ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 6

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
11 januari 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 24/2006 van de Commissie van 10 januari 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 25/2006 van de Commissie van 10 januari 2006 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Belgische interventiebureau

3

 

*

Verordening (EG) nr. 26/2006 van de Commissie van 10 januari 2006 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Deense interventiebureau

9

 

*

Verordening (EG) nr. 27/2006 van de Commissie van 10 januari 2006 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Duitse interventiebureau

15

 

*

Verordening (EG) nr. 28/2006 van de Commissie van 10 januari 2006 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Zweedse interventiebureau

21

 

*

Verordening (EG) nr. 29/2006 van de Commissie van 10 januari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de douanecodes voor broomchloormethaan

27

 

 

Verordening (EG) nr. 30/2006 van de Commissie van 10 januari 2006 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

29

 

 

Verordening (EG) nr. 31/2006 van de Commissie van 10 januari 2006 betreffende de aanvragen van certificaten voor de invoer van rijst van oorsprong uit Egypte in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 voor het jaar 2006 geopende tariefcontingent

30

 

 

Verordening (EG) nr. 32/2006 van de Commissie van 10 januari 2006 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit

31

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 4 januari 2006 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG wat betreft bepaalde embryoteams en embryoproductieteams in Canada en de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5795)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

11.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 6/1


VERORDENING (EG) Nr. 24/2006 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 2006

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 januari 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 10 januari 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

76,9

204

39,8

212

88,1

999

68,3

0707 00 05

052

150,4

204

79,4

999

114,9

0709 90 70

052

131,0

204

62,5

999

96,8

0805 10 20

052

47,9

204

52,2

220

50,3

524

24,6

624

58,2

999

46,6

0805 20 10

052

83,4

204

81,6

999

82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,8

204

60,4

400

86,4

464

129,9

624

67,2

999

82,7

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

109,5

404

102,5

720

84,4

999

98,8

0808 20 50

400

75,8

720

73,8

999

74,8


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


11.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 6/3


VERORDENING (EG) Nr. 25/2006 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 2006

inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Belgische interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (2) zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie (3) zijn gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van producten uit interventie vastgesteld.

(3)

Bij de huidige marktsituatie is het dienstig een permanente openbare inschrijving te openen voor de uitvoer van 68 551 t zachte tarwe die in het bezit is van het Belgische interventiebureau.

(4)

Voor een regelmatig verloop van de transacties en de controles daarop moeten speciale bepalingen worden vastgesteld. Het is dienstig daartoe een zekerheidsregeling vast te stellen waarmee de beoogde doelstellingen worden bereikt zonder dat dit voor de betrokken handelaren overdreven hoge kosten meebrengt. Bijgevolg moet worden afgeweken van sommige voorschriften, met name van Verordening (EEG) nr. 2131/93.

(5)

Om wederinvoer te voorkomen, mag uitvoer in het kader van de bij deze verordening geopende inschrijving alleen geschieden naar bepaalde derde landen.

(6)

Om het beheer van de regeling te moderniseren, moet worden voorzien in de elektronische overdracht van de door de Commissie vereiste gegevens.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Tenzij in deze verordening anders bepaald, houdt het Belgische interventiebureau onder de bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 vastgestelde voorwaarden een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in zijn bezit is.

Artikel 2

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 68 551 t zachte tarwe voor uitvoer naar alle derde landen, met uitzondering van Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Liechtenstein, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Roemenië, Servië en Montenegro (4) en Zwitserland.

Artikel 3

1.   Voor uitvoer in het kader van deze verordening worden noch uitvoerrestituties, noch uitvoerbelastingen, noch maandelijkse verhogingen toegepast.

2.   Artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is niet van toepassing.

3.   In afwijking van het bepaalde in artikel 16, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is de bij uitvoer te betalen prijs die welke in de offerte is vermeld, zonder maandelijkse verhogingen.

Artikel 4

1.   De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2131/93 tot en met het einde van de vierde daaropvolgende maand.

2.   De in het kader van deze openbare inschrijving ingediende offertes hoeven niet vergezeld te gaan van aanvragen voor uitvoercertificaten in het kader van artikel 49 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie (5).

Artikel 5

1.   In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 verstrijkt de termijn voor de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrijving op 12 januari 2006 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De termijn voor de indiening van de offertes voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt telkens op donderdag om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), behalve op 13 april 2006 en 25 mei 2006, die in weken vallen waarin geen deelinschrijving plaatsvindt.

De termijn voor de indiening van de offertes voor de laatste deelinschrijving verstrijkt op 22 juni 2006 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2.   De offertes moeten worden ingediend bij het Belgische interventiebureau:

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Fax (32) 2 287 25 24

Artikel 6

Het interventiebureau, de opslaghouder en de koper gaan, op verzoek van deze laatste en in onderlinge overeenstemming, naar keuze van de koper hetzij vóór hetzij bij de uitslag uit de opslagplaats, over tot het nemen van contradictoire monsters met een frequentie van ten minste één monsterneming voor elke 500 t en tot de analyse van deze monsters. Het interventiebureau kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die evenwel niet de opslaghouder kan zijn.

De contradictoire monsters worden genomen en geanalyseerd binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de datum van het verzoek van de koper, of binnen een termijn van drie werkdagen indien de monsters worden genomen bij uitslag uit de opslagplaats.

In geval van betwisting worden de resultaten van de analyses langs elektronische weg aan de Commissie meegedeeld.

Artikel 7

1.   De koper moet de partij als zodanig aanvaarden indien het eindresultaat van de analyses van de monsters duidt op een kwaliteit die:

a)

beter is dan de in het bericht van inschrijving vermelde kwaliteit;

b)

beter is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van deze laatste kwaliteit niet groter is dan:

1 kg per hectoliter voor het soortelijk gewicht, dat evenwel niet lager mag zijn dan 75 kg per hectoliter;

1 procentpunt voor het vochtgehalte;

0,5 procentpunt voor de in de punten B.2 en B.4 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 824/2000 van de Commissie (6) bedoelde onzuiverheden;

0,5 procentpunt voor de in punt B.5 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 824/2000 bedoelde onzuiverheden, waarbij evenwel de voor schadelijke korrels en voor moederkoren toegestane percentages ongewijzigd blijven.

2.   Indien het eindresultaat van de analyses van de monsters duidt op een kwaliteit die beter is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit, maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van deze laatste kwaliteit groter is dan het in lid 1, onder b), bedoelde verschil, kan de koper:

a)

hetzij de partij als zodanig aanvaarden,

b)

hetzij weigeren de betrokken partij over te nemen.

In het in de eerste alinea, onder b), bedoelde geval is de koper pas van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau onverwijld van zijn beslissing op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

3.   Indien het eindresultaat van de analyses van de monsters duidt op een kwaliteit die minder is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit, mag de koper beslissen de betrokken partij niet af te halen. Hij is pas van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau van zijn beslissing op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

Artikel 8

In de in artikel 7, lid 2, eerste alinea, onder b), en lid 3, bedoelde gevallen kan de koper het interventiebureau verzoeken om zonder extra kosten een andere partij zachte tarwe van de vastgestelde kwaliteit te leveren. In dat geval wordt de zekerheid niet vrijgegeven. De partij moet binnen drie dagen na het door de koper ingediende verzoek worden vervangen. De koper stelt de Commissie daarvan onverwijld in kennis met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

Indien de koper, binnen een periode van ten hoogste een maand na de datum van het eerste door de koper ingediende verzoek om vervanging, na achtereenvolgende vervangingen geen vervangende partij van de vastgestelde kwaliteit heeft gekregen, is hij van al zijn verplichtingen, met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau daarvan onverwijld op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

Artikel 9

1.   Indien de zachte tarwe wordt uitgeslagen voordat de resultaten van de in artikel 6 bedoelde analyses bekend zijn, zijn vanaf het tijdstip van de afhaling van de partij alle risico’s voor rekening van de koper, onverminderd de rechtsmiddelen waarover de koper jegens de opslaghouder mocht beschikken.

