ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 306

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
24 november 2005


Inhoud

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Europese economische ruimte

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 90/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

1

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 91/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

3

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 92/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

8

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 93/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

14

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 94/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

16

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 95/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

18

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 96/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

21

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 97/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

24

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 98/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

26

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 99/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

28

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 100/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

30

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 101/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

32

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 102/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-Overeenkomst

34

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 103/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst

36

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 104/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst

39

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 105/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst

41

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 106/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van bijlage XIV (Mededinging) bij de EER-Overeenkomst

43

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 107/2005 van 8 juli 2005 tot wijziging van enkele bijlagen en Protocol 31 bij de EER-Overeenkomst

45

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Europese economische ruimte

24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/1


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 90/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 51/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 29 april 2005 (1).

(2)

Beschikking 2004/850/EG van de Commissie van 3 december 2004 houdende wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2002/308/EG tot vaststelling van de lijsten van erkende gebieden en erkende viskwekerijen ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS), van infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) of van beide visziekten (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk I van bijlage I bij de Overeenkomst wordt aan punt 66 (Beschikking 2002/308/EG van de Commissie) van deel 4.2 het volgende streepje toegevoegd:

„—

32004 D 0850: Beschikking 2004/850/EG van de Commissie van 3 december 2004 (PB L 368 van 15.12.2004, blz. 28).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2004/850/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 239 van 15.9.2005, blz. 22.

(2)  PB L 368 van 15.12.2004, blz. 28.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/3


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 91/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 51/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 29 april 2005 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 1471/2004 van de Commissie van 18 augustus 2004 tot wijziging van bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer van producten van hertachtigen uit Canada en de Verenigde Staten (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2004/693/EG van de Commissie van 8 oktober 2004 houdende wijziging van Beschikking 2004/233/EG wat betreft de lijst van de laboratoria die gemachtigd zijn om de doelmatigheid van antirabiësvaccinatie bij sommige als huisdier gehouden carnivoren te controleren (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Beschikking 2004/700/EG van de Commissie van 13 oktober 2004 tot wijziging van Beschikking 2004/280/EG tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor het in de handel brengen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong, verkregen in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Beschikking 2004/762/EG van de Commissie van 12 november 2004 tot wijziging van Beschikking 2003/828/EG wat betreft de verplaatsingen van dieren van en binnen een beperkingsgebied in Spanje en Portugal in verband met uitbraken van bluetongue in Spanje (5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Beschikking 2004/775/EG van de Commissie van 18 november 2004 waarbij Slowakije de in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 92/102/EEG van de Raad met betrekking tot de identificatie en de registratie van dieren bedoelde afwijking wordt toegestaan (6) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Verordening (EG) nr. 1993/2004 van de Commissie van 19 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft Portugal (7) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(8)

Beschikking 2004/832/EG van de Commissie van 3 december 2004 tot goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en de noodvaccinatie van deze varkens in de Noordelijke Vogezen, Frankrijk (8) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(9)

Beschikking 2004/835/EG van de Commissie van 3 december 2004 tot goedkeuring van plannen voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren (9) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(10)

Beschikking 2004/898/EG van de Commissie van 23 december 2004 tot wijziging van Beschikking 2003/828/EG wat betreft de verplaatsingen van dieren van en binnen een beperkingsgebied in Spanje en Portugal in verband met uitbraken van bluetongue in Spanje (10) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(11)

De beschikkingen 2004/345/EG (11), 2000/371/EG (12) en 2000/372/EG (13) van de Commissie, die in de Overeenkomst waren opgenomen en die daaruit werden geschrapt bij Besluit nr. 51/2005 van het Gemengd Comité van de EER, worden ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1993/2004.

(12)

Bij Beschikking 2004/835/EG worden de Beschikkingen 92/139/EEG (14), 92/140/EEG (15), 92/141/EEG (16), 92/281/EEG (17), 92/282/EEG (18), 92/283/EEG (19), 92/342/EEG (20), 92/344/EEG (21), 92/345/EEG (22), 92/379/EEG (23), 92/480/EEG (24), 94/964/EG (25) en 95/141/EG (26) van de Commissie ingetrokken, die in de Overeenkomst zijn opgenomen en derhalve uit de Overeenkomst moeten worden geschrapt.

(13)

Dit besluit is niet van toepassing op IJsland en Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk I van bijlage I bij de Overeenkomst wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de Noorse taal van Verordeningen (EG) nr. 1471/2004 en (EG) nr. 1993/2004 en de Beschikkingen 2004/693/EG, 2004/700/EG, 2004/762/EG, 2004/775/EG, 2004/832/EG, 2004/835/EG en 2004/898/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (27).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 239 van 15.9.2005, blz. 22.

(2)  PB L 271 van 19.8.2004, blz. 24.

(3)  PB L 315 van 14.10.2004, blz. 47.

(4)  PB L 318 van 19.10.2004, blz. 21.

(5)  PB L 337 van 13.11.2004, blz. 70.

(6)  PB L 342 van 18.11.2004, blz. 29.

(7)  PB L 344 van 20.11.2004, blz. 12.

(8)  PB L 359 van 4.12.2004, blz. 62.

(9)  PB L 360 van 7.12.2004, blz. 28.

(10)  PB L 379 van 24.12.2004, blz. 105.

(11)  PB L 121 van 23.5.2000, blz. 9.

(12)  PB L 134 van 7.6.2000, blz. 34.

(13)  PB L 134 van 7.6.2000, blz. 35.

(14)  PB L 58 van 3.3.1992, blz. 27.

(15)  PB L 58 van 3.3.1992, blz. 28.

(16)  PB L 58 van 3.3.1992, blz. 29.

(17)  PB L 150 van 2.6.1992, blz. 23.

(18)  PB L 150 van 2.6.1992, blz. 24.

(19)  PB L 150 van 2.6.1992, blz. 25.

(20)  PB L 188 van 8.7.1992, blz. 39.

(21)  PB L 188 van 8.7.1992, blz. 41.

