ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 218

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
9 augustus 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1199/2006 van de Commissie van 8 augustus 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1200/2006 van de Commissie van 8 augustus 2006 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit de in België opgeslagen voorraden van het Tsjechische interventiebureau

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1201/2006 van de Commissie van 8 augustus 2006 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens voor het verkoopseizoen 2006/2007

10

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 27 juli 2006 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3331)

12

 

*

Beschikking van de Commissie van 3 augustus 2006 tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat betreft bepaalde inrichtingen in de vlees-, de vis- en de melksector in Polen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3462)  ( 1 )

17

 

*

Beschikking van de Commissie van 4 augustus 2006 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG wat betreft bepaalde embryoteams en embryoproductieteams in de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3456)  ( 1 )

20

 

*

Besluit van de Commissie van 8 augustus 2006 tot wijziging van Besluit 2005/802/EG tot aanvaarding van verbintenissen die zijn aangeboden in het kader van de antidumpingprocedure betreffende kaliumchloride uit Rusland

22

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

9.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 218/1


VERORDENING (EG) Nr. 1199/2006 VAN DE COMMISSIE

van 8 augustus 2006

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 augustus 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 augustus 2006.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 8 augustus 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

105,3

999

105,3

0709 90 70

052

91,0

999

91,0

0805 50 10

052

63,2

388

64,2

512

41,8

524

47,3

528

54,9

999

54,3

0806 10 10

052

98,1

204

143,0

220

182,2

508

23,9

999

111,8

0808 10 80

388

87,2

400

91,4

508

83,4

512

86,0

524

43,0

528

80,2

720

81,3

804

101,2

999

81,7

0808 20 50

052

127,4

388

94,9

512

83,4

528

54,2

804

186,4

999

109,3

0809 20 95

052

233,8

400

315,0

404

399,0

999

315,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

143,3

999

143,3

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,9

624

133,2

999

87,1


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


9.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 218/3


VERORDENING (EG) Nr. 1200/2006 VAN DE COMMISSIE

van 8 augustus 2006

inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit de in België opgeslagen voorraden van het Tsjechische interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (2) zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie (3) zijn gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van producten uit interventie vastgesteld.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 256/2006 van de Commissie (4) is een permanente openbare inschrijving geopend voor de uitvoer van 53 665 ton gerst die het Tsjechische interventiebureau in België heeft opgeslagen op grond van de beschikking van de Commissie tot machtiging van Tsjechië om 300 000 ton graan van het verkoopseizoen 2004/2005 buiten zijn grondgebied op te slaan (5). De termijn voor het indienen van offertes voor de laatste deelinschrijving van die verordening is verstreken op 22 juni 2006 terwijl er nog hoeveelheden beschikbaar zijn. Derhalve moet, mede gezien de huidige marktsituatie, een nieuwe permanente openbare inschrijving worden geopend voor de nog niet toegewezen hoeveelheden.

(4)

Voor een regelmatig verloop van de transacties en de controles daarop moeten speciale bepalingen worden vastgesteld. Het is dienstig daartoe een zekerheidsregeling vast te stellen waarmee de beoogde doelstellingen worden bereikt zonder dat dit voor de betrokken handelaren overdreven hoge kosten meebrengt. Bijgevolg moet worden afgeweken van sommige voorschriften, met name van Verordening (EEG) nr. 2131/93.

(5)

Om wederinvoer te voorkomen, mag uitvoer in het kader van de bij deze verordening geopende inschrijving alleen geschieden naar bepaalde derde landen.

(6)

Om het beheer van de regeling te moderniseren, moet worden voorzien in de elektronische overdracht van de door de Commissie vereiste gegevens.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Tenzij in deze verordening anders is bepaald, houdt het Tsjechische interventiebureau onder de bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 vastgestelde voorwaarden een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die is opgeslagen op de in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde plaatsen.

Artikel 2

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 53 665 ton gerst voor uitvoer naar derde landen, met uitzondering van Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Canada, Kroatië, de Verenigde Staten van Amerika, Liechtenstein, Mexico, Montenegro, Roemenië, Servië (6) en Zwitserland.

Artikel 3

1.   Voor uitvoer in het kader van deze verordening worden noch uitvoerrestituties, noch uitvoerbelastingen, noch maandelijkse verhogingen toegepast.

2.   Artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is niet van toepassing.

3.   In afwijking van het bepaalde in artikel 16, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is de bij uitvoer te betalen prijs die welke in de offerte is vermeld, zonder maandelijkse verhogingen.

Artikel 4

1.   De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2131/93 tot en met het einde van de vierde daaropvolgende maand.

2.   De in het kader van deze openbare inschrijving ingediende offertes hoeven niet vergezeld te gaan van aanvragen voor uitvoercertificaten in het kader van artikel 49 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie (7).

Artikel 5

1.   In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 verstrijkt de termijn voor de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrijving op 10 augustus 2006 om 9 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De termijn voor de indiening van de offertes voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt telkens op donderdag om 9 uur (plaatselijke tijd Brussel), behalve op 17 augustus 2006, 24 augustus 2006, 2 november 2006, 28 december 2006, 5 april 2007 en 17 mei 2007, aangezien in de betrokken weken geen deelinschrijving wordt gehouden.

