ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 170

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
23 juni 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 922/2006 van de Commissie van 22 juni 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 923/2006 van de Commissie van 22 juni 2006 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1164/2005, (EG) nr. 1165/2005, (EG) nr. 1168/2005, (EG) nr. 1700/2005 en (EG) nr. 1845/2005 met betrekking tot de opening van permanente openbare inschrijvingen voor verkoop op de markt van de Gemeenschap van maïs die in het bezit is van het Poolse, het Hongaarse, het Oostenrijkse, het Slowaakse en het Tsjechische interventiebureau

3

 

 

Verordening (EG) nr. 924/2006 van de Commissie van 22 juni 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 874/2006 vastgestelde restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

5

 

 

Verordening (EG) nr. 925/2006 van de Commissie van 22 juni 2006 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 30e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1138/2005

7

 

*

Verordening (EG) nr. 926/2006 van de Commissie van 22 juni 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

8

 

*

Verordening (EG) nr. 927/2006 van de Commissie van 22 juni 2006 inzake de vrijgave van de in artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad bedoelde speciale herstructureringsreserve

12

 

*

Verordening (EG) nr. 928/2006 van de Commissie van 22 juni 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad betreffende bepaalde nieuwe in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten

14

 

 

Verordening (EG) nr. 929/2006 van de Commissie van 22 juni 2006 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in juni 2006 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 593/2004 en (EG) nr. 1251/96

17

 

 

Verordening (EG) nr. 930/2006 van de Commissie van 22 juni 2006 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in juni 2006 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten

19

 

 

Verordening (EG) nr. 931/2006 van de Commissie van 22 juni 2006 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in juni 2006 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 2497/96

21

 

 

Verordening (EG) nr. 932/2006 van de Commissie van 22 juni 2006 tot vaststelling, voor de sector suiker, vanaf 23 juni 2006 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

23

 

 

Verordening (EG) nr. 933/2006 van de Commissie van 22 juni 2006 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2005

25

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/1


VERORDENING (EG) Nr. 922/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2006

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 juni 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 juni 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

65,7

204

44,1

999

54,9

0707 00 05

052

122,5

999

122,5

0709 90 70

052

96,3

999

96,3

0805 50 10

388

67,1

528

59,8

999

63,5

0808 10 80

388

95,2

400

97,8

404

101,4

508

84,3

512

84,1

524

55,6

528

78,8

720

97,1

804

107,0

999

89,0

0809 10 00

052

220,6

204

61,1

624

217,3

999

166,3

0809 20 95

052

316,2

068

111,4

999

213,8

0809 40 05

624

194,6

999

194,6


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/3


VERORDENING (EG) Nr. 923/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2006

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1164/2005, (EG) nr. 1165/2005, (EG) nr. 1168/2005, (EG) nr. 1700/2005 en (EG) nr. 1845/2005 met betrekking tot de opening van permanente openbare inschrijvingen voor verkoop op de markt van de Gemeenschap van maïs die in het bezit is van het Poolse, het Hongaarse, het Oostenrijkse, het Slowaakse en het Tsjechische interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de Verordeningen (EG) nr. 1164/2005 (2), (EG) nr. 1165/2005 (3), (EG) nr. 1168/2005 (4), (EG) nr. 1700/2005 (5) en (EG) nr. 1845/2005 (6) van de Commissie zijn permanente openbare inschrijvingen geopend voor verkoop op de markt van de Gemeenschap van maïs die in het bezit is van het Poolse, het Hongaarse, het Oostenrijkse, het Slowaakse en het Tsjechische interventiebureau. Deze inschrijvingen lopen af op 28 juni 2006.

(2)

Om erop toe te zien dat zowel de veehouders als de diervoederindustrie zich bij het begin van het verkoopseizoen 2006/2007 tegen concurrerende prijzen kunnen bevoorraden, moet de maïs uit de voorraden van het Poolse, het Hongaarse, het Oostenrijkse, het Slowaakse en het Tsjechische interventiebureau verder beschikbaar blijven op de graanmarkt.

(3)

Naar aanleiding van deze verlenging van de looptijd moet evenwel nog worden bepaald in welke weken, in de periode na 28 juni 2006, geen inschrijving zal plaatsvinden. De marktdeelnemers zouden namelijk, volledig te goeder trouw, biedingen kunnen indienen in de weken waarin het comité van beheer niet vergadert.