(22)  PB L 188 van 8.7.1992, blz. 42.

(23)  PB L 198 van 17.7.1992, blz. 53.

(24)  PB L 284 van 29.9.1992, blz. 27.

(25)  PB L 371 van 31.12.1994, blz. 30.

(26)  PB L 92 van 25.4.1995, blz. 25.

(27)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


BIJLAGE

Hoofdstuk I van bijlage I bij de Overeenkomst wordt gewijzigd zoals hierna aangegeven.

1.

In deel 1.2 wordt na punt 119 (Verordening (EG) nr. 599/2004 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„120.

32004 D 0775: Beschikking 2004/775/EG van de Commissie van 18 november 2004 waarbij Slowakije de in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 92/102/EEG van de Raad met betrekking tot de identificatie en de registratie van dieren bedoelde afwijking wordt toegestaan (PB L 342 van 18.11.2004, blz. 29).”.

2.

In deel 3.2 worden in punt 30 (Beschikking 2003/828/EG van de Commissie) de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32004 D 0762: Beschikking 2004/762/EG van de Commissie van 12 november 2004 (PB L 337 van 13.11.2004, blz. 70),

32004 D 0898: Beschikking 2004/898/EG van de Commissie van 23 december 2004 (PB L 379 van 24.12.2004, blz. 105).”.

3.

Onder „BESLUITEN WAARMEE DE EVA-LANDEN EN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN” wordt in deel 3.2 na punt 27 (Beschikking 2004/435/EG van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„28.

32004 D 0832: Beschikking 2004/832/EG van de Commissie van 3 december 2004 tot goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en de noodvaccinatie van deze varkens in de Noordelijke Vogezen, Frankrijk (PB L 359 van 4.12.2004, blz. 62).”.

4.

In deel 6.2 wordt in punt 48 (Beschikking 2004/280/EG van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„, zoals gewijzigd bij:

32004 D 0700: Beschikking 2004/700/EG van de Commissie van 13 oktober 2004 (PB L 318 van 19.10.2004, blz. 21).”.

5.

In deel 4.2 wordt in punt 76 (Beschikking 2004/233/EG van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32004 D 0693: Beschikking 2004/693/EG van de Commissie van 8 oktober 2004 (PB L 315 van 14.10.2004, blz. 47).”.

6.

Onder „BESLUITEN WAARMEE DE EVA-LANDEN EN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN” wordt in deel 4.2 na punt 56 (Beschikking 2003/904/EG van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„57.

32004 D 0835: Beschikking 2004/835/EG van de Commissie van 3 december 2004 tot goedkeuring van plannen voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren (PB L 360 van 7.12.2004, blz. 28).”.

7.

Onder „BESLUITEN WAARMEE DE EVA-LANDEN EN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN” wordt in deel 4.2 de tekst van de punten 5 (Beschikking 92/139/EEG van de Commissie), 6 (Beschikking 92/140/EEG van de Commissie), 7 (Beschikking 92/141/EEG van de Commissie), 8 (Beschikking 92/281/EEG van de Commissie), 9 (Beschikking 92/282/EEG van de Commissie), 10 (Beschikking 92/283/EEG van de Commissie), 11 (Beschikking 92/342/EEG van de Commissie), 12 (Beschikking 92/344/EEG van de Commissie), 13 (Beschikking 92/345/EEG van de Commissie), 14 (Beschikking 92/379/EEG van de Commissie), 15 (Beschikking 92/480/EEG van de Commissie), 26 (Beschikking 94/964/EG van de Commissie) en 36 (Beschikking 95/141/EG van de Commissie) geschrapt.

8.

In deel 7.1 worden in punt 12 (Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad) de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32004 R 1471: Verordening (EG) nr. 1471/2004 van de Commissie van 18 augustus 2004 (PB L 271 van 19.8.2004, blz. 24),

32004 R 1993: Verordening (EG) nr. 1993/2004 van de Commissie van 19 november 2004 (PB L 344 van 20.11.2004, blz. 12).”.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/8


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 92/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 51/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 29 april 2005 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2003/803/EG van de Commissie van 26 november 2003 tot vaststelling van een modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en fretten (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Verordening (EG) nr. 592/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van landen en gebieden betreft (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Beschikking 2004/301/EG van de Commissie van 30 maart 2004 houdende afwijkingen van de Beschikkingen 2003/803/EG en 2004/203/EG ten aanzien van de vorm van certificaten en paspoorten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, en tot wijziging van Beschikking 2004/203/EG (5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Beschikking 2004/539/EG van de Commissie van 1 juli 2004 tot vaststelling van een overgangsmaatregel voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren (6) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Beschikking 2004/557/EG van de Commissie van 2 juli 2004 betreffende een afwijking van de bij artikel 6 van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde overgangsregeling voor de doorvoer van gezelschapsdieren over het grondgebied van Zweden tussen het eiland Bornholm en de overige delen van het grondgebied van Denemarken (7) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(8)

Beschikking 2004/595/EG van de Commissie van 29 juli 2004 tot vaststelling van een modelcertificaat voor de commerciële invoer in de Gemeenschap van honden, katten en fretten (8) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(9)

Beschikking 2004/650/EG van de Raad van 13 september 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren in verband met de toetreding van Malta (9) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(10)

Beschikking 2004/824/EG van de Commissie van 1 december 2004 tot vaststelling van een modelcertificaat voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten uit derde landen naar de Gemeenschap (10) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(11)

Beschikking 2004/839/EG van de Commissie van 3 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor het niet-commerciële vervoer van jonge honden en katten uit derde landen naar de Gemeenschap (11) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(12)

Beschikking 2005/91/EG van de Commissie van 2 februari 2005 tot vaststelling van de periode waarna rabiësvaccinatie als geldig wordt beschouwd (12) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(13)

Voor bepaalde besluiten inzake niet-commercieel vervoer van gezelschapsdieren moeten vereenvoudigde procedures worden ingevoerd.

