ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 107

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
20 april 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 604/2006 van de Commissie van 19 april 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 605/2006 van de Commissie van 19 april 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 349/2003 tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten

3

 

*

Verordening (EG) nr. 606/2006 van de Commissie van 19 april 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2799/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder

23

 

*

Verordening (EG) nr. 607/2006 van de Commissie van 19 april 2006 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van silicium uit de Volksrepubliek China, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 398/2004 van de Raad, door verzending van dit silicium vanuit de Republiek Korea, bij invoer al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de Republiek Korea, en tot registratie van deze invoer

24

 

*

Verordening (EG) nr. 608/2006 van de Commissie van 19 april 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Slowaakse interventiebureau betrekking heeft

27

 

*

Verordening (EG) nr. 609/2006 van de Commissie van 19 april 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1374/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Slowaakse interventiebureau betrekking heeft

28

 

*

Verordening (EG) nr. 610/2006 van de Commissie van 18 april 2006 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

29

 

 

Verordening (EG) nr. 611/2006 van de Commissie van 19 april 2006 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

35

 

 

Verordening (EG) nr. 612/2006 van de Commissie van 19 april 2006 tot vaststelling van de aantallen dieren waarvoor gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten op invoer die in april 2006 zijn ingediend voor de invoer van stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen

37

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 7 april 2006 betreffende het hergebruik van informatie van de Commissie

38

 

*

Beschikking van de Commissie van 12 april 2006 tot wijziging van Beschikking 2004/639/EG wat betreft Kroatië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1541)  ( 1 )

42

 

*

Beschikking van de Commissie van 12 april 2006 tot wijziging van Beschikking 2006/135/EG wat betreft de instelling van gebieden A en B in bepaalde lidstaten in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1583)  ( 1 )

44

 

 

Europese Centrale Bank

 

*

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 7 april 2006 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (ECB/2006/4)

54

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/1


VERORDENING (EG) Nr. 604/2006 VAN DE COMMISSIE

van 19 april 2006

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 april 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 april 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 april 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

118,6

204

50,1

212

139,0

624

138,6

999

111,6

0707 00 05

052

129,4

204

47,4

999

88,4

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

127,1

204

114,1

999

120,6

0805 10 20

052

70,7

204

40,1

212

52,8

220

32,1

624

75,4

999

54,2

0805 50 10

624

54,5

999

54,5

0808 10 80

388

87,8

400

129,3

404

95,9

508

73,4

512

80,3

528

96,6

720

78,2

804

112,8

999

94,3

0808 20 50

052

75,0

388

99,4

512

78,5

528

80,3

720

76,1

999

81,9


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/3


VERORDENING (EG) Nr. 605/2006 VAN DE COMMISSIE

van 19 april 2006

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 349/2003 tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (1), en met name op artikel 19, punt 2,

Na raadpleging van de wetenschappelijke studiegroep,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 338/97 bepaalt dat de Commissie beperkingen kan opleggen ten aanzien van het binnenbrengen van bepaalde soorten in de Gemeenschap, overeenkomstig de in de punten a) tot en met d) van dat lid vastgestelde voorwaarden. Voorts zijn uitvoeringsbepalingen met betrekking tot dergelijke beperkingen vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1808/2001 van de Commissie van 30 augustus 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (2).

(2)

Een lijst van de soorten waarvan het binnenbrengen in de Gemeenschap is geschorst, is laatstelijk vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 349/2003 van de Commissie van 25 februari 2003 tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten (3).

(3)

Op basis van recente informatie is de wetenschappelijke studiegroep tot het besluit gekomen dat de staat van instandhouding van bepaalde soorten die in de bijlagen A en B van Verordening (EG) nr. 338/97 zijn opgenomen, ernstig in gevaar zal worden gebracht als het binnenbrengen van die soorten in de Gemeenschap vanuit bepaalde landen van herkomst niet wordt geschorst. Derhalve dient het binnenbrengen van de volgende soorten te worden geschorst: Ursus thibetanus uit de Russische Federatie; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae en E. kondoi uit Madagaskar; Panthera leo uit Ethiopië; Balaeniceps rex, Grus carunculatus en Chamaeleo fuelleborni uit de Verenigde Republiek Tanzania; Poicephalus gulielmi uit Congo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli en Python regius uit Guinee; Sagittarius serpentarius en Varanus exanthematicus uit Togo; Agapornis pullarius uit de Democratische Republiek Congo; Cuora galbinifrons uit China; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos en Scolymia vitiensis uit Indonesië; Geochelone pardalis uit Oeganda en Zambia; Uromastyx geyri uit Mali en Niger; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima en T. squamosa uit Mozambique; Dendrobates pumilio uit Nicaragua; Hippopus hippopus uit Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas en T. maxima uit Tonga en Vietnam; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima en T. squamosa uit Fiji en Vanuatu; Tridacna crocea uit Tonga; Tridacna maxima uit de Federale Staten van Micronesia en de Marshalleilanden; Tridacna tevoroa uit Tonga en Catalaphyllia jardinei uit de Salomonseilanden.

(4)

Voorts is de wetenschappelijke studiegroep op basis van de meest recente beschikbare informatie tot het besluit gekomen dat een schorsing van het binnenbrengen van de volgende soorten in de Gemeenschap niet langer noodzakelijk is: Galago senegalensis uit Djibouti; Galagoides demidoff uit Kenia en Senegal; Callithrix argentata uit Paraguay; Saguinus labiatus uit Colombia; Callicebus torquatus uit Ecuador; Cebus albifrons uit Guyana; Cebus capucinus en Aratinga solstitialis uit Venezuela; Cebus olivaceus uit Peru; Allenopithecus nigroviridis uit alle landen in zijn verspreidingsgebied; Colobus guereza uit Equatoriaal-Guinea; Lophocebus albigena uit Kenia; Papio hamadryas en Hippopotamus amphibius uit Liberia; Cynogale bennettii uit Singapore; Ara ararauna uit Trinidad en Tobago; Neophema splendida uit Australië; Poicephalus gulielmi uit de Democratische Republiek Congo; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis en Psammobates spp. uit alle landen in hun verspreidingsgebied; Geochelone denticulata uit alle landen in zijn verspreidingsgebied met uitzondering van Bolivia en Ecuador; Geochelone elegans uit alle landen in zijn verspreidingsgebied met uitzondering van Pakistan; Kinixys belliana uit alle landen in zijn verspreidingsgebied met uitzondering van Mozambique en Benin; Kinixys erosa uit alle landen in zijn verspreidingsgebied met uitzondering van Togo; Kinixys homeana uit alle landen in zijn verspreidingsgebied met uitzondering van Benin; Manouria emys uit alle landen in zijn verspreidingsgebied met uitzondering van Bangladesh, India, Indonesië, Myanmar en Thailand; Testudo horsfieldii uit alle landen in zijn verspreidingsgebied met uitzondering van China, Pakistan en Kazachstan; Manouria impressa uit alle landen in zijn verspreidingsgebied met uitzondering van Vietnam; Phelsuma cepediana en P. trilineata uit Madagaskar; Phelsuma edwardnewtonii uit Mauritius; Varanus albigularis uit Lesotho; Varanus rudicollis uit de Filipijnen; Ptyas mucosus uit Indonesië en Dactylorhiza incarnata uit Noorwegen.

(5)

Verordening (EG) nr. 338/97, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1332/2005, voorziet onder meer in de overheveling van Cacatua sulphurea en Pyxis arachnoides van bijlage B naar bijlage A alsook in de schrapping van Agapornis roseicollis uit de bijlagen; bijgevolg is een schorsing van de invoer van deze soorten niet langer vereist.

(6)

Alle landen van herkomst van de soorten waarop de nieuwe beperkingen van het binnenbrengen in de Gemeenschap krachtens deze verordening betrekking hebben, werden geraadpleegd.

(7)

De bijlage van Verordening (EG) nr. 349/2003 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd en, ter wille van de duidelijkheid, worden vervangen.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de handel in wilde dieren en planten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage van Verordening (EG) nr. 349/2003 wordt vervangen door de bijlage van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 april 2006.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1332/2005 van de Commissie (PB L 215 van 19.8.2005, blz. 1).

(2)  PB L 250 van 19.9.2001, blz. 1.

(3)  PB L 51 van 26.2.2003, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 252/2005 van de Commissie (PB L 43 van 15.2.2005, blz. 3).


BIJLAGE

Specimens van in bijlage A van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde soorten waarvan het binnenbrengen in de Gemeenschap wordt geschorst

Soort

Herkomst

Specimens

Landen van herkomst

Rechtsgrond artikel 4, lid 6, punt:

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Wild

Jachttrofeeën

Belarus, Kirgizstan, Turkije

a

Ursidae

Ursus arctos

Wild

Jachttrofeeën

Brits-Columbia

a

Ursus thibetanus

Wild

Jachttrofeeën

Russische Federatie

a

Felidae

Lynx lynx

Wild

Jachttrofeeën

Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne

a

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

Wild

Jachttrofeeën

Kazachstan

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Wild

Alle

Ecuador, Peru

a


Specimens van in bijlage B van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde soorten waarvan het binnenbrengen in de Gemeenschap wordt geschorst

Soort

Herkomst

Specimens

Landen van herkomst

Rechtsgrond artikel 4, lid 6, punt:

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

Wild

Alle

Alle

b

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

Wild

Alle

Centraal-Afrikaanse Republiek, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Wild

Alle

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Wild

Alle

Cambodja, Laos

b

Perodicticus potto

Wild

Alle

Togo

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (synoniem Galago elegantulus pallidus)

Wild

Alle

Nigeria

b

Galago matschiei (synoniem G. inustus)

Wild

Alle

Rwanda

b

Galagoides demidoff (synoniem Galago demidovii)

Wild

Alle

Burkina Faso, Centraal-Afrikaanse Republiek

b

Galagoides zanzibaricus (synoniem Galago zanzibaricus)

Wild

Alle

Malawi

b

Callitrichidae

Callithrix geoffroyi (synoniem C. jacchus geoffroyi)

Wild

Alle

Brazilië

b

Cebidae

Alouatta fusca

Wild

Alle

Alle

b

Alouatta seniculus

Wild

Alle

Trinidad en Tobago

b

Ateles belzebuth

Wild

Alle

Alle

b

Ateles fusciceps

Wild

Alle

Alle

b

Ateles geoffroyi

Wild

Alle

Alle

b

Ateles paniscus

Wild

Alle

Peru

b

Cebus capucinus

Wild

Alle

Belize

b

Chiropotes satanas

Wild

Alle

Brazilië, Guyana

b

Lagothrix lagotricha

Wild

Alle

Alle

b

Pithecia pithecia

Wild

Alle

Guyana

b

Cercopithecidae

Cercocebus torquatus

Wild

Alle

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Wild

Alle

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Wild

Alle

Centraal-Afrikaanse Republiek

b

Cercopithecus dryas (incl. C. salongo)

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Wild

Alle

Alle

b

Cercopithecus erythrotis

Wild

Alle

Alle

b

Cercopithecus hamlyni

Wild

Alle

Alle

b

Cercopithecus mona

Wild

Alle

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Wild

Alle

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Wild

Alle

Kameroen, Equatoriaal-Guinea, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (synoniem C. lhoesti preussi)

Wild

Alle

Kameroen, Equatoriaal-Guinea, Nigeria

b

Colobus polykomos

Wild

Alle

Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (synoniem Cercocebus albigena)

Wild

Alle

Nigeria

b

Macaca arctoides

Wild

Alle

India, Maleisië, Thailand

b

Macaca assamensis

Wild

Alle

Nepal

b

Macaca cyclopis

Wild

Alle

Alle

b

Macaca fascicularis

Wild

Alle

Bangladesh, India

b

Macaca maura

Wild

Alle

Indonesië

b

Macaca nemestrina

Wild

Alle

China

b

Macaca nemestrina pagensis

Wild

Alle

Indonesië

b

Macaca nigra

Wild

Alle

Indonesië

b

Macaca ochreata

Wild

Alle

Indonesië

b

Macaca sylvanus

Wild

Alle

Algerije, Marokko

b

Papio hamadryas

Wild

Alle

Guinee-Bissau, Libië

b

Procolobus badius (synoniem Colobus badius)

Wild

Alle

Alle

b

Procolobus verus (synoniem Colobus verus)

Wild

Alle

Benin, Ivoorkust, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synoniem Presbytis phayrei)

Wild

Alle

Cambodja, China, India

b

Trachypithecus vetulus (synoniem Presbytis senex)

Wild

Alle

Sri Lanka

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Wild

Alle

Belize, Uruguay

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Wild

Alle

Singapore

b

Ratufa bicolor

Wild

Alle

China

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Wild

Alle

Bolivia, Peru

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania

b

Viverridae

Cryptoprocta ferox

Wild

Alle

Madagaskar

b

Cynogale bennettii

Wild

Alle

Brunei, China, Indonesië, Maleisië, Thailand

b

Eupleres goudotii

Wild

Alle

Madagaskar

b

Fossa fossana

Wild

Alle

Madagaskar

b

Felidae

Leptailurus serval

Wild

Alle

Algerije

b

Oncifelis colocolo

Wild

Alle

Chili

b

Panthera leo

Wild

Alle

Ethiopië

b

Prionailurus bengalensis

Wild

Alle

Macao

b

Profelis aurata

Wild

Alle

Togo

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Wild

Alle

Angola

b

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synoniem Choeropsis liberiensis)

Wild

Alle

Ivoorkust, Guinee, Guinee-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Togo

b

Camelidae

Lama guanicoe

Wild

Alle, met uitzondering van:

specimens die deel uitmaken van de geregistreerde voorraad in Argentinië, voorzover de vergunningen door het Secretariaat worden bekrachtigd alvorens zij door de invoerende lidstaat worden aanvaard;

producten verkregen door het scheren van levende dieren in het kader van het goedgekeurde beheerprogramma, voorzover van een passend merkteken voorzien en geregistreerd;

de niet-commerciële uitvoer van beperkte hoeveelheden wol voor industriële beproeving, tot een jaarlijks maximum van 500 kg.