De termijn voor de indiening van de offertes voor de laatste deelinschrijving verstrijkt op 28 juni 2007 om 9 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2.   De offertes moeten worden ingediend bij het Tsjechische interventiebureau:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax (420) 296 806 404

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Artikel 6

Het interventiebureau, de opslaghouder en de koper gaan, op verzoek van deze laatste en in onderlinge overeenstemming, naar keuze van de koper hetzij vóór, hetzij bij de uitslag uit de opslagplaats, over tot het nemen van contradictoire monsters met een frequentie van ten minste één monsterneming voor elke 500 ton en tot de analyse van deze monsters. Het interventiebureau kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die evenwel niet de opslaghouder kan zijn.

De contradictoire monsters worden genomen en geanalyseerd binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de datum van het verzoek van de koper, of binnen een termijn van drie werkdagen indien de monsters worden genomen bij uitslag uit de opslagplaats.

In geval van betwisting worden de resultaten van de analyses langs elektronische weg aan de Commissie meegedeeld.

Artikel 7

1.   De koper moet de partij als zodanig aanvaarden indien het eindresultaat van de analyses van de monsters duidt op een kwaliteit die:

a)

beter is dan de in het bericht van inschrijving vermelde kwaliteit;

b)

beter is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van deze laatste kwaliteit niet groter is dan:

1 kilogram per hectoliter voor het soortelijk gewicht, dat evenwel niet lager mag zijn dan 64 kilogram per hectoliter,

1 procentpunt voor het vochtgehalte,

0,5 procentpunt voor de in de punten B.2 en B.4 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 824/2000 van de Commissie (8) bedoelde onzuiverheden,

0,5 procentpunt voor de in punt B.5 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 824/2000 bedoelde onzuiverheden, waarbij evenwel de voor schadelijke korrels en voor moederkoren toegestane percentages ongewijzigd blijven.

2.   Indien het eindresultaat van de analyses van de monsters duidt op een kwaliteit die beter is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit, maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van deze laatste kwaliteit groter is dan het in lid 1, onder b), bedoelde verschil, kan de koper:

a)

hetzij de partij als zodanig aanvaarden;

b)

hetzij weigeren de betrokken partij over te nemen.

In het in de eerste alinea, onder b), bedoelde geval is de koper pas van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende de zekerheid, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau onverwijld van zijn beslissing op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage II.

3.   Indien het eindresultaat van de analyses van de monsters duidt op een kwaliteit die minder is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit, mag de koper beslissen de betrokken partij niet af te halen. Hij is pas van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende de zekerheid, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau van zijn beslissing op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage II.

Artikel 8

In de in artikel 7, lid 2, eerste alinea, onder b), en lid 3, bedoelde gevallen kan de koper het interventiebureau verzoeken om hem zonder extra kosten een andere partij gerst van de vastgestelde kwaliteit te leveren. In dat geval wordt de zekerheid niet vrijgegeven. De partij moet binnen drie dagen na het door de koper ingediende verzoek worden vervangen. De koper stelt de Commissie daarvan onverwijld in kennis met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage II.

Indien de koper, binnen een periode van ten hoogste een maand na de datum van het eerste door de koper ingediende verzoek om vervanging, na achtereenvolgende vervangingen geen vervangende partij van de vastgestelde kwaliteit heeft gekregen, is hij van al zijn verplichtingen, met inbegrip van die betreffende de zekerheden ontslagen, nadat hij de Commissie en het interventiebureau daarvan onverwijld op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage II.

Artikel 9

1.   Indien de gerst wordt uitgeslagen vóórdat de resultaten van de in artikel 6 bedoelde analyses bekend zijn, zijn vanaf het tijdstip van de afhaling van de partij alle risico’s voor rekening van de koper, onverminderd de rechtsmiddelen waarover de koper jegens de opslaghouder mocht beschikken.

2.   De kosten van de in artikel 6 bedoelde monsternemingen en analyses, met uitzondering van de kosten die verband houden met de analyses die de in artikel 7, lid 3, bedoelde resultaten opleveren, komen ten laste van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) voor maximaal één analyse per 500 ton, met uitzondering van de overslagkosten. De overslagkosten en de eventueel op verzoek van de koper verrichte aanvullende analyses zijn voor rekening van de koper.

Artikel 10

In afwijking van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie moet in de documenten betreffende de verkoop van gerst overeenkomstig deze verordening, en met name in het uitvoercertificaat, in het uitslagbewijs als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3002/92, in de aangifte ten uitvoer en, in voorkomend geval, in het exemplaar T5, een van de in bijlage III vastgestelde vermeldingen worden opgenomen.

Artikel 11

1.   De overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 gestelde zekerheid moet worden vrijgegeven zodra de uitvoercertificaten aan de kopers zijn afgegeven.

2.   In afwijking van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 wordt de naleving van de verplichting tot uitvoer gegarandeerd door een zekerheid waarvan het bedrag gelijk is aan het verschil tussen de op de toewijzingsdag geldende interventieprijs en de toewijzingsprijs, met dien verstande dat het bedrag nooit kleiner mag zijn dan 25 EUR per ton. De helft van deze zekerheid wordt gesteld bij de afgifte van het certificaat en het saldo vóór het afhalen van het graan.