(14)

De in de Overeenkomst opgenomen Beschikking 94/273/EG van de Commissie (13) wordt bij Beschikking 2004/595/EG ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt.

(15)

Dit besluit is niet van toepassing op IJsland en Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk I van bijlage I bij de Overeenkomst wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de Noorse taal van de Verordeningen (EG) nr. 998/2003 en (EG) nr. 592/2004 en van de Beschikkingen 2003/803/EG, 2004/301/EG, 2004/539/EG, 2004/557/EG, 2004/595/EG, 2004/650/EG, 2004/824/EG, 2004/839/EG en 2005/91/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (14).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins NIKOLAUS VON LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 239, van 15.9.2005, blz. 22.

(2)  PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1.

(3)  PB L 312 van 27.11.2003, blz. 1.

(4)  PB L 94 van 31.3.2004, blz. 7.

(5)  PB L 98 van 2.4.2004, blz. 55.

(6)  PB L 237 van 8.7.2004, blz. 21.

(7)  PB L 249 van 23.7.2004, blz. 18.

(8)  PB L 266 van 13.8.2004, blz. 11.

(9)  PB L 298 van 23.9.2004, blz. 22.

(10)  PB L 358 van 3.12.2004, blz. 12.

(11)  PB L 361 van 8.12.2004, blz. 40.

(12)  PB L 31 van 4.2.2005, blz. 61.

(13)  PB L 117 van 7.5.1994, blz. 37.

(14)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


BIJLAGE

Hoofdstuk I van bijlage I bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd.

1.

In deel 1.1 wordt na punt 9 (Richtlijn 96/93/EG van de Raad) het volgende ingevoegd:

Verkeer van gezelschapsdieren

10.

32003 R 0998: Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad (PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1), zoals gewijzigd bij:

32004 R 0592: Verordening (EG) nr. 592/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 (PB L 94 van 31.3.2004, blz. 7),

32004 D 0539: Beschikking 2004/539/EG van de Commissie van 1 juli 2004 (PB L 237 van 8.7.2004, blz. 21),

32004 D 0650: Beschikking 2004/650/EG van de Raad van 13 september 2004 (PB L 298 van 23.9.2004, blz. 22).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van deze verordening met de volgende aanpassingen gelezen:

a)

In artikel 6, lid 1, eerste alinea, wordt na het woord „Zweden” het woord „Noorwegen” toegevoegd.

b)

In bijlage II, deel A, wordt het woord „Noorwegen” toegevoegd.

c)

In bijlage II, deel B, wordt het woord „Noorwegen” geschrapt.”

2.

In de inleiding wordt na punt 12 het volgende punt ingevoegd:

„13.

Niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren — Lijst van landen/gebieden en vrijwaringsmaatregelen

a)

De EVA-staten nemen gelijktijdig met de lidstaten maatregelen overeenkomend met die genomen door laatstgenoemde op basis van de relevante communautaire besluiten inzake de lijst van landen en gebieden en vrijwaringsmaatregelen.

b)

Indien zich met betrekking tot de toepassing van een communautair besluit moeilijkheden voordoen, doet de betrokken EVA-staat daarvan onmiddellijk mededeling aan het Gemengd Comité van de EER.

c)

Het Gemengd Comité van de EER kan van de communautaire besluiten nota nemen.

d)

De onder a) omschreven verplichting is van toepassing op alle op een gegeven moment van kracht zijnde relevante besluiten, ongeacht de vaststellingsdatum ervan.”

3.

In deel 1.2 worden na punt 121 (Beschikking 2004/775/EG van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„121.

32003 D 0803: Beschikking 2003/803/EG van de Commissie van 26 november 2003 tot vaststelling van een modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en fretten (PB L 312 van 27.11.2003, blz. 1).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van deze beschikking met de volgende aanpassingen gelezen:

a)

Op de omslag van het modelpaspoort worden de woorden „Europese Unie” vervangen door de woorden „Europese Unie/Noorwegen”.

b)

Op de omslag van het paspoort mag naast de EU-vlag de Noorse vlag worden afbeeld.

122.

32004 D 0301: Beschikking 2004/301/EG van de Commissie van 30 maart 2004 houdende afwijkingen van de Beschikkingen 2003/803/EG en 2004/203/EG ten aanzien van de vorm van certificaten en paspoorten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, en tot wijziging van Beschikking 2004/203/EG (PB L 98 van 2.4.2004, blz. 55).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van deze beschikking met de volgende aanpassing gelezen:

In artikel 1 wordt na het woord „Ierland” het woord „Noorwegen” toegevoegd.

123.

32004 D 0595: Beschikking 2004/595/EG van de Commissie van 29 juli 2004 tot vaststelling van een modelcertificaat voor de commerciële invoer in de Gemeenschap van honden, katten en fretten (PB L 266 van 13.8.2004, blz. 11).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van deze beschikking met de volgende aanpassing gelezen:

In artikel 1 en in de toelichting op het certificaat in de bijlage bij de beschikking wordt na het woord „Ierland” het woord „Noorwegen” toegevoegd.

124.

32004 D 0824: Beschikking 2004/824/EG van de Commissie van 1 december 2004 tot vaststelling van een modelcertificaat voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten uit derde landen naar de Gemeenschap (PB L 358 van 3.12.2004, blz. 12).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van deze beschikking met de volgende aanpassing gelezen:

In artikel 2 en in de bijlage bij de beschikking wordt na het woord „Zweden” het woord „Noorwegen” toegevoegd.

125.

32004 D 0839: Beschikking 2004/839/EG van de Commissie van 3 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor het niet-commerciële vervoer van jonge honden en katten uit derde landen naar de Gemeenschap (PB L 361 van 8.12.2004, blz. 40).

126.

32005 D 0091: Beschikking 2005/91/EG van de Commissie van 2 februari 2005 tot vaststelling van de periode waarna rabiësvaccinatie als geldig wordt beschouwd (PB L 31 van 4.2.2005, blz. 61).”

4.