Argentinië

b

Moschidae

Moschus berezovskii

Wild

Alle

China

b

Moschus chrysogaster

Wild

Alle

China

b

Moschus fuscus

Wild

Alle

China

b

Moschus moschiferus

Wild

Alle

China, Rusland

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Wild

Alle

Oezbekistan

b

Bovidae

Saiga tatarica

Wild

Alle

Kazachstan, Rusland

b

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania, Zambia

b

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Wild

Alle

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

Alle

Levende

Alle

d

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea

b

Accipiter gundlachi

Wild

Alle

Cuba

b

Accipiter imitator

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea, Salomonseilanden

b

Accipiter melanoleucus

Wild

Alle

Guinee

b

Accipiter ovampensis

Wild

Alle

Guinee

b

Aviceda cuculoides

Wild

Alle

Guinee

b

Buteo albonotatus

Wild

Alle

Peru

b

Buteo galapagoensis

Wild

Alle

Ecuador

b

Buteo platypterus

Wild

Alle

Peru

b

Buteo ridgwayi

Wild

Alle

Dominicaanse Republiek, Haïti

b

Erythrotriorchis radiatus

Wild

Alle

Australië

b

Gyps bengalensis

Wild

Alle

Alle

b

Gyps coprotheres

Wild

Alle

Mozambique, Namibië, Swaziland

b

Gyps indicus

Wild

Alle

Alle

b

Gyps rueppellii

Wild

Alle

Guinee

b

Harpyopsis novaeguineae

Wild

Alle

Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea

b

Hieraaetus ayresii

Wild

Alle

Guinee

b

Hieraaetus spilogaster

Wild

Alle

Guinee

b

Leucopternis lacernulata

Wild

Alle

Brazilië

b

Lophoictinia isura

Wild

Alle

Australië

b

Macheiramphus alcinus

Wild

Alle

Guinee

b

Polemaetus bellicosus

Wild

Alle

Guinee

b

Spizaetus africanus

Wild

Alle

Guinee

b

Spizaetus bartelsi

Wild

Alle

Indonesië

b

Stephanoaetus coronatus

Wild

Alle

Guinee

b

Terathopius ecaudatus

Wild

Alle

Guinee

b

Trigonoceps occipitalis

Wild

Alle

Ivoorkust, Guinee

b

Urotriorchis macrourus

Wild

Alle

Guinee

b

Falconidae

Falco chicquera

Wild

Alle

Guinee

b

Falco deiroleucus

Wild

Alle

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Wild

Alle

Botswana, Ethiopië, Kenia, Malawi, Mozambique, Zuid-Afrika, Soedan, Verenigde Republiek Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Wild

Alle

Australië, Papoea-Nieuw-Guinea

b

Micrastur plumbeus

Wild

Alle

Colombia, Ecuador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Wild

Alle

Guinee, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Wild

Alle

Indonesië, Maleisië

b

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Wild

Alle

Guinee, Mali

b

Balearica regulorum

Wild

Alle

Angola, Botswana, Burundi, Democratische Republiek Congo, Kenia, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Rwanda, Zuid-Afrika, Swaziland, Oeganda, Zambia, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Wild

Alle

Zuid-Afrika, Verenigde Republiek Tanzania

b

Grus virgo

Wild

Alle

Soedan

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Wild

Alle

Indonesië

b

Goura scheepmakeri

Wild

Alle

Indonesië

b

Goura victoria

Wild

Alle

Indonesië

b

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania

b

Ranches

Alle

Mozambique

b

Agapornis lilianae

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Wild

Alle

Alle

b

Agapornis pullarius

Wild

Alle

Angola, Democratische Republiek Congo, Guinee, Kenia, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Wild

Alle

Indonesië

b

Amazona agilis

Wild

Alle

Jamaica

b

Amazona autumnalis

Wild

Alle

Ecuador

b

Amazona collaria

Wild

Alle

Jamaica

b

Amazona mercenaria

Wild

Alle

Venezuela

b

Amazona xanthops

Wild

Alle

Bolivia, Paraguay

b

Ara chloroptera

Wild

Alle

Argentinië, Panama

b

Ara severa

Wild

Alle

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Wild

Alle

Uruguay

b

Aratinga aurea

Wild

Alle

Argentinië

b

Aratinga auricapilla

Wild

Alle

Alle

b

Aratinga erythrogenys

Wild

Alle

Peru

b

Aratinga euops

Wild

Alle

Cuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Wild

Alle

Colombia

b

Cacatua sanguinea

Wild

Alle

Indonesië

b

Charmosyna amabilis

Wild

Alle

Fiji

b

Charmosyna diadema

Wild

Alle

Alle

b

Cyanoliseus patagonus

Wild

Alle

Chili, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Wild

Alle

Peru, Suriname

b

Eclectus roratus

Wild

Alle

Indonesië

b

Forpus xanthops

Wild

Alle

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Wild

Alle

Alle

b

Hapalopsittaca fuertesi

Wild

Alle

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Wild

Alle

Alle

b

Leptosittaca branickii

Wild

Alle

Alle

b

Lorius domicella

Wild

Alle

Indonesië

b

Nannopsittaca panychlora

Wild

Alle

Brazilië

b

Pionus chalcopterus

Wild

Alle

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania

b

Poicephalus gulielmi

Wild

Alle

Ivoorkust, Congo

b

Poicephalus meyeri

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania

b

Poicephalus robustus

Wild

Alle

Botswana, Democratische Republiek Congo, Gambia, Guinee, Mali, Namibië, Nigeria, Senegal, Zuid-Afrika, Swaziland, Togo, Oeganda

b

Poicephalus rufiventris

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Wild

Alle

Australië

b

Prioniturus luconensis

Wild

Alle

Filipijnen

b

Psittacula alexandri

Wild

Alle

Indonesië

b

Psittacula finschii

Wild

Alle

Bangladesh, Cambodja

b

Psittacula roseata

Wild

Alle

China

b

Psittacus erithacus

Wild

Alle

Benin, Burundi, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Wild

Alle

Guinee, Guinee-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Wild

Alle

Alle

b

Pyrrhura albipectus

Wild

Alle

Ecuador

b

Pyrrhura calliptera

Wild

Alle

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Wild

Alle

Brazilië

b

Pyrrhura orcesi

Wild

Alle

Ecuador

b

Pyrrhura picta

Wild

Alle

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Wild

Alle

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Wild

Alle

Indonesië

b

Touit melanonota

Wild

Alle

Brazilië

b

Touit surda

Wild

Alle

Brazilië

b

Trichoglossus johnstoniae

Wild

Alle

Filipijnen

b

Triclaria malachitacea

Wild

Alle

Argentinië, Brazilië

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

Wild

Alle

Oeganda

b

Tauraco corythaix

Wild

Alle

Mozambique

b

Tauraco fischeri

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania

b

Tauraco macrorhynchus

Wild

Alle

Guinee

b

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo

b

Tyto aurantia

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea

b

Tyto inexspectata

Wild

Alle

Indonesië

b

Tyto manusi

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Wild

Alle

Indonesië

b

Tyto sororcula

Wild

Alle

Indonesië

b

Strigidae

Asio capensis

Wild

Alle

Guinee

b

Asio clamator

Wild

Alle

Peru

b

Bubo lacteus

Wild

Alle

Guinee

b

Bubo philippensis

Wild

Alle

Filipijnen

b

Bubo poensis

Wild

Alle

Guinee

b

Bubo vosseleri

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania

b

Glaucidium albertinum

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo, Rwanda

b

Glaucidium perlatum

Wild

Alle

Guinee

b

Ketupa blakistoni

Wild

Alle

China, Japan, Rusland

b

Ketupa ketupu

Wild

Alle

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea, Salomonseilanden

b

Ninox affinis

Wild

Alle

India

b

Ninox rudolfi

Wild

Alle

Indonesië

b

Otus angelinae

Wild

Alle

Indonesië

b

Otus fuliginosus

Wild

Alle

Filipijnen

b

Otus longicornis

Wild

Alle

Filipijnen

b

Otus magicus

Wild

Alle

Seychellen

b

Otus mindorensis

Wild

Alle

Filipijnen

b

Otus mirus

Wild

Alle

Filipijnen

b

Otus pauliani

Wild

Alle

Comoren

b

Otus roboratus

Wild

Alle

Peru

b

Otus rutilus

Wild

Alle

Comoren

b

Pulsatrix melanota

Wild

Alle

Peru

b

Scotopelia peli

Wild

Alle

Guinee

b

Scotopelia ussheri

Wild

Alle

Ivoorkust, Ghana, Guinee, Liberia, Sierra Leone

b

Strix davidi

Wild

Alle

China

b

Strix woodfordii

Wild

Alle

Guinee

b

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Wild

Alle

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Wild

Alle

Peru

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Wild

Alle

Thailand

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Wild

Alle

Alle (behalve Vietnam)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Wild

Alle

Maleisië

b

REPTILIA

TESTUDINES

Emydidae

Callagur borneoensis

Wild

Alle

Alle

b

Chrysemys picta

Alle

Levende

Alle

d

Cuora amboinensis

Wild

Alle

Maleisië

b

Cuora galbinifrons

Wild

Alle

China

b

Heosemys spinosa

Wild

Alle

Indonesië

b

Leucocephalon yuwonoi

Wild

Alle

Indonesië

b

Siebenrockiella crassicollis

Wild

Alle

Indonesië

b

Trachemys scripta elegans

Alle

Levende

Alle

d

Testudinidae

Geochelone denticulata

Wild

Alle

Bolivia, Ecuador

b

Geochelone elegans

Wild

Alle

Pakistan

b

Geochelone gigantea

Wild

Alle

Seychellen

b

Geochelone pardalis

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo, Mozambique, Oeganda, Verenigde Republiek Tanzania

b

Ranches

Alle

Mozambique, Zambia

b

Oorsprong „F” (1)

Alle

Zambia

b

Geochelone platynota

Wild

Alle

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Wild

Alle

Alle

b

Gopherus berlandieri

Wild

Alle

Alle

b

Gopherus polyphemus

Wild

Alle

Verenigde Staten van Amerika

b

Indotestudo elongata

Wild

Alle

Bangladesh, China, India

b

Indotestudo forstenii

Wild

Alle

Alle

b

Kinixys belliana

Wild

Alle

Mozambique

b

Ranches

Alle

Benin

b

Kinixys erosa

Wild

Alle

Togo

b

Kinixys homeana

Wild

Alle

Benin

b

Manouria emys

Wild

Alle

Bangladesh, India, Indonesië, Myanmar, Thailand

b

Manouria impressa

Wild

Alle

Vietnam

b

Testudo horsfieldii

Wild

Alle

China, Kazachstan, Pakistan

b

Pelomedusidae

Erymnochelys madagaskariensis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Podocnemis erythrocephala

Wild

Alle

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Wild

Alle

Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad en Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Wild

Alle

Alle

b

Podocnemis sextuberculata

Wild

Alle

Peru

b

Podocnemis unifilis

Wild

Alle

Suriname

b

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Wild

Alle

El Salvador, Guatemala, Mexico

b

Palaeosuchus trigonatus

Wild

Alle

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Wild

Alle

Madagaskar

b

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma befotakensis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma chekei

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

Wild

Alle

Comoren

b

Phelsuma dubia

Wild

Alle

Comoren, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

Wild

Alle

Comoren

b

Phelsuma leiogaster

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma minuthi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

Wild

Alle

Comoren

b

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Oorsprong „F” (1)

Alle

Egypte

b

Uromastyx dispar

Wild

Alle

Algerije, Mali, Soedan

b

Uromastyx geyri

Wild

Alle

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma capuroni

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma cucullata

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma fallax

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma furcifer

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma gallus

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma globifer

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma guibei

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma linota

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma malthe

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma nasuta

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma parsonii

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo deremensis

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania

b

Chamaeleo eisentrauti

Wild

Alle

Kameroen

b

Chamaeleo ellioti

Wild

Alle

Burundi

b

Chamaeleo feae

Wild

Alle

Equatoriaal-Guinea

b

Chamaeleo fuelleborni

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania

b

Chamaeleo gracilis

Wild

Alle

Benin

b

Ranches

Alle

Benin, Togo

b

Chamaeleo pfefferi

Wild

Alle

Kameroen

b

Chamaeleo werneri

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Wild

Alle

Kameroen

b

Furcifer angeli

Wild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer antimena

Wild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

Wild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

Wild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer campani

Wild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer labordi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer minor