2.   De kosten van de in artikel 6 bedoelde monsternemingen en analyses, maar niet die van de in artikel 7, lid 3, bedoelde monsternemingen en analyses, komen ten laste van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) voor maximaal één analyse per 500 t, met uitzondering van de overslagkosten. De overslagkosten en de eventueel op verzoek van de koper verrichte aanvullende analyses zijn voor rekening van de koper.

Artikel 10

In afwijking van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 3002/92 moet in de documenten betreffende de verkoop van zachte tarwe overeenkomstig deze verordening, en met name in het uitvoercertificaat, in het uitslagbewijs zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3002/92, in de aangifte ten uitvoer en, in voorkomend geval, in het exemplaar T5, een van de in bijlage II vastgestelde vermeldingen worden opgenomen.

Artikel 11

1.   De overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 gestelde zekerheid moet worden vrijgegeven zodra de uitvoercertificaten aan de kopers zijn afgegeven.

2.   In afwijking van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 wordt de naleving van de verplichting tot uitvoer gegarandeerd door een zekerheid waarvan het bedrag gelijk is aan het verschil tussen de op de toewijzingsdag geldende interventieprijs en de toewijzingsprijs, met dien verstande dat het bedrag nooit kleiner mag zijn dan 25 EUR per ton. De helft van deze zekerheid wordt gesteld bij de afgifte van het certificaat en het saldo vóór het afhalen van het graan.

Artikel 12

Het Belgische interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk twee uur na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de offertes langs elektronische weg in kennis van de ontvangen inschrijvingen. Deze kennisgeving moet plaatsvinden met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage III.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).

(2)  PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 749/2005 (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 10).

(3)  PB L 301 van 17.10.1992, p. 17. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 770/96 (PB L 104 van 27.4.1996, blz. 13).

(4)  Met inbegrip van Kosovo, zoals gedefinieerd in resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.

(5)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.

(6)  PB L 100 van 20.4.2000, blz. 31.


BIJLAGE I

Mededeling inzake weigering en eventuele vervanging van partijen die zijn toegewezen in het kader van de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Belgische interventiebureau

(Verordening (EG) nr. 25/2006)

Naam van de indiener van de offerte, aan wie is toegewezen:

Datum van de toewijzing:

Datum van de weigering van de partij door de koper:


Nummer van de partij

Hoeveelheid in ton

Adres van de silo

Reden voor de weigering tot overneming

 

 

 

Soortelijk gewicht (kg/hl)

% gekiemde korrels

% uitschot (Schwarzbesatz)

% bestanddelen die geen onberispelijke basisgraankorrels zijn

Andere


BIJLAGE II

In artikel 10 bedoelde vermelding

:

in het Spaans

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

in het Tsjechisch

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

in het Deens

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

in het Duits

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

in het Ests

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

in het Grieks

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

in het Engels

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

in het Frans

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

in het Italiaans

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

in het Lets

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

in het Litouws

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

in het Hongaars

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

in het Nederlands

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

in het Pools

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

in het Portugees

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

in het Slowaaks

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

in het Sloveens

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

in het Fins

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

in het Zweeds

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


BIJLAGE III

Permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Belgische interventiebureau

Formulier (1)

(Verordening (EG) nr. 25/2006)

1

2

3

4

5

6

7

Volgnummer van de inschrijvers

Nummer van de partij

Hoeveelheid in ton

Geboden prijs

(in EUR per ton) (2)

Toeslagen (+)

Kortingen (–)

(in EUR per ton)

(p.m.)

Handelskosten (3)

(in EUR per ton)

Bestemming

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  In te dienen bij het directoraat-generaal Landbouw (D/2).

(2)  Deze prijs omvat de toeslagen en kortingen die gelden voor de partij waarop de inschrijving betrekking heeft.

(3)  De handelskosten omvatten kosten voor diensten en verzekeringen vanaf het moment van uitslag uit de interventievoorraad tot het moment van levering franco aan boord (fob) in de haven van uitvoer, met uitzondering van de transportkosten. De vermelde bedragen moeten worden gebaseerd op de reële gemiddelde kosten die het interventiebureau in de loop van het halfjaar voorafgaand aan de inschrijvingsperiode heeft genoteerd, uitgedrukt in EUR per ton.


11.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 6/9


VERORDENING (EG) Nr. 26/2006 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 2006

inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Deense interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (2) zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie (3) zijn gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van producten uit interventie vastgesteld.

(3)

Bij de huidige marktsituatie is het dienstig een permanente openbare inschrijving te openen voor de uitvoer van 157 000 ton zachte tarwe die in het bezit is van het Deense interventiebureau.

(4)

Voor een regelmatig verloop van de transacties en de controles daarop moeten speciale bepalingen worden vastgesteld. Het is dienstig daartoe een zekerheidsregeling vast te stellen waarmee de beoogde doelstellingen worden bereikt zonder dat dit voor de betrokken handelaren overdreven hoge kosten meebrengt. Bijgevolg moet worden afgeweken van sommige voorschriften, met name van Verordening (EEG) nr. 2131/93.

(5)

Om wederinvoer te voorkomen, mag uitvoer in het kader van de bij de onderhavige verordening geopende inschrijving alleen geschieden naar bepaalde derde landen.

(6)

Met het oog op de modernisering van het beheer dient te worden bepaald dat de door de Commissie gevraagde gegevens elektronisch moeten worden verstrekt.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Tenzij in deze verordening anders is bepaald, houdt het Deense interventiebureau onder de bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 vastgestelde voorwaarden een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in zijn bezit is.

Artikel 2

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 157 000 ton zachte tarwe voor uitvoer naar derde landen, met uitzondering van Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Liechtenstein, Roemenië, Servië en Montenegro (4) en Zwitserland.

Artikel 3

1.   Voor uitvoer in het kader van deze verordening worden noch uitvoerrestituties, noch uitvoerbelastingen, noch maandelijkse verhogingen toegepast.

2.   Artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is niet van toepassing.

3.   In afwijking van het bepaalde in artikel 16, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is de bij uitvoer te betalen prijs die welke in het bod is vermeld, zonder maandelijkse verhogingen.

Artikel 4

1.   De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2131/93 tot en met het einde van de vierde daarop volgende maand.

2.   De in het kader van deze openbare inschrijving ingediende biedingen mogen niet vergezeld gaan van aanvragen voor uitvoercertificaten in het kader van artikel 49 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie (5).

Artikel 5

1.   In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 verstrijkt de termijn voor de indiening van de biedingen voor de eerste deelinschrijving op 12 januari 2006 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De termijn voor de indiening van de biedingen voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt telkens op donderdag om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), behalve op 13 april 2006 en 25 mei 2006, die in weken vallen waarin geen inschrijving plaatsvindt.