Onder „BESLUITEN WAARMEE DE EVA-LANDEN EN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN” wordt in deel 1.2 na punt 17 (Beschikking 2004/590/EG van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„18.

32004 D 0557: Beschikking 2004/557/EG van de Commissie van 2 juli 2004 betreffende een afwijking van de bij artikel 6 van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde overgangsregeling voor de doorvoer van gezelschapsdieren over het grondgebied van Zweden tussen het eiland Bornholm en de overige delen van het grondgebied van Denemarken (PB L 249 van 23.7.2004, blz. 18).”.

5.

In deel 4.1 wordt in punt 9 (Richtlijn 92/65/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32003 R 0998: Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 (PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1).”.

6.

In deel 4.1 wordt in punt 9 (Richtlijn 92/65/EEG van de Raad) de tekst van de aanpassingen als volgt gewijzigd:

6.1

Vóór de huidige aanpassing a) wordt volgende nieuwe aanpassing ingevoegd:

„a)

in artikel 10, lid 3, eerste alinea, wordt na het woord „Zweden” het woord „Noorwegen” toegevoegd.”.

6.2

De huidige aanpassingen a) en b) worden respectievelijk de aanpassingen b) en c).

7.

In deel 4.2 wordt de tekst in punt 20 (Beschikking 94/273/EG van de Commissie) geschrapt.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/14


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 93/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 51/2005 van het Gemengd Comité van de EER (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 745/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van maatregelen betreffende de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit is niet van toepassing op IJsland en Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk I van bijlage I bij de Overeenkomst wordt in deel 1.2 na punt 126 (Beschikking 2005/91/EG van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„127.

32004 R 0745: Verordening (EG) nr. 745/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van maatregelen betreffende de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie (PB L 122 van 26.4.2004, blz. 1).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van deze verordening met de volgende aanpassingen gelezen:

a)

In artikel 2 wordt het volgende toegevoegd:

„—

wild en wildproducten die Noorwegen binnenkomen en afkomstig zijn uit Svalbard, voorzover de ingevoerde hoeveelheid niet meer bedraagt dan 5 kg per persoon.”.

b)

Op de poster in bijlage II worden de woorden „Europese Unie” vervangen door de woorden „Europese Unie en Noorwegen”.

c)

Het woord „Noorwegen” wordt geschrapt uit artikel 1, lid 4, uit de voetnoot op de poster in bijlage II en uit de mededeling in bijlage III.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken tekst in de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 745/2004 is authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 239 van 15.9.2005, blz. 22.

(2)  PB L 122 van 26.4.2004, blz. 1.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/16


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 94/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 52/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 29 april 2005 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 2148/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot verlening van permanente en voorlopige vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen en een vergunning voor nieuwe toepassingen van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2004/116/EG van de Commissie van 23 december 2004 tot wijziging van de bijlage bij Richtlijn 82/471/EEG van de Raad wat de opname van Candida guilliermondii betreft (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk II van bijlage I bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

Na punt 1zzd (Verordening (EG) nr. 1800/2004 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„1zze.

32004 R 2148: Verordening (EG) nr. 2148/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot verlening van permanente en voorlopige vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen en een vergunning voor nieuwe toepassingen van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding (PB L 370 van 17.12.2004, blz. 24).”.

2.

In punt 15 (Richtlijn 82/471/EEG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32004 L 0116: Richtlijn 2004/116/EG van de Commissie van 23 december 2004 (PB L 379 van 24.12.2004, blz. 81).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Verordening (EG) nr. 2184/2004/EG en Richtlijn 2004/116/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZD Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 239 van 15.9.2005, blz. 24.

(2)  PB L 370 van 17.12.2004, blz. 24.

(3)  PB L 379 van 24.12.2004, blz. 81.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/18


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 95/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 30/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 11 maart 2005 (1).

(2)

Beschikking 2004/842/EG van de Commissie van 1 december 2004 tot vaststelling van uitvoeringsregels volgens welke de lidstaten toestemming kunnen geven voor het in de handel brengen van zaai- of pootgoed van rassen waarvoor de opname in de nationale rassenlijst voor landbouw- of groentegewassen is aangevraagd (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2004/893/EG van de Commissie van 20 december 2004 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Secale cereale dat niet aan de eisen van Richtlijn nr. 66/402/EEG van de Raad voldoet (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Beschikking 2004/894/EG van de Commissie van 20 december 2004 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Triticum aestivum dat niet aan de eisen van Richtlijn nr. 66/402/EEG van de Raad voldoet (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Beschikking 2005/5/EG van de Commissie van 27 december 2004 tot vaststelling van de voorschriften voor de uitvoering van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor zaaizaad en teeltmateriaal van bepaalde landbouw- en groentegewassen en wijnstokken op grond van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad voor 2005 tot en met 2009 (5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In deel 2 van hoofdstuk III van bijlage I bij de Overeenkomst worden na punt 35 (Beschikking nr. 2004/371/EG van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„36.

32004 D 0842: Beschikking 2004/842/EG van de Commissie van 1 december 2004 tot vaststelling van uitvoeringsregels volgens welke de lidstaten toestemming kunnen geven voor het in de handel brengen van zaai- of pootgoed van rassen waarvoor de opname in de nationale rassenlijst voor landbouw- of groentegewassen is aangevraagd (PB L 362 van 9.12.2004, blz. 21).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van de beschikking als volgt gelezen:

Verwijzingen naar andere besluiten in de beschikking worden relevant geacht voor zover en in de vorm waarin deze in de Overeenkomst zijn opgenomen.

37.

32004 D 0893: Beschikking 2004/893/EG van de Commissie van 20 december 2004 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Secale cereale dat niet aan de eisen van Richtlijn nr. 66/402/EEG van de Raad voldoet (PB L 375 van 23.12.2004, blz. 31).

38.

32004 D 0894: Beschikking 2004/894/EG van de Commissie van 20 december 2004 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Triticum aestivum dat niet aan de eisen van Richtlijn nr. 66/402/EEG van de Raad voldoet (PB L 375 van 23.12.2004, blz. 33).