Artikel 12

Het Tsjechische interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk twee uur na het verstrijken van de in artikel 4, lid 1, vastgestelde termijn voor het indienen van de offertes in kennis van de ontvangen offertes. Indien geen offertes zijn ingediend, stelt Tsjechië de Commissie daarvan binnen dezelfde termijn in kennis. Indien Tsjechië binnen de voorgeschreven termijn geen mededeling heeft gedaan aan de Commissie, gaat deze laatste ervan uit dat in de betrokken lidstaat geen offertes zijn ingediend.

De in de eerste alinea bedoelde mededelingen worden langs elektronische weg gedaan met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage IV. De identiteit van de inschrijvers wordt geheim gehouden.

Artikel 13

1.   Volgens de in artikel 25, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003 bedoelde procedure stelt de Commissie de minimumverkoopprijs vast of besluit zij geen gevolg te geven aan de ontvangen offertes, overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 2131/93.

2.   Indien de vaststelling van een minimumverkoopprijs overeenkomstig lid 1 tot gevolg zou hebben dat de voor een lidstaat beschikbare maximumhoeveelheid wordt overschreden, kan tegelijk ook een toewijzingscoëfficiënt worden vastgesteld voor de hoeveelheden waarvoor de minimumprijs is geboden, zodat de voor de betrokken lidstaat beschikbare maximumhoeveelheid in acht wordt genomen.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 augustus 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).

(2)  PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 749/2005 (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 10).

(3)  PB L 301 van 17.10.1992, p. 17. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 770/96 (PB L 104 van 27.4.1996, blz. 13).

(4)  PB L 46 van 16.2.2006, blz. 3.

(5)  Op 17 juni 2005 is hiervan kennisgeving gedaan aan Tsjechië; gewijzigd bij Beschikking 4013/2005, waarvan op 11 oktober 2005 kennisgeving is gedaan aan Tsjechië.

(6)  Met inbegrip van Kosovo, zoals gedefinieerd in resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.

(7)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.

(8)  PB L 100 van 20.4.2000, blz. 31.


BIJLAGE I

Plaats van opslag

Hoeveelheid

(in ton)

Gent

53 665


BIJLAGE II

Mededeling aan de Commissie inzake weigering of eventuele vervanging van partijen die zijn toegewezen in het kader van de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit de in België opgeslagen voorraden van het Tsjechische interventiebureau

Formulier (1)

(Verordening (EG) nr. 1200/2006)

Naam van de indiener van de offerte, aan wie is toegewezen:

Datum van de toewijzing:

Datum van de weigering van de partij door de koper:


Nummer van de partij

Hoeveelheid in ton

Adres van de silo

Reden voor de weigering tot overneming

 

 

 

soortelijk gewicht (kg/hl)

% gekiemde korrels

% uitschot (Schwarzbesatz)

% bestanddelen die geen onberispelijke basisgraankorrels zijn

andere


(1)  In te dienen bij DG AGRI (D/2).


BIJLAGE III

In artikel 10 bedoelde vermeldingen

—   in het Spaans: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1200/2006

—   in het Tsjechisch: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1200/2006

—   in het Deens: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1200/2006

—   in het Duits: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1200/2006

—   in het Ests: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1200/2006

—   in het Grieks: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1200/2006

—   in het Engels: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1200/2006

—   in het Frans: Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1200/2006

—   in het Italiaans: Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1200/2006

—   in het Lets: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1200/2006

—   in het Litouws: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1200/2006

—   in het Hongaars: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1200/2006/EK rendelet

—   in het Nederlands: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1200/2006

—   in het Pools: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006

—   in het Portugees: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1200/2006

—   in het Slowaaks: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1200/2006

—   in het Sloveens: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1200/2006

—   in het Fins: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1200/2006

—   in het Zweeds: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1200/2006.


BIJLAGE IV

Mededeling aan de Commissie van de offertes die zijn ontvangen in het kader van de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit de in België opgeslagen voorraden van het Tsjechische interventiebureau

Formulier (1)

[Verordening (EG) nr. 1200/2006]

1

2

3

4

5

6

Volgnummer van de inschrijvers

Nummer van de partij

Aanvaardbare hoeveelheid

in ton

Geboden prijs

(in EUR/t) (2)

Toeslagen

(+)

Kortingen

(–)

(in EUR/t)

(p.m.)

Handelskosten (3)

(in EUR/t)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

Vermeld de totale hoeveelheden waarop de offerte betrekking heeft (met inbegrip van de voor eenzelfde partij ingediende offertes die zijn afgewezen): ton.


(1)  In te dienen bij DG AGRI (D/2).

Vermeld de totale hoeveelheden waarop de offerte betrekking heeft (met inbegrip van de voor eenzelfde partij ingediende offertes die zijn afgewezen): ton.

(2)  Deze prijs omvat de toeslagen en kortingen die gelden voor de partij waarop de inschrijving betrekking heeft.

(3)  De handelskosten omvatten kosten voor diensten en verzekeringen vanaf het moment van uitslag uit de interventievoorraad tot het moment van levering franco aan boord (FOB) in de haven van uitvoer, met uitzondering van de transportkosten. De vermelde bedragen moeten worden gebaseerd op de reële gemiddelde kosten die het interventiebureau in de loop van het halfjaar voorafgaand aan de inschrijvingsperiode heeft genoteerd, uitgedrukt in euro per ton.