De termijn voor de indiening van de biedingen voor de laatste deelinschrijving verstrijkt op 22 juni 2006 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2.   De biedingen moeten worden ingediend bij het Deense interventiebureau:

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhague

fax: (45) 33 95 80 34

Artikel 6

Het interventiebureau, de opslaghouder en de koper gaan, op verzoek van deze laatste en in onderlinge overeenstemming, naar keuze van de koper hetzij vóór hetzij bij de uitslag uit de opslagplaats, over tot het nemen van contradictoire monsters met een frequentie van ten minste één monsterneming voor elke 500 ton en tot de analyse van deze monsters. Het interventiebureau kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die evenwel niet de opslaghouder kan zijn.

De contradictoire monsters worden genomen en geanalyseerd binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de datum van het verzoek van de koper, of binnen een termijn van drie werkdagen indien de monsters worden genomen bij uitslag uit de opslagplaats.

In geval van betwisting worden de resultaten van de analysen elektronisch aan de Commissie meegedeeld.

Artikel 7

1.   De koper moet de partij als zodanig aanvaarden indien het eindresultaat van de analysen van de monsters duidt op een kwaliteit die:

a)

beter is dan de in het bericht van inschrijving vermelde kwaliteit;

b)

beter is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van deze laatste kwaliteit niet groter is dan:

1 kilogram per hectoliter voor het soortelijk gewicht, dat evenwel niet lager mag zijn dan 75 kilogram per hectoliter,

1 procentpunt voor het vochtgehalte,

0,5 procentpunt voor de in de punten B.2 en B.4 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 824/2000 van de Commissie (6) bedoelde onzuiverheden,

0,5 procentpunt voor de in punt B.5 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 824/2000 bedoelde onzuiverheden, waarbij evenwel de voor schadelijke korrels en voor moederkoren toegestane percentages ongewijzigd blijven.

2.   Indien het eindresultaat van de analysen van de monsters duidt op een kwaliteit die beter is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit, maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van deze laatste kwaliteit groter is dan het in lid 1, onder b), bedoelde verschil, kan de koper:

a)

hetzij de partij als zodanig aanvaarden,

b)

hetzij weigeren de betrokken partij over te nemen.

In het in de eerste alinea, onder b), bedoelde geval is de koper pas van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau onverwijld van zijn beslissing op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

3.   Indien het eindresultaat van de analysen van de monsters duidt op een kwaliteit die minder is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit, mag de koper beslissen de betrokken partij niet af te halen. Hij is pas van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau van zijn beslissing op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

Artikel 8

In de in artikel 7, lid 2, eerste alinea, onder b), en lid 3, bedoelde gevallen kan de koper het interventiebureau verzoeken om zonder extra kosten een andere partij zachte tarwe van de vastgestelde kwaliteit te leveren. In dat geval wordt de zekerheid niet vrijgegeven. De partij moet binnen drie dagen na het door de koper ingediende verzoek worden vervangen. De koper stelt de Commissie daarvan onverwijld in kennis met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

Indien de koper, binnen een periode van ten hoogste een maand na de datum van het eerste door de koper ingediende verzoek om vervanging, na achtereenvolgende vervangingen geen vervangende partij van de vastgestelde kwaliteit heeft gekregen, is hij van al zijn verplichtingen, met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen, nadat hij de Commissie en het interventiebureau daarvan onverwijld op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

Artikel 9

1.   Indien de zachte tarwe wordt uitgeslagen vóórdat de resultaten van de in artikel 6 bedoelde analysen bekend zijn, zijn vanaf het tijdstip van de afhaling van de partij alle risico’s voor rekening van de koper, onverminderd de rechtsmiddelen waarover de koper jegens de opslaghouder mocht beschikken.

2.   De kosten van de in artikel 6 bedoelde monsternemingen en analysen, maar niet die van de in artikel 7, lid 3, bedoelde monsternemingen en analysen, komen ten laste van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) voor maximaal één analyse per 500 ton, met uitzondering van de overslagkosten. De overslagkosten en de eventueel op verzoek van de koper verrichte aanvullende analysen zijn voor rekening van de koper.

Artikel 10

In afwijking van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie moet in de documenten betreffende de verkoop van zachte tarwe overeenkomstig deze verordening, en met name in het uitvoercertificaat, in het uitslagbewijs zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3002/92, in de aangifte ten uitvoer en, in voorkomend geval, in het exemplaar T5, een van de in bijlage II vastgestelde vermeldingen worden opgenomen.

Artikel 11

1.   De overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 gestelde zekerheid moet worden vrijgegeven zodra de uitvoercertificaten aan de kopers zijn afgegeven.

2.   In afwijking van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 wordt de naleving van de verplichting tot uitvoer gegarandeerd door een zekerheid waarvan het bedrag gelijk is aan het verschil tussen de op de toewijzingsdag geldende interventieprijs en de toewijzingsprijs, met dien verstande dat het bedrag nooit kleiner mag zijn dan 25 EUR per ton. De helft van deze zekerheid wordt gesteld bij de afgifte van het certificaat en het saldo vóór het afhalen van het graan.

Artikel 12

Het Deense interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk twee uur na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de biedingen elektronisch in kennis van de ontvangen inschrijvingen. Deze kennisgeving moet plaatsvinden met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage III.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordering (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).

(2)  PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 749/2005 (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 10).

(3)  PB L 301 van 17.10.1992, p. 17. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 770/96 (PB L 104 van 27.4.1996, blz. 13).

(4)  Met inbegrip van Kosovo, zoals gedefinieerd in resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.

(5)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.

(6)  PB L 100 van 20.4.2000, blz. 31.


BIJLAGE I

Mededeling inzake weigering en eventuele vervanging van partijen die zijn toegewezen in het kader van de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Deense interventiebureau

(Verordening (EG) nr. 26/2006)

Naam van de indiener van het bod, aan wie is toegewezen:

Datum van de toewijzing:

Datum van de weigering van de partij door de koper:


Nummer van de partij

Hoeveelheid in ton

Adres van de silo

Reden voor de weigering tot overneming

 

 

 

soortelijk gewicht (kg/hl)

% gekiemde korrels

% uitschot (Schwarzbesatz)

% bestanddelen die geen onberispelijke basisgraankorrels zijn

andere


BIJLAGE II

In artikel 10 bedoelde vermeldingen

:

In het Spaans

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

In het Tsjechisch

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

In het Deens

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

In het Duits

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

In het Ests

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

In het Grieks

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

In het Engels

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

In het Frans

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

In het Italiaans

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

In het Lets

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

In het Litouws

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

In het Hongaars

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

In het Nederlands

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

In het Pools

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

In het Portugees

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

In het Slowaaks

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

In het Sloveens

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

In het Fins

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

In het Zweeds

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


BIJLAGE III

Permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Deense interventiebureau

Formulier (1)

(Verordening (EG) nr. 26/2006)

1

2

3

4

5

6

7

Volgnummer van de inschrijvers

Nummer van de partij

Hoeveelheid in ton

Geboden prijs

(in EUR per ton) (2)

Toeslagen (+)

Kortingen (–)

(in EUR per ton)

(p.m.)

Handelskosten (3)

(in EUR per ton)

Bestemming

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  In te dienen bij DG Landbouw en plattelandsontwikkeling (D/2).

(2)  Deze prijs omvat de toeslagen en kortingen die gelden voor de partij waarop de inschrijving betrekking heeft.

(3)  De handelskosten omvatten kosten voor diensten en verzekeringen vanaf het moment van uitslag uit de interventievoorraad tot het moment van levering franco aan boord (FOB) in de haven van uitvoer, met uitzondering van de transportkosten. De vermelde bedragen moeten worden gebaseerd op de gemiddelde kosten die het interventiebureau in de loop van het halfjaar voorafgaand aan de inschrijvingsperiode heeft genoteerd, uitgedrukt in EUR per ton.