(4)

De Verordeningen (EG) nr. 1164/2005, (EG) nr. 1165/2005, (EG) nr. 1168/2005, (EG) nr. 1700/2005 en (EG) nr. 1845/2005 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   In artikel 4, lid 1, van de Verordeningen (EG) nr. 1164/2005, (EG) nr. 1165/2005, (EG) nr. 1168/2005, (EG) nr. 1700/2005 en (EG) nr. 1845/2005 wordt de tweede alinea telkens vervangen door:

„De termijn voor het indienen van biedingen voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt elke woensdag om 15.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), met uitzondering van de woensdagen 2 augustus 2006, 16 augustus 2006 en 23 augustus 2006, die in weken vallen waarin geen inschrijving plaatsvindt.”.

2.   In artikel 4, lid 1, derde alinea, van de Verordeningen (EG) nr. 1164/2005, (EG) nr. 1165/2005, (EG) nr. 1168/2005, (EG) nr. 1700/2005 en (EG) nr. 1845/2005 wordt „28 juni 2006” telkens vervangen door „13 september 2006”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).

(2)  PB L 188 van 20.7.2005, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 714/2006 (PB L 124 van 11.5.2006, blz. 11).

(3)  PB L 188 van 20.7.2005, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1990/2005 (PB L 320 van 8.12.2005, blz. 23).

(4)  PB L 188 van 20.7.2005, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 800/2006 (PB L 144 van 31.5.2006, blz. 7).

(5)  PB L 273 van 19.10.2005, blz. 3.

(6)  PB L 296 van 12.11.2005, blz. 3. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 703/2006 (PB L 122 van 9.5.2006, blz. 7).


23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/5


VERORDENING (EG) Nr. 924/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2006

tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 874/2006 vastgestelde restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 27, lid 5, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm toe te passen restituties zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 874/2006 van de Commissie (2).

(2)

De gegevens waarover de Commissie nu beschikt, verschillen van die bij de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 874/2006, zodat de restitutiebedragen moeten worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 vastgestelde restituties bij uitvoer, in onveranderde vorm, van de in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 874/2006 bedoelde, niet-gedenatureerde producten worden overeenkomstig de bijlage gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 juni 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van 10.1.2004, blz. 16).

(2)  PB L 164 van 16.6.2006, blz. 10.


BIJLAGE

GEWIJZIGDE BEDRAGEN VAN DE RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN WITTE SUIKER EN RUWE SUIKER IN ONVERANDERDE VORM VAN TOEPASSING VANAF 23 JUNI 2006 (1)

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettogewicht product

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettogewicht product

0,2652

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11).

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

S00

:

alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en met uitvoer uit de Gemeenschap gelijkgestelde bestemmingen) met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro (met inbegrip van Kosovo, zoals gedefinieerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999) en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; de uitzondering geldt niet voor suiker die verwerkt is in producten zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad (PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29).


(1)  De in deze bijlage vastgestelde restituties zijn niet van toepassing met ingang van 1 februari 2005 overeenkomstig Besluit 2005/45/EG van de Raad van 22 december 2004 betreffende het sluiten en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft (PB L 23 van 26.1.2005, blz. 17).

(2)  Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 %. Indien het rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van 92 %, wordt het bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 28, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1260/2001.


23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/7


VERORDENING (EG) Nr. 925/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2006

tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 30e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1138/2005

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 27, lid 5, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1138/2005 van de Commissie van 15 juli 2005 inzake een permanente inschrijving voor het verkoopseizoen 2005/2006 voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker (2) worden deelinschrijvingen gehouden voor de uitvoer naar bepaalde derde landen van deze suiker.

(2)

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1138/2005, naar gelang van het geval, wordt een maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastgesteld voor de betrokken deelinschrijving, waarbij met name rekening wordt gehouden met de situatie en de te verwachten ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 30e deelinschrijving voor witte suiker, gehouden krachtens Verordening (EG) nr. 1138/2005, wordt het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastgesteld op 29,359 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 juni 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van 10.1.2004, blz. 16).

(2)  PB L 185 van 16.7.2005, blz. 3.


23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/8


VERORDENING (EG) Nr. 926/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 29, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In deel A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie (2) zijn de niet naar land van oorsprong gespecificeerde invoertariefcontingenten per contingentsperiode vastgesteld.

(2)

Verordening (EG) nr. 267/2006 van de Raad van 30 januari 2006 betreffende de uitvoering van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Australië die is gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, houdende aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (3) voorziet in een extra toewijzing van boter en andere van melk afkomstige vetstoffen in het kader van het jaarlijkse invoertariefcontingent.

(3)

Verordening (EG) nr. 711/2006 van de Raad van 20 maart 2006 betreffende de uitvoering van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika die is gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, houdende aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (4) voorziet in extra toewijzingen voor verscheidene contingenten van kaassoorten in het kader van het jaarlijkse invoertariefcontingent.