9.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 218/10


VERORDENING (EG) Nr. 1201/2006 VAN DE COMMISSIE

van 8 augustus 2006

tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens voor het verkoopseizoen 2006/2007

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), en met name op artikel 4, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 moet worden berekend door de in elke lidstaat geconstateerde prijzen te wegen met de coëfficiënten die het relatieve gewicht van de varkensstapel van elke lidstaat aangeven.

(2)

Deze coëfficiënten moeten worden vastgesteld op basis van de tellingen van de varkensstapels zoals die begin december van elk jaar worden uitgevoerd op grond van Richtlijn 93/23/EEG van de Raad van 1 juni 1993 betreffende de statistische enquêtes op het gebied van de varkensproductie (2).

(3)

Op basis van de resultaten van de enquête van december 2005 moeten nieuwe wegingscoëfficiënten worden vastgesteld voor het verkoopseizoen 2006/2007 en moet Verordening (EG) nr. 1358/2005 van de Commissie (3) worden ingetrokken.

(4)

Aangezien het verkoopseizoen 2006/2007 ingaat op 1 juli 2006, dient de onderhavige verordening vanaf die datum van toepassing te zijn.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde wegingscoëfficiënten worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1358/2005 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 augustus 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 149 van 21.6.1993, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(3)  PB L 214 van 19.8.2005, blz. 9.


BIJLAGE

Wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens voor het verkoopseizoen 2006/2007

Artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2759/75

België

4,1

Tsjechië

1,8

Denemarken

8,3

Duitsland

17,8

Estland

0,2

Griekenland

0,7

Spanje

16,4

Frankrijk

10,0

Ierland

1,1

Italië

6,1

Cyprus

0,3

Letland

0,3

Litouwen

0,7

Luxemburg

0,1

Hongarije

2,5

Malta

0,1

Nederland

7,3

Oostenrijk

2,1

Polen

12,3

Portugal

1,5

Slovenië

0,4

Slowakije

0,7

Finland

0,9

Zweden

1,2

Verenigd Koninkrijk

3,1


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Commissie

9.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 218/12


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 27 juli 2006

houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3331)

(Slechts de teksten in de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Portugese en de Spaanse taal zijn authentiek)

(2006/554/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1), en met name op artikel 5, lid 2, onder c),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (2), en met name op artikel 7, lid 4,

Na raadpleging van het Comité van het Fonds,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 729/70, artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 en artikel 8, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1663/95 van de Commissie van 7 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie (3) is bepaald dat de Commissie de nodige verificaties verricht, de resultaten daarvan aan de lidstaten meedeelt, kennis neemt van de door de lidstaten gemaakte opmerkingen, bilaterale besprekingen voert om overeenstemming te bereiken met de betrokken lidstaten en haar conclusies formeel aan deze laatste meedeelt onder verwijzing naar Beschikking 94/442/EG van de Commissie van 1 juli 1994 inzake de instelling van een bemiddelingsprocedure in het kader van de goedkeuring van de rekeningen betreffende het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie (4).

(2)

De lidstaten konden verzoeken een bemiddelingsprocedure te openen. In sommige gevallen is van deze mogelijkheid gebruikgemaakt en is het aan het einde van de procedure uitgebrachte rapport door de Commissie onderzocht.

(3)

In de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 729/70 en in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 is bepaald dat financiering slechts mogelijk is voor restituties bij uitvoer naar derde landen die volgens de communautaire voorschriften in het kader van de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten worden verleend, en voor interventies ter regulering van de landbouwmarkten waartoe volgens de communautaire voorschriften in het kader van de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten wordt overgegaan.

(4)

Uit de verrichte verificaties, de resultaten van de bilaterale besprekingen en de bemiddelingsprocedures is gebleken dat een deel van de door de lidstaten gedeclareerde uitgaven niet aan die voorwaarden voldoet en derhalve niet door het EOGFL, afdeling Garantie, kan worden gefinancierd.

(5)

Aangegeven moet worden welke bedragen niet als ten laste van het EOGFL, afdeling Garantie, worden erkend, waarbij het geen uitgaven mag betreffen die zijn gedaan vóór de periode van 24 maanden die voorafging aan het tijdstip waarop de Commissie de resultaten van de verificaties schriftelijk aan de lidstaten heeft meegedeeld.

(6)

Voor de gevallen waarop deze beschikking betrekking heeft, heeft de Commissie de lidstaten in een syntheseverslag de raming meegedeeld van de uitgaven die aan financiering moeten worden onttrokken omdat zij niet overeenkomstig de communautaire voorschriften zijn verricht.

(7)

Met deze beschikking wordt niet vooruitgelopen op de financiële consequenties die de Commissie zou kunnen trekken uit arresten van het Hof van Justitie in zaken die op 5 april 2006 aanhangig waren en aangelegenheden betreffen waarop deze beschikking betrekking heeft,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De ten laste van het EOGFL, afdeling Garantie, gedeclareerde uitgaven van erkende betaalorganen van de lidstaten die in de bijlage zijn vermeld, worden aan communautaire financiering onttrokken omdat zij niet overeenkomstig de communautaire voorschriften zijn verricht.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Helleense Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Portugese Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 27 juli 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 94 van 28.4.1970, blz. 13. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1287/95 (PB L 125 van 8.6.1995, blz. 1).