11.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 6/15


VERORDENING (EG) Nr. 27/2006 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 2006

inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Duitse interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (2) zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie (3) zijn gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van producten uit interventie vastgesteld.

(3)

Bij de huidige marktsituatie is het dienstig een permanente openbare inschrijving te openen voor de uitvoer van 500 000 ton zachte tarwe die in het bezit is van het Duitse interventiebureau.

(4)

Voor een regelmatig verloop van de transacties en de controles daarop moeten speciale bepalingen worden vastgesteld. Het is dienstig daartoe een zekerheidsregeling vast te stellen waarmee de beoogde doelstellingen worden bereikt zonder dat dit voor de betrokken handelaren overdreven hoge kosten meebrengt. Bijgevolg moet worden afgeweken van sommige voorschriften, met name van Verordening (EEG) nr. 2131/93.

(5)

Om wederinvoer te voorkomen, mag uitvoer in het kader van de bij deze verordening geopende inschrijving alleen geschieden naar bepaalde derde landen.

(6)

Om het beheer van de regeling te moderniseren, moet worden voorzien in de elektronische overdracht van de door de Commissie vereiste gegevens.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Tenzij in deze verordening anders is bepaald, houdt het Duitse interventiebureau onder de bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 vastgestelde voorwaarden een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in zijn bezit is.

Artikel 2

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 500 000 ton zachte tarwe voor uitvoer naar alle derde landen, met uitzondering van Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Liechtenstein, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Roemenië, Servië en Montenegro (4) en Zwitserland.

Artikel 3

1.   Voor uitvoer in het kader van deze verordening worden noch uitvoerrestituties, noch uitvoerbelastingen, noch maandelijkse verhogingen toegepast.

2.   Artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is niet van toepassing.

3.   In afwijking van het bepaalde in artikel 16, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is de bij uitvoer te betalen prijs die welke in de offerte is vermeld, zonder maandelijkse verhogingen.

Artikel 4

1.   De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2131/93 tot en met het einde van de vierde daarop volgende maand.

2.   De in het kader van deze openbare inschrijving ingediende offertes hoeven niet vergezeld te gaan van aanvragen voor uitvoercertificaten in het kader van artikel 49 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie (5).

Artikel 5

1.   In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 verstrijkt de termijn voor de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrijving op 12 januari 2006 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De termijn voor de indiening van de offertes voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt telkens op donderdag om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), behalve op 13 april 2006, 25 mei 2006 en 15 juni 2006 die in weken vallen waarin geen deelinschrijving plaatsvindt.

De termijn voor de indiening van de offertes voor de laatste deelinschrijving verstrijkt op 22 juni 2006 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2.   De offertes moeten worden ingediend bij het Duitse interventiebureau:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1: (49-228) 6845 3985

Fax 2: (49-228) 6845 3276

Artikel 6

Het interventiebureau, de opslaghouder en de koper gaan, op verzoek van deze laatste en in onderlinge overeenstemming, naar keuze van de koper hetzij vóór hetzij bij de uitslag uit de opslagplaats, over tot het nemen van contradictoire monsters met een frequentie van ten minste één monsterneming voor elke 500 ton en tot de analyse van deze monsters. Het interventiebureau kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die evenwel niet de opslaghouder kan zijn.

De contradictoire monsters worden genomen en geanalyseerd binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de datum van het verzoek van de koper, of binnen een termijn van drie werkdagen indien de monsters worden genomen bij uitslag uit de opslagplaats.

In geval van betwisting worden de resultaten van de analysen langs elektronische weg aan de Commissie meegedeeld.

Artikel 7

1.   De koper moet de partij als zodanig aanvaarden indien het eindresultaat van de analysen van de monsters duidt op een kwaliteit die:

a)

beter is dan de in het bericht van inschrijving vermelde kwaliteit;

b)

beter is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van deze laatste kwaliteit niet groter is dan:

1 kilogram per hectoliter voor het soortelijk gewicht, dat evenwel niet lager mag zijn dan 75 kilogram per hectoliter,

1 procentpunt voor het vochtgehalte,

0,5 procentpunt voor de in de punten B.2 en B.4 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 824/2000 van de Commissie (6) bedoelde onzuiverheden,

0,5 procentpunt voor de in punt B.5 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 824/2000 bedoelde onzuiverheden, waarbij evenwel de voor schadelijke korrels en voor moederkoren toegestane percentages ongewijzigd blijven.

2.   Indien het eindresultaat van de analysen van de monsters duidt op een kwaliteit die beter is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit, maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van deze laatste kwaliteit groter is dan het in lid 1, onder b), bedoelde verschil, kan de koper:

a)

hetzij de partij als zodanig aanvaarden,

b)

hetzij weigeren de betrokken partij over te nemen.

In het in de eerste alinea, onder b), bedoelde geval is de koper pas van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau onverwijld van zijn beslissing op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

3.   Indien het eindresultaat van de analysen van de monsters duidt op een kwaliteit die minder is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit, mag de koper beslissen de betrokken partij niet af te halen. Hij is pas van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau van zijn beslissing op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

Artikel 8

In de in artikel 7, lid 2, eerste alinea, onder b), en lid 3, bedoelde gevallen kan de koper het interventiebureau verzoeken om zonder extra kosten een andere partij zachte tarwe van de vastgestelde kwaliteit te leveren. In dat geval wordt de zekerheid niet vrijgegeven. De partij moet binnen drie dagen na het door de koper ingediende verzoek worden vervangen. De koper stelt de Commissie daarvan onverwijld in kennis met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

Indien de koper, binnen een periode van ten hoogste een maand na de datum van het eerste door de koper ingediende verzoek om vervanging, na achtereenvolgende vervangingen geen vervangende partij van de vastgestelde kwaliteit heeft gekregen, is hij van al zijn verplichtingen, met inbegrip van die betreffende de zekerheden ontslagen, nadat hij de Commissie en het interventiebureau daarvan onverwijld op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

Artikel 9

1.   Indien de zachte tarwe wordt uitgeslagen vóórdat de resultaten van de in artikel 6 bedoelde analysen bekend zijn, zijn vanaf het tijdstip van de afhaling van de partij alle risico’s voor rekening van de koper, onverminderd de rechtsmiddelen waarover de koper jegens de opslaghouder mocht beschikken.

2.   De kosten van de in artikel 6 bedoelde monsternemingen en analysen, maar niet die van de in artikel 7, lid 3, bedoelde monsternemingen en analysen, komen ten laste van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) voor maximaal één analyse per 500 ton, met uitzondering van de overslagkosten. De overslagkosten en de eventueel op verzoek van de koper verrichte aanvullende analysen zijn voor rekening van de koper.

Artikel 10

In afwijking van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 3002/92 moet in de documenten betreffende de verkoop van zachte tarwe overeenkomstig deze verordening, en met name in het uitvoercertificaat, in het uitslagbewijs zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3002/92, in de aangifte ten uitvoer en, in voorkomend geval, in het exemplaar T5, een van de in bijlage II vastgestelde vermeldingen worden opgenomen.

Artikel 11

1.   De overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 gestelde zekerheid moet worden vrijgegeven zodra de uitvoercertificaten aan de kopers zijn afgegeven.