(4)

Daarom dienen de betrokken contingentshoeveelheden zoals vermeld in deel A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2535/2001, te worden aangepast.

(5)

Verordening (EG) nr. 2535/2001 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 wordt vervangen door de in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen tekst.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 341 van 22.12.2001, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 591/2006 (PB L 104 van 13.4.2006, blz. 11).

(3)  PB L 47 van 17.2.2006, blz. 1.

(4)  PB L 124 van 11.5.2006, blz. 1.


BIJLAGE

„I, DEEL A

NIET NAAR LAND VAN OORSPRONG GESPECIFICEERDE TARIEFCONTINGENTEN

Volgnummer contingent

GN-code

Omschrijving (2)

Land van oorsprong

Jaarlijks contingent

Halfjaarlijks contingent

Invoerrecht

(in euro per 100 kg nettogewicht)

09.4590

0402 10 19

Mageremelkpoeder

Alle derde landen

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen

Alle derde landen

11 360

5 680

94,80

In boterequivalent

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Pizzakaas, bevroren, versneden in stukken die elk niet meer dan 1 g wegen, in bergingsmiddelen met een netto-inhoud van 5 kg of meer, met een watergehalte van 52 gewichtspercenten of meer en een op de droge stof berekend vetgehalte van 38 gewichtspercenten of meer

Alle derde landen

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Emmentaler smeltkaas

Alle derde landen

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Emmentaler

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Gruyère smeltkaas

Alle derde landen

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère en Sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Voor verwerking bestemde kaas (3)

Alle derde landen

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Alle derde landen

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Verse kaas (niet gerijpt en niet verduurzaamd), met inbegrip van weikaas en wrongel, andere dan pizzakaas van contingentnummer 09.4591

Alle derde landen

19 525

9 762,5

92,60

ex 0406 10 80

106,40

0406 20 90

Andere kaas, geraspt of in poeder

94,10

0406 30 31

Andere smeltkaas

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Blauw-groen geaderde kaas

70,40

0406 90 17

Bergkäse en Appenzell

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or en Tête de Moine

 

 

 

75,50

0406 90 23

Edam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Feta, bereid uit schapen- of buffelmelk

0406 90 33

Andere soorten feta

0406 90 35

Kefalotyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Schapenkaas en kaas bereid uit buffelmelk

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Andere

0406 90 73

Provolone

75,50

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo en Samsø

0406 90 78

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem en Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby en Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

Van meer dan 47 doch niet meer dan 52 gewichtspercenten

0406 90 87

Van meer dan 52 doch niet meer dan 62 gewichtspercenten

0406 90 88

Van meer dan 62 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten

0406 90 93

Van meer dan 72 gewichtspercenten

92,60

0406 90 99

Andere

106,40


(1)  1 kg product = 1,22 kg boter.

(2)  In afwijking van de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien de toepasselijkheid van de preferentiële regelingen in het kader van deze bijlage wordt bepaald door de draagwijdte van de GN-codes. Wanneer een ex GN-code is vermeld, is de GN-code tezamen met de daarbij behorende omschrijving bepalend voor de toepasselijkheid van de preferentiële regeling.

(3)  De bedoelde kaas wordt geacht verwerkt te zijn wanneer hij is verwerkt tot producten van onderverdeling 0406 30 van de gecombineerde nomenclatuur. Het bepaalde in de artikelen 291 tot en met 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 is van toepassing.”


23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/12


VERORDENING (EG) Nr. 927/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2006

inzake de vrijgave van de in artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad bedoelde speciale herstructureringsreserve

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 1, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1788/2003 is voor Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië en Slowakije een speciale herstructureringsreserve ingevoerd die met ingang van 1 april 2006 moet worden vrijgegeven in de mate waarin het verbruik van melk en zuivelproducten op het eigen landbouwbedrijf in elk van die landen is gedaald ten opzichte van 1998 of 2000, afhankelijk van het land.

(2)

Overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1788/2003 hebben Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië en Slowakije bij de Commissie een verslag ingediend dat de resultaten en trends van het lopende herstructureringsproces in de zuivelsector van het land, en met name de verschuiving van productie voor verbruik op het eigen bedrijf naar productie voor de markt, gedetailleerd weergeeft.

(3)

Volgens die verslagen is in al die lidstaten sprake van een daling van het verbruik van melk en zuivelproducten op het eigen landbouwbedrijf.

(4)

Blijkens de beschikbare productiestatistieken wordt in die landen een toenemend deel van de melkproductie geleverd en een afnemend deel rechtstreeks verkocht.