Wild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

Wild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer pardalis

Ranches

Alle

Madagaskar

b

Furcifer petteri

Wild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

Wild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

Wild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer willsii

Wild

Alle

Madagaskar

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Wild

Alle

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Wild

Alle

Ecuador

b

Iguana iguana

Wild

Alle

El Salvador

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Wild

Alle

Mozambique

b

Cordylus tropidosternum

Wild

Alle

Mozambique

b

Cordylus vittifer

Wild

Alle

Mozambique

b

Scincidae

Corucia zebrata

Wild

Alle

Salomonseilanden

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Wild

Alle

Guatemala, Mexico

b

Heloderma suspectum

Wild

Alle

Mexico, Verenigde Staten van Amerika

b

Varanidae

Varanus bogerti

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea

b

Varanus dumerilii

Wild

Alle

Indonesië

b

Varanus exanthematicus

Wild

Alle

Benin, Togo

b

Ranches

Alle

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (synoniem V. karlschmidti)

Wild

Alle

Indonesië

b

Varanus niloticus

Wild

Alle

Burundi, Mozambique

b

Ranches

Alle

Benin, Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Wild

Alle

Indonesië

b

Varanus salvadorii

Wild

Alle

Indonesië

b

Varanus salvator

Wild

Alle

China, India, Singapore

b

Varanus telenesetes

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea

b

Varanus teriae

Wild

Alle

Australië

b

Varanus yemenensis

Wild

Alle

Alle

b

SERPENTES

Pythonidae

Liasis fuscus

Wild

Alle

Indonesië

b

Morelia boeleni

Wild

Alle

Indonesië

b

Python molurus

Wild

Alle

China

b

Python regius

Wild

Alle

Guinee

b

Python reticulatus

Wild

Alle

India, Maleisië (schiereiland), Singapore

b

Python sebae

Wild

Alle

Mauritanië, Mozambique

b

Ranches

Alle

Mozambique

b

Boidae

Boa constrictor

Wild

Alle

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Ranches

Alle

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Wild

Alle

Brazilië

b

Eunectes murinus

Wild

Alle

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Wild

Alle

Verenigde Republiek Tanzania

b

Elapidae

Naja atra

Wild

Alle

Democratische Volksrepubliek Laos

b

Naja kaouthia

Wild

Alle

Democratische Volksrepubliek Laos

b

Naja siamensis

Wild

Alle

Democratische Volksrepubliek Laos

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

Wild

Alle

Nicaragua

b

Dendrobates pumilio

Wild

Alle

Nicaragua

b

Ranches

Alle

Nicaragua

b

Dendrobates tinctorius

Wild

Alle

Suriname

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella baroni (synoniem Phrynomantis maculatus)

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella cowani

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella crocea

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella expectata

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (synoniem M. madagaskariensis haraldmeieri)

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella madagaskariensis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella manery

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (synoniem M. aurantiaca milotympanum)

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella nigricans (synoniem M. cowani nigricans)

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella viridis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Wild

Alle

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

Wild

Alle

Kameroen

b

Rana catesbeiana

Alle

Levende

Alle

d

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Wild

Alle

Nicaragua

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Wild

Alle

Indonesië

b

Ornithoptera tithonus

Wild

Alle

Indonesië

b

Ornithoptera urvillianus

Wild

Alle

Salomonseilanden

b

Ornithoptera victoriae

Wild

Alle

Salomonseilanden

b

Troides andromache

Wild

Alle

Indonesië

b

Ranches

Alle

Indonesië

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Wild

Alle

Nieuw-Caledonië, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Wild

Alle

Fiji, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Wild

Alle

Fiji, Nieuw-Caledonië, Filipijnen, Palau, Tonga, Vanuatu

b

Tridacna gigas

Wild

Alle

Fiji, Indonesië, Marshalleilanden, Federale Staten van Micronesia, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

Wild

Alle

Federale Staten van Micronesia, Fiji, Marshalleilanden, Mozambique, Nieuw-Caledonië, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna squamosa

Wild

Alle

Fiji, Mozambique, Nieuw-Caledonië, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Wild

Alle

Tonga

b

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Wild

Alle

Antigua en Barbuda, Barbados, Dominica, Haïti, Trinidad en Tobago

b

CNIDARIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Wild

Alle

Tonga

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b

Catalaphyllia jardinei

Wild

Alle

Salomonseilanden

b

Euphyllia cristata

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b

Euphyllia divisa

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b

Euphyllia fimbriata

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b

Plerogyra spp.

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b

Mussidae

Blastomussa spp.

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b

Cynarina lacrymalis

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b

Scolymia vitiensis

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Wild

Alle

Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Zwitserland, Oekraïne

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Wild

Alle

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

Wild

Alle

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Wild

Alle

Madagaskar

b

Euphorbiaceae

Euphorbia banae

Wild

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

Wild

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

Wild

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

Wild

Alle

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Wild

Alle

Zwitserland, Turkije

b

Barlia robertiana

Wild

Alle

Turkije

b

Cephalanthera rubra

Wild

Alle

Noorwegen

b

Cypripedium japonicum

Wild

Alle

China, Democratische Volksrepubliek Korea, Japan, Republiek Korea

b

Cypripedium macranthos

Wild

Alle

Republiek Korea, Rusland

b

Cypripedium margaritaceum

Wild

Alle

China

b

Cypripedium micranthum

Wild

Alle

China

b

Dactylorhiza latifolia

Wild

Alle

Noorwegen

b

Dactylorhiza romana

Wild

Alle

Turkije

b

Dactylorhiza russowii

Wild

Alle

Noorwegen

b

Dactylorhiza traunsteineri

Wild

Alle

Liechtenstein

b

Himantoglossum hircinum

Wild

Alle

Zwitserland

b

Nigritella nigra

Wild

Alle

Noorwegen

b

Ophrys holoserica

Wild

Alle

Turkije

b

Ophrys insectifera

Wild

Alle

Liechtenstein, Noorwegen, Roemenië

b

Ophrys pallida

Wild

Alle

Algerije

b

Ophrys sphegodes

Wild

Alle

Roemenië, Zwitserland

b

Ophrys tenthredinifera

Wild

Alle

Turkije

b

Ophrys umbilicata

Wild

Alle

Turkije

b

Orchis coriophora

Wild

Alle

Rusland, Zwitserland

b

Orchis italica

Wild

Alle

Turkije

b

Orchis laxiflora

Wild

Alle

Zwitserland

b

Orchis mascula

Wild/Ranches

Alle

Albanië

b

Orchis morio

Wild

Alle

Turkije

b

Orchis pallens

Wild

Alle

Rusland

b

Orchis papilionacea

Wild

Alle

Roemenië

b

Orchis provincialis

Wild

Alle

Zwitserland

b

Orchis punctulata

Wild

Alle

Turkije

b

Orchis purpurea

Wild

Alle

Zwitserland, Turkije

b

Orchis simia

Wild

Alle

Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Roemenië, Zwitserland, Turkije

b

Orchis tridentata

Wild

Alle

Turkije

b

Orchis ustulata

Wild

Alle

Rusland

b

Serapias cordigera

Wild

Alle

Turkije

b

Serapias parviflora

Wild

Alle

Turkije

b

Serapias vomeracea

Wild

Alle

Zwitserland, Turkije

b

Spiranthes spiralis

Wild

Alle

Liechtenstein, Zwitserland

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Wild

Alle

Turkije

b

Cyclamen mirabile

Wild

Alle

Turkije

b

Cyclamen pseudibericum

Wild

Alle

Turkije

b

Cyclamen trochopteranthum

Wild

Alle

Turkije

b


(1)  D.w.z. in gevangenschap geboren dieren met betrekking waartoe niet aan de criteria van hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1808/2001 is voldaan, alsmede delen en afgeleide producten daarvan.


20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/23


VERORDENING (EG) Nr. 606/2006 VAN DE COMMISSIE

van 19 april 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2799/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2799/1999 van de Commissie (2) zijn de steunbedragen vastgesteld voor ondermelk en mageremelkpoeder die voor voederdoeleinden worden gebruikt, rekening houdend met de in artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 genoemde factoren. Gezien de ontwikkeling van de marktprijs voor mageremelkpoeder, de stijging van de marktprijzen voor concurrerende eiwitten, en de verminderde aanvoer van mageremelkpoeder, moeten deze steunbedragen worden verlaagd.

(2)

Verordening (EG) nr. 2799/1999 moet derhalve dienovereenkomstig worden aangepast.

(3)

Het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2799/1999 wordt vervangen door:

„1.   Het steunbedrag wordt vastgesteld op:

a)

1,62 EUR per 100 kg ondermelk met een eiwitgehalte over de vetvrije droge stof van ten minste 35,6 %;

b)

1,42 EUR per 100 kg ondermelk met een eiwitgehalte over de vetvrije droge stof van ten minste 31,4 % maar minder dan 35,6 %;

c)

20,00 EUR per 100 kg mageremelkpoeder met een eiwitgehalte over de vetvrije droge stof van ten minste 35,6 %;

d)

17,64 EUR per 100 kg mageremelkpoeder met een eiwitgehalte over de vetvrije droge stof van ten minste 31,4 % maar minder dan 35,6 %.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 april 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 340 van 31.12.1999, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1194/2005 (PB L 194 van 26.7.2005, blz. 7).


20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/24


VERORDENING (EG) Nr. 607/2006 VAN DE COMMISSIE

van 19 april 2006

tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van silicium uit de Volksrepubliek China, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 398/2004 van de Raad, door verzending van dit silicium vanuit de Republiek Korea, bij invoer al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de Republiek Korea, en tot registratie van deze invoer

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1), (hierna „de basisverordening” genoemd), en met name op artikel 13, lid 3, en artikel 14, lid 5,

Na overleg met het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A.   VERZOEK

(1)

De Commissie heeft een verzoek ontvangen op grond van artikel 13, lid 3, van de basisverordening om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke ontduiking van de antidumpingrechten op silicium uit de Volksrepubliek China.

(2)

Dit verzoek was op 6 maart 2006 ingediend door Euro Alliages namens producenten die goed zijn voor 100 % van de productie van silicium in de EU.

B.   PRODUCT

(3)

Het verzoek heeft betrekking op de mogelijke ontduiking van de antidumpingrechten op silicium uit de Volksrepubliek China dat doorgaans wordt aangegeven onder GN-code ex 2804 69 00. De GN-code wordt slechts ter informatie vermeld.

(4)

Er wordt een onderzoek ingesteld naar silicium dat vanuit de Republiek Korea wordt ingevoerd en dat doorgaans wordt aangegeven onder dezelfde code als silicium uit de Volksrepubliek China.

C.   MAATREGELEN

(5)

De thans geldende maatregelen die mogelijkerwijs worden ontdoken zijn de antidumpingmaatregelen die zijn ingesteld bij Verordening (EG) nr. 398/2004 van de Raad (2).

D.   MOTIVERING

(6)

Het verzoek bevat voldoende bewijsmateriaal dat de antidumpingrechten op silicium uit de Volksrepubliek China worden ontdoken door dit product in de Republiek Korea over te laden en van daaruit te verzenden.

(7)

Het volgende bewijsmateriaal is voorgelegd:

Uit het verzoek blijkt dat er een aanmerkelijke wijziging is opgetreden in het patroon van de export van silicium uit de Volksrepubliek China en de Republiek Korea naar de EU en dat er, behalve de antidumpingrechten, geen voldoende redenen of economische rechtvaardiging voor deze wijziging lijken te zijn.

Dit gewijzigde exportpatroon lijkt het gevolg te zijn van het feit dat silicium uit de Volksrepubliek China in de Republiek Korea wordt overgeladen en vanuit dit land wordt verzonden.

Bovendien bevat het verzoek voldoende bewijsmateriaal dat de corrigerende werking van de thans geldende antidumpingmaatregelen op silicium uit de Volksrepubliek China, zowel wat de ingevoerde hoeveelheden als wat de prijzen betreft, teniet wordt gedaan. De invoer van grote hoeveelheden silicium vanuit de Republiek Korea lijkt in de plaats te zijn gekomen van de invoer van silicium uit China. Bovendien zijn er voldoende aanwijzingen dat deze toegenomen invoer plaatsvindt tegen prijzen die veel lager zijn dan de niet-schadelijke prijs die werd vastgesteld in het kader van het onderzoek dat tot de thans geldende maatregelen heeft geleid.

Ten slotte bevat het verzoek voldoende bewijsmateriaal dat de prijzen van het silicium uit Korea dumpingprijzen zijn ten opzichte van de normale waarde die eerder voor silicium uit China is vastgesteld.

Indien bij het onderzoek blijkt dat ontduiking, als bedoeld in artikel 13 van de basisverordening, ook door middel van andere praktijken geschiedt dan door wederverzending vanuit de Republiek Korea, kan het onderzoek ook op deze andere praktijken betrekking hebben.