39.

32005 D 0005: Beschikking 2005/5/EG van de Commissie van 27 december 2004 tot vaststelling van de voorschriften voor de uitvoering van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor zaaizaad en teeltmateriaal van bepaalde landbouw- en groentegewassen en wijnstokken op grond van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad voor 2005 tot en met 2009 (PB L 2 van 5.1.2005, blz. 12).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van de beschikking als volgt gelezen:

Verwijzingen naar andere besluiten in de beschikking worden relevant geacht voor zover en in de vorm waarin deze in de Overeenkomst zijn opgenomen.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Beschikkingen 2004/842/EG, 2004/893/EG, 2004/894/EG en 2005/5/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (6).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZD Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 198 van 28.7.2005, blz. 18.

(2)  PB L 362 van 9.12.2004, blz. 21.

(3)  PB L 375 van 23.12.2004, blz. 31.

(4)  PB L 375 van 23.12.2004, blz. 33.

(5)  PB L 2 van 5.1.2005, blz. 12.

(6)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/21


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 96/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 77/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 10 juni 2005 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 37/2005 van de Commissie van 12 januari 2005 betreffende de temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2005/5/EG van de Commissie van 26 januari 2005 tot wijziging van Richtlijn 2002/26/EG wat betreft bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de gehalten aan ochratoxine A in bepaalde levensmiddelen (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Richtlijn 2005/10/EG van de Commissie van 4 februari 2005 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de gehalten aan benzo(a)pyreen in levensmiddelen (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Aanbeveling 2005/108/EG van de Commissie van 4 februari 2005 betreffende het verdere onderzoek naar gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen in bepaalde levensmiddelen (5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(6)

De in de Overeenkomst opgenomen Richtlijn 92/1/EEG (6) van de Commissie wordt bij Verordening 37/2005/EG ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

In punt 54zx (Beschikking 2002/26/EG van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32005 L 0005: Richtlijn 2005/5/EG van de Commissie van 26 januari 2005 (PB L 27 van 29.1.2005, blz. 38).”.

2.

Na punt 54zzq (Verordening (EG) nr. 1452/2003 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„54zzr.

32005 R 0037: Verordening (EG) nr. 37/2005 van de Commissie van 12 januari 2005 betreffende de temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten (PB L 10 van 13.1.2005, blz. 18).

54zzs.

32005 L 0010: Richtlijn 2005/10/EG van de Commissie van 4 februari 2005 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de gehalten aan benzo(a)pyreen in levensmiddelen (PB L 34 van 8.2.2005, blz. 15).”.

3.

Na punt 59 (Mededeling van de Commissie, PB C /345/93/blz.3) wordt het volgende punt ingevoegd:

„60.

32005 H 0108: Aanbeveling 2005/108/EG van de Commissie van 4 februari 2005 betreffende het verdere onderzoek naar gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen in bepaalde levensmiddelen (PB L 34 van 8.2.2005, blz. 43).”.

4.

De tekst van punt 54c (Richtlijn 92/1/EEG van de Commissie) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Verordening (EG) nr. 37/2005, Richtlijnen 2005/5/EG en 2005/10/EG en Aanbeveling 2005/108/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (7).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZD Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 268 van 13.10. 2005, blz. 7.

(2)  PB L 10 van 13.1.2005, blz. 18.

(3)  PB L 27 van 29.1.2005, blz. 38.

(4)  PB L 34 van 8.2.2005, blz. 15.

(5)  PB L 34 van 8.2.2005, blz. 43.

(6)  PB L 34 van 11.2.1992, blz. 28

(7)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/24


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 97/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 77/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 10 juni 2005 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 78/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 466/2001 wat zware metalen betreft (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Richtlijn 2005/4/EG van de Commissie van 19 januari 2005 tot wijziging van Richtlijn 2001/22/EG tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik en 3-MCPD in levensmiddelen (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Verordening (EG) nr. 123/2005 van de Commissie van 26 januari 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 466/2001 wat betreft ochratoxine A (5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

In punt 54zj (Richtlijn 2001/22/EG van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32005 L 0004: Richtlijn 2005/4/EG van de Commissie van 19 januari 2005 (PB L 19 van 21.1.2005, blz. 50).”.

2.

In punt 54zn (Verordening (EG) nr. 466/2001 van de Commissie) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32005 R 0078: Verordening (EG) nr. 78/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 (PB L 16 van 20.1.2005, blz. 43);

32005 R 0123: Verordening (EG) nr. 123/2005 van de Commissie van 26 januari 2005 (PB L 25 van 28.1.2005, blz. 3).”.

3.

Na punt 54zzs (Richtlijn 2005/10/EG van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„54zzt.

32004 R 1935: Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4).”.

4.

De tekst van de punten 24 (Richtlijn 80/590/EEG van de Commissie) en 48 (Richtlijn 89/109/EEG van de Raad) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van de Verordeningen (EG) nr. 1935/2004, (EG) nr. 78/2005 en (EG) nr. 123/2005 en van Richtlijn 2005/4/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (6).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZD Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 268 van 13.10.2005, blz. 7.

(2)  PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.

(3)  PB L 16 van 20.1.2005, blz. 43.

(4)  PB L 19 van 21.1.2005, blz. 50.

(5)  PB L 25 van 28.1.2005, blz. 3.

(6)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/26


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 98/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 60/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 29 april 2005 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 2232/2004 van de Commissie van 23 december 2004 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong wat altrenogest, beclometasondipropionaat, cloprostenol, r‐cloprostenol, sorbitansesquioleaat en toltrazuril betreft (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XIII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 14 (Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32004 R 2232: Verordening (EG) nr. 2232/2004 van de Commissie van 23 december 2004 (PB L 379 van 24.12.2004, blz. 71).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Verordening (EG) nr. 2232/2004 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 239 van 15.9.2005, blz. 40.