(5)

Daarom is het passend de speciale herstructureringsreserve voor Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië en Slowakije vrij te geven en te bepalen dat de daaruit voortvloeiende hoeveelheden worden toegewezen aan het voor leveringen bestemde deel van hun nationale referentiehoeveelheid.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1788/2003 ingevoerde speciale herstructureringsreserve wordt voor Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië en Slowakije vrijgegeven. De vrijgegeven hoeveelheden zijn vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

De in de bijlage vermelde hoeveelheden worden opgenomen in de nationale reserve zoals bedoeld in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1788/2003 en worden gebruikt voor leveringen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 123. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2217/2004 (PB L 375 van 23.12.2004, blz. 1).


BIJLAGE

(in ton)

Lidstaat

Hoeveelheid van de speciale herstructureringsreserve

Tsjechië

55 788

Estland

21 885

Letland

33 253

Litouwen

57 900

Hongarije

42 780

Polen

416 126

Slovenië

16 214

Slowakije

27 472


23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/14


VERORDENING (EG) Nr. 928/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad betreffende bepaalde nieuwe in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad van 17 december 1999 betreffende de opening en het beheer van de in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten en van enkele andere communautaire tariefcontingenten alsmede tot vaststelling van de voorwaarden voor de wijziging of aanpassing van die contingenten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1808/95 van de Raad (1), en met name op artikel 9, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2006/333/EG (2) heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie.

(2)

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika voorziet in nieuwe jaarlijkse tariefcontingenten voor bepaalde goederen.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 32/2000 werden in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten geopend die beheerd worden volgens de chronologische volgorde van de data van aanvaarding van de douaneaangiften.

(4)

Voor de toepassing van bepaalde nieuwe jaarlijkse tariefcontingenten voorzien in de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling moet Verordening (EG) nr. 32/2000 worden gewijzigd.

(5)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 711/2006 van de Raad van 20 maart 2006 betreffende de uitvoering van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika die is gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, houdende aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (3), worden de nieuwe tariefcontingenten van toepassing zes weken na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie, zodat deze uitvoeringsverordening van de Commissie met ingang van dezelfde data van toepassing moet worden.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 32/2000 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 22 juni 2006.

Deze verordening is bindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 5 van 8.1.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2158/2005 van de Commissie (PB L 342 van 24.12.2005, blz. 61).

(2)  PB L 124 van 11.5.2006, blz. 13.

(3)  PB L 124 van 11.5.2006, blz. 1.


BIJLAGE

De volgende rijen worden in de tabel in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 32/2000 ingevoegd:

„09.0084

1702 50 00

 

Chemisch zuivere fructose

van 1 januari t/m 31 december

1 253 ton

20

09.0085

1806

 

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

van 1 januari t/m 31 december

107 ton

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld dan wel op andere wijze bereid, andere dan de bij de GN-onderverdelingen 1902 20 10 en 1902 20 30 bedoelde gevulde deegwaren; koeskoes, ook indien bereid

van 1 januari t/m 31 december

532 ton

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Producten voor menselijke consumptie van graan

van 1 januari t/m 31 december

191 ton

33

09.0088

2106 90 98

 

Producten voor menselijke consumptie, niet elders genoemd noch elders onder begrepen

van 1 januari t/m 31 december

921 ton

18”


23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/17


VERORDENING (EG) Nr. 929/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2006

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in juni 2006 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 593/2004 en (EG) nr. 1251/96

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 593/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector eieren en voor ovoalbumine (1), en met name op artikel 5, lid 5,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector slachtpluimvee (2), en met name op artikel 5, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

Voor een aantal producten zijn de in de invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2006 aangevraagde hoeveelheden niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en deze kunnen derhalve volledig ingewilligd worden, terwijl voor een aantal andere producten de beschikbare hoeveelheden worden overschreden, zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op een billijke verdeling, met een vast percentage verminderd moeten worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Op grond van de Verordeningen (EG) nr. 593/2004 en (EG) nr. 1251/96 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2006 worden ingewilligd voor het in de bijlage van deze verordening aangegeven percentage.

2.   In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2006 kunnen overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 592/2004 en (EG) nr. 1251/96 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in de bijlage bij deze verordening aangegeven hoeveelheid.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 94 van 31.3.2004, blz. 10.

(2)  PB L 161 van 29.6.1996, blz. 136. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1043/2001 (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 24).


BIJLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten worden ingewilligd voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2006

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2006

(in t)

E1

67 500,000

E2

42,686820

1 750,000

E3

100,0

5 593,513

P1

63,681183

1 550,000

P2

100,0

1 970,750

P3

1,488031

175,000

P4

11,125945

250,000

„—”

:

Er is de Commissie geen certificaataanvraag toegezonden.


