ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 312

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
29 november 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1946/2005 van de Raad van 14 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2000 tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1947/2005 van de Raad van 23 november 2005 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2358/71 en (EEG) nr. 1674/72

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1948/2005 van de Commissie van 28 november 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1949/2005 van de Commissie van 28 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1917/2000 wat bijzondere goederenbewegingen en de uitsluiting van goederenverkeer in verband met reparaties betreft

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1950/2005 van de Commissie van 28 november 2005 tot aanpassing van een aantal verordeningen betreffende de markten voor granen, rijst en aardappelzetmeel in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

18

 

 

Verordening (EG) nr. 1951/2005 van de Commissie van 28 november 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

45

 

*

Richtlijn 2005/81/EG van de Commissie van 28 november 2005 tot wijziging van Richtlijn 80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen ( 1 )

47

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Europees Parlement
Raad
Commissie

 

*

Besluit van het Europees Parlement, de raad en de Commissie van 4 november 2005 betreffende de benoeming van de leden van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

49

 

 

Raad

 

*

Beschikking van de Raad van 8 november 2005 over de gelijkwaardigheid van in bepaalde derde landen verrichte controles op de instandhouding van rassen en tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG

51

 

*

Aanbeveling van de Raad van 14 november 2005 over prioritaire acties ter verbetering van de samenwerking op het gebied van archieven in Europa

55

 

*

Besluit EUPOL COPPS/1/2005 van het Politiek en Veiligheidscomité van 16 november 2005 betreffende de benoeming van het hoofd van de missie/directeur van politie van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse gebieden (EUPOL COPPS)

57

 

*

Besluit van de Raad van 21 november 2005 houdende benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

58

 

*

Besluit van de Raad van 24 november 2005 houdende benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

59

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 juli 2005 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2672)

60

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 november 2005 tot wijziging van Beschikking 2004/4/EG houdende machtiging van de lidstaten om ten aanzien van Egypte tijdelijk aanvullende maatregelen te nemen tegen de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4525)

63

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 november 2005 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Triticum durum dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4527)  ( 1 )

65

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 november 2005 betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt toegekend (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2673)

67

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/1


VERORDENING (EG) Nr. 1946/2005 VAN DE RAAD

van 14 november 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2000 tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2007/2000 (1) verstrijkt op 31 december 2005.

(2)

Aangezien nog niet met alle landen van de westelijke Balkan een stabilisatie- en associatieovereenkomst is gesloten, dient de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 2007/2000 te worden verlengd.

(3)

Voortgezette marktopenstelling zal naar verwachting bijdragen tot het proces van politieke en economische stabilisatie in de regio en heeft geen negatieve gevolgen voor de Gemeenschap. Deze preferenties dienen derhalve te worden verlengd van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010.

(4)

Op 4 februari 2003 keurde de Federale Republiek Joegoslavië een constitutioneel handvest goed, dat de naam van het land wijzigde in Servië en Montenegro en waarbij de bevoegdheden werden verdeeld tussen de Federale staat en de twee deelrepublieken.

(5)

De handelsmaatregelen waarin Verordening (EG) nr. 2007/2000 voorziet, dienen er tevens rekening mee te houden dat de Republiek Montenegro, de Republiek Servië en Kosovo, als gedefinieerd bij resolutie 1244 (1999) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, elk een afzonderlijk douanegebied vormen.

(6)

De Gemeenschap heeft met de Republiek Servië een overeenkomst inzake de handel in textielproducten gesloten (2),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2007/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1, leden 1 en 2, worden de woorden „en Servië en Montenegro, inclusief Kosovo” vervangen door de woorden „en uit de douanegebieden van Montenegro, Servië of Kosovo”.

2)

In artikel 3, leden 1 en 2, worden de woorden „de Federale Republiek Joegoslavië” vervangen door de woorden „de douanegebieden van Montenegro of Kosovo”.

3)

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)

In lid 2, onder d), worden de woorden „uit de Federale Republiek Joegoslavië met inbegrip van Kosovo” vervangen door de woorden „uit de douanegebieden van Montenegro, Servië of Kosovo”.

b)

In lid 4, in de inleidende zin en onder c), worden de woorden „uit Servië en Montenegro, inclusief Kosovo” vervangen door de woorden „uit de douanegebieden van Montenegro, Servië of Kosovo”.

4)

In artikel 17 wordt „31 december 2005” vervangen door „31 december 2010”.

5)

In bijlage I worden in de kolom „Begunstigden” alle verwijzingen naar „de Federale Republiek Joegoslavië met inbegrip van Kosovo” vervangen door „de douanegebieden van Montenegro, Servië of Kosovo”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 november 2005.

Voor de Raad

De voorzitster

T. JOWELL


(1)  PB L 240 van 23.9.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1282/2005 van de Commissie (PB L 203 van 4.8.2005, blz. 6).

(2)  PB L 90 van 8.4.2005, blz. 36.


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/3


VERORDENING (EG) Nr. 1947/2005 VAN DE RAAD

van 23 november 2005

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2358/71 en (EEG) nr. 1674/72

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 36 en artikel 37, lid 2, derde alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor landbouwproducten moeten het functioneren en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt gepaard gaan met de totstandbrenging van een gemeenschappelijk landbouwbeleid en dit beleid dient met name een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten te omvatten, welke ordening verschillende vormen kan aannemen naar gelang van de producten.

(2)

Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (3) heeft verscheidene belangrijke wijzigingen ondergaan, waaronder met name de wijzigingen die zijn aangebracht bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (4). Duidelijkheidshalve dient Verordening (EEG) nr. 2358/71 te worden ingetrokken en door een nieuwe verordening te worden vervangen.

(3)

Het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 1674/72 van de Raad van 2 augustus 1972 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning en de financiering van de steun in de sector zaaizaad (5) is op het niveau van de uitvoeringsbepalingen overgenomen in hoofdstuk 10 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IVbis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen (6). Derhalve dient Verordening (EEG) nr. 1674/72 te worden ingetrokken.

(4)

Om de omvang van de handel in zaaizaad met derde landen te kunnen volgen dient een stelsel van invoercertificaten te worden opgezet dat voorziet in het stellen van een zekerheid om de daadwerkelijke uitvoering te garanderen van de transacties waarvoor deze certificaten zijn aangevraagd.

(5)

Het stelsel van douanerechten maakt het mogelijk af te zien van iedere andere beschermende maatregel ten aanzien van invoer uit derde landen.

(6)

Onder uitzonderlijke omstandigheden zouden de regelingen inzake de interne markt en de douanerechten kunnen tekortschieten. Om de communautaire markt in dergelijke gevallen niet onbeschermd te laten tegen verstoringen die daaruit kunnen voortvloeien, moet de Gemeenschap in staat worden gesteld snel alle vereiste maatregelen te nemen. Die maatregelen moeten in overeenstemming zijn met de internationale verplichtingen van de Gemeenschap.

(7)

Het behoorlijk functioneren van de interne markt in de sector zaaizaad zou door de toekenning van nationale steun in gevaar worden gebracht. Daarom dienen de Verdragsbepalingen betreffende staatssteun te gelden voor de producten die onder deze gemeenschappelijke marktordening vallen. Finland mag in het kader van zijn toetreding evenwel, onder voorbehoud van toestemming van de Commissie, steun verlenen voor bepaalde hoeveelheden zaaizaad, respectievelijk zaaigraan die wegens de specifieke klimaatgesteldheid alleen in die lidstaat worden geproduceerd.

(8)

Gezien de ontwikkelingen die zich voortdurend op de gemeenschappelijke markt voor zaaizaad voordoen, dienen de lidstaten en de Commissie elkaar van die ontwikkelingen op de hoogte te houden.

(9)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (7),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1

In de sector zaaizaad wordt een gemeenschappelijke ordening der markten tot stand gebracht die geldt voor de volgende producten:

GN-code

Omschrijving

0712 90 11

Hybriden van suikermaïs, bestemd voor zaaidoeleinden

0713 10 10

Erwten (Pisum sativum), bestemd voor zaaidoeleinden

ex 0713 20 00

Kekers, bestemd voor zaaidoeleinden

ex 0713 31 00

Bonen van de soort Vigna mungo (L.) Hepper of Vigna radiata (L.) Wilczek, bestemd voor zaaidoeleinden

ex 0713 32 00

Bonen van de soort Phaseolus angularis of Vigna angularis (adzukibonen), bestemd voor zaaidoeleinden

0713 33 10

Bonen van de soort Phaseolus vulgaris, bestemd voor zaaidoeleinden

ex 0713 39 00

Andere bonen, bestemd voor zaaidoeleinden

ex 0713 40 00

Linzen, bestemd voor zaaidoeleinden

ex 0713 50 00

Tuinbonen (Vicia faba var. major), paardebonen (Vicia faba var. equina) en duivebonen (Vicia faba var. minor), bestemd voor zaaidoeleinden

ex 0713 90 00

Andere gedroogde zaden van peulgroenten, bestemd voor zaaidoeleinden

1001 90 10

Spelt, bestemd voor zaaidoeleinden

ex 1005 10

Hybriden van maïs, bestemd voor zaaidoeleinden

1006 10 10

Rijst (padie), bestemd voor zaaidoeleinden

1007 00 10

Hybriden van graansorgho, bestemd voor zaaidoeleinden

1201 00 10

Sojabonen, ook indien gebroken, bestemd voor zaaidoeleinden

1202 10 10

Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, in de dop, bestemd voor zaaidoeleinden

1204 00 10

Lijnzaad, ook indien gebroken, bestemd voor zaaidoeleinden

1205 10 10

Kool- en raapzaad, ook indien gebroken, bestemd voor zaaidoeleinden

1206 00 10

Zonnebloempitten, ook indien gebroken, bestemd voor zaaidoeleinden

ex 1207

Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken, bestemd voor zaaidoeleinden

1209

Zaaigoed, sporen daaronder begrepen

Artikel 2

Het verkoopseizoen voor zaaizaad begint elk jaar op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel 3

Deze verordening geldt onverminderd de bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 vastgestelde maatregelen.

HOOFDSTUK II

REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN

Artikel 4

1.   Voor alle invoer in de Gemeenschap van de in artikel 1 genoemde producten kan overlegging van een invoercertificaat worden verlangd. De producten waarvoor invoercertificaten worden verlangd, worden vastgesteld volgens de in artikel 10, lid 2, bedoelde procedure.

2.   Het certificaat wordt door de lidstaten afgegeven aan elke belanghebbende die erom verzoekt, ongeacht zijn plaats van vestiging in de Gemeenschap.

3.   Het certificaat is geldig voor invoer in de hele Gemeenschap. Het wordt slechts afgegeven tegen het stellen van een zekerheid als garantie dat zal worden voldaan aan de verplichting tot invoer tijdens de geldigheidsduur ervan. Behalve in geval van overmacht wordt deze zekerheid geheel of gedeeltelijk verbeurd als de invoer niet of slechts ten dele binnen deze termijn plaatsvindt.

Artikel 5

Tenzij in deze verordening anders bepaald, gelden voor de in artikel 1 genoemde producten de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief.

Artikel 6

1.   De algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de specifieke regels voor de toepassing ervan gelden voor de tariefindeling van de in artikel 1 genoemde producten. De tariefnomenclatuur die voortvloeit uit de toepassing van deze verordening, wordt overgenomen in het gemeenschappelijk douanetarief.

2.   Behoudens andersluidende bepalingen die in deze verordening of ter uitvoering van een van de bepalingen daarvan zijn vastgesteld, zijn in het handelsverkeer met derde landen verboden:

a)

de toepassing van enige heffing van gelijke werking als een douanerecht en

b)

de toepassing van enige kwantitatieve beperking of maatregel van gelijke werking.

Artikel 7

1.   Als in de Gemeenschap de markt voor een of meer van de in artikel 1 genoemde producten als gevolg van invoer of uitvoer ernstige verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan die de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 33 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen, kunnen in het handelsverkeer met landen die geen lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie, passende maatregelen worden toegepast totdat de verstoring opgeheven of het gevaar ervoor geweken is.

2.   Als de in lid 1 bedoelde situatie zich voordoet, beslist de Commissie op verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief over de noodzakelijke maatregelen. Deze maatregelen worden meegedeeld aan de lidstaten en zijn onmiddellijk van toepassing. Als bij de Commissie een dergelijk verzoek van een lidstaat wordt ingediend, beslist zij daarover binnen drie werkdagen na ontvangst van het verzoek.

3.   Iedere lidstaat kan de in lid 2 bedoelde maatregelen binnen drie werkdagen volgende op de dag van de mededeling daarvan voorleggen aan de Raad. De Raad komt onverwijld bijeen. Hij kan de betrokken maatregelen binnen één maand te rekenen vanaf de dag waarop zij hem zijn voorgelegd, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wijzigen of intrekken.

4.   De op grond van het onderhavige artikel genomen maatregelen worden toegepast met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomstig artikel 300, lid 2, van het Verdrag gesloten overeenkomsten.

HOOFDSTUK III

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 8

1.   Tenzij in deze verordening anders bepaald, zijn de artikelen 87, 88 en 89 van het Verdrag van toepassing op de productie van en de handel in de in artikel 1 genoemde producten.

2.   Onder voorbehoud van toestemming van de Commissie mag Finland evenwel steun verlenen voor bepaalde hoeveelheden zaaizaad, respectievelijk bepaalde hoeveelheden zaaigraan die in verband met de specifieke klimaatgesteldheid die er heerst, alleen in die lidstaat worden geproduceerd.

Vóór 1 januari 2006 bezorgt de Commissie de Raad op basis van de tijdig door Finland verstrekte gegevens een verslag over de resultaten van de toegestane steun, vergezeld van de nodige voorstellen.

Artikel 9

De lidstaten en de Commissie verstrekken elkaar de voor de toepassing van deze verordening benodigde gegevens.

Artikel 10

1.   De Commissie wordt bijgestaan door een Comité van beheer voor zaaizaad (hierna „het comité” genoemd).

2.   Wanneer naar het onderhavige lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3.   Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 11

De bepalingen ter uitvoering van deze verordening, en met name de geldigheidsduur van de in artikel 4 bedoelde certificaten en de voorschriften inzake de verstrekking van de in artikel 9 bedoelde gegevens, worden vastgesteld volgens de in artikel 10, lid 2, bedoelde procedure.

HOOFDSTUK IV

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 12

1.   De Verordeningen (EEG) nr. 2358/71 en (EEG) nr. 1674/72 worden ingetrokken.

2.   Verwijzingen naar Verordening (EEG) nr. 2358/71 gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in de bijlage.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 november 2005.

Voor de Raad

De voorzitster

M. BECKETT


(1)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(2)  Advies uitgebracht op 26 oktober 2005 na niet-verplichte raadpleging (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  PB L 246 van 5.11.1971, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(4)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 118/2005 van de Commissie (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 15).

(5)  PB L 177 van 4.8.1972, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3795/85 (PB L 367 van 31.12.1985, blz. 21).

(6)  L 345 van 20.11.2004, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1044/2005 (PB L 172 van 5.7.2005, blz. 76).

(7)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.


BIJLAGE

Concordantietabel

Verordening (EEG) nr. 2358/71

De onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3 bis

Artikel 4, lid 1 en lid 2, eerste zin

Artikel 4

Artikel 4, lid 2, tweede alinea

Artikel 11

Artikel 5, lid 1

Artikel 5

Artikel 5, lid 2, en artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9, eerste zin

Artikel 9

Artikel 9, tweede zin

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 12

Artikel 17

Artikel 13


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/8


VERORDENING (EG) Nr. 1948/2005 VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2005

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 november 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 november 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 november 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

50,9

204

27,7

999

39,3

0707 00 05

052

136,8

204

54,6

999

95,7

0709 90 70

052

117,9

204

69,2

999

93,6

0805 20 10

204

65,3

624

83,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

624

112,5

999

92,7

0805 50 10

052

67,4

388

74,2

999

70,8

0808 10 80

388

68,5

400

92,7

404

91,6

720

91,8

999

86,2

0808 20 50

052

73,0

400

92,7

720

48,3

999

71,3


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/10


VERORDENING (EG) Nr. 1949/2005 VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1917/2000 wat bijzondere goederenbewegingen en de uitsluiting van goederenverkeer in verband met reparaties betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad van 22 mei 1995 betreffende de statistieken van het goederenverkeer van de Gemeenschap en haar lidstaten met derde landen (1), en met name op artikel 4, lid 1, artikel 6, lid 2, artikel 9, lid 1, artikel 10, lid 4, en artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1917/2000 van de Commissie van 7 september 2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad wat de statistiek van de buitenlandse handel betreft (2) is vastgelegd welke gegevens voor de statistiek van de buitenlandse handel moeten worden verzameld en welke goederen en bewegingen buiten beschouwing moeten blijven of waarvoor om methodologische redenen specifieke bepalingen moeten worden vastgesteld.

(2)

Voor zover mogelijk moeten voor gegevens betreffende het goederenverkeer tussen lidstaten en voor die betreffende het goederenverkeer met derde landen steeds gemeenschappelijke definities en begrippen worden gebruikt. Ingevolge Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad (3) zijn de regels voor de productie van de communautaire statistiek van het goederenverkeer tussen lidstaten herzien, zodat de uitvoeringsregels voor de statistiek van het goederenverkeer van de Gemeenschap en haar lidstaten met derde landen dienovereenkomstig moeten worden aangepast.

(3)

In overeenstemming met internationale aanbevelingen en de voor de communautaire statistiek van het goederenverkeer tussen lidstaten geldende bepalingen worden goederen die worden gerepareerd in de statistiek van het goederenverkeer buiten beschouwing gelaten. Deze goederen moeten dus ook in de statistiek van het goederenverkeer met derde landen buiten beschouwing blijven.

(4)

Met het oog op de vergelijkbaarheid van de gegevens over bijzondere goederenbewegingen binnen de Gemeenschap en die betreffende derde landen moeten de bepalingen inzake complete fabrieksinstallaties, schepen en luchtvaartuigen, boordproviand en bunkergoederen, deelzendingen, installaties op volle zee, ruimtevaartuigen, elektriciteit, gas en producten van de zee worden aangepast.

(5)

Er moeten aanvullende specificaties worden vastgesteld voor goederen voor tijdelijk gebruik, zodat deze in de communautaire statistiek van het goederenverkeer met derde landen steeds op dezelfde wijze buiten beschouwing blijven.

