.2003).”.

(10)

De vermelding „Ibn Al-Shaykh Al-Libi” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Ibn Al-Shaykh Ali Mohamed Al-Libi Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (ook bekend als Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adres: Ajdabiya. Geboortedatum: 1963. Overige informatie: gehuwd met Aliya al Adnan (Syrisch onderdaan).”.

(11)

De vermelding „Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adres: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italië. Geboortedatum: 20.11.1971. Geboorteplaats: Koubellat, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z106861 (Tunesisch paspoort afgegeven op 18.2.2004, vervalt op 17.2.2009).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami Ben Mohamed Al-Hamami. Adres: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italië. Geboortedatum: 20.11.1971. Geboorteplaats: Koubellat, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z106861 (Tunesisch paspoort afgegeven op 18.2.2004, vervalt op 17.2.2009).”.

(12)

De vermelding „Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (ook bekend als (a) Kamel, (b) Kimo). Adres: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 21.10.1977. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, vervalt op 31.10.2007.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui Ben Hassan Al-Hamraoui (ook bekend als (a) Kamel, (b) Kimo). Adres: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 21.10.1977. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, vervalt op 31.10.2007).”.

(13)

De vermelding „Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adres: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italië. Geboortedatum: 25.1.1968. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, vervallen op 22.4.2004). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Imad Ben Bechir Al-Jammali Ben Hamda Al-Jammali. Adres: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italië. Geboortedatum: 25.1.1968. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, vervallen op 22.4.2004). Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D, (b) in gevangenschap in Tunesië.”.

(14)

De vermelding „Riadh Al-Jelassi. Geboortedatum: 15.12.1970. Geboorteplaats: Al-Mohamedia, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L276046 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.7.1996, vervallen op 30.6.2001).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Geboortedatum: 15.12.1970. Geboorteplaats: Al-Mohamedia, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L276046 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.7.1996, vervallen op 30.6.2001).”.

(15)

De vermelding „Faouzi Al-Jendoubi (ook bekend als (a) Said, (b) Samir). Adres: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 30.1.1966. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K459698 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.3.1999, vervallen op 5.3.2004).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Faouzi Al-Jendoubi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (ook bekend als (a) Said, (b) Samir). Adres: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 30.1.1966. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K459698 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.3.1999, vervallen op 5.3.2004).”.

(16)

De vermelding „Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (ook bekend als Abu Ismail). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek (Brussel), België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghar el-dimaa, Tunesië. Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Belgisch (sinds 8.11.1993). Paspoort nr.: E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Tarek Ben Habib Al-Maaroufi Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (ook bekend als Abu Ismail). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek, Brussel, België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghar el-dimaa, Tunesië. Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Belgisch (sinds 8.11.1993). Paspoort nr.: E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992).”.

(17)

De vermelding „Lofti Al-Rihani (ook bekend als Abderrahmane). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië. Geboortedatum: 1.7.1977. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L886177 (Tunesisch paspoort afgegeven op14.12.1998, vervallen op 13.12.2003.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Lofti Al-Rihani Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (ook bekend als Abderrahmane). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië. Geboortedatum: 1.7.1977. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L886177 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.12.1998, vervallen op 13.12.2003).”.

(18)

De vermelding „Anas al-Liby (ook bekend als AL-LIBI, Anas; ook bekend als AL-RAGHIE, Nazih; ook bekend als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; ook bekend als AL-SABAI, Anas), Afghanistan; geboren op 30.3.1964 of 14.5.1964 in Tripoli, Libië; Libisch staatsburger (privépersoon).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Nabih Al-Ruqai’i (ook bekend als (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai Al-Libi, (c) Nazih Al-Raghie, (d) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie, (e) Anas Al-Sabai). Adres: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Geboortedatum: (a) 30.3.1964, (b) 14.5.1964. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 621570. Nationaal identificatienummer: T/200310.”.