23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/19


VERORDENING (EG) Nr. 930/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2006

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in juni 2006 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1431/94 van de Commissie van 22 juni 1994 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de invoerregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten (1), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

De in de invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2006 aangevraagde hoeveelheden zijn groter dan de beschikbare hoeveelheden, zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op een billijke verdeling, met een vast percentage verminderd moeten worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Op grond van Verordening (EG) nr. 1431/94 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2006 worden ingewilligd voor het in de bijlage bij deze verordening aangegeven percentage.

2.   In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2006 kunnen overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1431/94 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in de bijlage bij deze verordening aangegeven totale hoeveelheid.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 156 van 23.6.1994, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1043/2001 (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 24).


BIJLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten worden ingewilligd voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2006

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2006

(in t)

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

„—”

:

Er is de Commissie geen certificaataanvraag toegezonden.


23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/21


VERORDENING (EG) Nr. 931/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2006

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in juni 2006 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 2497/96

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2497/96 van de Commissie van 18 december 1996 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de regeling waarin is voorzien in de Associatieovereenkomst en de Interim-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Israël (1), en met name op artikel 4, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

De in de invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2006 aangevraagde hoeveelheden zijn niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en kunnen derhave volledig worden ingewilligd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Op grond van Verordening (EG) nr. 2497/96 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2006 worden ingewilligd voor de in de bijlage aangegeven percentages.

2.   In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2006 kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2497/96 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in de bijlage bij deze verordening aangegeven hoeveelheid.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 338 van 28.12.1996, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 361/2004 (PB L 63 van 28.2.2004, blz. 15).


BIJLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten worden ingewilligd voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2006

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2006

(in t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

„—”

:

Er is de Commissie geen certificaataanvraag toegezonden.


23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/23


VERORDENING (EG) Nr. 932/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2006

tot vaststelling, voor de sector suiker, vanaf 23 juni 2006 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 24, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1422/95 van de Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van melasse en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 785/68 (2) is bepaald dat de cif-invoerprijs voor melasse, vastgesteld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 785/68 van de Commissie (3), als „representatieve prijs” wordt aangemerkt. Deze prijs geldt voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 785/68.

(2)

Voor de vaststelling van de representatieve prijs moet rekening worden gehouden met alle in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 785/68 genoemde inlichtingen, behalve in de in artikel 4 van die verordening genoemde gevallen. In voorkomend geval, mag deze vaststelling plaatsvinden overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 785/68 aangegeven werkwijze.

(3)

Voor andere kwaliteiten dan de standaardkwaliteit moeten de prijzen naar gelang van de kwaliteit van de aangeboden melasse overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 785/68 worden verhoogd of verlaagd.

(4)

Indien er een verschil is tussen de reactieprijs voor het betrokken product en de representatieve prijs, moeten aanvullende invoerrechten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1422/95. Als de invoerrechten worden geschorst overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, moeten specifieke bedragen ter vervanging van die rechten worden vastgesteld.

(5)

De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor de betrokken producten moeten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 1, lid 2, en artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1422/95.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1422/95 bedoelde producten worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 juni 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van 10.1.2004, blz. 16).

(2)  PB L 141 van 24.6.1995, blz. 12. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 79/2003 (PB L 13 van 18.1.2003, blz. 4).

(3)  PB L 145 van 27.6.1968, blz. 12. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1422/95.


BIJLAGE

Vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor melasse van toepassing vanaf 23 juni 2006

(EUR)

GN-code

Representatieve prijs per 100 kg netto van het betrokken product

Aanvullend recht per 100 kg netto van het betrokken product

Toe te passen recht bij invoer als gevolg van schorsing van de invoerrechten, als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, per 100 kg netto van het betrokken product (1)

1703 10 00 (2)

10,92

0

1703 90 00 (2)

11,08

0


(1)  Dit bedrag vervangt, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, het voor deze producten vastgestelde bedrag van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

(2)  Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 785/68.


23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/25


VERORDENING (EG) Nr. 933/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2006

betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2005

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 13, lid 3, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1059/2005 van de Commissie (2) is een inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe naar bepaalde derde landen opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3) kan de Commissie op grond van de meegedeelde offertes besluiten niet tot toewijzing over te gaan.

(3)

Het is, met name rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 genoemde criteria, niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 16 tot en met 22 juni 2006 zijn meegedeeld in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1059/2005 bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 juni 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).

(2)  PB L 174 van 7.7.2005, blz. 15.

(3)  PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 777/2004 (PB L 123 van 27.4.2004, blz. 50).