(6)

Het codesysteem dat wordt gebruikt om de aard van de transactie te beschrijven, moet worden aangepast aan de regels voor de statistiek van het goederenverkeer tussen lidstaten.

(7)

Verordening (EG) nr. 1917/2000 moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de statistiek van het goederenverkeer met derde landen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1917/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt vervangen door:

„Artikel 2

Ingevolge artikel 6, lid 2, van de basisverordening worden niet onder de statistieken van de buitenlandse handel die aan de Europese Commissie worden toegezonden begrepen de goederen:

Die in het vrije verkeer zijn gebracht na onder de douaneregeling actieve veredeling of behandeling onder douanetoezicht geplaatst te zijn geweest;

Die in de lijst van uitzonderingen in bijlage I zijn opgenomen.”.

2)

Aan artikel 15, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

„m)

elektriciteit en gas.”.

3)

In artikel 16 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

„2.   De lidstaten mogen voor de registratie van de uitvoer van complete fabrieksinstallaties een vereenvoudigde aangifte indienen.

3.   De vereenvoudigde aangifte mag alleen worden gebruikt voor de uitvoer van complete fabrieksinstallaties waarvan de totale statistische waarde per installatie meer dan 3 miljoen EUR bedraagt, tenzij het complete fabrieksinstallaties voor hergebruik betreft; in dat geval delen de lidstaten de toegepaste criteria aan de Commissie mee.

De totale statistische waarde van een complete fabrieksinstallatie is gelijk aan de som van de statistische waarden van de componenten en die van de in lid 1, tweede alinea, bedoelde goederen.”.

4)

Artikel 17 wordt vervangen door:

„Artikel 17

1.   Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden componenten die onder een bepaald hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur vallen, in de desbetreffende verzamelrubriek voor complete fabrieksinstallaties van hoofdstuk 98 van die nomenclatuur ingedeeld.

2.   Wanneer een lidstaat geen vereenvoudigde aangifte voor de registratie van componenten van complete fabrieksinstallaties in de verzamelrubrieken van hoofdstuk 98 toestaat, worden de goederen ingedeeld in de desbetreffende onderverdelingen van de andere hoofdstukken van de gecombineerde nomenclatuur.”.

5)

Artikel 18 wordt vervangen door:

„Artikel 18

De codenummers van de verzamelrubrieken voor complete fabrieksinstallaties worden overeenkomstig de gecombineerde nomenclatuur volgens onderstaande regels samengesteld:

a)

de code bestaat uit acht cijfers;

b)

de eerste vier cijfers zijn 9880;

c)

het vijfde en zesde cijfer komen overeen met het hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur waartoe de goederen van de component behoren;

d)

het zevende en achtste cijfer zijn 0.”.

6)

Artikel 19, lid 3, wordt geschrapt.

7)

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt c) wordt vervangen door:

„c)

„eigendom van een schip of een luchtvaartuig”, het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon als eigenaar van een schip of van een luchtvaartuig is geregistreerd.”;

b)

punt d) wordt geschrapt.

8)

Artikel 21 wordt vervangen door:

„Artikel 21

1.   De aan de Commissie toegezonden statistieken van de buitenlandse handel bestrijken de volgende transacties:

a)

de overdracht van de eigendom van een schip of van een luchtvaartuig van een in een derde land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon aan een in de meldende lidstaat gevestigde en in het nationale scheeps- of luchtvaartuigregister ingeschreven natuurlijke of rechtspersoon; deze transactie wordt behandeld als invoer;

b)

de overdracht van de eigendom van een schip of van een luchtvaartuig van een in de meldende lidstaat gevestigde en in het nationale scheeps- of luchtvaartuigregister ingeschreven natuurlijke of rechtspersoon aan een in een derde land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon; deze transactie wordt behandeld als uitvoer;

c)

het binnenkomen van een schip of luchtvaartuig in het statistische registratiegebied van de Gemeenschap of het vertrek ervan uit het statistische registratiegebied van de Gemeenschap wegens verrichtingen met het oog op of na loonveredeling.

Voor de toepassing van punt b) wordt de uitvoer van een nieuw schip of luchtvaartuig geregistreerd in de lidstaat waar het is gebouwd.

Voor de toepassing van punt c) worden alleen verrichtingen die ten doel hebben een nieuw of werkelijk verbeterd schip of luchtvaartuig te vervaardigen als veredeling beschouwd.

2.   De statistieken van de in lid 1 bedoelde transacties, die de lidstaten naar de Commissie zenden, omvatten de volgende gegevens:

a)

de code van de desbetreffende onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur;

b)

het statistische stelsel;

c)

het partnerland, te weten:

bij de in lid 1, onder a), bedoelde transacties, het derde land waar het schip of luchtvaartuig is gebouwd indien het om een nieuw schip of luchtvaartuig gaat; anders het derde land waar de natuurlijke of rechtspersoon die de eigendom van het schip of luchtvaartuig overdraagt, gevestigd is;

bij de in lid 1, onder b), bedoelde transacties, het derde land waar de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de eigendom van het schip of luchtvaartuig wordt overgedragen, gevestigd is;

bij de in lid 1, onder c), bedoelde transacties, het derde land van verzending voor schepen en luchtvaartuigen die het statistische registratiegebied van de Gemeenschap binnenkomen en het land van bestemming voor schepen en luchtvaartuigen die het statistische registratiegebied van de Gemeenschap verlaten;

d)

voor schepen, de hoeveelheid in aantal stuks en in de andere eventueel in de gecombineerde nomenclatuur genoemde bijzondere maatstaven, en voor luchtvaartuigen, de hoeveelheid in nettomassa en in bijzondere maatstaven;

e)

de statistische waarde, dat wil zeggen het totale bedrag dat bij verkoop of aankoop van het gehele schip of het gehele luchtvaartuig in rekening wordt gebracht, zonder de kosten voor vervoer en verzekering.

3.   De referentieperiode voor de in lid 1, onder a) en b), bedoelde transacties is de maand waarin de overdracht van de eigendom plaatsvindt en voor de in lid 1, onder c), bedoelde transacties de maand waarin de beweging plaatsvindt.”.

9)

Artikel 22 wordt vervangen door:

„Artikel 22

De lidstaten gebruiken naast de in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1172/95 vastgestelde gegevensbronnen ook andere gegevensbronnen, zoals het nationale scheeps- en luchtvaartuigregister, indien de hierin opgenomen informatie nodig mocht zijn om de overdracht van eigendom van de goederen vast te stellen.”.

10)

In artikel 24, lid 2, wordt punt b) vervangen door:

„b)

de landencode van het partnerland of de vereenvoudigde landencode QS;”.

11)

Artikel 25 wordt vervangen door:

„Artikel 25

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder „deelzendingen” verstaan de in- of uitvoer, in diverse zendingen, van de verschillende onderdelen van een compleet goed in niet-gemonteerde of gedemonteerde staat, om redenen die verband houden met commerciële of transportvereisten.”.

12)

In artikel 29 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   De maandresultaten met betrekking tot de in lid 1 bedoelde transacties, die de lidstaten naar de Commissie zenden, omvatten de volgende gegevens:

a)

de code van de desbetreffende onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur;

b)

de landencode van het partnerland of de vereenvoudigde landencode QW;

c)

het statistische stelsel;

d)

de hoeveelheid in nettomassa;

e)

de statistische waarde.

Voor de toepassing van punt a) gebruiken de lidstaten voor goederen die zijn bestemd voor de op de installatie op volle zee werkzame personen of voor de werking van de motoren, machines en andere toestellen op deze installaties de volgende productcodes:

9931 24 00: voor goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur;

9931 27 00: voor goederen van hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur;

9931 99 00: voor elders ingedeelde goederen.

Onverminderd de bepalingen van de douanewetgeving wordt bij goederen die afkomstig zijn van dan wel bestemd zijn voor installaties het land van vestiging van de natuurlijke of rechtspersoon die de installatie commercieel exploiteert als het onder b) bedoelde partnerland beschouwd.”.

13)

Artikel 31 wordt vervangen door:

„Artikel 31

1.   De aan de Commissie toegezonden statistieken van de handel met derde landen omvatten gegevens over:

a)

het binnenkomen van een ruimtevaartuig in het statistische registratiegebied van de Gemeenschap of het vertrek ervan uit het statistische registratiegebied van de Gemeenschap wegens verrichtingen met het oog op of na loonveredeling.

b)

de lancering van een ruimtevaartuig waarvan de eigendom door een in een derde land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon is overgedragen aan een in een lidstaat gevestigde natuurlijke of rechtspersoon;

c)

de lancering van een ruimtevaartuig waarvan de eigendom door een in een lidstaat gevestigde natuurlijke of rechtspersoon is overgedragen aan een in een derde land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon.

De onder b) bedoelde verrichtingen worden geregistreerd als invoer in de lidstaat waar de nieuwe eigenaar gevestigd is.

De onder c) bedoelde verrichting wordt geregistreerd als uitvoer door de lidstaat waar het voltooide ruimtevaartuig is gebouwd.

Voor de toepassing van dit lid worden alleen verrichtingen die ten doel hebben een nieuw of werkelijk verbeterd ruimtevaartuig te vervaardigen als veredeling beschouwd.

2.   De maandresultaten met betrekking tot de in lid 1 bedoelde verrichtingen, die de lidstaten naar de Commissie zenden, omvatten de volgende gegevens:

a)

de code van de desbetreffende onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur;

b)

de code van het partnerland;

c)

het statistisch stelsel;

d)

de hoeveelheid in nettomassa en in bijzondere maatstaven;

e)

de statistische waarde als de waarde van het ruimtevaartuig „af fabriek” in overeenstemming met de in bijlage III bij deze verordening bedoelde leveringsvoorwaarden.

Voor de toepassing van punt b) wordt het partnerland op basis van de volgende criteria vastgesteld:

bij de in lid 1, onder a), bedoelde verrichtingen is het partnerland het derde land van verzending voor ruimtevaartuigen die het statistische registratiegebied van de Gemeenschap binnenkomen en het land van bestemming voor ruimtevaartuigen die het statistische registratiegebied van de Gemeenschap verlaten;

voor de in lid 1, onder b), bedoelde verrichtingen is het partnerland het land waar het voltooide ruimtevaartuig is gebouwd;

voor de in lid 1, onder c), bedoelde verrichtingen is het partnerland het land waar de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de eigendom van het ruimtevaartuig wordt overgedragen, gevestigd is.

3.   De referentieperiode voor de in lid 1, onder a), bedoelde verrichtingen is de maand waarin de beweging plaatsvindt en voor de in lid 1, onder b) en c), bedoelde verrichtingen de maand waarin de overdracht van de eigendom plaatsvindt.”.

14)

In titel II worden na artikel 31 de volgende hoofdstukken 9 en 10 toegevoegd:

„HOOFDSTUK 9

Electriciteit en gas

Artikel 31bis

Afgezien van de gegevensbronnen van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1172/95 kunnen de lidstaten van de in hun land gevestigde exploitanten of eigenaars van het nationale elektriciteits- of gasnet verlangen dat zij de informatie die voor het toezicht op de handelsstromen voor elektriciteit en gas tussen de meldende lidstaat en derde landen relevant zijn, rechtstreeks verstrekken.

HOOFDSTUK 10

Producten van de zee

Artikel 31ter

1.   Voor de toepassing van dit artikel wordt onder „producten van de zee” verstaan visserijproducten, mineralen, geborgen goederen en alle andere producten die nog niet door zeeschepen aan land zijn gebracht.

2.   De aan de Commissie toegezonden statistieken van de buitenlandse handel bestrijken de volgende transacties:

a)

het aan land brengen van producten van de zee in een haven van de meldende lidstaat of de verwerving ervan door een in een lidstaat geregistreerd schip van een in een derde land geregistreerd schip; deze transacties worden behandeld als invoer;

b)

het aan land brengen van producten van de zee door een in de meldende lidstaat geregistreerd schip in een haven van een derde land, of de verwerving ervan door een in een derde land geregistreerd schip van een in een lidstaat geregistreerd schip; deze transacties worden behandeld als uitvoer.

3.   De maandresultaten met betrekking tot de in lid 2 bedoelde transacties, die de lidstaten naar de Commissie zenden, omvatten de volgende gegevens:

a)

de code van de desbetreffende onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur;

b)

de code van het partnerland, te weten:

bij invoer, het derde land waar het schip dat het product van de zee aan boord neemt, geregistreerd is;

bij uitvoer, het derde land waar het product van de zee aan land wordt gebracht of waar het schip dat het product van de zee heeft verworven, geregistreerd is;

c)

het statistische stelsel;

d)

de hoeveelheid in nettomassa;

e)

de statistische waarde.

4.   De lidstaten gebruiken naast de in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1172/95 vastgestelde gegevensbronnen ook andere gegevensbronnen, zoals de aangiften van in hun land geregistreerde schepen met betrekking tot in derde landen aan land gebrachte producten van de zee.”.

15)

De bijlagen I en II worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 november 2005.

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 118 van 25.5.1995, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 229 van 9.9.2000, blz. 14.

(3)  PB L 102 van 7.4.2004, blz. 1.


BIJLAGE

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 1917/2000 worden vervangen door:

BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 2 bedoelde goederen die bij de aan de Commissie (Eurostat) toe te zenden statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten buiten beschouwing blijven

De gegevens met betrekking tot onderstaande goederen worden van verwerking uitgesloten:

a)

wettige betaalmiddelen, waardepapieren;

b)

monetair goud;

c)

eerstehulpgoederen bestemd voor rampgebieden;

d)

wegens de diplomatieke of soortgelijke aard van de bestemming ervan:

1)

goederen die onder de diplomatieke, consulaire of soortgelijke onschendbaarheid vallen;

2)

geschenken aan staatshoofden en regerings- en parlementsleden;

3)

voorwerpen in het kader van wederzijdse administratieve bijstand;

e)

voorzover zij niet het voorwerp van een handelstransactie zijn:

1)

orden, onderscheidingen, prijzen, gedenkpenningen en –tekens;

2)

reisbenodigheden, proviand en bagage, inclusief sportartikelen, voor eigen ge- of verbruik, meegenomen, vooruitgestuurd of nagezonden;

3)

uitzetten, verhuis- en erfgoederen;

4)

doodkisten en urnen, grafversiering en voorwerpen bestemd voor onderhoud van graven en grafmonumenten;

5)

reclamedrukwerk, gebruiksaanwijzingen, prijslijsten en ander reclamemateriaal;

6)

onbruikbaar geworden of industrieel niet-bruikbare goederen;

7)

ballast;

8)

postzegels;

9)

ter gelegenheid van internationale sportevenementen gebruikte farmaceutische producten;

f)

producten die in het kader van uitzonderlijke gemeenschappelijke acties voor personen- of milieubescherming worden gebruikt;

g)

goederen die het voorwerp vormen van niet-commercieel goederenverkeer tussen natuurlijke personen die in door de lidstaten bepaalde grensgebieden wonen (grensverkeer); producten die door landbouwproducenten zijn verkregen op landerijen die zijn gelegen buiten, maar in de onmiddellijke nabijheid van het statistische registratiegebied waar hun bedrijf is gevestigd;

h)

voorzover het gaat om handelsverkeer dat van tijdelijke aard is, goederen die worden in- of uitgevoerd in verband met de reparatie van vervoermiddelen, containers en hulpmaterieel voor het vervoer, maar die niet onder een veredelingsregeling zijn geplaatst, alsmede de bij deze reparaties vervangen onderdelen;

i)

goederen die worden uitgevoerd naar buiten het statistische registratiegebied gelegerde nationale strijdkrachten, goederen die worden ingevoerd nadat ze door de nationale strijdkrachten buiten het statistische registratiegebied waren meegenomen, en goederen die in het statistische registratiegebied van een lidstaat worden verworven of overgedragen door aldaar gelegerde buitenlandse strijdkrachten;

j)

informatiedragers, zoals diskettes, magneetbanden, films, ontwerpen, audio- en videocassettes en cd-rom's, die worden verhandeld om informatie te verstrekken, wanneer ze op verzoek van een bepaalde cliënt zijn ontworpen of niet commercieel worden verhandeld, alsmede aanvullingen op een eerdere levering (bv. in verband met een update) die de ontvanger van het goed niet in rekening worden gebracht;

k)

draagraketten voor ruimtevaartuigen:

bij invoer en uitvoer met het oog op lancering;

op het moment van hun lancering;

l)

goederen bestemd voor dan wel na reparatie en de ingebouwde onderdelen. Een reparatie behelst de restauratie van goederen in hun oorspronkelijke functie of toestand. Met de reparatie wordt uitsluitend beoogd dat de goederen blijven functioneren; hiervoor kan tot op zekere hoogte een reconstructie of een verbetering nodig zijn, zolang de aard van de goederen hierdoor niet verandert;

m)

goederen bestemd voor dan wel na tijdelijk gebruik, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1)

veredeling is niet beoogd of heeft niet plaatsgevonden;

2)

de verwachte duur van het tijdelijke gebruik bedraagt niet meer dan 24 maanden.

BIJLAGE II

Lijst van transacties, bedoeld in artikel 13, lid 2

A

B

1)

Transacties die gepaard gaan met een feitelijke of voorziene eigendomsoverdracht tegen een tegenprestatie (financieel of anderszins) (m.u.v. de onder de codes 2, 7 en 8 te registreren transacties) (1)  (2)  (3)

1)

Definitieve aankoop/verkoop (2)

2)

Zicht- of proefzending, levering in consignatie of via een commissionair

3)

Ruilhandel (tegenprestatie in natura)

4)

Persoonlijke aankopen door reizigers

5)

Financiële lease (huurkoop) (3)

2)

Retourzendingen na registratie van de oorspronkelijke transactie onder code 1 (4); gratis vervanging van goederen (4)

1)

Retourzendingen van goederen

2)

Vervanging van teruggezonden goederen

3)

Vervanging (bv. onder garantie) van goederen die niet zijn teruggezonden

3)

(Niet-tijdelijke) transacties die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder tegenprestatie (financieel of anderszins)

1)

Zending van goederen in het kader van geheel of gedeeltelijk door de Europese Gemeenschap beheerde of gefinancierde hulpprogramma's

2)

Andere hulpzendingen van overheidswege

3)

Andere hulp (particuliere sector, niet-gouvernementele organisaties)

4)

Andere

4)

Verrichtingen met het oog op loonveredeling (5) (m.u.v. onder 7 te registreren verrichtingen)

 (8)

5)

Verrichtingen na loonveredeling (5) (m.u.v. onder 7 te registreren verrichtingen)

 (8)

6)

Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transacties (6)

 (8)

7)

Verrichtingen in verband met gecoördineerde defensieprojecten of andere intergouvernementele programma's voor gecoördineerde fabricage (bv. Airbus)

 (8)

8)

Levering van bouwmaterialen en materieel voor de bouw in het kader van een algemene bouwovereenkomst (7)

 (8)

9)

Andere transacties

 (8)


(1)  Deze rubriek bestrijkt de meeste verzendingen en aankomsten, namelijk de transacties waarbij:

een eigendomsoverdracht tussen een ingezetene en een niet-ingezetene plaatsvindt, en

een financiële tegenprestatie of een tegenprestatie in natura is of zal worden verricht.