E.   PROCEDURE

(8)

Gezien het bovenstaande heeft de Commissie geconcludeerd dat er voldoende bewijsmateriaal is om een onderzoek te openen overeenkomstig artikel 13 van de basisverordening en de invoer van silicium vanuit de Republiek Korea, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de Republiek Korea, te registreren overeenkomstig artikel 14, lid 5, van de basisverordening.

a)   Vragenlijsten

(9)

Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek nodig heeft, zal de Commissie een vragenlijst toezenden aan de producenten/exporteurs en de organisaties van producenten/exporteurs in de Republiek Korea, aan de producenten/exporteurs en de organisaties van producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China, aan de importeurs en organisaties van importeurs die medewerking hebben verleend aan het onderzoek dat tot de thans geldende maatregelen heeft geleid en aan de autoriteiten van de Volksrepubliek China en de Republiek Korea. Zo nodig zullen ook inlichtingen worden ingewonnen bij de EU-producenten.

(10)

Alle belanghebbenden moeten in ieder geval zo spoedig mogelijk, en binnen de bij artikel 3 van de basisverordening vastgestelde termijn, contact opnemen met de Commissie om na te gaan of zij in het verzoek zijn genoemd zodat zij zo nodig, binnen de in artikel 3, lid 1, van de basisverordening vermelde termijn, een vragenlijst kunnen aanvragen. De in artikel 3, lid 2, van de basisverordening vermelde termijn is op alle partijen van toepassing.

(11)

De autoriteiten van de Volksrepubliek China en de Republiek Korea zullen van de opening van het onderzoek in kennis worden gesteld.

b)   Het schriftelijk en mondeling verstrekken van inlichtingen

(12)

Belanghebbenden wordt verzocht hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en bewijsmateriaal toe te zenden. Voorts zal de Commissie de belanghebbenden horen die dit schriftelijk aanvragen en die kunnen aantonen dat er bijzondere redenen zijn om hen te horen.

c)   Vrijstelling van registratie of van maatregelen

(13)

Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van de basisverordening behoeft de invoer van silicium uit de Republiek Korea niet te worden geregistreerd indien deze invoer geen ontduiking inhoudt.

(14)

Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van de basisverordening kan vrijstelling worden verleend aan producenten van silicium in de Republiek Korea die kunnen aantonen dat zij geen banden hebben met producenten waarop de antidumpingmaatregelen van toepassing zijn en dat zij zich niet schuldig maken aan ontduikingspraktijken in de zin van artikel 13, leden 1 en 2, van de basisverordening. Om vrijstelling te verkrijgen moet een met bewijsmateriaal gestaafd verzoek daartoe worden ingediend binnen in artikel 3, lid 3, vermelde termijn.

F.   REGISTRATIE

(15)

Overeenkomstig artikel 14, lid 5, van de basisverordening dient de invoer van silicium uit de Republiek Korea te worden geregistreerd zodat, indien bij het onderzoek blijkt dat de antidumpingrechten worden ontdoken, deze met terugwerkende kracht kunnen worden geheven vanaf de datum waarop de registratie van deze invoer aanving.

G.   TERMIJNEN

(16)

In het belang van behoorlijk bestuur dient een termijn te worden vastgesteld waarbinnen:

belanghebbenden zich bij de Commissie kunnen aanmelden, hun standpunt schriftelijk kunnen uiteenzetten en de Commissie de antwoorden op de vragenlijst en alle andere gegevens kunnen toezenden die zij voor het onderzoek nuttig achten;

producenten in de Republiek Korea een verzoek om vrijstelling van registratie of van de maatregelen kunnen aanvragen;

belanghebbenden kunnen verzoeken door de Commissie te worden gehoord.

(17)

Er wordt op gewezen dat de meeste in de basisverordening genoemde procedurele rechten slechts kunnen worden uitgeoefend indien de betrokkene zich binnen de in artikel 3 vermelde termijn kenbaar maakt.

H.   MEDEWERKING

(18)

Indien belanghebbenden geen toegang verlenen tot de nodige gegevens, deze niet binnen de gestelde termijn verstrekken of het onderzoek ernstig belemmeren kunnen, overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening, op grond van de beschikbare gegevens voorlopige of definitieve conclusies worden getrokken, zowel in positieve als in negatieve zin.

(19)

De Commissie kan de verstrekte informatie, indien deze onjuist of misleidend blijkt, buiten beschouwing laten en gebruikmaken van beschikbare gegevens. Indien een belanghebbende geen of slechts gedeeltelijke medewerking verleent, en de bevindingen overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening op de beschikbare gegevens worden gebaseerd, kunnen de resultaten voor hem minder gunstig zijn dan wanneer hij wel medewerking had verleend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt een onderzoek geopend op grond van artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96 om vast te stellen of de maatregelen die bij Verordening (EG) nr. 398/2004 zijn vastgesteld worden ontdoken door verzending van silicium, ingedeeld onder GN-code ex 2804 69 00 (Taric-code 2804690010) vanuit de Republiek Korea, bij invoer al dan niet wordt aangegeven als van oorsprong uit de Republiek Korea.

Artikel 2

Overeenkomstig artikel 13, lid 3, en artikel 14, lid 5, van Verordening (EG) nr. 384/96 wordt de douane de opdracht gegeven het nodige te doen om de invoer van het in artikel 1 beschreven product te registreren.

Deze registratie duurt negen maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

De Commissie kan de douane bij verordening de opdracht geven de registratie van de invoer van het in artikel 1 omschreven product te beëindigen indien dit is vervaardigd door producenten die een verzoek om vrijstelling van de registratie hebben ingediend en konden aantonen dat zij de antidumpingmaatregelen niet hebben ontdoken.

Artikel 3

1.   Vragenlijsten dienen bij de Commissie te worden aangevraagd binnen 15 dagen na de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.   Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met hun opmerkingen rekening wordt gehouden, dienen binnen 40 dagen na de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij anders vermeld, contact met de Commissie op te nemen, hun standpunt uiteen te zetten en de Commissie de antwoorden op de vragenlijst en eventuele andere gegevens te doen toekomen.

3.   Producenten in de Republiek Korea die wensen dat hun producten van registratie bij invoer of van maatregelen worden vrijgesteld dienen hiertoe een met bewijsmateriaal gestaafd verzoek in te dienen binnen dezelfde termijn van 40 dagen.

4.   Binnen dezelfde termijn van 40 dagen kunnen belanghebbenden ook verzoeken door de Commissie te worden gehoord.

5.   Alle opmerkingen over deze kwestie, verzoeken om een mondeling onderhoud, om vragenlijsten of om vrijstelling van de registratie of van maatregelen moeten schriftelijk worden toegezonden (niet elektronisch, tenzij anders vermeld) onder opgave van naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer van de betrokkene. Alle schriftelijke opmerkingen, met inbegrip van de bij deze verordening gevraagde informatie, antwoorden op de vragenlijst en correspondentie die op vertrouwelijke basis worden verstrekt, moeten van het opschrift „ Limited  (3) zijn voorzien en moeten, overeenkomstig artikel 19, lid 2, van de basisverordening, vergezeld gaan van een niet-vertrouwelijke versie waarop is vermeld „ For inspection by interested parties ”.

Correspondentieadres van de Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Handel

Directoraat B

Kantooradres: J-79 5/16

B-1049 Brussel

Fax (+ 32-2) 295 65 05.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 april 2006.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 (PB L 340 van 23.12.2005, blz. 17).

(2)  PB L 66 van 4.3.2004, blz. 15.

(3)  Dit betekent dat het document slechts voor intern gebruik is bestemd, en beschermd is in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43). Het is een vertrouwelijk document in de zin van artikel 19 van de basisverordening en artikel 6 van de WTO-Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van artikel VI van de GATT 1994 (Antidumpingovereenkomst).


20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/27


VERORDENING (EG) Nr. 608/2006 VAN DE COMMISSIE

van 19 april 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Slowaakse interventiebureau betrekking heeft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1060/2005 van de Commissie (2) is een permanente inschrijving geopend voor de uitvoer van 147 949 ton zachte tarwe die in het bezit is van het Slowaakse interventiebureau.

(2)

Slowakije heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat zijn interventiebureau voornemens is de hoeveelheid waarvoor de inschrijving voor uitvoer wordt gehouden, met 81 909 ton te verhogen. Gezien de beschikbare hoeveelheden en de situatie op de markt is het dienstig op dit verzoek van Slowakije in te gaan.

(3)

Verordening (EG) nr. 1060/2005 moet bijgevolg worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1060/2005 wordt vervangen door:

„Artikel 2

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 229 858 ton zachte tarwe voor uitvoer naar derde landen, met uitzondering van Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Liechtenstein, Roemenië, Servië en Montenegro (3) en Zwitserland.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 april 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).

(2)  PB L 174 van 7.7.2005, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1606/2005 (PB L 256 van 1.10.2005, blz. 11).

(3)  Met inbegrip van Kosovo, zoals gedefinieerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.”.


20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/28


VERORDENING (EG) Nr. 609/2006 VAN DE COMMISSIE

van 19 april 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1374/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Slowaakse interventiebureau betrekking heeft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (2) zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1374/2005 van de Commissie (3) is een permanente inschrijving geopend voor de uitvoer van 64 016 ton gerst die in het bezit is van het Slowaakse interventiebureau.

(3)

Slowakije heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat zijn interventiebureau voornemens is de hoeveelheid waarvoor de inschrijving voor uitvoer wordt gehouden, met 26 366 ton te verhogen. Gezien de marktsituatie is het dienstig op dit verzoek van Slowakije in te gaan.

(4)

Verordening (EG) nr. 1374/2005 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1374/2005 wordt vervangen door:

„Artikel 2

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 90 382 ton gerst voor uitvoer naar derde landen, met uitzondering van Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Canada, Kroatië, de Verenigde Staten, Liechtenstein, Mexico, Roemenië, Servië en Montenegro (4) en Zwitserland.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 april 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).

(2)  PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 749/2005 (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 10).

(3)  PB L 219 van 24.8.2005, blz. 3.

(4)  Met inbegrip van Kosovo, zoals gedefinieerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.”.


20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/29


VERORDENING (EG) Nr. 610/2006 VAN DE COMMISSIE

van 18 april 2006

houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (2) houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92, inzonderheid op artikel 173, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de artikelen 173 tot en met 177 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de producten die zijn omschreven in de in bijlage 26 van genoemde verordening opgenomen klasse-indeling.

(2)

De toepassing van de regels en maatstaven bepaald in voornoemde artikelen op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 173, lid 2, van voornoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, leidt ertoe voor de betrokken producten de eenheidswaarden vast te stellen die zijn vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 173, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden vastgesteld zoals in de in de bijlage opgenomen lijst vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 april 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 april 2006.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter


(1)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 648/2005 (PB L 117 van 4.5.2005, blz. 13).

(2)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 883/2005 (PB L 148 van 11.6.2005, blz. 5).


BIJLAGE

Rubriek

Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Soort, variëteit, GN-code

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nieuwe aardappelen (primeurs)

0701 90 50

40,12

23,13

1 149,25

299,39

627,75

10 741,43

138,53

27,93

17,22

158,38

9 613,25

1 504,11

374,16

27,70

 

 

 

 

1.30

Uien (andere dan plantuitjes)

0703 10 19

48,99

28,24

1 403,32

365,58

766,53

13 116,15

169,15

34,10

21,03

193,39

11 738,54

1 836,64

456,88

33,82

 

 

 

 

1.40

Knoflook

0703 20 00

177,29

102,19

5 078,37

1 322,98

2 773,93

47 464,89

612,13

123,41

76,11

699,86

42 479,59

6 646,47

1 653,37

122,38

 

 

 

 

1.50

Prei

ex 0703 90 00

76,88

44,31

2 202,23

573,71

1 202,91

20 583,08

265,45

53,52

33,00

303,49

18 421,22

2 882,23

716,98

53,07

 

 

 

 

1.60

Bloemkool

0704 10 00

1.80

Wittekool en rodekool

0704 90 10

104,53

60,25

2 994,40

780,08

1 635,61

27 987,08

360,94

72,77

44,88

412,66

25 047,56

3 919,01

974,89

72,16

 

 

 

 

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Chinese kool

ex 0704 90 90

97,96

56,46

2 806,06

731,02

1 532,74

26 226,83

338,24

68,19

42,05

386,71

23 472,20

3 672,52

913,57

67,62

 

 

 

 

1.110

Kropsla

0705 11 00

1.130

Wortelen

ex 0706 10 00

38,52

22,20

1 103,41

287,45

602,71

10 312,96

133,00

26,81

16,54

152,06

9 229,78

1 444,11

359,24

26,59

 

 

 

 

1.140

Radijs

ex 0706 90 90

160,57

92,55

4 599,47

1 198,22

2 512,34

42 988,90

554,41

111,77

68,93

633,86

38 473,72

6 019,70

1 497,46

110,84

 

 

 

 

1.160

Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen

0708 10 00

207,80

119,77

5 952,37

1 550,67

3 251,33

55 633,70

717,48

144,65

89,21

820,30

49 790,43

7 790,34

1 937,92

143,44

 

 

 

 

1.170

Bonen:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

194,48

112,10

5 570,86

1 451,28

3 042,94

52 067,94

671,50

135,38

83,49

767,73

46 599,19

7 291,03

1 813,71

134,25

 

 

 

 

1.170.2

Bonen (Phaseolus spp., vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,43

5 786,29

1 507,40

3 160,61

54 081,46

697,47

140,61

86,72

797,42

48 401,22

7 572,98

1 883,85

139,44

 