(19)

De vermelding „Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboorteplaats: Libië. Geboortedatum: 28 november 1980 (alias (a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Geboorteplaats: Gaza. Geboortedatum: 28 november 1980; (b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Geboorteplaats: Jordanië. Geboortedatum: 28 november 1980; (c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Geboorteplaats: Palestina. Geboortedatum: 28 november 1980; (d) HAMZA de LIBIËR).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Faraj Farj Faraj Hassan Hussein Al Saadi Al-Sa’idi (ook bekend als (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza „de Libiër”Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië (Imad Mouhamed Abdellah). Geboortedatum: 28.11.1980. Geboorteplaats: (a) Libië, (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), (c) Jordanië (Mohamed Abdullah Imad), (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nationaliteit: Libisch.”.

(20)

De vermelding „Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italië. Geboortedatum: 1.11.1971. Geboorteplaats: Ben Aoun, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z417830 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2004, vervalt op 3.10.2009). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: TLLLHR69C26Z352G.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Al-Azhar Ben Mohammed Ben Mmar Al-Tlili Ben Abdallah Al-Tlili. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italië. Geboortedatum: 1.11.1971. Geboorteplaats: Ben Aoun, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z417830 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2004, vervalt op 3.10.2009). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: TLLLHR69C26Z352G.”.

(21)

De vermelding „Habib Al-Wadhani. Adres: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italië. Geboortedatum: 1.6.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L550681 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.9.1997, vervallen op 22.9.2002). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: WDDHBB70H10Z352O.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Habib Al-Wadhani Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Adres: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italië. Geboortedatum: 1.6.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L550681 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.9.1997, vervallen op 22.9.2002). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: WDDHBB70H10Z352O.”.

(22)

De vermelding „Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italië. Geboortedatum: 15.1.1973. Geboorteplaats: Tunis (Tunesië). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (ook bekend als (a) Zarga, (b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italië. Geboortedatum: 15.1.1973. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004).”.

(23)

De vermelding „Nabil Ben Attia. Geboortedatum: 11.5.1966. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L289032 (Tunesisch paspoort afgegeven op 22.8.2001, vervalt op 21.8.2006).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Adres: Tunis, Tunesië. Geboortedatum: 11.5.1966. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L289032 (Tunesisch paspoort afgegeven op 22.8.2001, vervalt op 21.8.2006).”.

(24)

De vermelding „Lased Ben Heni. Geboortedatum: 5.2.1969. Geboorteplaats: Libië. Overige informatie: op 11.12.2002 in Italië veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Lased Al As’ad Ben Heni Hani (ook bekend als (a) Lased Ben Heni Low, (b) Mohamed Abu Abda). Geboortedatum: 5.2.1969. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Overige informatie: (a) zaak tegen hem in Duitsland geseponeerd, (b) op 11.11.2002 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf in Italië, (c) professor chemie.”.

(25)

De vermelding „Hamadi Ben Ali Bouyehia (ook bekend als Gamel Mohmed). Adres: Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboortedatum: (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Geboorteplaats: (a) Tunesië, (b) Marokko (Gamel Mohmed). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (ook bekend als Gamel Mohamed). Geboortedatum: (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Adres: Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboorteplaats: (a) Tunesië, (b) Marokko (Gamel Mohamed). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003).”.

(26)

De vermelding „Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Adres: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 6.3.1969. Geboorteplaats: Nefza, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Fethi Ben Al-Rabei Mnasri Ben Absha Mnasri (ook bekend als (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Adres: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 6.3.1969. Geboorteplaats: Nefza, Baja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L497470 (Tunesisch paspoort afgegeven op 3.6.1997, vervallen op 2.6.2002).”.

(27)

De vermelding „Saadi Nassim (ook bekend als Abou Anis). Adres: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië, (b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië. Geboortedatum: 30.11.1974. Geboorteplaats: Haidra Al-Qasreen (Tunesië). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervalt op 27.9.2006).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Saadi Nessim Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (ook bekend als Abou Anis). Adres: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië, (b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië. Geboortedatum: 30.11.1974. Geboorteplaats: Haidra Al-Qasreen, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervalt op 27.9.2006).”.