(2)  PB L 379 van 24.12.2004, blz. 71.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/28


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 99/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 60/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 29 april 2005 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 75/2005 van de Commissie van 18 januari 2005 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong ten aanzien van moxidectine, lineaire gealkyleerde benzeenzwavelzuren met alkylkettingen met een lengte tussen C9 tot C13, met minder dan 2,5 % van de kettingen langer dan C13, en acetylisovaleryltylosine (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XIII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 14 (Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32005 R 0075: Verordening (EG) nr. 75/2005 van de Commissie van 18 januari 2005 (PB L 15 van 19.1.2005, blz. 3).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Verordening (EG) nr. 75/2005 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 239 van 15.9.2005, blz. 40.

(2)  PB L 15 van 19.1.2005, blz. 3.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/30


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 100/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 63/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 29 april 2005 (1).

(2)

Richtlijn 2005/9/EG van de Commissie van 28 januari 2005 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op aanpassing van bijlage VII aan de technische vooruitgang (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XVI van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 1 (Richtlijn 76/768/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32005 L 0009: Richtlijn 2005/9/EG van de Commissie van 28 januari 2005 (PB L 27 van 29.1.2005, blz. 46).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Richtlijn 2005/9/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 239 van 15.9.2005, blz. 46.

(2)  PB L 27 van 29.1.2005, blz. 46.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/32


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 101/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 100/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 9 juli 2004 (1).

(2)

Beschikking 2005/53/EG van de Commissie van 25 januari 2005 betreffende de toepassing van artikel 3, lid 3, onder e), van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad op radioapparatuur die bedoeld is om deel te nemen aan het automatische identificatiesysteem (AIS) (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De in de Overeenkomst opgenomen Beschikking 2003/213/EG van de Commissie (3) wordt bij Beschikking 2005/53/EG ingetrokken met ingang van 26 juli 2005 en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk XVIII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

Na punt 4zzm (Beschikking 2004/71/EG van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„4zzn.

32005 D 0053: Beschikking 2005/53/EG van de Commissie van 25 januari 2005 betreffende de toepassing van artikel 3, lid 3, onder e), van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad op radioapparatuur die bedoeld is om deel te nemen aan het automatische identificatiesysteem (AIS) (PB L 22 van 26.1.2005, blz. 14).”

2.

De tekst van punt 4zzl (Beschikking 2003/213/EG van de Commissie) wordt geschrapt met ingang van 26 juli 2005.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Beschikking 2005/53/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 376 van 23.12.2004, blz. 25.

(2)  PB L 22 van 26.1.2005, blz. 14.

(3)  PB L 81 van 28.3.2003, blz. 46.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/34


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 102/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage IV bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 43/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 11 maart 2005 (1).

(2)

Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt (2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage IV bij de Overeenkomst wordt na punt 18 (Verordening (EG) nr. 2422/2001 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„19.

32001 L 0077: Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt (PB L 283 van 27.10.2001, blz. 33).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van de richtlijn als volgt gelezen:

a)

Deze richtlijn is niet van toepassing op Liechtenstein.

b)

In artikel 3, lid 2, wordt de datum „op 27 oktober 2002” en in artikel 3, lid 3, artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 2, wordt de datum „op 27 oktober 2003” gelezen als „zes maanden na de inwerkingtreding van Besluit nr. 102/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 8 juli 2005”.

c)

In artikel 3, lid 2, tweede streepje, wordt het woord „Gemeenschap” vervangen door „EVA-staten”.

d)

Lid 8 van Protocol 1 is niet van toepassing op artikel 3, lid 4, tweede streepje.

e)

In artikel 4, lid 1, worden de woorden „artikelen 87 en 88 van het Verdrag” gelezen als „artikelen 61 en 62 van de EER-Overeenkomst”. De woorden „de artikelen 6 en 174 van het Verdrag” worden gelezen als „artikel 73 van de EER-Overeenkomst”.

f)

In de bijlage wordt het volgende toegevoegd:

„IJsland

5,58

99,90

99,50 (3)

Noorwegen

110,95

96,30

90,00 (4)

Artikel 2

De tekst van Richtlijn 2001/77/EG in de IJslandse en de Noorse taal, die moet worden bekendgemaakt in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie, is authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle kennisgevingen in het kader van artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst door het Gemengd Comité van de EER (5) zijn ontvangen.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De Voorzitter

ZDH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 198 van 28.7.2005, blz. 45..

(2)  PB L 283 van 27.10.2001, blz. 33. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(3)  Het streefcijfer voor IJsland is afhankelijk van het feit dat er zich geen wijzigingen voordoen in de interconnectie met andere elektriciteitssystemen. Gelet op de klimatologische factoren die de productie van elektriciteit uit waterkracht beïnvloeden, de vraag naar elektriciteit en de storingen in de transmissie, moet het streefcijfer voor 2010 worden berekend aan de hand een langetermijnmodel op basis van de hydrologische en klimatologische omstandigheden.

(4)  Opdat Noorwegen de doelstelling van 90 % haalt, mag het elektriciteitsverbruik jaarlijks met niet meer dan 1 % stijgen. Dit stemt overeen met de nieuwe productiecapaciteit van ongeveer 6-7 TWh elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, die tussen 1997 en 2010 wordt opgebouwd.

De sterke schommelingen in de Noorse waterkrachtproductie kunnen Noorwegen ertoe nopen in de verslagen over het bereiken van het indicatieve streefcijfer rekening te houden met het gemiddelde waterkrachtproductiepotentieel.””.

(5)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/36


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 103/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XI bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 39/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 11 maart 2005 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (2) heeft tot doel de Gemeenschap, de lidstaten, en als gevolg daarvan, het bedrijfsleven beter in staat te stellen om netwerk- en informatiebeveiligingsproblemen te voorkomen, te behandelen en op te lossen.

(3)

De activiteiten van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging kunnen van invloed zijn op problemen op het vlak van netwerk- en informatiebeveiliging in de EER.