 

 

 

1.180

Tuinbonen

ex 0708 90 00

1.190

Artisjokken

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Groene

ex 0709 20 00

481,61

277,60

13 795,80

3 593,99

7 535,60

128 942,22

1 662,91

335,25

206,76

1 901,22

115 399,27

18 055,67

4 491,52

332,46

 

 

 

 

1.200.2

Andere

ex 0709 20 00

497,93

287,01

14 263,20

3 715,75

7 790,91

133 310,80

1 719,25

346,61

213,76

1 965,63

119 309,01

18 667,40

4 643,70

343,72

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

141,23

81,40

4 045,53

1 053,91

2 209,77

37 811,51

487,64

98,31

60,63

557,52

33 840,12

5 294,71

1 317,11

97,49

 

 

 

 

1.220

Bleekselderij (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

67,80

39,08

1 942,03

505,92

1 060,78

18 151,10

234,09

47,19

29,10

267,63

16 244,67

2 541,68

632,27

46,80

 

 

 

 

1.230

Cantharellen

0709 59 10

334,34

192,71

9 577,17

2 494,98

5 231,28

89 512,85

1 154,41

232,73

143,53

1 319,84

80 111,21

12 534,41

3 118,05

230,79

 

 

 

 

1.240

Niet-scherpsmakende pepers

0709 60 10

144,94

83,54

4 151,81

1 081,60

2 267,82

38 804,81

500,45

100,89

62,22

572,17

34 729,10

5 433,80

1 351,71

100,05

 

 

 

 

1.250

Venkel

0709 90 50

1.270

Bataten (zoete aardappelen), geheel, vers (bestemd voor menselijke consumptie)

0714 20 10

122,22

70,45

3 501,02

912,06

1 912,34

32 722,23

422,00

85,08

52,47

482,48

29 285,37

4 582,07

1 139,83

84,37

 

 

 

 

2.10

Kastanjes (Castanea spp.), vers

ex 0802 40 00

2.30

Ananassen, vers

ex 0804 30 00

86,90

50,09

2 489,30

648,49

1 359,71

23 266,17

300,05

60,49

37,31

343,05

20 822,49

3 257,94

810,44

59,99

 

 

 

 

2.40

Advocaten, vers

ex 0804 40 00

203,98

117,58

5 843,11

1 522,21

3 191,65

54 612,53

704,31

141,99

87,57

805,25

48 876,51

7 647,35

1 902,35

140,81

 

 

 

 

2.50

Guaves en manga's, vers

ex 0804 50

2.60

Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita, hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Andere

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen), vers; clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementines

ex 0805 20 10

124,48

71,75

3 565,72

928,92

1 947,68

33 326,90

429,80

86,65

53,44

491,40

29 826,53

4 666,74

1 160,90

85,93

 

 

 

 

2.70.2

Montreales en satsuma's

ex 0805 20 30

73,90

42,59

2 116,81

551,46

1 156,25

19 784,68

255,15

51,44

31,72

291,72

17 706,68

2 770,43

689,17

51,01

 

 

 

 

2.70.3

Mandarijnen en wilkings

ex 0805 20 50

85,33

49,19

2 444,37

636,79

1 335,17

22 846,23

294,64

59,40

36,63

336,86

20 446,66

3 199,14

795,82

58,91

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines en andere

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

59,84

34,49

1 714,12

446,55

936,29

16 020,96

206,62

41,65

25,69

236,22

14 338,26

2 243,40

558,07

41,31

 

 

 

 

2.85

Lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), vers

0805 50 90

98,99

57,06

2 835,54

738,69

1 548,84

26 502,30

341,79

68,91

42,50

390,77

23 718,73

3 711,09

923,17

68,33

 

 

 

 

2.90

Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Witte

ex 0805 40 00

70,88

40,86

2 030,35

528,93

1 109,03

18 976,68

244,73

49,34

30,43

279,81

16 983,53

2 657,29

661,03

48,93

 

 

 

 

2.90.2

Roze

ex 0805 40 00

80,33

46,30

2 301,19

599,49

1 256,96

21 508,01

277,38

55,92

34,49

317,13

19 249,00

3 011,75

749,20

55,46

 

 

 

 

2.100

Druiven voor tafelgebruik

0806 10 10

150,07

86,50

4 298,68

1 119,86

2 348,05

40 177,57

518,15

104,46

64,42

592,41

35 957,67

5 626,03

1 399,53

103,59

 

 

 

 

2.110

Watermeloenen

0807 11 00

56,20

32,39

1 609,85

419,39

879,34

15 046,43

194,05

39,12

24,13

221,86

13 466,08

2 106,94

524,12

38,79

 

 

 

 

2.120

Andere meloenen:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (daaronder begrepen Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (daaronder begrepen Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

63,70

36,72

1 824,72

475,36

996,71

17 054,75

219,95

44,34

27,35

251,47

15 263,47

2 388,16

594,08

43,97

 

 

 

 

2.120.2

Andere

ex 0807 19 00

127,68

73,59

3 657,33

952,78

1 997,72

34 183,15

440,85

88,88

54,81

504,02

30 592,85

4 786,64

1 190,72

88,14

 

 

 

 

2.140

Peren:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Peren — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Peren — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

85,10

49,05

2 437,69

635,05

1 331,53

22 783,82

293,83

59,24

36,53

335,94

20 390,81

3 190,40

793,64

58,74

 

 

 

 

2.140.2

Andere

ex 0808 20 50

69,83

40,25

2 000,29

521,10

1 092,61

18 695,69

241,11

48,61

29,98

275,66

16 732,06

2 617,94

651,24

48,20

 

 

 

 

2.150

Abrikozen

0809 10 00

149,08

85,93

4 270,40

1 112,49

2 332,60

39 913,19

514,74

103,77

64,00

588,51

35 721,06

5 589,01

1 390,32

102,91

 

 

 

 

2.160

Kersen

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,19

3 935,54

1 025,26

2 149,69

36 783,42

474,38

95,64

58,98

542,36

32 920,02

5 150,75

1 281,30

94,84

 

 

 

 

2.170

Perziken

0809 30 90

157,14

90,57

4 501,25

1 172,63

2 458,69

42 070,85

542,57

109,38

67,46

620,32

37 652,10

5 891,14

1 465,48

108,47

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

95,69

55,16

2 741,05

714,08

1 497,23

25 619,19

330,40

66,61

41,08

377,75

22 928,38

3 587,43

892,41

66,06

 

 

 

 

2.190

Pruimen

0809 40 05

140,47

80,97

4 023,87

1 048,27

2 197,94

37 609,08

485,03

97,78

60,31

554,53

33 658,95

5 266,37

1 310,06

96,97

 

 

 

 

2.200

Aardbeien

0810 10 00

104,32

60,13

2 988,22

778,47

1 632,24

27 929,35

360,19

72,62

44,78

411,81

24 995,90

3 910,92

972,88

72,01

 

 

 

 

2.205

Frambozen

0810 20 10

828,71

477,67

23 738,40

6 184,17

12 966,49

221 870,53

2 861,37

576,87

355,77

3 271,42

198 567,20

31 068,34

7 728,55

572,06

 

 

 

 

2.210

Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 121,23

646,28

32 117,63

8 367,07

17 543,44

300 186,91

3 871,38

780,49

481,34

4 426,17

268 657,92

42 034,91

10 456,59

773,99

 

 

 

 

2.220

Kiwi's (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,96

5 116,86

1 333,01

2 794,95

47 824,61

616,77

124,34

76,69

705,16

42 801,53

6 696,84

1 665,90

123,31

 

 

 

 

2.230

Granaatappels

ex 0810 90 95

308,24

177,67

8 829,53

2 300,21

4 822,91

82 525,10

1 064,29

214,57

132,33

1 216,81

73 857,39

11 555,92

2 874,65

212,78

 

 

 

 

2.240

Kakiappels (daaronder begrepen sharonvrucht)

ex 0810 90 95

286,50

165,14

8 206,86

2 137,99

4 482,79

76 705,26

989,24

199,43

123,00

1 131,00

68 648,82

10 740,97

2 671,92

197,77

 

 

 

 

2.250

Lychees

ex 0810 90


20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/35


VERORDENING (EG) Nr. 611/2006 VAN DE COMMISSIE

van 19 april 2006

betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT (2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1159/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2003/2004, 2004/2005 en 2005/2006, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1464/95 en (EG) nr. 779/96 (3), en met name op artikel 5, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1159/2003 zijn de voorwaarden vastgesteld voor de bepaling van de leveringsverplichtingen tegen nulrecht van de producten van GN-code 1701, uitgedrukt in wittesuikerequivalent, voor invoer van oorsprong uit de landen die het ACS-protocol en de overeenkomst met India hebben ondertekend.

(2)

Bij artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1159/2003 zijn de voorwaarden vastgesteld voor de bepaling van de tariefcontingenten tegen nulrecht van de producten van GN-code 1701 11 10, uitgedrukt in wittesuikerequivalent, voor invoer van oorsprong uit de landen die het ACS-protocol en de overeenkomst met India hebben ondertekend.

(3)

Bij artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1159/2003 zijn tariefcontingenten tegen een recht van 98 EUR per ton geopend voor de invoer van producten van GN-code 1701 11 10 uit Brazilië, Cuba en andere derde landen.

(4)

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1159/2003 zijn in de week van 10 tot en met 14 april 2006 bij de bevoegde instanties aanvragen ingediend voor de afgifte van invoercertificaten voor een totale hoeveelheid die groter is dan de overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1159/2003 per land vastgestelde verplicht te leveren hoeveelheid voor preferentiële suiker ACS-India.

(5)

De Commissie moet derhalve een verlagingscoëfficiënt vaststellen voor de afgifte van certificaten naar rato van de beschikbare hoeveelheid en melden dat de betrokken maximumhoeveelheid is bereikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de van 10 tot en met 14 april 2006 op grond van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1159/2003 ingediende aanvragen voor invoercertificaten worden de certificaten afgegeven voor maximaal de in de bijlage bij deze verordening aangegeven hoeveelheden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 april 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 april 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 987/2005 van de Commissie (PB L 167 van 29.6.2005, blz. 12).

(2)  PB L 146 van 20.6.1996, blz. 1.

(3)  PB L 162 van 1.7.2003, blz. 25. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 568/2005 (PB L 97 van 15.4.2005, blz. 9).


BIJLAGE

Preferentiële suiker ACS-INDIA

Titel II van Verordening (EG) nr. 1159/2003

Verkoopseizoen 2005/2006

Betrokken land

Percentage van de aangevraagde hoeveelheden waarvoor certificaten worden afgegeven in de week van 10.4.2006-14.4.2006

Maximumhoeveelheid

Barbados

100

 

Belize

100

Bereikt

Congo

100

 

Fiji

0

Bereikt

Guyana

100

 

India

0

Bereikt

Ivoorkust

100

 

Jamaica

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

51,7349

Bereikt

Mauritius

100

 

Mozambique

100

 

Saint Kitts en Nevis

100

 

Swaziland

0

Bereikt

Tanzania

100

 

Trinidad en Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Bijzondere preferentiële suiker

Titel III van Verordening (EG) nr. 1159/2003

Verkoopseizoen 2005/2006

Betrokken land

Percentage van de aangevraagde hoeveelheden waarvoor certificaten worden afgegeven in de week van 10.4.2006-14.4.2006

Maximumhoeveelheid

India

0

Bereikt

ACS

100

 


Suiker CXL-concessies

Titel IV van Verordening (EG) nr. 1159/2003

Verkoopseizoen 2005/2006

Betrokken land

Percentage van de aangevraagde hoeveelheden waarvoor certificaten worden afgegeven in de week van 10.4.2006-14.4.2006

Maximumhoeveelheid

Brazilië

0

Bereikt

Cuba

100

 

Andere derde landen

0

Bereikt


20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/37


VERORDENING (EG) Nr. 612/2006 VAN DE COMMISSIE

van 19 april 2006

tot vaststelling van de aantallen dieren waarvoor gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten op invoer die in april 2006 zijn ingediend voor de invoer van stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1081/1999 van de Commissie van 26 mei 1999 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1012/98 en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1143/98 (2), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1081/1999 is bepaald dat de aantallen dieren waarvoor per 15 maart 2006 geen invoercertificaten zijn aangevraagd, opnieuw worden toegewezen.

(2)

In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 502/2006 van de Commissie van 28 maart 2006 betreffende de nieuwe toewijzing, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1081/1999, van de rechten op invoer van stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen (3) zijn de aantallen dieren vastgesteld die tot en met 30 juni 2006 onder bijzondere voorwaarden mogen worden ingevoerd.

(3)

De aantallen dieren waarvoor rechten op invoer zijn aangevraagd, zijn zodanig dat de aanvragen volledig kunnen worden ingewilligd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan elke overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1081/1999 ingediende aanvraag voor toekenning van rechten op invoer wordt voor de volgnummers 09.0001 en 09.0003 volledig gevolg gegeven.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 april 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 april 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 131 van 27.5.1999, blz. 15. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1096/2001 (PB L 150 van 6.6.2001, blz. 33).

(3)  PB L 91 van 29.3.2006, blz. 10.