Dit geldt ook voor bewegingen tussen eenheden die tot dezelfde onderneming of dezelfde groep ondernemingen behoren en voor bewegingen van en naar distributiecentra, tenzij er voor deze transacties geen sprake is van betaling of van een andere vergoeding (in dat geval valt de transactie onder code 3).

(2)  Met inbegrip van de vervanging tegen betaling van reserveonderdelen of andere goederen.

(3)  Met inbegrip van financiële lease (huurkoop): de leasesom wordt zo berekend dat de waarde van de goederen volledig of bijna volledig wordt gedekt. De risico's en de winsten in verband met het bezit van de goederen gaan over op de lessee. Bij het einde van de overeenkomst wordt de lessee eigenaar van de goederen.

(4)  Retourzendingen en de vervanging van goederen die oorspronkelijk werden geregistreerd in de rubrieken 3 tot en met 9 van kolom A, moeten bij de desbetreffende rubrieken worden opgetekend.

(5)  Onder veredeling vallen verrichtingen (transformatie, bouw, montage, verbetering, renovatie enz.) die ten doel hebben een nieuw of een werkelijk verbeterd product te vervaardigen. Dit hoeft niet altijd tot een wijziging van de productclassificatie te leiden. Veredelingsactiviteiten die de bewerker voor eigen rekening verricht, vallen niet onder deze rubrieken, maar moeten in rubriek 1 van kolom A worden opgetekend.

Goederen bestemd voor of na veredeling moeten als invoer en uitvoer worden opgetekend.

Reparaties mogen hier niet worden opgetekend. Een reparatie behelst de restauratie van goederen in hun oorspronkelijke functie of toestand. Met de reparatie wordt uitsluitend beoogd dat de goederen blijven functioneren; hiervoor kan tot op zekere hoogte een reconstructie of een verbetering nodig zijn, zolang de aard van de goederen hierdoor niet verandert.

Goederen bestemd voor of na reparatie blijven in de statistiek van de buitenlandse handel buiten beschouwing. (zie bijlage I, punt l).

(6)  Tot de transacties die hier worden opgetekend, behoren onder meer: transacties zonder eigendomsoverdracht, zoals reparatie, verhuur, bruikleen, operationele lease en ander tijdelijk gebruik, met uitzondering van loonveredeling (levering of retourzending). Transacties met deze code worden niet aan de Commissie opgegeven.

(7)  Voor in rubriek 8 van kolom A te registreren transacties mogen de goederen niet afzonderlijk worden gefactureerd, maar moet het werk in zijn geheel in rekening worden gebracht. Indien dit niet het geval is, moeten de transacties in rubriek 1 worden opgetekend.

(8)  Codenummers voor nationale doeleinden mogen in kolom B worden opgetekend, op voorwaarde dat alleen de codenummers van kolom A aan de Commissie worden opgegeven.


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/18


VERORDENING (EG) Nr. 1950/2005 VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2005

tot aanpassing van een aantal verordeningen betreffende de markten voor granen, rijst en aardappelzetmeel in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 57, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna „de nieuwe lidstaten” genoemd) tot de Europese Unie, moeten technische wijzigingen worden aangebracht aan een aantal verordeningen van de Commissie met betrekking tot de markten voor granen, rijst en aardappelzetmeel.

(2)

In de Verordeningen (EEG) nr. 2692/89 (1), (EEG) nr. 862/91 (2), (EEG) nr. 1722/93 (3), (EG) nr. 2058/96 (4), (EG) nr. 196/97 (5), (EG) nr. 327/98 (6), (EG) nr. 638/2003 (7) en (EG) nr. 2236/2003 (8) zijn vermeldingen in alle talen van de Gemeenschap opgenomen. De vermeldingen in de talen van de nieuwe lidstaten moeten aan die verordeningen worden toegevoegd.

(3)

Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie van 29 juli 1992 houdende nieuwe afbakening van de zones van bestemming voor de restituties of de heffingen bij uitvoer en voor bepaalde uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (9) bevat verwijzingen naar de nieuwe lidstaten als bestemmingen waarvoor een recht op uitvoerrestituties bestaat. Die verwijzingen moeten worden geschrapt.

(4)

De Verordeningen (EEG) nr. 2692/89, (EEG) nr. 862/91, (EEG) nr. 2145/92, (EEG) nr. 1722/93, (EG) nr. 2058/96, (EG) nr. 196/97, (EG) nr. 327/98, (EG) nr. 638/2003 en (EG) nr. 2236/2003 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2692/89 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 13, lid 7, wordt vervangen door:

„7.   In de aanvraag voor het subsidiebewijs en in dit bewijs zelf wordt in de vakken 20 en 22, in het rood of met rood onderstreept, een van de respectievelijk in de punten A en B van bijlage I opgenomen vermeldingen aangebracht.

Het vak met de titel uitvoer- of voorfixatiecertificaat en vak 21 worden in rood doorgehaald.”.

2)

Het bepaalde in artikel 14, lid 2, onder b) en c), wordt vervangen door:

„b)

vak 104, door een van de in bijlage II opgenomen vermeldingen aan te brengen;

c)

vak 106, door een van de in bijlage III opgenomen vermeldingen aan te brengen.”.

3)

Artikel 15, lid 1, tweede alinea, wordt vervangen door:

„Indien de producten bij de aanvaarding van de aangifte ten invoer tot verbruik op Réunion niet aan de in de eerste alinea bedoelde kwaliteitseisen beantwoorden, wordt dit op het in artikel 14 bedoelde controle-exemplaar vermeld door in vak J onder de rubriek „Opmerkingen” een van de in bijlage IV opgenomen vermeldingen aan te brengen.”.

4)

De hierboven genoemde bijlagen I, II, III en IV zijn opgenomen in bijlage I bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 862/91 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2, lid 1, tweede alinea, wordt vervangen door:

„Het model van het te gebruiken certificaat van oorsprong is in bijlage I bij de onderhavige verordening opgenomen.”.

2)

Artikel 3, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Het in artikel 1, lid 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 3491/90 bedoelde bewijs wordt geleverd wanneer door de bevoegde autoriteiten van Bangladesh, in de rubriek „Opmerkingen” van het certificaat van oorsprong een van de in bijlage II opgenomen vermeldingen is aangebracht.”.

3)

Het bepaalde in artikel 4, lid 1, onder a), wordt vervangen door:

„a)

in de vakken 20 en 24, een van de in bijlage III opgenomen vermeldingen.”.

4)

De titel van de bijlage wordt vervangen door „Bijlage I”.

5)

De hierboven genoemde bijlagen II en III zijn opgenomen in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 3

In de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2145/92 worden de namen van de volgende landen geschrapt:

1)

zone I: Malta, Cyprus;

2)

zone II: Polen, Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek, Hongarije, Estland, Letland en Litouwen;

3)

zone III: Slovenië.

Artikel 4

Verordening (EEG) nr. 1722/93 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 10, lid 6, wordt vervangen door:

„6.   Wanneer het betrokken product naar een andere lidstaat wordt verzonden of over het grondgebied van een andere lidstaat naar derde landen wordt uitgevoerd, wordt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (10) een controle-exemplaar T5 afgegeven.

In vak 104 van dit controle-exemplaar wordt in de rubriek „Andere” een van de in bijlage IV opgenomen vermeldingen aangebracht.

2)

De hierboven genoemde bijlage IV is opgenomen in bijlage III bij de onderhavige verordening.

Artikel 5

Verordening (EG) nr. 2058/96 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het bepaalde in artikel 2, lid 4, onder a) en b), wordt vervangen door:

„a)

in vak 20 één van de in bijlage I opgenomen vermeldingen;

b)

in vak 24 één van de in bijlage II opgenomen vermeldingen.”.

2)

Het bepaalde in artikel 5, lid 3, onder a) en b), wordt vervangen door:

„a)

in vak 104 één van de in bijlage III opgenomen vermeldingen;

b)

in vak 107 één van de in bijlage IV opgenomen vermeldingen.”.

3)

De hierboven genoemde bijlagen I, II, III en IV zijn opgenomen in bijlage IV bij de onderhavige verordening.

Artikel 6

Verordening (EG) nr. 196/97 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het bepaalde in artikel 3, lid 1, onder b), wordt vervangen door:

„b)

de certificaataanvraag en het invoercertificaat bevatten in vak 24 één van de in de bijlage opgenomen vermeldingen.”.

2)

De hierboven genoemde bijlage is opgenomen in bijlage V bij de onderhavige verordening.

Artikel 7

Verordening (EG) nr. 327/98 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 4, lid 4, wordt vervangen door:

„4.   De certificaten bevatten in vak 24 één van de volgende vermeldingen:

a)

voor het in artikel 1, lid 1, onder a), bedoelde contingent, één van de in bijlage V opgenomen vermeldingen;

b)

voor het in artikel 1, lid 1, onder b), bedoelde contingent, één van de in bijlage VI opgenomen vermeldingen;

c)

voor het in artikel 1, lid 1, onder c), bedoelde contingent, één van de in bijlage VII opgenomen vermeldingen.”.

2)

De hierboven genoemde bijlagen V, VI en VII zijn opgenomen in bijlage VI bij de onderhavige verordening.

Artikel 8

Verordening (EG) nr. 638/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Het bewijs dat de uitvoerheffing is geïnd, wordt door de douaneautoriteiten van het uitvoerland geleverd door in vak 12 van de door het uitvoerland afgegeven uitvoervergunning, conform het model in bijlage I, het bedrag van de heffing in nationale valuta aan te geven en één van de in bijlage III opgenomen vermeldingen met handtekening en stempel van het douanekantoor aan te brengen.”.

2)

Artikel 16, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   In vak 24 van het certificaat wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:

a)

voor invoer van oorsprong uit de ACS-staten, een van de in bijlage IV opgenomen vermeldingen;

b)

voor invoer uit de LGO’s, een van de in bijlage V opgenomen vermeldingen.”.

3)

De hierboven genoemde bijlagen III, IV en V zijn opgenomen in bijlage VII bij de onderhavige verordening.

Artikel 9

Verordening (EG) nr. 2236/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 13, lid 3, onder a), wordt vervangen door:

„a)

een door de bevoegde autoriteit van de in lid 2 bedoelde lidstaat aan het betrokken aardappelmeelbedrijf afgegeven uitvoercertificaat dat in afwijking van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1518/95 van de Commissie (11) een van de in de bijlage opgenomen vermeldingen bevat;

2)

De hierboven genoemde bijlage is opgenomen in bijlage VIII bij de onderhavige verordening.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening doet niets af aan de geldigheid van de certificaataanvragen en de certificaten die zijn aangevraagd of afgegeven tussen 1 mei 2004 en de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 november 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 261 van 7.9.1989, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1275/2004 (PB L 241 van 13.7.2004, blz. 8).

(2)  PB L 88 van 9.4.1991, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1482/98 (PB L 195 van 11.7.1998, blz. 14).

(3)  PB L 159 van 1.7.1993, blz. 112. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1548/2004 (PB L 280 van 31.8.2004, blz. 11).

(4)  PB L 276 van 29.10.1996, blz. 7.

(5)  PB L 31 van 1.2.1997, blz. 53.

(6)  PB L 37 van 11.2.1998, blz. 5. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2458/2001 (PB L 331 van 15.12.2001, blz. 10).

(7)  PB L 93 van 10.4.2003, blz. 3.

(8)  PB L 339 van 24.12.2003, blz. 45.

(9)  PB L 214 van 30.7.1992, blz. 20. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3304/94 (PB L 341 van 30.12.1994, blz. 48).

(10)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.”.

(11)  PB L 147 van 30.6.1995, blz. 55.”.


BIJLAGE I

BIJLAGE I

A.   De in artikel 13, lid 7, bedoelde vermeldingen voor vak 20:

:

Spaans

:

Documento de subvención para el arroz: Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

Tsjechisch

:

Subvenční doklad pro rýži: Réunion – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

Deens

:

Tilskudsdokument ris Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

Duits

:

Subventionsdokument Reis Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

Ests

:

Subsiidiumidokument riisi jaoks: Réunion – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

Grieks

:

Έγγραφο επιδότησης για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion — Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

Engels

:

Subsidy document for rice: Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

Frans

:

Document de subvention riz: Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

Italiaans

:

Documento di sovvenzione riso: Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

Lets

:

Subsīdiju dokuments attiecībā uz rīsiem: Reinjona – Regulas Nr. 1418/76 11.a pants

:

Litouws

:

Subsidijos dokumentas ryžiams: Rejunjonas – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

Hongaars

:

A rizsre vonatkozó támogatási dokumentum: Réunion – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

Maltees

:

Dokument ta’ sussidju tar-ross: Réunion – artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

Nederlands

:

Subsidiebewijs rijst Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

Pools

:

Dokument subwencji dla ryżu: Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

Portugees

:

Documento de subvenção arroz Reunião — n.o 11.oA do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

Slowaaks

:

Potvrdenie o náhrade pre ryžu: Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

Sloveens

:

Dokument o subvenciji za riž: Réunion – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

Fins

:

Riisiä koskeva tukiasiakirja: Réunion – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

Zweeds

:

Subventionsdokument för ris: Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

B.   De in artikel 13, lid 7, bedoelde vermeldingen voor vak 22:

:

Spaans

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de presentación de la solicitud del documento)

:

Tsjechisch

:

Subvence pro rýži pro Réunion stanovená předem dne … (datum podání žádosti o doklad)

:

Deens

:

Tilskud ris Réunion forudfastsat den … (dato for indgivelsen af ansøgningen om dokumentet)

:

Duits

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Eingangsdatum des Antrags für das Dokument)

:

Ests

:

Réunioni riisitoetus on eelnevalt kinnitatud … (kuupäev, mil dokumenditaotlus esitati)

:

Grieks

:

Επιδότηση για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion και έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το έγγραφο)

:

Engels

:

Rice subsidy Réunion fixed in advance on … (date on which the application for the document was lodged)

:

Frans

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date du dépôt de la demande du document)

:

Italiaans

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno in cui è stato richiesto il documento)

:

Lets

:

Rīsu subsīdija Reinjonā noteikta iepriekš … (datums, kad tika iesniegts pieteikums par dokumentu)

:

Litouws

:

Rejunjono ryžių subsidija … (data, kurią buvo pateikta paraiška dokumentui)

:

Hongaars

:

Rizsszubvenció, Réunion, előzetesen … -án/-én rögzítve (a dokumentum iránti kérelem benyújtásának időpontja)

:

Maltees

:

Sussidju tar-ross Réunion iffissat minn qabel fi … (data li fiha ntbaghtet l-applikazzjoni ghad-dokument)

:

Nederlands

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend)

:

Pools

:

Subwencje dla ryżu Réunion ustalone z wyprzedzeniem w dniu … (data złożenia wniosku o wydanie dokumentu)

:

Portugees

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data de apresentação do pedido do documento)

:

Slowaaks

:

Náhrada za ryžu pre ostrov Réunion určená predbežne dňa … (dátum, kedy bola predložená žiadosť o dokument)

:

Sloveens

:

Subvencija riž Réunion določena vnaprej dne … (datum vložitve zahtevka za dokument)

:

Fins

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (asiakirjahakemuksen jättöpäivä)

:

Zweeds

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum då ansökan om dokumentet lämnades in)

BIJLAGE II

De in artikel 14, lid 2, onder b), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Destinado al consumo en la Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

Tsjechisch

:

Určeno ke spotřebě na Réunionu – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

Deens

:

Bestemt til at overgå til frit forbrug på Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

Duits

:

Bestimmt zur Überführung in den freien Verkehr in Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

Ests

:

Lubatud ringlusse tarbimiseks Réunionis – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

Grieks

:

Προορίζεται για κατανάλωση στη Réunion — άρθρο 11α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

Engels

:

To be released for consumption in Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

Frans

:

Destiné à être mis à la consommation à la Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

Italiaans

:

Destinato ad essere immesso in consumo nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

Lets

:

Paredzēts patēriņam Reinjonā – Regulas (EEK) Nr. 1418/76 11.a pants

:

Litouws

:

Skirti vartojimui Rejunjone – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

Hongaars

:

Réunionban fogyasztásra bocsátandó – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

Maltees

:

Jinħareġ għall-konsum f’Réunion – Artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

Nederlands

:

Bestemd voor invoer tot verbruik in Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

Pools

:

Do wprowadzenia do konsumpcji w Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

Portugees

:

Destinado a ser colocado no consumo na Reunião — artigo 11.o A do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

Slowaaks

:

Určené na uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

Sloveens

:

Določeno za sprostitev v potrošnjo v Réunionu – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

Fins

:

Tarkoitettu kulutukseen Réunionilla – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

Zweeds

:

Avsedd att frisläppas för konsumtion på Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

BIJLAGE III

De in artikel 14, lid 2, onder c), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Subvención para el arroz de Reunión aplicable el … (fecha de aceptación de la declaración de expedición)

:

Tsjechisch

:

Subvence pro rýži pro Réunion použitelná dne … (datum přijetí vývozního prohlášení)

:

Deens

:

Tilskud til ris for Réunion gældende den … (dato for antagelsen af angivelsen om forsendelse)

:

Duits

:

Subvention Reis Réunion, anwendbar am … (Tag der Annahme der Lieferungserklärung)

:

Ests

:

Réunioni riisisubsiidiumi kohaldatakse … (ekspordideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev)

:

Grieks

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που εφαρμόζεται στις … (ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης αποστολής)