2.   In afwijking van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 wordt de naleving van de verplichting tot uitvoer gegarandeerd door een zekerheid waarvan het bedrag gelijk is aan het verschil tussen de op de toewijzingsdag geldende interventieprijs en de toewijzingsprijs, met dien verstande dat het bedrag nooit kleiner mag zijn dan 25 EUR per ton. De helft van deze zekerheid wordt gesteld bij de afgifte van het certificaat en het saldo vóór het afhalen van het graan.

Artikel 12

Het Duitse interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk twee uur na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de offertes langs elektronische weg in kennis van de ontvangen inschrijvingen. Deze kennisgeving moet plaatsvinden met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage III.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).

(2)  PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 749/2005 (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 10).

(3)  PB L 301 van 17.10.1992, p. 17. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 770/96 (PB L 104 van 27.4.1996, blz. 13).

(4)  Met inbegrip van Kosovo, zoals gedefinieerd in resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.

(5)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.

(6)  PB L 100 van 20.4.2000, blz. 31.


BIJLAGE I

Mededeling inzake weigering en eventuele vervanging van partijen die zijn toegewezen in het kader van de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Duitse interventiebureau

(Verordening (EG) nr. 27/2006)

Naam van de indiener van de offerte, aan wie is toegewezen:

Datum van de toewijzing:

Datum van de weigering van de partij door de koper:


Nummer van de partij

Hoeveelheid in ton

Adres van de silo

Reden voor de weigering tot overneming

 

 

 

soortelijk gewicht (kg/hl)

% gekiemde korrels

% uitschot (Schwarzbesatz)

% bestanddelen die geen onberispelijke basisgraankorrels zijn

andere


BIJLAGE II

In artikel 10 bedoelde vermelding

:

in het Spaans

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

in het Tsjechisch

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

in het Deens

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

in het Duits

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

in het Ests

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

in het Grieks

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

in het Engels

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

in het Frans

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

in het Italiaans

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

in het Lets

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

in het Litouws

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

in het Hongaars

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

in het Nederlands

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

in het Pools

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

in het Portugees

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

in het Slovaaks

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

in het Sloveens

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

in het Fins

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

in het Zweeds

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


BIJLAGE III

Permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Duitse interventiebureau

Formulier (1)

(Verordening (EG) nr. 27/2006)

1

2

3

4

5

6

7

Volgnummer van de inschrijvers

Nummer van de partij

Hoeveelheid in ton

Geboden prijs

(in EUR per ton) (2)

Toeslagen (+)

Kortingen (–)

(in EUR per ton)

(p.m.)

Handelskosten (3)

(in EUR per ton)

Bestemming

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  In te dienen bij DG Landbouw en plattelandsontwikkeling (D/2).

(2)  Deze prijs omvat de toeslagen en kortingen die gelden voor de partij waarop de inschrijving betrekking heeft.

(3)  De handelskosten omvatten kosten voor diensten en verzekeringen vanaf het moment van uitslag uit de interventievoorraad tot het moment van levering franco aan boord (FOB) in de haven van uitvoer, met uitzondering van de transportkosten. De vermelde bedragen moeten worden gebaseerd op de reële gemiddelde kosten die het interventiebureau in de loop van het halfjaar voorafgaand aan de inschrijvingsperiode heeft genoteerd, uitgedrukt in EUR per ton.


11.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 6/21


VERORDENING (EG) Nr. 28/2006 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 2006

inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Zweedse interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (2) zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie (3) zijn gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van producten uit interventie vastgesteld.

(3)

Bij de huidige marktsituatie is het dienstig een permanente openbare inschrijving te openen voor de uitvoer van 208 956 t zachte tarwe die in het bezit is van het Zweedse interventiebureau.

(4)

Voor een regelmatig verloop van de transacties en de controles daarop moeten speciale bepalingen worden vastgesteld. Het is dienstig daartoe een zekerheidsregeling vast te stellen waarmee de beoogde doelstellingen worden bereikt zonder dat dit voor de betrokken handelaren overdreven hoge kosten meebrengt. Bijgevolg moet worden afgeweken van sommige voorschriften, met name van Verordening (EEG) nr. 2131/93.

(5)

Om wederinvoer te voorkomen, mag uitvoer in het kader van de bij deze verordening geopende inschrijving alleen geschieden naar bepaalde derde landen.

(6)

Om het beheer van de regeling te moderniseren, moet worden voorzien in de elektronische overdracht van de door de Commissie vereiste gegevens.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Tenzij in deze verordening anders bepaald, houdt het Zweedse interventiebureau onder de bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 vastgestelde voorwaarden een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in zijn bezit is.

Artikel 2

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 208 956 t zachte tarwe voor uitvoer naar alle derde landen, met uitzondering van Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Liechtenstein, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Roemenië, Servië en Montenegro (4) en Zwitserland.

Artikel 3

1.   Voor uitvoer in het kader van deze verordening worden noch uitvoerrestituties, noch uitvoerbelastingen, noch maandelijkse verhogingen toegepast.

2.   Artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is niet van toepassing.

3.   In afwijking van het bepaalde in artikel 16, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is de bij uitvoer te betalen prijs die welke in de offerte is vermeld, zonder maandelijkse verhogingen.

Artikel 4

1.   De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2131/93 tot en met het einde van de vierde daaropvolgende maand.

2.   De in het kader van deze openbare inschrijving ingediende offertes hoeven niet vergezeld te gaan van aanvragen voor uitvoercertificaten in het kader van artikel 49 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie (5).

Artikel 5

1.   In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 verstrijkt de termijn voor de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrijving op 12 januari 2006 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De termijn voor de indiening van de offertes voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt telkens op donderdag om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), behalve op 13 april 2006 en 25 mei 2006, die in weken vallen waarin geen deelinschrijving plaatsvindt.

De termijn voor de indiening van de offertes voor de laatste deelinschrijving verstrijkt op 22 juni 2006 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2.   De offertes moeten worden ingediend bij het Zweedse interventiebureau:

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Fax (46-36) 19 05 46

Artikel 6

Het interventiebureau, de opslaghouder en de koper gaan, op verzoek van deze laatste en in onderlinge overeenstemming, naar keuze van de koper hetzij vóór hetzij bij de uitslag uit de opslagplaats, over tot het nemen van contradictoire monsters met een frequentie van ten minste één monsterneming voor elke 500 t en tot de analyse van deze monsters. Het interventiebureau kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die evenwel niet de opslaghouder kan zijn.

De contradictoire monsters worden genomen en geanalyseerd binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de datum van het verzoek van de koper, of binnen een termijn van drie werkdagen indien de monsters worden genomen bij uitslag uit de opslagplaats.

In geval van betwisting worden de resultaten van de analyses langs elektronische weg aan de Commissie meegedeeld.

Artikel 7

1.   De koper moet de partij als zodanig aanvaarden indien het eindresultaat van de analyses van de monsters duidt op een kwaliteit die:

a)

beter is dan de in het bericht van inschrijving vermelde kwaliteit;

b)

beter is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van deze laatste kwaliteit niet groter is dan:

1 kg per hectoliter voor het soortelijk gewicht, dat evenwel niet lager mag zijn dan 75 kg per hectoliter;

1 procentpunt voor het vochtgehalte;

0,5 procentpunt voor de in de punten B.2 en B.4 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 824/2000 van de Commissie (6) bedoelde onzuiverheden;

0,5 procentpunt voor de in punt B.5 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 824/2000 bedoelde onzuiverheden, waarbij evenwel de voor schadelijke korrels en voor moederkoren toegestane percentages ongewijzigd blijven.