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Commissie

20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/38


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 7 april 2006

betreffende het hergebruik van informatie van de Commissie

(2006/291/EG, Euratom)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 218, lid 2,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 131,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën hebben ongekende mogelijkheden gecreëerd om inhoud uit verschillende bronnen bijeen te voegen en te combineren.

(2)

Overheidsinformatie is een onaangeboorde hulpbron die aan de basis zou kunnen liggen van nieuwe informatiemaatschappij-producten en -diensten met toegevoegde waarde. De Commissie heeft het economische potentieel van overheidsinformatie onderstreept in haar Mededeling van 23 oktober 2001 (1)eEurope 2002: de realisatie van een EU-kader voor de exploitatie van overheidsinformatie”.

(3)

De Commissie en de andere instellingen hebben zelf veel uiteenlopende documenten in bezit die te hergebruiken zijn in producten en diensten met toegevoegde waarde en die een nuttige bron van inhoud kunnen vormen voor zowel bedrijven als burgers.

(4)

Het recht op toegang tot documenten van de Commissie is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (2).

(5)

Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) stelt minimumregels vast voor het hergebruik van overheidsinformatie in de Europese Unie. In de overwegingen van de richtlijn worden de lidstaten aangemoedigd verder te gaan dan deze minimumregels en een open gegevensbeleid te voeren waardoor gebruik op grote schaal mogelijk wordt van documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen.

(6)

In haar Mededeling „eEurope 2002: de realisatie van een EU-kader voor de exploitatie van overheidsinformatie” heeft de Commissie een actualisering van het beleid inzake het hergebruik van informatie van de EU-instellingen aangekondigd. In dat verband zijn verschillende positieve stappen ondernomen, zoals het nieuwe Eurostat-beleid inzake verspreiding van informatie en het initiatief voor een vrij toegankelijk Eurlex-portaal.

(7)

Het nieuwe initiatief van de Commissie „i2010 — een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid” is er onder meer op gericht het creëren en verspreiden van Europese inhoud te vergemakkelijken. Als onderdeel van i2010 bepaalt het onderhavige besluit de voorwaarden voor het hergebruik van documenten van de Commissie om te komen tot hergebruik op grote schaal.

(8)

Een open beleid van de Commissie ten aanzien van hergebruik zal nieuwe economische activiteiten ondersteunen, leiden tot gebruik en verspeiding op grotere schaal van informatie van de Commissie, het imago van openheid en transparantie van de instellingen bevorderen en nodeloze administratieve belasting van de gebruikers en Commissiediensten voorkomen.

(9)

Dit besluit dient te worden uitgevoerd en toegepast met inachtneming van de beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens conform Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (4).

(10)

Dit besluit is niet van toepassing op documenten waarvoor de Commissie, bijvoorbeeld met het oog op intellectuele eigendomsrechten of het feit dat de documenten van andere instellingen zijn ontvangen, geen toestemming kan geven tot hergebruik,

BESLUIT:

Artikel 1

Voorwerp

Dit besluit bepaalt de voorwaarden voor het hergebruik van documenten die in bezit zijn van de Commissie of namens haar van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (Publicatiebureau) om hergebruik van informatie op grotere schaal te vergemakkelijken, het imago van openheid van de Commissie te bevorderen en nodeloze administratieve belasting van zowel de gebruikers als de Commissiediensten te voorkomen.

Artikel 2

Toepassingsgebied

1.   Dit besluit is van toepassing op publieke documenten waarvan de Commissie of publieke en private entiteiten namens haar auteur zijn:

a)

en die door de Commissie of door het Publicatiebureau namens haar zijn bekendgemaakt via publicaties, websites of andere verspreidingsinstrumenten, of

b)

die om economische of andere praktische redenen niet bekendgemaakt zijn, zoals studies, rapporten en andere gegevens.

2.   Dit besluit is niet van toepassing op:

a)

software of documenten waarop industriële eigendomsrechten rusten zoals octrooien, merken, ingeschreven modellen, logo’s en benamingen;

b)

documenten waarvoor de Commissie met het oog op intellectuele eigendomsrechten van derden geen toestemming kan geven tot hergebruik;

c)

de onderzoeksresultaten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek;

d)

documenten waarin een partij inzage heeft gekregen op grond van specifieke regels betreffende geprivilegieerde toegang tot documenten.

3.   Dit besluit wordt uitgevoerd met inachtneming van de regels inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en met name Verordening (EG) nr. 45/2001.

4.   Dit besluit laat Verordening (EG) nr. 1049/2001 onverlet en heeft er geen enkele invloed op.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1)

„document”:

a)

eender welke inhoud, ongeacht het medium (op papier of opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname);

b)

eender welk deel van een dergelijke inhoud;

2)

„hergebruik”: het gebruik van documenten door natuurlijke personen of rechtspersonen voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijke doel waarvoor de documenten zijn geproduceerd. De uitwisseling van documenten tussen de Commissie en andere openbare lichamen die deze documenten uitsluitend gebruiken met het oog op de vervulling van hun openbare taken is geen hergebruik;

3)

„persoonsgegevens”: gegevens als gedefinieerd in artikel 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Artikel 4

Algemeen principe

Behoudens de beperkingen van artikel 2, leden 2 en 3, komen alle documenten in aanmerking voor hergebruik voor commerciële of niet-commerciële doeleinden in overeensteming met de onderstaande voorwaarden. Voorzover mogelijk worden documenten langs elektronische weg beschikbaar gesteld.

Artikel 5

Behandeling van aanvragen tot hergebruik

1.   Ter beperking van de noodzaak om individuele aanvragen tot hergebruik in te dienen, geven de Commissiediensten (bv. door middel van algemene mededelingen op webpagina’s) voorzover nodig aan of documenten herbruikbaar zijn.

2.   Een aanvaag tot hergebruik van een document wordt onmiddellijk behandeld. Aan de aanvrager wordt een ontvangstbevestiging gezonden. Binnen 15 werkdagen na registratie van de aanvraag staat de Commissiedienst of het Publicatiebureau ofwel hergebruik van het document toe en verstrekt voorzover relevant een kopie van het document, of geeft deze in een schriftelijk gemotiveerd antwoord te kennen dat de aanvraag geheel of gedeeltelijk is afgewezen.

3.   In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een aanvraag betreffende een zeer lang document, een zeer groot aantal documenten of in het geval dat de aanvraag dient te worden vertaald, kan de in lid 2 genoemde termijn met 15 werkdagen worden verlengd, mits de aanvrager vooraf in kennis wordt gesteld en gedetailleerde redenen worden opgegeven.

4.   Bij afwijzing van de aanvraag brengt de Commissiedienst of het Publicatiebureau de aanvrager op de hoogte van het recht een vordering in te stellen bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen of een klacht in te dienen bij de Europese Ombudsman onder de voorwaarden van respectievelijk de artikelen 230 en 195 van het EG-Verdrag, of de artikelen 146 en 107 D van het Euratom-Verdrag.

5.   Voorzover een afwijzing gebaseerd is op artikel 2, lid 2, onder b), van dit besluit, vermeldt het antwoord aan de aanvrager de rechthebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon, voorzover deze bekend is, of anders de licentiegever waarvan de Commissie het relevante materiaal heeft verkregen, voorzover deze bekend is.

Artikel 6

Beschikbare formaten

Documenten worden voorzover mogelijk en nodig langs elektronische weg beschikbaar gesteld in eender welk reeds bestaand formaat of eender welke taalversie.

Dit behelst, voorzover dat een onevenredig grote inspanning zou vereisen die verder gaat dan een eenvoudige handeling, geen verplichting om, teneinde aan een aanvraag te voldoen, documenten te creëren, aan te passen of te actualiseren of om uittreksels van documenten te verstrekken.

Dit besluit schept evenmin voor de Commissie een verplichting om van de gevraagde documenten andere taalversies te maken dan op het moment van de aanvraag reeds voorhanden zijn.

De Commissie of het Publicatiebureau kunnen op basis van dit besluit niet worden verplicht bepaalde typen documenten te blijven produceren of in een gegeven formaat te bewaren met het oog op het hergebruik van deze documenten door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Artikel 7

Tariferingsbeginselen

1.   Het hergebruik van documenten is in principe gratis.

2.   In specifieke gevallen kunnen marginale kosten voor de reproductie en verspreiding van documenten worden doorberekend.

3.   In gevallen dat de Commissie besluit een document aan te passen om aan een bepaalde aanvraag te voldoen, kunnen de kosten van de aanpassing aan de aanvrager worden doorberekend. Bij het beoordelen van de noodzaak om dergelijke kosten door te berekenen wordt rekening gehouden met de voor de aanpassing nodige inspanning alsmede de potentiële voordelen van het hergebruik voor de Gemeenschappen, bijvoorbeeld in termen van verspreiding van informatie over de werking van de Gemeenschappen of in termen van het imago van de instelling voor de buitenwereld.

Artikel 8

Transparantie

1.   Eventuele voorwaarden en standaardvergoedingen voor het hergebruik van documenten worden, voorzover mogelijk en nodig langs elektronische weg, vooraf vastgesteld en bekendgemaakt.

2.   Het zoeken naar documenten wordt vergemakkelijkt door praktische voorzieningen, zoals overzichtslijsten van voor hergebruik beschikbare belangrijke documenten.

Artikel 9

Licenties

Het hergebruik van documenten kan onvoorwaardelijk zijn of er kunnen voorwaarden worden opgelegd, voorzover nodig door middel van een licentieverklaring of een disclaimer. Gebruikelijke voorwaarden in verband met hergebruik zijn onder meer de verplichting voor de hergebruiker om de bron van de documenten te vermelden, de verplichting om de oorspronkelijke inhoud of boodschap van de documenten geen geweld aan te doen, en niet–aansprakelijkheid van de Commissie voor alle mogelijke gevolgen van hergebruik. De voorwaarden mogen mogelijkheden tot hergebruik niet nodeloos beperken.

Artikel 10

Non-discriminatie en verbod op exclusieve regelingen

1.   De voorwaarden voor het hergebruik van documenten mogen niet discriminerend zijn voor vergelijkbare categorieën van hergebruik.

2.   Het hergebruik van documenten staat open voor alle potentiële actoren in de markt. Er mogen geen exclusieve rechten worden verleend.

3.   Voorzover een exclusief recht echter noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst van algemeen belang, dient periodiek, maar in ieder geval na drie jaar, te worden nagegaan of de redenen daarvoor nog steeds geldig zijn. Exclusieve regelingen moeten transparant zijn en openbaar worden gemaakt.

Artikel 11

Uitvoering

In overeenstemming met artikel 14 van het reglement van orde van de Commissie wordt de bevoegdheid om namens de Commissie beslissingen te nemen over aanvragen tot hergebruik gedelegeerd aan de directeuren-generaal en de diensthoofden. Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de procedures in verband met documenten waarvoor zij verantwoordelijk zijn voldoen aan de eisen van dit besluit. Te dien einde wijzen zij een functionaris aan om aanvragen tot hergebruik in overweging te nemen en het antwoord van het directoraat-generaal of de dienst te coördineren.

Artikel 12

Evaluatie

Dit besluit wordt geëvalueerd drie jaar na de inwerkingtreding ervan. De evaluatie richt zich in het bijzonder op de mogelijke toepassing van dit besluit op de onderzoeksresultaten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 7 april 2006.

Voor de Commissie

Viviane REDING

Lid van de Commissie


(1)  COM(2001) 607 def.

(2)  PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

(3)  PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90.

(4)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.


20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/42


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 april 2006

tot wijziging van Beschikking 2004/639/EG wat betreft Kroatië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1541)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/292/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van runderen en de invoer daarvan (1), en met name op artikel 8, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2004/639/EG van de Commissie van 6 september 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor de invoer van rundersperma (2) bevat onder meer de lijst van derde landen waaruit rundersperma mag worden ingevoerd.

(2)

Kroatië moet, gezien de huidige stand van zaken ten aanzien van de diergezondheid in dat land, worden toegevoegd aan de lijst van derde landen waaruit de invoer wordt toegestaan.

(3)

Beschikking 2004/639/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 2004/639/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 april 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 194 van 22.7.1988, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/16/EG van de Commissie (PB L 11 van 17.1.2006, blz. 21).

(2)  PB L 292 van 15.9.2004, blz. 21. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/16/EG.


BIJLAGE

„BIJLAGE I

Lijst van derde landen waaruit de invoer van rundersperma door de lidstaten wordt toegestaan

ISO-code

Land

AU

Australië

CA

Canada

CH

Zwitserland

HR

Kroatië

NZ

Nieuw-Zeeland

RO

Roemenië

US

Verenigde Staten van Amerika”


20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/44


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 april 2006

tot wijziging van Beschikking 2006/135/EG wat betreft de instelling van gebieden A en B in bepaalde lidstaten in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1583)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/293/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name op artikel 9, lid 4,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name op artikel 10, lid 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad (3), en met name op artikel 18,

Gelet op Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (4), en met name op artikel 66, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Duitsland heeft de Commissie en de overige lidstaten in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza, veroorzaakt door het influenza A-virus van subtype H5N1, bij pluimvee op zijn grondgebied en heeft passende maatregelen genomen zoals bepaald bij Beschikking 2006/135/EG van de Commissie van 22 februari 2006 betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee in de Gemeenschap (5).