:

Engels

:

Réunion rice subsidy applicable on … (date of acceptance of declaration of exportation)

:

Frans

:

Subvention riz Réunion applicable le … (date de l'acceptation de la déclaration d'expédition)

:

Italiaans

:

Sovvenzione riso Riunione applicabile il … (giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione)

:

Lets

:

Reinjonas rīsu subsīdija attiecināma uz … (eksporta deklarācijas pieņemšanas datums)

:

Litouws

:

Rejunjono subsidijos ryžiams taikomos … (eksporto deklaracijos priėmimo data)

:

Hongaars

:

A … -án/-én alkalmazandó réunioni rizsszubvenció (a kiviteli nyilatkozat elfogadásának időpontja)

:

Maltees

:

Sussidju tar-ross Réunion applikabbli fi … (data li fiha ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni)

:

Nederlands

:

Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)

:

Pools

:

Subwencje ryżu Réunion obowiązują od dnia … (data akceptacji deklaracji eksportowej)

:

Portugees

:

Subvenção arroz Reunião aplicável em … (data de admissão da declaração de expedição)

:

Slowaaks

:

Náhrada za ryžu pre Réunion uplatniteľná dňa … (dátum prijatia vyhlásenia o vývoze)

:

Sloveens

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

Fins

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (ennakkovahvistuksen myöntämispäivä)

:

Zweeds

:

Subvention för ris till Réunion giltig den … (datum då avsändningsdeklarationen mottogs)

of

:

Spaans

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de fijación anticipada)

:

Tsjechisch

:

Réunion: subvence pro rýži stanovená předem dne … (datum stanovení předem)

:

Deens

:

Tilskud for ris Réunion forudfastsat den … (dato for forudfastsættelsen)

:

Duits

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Tag der Vorausfestsetzung)

:

Ests

:

Réunion: riisisubsiidium on eelnevalt kinnitatud … (eelkinnituse kuupäev)

:

Grieks

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία προκαθορισμού)

:

Engels

:

Réunion: rice subsidy fixed in advance on … (date of advance fixing)

:

Frans

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date de préfixation)

:

Italiaans

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno della prefissazione)

:

Lets

:

Rerinjona: rīsu subsīdija noteikta iepriekš … (iepriekšējas noteikšanas datums)

:

Litouws

:

Rejunjonas: subsidija ryžiams nustatyta iš anksto … (išankstinio nustatymo data)

:

Hongaars

:

Réunion: rizsszubvenció előzetesen … -án/-én rögzítve (az előzetes rögzítés időpontja)

:

Maltees

:

Réunion: sussidju tar-ross iffissat minn qabel fi … (data ta’ meta ġie ffissat minn qabel)

:

Nederlands

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum van de vaststelling vooraf)

:

Pools

:

Subwencja ryżu Réunion ustalona z góry w dniu … (data ustalenia z góry)

:

Portugees

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data da fixação antecipada)

:

Slowaaks

:

Réunion: náhrada za ryžu určená predbežne dňa … (dátum predbežného určenia)

:

Sloveens

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

Fins

:

Tuki riisille – Réunion, sovellettavissa … alkaen (lähetysilmoituksen hyväksymispäivä)

:

Zweeds

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum för förutfastställelsen)

BIJLAGE IV

De in artikel 15, lid 1, bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Producto que no se ajusta a las condiciones requeridas en una cantidad de … (señalar la cantidad en kilogramos, expresados en cifras y en letras)

:

Tsjechisch

:

Produkt, který neodpovídá specifikaci, v množství … (počet kilogramů, slovy i čísly)

:

Deens

:

Produkt, som ikke opfylder betingelserne for en mængde på … (angivelse af mængden i kilo med tal og bogstaver)

:

Duits

:

Erzeugnis nicht konform für eine Menge von … (Menge in kg in Zahlen und Buchstaben)

:

Ests

:

Nõuetele mittevastav toote kogus … (kilogrammides, numbrite ja tähtedega)

:

Grieks

:

Προϊόν μη σύμφωνο για ποσότητα … (σημειώνεται η ποσότητα σε χιλιόγραμμα, αριθμητικώς και ολογράφως)

:

Engels

:

(Number of kilograms, in letters and figures) not in accordance with specification …

:

Frans

:

Produit non conforme pour une quantité de … (indiquer la quantité en kilogrammes en chiffres et en lettres)

:

Italiaans

:

Prodotto non conforme ai requisiti qualitativi per una quantità pari a … kg (indicare la quantità in cifre ed in lettere)

:

Lets

:

Produkts, kas neatbilst norādītajam daudzumam (kilogramu skaits vārdiem un cipariem) …

:

Litouws

:

Produktas, neatitinkantis specifikacijos … (nurodyti kiekį kilogramais, raidėmis ir skaičiais)

:

Hongaars

:

A(z) … (jelölje a mennyiséget kilogrammban, számmal és betűvel) mennyiségnek nem megfelelő összeg

:

Maltees

:

(In-numru ta’ kilogrammi, f' ittri u ċifri) mhux skond l-ispeċifikazzjoni …

:

Nederlands

:

Product niet conform voor een hoeveelheid van … kg (hoeveelheid vermelden in cijfers en in letters)

:

Pools

:

(Liczba kilogramów, słownie i cyframi) niezgodnie ze specyfikacją …

:

Portugees

:

Produto não conforme para uma quantidade de … (indicar a quantidade em quilogramas, em algarismos e por extenso)

:

Slowaaks

:

(Počet kilogramov, slovom a číslom) nie je v súlade so špecifikáciou …

:

Sloveens

:

(količina v kilogramih, izražena z besedami in števili) ni v skladu s specifikacijo …

:

Fins

:

ei ole vaatimusten mukainen … kg:n osalta (merkitään määrä kilogrammoina numeroin ja kirjaimin)

:

Zweeds

:

Produkt som inte uppfyller kvalitetskraven för en kvantitet på … (ange kvantiteten i kilo med siffror och bokstäver).


BIJLAGE II

BIJLAGE II

De in artikel 3, lid 1, bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Derecho especial percibido a la exportación del arroz

:

Tsjechisch

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

Deens

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

Duits

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

Ests

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

Grieks

:

Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού

:

Engels

:

Special charge collected on export of rice

:

Frans

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

Italiaans

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

Lets

:

Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

Litouws

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

Hongaars

:

A rizs exportálásakor beszedett különleges díj

:

Maltees

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

Nederlands

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

Pools

:

Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu

:

Portugees

:

Taxa especial cobrada à exportação de arroz

:

Slowaaks

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

Sloveens

:

Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža

:

Fins

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

Zweeds

:

Särskild avgift som tas ut vid export av ris

(bedrag in nationale valuta)

BIJLAGE III

De in artikel 4, lid 1, onder a), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Bangladesh

:

Tsjechisch

:

Bangladéš

:

Deens

:

Bangladesh

:

Duits

:

Bangladesch

:

Ests

:

Bangladesh

:

Grieks

:

Μπαγκλαντές

:

Engels

:

Bangladesh

:

Frans

:

Bangladesh

:

Italiaans

:

Bangladesh

:

Lets

:

Bangladešā

:

Litouws

:

Bangladešas

:

Hongaars

:

Banglades

:

Maltees

:

Bangladesh

:

Nederlands

:

Bangladesh

:

Pools

:

Bangladesz

:

Portugees

:

Bangladesh

:

Slowaaks

:

Bangladéš

:

Sloveens

:

Bangladeš

:

Fins

:

Bangladesh

:

Zweeds

:

Bangladesh


BIJLAGE III

„BIJLAGE IV

De in artikel 10, lid 6, bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

:

Tsjechisch

:

Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

:

Deens

:

Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

:

Duits

:

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

:

Ests

:

Kasutamiseks töötlemiseks või tarnimiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

:

Grieks

:

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

:

Engels

:

To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

:

Frans

:

À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

:

Italiaans

:

Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

:

Lets

:

Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

:

Litouws

:

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

:

Hongaars

:

Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

:

Maltees

:

Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

:

Nederlands

:

Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

:

Pools

:

Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

:

Portugees

:

A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

:

Slowaaks

:

Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

:

Sloveens

:

Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

:

Fins

:

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

:

Zweeds

:

Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.”


BIJLAGE IV

BIJLAGE I

De in artikel 2, lid 4, onder a), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

Tsjechisch

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

Deens

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

Duits

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

Ests

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

Grieks

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

Engels

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

:

Frans

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

Italiaans

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

Lets

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

Litouws

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

Hongaars

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

Maltees

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

:

Nederlands

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

Pools

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

Portugees

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

Slowaaks

:

Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

Sloveens

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

Fins

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

Zweeds

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN nummer 1901 10

BIJLAGE II

De in artikel 2, lid 4, onder b), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

:

Tsjechisch

:

Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

:

Deens

:

Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

:

Duits

:

Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

:

Ests

:

Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

:

Grieks

:

Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

:

Engels

:

Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

:

Frans

:

Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

:

Italiaans

:

Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

:

Lets

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

:

Litouws

:

Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

:

Hongaars

:

Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

:

Maltees

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

:

Nederlands

:

Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

:

Pools

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

:

Portugees

:

Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

:

Slowaaks

:

Oslobodené od cla [nariadenie (ES) č. 2058/96]

:

Sloveens

:

Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

:

Fins

:

Tullivapaa (asetus (EY) N:o 2058/96)

:

Zweeds

:

Tullfri (förordning (EG) nr 2058/96)

BIJLAGE III

De in artikel 5, lid 3, onder a), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

Tsjechisch

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

Deens

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

Duits

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

Ests

:

CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

Grieks

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

Engels

:

For production of food preparations of CN code 1901 10

:

Frans

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

Italiaans

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

Lets

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

Litouws

:

Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

Hongaars

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

Maltees

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

:

Nederlands

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

Pools

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

Portugees

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

Slowaaks

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

Sloveens

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

Fins

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

Zweeds

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10

BIJLAGE IV

De in artikel 5, lid 3, onder b), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Reglamento (CE) no 2058/96 — artículo 4

:

Tsjechisch

:

Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

:

Deens

:

Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4

:

Duits

:

Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4

:

Ests

:

Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

:

Grieks

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4

:

Engels

:

Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

:

Frans

:

Article 4 du règlement (CE) no 2058/96

:

Italiaans

:

Regolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4

:

Lets

:

Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

:

Litouws

:

Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

:

Hongaars

:

A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

:

Maltees

:

Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

:

Nederlands

:

Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

:

Pools

:

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

:

Portugees

:

Regulamento (CE) n.o 2058/96 — artigo 4.o

:

Slowaaks

:

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

:

Sloveens

:

Člen 4 Uredbe (ES) 2058/96

:

Fins

:

Asetuksen (EY) N:o 2058/96 4 artikla

:

Zweeds

:

Förordning (EG) nr 2058/96 – artikel 4


BIJLAGE V

„BIJLAGE

De in artikel 3, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

:

Tsjechisch

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

:

Deens

:

Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

:

Duits

:

Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

:

Ests

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

:

Grieks

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

:

Engels

:

Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

:

Frans

:

Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

:

Italiaans

:

Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

:

Lets

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

:

Litouws

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

:

Hongaars

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

:

Maltees

:

Dazju mnaqqas b’25% (Regolament (KE) Nru 196/97)

:

Nederlands

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

:

Pools

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

:

Portugees

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

:

Slowaaks

:

Znížené clo o 25 % [nariadenie (ES) č. 196/97]

:

Sloveens

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

:

Fins

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 196/97)

:

Zweeds

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 196/97).”.


BIJLAGE VI

BIJLAGE V

De in artikel 4, lid 4, onder a), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Tsjechisch

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Deens

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

Duits

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Ests

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Grieks

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Engels

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Frans

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Italiaans

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

Lets

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

Litouws

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

Hongaars

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

:

Maltees

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Nederlands

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Pools

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Portugees

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Slowaaks

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Sloveens

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Fins

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Zweeds

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

BIJLAGE VI

De in artikel 4, lid 4, onder b), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Derecho de aduana reducido a 88 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Tsjechisch

:

Clo snížené na 88 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Deens

:

Nedsat told 88 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

Duits

:

Ermäßigter Zollsatz von 88 EUR/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Ests

:

Vähendatud tollimaksumäär 88 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Grieks

:

Μειωμένος δασμός σε 88 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Engels

:

Reduced duty to EUR 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Frans

:

Droit réduit à 88 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Italiaans

:

Dazio ridotto a 88 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

Lets

:

Nodoklis samazināts līdz 88 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

Litouws

:

Sumažintas muitas iki 88 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

Hongaars

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 88 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

Maltees

:

Dazju mnaqqas għal 88 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Nederlands

:

Verminderd douanerecht van 88 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Pools

:

Opłata obniżona o 88 EUR za tonę, dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Portugees

:

Direito reduzido a 88 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Slowaaks

:

Znížené clo o 88 EUR do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Sloveens

:

Znižana carina na 88 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Fins

:

Tulli, joka on alennettu 88 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Zweeds

:

Tullsatsen nedsatt till 88 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

BIJLAGE VII

De in artikel 4, lid 4, onder c), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Derecho de aduana reducido de 28 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Tsjechisch

:

Clo snížené o 28 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Deens

:

Reduceret afgift med 28 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

Duits

:

Um 28 EUR/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Ests

:

Vähendatud tollimaksumäär 28 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Grieks

:

Μειωμένος δασμός κατά 28 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Engels

:

Reduced duty by EUR 28 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Frans

:

Droit réduit de 28 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Italiaans

:

Dazio ridotto di 28 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

Lets

:

Nodoklis samazināts par 28 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

Litouws

:

Muitas sumažintas 28 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

Hongaars

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 28 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

Maltees

:

Dazju mnaqqas b’ 28 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Nederlands

:

Douanerecht verminderd met 28 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Pools

:

Opłata obniżona o 28 EUR za tonę dla ilości nieprzekraczającej ilości wskazanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Portugees

:

Direito reduzido em 28 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Slowaaks

:

Znížené clo o 28 EUR na tonu do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Sloveens

:

Znižana carina za 28 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Fins

:

Tulli, jota on alennettu 28 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Zweeds

:

Tullsatsen nedsatt med 28 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)


BIJLAGE VII

BIJLAGE III

De in artikel 7, lid 2, bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

Tsjechisch

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

Deens

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

Duits

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

Ests

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

Grieks

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

Engels

:

Special charge collected on export of rice

:

Frans

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

Italiaans

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

Lets

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

Litouws

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

Hongaars

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

Maltees

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

Nederlands

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

Pools

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

Portugees

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

Slowaaks

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

Sloveens

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

Fins

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

Zweeds

:

Särskild avgift för risexport

BIJLAGE IV

De in artikel 16, lid 3, onder a), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

Tsjechisch

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

Deens

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

:

Duits

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

Ests

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

Grieks

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

Engels

:

Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

Frans

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

Italiaans

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

Lets

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

Litouws

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

Hongaars

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (638/2003/EK rendelet)

:

Maltees

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

Nederlands

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

Pools

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 638/2003)

:

Portugees

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

Slowaaks

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

Sloveens

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

Fins

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

Zweeds

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)

BIJLAGE V

De in artikel 16, lid 3, onder b), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

Tsjechisch

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

Deens

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 638/2003)

:

Duits

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

Ests

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

Grieks

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

Engels

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

Frans

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

Italiaans

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

Lets

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

Litouws

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

Hongaars

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (638/2003/EK rendelet)

:

Maltees

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

Nederlands

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

Pools

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 638/2003)

:

Portugees

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

Slowaaks

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

Sloveens

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

Fins

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

Zweeds

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)


BIJLAGE VIII

„BIJLAGE

De in artikel 13, lid 3, onder a), bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

:

Tsjechisch

:

K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

:

Deens

:

Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

:

Duits

:

Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

:

Ests

:

Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

:

Grieks

:

Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

:

Engels

:

For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

:

Frans

:

À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

:

Italiaans

:

Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

:

Lets

:

Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

:

Litouws

:

Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

:

Hongaars

:

Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

:

Maltees

:

Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

:

Nederlands

:

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

:

Pools

:

Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

:

Portugees

:

A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

:

Slowaaks

:

Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

:

Sloveens

:

Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

:

Fins

:

Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

:

Zweeds

:

För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94”


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/45


VERORDENING (EG) Nr. 1951/2005 VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2005

tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van producten uit de sector suiker, andere dan melasse (2), en met name op artikel 1, lid 2, tweede alinea, tweede zin, en artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde stropen voor het verkoopseizoen 2005/2006 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 van de Commissie (3). Deze prijzen en invoerrechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1875/2005 van de Commissie (4).

(2)

De bovenbedoelde prijzen en invoerrechten moeten op grond van de gegevens waarover de Commissie nu beschikt, overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1423/95 worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1423/95 bedoelde producten worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 november 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 november 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van 10.1.2004, blz. 16).

(2)  PB L 141 van 24.6.1995, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 624/98 (PB L 85 van 20.3.1998, blz. 5).

(3)  PB L 170 van 1.7.2005, blz. 35.

(4)  PB L 300 van 17.11.2005, blz. 43.


BIJLAGE

Met ingang van 29 november 2005 geldende gewijzigde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en de producten van GN-code 1702 90 99

(EUR)

GN-code

Representatieve prijs per 100 kg nettogewicht van het betrokken product

Aanvullend invoerrecht per 100 kg nettogewicht van het betrokken product

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

1701 11 90 (1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)

26,90

3,08

1701 12 90 (1)

26,90

7,65

1701 91 00 (2)

25,67

12,44

1701 99 10 (2)

25,67

7,88

1701 99 90 (2)

25,67

7,88

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Vastgesteld voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt II, bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad (PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1).

(2)  Vastgesteld voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt I, bij Verordening (EG) nr. 1260/2001.

(3)  Vastgesteld per procentpunt sacharosegehalte.


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/47


RICHTLIJN 2005/81/EG VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2005

tot wijziging van Richtlijn 80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 86, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn 80/723/EEG van de Commissie (1) wordt de lidstaten de verplichting opgelegd ervoor zorg te dragen, dat de financiële betrekkingen tussen overheden en openbare bedrijven en binnen bepaalde ondernemingen doorzichtig zijn. De ondernemingen die tot het voeren van een gescheiden boekhouding verplicht zijn, zijn alle ondernemingen waaraan een lidstaat overeenkomstig artikel 86, lid 1, van het Verdrag een bijzonder of uitsluitend recht heeft verleend of die overeenkomstig artikel 86, lid 2, van het Verdrag met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang zijn belast en met betrekking tot deze dienst in welke vorm ook staatssteun ontvangen en die andere activiteiten uitoefenen.