(2)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

(3)  PB L 158 van 8.7.1995, blz. 6. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 465/2005 (PB L 77 van 23.3.2005, blz. 6).

(4)  PB L 182 van 16.7.1994, blz. 45. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/535/EG (PB L 193 van 17.7.2001, blz. 25).


BIJLAGE

Lidstaat

Aan een audit onderworpen sector

Reden

Correctie

Valuta

Van financiering uit te sluiten uitgaven

Reeds afgetrokken

Financiële gevolgen van deze beschikking

Begrotingsjaar

ES

Akkerbouwgewassen

Geen geautomatiseerd perceelsidentificatiesysteem

forfaitair 2 %

EUR

–43 299,48

0,00

–43 299,48

1999-2000

ES

Akkerbouwgewassen

Gebrekkige procedure voor het aanvragen van steun

forfaitair 5 %

EUR

–2 024 643,26

0,00

–2 024 643,26

2002-2004

ES

Akkerbouwgewassen

Sancties niet toegepast

forfaitair 2 %

EUR

– 316 545,67

0,00

– 316 545,67

2003-2004

ES

Dierpremies — Slachtregeling >30 maanden

Steun verleend zowel voor de testkit bij aankoop van dieren als voor de vernietiging van die dieren

gericht

EUR

– 156 180,00

0,00

– 156 180,00

2002

ES

Dierpremies — Slachtregeling >30 maanden

Beheers- en boekhoudsysteem voor de controle en de registratie van dieren niet betrouwbaar

forfaitair 10 %

EUR

– 160 692,00

0,00

– 160 692,00

2001

ES

Bakkersboter

Te veel verklikstoffen toegevoegd — Steun betaald voor een deel van de toegevoegde verklikstoffen

gericht 1,5 %

EUR

– 144 902,68

0,00

– 144 902,68

2002-2005

ES

Groenten en fruit — Bananen

Gebrekkige bepaling van de in de handel gebrachte hoeveelheden, bemonstering bij kwaliteitscontroles niet representatief

forfaitair 2 %

EUR

–5 291 087,63

0,00

–5 291 087,63

2002-2004

ES

Groenten en fruit — Verwerking van perziken en peren

Betalingstermijnen niet nageleefd

gericht

EUR

– 643 142,42

0,00

– 643 142,42

2002

ES

POSEI

Eisen betreffende essentiële controles niet nageleefd

forfaitair 5 %

EUR

– 415 161,50

0,00

– 415 161,50

2003-2004

ES

POSEI

Betalingstermijnen niet nageleefd

gericht

EUR

–3 931 651,61

0,00

–3 931 651,61

2003-2004

ES

Wijn — Productiepotentieel

Tekortkomingen wat de beheersing van het productiepotentieel betreft

forfaitair 10 %

EUR

–33 357 596,61

0,00

–33 357 596,61

2001-2004

Totaal ES

 

 

 

 

–46 484 902,86

0,00

–46 484 902,86

 

FR

Akkerbouwgewassen

Toepassing steunbedrag voor bevloeide oppervlakten in vochtige gebieden

gericht

EUR

–7 874 178,00

0,00

–7 874 178,00

2001-2003

FR

Akkerbouwgewassen

Gerooide wijngaarden niet subsidiabel

gericht

EUR

–36 610 625,00

0,00

–36 610 625,00

2001-2005

FR

Akkerbouwgewassen

Gescheurd blijvend grasland in vochtige gebieden

gericht

EUR

–12 521 275,00

0,00

–12 521 275,00

2001-2005

FR

Akkerbouwgewassen

Niet-toepassing van sancties in geval van onverschuldigd betaalde steun

gericht

EUR

–20 128 846,00

0,00

–20 128 846,00

2001-2005

FR

Olijfolie — Productiesteun

Essentiële controles niet grondig genoeg

forfaitair 2 %

EUR

– 156 181,66

0,00

– 156 181,66

2002-2004

FR

Plattelandsontwikkeling — Garantie — Nieuwe maatregelen

Tekortkomingen van essentiële en aanvullende controles

forfaitair 5 %

EUR

–4 349 136,00

0,00

–4 349 136,00

2001-2002

FR

Plattelandsontwikkeling — Garantie — Nieuwe maatregelen

Tekortkomingen van het controlesysteem voor gesubsidieerde leningen

forfaitair 5 %

EUR

–4 331 384,00

0,00

–4 331 384,00

2001-2002

Totaal FR

 

 

 

 

–85 971 625,66

0,00

–85 971 625,66

 

UK

Bakkersboter

Ontoereikende kwaliteitscontrole van de geproduceerde hoeveelheden

forfaitair 5 %

GBP

–1 351 441,25

0,00

–1 351 441,25

2001-2004

UK

Bakkersboter

Te veel verklikstoffen toegevoegd — Steun betaald voor een deel van de toegevoegde verklikstoffen

gericht

GBP

–55 534,20

0,00

–55 534,20

2002-2004

UK

Uitvoerrestituties & voedselhulp buiten de EU

Tekortkoming van de regeling uitvoerlijsten

forfaitair 2 %

GBP

– 250 887,47

0,00

– 250 887,47

2001-2003

UK

Uitvoerrestituties & voedselhulp buiten de EU

Niet genoeg substitutiecontroles uitgevoerd

forfaitair 5 %

GBP

–7 314,57

0,00

–7 314,57

2000-2001

Totaal UK

 