(2)

Naar aanleiding van die uitbraak heeft Duitsland de nodige maatregelen genomen overeenkomstig Beschikking 2006/135/EG. De Commissie heeft de door Duitsland meegedeelde maatregelen in samenwerking met die lidstaat bestudeerd en heeft geconstateerd dat de grenzen van de door de lidstaat ingestelde gebieden A en B op voldoende afstand liggen van de uitbraak bij pluimvee. Derhalve moeten de gebieden A en B in Duitsland en ook de duur van de regionalisatie worden vastgelegd.

(3)

Tevens zijn, overeenkomstig artikel 2, lid 4, onder b) en c), van Beschikking 2006/135/EG en na een laatste evaluatie van de epidemiologische situatie ten aanzien van hoogpathogene aviaire influenza van subtype H5N1 in bepaalde delen van Frankrijk, de maatregelen voor de overeenkomstig artikel 2, lid 2, van die beschikking ingestelde gebieden in Frankrijk ingetrokken.

(4)

De delen A en B van bijlage I bij Beschikking 2006/135/EG moeten dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 2006/135/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 april 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/41/EG (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 33; rectificatie in PB L 195 van 2.6.2004, blz. 12).

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).

(3)  PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 18/2006 van de Commissie (PB L 4 van 7.1.2006, blz. 3).

(4)  PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16.

(5)  PB L 52 van 23.2.2006, blz. 41. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/251/EG (PB L 91 van 29.3.2006, blz. 33).


BIJLAGE

Bijlage I bij Beschikking 2006/135/EG komt als volgt te luiden:

„BIJLAGE I

DEEL A

Gebied A als bedoeld in artikel 2, lid 1:

ISO-landcode

Lidstaat

Gebied A

Datum einde geldigheid

Code

Naam

DE

DUITSLAND

Postcode

Gemeenten

8.5.2006

Beschermingsgebied

 

STADT MUTZSCHEN

 

WERMSDORF

Toezichtsgebied

 

 

In de Kreis Muldental

 

DORNREICHENBACH

 

DÜRRWEITZSCHEN

 

KÜHREN-BURKARDSHAIN

 

NERCHAU

 

THÜMMLITZ-WALDE

 

TREBSEN

In de Kreis Torgau-Oschatz

 

DAHLEN

 

MÜGELN

 

SORNZIG-ABLASS

In de Kreis Döbeln

 

BOCKELWITZ

 

LEISNIG

SE

ZWEDEN

 

 

 

In het district Kalmar de volgende plaatsen

Postcode

Plaats

24.4.2006

Beschermingsgebied

572 75

FIGEHOLM

572 95

FIGEHOLM

Toezichtsgebied

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

Uitgebreid toezichtsgebied (20 km)

380 75

BYXELKROK

570 91

KRISTDALA

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 63

OSKARSHAMN

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 91

OSKARSHAMN

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

590 91

HJORTED

590 93

GUNNEBO

DEEL B

Gebied B als bedoeld in artikel 2, lid 2:

ISO-landcode

Lidstaat

Gebied B

Datum einde geldigheid

Code

Naam

DE

DUITSLAND

Postcode

Gemeenten

8.5.2006

In de Kreis Muldental

 

BAD LAUSICK

 

BELGERSHAIN

 

BENNEWITZ

 

BORSDORF

 

BRANDIS

 

COLDITZ

 

FALKENHAIN

 

GRIMMA

 

GROSSBARDAU

 

GROSSBOTHEN

 

HOHBURG

 

MACHERN

 

NAUNHOF

 

OTTERWISCH

 

PARTHENSTEIN

 

THALLWITZ

 

WURZEN

 

ZSCHADRASS

In de Kreis Torgau-Oschatz

 

ARZBERG

 

BEILRODE

 

BELGERN

 

CAVERTITZ

 

DOMMITZSCH

 

DREIHEIDE

 

ELSNIG

 

GROSSTREBEN-ZWETHAU

 

LIEBSCHÜTZBERG

 

MOCKREHNA

 

NAUNDORF

 

OSCHATZ

 

PFLÜCKUFF

 

SCHILDAU

 

TORGAU

 

TROSSIN

 

ZINNA

In de Kreis Döbeln

 

DÖBELN

 

EBERSBACH

 

GROSSWEITZSCHER

 

HARTHA

 

MOCHAU

 

NIEDERSTRIEGIS

 

OSTRAU

 

ROSSWEIN

 

WALDHEIM

 

ZIEGRA-KNOBELSDORF

 

ZSCHAITZ-OTTEWIG

SE

ZWEDEN

 

 

 

Het hele district Kalmar (met uitzondering van gebied A) met de volgende plaatsen

Postcode

Plaats

24.4.2006

 

360 23

ÄLMEBODA

360 50

LESSEBO

360 52

KOSTA

360 53

SKRUV

360 60

VISSEFJÄRDA

360 65

BODA GLASBRUK

360 70

ÅSEDA

360 77

FRÖSEKE

361 30

EMMABODA

361 31

EMMABODA

361 32

EMMABODA

361 33

EMMABODA

361 42

LINDÅS

361 53

BROAKULLA

361 91

EMMABODA

361 92

EMMABODA

361 93

BROAKULLA

361 94

ERIKSMÅLA

361 95

LÅNGASJÖ

370 17

ERINGSBODA

370 34

HOLMSJÖ

370 45

FÅGELMARA

371 93

KARLSKRONA

380 30

ROCKNEBY

380 31

LÄCKEBY

380 40

ORREFORS

380 41

GULLASKRUV

380 42

MÅLERÅS

380 44

ALSTERBRO

380 52

TIMMERNABBEN

380 53

FLISERYD

380 62

MÖRBYLÅNGA

380 65

DEGERHAMN

380 74

LÖTTORP

380 75

BYXELKROK

382 30

NYBRO

382 31

NYBRO

382 32

NYBRO

382 33

NYBRO

382 34

NYBRO

382 35

NYBRO

382 36

NYBRO

382 37

NYBRO

382 38

NYBRO

382 39

NYBRO

382 40

NYBRO

382 41

NYBRO

382 42

NYBRO

382 43

NYBRO

382 44

NYBRO

382 45

NYBRO

382 46

NYBRO

382 90

ÖRSJÖ

382 91

NYBRO

382 92

NYBRO

382 93

NYBRO

382 94

NYBRO

382 96

NYBRO

382 97

ÖRSJÖ

383 30

MÖNSTERÅS

383 31

MÖNSTERÅS

383 32

MÖNSTERÅS

383 33

MÖNSTERÅS

383 34

MÖNSTERÅS

383 35

MÖNSTERÅS

383 36

MÖNSTERÅS

383 37

MÖNSTERÅS

383 38

MÖNSTERÅS

383 39

MÖNSTERÅS

383 91

MÖNSTERÅS

383 92

MÖNSTERÅS

384 30

BLOMSTERMÅLA

384 31

BLOMSTERMÅLA

384 40

ÅLEM

384 91

BLOMSTERMÅLA

384 92

ÅLEM

384 93

ÅLEM

385 30

TORSÅS

385 31

TORSÅS

385 32

TORSÅS

385 33

TORSÅS

385 34

TORSÅS

385 40

BERGKVARA

385 41

BERGKVARA

385 50

SÖDERÅKRA

385 51

SÖDERÅKRA

385 90

SÖDERÅKRA

385 91

TORSÅS

385 92

GULLABO

385 93

TORSÅS

385 94

BERGKVARA

385 95

TORSÅS

385 96

GULLABO

385 97

SÖDERÅKRA

385 98

BERGKVARA

385 99

TORSÅS

386 30

FÄRJESTADEN

386 31

FÄRJESTADEN

386 32

FÄRJESTADEN

386 33

FÄRJESTADEN

386 34

FÄRJESTADEN

386 35

FÄRJESTADEN

386 90

FÄRJESTADEN

386 92

FÄRJESTADEN

386 93

FÄRJESTADEN

386 94

FÄRJESTADEN

386 95

FÄRJESTADEN

386 96

FÄRJESTADEN

387 30

BORGHOLM

387 31

BORGHOLM

387 32

BORGHOLM

387 33

BORGHOLM

387 34

BORGHOLM

387 35

BORGHOLM

387 36

BORGHOLM

387 37

BORGHOLM

387 38

BORGHOLM

387 50

KÖPINGSVIK

387 51

KÖPINGSVIK

387 52

KÖPINGSVIK

387 90

KÖPINGSVIK

387 91

BORGHOLM

387 92

BORGHOLM

387 93

BORGHOLM

387 94

BORGHOLM

387 95

KÖPINGSVIK

387 96

KÖPINGSVIK

388 30

LJUNGBYHOLM

388 31

LJUNGBYHOLM

388 32

LJUNGBYHOLM

388 40

TREKANTEN

388 41

TREKANTEN

388 50

PÅRYD

388 91

VASSMOLÖSA

388 92

LJUNGBYHOLM

388 93

LJUNGBYHOLM

388 94

VASSMOLÖSA

388 95

HALLTORP

388 96

LJUNGBYHOLM

388 97

HALLTORP

388 98

TREKANTEN

388 99

PÅRYD

392 30

KALMAR

392 31

KALMAR

392 32

KALMAR

392 33

KALMAR

392 34

KALMAR

392 35

KALMAR

392 36

KALMAR

392 37

KALMAR

392 38

KALMAR

392 41

KALMAR

392 43

KALMAR

392 44

KALMAR

392 45

KALMAR

392 46

KALMAR

392 47

KALMAR

393 50

KALMAR

393 51

KALMAR

393 52

KALMAR

393 53

KALMAR

393 54

KALMAR

393 55

KALMAR

393 57

KALMAR

393 58

KALMAR

393 59

KALMAR

393 63

KALMAR

393 64

KALMAR

393 65

KALMAR

394 70

KALMAR

394 71

KALMAR

394 77

KALMAR

395 90

KALMAR

570 16

KVILLSFORS

570 19

PAULISTRÖM

570 30

MARIANNELUND

570 31

INGATORP

570 72

FAGERHULT

570 75

FÅGELFORS

570 76

RUDA

570 80

VIRSERUM

570 81

JÄRNFORSEN

570 82

MÅLILLA

570 83

ROSENFORS

570 84

MÖRLUNDA

570 90

PÅSKALLAVIK

570 91

KRISTDALA

572 30

OSKARSHAMN

572 31

OSKARSHAMN

572 32

OSKARSHAMN

572 33

OSKARSHAMN

572 34

OSKARSHAMN

572 35

OSKARSHAMN

572 36

OSKARSHAMN

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 50

OSKARSHAMN

572 51

OSKARSHAMN

572 60

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 62

OSKARSHAMN

572 91

OSKARSHAMN

572 93

OSKARSHAMN

572 96

FÅRBO

574 96

VETLANDA

574 97

VETLANDA

577 30

HULTSFRED

577 31

HULTSFRED

577 32

HULTSFRED

577 33

HULTSFRED

577 34

HULTSFRED

577 35

HULTSFRED

577 36

HULTSFRED

577 37

HULTSFRED

577 38

HULTSFRED

577 39

HULTSFRED

577 50

SILVERDALEN

577 51

SILVERDALEN

577 90

HULTSFRED

577 91

HULTSFRED

577 92

HULTSFRED

577 93

HULTSFRED

577 94

LÖNNEBERGA

579 30

HÖGSBY

579 31

HÖGSBY

579 32

HÖGSBY

579 33

HÖGSBY

579 40

BERGA

579 90

BERGA

579 92

HÖGSBY

579 93

GRÖNSKÅRA

590 42

HORN

590 80

SÖDRA VI

590 81

GULLRINGEN

590 83

STOREBRO

590 90

ANKARSRUM

590 91

HJORTED

590 92

TOTEBO

590 93

GUNNEBO

590 94

BLACKSTAD

590 95

LOFTAHAMMAR

590 96

ÖVERUM

590 98

EDSBRUK

593 30

VÄSTERVIK

593 31

VÄSTERVIK

593 32

VÄSTERVIK

593 33

VÄSTERVIK

593 34

VÄSTERVIK

593 35

VÄSTERVIK

593 36

VÄSTERVIK

593 37

VÄSTERVIK

593 38

VÄSTERVIK

593 39

VÄSTERVIK

593 40

VÄSTERVIK

593 41

VÄSTERVIK

593 42

VÄSTERVIK

593 43

VÄSTERVIK

593 50

VÄSTERVIK

593 51

VÄSTERVIK

593 52

VÄSTERVIK

593 53

VÄSTERVIK

593 54

VÄSTERVIK

593 61

VÄSTERVIK

593 62

VÄSTERVIK

593 91

VÄSTERVIK

593 92

VÄSTERVIK

593 93

VÄSTERVIK

593 95

VÄSTERVIK

593 96

VÄSTERVIK

594 30

GAMLEBY

594 31

GAMLEBY

594 32

GAMLEBY

594 91

GAMLEBY

594 92

GAMLEBY

594 93

GAMLEBY

594 94

GAMLEBY

597 40

ÅTVIDABERG

597 91

ÅTVIDABERG

597 96

ÅTVIDABERG

597 97

ÅTVIDABERG

598 30

VIMMERBY

598 31

VIMMERBY

598 32

VIMMERBY

598 34

VIMMERBY

598 35

VIMMERBY

598 36

VIMMERBY

598 37

VIMMERBY

598 38

VIMMERBY

598 39

VIMMERBY

598 40

VIMMERBY

598 91

VIMMERBY

598 92

VIMMERBY

598 93

VIMMERBY

598 94

VIMMERBY

598 95

VIMMERBY

598 96

VIMMERBY

615 92

VALDEMARSVIK

615 94

VALDEMARSVIK

615 95

VALDEMARSVIK”


Europese Centrale Bank

20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/54


RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 7 april 2006

betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties

(ECB/2006/4)

(2006/294/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 12.1, artikel 14.3 en artikel 23,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtsnoer ECB/2004/13 van 1 juli 2004 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en derde landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (1) dient te worden gewijzigd vanwege de gewijzigde definitie van „reserves” en het wegnemen van de drempel, beneden welke geen vergoeding wordt geboden voor overnight-credit saldo’s die worden aangehouden als cash-/beleggingsdiensten. Richtsnoer ECB/2004/13 is reeds enmaal gewijzigd en dient derhalve om redenen van duidelijkheid en transparantie opnieuw te worden geordend.