(28)

De vermelding „Al-Libi Abd Al Mushin, ook bekend als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — heeft banden met het Afghan Support Committee en de Revival of Islamic Heritage Society.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr Abu Bakr Tantoush (ook bekend als (a) Al-Libi, (b) Abd al-Muhsin, (c) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (d) Abdul Rahman, (e) Abu Anas Al-Libi). Adres: district Ganzour Sayad Mehala Al Far. Geboortedatum: 1966. Geboorteplaats: al Aziziyya. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 203037 (Libisch paspoort afgegeven in Tripoli). Overige informatie: (a) heeft banden met het Afghan Support Committee (ASC) en de Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), (b) burgerlijke staat: gescheiden (Algerijnse ex-echtgenote Manuba Bukifa).”.


10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/20


VERORDENING (EG) Nr. 1211/2006 VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2006

tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 voor het verkoopseizoen 2006/2007 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker (2), en met name op artikel 36,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde stropen voor het verkoopseizoen 2006/2007 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 van de Commissie (3). Deze prijzen en rechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1188/2006 van de Comissie (4).

(2)

De bovenbedoelde prijzen en invoerrechten moeten op grond van de gegevens waarover de Commissie nu beschikt, overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 951/2006 worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 voor het verkoopseizoen 2006/2007 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor de in artikel 36 van Verordening (EG) nr. 951/2006 bedoelde producten worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 augustus 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2006.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 55 van 28.2.2006, blz. 1.

(2)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24.

(3)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 36.

(4)  PB L 214 van 4.8.2006, blz. 19.


BIJLAGE

Met ingang van 10 augustus 2006 geldende gewijzigde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en de producten van GN-code 1702 90 99

(EUR)

GN-code

Representatieve prijs per 100 kg nettogewicht van het betrokken product

Aanvullend invoerrecht per 100 kg nettogewicht van het betrokken product

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Vastgesteld voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt III, bij Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1).

(2)  Vastgesteld voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt II, bij Verordening (EG) nr. 318/2006.

(3)  Vastgesteld per procentpunt sacharosegehalte.


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Raad

10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/22


Informatie betreffende de inwerkingtreding van het Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

Aangezien alle partijen de vereiste procedures hebben voltooid voor de inwerkingtreding van het Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, is dit protocol, dat op 23 februari 2006 in Brussel is ondertekend, op 1 mei 2006 in werking getreden.

Het protocol is sinds 1 mei 2004 voorlopig toegepast. De tekst van het protocol is bekendgemaakt in PB L 149 van 2 juni 2006, blz. 2.


Commissie

10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/23


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 2 augustus 2006

tot bijwerking van de bijlagen bij de monetaire overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco

(2006/558/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 111, lid 3,

Gelet op de monetaire overeenkomst van 24 december 2001 tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco (1), en met name op artikel 11, leden 3 en 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco (hierna „de monetaire overeenkomst” genoemd) schrijft voor dat het Vorstendom Monaco de bepalingen dient toe te passen die door Frankrijk zijn getroffen voor de omzetting van bepaalde communautaire besluiten inzake de activiteiten van en de controle op kredietinstellingen en de voorkoming van systeemrisico's in betalings- en effectenafwikkelingssystemen. Deze besluiten worden vermeld in bijlage A bij de monetaire overeenkomst. Een aantal van de in bijlage A vermelde besluiten is gewijzigd en de wijzigingsbesluiten dienen in deze bijlage te worden opgenomen. Tevens is een aantal nieuwe communautaire besluiten aangenomen die binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst vallen; deze besluiten dienen eveneens in bijlage A te worden opgenomen.

(2)

Richtlijn 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen (2) heeft betrekking op de activiteiten van en de controle op kredietinstellingen en wijzigt Richtlijn 86/635/EEG van de Raad (3), die reeds in bijlage A is vermeld. Eerstgenoemde richtlijn valt derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst en dient dus in bijlage A te worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen (4) heeft betrekking op de activiteiten van en de controle op kredietinstellingen en wijzigt eveneens Richtlijn 86/635/EEG. Eerstgenoemde richtlijn valt derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst en dient dus eveneens in bijlage A te worden opgenomen.

(4)

Richtlijn 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten (5) heeft betrekking op de voorkoming van systeemrisico's in afwikkelingssystemen. Deze richtlijn valt derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst en dient dus eveneens in bijlage A te worden opgenomen.