 

 

 

–1 665 177,49

0,00

–1 665 177,49

 

EL

Plattelandsontwikkeling — Garantie — Begeleidende maatregelen

Ontoereikende essentiële controles

forfaitair 5 %

EUR

–1 795 865,00

0,00

–1 795 865,00

2004

EL

Plattelandsontwikkeling — Garantie — Begeleidende maatregelen

Ontoereikende essentiële controles

forfaitair 10 %

EUR

–6 271 694,00

0,00

–6 271 694,00

2002-2003

EL

Plattelandsontwikkeling — Garantie — Begeleidende maatregelen

Diverse tekortkomingen van de beheers-, controle- en sanctieregeling

forfaitair 5 %

EUR

–6 460 070,00

0,00

–6 460 070,00

2004

Totaal EL

 

 

 

 

–14 527 629,00

0,00

–14 527 629,00

 

IE

Dierpremies — Slachtregeling >30 maanden

Administratieve tekortkomingen

forfaitair 2 %

EUR

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

2001-2003

Totaal IE

 

 

 

 

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

 

IT

Groenten en fruit — Uit de markt genomen producten

Te weinig controles bij verwerking tot compost en biologische afbraak

gericht 100 %

EUR

–9 107 445,49

0,00

–9 107 445,49

2000-2002

IT

Groenten en fruit — Uit de markt genomen producten

Verscheidene tekortkomingen van het controlesysteem

forfaitair 5 %

EUR

– 304 839,45

0,00

– 304 839,45

2001-2003

IT

Openbare opslag van vlees

Te late betalingen

gericht

EUR

–4 575,54

0,00

–4 575,54

2001

IT

Openbare opslag van vlees

Aanwezigheid van gespecificeerd risicomateriaal, nekspier verwijderd, niet-subsidiabele karkassen geaccepteerd, slechte opslagomstandigheden, tekortschietende etikettering, verslaglegging en controle

forfaitair 5 %

EUR

–2 635 067,09

0,00

–2 635 067,09

2001-2003

Totaal IT

 

 

 

 

–12 051 927,57

0,00

–12 051 927,57

 

PT

Groenten en fruit — Bananen

Tekortkoming van het systeem om de te steunen hoeveelheden te controleren, tekortkoming van het systeem om de volledige betaling van de steun aan de begunstigden te controleren, geen toezicht op gedelegeerde controle-instanties

forfaitair 2 %

EUR

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

2002-2004

Totaal PT

 

 

 

 

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

 


9.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 218/17


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 3 augustus 2006

tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat betreft bepaalde inrichtingen in de vlees-, de vis- en de melksector in Polen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3462)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/555/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Toetredingsakte van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op bijlage XII, hoofdstuk 6, afdeling B, onderafdeling I, punt 1, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aan Polen is voor bepaalde in aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 vermelde inrichtingen een overgangsperiode toegestaan.

(2)

Aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 is gewijzigd bij de Beschikkingen 2004/458/EG (1), 2004/471/EG (2), 2004/474/EG (3), 2005/271/EG (4), 2005/591/EG (5), 2005/854/EG (6), 2006/14/EG (7), 2006/196/EG (8) en 2006/404/EG (9) van de Commissie.

(3)

Uit een officiële verklaring van de Poolse bevoegde autoriteit blijkt dat bepaalde inrichtingen in de vlees-, de vis- en de melksector hun moderniseringsproces hebben voltooid en nu volledig aan de communautaire wetgeving voldoen. Bepaalde inrichtingen hebben activiteiten gestaakt waarvoor een overgangsperiode was toegestaan. Bovendien zullen bepaalde inrichtingen in de melksector die een vergunning hadden om EU-conforme en niet-EU-conforme melk te verwerken, alleen EU-conforme melk verwerken. Die inrichtingen moeten daarom worden geschrapt uit de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt.

(4)

Aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is van de in deze beschikking vastgestelde maatregelen op de hoogte gebracht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze beschikking vermelde inrichtingen worden geschrapt uit aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 augustus 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 156 van 30.4.2004, blz. 56, gerectificeerd in PB L 202 van 7.6.2004, blz. 39.

(2)  PB L 160 van 30.4.2004, blz. 60, gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 31.

(3)  PB L 160 van 30.4.2004, blz. 78, gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 44.

(4)  PB L 86 van 5.4.2005, blz. 13.

(5)  PB L 200 van 30.7.2005, blz. 96.

(6)  PB L 316 van 2.12.2005, blz. 17.

(7)  PB L 10 van 14.1.2006, blz. 66.

(8)  PB L 70 van 9.3.2006, blz. 80.

(9)  PB L 156 van 9.6.2006, blz. 16.


BIJLAGE

Lijst van inrichtingen die moeten worden geschrapt uit aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003

Vleesinrichtingen

Initiële lijst

Nr.

Veterinair nr.