2.   Indien het eindresultaat van de analyses van de monsters duidt op een kwaliteit die beter is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit, maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van deze laatste kwaliteit groter is dan het in lid 1, onder b), bedoelde verschil, kan de koper:

a)

hetzij de partij als zodanig aanvaarden,

b)

hetzij weigeren de betrokken partij over te nemen.

In het in de eerste alinea, onder b), bedoelde geval is de koper pas van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau onverwijld van zijn beslissing op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

3.   Indien het eindresultaat van de analyses van de monsters duidt op een kwaliteit die minder is dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit, mag de koper beslissen de betrokken partij niet af te halen. Hij is pas van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau van zijn beslissing op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

Artikel 8

In de in artikel 7, lid 2, eerste alinea, onder b), en lid 3, bedoelde gevallen kan de koper het interventiebureau verzoeken om zonder extra kosten een andere partij zachte tarwe van de vastgestelde kwaliteit te leveren. In dat geval wordt de zekerheid niet vrijgegeven. De partij moet binnen drie dagen na het door de koper ingediende verzoek worden vervangen. De koper stelt de Commissie daarvan onverwijld in kennis met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

Indien de koper, binnen een periode van ten hoogste een maand na de datum van het eerste door de koper ingediende verzoek om vervanging, na achtereenvolgende vervangingen geen vervangende partij van de vastgestelde kwaliteit heeft gekregen, is hij van al zijn verplichtingen, met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau daarvan onverwijld op de hoogte heeft gebracht met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage I.

Artikel 9

1.   Indien de zachte tarwe wordt uitgeslagen voordat de resultaten van de in artikel 6 bedoelde analyses bekend zijn, zijn vanaf het tijdstip van de afhaling van de partij alle risico’s voor rekening van de koper, onverminderd de rechtsmiddelen waarover de koper jegens de opslaghouder mocht beschikken.

2.   De kosten van de in artikel 6 bedoelde monsternemingen en analyses, maar niet die van de in artikel 7, lid 3, bedoelde monsternemingen en analyses, komen ten laste van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) voor maximaal één analyse per 500 t, met uitzondering van de overslagkosten. De overslagkosten en de eventueel op verzoek van de koper verrichte aanvullende analyses zijn voor rekening van de koper.

Artikel 10

In afwijking van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 3002/92 moet in de documenten betreffende de verkoop van zachte tarwe overeenkomstig deze verordening, en met name in het uitvoercertificaat, in het uitslagbewijs zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3002/92, in de aangifte ten uitvoer en, in voorkomend geval, in het exemplaar T5, een van de in bijlage II vastgestelde vermeldingen worden opgenomen.

Artikel 11

1.   De overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 gestelde zekerheid moet worden vrijgegeven zodra de uitvoercertificaten aan de kopers zijn afgegeven.

2.   In afwijking van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 wordt de naleving van de verplichting tot uitvoer gegarandeerd door een zekerheid waarvan het bedrag gelijk is aan het verschil tussen de op de toewijzingsdag geldende interventieprijs en de toewijzingsprijs, met dien verstande dat het bedrag nooit lager mag zijn dan 25 EUR per ton. De helft van deze zekerheid wordt gesteld bij de afgifte van het certificaat en het saldo vóór het afhalen van het graan.

Artikel 12

Het Zweedse interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk twee uur na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de offertes langs elektronische weg in kennis van de ontvangen inschrijvingen. Deze kennisgeving moet plaatsvinden met gebruikmaking van het formulier volgens het model in bijlage III.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).

(2)  PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 749/2005 (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 10).

(3)  PB L 301 van 17.10.1992, p. 17. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 770/96 (PB L 104 van 27.4.1996, blz. 13).

(4)  Met inbegrip van Kosovo, zoals gedefinieerd in resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.

(5)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.

(6)  PB L 100 van 20.4.2000, blz. 31.


BIJLAGE I

Mededeling inzake weigering en eventuele vervanging van partijen die zijn toegewezen in het kader van de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Zweedse interventiebureau

(Verordening (EG) nr. 28/2006)

Naam van de indiener van de offerte aan wie is toegewezen:

Datum van de toewijzing:

Datum van de weigering van de partij door de koper:


Nummer van de partij

Hoeveelheid in ton

Adres van de silo

Reden voor de weigering tot overneming

 

 

 

Soortelijk gewicht (kg/hl)

% gekiemde korrels

% uitschot (Schwarzbesatz)

% bestanddelen die geen onberispelijke basisgraankorrels zijn

Andere


BIJLAGE II

In artikel 10 bedoelde vermelding

:

in het Spaans

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

:

in het Tsjechisch

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

:

in het Deens

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

:

in het Duits

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

:

in het Ests

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

:

in het Grieks

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

:

in het Engels

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

:

in het Frans

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

:

in het Italiaans

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006

:

in het Lets

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006

:

in het Litouws

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

:

in het Hongaars

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet

:

in het Nederlands

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006

:

in het Pools

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006

:

in het Portugees

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006

:

in het Slowaaks

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

:

in het Sloveens

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

:

in het Fins

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

:

in het Zweeds

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.


BIJLAGE III

Permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Zweedse interventiebureau

Formulier (1)

(Verordening (EG) nr. 28/2006)

1

2

3

4

5

6

7

Volgnummer van de inschrijvers

Nummer van de partij

Hoeveelheid in ton

Geboden prijs

(in EUR per ton) (2)

Toeslagen (+)

Kortingen (–)

(in EUR per ton)

(p.m.)

Handelskosten (3)

(in EUR per ton)

Bestemming

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  In te dienen bij het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling (D/2).

(2)  Deze prijs omvat de toeslagen en kortingen die gelden voor de partij waarop de inschrijving betrekking heeft.

(3)  De handelskosten omvatten kosten voor diensten en verzekeringen vanaf het moment van uitslag uit de interventievoorraad tot het moment van levering franco aan boord (fob) in de haven van uitvoer, met uitzondering van de transportkosten. De vermelde bedragen moeten worden gebaseerd op de reële gemiddelde kosten die het interventiebureau in de loop van het halfjaar voorafgaand aan de inschrijvingsperiode heeft genoteerd, uitgedrukt in EUR per ton.


11.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 6/27


VERORDENING (EG) Nr. 29/2006 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de douanecodes voor broomchloormethaan

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (1), en met name op artikel 6, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Broomchloormethaan (BCM) is een stof die de ozonlaag afbreekt en als gereguleerde stof is opgenomen in groep IX van bijlage I van Verordening (EG) nr. 2037/2000.

(2)

Na de vaststelling van douanecodes voor BCM en mengsels die BCM bevatten, dienen deze codes te worden toegevoegd aan de tabel in bijlage IV van Verordening (EG) nr. 2037/2000. Met het oog op de duidelijkheid dient de bijlage te worden vervangen.

(3)

Verordening (EG) nr. 2037/2000 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2037/2000 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV van Verordening (EG) nr. 2037/2000 wordt vervangen door de tekst in de bijlage van de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2006.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2077/2004 van de Commissie (PB L 359 van 4.12.2004, blz. 28).