(5)

Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (6) heeft betrekking op de activiteiten van en de controle op kredietinstellingen. Deze richtlijn valt derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst en dient dus eveneens in bijlage A te worden opgenomen.

(6)

Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (7) heeft betrekking op de activiteiten van en de controle op kredietinstellingen. Deze richtlijn valt derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst en dient dus eveneens in bijlage A te worden opgenomen.

(7)

Richtlijn 2006/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 tot wijziging van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, met betrekking tot bepaalde termijnen (8) wijzigt Richtlijn 2004/39/EG. Eerstgenoemde richtlijn dient derhalve eveneens in bijlage A te worden opgenomen.

(8)

Een besluit dat momenteel in bijlage A is opgenomen, dient daaruit te worden verwijderd. Richtlijn 97/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende grensoverschrijdende overmakingen (9) heeft immers hoofdzakelijk betrekking op de consumentenbescherming en valt derhalve niet binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst.

(9)

Artikel 11, lid 4, van de monetaire overeenkomst schrijft voor dat het Vorstendom Monaco maatregelen dient te treffen die gelijkwaardig zijn met de maatregelen die de lidstaten nemen uit hoofde van de communautaire besluiten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de monetaire overeenkomst. Deze besluiten worden vermeld in bijlage B bij de monetaire overeenkomst. Met Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten (10) wordt beoogd de bepalingen ter bescherming van alle in euro luidende betaalmiddelen aan te vullen, alsook de samenhang tussen deze bepalingen te waarborgen. Dit kaderbesluit valt binnen de werkingssfeer van artikel 9 van de monetaire overeenkomst, dat betrekking heeft op de bestrijding van fraude en vervalsing, met name in moderne bankstelsels. De opneming van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad is meer bepaald nodig ter vervollediging van de bescherming die wordt geboden door Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad van 29 mei 2000 tot versterking, door middel van strafrechtelijke en andere sancties, van de bescherming tegen valsemunterij in verband met het in omloop brengen van de euro (11), dat in artikel 9 van de monetaire overeenkomst wordt genoemd. Eerstgenoemd kaderbesluit is derhalve noodzakelijk voor de uitvoering van de monetaire overeenkomst en dient dus in bijlage B bij deze overeenkomst te worden opgenomen.

(10)

Met Verordening (EG) nr. 2182/2004 van de Raad van 6 december 2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen (12) wordt beoogd te voorkomen dat medailles en penningen als in euro luidende betaalmiddelen worden gebruikt. Deze verordening valt eveneens binnen de werkingssfeer van artikel 9 van de monetaire overeenkomst. Zij is derhalve noodzakelijk voor de uitvoering van de monetaire overeenkomst en dient dus ook in bijlage B bij deze overeenkomst te worden opgenomen.

(11)

De bijlagen bij de monetaire overeenkomst dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd. Omwille van de duidelijkheid is het aangewezen de bijlagen in hun geheel te vervangen.

(12)

De Monegaskische autoriteiten hebben niet verzocht om het bij artikel 14 van de monetaire overeenkomst ingesteld gemengd comité overeenkomstig artikel 11, lid 5, van deze overeenkomst bijeen te roepen binnen twee weken na de aanneming van Verordening (EG) nr. 2182/2004 om bijlage B bij de monetaire overeenkomst te actualiseren. De bijlagen A en B bij de monetaire overeenkomst moeten derhalve beide door de Commissie worden gewijzigd.

(13)

Tijdens de vergaderingen van het gemengd comité van 17 juni 2004 en 16 juni 2005 heeft de Commissie het comité erop gewezen dat het noodzakelijk was de bijlagen A en B bij de monetaire overeenkomst bij te werken. Het gemengd comité heeft nota genomen van het standpunt van de Commissie,

BESLUIT:

Enig artikel

De bijlagen bij de monetaire overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco worden vervangen door de tekst in de bijlagen bij dit besluit.

Gedaan te Brussel, 2 augustus 2006.

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 142 van 31.5.2002, blz. 59.