Naam van de inrichting

6

02260202

Zakład Mięsny „NALPOL”

23

06110206

Zakład Mięsny

„Wierzejki”

Jan i Marek Zdanowscy

29

08610305

Masarnia Podmiejska Sp. j.

65

12620313

Zakład Masarski „ZDRÓJ” s.j.

133

20140101

MIĘSROL – Ubojnia Bydła, Trzody R. Tocicki

138

20060206

PPHU „LEMIR”

140

22020207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Wnuk-Lipiński

189

26070201

Zakład Przetwórstwa

Mięsnego „MARKUZ” – Marian Kuzka

205

30070209

PPH „BARTEX” Sp. j.

ZPChr R. G. Brońś

215

30120317

PW Domak Dariusz Rozum

235

30250102

Rzeźnictwo M. i M. Wędliniarstwo

Matuszak

240

30280205

Masarnia Ubojnia

BRONEX Łukaszewska i Królczyk Sp. j.

242

30280301

PPH ROMEX, Grażyna Pachela, Masarnia

249

32050203

Masarnia Wiejska „Dyjak”

254

32080201

Rzeźnictwo

Wędliniarstwo Rybarkiewicz Mirosław


Pluimveevlees

Initiële lijst

Nr.

Veterinair nr.

Naam van de inrichting

35

24020605

Chłodnie Składowe

„Delico” S.C.

52

32050501

Zakład Drobiarski

„Kardrob”

Krystyna Skierska


Roodvleesinrichtingen met een geringe capaciteit

Initiële lijst

Nr.

Veterinair nr.

Naam van de inrichting

5

 

Zakład Przetwórstwa Mięsa

w Paczkowie PPH

„Kalmar” spółka jawna E.A.M. Kaleta,

Szczodrowice 65, 57-140 Biały Kościół, ul. AK 40, 48-370 Paczków


Vissector

Initiële lijst

Nr.

Veterinair nr.

Naam van de inrichting

17

22121821

„Szprot” s.c. R. Giedryś i K.

Krzymuski


Melksector

Initiële lijst

Nr.

Veterinair nr.

Naam van de inrichting

6

02201611

OSM Trzebnica

8

04041603

ZM w Brzozowie,

Brzozowo

18

08611601

OSM Gorzów Wlkp.

32

10021602

OSM „Proszkownia”

41

12111602

ZPJ „Magda”

43

12171601

Podhalańska SM w Zakopanem

87

28071602

SM w Lubawie, Zakład Produkcyjny w Iławie

91

30031601

Rolnicza SM „Rolmlecz”

Zakład Mleczarski w Gnieźnie

95

30111603

„Champion” Sp. z o.o


Inrichtingen met een vergunning om EU-conforme en niet-EU-conforme melk te verwerken

Nr.

Veterinair nr.

Naam van de inrichting

2

B1 20021601

SM Łapy

7

A 20101601

„Polser” Sp. z o.o

18

B1 14201603

OSM Raciąż

21

B1 20051601

OSM Hajnówka

30

B1 20631601

SM „Sudowia” w Suwałkach

47

B1 14361601

RSM „Rolmlecz”


9.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 218/20


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 4 augustus 2006

tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG wat betreft bepaalde embryoteams en embryoproductieteams in de Verenigde Staten van Amerika

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3456)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/556/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (1), en met name op artikel 8, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 92/452/EEG van de Commissie van 30 juli 1992 houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap (2) bepaalt dat de lidstaten alleen embryo's uit derde landen mogen invoeren als die embryo's zijn verzameld, behandeld en opgeslagen door in de lijsten van die beschikking vermelde embryoteams.

(2)

De Verenigde Staten van Amerika hebben gevraagd deze lijsten voor hun land te wijzigen wat bepaalde embryoteams en embryoproductieteams betreft.

(3)

De Verenigde Staten van Amerika hebben garanties gegeven betreffende de naleving van de desbetreffende voorschriften van Richtlijn 89/556/EEG en de betrokken embryoteams zijn door de veterinaire diensten van het land officieel erkend voor uitvoer naar de Gemeenschap.

(4)

Beschikking 92/452/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 92/452/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/60/EG van de Commissie (PB L 31 van 3.2.2006, blz. 24).

(2)  PB L 250 van 29.8.1992, blz. 40. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/395/EG (PB L 152 van 7.6.2006, blz. 34).


BIJLAGE

De bijlage bij Beschikking 92/452/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a)

de rij voor het embryoteam uit de Verenigde Staten van Amerika nr. 98KY101 wordt vervangen door:

„US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson”

b)

de volgende rij voor embryoteams uit de Verenigde Staten van Amerika wordt geschrapt:

„US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan”

c)

de volgende rij voor de Verenigde Staten van Amerika wordt toegevoegd:

„US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki”.


9.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 218/22


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 8 augustus 2006

tot wijziging van Besluit 2005/802/EG tot aanvaarding van verbintenissen die zijn aangeboden in het kader van de antidumpingprocedure betreffende kaliumchloride uit Rusland

(2006/557/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) (hierna „de basisverordening” genoemd), en met name op artikel 8,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft bij Verordening (EEG) nr. 3068/92 (2) (hierna „de oorspronkelijke verordening” genoemd) een definitief antidumpingrecht ingesteld op de invoer van kaliumchloride (hierna „potas” of „het product in kwestie” genoemd) van oorsprong uit onder andere Belarus en Rusland.