BIJLAGE

Bijlage IV van Verordening (EG) nr. 2037/2000 wordt vervangen door:

„BIJLAGE IV

Codes (1) en omschrijvingen van de gecombineerde nomenclatuur van 2004 (GN 04) voor de in de bijlagen I en III genoemde stoffen per groep

Groep

GN-code 04

Omschrijving

Groep I

2903 41 00

Trichloorfluormethaan

2903 42 00

Dichloordifluormethaan

2903 43 00

Trichloortrifluorethanen

2903 44 10

Dichloortetrafluorethanen

2903 44 90

Chloorpentafluorethaan

Groep II

2903 45 10

Chloortrifluormethaan

2903 45 15

Pentachloorfluorethaan

2903 45 20

Tetrachloordifluorethanen

2903 45 25

Heptachloorfluorpropanen

2903 45 30

Hexachloordifluorpropanen

2903 45 35

Pentachloortrifluorpropanen

2903 45 40

Tetrachloortetrafluorpropanen

2903 45 45

Trichloorpentafluorpropanen

2903 45 50

Dichloorhexafluorpropanen

2903 45 55

Chloorheptafluorpropanen

Groep III

2903 46 10

Broomchloordifluormethaan

2903 46 20

Broomtrifluormethaan

2903 46 90

Dibroomtetrafluorethanen

Groep IV

2903 14 00

Tetrachloorkoolstof

Groep V

2903 19 10

1,1,1-Trichloorethaan (methylchloroform)

Groep VI

2903 30 33

Broommethaan (methylbromide)

Groep VII

2903 49 30

Hydrobroomfluormethanen, -ethanen of -propanen

Groep VIII

2903 49 10

Hydrochloorfluormethanen, -ethanen of -propanen

Groep IX

ex 2903 49 80

Broomchloormethaan

ex 3824 71 00

Mengsels met één of meer stoffen die vallen onder de codes 2903 41 00 tot en met 2903 45 55

ex 3824 79 00

Mengsels met één of meer stoffen die vallen onder de codes 2903 46 10 tot en met 2903 46 90

ex 3824 90 99

Mengsels met één of meer stoffen die vallen onder de codes 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 of 2903 49 80 (uitsluitend broomchloormethaan)


(1)  Vermelding van „ex” vóór een code betekent dat ook andere dan in de kolom „Omschrijving” genoemde producten onder deze rubriek kunnen vallen.”.


11.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 6/29


VERORDENING (EG) Nr. 30/2006 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 2006

tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het aan de Akte van Toetreding van Griekenland gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22 mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie (2), en met name op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 wordt op gezette tijden een wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen bepaald, rekening houdende met de historische verhouding tussen de in aanmerking genomen wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen en de berekende prijs voor niet-geëgreneerde katoen. Deze historische verhouding is vastgesteld in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1591/2001 van de Commissie van 2 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen (3). Als de wereldmarktprijs niet op die wijze kan worden bepaald, wordt hij bepaald op basis van de laatst vastgestelde prijs.

(2)

Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 wordt de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen bepaald voor een product met bepaalde kenmerken, waarbij rekening wordt gehouden met de gunstigste, voor de werkelijke markttendens representatief geachte aanbiedingen en noteringen. Om deze prijs te bepalen, wordt het gemiddelde berekend van de aanbiedingen en noteringen op één of meer Europese beurzen voor in een haven van Noord-Europa cif-geleverde producten uit de verschillende, voor de internationale handel als meest representatief beschouwde productielanden. Evenwel is bepaald dat deze criteria voor het bepalen van de wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen worden aangepast, om rekening te houden met de verschillen op grond van de kwaliteit van het geleverde product en de aard van de aanbiedingen en noteringen. In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1591/2001 is bepaald welke aanpassingen kunnen plaatsvinden.

(3)

Op grond van bovenbedoelde criteria moet de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen op het hieronder aangegeven niveau worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 bedoelde wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen wordt vastgesteld op 22,147 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 januari 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 148 van 1.6.2001, blz. 1.

(2)  PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3.

(3)  PB L 210 van 3.8.2001, blz. 10. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1486/2002 (PB L 223 van 20.8.2002, blz. 3).


11.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 6/30


VERORDENING (EG) Nr. 31/2006 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 2006

betreffende de aanvragen van certificaten voor de invoer van rijst van oorsprong uit Egypte in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 voor het jaar 2006 geopende tariefcontingent

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 955/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 houdende opening van een contingent voor de invoer in de Gemeenschap van rijst van oorsprong uit Egypte (2), en met name op artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De aanvragen van certificaten voor de invoer van rijst van GN-code 1006 die zijn ingediend op 2 januari 2006 vóór 13.00 uur en vervolgens aan de Commissie zijn meegedeeld, hebben betrekking op een hoeveelheid van 67 593 t, terwijl de maximaal in te voeren hoeveelheid 5 605 t rijst van GN-code 1006 bedraagt, overeenkomstig het Protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (3), welk protocol is gehecht aan Besluit 2005/89/EG van de Raad (4).

(2)

Derhalve moet het verlagingspercentage worden vastgesteld dat moet worden toegepast op de certificaataanvragen die zijn ingediend op 2 januari 2006 vóór 13.00 uur en waarvoor het overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1785/2003 berekende douanerecht met 100 % wordt verlaagd.

(3)

Bovendien mogen geen invoercertificaten meer worden afgegeven die recht geven op een verlaging van het douanerecht met 100 % voor het jaar 2006.

(4)

In verband met de inhoud van deze verordening moet zij in werking treden op de dag van haar bekendmaking,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De certificaten voor de invoer van rijst van GN-code 1006 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 geopende contingent, waarvoor de aanvragen op 2 januari 2006 vóór 13.00 uur zijn ingediend en vervolgens aan de Commissie zijn meegedeeld, worden afgegeven voor de aangevraagde hoeveelheden waarop een verlagingspercentage van 91,7077 % is toegepast.

Artikel 2

De certificaten voor de invoer van rijst van GN-code 1006 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 geopende contingent, waarvoor de aanvragen zijn ingediend van 2 januari 2006 om 13.00 uur tot het einde van het jaar 2006, worden niet meer afgegeven.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96.

(2)  PB L 164 van 24.6.2005, blz. 5.

(3)  PB L 31 van 4.2.2005, blz. 31.

(4)  PB L 31 van 4.2.2005, blz. 30.


11.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 6/31


VERORDENING (EG) Nr. 32/2006 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 2006

betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van 27 mei 1997 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 936/97 voorziet in de artikelen 4 en 5 de bepalingen voor het indienen en voor het afgeven van de invoercertificaten voor vlees zoals bedoeld in artikel 2, onder f).

(2)

In artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97 is de hoeveelheid met de omschrijving in die bepaling overeenstemmend vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, die in het tijdvak van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 onder bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, vastgesteld op 11 500 t.

(3)

Er moet aan herinnerd worden dat de in deze verordening bedoelde certificaten slechts tijdens de gehele geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen worden voorzover de veterinairrechtelijke voorschriften in acht worden genomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en met 5 januari 2006 is ingediend voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar geheel ingewilligd.

2.   Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 936/97 gedurende de eerste vijf dagen van de maand februari 2006 voor 6 802,347 t worden ingediend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 januari 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1118/2004 (PB L 217 van 17.6.2004, blz. 10).


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Commissie

11.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 6/32


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 4 januari 2006

tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG wat betreft bepaalde embryoteams en embryoproductieteams in Canada en de Verenigde Staten van Amerika

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5795)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/8/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (1), en met name op artikel 8, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Beschikking 92/452/EEG van de Commissie van 30 juli 1992 houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap (2) is bepaald dat de lidstaten de invoer van runderembryo's uit derde landen alleen toestaan als die embryo's zijn verzameld, behandeld en opgeslagen door embryoteams die voorkomen op de lijsten in de bijlage bij die beschikking.