(4)

Verordening (EG) nr. 460/2004 dient derhalve in de Overeenkomst te worden opgenomen met het oog op een volwaardige deelname van de EVA-Staten aan de activiteiten van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XI bij de Overeenkomst wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 460/2004 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005

Voor het Gemengd Comité van de EER

De Voorzitter

ZDH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 198 van 28.7.2005, blz 36.

(2)  PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1.

(3)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


BIJLAGE

In bijlage XI bij de Overeenkomst wordt na punt 5co (Aanbeveling 2003/558/EG van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„5cp.

32004 R 0460: Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1).

De tekst van de Verordening wordt voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

a)

Tenzij hierna anders wordt bepaald, en in afwijking van de bepalingen van Protocol 1 bij de Overeenkomst, staat de in de Verordening gebruikte term „lidsta(a)t(en)” en andere termen die verwijzen naar hun openbare instanties niet alleen voor de in de Verordening bedoelde lidstaten maar ook voor de EVA-Staten en hun openbare instanties. Punt 11 van Protocol 1 is van toepassing.

b)

Wat de EVA-Staten betreft, staat het Agentschap, waar en wanneer nodig, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA of het permanent comité, naargelang van het geval, bij in de uitvoering van hun respectieve taken.

c)

Aan artikel 6 wordt het volgende lid toegevoegd:

„11.

De EVA-Staten nemen volwaardig deel aan de werkzaamheden van de raad van bestuur en hebben binnen deze raad dezelfde rechten en plichten als de EU-lidstaten, met uitzondering van stemrecht.”

d)

Aan artikel 14 wordt het volgende lid toegevoegd:

„4.

Verordening (EG) nr. 1049/2001 is, voor de toepassing van deze Overeenkomst, eveneens van toepassing voor alle documenten van het Agentschap betreffende de EVA-Staten.”

e)

Aan artikel 15 wordt het volgende lid toegevoegd:

„12.

De EVA-Staten nemen een gedeelte van de in lid 1 bedoelde bijdrage van de Gemeenschap voor hun rekening. Met betrekking daartoe zijn de procedures van artikel 82, lid 1, sub a), en Protocol 32 bij de Overeenkomst mutatis mutandis van toepassing.”

f)

Aan artikel 19 wordt het volgende lid toegevoegd:

„3.

In afwijking van artikel 12, lid 2, sub a), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen, kunnen onderdanen van de EVA-Staten die over hun volledige burgerrechten beschikken, op basis van een contract door de uitvoerend directeur van het Agentschap in dienst worden genomen.”

g)

Aan artikel 20 wordt het volgende toegevoegd:

„De EVA-Staten passen het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen en de toepasselijke op grond van dit Protocol vastgestelde regels toe op het Agentschap en op het personeel daarvan.””.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/39


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 104/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 39/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 11 maart 2005 (1).

(2)

Beschikking 2004/535/EG van de Commissie van 14 mei 2004 betreffende de passende bescherming van persoonsgegevens in het Passenger Name Record van vliegtuigpassagiers die aan het Bureau of Customs and Border Protection van de Verenigde Staten worden doorgegeven (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XI bij de Overeenkomst wordt na punt 5ei (Beschikking 2004/411/EG van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„5ej.

32004 D 0535: Beschikking 2004/535/EG van de Commissie van 14 mei 2004 betreffende de passende bescherming van persoonsgegevens in het Passenger Name Record van vliegtuigpassagiers die aan het Bureau of Customs and Border Protection van de Verenigde Staten worden doorgegeven (PB L 235 van 6.7.2004, blz. 11).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Beschikking 2004/535/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 198 van 28.7.2005, blz. 36.

(2)  PB L 235 van 6.7.2004, blz. 11.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/41


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 105/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 39/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 11 maart 2005 (1).

(2)

Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XI bij de Overeenkomst wordt na punt 5j (Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„5k.

32003 L 0098: Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Richtlijn 2003/98/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 198 van 28.7.2005, blz. 36.

(2)  PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90.

(3)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/43


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 106/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van bijlage XIV (Mededinging) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIV bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 43/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 11 maart 2005 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 611/2005 van de Commissie van 20 april 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 823/2000 houdende toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia) (2), zoals gerectificeerd in PB L 103 van 22.4.2005, blz. 41, moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XIV bij de Overeenkomst wordt in punt 11c (Verordening (EG) nr. 823/2000 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32005 R 0611: Verordening (EG) nr. 611/2005 van de Commissie van 20 april 2005 (PB L 101 van 21.4.2005, blz. 10), zoals gerectificeerd in PB L 103 van 22.4.2005, blz. 41.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Verordening (EG) nr. 611/2005, zoals gerectificeerd in PB L 103 van 22.4.2005, blz. 41, zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2005, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 198 van 28.7.2005, blz. 45.

(2)  PB L 101 van 21.4.2005, blz. 10.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/45


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 107/2005

van 8 juli 2005

tot wijziging van enkele bijlagen en Protocol 31 bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 128 van de Overeenkomst is bepaald dat Europese staten die lid worden van de Gemeenschap een aanvraag moeten indienen om partij te worden bij de Overeenkomst, en dat de voorwaarden voor die deelneming moeten worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de partijen bij de Overeenkomst en de staat die de aanvraag doet.

(2)

Naar aanleiding van de succesvolle afronding van de onderhandelingen over de uitbreiding van de Europese Unie hebben de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek („de nieuwe partijen bij de Overeenkomst”) een aanvraag ingediend om partij te worden bij de Overeenkomst.

(3)

De overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte („de EER-uitbreidingsovereenkomst”) is op 14 oktober 2003 in Luxemburg ondertekend.

(4)

Op grond van artikel 1, lid 2, van de EER-uitbreidingsovereenkomst zijn de bepalingen van de Overeenkomst, als gewijzigd bij de vóór 1 november 2002 vastgestelde besluiten van het Gemengd Comité van de EER, vanaf de datum van inwerkingtreding van de EER-uitbreidingsovereenkomst bindend voor de nieuwe partijen bij de Overeenkomst onder dezelfde voorwaarden als voor de huidige partijen en volgens de in de EER-uitbreidingsovereenkomst vastgelegde voorwaarden.