(2)  PB L 283 van 27.10.2001, blz. 28.

(3)  PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1.

(4)  PB L 178 van 17.7.2003, blz. 16.

(5)  PB L 168 van 27.6.2002, blz. 43.

(6)  PB L 35 van 11.2.2003, blz. 1.

(7)  PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.

(8)  PB L 114 van 27.4.2006, blz. 60.

(9)  PB L 43 van 14.2.1997, blz. 25.

(10)  PB L 149 van 2.6.2001, blz. 1.

(11)  PB L 140 van 14.6.2000, blz. 1.

(12)  PB L 373 van 21.12.2004, blz. 1.


BIJLAGE A

1.   86/635/EEG

Richtlijn van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen (voor de bepalingen die van toepassing zijn op kredietinstellingen)

(PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1)

gewijzigd bij:

2001/65/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen

(PB L 283 van 27.10.2001, blz. 28)

2003/51/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen

(PB L 178 van 17.7.2003, blz. 16)

2.   89/117/EEG

Richtlijn van de Raad van 13 februari 1989 betreffende de verplichtingen inzake openbaarmaking van jaarstukken voor in een lidstaat gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en financiële instellingen die hun hoofdkantoor buiten deze lidstaat hebben

(PB L 44 van 16.2.1989, blz. 40)

3.   93/6/EEG

Richtlijn van de Raad van 15 maart 1993 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (voor de bepalingen die van toepassing zijn op kredietinstellingen)

(PB L 141 van 11.6.1993, blz. 1)

gewijzigd bij:

2002/87/EG

Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 35 van 11.2.2003, blz. 1)

2004/39/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad

(PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1 )

4.   93/22/EEG

Richtlijn van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen (voor de bepalingen die van toepassing zijn op kredietinstellingen), met uitzondering van de titels III en IV — Richtlijn met ingang van 1 november 2007 ingetrokken bij Richtlijn 2004/39/EG, gewijzigd bij Richtlijn 2006/31/EG (zie verder)

(PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27)

5.   94/19/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels

(PB L 135 van 31.5.1994, blz. 5)

6.   98/26/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen

(PB L 166 van 11.6.1998, blz. 45)

7.   2000/12/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van werkzaamheden van kredietinstellingen — met uitzondering van de titels III en IV

(PB L 126 van 26.5.2000, blz. 1)

gewijzigd bij:

2000/28/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 tot wijziging van Richtlijn 2000/12/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen

(PB L 275 van 27.10.2000, blz. 37)

2000/46/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld

(PB L 275 van 27.10.2000, blz. 39)

2002/87/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 35 van 11.2.2003, blz. 1)

2004/39/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad

(PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1)

8.   2001/24/EG

Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen

(PB L 125 van 5.5.2001, blz. 15)

9.   2002/47/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten

(PB L 168 van 27.6.2002, blz. 43)

10.   2002/87/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 35 van 11.2.2003, blz. 1)

11.   2004/39/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad — voor de bepalingen die van toepassing zijn op kredietinstellingen en met uitzondering van de artikelen 15, 31, 32 en 33 en titel III

(PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1)

gewijzigd bij:

2006/31/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 tot wijziging van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, met betrekking tot bepaalde termijnen

(PB L 114 van 27.4.2006, blz. 60)


BIJLAGE B

1.   97/9/EG

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels

(PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22)

2.   2001/413/JBZ

Kaderbesluit van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten

(PB L 149 van 2.6.2001, blz. 1)

3.   (EG) nr. 2182/2004

Verordening van de Raad van 6 december 2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen

(PB L 373 van 21.12.2004, blz. 1)


10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/28


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 8 augustus 2006

tot wijziging van Beschikking 2002/300/EG wat de gebieden betreft die zijn uitgesloten van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3518)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/559/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (1), en met name op artikel 5, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2002/300/EG van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden (2) bepaalt welke gebieden in de Gemeenschap als vrij van de ziekten Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens bij weekdieren worden beschouwd.