(2)

Krachtens artikel 23, in samenhang met artikel 43.4 van de statuten, mogen de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro hebben aangenomen (hierna „de NCB’s van de deelnemende lidstaten” te noemen) betrekkingen aangaan met centrale banken in andere landen en, waar passend, met internationale organisaties en tevens alle soorten bancaire transacties verrichten in hun betrekkingen met derde landen en internationale organisaties.

(3)

De Raad van bestuur is van mening dat het Eurosysteem als één geheel dient op treden, als het aan voornoemde klanten reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verleent, afgezien van het lid van het Eurosysteem via welke de dienstverlening plaatsvindt. Te dien einde acht de Raad van bestuur de vaststelling van dit richtsnoer noodzakelijk, om onder meer de gestandaardiseerde verlening van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem volgens geharmoniseerde modaliteiten en voorwaarden te verzekeren, om te verzekeren dat de ECB omtrent deze diensten adequate informatie ontvangt, en om te verzekeren dat gemeenschappelijke basiskenmerken voor contractuele regelingen met klanten worden vastgesteld.

(4)

De Raad van bestuur acht het noodzakelijk het vertrouwelijke karakter te bevestigen van alle informatie, gegevens en documenten die leden van het Eurosysteem opstellen en/of onderling binnen het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem uitwisselen en voorts dat artikel 38 van de statuten op die informatie, gegevens en documenten van toepassing is.

(5)

Overeenkomstig artikel 12.1 en artikel 14.3 van de statuten, vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend onderdeel van de communautaire wetgeving,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit richtsnoer wordt verstaan onder:

„alle soorten bancaire transacties”: omvat het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem aan buiten het eurogebied gelegen centrale banken en landen en aan internationale organisaties in verband met het beheer van de reserves van die centrale banken, landen en internationale organisaties,

„bevoegd ECB-personeel”: bij de ECB werkzame personen die de directie van tijd tot tijd aanwijst als zijnde bevoegd voor het verzenden en ontvangen van de informatie die binnen het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verstrekt dient te worden,

„centrale banken”: omvatten monetaire autoriteiten,

„klant”: enig buiten het eurogebied gelegen land (waaronder enige overheid of overheidsinstantie), enige buiten het eurogebied gelegen centrale bank of monetaire autoriteit, of enige internationale organisatie waaraan een lid van het Eurosysteem reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verleent,

„reservebeheersdiensten van het Eurosysteem”: de in artikel 2 genoemde reservebeheersdiensten die leden van het Eurosysteem aan klanten kunnen verlenen, waardoor klanten hun reserves via één lid van het Eurosysteem globaal kunnen beheren,

„Eurosysteem dienstverlener” („Eurosystem Service Provider”) (ESP): een lid van het Eurosysteem dat zich ertoe verbindt de volledige reeks reservebeheersdiensten van het Eurosysteem te verlenen,

„Individuele dienstverlener” („Individual Service Provider”) (ISP): een lid van het Eurosysteem dat zich er niet toe verbindt de volledige reeks reservebeheersdiensten van het Eurosysteem te verlenen,

„Internationale organisatie”: enige organisatie, behalve communautaire instellingen en organen, opgericht bij of krachtens een internationaal verdrag,

„reserves”: de beleenbare in euro luidende activa van de klant, i.e. cash en alle effecten die in aanmerking komen als „lijst-1 activa” van de database van het Eurosysteem inzake beleenbare activa, die dagelijks op de website van de ECB wordt gepubliceerd en bijgewerkt, met uitzondering van: i) zowel de effecten die vallen binnen de categorie „emittentengroep 3”, alsook, voor de overige emittentengroepen, de effecten die vallen binnen de „liquiditeitscategorie IV”; ii) activa die uitsluitend worden gehouden voor het nakomen van pensioen- en aanverwante verplichtingen van de klant ten behoeve van voormalige of huidige personeelsleden; iii) specifieke rekeningen die een klant bij een lid van het Eurosysteem heeft geopend voor het herschikken van overheidsschuld binnen het kader van internationale overeenkomsten; en iv) die categorieën in euro luidende activa, zoals van tijd tot tijd vastgesteld door de Raad van bestuur.

Artikel 2

Lijst van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

Reservebeheersdiensten van het Eurosysteem bestaan uit:

1)

Bewaarnemingsrekeningen voor de reserves;

2)

Bewaarnemingsdiensten:

a)

bewaarnemingsafschriften aan het einde van de maand, maar op verzoek van de klant eveneens op andere tijdstippen;

b)

verzenden van afschriften via SWIFT aan alle klanten die via SWIFT afschriften kunnen ontvangen, dan wel anderszins passend voor niet-SWIFT klanten;

c)

kennisgeving van beheersdaden („corporate actions”) van de onderneming (bijv. couponbetalingen en aflossingen) in verband met aangehouden effecten van klanten;

d)

verwerken van corporate actions voor klanten;

e)

het onder bepaalde voorwaarden bevorderen van regelingen tussen klanten en derde-gevolmachtigden, in verband met de exploitatie van geautomatiseerde programma's voor effectenleningstransacties;

3)

Afwikkelingsdiensten:

a)

afwikkelingsdiensten franco levering/levering tegen betaling voor alle in euro luidende effecten waarvoor bewaarnemingsrekeningen beschikbaar zijn;

b)

afwikkelingsbevestiging van alle transacties via SWIFT (dan wel anderszins passend voor niet-SWIFT klanten);

4)

Cash-/beleggingsdiensten:

a)

deviezen aan-/verkopen voor rekening van klanten als lastgever, met minimaal dekking van de contante aan-/verkoop van euro's tegen niet uit het eurogebied afkomstige G10 valuta;

b)

termijndeposito-diensten als lasthebber;

c)

saldo’s overnight credit:

lijst 1 — automatische belegging van een beperkt vast bedrag per klant als lastgever,

lijst 2 — mogelijke belegging van fondsen bij marktdeelnemers als lasthebber;

d)

uitvoering van beleggingen voor klanten overeenkomstig vaste instructies en overeenkomstig de reeks van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem;

e)

uitvoering van klantenorders voor aan-/verkoop van effecten op de secundaire markt.

Artikel 3

Dienstverlening door ESP's en ISP's

1.   Binnen het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem, wordt een onderscheid gemaakt tussen ESP- en ISP-leden van het Eurosysteem.

2.   Naast de in artikel 2 genoemde diensten, mag elke ESP ook andere reservebeheersdiensten aan klanten aanbieden. Een ESP bepaalt die niet aan dit richtsnoer onderworpen diensten van geval tot geval.

3.   Een ISP is aan dit richtsnoer en aan de vereisten van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem onderworpen inzake één of meerdere reservebeheersdiensten van het Eurosysteem, dan wel enig deel daarvan, die een ISP verleent en die deel uitmaakt van de volledige reeks reservebeheersdiensten van het Eurosysteem. Voorts mag elke ISP ook andere reservebeheersdiensten aan klanten aanbieden en bepaalt die diensten van geval tot geval. Die diensten zijn niet aan dit richtsnoer onderworpen.

Artikel 4

Informatie met betrekking tot reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

1.   Leden van het Eurosysteem verstrekken het bevoegde ECB-personeel elke relevante informatie inzake het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem aan nieuwe en huidige klanten en lichten het bevoegde ECB-personeel in, wanneer een potentiële klant hen benadert.

2.   Vooraleer leden van het Eurosysteem de identiteit van een huidige, nieuwe of potentiële klant onthullen, trachten zij daarvoor de instemming van de klant te verkrijgen.

3.   Indien de instemming niet wordt verleend, verstrekt het betrokken lid van het Eurosysteem het bevoegde ECB-personeel de vereiste informatie zonder de identiteit van de klant te onthullen.

Artikel 5

Verbod en opschorting van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

1.   Ter raadpleging door leden van het Eurosysteem zal de ECB een lijst bijhouden van huidige, nieuwe of potentiële klanten wier reserves worden getroffen door bevriezing of een soortgelijke maatregel die hetzij één van de EU lidstaten oplegt op basis van een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, dan wel de Europese Unie.

2.   Indien een lid van het Eurosysteem of de lidstaat van vestiging van het lid van het Eurosysteem op basis van een om redenen van nationaal beleid of nationaal belang aangenomen maatregel of besluit, dat niet behoort tot de in lid 1 genoemde, het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem aan huidige klanten opschort, dan wel weigert die diensten aan een nieuwe klant te verlenen, stelt dat lid het bevoegde ECB-personeel daarvan onverwijld in kennis. Het bevoegde ECB-personeel stelt de overige leden van het Eurosysteem daarvan onverwijld in kennis. Enige maatregel of besluit van dien aard belet niet, dat de overige leden van het Eurosysteem die klanten reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verlenen.

3.   Artikel 4, lid 2 en artikel 4, lid 3 betreffen elke onthulling van de identiteit van een huidige, nieuwe of potentiële klant overeenkomstig lid 2.

Artikel 6

Verantwoordelijkheid voor reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

1.   Elk lid van het Eurosysteem is verantwoordelijk voor de uitvoering van enige naar zijn mening voor het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem passende contractuele regeling met zijn klanten.

2.   Elk lid van het Eurosysteem dat aan zijn klanten reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verleent, dan wel enig deel daarvan, is aansprakelijk voor de door hem te verlenen diensten, zulks behoudens enige specifieke op een lid toepasselijke dan wel door een lid van het Eurosysteem overeengekomen bepaling.

Artikel 7

Aanvullende gemeenschappelijke basiskenmerken in contractuele regelingen met klanten

Leden van het Eurosysteem verzekeren dat hun contractuele regelingen met klanten stroken met dit richtsnoer en met de hiernavolgende aanvullende gemeenschappelijke basiskenmerken. De contractuele regelingen:

a)

vermelden dat de tegenpartij van de klant het lid van het Eurosysteem is met wie die klant een regeling overeengekomen is voor het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem, dan wel enig deel daarvan, en dat die regeling op zich voor de klant ten overstaan van enig ander lid van het Eurosysteem rechten noch aanspraken in het leven roept. Deze bepaling belet niet dat een klant een regeling heeft met verscheidene leden van het Eurosysteem;

b)

vermelden de koppelingen die kunnen worden gebruikt voor de afwikkeling van effecten die tegenpartijen van klanten houden en vermelden tevens de betrokken risico’s van het gebruik van koppelingen die niet kunnen worden gebruikt voor monetaire beleidstransacites;

c)

vermelden dat bepaalde transacties binnen het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem als een inspanningsverplichting worden uitgevoerd;

d)

vermelden dat het lid van het Eurosysteem klanten voorstellen kan doen inzake tijdstip en uitvoering van een transactie, ter vermijding van conflicten met het monetair- en wisselkoersbeleid van het Eurosysteem, en dat het lid niet aansprakelijk is voor mogelijke gevolgen van die voorstellen voor de klant;

e)

vermelden dat het tarief dat leden van het Eurosysteem hun klanten in rekening brengen voor het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem, is onderworpen aan beoordeling door het Eurosysteem en dat de klanten, conform de toepasselijke wetgeving, gebonden zijn aan de eventueel uit dergelijke beoordelingen voortvloeiende tariefherzieningen.

Artikel 8

Rol van de ECB

De ECB coördineert het algemene verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem en het daarmee samenhangende informatiekader. Elk lid van het Eurosysteem dat een ESP wordt of dat zijn ESP-status beëindigt, stelt de ECB daarvan in kennis.

Artikel 9

Slotbepalingen

1.   Dit richtsnoer is gericht tot de NCB’s van de deelnemende lidstaten.

2.   Richtsnoer ECB/2004/13 wordt ingetrokken. Verwijzingen naar het ingetrokken richtsnoer worden opgevat als verwijzingen naar dit richtsnoer.

3.   Dit richtsnoer treedt op 12 april 2006 in werking. Het is vanaf 1 juli 2006 van toepassing.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 april 2006.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 241 van 13.7.2004, blz. 68. Richtsnoer zoals gewijzigd bij Richtsnoer ECB/2004/20 (PB L 385 van 29.12.2004, blz. 85).