(2)

De lidstaten mogen met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen compensatie toekennen om de specifieke kosten van die diensten te dekken. Deze compensatie mag echter niet hoger zijn dan hetgeen voor het beheer van de betrokken diensten nodig is, en mag niet worden gebruikt voor de financiering van activiteiten die buiten de dienst van algemeen economisch belang vallen.

(3)

Krachtens Richtlijn 80/723/EEG is het voeren van een gescheiden boekhouding slechts vereist indien de met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen staatssteun ontvangt. In zijn arrest in de zaak-Altmark Trans GmbH (2) heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verklaard dat, onder bepaalde voorwaarden, compensatie voor de openbare dienst niet als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag is aan te merken.

(4)

Ongeacht de juridische kwalificatie van compensatie voor de openbare dienst in het licht van artikel 87, lid 1, van het Verdrag, moet de verplichting om een gescheiden boekhouding te voeren, gelden voor alle ondernemingen die ook buiten de dienst van algemeen economisch belang activiteiten uitoefenen, wanneer zij een dergelijke compensatie ontvangen. Enkel door een gescheiden boekhouding te voeren, kunnen immers de kosten worden onderscheiden die aan de dienst van algemeen economisch belang zijn toe te rekenen, en kan het precieze bedrag van de compensatie worden berekend.

(5)

Richtlijn 80/723/EEG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2, lid 1, onder d), van Richtlijn 80/723/EEG komt als volgt te luiden:

„d)

„tot het voeren van een gescheiden boekhouding verplichte onderneming”: elke onderneming waaraan een lidstaat overeenkomstig artikel 86, lid 1, van het Verdrag een bijzonder of uitsluitend recht heeft verleend of die overeenkomstig artikel 86, lid 2, van het Verdrag met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang is belast en met betrekking tot deze dienst in enigerlei vorm compensatie ontvangt, en die andere activiteiten uitoefent;”.

Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 19 december 2006 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 november 2005.

Voor de Commissie

Neelie KROES

Lid van de Commissie


(1)  PB L 195 van 29.7.1980, blz. 35. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/52/EG (PB L 193 van 29.7.2000, blz. 75).

(2)  Zaak C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Jurispr. 2003, blz. I-7747.


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Europees Parlement Raad Commissie

29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/49


BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

van 4 november 2005

betreffende de benoeming van de leden van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

(2005/833/EG, Euratom)

HET EUROPEES PARLEMENT,

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gelet op Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom van de Commissie van 28 april 1999 houdende oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (1), en met name op artikel 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (2) en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad van 25 mei 1999 betreffende de door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) verrichte onderzoeken (3), en met name op artikel 11, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 11, lid 2, van de Verordeningen (EG) nr. 1073/1999 en (Euratom) nr. 1074/1999 bepaalt dat het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) moet zijn samengesteld uit vijf externe, onafhankelijke leden, die in hun eigen land voldoen aan de voorwaarden om hoge functies te bekleden op de werkterreinen van het Bureau.

(2)

De maximale ambtstermijn van de leden van het Comité van toezicht die per 1 augustus 1999 zijn benoemd, is verstreken. Er moeten dus zo spoedig mogelijk nieuwe leden worden aangewezen.

(3)

Artikel 11, lid 2, van de genoemde verordeningen bepaalt dat de leden van het Comité van toezicht door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in onderlinge overeenstemming worden aangewezen,

BESLUITEN:

Artikel 1

1.   De volgende personen worden met ingang van 30 november 2005 benoemd tot lid van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF):

de heer Peter STRÖMBERG

de heer Kálmán GYÖRGYI

mevrouw Rosalind WRIGHT

de heer Luis LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ

mevrouw Diemut R. THEATO.

2.   Indien een van de bovengenoemde personen zich uit het Comité van toezicht terugtrekt, overlijdt of permanent arbeidsongeschikt wordt, dan wordt hij onverwijld vervangen door de eerste persoon op de volgende lijst die nog niet tot lid van het Comité van toezicht is benoemd:

de heer Eugeniusz RUŚKOWSKI

de heer Albertus Hendrikus KORTHALS

de heer Jaroslav FENYK

de heer Stefano DAMBRUOSO.

Artikel 2

Bij de uitoefening van hun taken vragen noch aanvaarden de leden van het Comité van toezicht instructies van welke regering, instelling, orgaan of instantie dan ook.

Zij behandelen geen aangelegenheden waarbij zij, direct of indirect, enig persoonlijk belang, met name van familiale of financiële aard, hebben dat hun onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen.

Ten aanzien van de aan hen voorgelegde dossiers en hun beraadslagingen nemen zij strikte geheimhouding in acht.

Artikel 3

De kosten die de leden van het Comité van toezicht bij de uitoefening van hun taken maken, worden vergoed, en zij ontvangen een dagvergoeding voor elke dag die zij aan de uitoefening van deze taken besteden. De hoogte van deze vergoeding en de uitkeringsprocedure worden door de Commissie vastgesteld.

Artikel 4

De Commissie stelt de bovengenoemde personen van dit besluit in kennis, en zij stelt elke persoon die overeenkomstig artikel 1, lid 2, later als lid van het Comité van toezicht wordt aangewezen, eveneens onverwijld van dit besluit in kennis.

Deze benoeming geschiedt overeenkomstig artikel 11, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 1073/1999 en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999. Zij laat eventuele toekomstige wijzigingen van deze bepalingen door het Europees Parlement en de Raad onverlet.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel en Luxemburg, 4 november 2005.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES

Voor de Raad

De voorzitter

Ben BRADSHAW

Voor de Commissie

Siim KALLAS

Vicevoorzitter


(1)  PB L 136 van 31.5.1999, blz. 20.

(2)  PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1.

(3)  PB L 136 van 31.5.1999, blz. 8.


Raad

29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/51


BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 8 november 2005

over de gelijkwaardigheid van in bepaalde derde landen verrichte controles op de instandhouding van rassen en tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG

(2005/834/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen (1), en met name op artikel 16, lid 1,

Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (2), en met name op artikel 16, lid 1,

Gelet op Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen (3), en met name op artikel 22, lid 1, onder b),

Gelet op Richtlijn 2002/54/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van bietenzaad (4), en met name op artikel 23, lid 1,

Gelet op Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad (5), en met name op artikel 37, lid 1, onder b),

Gelet op Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (6), en met name op artikel 20, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 97/788/EG (7) heeft de Raad bepaald dat de in derde landen verrichte officiële controles op de instandhouding van rassen dezelfde garanties bieden als de controles door de lidstaten.

(2)

Gebleken is dat de controles in de in Beschikking 97/788/EG vermelde derde landen nog steeds dezelfde garanties bieden als de controles door de lidstaten. Deze controles moeten daarom nog steeds als gelijkwaardig worden beschouwd.

(3)

De geldigheidsduur van Beschikking 97/788/EG verstreek op 30 juni 2005. Om verstoringen van de handel met de derde landen te voorkomen dient deze beschikking in werking te treden op 1 juli 2005.

(4)

Deze beschikking belet niet dat de conclusies van de Gemeenschap met betrekking tot de gelijkwaardigheid worden herroepen of de geldigheidsduur ervan niet wordt verlengd, wanneer niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden waarop ze zijn gebaseerd.

(5)

De voor de uitvoering van deze beschikking vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (8).

(6)

Richtlijn 2004/117/EG (9) heeft het toepassingsgebied van de communautaire regeling betreffende de gelijkwaardigheid van zaaizaad uitgebreid tot alle categorieën van zaaizaad, met inbegrip van zaad van generaties die aan het basiszaad voorafgaan. Bijgevolg dient Beschikking 2003/17/EG (10) te worden aangepast teneinde de bepalingen van die beschikking af te stemmen op de gewijzigde bepalingen van de richtlijnen betreffende het in de handel brengen van zaaizaad,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

De officiële controles op de instandhouding van rassen die in de in de bijlage vermelde derde landen door de daarin vermelde autoriteiten worden verricht voor de soorten die onder de voor elk van deze landen vermelde richtlijnen vallen, bieden dezelfde waarborgen als de controles door de lidstaten.

Artikel 2

De wijzigingen van de bijlage, met uitzondering van de wijzigingen van de eerste kolom van de tabel, worden vastgesteld volgens de in artikel 3, lid 2, bedoelde procedure.

Artikel 3

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 1 van Besluit 66/399/EEG (11) ingestelde Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw (hierna „het Comité” genoemd).

2.   In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG vastgestelde termijn bedraagt één maand.

3.   Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 4

In Beschikking 2003/17/EG worden de artikelen 1 en 2 vervangen door:

„Artikel 1

De veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad die in de in bijlage I genoemde derde landen voor de aldaar vermelde soortengroep of soorten worden verricht, met uitzondering van zaad van generaties die aan het basiszaad voorafgaan, worden beschouwd als gelijkwaardig aan overeenkomstig de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG en 2002/57/EG verrichte veldkeuringen, op voorwaarde dat zij:

a)

officieel worden verricht door de in bijlage I vermelde autoriteiten of onder officieel toezicht van deze autoriteiten,

b)

voldoen aan de in punt A van bijlage II vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2

Mits aan de in punt B van bijlage II vastgestelde voorwaarden is voldaan, wordt zaaizaad van de in bijlage I vermelde soorten dat in de in die bijlage genoemde landen is voortgebracht en door de aldaar vermelde autoriteiten is gecertificeerd beschouwd als gelijkwaardig aan zaad dat voldoet aan de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG en 2002/57/EG.”.

Artikel 5

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 juli 2005.

Artikel 4 is evenwel van toepassing met ingang van 1 oktober 2005.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 november 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

G. BROWN


(1)  PB 125 van 11.7.1966, blz. 2298/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/117/EG (PB L 14 van 18.1.2005, blz. 18).

(2)  PB 125 van 11.7.1966, blz. 2309/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/117/EG.

(3)  PB L 193 van 20.7.2002, blz.1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1).

(4)  PB L 193 van 20.7.2002, blz. 12. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/117/EG.

(5)  PB L 193 van 20.7.2002, blz. 33. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/117/EG.

(6)  PB L 193 van 20.7.2002, blz. 74. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/117/EG.

(7)  PB L 322 van 25.11.1997, blz. 39. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2004/120/EG van de Commissie (PB L 36 van 7.2.2004, blz. 57).

(8)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(9)  PB L 14 van 18.1.2005, blz. 18.

(10)  PB L 8 van 14.1.2003, blz. 10. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 885/2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 1).

(11)  PB 125 van 11.7.1966, blz. 2289/66.


BIJLAGE

Land (1)

Met de uitvoering van de controles belaste instantie

Richtlijnen

AR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/54/EG

2002/57/EG

AU

Australian Seeds Authority, Victoria

66/401/EEG

2002/55/EG

2002/57/EG

BG

Ministry of Agriculture and Forestry, Sofia

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/54/EG

2002/55/EG

2002/57/EG

CA

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/54/EG

2002/57/EG

CH

Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon

2002/55/EG

CL

Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/54/EG

2002/57/EG

CS

National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/54/EG

2002/57/EG

HR

Institute for Seed and Seedlings, Osijek

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/54/EG

2002/57/EG

IL

Ministry of Agriculture Bet-Dagan

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/54/EG

2002/55/EG

2002/57/EG

JP

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo

2002/55/EG

KR

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul

2002/55/EG

MA

Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/55/EG

2002/57/EG

NZ

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

66/401/EEG

RO

Ministry of Agriculture and Food, Bucharest

2002/57/EG

TW

Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei

2002/55/EG

US

United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/54/EG

2002/55/EG

2002/57/EG

UY

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/54/EG

2002/57/EG

ZA

Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane)

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG


(1)  AR — Argentinië, AU — Australië, BG — Bulgarije, CS — Servië en Montenegro, HR — Kroatië, IL — Israël, NZ — Nieuw-Zeeland, RO — Roemenië, TW — Taiwan, CA — Canada, JP — Japan, US — Verenigde Staten van Amerika, CH — Zwitserland, CL — Chili, KR — Republiek Korea, MA — Marokko, UY — Uruguay, ZA — Zuid-Afrika.


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/55


AANBEVELING VAN DE RAAD

van 14 november 2005

over prioritaire acties ter verbetering van de samenwerking op het gebied van archieven in Europa

(2005/835/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 151, lid 5, tweede streepje,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Naar aanleiding van de Resolutie van de Raad en de ministers van Cultuur, in het kader van de Raad bijeen, van 14 november 1991, inzake regelingen betreffende archieven (1) en de conclusies van de Raad van 17 juni 1994 betreffende grotere samenwerking op archiefgebied (2), zijn de eerste schreden gezet op weg naar meer samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van archieven.

(2)

In de Resolutie van de Raad van 6 mei 2003 over archieven in de lidstaten (3) wordt benadrukt dat archieven belangrijk zijn voor het begrip van de Europese geschiedenis en cultuur en voor de democratische werking van de samenleving binnen het kader van de uitbreiding van de Unie op 1 mei 2004.

(3)

Er zijn in een communautair kader multidisciplinaire fora belegd over de problemen bij het beheer, de opslag, het bewaren en het opvragen van machineleesbare gegevens, waaraan overheden en nationale archiefdiensten hebben deelgenomen, evenals vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de onderzoekssector.

(4)

In de resolutie van de Raad van 6 mei 2003 wordt benadrukt dat de ICT-toepassingen en -oplossingen op het gebied van archieven verder moeten worden ontwikkeld.

(5)

De Commissie wijst op het werk dat de instellingen van de Unie op het specifieke gebied van filmarchieven in Europa hebben verricht, zoals de Resolutie van de Raad van 24 november 2003 betreffende het depot van cinematografische werken in de Europese Unie (4) en de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad over cinematografisch erfgoed en het concurrentievermogen van verwante industriële activiteiten die vóór eind 2005 zal worden aangenomen.

(6)

In de resolutie van 6 mei 2003 verzoekt de Raad de Commissie eveneens een verslag in te dienen over de huidige situatie en over de toekomstige ontwikkeling van archieven in de uitgebreide Unie. Het in februari 2005 aangenomen „Verslag over archieven in de uitgebreide Europese Unie” (5), dat was opgesteld door een groep deskundigen van de lidstaten, vormt een goede basis voor de verdere ontwikkeling van archieven in Europa. Het verslag bevat, op verzoek van de Raad, voorstellen voor praktische acties en richtsnoeren die moeten leiden tot meer samenwerking op Europees niveau op het gebied van archieven,

BEVEELT HET VOLGENDE AAN:

A.

Een Europese Archiefgroep, bestaande uit door de lidstaten en de instellingen van de Unie aangewezen deskundigen, moet zorgen voor samenwerking en coördinatie met betrekking tot algemene aangelegenheden betreffende archieven, en moet een vervolg geven aan het werk dat wordt beschreven in het „Verslag over archieven in de uitgebreide Europese Unie” van februari 2005 en in het bijzonder aan de prioritaire maatregelen die onder punt B van deze aanbeveling worden genoemd. Waar en wanneer nodig moet de Europese Archiefgroep ook samenwerken met andere Europese netwerken op dit gebied, zoals de Groep van nationale vertegenwoordigers voor Digitalisering en het Europees Bureau voor bibliotheek, informatie en documentatie (Eblida).

B.

Onderstaande maatregelen op het gebied van archieven:

1)

Behoud van archieven in Europa en het voorkomen van beschadiging ervan:

ontwikkeling van een model-actieplan door de Europese Archiefgroep ter stimulering van maatregelen die moeten voorkomen dat documenten en archieven bij natuurrampen en andere schadelijke gebeurtenissen worden aangetast;

stimulering door de Europese Archiefgroep van acties in de gehele Gemeenschap voor het behoud en het herstellen van beschadigde documenten en archieven;

opstelling en verspreiding, door de nationale archiefdiensten van de lidstaten en de archiefdiensten van de instellingen van de Unie, van normen en specificaties voor de bouw van nieuwe, speciaal voor archieven bedoelde gebouwen.

2)

Versterking van de Europese interdisciplinaire samenwerking inzake elektronische documenten en archieven die verder moet worden ontwikkeld, onder meer in het kader van het werkplan cultuur van de Raad, in het bijzonder met betrekking tot de coördinatie van de digitalisering (6):

meer samenwerking bij het beschermen van de authenticiteit, behoud en beschikbaarheid op de lange termijn van elektronische documenten en archieven, in het bijzonder middels het moderniseren en uitbreiden van de huidige eisen voor het opzetten van elektronische document- en archiefbeheersystemen zoals MoReq (Model Requirements for electronic documents and archives management systems (modeleisen voor elektronische document- en archiefbeheersystemen)), ter verbetering van overheidsdiensten, en door DLM-fora (7) over elektronische documenten en archieven te blijven organiseren.

3)

Ontwikkeling en beheer — als prioritaire maatregel — van een internetportaal voor documenten en archieven in Europa:

de nationale archiefdiensten van de lidstaten en de archiefdiensten van de instellingen van de Unie moeten zorgen voor een internetportaal dat een eenvoudigere en grensoverschrijdende toegang biedt tot documenten en archieven van de lidstaten en de instellingen van de Unie. Dat internetportaal kan of op één van de computerservers van de Europese Unie of bij de nationale archiefdienst van een lidstaat worden ondergebracht.

4)

Bevordering van de beste handelwijze met betrekking tot nationale en Europese wetgeving inzake het beheer van en de toegang tot documenten en archieven. De nationale archiefdiensten van de lidstaten en de archiefdiensten van de instellingen van de Unie moeten:

volgen welke nieuwe ontwerp-wetgeving op dat gebied in de lidstaten wordt aangenomen, teneinde daaruit de beste handelwijze te distilleren, in het bijzonder ten aanzien van de eisen voor het beheer van en de toegang tot documenten en archieven;

gegevens over wetgeving inzake archivering en andere aanverwante wetgeving op nationaal en communautair niveau koppelen en de raadpleging van deze gegevens faciliteren middels het opzetten van een gegevensbank die bekendheid moet geven aan die wetgeving. Die gegevensbank kan of op één van de computerservers van de Europese Unie of bij de nationale archiefdienst van een lidstaat worden ondergebracht. Het is aan te raden om daarbij rekening te houden met het werk dat is verricht in het kader van het Europese project voor juridische gegevens, dat door de Europese tak van de internationale archiefraad, Eurbica, wordt gesteund, zoals vermeld in het „Verslag over archieven in de uitgebreide Europese Unie” (prioritaire actie 4.2).