(5)

Sinds 1 november 2002 hebben de communautaire instellingen tijdelijke afwijkingen toegekend betreffende communautaire besluiten die werden goedgekeurd tussen 1 november 2002 en de datum van ondertekening van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek („de Toetredingsakte van 16 april 2003”) en zijn bepaalde communautaire besluiten aangepast in verband met de uitbreiding.

(6)

Om de homogeniteit van de Overeenkomst en de rechtszekerheid van particulieren en ondernemingen te waarborgen moet duidelijk worden gemaakt dat deze afwijkingen en aanpassingen in de Overeenkomst zijn opgenomen.

(7)

Daartoe moeten de protocollen en bijlagen bij de Overeenkomst worden gewijzigd.

(8)

Aangezien de Overeenkomst wordt uitgebreid tot de EVA-landen, is het voor de goede werking van de interne markt noodzakelijk om dit besluit toe te passen vanaf de datum van de gelijktijdige inwerkingtreding van de Toetredingsakte en de EER-uitbreidingsovereenkomst.

(9)

Aangezien de EER-uitbreidingsovereenkomst nog niet in werking is getreden, maar voorlopig geldt, zal ook dit besluit, in afwachting van de inwerkingtreding van de EER-uitbreidingsovereenkomst voorlopig gelden,

BESLUIT:

Artikel 1

Op grond van artikel 55 van de Toetredingsakte van 16 april 2003 toegekende overgangsregelingen voor in de Overeenkomst opgenomen besluiten moeten in de Overeenkomst worden opgenomen.

Daartoe worden de bijlagen en protocollen bij de Overeenkomst gewijzigd zoals beschreven in bijlage A bij dit besluit.

Artikel 2

Aanpassingen die de communautaire instellingen op grond van artikel 57 van de Toetredingsakte van 16 april 2003 hebben aangebracht in besluiten die in de Overeenkomst zijn opgenomen, moeten in de Overeenkomst worden opgenomen.

Daartoe worden de bijlagen en protocollen bij de Overeenkomst gewijzigd zoals beschreven in bijlage B bij dit besluit.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van de in de bijlagen A en B vermelde besluiten zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (1).

Dit besluit is van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van de EER-uitbreidingsovereenkomst. In afwachting van de inwerkingtreding van de EER-uitbreidingsovereenkomst is het voorlopig van toepassing vanaf de datum van de voorlopige toepassing van de EER-uitbreidingsovereenkomst.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


BIJLAGE A

In bijlage XX bij de Overeenkomst wordt in punt 32fa (Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad) vóór de aanpassing het volgende toegevoegd:

„De volgende overgangsregelingen zijn van toepassing:

32004 D 0486: Beschikking 2004/486/EG van de Raad van 26 april 2004 betreffende bepaalde tijdelijke afwijkingen van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor Cyprus, Malta en Polen (PB L 162 van 30.4.2004, blz. 114);

32004 D 0312: Beschikking 2004/312/EG van de Raad van 30 maart 2004 betreffende bepaalde tijdelijke afwijkingen van Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië (PB L 100 van 6.4.2004, blz. 33).”.


BIJLAGE B

1.

In punt 10a (Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad) van bijlage XXII en in eerste streepje in artikel 4, lid 2, onder c), van Protocol 31 (Besluit 1999/382/EG van de Raad) bij de Overeenkomst wordt het volgende toegevoegd:

„, zoals gewijzigd bij:

32004 R 0885: Verordening (EG) nr. 885/2004 van de Raad van 26 april 2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 1).”.

2.

In bijlage II, hoofdstuk XIV, punt 1 (Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad), in artikel 4, lid 2, onder c), derde streepje (Besluit nr. 253/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad), in artikel 4, lid 2, onder c), vierde streepje (Besluit nr. 1031/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad), in artikel 4, lid 2, onder g), eerste streepje (Besluit nr. 291/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad), in artikel 9, lid 4, vierde streepje (Besluit nr. 163/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad), in artikel 9, lid 4, vijfde streepje (Besluit 2000/821/EG), in artikel 13, lid 4, vierde streepje (Besluit nr. 508/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad), in artikel 17, lid 4, tweede streepje (Besluit nr. 1719/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad) en in artikel 17, lid 4 derde streepje (Besluit nr. 1720/1999/EEG van het Europees Parlement en de Raad), van Protocol 31 bij de Overeenkomst wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32004 R 0885: Verordening (EG) nr. 885/2004 van de Raad van 26 april 2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 1).”.

3.

In punt 12l (Besluit 2000/657/EG van de Commissie) van hoofdstuk XV van bijlage II en in punt 15b (Verordening (EG) nr. 358/2003/EG van de Commissie) van bijlage XIV bij de Overeenkomst wordt het volgende toegevoegd:

„, zoals gewijzigd bij:

32004 R 0886: Verordening (EG) nr. 886/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 14).”.

4.

In punt 28 (Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad) van hoofdstuk II van bijlage II, in het substreepje (Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad) bij punt 2, achtste streepje (Richtlijn 73/239/EEG van de Raad), in het substreepje (Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad) bij het eerste en tweede streepje van punt 7a (Richtlijn 92/49/EEG van de Raad), en in het substreepje (Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad) bij het tweede en derde streepje van punt 30 (Richtlijn 85/611/EEG van de Raad) en in het substreep (Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad) bij het eerste en tweede streepje van punt 30b (Richtlijn 93/22/EEG van de Raad) van bijlage IX bij de Overeenkomst wordt het volgende toegevoegd:

„, zoals gewijzigd bij:

32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26 april 2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35).”.

5.

In punt 12a (Richtlijn 91/414/EEG van de Raad) van hoofdstuk XV van bijlage II, in punt 12r (Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad) van hoofdstuk XV van bijlage II, in punt 11 (Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad) van Bijlage IX en in punt 19 (Richtlijn 96/26/EG van de Raad) van bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26 april 2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35).”.