(2)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie bij brief van mei 2006 meegedeeld dat Bonamia ostreae is geconstateerd in de rivier de Cleddau in Wales. Het Verenigd Koninkrijk heeft een bestrijdingsgebied en een toezichtsgebied rond het getroffen gebied ingesteld. Dat gebied werd tot nu toe als vrij van Bonamia ostreae beschouwd maar kan daarom niet langer als vrij van deze ziekte worden erkend.

(3)

Beschikking 2002/300/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2002/300/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 augustus 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2)  PB L 103 van 19.4.2002, blz. 24. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2005/748/EG (PB L 280 van 25.10.2005, blz. 20).


BIJLAGE

„BIJLAGE

TEN AANZIEN VAN BONAMIA OSTREAE EN MARTEILIA REFRINGENS ERKENDE GEBIEDEN

1.A.   Ten aanzien van B. ostreae erkende gebieden in Ierland

De gehele kustlijn, met uitzondering van de volgende zeven gebieden:

Cork Harbour,

Galway Bay,

Ballinakill Harbour,

Clew Bay,

Achill Sound,

Loughmore, Blacksod Bay,

Lough Foyle.

1.B.   Ten aanzien van M. refringens erkende gebieden in Ierland

De gehele kustlijn van Ierland.

2.A.   Ten aanzien van B. ostreae erkende gebieden in het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden en het eiland Man

De gehele kustlijn van Groot-Brittannië, met uitzondering van de volgende vier gebieden:

de zuidkust van Cornwall van de Lizard tot Start Point,

het gebied rond het estuarium van de Solent, van Portland Bill tot Selsey Bill,

het gebied langs de kust in Essex, van Shoeburyness tot Landguard Point,

het gebied langs de kust in Zuidwest-Wales van Wooltack Point tot St. Govan’s Head, met inbegrip van Milford Haven en de getijdenwateren van de East en West Cleddau.

De gehele kustlijn van Noord-Ierland, met uitzondering van het volgende gebied:

Lough Foyle.

De gehele kustlijn van Guernsey en Herm.

Het gebied van de „States of Jersey”: het gebied bestaat uit het gebied dat bij eb droogvalt en het kustgebied tussen de gemiddelde hoogwaterlijn op het eiland Jersey en een denkbeeldige lijn op drie zeemijl van de gemiddelde laagwaterlijn van het eiland Jersey. Het gebied ligt in de Normandisch-Bretonse golf, in het zuidelijke deel van het Kanaal.

De gehele kustlijn van het eiland Man.

2.B.   Ten aanzien van M. refringens erkende gebieden in het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden en het eiland Man

De gehele kustlijn van Groot-Brittannië.

De gehele kustlijn van Noord-Ierland.

De gehele kustlijn van Guernsey en Herm.

Het gebied van de „States of Jersey”: het gebied bestaat uit het gebied dat bij eb droogvalt en het kustgebied tussen de gemiddelde hoogwaterlijn op het eiland Jersey en een denkbeeldige lijn op drie zeemijl van de gemiddelde laagwaterlijn van het eiland Jersey. Het gebied ligt in de Normandisch-Bretonse golf, in het zuidelijke deel van het Kanaal.

De gehele kustlijn van het eiland Man.

3.   Ten aanzien van B. ostreae en M. refringens erkende gebieden in Denemarken

Limfjorden, van Thyborøn in het westen tot Hals in het oosten.”


Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie

10.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/31


BESLUIT 2006/560/JBZ VAN DE RAAD

van 24 juli 2006

tot wijziging van Besluit 2003/170/JBZ betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 30, lid 1, onder a), b) en c), artikel 30, lid 2, onder c), en artikel 34, lid 2, onder c),

Gezien het initiatief van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De evaluatie van de toepassing van Besluit 2003/170/JBZ van de Raad van 27 februari 2003 betreffende het gezamenlijke gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten (3), heeft uitgewezen dat een aantal bepalingen daarvan moet worden gewijzigd in verband met de huidige praktijk dat de lidstaten een beroep doen op de gedetacheerde Europol-verbindingsofficieren voor het doorgeven van informatie conform de Europol-overeenkomst (4).