5)

Aanneming van maatregelen ter voorkoming van diefstal van archiefdocumenten:

ontwikkeling van een actieplan en van gemeenschappelijke richtsnoeren door de nationale archiefdiensten van de lidstaten, waarmee informatie en beste praktijken kunnen worden uitgewisseld ter voorkoming van diefstal van archiefdocumenten en waarmee kan worden bereikt dat er meer gestolen documenten worden teruggevonden.

C.

De lidstaten en de instellingen van de Unie moeten gezamenlijk de uitvoering stimuleren van de prioritaire maatregelen die genoemd worden in het „Verslag over archieven in de uitgebreide Europese Unie” van februari 2005, en waarnaar onder punt B in deze aanbeveling wordt verwezen. Bij de uitvoering van deze prioritaire maatregelen wordt rekening gehouden met het werk van de groepen die zijn ingesteld in het kader van de EBNA (European Board of National Archivists (Europees Orgaan van nationale archivarissen)), in het bijzonder wat betreft samenwerking op het gebied van beveiliging en behoud van archieven en het opzetten van een Europees internetportaal voor toegang tot informatie. De aanneming van deze aanbeveling en de uitvoering van deze maatregelen betekenen op zich niet dat de Europese Unie of de lidstaten nieuwe begrotingsmiddelen vastleggen. Waar mogelijk zet de Europese Unie zich in om, conform de desbetreffende procedures, in het kader van bestaande programma’s projecten te steunen ter uitvoering van de genoemde maatregelen.

D.

Binnen drie jaar na de datum van bekendmaking van deze aanbeveling moet de Europese Archiefgroep een voortgangsverslag indienen over de uitvoering van de onder B bedoelde prioritaire maatregelen.

Gedaan te Brussel, 14 november 2005.

Voor de Raad

De voorzitster

T. JOWELL


(1)  PB C 314 van 5.12.1991, blz. 2.

(2)  PB C 235 van 23.8.1994, blz. 3.

(3)  PB C 113 van 13.5.2003, blz. 2.

(4)  PB C 295 van 5.12.2003, blz. 5.

(5)  COM(2005) 52 def.

(6)  Conclusies van de Raad over het werkplan voor cultuur 2005-2006 (doc. 13839/04).

(7)  DLM = Document Lifecycle Management (beheer van de levenscyclus van documenten).


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/57


BESLUIT EUPOL COPPS/1/2005 VAN HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ

van 16 november 2005

betreffende de benoeming van het hoofd van de missie/directeur van politie van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse gebieden (EUPOL COPPS)

(2005/836/GBVB)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 25, derde alinea,

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB van de Raad van 14 november 2005 betreffende de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden (1), en met name op artikel 11, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 11, lid 2, van Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB wordt gesteld dat de Raad het Politiek en Veiligheidscomité machtigt de relevante besluiten te nemen overeenkomstig artikel 25 van het Verdrag, met inbegrip van de benoeming, op voorstel van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger, van een hoofd van de missie/directeur van politie.

(2)

De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger heeft de benoeming van de heer Jonathan McIvor voorgesteld,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Jonathan McIvor wordt benoemd tot hoofd van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden (EUPOL COPPS) vanaf de dag dat de missie van start gaat. Tot die datum fungeert hij als hoofd van het planningsteam.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn aanneming.

Het is van toepassing tot en met 31 december 2006.

Gedaan te Brussel, 16 november 2005.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

J. KING


(1)  PB L 300 van 17.11.2005, blz. 65.


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/58


BESLUIT VAN DE RAAD

van 21 november 2005

houdende benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

(2005/837/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 259,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 167,

Gelet op het Besluit 2002/758/EG, Euratom van de Raad van 17 september 2002 tot benoeming van de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 2002 tot en met 20 september 2006 (1),

Overwegende dat in dit Comité een vacature is ontstaan door het aftreden van mevrouw Sheila RITCHIE,

Gezien de voordracht van de Britse regering,

Na het advies van de Commissie te hebben ingewonnen,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Kenneth FRASER wordt benoemd tot lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité ter vervanging van mevrouw Sheila RITCHIE voor de verdere duur van haar ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 2006.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het wordt van kracht op de dag van zijn aanneming.

Gedaan te Brussel, 21 november 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

J. STRAW


(1)  PB L 253 van 21.9.2002, blz. 9.


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/59


BESLUIT VAN DE RAAD

van 24 november 2005

houdende benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

(2005/838/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 259,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 167,

Gelet op Besluit 2002/758/EG, Euratom van de Raad van 17 september 2002 tot benoeming van de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 2002 tot en met 20 september 2006 (1),

Gezien de voordracht van de Franse regering,

Gezien het advies van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

In het Comité is een vacature ontstaan door het aftreden van de heer Pierre SIMON,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Jean-François PONS wordt benoemd tot lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, ter vervanging van de heer Pierre SIMON voor de verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 2006.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het wordt van kracht op de dag van zijn aanneming.

Gedaan te Brussel, 24 november 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

I. LEWIS


(1)  PB L 253 van 21.9.2002, blz. 9.


Commissie

29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/60


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 13 juli 2005

waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2672)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2005/839/EG)

Op 13 juli 2005 heeft de Commissie een beschikking gegeven met betrekking tot een zaak in het kader van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (1). Een niet-vertrouwelijke versie van de volledige tekst van de beschikking is in de oorspronkelijke taal van de zaak en in de werktalen van de Commissie te vinden op de website van het directoraat-generaal Concurrentie op het volgende adres: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

1.

Op 20 januari 2005 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 waarin werd meegedeeld dat de onderneming Celanese Corporation (hierna „Celanese” genoemd), Verenigde Staten, die onder zeggenschap staat van Blackstone Crystal Holdings Capital Partners (hierna „Blackstone” genoemd), Caymaneilanden, in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening, volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Acetex Corporation (hierna „Acetex” genoemd), Canada, door de aankoop van aandelen.

2.

Blackstone is een private zakenbank met hoofdzetel in de Verenigde Staten die vooral actief is op het gebied van financieel advies, risicokapitaalinvesteringen en vastgoedinvesteringen. Zoals hieronder is beschreven, is een van de ondernemingen onder zeggenschap van Blackstone, „Celanese”, actief op dezelfde productmarkten als Acetex.

3.

Celanese is een chemiebedrijf dat wereldwijd actief is in vier hoofdsectoren: chemische producten, acetaatproducten, technische polymeren en voedingsingrediënten. In de sector chemische producten vervaardigt Celanese basischemicaliën zoals azijnzuur, azijnzuuranhydride en vinyl-acetaat monomeren („VAM”); hoogwaardige chemische producten zoals polyvinylalcohol („PVOH”) en emulsies; en speciale chemicaliën waaronder carbonzuur, alcohols, amines en esters.

4.

Acetex is actief in de sectoren acetyl en kunststoffen. De voornaamste acetylproducten van Acetex zijn azijnzuur en VAM, die in 2003 tezamen meer dan 70 % van Acetex' acetylverkopen uitmaakten. De acetylproducten van Acetex behelzen ook de volgende azijnzuurderivaten: azijnzuuranhydride, PVOH en polyvinyl-acetaat („PVAc”).

5.

Het Adviescomité voor concentraties bracht op zijn 132e bijeenkomst van 22 juni 2005 een gunstig advies uit over een door de Commissie aan haar voorgelegde ontwerp-beschikking (2).

6.

De raadadviseur-auditeur was in een verslag van 29 juni 2005 van oordeel dat het recht van de partijen om te worden gehoord, geëerbiedigd was (2).

I.   DE RELEVANTE MARKTEN

Relevante productmarkten

7.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de relevante productmarkten als volgt waren: azijnzuur, VAM, azijnzuuranhydride en PVOH.

8.

Azijnzuur is een intermediair chemisch product dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van verschillende andere chemicaliën, waaronder VAM, PVOH, azijnzuuranhydride, acetaat esters en monochloorazijnzuur. Het onderzoek van de Commissie wees uit dat azijnzuur een afzonderlijke productmarkt vormt, aangezien er geen vervangproducten op de markt beschikbaar zijn.

9.

VAM is een van azijnzuur afgeleide chemische grondstof. VAM kan op verschillende wijzen worden geproduceerd: i) door azijnzuur toe te voegen aan acetyleen; ii) door azijnzuur toe te voegen aan ethyleen; iii) door de reactie van azijnzuuranhydride met acetaldedyde. Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat VAM een afzonderlijke productmarkt vormt die niet verder opgesplitst moet worden.

10.

Azijnzuuranhydride is een chemisch basisproduct dat voornamelijk (ongeveer voor 75 %) wordt gebruikt voor de productie van cellulose acetaalschilfers, die op hun beurt gebruikt worden als grondstof voor acetaatkabel (gebruikt om sigarettenfilters, garen en bepaalde kunststoffen voor apparaten te vervaardigen). Azijnzuuranhydride wordt voorts nog gebruikt voor de productie van farmaceutica en detergenten. Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat azijnzuuranhydride beschouwd dient te worden als een afzonderlijke productmarkt aangezien er geen vervangproducten voor deze stof bestaan.

11.

PVOH is een in water oplosbare synthetische polymeer die behoort tot een bredere groep van polymeren met goede barrière-eigenschappen. PVOH wordt verkregen uit gepolymerizeerd VAM. Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat er geen vervangproducten beschikbaar zijn. Derhalve vormt PVOH in het kader van deze beschikking een afzonderlijke relevante productmarkt.

Relevante geografische markten

12.

Het ging er in deze zaak vooral om de relevante geografische markt voor azijnzuur, VAM en azijnzuur anhydride af te bakenen. De partijen verklaarden dat de geografische markten wereldwijd waren, waarbij zij zich op vijf hoofdargumenten baseerden:

de invoer voorziet in meer dan 20 % van de West-Europese vraag;

noch transportkosten, noch invoerheffingen of nationale regelgeving belemmeren het internationale handelsverkeer in de betrokken producten;

de grootste internationale producenten bevoorraden West-Europa uitsluitend door middel van invoer;

de wereldwijde handelsstromen lijken vrij te bewegen tussen Azië, Oost-Europa, West-Europa en Noord-Amerika als reactie op veranderingen van aanbod en vraag op plaatselijk niveau;

de prijzen in de verschillende geografische regio's van de wereld lijken een sterke correlatie te vertonen.

13.

Tijdens het marktonderzoek werden de argumenten van de partijen onderzocht en in grote lijnen bevestigd. De Commissie onderzocht met name de handelsstromen van azijnzuur, VAM en azijnzuuranhydride tussen de verschillende regio's in de wereld, de gemiddelde prijzen in deze verschillende regio's, de structuur van de prijzen en het belang van productie- en transactiekosten (transport, opslag en heffingen) evenals capaciteitsontwikkelingen. Bovendien verklaarden de meeste respondenten die aan het onderzoek deelnamen dat zij de relevante geografische markten voor al deze drie producten als wereldwijde markten beschouwden.

14.

Om hun opvatting ten aanzien van de definitie van de geografische markten voor azijnzuur en VAM kracht bij te zetten dienden de partijen tevens een aantal econometrische studies in (prijscorrelatieanalyse en een analyse van de gevolgen van het onverwacht uitvallen van installaties voor de handelsstromen), die volgens hen wijzen op het bestaan van wereldwijde markten. De Commissie heeft deze studies zorgvuldig onderzocht en herhaald. Bovendien heeft zij een eigen onderzoek uitgevoerd op basis van nauwkeuriger gegevens. Volgens de resultaten van dit onderzoek omvatten de geografische markten van zowel azijnzuur als VAM ten minste de EER en Noord-Amerika, en zijn zij wellicht wereldwijd.

15.

Gezien het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat in het onderhavige geval de relevante geografische markten voor azijnzuur, VAM en azijnzuuranhydride wereldwijde markten zijn.

16.

In een eerdere beschikking (3) beschouwde de Commissie de relevante geografische markten voor alle soorten polymeren met sterke barrière-eigenschappen, inclusief PVOH, als wereldwijde markten. Deze zienswijze wordt in grote lijnen bevestigd door het marktonderzoek van de Commissie. Daarom wordt in de beschikking geconcludeerd dat de relevante geografische markt voor PVOH wereldwijd is.

II.   BEOORDELING

17.

Op de wereldwijde markt voor azijnzuur zullen de marktaandelen van de nieuwe entiteit [20-30] (4) % bedragen (Celanese [20-30] %; Acetex [0-5] %) in termen van capaciteit en [20-30] % (Celanese, [15-25] %; Acetex, [5-10] %) in termen van verkoop. De samengevoegde entiteit zal geconfronteerd worden met concurrentie van de grootste speler op de markt BP (capaciteit [20-20] %; verkoop [25-35] %) en andere grote spelers als Millennium (capaciteit [1-10] %; verkoop [1-10] %) en Daicel (capaciteit [1-10] %; verkoop [1-10] %).

18.

De Commissie heeft onderzocht of de concurrenten voldoende capaciteit hebben om een mededingingsbeperkende prijsstijging tegen te houden en of de afnemers gemakkelijk op andere leveranciers kunnen overschakelen indien zich een prijsstijging voordoet. Gezien het concentratieniveau van de markt diende ook te worden onderzocht of de voorgenomen transactie tot coördinatie van het concurrentiegedrag zou kunnen leiden.

19.

De beschikking concludeert dat het onwaarschijnlijk is dat zich unilaterale effecten zullen voordoen omdat de capaciteit sneller zal stijgen dan de verwachte vraag en er derhalve voldoende capaciteit zal zijn om een potentiële prijsstijging te verijdelen. Verder lijkt het gemakkelijk voor de afnemers om van leverancier te veranderen, met name aangezien de meeste afnemers hun producten van meerdere bronnen betrekken. Wat de coördinatie van het concurrentiegedrag betreft wordt in de beschikking na zorgvuldig onderzoek van de marktstructuur, de markttransparantie, de overtuigende vergeldingsmechanismen, en de reactie van afnemers en bestaande en potentiële concurrenten geconcludeerd, dat een dergelijk effect eveneens onwaarschijnlijk is.

20.

Op de wereldwijde markt voor VAM zullen de marktaandelen van de nieuwe entiteit [25-35] % bedragen (Celanese [20-30] %; Acetex [0-5] %) wat de capaciteit en [35-45] % (Celanese [30-40] %; Acetex [5-10] %) wat de verkoop betreft. De partijen hebben concurrentie te duchten van verschillende grote spelers zoals Dow (capaciteit [5-15] %; verkoop [5-15] %), Millennium (capaciteit [5-15] %; verkoop [10-20] %), DuPont (capaciteit [10-20] %), Dairen (capaciteit [1-10] %; verkoop [1-10] %) en BP (capaciteit [1-10] %; verkoop [5-15] %).

21.

Om soortgelijke redenen als die welke voor de azijnzuurmarkt zijn uiteengezet, en na zorgvuldige bestudering van de kenmerken van de VAM-markt, komt de beschikking tot de conclusie dat het onwaarschijnlijk is dat zich unilaterale effecten zullen voordoen. Verder wordt vastgesteld dat gecoördineerd concurrentieverstorend gedrag onwaarschijnlijk is op de VAM-markt, voornamelijk door de aanzienlijke kloof tussen de marktaandelen van de partijen en die van de grootste concurrent wat de verkopen betreft. Bovendien leiden de verschillende integratieniveaus en het gebruik van uiteenlopende technologieën tot verschillende kostenstructuren en prikkels voor de producenten, hetgeen een succesvolle coördinatie minder waarschijnlijk maakt.

22.

Op de wereldwijde markt voor azijnzuuranhydride zullen de marktaandelen van de nieuwe entiteit [15-25] % bedragen (Celanese [15-25] %; Acetex [0-5] %) wat de capaciteit betreft en [30-40] % (Celanese [25-35] %; Acetex [5-10] %) ten aanzien van de verkoop. De partijen zullen concurrentie ondergaan van BP, Eastman, Jilin en Daicel met marktaandelen op de markt voor de verkoop van respectievelijk [15-25] %, [10-20] %, [5-15] % en [1-10] %. Gezien de felle concurrentie die de samengevoegde entiteit van deze ondernemingen kan verwachten, die momenteel tegen concurrerende prijzen produceren, komt de beschikking tot de conclusie dat de aangemelde transactie de daadwerkelijke mededinging op de wereldwijde markt voor azijnzuuranhydride niet significant zal belemmeren. De mogelijke coördinatie van het concurrentiegedrag wordt in de beschikking eveneens onderzocht; een dergelijk effect wordt evenwel uitgesloten geacht.

23.

Op de wereldwijde markt voor PVOH zullen de marktaandelen van de nieuwe entiteit [5-15] % bedragen (Celanese [5-10] %; Acetex [0-5] %) in termen van capaciteit en [5-15] % (Celanese [5-10] %; Acetex [0-5] %) wat de verkoop betreft. Dit gecombineerde marktaandeel zal de partijen niet in staat stellen om marktmacht uit te oefenen; daarom komt de beschikking tot de conclusie dat de operatie de handhaving van een daadwerkelijke mededinging op de wereldwijde PVOH markt niet zal belemmeren.

24.

Ten slotte heeft de Commissie de potentiële gevolgen van de transactie voor de verticaal gerelateerde markten onderzocht. Zowel Celanese als Acetex zijn downstream verticaal geïntegreerde ondernemingen in die zin dat zij azijnzuur gebruiken om zowel azijnzuuranhydride als VAM te produceren, en VAM gebruiken om PVOH te produceren. Celanese is actief op de downstreammarkten voor emulsies en emulsiepoeders, cellulose acetaat en acetaat esters. Acetex is een afnemer van ethyleen-vinyl-acetaat copolymeren en PVAc-harsen. Gezien evenwel de geringe marktaandelen van de partijen en de relatief kleine uitbreiding die de transactie op de relevante markten teweeg zal brengen, komt de beschikking tot de conclusie dat het onwaarschijnlijk is dat de transactie een ongunstige invloed zal hebben op de verticaal gerelateerde markten.

III.   CONCLUSIE

25.