(2)

Na een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregel overeenkomstig artikel 11, lid 2, en een tussentijds nieuw onderzoek overeenkomstig artikel 11, lid 3, van de basisverordening (hierna „het vorige onderzoek” genoemd) heeft de Raad bij Verordening (EG) nr. 969/2000 (3) besloten de bovenvermelde maatregelen te handhaven en de vorm van de maatregelen te wijzigen. De maatregelen werden ingesteld in de vorm van een vast bedrag in EUR per ton voor de verschillende soorten en kwaliteiten potas.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 992/2004 (4) heeft de Raad voorzien in vrijstelling van het andidumpingrecht voor invoer die overeenkomstig de voorwaarden van aangeboden speciale verbintenissen (hierna „verbintenissen in verband met de uitbreiding” genoemd) plaatsvindt in de lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden (hierna „de EU-10” genoemd), en de Commissie gemachtigd die verbintenissen te aanvaarden. Op grond hiervan, en overeenkomstig artikel 8, artikel 11, lid 3, artikel 21 en artikel 22, onder c), van de basisverordening, heeft de Commissie bij Verordening (EG) nr. 1002/2004 (5) verbintenissen in verband met de uitbreiding aanvaard van i) een producent/exporteur in Belarus gezamenlijk met ondernemingen in Oostenrijk, Litouwen en Rusland, ii) van een producent/exporteur in Rusland gezamenlijk met ondernemingen in Rusland en Oostenrijk, en iii) van een producent/exporteur in Rusland gezamenlijk met een onderneming die op het moment waarop de verbintenis werd aanvaard in Cyprus was gevestigd.

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 858/2005 (6) heeft de Commissie tot 13 april 2006 nieuwe verbintenissen van de bovenvermelde producenten/exporteurs aanvaard.

(5)

Na twee afzonderlijke gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoeken overeenkomstig artikel 11, lid 3, van de basisverordening, waarom werd verzocht door de Russische producenten/exporteurs JSC Silvinit en JSC Uralkali, heeft de Raad bij Verordening (EG) nr. 1891/2005 Verordening (EEG) nr. 3068/92 gewijzigd en de vaste bedragen van de rechten vervangen door individuele ad-valoremrechten voor alle door deze Russische ondernemingen vervaardigde potassoorten. Bij Besluit 2005/802/EG (7) heeft de Commissie de door JSC Silvinit en JSC Uralkali aangeboden verbintenissen aanvaard. Op dat moment had JSC Silvinit een exclusieve distributeur, JSC International Potash Company in Moskou, waarmee JSC Silvinit gezamenlijk de verbintenis heeft aangeboden.

(6)

In januari 2006 heeft de onderneming JSC Silvinit de Commissie meegedeeld dat zij haar verkoopkanalen naar de Gemeenschap wilde veranderen en daarin Polyfer Handels GmbH, Wenen, Oostenrijk, als distributeur wilde opnemen. Met het oog op deze verandering verzocht JSC Silvinit de desbetreffende bepalingen van Besluit 2005/802/EG dienovereenkomstig te wijzigen. Daartoe heeft JSC Silvinit gezamenlijk met JSC International Potash Company en Polyfer Handels GmbH een herziene verbintenis aangeboden.

(7)

In dit verband werd geconcludeerd dat de opname van Polyfer Handels GmbH in de verkoopkanalen van JSC Silvinit de werkbaarheid of de doeltreffende monitoring van de verbintenis niet in het gedrang bracht.

(8)

Gezien het bovenstaande wordt het passend geacht het dispositief van Besluit 2005/802/EG dienovereenkomstig te wijzigen,

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 1 van Besluit 2005/802/EG wordt vervangen door:

„Artikel 1

De verbintenissen die in het kader van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van kaliumchloride uit Rusland zijn aangeboden door de hieronder vermelde producenten/exporteurs en ondernemingen worden aanvaard.

Land

Onderneming

Aanvullende Taric-code

Rusland

Geproduceerd door JSC Silvinit, Solikamsk, Rusland, en verkocht door JSC International Potash Company, Moskou, Rusland, of door Polyfer Handels GmbH, Wenen, Oostenrijk, aan de als importeur optredende eerste onafhankelijke afnemer in de EU

A695

Rusland

Geproduceerd en verkocht door JSC Uralkali, Berezniki, Rusland, of geproduceerd door JSC Uralkali, Berezniki, Rusland, en verkocht door Uralkali Trading SA, Genève, Zwitserland, aan de als importeur optredende eerste onafhankelijke afnemer in de EU

A520”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 augustus 2006.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 (PB L 340 van 23.12.2005, blz. 17).

(2)  PB L 308 van 24.10.1992, blz. 41. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1891/2005 (PB L 302 van 19.11.2005, blz. 14).

(3)  PB L 112 van 11.5.2000, blz. 4.

(4)  PB L 182 van 19.5.2004, blz. 23.

(5)  PB L 183 van 20.5.2004, blz. 16. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 588/2005 (PB L 98 van 16.4.2005, blz. 11).

(6)  PB L 143 van 7.6.2005, blz. 11.

(7)  PB L 302 van 19.11.2005, blz. 79.