(2)

Dit wijzigingsbesluit is een geschikte gelegenheid om de bepaling over de bijeenkomsten van verbindingsofficieren aan te passen aan de huidige praktijk dat een bepaalde lidstaat, het zogenoemde „leidinggevende land”, wordt belast met de coördinatie van de EU-samenwerking in een bepaald land of een bepaalde regio, wat ook inhoudt dat die lidstaat het initiatief neemt om de bijeenkomsten van verbindingsofficieren te organiseren,

BESLUIT:

Artikel 1

Besluit 2003/170/JBZ wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 1, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„In dit besluit wordt onder „verbindingsofficier van Europol” verstaan een functionaris van Europol die in een of meer derde landen of bij een internationale organisatie is gedetacheerd om de samenwerking tussen de autoriteiten van die landen of organisatie enerzijds en Europol anderzijds te versterken, zodat de lidstaten van de EU, in het bijzonder de verbindingsofficieren die door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten in het buitenland zijn gedetacheerd, in het bijzonder dankzij de uitwisseling van informatie worden bijgestaan bij de bestrijding van zware vormen van internationale criminaliteit”

.

2)

Aan artikel 1, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Dit besluit laat onverlet de taken die aan Europol en zijn verbindingsofficieren zijn opgedragen in het kader van de Europol-overeenkomst, de voor de uitvoering ervan getroffen regelingen en de samenwerkingsovereenkomsten tussen Europol en het betrokken derde land of de betrokken internationale organisatie.”

.

3)

In artikel 3 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   Het secretariaat-generaal van de Raad maakt jaarlijks een aan de lidstaten, de Commissie en Europol toe te zenden overzicht inzake de detachering van verbindingsofficieren door de lidstaten, onder meer van hun werkzaamheden en van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de lidstaten inzake de detachering van verbindingsofficieren. In het overzicht wordt vermeld welke lidstaten, met instemming van de andere lidstaten via coördinatie in Raadsverband, overeenkomstig artikel 4, lid 1, zijn belast met de coördinatie van de EU-samenwerking in een bepaald land of een bepaalde regio. Het overzicht bevat tevens nadere bijzonderheden omtrent de bij derde landen en internationale organisaties gedetacheerde verbindingsofficieren van Europol.”

.

4)

Aan artikel 4, lid 1, wordt de volgende zin toegevoegd:

„Deze vergaderingen kunnen ook, na overleg met de lidstaat die het voorzitterschap bekleedt, worden belegd op initiatief van een andere lidstaat, met name van de lidstaten die zijn belast met de coördinatie van de EU-samenwerking in een bepaald land of een bepaalde regio.”.

5)

Aan artikel 8, lid 2, wordt de volgende zin toegevoegd:

„De lidstaten zorgen er ook voor dat de overeenkomstig artikel 2, lid 2, geleverde informatie met Europol wordt uitgewisseld conform de Europol-overeenkomst.”.

6)

Aan artikel 8 worden de volgende leden toegevoegd:

„3.   De lidstaten kunnen, met inachtneming van het nationale recht en de Europol-overeenkomst, Europol vragen of zij, voor het uitwisselen van informatie conform de samenwerkingsovereenkomsten die Europol met derde landen en internationale organisaties heeft gesloten, een beroep mogen doen op de in die landen en bij die organisaties gedetacheerde verbindingsofficieren van Europol. Het verzoek wordt, conform de Europol-overeenkomst, via de nationale eenheden van de lidstaten tot Europol gericht.

4.   Europol ziet erop toe dat het door zijn in derde landen en bij internationale organisaties gedetacheerde verbindingsofficieren geïnformeerd wordt wanneer ten aanzien van een lidstaat een ernstig risico bestaat op strafbare feiten ter zake waarvan Europol op grond van de Europol-overeenkomst bevoegd is. De informatie wordt, conform de Europol-overeenkomst, via de nationale eenheden aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat meegedeeld.”.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing op Gibraltar.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de vijftiende dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 24 juli 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

K. RAJAMÄKI


(1)  PB C 188 van 2.8.2005, blz. 19.

(2)  Advies uitgebracht op 17 maart 2006 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  PB L 67 van 12.3.2003, blz. 27.

(4)  PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2.