Om de hierboven uiteengezette redenen is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de voorgenomen concentratie de handhaving van een daadwerkelijke concurrentie op de gemeenschappelijke markt of op een aanzienlijk deel daarvan, niet significant zal belemmeren, met name door het ontstaan of de versterking van een machtspositie. Daarom wordt de concentratie verenigbaar verklaard met de gemeenschappelijke markt en de EER-Overeenkomst overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 139/2004 en artikel 57 van de EER Overeenkomst.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 297, van 29.11.2005.

(3)  Beschikking van de Commissie van 2 juni 1999 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.1469 — Solvay/BASF) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (PB C 197 van 14.7.1999, blz. 2).

(4)  Op bepaalde plaatsen in deze tekst werd vertrouwelijke informatie weggelaten; het weggelaten gedeelte wordt aangegeven met vierkante haken.


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/63


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 25 november 2005

tot wijziging van Beschikking 2004/4/EG houdende machtiging van de lidstaten om ten aanzien van Egypte tijdelijk aanvullende maatregelen te nemen tegen de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4525)

(2005/840/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), en met name op artikel 16, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Beschikking 2004/4/EG van de Commissie (2) mogen knollen van Solanum tuberosum L. van oorsprong uit Egypte in principe niet in de Gemeenschap worden binnengebracht. Voor het invoerseizoen 2004/2005 mogen dergelijke knollen echter onder bepaalde voorwaarden in de Gemeenschap worden binnengebracht indien zij uit „ziektevrije gebieden” komen.

(2)

In het invoerseizoen 2004/2005 is een aantal keren Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith aangetroffen, hetgeen geleid heeft tot een verbod van alle uitvoer van Egyptische aardappelen naar de Gemeenschap per 6 april 2005.

(3)

Egypte heeft een verslag ingediend over de oorzaken daarvan. De belangrijkste bevinding is dat strengere maatregelen moeten worden genomen tegen producenten, inspecteurs, exporteurs en verpakkingsstations die zich niet houden aan de Egyptische instructies betreffende de uitvoer van voor de Gemeenschap bestemde aardappelen. Egypte heeft al een aantal maatregelen genomen.

(4)

Het is wenselijk op Gemeenschapsniveau eisen vast te leggen om de doeltreffendheid te waarborgen van de inspecties en controles die in Egypte op aardappelen in het verpakkingsstation en de uitvoerhaven worden verricht vóór uitvoer naar de Gemeenschap.

(5)

In het licht van de door Egypte verstrekte informatie heeft de Commissie geconstateerd dat er geen gevaar bestaat voor de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith als gevolg van het binnenbrengen in de Gemeenschap van knollen van Solanum tuberosum L. uit ziektevrije gebieden van Egypte, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

(6)

Het moet derhalve voor het invoerseizoen 2005/2006 worden toegestaan knollen van Solanum tuberosum L. van oorsprong uit ziektevrije gebieden van Egypte onder bepaalde voorwaarden in de Gemeenschap binnen te brengen.

(7)

Beschikking 2004/4/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2004/4/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt „2004/2005” vervangen door „2005/2006”;

b)

in lid 2 wordt „2004/2005” vervangen door „2005/2006”.

2)

In artikel 3 wordt „2004/2005” vervangen door „2005/2006”.

3)

In artikel 4 wordt „30 augustus 2005” vervangen door „30 augustus 2006”.

4)

In artikel 7 wordt „30 september 2005” vervangen door „30 september 2006”.

5)

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 1, onder b), iii), wordt „2004/2005” vervangen door „2005/2006”;

b)

in punt 1, onder b), iii), tweede streepje, wordt „1 januari 2005” vervangen door „1 januari 2006”;

c)

in punt 1, onder b), iii), wordt het volgende derde streepje toegevoegd:

„—

officieel gecontroleerd vanaf het tijdstip van aankomst in het verpakkingsstation totdat zij zijn ingepakt in de overeenkomstig punt 1, onder b), x), verzegelde balen”;

d)

punt 1, onder b), v), wordt vervangen door:

„v)

direct voor de uitvoer naar de Gemeenschap in de haven zelf officieel gecontroleerd, waarbij per zending uit elk ziektevrij gebied afzonderlijk 400 knollen worden doorgesneden die uit ten minste tien balen per ziektevrij gebied zijn gehaald”;

e)

in punt 1, onder b), xii), wordt „1 januari 2005” vervangen door „1 januari 2006”;

f)

in punt 5, tweede alinea, wordt „2004/2005” vervangen door „2005/2006”.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 25 november 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2005/16/EG van de Commissie (PB L 57 van 3.3.2005, blz. 19).

(2)  PB L 2 van 6.1.2004, blz. 50. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2004/836/EG (PB L 360 van 7.12.2004, blz. 30).


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/65


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2005

betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Triticum durum dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4527)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/841/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (1), en met name op artikel 17,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Oostenrijk is de beschikbare hoeveelheid zaaizaad van voor het klimaat van dat land geschikte winterrassen van harde tarwe (Triticum durum) dat inzake kiemkracht aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG voldoet, ontoereikend om in de behoeften van deze lidstaat te voorzien.

(2)

In de behoeften aan zaaizaad van die soort kan niet in voldoende mate worden voorzien met zaaizaad uit andere lidstaten of uit derde landen, dat aan alle eisen van Richtlijn 66/402/EEG voldoet.

(3)

Derhalve moet Oostenrijk worden gemachtigd om tot en met 15 november 2005 toe te staan dat voor deze soorten zaaizaad in de handel wordt gebracht dat aan minder strenge eisen voldoet.

(4)

Bovendien moeten andere lidstaten die zaaizaad van de betrokken soort aan Oostenrijk kunnen leveren, ongeacht of dat zaad is geoogst in een lidstaat dan wel in een derde land dat valt onder Beschikking 2003/17/EG van de Raad van 16 december 2002 betreffende de gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad en de gelijkwaardigheid van in derde landen voortgebracht zaaizaad (2), worden gemachtigd om toe te staan dat dergelijk zaad in de handel wordt gebracht.

(5)

Oostenrijk dient als coördinator op te treden om ervoor te zorgen dat de totale hoeveelheid zaaizaad die op grond van deze beschikking in de handel mag worden gebracht, de in deze beschikking vastgestelde maximumhoeveelheid niet overschrijdt.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het in de handel brengen in de Gemeenschap van zaaizaad van harde wintertarwe dat inzake minimumkiemkracht niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG voldoet, wordt tot en met 15 november 2005 toegestaan, overeenkomstig het bepaalde in de bijlage bij deze beschikking, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a)

de kiemkracht bedraagt ten minste 75 % van het zuivere zaad;

b)

op het officiële etiket staat de kiemkracht vermeld die bij het op grond van artikel 2, lid 1, punt F, onder d), en punt G, onder d), van Richtlijn 66/402/EEG uitgevoerde officiële onderzoek of onderzoek onder officieel toezicht is geconstateerd;

c)

het zaaizaad is voor het eerst in de handel gebracht overeenkomstig artikel 2 van deze beschikking.

Artikel 2

Een zaaizaadleverancier die het in artikel 1 bedoelde zaaizaad in de handel wenst te brengen, vraagt daartoe toestemming in de lidstaat waarin hij is gevestigd.

De betrokken lidstaat geeft de leverancier toestemming om dat zaaizaad in de handel te brengen, tenzij:

a)

er voldoende aanwijzingen zijn dat de leverancier niet in staat zal zijn de in zijn aanvraag vermelde hoeveelheid in de handel te brengen, of

b)

als gevolg daarvan de totale hoeveelheid die op grond van de betrokken afwijking in de handel mag worden gebracht, de in de bijlage vastgestelde maximumhoeveelheid zou overschrijden.

Artikel 3

De lidstaten verlenen elkaar administratieve bijstand bij de toepassing van deze beschikking.

Om ervoor te zorgen dat de totale hoeveelheid waarvoor toestemming wordt gegeven de in de bijlage vastgestelde maximumhoeveelheid niet overschrijdt, treedt Oostenrijk op als coördinerende lidstaat.

Wanneer een lidstaat een aanvraag overeenkomstig artikel 2 ontvangt, stelt hij onverwijld de betrokken coördinerende lidstaat in kennis van de in de aanvraag vermelde hoeveelheid. De coördinerende lidstaat meldt de lidstaat die de gegevens heeft meegedeeld, onmiddellijk of inwilliging van de aanvraag zou leiden tot een overschrijding van de maximumhoeveelheid.

Artikel 4

De lidstaten delen de Commissie en de overige lidstaten onmiddellijk de hoeveelheden zaaizaad mee die met hun toestemming op grond van deze beschikking in de handel mogen worden gebracht.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 november 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB 125 van 11.7.1966, blz. 2309/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/117/EG (PB L 14 van 18.1.2005, blz. 18).

(2)  PB L 8 van 14.1.2003, blz. 10. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 885/2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 1).


BIJLAGE

Soort

Ras

Maximumhoeveelheid

(t)

Triticum durum

Auradur, Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur, Windur

500


29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/67


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2005

betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt toegekend

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2673)

(2005/842/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 86, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 16 van het Verdrag moet de Gemeenschap, onverminderd de artikelen 73, 86 en 87, haar bevoegdheden zodanig gebruiken dat ervoor zorg wordt gedragen dat de diensten van algemeen economisch belang functioneren op basis van beginselen en voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te vervullen.

(2)

Om bepaalde diensten van algemeen economisch belang te laten functioneren op basis van beginselen en voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te vervullen, kan financiële steun waarmee de overheid geheel of gedeeltelijk de specifieke kosten op zich neemt die zijn verbonden aan de verplichtingen welke de onderneming worden opgelegd, noodzakelijk blijken. Overeenkomstig artikel 295 van het Verdrag, zoals dat door het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is uitgelegd, is het, uit het oogpunt van het Gemeenschapsrecht, onverschillig of deze diensten van algemeen economisch belang door openbare of particuliere bedrijven worden verricht.

(3)

In artikel 86, lid 2, van het Verdrag is dienaangaande bepaald dat de ondernemingen die met het beheer van diensten van algemeen economisch belang zijn belast of die het karakter van een fiscaal monopolie dragen, onder de regels van het Verdrag vallen, met name onder de mededingingsregels. Artikel 86, lid 2, maakt echter een afwijking van de regels van het Verdrag mogelijk, mits aan een aantal criteria is voldaan. In de eerste plaats moet er een besluit zijn waarmee de staat een onderneming de verantwoordelijkheid toevertrouwt een bepaalde taak uit te voeren. Ten tweede moet de toevertrouwde taak een dienst van algemeen economisch belang betreffen. Ten derde moet deze afwijking voor de uitvoering van de toevertrouwde taken noodzakelijk zijn en daarmee evenredig zijn (hierna „noodzakelijkheidsvereiste” genoemd). Ten slotte mag de ontwikkeling van het handelsverkeer niet worden beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap.

(4)

In zijn arrest in de zaak Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH („Altmark”) (1) heeft het Hof van Justitie vastgesteld dat compensatie voor de openbare dienst niet als staatssteun in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag is aan te merken, mits aan elk van de volgende vier criteria is voldaan. In de eerste plaats moet de begunstigde onderneming daadwerkelijk met de uitvoering van openbaredienstverplichtingen zijn belast en moeten die verplichtingen duidelijk zijn omschreven. In de tweede plaats moeten de parameters op basis waarvan de compensatie wordt berekend, vooraf op objectieve en doorzichtige wijze zijn vastgesteld. In de derde plaats mag de compensatie niet hoger zijn dan nodig is om de kosten van de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening houdend met de opbrengsten alsmede met een redelijke winst. Ten slotte, moet, wanneer de met de uitvoering van openbaredienstverplichtingen te belasten onderneming in een concreet geval niet wordt gekozen in het kader van een openbare aanbesteding, waarbij de kandidaat kan worden geselecteerd die deze diensten tegen de laagste kosten voor de gemeenschap kan leveren, de noodzakelijke compensatie worden vastgesteld op basis van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde onderneming die voldoende met vervoermiddelen is uitgerust, zou hebben gemaakt.

(5)

Wanneer aan deze vier criteria is voldaan, is de compensatie voor de openbare dienst niet als staatssteun aan te merken en zijn de artikelen 87 en 88 van het Verdrag niet van toepassing. Wanneer de lidstaten niet aan deze criteria voldoen en aan de algemene criteria voor de toepassing van artikel 87, lid 1, van het Verdrag is voldaan, is compensatie voor de openbare dienst aan te merken als staatssteun die onder de toepassing van de artikelen 73, 86, 87 en 88 van het Verdrag valt. De onderhavige beschikking moet daarom alleen gelden voor compensatie voor de openbare dienst, voorzover deze als staatssteun is aan te merken.

(6)

Op grond van artikel 86, lid 3, van het Verdrag kan de Commissie de inhoud en de omvang van de afwijking van artikel 86, lid 2, van het Verdrag nader bepalen en voorzover nodig regels vaststellen die het mogelijk maken daadwerkelijk erop toe te zien dat aan de criteria van artikel 86, lid 2, is voldaan,. Onder welke voorwaarden bepaalde compensatiestelsels met artikel 86, lid 2, verenigbaar zijn en niet onder de verplichting tot voorafgaande aanmelding overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het Verdrag vallen, dient derhalve nader te worden bepaald.

(7)

Dergelijke steun kan slechts verenigbaar worden verklaard indien hij wordt toegekend om de verrichting van diensten die daadwerkelijk diensten van algemeen economisch belang in de zin van artikel 86, lid 2, van het Verdrag zijn, te verzekeren. Uit de rechtspraak blijkt duidelijk dat, bij gebreke van sectoren waarin communautaire regelgeving terzake bestaat, de lidstaten over een ruime beoordelingsmarge beschikken bij de bepaling van de diensten die als diensten van algemeen economisch belang kunnen worden aangemerkt. Derhalve is het, behalve in die sectoren waarin communautaire regelgeving ter zake bestaat, de taak van de Commissie ervoor te zorgen, dat er geen kennelijke fouten zijn ten aanzien van de omschrijving van de diensten van algemeen economisch belang.

(8)

Om artikel 86, lid 2, van het Verdrag te kunnen toepassen, moet de begunstigde onderneming specifiek door de lidstaat met het beheer van een bepaalde dienst van algemeen economisch belang zijn belast. Volgens de rechtspraak over de uitlegging van artikel 86, lid 2, van het Verdrag moet een dergelijk besluit of moeten dergelijke besluiten waarmee een onderneming met het beheer van een dergelijke onderneming wordt belast, tenminste de precieze aard, de omvang en de duur van de openbaredienstverplichtingen en de identiteit van de betrokken ondernemingen bevatten.

(9)

Om te garanderen dat aan de in artikel 86, lid 2, van het Verdrag uiteengezette criteria wordt voldaan, is het noodzakelijk preciezere voorwaarden vast te stellen waaraan moet zijn voldaan met betrekking tot het beheer van diensten van algemeen economisch belang. Het compensatiebedrag kan immers slechts op juiste wijze worden berekend en gecontroleerd, indien de openbaredienstverplichtingen die op de ondernemingen rusten, en de eventuele verplichtingen die op de staat rusten, duidelijk in een formeel besluit van de bevoegde autoriteiten in de betrokken lidstaat zijn omschreven. De vorm van dit instrument kan verschillen naargelang de lidstaat, maar het moet tenminste de precieze aard, omvang en duur van de opgelegde openbaredienstverplichtingen en de identiteit van de betrokken onderneming nader aangeven, alsmede de door de betrokken onderneming te dragen kosten.

(10)

De lidstaten wordt verzocht, bij het vaststellen van de openbaredienstverplichtingen en bij het beoordelen of de betrokken ondernemingen aan deze verplichtingen hebben voldaan, een brede raadpleging te houden, met de bijzondere klemtoon op de gebruikers.

(11)

Voorts verlangt artikel 86, lid 2, van het Verdrag ter vermijding van ongerechtvaardigde mededingingsvervalsingen, dat de compensatie niet hoger is dan wat nodig is om de door de onderneming voor de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen gemaakte kosten te dekken, rekening houdende met de opbrengsten alsmede met een redelijke winst. Een en ander dient te worden begrepen als een verwijzing naar de kosten die daadwerkelijk door de betrokken onderneming worden gemaakt.

(12)

Compensatie die verder gaat dan hetgeen nodig is ter dekking van de kosten die de betrokken onderneming maakt, is niet noodzakelijk voor het beheer van de dienst van algemeen economisch belang en is bijgevolg aan te merken als onverenigbare staatssteun die aan de staat moet worden terugbetaald. Compensatie voor de openbare dienst die ten behoeve van het beheer van de dienst van algemeen economisch belang wordt toegekend, maar die in feite door de betrokken onderneming wordt gebruikt om op andere markten actief te zijn, is evenmin gerechtvaardigd, en is bijgevolg eveneens aan te merken als onverenigbare staatssteun die moet worden terugbetaald.

(13)

Om ervoor te zorgen dat het in artikel 86, lid 2, van het Verdrag neergelegde noodzakelijkheidsvereiste wordt nageleefd, dienen bepalingen te worden aangenomen betreffende de berekening van en het toezicht op het toegekende compensatiebedrag. De lidstaten dienen op geregelde tijdstippen zich ervan te vergewissen, dat de toegekende compensatie niet in overcompensatie resulteert. Niettemin moet, om ondernemingen en lidstaten een minimum aan flexibiliteit te laten, een dergelijke overcompensatie, wanneer het bedrag ervan niet meer dan 10 % van het jaarlijkse compensatiebedrag beloopt, naar de volgende periode kunnen worden overgedragen, en op het compensatiebedrag dat anders zou moeten worden betaald in mindering kunnen worden gebracht. De inkomsten van woningcorporaties die met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang zijn belast, kunnen sterk fluctueren, met name ten gevolge van het insolventierisico van huurders. Bijgevolg moet het, wanneer deze ondernemingen uitsluitend diensten van algemeen economisch belang beheren, mogelijk zijn dat een eventuele overcompensatie in een bepaalde periode naar de volgende periode wordt overgedragen, ten belope van 20 % van de jaarlijkse compensatie.

(14)

Voorzover compensatie aan met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt toegekend, het compensatiebedrag niet hoger is dan de kosten van deze diensten en de in deze beschikking vastgestelde drempels in acht worden genomen, is de Commissie van oordeel dat de ontwikkeling van het handelsverkeer niet wordt beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap. Onder dergelijke omstandigheden is de Commissie van oordeel, dat deze compensatie moet worden geacht staatssteun te zijn die met artikel 86, lid 2, van het Verdrag verenigbaar is.