(2)

Canada en de Verenigde Staten van Amerika hebben gevraagd de vermeldingen voor die landen op die lijsten te wijzigen wat betreft bepaalde embryoteams en embryoproductieteams.

(3)

Canada en de Verenigde Staten van Amerika hebben garanties gegeven betreffende de naleving van de desbetreffende voorschriften van Richtlijn 89/556/EEG en de betrokken embryoteams zijn door de veterinaire diensten van die landen officieel erkend voor uitvoer naar de Gemeenschap.

(4)

Beschikking 92/452/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 92/452/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 14 januari 2006.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 januari 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2)  PB L 250 van 29.8.1992, blz. 40. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2005/774/EG (PB L 291 van 5.11.2005, blz. 46).


BIJLAGE

De bijlage bij Beschikking 92/452/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen voor embryoteams uit Canada worden geschrapt:

„CA

 

E72

 

Western Ontario Breeders Inc.

PO Box 457

Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

 

E542

 

Livestock Reproductive Technologies Inc.

127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

 

E583

 

130, rang Charlotte

Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

 

E595

 

8451 Highway 23N

Box 66

Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

 

E630

 

McIntosh Embryo Transfer

RR 5

Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

 

E945

 

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi

1120 Boulevard d’Iberville

Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

 

E979

 

Bureau vétérinaire Kildare

681, rue Kildare

CP 252 Saint-Ambroise, Québec

J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

 

E1113

 

Maritime Genetics

RR 2

Salisbury, New Brunswick

E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

 

E1364

 

Trillium Embryo Services

99 Hands Drive

Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

 

E1439

 

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

 

E1535

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert St.

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley”

b)

de volgende rijen voor Canada worden ingevoegd:

„CA

 

E1624

 

Central Veterinary Clinic

4102-64 St. Southwest Industrial Park

Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

 

E1665

 

Bow Valley Embryo Transfer Ltd

PO Box 1239

Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables”

c)

de rij voor het embryo- en embryoproductieteam uit Canada nr. E71 wordt vervangen door:

„CA

 

E71

E71

(FIV)

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall”

d)

de rij voor het embryoteam uit Canada nr. E593 wordt vervangen door:

„CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590

Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis”

e)

de rij voor het embryoteam uit Canada nr. E607 wordt vervangen door:

„CA

 

E607

 

Mill Bay Veterinary Clinic

840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia

VOR 2P0

Dr Chris Urquhart”

f)

de rij voor het embryo- en embryoproductieteam uit Canada nr. E661 wordt vervangen door:

„CA

 

E661

E661

(FIV)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis

84 Principale, CP 30

Saint-Louis de Gonzague,

Québec

J0S 1TO

Dr Roger Sauvé

Dr Guy Massicotte”

g)

de rij voor het embryoteam uit Canada nr. E728 wordt vervangen door:

„CA

 

E728

 

Central Canadian Genetics Ltd

202 Dufferin Ave.

Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb”

h)

de rij voor het embryo- en embryoproductieteam uit Canada nr. E764 wordt vervangen door:

„CA

 

E764

E764

(FIV)

Alta Embryo Group Ltd

253147 Unit A, Bearspaw Road

Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister

Dr R. E. Janzen”

i)

de rij voor het embryo- en embryoproductieteam uit Canada nr. E827 wordt vervangen door:

„CA

 

E827

E827

(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires

216 rue Campagna

Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry

Dr Raymond Houde”

j)

de rij voor het embryoteam uit Canada nr. E885 wordt vervangen door:

„CA

 

E885

 

Livestock Reproductive

Technologies Inc.

315 Silverthorn Way N.W.

Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff”

k)

de rij voor het embryo- en embryoproductieteam uit Canada nr. E933 wordt vervangen door:

„CA

 

E933

E933

(FIV)

E.T.E. Inc.

3700 Boulevard de la Chaudière

Suite 100

Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery

Dr Pierre Clavel”

l)

de rij voor het embryoteam uit Canada nr. E1033 wordt vervangen door:

„CA

 

E1033

 

Les Transferts d’Embryons de l’Est

183 rue Ste-Anne

Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre”

m)

de rij voor het embryoteam uit Canada nr. E1142 wordt vervangen door:

„CA

 

E1142

 

Trans-Bio Génétique Inc.

2145, rang Saint-Edouard

St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras”

n)

de rij voor het embryoteam uit Canada nr. NSET002 wordt vervangen door:

„CA

 

E1551

 

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.

288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,

B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward”

o)

de volgende rijen voor embryoteams uit de Verenigde Staten van Amerika worden geschrapt:

„US

 

94OH077 E7

 

Select Embryos, Inc.

11555 US 42

Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

 

96OH090 E7

 

Select Embryos, Inc.

10630 US 42

Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

 

92WI051 E29

94WI051 IVF

ABS Global

6908 River Rd

DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

 

91IA027 E509

 

Maplehurst Ova Trans

RR 1, Box 124

Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

 

91PA005 E512

94PA005 IVF

Em Tran Inc.

197 Bossier Road

Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

 

94OH073 E568

 

Ohio Embryo Transfer Inc.

PO Box 64

120 DW County Line Road

Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

 

95OR080 E579

Evergreen Veterinary

Reproductive Services

605 Marvin Road

Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

 

91ME009 E585

 

Pinetree-R ET Service

PO Box 249

North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

 

91MI017 E599

Reproductive Special

4915 Delta River Drive

Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

 

93WI064 E655

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

 

97W1097 E707

Mayville Animal Clinic, SC

N7860 Hwy 67

Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

 

94WI018 E708

Royal Flush Genetics

101 North Adams

Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

US

 

93OH057 E720

Blauser Vet Clinic

4088 Ruby Road

Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

US

 

94ME075 E812

 

New England Genetics

RR 3, Box 630

Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

US

 

94WI078 E845

Dairyland Veterinary Service SC

310 Main Street

Casco, WI

Dr Michael Staudinger

US

 

94WI079 E913

Heritage Animal Hospital

751 West Main St.

Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

US

 

01WI098 E1063

 

Dairyland Veterinary Practice

370 Flower Court

Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

US

 

96WI093 E1093

Wittenburg Veterinary Clinic

N. 4692 Birnamwood Rd

Birnamwood, WI

Dr John Prososki”

p)

de volgende rij voor de Verenigde Staten van Amerika wordt geschrapt:

„US

 

05GA115 E835

 

Bickett Genetics

455 Brotherton Lane

Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett”

q)

de rij voor het embryoteam uit de Verenigde Staten van Amerika nr. 93WI060 wordt vervangen door:

„US

 

93WI060 E857

 

Emquest Embryo Transfer Service

2400 Eastern Ave.

Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams”

r)

de rij voor het embryoteam uit de Verenigde Staten van Amerika nr. 96OR085 wordt vervangen door:

„US

 

96OR085 E1090

 

Precision Embryonics, Inc.

11380 Little River Road

Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia”

s)

de rij voor het embryoteam uit de Verenigde Staten van Amerika nr. 99MI105 wordt vervangen door:

„US

 

99MI105 E4

 

Northstar Select Sires

1081 129th Ave.

Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams”

t)

de rij voor het embryoteam uit de Verenigde Staten van Amerika nr. 92WI057 wordt vervangen door:

„US

 

91WI057 E631

 

VRS Inc.

3559 Pioneer Rd

Verona, WI

Dr Robert Rowe”

u)

de rij voor het embryoteam uit de Verenigde Staten van Amerika nr. 91WI045 wordt vervangen door:

„US

 

91WI045 E655

 

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

Dr Dan Hornickel”