(15)

Geringe compensatiebedragen die worden toegekend aan met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen met een beperkte omzet, beïnvloeden de ontwikkeling van het handelsverkeer en de mededinging niet in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap. Wanneer aan de in deze beschikking vastgestelde voorwaarden is voldaan, is een voorafgaande aanmelding dus niet vereist. Teneinde het toepassingsgebied van de vrijstelling van de aanmeldingsverplichting af te bakenen, dient rekening te worden gehouden met de hoogte van de omzet van de ondernemingen die compensatie voor de openbare diensten ontvangen, en met de hoogte van dergelijke compensatie.

(16)

De ziekenhuizen en woningcorporaties die met het beheer van diensten van algemeen economisch belang zijn belast, vertonen specifieke kenmerken die in aanmerking moeten worden genomen. Met name dient rekening te worden gehouden met het feit dat, bij de huidige stand van de ontwikkeling van de interne markt, de intensiteit van de mededingingsvervalsing in die sectoren niet noodzakelijk evenredig is aan de omzet- en de compensatiebedragen. Bijgevolg moeten ziekenhuizen die medische verzorging aanbieden met inbegrip van, indien van toepassing, spoedeisende hulp en ondersteunende diensten die met de hoofdactiviteiten rechtstreeks verband houden, met name op het gebied van onderzoek, alsmede woningcorporaties die huisvestingsdiensten aanbieden aan achterstandsgroepen of sociaal kansarme groepen die, door solvabiliteitsbeperkingen, geen huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen vinden, ontheffing kunnen krijgen van de in deze beschikking neergelegde aanmeldingsverplichting, zelfs wanneer het door hen ontvangen compensatiebedrag de in deze beschikking vastgestelde drempels overschrijdt, indien de uitgevoerde diensten door de lidstaten als diensten van algemeen economisch belang worden aangemerkt.

(17)

Artikel 73 van het Verdrag vormt een lex specialis van artikel 86, lid 2. Het stelt de regels vast voor compensatie voor de openbare dienst in de sector vervoer over land. Dat artikel is nader uitgewerkt door Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende het optreden van de lidstaten ten aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (2) waarin de algemene voorwaarden voor openbaredienstverplichtingen met betrekking tot het vervoer over land zijn vastgesteld en waarbij berekeningsmethoden voor de compensatie daarvan zijn vastgesteld. Bij Verordening (EEG) nr. 1191/69 wordt alle compensatie in de sector vervoer over land die aan de aanmeldingsvoorwaarden van artikel 88, lid 3, van het Verdrag voldoet, vrijgesteld. Op grond van die verordening kunnen de lidstaten ook afwijken van die bepalingen in het geval van ondernemingen waarvan de activiteiten uitsluitend bestaan in de exploitatie van stads-, voorstads- en streekvervoerdiensten. Ingeval een dergelijke afwijking wordt toegepast, valt compensatie van openbaredienstverplichtingen, voorzover zij als staatssteun is aan te merken, onder de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad van 4 juni 1970 betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (3). Volgens het arrest-Altmark kan compensatie die niet aan artikel 73 voldoet, niet op grond van artikel 86, lid 2, of enige andere Verdragsbepaling verenigbaar met het Verdrag worden verklaard. Bijgevolg dient deze compensatie niet onder deze beschikking te vallen.

(18)

Anders dan het vervoer over land, vallen het zee- en luchtvervoer onder artikel 86, lid 2, van het Verdrag. Bepaalde regels die voor compensatie voor de openbare dienst in het zee- en luchtvervoer gelden, zijn vastgelegd in Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes (4) en in Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer) (5). In tegenstelling evenwel tot Verordening (EEG) nr. 1191/69 is in deze verordeningen betreffende het zee- en luchtvervoer geen sprake van de verenigbaarheid van mogelijke staatssteunelementen, noch bevatten zij een ontheffing van de aanmeldingsverplichting op grond van artikel 88, lid 2, van het Verdrag. Het is daarom passend deze beschikking op compensatie voor de openbare dienst in het zee- en luchtvervoer toe te passen, op voorwaarde dat deze compensatie behalve aan de voorwaarden van deze beschikking, ook voldoet aan de sectorale regels die zijn vervat in Verordening (EEG) nr. 2408/92 en Verordening (EEG) nr. 3577/92, voorzover van toepassing.

(19)

De drempels die voor compensatie voor de openbare dienst in de sectoren zee- en luchtvervoer gelden, moeten in de regel dezelfde zijn als die welke algemeen van toepassing zijn. In de bijzondere gevallen echter van compensatie voor de openbare dienst voor lucht- of zeeverbindingen met eilanden en voor luchthavens en havens die diensten van algemeen economisch belang in de zin van artikel 86, lid 2, van het Verdrag zijn, is het passender ook drempels vast te stellen op basis van de jaarlijkse gemiddelde aantallen passagiers, daar dit veel nauwkeuriger de economische realiteit van die activiteiten weergeeft.

(20)

In deze beschikking wordt in ruime mate de inhoud en omvang van de afwijking ingevolge artikel 86, lid 2, van het Verdrag gespecificeerd zoals die door het Hof van Justitie, het Gerecht van eerste aanleg en de Commissie in het verleden consistent is toegepast. Voorzover het materiële recht dat op dit gebied van toepassing is, niet wordt gewijzigd, dient deze beschikking onmiddellijk van toepassing te zijn. Enkele bepalingen van deze beschikking gaan evenwel verder dan de status quo, omdat daarin bijkomende vereisten worden vastgesteld die zijn bedoeld om een daadwerkelijk toezicht op de in artikel 86, lid 2, uiteengezette criteria mogelijk te maken. Om de lidstaten in staat te stellen dienaangaande de nodige maatregelen te nemen, moet in een periode van één jaar worden voorzien voordat die bijzondere bepalingen van toepassing worden.

(21)

De vrijstelling van de verplichting tot voorafgaande aanmelding voor bepaalde diensten van algemeen economisch belang, sluit niet uit dat de lidstaten een bepaald steunvoornemen kunnen aanmelden. Dergelijke aanmeldingen worden aan de beginselen van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (6) getoetst.

(22)

Deze beschikking laat de toepassing van Richtlijn 80/723/EEG van de Commissie van 25 juni 1980 betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen (7) onverlet.

(23)

Deze beschikking is van toepassing, onverminderd de communautaire bepalingen op het gebied van overheidsopdrachten en de mededinging, en met name de artikelen 81 en 82 van het Verdrag.

(24)

Deze beschikking is van toepassing, onverminderd strengere specifieke bepalingen ten aanzien van de openbaredienstverplichtingen die in sectorale communautaire wetgeving zijn vervat,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onderwerp

In deze beschikking wordt vastgesteld op welke voorwaarden staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt toegekend, als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt moet worden beschouwd en van de aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3, van het Verdrag is vrijgesteld.

Artikel 2

Toepassingsgebied

1.   Deze beschikking is van toepassing op staatssteun die als compensatie voor de openbare dienst aan ondernemingen wordt toegekend met betrekking tot diensten van algemeen economisch belang in de zin van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag die onder een van de volgende categorieën valt:

a)

compensatie voor de openbare dienst welke wordt toegekend aan ondernemingen die een gemiddelde jaaromzet, alle werkzaamheden bijeengenomen, vóór belasting van in totaal minder dan 100 miljoen EUR behalen gedurende de twee boekjaren voorafgaande aan het boekjaar waarin de dienst van algemeen economisch belang is toegewezen, en die voor de betrokken dienst jaarlijks minder dan 30 miljoen EUR compensatie ontvangen;

b)

compensatie voor de openbare dienst welke wordt toegekend aan ziekenhuizen en woningcorporaties die door de lidstaat als diensten van algemeen economisch belang aangemerkte activiteiten verrichten;

c)

compensatie voor de openbare dienst ten behoeve van lucht- of zeeverbindingen met eilanden waar het gemiddelde jaarlijkse verkeer gedurende de twee boekjaren voorafgaande aan het boekjaar waarin de dienst van algemeen economisch belang is toegewezen, maximaal 300 000 passagiers bedraagt;

d)

compensatie voor de openbare dienst ten behoeve van luchthavens en havens waar het gemiddelde jaarlijkse verkeer gedurende de twee boekjaren voorafgaande aan het boekjaar waarin de dienst van algemeen economisch belang is toegewezen, maximaal 1 miljoen passagiers bedraagt in het geval van luchthavens en 300 000 passagiers in het geval van havens.

De in de eerste alinea, onder a), bedoelde drempel van 30 miljoen EUR mag worden bepaald aan de hand van een jaargemiddelde, dat de waarde vertegenwoordigt van de compensatie die tijdens de duur van het contract of over een periode van vijf jaar wordt toegekend. Voor kredietinstellingen geldt, in plaats van de omzetdrempel van 100 miljoen EUR, een drempel van 800 miljoen EUR van het balanstotaal.

2.   In de sector zee- en luchtvervoer geldt deze beschikking uitsluitend voor staatssteun die in de vorm van compensatie voor de openbare dienst aan ondernemingen wordt toegekend met betrekking tot diensten van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 86, lid 2, van het Verdrag die voldoet aan Verordening (EEG) nr. 2408/92 en Verordening (EEG) nr. 3577/92, indien van toepassing.

Deze beschikking geldt niet voor staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst aan ondernemingen in de sector vervoer over land.

Artikel 3

Verenigbaarheid en vrijstelling van de aanmeldingsverplichting

Staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan de in deze beschikking vastgestelde voorwaarden voldoet, is verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en is vrijgesteld van de verplichting tot voorafgaande aanmelding als bedoeld in artikel 88, lid 3, van het Verdrag, onverminderd de toepassing van strengere bepalingen ten aanzien van de openbaredienstverplichtingen die in de sectorale communautaire wetgeving zijn vervat.

Artikel 4

Belasten van ondernemingen

Deze beschikking kan pas worden toegepast indien de betrokken onderneming met de verantwoordelijkheid voor het beheer van de dienst van algemeen economisch belang wordt belast door middel van een of meer officiële besluiten, waarvan de vorm door elke lidstaat kan worden bepaald. In dit besluit of in die besluiten moet met name nader zijn bepaald:

a)

de aard en de duur van de openbaredienstverplichtingen;

b)

de betrokken ondernemingen en het betrokken grondgebied;

c)

de aard van alle uitsluitende of bijzondere rechten die de ondernemingen zijn toegekend;

d)

de parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie;

e)

de regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen.

Artikel 5

Compensatie

1.   Het compensatiebedrag is niet hoger dan wat nodig is om de kosten van de uitvoering van openbaredienstverplichtingen geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening houdend met de opbrengsten alsmede met een redelijke winst uit het voor de uitvoering van die verplichtingen noodzakelijke eigen kapitaal. De compensatie moet daadwerkelijk worden gebruikt voor het beheer van de desbetreffende dienst van algemeen economisch belang, onverlet de mogelijkheid van de onderneming om een redelijke winst te genieten.

Het compensatiebedrag omvat alle voordelen die door de staat of in welke vorm ook uit staatsmiddelen worden toegekend. Bij de redelijke winst wordt rekening gehouden met een deel of alle productiviteitswinsten die de betrokken ondernemingen tijdens een afgesproken en beperkte periode behalen, zonder dat het kwaliteitsniveau van de door de staat aan die onderneming opgedragen diensten wordt verminderd.

2.   De in aanmerking te nemen kosten omvatten alle kosten die voor het beheer van de dienst van algemeen economisch belang worden gemaakt. Deze moeten, aan de hand van algemeen aanvaarde beginselen van kostprijsadministratie, als volgt worden berekend:

a)

wanneer de activiteiten van de betrokken onderneming tot de dienst van algemeen economisch belang beperkt blijven, kunnen al haar kosten in aanmerking worden genomen;

b)

wanneer de onderneming ook buiten de dienst van algemeen economisch belang werkzaam is, kunnen enkel de kosten die met de dienst van algemeen economisch belang verband houden, in aanmerking worden genomen;

c)

de aan de dienst van algemeen economisch belang toegerekende kosten kunnen alle variabele kosten wegens het verstrekken van de dienst van algemeen economisch belang omvatten, een evenredige bijdrage in de gemeenschappelijke vaste kosten van de dienst van algemeen economisch belang en de andere activiteiten, en een redelijke winst, en

d)

de kosten verband houdende met investeringen, met name ten behoeve van de infrastructuur, mogen in aanmerking worden genomen wanneer deze voor het beheer van de dienst van algemeen economisch belang noodzakelijk zijn.

3.   De in aanmerking te nemen inkomsten omvatten tenminste alle met de dienst van algemeen economisch belang behaalde inkomsten. Beschikt de betrokken onderneming over bijzondere of uitsluitende rechten welke verband houden met een andere dienst van algemeen economisch belang die een hogere winst oplevert dan een redelijke winst, of geniet zij andere door de staat toegekende voordelen, dan worden deze bij haar inkomsten meegerekend, ongeacht hun kwalificatie ten aanzien van artikel 87. De betrokken lidstaat kan besluiten dat de met andere activiteiten buiten de dienst van algemeen economisch belang behaalde winsten geheel of gedeeltelijk voor de financiering van de dienst van algemeen economisch belang moeten worden bestemd.

4.   Voor de toepassing van deze beschikking wordt onder „redelijke winst” begrepen een vergoeding op het eigen kapitaal waarbij rekening wordt gehouden met het risico voor de onderneming, of het ontbreken daarvan, door het optreden van de lidstaat, met name wanneer deze laatste uitsluitende of bijzondere rechten verleent. Dit percentage mag in de regel niet hoger liggen dan het gemiddelde percentage dat in de betrokken sector tijdens de laatste jaren is vastgesteld. In sectoren waar er geen onderneming is die met de met de dienst van algemeen economisch belang belaste onderneming valt te vergelijken, kan een vergelijking worden gemaakt met ondernemingen uit andere lidstaten of zonodig uit andere sectoren, mits met de specifieke kenmerken van elke sector rekening wordt gehouden. Om te bepalen wat een redelijke winst is, mag de lidstaat stimulerende criteria invoeren, afhankelijk van met name de kwaliteit van de aangeboden dienst en winst inzake de productie-efficiëntie.

5.   Wanneer een onderneming activiteiten verricht die zowel binnen als buiten de werkingssfeer van diensten van algemeen economisch belang vallen, worden in de interne boekhouding de kosten en inkomsten die met de dienst van algemeen economisch belang verband houden, en die van de andere diensten, alsmede de parameters voor de toerekening van die kosten en inkomsten, gescheiden opgenomen.

De kosten die verband houden met activiteiten die buiten de werkingssfeer van de dienst van algemeen economisch belang vallen, omvatten alle variabele kosten, een passende bijdrage in de gemeenschappelijke vaste kosten en een passende vergoeding voor het kapitaal. Voor deze kosten mag geen compensatie worden verleend.

Artikel 6

Controle op overcompensatie

De lidstaten voeren op geregelde tijdstippen controles uit, of laten deze uitvoeren, om ervoor te zorgen dat ondernemingen geen compensatie ontvangen die het overeenkomstig artikel 5 bepaalde bedrag overschrijdt.

De lidstaten verlangen van de betrokken onderneming, dat de betaalde overcompensatie wordt terugbetaald, en de parameters ter berekening van de compensatie worden voor de toekomst aangepast. Wanneer het bedrag van de overcompensatie niet meer bedraagt dan 10 % van het bedrag van de jaarlijkse compensatie, mag deze overcompensatie naar de volgende jaarlijkse periode worden overgedragen en wordt deze op het compensatiebedrag dat voor die periode zou worden betaald, in mindering gebracht.

In de sector sociale huisvesting voeren de lidstaten op geregelde tijdstippen op het niveau van elke onderneming controles uit, of laten zij die uitvoeren, om ervoor te zorgen dat de betrokken onderneming geen compensatie ontvangt die het overeenkomstig artikel 5 bepaalde bedrag overschrijdt. Overcompensatie mag tot 20 % van de jaarlijkse compensatie naar de volgende periode worden overgedragen, mits de betrokken onderneming uitsluitend diensten van algemeen economisch belang beheert.

Artikel 7

Beschikbaarheid van gegevens

De lidstaten houden gedurende ten minste tien jaar alle gegevens beschikbaar die noodzakelijk zijn om vast te stellen of de toegekende compensatie met deze beschikking verenigbaar zijn.

De lidstaten verstrekken de Commissie op haar schriftelijke verzoek alle gegevens die zij nodig acht om te kunnen nagaan of de geldende compensatiestelsels met het Verdrag verenigbaar zijn.

Artikel 8

Verslagen

Om de drie jaar dienen de lidstaten bij de Commissie een periodiek verslag in over de tenuitvoerlegging van deze beschikking, dat een gedetailleerde beschrijving van de toepassingsvoorwaarden in alle sectoren, met inbegrip van de sectoren sociale huisvesting en ziekenhuizen, bevat.

Het eerste verslag wordt uiterlijk op 19 december 2008 ingediend.

Artikel 9

Beoordeling

Uiterlijk op 19 december 2009 voert de Commissie een effectbeoordeling uit op grond van feitelijke gegevens en de uitkomsten van door de Commissie gehouden brede raadplegingen, met name op basis van de door de lidstaten overeenkomstig artikel 8 verstrekte gegevens.

De uitkomsten van deze effectbeoordeling worden het Europees Parlement, het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de lidstaten ter beschikking gesteld.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking op 19 december 2005.

Artikel 4, onder c), d) en e), en artikel 6 zijn van toepassing met ingang van 29 november 2006.

Artikel 11

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 november 2005.

Voor de Commissie

Neelie KROES

Lid van de Commissie


(1)  Jurispr. 2003, blz. I-7747.

(2)  PB L 156 van 28.6.1969, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1893/91 (PB L 169 van 29.6.1991, blz. 1).

(3)  PB L 130 van 15.6.1970, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 543/97 (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 6).

(4)  PB L 240 van 24.8.1992, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(5)  PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7.

(6)  PB C 297 van 29.11.2005.

(7)  PB L 195 van 29.7.1980, blz. 35. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/52/EG (PB L 193 van 29.7.2000, blz. 75).